Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015"

Transkript

1 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes bruker relativt sett mye ressurser til pleie og omsorg og barnevern og relativt sett lite ressurser til helse og sosial. Pleie og omsorg: Kommunen har en klar hjemmetjenesteprofil. Ikke spesielt høy andel av utgiftene til funksjonshemmede eller psykisk helsearbeid. Relativ stort omfang av hjemmetjenester til eldre; mange får tjenester. En bruker lite ressurser til tjenestetildeling. Mange med tiltak spesielt plassert av barnevernet; er årsaken til høye barnevernsutgifter. Relativt sett lavt nivå når det gjelder helsesøstertjenesten. Mer detaljert beskrivelse er utdypet i resten av dette avsnittet. 1.2 Metode for sammenlikning Vi har sammenlignet Lindesnes med Risør og Stjørdal for å hente inspirasjon, nabokommunene Mandal og Lyngdal, Songdalen som også pleier å inngå, samt gjennomsnittet for fylket og for kommunegruppen. Vi har sammenlignet kommunenes KOSTRA-regnskaper for 2. KOSTRA-regnskapet er laget for å kunne sammenligne kommuner uavhengig av kommunenes organisering. Det er kostnader pr. tjeneste som måles. Kommunaldepartementets KOSTRA-veileder viser hvilken tjeneste ulike utgifter og inntekter skal føres på. Detaljert analyse av pleietjenesten: Agenda Kaupang har laget en egen database for pleie og omsorgstjenesten, da KOSTRA-regnskapet ikke skiller mellom eldreomsorg og tilbud til yngre brukere. Vi har fordelt utgiftene i pleie og omsorg mellom brukergrupper (funksjonshemmede, eldre og psykisk helse). I denne databasen har vi ikke informasjon fra alle kommuner. Her er derfor Lindesnes sammenliknet med noen andre kommuner.

2 Ved å sammenlikne hvor mye Lindesnes bruker i netto driftsutgifter pr. innbygger justert for behov for ulike tjenester sammenliknet med andre kommuner finner vi ett utrykk for hvor høyt Lindesnes prioriterer ulike tjenester. For å få en rettferdig sammenligning må nevneren innbygger korrigeres for ulikheter i behov (demografi, geografi og sosiale forhold). Vi tar utgangspunkt i behovsnøklene i statsbudsjettet. Det er en gjennomarbeidet og akseptert beregning. Det totale kriteriesettet er delt inn i delkriteriesett for ulike typer tjenester; dvs. for eksempel for pleie og omsorg, helse, sosial og barnevern. Det er disse delkriteriesettene som er brukt for korrigering. Nedenfor viser vi hvordan dette er gjort, med pleie og omsorg som eksempel. Det er gjort på tilsvarende måte for helse, barnevern og sosial Korrigering for behov og prioritering innenfor pleie og omsorg I figuren som følger viser vi det beregnede behovet for pleie- og omsorgstjenester i Lindesnes og sammenligningskommunene, basert på Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD)kriteriesett for rammetildeling til kommunene. Her inngår i alt ti ulike kriterier, hvorav antall eldre (tre grupper, henholdsvis år, 8-89 år og 9 år og over) og antall psykisk utviklingshemmede over 16 år er de fire kriteriene som er tillagt størst vekt. Disse kriteriene samt et vektet kriteriesett for pleie og omsorg totalt, vises derfor i figuren. Relativt behov pr. innnyggeri forhold til landsgjennomsnittet (1 %) Beregnet behov for tjenester ut fra KMDs delkostnadsnøkkel 4 % 35 % 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % Lindesnes 116,7 % 14,3 % 125,7 % Lyngdal Risør Mandal 12,8 % Songdalen Stjørdal Gj.snitt Vest-Agder Under 67år (11,46 prosent) 98 % 11 % 96 % 1 % 13 % 1 % 1 % 97 % Gruppe år (11,2 prosent) 111 % 94 % 123 % 99 % 89 % 17 % 98 % 117 % 8-89 år (19,71 prosent) 11 % 94 % 121 % 13 % 7 % 91 % 96 % 127 % over 9 år (,83 prosent) 9 % 94 % 157 % 117 % 59 % 82 % 99 % 144 % Dødlighet (,23 prosent) 99 % 97 % 117 % 14 % 93 % 9 % 11 % 97 % PU 16 år og over (14 prosent) 145 % 149 % % 99 % 12 % 7 % 117 % 143 % Ikke-gifte (,23 prosent) 14 % 88 % 125 % 1 % 72 % 91 % 93 % 125 % Basistillegg (1,2 prosent) 246 % 148 % 171 % 77 % 187 % 53 % 1 % 35 % Sone (1,16 prosent) 184 % 72 % 173 % 77 % 177 % 83 % 83 % 21 % Nabo (1,16 prosent) 152 % 234 % 92 % 14 % 117 % 11 % 111 % 197 % PLO 116,7 % 14,3 % 125,7 % 12,8 % 88, % 98,6 % 1,4 % 127,1 % 88, % 98,6 % 1,4 % 127,1 % Figur -1 Kommunenes behov for pleie- og omsorgstjenester Vi ser at sammenligningskommunene har en befolkningssammensetning, størrelsesorden etc. som medfører ulikheter i behov. Behovet for pleie- og omsorgstjenester i Lindes er 116,7 % av gjennomsnittet for landet. Behovet i de andre kommunene spenner fra 88 % i Sogndalen til 125,7 % i Risør. Gjennomsnittet for gruppe 2 ligger på 127,1 %. Med grunnlag i det som ovenfor er beregnet å være befolkningens behov, kan vi forvente at Lindesnes har høyere utgifter pr. innbygger til pleie- og omsorgstjenester enn landet, gjennomsnittet for fylket og enkelte av sammenligningskommunene, men 2

3 lavere enn gjennomsnittet for kommunegruppen og Risør. Vi skal gå nærmere inn på detaljene nedenfor. Neste figur viser både netto driftsutgifter pr. innbygger (mørk blå søyle) og netto driftsutgifter pr. innbygger korrigert for behov (lys blå søyle). Utgifter pr. justert innbygger (lys blå søyle) gir det beste utgangspunktet for sammenligning av driftsutgiftene, fordi hver innbygger som telles i denne beregningen, antas å ha det samme omsorgsbehovet. Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr. innbygger og pr. innbygger justert for behov ut fra KMDs kriterier for PLO Netto utgifter justert for effekten av vertskommunetilskuddet Kroner pr. innbygger Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Lindes nes Lyngda l Risør Manda l Songd alen Stjørda l Gj.snit t Vest- Agder Grupp e Netto driftsutgifter pr. innbygger justert for behov Figur -2 Netto driftsutgifter pr. innbygger og pr. justert innbygger til pleie- og omsorgstjenester Figuren viser at dersom vi kun vurderer kostnadsnivået ut fra netto driftsutgifter pr. innbygger, ser det ut til at Lindesnes sammen med Risør har et høyt kostnadsnivå til pleie og omsorg. Når vi justerer for behovet ser vi at bildet endrer seg. Vi ser av figuren at Lindesnes relativt sett ligger høyest; Noe høyere (mellom kr 1 og kr 1 pr innbygger justert for behov) enn Lyngdal, Mandal og gjennomsnittet for fylket og kommunegruppen Klart høyere (mellom kr 15 og kr 45 høyere) enn Risør, Sogndalen og Stjørdal 1.3 Kommunenes prioritering I neste figur viser vi utgifter pr. innbygger korrigert for behov for helse, barnevern og helse i tillegg til pleie og omsorg. 3

4 25 Netto driftsutgifter pr. korrigerte antall innbyggere etter hovedformål 2 Kr pr. innbygger korrigert for behov Lindesnes Lyngdal Risør Mandal Songdalen Stjørdal Gj.snitt Vest- Agder Gruppe 2 Barnevern Sosial Helse inkl samhandling Pleie og omsorg Figur -3 Netto driftsutgifter pr. innbygger justert for behov til pleie- og omsorgstjenester, helse, sosial og barnevern. Fra figuren ser vi at utgiftene til pleie omsorgstjenestene er klart dominerende innenfor helse og omsorg. Når det gjelder de andre tjenesteområdene ser vi at Lindesnes bruker; relativt sett mye ressurser til barnevern, betydelig mer enn alle sammenlikningskommunene. relativt sett lite ressurser til sosial. Betydelig mindre alle sammenlikningskommunene. relativt sett lite ressurser til helse og sosial. Nest minst blant sammenlikningskommunene. I neste figur viser hvor mye mer eller mindre Lindesnes ville brukt ved å kopiere kostnadsnivået i de andre kommunene. 4

5 Den skal forstås slik med barnevern i Lyngdal som eksempel. Dersom Lindesnes hadde hatt samme utgiftsnivå pr. innbygger justert for behov som Lyngdal ville Lindesnes brukt 6,1millioner mindre til barnevern i 2. Endring i kostnader hvis kommunen har samme kostnadsnivå som sammenlikningskommunene pr. relevant innbygger Mill kr Lyngdal Risør Mandal Songdalen Stjørdal Gj.snitt Vest- Agder Gruppe 2 Barnevern -6,1-7,2-5,1-6,6-4,9-5,8-4,5 Sosial 6,2 7,7 4,7 2,6 5,2 5,2 5,4 Helse inkl samhandling,5 1,1 2,6 -,7 1,5 2,5 5, Pleie og omsorg -1,7-8,4-4,8-14,8-26, -3,6-3,9 Figur -4 Endring i Lindesnes kommunes netto utgifter til ulike helse og omsorgs-formål, dersom utgiftene pr. innbygger justert for behov hadde vært som i sammenlikningskommunene. Fra figuren ser vi Lindesnes ved å kopiere de andre kommunens utgiftsnivå ville brukt; Fra 4,5 til 7,2 millioner mindre til barnevern Fra 2,6 til 6,2 millioner mer til sosial Fra,7 mindre til 5 millioner mer til helse inkl. samhandling Fra 1,7 til 2 millioner mindre til pleie og omsorg I de neste avsnittene går vi nærmere inn på årsakene til dette kostnadsbildet for hvert område. 1.4 Pleie og omsorg Et av de spørsmålene som er mest diskutert innenfor pleie og omsorgssektoren, er fordelingen av ressursene mellom kjernetjenester til hjemmeboende og institusjonstjenester. Dels er det spørsmål om hva som er den rimeligste løsningen for kommunen, men det er i like stor grad et spørsmål om hva som er best for brukerne. 5

6 Netto driftsutgifter pr. korrigerte innbygger (etter behov ut fra inntektssystemets kriterier) for pleie- og omsorgstjenester Justert for effekten av vertskommunetilskuddet (trukket fra utgifter i hj. tj.) Kroner Lindesnes Lyngdal Risør Mandal Songdalen Stjørdal Gj.snitt Vest-Agder Gruppe 2 Pleie, omsorg, hjelp og botilbud i institusjon Aktivisering av eldre og funksjonshemmede Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Figur -5 Netto driftsutgifter pr. korrigerte innbygger pleie- og omsorgstjenestene Vi ser av figuren at sammenligningskommunene har ulik fordeling mellom institusjonsomsorg og kjernetjenester til hjemmeboende som er de store utgiftsområdene. Vi ser at Lindesnes som hjemmetjenestekommune har større andel av ressurser til tjenester hjemmetjenester enn til institusjon enn gjennomsnittet for fylket og kommunegruppen. Samtidig ser vi at Sogndalen har tilsvarende profil og at Stjørdal i enda sterkere grad er en hjemmetjenestekommune. Neste figur viser netto driftsutgifter pr. innbygger korrigert for behov og fordelt på de tre sentrale brukergruppene i kommunen innen pleie- og omsorgstjenester. Her er tallene hentet fra vår base. Derfor er kommunene litt andre. 6

7 Netto driftsutgifter til Pleie og Omsorg pr. innbygger korrigert for behov Lindesnes Lørenskog Fet Ringerike Søgne Askøy Orkdal Andre brukere, i hovedsak eldre Psykisk helsearbeid Funksjonshemmede Figur -6 Netto driftsutgifter pr. innbygger fordelt på ulike brukergrupper, Kilde: Agenda Kaupangs database. Fra figuren ser vi at Lindesnes utgifter til både psykisk syke og funksjonshemmede er gjennomsnittlig til lavt, mens utgiftsnivået til eldre ligger relativt sett høyt. I neste figur ser vi derfor nærmere på dekningsgraden for hjemmebaserte tjenester og institusjonsomsorg i forhold til antallet eldre over 8 år. Andel av innbyggerne over 8 år som mottar PLO-tjenester 7% 6% 5% Andel 4% 3% 2% 1% % Lindesnes Lyngdal Risør Mandal Songdalen Stjørdal Gj.snitt Vest-Agder Gruppe 2 Hjemmetjenester ellers 37,7 % 36,7 % 31,2 % 28,7 % 26,3 % 21, % 29,5 % 33,2 % I bolig med heldøgns bemanning 11,2 % 11,1 %, %, % 9,5 % 16,8 % 3,5 % 4,5 % I institusjon 9, % 6,7 % 12,2 % 12, % 6,5 % 5,2 % 11,9 % 14,8 % 7

8 Fra figuren gjenkjenner vi Lindesnes hjemmetjenesteprofil (sammen med Stjørdal, Lyngdal og Songdalen) med relativt sett liten andel i institusjon. Vi ser videre på at andelen som får tjenester totalt er 57 % i Lindesnes. Det er klart høyere enn de øvrige. At det er mange som får tjenester kan skyldes lav prioritering av ressurser til tjenestetildeling. Siden dette ikke finnes data for dette har Agenda Kaupang laget en egen database for dette. I neste tabell angis en sammenlikning med en del andre kommuner. Tabell -1 Tjenestekontor, årsverk, antall innbyggere og årsverk pr. 1 innbyggere. Kilde; Agenda Kaupang. Kommune/Bydel Årsverk Innbyggere Ansatte pr 1 innbygger Bydel Ullern/Oslo 11, ,368 Gran 5 493,371 Drammen 21, ,336 Røyken 8, ,454 Bydel Stovner/Oslo 9,6 3554,314 Kristiansand 27, ,33 Kongsberg 1, ,4 Ringerike 12, ,438 Nøtterøy 8, ,412 Tønsberg (total) 2, ,497 Tønsberg 17, ,425 Namsos inkl Namdalseid ,345 Lyngdal 3,5 811,437 Lindesnes 1,2 4853,247 Vaksdal 1,6 414,386 Gjennomsnitt ,384 Fra tabellen ser vi at de 1,2 årsverkene som Lindesnes bruker bare utgjør,247 årsverk pr. 1 innbyggere. Det er klart lavere enn alle de øvrige kommunene. To kritiske faktorer for å ha en velfungerende pleie- og omsorgstjeneste er at har en relativt høy andel av plassene i sykehjem er korttidsplasser og at en har ansatte som er godt kvalifisert. Det er de to siste sammenlikningene som gjøres innenfor pleie og omsorg. Korttidsplass i sykehjem er for personer som i en overgangsperiode har omfattende pleiebehov som følge av akutt svikt eller sykdom, eller som i en overgangsperiode trenger trening/gjenopptrening eller avlastning. Et slikt tilbud har mye å bety for pasientflyten innenfor pleie- og omsorgstjenesten, og er en viktig del av en tiltakskjede som kan bidra til å dempe behovet for sykehjemsplasser og gi brukerne mulighet til å bo lengre i eget hjem. I figuren nedenfor har vi vist hvor stor andel av plassene på sykehjem som brukes til korttidsplasser. 8

9 Andelen plasser til korttidsopphold i sykehjem Andel av total i prosent Lindesnes Lyngdal Risør Mandal Songdalen Gj.snitt Stjørdal Vest-Agder Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold Gruppe 2 Figur -7 Andelen plasser til korttidsopphold av samlet antall plasser på sykehjem Vi ser av figuren at Lindesnes har definert 36 % av sykehjemsplassene i 2 som korttidsplasser, nest høyest andel i sammenligningsgrunnlaget og 18 % høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppen. I noen kommuner kan det være en utfordring at korttidsplassene i praksis ikke fungerer som planlagt ved at de fylles av personer som bruker plassene over lang tid. Det betyr at ikke alle korttidsplasser fungerer slik de er tenkt. Viktigst er altså hvor mange av plassene som i praksis fungerer som korttidsplasser uavhengig av hvordan plassene er definert. En viktig kvalitetsindikator i pleietjenesten er andelen pleiere med fagutdanning. Pleiere vil si andelen ansatte i pleiefunksjonene (234, 253 og 254) og benevnes helt presist årsverk i brukerrettede tjenester. Fagutdanning omfatter også helsefagarbeider fra videregående skole. Tall fremgår av figuren under. 9

10 Hvor stor andel av de ansatte har fagutdanning? Prosent Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole Lindesnes Lyngdal Risør Mandal Songdalen Stjørdal Gj.snitt Vest-Agder Gruppe Figur -8 Andel pleieansatte med fagutdanning. Kilde: KOSTRA 2 Andelen pleiere med fagutdanning er, som sammenligningsanalysene viser, god i Lindesnes. Andelen ble målt til 87 % i 2, hvorav 48 % av årsverkene i brukerrettede tjenester har fagutdanning fra høyskole-/universitetsnivå. Lindesnes ligger med dette resultatet nest høyest av sammenligningskommunene, 11 % høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe Helse En nærmere analyse av hvordan de samlede driftsutgiftene til helsetjenestene fordeler seg, gir nærmere kunnskap om hvordan ressursene er fordelt og om kommunen har opplagte innsparingsmuligheter eller behov for styrking på noen av områdene. En slik oversikt er presentert i neste figur. 1

11 Netto driftsutgifter pr. innbygger for helsetjenester pr. korrigerte 3 innbygger 2 5 Kroner pr. innbygger Lindesne s Lyngdal Risør Mandal Songdal en Stjørdal Gj.snitt Vest- Agder Diagnose, behandling og rehabilitering Forebyggende arbeid, helse og sosial Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste Helsetjenesteområdet diagnose, behandling og rehabilitering er det mest ressurskrevende av kommunenes helsetjeneste. Lindesnes kommune relativt sett lave driftsutgifter til dette området enn alle de andre kommunene. Forebyggende arbeid, helse og sosial er det minst ressurskrevende av de helsetjenestene som inngår i figuren ovenfor. Her har Lindesnes et moderat nivå. Lindesnes kommune har de laveste utgiftene til forebygging, skole og helsestasjonstjeneste enn det vi finner i de andre kommunene. I figuren nedenfor gjengir vi noen aktuelle tall for årsverksinnsatsen i kommunehelsetjenesten i Lindesnes kommune sammenliknet med de andre kommunene. Gruppe 2 11

12 Antall årsverk leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter helsesøstre og jordmødre i forhold til befolkningens størrelse, helsetjenesten samlet Årsverk pr. aktuelle innbyggere Legeårsverk pr 1 innbyggere, kommunehelsetjenesten Fysioterapiårsverk per 1 innbyggere, kommunehelsetjenesten Årsverk av ergoterapeuter pr. 1 innbyggere (khelse+plo) Årsverk av helsesøstre pr. 1 innbyggere -5 år. Funksjon 232 Lindesnes Lyngdal Risør Mandal Songdalen Stjørdal Gj.snitt Vest- Agder Gruppe 2 12,6 12,3 9,6 9,2 12,7 1,2 1,5 12,8 8,2 2,6 1,1 8,2 1,3 6,7 7,9 9,8 4,3 1,2 1,4 2, 1,7 2,5 2,3 2,5 4,3 2,7 8,4 5,9 4,7 7,1 5,4 7, Årsverk av jordmødre pr. 1 fødte. Funksjon 232 9,4 4,4 8,2 6,8,, 5,1 11, Fra figuren ser vi at tallene varierende og til dels mangler. Dersom vi bruker gjennomsnittet for fylket som målestokk ser vi at Lindesnes kommune har: God dekning av leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og jordmødre Lav dekning av helsesøstre. 1.6 Sosial Vi har tidligere vist at utgiftsnivået til sosial er svært lavt i Lindesnes, Neste figur viser netto driftsutgifter pr. innbygger korrigert for behov, sortert etter utgifter til kvalifiseringsordningen kommunale sysselsettingstiltak tilbud til personer med rusproblemer økonomisk sosialhjelp råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 12

13 Netto driftsutgifter til sosialtjenester pr. korrigerte innbygger Kroner pr. korrigerte innbygger Lindesn es Lyngdal Risør Kvalifiseringsordningen Kommunale sysselsettingstiltak Tilbud til pers. med rusproblemer Økonomisk sosialhjelp Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Mandal Songdal en Stjørdal Gj.snitt Vest- Agder Gruppe 2 Figur -9 Netto driftsutgifter til sosiale tjenester pr. korrigerte innbygger. Figuren viser at Lindesnes kommune i forhold til sammenligningskommunene: har netto inntekter til ressurser til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. Skyldes trolig feilføringer. bruker nest mest ressurser til økonomisk sosialhjelp, kr 1 mer enn gjennomsnittet fro kommunegruppen pr. korrigerte innbygger bruker lite ressurser til tilbud til personer med rusproblemer bruker noe mer ressurser til kommunale sysselsettingstiltak enn sammenlikningskommunene bruker netto kr 83 pr. innbygger til kvalifiseringsordningen, noe mindre enn de fleste andre. Årsaken til at Lindesnes kommune totalt sett har de laveste netto driftsutgiftene til sosiale tjenester av sammenligningsgrunnlaget, er å finne i ressurser til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, noe som antagelig er en feilføring. 1.7 Barnevern Vi har tidligere sett at Lindesnes bruker relativt sett mye utgifter til barnevern. En tjeneste som driftes gjennom et interkommunalt samarbeid. For å få et bedre grunnlag for å vurdere barneverntjenesten i Lindes sammenlignet med de andre kommunene, har vi sett nærmere på barnevernskostnadene fordelt på hovedområdene: barneverntjenesten (saksbehandling, oppfølging av vedtak, barnevernberedskap, utgifter til sakkyndig bistand m.m.) og hjelp i familien hjelp utenom familien Neste figur viser netto driftsutgifter pr. justert innbygger fordelt på disse funksjonene.

14 Netto driftsutgifter pr. justerte innbygger - barnevern Kroner Linde snes Lyng dal Risør Mand al Song dalen Hjelp til barn og unge som bor utenfor sin opprinnelige familie Hjelp til barn og unge som bor i sin opprinnelige familie samt saksbehandling Erfaringsmessig er det vanskelig å skille ut hva som brukes til barneverntjeneste (saksbehandling m.m.) og hva som brukes til tiltak innenfor familien. Dette er derfor slått sammen Stjør dal Gj.sni tt Vest- Agde r Grup pe 2 Figur -1 Netto driftsutgifter pr. justert innbygger fordelt etter ulike funksjoner Fra figuren ser vi at Lindesnes kommunes relative utgiftsnivå er høyt innenfor opprinnelig familie/saksbehandling, lavest av alle svært høyt når det gjelder hjelp til barn utenfor opprinnelig familie, Årsaken til det høye utgiftsnivået er at det er mange med tiltak spesielt plassert av barnevernet slik det framgår av neste figur. 18, Barn med tiltak i løpet av året 16, Pr 1 innbyggere justert for behov 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Barn som er plassert av barnevernet med tiltak (funksjon 252), Barn som ikke er plassert av barnevernet med tiltak (funksjon 251) Lindesnes Lyngdal Risør Mandal Songdalen Stjørdal Gj.snitt Vest- Agder Gruppe 2 9,7 4,5 6,2 6,3 4,5 3,9 4,8, 7,3 4,3 8,1 6,9 5,3 7,6 5,9, Figur -11 Antall barn med tiltak i løpet av året. 14

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth Drammen kommune 08.10.2013 Svein Lyngroth Evalueringsmetode Ulike metoder gir ulike perspektiver og svar Vår modell kontra ASSS evalueringen KOSTRA justert for behov basert på KRD sitt delkriteriesett

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Kostnadsnivået i omsorgstjenesten

Kostnadsnivået i omsorgstjenesten Ringerike kommune Kostnadsnivået i omsorgstjenesten Kostnadsdrivere og mulige strategiske valg RAPPORT 26..12 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Ringerike

Detaljer

Omstruktureringstiltak HSO

Omstruktureringstiltak HSO Omstruktureringstiltak HSO RAPPORT 15. desember 2014 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Halden kommune Omstruktureringstiltak Svein Lyngroth Bjørn Arthur

Detaljer

Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040

Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040 Nittedal kommune Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040 Utredning av alternativer for fremtidig utvikling fakta og analyser Vedlegg til rapport R8923 Oppdragsgiver: Rapportnr.:

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

Gjennomgang helse og omsorg

Gjennomgang helse og omsorg Krødsherad kommune Gjennomgang helse og omsorg RAPPORT 21. mars 2014 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Krødsherad kommune R8399 Ressursgjennomgang av

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper Fjell kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13 1 Situasjon og utfordring 31.12.12 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering i de tre helseog omsorgsvirksomhetene og i Bo og avlastning

Gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering i de tre helseog omsorgsvirksomhetene og i Bo og avlastning Melhus kommune Gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering i de tre helseog omsorgsvirksomhetene og i Bo og avlastning Rapport 21. oktober 2015 R9002 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014 Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 214 Vi har tatt med samme utvalg som i analysen som er brukt for skole, men har lagt til Hurum

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Bergen kommune. Behovs- og konsekvensanalyse. sosialsektoren

Bergen kommune. Behovs- og konsekvensanalyse. sosialsektoren Bergen kommune Behovs- og konsekvensanalyse av helse og sosialsektoren Bergen kommune Behovs- og konsekvensanalyse av helse og sosialsektoren AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Sammenligningskommuner Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2004-2004 2014 2014 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Areal Drammen 13 56688 66214

Detaljer

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik Hva er KOSTRA? KOmmune-STat-RApportering Foreløpige tall 15. mars Endelige tall 15. juni Sier mye om produktiviteten, lite om etterspørselen De ordinære tallene sier lite eller ingenting om kvaliteten

Detaljer

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET «MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET Kommunestrukturprosjektet «Midtre Agder» består av kommunene: Audnedal - INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Kommunebarometeret et verktøy i utredningsprosessen

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Norddal kommune. Arbeidsgrunnlag /forarbeid

Norddal kommune. Arbeidsgrunnlag /forarbeid Norddal kommune Arbeidsgrunnlag /forarbeid Innholdet i dette dokumentet er basert på uttrekk fra Kostra, Iplos og SSB og presentasjonen er tilpasset en gjennomgang og refleksjon i kommunens arbeidsgruppe.

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6

INNLEDNING... 3. 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6 Side 1 av 17 Innhold INNLEDNING... 3 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6 2 RESSURSBRUK... 7 2.1 Alle tjenester... 7 2.2 Grunnskole... 8 2.3 Pleie

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid

Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030 Kommunens omsorgsplan 2013-2025 Våg å tenke nytt om rett hjelp til rett tid Åpent møte om fremtidens helse- og velferdstjenester 16. april 2015 Nes kommune Dialog og

Detaljer

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene FORELØPIG Levanger kommune Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Del 1: Ledelse og økonomistyring i Distrikt Nord FORELØPIG Levanger kommune Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Del 1: Ledelse

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Fjell, Askøy, Sund og Øygarden. Kostnadsgjennomgang. Analyse av kommunenes ressursbruk sammenlignet med andre kommuner RAPPORT

Fjell, Askøy, Sund og Øygarden. Kostnadsgjennomgang. Analyse av kommunenes ressursbruk sammenlignet med andre kommuner RAPPORT Fjell, Askøy, Sund og Øygarden Kostnadsgjennomgang Analyse av kommunenes ressursbruk sammenlignet med andre kommuner RAPPORT 8. februar 211 Oppdragsgiver Fjell, Askøy, Sund og Øygarden Rapportnr. 746 Rapportens

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Kongsvinger kommune Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene RAPPORT 4. januar 2010 Oppdragsgiver Kongsvinger kommune Rapportnr. R 6756 Rapportens tittel Ansvarlig konsulent Gjennomgang av pleie- og

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Hva er KOSTRA? Ingvar Rolstad

Hva er KOSTRA? Ingvar Rolstad Hva er KOSTRA? KOmmune-STat-RApportering Foreløpige tall 15. mars Endelige tall 15. juni Sier mye om produktiviteten, lite om etterspørselen De ordinære tallene sier lite eller ingenting om kvaliteten

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014.

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014. Til effektiviseringsprosjektet i Steigen kommune v/ styringsgruppa Notat 11.desember 214. Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 214.

Detaljer

Lunner kommune. Handlingsrom. Bruk av ressursene i 2012 sammenlignet med relevante kommuner og utviklingen siden 2007 RAPPORT

Lunner kommune. Handlingsrom. Bruk av ressursene i 2012 sammenlignet med relevante kommuner og utviklingen siden 2007 RAPPORT Lunner kommune Handlingsrom Bruk av ressursene i 212 sammenlignet med relevante kommuner og utviklingen siden 27 RAPPORT 1. desember 213 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Hvordan unngå sykehjemskø?

Hvordan unngå sykehjemskø? Hvordan unngå sykehjemskø? Hans Knut Otterstad & Harald Tønseth Køer foran sykehjemmene er et av de største problemene i eldreomsorgen. Forfatterne peker på hvorfor de oppstår og hvordan de kan unngås.

Detaljer

Analyse av kommunens administrative bemanning

Analyse av kommunens administrative bemanning Fjell kommune Analyse av kommunens administrative bemanning Sammenlikning med andre kommuner RAPPORT 19.mars 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Fjell kommune R7641

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

FRA STYRINGSSIGNAL TIL SAMHANDLING OG BRUKERMEDVIRKNING I HVERDAGEN KRISTIANSAND, 3. FEBRUAR 2015 God kvalitet for barn og unge

FRA STYRINGSSIGNAL TIL SAMHANDLING OG BRUKERMEDVIRKNING I HVERDAGEN KRISTIANSAND, 3. FEBRUAR 2015 God kvalitet for barn og unge FRA STYRINGSSIGNAL TIL SAMHANDLING OG BRUKERMEDVIRKNING I HVERDAGEN KRISTIANSAND, 3. FEBRUAR 2015 God kvalitet for barn og unge FRA STYRINGSSIGNAL TIL SAMHANDLING OG BRUKERMEDVIRKNING I HVERDAGEN KRISTIANSAND,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Søndre Land kommune Kostnadsgjennomgang Økonomi og innsparingsmuligheter uten vertskommunebrukere

Søndre Land kommune Kostnadsgjennomgang Økonomi og innsparingsmuligheter uten vertskommunebrukere Rapport Søndre Land kommune Kostnadsgjennomgang Økonomi og innsparingsmuligheter uten vertskommunebrukere Søndre Land kommune Kostnadsgjennomgang Økonomi og innsparingsmuligheter uten vertskommunebrukere

Detaljer

Alta kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Underlag for presentasjon 16.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper

Alta kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Underlag for presentasjon 16.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper Alta kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Underlag for presentasjon 16.09.13 1 Forord Agenda Kaupang AS har vært engasjert av Alta kommune

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.09.2011 21/11 27.09.2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.09.2011 21/11 27.09.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201006048 : E: 027 F00 : Marianne Schwerdt m/flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.09.2011

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging v/ Olaug Olsen og Kristine Asmervik Styringsdatarapport Malvik kommune 2013 Interkommunal satsning Bedre analyse av styringsdata Synliggjøre fordeler

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Ski År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 88 6 8 148 92,7 2012 181 10 19 243 92,0 2011 242 12 26 316 92,7 2010

Detaljer

KOSTRA-analyse 2013 Bodø kommune - publisering pr 17. mars 2014

KOSTRA-analyse 2013 Bodø kommune - publisering pr 17. mars 2014 KOSTRA-analyse 2013 Bodø kommune - publisering pr 17. mars 2014 KS-K rapport 08/2014 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 4 2 Innledning 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Valg av sammenligningskommuner 5 2.3 KOSTRA 9 2.4

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Ekstern gjennomgang av tjenesteområde 3

Ekstern gjennomgang av tjenesteområde 3 Bergen kommune, Byrådsavdeling for Helse og omsorg Ekstern gjennomgang av tjenesteområde 3 RAPPORT 11. juni 2009 AGENDA Utredning & Utvikling AS Fjordveien 1 N-1363 Høvik www.agenda.no firmapost@agenda.no

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IHB-15/11363-2 96544/15 21.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.11.2015 Innvandrerrådet 11.11.2015

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang.

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2046-3 Arkiv: 201 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: AGENDA KAUPANG - GJENNOMGANG AV KOSTNADSDRIVERE I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

ASSS - RAPPORTER - SAMMENLIGNING AV RESSURSBRUK OG KVALITET I DE 10 STØRSTE KOMMUNENE

ASSS - RAPPORTER - SAMMENLIGNING AV RESSURSBRUK OG KVALITET I DE 10 STØRSTE KOMMUNENE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806597 : E: 145 &14 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 28.10.2008 106/08 Bystyret 11.11.2008 ASSS

Detaljer

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 20 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 16. august 20 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

KVAM HERAD. KOSTRA-rapport. RO oktober 2007

KVAM HERAD. KOSTRA-rapport. RO oktober 2007 KVAM HERAD KOSTRA-rapport Analyse av pleie og omsorgstjenesten i Kvam herad RO oktober 27 INNHOLD 1. PLEIE OG OMSORG... 3 1.1 Datagrunnlag og metodiske utfordringer... 3 1.1.2 Funksjonsinndeling i KOSTRA...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MSC-14/18264-2 93657/14 14.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Kvalitet i hjemmetjenesten Et fellesprosjekt for 14 kommuner på Agder

Kvalitet i hjemmetjenesten Et fellesprosjekt for 14 kommuner på Agder http:/www.komrevsor.no KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Kvalitet i hjemmetjenesten Et fellesprosjekt for 14 kommuner på Agder Rapport for Kristiansand kommune Forvaltningsrevisjon

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.11.2010 134/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.11.2010 134/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 201006077 Arkivkode : E: 145 &14 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.11.2010 134/10 Bystyret 14.12.2010 ASSS-RAPPORTER 2009 1.

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 05.11.2015 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, ordføres kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015 Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015 Hva er Kommunebarometeret? Et journalistisk bearbeidet produkt Basis i offisielle tall levert av kommunene til staten Kostra, Utdanningsdirektoratet,

Detaljer

Noen KOSTRA-tall og figurer Verdal Kommune mai 2015.

Noen KOSTRA-tall og figurer Verdal Kommune mai 2015. Noen KOSTRA-tall og figurer Verdal Kommune mai 2015. KOSTRA er sammensatt av tall som kommunene rapporterer inn direkte til KOSTRA, regnskapstall og disse talla er kombinert med tall fra andre offentlige

Detaljer

KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 2013, Bergen

KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 2013, Bergen KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 213, Bergen Indikatorer som viser status i tjenestene som tilbys utsatte barn og unge INDIKATORER FOR BEHOV 1. Indikatoren «Andel skilte

Detaljer

Helse og omsorg for mestring av eget liv Gol kommunes helse og omsorgsplan for perioden 2014-2025

Helse og omsorg for mestring av eget liv Gol kommunes helse og omsorgsplan for perioden 2014-2025 Helse og omsorg for mestring av eget liv Gol kommunes helse og omsorgsplan for perioden 2014-2025 Rapport fra mars 2014: Nåsituasjon og beskrivelse av utfordringsbildet Innhold Prosjektbeskrivelse- formål,

Detaljer

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0926 Lillesand Rangering Kommunebarometeret 17 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 56 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.

Detaljer

Kongsberg kommune / Grafisk profil

Kongsberg kommune / Grafisk profil Erna Vebostad Seksjonsleder ved forvaltningsavdelingen Helse og omsorg ET KOMMUNALT UTGANGSPUNKT FOR PRIORITERING AV DEMENSOMSORG Kongsberg kommune / Grafisk profil Visning av elementer 31.10.12 Kongsberg

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Vest-Agder

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Vest-Agder Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Vest-Agder Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

SØF rapport nr. 01/05 Ressursbruk og tjenestetilbud i institusjons- og hjemmetjenesteorienterte kommuner

SØF rapport nr. 01/05 Ressursbruk og tjenestetilbud i institusjons- og hjemmetjenesteorienterte kommuner Ressursbruk og tjenestetilbud i institusjons- og hjemmetjenesteorienterte kommuner Lars-Erik Borge Marianne Haraldsvik SØF prosjekt nr. 2600: Effektivitet Heldøgnstjenester ytt i institusjon eller hjemmetjenester

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Asker År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 13 1 1 32 101,7 2012 83 6 8 116 101,3 2011 157 5 15 176 102,5 2010

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12.

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Spørsmål til ordføreren fra Stein Aamdal: En trygg og verdig alderdom? Verdal er en typisk industriarbeiderkommune, ikke en typisk kommune. Planlegginga av

Detaljer

Tjenesteproduksjon og effektivitet

Tjenesteproduksjon og effektivitet Vedlegg til -rapportene 2012 Utkast 04.09.2012 Tjenesteproduksjon og effektivitet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 1. Innledning I kapittel 4 i

Detaljer

Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon

Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon Kommunenes utfordringer i samhandlingsreformen innspill til diskusjon Hvilke tiltak/utviklingsprosjekter bør kommunen iverksette for å møte utfordringene i samhandlingsreformen Delrapport - Akershus fylke

Detaljer

Effektiviseringspotensial

Effektiviseringspotensial Effektiviseringspotensial Det er klart at en kommunesammenslåing også kan gi grunnlag for å hente ut stordriftsfordeler gjennom mer effektiv administrasjon og tjenesteproduksjon. Erfaringene fra tidligere

Detaljer

Er KOSTRA-tallene for pleie og omsorg pålitelige?

Er KOSTRA-tallene for pleie og omsorg pålitelige? Revisjonsrapport Er KOSTRA-tallene for pleie og omsorg pålitelige? Vurdering og sammenligning for kommunene: Aurskog-Høland Fet Lørenskog Nes Nittedal Rælingen Skedsmo Sørum Et samarbeidsprosjekt mellom

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Nye tall og sammenligninger

Nye tall og sammenligninger Nye tall og sammenligninger Åre, 13.3 2007 Øystein Lunnan Innhold Viser til innlegg i fjor om prognoser etc. Nye sammenligninger folketall Sterkere sentralisering i Norge Virkning av demografi på rammetilskudd

Detaljer

Nytt inntektssystem for kommunene

Nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt inntektssystem for kommunene Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen KMD 11.05.16 Inntektssystemet skal bidra til: Sterke, levende lokalsamfunn i hele landet Likeverdig

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013 Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial Foreløpige innspill 02.05.2013 1. Investeringer forslag til tidsplan 2. Drift regneark 3. Kommentarer Kommentarer Forventninger til ny budsjettmal

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD 2013-2017 SØNDRE LAND KOMMUNE. Respekt, tillit og mot

KOMPETANSEPLAN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD 2013-2017 SØNDRE LAND KOMMUNE. Respekt, tillit og mot KOMPETANSEPLAN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD 2013-2017 SØNDRE LAND KOMMUNE Respekt, tillit og mot Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning:... 3 1.1 Avgrensninger:... 3 1.2 Demografi:... 4 2.0 Presentasjon av

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: KOMMUNESTYRET RÅDMANNEN Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 NOTAT VEDR. LØNNSUTGIFTER

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Os (Hedm.) År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 16 1 5 36 98,4 2012 5 1 3 15 98,4 2011 16 1 4 50 99,3 2010 22

Detaljer