Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015"

Transkript

1 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes bruker relativt sett mye ressurser til pleie og omsorg og barnevern og relativt sett lite ressurser til helse og sosial. Pleie og omsorg: Kommunen har en klar hjemmetjenesteprofil. Ikke spesielt høy andel av utgiftene til funksjonshemmede eller psykisk helsearbeid. Relativ stort omfang av hjemmetjenester til eldre; mange får tjenester. En bruker lite ressurser til tjenestetildeling. Mange med tiltak spesielt plassert av barnevernet; er årsaken til høye barnevernsutgifter. Relativt sett lavt nivå når det gjelder helsesøstertjenesten. Mer detaljert beskrivelse er utdypet i resten av dette avsnittet. 1.2 Metode for sammenlikning Vi har sammenlignet Lindesnes med Risør og Stjørdal for å hente inspirasjon, nabokommunene Mandal og Lyngdal, Songdalen som også pleier å inngå, samt gjennomsnittet for fylket og for kommunegruppen. Vi har sammenlignet kommunenes KOSTRA-regnskaper for 2. KOSTRA-regnskapet er laget for å kunne sammenligne kommuner uavhengig av kommunenes organisering. Det er kostnader pr. tjeneste som måles. Kommunaldepartementets KOSTRA-veileder viser hvilken tjeneste ulike utgifter og inntekter skal føres på. Detaljert analyse av pleietjenesten: Agenda Kaupang har laget en egen database for pleie og omsorgstjenesten, da KOSTRA-regnskapet ikke skiller mellom eldreomsorg og tilbud til yngre brukere. Vi har fordelt utgiftene i pleie og omsorg mellom brukergrupper (funksjonshemmede, eldre og psykisk helse). I denne databasen har vi ikke informasjon fra alle kommuner. Her er derfor Lindesnes sammenliknet med noen andre kommuner.

2 Ved å sammenlikne hvor mye Lindesnes bruker i netto driftsutgifter pr. innbygger justert for behov for ulike tjenester sammenliknet med andre kommuner finner vi ett utrykk for hvor høyt Lindesnes prioriterer ulike tjenester. For å få en rettferdig sammenligning må nevneren innbygger korrigeres for ulikheter i behov (demografi, geografi og sosiale forhold). Vi tar utgangspunkt i behovsnøklene i statsbudsjettet. Det er en gjennomarbeidet og akseptert beregning. Det totale kriteriesettet er delt inn i delkriteriesett for ulike typer tjenester; dvs. for eksempel for pleie og omsorg, helse, sosial og barnevern. Det er disse delkriteriesettene som er brukt for korrigering. Nedenfor viser vi hvordan dette er gjort, med pleie og omsorg som eksempel. Det er gjort på tilsvarende måte for helse, barnevern og sosial Korrigering for behov og prioritering innenfor pleie og omsorg I figuren som følger viser vi det beregnede behovet for pleie- og omsorgstjenester i Lindesnes og sammenligningskommunene, basert på Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD)kriteriesett for rammetildeling til kommunene. Her inngår i alt ti ulike kriterier, hvorav antall eldre (tre grupper, henholdsvis år, 8-89 år og 9 år og over) og antall psykisk utviklingshemmede over 16 år er de fire kriteriene som er tillagt størst vekt. Disse kriteriene samt et vektet kriteriesett for pleie og omsorg totalt, vises derfor i figuren. Relativt behov pr. innnyggeri forhold til landsgjennomsnittet (1 %) Beregnet behov for tjenester ut fra KMDs delkostnadsnøkkel 4 % 35 % 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % Lindesnes 116,7 % 14,3 % 125,7 % Lyngdal Risør Mandal 12,8 % Songdalen Stjørdal Gj.snitt Vest-Agder Under 67år (11,46 prosent) 98 % 11 % 96 % 1 % 13 % 1 % 1 % 97 % Gruppe år (11,2 prosent) 111 % 94 % 123 % 99 % 89 % 17 % 98 % 117 % 8-89 år (19,71 prosent) 11 % 94 % 121 % 13 % 7 % 91 % 96 % 127 % over 9 år (,83 prosent) 9 % 94 % 157 % 117 % 59 % 82 % 99 % 144 % Dødlighet (,23 prosent) 99 % 97 % 117 % 14 % 93 % 9 % 11 % 97 % PU 16 år og over (14 prosent) 145 % 149 % % 99 % 12 % 7 % 117 % 143 % Ikke-gifte (,23 prosent) 14 % 88 % 125 % 1 % 72 % 91 % 93 % 125 % Basistillegg (1,2 prosent) 246 % 148 % 171 % 77 % 187 % 53 % 1 % 35 % Sone (1,16 prosent) 184 % 72 % 173 % 77 % 177 % 83 % 83 % 21 % Nabo (1,16 prosent) 152 % 234 % 92 % 14 % 117 % 11 % 111 % 197 % PLO 116,7 % 14,3 % 125,7 % 12,8 % 88, % 98,6 % 1,4 % 127,1 % 88, % 98,6 % 1,4 % 127,1 % Figur -1 Kommunenes behov for pleie- og omsorgstjenester Vi ser at sammenligningskommunene har en befolkningssammensetning, størrelsesorden etc. som medfører ulikheter i behov. Behovet for pleie- og omsorgstjenester i Lindes er 116,7 % av gjennomsnittet for landet. Behovet i de andre kommunene spenner fra 88 % i Sogndalen til 125,7 % i Risør. Gjennomsnittet for gruppe 2 ligger på 127,1 %. Med grunnlag i det som ovenfor er beregnet å være befolkningens behov, kan vi forvente at Lindesnes har høyere utgifter pr. innbygger til pleie- og omsorgstjenester enn landet, gjennomsnittet for fylket og enkelte av sammenligningskommunene, men 2

3 lavere enn gjennomsnittet for kommunegruppen og Risør. Vi skal gå nærmere inn på detaljene nedenfor. Neste figur viser både netto driftsutgifter pr. innbygger (mørk blå søyle) og netto driftsutgifter pr. innbygger korrigert for behov (lys blå søyle). Utgifter pr. justert innbygger (lys blå søyle) gir det beste utgangspunktet for sammenligning av driftsutgiftene, fordi hver innbygger som telles i denne beregningen, antas å ha det samme omsorgsbehovet. Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr. innbygger og pr. innbygger justert for behov ut fra KMDs kriterier for PLO Netto utgifter justert for effekten av vertskommunetilskuddet Kroner pr. innbygger Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Lindes nes Lyngda l Risør Manda l Songd alen Stjørda l Gj.snit t Vest- Agder Grupp e Netto driftsutgifter pr. innbygger justert for behov Figur -2 Netto driftsutgifter pr. innbygger og pr. justert innbygger til pleie- og omsorgstjenester Figuren viser at dersom vi kun vurderer kostnadsnivået ut fra netto driftsutgifter pr. innbygger, ser det ut til at Lindesnes sammen med Risør har et høyt kostnadsnivå til pleie og omsorg. Når vi justerer for behovet ser vi at bildet endrer seg. Vi ser av figuren at Lindesnes relativt sett ligger høyest; Noe høyere (mellom kr 1 og kr 1 pr innbygger justert for behov) enn Lyngdal, Mandal og gjennomsnittet for fylket og kommunegruppen Klart høyere (mellom kr 15 og kr 45 høyere) enn Risør, Sogndalen og Stjørdal 1.3 Kommunenes prioritering I neste figur viser vi utgifter pr. innbygger korrigert for behov for helse, barnevern og helse i tillegg til pleie og omsorg. 3

4 25 Netto driftsutgifter pr. korrigerte antall innbyggere etter hovedformål 2 Kr pr. innbygger korrigert for behov Lindesnes Lyngdal Risør Mandal Songdalen Stjørdal Gj.snitt Vest- Agder Gruppe 2 Barnevern Sosial Helse inkl samhandling Pleie og omsorg Figur -3 Netto driftsutgifter pr. innbygger justert for behov til pleie- og omsorgstjenester, helse, sosial og barnevern. Fra figuren ser vi at utgiftene til pleie omsorgstjenestene er klart dominerende innenfor helse og omsorg. Når det gjelder de andre tjenesteområdene ser vi at Lindesnes bruker; relativt sett mye ressurser til barnevern, betydelig mer enn alle sammenlikningskommunene. relativt sett lite ressurser til sosial. Betydelig mindre alle sammenlikningskommunene. relativt sett lite ressurser til helse og sosial. Nest minst blant sammenlikningskommunene. I neste figur viser hvor mye mer eller mindre Lindesnes ville brukt ved å kopiere kostnadsnivået i de andre kommunene. 4

5 Den skal forstås slik med barnevern i Lyngdal som eksempel. Dersom Lindesnes hadde hatt samme utgiftsnivå pr. innbygger justert for behov som Lyngdal ville Lindesnes brukt 6,1millioner mindre til barnevern i 2. Endring i kostnader hvis kommunen har samme kostnadsnivå som sammenlikningskommunene pr. relevant innbygger Mill kr Lyngdal Risør Mandal Songdalen Stjørdal Gj.snitt Vest- Agder Gruppe 2 Barnevern -6,1-7,2-5,1-6,6-4,9-5,8-4,5 Sosial 6,2 7,7 4,7 2,6 5,2 5,2 5,4 Helse inkl samhandling,5 1,1 2,6 -,7 1,5 2,5 5, Pleie og omsorg -1,7-8,4-4,8-14,8-26, -3,6-3,9 Figur -4 Endring i Lindesnes kommunes netto utgifter til ulike helse og omsorgs-formål, dersom utgiftene pr. innbygger justert for behov hadde vært som i sammenlikningskommunene. Fra figuren ser vi Lindesnes ved å kopiere de andre kommunens utgiftsnivå ville brukt; Fra 4,5 til 7,2 millioner mindre til barnevern Fra 2,6 til 6,2 millioner mer til sosial Fra,7 mindre til 5 millioner mer til helse inkl. samhandling Fra 1,7 til 2 millioner mindre til pleie og omsorg I de neste avsnittene går vi nærmere inn på årsakene til dette kostnadsbildet for hvert område. 1.4 Pleie og omsorg Et av de spørsmålene som er mest diskutert innenfor pleie og omsorgssektoren, er fordelingen av ressursene mellom kjernetjenester til hjemmeboende og institusjonstjenester. Dels er det spørsmål om hva som er den rimeligste løsningen for kommunen, men det er i like stor grad et spørsmål om hva som er best for brukerne. 5

6 Netto driftsutgifter pr. korrigerte innbygger (etter behov ut fra inntektssystemets kriterier) for pleie- og omsorgstjenester Justert for effekten av vertskommunetilskuddet (trukket fra utgifter i hj. tj.) Kroner Lindesnes Lyngdal Risør Mandal Songdalen Stjørdal Gj.snitt Vest-Agder Gruppe 2 Pleie, omsorg, hjelp og botilbud i institusjon Aktivisering av eldre og funksjonshemmede Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Figur -5 Netto driftsutgifter pr. korrigerte innbygger pleie- og omsorgstjenestene Vi ser av figuren at sammenligningskommunene har ulik fordeling mellom institusjonsomsorg og kjernetjenester til hjemmeboende som er de store utgiftsområdene. Vi ser at Lindesnes som hjemmetjenestekommune har større andel av ressurser til tjenester hjemmetjenester enn til institusjon enn gjennomsnittet for fylket og kommunegruppen. Samtidig ser vi at Sogndalen har tilsvarende profil og at Stjørdal i enda sterkere grad er en hjemmetjenestekommune. Neste figur viser netto driftsutgifter pr. innbygger korrigert for behov og fordelt på de tre sentrale brukergruppene i kommunen innen pleie- og omsorgstjenester. Her er tallene hentet fra vår base. Derfor er kommunene litt andre. 6

7 Netto driftsutgifter til Pleie og Omsorg pr. innbygger korrigert for behov Lindesnes Lørenskog Fet Ringerike Søgne Askøy Orkdal Andre brukere, i hovedsak eldre Psykisk helsearbeid Funksjonshemmede Figur -6 Netto driftsutgifter pr. innbygger fordelt på ulike brukergrupper, Kilde: Agenda Kaupangs database. Fra figuren ser vi at Lindesnes utgifter til både psykisk syke og funksjonshemmede er gjennomsnittlig til lavt, mens utgiftsnivået til eldre ligger relativt sett høyt. I neste figur ser vi derfor nærmere på dekningsgraden for hjemmebaserte tjenester og institusjonsomsorg i forhold til antallet eldre over 8 år. Andel av innbyggerne over 8 år som mottar PLO-tjenester 7% 6% 5% Andel 4% 3% 2% 1% % Lindesnes Lyngdal Risør Mandal Songdalen Stjørdal Gj.snitt Vest-Agder Gruppe 2 Hjemmetjenester ellers 37,7 % 36,7 % 31,2 % 28,7 % 26,3 % 21, % 29,5 % 33,2 % I bolig med heldøgns bemanning 11,2 % 11,1 %, %, % 9,5 % 16,8 % 3,5 % 4,5 % I institusjon 9, % 6,7 % 12,2 % 12, % 6,5 % 5,2 % 11,9 % 14,8 % 7

8 Fra figuren gjenkjenner vi Lindesnes hjemmetjenesteprofil (sammen med Stjørdal, Lyngdal og Songdalen) med relativt sett liten andel i institusjon. Vi ser videre på at andelen som får tjenester totalt er 57 % i Lindesnes. Det er klart høyere enn de øvrige. At det er mange som får tjenester kan skyldes lav prioritering av ressurser til tjenestetildeling. Siden dette ikke finnes data for dette har Agenda Kaupang laget en egen database for dette. I neste tabell angis en sammenlikning med en del andre kommuner. Tabell -1 Tjenestekontor, årsverk, antall innbyggere og årsverk pr. 1 innbyggere. Kilde; Agenda Kaupang. Kommune/Bydel Årsverk Innbyggere Ansatte pr 1 innbygger Bydel Ullern/Oslo 11, ,368 Gran 5 493,371 Drammen 21, ,336 Røyken 8, ,454 Bydel Stovner/Oslo 9,6 3554,314 Kristiansand 27, ,33 Kongsberg 1, ,4 Ringerike 12, ,438 Nøtterøy 8, ,412 Tønsberg (total) 2, ,497 Tønsberg 17, ,425 Namsos inkl Namdalseid ,345 Lyngdal 3,5 811,437 Lindesnes 1,2 4853,247 Vaksdal 1,6 414,386 Gjennomsnitt ,384 Fra tabellen ser vi at de 1,2 årsverkene som Lindesnes bruker bare utgjør,247 årsverk pr. 1 innbyggere. Det er klart lavere enn alle de øvrige kommunene. To kritiske faktorer for å ha en velfungerende pleie- og omsorgstjeneste er at har en relativt høy andel av plassene i sykehjem er korttidsplasser og at en har ansatte som er godt kvalifisert. Det er de to siste sammenlikningene som gjøres innenfor pleie og omsorg. Korttidsplass i sykehjem er for personer som i en overgangsperiode har omfattende pleiebehov som følge av akutt svikt eller sykdom, eller som i en overgangsperiode trenger trening/gjenopptrening eller avlastning. Et slikt tilbud har mye å bety for pasientflyten innenfor pleie- og omsorgstjenesten, og er en viktig del av en tiltakskjede som kan bidra til å dempe behovet for sykehjemsplasser og gi brukerne mulighet til å bo lengre i eget hjem. I figuren nedenfor har vi vist hvor stor andel av plassene på sykehjem som brukes til korttidsplasser. 8

9 Andelen plasser til korttidsopphold i sykehjem Andel av total i prosent Lindesnes Lyngdal Risør Mandal Songdalen Gj.snitt Stjørdal Vest-Agder Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold Gruppe 2 Figur -7 Andelen plasser til korttidsopphold av samlet antall plasser på sykehjem Vi ser av figuren at Lindesnes har definert 36 % av sykehjemsplassene i 2 som korttidsplasser, nest høyest andel i sammenligningsgrunnlaget og 18 % høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppen. I noen kommuner kan det være en utfordring at korttidsplassene i praksis ikke fungerer som planlagt ved at de fylles av personer som bruker plassene over lang tid. Det betyr at ikke alle korttidsplasser fungerer slik de er tenkt. Viktigst er altså hvor mange av plassene som i praksis fungerer som korttidsplasser uavhengig av hvordan plassene er definert. En viktig kvalitetsindikator i pleietjenesten er andelen pleiere med fagutdanning. Pleiere vil si andelen ansatte i pleiefunksjonene (234, 253 og 254) og benevnes helt presist årsverk i brukerrettede tjenester. Fagutdanning omfatter også helsefagarbeider fra videregående skole. Tall fremgår av figuren under. 9

10 Hvor stor andel av de ansatte har fagutdanning? Prosent Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole Lindesnes Lyngdal Risør Mandal Songdalen Stjørdal Gj.snitt Vest-Agder Gruppe Figur -8 Andel pleieansatte med fagutdanning. Kilde: KOSTRA 2 Andelen pleiere med fagutdanning er, som sammenligningsanalysene viser, god i Lindesnes. Andelen ble målt til 87 % i 2, hvorav 48 % av årsverkene i brukerrettede tjenester har fagutdanning fra høyskole-/universitetsnivå. Lindesnes ligger med dette resultatet nest høyest av sammenligningskommunene, 11 % høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe Helse En nærmere analyse av hvordan de samlede driftsutgiftene til helsetjenestene fordeler seg, gir nærmere kunnskap om hvordan ressursene er fordelt og om kommunen har opplagte innsparingsmuligheter eller behov for styrking på noen av områdene. En slik oversikt er presentert i neste figur. 1

11 Netto driftsutgifter pr. innbygger for helsetjenester pr. korrigerte 3 innbygger 2 5 Kroner pr. innbygger Lindesne s Lyngdal Risør Mandal Songdal en Stjørdal Gj.snitt Vest- Agder Diagnose, behandling og rehabilitering Forebyggende arbeid, helse og sosial Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste Helsetjenesteområdet diagnose, behandling og rehabilitering er det mest ressurskrevende av kommunenes helsetjeneste. Lindesnes kommune relativt sett lave driftsutgifter til dette området enn alle de andre kommunene. Forebyggende arbeid, helse og sosial er det minst ressurskrevende av de helsetjenestene som inngår i figuren ovenfor. Her har Lindesnes et moderat nivå. Lindesnes kommune har de laveste utgiftene til forebygging, skole og helsestasjonstjeneste enn det vi finner i de andre kommunene. I figuren nedenfor gjengir vi noen aktuelle tall for årsverksinnsatsen i kommunehelsetjenesten i Lindesnes kommune sammenliknet med de andre kommunene. Gruppe 2 11

12 Antall årsverk leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter helsesøstre og jordmødre i forhold til befolkningens størrelse, helsetjenesten samlet Årsverk pr. aktuelle innbyggere Legeårsverk pr 1 innbyggere, kommunehelsetjenesten Fysioterapiårsverk per 1 innbyggere, kommunehelsetjenesten Årsverk av ergoterapeuter pr. 1 innbyggere (khelse+plo) Årsverk av helsesøstre pr. 1 innbyggere -5 år. Funksjon 232 Lindesnes Lyngdal Risør Mandal Songdalen Stjørdal Gj.snitt Vest- Agder Gruppe 2 12,6 12,3 9,6 9,2 12,7 1,2 1,5 12,8 8,2 2,6 1,1 8,2 1,3 6,7 7,9 9,8 4,3 1,2 1,4 2, 1,7 2,5 2,3 2,5 4,3 2,7 8,4 5,9 4,7 7,1 5,4 7, Årsverk av jordmødre pr. 1 fødte. Funksjon 232 9,4 4,4 8,2 6,8,, 5,1 11, Fra figuren ser vi at tallene varierende og til dels mangler. Dersom vi bruker gjennomsnittet for fylket som målestokk ser vi at Lindesnes kommune har: God dekning av leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og jordmødre Lav dekning av helsesøstre. 1.6 Sosial Vi har tidligere vist at utgiftsnivået til sosial er svært lavt i Lindesnes, Neste figur viser netto driftsutgifter pr. innbygger korrigert for behov, sortert etter utgifter til kvalifiseringsordningen kommunale sysselsettingstiltak tilbud til personer med rusproblemer økonomisk sosialhjelp råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 12

13 Netto driftsutgifter til sosialtjenester pr. korrigerte innbygger Kroner pr. korrigerte innbygger Lindesn es Lyngdal Risør Kvalifiseringsordningen Kommunale sysselsettingstiltak Tilbud til pers. med rusproblemer Økonomisk sosialhjelp Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Mandal Songdal en Stjørdal Gj.snitt Vest- Agder Gruppe 2 Figur -9 Netto driftsutgifter til sosiale tjenester pr. korrigerte innbygger. Figuren viser at Lindesnes kommune i forhold til sammenligningskommunene: har netto inntekter til ressurser til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. Skyldes trolig feilføringer. bruker nest mest ressurser til økonomisk sosialhjelp, kr 1 mer enn gjennomsnittet fro kommunegruppen pr. korrigerte innbygger bruker lite ressurser til tilbud til personer med rusproblemer bruker noe mer ressurser til kommunale sysselsettingstiltak enn sammenlikningskommunene bruker netto kr 83 pr. innbygger til kvalifiseringsordningen, noe mindre enn de fleste andre. Årsaken til at Lindesnes kommune totalt sett har de laveste netto driftsutgiftene til sosiale tjenester av sammenligningsgrunnlaget, er å finne i ressurser til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, noe som antagelig er en feilføring. 1.7 Barnevern Vi har tidligere sett at Lindesnes bruker relativt sett mye utgifter til barnevern. En tjeneste som driftes gjennom et interkommunalt samarbeid. For å få et bedre grunnlag for å vurdere barneverntjenesten i Lindes sammenlignet med de andre kommunene, har vi sett nærmere på barnevernskostnadene fordelt på hovedområdene: barneverntjenesten (saksbehandling, oppfølging av vedtak, barnevernberedskap, utgifter til sakkyndig bistand m.m.) og hjelp i familien hjelp utenom familien Neste figur viser netto driftsutgifter pr. justert innbygger fordelt på disse funksjonene.

14 Netto driftsutgifter pr. justerte innbygger - barnevern Kroner Linde snes Lyng dal Risør Mand al Song dalen Hjelp til barn og unge som bor utenfor sin opprinnelige familie Hjelp til barn og unge som bor i sin opprinnelige familie samt saksbehandling Erfaringsmessig er det vanskelig å skille ut hva som brukes til barneverntjeneste (saksbehandling m.m.) og hva som brukes til tiltak innenfor familien. Dette er derfor slått sammen Stjør dal Gj.sni tt Vest- Agde r Grup pe 2 Figur -1 Netto driftsutgifter pr. justert innbygger fordelt etter ulike funksjoner Fra figuren ser vi at Lindesnes kommunes relative utgiftsnivå er høyt innenfor opprinnelig familie/saksbehandling, lavest av alle svært høyt når det gjelder hjelp til barn utenfor opprinnelig familie, Årsaken til det høye utgiftsnivået er at det er mange med tiltak spesielt plassert av barnevernet slik det framgår av neste figur. 18, Barn med tiltak i løpet av året 16, Pr 1 innbyggere justert for behov 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Barn som er plassert av barnevernet med tiltak (funksjon 252), Barn som ikke er plassert av barnevernet med tiltak (funksjon 251) Lindesnes Lyngdal Risør Mandal Songdalen Stjørdal Gj.snitt Vest- Agder Gruppe 2 9,7 4,5 6,2 6,3 4,5 3,9 4,8, 7,3 4,3 8,1 6,9 5,3 7,6 5,9, Figur -11 Antall barn med tiltak i løpet av året. 14

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Audun Thorstensen/Kjetil Lie, Trine Riis Groven/Tor Erik Baksås, Ernst & Young telemarksforsking.no 1. Om prosjektet

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg

Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg Ivar Brevik Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg Noen hovedtrekk NOTAT 2007:102 Tittel: Forfatter: Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg. Noen hovedtrekk Ivar Brevik ISSN: 0809-6929

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Kompetansen i hjemmetjenesten

Kompetansen i hjemmetjenesten Kompetansen i hjemmetjenesten Forvaltningsrevisjon 11.08.11 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 1.1 Vurderingskriterier...3 1.2 Avgrensinger...3 1.3 Problemstillinger...4 1.4 Rådmannens kommentarer...4 1.5 Anvendte

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser

Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser Evelyn Dyb Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser Vurdering av behovet 2006 2008 401 Prosjektrapport 2006 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Evelyn Dyb Bolig og tjenester til personer

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Gerix-data: Gil- de grunnlag for a å vurdere inntektssystemet for kommunene

Gerix-data: Gil- de grunnlag for a å vurdere inntektssystemet for kommunene 97/24 Notater 1997 Arne Støttrup Andersen Gerix-data: Gil- de grunnlag for a å vurdere inntektssystemet for kommunene Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk FORORD Gerix er betegnelsen

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR Behovsundersøkelse om eldreomsorg Marit Strandquist Senter for helseadministrasjon Universitetet i Oslo 2002 INNHOLD: 1.0 BAKGRUNN OG MANDAT FOR UNDERSØKELSEN...

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

1. Hvor mye mer koster en ekstra sykehjemsbeboer?

1. Hvor mye mer koster en ekstra sykehjemsbeboer? til stede i kommunen RO Notat 2014 Tormod Hofstad 1. Hvor mye mer koster en ekstra sykehjemsbeboer? 2. Sparer en kommune noe pa a la sykehjemsbeboere bo 2 pa samme rom ("overbelegg")? Værnesgata 17, 7503

Detaljer

Nye muligheter i eldreomsorgen

Nye muligheter i eldreomsorgen Helse-Norge mot 2030 Nye muligheter i eldreomsorgen NyAnalyse Sammendrag Norge og norske kommuner møter allerede i dag eldrebølgen, men dette vil forsterke seg mot 2030. Derfor trenger vi å bygge enda

Detaljer

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Ett Land èn kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Av Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr. 4/2006

Detaljer

Slik virker eldrebølgen

Slik virker eldrebølgen Helse-Norge mot 2030 Slik virker eldrebølgen NyAnalyse Hovedfunn Eldrebølgen er her allerede. I dag er helse og omsorg er den største enkeltsektoren i Norge, med årlige utgifter på ca 250 milliarder kroner.

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

På styremøtet i Østre Agder 28.november 2014 vedtok styret en tidsplan og

På styremøtet i Østre Agder 28.november 2014 vedtok styret en tidsplan og Kortfattet utredning av kommunene og samarbeidet i Østre Agder, status, utviklingstrekk, utfordringer og muligheter Østre Agder Østre Agder er et samarbeidsorgan for de 8 kommunene i østre del av Agder;

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014 Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 214 Vi har tatt med samme utvalg som i analysen som er brukt for skole, men har lagt til Hurum

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

Økt levealder. - Effekter på offentlige finanser gjennom tilpasninger i helse- og omsorgssektoren og befolkningens utdanningsmønster.

Økt levealder. - Effekter på offentlige finanser gjennom tilpasninger i helse- og omsorgssektoren og befolkningens utdanningsmønster. Økt levealder - Effekter på offentlige finanser gjennom tilpasninger i helse- og omsorgssektoren og befolkningens utdanningsmønster Caroline Moe Masteroppgave i samfunnsøkonomi Økonomisk institutt Universitetet

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer