KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grimstad kommune. Tilbudsfrist: kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grimstad kommune. Tilbudsfrist: 03.09.2012 kl. 15.00."

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Grimstad kommune Tilbudsfrist: kl

2 Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3 Generelt... 4 A.4 Informasjon om kommunen og tilbudsgrunnlaget... 5 A.5 Suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget... 5 A.6 Tilbudsfrist, levering av tilbud og vedståelsesfrist... 5 A.7 Tilbakekalling eller endringer i innsendte tilbud... 6 A.8 Tilbudsåpning... 6 A.9 Språkkrav... 6 A.10 Krav til utforming av tilbudet... 6 A.11 Krav til utforming av kontrakt... 6 A.12 Kvalifikasjonskrav... 7 A.13 Kriterier for valg av tilbud... 7 A.14 Beslutningsprosessen i kommunen... 8 A.15 Meddeling og tildeling/kontraktsinngåelse... 9 B. Tilbudskriterier... 9 B.1 Avtalens løpetid... 9 B.2 Kontoorganisering, konsernkontosystem og låneramme... 9 B.3 Rentevilkår og gebyr Andre krav til renteberegning og gebyr: B.4 Begrensninger på innskudd B.5 Betalingsformidling B.6 Nettbanksystem/Elektronisk betalingsformidling B.7 Informasjon og rapportering B.8 Kontaktpersoner B.9 Cash management / Fremtidige planer

3 B.10 Kontanthåndtering og Døgnsafetjenester C. Grunnlagsdata C.1 Generelt C.2 Lån Type C.3 Innskudd C.4 Transaksjonsmengde og volum foregående år C.5 Kommunens dataløsning C.6 Betalingsformidling / Cash management C.7 Behov for kontanthåndtering D. Tilbudsskjema D.1 Konsernkonto og Låneramme D.2 Rentebetingelser D.3 Kapitalisering og gebyrer m.v.: D.4 Prisskjema D.5 Utfyllende beskrivelser

4 A. GENERELLE TILBUDSREGLER A.1 INNLEDNING Hensikten med dette konkurransegrunnlaget er at det ut i fra bankens tilbud klart og tydelig skal fremgå hvilke rentebetingelser og gebyrer som gjelder for de tjenester Grimstad kommune regner med å benytte seg av i avtaleperioden. Avtalen vil omfatte Grimstad kommune. Det skal også være anledning for andre kommunale virksomheter, herunder alle offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av Grimstad kommune, eventuelt i samarbeid med en eller flere kommuner, jfr. definisjonen i lov om offentlige anskaffelser 2, til å knytte seg til avtalen. Aksjeselskaper, som kommunen er største eier av og Grimstad overformynderi, skal også ha anledning til å knytte seg til avtalen, når det gjelder innskudd og betalingsformidling. Evt. nye virksomheter som kommunen oppretter i avtaleperioden skal også ha anledning til å slutte seg til avtalen. A.2 TILBUDSPROSEDYRE Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 (FOA). For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I og II. Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling. Alle leverandører som ønsker det vil få tilsendt konkurransegrunnlaget og får anledning til å levere inn tilbud (et trinnsprosedyre). Oppdragsgiver vil forhandle med de leverandører som tilfredsstiller kravene for deltakelse i konkurransen (kvalifikasjonskravene) og som har en reell mulighet til å nå opp i konkurransen. Forhandlingene gjennomføres som møter. Det foretas kunngjøring direkte i DOFFIN-registeret. A.3 GENERELT Grunnlaget for konkurransen er kunngjøringen og dette konkurransegrunnlaget inkludert vedlegg. I tillegg vil eventuelle tilleggsopplysninger og endringer bli gitt skriftlig i samsvar med konkurranseforutsetningene i punktet Suppleringer/ endringer av konkurransegrunnlaget nedenfor. 4

5 A.4 INFORMASJON OM KOMMUNEN OG TILBUDSGRUNNLAGET Det er mulig å rette supplerende forespørsler til konkurransegrunnlaget. Slike supplerende forespørsler skal være skriftlige og være mottatt senest 1 uke før fristen for å levere tilbud. Forespørsler om kommunen eller om konkurransegrunnlaget skal stilles skriftlig til Kommunalbanken ved: Kommunalbanken AS v/torger M. Jonasen eller v/ Marit U. Harstad Postboks 1210 Vika Postboks 1210 Vika 0110 Oslo 0110 Oslo e-post: Forespørsler skal være merket Konkurranse banktjenester Grimstad kommune. Alle forespørsler vil bli anonymiserte og alle tilbydere vil få tilsendt alle forespørsler og eventuelle svar fortløpende. A.5 SUPPLERINGER OG ENDRINGER AV KONKURRANSEGRUNNLAGET Oppdragsgiver tar forbehold om retten til å supplere eller endre konkurransegrunnlaget fram til tilbudsfristen løper ut. Dersom endringer kommer så seint at det er vanskelig for tilbyderne å ta hensyn til suppleringene/endringene ved utarbeidelsen av tilbudet, vil slike endringer bli presenterte for alle tilbydere i forhandlingsmøte. Eventuelle endringer av konkurransegrunnlaget vil bli meddelt skriftlig til samtlige tilbydere. Endringene vil ha gyldighet framfor tidligere mottatte konkurransegrunnlag. A.6 TILBUDSFRIST, LEVERING AV TILBUD OG VEDSTÅELSESFRIST Tilbudet inkludert vedlegg skal utarbeides og sendes/leveres i en original og 2 komplette kopier + elektronisk utgave på minnepinne (inkludert sladdet elektronisk versjon av tilbudet) eller lignende (ved motstrid går originaleksemplaret fremfor de andre) i lukket forsendelse merket: Konkurranse - Hovedbankavtale for Grimstad kommune til følgende adresse: Kommunalbanken AS v/ Torger M. Jonasen Postboks 1210 Vika 0110 Oslo Besøksadresse: Haakon VII gt. 5B, 5. etasje (inngang fra Munkedamsveien). 5

6 Tilbudet må være Kommunalbanken i hende på ovenstående adresse, senest: mandag den kl Innen denne dato og klokkeslett, må tilbudet være overlevert til den rette adressen. Tilbudsfristen er absolutt. Tilbud som mottas etter tilbudsfristen vil bli returnert til senderen i uåpnet stand. Tilbudene bes kopiert tosidig og festet i en enkel innbinding (ikke ring-perm). Tilbud sendt på telefaks, e-post eller annen form for elektronisk dokumentoverføring vil ikke bli akseptert. Tilbydernes eventuelle kostnader forbundet med anskaffelsesprosessen skal i sin helhet dekkes av de respektive leverandører. Tilbud levert innen fristens utløp, vil ikke bli levert tilbake. Tilbudet skal stå ved lag til A.7 TILBAKEKALLING ELLER ENDRINGER I INNSENDTE TILBUD Tilbakekalling eller endringer i tilbudet før utløpet av tilbudsfristen må, for å være gyldig, ha kommet frem til oppdragsgiver på samme adresse som tilbudet, før tilbudsfristen løper ut. Tilbakekalling og endringer skal skje skriftlig. Endringer av tilbudet blir sett på som ett nytt tilbud. Endringer skal være skriftlige og underskrevet av en som har fullmakt til å pådra tilbyder pliktene. A.8 TILBUDSÅPNING Tilbudsåpningen vil være lukket, og skje hos Kommunalbanken den , kl A.9 SPRÅKKRAV Tilbudet med tilhørende dokumenter skal være på norsk. A.10 KRAV TIL UTFORMING AV TILBUDET Tilbudet skal utformes innenfor de kriteriene som er spesifiserte i dette dokumentet. Utfyllende kommentarer skal bli gitt i oversendingsbrev og i vedlegg. A.11 KRAV TIL UTFORMING AV KONTRAKT Vi ber om at utkast til avtaletekst blir lagt ved tilbudet. Avtaleteksten skal ikke ha vesentlige forbehold fra konkurransegrunnlag. 6

7 A.12 KVALIFIKASJONSKRAV Manglende dokumentasjon eller mangelfull oppfylling av kvalifikasjonskravene kan medføre at tilbyder blir avvist fra konkurransen. Tilbyder må ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne oppfylle oppdraget, og bør blant annet ha tidligere erfaring med tilsvarende oppdrag. Dokumentasjon som skal legges ved: Tilbyder skal være en bank registrert i foretaksregisteret og skal legge ved firmaattest e.l. Tilbyder må oppfylle lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Dokumentasjon som skal legges ved: - HMS-attest Det skal dokumenteres at tilstrekkelige ressurser blir satt inn ved oppstart av ny bankavtale. Tilbyder skal ha tilstrekkelig økonomisk evne og sikkerhet til å kunne gjennomføre kontraktspliktene. Dokumentasjon som skal legges ved: - Skatteattest for skatt og merverdiavgift (to attester) i samsvar til skjema RF Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra utløpet av tilbudsfristen. - Siste årsberetning (vedlagt elektronisk er tilstrekkelig) Tilbudet skal utformes innenfor de kriterier som er spesifisert i dette dokumentet. Ved levering av tilbud skal de vedlagte skjema under del D benyttes, utfylt både i tilbudsdokumentet og i vedlagt excel-fil. Utfyllende kommentarer skal gis i oversendelsesbrev og i vedlegg til de enkelte skjema. A.13 KRITERIER FOR VALG AV TILBUD Basert på de tilbud som mottas vil kommunen velge det som for kommunen totalt sett innebærer det økonomiske mest fordelaktige tilbud. Som del av tilbudet bes tilbyderne også oppgi referanser fra tilsvarende oppdrag. Ved vurdering av det økonomiske mest fordelaktige tilbud vil kommunen vektlegge følgende: A-Pris: Prisen på de tjenester som tilbys (renter, gebyrer, provisjoner mv). 7

8 Eventuelle påviselige omstillingskostnader tilknyttet skifte av bankforbindelse, herunder konsulentbistand fra edb-leverandøren ved tilpasning av filoverføring og eventuelt også endring av filformat. Slike kostnader antas å utgjøre ca. kr ,-. B Cash management Beskrivelse av produktutvikling innenfor nye betalingsformidlingsløsninger, E- handelsløsninger, B2B teknologi osv. Avsatt kompetanse i bankens kundeteam. C Service og teknisk bistand: Nettbankens fleksibilitet (herunder brukervennlighet, historikk og rapportering). Praktiske løsninger av kommunens behov for kontanthåndtering, nattsafe, telling av skillemynt, installering av nettbank. I forbindelse med dekning av kommunens kontantbehov, vil de løsninger som tilbys bli vektlagt. Banker uten filial/-er i kommunen bes spesielt om å redegjøre for hvordan og innenfor hvilke responstider disse behovene kan dekkes. Funksjonalitet, oppetid på nettbank, innskuddsautomater og minibanker. Service og oppfølging i det daglige, herunder responstid på henvendelser etc. Kommunen ber om at hvert enkelt punkt beskrives utfyllende i tilbudsskjema punkt D.5. Kriteriene vil bli vektlagt på denne måten: Kriterie: Vekting A Pris 75 % B Cash management 5 % C Service og teknisk bistand 20 % Bankene vil bli vurdert på en skala fra 1-10 hvor 10 er beste poengsum. Under kriterie A vil beste tilbyder få score 10. For de øvrige tildelingskriteriene vil tilbydere som dekker kundens behov fullt ut, kunne få 10. A.14 BESLUTNINGSPROSESSEN I KOMMUNEN Deltakende banker vil bli invitert til oppklaringsmøter/forhandlingsmøter med kommunen før den endelige beslutningen tas. Møtene planlegges avholdt i uke 41. Kommunalbanken vil utarbeide en fortrolig rapport med vurderinger og anbefalinger som vil bli oversendt rådmannen. Vedtaket om valg av ny hovedbankforbindelse vil bli fattet av rådmannen. 8

9 A.15 MEDDELELSE OG TILDELING/KONTRAKTSINNGÅELSE Oppdragsgivers avgjørelse om hvilket tilbud som er valgt, vil bli skriftlig meddelt samtidig til alle tilbyderne i rimelig tid før kontrakten blir inngått. Meddelelse vil bli sendt av Kommunalbanken. B. TILBUDSKRITERIER B.1 AVTALENS LØPETID Grimstad kommune ønsker å inngå en 3-årig avtale med opsjon på forlengelse i 1 år. Hvert halvår skal det være oppfølgingsmøter der en diskuterer det generelle samarbeidet, nye tjenester eller lignende. Etter 3 år vil avtalen automatisk forlenges med ett år, dersom ikke kommunen innen 6 måneder før dette tidspunktet har varslet banken om at kommunen ikke ønsker å forlenge avtalen i ett år. Gebyrer og rentemarginer som går fram av avtalen, skal i utgangspunktet gjelde for hele avtaleperioden. Det blir likevel åpnet for at det i avtalen kan legges inn klausuler som gir banken rett til slike endringer under helt spesielle forhold (ekstrem valutauro m.v.), der en evt. referanserente på kort eller lang sikt ansees uegnet til sitt formål. Det åpnes også for at det i avtalen legges inn en klausul om endringer i gebyrer i tilfeller hvor utenforliggende forhold pålegger bankene å gjøre omfattende og generelle endringer i sin gebyrpolitikk. Utkast til avtaletekst må vedlegges tilbudet B.2 KONTOORGANISERING, KONSERNKONTOSYSTEM OG LÅNERAMME Grimstad kommune vurderer å ha et konsernkontosystem der alle konti som hører til Grimstad kommune skal inngå. Konsernkontosystemet skal ha en hovedkonto som viser kommunen sin nettoposisjon mot banken. I tillegg blir det opprettet underkonti for ulike innskudd etter kommunen sine behov. Netto saldo på det øverste nivået skal være utgangspunktet for de daglige renteberegninger. Utenfor konsernkontosystemet ønsker Grimstad kommune å ha egen konto for skattetrekksmidler. Grimstad kommune kan ha behov for trekkramme knyttet til konsernkontoen, og ønsker pris på en trekkramme på kr 20 mill. Kommunen ønsker å fastsette internrentebetingelser på ulike underkonti selv. Dessuten ønsker kommunen å legge inn beløpsavgrensing og disposisjonsrett for de enkelte underkonti. Konsernkontosystemet og nettbankløsningen må ha mulighet til å håndtere dette. 9

10 B.3 RENTEVILKÅR OG GEBYR Grimstad kommunes rente overfor banken skal beregnes ut fra netto av innskudd og lån innenfor etablert låneramme. Bundne innskudd som for eksempel skattetrekk og legatmidler, skal holdes utenfor konsernkontosystemet, men disse konti skal ha samme innskuddsrente som gis innenfor konsernkontosystemet. Andre krav til renteberegning og gebyr: Kommunen ønsker at renten fastsettes med utgangspunkt i 3 mnd s NIBOR, alternativ 1 mnd NIBOR. Renten bør beregnes ut fra daglig saldo, og renteberegningen kalkuleres om mulig etter act./360 dager i året. Renten bør kapitaliseres hvert kvartal. Eventuelle gebyrer bør fortrinnsvis belastes etterskuddsvis pr. kvartal, alternativer kan imidlertid oppgis. Kommunen ønsker at tilbyder gir pris på 3 mnd Nibor. Dersom dette ikke er mulig kan pris på 1 mnd Nibor gis. For å sammenligne tilbud gitt på 1 og 3 mnd Nibor vil historisk forskjell mellom 1 og 3 mnd Nibor bli benyttet. Tilbud gitt på 1 mnd Nibor vil omregnes til 3 mnd Nibor ved å trekke fra historisk forskjell lik 0,20 %. Dvs at tilbud på 1 mnd Nibor uten margin tilsvarer 3 mnd Nibor -0,20 %. B.4 BEGRENSNINGER PÅ INNSKUDD Grimstad kommune ønsker å oppnå tilfredsstillende avkasting på sine likvide midler i samsvar med kommunens finansreglement. Dersom kommunen kan oppnå bedre avkasting på midlene ved å plassere andre steder enn i avtalebanken, skal kommunen ha rett til dette. Det skal med andre ord ikke finnes noen begrensninger for plassering av likvide midler utenfor avtalebanken. B.5 BETALINGSFORMIDLING Grimstad kommunes utbetalinger skjer per i dag hovedsakelig som fil overførsler fra kommunens økonomisystem Agresso via nettbank. Transaksjonsmengden tilsier imidlertid at kommunen vil ha store kostnader i forbindelse med betalingsgebyr mv. For å vurdere disse bes alle kostnader tilknyttet bruk av betalingsformidlingstjenester spesifisert i samsvar med vedlagte skjema. Gebyrene skal spesifiseres med antall for hver periode ved belastning av konto. 10

11 Ved plassering av overskuddslikviditet kan det også være aktuelt for kommunen å ta ut og sette inn relativt store beløp fra banken. Kommunen forventer imidlertid at bankene vil tilby 0-float. Avvik fra dette bes kommentert i tilbudet. Sosialtjenesten i NAV har på vegne av Grimstad kommune følgende behov, jfr. pkt. C.6: 1. NAV sine klienter er tidvis avhengig av relativt raske utbetalinger, det vil si at klienten trenger pengene samme dag. Tilbyder bes å beskrive hvilke kortløsninger de kan tilby, samt eventuelle alternative løsninger. 2. Alle klienter ved NAV, med unntak av personer uten identitetspapirer og liknende, bør kunne få opprettet konti, selv om de ikke er funnet kredittverdige. Utbetalinger fra NAV til denne kontoen skal ikke dekke negativ saldo. Tilbyder bes beskrive hvilke løsninger de kan tilby. Dersom kortløsning (se punkt 1) medfører overtrekk bør dette dekkes av tilbyder. B.6 NETTBANKSYSTEM/ELEKTRONISK BETALINGSFORMIDLING Grimstad kommune er bruker av økonomisystemet Agresso levert av Agresso. Utbetalingene skjer hovedsakelig som filoverføringer fra Agresso systemet og tilhørende fagsystemer til banken (begge veier). Kommunen ønsker tilbud på nettbank levert av banken, som fullt ut kan integreres med kommunens reskontrosystem. Det forutsettes videre at tilbyder kostnadsfritt besørger all nødvendig opplæring, endring av eksisterende programvare, samt tilknytninger ved eventuel overgang til ny løsning. Det er ønskelig at tilbyder selv eller via samarbeidspartner kan tilby installasjon og drift av betalingsterminaler og eventuelle fremtidige betalingsterminaler, og at priser spesifiseres som angitt i prisskjema under del D.4. Kunden vil uavhengig av denne konkurransen inngå avtale på betalingsterminaler. Tilbyder bes oppgi minimum 2 referansebrukere av tilbyders nettbank. Referansene bør være kommunekunder. Fortrinnsvis bør kunden være konvertert til tilbyder i løpet av de siste 2 årene. B.7 INFORMASJON OG RAPPORTERING Tilbyder må ha lett tilgjengelig nettløsning/informasjonssystem med løpende tilgang til kommunens data. Videre er det ønskelig med likviditetsmodeller med mulighet for å se historikk og å lage prognoser. 11

12 Forskrift for kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning angir krav til innhold i rapportering til kommunestyret. Det er ønskelig at tilbyder kan tilby kommunen rapporteringsverktøy som er tilpasset kravene i ny finansforskrift. Tilbyder bes å beskrive sine løsninger nærmere under konkurransegrunnlagets punkt D.5. Det forventes at tilbyder månedlig oversender detaljert oversikt som viser beregning av perioderenten under konsernkontosystemet. B.8 KONTAKTPERSONER Det skal oppgis hvilke kontaktpersoner Grimstad kommune vil få hos leverandør innenfor følgende ansvarsområder: Hovedansvarlig for at avtalen fungerer mellom banken og Grimstad kommune Kontaktperson/er innenfor hovedområder; cash management, plassering og lån, nettverks- og IT-løsninger og evt. andre områder. Kontaktpersoner ovenfor andre kommunale virksomheter som inngår i hovedbankavtalen. B.9 CASH MANAGEMENT / FREMTIDIGE PLANER Grimstad kommune ser et potensial mht. utvikling av nye løsninger og effektivisering. Banken bør ha moderne og fremtidsrettede løsninger som et satsningsområde. Banken bes i hovedtrekk beskrive sine fremtidige planer vedrørende blant annet; Nye produktområder, utvikling av betalingsformidlingsløsninger, E-handelsløsninger, B2Bteknologi osv. Det er for Grimstad kommune viktig at banken er en pådriver og er fleksibel med hensyn til utviklingen i kommunesektoren. Banken bør vise villighet til å satse på nye løsninger / effektiviseringer av kommunen, samt at banken bør være en pådriver for å få disse løsningene / effektiviseringene gjennomført. Banken bes også å beskrive hvordan de i kontraktsperioden vil arbeide sammen med kommunen. B.10 KONTANTHÅNDTERING OG DØGNSAFETJENESTER Grimstad kommune ønsker tilbud på tjenester innenfor kontanthåndtering og døgnsafe. 12

13 C. GRUNNLAGSDATA C.1 GENERELT Regnskap Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Drift: Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

14 C.2 LÅN Lånegjeld fordelt på kreditor pr. 31. des (tusen kr.). TYPE Kommunekassen Lån i Husbanken Lån i finansinstitusjoner Lån i obligasjonsmarkedet 0 Lån i sertifikatmarkedet 0 Andre lån 0 Samlet gjeld totalt Samlet garantiansvar pr Nye lån i avtaleperioden (som vil bli tatt opp etter tilbudskonkurranse): Opptaksår Antatt nedbetalingstid Volum i kroner Som en del av det utvidede konsernkontosystemet, kan det være ønskelig å etablere en låneramme/kredittramme. Lånerammen kan fritt kunne utnyttes som kortsiktig trekk på konsernkonto for innskudd. Ønsket kredittramme: 20 Millioner kroner C.3 INNSKUDD Innskudd/innestående pr (i tusen kr.). Type Kommunekassen Sum ordinære konti Legatkonti og gavemidler (1 legat i annen bank) Skattetrekkskonto Fondsplasseringer Total sum

15 Planlegges salg av aktiva som vil påvirke likviditetssituasjonen i avtaleperioden? (f.eks. salg av eiendommer, aksjer og lignende) Innestående for alle kommunekassens konti siste dag i måneden for perioden januar 2011 desember 2011, (ekskl. Overformynderiet): Måned i kr Måned i kr Januar Juli Februar August Mars September April Oktober Mai November Juni Desember C.4 TRANSAKSJONSMENGDE OG VOLUM FOREGÅENDE ÅR Benytt vedlagt excel-fil til utfylling av informasjon nedenfor. Deler av tallmaterialet er framkommet ved bruk av skjønn. Konsernkontosystem Antall Konsernkonto i samsvar med spesifikasjon (J/N) Etableringsgebyr - Konsernkontosystem 1 Årlig administrasjonsgebyr 1 Antall underkonti (pris pr konto) 50 Antall konti med rapportering p.a. (pris pr konto) 50 Antall konti med internrenteberegning (pris pr konto) 18 Opprettelse av nye konti (pris pr. konto) 1-5 Endring av vilkår pr. konto (pris pr konto) Abonnement sosialhovedkonto pr år 1 Abonnement sideklientkonto pr år 2 Etablering av ny forvaltningskonto 0 Nettbank - drift og etablering Etableringsgebyr 1 Nødvendig programvare 1 Antall abonnement 1 Antall brukere 9 15

16 Framskaffelse av historiske bilag - Nettbank 30 Framskaffelse av historiske bilag - Nets 0 Overføring av konto-informasjon Minst en gang om dagen Betalingsformidling - utbetalinger Utbetaling lønn Utbetaling u/melding Utbetaling m/melding Utbetaling m/strukturert melding 0 Utbetaling m/kid Utbetalingsanvisning 300 Swift med IBAN 50 Swift uten IBAN 0 Kontoregulering (konto til konto i egen bank) 50 Betalingsformidling - innbetalinger OCR - Standardgiro med melding 0 OCR - Standardgiro med KID 0 OCR - Standardgiro med fakturanummer 0 OCR - returfil Cremul - Innbetaling med melding 0 Cremul - Innbetaling med KID Cremul - Innbetaling med fakturanummer 0 Cremul - Data for bankavstemning 0 Avtalegiro uten varsel 0 Avtalegiro med varsel Inngående SWIFT 4 Tilknytningsavgift e-faktura B2C 1 E-faktura uten fakturahotell B2C 0 E-faktura med fakturahotell B2C 200 Tilknytningsavgift e-faktura B2B 1 E-faktura uten fakturahotell B2B 0 E-faktura med fakturahotell B2B 0 Kontant innbetaling 0 Årsavgift OCR 1 Årsavgift avtalegiro 1 Årsavgift e-faktura B2C 1 Årsavgift e-faktura B2B 1 Betalingsterminaler - leie Antall oppgjørsbehandlinger (pris pr oppgjør)

17 Antall transaksjoner (pris pr transaksjon) Kontanthåndtering Antall nattsafeposer (pris pr. pose) Leie dropsafe 1 Tillegg for mynt (myntverdi oppgitt) Verditransport - henting/levering av kontanter BankID Etablering 1 Abonnement 9 Autorisering foretatt av kunder? Signering foretatt av kunder? Sosialkort: Kontantkort uten PIN (ikke kontotilknyttet) Antall nye kort etablert (etableringsgebyr pr kort) 0 Nye kort pr år (innkjøpskostnad pr kort) 0 Årlige abonnement (abonnement pr bruker pr.år) 0 Antall årlige kortfyllinger (pris pr fylling) 0 Antall årlige transaksjoner (pris pr transaksjon) 0 Sosialkort: Kontokort med PIN (tilknyttet komm.kto.) Antall nye kort etablert (etableringsgebyr pr kort) 0 Nye kort pr år (innkjøpskostnad pr kort) 0 Årlige abonnement (abonnement pr bruker pr.år) 0 Antall årlige kortfyllinger (pris pr fylling) 0 Antall årlige transaksjoner (pris pr transaksjon) 0 C.5 KOMMUNENS DATALØSNING Grimstad kommune er bruker av økonomisystemet Agresso levert av Agresso. Utbetalingene skjer hovedsakelig som filoverføringer via nettbanken til banken. C.6 BETALINGSFORMIDLING / CASH MANAGEMENT Grimstad kommune bruker i dag følgende: Tjeneste E-Faktura B2C E-Faktura B2B Avtalegiro I BRUK (ja/nei) Ja Nei Ja 17

18 Bank ID Sosialkort/kontantkort Nei Nei C.7 BEHOV FOR KONTANTHÅNDTERING Dersom avtalebank ikke har lokaler i Grimstad, er det ønskelig med en dropsafe på rådhuset. Den bør tømmes to ganger i uken. 18

19 D. TILBUDSSKJEMA D.1 KONSERNKONTO OG LÅNERAMME Tilbys konsernkonto i samsvar med tilbudsspesifikasjonen: JA / NEI Hvis NEI, spesifiser alternativer: Jfr. Vedlegg nr.: Innvilget låneramme, mill. kr.: D.2 RENTEBETINGELSER Spesifiser rentebetingelsene i tabellen under. Ved p.t. betingelser oppgis innskudd/lånerente. Referanserente NIBOR 3 MND (NIBOR 1 MND) Netto innskudd 1 margin mot basis i % Netto lån 2 margin mot basis i % Trekkrettighet, årlig provisjon i % D.3 KAPITALISERING OG GEBYRER MV.: Renteberegning basert på daglig saldo: JA / NEI Hvis NEI, spesifiser alternativer: Jfr. Vedlegg nr.: Kapitalisering av netto innskuddsrente, antall ganger pr. år: Kapitalisering av netto lånerente, antall ganger pr. år: Belastning av gebyrer ifm. betalingsformidling og lignende, antall ganger pr. år: Renteberegningsmetode: 1 Med netto innskuddssituasjon menes at kommunen ved saldoberegning har totale ordinære innskudd som overstiger totale driftskreditter innenfor konsernkontosystemet. 2 Med netto lånesituasjon menes at kommunen ved saldoberegning har totale driftskreditter som overstiger totale ordinære innskudd innenfor konsernkontosystemet. 19

20 Generelle kommentarer til rentebetingelser og gebyrer: Jfr. Vedlegg nr.: D.4 PRISSKJEMA Se vedlagt Excel-fil til utfylling, prisskjema bes innsendt både i Excel-format og i selve tilbudsdokumentet. Ved avvik i Excel-fil og tilbudsdokument vil priser i tilbudsdokumentet være gjeldende. Angi hvilke gebyrer De vil beregne for å opprette ønsket kontosystem, gebyr for inn- og utbetalingstransaksjoner til leverandører, samt gebyr for andre tilknyttede tjenester. Transaksjonsoppdrag som ikke er oppført med gebyr forutsettes å være gratis. Konsernkontosystem Konsernkonto i samsvar med spesifikasjon (J/N) Etableringsgebyr - Konsernkontosystem Årlig administrasjonsgebyr Antall underkonti (pris pr konto) Antall konti med rapportering p.a. (pris pr konto) Antall konti med internrenteberegning (pris pr konto) Opprettelse av nye konti (pris pr. konto) Endring av vilkår pr. konto (pris pr konto) Abonnement sosialhovedkonto pr år Abonnement sideklientkonto pr år Etablering av ny forvaltningskonto Pris (utfylles av bank) Nettbank - drift og etablering Etableringsgebyr Nødvendig programvare Antall abonnement Antall brukere Framskaffelse av historiske bilag - Nettbank Framskaffelse av historiske bilag - Nets Overføring av konto-informasjon Betalingsformidling - utbetalinger Utbetaling lønn Utbetaling u/melding Utbetaling m/melding 20

21 Utbetaling m/strukturert melding Utbetaling m/kid Utbetalingsanvisning Swift med IBAN Swift uten IBAN Kontoregulering (konto til konto i egen bank) Betalingsformidling - innbetalinger OCR - Standardgiro med melding OCR - Standardgiro med KID OCR - Standardgiro med fakturanummer OCR - returfil Cremul - Innbetaling med melding Cremul - Innbetaling med KID Cremul - Innbetaling med fakturanummer Cremul - Data for bankavstemning Avtalegiro uten varsel Avtalegiro med varsel Inngående SWIFT Tilknytningsavgift e-faktura B2C E-faktura uten fakturahotell B2C E-faktura med fakturahotell B2C Tilknytningsavgift e-faktura B2B E-faktura uten fakturahotell B2B E-faktura med fakturahotell B2B Kontant innbetaling Årsavgift OCR Årsavgift avtalegiro Årsavgift e-faktura B2C Årsavgift e-faktura B2B Betalingsterminaler - leie Antall oppgjørsbehandlinger (pris pr oppgjør) Antall transaksjoner (pris pr transaksjon) Kontanthåndtering Antall nattsafeposer (pris pr. pose) Leie dropsafe Tillegg for mynt (myntverdi oppgitt) Verditransport - henting/levering av kontanter 21

22 BankID Etablering Abonnement Autorisering foretatt av kunder Signering foretatt av kunder Sosialkort: Kontantkort uten PIN (ikke kontotilknyttet) Antall nye kort etablert (etableringsgebyr pr kort) Nye kort pr år (innkjøpskostnad pr kort) Årlige abonnement (abonnement pr bruker pr.år) Antall årlige kortfyllinger (pris pr fylling) Antall årlige transaksjoner (pris pr transaksjon) Sosialkort: Kontokort med PIN (tilknyttet komm.kto.) Antall nye kort etablert (etableringsgebyr pr kort) Nye kort pr år (innkjøpskostnad pr kort) Årlige abonnement (abonnement pr bruker pr.år) Antall årlige kortfyllinger (pris pr fylling) Antall årlige transaksjoner (pris pr transaksjon) Dersom pris på inn- og utbetalingstransaksjoner på de enkelte oppdrag varierer i forhold til volum, bes dette spesifisert nærmere: Jfr. vedlegg nr.: Spesifiser nærmere i eget vedlegg hvilke informasjonstjenester som vil kunne være tilgjengelig innenfor det nettbanksystemet som tilbys: Jfr. vedlegg nr.: For eventuelle andre kostnader forbundet med kort-/betalingsterminaler, spesifiser innhold i og kostnader tilknyttet de enkelte tjenester: Jfr. vedlegg nr.: D.5 UTFYLLENDE BESKRIVELSER 22

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grue kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grue kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Grue kommune Tilbudsfrist: 22.04.2013 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

Hovedbankavtale for Aust-Agder fylkeskommune

Hovedbankavtale for Aust-Agder fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Aust-Agder fylkeskommune Tilbudsfrist: 11.08.2010 kl. 15.00 RÅDGIVER: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med denne metoden er at det av bankens tilbud

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Roan kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Roan kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Roan kommune Tilbudsfrist: 15.02.2013 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

TILBUD. Bankavtale. Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist til 13.12.2011.

TILBUD. Bankavtale. Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist til 13.12.2011. TILBUD Bankavtale Generell informasjon Firmanavn (juridisk): Org.nummer: Ansvarlig for tilbudet: E-post: Postadresse: Web-adresse: Tlf: Mobil: Fax: Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Modum kommune. Tilbudsfrist: kl Rådgiver:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Modum kommune. Tilbudsfrist: kl Rådgiver: KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Modum kommune Tilbudsfrist: 07.04.2014 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Rana kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Rana kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Rana kommune Tilbudsfrist: 22.05.2013 kl. 15.00 Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3 Generelt...

Detaljer

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon 14/2462 KRAVSPESIFIKASJON. Levering av banktjenester. For. Side 1 av 8

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon 14/2462 KRAVSPESIFIKASJON. Levering av banktjenester. For. Side 1 av 8 KRAVSPESIFIKASJON Levering av banktjenester For Side 1 av 8 Innhold 1 Innledning... 3 2 Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Gebyrjustering... 3 2.2 Kontoorganisering/Konsernkontosystem/Låneramme... 3 2.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Nord-Fron kommune. Tilbudsfrist: 16. februar 2012 kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Nord-Fron kommune. Tilbudsfrist: 16. februar 2012 kl KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Nord-Fron kommune Tilbudsfrist: 16. februar 2012 kl. 15.00. RÅDGIVER: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Rauma kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Rauma kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Rauma kommune Tilbudsfrist: 25.09.2014 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Stjørdal kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Stjørdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Stjørdal kommune Tilbudsfrist: 15.05.2012 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4

Detaljer

Rammeavtale for banktjenester

Rammeavtale for banktjenester TILBUDSINNBYDELSE FRA LEVANGER KOMMUNE OG VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Rammeavtale for banktjenester Tilbudsfrist: 01.08.2005 1 Generelle tilbudsregler...3 1.1 Innledning... 3 1.2 Tilbudsprosedyre...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Ringsaker kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Ringsaker kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Ny hovedbankavtale og forvaltning av videreutlån Ringsaker kommune Tilbudsfrist: 22.8.2013 kl. 15.00. Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Sunndal kommune. Tilbudsfrist: kl Rådgiver:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Sunndal kommune. Tilbudsfrist: kl Rådgiver: KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Sunndal kommune Tilbudsfrist: 06.06.2014 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

«KONKURRANSEGRUNNLAG - HOVEDBANKAVTALE» FOR KRISTIANSAND KOMMUNE

«KONKURRANSEGRUNNLAG - HOVEDBANKAVTALE» FOR KRISTIANSAND KOMMUNE «KONKURRANSEGRUNNLAG - HOVEDBANKAVTALE» FOR KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Innhold: 1. Informasjon om konkurransen 2. Nærmere om tjenesten 3. Grunnlagsdata 4. Tilbudsskjema 5. Sjekkliste Vedlegg: Tilbyderopplysningsskjema

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Ny hovedbankavtale & forvaltning av videreutlån. - Smøla kommune - Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Ny hovedbankavtale & forvaltning av videreutlån. - Smøla kommune - Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Ny hovedbankavtale & forvaltning av videreutlån Tilbudsfrist: 10.05.2013 kl. 15.00. Rådgiver: - Smøla kommune - Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Forvaltning av lån for Rana kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Forvaltning av lån for Rana kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Forvaltning av lån for Rana kommune Tilbudsfrist: Mandag 12.03.2012 kl. 15.00. RÅDGIVER: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med dette anbudet er at det av bankens tilbud

Detaljer

Hovedbankavtale for Trondheim kommune

Hovedbankavtale for Trondheim kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Hovedbankavtale for Trondheim kommune For perioden 1.5.2012 30.4.2015 med opsjon på 1 års forlengelse av avtalen (fra 1.5.2015 30.4.2016) Trondheim kommunes ref.

Detaljer

Låneopptak 2016 for Nesset kommune

Låneopptak 2016 for Nesset kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Låneopptak 2016 for Nesset kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 26. oktober 2016, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg til konkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON 1 FORMÅL BEHOV / ANVENDELSESOMRÅDE I KORTE TREKK...

Kravspesifikasjon. Vedlegg til konkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON 1 FORMÅL BEHOV / ANVENDELSESOMRÅDE I KORTE TREKK... KRAVSPESIFIKASJON 1 FORMÅL... 2 2 BEHOV / ANVENDELSESOMRÅDE I KORTE TREKK... 2 3 LEVERANSEOMFANG... 2 3.1 KONTOORGANISERING / TREKKRETTIGHETER... 2 3.2 FORVENTET INNSKUDDSNIVÅ FOR KOMMENDE AVTALEPERIODE,

Detaljer

Låneopptak for Ibestad kommune

Låneopptak for Ibestad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Låneopptak for Ibestad kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 9. mars 2016, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle tilbudsregler...

Detaljer

Etablering av trekkfasilitet for

Etablering av trekkfasilitet for KONKURRANSEGRUNNLAG Etablering av trekkfasilitet for (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 21. november 2016, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle

Detaljer

Hovedbankavtale for Sør-Aurdal kommune

Hovedbankavtale for Sør-Aurdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Sør-Aurdal kommune Tilbudsfrist: 25.11.2011 kl. 15.00. Rådgiver: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med dette konkurransegrunnlaget er at det av bankens

Detaljer

Hovedbankavtale for Nord-Aurdal kommune

Hovedbankavtale for Nord-Aurdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Nord-Aurdal kommune Tilbudsfrist: 25.11.2011 kl. 15.00. Rådgiver: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med dette konkurransegrunnlaget er at det av bankens

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON Banktjenester for Gassco AS

KRAVSPESIFIKASJON Banktjenester for Gassco AS BILAG 1 KRAVSPESIFIKASJON Banktjenester for Gassco AS Saksnr. 000203 21. juni 2012 BILAG 1 - Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1 KRAVSPESIFIKASJON... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Krav pr hovedområde...

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER

OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER Åpen anbudskonkurranse Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr 69 (LOA) og forskrift

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Vedlegg B: Grunnlagsdata

Vedlegg B: Grunnlagsdata Vedlegg B: Grunnlagsdata B1 Tall for Stange kommune B1.1 Generelt Stange kommune Regnskap Budsjett Øk. plan Øk. plan Øk. plan Tall i 1 kroner 2013 2014 2015 2016 2017 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -44

Detaljer

Hovedbankavtale for Stokke kommune

Hovedbankavtale for Stokke kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Stokke kommune Tilbudsfrist: 20.01.2012 Rådgiver: 0 A. GENERELLE TILBUDSREGLER... 3 Innledning... 3 Tilbudsprosedyre... 3 Generelt... 4 Informasjon om kommunen og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Hovedbankavtale for Bergen kommune

Hovedbankavtale for Bergen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Bergen kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 30.12.2014, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle tilbudsregler...

Detaljer

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser INNHOLD 1 DOKUMENTINFORMASJON... 2 2 INTRODUKSJON... 2 2.1 Veiledning til utfylling av tabeller og evalueringsmodell...

Detaljer

Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket.

Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket. Dato: 6. desember 2010 Byrådssak 1449/10-1 Byrådet Bankavtale for Bergen kommune 2011-2014 GOMI SARK-141-201017838-16 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester (betalingsformidling,

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Hovedbankavtale for Hordaland fylkeskommune

Hovedbankavtale for Hordaland fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Hordaland fylkeskommune Tilbudsfrist: 22.09.2011 kl. 15.00 0 A. Generelle tilbudsregler... 3 Innledning... 3 Tilbudsprosedyre... 3 Generelt... 4 Informasjon om fylkeskommunen

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

Hovedbankavtale for Steigen kommune

Hovedbankavtale for Steigen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Steigen kommune Tilbudsfrist: 05.05.2011 kl. 15.00. RÅDGIVER: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med dette anbudet er at det av bankens tilbud klart

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling. Økonomi- og lønnsystem

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling. Økonomi- og lønnsystem KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Økonomi- og lønnsystem 1 INNHOLD Tilbyder må kontrollere at det mottatte konkurransegrunnlaget inneholder alle tekstsider, bilag og øvrige dokumenter som

Detaljer

Rammeavtaler for leverandører av gjeldsbrevlån for Bergen kommune

Rammeavtaler for leverandører av gjeldsbrevlån for Bergen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtaler for leverandører av gjeldsbrevlån for Bergen kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 2.3.2015, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Elverum kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Elverum kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Elverum kommune Tilbudsfrist: 27.08.2014 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 12/470 04.05.2012 Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA [2006] Del II) Sak (12/470)

Detaljer

Avtale på trekkrettigheter for Lyse konsernet. 31.10.2010-30.10.2015 (alt. 2013) Konkurransegrunnlag

Avtale på trekkrettigheter for Lyse konsernet. 31.10.2010-30.10.2015 (alt. 2013) Konkurransegrunnlag Avtale på trekkrettigheter for Lyse konsernet 31.10.2010-30.10.2015 (alt. 2013) Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: 21.06.2010 1. KONKURRANSEREGLER Konkurransen gjelder Lyse Energi AS, org. nr. 980 001 482

Detaljer

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015 for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Generell konkurranseinformasjon...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nye Ahus Tittel: 5142 EKG APPARATER Konkurransegrunnlag 01 For tilbud 27.09.10 KHN AM TORØ Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo: Bygg nr: Etasje

Detaljer

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Til tilbydere Dato: 04.05.2015 Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA del I og II) Sak 15/1500 Innholdsfortegnelse Uføres

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Orkdal kommune Tekniske Tjenester LEGGING AV NYTT SPORTSGULV 2100 M 2 PÅ TO BANEFLATER I ORKLAHALLEN Prosjekt 2014/4814 Anbudsfrist 07. juli 2014, kl 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE :

Detaljer

Hovedbankavtale for Tysvær kommune

Hovedbankavtale for Tysvær kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Tysvær kommune Tilbudsfrist: 24.09.2010 kl. 15.00 Rådgiver: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med denne metoden er at det av bankens tilbud klart og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2)

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) Konkurransegrunnlag Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av middager og desserter til institusjoner i Tysfjord Kommune

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av middager og desserter til institusjoner i Tysfjord Kommune Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av middager og desserter til institusjoner i Tysfjord Kommune 1 1. Innledning generell informasjon... 4 1.1. Kort om anskaffelsen og konkurranseform...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Hovedbankavtale for Akershus fylkeskommune

Hovedbankavtale for Akershus fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Akershus fylkeskommune Tilbudsfrist: 23.08.2011 kl. 15.00 RÅDGIVER: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med denne metoden er at det av bankens tilbud

Detaljer

(3) Det fremkom videre at tildelingskriteriene ville bli vektlagt på følgende måte:

(3) Det fremkom videre at tildelingskriteriene ville bli vektlagt på følgende måte: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Fokus bank Søndre gate 15 7011 Trondheim Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0066-8 20.07.2012 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Anskaffelse bankavtale dagligbank og rådgivning Utgave: Endelig Dato: 2014-04-09 Anskaffelse bankavtale dagligbank og rådgivning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Anskaffelse bankavtale

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 Tilbud merkes Tilbud snurrevadfartøy OVT og sendes til Fiskeridirektoratet

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser INNHOLD 1 DOKUMENTINFORMASJON... 2 2 INTRODUKSJON... 2 2.1 Veiledning til utfylling av tabeller og evalueringsmodell...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Prisliste Norge - 2016

Prisliste Norge - 2016 liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Fjell Kommune gjennomføre konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Hovedbankavtale for Vestnes kommune

Hovedbankavtale for Vestnes kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Vestnes kommune (Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering) Tilbudsfrist: 01.03.2012

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av bank- og finanstjenester

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av bank- og finanstjenester Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av bank- og finanstjenester Bergen-Os Bompengeselskap as Org nr 990 358 699 KONKURRANSEGRUNNLAG Innskuddskonto for overskuddslikviditet

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

Den gode lånesøknaden den optimale bankavtalen Kommunalt finansnettverk, 22. april 2009

Den gode lånesøknaden den optimale bankavtalen Kommunalt finansnettverk, 22. april 2009 Den gode lånesøknaden den optimale bankavtalen Kommunalt finansnettverk, 22. april 2009 v/ Steinar Olsen Kommunalbanken AS Finansinstitusjon for kommunal sektor 80% av aksjene eiet av staten v/ Kommunal-

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31537863.aspx Ekstern anbuds ID 2012-247515/JAN171542 Konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN KONKURRANSEGRUNNLAG FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 2 Tekniske krav Vedlegg 3 Integrasjonsmatrise

Detaljer

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr:

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr: Vedlegg 1 Administrative bestemmelser Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt Doculivenr: 201401422 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1

Detaljer

Rammeavtaler for leverandører av gjeldsbrevlån for Øygarden kommune

Rammeavtaler for leverandører av gjeldsbrevlån for Øygarden kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtaler for leverandører av gjeldsbrevlån for Øygarden kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 13.06.2016, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune

Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Generell informasjon Tilbudsfrist: 04.04.2016 kl:12.00 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Rollag kommune. Informasjon om regelverket Det anbefales

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Vedlegg 1 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing:

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Nytt saksbehandlingssystem for pedagogiskpsykologisk tjeneste i Oppland fylkeskommune

Konkurransegrunnlag: Nytt saksbehandlingssystem for pedagogiskpsykologisk tjeneste i Oppland fylkeskommune Vedlegg A Konkurransegrunnlag: Nytt saksbehandlingssystem for pedagogiskpsykologisk tjeneste i Oppland fylkeskommune Innhold 1. Oppdragsgiver.... 2 2. Oppdraget... 2 3. Kvalifikasjonskrav... 2 4. Tildelingskriterier...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport. Konkurransegrunnlag 1 av 7

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport. Konkurransegrunnlag 1 av 7 KONKURRANSEGRUNNLAG Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport Konkurransegrunnlag 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kort beskrivelse av behov/oppdrag

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG INNREDNING FOR OPPDRETT AV LIVKYLLING 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo

Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38753906.aspx Ekstern anbuds ID M292333/APR196666 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 FORESPØRSEL FSP FLO-IKT.2008.004 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Hovedbankavtale for Sula kommune

Hovedbankavtale for Sula kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Sula kommune Tilbudsfrist: 15.06.2011 kl. 15.00. RÅDGIVER: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med dette anbudet er at det av bankens tilbud klart og

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Versjon: 09.09.2011 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Under EØS terskelverdi Drosjetransport for Ringerike kommune - 11/3449 Tilbudsfrist: 3.10.2011 klokken 15.00 1 Dokumenter Denne forespørselen bestør av: et (dette

Detaljer

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen FSP FMA IKT 2016-017 Anskaffelse av antennematriser DEL 1 Regler for konkurransen Innholdsfortegnelse 1.1 Bakgrunn og formål... 4 2 GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN - KONKURRANSEREGLER... 4 2.1 Lovgrunnlag

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I for kjøp av Bruksrett til rekrutteringsverktøy Innleveringsfrist: 08.02.2012 kl. 12.00 Saksnr.

Detaljer

AMO kurs pleieassistent Oppland

AMO kurs pleieassistent Oppland AMO kurs pleieassistent Oppland Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42631542.aspx Ekstern anbuds ID 2014-643807 Saksnummer REF14/27 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Arkitekttjenester til utvidelse av Helsfyr Driftsstasjon

Arkitekttjenester til utvidelse av Helsfyr Driftsstasjon Arkitekttjenester til utvidelse av Helsfyr Driftsstasjon Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47691913.aspx Ekstern anbuds ID 2014-142936 Saksnummer 129/2014 Konkurranse

Detaljer