SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang."

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/ Arkiv: 201 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: AGENDA KAUPANG - GJENNOMGANG AV KOSTNADSDRIVERE I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret tar Agenda Kaupang s gjennomgang av kostnadsdrivere i PLO til orientering. Kommunestyret er tilfreds med at gjennomgangen i stor grad støtter opp om de strategier og planer som Alta kommune har på området. Dette betyr at for å oppnå mer rasjonelle og kostnadseffektive løsninger og samtidig ivareta forsvarlig kvalitet, må det pågående arbeid med strukturelle tiltak særlig innen heldøgnsomsorgen prioriteres og forseres. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang. Bakgrunn: På bakgrunn av merforbruk i regnskapet innenfor helse og sosial, samt de utfordringer tjenesteområdet har beskrevet ble det i 2013 utarbeidet en utvidet regnskapsanalyse som ble fremlagt for kommunestyret Kommunestyret ba da om at det utarbeides en analyse av hvilke tiltak som kan igangsettes for å forbedre arbeidsprosessene og ressursbruken i helse og sosial. Parallelt med denne saken hadde kommunen engasjert Agenda Kaupang til å foreta en overordna gjennomgang og analyse av KOSTRA tall for Alta kommune. I denne analysen som ble presentert for kommunestyret i samme møte fremkom blant annet at Alta kommune hadde et innsparingspotensiale innenfor pleie- og omsorg, og da særlig innenfor brukergruppene under 67 år. På bakgrunn av dette ble Agenda Kaupang engasjert videre til å bistå kommunen med å gi et bilde av struktur og kostnadsdrivere i PLO, med særlig fokus på tjenester til funksjonshemmede. Analysen bygger på:

2 Innrapportering brukere, årsverk og plasser (Kostra) Regnskap 2012 Sammenligning med Askøy, Selje, Seljord, Hole, Krødsherad og Søgne kommune Innhentede data knyttet til drift, organisering og tjenestestruktur (fra virksomhetene). Kartleggingens begrensninger: Kostra-analyser er i utgangspunktet teoretiske analyser Kostra-tallene er justert for behov ut fra KRDs kriterier for PLO likevel teoretisk Sammenligningskommunene er begrenset kun fra konsulentens egen database Ulik organisering i kommunene kan føre til ulik Kostra-bruk Det er ikke foretatt konkrete vurderinger og besøk i eksisterende boliger, institusjoner mv. Det er ikke foretatt konkrete vurderinger av enkeltbrukere Det er ikke foretatt vurderinger av enkeltvedtak. Hovedfunn i rapporten Omsorg Høy dekningsgrad institusjoner Små og kostbare institusjoner Lavt kostnadsnivå og få årsverk i hjemmesykepleien/hjemmetjenesten Lav dekningsgrad heldøgns omsorgsboliger Bistand Noe høyere kostnader funksjonshemmede enn sammenligningskommunene Noe høyere kostnader innenfor psykisk helse enn sammenligningskommunene Kapasitetsutfordringer dag- og arbeidstilbud Høyere kostnader til omsorgslønn og støttekontakter Barn og unge Høyere kostnader funksjonshemmede enn sammenligningskommunene (barneboliger) Høyere kostnader innenfor psykisk helse enn sammenligningskommunene Høyere kostnader til omsorgslønn og støttekontakter Skolebaser faglig tilknyttet PU-tjenesten og registreres som PLO i Kostra Vurderinger og anbefalinger Strukturelle utfordringer små boliger, personalkrevende (natt), kompetansekrevende, fagmiljø, smådriftsulemper, dimensjonering omsorgstrappa, dagtilbud

3 Kapasitetsutfordringer mange brukere hjemme på dagtid, mangler dagtilbud Organisering PLO fordelt på flere enheter/ ansvarsområder, dette kan gi utfordringer i forhold til kompetanse og kvalitet herunder livsfaseoverganger og saksbehandling, flere enheter mangler IKT, vurdere omfanget av kjøp av tjenester Høyere bemanning på dagtid i noen boliger enn helg og kveld. Dette gir et teoretisk innsparingspotensial på mellom årsverk basert på norm for helg og kveld Kommentarer til funnene Struktur og kapasitet Rapporten beskriver ingen nye funn i forhold til tidligere kartlegginger og gjennomganger. Den bekrefter i stor grad det som ligger til grunn for kommunens planer i forhold til struktur og kapasitet. Organisering Organiseringen av tjenestene våre har et kontinuerlig fokus. Kravene til tverrfaglighet, samarbeid, samhandling og informasjon er økende. Dette krever nye samarbeidsformer på tvers av etablerte organisasjonsmessige strukturer. Ved opprettelsen av BU-tjenesten valgte Alta å skille PLO på to tjenesteområder (+/- 18 år). Det finnes kommuner med tilsvarende organisering, men der turnusvirksomhetene (PLO) fortsatt er i helse og sosial. En særlig utfordring med vår organisering er overgangen barn/voksen (18 år). De fleste konsulenter foreslår å utrede opprettelse av tildelingskontor. Tildelingskontor er blitt opprettet i mange kommuner. Erfaringene er ikke udelt positive. I 2009 ble det gjort en utredning om opprettelse av et tildelingskontor for PLO i helse og sosial, men det ble ikke anbefalt fordi omfanget ble for lite. Dersom det skal være hensiktsmessig å opprette et tildelingskontor bør det ha en viss størrelse og omfang. Kommunestyret har bedt rådmannen utrede opprettelse av et tildelingskontor for alle typer kommunale tjenester (k-sak 1/2013). Innsparingspotensiale Konsulenten angir et teoretisk innsparingspotensiale på årsverk begrunnet i at vi har høyere bemanningsnorm på dagtid i noen boliger enn på helg og kveld. Virksomhetene våre har redegjort ovenfor konsulenten hvorfor det er slik, uten at det har kommet med i rapporten. De viktigste årsakene er:

4 Manglende dag- og arbeidstilbud. Noen brukere har flere hjemmedager og «bemanningsfaktoren» i boligen blir høyere på dagtid fordi det er færre brukere hjemme. Personalet i botilbudet følger bruker til ulike dagtilbud, men registrert som turnus i boligen. Personalet i botilbudet utfører praktiske gjøremål som renhold mv. i botilbud der dette ikke kan utføres i ordinær turnus eksempelvis barneavlastningen. Administrativ dag for boleder er registrert som dagarbeid i turnusen. I startfasen etter HVPU-reformen (1991) hadde kommunen en del problematikk rundt bemanning i boliger på dagtid, men det er for lengst ryddet av veien. Virksomhetene har kontinuerlig fokus på effektive turnuser, og Alta har for lengst gjennomført fleksibelt bruk av ansatte mellom bo og dag/aktivitetstilbud, som fremkommer som et anbefalt tiltak i rapporten. På bakgrunn av ovenstående faller mye av grunnlaget for konsulentens teoretiske innsparings potensiale bort. Ellers bemerker virksomhetene at å prioritere bruk av omsorgslønn og støttekontakt er gode forebyggende tiltak for å hindre dyrere løsninger. Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjett for 2014 et kutt innenfor pleiefaktor/turnuser på 3 mill.kr. tilsvarende 6 årsverk. Dette er iverksatt innen omsorg og bistand. Men vi ser at når bemanningen marginaliseres i de ulike turnusene, blir vi mer sårbar ved uventa hendelser, noe som igjen kan generere ekstrakostnader. Vurdering Rapporten bygger kun på tall og statistikk. Det er ikke foretatt konkrete vurderinger av boliger, enkeltbrukere og enkeltvedtak. Rapportens vurderinger og anbefalinger gis derfor med store forbehold, og må først og fremst betraktes som retningsgivende for videre arbeid. Pleie- og omsorgstjenestene har de siste årene vært i fokus i ulike sammenhenger, og særlig knyttet til økte behov og økte kostnader. Behovene har vært analysert og beskrevet både gjennom eksterne rapporter, men kanskje først og fremst gjennom interne utredninger og kommunalt planverk: Boligsosial handlingsplan Kommunedelplan for helse og sosial vedtatt planprosessen startet i Samhandlingsreformen Helse og omsorgsloven 2012 RO-rapporten 2011 Sykehjemsutredningen 2012 fokus på eldreomsorgen Utfordringer i bistandsavdelingen formannskapssak 22/2012 Utfordringer BU-tjenesten nye avlastningsenheter??? Psykiatri og rusplan høringsutkast

5 Diverse tilsyn og revisjoner Konsulentens funn og anbefalinger harmonerer svært godt med de kartlegginger, analyser og tiltak som ligger i kommunens vedtatte planverk. Helt sentralt er strukturelle tiltak som vil gi en mer effektiv drift. Gjennomføring av strukturelle tiltak tar tid. Så langt har kommunen skjøvet strukturendringer innen PLO foran seg. Økonomiplanen for , investeringsdelen, representerer derimot en klar vilje til å prioritere dette. For de enkelte tjenesteområder betyr det: Omsorg Bygging av nytt omsorgssenter med tilbud på ulike nivå av omsorgstrappa Nedlegging av små sykehjem Bistand Etablering av nytt dag og arbeidstilbud Utbygging av 8 boenheter ved Midtbakken 24 Utbygging av 7 boenheter i Åsveien Utvikling av området Marienlund med tunløsninger inkl. ny voksenavlastning Barn og unge Bygging av ny barneavlastning Bygging av ny tiltaksbase Videreutvikle fritidstilbud i samarbeid med bistand Den overordna Kostra-analysen som Agenda Kaupang presenterte for kommunestyret høsten 2013 har skapt forventninger om innsparinger og mer effektiv drift innen PLO. Ledelsen i helse og sosial har påpekt at dette først og fremst kan skje gjennom strukturelle og mer langsiktige tiltak. Mulighetene for kortsiktige innsparingstiltak vurderes fortløpende i driften. Tjenestene har kontinuerlig fokus på effektiv drift, og tiltak iverksettes omgående der det ansees som hensiktsmessig. Denne rapporten bekrefter i stor grad at potensialet for kortsiktige innsparinger er marginalt. Rapportens vurderinger og anbefalinger går først og fremst på de langsiktige tiltak som struktur og kapasitet. Likevel vil rådmannen fremheve følgende områder for særskilt oppfølging: 1. Vurdere organiseringa av unge ressurskrevende brukere. 2. Vurdere tildelingskontor jfr. k-sak 1/ Boligstruktur bistandsboliger. 4. Økt kapasitet dag og arbeidstilbud.

6 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Per Prebensen Saksbehandler

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014 Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester Rapport 13. juni 2014 Innholdsfortegnelse Del 1: Prosjektets formål, organisering og gjennomføring Del 2: Nåsituasjonsbeskrivelse

Detaljer

Forbedret ressursbruk

Forbedret ressursbruk Forbedret ressursbruk Delprosjekt 6 Pleie og omsorg Sluttrapport Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 ORGANISERING... 4 1.3 MANDAT FOR DELPROSJEKT 6... 4 1.4 DELTAKERE DELPROSJEKT 6... 5 2 ARBEIDSMÅTE

Detaljer

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg FORVALTNINGSREVISJON Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg Agdenes kommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Agdenes kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

Saksframlegg. Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen

Saksframlegg. Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen Søgne kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2014/870-9703/2014 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 13.03.2014 Saksframlegg Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune

Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. mai 2015 Østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING... 6 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

EVALUERING HELSE OG OMSORG

EVALUERING HELSE OG OMSORG EVALUERING HELSE OG OMSORG Arkivsaksnr.: 13/3412 Arkiv: F00 &34 Saksnr.: Utvalg Møtedato 47/13 Eldrerådet 07.10.2013 51/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 08.10.2013 128/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering.

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2015 26499/2015 2015/2157 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015 KOSTRA analyse 2014. Forslag

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Barneverntjenesten og kommunens tilsyn med fosterhjem ALTA KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS

Detaljer

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017 Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Innhold 1 Innledning... 2 1.1. Strategiplan for Bolig med bistand... 2 2. Status og utviklingstrekk...

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7480-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2014-2017 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 215-226 Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 215 1.1 Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE SEPTEMBER 2012 - UTLEIEBOLIGER - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth Drammen kommune 08.10.2013 Svein Lyngroth Evalueringsmetode Ulike metoder gir ulike perspektiver og svar Vår modell kontra ASSS evalueringen KOSTRA justert for behov basert på KRD sitt delkriteriesett

Detaljer

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Forvaltningsrevisjonsrapport 16.08.10 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.1.1 Politiske vedtak... 1 1.1.2 Viktige lover og bestemmelser...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G00 2013/6363-22 13.12.2013 Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID

HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID Beregnet til Halden kommune Dokument type Sluttrapport Dato April, 2011 HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID Fotograf: Arild Brunvand Foto 1 Foto 2 HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT

Detaljer

KOMMUNEREFORM. Utredning. Tjenesteyting og myndighetsutøvelse

KOMMUNEREFORM. Utredning. Tjenesteyting og myndighetsutøvelse GRAN KOMMUNE LUNNER KOMMUNE KOMMUNEREFORM Utredning Tjenesteyting og myndighetsutøvelse 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppdrag... 3 1.2 Mandat... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Framdriftsplan... 4 2 Oppsummering

Detaljer

Gjennomgang av pleiefaktor m.m. sykehjemmene i Alta. Rapport fra RO mars 2011

Gjennomgang av pleiefaktor m.m. sykehjemmene i Alta. Rapport fra RO mars 2011 Gjennomgang av pleiefaktor m.m. sykehjemmene i Alta Rapport fra RO mars 2011 Innholdsfortegnelse Innhold Oppdraget... 3 ROs løsning... 3 Ressursbruk og prioritering... 4 Kostnader og kvalitet i pleie-

Detaljer