Hovedbankavtale for Aust-Agder fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedbankavtale for Aust-Agder fylkeskommune"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Aust-Agder fylkeskommune Tilbudsfrist: kl RÅDGIVER:

2 A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med denne metoden er at det av bankens tilbud klart og tydelig skal fremgå hvilke rentebetingelser og gebyrer som gjelder for de tjenester Aust-Agder fylkeskommune regner med å benytte seg av i avtaleperioden. Avtalen vil omfatte Aust-Agder fylkeskommune. Det skal også være anledning for andre fylkeskommunale virksomheter, herunder alle offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av Aust-Agder fylkeskommune, eventuelt i samarbeid med en eller flere kommuner eller fylkeskommuner, jfr. definisjonen i lov om offentlige anskaffelser 2, til å knytte seg til avtalen. Aksjeselskaper som fylkeskommunen er største eier av eller annen virksomhet som fylkeskommunen er engasjert i skal også ha anledning til å knytte seg til avtalen, når det gjelder innskudd og betalingsformidling. Det er allerede bestemt at følgende virksomheter vil tiltre avtalen: - IKT Agder IKS (et IKT-driftsselskap for tre kommuner og fylkeskommunen, med ca. 50 ansatte) - Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS (museer, arkiv), med 38 ansatte - Agder Arbeidsmiljø IKS, ca. 15 ansatte - Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS - Aust-Agder vegfinans AS (bompenger for E 18 gjennom fylket) - Setesdal vegfinans AS (bompenger på Rv 9 gjennom Setesdal) - Kollektivterminalen AS - Fylkeshuset AS - Aust-Agder Næringsselskap AS - Agder folkemusikkarkiv - Opplæringskontoret for midt- og østregionen - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - Aust-Agder museums- og arkivlag - Agderrådet - Tønnevolds legat. Kontiene som disse virksomhetene innehar, opereres av fylkeskassen på lik linje med de rent fylkeskommunale konti. Selskapene har fra 1 til 4-5 konti hver, og varierer i størrelse. Eventuelle nye virksomheter i avtaleperioden som tilfredsstiller ovenstående kriterier, skal også ha anledning til å knytte seg til avtalen.

3 TILBUDSPROSEDYRE Anskaffelsen gjøres som et kjøp etter forhandling. Det foretas kunngjøring direkte i DOFFINregisteret. De antatt mest aktuelle banker/tilbydere tilskrives direkte og inviteres til å delta. GENERELT Grunnlaget for konkurransen er kunngjøringen og dette konkurransegrunnlaget. I tillegg vil eventuelle tilleggsopplysninger og endringer bli gitt skriftlig i samsvar med konkurranseforutsetningene i punktet Suppleringer/ endringer av konkurransegrunnlaget nedenfor. INFORMASJON OM FYLKESKOMMUNEN OG TILBUDSGRUNNLAGET Det er mulig å rette supplerende forespørsler til konkurransegrunnlaget. Slike supplerende forespørsler skal være skriftlige, og være mottatt senest 1 uke før fristen for å levere tilbud. Forespørsler om fylkeskommunen eller om konkurransegrunnlaget skal stilles skriftlig til Kommunalbanken ved: Kommunalbanken AS v/tor Christian Hansen eller v/ Steinar Olsen Postboks 1210 Vika Postboks 1210 Vika 0110 Oslo 0110 Oslo e-post: Forespørsler skal være merket Konkurranse banktjenester Aust-Agder fylkeskommune. Alle forespørsler vil bli anonymiserte og alle tilbydere vil få tilsendt alle forespørsler og eventuelle svar fortløpende. SUPPLERINGER/ ENDRINGER AV KONKURRANSEGRUNNLAGET Oppdragsgiver tar forbehold om retten til å supplere eller endre konkurransegrunnlaget fram til tilbudsfristen løper ut. Dersom endringer kommer så seint at det er vanskelig for tilbyderne å ta hensyn til suppleringene/endringene ved utarbeidelsen av tilbudet, vil slike endringer bli presenterte for alle tilbydere i forhandlingsmøte. Eventuelle endringer av konkurransegrunnlaget vil bli meddelt skriftlig til samtlige tilbydere. Endringene vil ha gyldighet framfor tidligere mottatte konkurransegrunnlag. TILBUDSFRIST, LEVERING AV TILBUD OG VEDSTÅELSESFRIST Tilbudet skal utarbeides og sendes/leveres i en original og 2 komplette kopier + elektronisk utgave på CD eller minnepinne (ved motstrid går originaleksemplaret fremfor

4 de andre) i lukket forsendelse merket: Konkurranse Konkurransegrunnlag - Hovedbankavtale for Aust-Agder fylkeskommune til følgende adresse: Kommunalbanken AS v/ Tor Christian Hansen Postboks 1210 Vika 0110 Oslo Besøksadresse: Munkedamsveien). Haakon VII gt. 5B, 5. Etasje (inngang fra Tilbudet må være nevnte saksbehandler i Kommunalbanken i hende på ovennevnte adresse, senest: Onsdag 11. August 2010, kl Innen denne dato og klokkeslettet, må tilbudet være overlevert til den rette adressen. Tilbudsfristen er absolutt. Tilbud som mottas etter tilbudsfristen vil bli returnert til senderen i uåpnet tilstand. Tilbud sendt på telefaks, e-post eller annen form for elektronisk dokumentoverføring vil ikke bli akseptert. Alle kostnader forbundet med anskaffelsesprosessen skal i sin helhet dekkes av de respektive leverandører. Tilbud levert innen fristens utløp, vil ikke bli levert tilbake. Tilbudet skal stå ved lag til Fristen for å be om å få oversendt konkurransegrunnlaget elektronisk settes til 2 uker før fristen for å levere tilbud. TILBAKEKALLING ELLER ENDRINGER I INNSENDTE TILBUD Tilbakekalling eller endringer i tilbudet før utløpet av tilbudsfristen må, for å være gyldig, ha kommet frem til oppdragsgiver på samme adresse som tilbudet, før tilbudsfristen løper ut. Tilbakekalling og endringer skal skje skriftlig. Endringer av tilbudet blir sett på som ett nytt tilbud. Endringer skal være skriftlige og underskrevet av en som har fullmakt til å pådra tilbyder pliktene. TILBUDSÅPNING Tilbudsåpningen vil være lukket, og skje hos Kommunalbanken den , kl SPRÅKKRAV Tilbudet med tilhørende dokumenter skal være på norsk.

5 KRAV TIL UTFORMING AV TILBUDET Tilbudet skal utformes innenfor de kriteriene som er spesifiserte i dette dokumentet. Utfyllende kommentarer skal bli gitt i oversendingsbrev og i vedlegg. Vi ber om at utkast til avtaletekst blir lagt ved tilbudet. KVALIFIKASJONSKRAV Manglende dokumentasjon eller mangelfull oppfylling av kvalifikasjonskravene kan, og i noen tilfeller skal, medføre at tilbyder blir avvist fra konkurransen. Tilbyder må ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne oppfylle oppdraget, og bør blant annet ha tidligere erfaring med tilsvarende oppdrag. Dokumentasjon som skal legges ved: Tilbyder må være en bank med konsesjon som også er registrert i foretaksregisteret. Det skal legges ved firmaattest e. l. Tilbyder må oppfylle lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Dokumentasjon som skal legges ved: - HMS-attest Tilbyder skal ha tilstrekkelig økonomisk evne og sikkerhet til å kunne gjennomføre kontraktspliktene. Dokumentasjon som skal legges ved: - Skatteattest for skatt og merverdiavgift i samsvar til skjema RF Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra utløpet av tilbudsfristen. - Fremleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra det. Tilbudet skal utformes innenfor de kriterier som er spesifisert i dette dokumentet. Ved levering av tilbud skal de vedlagte skjema under del D benyttes. Utfyllende kommentarer skal gis i oversendelsesbrev og i vedlegg til de enkelte skjema. KRITERIER FOR VALG AV TILBUD Basert på de tilbud som mottas vil fylkeskommunen velge det som for fylkeskommunen totalt sett innebærer det økonomisk sett mest fordelaktige tilbud. Ved vurdering av det økonomisk sett mest fordelaktige tilbud vil fylkeskommunen vektlegge følgende: A-Pris: Prisen på de tjenester som tilbys (renter, gebyrer, valuteringsregler, betalingsterminaler, etc.). Eventuelle påviselige omstillingskostnader tilknyttet skifte av bankforbindelse, herunder konsulentbistand fra edb-leverandøren ved tilpasning av filoverføring og event. Også endring av filformat. Slike kostnader antas å utgjøre ca. kr ,-. B Service og teknisk bistand:

6 Det skal legges frem dokumentasjon på hvilke ressurser som blir satt inn ved oppstart av ny bankavtale. Praktiske løsninger på fylkeskommunens behov for kontanthåndtering, nattsafe, telling av skillemynt, installering av bedriftsterminal, etc. Tilgjengelighet. I forbindelse med dekning av fylkeskommunens behov for jevnlig vedlikehold av kassabeholdningen mv., vil de løsninger som tilbys bli vektlagt. Banker uten filial/er i Arendal og ellers i fylkeskommunen bes redegjøre for hvordan disse behovene kan dekkes. Oppetid på nettbank, betalingsterminaler og minibanker. Service og oppfølging i det daglige. Tilbyderens referanser (tilsvarende oppdrag). C Cash management Følgende i bankens tilbud vil bli spesielt vektlagt: Beskrivelse av produktutvikling innenfor nye betalingsformidlingsløsninger, E- handelsløsninger, B2B teknologi osv. Omfanget av en eventuell gratis CM-analyse / gjennomgang av fylkeskommunen. Bankens vilje til løpende kompetanseoverføring innenfor cash management området. Opplæring av ansatte i både fylkeskommunen og virksomheter som inngår i bankavtalen. Bankens beskrivelse av hvordan de i kontraktsperioden vil samarbeide med fylkeskommunen innenfor dette fagfeltet. D Tilgang på rådgivningskompetanse Hvilken kompetanse, service og oppfølging som kan tilbys fylkeskommunen generelt og i det daglige innenfor vanlig drift, finansrådgivning, rentespørsmål, samfunnsøkonomi og bankens kompetanse innenfor kommunal økonomi. Rådgivning og informasjon om plasserings- og lånealternativ, nytt regelverk, nye bankløsninger osv. Tilgang til aktuelle kurs, seminarer og konferanser som vil bidra til å utvikle Aust- Agder fylkeskommune (eventuelt mot vederlag) Fylkeskommunen ber om at hvert enkelt punkt beskrives i konkurransegrunnlagets punkt D.7 Kriteriene vil bli vektlagt på denne måten: Kriterie: Vekting A - Pris 60 % B - Service og teknisk bistand 15 % C - Cash management 20 % D - Tilgang på rådgivningskompetanse 5 %

7 Bankene vil bli vurdert på en skala fra 1-10 hvor 10 er beste poengsum. Innenfor kriteriene A (priser), og underpunkt service i det daglige (kriterie B) og omfang av gratis CM analyse / gjennomgang av fylkeskommunen (kriterie C) vil beste bank få karakteren 10. På de resterende kriteriene vil tilbydere som dekker fylkeskommunens behov fullt ut få karakteren 10. BESLUTNINGSPROSESSEN I FYLKESKOMMUNEN Alle deltakende banker kan bli invitert til oppklaringsmøter/forhandlingsmøter med fylkeskommunen før den endelige beslutningen tas. Kommunalbanken vil utarbeide en fortrolig rapport med vurderinger og anbefalinger som vil bli oversendt fylkesrådmannen. Vedtaket om valg av ny hovedbankforbindelse vil bli fattet av fylkesrådmannen, med bakgrunn i Kommunalbanken sine tilrådninger. MEDDELING OG TILDELING/KONTRAKTSINNGÅELSE Oppdragsgivers avgjørelse om hvilket tilbud som er valgt, vil bli skriftlig meddelt samtidig til alle tilbyderne i rimelig tid før kontrakten blir inngått.

8 B. TILBUDSKRITERIUM AVTALENS LØPETID Aust-Agder fylkeskommune ønsker å inngå en 3-årig avtale med opsjon på forlengelse i ett år. Hvert halvår skal det være oppfølgingsmøter der en diskuterer det generelle samarbeid, nye tjenester eller lignende. Avtalen går ut etter 3 år dersom ikke fylkeskommunen innen 6 måneder før dette tidspunktet har varslet banken om at fylkeskommunen ønsker å forlenge avtalen i ett år. Opsjonene gjelder også for fylkeskommunale virksomheter med rett til å tiltre avtalen. Gebyr og rentemarginer som går fram av avtalen, skal i utgangspunktet gjelde for hele avtaleperioden. Det blir likevel åpnet for at det i avtalen kan legges inn klausuler som gir banken rett til slike endringer under helt spesielle forhold (ekstrem valutauro m.v.), der en evt. Referanserente på kort eller lang sikt ansees uegnet til sitt formål. Det åpnes også for at det i avtalen legges inn en klausul om endringer i gebyrer i tilfeller hvor utenforliggende forhold pålegger bankene å gjøre omfattende og generelle endringer i sin gebyrpolitikk. Forslag til avtale må vedlegges tilbudet KONTOORGANISERING/KONSERNKONTOSYSTEM/LÅNERAMME Aust-Agder fylkeskommune ønsker å ha et konsernkontosystem der alle konti som hører til Aust-Agder fylkeskommune skal inngå. Konsernkontosystemet skal ha en hovedkonto som viser fylkeskommunen sin nettoposisjon mot banken. I tillegg blir det opprettet underkonti både for innskudd og kassakreditter etter fylkeskommunen sine behov. Netto saldo på innskudd/lån på det øvste nivået skal være utgangspunktet for de daglige renteberegninger. Utenfor konsernkontosystemet ønsker Aust-Agder fylkeskommune å ha egne konti for skattetrekk- og legatmidler (bundne innskudd), med samme rente som innenfor k.konto. I tillegg til fylkeskommunens konti vil eventuelle fylkeskommunale bedrifter (FKF, IKS eller AS) med tilhørende konti omfattes av avtalen. Det forutsettes at disse gis samme rente på sine innskudd som det fylkeskommunen oppnår i en netto innskuddsposisjon. Aust-Agder fylkeskommune vil i perioder ha behov for finansiering av investeringer innenfor bankavtalen. Som en del av det utvida konsernkontosystemet, ønsker en å etablere ei låneramme/overtrekksramme på 100 mill. kr. Lånerammen skal fritt kunne utnyttes som kortsiktig trekk på konsernkonto for innskudd. Fylkeskommunen ønsker å fastsette internrentebetingelser på ulike underkonti selv. Dessuten ønsker fylkeskommunen å legge inn beløpsavgrensing og disposisjonsrett for de enkelte underkonti. Konsernkontosystemet og nettbankløsningen må ha mulighet til å håndtere dette.

9 RENTEVILKÅR OG GEBYR Aust-Agder fylkeskommunes rente overfor banken skal beregnes ut fra netto av innskudd og lån innenfor etablert låneramme. Bundne innskudd som er nevnt ovenfor, skal holdes utenfor konsernkontosystemet, men disse konti skal ha samme innskuddsrente som gis innenfor konsernkontosystemet. Andre krav til renteberegning og gebyr Fylkeskommunen ønsker at renten fastsettes med utgangspunkt i 3 mnd s NIBOR, alternativt 1 mnd`s NIBOR. Renten skal beregnes ut fra daglig saldo, og renteberegningen kalkuleres om mulig etter act./360 dager i året. Renten skal kapitaliseres hvert kvartal. Eventuelle gebyrer skal fortrinnsvis belastes etterskuddsvis pr. kvartal, alternativer kan imidlertid oppgis. BEGRENSNINGER PÅ INNSKUDD OG LÅN Aust-Agder fylkeskommune ønsker å oppnå maksimal avkasting på sine likvide midler. Dersom fylkeskommunen kan oppnå bedre avkasting på midlene ved å plassere andre steder enn i avtalebanken, skal fylkeskommunen ha rett til dette. Det skal med andre ord ikke finnes noen begrensninger for plassering av likvide midler utenfor avtalebanken. Det skal ikke finnes noen begrensning for låneopptak utenfor bankavtalen. BETALINGSFORMIDLING Aust-Agder fylkeskommunes utbetalinger, leverandørfakturaer og tilskudd, skjer per i dag hovedsaklig som filoverførsler fra Agresso. Transaksjonsmengden tilsier imidlertid at fylkeskommunen vil ha store kostnader i forbindelse med betalingsgebyr mv. For å vurdere disse bes alle kostnader tilknyttet bruk av betalingsformidlingstjenester spesifisert i samsvar med vedlagte skjema. Lønnsutbetalingene skjer hovedsakelig som filoverføringer fra nettbank. Gebyrene skal spesifiseres med antall for hver periode ved belastning av konto. Ved plassering av overskuddslikviditet kan det også være aktuelt for fylkeskommunen å ta ut og sette inn relativt store beløp fra banken. Fylkeskommunen forventer imidlertid at bankene vil tilby 0-float. Avvik fra dette bes kommentert i tilbudet. NETTBANKSYSTEM/ELEKTRONISK BETALINGSFORMIDLING Fylkeskommunen ønsker tilbud på nettbanksystem levert av banken.

10 Det forutsettes videre at tilbyder kostnadsfritt besørger all nødvendig opplæring, endring av eksisterende programvare, samt tilknytninger ved evt. overgang til ny løsning. Det forutsettes at tilbyder kan tilby installasjon og drift av betalingsterminaler og eventuelle fremtidige betalingsterminaler, og at priser spesifiseres ihht. Dette dokumentets del D.5. INFORMASJON/RAPPORTERING Tilbyder må ha lett tilgjengelig nettløsning/informasjonssystem med løpende tilgang til fylkeskommunens data. Videre er det ønskelig med likviditetsmodeller med mulighet for å se historikk og å lage prognoser. Ny forskrift for kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning angir krav til innhold i rapportering til fylkestinget, det er ønskelig at tilbyder kan tilby fylkeskommunen rapporteringsverktøy som er tilpasset kravene i ny finansforskrift. Tilbyder bes beskrive sin løsning nærmere under konkurransegrunnlagets punkt D.7 Det forventes at tilbyder månedlig oversender detaljert oversikt som viser beregning av perioderenten under konsernkontosystemet. KONTAKTPERSONER Det skal oppgis hvilke kontaktpersoner Aust-Agder fylkeskommune vil få hos leverandør innenfor følgende ansvarsområder: Hovedansvarlig for at avtalen fungerer mellom banken og Aust-Agder fylkeskommune Kontaktperson/er innenfor hovedområder; cash management, plassering og lånesiden, nettverks- og IT-løsninger og evt. Andre områder. Kontaktpersoner ovenfor andre fylkeskommunale virksomheter som inngår i hovedbankavtalen. CASH MANAGEMENT / FREMTIDIGE PLANER Aust-Agder fylkeskommune ser et potensial mht. utvikling av nye løsninger og effektivisering. Banken bør ha moderne og fremtidsrettede løsninger som et satsningsområde. Banken bes i hovedtrekk beskrive sine fremtidige planer vedrørende blant annet; Nye produktområder, utvikling av betalingsformidlingsløsninger, B2Bteknologi osv. Det er for Aust-Agder fylkeskommune viktig at banken er en pådriver og er fleksibel med hensyn til utviklingen i fylkeskommunesektoren. Banken bør vise villighet til å satse på nye løsninger / effektiviseringer av fylkeskommunen, samt at banken bør være en pådriver for å få disse løsningene / effektiviseringene gjennomført. Løpende kompetanseoverførsel og tilgang på kompetanse innenfor cash management området vil

11 vektlegges. Omfanget av en eventuell gratis CM-analyse / gjennomgang av fylkeskommunen bes beskrevet. Banken bes også beskrive hvordan de i kontraktsperioden vil arbeide sammen med fylkeskommunen. RÅDGIVNING INNENFOR FINANSFORVALTNING Fylkeskommunen ønsker at tilbyder bistår med rådgivning innenfor plassering og opplåning, dette gjelder også rådgivning innenfor fylkeskommunens finansforvaltningsreglement i vid forstand. Fylkeskommunen skal imidlertid stå fritt til å benytte andre rådgivere innenfor det samme fagområde også, eventuelt forvaltere hvis det skulle bli aktuelt. KONTANTHÅNDTERING OG DØGNSAFETJENESTER Aust-Agder fylkeskommune ønsker tilbud på tjenester innenfor kontanthåndtering og døgnsafe. BETALINGSKORT Aust-Agder fylkeskommune ønsker tilbud på betalingskort til ansatte i fylkeskommunen. Formålet er å forenkle den interne administrasjonen i forbindelse med utgifter under reise, gjennom begrensing av reiseforskudd og reduksjon av antall innkomne fakturaer.

12 C. GRUNNLAGSDATA C.1 GENERELT Fylkeskassens betalingsstrømmer (tusen kr), inkl. særbedrifter) Regnskap Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Drift: 01. Brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter Refusjoner Rammeoverføringer og andre statstilskudd Andre overføringer Skatteinntekter mv Sum driftsinntekter Renteinntekter og utbytte. Mottatte avdrag Sum driftsinntekter og eksterne finansinntekter Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum driftsutgifter Renteutgifter og omkostninger. Avdrag Sum driftsutgifter og eksterne finansutgifter Investering: Sum investeringsutgifter (brutto) C.2 LÅN Lånegjeld fordelt på kreditor pr. 31. des (tusen kr.). TYPE Fylkeskassen Lån i finansinstitusjoner Lån i obligasjonsmarkedet Lån i sertifikatmarkedet Andre lån Samlet gjeld totalt Samlet garantiansvar pr

13 Summene inkluderer lån på fylkeskommunens hånd som er lånt ut igjen til egne AS er og IKS er, og der vi får refundert alle kostnadene. Disse beløper seg til ca. 125 mill. kroner. Nye lån i avtaleperioden (som vil bli tatt opp etter tilbudskonkurranse): Opptaksår Antatt nedbetalingstid Volum i kroner C.3 INNSKUDD Innskudd/innestående pr (i tusen kr.). Type Fylkeskassen Sum ordinære konti Særregnskap Skattetrekkskonto Fondsplasseringer Total sum Innestående for alle fylkeskommunekassens konti siste dag i perioden januar desember 2009: Måned i kr Måned I kr Januar Juli Februar August Mars September April Oktober Mai November Juni Desember

14 C.4 TRANSAKSJONSMENGDE/BETALINGSFORMIDLING FOREGÅENDE ÅR - FYLKESKASSEN C.4.1 Innbetalinger(kommunale faktureringer) Type krav Årsbasis,ca. (antall) Hyppighet (antall ganger pr. år) Fordeling OCR % OCR % ikke OCR Statlig rammetilskudd Fylkesskatt Refusjon sykepenger Trygderefusjoner poliklinikk 0 Egenandeler poliklinikk 0 Kursinntekter Div. statstilskudd Refusjoner fra kommuner Diverse salgs- og leieinntekter Andre innbetalinger Sum 9843 C.4.2 Utbetalinger Type krav Årsbasis (antall) Hyppighet (antall ganger pr. år) Lønnsutbetalinger Utbetalinger utland 76 Andre utbetalinger Sum 44187

15 C.4.3 Innbetalingsmåte Innbetalingsmåte Innbetalingsfordeling i dag (antall ) Standardgiro OCR-giro 6850 OCR-returfil Elektroniske innbetalinger uten OCR 2993 Giromail/girofax Avtalegiro uten melding Avtalegiro med melding E-faktura Annet (kontant innbet.) Sum (jfr sum antall i tabell C.4.1) 9843 C.4.4 Utbetalingsmåte UTBETALINGSMÅTE Utbetalingsfordeling i dag (antall) Manuelle tjenester Sjekk Brevgiro belastet konto Annet (spesifiser) Utgående elektroniske transaksjoner - Remittering/filoverførsel via BBS Lønnsoverførsel Filoverførsel uten melding Filoverførsel m/melding Filoverførsel m/kid nr. Filoverførsel m/utbet.anv. Annet(spesifiser) - Remittering/filoverførsel via bankens system Lønnsoverførsel Filoverførsel uten melding Filoverførsel m/melding 7805 Filoverførsel m/kid nr Filoverførsel m/utbet.anv. Annet(spesifiser) - Remittering/filoverførsel via egen nettbank Lønnsoverførsel Filoverførsel uten melding

16 Filoverførsel m/melding 1076 Filoverførsel m/kid nr. Filoverførsel m/utbet.anv. Kontoreguleringer, konto til konto i egen bank 50 Kontoreguleringer, fra kto i egen bank til kto i annen bank Valutagirering Annet(spesifiser) Sum (jfr. Sum antall i tabell C.4.2.) C.4.5 Dagens bruk av nettbanken Tjeneste Bruk Antall brukere med online tilgang til banken 9 Antall brukere med systemtilgang lokalt 3 Antall konti 13 Antall overf. av kontoinformasjon. Antall betalingsterminaler. 18 C.4.6 Kontanthåndtering og betalingsterminaler Per i dag leverer Strømsbu vg. skole, Kantina på Dahlske vg. skole, Kantina på Blakstad vg. skole og Kantina på fylkeshuset nattsafe. For Dahlske og fylkeshuset er det i dag en ordning med henting av kontanter 1-2 ganger i uken. Det er ikke snakk om så mange tusen kroner, da kontantbruken pga. kortbruk er gått ned. Strømsbu vg. skole, Kantina på Dahlske vg. skole, Kantina på Blakstad vg. skole og Kantina på fylkeshuset bruker enten nattsafe, eller de leverer penger til telling i bankens åpningstid. Hyppighet og volum er som de to andre. For tannhelsetjenesten tas det i mindre grad i mot betaling kontant fra enkelte pasienter. Pengene betales så inn på klinikkens konto i lokal bank (ikke tilknyttet fk's konsernkonto, og videresendes til vår konsernkonto ved oppgjør en gang i måneden). Alle tannhelseklinikkene har betalingsterminal - dette er 15 i tallet. I tillegg kommer 3 terminaler på kantiner (Dahlske, Blakstad og fylkeshuset).

17 C.8 BETALINGSFORMIDLING /CASH MANAGEMENT Aust-Agder fylkeskommune bruker i dag følgende: Tjeneste E-Faktura B2C E-Faktura B2B Avtalegiro Bank ID Sosialkort/kontantkort I BRUK Nei Nei Nei Nei Nei

18 D. TILBUDSSKJEMA D.1 KONTOORGANISERING/KONSERNKONTO/LÅNERAMME Tilbys konsernkonto i samsvar med tilbudsspesifikasjonen: JA NEI Hvis NEI, spesifiser alternativer: Jfr. Vedlegg nr.: Oppgi hvilke gebyrer De tar for å opprette ønsket kontosystem for fylkeskommunen (om det er felt som ikke er utfylt antas det at det ikke finnes noe gebyr for dette): Inngangsgebyr Årlige administrasjonsgebyr hele systemet Årlige gebyr pr. underkonto Årlige gebyr pr. konto med rapportering Årlige gebyr for internrenteberegning pr. konto Opprettelse av nye konti pr. konto Endring av vilkår pr. konto Kroner Oppgi eventuelle andre kostnader som vil/kan påløpe og om disponeringen av kontiene er underlagt bestemte vilkår: Jfr. Vedlegg nr.: Innvilget låneramme, mill. kr.: 100

19 D.2 RENTEBETINGELSER OG GEBYRER Spesifiser rentebetingelsene i tabellen under. Ved p.t. betingelser oppgis innskudd/lånerente. Referanserente NIBOR 1 MND NIBOR 3 MND Netto innskudd 1 margin mot basis i % Netto lån 2 margin mot basis i % Trekkrettighet, årlig provisjon i % D.2.1 Rentefastsettelsesmetode (ved bruk av referanserente): Spesifiser den rentefastsettelsesmetode som banken benytter. Dersom en ved referanse til NIBOR benytter noe annet en nominell rente hentet direkte fra skjerm (eks. omregnet fra 365/360 til 365/365), bes dette presisert. Jfr. Vedlegg nr.: D.2.2 Kapitalisering og gebyrer (transaksjonskostnader) m.v.: Renteberegning basert på daglig saldo: JA NEI Hvis NEI, spesifiser alternativer: Jfr. Vedlegg nr.: Kapitalisering av netto innskuddsrente, ganger pr. år: Kapitalisiering av netto lånerente, ganger pr. år: Belastning av gebyrer ifm. Bet. Form. Og lignende, ganger pr. år: Renteberegningsmetode: Generelle kommentarer til rentebetingelser og gebyrer: Jfr. Vedlegg nr.: 1 Med netto innskuddssituasjon menes at fylkeskommunen ved saldoberegning har totale ordinære innskudd som overstiger totale driftskreditter innenfor konsernkontosystemet. 2 Med netto lånesituasjon menes at fylkeskommunen ved saldoberegning har totale driftskreditter som overstiger totale ordinære innskudd innenfor konsernkontosystemet.

20 D.3 BETALINGSFORMIDLING D.3.1 Utbetalinger Angi hvilke gebyrer De vil beregne for følgende utbetalingstransaksjoner til leverandører (transaksjonsoppdrag som ikke er oppført med gebyr forutsettes å være gratis): Manuelle tjenester/blankettbasert betalingsformidling Sjekk pr. belastet sjekk Utenlandssjekk pr. belastet sjekk Brevgiro belastet konto pr. giro Kroner Remittering/filoverførsel BBS Medium Lønnsoverførsel Med melding Med KID Utbetalingsanvisning Remittering/filoverførsel via BBS/Postbanken, kroner pr. transaksjon Overførsel via bankens system, kroner pr. transaksjon Remittering/filoverføring via egen nettbanksystem, kroner pr. transaksjon Lønnsoverførsel Med melding Med strukturert melding Med KID Utbetalingsanvisning Pris pr. kontoregulering Swift med IBAN D.3.2 Innbetalinger Angi hvilke gebyrer De vil beregne for følgende innbetalingstransaksjoner (transaksjonsoppdrag som ikke er oppført med gebyr forutsettes å være gratis): Betalingsinstrument Standardgiro OCR-giro Avtalegiro uten melding Avtalegiro med melding Elektroniske innbetalinger uten OCR - pr. stk. - pr. stk. - pr. stk. - pr. stk. - pr. stk. Kroner

21 Cremuldata for bankavstemming, - pr. stk. (eller pr. fil?) Giromail - pr. stk. Tilknytningsavgift e-faktura B2C, engangsavgift E faktura B2C uten fakturahotell - pr. stk. E-faktura B2C med fakturahotell - pr. stk. Tilknytningsavgift e-faktura B2B, engangsavgift E faktura B2B uten fakturahotell - pr. stk. E-faktura B2B med fakturahotell - pr. stk. Årsavgift OCR Årsavgift avtalegiro Årsavgift e-faktura B2C Årsavgift e-faktura B2B Inngående Swift fra utland Eventuelt andre aktuelle transaksjonsformer angis også Dersom pris på de enkelte oppdrag varierer i forhold til volum, bes dette angis i eget vedlegg. Jfr. Vedlegg nr.: D.3.3 Andre tilknyttede tjenester Angi hvilke gebyrer De vil beregne for følgende tjenester (oppdrag som ikke er oppført med gebyr forutsettes å være gratis): Tjeneste Enhet, spesifiser: Kroner / % Framskaffelse av bilag -Nettbank Fremskaffelse av bilag -BBS Nattsafetjeneste Telling av skillemynt (i kroner pr. opptelling eller i % av opptalt beløp) pr. opptelling Verditransport henting av kontanter Verditransport levering av kontanter

22 D.4 NETTBANKSYSTEMER Angi kostnader for tilgang og bruk av systemet (tjeneste som ikke er oppført med pris antas å være gratis) : Tjeneste Enhet Kroner pr. enhet Innmelding/etableringsavgift Abonnements-/brukeravgift for tjenester, spesifiser omfang Pris pr. bruker/operatør Overføring av konto-informasjon Andre variable kostnader tilknyttet bruk av elektronisk bet. form., spesifiser: Engangsbeløp Pr. bruker Pr. overførsel INFORMASJONSTJENESTER Spesifiser nærmere i eget vedlegg hvilke informasjonstjenester som vil kunne være tilgjengelig innenfor det bedriftsterminalsystemet som tilbys. Jfr. vedlegg nr.: D. 5 BETALINGSTERMINALER Angi kostnader for fylkeskommunens Ved leie: bruk av kort-/betalingsterminal Installasjon terminal Månedsleie* Abonnement pr terminal Transaksjonskostnader Oppgjørskostnader *Månedsleien skal inkludere kundeservice, 12-timers bytteservice og nødvendig programvare. Eventuelt andre kostnader forbundet med kort-/betalingsterminaler. Spesifiser innhold i og kostnader tilknyttet de enkelte tjenester: Jfr. vedlegg nr.: D. 6 Bank-ID Angi kostnader for fylkeskommunens bruk av Bank ID Kroner

23 Etableringsgebyr Abonnement pr. år Autorisering Signering Andre kostnader D.7 UTFYLLENDE BESKRIVELSER

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grimstad kommune. Tilbudsfrist: 03.09.2012 kl. 15.00.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grimstad kommune. Tilbudsfrist: 03.09.2012 kl. 15.00. KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Grimstad kommune Tilbudsfrist: 03.09.2012 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grue kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grue kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Grue kommune Tilbudsfrist: 22.04.2013 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

TILBUD. Bankavtale. Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist til 13.12.2011.

TILBUD. Bankavtale. Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist til 13.12.2011. TILBUD Bankavtale Generell informasjon Firmanavn (juridisk): Org.nummer: Ansvarlig for tilbudet: E-post: Postadresse: Web-adresse: Tlf: Mobil: Fax: Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist

Detaljer

«KONKURRANSEGRUNNLAG - HOVEDBANKAVTALE» FOR KRISTIANSAND KOMMUNE

«KONKURRANSEGRUNNLAG - HOVEDBANKAVTALE» FOR KRISTIANSAND KOMMUNE «KONKURRANSEGRUNNLAG - HOVEDBANKAVTALE» FOR KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Innhold: 1. Informasjon om konkurransen 2. Nærmere om tjenesten 3. Grunnlagsdata 4. Tilbudsskjema 5. Sjekkliste Vedlegg: Tilbyderopplysningsskjema

Detaljer

Rammeavtale for banktjenester

Rammeavtale for banktjenester TILBUDSINNBYDELSE FRA LEVANGER KOMMUNE OG VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Rammeavtale for banktjenester Tilbudsfrist: 01.08.2005 1 Generelle tilbudsregler...3 1.1 Innledning... 3 1.2 Tilbudsprosedyre...

Detaljer

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon 14/2462 KRAVSPESIFIKASJON. Levering av banktjenester. For. Side 1 av 8

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon 14/2462 KRAVSPESIFIKASJON. Levering av banktjenester. For. Side 1 av 8 KRAVSPESIFIKASJON Levering av banktjenester For Side 1 av 8 Innhold 1 Innledning... 3 2 Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Gebyrjustering... 3 2.2 Kontoorganisering/Konsernkontosystem/Låneramme... 3 2.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Roan kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Roan kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Roan kommune Tilbudsfrist: 15.02.2013 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

Hovedbankavtale for Trondheim kommune

Hovedbankavtale for Trondheim kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Hovedbankavtale for Trondheim kommune For perioden 1.5.2012 30.4.2015 med opsjon på 1 års forlengelse av avtalen (fra 1.5.2015 30.4.2016) Trondheim kommunes ref.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Forvaltning av lån for Rana kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Forvaltning av lån for Rana kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Forvaltning av lån for Rana kommune Tilbudsfrist: Mandag 12.03.2012 kl. 15.00. RÅDGIVER: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med dette anbudet er at det av bankens tilbud

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Nord-Fron kommune. Tilbudsfrist: 16. februar 2012 kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Nord-Fron kommune. Tilbudsfrist: 16. februar 2012 kl KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Nord-Fron kommune Tilbudsfrist: 16. februar 2012 kl. 15.00. RÅDGIVER: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre...

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg til konkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON 1 FORMÅL BEHOV / ANVENDELSESOMRÅDE I KORTE TREKK...

Kravspesifikasjon. Vedlegg til konkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON 1 FORMÅL BEHOV / ANVENDELSESOMRÅDE I KORTE TREKK... KRAVSPESIFIKASJON 1 FORMÅL... 2 2 BEHOV / ANVENDELSESOMRÅDE I KORTE TREKK... 2 3 LEVERANSEOMFANG... 2 3.1 KONTOORGANISERING / TREKKRETTIGHETER... 2 3.2 FORVENTET INNSKUDDSNIVÅ FOR KOMMENDE AVTALEPERIODE,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Rana kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Rana kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Rana kommune Tilbudsfrist: 22.05.2013 kl. 15.00 Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3 Generelt...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Stjørdal kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Stjørdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Stjørdal kommune Tilbudsfrist: 15.05.2012 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Rauma kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Rauma kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Rauma kommune Tilbudsfrist: 25.09.2014 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Ringsaker kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Ringsaker kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Ny hovedbankavtale og forvaltning av videreutlån Ringsaker kommune Tilbudsfrist: 22.8.2013 kl. 15.00. Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre...

Detaljer

Hovedbankavtale for Sør-Aurdal kommune

Hovedbankavtale for Sør-Aurdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Sør-Aurdal kommune Tilbudsfrist: 25.11.2011 kl. 15.00. Rådgiver: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med dette konkurransegrunnlaget er at det av bankens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Modum kommune. Tilbudsfrist: kl Rådgiver:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Modum kommune. Tilbudsfrist: kl Rådgiver: KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Modum kommune Tilbudsfrist: 07.04.2014 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Sunndal kommune. Tilbudsfrist: kl Rådgiver:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Sunndal kommune. Tilbudsfrist: kl Rådgiver: KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Sunndal kommune Tilbudsfrist: 06.06.2014 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

Vedlegg B: Grunnlagsdata

Vedlegg B: Grunnlagsdata Vedlegg B: Grunnlagsdata B1 Tall for Stange kommune B1.1 Generelt Stange kommune Regnskap Budsjett Øk. plan Øk. plan Øk. plan Tall i 1 kroner 2013 2014 2015 2016 2017 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -44

Detaljer

Hovedbankavtale for Hordaland fylkeskommune

Hovedbankavtale for Hordaland fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Hordaland fylkeskommune Tilbudsfrist: 22.09.2011 kl. 15.00 0 A. Generelle tilbudsregler... 3 Innledning... 3 Tilbudsprosedyre... 3 Generelt... 4 Informasjon om fylkeskommunen

Detaljer

Låneopptak for Ibestad kommune

Låneopptak for Ibestad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Låneopptak for Ibestad kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 9. mars 2016, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle tilbudsregler...

Detaljer

Låneopptak 2016 for Nesset kommune

Låneopptak 2016 for Nesset kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Låneopptak 2016 for Nesset kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 26. oktober 2016, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle

Detaljer

Hovedbankavtale for Nord-Aurdal kommune

Hovedbankavtale for Nord-Aurdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Nord-Aurdal kommune Tilbudsfrist: 25.11.2011 kl. 15.00. Rådgiver: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med dette konkurransegrunnlaget er at det av bankens

Detaljer

Etablering av trekkfasilitet for

Etablering av trekkfasilitet for KONKURRANSEGRUNNLAG Etablering av trekkfasilitet for (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 21. november 2016, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Ny hovedbankavtale & forvaltning av videreutlån. - Smøla kommune - Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Ny hovedbankavtale & forvaltning av videreutlån. - Smøla kommune - Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Ny hovedbankavtale & forvaltning av videreutlån Tilbudsfrist: 10.05.2013 kl. 15.00. Rådgiver: - Smøla kommune - Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning...

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Hovedbankavtale for Steigen kommune

Hovedbankavtale for Steigen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Steigen kommune Tilbudsfrist: 05.05.2011 kl. 15.00. RÅDGIVER: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med dette anbudet er at det av bankens tilbud klart

Detaljer

Hovedbankavtale for Stokke kommune

Hovedbankavtale for Stokke kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Stokke kommune Tilbudsfrist: 20.01.2012 Rådgiver: 0 A. GENERELLE TILBUDSREGLER... 3 Innledning... 3 Tilbudsprosedyre... 3 Generelt... 4 Informasjon om kommunen og

Detaljer

Hovedbankavtale for Tysvær kommune

Hovedbankavtale for Tysvær kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Tysvær kommune Tilbudsfrist: 24.09.2010 kl. 15.00 Rådgiver: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med denne metoden er at det av bankens tilbud klart og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Hovedbankavtale for Akershus fylkeskommune

Hovedbankavtale for Akershus fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Akershus fylkeskommune Tilbudsfrist: 23.08.2011 kl. 15.00 RÅDGIVER: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med denne metoden er at det av bankens tilbud

Detaljer

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015 for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Generell konkurranseinformasjon...

Detaljer

Prisliste Norge - 2016

Prisliste Norge - 2016 liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket.

Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket. Dato: 6. desember 2010 Byrådssak 1449/10-1 Byrådet Bankavtale for Bergen kommune 2011-2014 GOMI SARK-141-201017838-16 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester (betalingsformidling,

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON Banktjenester for Gassco AS

KRAVSPESIFIKASJON Banktjenester for Gassco AS BILAG 1 KRAVSPESIFIKASJON Banktjenester for Gassco AS Saksnr. 000203 21. juni 2012 BILAG 1 - Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1 KRAVSPESIFIKASJON... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Krav pr hovedområde...

Detaljer

Hovedbankavtale for Bergen kommune

Hovedbankavtale for Bergen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Bergen kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 30.12.2014, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle tilbudsregler...

Detaljer

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum PRO PRO pr mnd (enkelt nettbank bedrift) 50,00 PRO pr mnd (integret nettbank bedrift) 150,00 PRO landbruk pr. mnd 50,00 PRO etablerer, gratis første år, pr.mnd 150,00 Nettbank bedrift Etablering av hovedavtale

Detaljer

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser INNHOLD 1 DOKUMENTINFORMASJON... 2 2 INTRODUKSJON... 2 2.1 Veiledning til utfylling av tabeller og evalueringsmodell...

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Orkdal kommune Tekniske Tjenester LEGGING AV NYTT SPORTSGULV 2100 M 2 PÅ TO BANEFLATER I ORKLAHALLEN Prosjekt 2014/4814 Anbudsfrist 07. juli 2014, kl 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE :

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Prisliste for Bedriftsmarknaden

Prisliste for Bedriftsmarknaden Prisliste for Bedriftsmarknaden Sist oppdatert: 01.01.2017 Innskott og Sparing Brukskonti Foliokonto 0,05 % Driftskreditt / Kassekreditt kr. 0-99.999 0,05 % kr. 100.000 - kr. 299.999 0,05 % Over kr 300.00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

Prisliste Bedriftskunder

Prisliste Bedriftskunder Prisliste Bedriftskunder Gjeldende per 1. februar 2009 oppdatert per 15. juli 2009 Prislisten omfatter de viktigste finansielle banktjenester for bedriftskunder som tilbys av Swedbank. 1 Konto og nettbank

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

Avtale på trekkrettigheter for Lyse konsernet. 31.10.2010-30.10.2015 (alt. 2013) Konkurransegrunnlag

Avtale på trekkrettigheter for Lyse konsernet. 31.10.2010-30.10.2015 (alt. 2013) Konkurransegrunnlag Avtale på trekkrettigheter for Lyse konsernet 31.10.2010-30.10.2015 (alt. 2013) Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: 21.06.2010 1. KONKURRANSEREGLER Konkurransen gjelder Lyse Energi AS, org. nr. 980 001 482

Detaljer

Hovedbankavtale for Sula kommune

Hovedbankavtale for Sula kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Sula kommune Tilbudsfrist: 15.06.2011 kl. 15.00. RÅDGIVER: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med dette anbudet er at det av bankens tilbud klart og

Detaljer

Hovedbankavtale for Vestnes kommune

Hovedbankavtale for Vestnes kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Vestnes kommune (Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering) Tilbudsfrist: 01.03.2012

Detaljer

Rammeavtaler for leverandører av gjeldsbrevlån for Bergen kommune

Rammeavtaler for leverandører av gjeldsbrevlån for Bergen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtaler for leverandører av gjeldsbrevlån for Bergen kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 2.3.2015, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av middager og desserter til institusjoner i Tysfjord Kommune

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av middager og desserter til institusjoner i Tysfjord Kommune Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av middager og desserter til institusjoner i Tysfjord Kommune 1 1. Innledning generell informasjon... 4 1.1. Kort om anskaffelsen og konkurranseform...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av helikopter og fly til selundersøkelser i Grønlandshavet (Vesterisen) Tokt nr: 2007 809

Konkurransegrunnlag. Leie av helikopter og fly til selundersøkelser i Grønlandshavet (Vesterisen) Tokt nr: 2007 809 Konkurransegrunnlag Leie av helikopter og fly til selundersøkelser i Grønlandshavet (Vesterisen) Tokt nr: 2007 809 Tilbudsfrist 8. desember 2006 Åpen anbudskonkurranse 1 1. TILBUDSINNBYDELSE 1.1. Kontraktens

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER

OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER Åpen anbudskonkurranse Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr 69 (LOA) og forskrift

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Hovedbankavtale for Hole kommune

Hovedbankavtale for Hole kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Hole kommune Tilbudsfrist: 08.12.2010 kl. 15.00. RÅDGIVER: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med dette anbudet er at det av bankens tilbud klart og

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

(3) Det fremkom videre at tildelingskriteriene ville bli vektlagt på følgende måte:

(3) Det fremkom videre at tildelingskriteriene ville bli vektlagt på følgende måte: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Fokus bank Søndre gate 15 7011 Trondheim Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0066-8 20.07.2012 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN KONKURRANSEGRUNNLAG FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 2 Tekniske krav Vedlegg 3 Integrasjonsmatrise

Detaljer

Administrative rutiner for finansforvaltning i Balsfjord kommune

Administrative rutiner for finansforvaltning i Balsfjord kommune Administrative rutiner for finansforvaltning i Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 1. INNLEDNING... 3 2. FORVALTNING OG PLASSERING AV LEDIG LIKVIDITET

Detaljer

Prisliste 100.000 499.999 0,50% 500.000 999.999 0,80% fra 1.000.000 1,10% 50.000 499.999 0,80% fra 500.000 1,10% fra 100.000 0,25%

Prisliste 100.000 499.999 0,50% 500.000 999.999 0,80% fra 1.000.000 1,10% 50.000 499.999 0,80% fra 500.000 1,10% fra 100.000 0,25% Prislisten er sist oppdatert: 12.04.2016 Prislisten gjelder fra 12.04.2016 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,25% 100.000 499.999 0,50% 500.000 999.999 0,80% fra 1.000.000

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE Tilbudsfrist: 08.04.2015 kl. 12.00 Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: Kontrakt SSA-k lille Vedlegg

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 12/470 04.05.2012 Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA [2006] Del II) Sak (12/470)

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl Utdanningstilbud i skoleledelse. Vedlegg:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl Utdanningstilbud i skoleledelse. Vedlegg: KONKURRANSEGRUNNLAG Utdanningstilbud i skoleledelse Tilbudsfrist: 10.10.2012 kl. 12.00 Vedlegg: 1 Kravspesifikasjon 2 Standardvilkår kjøp av konsulenttjenester Kongsberg kommune 1 Generell informasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser INNHOLD 1 DOKUMENTINFORMASJON... 2 2 INTRODUKSJON... 2 2.1 Veiledning til utfylling av tabeller og evalueringsmodell...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune

Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Generell informasjon Tilbudsfrist: 04.04.2016 kl:12.00 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Rollag kommune. Informasjon om regelverket Det anbefales

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 Tilbud merkes Tilbud snurrevadfartøy OVT og sendes til Fiskeridirektoratet

Detaljer

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31537863.aspx Ekstern anbuds ID 2012-247515/JAN171542 Konkurranse

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk Tilbudsfrist: 01.12.2014 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3 Offentlig

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Vedlegg 1 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2)

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) Konkurransegrunnlag Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE

KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår Kongsberg kommune varekjøp

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Om kjøp av Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. 200901640 Konkurransegrunnlag i sak nr 200901640 Kjøp av isoleringsprodukter

Detaljer

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nye Ahus Tittel: 5142 EKG APPARATER Konkurransegrunnlag 01 For tilbud 27.09.10 KHN AM TORØ Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo: Bygg nr: Etasje

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling. Økonomi- og lønnsystem

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling. Økonomi- og lønnsystem KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Økonomi- og lønnsystem 1 INNHOLD Tilbyder må kontrollere at det mottatte konkurransegrunnlaget inneholder alle tekstsider, bilag og øvrige dokumenter som

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale kjøp av legemiddelautumater Kongsbergregionen og Øvre Eiker kommune for 2 år med opsjon på 1 + 1 år Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Kantine, forpleining og renhold

Kantine, forpleining og renhold Kantine, forpleining og renhold Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32661969.aspx Ekstern anbuds ID M255203/APR176160 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av bank- og finanstjenester

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av bank- og finanstjenester Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av bank- og finanstjenester Bergen-Os Bompengeselskap as Org nr 990 358 699 KONKURRANSEGRUNNLAG Innskuddskonto for overskuddslikviditet

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 17.02.2016

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 17.02.2016 KUNDEPROGRAM UNGDOM 13 17: Ungdom 13 17 er et fordelsprogram for ungdom fra 13 og 17 år. Ingen årspris på VISA ELECTRON (ordinær pris kr. 125 pr. år.) Gratis kortbruk på varekjøp i inn- og utland Gratis

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Rammeavtaler for leverandører av gjeldsbrevlån for Øygarden kommune

Rammeavtaler for leverandører av gjeldsbrevlån for Øygarden kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtaler for leverandører av gjeldsbrevlån for Øygarden kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 13.06.2016, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer