TILBUD. Bankavtale. Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILBUD. Bankavtale. Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist til 13.12.2011."

Transkript

1 TILBUD Bankavtale Generell informasjon Firmanavn (juridisk): Org.nummer: Ansvarlig for tilbudet: E-post: Postadresse: Web-adresse: Tlf: Mobil: Fax: Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist til Dato: Signatur: *Fyll inn navnet, og signer med håndskrift. Tilbud uten håndskrevet signatur er ugyldige. Eventuelle forbehold tilbyderen har til konkurransegrunnlaget må klart fremgå i tilbudet. Tilbyderen bes å beskrive hvilke konsekvenser dette får, og om mulig prissette konsekvensene. Oppdragsgiver vil også i egen regi beregne kostnadskonsekvensene. Dette dokumentet (tilbudsskjema) skal benyttes av tilbydere til å gi opplysninger. Alle vedlegg skal være referert til i dette tilbudsskjema og vedleggsnummer skal tydelig fremkomme på vedlegg. Alle vedlegg skal ligge i rekkefølge, og alle sider som er inkludert i et «vedlegg» skal tydelig være merket vedleggsnummer. Vedleggsoversikt skal være fylt ut og være fullstendig.

2 Vedleggsoversikt Kvalifikasjonskrav for tilbyder Skatteattest, merverdiattest og HMS erklæring Vedlegg nummer Obligatorisk Attest for betalt skatt og trygdeavgift Attest for betalt merverdiavgift Generell HMS- og miljøerklæring X X X Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Vedlegg nummer Obligatorisk Firmaattest X Leverandørens økonomiske og finansielle stilling Vedlegg nummer Obligatorisk Kredittvurdering / Rating Årsregnskap siste år inkludert styrets beretning og revisorerklæring X X Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Vedlegg nummer Obligatorisk Referanser Organisasjonsplan Beskrivelse av kvalitetssikringssystem X X X Andre vedlegg Vedlegg nummer 2

3 1 DATAGRUNNLAG LÅNEGJELD OG ØKONOMIPLAN KOMMUNENS INNSKUDD OG ANDRE AKTIVA TRANSAKSJONSMENGDER INNBETALINGER TRANSAKSJONSMENGDER UTBETALINGER DAGENS BRUK AV NETTBANK OG TILGANG TIL SYSTEMER DATALØSNING 6 2 DATALØSNINGER OG SYSTEMER 8 3 AVTALENS VILKÅR OG VARIGHET 9 4 KONSERNKONTOSTRUKTUR 10 5 GEBYRER FOR KONTOHOLD 11 6 GEBYRER VED UTBETALINGSTRANSAKSJONER 12 7 GEBYRER VED INNBETALINGSTRANSAKSJONER 13 8 GEBYRER VED ETABLERING OG DRIFT: E- FAKTURA 14 9 RENTEBETINGELSER OG GEBYRER INNSKUDD TREKKRETTIGHETER, KORTSIKTIGE LÅN/TREKK NETTBANK BANK ID SOSIALKORT / KONTANTKORT KONTANTHÅNDTERING KREDITTKORT BETALINGSTERMINALER 22 3

4 1 DATAGRUNNLAG 1.1 Lånegjeld og økonomiplan Heradets lånegjeld per mars 2011 var på i overkant av 590 mill. Av dette var ca NOK 36 mill. lån i Husbanken. Heradets gjeldsportefølje er fordelt mellom ordinære banklån og lån tatt opp i det norske verdipapirmarkedet. En kan finne mer om Kvam herad på hjemmesiden: På hjemmesiden kan også heradets økonomiplan lastes ned. Det skal ikke være begrensninger for at Kvam herad kan ta opp lån utenfor bankavtalen. 1.2 Kommunens innskudd og andre aktiva Kommunens likviditet Forventet likviditet gjennomsnitt drift Forventet total gjennomsnittlig likviditet (drift + investeringsmidler) Kommunens aktivaportefølje (obligasjoner) forventes å være stabil/ikke uttak Likviditet i NOK NOK 30 til 40 mill. NOK 80 til 90 mill. Ca NOK 140 mill. For 2011 og 2012 forventes likviditeten å være noe høyere grunnet låneopptak til nye investeringer. Kvam herad sin likviditet varierer og oppgitte data er estimater. Estimatene er basert på heradets likviditet i 2010 og forventet utvikling. Det skal ikke være noen begrensning på plassering av likviditet utenfor bankavtalen. 4

5 1.3 Transaksjonsmengder innbetalinger Innbetalinger til Kvam herad sitt konsernkontosystem for 2010 Innbetalinger, betalingsinstrument Antall transaksjoner AvtaleGiro u/varsling til betaler efaktura B2C Avtale er etablert og under oppstart OCR giro: Betaling med KID Ordinære innbetalinger med kid via fil Betalingsterminaler Bedriftsinnskudd (over kasse) 2 Innskudd via skranke Skrankeinnskudd kan enten være innskudd i bank, bank i butikk eller bank i Post. Døgnsafe 109 Nattsafe innskudd Innbetalinger mottatt fra kunder i eksisterende bank 839 5

6 1.4 Transaksjonsmengder utbetalinger Utbetalinger fra Kvam herad sitt konsernkontosystem for 2010 Utbetalinger via nettbanken Antall transaksjoner Utbetaling med melding Utbetalinger med melding i nettbank Utbetaling med melding-fil Utbetaling via nettbank via fil Lønnsutbetaling - fil Lønnsutbetalinger Betaling til innsamlingskonto 2 Utbetalinger via nettbank Utbetaling med KID Utbetalinger med kid via nettbank Utbetaling u/ mottakerkonto -fil 58* (2009 tall) Utbetalinger uten at konto er spesifisert Utbet m/strukturert fakturainformasjon 40 Utbetalinger via fil med strukturert info Utbetaling uten melding fil Remittering via fil Utbetalinger til utlandet Antall transaksjoner Diverse utbetalinger til utlandet 17 Ca 10 til Europa Kontoregulering Antall transaksjoner Overføring mellom egne kontoer 5 Kontoregulering Oversikten er levert av nåværende bankforbindelse. Historiske transaksjoner er kun en indikator på forventet transaksjonsvolum. Datagrunnlaget utgjøres av Kvam herad sitt konsernkontosystem for Kommunale virksomheter og foretak er ikke inkludert i oversikten, men har muligheten til å kunne slutte seg til en eventuell bankavtale på like vilkår som resten av Kvam herad. 1.5 Dagens bruk av nettbank og tilgang til systemer Tjeneste Bruk Antall brukere med online tilgang til banken 16 Antall konti 3 konti i kommunens system inkludert skattetrekkskonto 1.6 Dataløsning Kvam herad benytter i dag Agresso som økonomisystem og Telepay som betalingsformat. Tilbyders systemer må være kompatibelt med Agresso Kvam herad har regnskapssystemet Agresso integrert mot dagens nettbankløsning. Kvam herad mottar avregningsretur. Lønn kjøres også via Agresso integrert mot nettbanken. 6

7 Kvam herad har også efaktura som faktureres fra Agresso. Kvam herad har avtale om B2C med Nets og også arkiv i Nets. efaktura print pakkes og sendes fra Nets. Heradet benytter seg kun av B2C efaktura. 7

8 2 DATALØSNINGER OG SYSTEMER Kvam herad sine utbetalinger skjer per i dag hovedsaklig som filoverførsel fra heradets økonomisystem Agresso via nettbank. Telepay formatet benyttes. Støtter tilbyder Telepay formatet: JA NEI Det presiseres at tilbyder må ha en løsning som støtter Agresso og Telepay formatet og at implementeringen mot Tilbyders system dekkes av Tilbyder. Hvis ikke må Tilbyder eventuelt prissette en fast implementeringskostnad av den tekniske løsningen, som skal inngå i evalueringen. Eventuell implementeringskostnad må beskrives i følgende vedlegg: Tilbyder må ha lett tilgjengelig nettløsning/informasjonssystem med løpende tilgang til kommunens data. Videre er det ønskelig med likviditetsmodeller med mulighet for å se historikk og å lage prognoser. 8

9 3 AVTALENS VILKÅR OG VARIGHET Aksepteres avtalens varighet på: 3 år + opsjon på 1 år, sett kryss «X» under: JA NEI Gebyr og rentemarginer som går fram av avtalen, skal gjelde for hele avtaleperioden. Eventuelle klausuler og forbehold vedrørende avtalens varighet og vilkår i avtaleperioden skal vedlegges: 9

10 4 KONSERNKONTOSTRUKTUR Kvam herad ønsker å opprette et kontoholdssystem med en hovedkonto (konsernkonto) og underkonti etter heradets ønske. Konsernkontosystemet skal ha en hovedkonto som viser Kvam herad sin nettoposisjon mot banken. I tillegg blir det opprettet underkonti både for innskudd og kassakreditter etter Kvam herad sine behov. Netto saldo på innskudd/lån på det øverste nivået skal være utgangspunktet for de daglige renteberegninger. Utenfor konsernkontosystemet ønsker Kvam herad å ha egen konto for skattetrekksmidler. Konsernkontosystemet skal også være et styrings- og informasjonsverktøy for heradet sitt behov for likviditetsoversikter og planlegging. Beregningsgrunnlaget for heradets rente skal være saldo på hovedkontoen til enhver tid som skal vise det totale nettoforhold mellom Kvam herad og banken dvs. de samlede innskudd fratrukket samlede trekk/kreditter. Kvam herad ønsker å ha mulighet til selv å fastsette interne rentevilkår på ulike underkonti. Kontoholdssystemet må derfor gi mulighet til å legge inn ulike rentesatser på underkonti. Tilbys utvidet konsernkontostruktur, sett kryss «X»: JA NEI Hvis nei spesifiser alternativer: Om tilbyder ønsker å gi en nærmere beskrivelse av løsning: 10

11 5 GEBYRER FOR KONTOHOLD Type I NOK Etableringsgebyr / oppstartsgebyr: Årlige administrasjonsgebyr hele systemet: Årlig gebyr hovedkonto: Årlige administrasjonsgebyr pr. underkonto: Årlig gebyr pr. konto: Gebyr ved opprettelse av konto: Gebyr endring av vilkår pr. konto: Årlig gebyr pr konto med rapportering: Oppgi eventuelle andre kostnader som vil/kan påløpe og om disponeringen av kontiene er underlagt bestemte vilkår. Alle former for gebyrer og kostnader knyttet til kontohold skal oppgis. 11

12 6 GEBYRER VED UTBETALINGSTRANSAKSJONER Transaksjonsmengden tilsier at Kvam herad vil ha store kostnader i forbindelse med betalingsgebyr mv. For å vurdere disse bes alle kostnader tilknyttet bruk av betalingsformidlingstjenester spesifisert i samsvar med vedlagte skjema. Angi hvilke gebyrer banken vil beregne for følgende utbetalingstransaksjoner, fra kommunen og til leverandører (transaksjonsoppdrag som ikke er oppført med gebyr forutsettes å være gratis): Manuelle tjenester/blankettbasert betalingsformidling I NOK Sjekk Utenlandssjekk Brevgiro belastet konto pr. belastet sjekk pr. belastet sjekk pr. giro Utbetalinger via nettbanken Pris i NOK per transaksjon Utbetaling med melding Utbetaling med meldings fil Lønnsutbetaling - fil Betaling til innsamlingskonto Utbetaling med KID Utbetaling u/mottakerkonto- fil Utbet m/strukturert fakturainformasjon Utbetaling uten melding fil Utbetalinger med melding i nettbank Utbetaling via nettbank via fil Lønnsutbetalinger Utbetalinger via nettbank Utbetalinger med kid via nettbank Utbetalinger uten at konto er spesifisert Utbetalinger via fil med strukturert info Remittering via fil Utbetalinger til utlandet Pris i NOK per transaksjon Diverse utbetalinger til utlandet, Europa Diverse utbetalinger til utlandet, land utenfor Europa Kontoregulering Pris i NOK per transaksjon Overføring mellom egne kontoer, kontoregulering Hvis andre kostnader/andre relevante transaksjonsformer knyttet til utbetalingstransaksjoner: 12

13 7 GEBYRER VED INNBETALINGSTRANSAKSJONER Angi hvilke gebyrer banken vil beregne for følgende innbetalingstransaksjoner (transaksjonsoppdrag som ikke er oppført med gebyr forutsettes å være gratis). Innbetalinger, betalingsinstrument Pris i NOK per transaksjon AvtaleGiro u/varsling til betaler efaktura B2C OCR giro: Betaling med KID Betalingsterminaler Bedriftsinnskudd (over kasse) Annet, årlige avgifter etc. Per år, evt. angi frekvens i NOK Årsavgift OCR Årsavgift avtalegiro Dersom pris på de enkelte oppdrag varierer i forhold til volum, bes dette angis i følgende vedlegg: 13

14 8 GEBYRER VED ETABLERING OG DRIFT: E- FAKTURA Tjeneste Status i kommunen E-Faktura B2C E-Faktura B2B Avtale er etablert. Skal tas i bruk i fremtiden. Kvam herad har etablert avtale for e- faktura B2C. Kvam herad har efaktura som faktureres fra Agresso. Kvam herad har avtale om B2C med Nets og også arkiv i Nets. efaktura print pakkes og sendes fra Nets. Etablering og bruk av E- faktura Alle priser i NOK oppgi enhet/frekvens Tilknytningsavgift e-faktura B2C, engangsavgift E faktura B2C uten fakturahotell - pr. stk. E-faktura B2C med fakturahotell - pr. stk. Tilknytningsavgift e-faktura B2B, engangsavgift E faktura B2B uten fakturahotell - pr. stk. E-faktura B2B med fakturahotell - pr. stk. Årsavgift e-faktura Kostnad vedr. arkiv funksjon pr. stk: Er e-faktura løsningen banken tilbyr i samsvar med gjeldende standardformat?: JA NEI Hvis andre kostnader knyttet til etablering og drift av e- faktura: 14

15 9 RENTEBETINGELSER OG GEBYRER INNSKUDD Krav til renteberegning og gebyr: Renten skal regnes ut fra netto innskuddssituasjon på hovedkontoen (konsernkontoen) i Kvam herad sitt kontoholdssystem. Med netto innskuddssituasjon menes at heradet ved saldoberegning har totale ordinære innskudd som overstiger totale driftskreditter innenfor konsernkontosystemet. Konti utenfor konsernkontosystemet gis samme innskuddsrente. Renteberegning basert på daglig saldo og renteberegningene skal gjøres etter act/365 dager i året. Renten skal kapitaliseres hvert kvartal. Kvam herad ønsker tilbud på margin tilknyttet 3 mnd NIBOR. Kommunen ønsker at referanserenten i tilbudet blir basert på: o o Beregning av rente for innskudd skal baseres på daglige oppdateringer av 3 mnd. NIBOR (act/365) kvotert kl på Reuters side NIBQ og NIBP (høyresider/offer) kl Referanserenten korrigeres for avtalt margin, og resultatet vil være gyldig rentesats. Eventuelle gebyr skal belastes etterskuddsvis pr. kvartal. Bankens valuteringsregler bes oppgitt i følgende vedlegg: Type I prosent Margin referanserente NIBOR 3 mnd. med to (2) desimaler: Det skal ikke være noen begrensning for plassering av likviditet utenfor bankavtalen. Det skal ikke være noen begrensning for låneopptak utenfor bankavtalen. Oppgi eventuelle andre forhold og beskrivelser knyttet til rentebetingelsene: 15

16 10 TREKKRETTIGHETER, KORTSIKTIGE LÅN/TREKK Kvam herad ønsker å få tilbud på følgende trekkrettigheter: Trekkrettigheter på NOK 40 millioner på 3 virkedagers varsel, og det er ønskelig med muligheter for en periodevis utvidelse av trekkrettigheten. Tilbyder bes å beskrive de totale rammene for trekkrettigheter: Oppgi marginen (i forhold til NIBOR 3 mnd) banken regner dersom kommunen er i en netto låne-/ trekksituasjon (kassakreditt). Med netto lånesituasjon menes at kommunen ved saldoberegning har totale lån som overstiger totale innskudd. Type I prosent Margin referanserente NIBOR 3 mnd. Det skal ikke være begrensninger for at Kvam herad kan ta opp lån utenfor bankavtalen. Det skal kun betales ved opptrekk i forhold til NIBOR; altså ingen andre kostnader forbundet med kreditten/trekkfasilitetene så lenge en ikke benytter seg av den. Ubenyttet kreditt/trekkfasiliteter skal det ikke være forbundet noen kostnad ved. Det skal ikke være noen årlige gebyrer etc. for ubenyttet kreditt/trekkrettigheter. 16

17 11 NETTBANK Angi kostnader for tilgang og bruk av systemet (tjeneste som ikke er oppført med pris antas å være gratis): Tjeneste Enhet I NOK pr. enhet Innmelding/etableringsavgift Engangsbeløp Abonnements-/brukeravgift for tjenester, spesifiser omfang Pris pr. bruker av nettbank Overføring av kontoinformasjon Pr. bruker Pr. overførsel Betaling for I NOK Engangsavgift tilknytning: Abonnementsavgift pr. måned: Pris pr. bruker pr. måned: Oppkoblingspris: Pris pr. utgående e-faktura: Andre kostnader forbundet med bruk av nettbank. Alle kostnader skal inkluderes i tilbudet: Beskrivelse Opplæring: Brukergrensesnitt/kompleksitet: Filoverføringer: Hvordan vil leverandøren bistå i nødvendig opplæring ved eventuell overgang til ny leverandør? Kvam herad forutsetter at den leverandøren kommunen velger å inngå kontrakt med dekker alle kostnader ved skifte av bank, opplæring etc. Tilbyder beskriver nettbankløsningen og de mulighetene den gir. Tilbyder beskriver hvilke løsninger som brukes til filoverføringer pr. bankkonto. Bruk følgende vedlegg: 17

18 12 BANK ID Kvam herad benytter i dag ikke tjenesten Bank ID. Om Kvam herad i fremtiden ønsker å ta i bruk Bank ID: Er det noen kostnader forbundet med dette? JA NEI Spesifiser eventuelle kostnader knyttet til innlogging i nettbank for Kvam herad sine ansatte: Om Kvam herad i fremtiden ønsker å ta i bruk Bank ID i forbindelse med nye tjenester for heradets innbyggere eller annet, så ønskes pris på dette. Angi kostnader for kommunens bruk av Bank ID I NOK Etableringsgebyr Abonnement pr. år Autorisering Signering Andre kostnader Andre kostnader forbundet med bruk av Bank- ID. Alle kostnader skal inkluderes i tilbudet: 18

19 13 SOSIALKORT / KONTANTKORT Kvam herad ønsker en løsning for sosialklienter, asylsøkere, flyktninger og andre som ikke har egen bankkonto. Kommunen ønsker å unngå kontantutbetalinger. Kommunen ønsker en ordning som gjør at NAV kan utlevere såkalte kontantkort til brukerne. Disse kortene er ikke stigmatiserende og det er ønskelig at kortene skal kunne benyttes ved følgende steder: Uttak i alle minibanker Betaling i alle Bank Axept terminaler Denne løsningen erstatter sjekker, kontanter og utbetalingsanvisninger. Kvam herad ønsker ikke en ordning med oppbevaring og utlevering av kontanter, sjekker og utbetalingsanvisninger. Dette har vist seg å være ressurskrevende, kostbart og oppbevaring av sjekker/kontanter innebærer også en sikkerhetsrisiko. NAV ønsker å utlevere kort til brukerne, men kortene skal administreres og fylles på med midler (kontanter) via bankens nettbanksystem. Dette er et krav ettersom de som administrerer utbetalingene sitter fysisk lokalisert et annet sted enn NAV som utleverer kortene. Nettbanktransaksjoner vedr. kronekort abonnement Antall kronekort/sosialkort Kvam herad ber derfor om at Tilbyder kan tilby overnevnte skisserte løsning som dekker kommunens behov i forhold til brukere som ikke har egen bankkonto. Angi kostnader for Kvam herad sin bruk av sosialkort/kontantkort I NOK Innkjøpskostnad kort Etableringsgebyr Abonnement pr bruker pr år Pris pr utsendt kort Pris pr fylling Pris pr transaksjon Andre kostnader med kort Tilbyder skal beskrive løsning for klienter som ikke har bankkonto i følgende vedlegg: Eventuelle andre kostnader knyttet til bruk av løsningen skal prises og legges ved i følgende vedlegg: 19

20 14 KONTANTHÅNDTERING Kommunen har i dag følgende rutine for håndtering av kontanter: Kinoen setter inn kontanter ved bruk av døgnsafe. Bruk av døgnsafe/nattsafe I NOK Pris per pose Opptelling Andre kostnader ved bruk av døgnsafe skal beskrives i følgende vedlegg: Om tilbyder ikke kan tilby døgnsafe, så kan såkalte drop- boks benyttes. Det skal i så fall utplasseres drop bokser ved følgende steder i kommunen: Kvam kino, Ungdomshallen i Norheimsund Rådhuset På volum er det er vanskelig å anslå konkrete tall og volum varierer, men det må legges opp til tømming av drop- boksene 2 per måned. Det er et krav at Banken tilbyr og priser en tjeneste for håndtering av kontanter. Alle kostnader knyttet til denne tjenesten skal inkluderes og beskrives i vedlegget: Priser på løsning skal fylles ut i tabell under: Type I NOK Pris per drop- boks Pris per tømming / henting Pris telling per drop- boks Andre kostnader Eventuelt andre kostnader knyttet til kontanthåndtering skal beskrives i eget vedlegg: 20

21 15 KREDITTKORT Kredittkortløsning for administrasjon. Tilbyder bes å oppgi kostnader knyttet til følgende: Kredittkort I NOK Årsavgift per kort Transaksjonsgebyr ved bruk Innvilget kreditt i kroner per kort Eventuelt andre kostnader: 21

22 16 BETALINGSTERMINALER Kvam herad ønsker å leie betalingsterminaler. Kostnader for Kvam herad sin bruk av kort- /betalingsterminal Kostnad ved leie oppgi enhet (per år/mnd/transaksjon) Installasjon terminal: per terminal Månedsleie* per terminal Abonnement per terminal Transaksjonskostnader Oppgjørskostnader Eventuelt andre kostnader forbundet med kort-/betalingsterminaler. Spesifiser innhold i og kostnader tilknyttet de enkelte tjenester: *Månedsleien skal inkludere kundeservice, 12-timers bytteservice og nødvendig programvare, samt montering. Eventuelt andre kostnader forbundet med kort-/betalingsterminaler. Spesifiser innhold i og kostnader tilknyttet de enkelte tjenester. 22

Hovedbankavtale for Aust-Agder fylkeskommune

Hovedbankavtale for Aust-Agder fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Aust-Agder fylkeskommune Tilbudsfrist: 11.08.2010 kl. 15.00 RÅDGIVER: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med denne metoden er at det av bankens tilbud

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grimstad kommune. Tilbudsfrist: 03.09.2012 kl. 15.00.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grimstad kommune. Tilbudsfrist: 03.09.2012 kl. 15.00. KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Grimstad kommune Tilbudsfrist: 03.09.2012 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grue kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grue kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Grue kommune Tilbudsfrist: 22.04.2013 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

«KONKURRANSEGRUNNLAG - HOVEDBANKAVTALE» FOR KRISTIANSAND KOMMUNE

«KONKURRANSEGRUNNLAG - HOVEDBANKAVTALE» FOR KRISTIANSAND KOMMUNE «KONKURRANSEGRUNNLAG - HOVEDBANKAVTALE» FOR KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Innhold: 1. Informasjon om konkurransen 2. Nærmere om tjenesten 3. Grunnlagsdata 4. Tilbudsskjema 5. Sjekkliste Vedlegg: Tilbyderopplysningsskjema

Detaljer

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum PRO PRO pr mnd (enkelt nettbank bedrift) 50,00 PRO pr mnd (integret nettbank bedrift) 150,00 PRO landbruk pr. mnd 50,00 PRO etablerer, gratis første år, pr.mnd 150,00 Nettbank bedrift Etablering av hovedavtale

Detaljer

Hovedbankavtale for Trondheim kommune

Hovedbankavtale for Trondheim kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Hovedbankavtale for Trondheim kommune For perioden 1.5.2012 30.4.2015 med opsjon på 1 års forlengelse av avtalen (fra 1.5.2015 30.4.2016) Trondheim kommunes ref.

Detaljer

Prisliste for Bedriftsmarknaden

Prisliste for Bedriftsmarknaden Prisliste for Bedriftsmarknaden Sist oppdatert: 01.01.2017 Innskott og Sparing Brukskonti Foliokonto 0,05 % Driftskreditt / Kassekreditt kr. 0-99.999 0,05 % kr. 100.000 - kr. 299.999 0,05 % Over kr 300.00

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON Banktjenester for Gassco AS

KRAVSPESIFIKASJON Banktjenester for Gassco AS BILAG 1 KRAVSPESIFIKASJON Banktjenester for Gassco AS Saksnr. 000203 21. juni 2012 BILAG 1 - Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1 KRAVSPESIFIKASJON... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Krav pr hovedområde...

Detaljer

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 249.999,- 0,25 % Kr. 250.000,-

Detaljer

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,-

Detaljer

Prisliste Norge - 2016

Prisliste Norge - 2016 liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,- til 999.999,- 0,10 % Kr. 1 million og over 0,50 % Ingen

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg til konkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON 1 FORMÅL BEHOV / ANVENDELSESOMRÅDE I KORTE TREKK...

Kravspesifikasjon. Vedlegg til konkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON 1 FORMÅL BEHOV / ANVENDELSESOMRÅDE I KORTE TREKK... KRAVSPESIFIKASJON 1 FORMÅL... 2 2 BEHOV / ANVENDELSESOMRÅDE I KORTE TREKK... 2 3 LEVERANSEOMFANG... 2 3.1 KONTOORGANISERING / TREKKRETTIGHETER... 2 3.2 FORVENTET INNSKUDDSNIVÅ FOR KOMMENDE AVTALEPERIODE,

Detaljer

Rammeavtale for banktjenester

Rammeavtale for banktjenester TILBUDSINNBYDELSE FRA LEVANGER KOMMUNE OG VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Rammeavtale for banktjenester Tilbudsfrist: 01.08.2005 1 Generelle tilbudsregler...3 1.1 Innledning... 3 1.2 Tilbudsprosedyre...

Detaljer

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser INNHOLD 1 DOKUMENTINFORMASJON... 2 2 INTRODUKSJON... 2 2.1 Veiledning til utfylling av tabeller og evalueringsmodell...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Roan kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Roan kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Roan kommune Tilbudsfrist: 15.02.2013 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Bedriftskunder Betalingstjenester Nettbank Bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker

Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Bedriftskunder Betalingstjenester Nettbank Bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Bedriftskunder Betalingstjenester Nettbank Bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker Ordinær 500 PRO Etablering av underavtale knyttet til hovedavtale 100

Detaljer

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon 14/2462 KRAVSPESIFIKASJON. Levering av banktjenester. For. Side 1 av 8

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon 14/2462 KRAVSPESIFIKASJON. Levering av banktjenester. For. Side 1 av 8 KRAVSPESIFIKASJON Levering av banktjenester For Side 1 av 8 Innhold 1 Innledning... 3 2 Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Gebyrjustering... 3 2.2 Kontoorganisering/Konsernkontosystem/Låneramme... 3 2.3

Detaljer

Prisliste 100.000 499.999 0,50% 500.000 999.999 0,80% fra 1.000.000 1,10% 50.000 499.999 0,80% fra 500.000 1,10% fra 100.000 0,25%

Prisliste 100.000 499.999 0,50% 500.000 999.999 0,80% fra 1.000.000 1,10% 50.000 499.999 0,80% fra 500.000 1,10% fra 100.000 0,25% Prislisten er sist oppdatert: 12.04.2016 Prislisten gjelder fra 12.04.2016 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,25% 100.000 499.999 0,50% 500.000 999.999 0,80% fra 1.000.000

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Modum kommune. Tilbudsfrist: kl Rådgiver:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Modum kommune. Tilbudsfrist: kl Rådgiver: KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Modum kommune Tilbudsfrist: 07.04.2014 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

Nettbedrift www.sor.no/bedrift

Nettbedrift www.sor.no/bedrift Nettbedrift www.sor.no/bedrift Hvordan komme i gang Support Kundesenteret i Sparebanken Sør tlf 09200 valg 3 1 Hvordan komme i gang... 1 1. Innlogging... 3 2. Administrasjon... 4 Leverandør innland...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Rana kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Rana kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Rana kommune Tilbudsfrist: 22.05.2013 kl. 15.00 Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3 Generelt...

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 10.2011 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Rauma kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Rauma kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Rauma kommune Tilbudsfrist: 25.09.2014 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

Brukskonti Skue lønnskonto 0,10 % Skue brukskonto 0,10 % Aktiv Ungdom 13-18 0,10 % Ung Voksen 18-33 0,10 %

Brukskonti Skue lønnskonto 0,10 % Skue brukskonto 0,10 % Aktiv Ungdom 13-18 0,10 % Ung Voksen 18-33 0,10 % Innskudd personmarked Brukskonti Skue lønnskonto 0,10 % Skue brukskonto 0,10 % Aktiv Ungdom 13-18 0,10 % Ung Voksen 18-33 0,10 % Sparekonti Skue sparekonto 0,80 % Ikke uttaksbegrensning. Kan ikke disponeres

Detaljer

Prisliste Bedriftskunder

Prisliste Bedriftskunder Prisliste Bedriftskunder Gjeldende per 1. februar 2009 oppdatert per 15. juli 2009 Prislisten omfatter de viktigste finansielle banktjenester for bedriftskunder som tilbys av Swedbank. 1 Konto og nettbank

Detaljer

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 10.10.2014 for nye kunder og 18.12.2014 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 01.11.2014 for nye kunder og 01.01.2015 for eksisterende

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Stjørdal kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Stjørdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Stjørdal kommune Tilbudsfrist: 15.05.2012 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4

Detaljer

Hovedbankavtale for Sør-Aurdal kommune

Hovedbankavtale for Sør-Aurdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Sør-Aurdal kommune Tilbudsfrist: 25.11.2011 kl. 15.00. Rådgiver: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med dette konkurransegrunnlaget er at det av bankens

Detaljer

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,50% 100.000 499.999 0,75% 500.000 999.999 1,60% fra 1.000.

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,50% 100.000 499.999 0,75% 500.000 999.999 1,60% fra 1.000. Prislisten er sist oppdatert: 30.06.2015 Prislisten gjelder fra 01.07.2015 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,50% 100.000 499.999 0,75% 500.000 999.999 1,60% fra 1.000.000

Detaljer

PRISLISTE INNSKUDD. FASTRENTE INNSKUDD Gjelder fra: 25.09.2015 (Erstatter priser fra 19.06.2015) Gjelder fra

PRISLISTE INNSKUDD. FASTRENTE INNSKUDD Gjelder fra: 25.09.2015 (Erstatter priser fra 19.06.2015) Gjelder fra INNSKUDD Gjelder fra Rentesats Fra 14.08-26.11.2015 Rentesats fra 27.11.2015 Brukskonto 0,05 % 0,05 % Brukskonto Nett 0,05 % 0,05 % Budsjettkonto 0,05 % 0,05 % Honnørkonto 0,05 % 0,05 % Ungdomskonto 0,05

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Nord-Fron kommune. Tilbudsfrist: 16. februar 2012 kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Nord-Fron kommune. Tilbudsfrist: 16. februar 2012 kl KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Nord-Fron kommune Tilbudsfrist: 16. februar 2012 kl. 15.00. RÅDGIVER: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Ringsaker kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Ringsaker kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Ny hovedbankavtale og forvaltning av videreutlån Ringsaker kommune Tilbudsfrist: 22.8.2013 kl. 15.00. Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Sunndal kommune. Tilbudsfrist: kl Rådgiver:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Sunndal kommune. Tilbudsfrist: kl Rådgiver: KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Sunndal kommune Tilbudsfrist: 06.06.2014 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015 for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Generell konkurranseinformasjon...

Detaljer

Prisliste - Privatmarked

Prisliste - Privatmarked Prisliste - Privatmarked - Side 1 Prisliste - Privatmarked Nr 3 / 2014 Gjelder fra: 16. juni 2014 Utlån Totens Sparebank gir lån til de fleste formål, med forskjellig sikkerhet og til konkurransedyktige

Detaljer

Hovedbankavtale for Bergen kommune

Hovedbankavtale for Bergen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Bergen kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 30.12.2014, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle tilbudsregler...

Detaljer

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60%

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% PRISLISTE PRIVAT Prislisten gjelder fra 07.06.2013 Kontotype Nominell rente Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% Rentesatsen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Ny hovedbankavtale & forvaltning av videreutlån. - Smøla kommune - Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Ny hovedbankavtale & forvaltning av videreutlån. - Smøla kommune - Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Ny hovedbankavtale & forvaltning av videreutlån Tilbudsfrist: 10.05.2013 kl. 15.00. Rådgiver: - Smøla kommune - Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning...

Detaljer

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,10% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,75% 100.000 499.999 1,25% 500.000 999.999 2,25% fra 1.000.

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,10% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,75% 100.000 499.999 1,25% 500.000 999.999 2,25% fra 1.000. Prislisten er sist oppdatert: 06.11.2014 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto 0,10% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,75% 100.000 499.999 1,25% 500.000 999.999 2,25% fra 1.000.000 2,75% Plasseringskonto (2)

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

PRISLISTE BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 15.07.2013

PRISLISTE BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 15.07.2013 LISTE Gjeldende fra 15.07.2013 Innholdsfortegnelse NettBank Bedrift... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MOTTAKERAVTALER... 3 AvtaleGiro mottaker... 3 OCR... 3 egiro... 3 Direkte remittering...

Detaljer

Prisliste , 0,75% ,00% fra , 1,30% , 0,85% , 1,10%

Prisliste , 0,75% ,00% fra , 1,30% , 0,85% , 1,10% Prislisten er sist oppdatert: 09.11.2017 Prislisten gjelder fra 09.11.2017 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto / Brukskonto 0,05% Frispar 0 499.999, 0,50% 500.000 999.999, 0,75% 1.000.000 1.999.999 1,00%

Detaljer

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 9.1.2015 for nye kunder og 16.3.2015 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 9.1.2015 for nye kunder og 16.3.2015 for eksisterende

Detaljer

Anskaffelse av abonnement på kabel-tv

Anskaffelse av abonnement på kabel-tv Anskaffelse av abonnement på kabel-tv Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44707942.aspx Ekstern anbuds ID 2014-867459 Saksnummer 14/402 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser INNHOLD 1 DOKUMENTINFORMASJON... 2 2 INTRODUKSJON... 2 2.1 Veiledning til utfylling av tabeller og evalueringsmodell...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,80 % BSU 2 3,80 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr. 30 000,- i året, maks sparebeløp kr.

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,80 % BSU 2 3,80 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr. 30 000,- i året, maks sparebeløp kr. Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 26.6.2015 for nye kunder og 27.8.2015 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 26.6.2015 for nye kunder og 27.8.2015 for eksisterende

Detaljer

Prisliste SpareBank 1 Modum

Prisliste SpareBank 1 Modum Kundeprogram Månedspris 0,- 0,- 0,- 0,- 20,- BETALING Nettbank Pris Pris Pris Pris Pris Pris Giro med melding 3,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- Giro med KID 2,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- Kvittering/oblat 15,- 15,- 15,-

Detaljer

Hovedbankavtale for Nord-Aurdal kommune

Hovedbankavtale for Nord-Aurdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Nord-Aurdal kommune Tilbudsfrist: 25.11.2011 kl. 15.00. Rådgiver: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med dette konkurransegrunnlaget er at det av bankens

Detaljer

youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015

youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015 youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015 Sparing Brukskonto 0,02 % Sparekonto - MoneyBox 2,00 % 2,50 % 6 frie uttak pr. år + fjorårets rente Utover dette 2% uttaksgebyr Kort Uttak

Detaljer

Prisliste Privat Per 01.12.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Privat Per 01.12.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Privat Per 01.12.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. LÅN BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig

Detaljer

Brukskonti Skue lønnskonto 0,05 % Skue brukskonto 0,05 % Aktiv Ungdom 13-18 0,05 % Ung Voksen 18-33 0,05 %

Brukskonti Skue lønnskonto 0,05 % Skue brukskonto 0,05 % Aktiv Ungdom 13-18 0,05 % Ung Voksen 18-33 0,05 % Innskudd personmarked Brukskonti Skue lønnskonto 0,05 % Skue brukskonto 0,05 % Aktiv Ungdom 13-18 0,05 % Ung Voksen 18-33 0,05 % Sparekonti Skue sparekonto 0,30 % Ikke uttaksbegrensning. Kan ikke disponeres

Detaljer

Hias IKS Utvidelse og oppgradering av pumpestasjonene Børstad og Furuberget E21: Grunn og bygg

Hias IKS Utvidelse og oppgradering av pumpestasjonene Børstad og Furuberget E21: Grunn og bygg IKS Utvidelse og oppgradering av pumpestasjonene Børstad og Furuberget E21: Grunn og bygg Kvalifikasjonsgrunnlag Søknadsfrist 16. januar 2015 kl 12.00 IKS Vangsvegen 143, 2317 HAMAR tlf. 62 54 37 00 faks

Detaljer

Vedlegg B: Grunnlagsdata

Vedlegg B: Grunnlagsdata Vedlegg B: Grunnlagsdata B1 Tall for Stange kommune B1.1 Generelt Stange kommune Regnskap Budsjett Øk. plan Øk. plan Øk. plan Tall i 1 kroner 2013 2014 2015 2016 2017 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -44

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Prisliste SpareBank 1 Modum

Prisliste SpareBank 1 Modum Kundeprogram Månedspris 0,- 0,- 0,- 0,- 20,- BETALING Nettbank Pris Pris Pris Pris Pris Pris Giro med melding 3,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- Giro med KID 2,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- Kvittering/oblat 15,- 15,- 15,-

Detaljer

Vedlegg 1 Pristabell. 1. Innenlands transaksjoner: Transaksjonspris

Vedlegg 1 Pristabell. 1. Innenlands transaksjoner: Transaksjonspris Vedlegg 1 Pristabell Banken skal i tabellene nedenfor fylle ut pris for hvert produkt og tjeneste som banken tilbyr i samsvar med foreliggende kravspesifikasjon. I den grad banken ikke finner tabellene

Detaljer

Prisliste Norge

Prisliste Norge liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Hovedbankavtale for Hordaland fylkeskommune

Hovedbankavtale for Hordaland fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Hordaland fylkeskommune Tilbudsfrist: 22.09.2011 kl. 15.00 0 A. Generelle tilbudsregler... 3 Innledning... 3 Tilbudsprosedyre... 3 Generelt... 4 Informasjon om fylkeskommunen

Detaljer

KONNERUD SKOLE - UTELEKER

KONNERUD SKOLE - UTELEKER TILBYDERS LOGO TILBUDSSKJEMA KONNERUD SKOLE - UTELEKER For å oppnå en effektiv og god evalueringsprosess ønsker oppdragsgiver at alle tilbud inngis på samme format. Dette tilbudsskjemaet må derfor leveres

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 26.11.2015 Prislisten gjelder fra 26.11.2015 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro, porto

Detaljer

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 17.02.2016

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 17.02.2016 KUNDEPROGRAM UNGDOM 13 17: Ungdom 13 17 er et fordelsprogram for ungdom fra 13 og 17 år. Ingen årspris på VISA ELECTRON (ordinær pris kr. 125 pr. år.) Gratis kortbruk på varekjøp i inn- og utland Gratis

Detaljer

Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen

Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43753251.aspx External tender id 2014-512642 Ajour number Sak 14/3467

Detaljer

Avtale på trekkrettigheter for Lyse konsernet. 31.10.2010-30.10.2015 (alt. 2013) Konkurransegrunnlag

Avtale på trekkrettigheter for Lyse konsernet. 31.10.2010-30.10.2015 (alt. 2013) Konkurransegrunnlag Avtale på trekkrettigheter for Lyse konsernet 31.10.2010-30.10.2015 (alt. 2013) Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: 21.06.2010 1. KONKURRANSEREGLER Konkurransen gjelder Lyse Energi AS, org. nr. 980 001 482

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E av 3.10.2006 mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING Denne tilleggsavtalen ( Tilleggsavtalen ) er inngått den

Detaljer

AMO kurs pleieassistent Oppland

AMO kurs pleieassistent Oppland AMO kurs pleieassistent Oppland Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42631542.aspx Ekstern anbuds ID 2014-643807 Saksnummer REF14/27 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Kjøp og drift av forvaltningsløsningen Norge i bilder

Kjøp og drift av forvaltningsløsningen Norge i bilder Kjøp og drift av forvaltningsløsningen Norge i bilder Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/46912234.aspx Ekstern udbuds ID 2014-113477 Ajour nummer 14/05117 Udbudstype Udbud Dokumenttype

Detaljer

Prisliste for daglige banktjenester Personmarked 2013 NB! Programkunder har avvikende priser. Betalingsformidling. Brevgiro

Prisliste for daglige banktjenester Personmarked 2013 NB! Programkunder har avvikende priser. Betalingsformidling. Brevgiro Prisliste for daglige banktjenester Personmarked 2013 NB! Programkunder har avvikende priser. Betalingsformidling Brevgiro Per giro (per anvisning) 9,- + porto Per anvisning v/giro u/mottakers kontonr

Detaljer

Prisliste Privat Per 01.06.2016 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Privat Per 01.06.2016 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Privat Per 01.06.2016 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. LÅN BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig

Detaljer

Hovedbankavtale for Stokke kommune

Hovedbankavtale for Stokke kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Stokke kommune Tilbudsfrist: 20.01.2012 Rådgiver: 0 A. GENERELLE TILBUDSREGLER... 3 Innledning... 3 Tilbudsprosedyre... 3 Generelt... 4 Informasjon om kommunen og

Detaljer

Innenlands betaling m / KID 2 kr 0 kr 1 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands betaling m / melding 3 kr 0 kr 1,50 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Innenlands betaling m / KID 2 kr 0 kr 1 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands betaling m / melding 3 kr 0 kr 1,50 kr 0 kr 0 kr 0 kr Innholdsfortegnelse NettBank... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MobilBank... 3 SMS-Bank... 3 SMS-varsling... 3 TeleBank... 3 AvtaleGiro... 3 efaktura... 4 BankAxess... 4 BrevGiro... 4 Faste oppdrag

Detaljer

PRISLISTE PRIVATKUNDER Gjeldende fra 01.01.2014

PRISLISTE PRIVATKUNDER Gjeldende fra 01.01.2014 PRIVATKUNDER Gjeldende fra 01.01.2014 Innholdsfortegnelse NettBank... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MobilBank... 3 SMS-Bank... 3 SMS-varsling... 3 TeleBank... 3 AvtaleGiro... 3 efaktura...

Detaljer

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Versjon 10-2012 1 Filoverføring - integrering mot regnskaps- og lønnssystem Nettbank bedrift integreres enkelt med de fleste økonomisystemer,

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 02.01.2015 Prislisten gjelder fra 02.01.2015 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro levert

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling egiro Brukerhåndbok Versjon 4.0 2016 s. 1-9 BRUKERHÅNDBOK egiro I N N H O L D 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 FUNSKJONELL BESKRIVELSE AV EGIRO TJENESTENE...

Detaljer

Hovedbankavtale for Steigen kommune

Hovedbankavtale for Steigen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Steigen kommune Tilbudsfrist: 05.05.2011 kl. 15.00. RÅDGIVER: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med dette anbudet er at det av bankens tilbud klart

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 25.10.2017 Prislisten gjelder fra 25.10.2017 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro, porto

Detaljer

Tilbud på. banktjenester til FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS (FBRT IKS)

Tilbud på. banktjenester til FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS (FBRT IKS) Tilbud på banktjenester til FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS (FBRT IKS) Trondheim, 1.juli 2011 1. GENERELT SpareBank 1 SMN har eksistert i over 180 år. Konsernet har med sine datterselskaper mer enn

Detaljer

Prisliste PM. Betalingsformidling

Prisliste PM. Betalingsformidling Betalingsformidling Nettbank/telebank/smsbank Pris Pris fra 11/05 Etablering kr 0,- kr 0,- Årspris nettbank kr 100,- kr 150* Nettgiro m/kid kr 0,- kr 2,-* Nettgiro u/kid kr 2,- kr 3,-* SMS varsling pr

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med Min-side mobilapp for fiskebåter

Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med Min-side mobilapp for fiskebåter Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med Min-side mobilapp for fiskebåter Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47039939.aspx Ekstern anbuds ID 2014-030321 Saksnummer

Detaljer

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr ,- 0,80% På beløp over kr ,- 1,60%

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr ,- 0,80% På beløp over kr ,- 1,60% PRISLISTE PRIVAT Prislisten gjelder fra 04.04.2013 Kontotype Nominell rente Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% Rentesatsen

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Forespørsel om hovedbankforbindelse for Hitra kommune. (Kunngjøring Doffin nr )

Konkurransegrunnlag. Forespørsel om hovedbankforbindelse for Hitra kommune. (Kunngjøring Doffin nr ) Konkurransegrunnlag Forespørsel om hovedbankforbindelse for (Kunngjøring Doffin nr. 125733) INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 GENERELT... 4 2.1 Definisjoner... 4 2.2 Nærmere om Oppdragsgiver... 5 2.3 Nærmere

Detaljer

Prisliste PM. Jærkonto. Betaling

Prisliste PM. Jærkonto. Betaling liste PM Jærkonto Jærkonto - fordelskontoen i Jæren Sparebank Jærkonto Junior 0-17 år gratis Jærkonto Ung, 18-33 år, årspris kr 200,- Jærkonto fra 34 år og oppover, pris pr mnd kr 35,- Betaling Nettbank/telebank/smsbank

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Anskaffelse bankavtale dagligbank og rådgivning Utgave: Endelig Dato: 2014-04-09 Anskaffelse bankavtale dagligbank og rådgivning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Anskaffelse bankavtale

Detaljer

Prisliste Bedriftsmarked

Prisliste Bedriftsmarked Prisliste Bedriftsmarked Bruk hurtiglinkene under, eller bla videre til neste side. Betalingstjenester >> Kort >> Finansiering >> Sparing og plassering >> Andre tjenester >> Forbehold om skrivefeil og

Detaljer

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 SYSTEMSPESIFIKASJON FOR OCR giro I N N H O L D 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 2 RECORDTYPER, RECORDLAYOUT, ORGANISERING AV RECORDS...2 2.1 STARTRECORD FOR FORSENDELSE...3 2.2 STARTRECORD FOR OPPDRAG...4

Detaljer

Prisliste SpareBank 1 Modum

Prisliste SpareBank 1 Modum Kundeprogram Ord. priser: Hønnør Privat Ekstra LOFavør UNG 13-18 UNG/ student 18-25 Månedspris 0,- 0,- 0,- 0,- 20,- BETALING Nettbank Pris Pris Pris Pris Pris Pris Giro med melding 3,- 0,- 0,- 0,- 0,-

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Vedlegg 1 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing:

Detaljer

Prisliste , 0,75% ,00% fra , 1,30% , 0,85% , 1,10%

Prisliste , 0,75% ,00% fra , 1,30% , 0,85% , 1,10% Prislisten er sist oppdatert: 01.09.2017 Prislisten gjelder fra 01.09.2017 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto / Brukskonto 0,05% Frispar 0 499.999, 0,50% 500.000 999.999, 0,75% 1.000.000 1.999.999 1,00%

Detaljer

Innkjøp av sirkulasjons- og minnemynt

Innkjøp av sirkulasjons- og minnemynt Innkjøp av sirkulasjons- og minnemynt Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43286137.aspx External tender id 2014-204221 Ajour number 5 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement

Detaljer

Tjenester for sysselsetting av personer med rus og psykiske lidelser etter mønter av prosjektet Inn på Tunet.

Tjenester for sysselsetting av personer med rus og psykiske lidelser etter mønter av prosjektet Inn på Tunet. Tjenester for sysselsetting av personer med rus og psykiske lidelser etter mønter av prosjektet Inn på Tunet. Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/46525813.aspx External tender id 2014-256853

Detaljer

Prisliste Skue Sparebank

Prisliste Skue Sparebank Skue Sparebank Utlån Boliglån fra 3,95 % Boliglån for unge fra 3,80 % Boliglån for unge i alderen 18-34 år. Du kan låne inntil 85% av boligverdi. Fleksilån fra 4,05 % Rammelån inntil 70% av boligens verdi

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Renhold av lokaler Hårkollhallen, Hårkollen dagsenter, Oserød skole og Føynland skole

Renhold av lokaler Hårkollhallen, Hårkollen dagsenter, Oserød skole og Føynland skole Nøtterøy kommune Eiendomsforvaltningen Tilbudsmappe Renhold av lokaler Hårkollhallen, Hårkollen dagsenter, Oserød skole og Føynland skole Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune Firmanavn: Selskapsform: Org.nummer

Detaljer