Banktjenester - Hovedbankavtale for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31

2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning Generell konkurranseinformasjon Henvisning til kunngjøring Type kjøp, anskaffelsesprosedyre, område, kategori, avtaletype og prosess Anskaffelsens formål kort beskrivelse av leveransen og omfanget Innlevering av tilbud Omkostninger Kontrakt Offentlighet og taushetsplikt Etiske rammebetingelser for konkurransen Forbehold avvisning, avlysning og forkastning Forhandlinger Orientering til Tilbyder/Kontaktperson Kommersielle betingelser Priser ved etablering Prisendringer Prisbasis Renteberegning Revisjon Fakturering Opplæring Vedlegg 4: Implementering av hovedbankavtale Implementering av hovedbankavtale Vedlegg 5: Kravspesifikasjon - Produkter og tjenester Kvalitet på produkter, tjenester, rådgivning og opplæring Kontoutskrifter Omnummerering Begrensninger på innskudd og lån Nettbank bedrift Måling og oppfølging av servicenivå Tilgang på rådgivning og kompetanseoverføring Dagens og fremtidens produktbredde Kontostruktur og trekkrettigheter Driftskredittramme Likviditetsstyring Betalingstjenester/utbetalinger Innbetalinger Kontanthåndtering og Døgnsafetjenester Bedriftsterminalsystem/betalingsterminaler Innkjøps og kredittkort Rapportering Andre produkter og tjenester Drifts- og datasikkerhet Kundeserviceapparat Datagrunnlag Autorisasjoner Dekningskontroll Kommunikasjon, kryptering og forsegling Datautveksling Andre sikkerhetsaspekter Lokal betjening og tilgjengelighet Evaluering og tildeling Evaluering Side 2 av 31

3 6.2 Tildelingskriteriene Tilbudsskjema Kontoorganisering/Konsernkonto/Låneramme Rentebetingelser og gebyrer Rentefastsettelsesmetode (ved bruk av referanserente): Kapitalisering og gebyrer (transaksjonskostnader) m.v.: Betalingsformidling Utbetalinger Innbetalinger Andre tilknyttede tjenester Nettbanksystemer Betalingsterminaler sosialkort / kontantkort Utfyllende beskrivelser Vedlegg 8 Leverandørens tilbudsbrev til oppdragsgiver Side 3 av 31

4 1.0 Innledning Hensikten med denne konkurranse er at det av bankens tilbud klart og tydelig skal fremgå hvilke rentebetingelser og gebyrer som gjelder for de tjenester den juridiske personen Bergen kommune inklusiv de kommunale foretakene; Bergen Parkering KF, Bergen Bolig og Byfornyelse KF, Bergen Vann KF, Bergen Hjemmetjenester KF og Bergen og Omland havnevesen regner med å benytte seg av i avtaleperioden. De kommunale aksjeselskapene Bergen Kino AS, Bergen tomteselskap AS, Bergen Bydrift AS, Bjørkhaug Arbeidsfellesskap AS, Midtun Verksted AS, Nordnes Verksteder AS, Senter for Arbeidslivforberdelse ALF AS, Spekter Pluss AS, Grønneviken AS og de aksjeselskapene som kommunen har bestemmende innflytelse over, Bergen kirkelige fellesråd og Bergen Overformynderi, skal ha rett, men ikke plikt, til å inngå avtale på samme vilkår som kommunen, med unntak av kommunens vilkår på kassekreditt. Aksjeselskapenes rett til å inngå avtale til disse vilkårene utløper Dersom kommunen i avtaleperioden omdanner deler av egen virksomhet til 100 % eid aksjeselskap, skal også de nye AS'ene ha rett, men ikke plikt, til å inngå avtale til samme vilkår som kommunen, med unntak av kommunens vilkår på kassekreditt. Alle referanser til "Oppdragsgiver" i kvalifikasjonsgrunnlaget skal i det følgende forstås som referanse til Bergen kommune v/kommunalbanken. Alle referanser til "Leverandøren" i kvalifikasjonsgrunnlaget skal i det følgende forstås som referanse til tilbyder. 2.0 Generell konkurranseinformasjon 2.1 Henvisning til kunngjøring Utlysningen er kunngjort i DOFFIN dato med referanse i TED i henhold til lov om offentlig anskaffelser av 16. juli 1999 nr.69 med tilhørende forskrift fastsatt ved kgl.res. 15.juni Type kjøp, anskaffelsesprosedyre, område, kategori, avtaletype og prosess Kunngjøring av konkurransen ihht. FoA Del III Type kjøp Tjenestekjøp Varekjøp Bygge og anleggsarbeider Anskaffelsesprosedyre, Åpen anbudskonkurranse Begrenset anbudskonkurranse Konkurranse med forhandling Ett trinns prosess (1) To trinns prosess Side 4 av 31

5 Prekvalifisering er kunngjort med frist Type Varekontrakt: Kjøp Rammeavtale Leasing Avbetalingskjøp En kombinasjon av disse Type tjenestekontrakt: Rammeavtale? Ja Nei Type bygg og anleggskontrakt: Utførelse Prosjektering og utførelse Utførelse, uansett på hvilken måte dette skjer 2.3 Anskaffelsens formål kort beskrivelse av leveransen og omfanget Konkurransen gjelder hovedbankavtale. I den grad leverandørene vil benytte seg av underleverandører, må underleverandørene og leveransene spesifiseres. Leverandøren vil uansett stå fullt ansvarlig for underleverandørenes leveranser. Gjennom valg av bankforbindelse vil Bergen kommune søke å understøtte effektiv drift gjennom banktjenester i form av optimal likviditetsstyring (konsernbankfunksjonalitet), kortsiktig finansiering (driftskreditter), plasseringer (innskudd), betalingsformidling (inn- og utbetalinger), effektive kommunikasjonsløsninger, kontanthåndtering etc. Se kravspesifikasjon for tjenesten i Vedlegg Innlevering av tilbud Tilbudet skal leveres i to (2) eksemplarer på papir fullstendig utfylt og signert samt Ett (1) eksemplar elektronisk på CD. Tilbudet skal ikke leveres med innbundet rygg. Tilbudsbrevet (Vedlegg 1) må være undertegnet av ansvarlig med fullmakt Adresse for levering av tilbudet er: Kommunalbanken AS v/tor Christian Hansen Postboks 1210 Vika N-0110 Oslo Besøksadresse er: Kommunalbanken AS Haakon VII gt. 5B, 5. etasje (inngang fra Munkedamsveien) Oslo Språk i Tilbudet Tilbudet skal være utformet på norsk Merking av Tilbudet Signert og datert tilbud leveres i lukket nøytral konvolutt som tydelig merkes: "Konkurransegrunnlag Hovedbankavtale for Bergen kommune. Side 5 av 31

6 2.4.3 Tilbudsfrist Tilbudet må være oss i hende innen kl For sent innkomne tilbud vil bli avvist Vedståelsesfrist Tilbyder må stå ved sitt tilbud i 120 dager regnet fra tilbudsfristen Tilbudsåpning Det vil bli foretatt lukket tilbudsåpning. De innkomne tilbud vil åpnes av minst 2 representanter fra konsulenten. Tilbudene vil bli protokollført. 2.5 Omkostninger Omkostninger som tilbyderen pådrar seg ved utarbeidelsen og oppfølgning av tilbudet vil ikke bli refundert av oppdragsgiver. 2.6 Kontrakt Det vil bli inngått en avtale, jfr. punkt 2.3. Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt vil bli varslet skriftlig av Kommunalbanken. Meddelelsen vil bli sendt ut i rimelig tid før kontrakt inngås. Meldingen vil inneholde en begrunnelse for valget og en frist for leverandøren til eventuelt å klage på tildelingen. Vi ber om at utkast til avtaletekst blir lagt ved tilbudet. Det er ikke anledning til å ta vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene, jfr forskrift om offentlige anskaffelser 15-1 (3) For rammeavtalen er avtaleperioden 4 år, for perioden Offentlighet og taushetsplikt I henhold til Offl. 23 (3) vil oppdragsgiver holde anskaffelsesprotokollen og tilbudene i konkurransen skjermet for offentlig innsyn frem til valget av leverandør er gjort. Deretter er kun opplysninger i tilbudene som er å anse som forretningshemmeligheter eller taushetsbelagte personopplysninger unntatt fra offentligheten, jf. FOA 3-6, Offl. 13 og Fvl Etiske rammebetingelser for konkurransen Det aksepteres ikke at det foregår kommunikasjon mellom tilbyder og oppdragsgiver eller noen av dennes ansatte, på annen måte en forutsatt i dette konkurransegrunnlaget og i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avvise tilbudet, dersom det blir gjort forsøk på å påvirke utfallet. 2.9 Forbehold avvisning, avlysning og forkastning Eventuelle forbehold må fremgå uttrykkelig av tilbudsbrevet. Tilbudene vil bli vurdert i forhold til avvisningsreglene i forskrift om offentlige anskaffelser, som tilbyderne må gjøre seg kjent med. Det understrekes spesielt at vesentlige forbehold vil lede til avvisning. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud eller avlyse konkurransen, dersom det foreligger saklig grunn. Side 6 av 31

7 Bergen kommune vil forbeholde seg retten til å gjennomføre opplåning, plassering av likviditet, valutatransaksjoner og andre enkeltstående transaksjoner med andre banker, samt opprette bankkonti i slike der praktiske forhold tilsier dette Forhandlinger Aktuelle leverandører vil bli innkalt til forhandlingsmøte med Bergen kommune etter at tilbudene er evaluert. Følgende tentative tidspunkt er satt for forhandlingsmøter: Uke Orientering til Tilbyder/Kontaktperson Spørsmål i tilknytning til dette tilbudet skal skje skriftlig i form av e-post til oppdragsgivers kontaktperson: Kommunalbanken AS v/tor Christian Hansen E-post: Eller: Kommunalbanken AS v/steinar Olsen E-post: Spørsmål i forbindelse med tilbudet skal være fremsatt senest 10 dager før tilbudsfristens utløp. Innkomne spørsmål vil bli gjennomgått og besvart på en generell og anonymisert måte, og vil bli fortløpende og samtidig distribuert pr e-post til kontaktperson hos alle tilbyderne. Oppdragsgiver ber på denne bakgrunn om at tilbyderne så raskt som mulig etter mottak av dette konkurransegrunnlaget sender en e-post til oppdragsgivers kontaktperson som angitt over med opplysning om hvem som vil være kontaktperson hos tilbyder. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å foreta rettelser, endringer og suppleringer i konkurransegrunnlaget i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser Side 7 av 31

8 3.0 Kommersielle betingelser 3.1. Priser ved etablering Leverandøren skal ikke belaste Bergen kommune for kostnader ved etablering av avtaleforholdet og forberedelse av oppstart av nye rutiner, eventuelle systemtilpasninger som følge av konkurransegrunnlagets krav til funksjonalitet, eller nødvendig informasjon og opplæring av Bergen kommunes ansatte Prisendringer Prisene skal være faste gjennom avtaleperioden. Det åpnes imidlertid for at det i avtalen legges inn en klausul som gir anledning til en suspendering av den avtalte renteberegningsmekanisme under helt spesielle forhold (ekstrem valutauro m.v.), der en evt. referanserente på kort eller lang sikt ansees uegnet til sitt formål Prisene skal være uavhengige av antall transaksjoner som faktisk utføres. I den grad forretningsvolumene og produktbruken i 2011 eller deretter avviker fra estimerte volumer i prekvalifiseringsdokumentets vedlegg 1, skal dette ikke være basis for å endre de tilbudte priser Prisbasis For betalingstjenester skal utgangspunktet for prisene i tilbudet være enhetspriser pr gjennomført transaksjon/pr utført tjeneste (telling, veksling m.v). Bruk av andre priselementer, herunder faste eller volumavhengige priselementer, og priser regnet i forhold til annet enn antall transaksjoner, vil kunne vurderes der dette representerer en vesentlig økonomisk fordel og incitament for kommunen til riktig forbruk av en kostnadskrevende tjeneste. Leverandørene kan også tilby fastpriser for det samlede (eller deler av) tjenestebehovet. Uansett må annen prisbasis enn den som er spesifisert i tilbudsskjemaet, oppgis i tillegg til den forespurte prisbasis Dersom leverandøren tilbyr nye tjenester i løpet av avtaleperioden, skal nye priser avtales før disse tas i bruk I den grad noen av utbetalingstjenestene medfører gebyrbelastning av betalingsmottaker, skal dette presiseres i tilbudet. Side 8 av 31

9 3.4. Renteberegning Renteberegning overfor Bergen kommune skal skje basert på nettoforholdet i den sentrale hovedkonto. Leverandøren skal ikke ha float på Bergen kommunes betalingsformidling. Start og stopp av renteberegning for de ut og innbetalingstjenester som inngår i denne avtalen, skal derfor som et minimum skje i henhold til bestemmelsene nedfelt i 27 i Finansavtaleloven (Lov om finansavtaler og finansoppdrag av 25. juni 1999 nr. 46) Eventuelle innskuddskonti som holdes utenfor konsernkontostrukturen, skal tilbys de samme rentebetingelser som de som er innenfor Renten skal både på kredit- og debetsaldi beregnes på daglig basis basert på flytende markedsrente 3 måned Nibor eller 1 måned Nibor, og kommunen skal selv kunne velge renteberegningsbasis dersom flere tilbys. Det må som et minimum spesifiseres rentebetingelser basert på 3 måneds NIBOR eller 1 måned Nibor pluss/minus en margin Leverandøren skal spesifisere hvordan renteberegningen skal gjennomføres og referanserenten fastsettes. Det legges i utgangspunktet til grunn at referanserenten for en gitt tremånedersperiode skal fastsettes basert på et gjennomsnitt av referanserenten klokken hver bankdag i tremånederspeioden, at renten skal kapitaliseres kvartalsvis, og at renteberegningen bør baseres på faktisk antall dager over 360 dager (act./360) Leverandøren skal tilby internrenteberegning på underkonti med de rentesatser Bergen kommune til enhver tid fastsetter. Leverandørene skal beskrive hvilken løsning de tilbyr. Kommunen ønsker å styre om rentene skal føres på den enkelte konto eller på en nærmere angitt konto Det forutsettes at Bergen kommune utover rente, ikke belastes etablerings-, beredskaps-, fornyelses- eller andre provisjoner knyttet til kassekreditten i avtaleperioden Revisjon Den informasjon som Bergen kommunes internrevisor eller eksternrevisor etterspør i forbindelse med avtaleverket, skal gis uten kostnad for Bergen kommune, revisor og Riksrevisjonen I den grad Bergen kommune ønsker det, skal kommunen stå fritt til å be leverandørens eksterne revisor bekrefte at det faktisk er de avtalte betingelser som er lagt til grunn for renteberegning og fakturering. Bekreftelsen skal baseres på et representativt antall stikkprøver. Kostnadene skal dekkes av leverandøren Fakturering Side 9 av 31

10 3.6.1 Leverandørens tjenester i henhold til denne avtalen skal faktureres etterskuddsvis per kalendermåned eller kvartal, og leverandøren skal spesifisere faktureringsrutinene som tilbys. Det må kunne faktureres per konto, og i fakturaen skal transaksjonsmengden være spesifisert på transaksjonsform eller tilbudt fastpris. Fakturaen skal være utformet slik at transaksjonsformer og priser kan sammenholdes med det som er angitt i avtalen. Bergen kommune skal ha rett til å avvise fakturaer som ikke oppfyller kravene i dette punkt. Direkte debitering skal bare benyttes når dette er spesifikt avtalt Leverandøren skal ikke ha anledning til å tilbakeføre feilførte beløp, bortsett fra samme virkedag. Ut over dette må banken innhente skriftlig godkjenning fra Bergen kommune. Bergen kommune må få nødvendig dokumentasjon på de tilbakeføringer som gjøres av leverandøren Opplæring Det forutsettes at leverandøren tilbyr nødvendige ressurser for å gi de ansatte rask og tilstrekkelig opplæring i leverandørens systemer, rutiner, rapporter, organisasjon, kontaktpersoner etc. Leverandørene skal beskrive hvordan opplæringen tenkes tilbudt, og bekrefte at tilstrekkelig opplæring vil bli gitt Det forutsettes at all nødvendig opplæring tilbys kostnadsfritt. I motsatt fall skal leverandøren spesifisere hvilken opplæring som det kreves betaling for og prisen/kostnadene for disse tjenestene. Kostnadene vil inngå i priskriteriet. Svar på punkt vil få betydning for vurderingen på tildelingskriterie B Cash management, C Service og teknisk bistand og D Tilgang på rådgivningskompetanse Side 10 av 31

11 Vedlegg 4: Implementering av hovedbankavtale 4.1. Implementering av hovedbankavtale Leverandøren skal: Ved etablering av ny bankforbindelse skal tilbyder bistå i avviklingen av gamle konti og opprettelsen av nye, herunder ferdigstille alle nødvendige dokumenter samt bistå i innkallelse til underskrift av disse med mer. Data skal i utgangspunktet leveres og mottas på det formatet BBS har i dag. Tilbyder bør allikevel komme med alternative løsninger. Kommentere i hvilken utstrekning deres IT-løsninger kan integreres med de systemer som er nevnt i prekvalifiseringsdokumentets vedlegg 1, og under hvilke forutsetninger (grensesnitt etc.) det kan skje. Leverandøren skal opplyse for hvilke av de oppgitte systemer leverandøren har utviklet kommunikasjonsløsninger, og hvilke som det må lages nye kommunikasjonsløsninger for. Beskrive krav til kunden relatert til integrasjon og dokumentasjon av tilbudte integrasjonsløsning. Utarbeide utkast til fremdriftsplan ved bankbytte Oppgi navn og kvalifikasjoner på hovedansvarlig for gjennomføringen, og som vil være hovedkontakten for kommunen. Tilbyders svar på punkt vil få betydning for vurderingen på tildelingskriterie C Service og teknisk bistand. Side 11 av 31

12 Vedlegg 5: Kravspesifikasjon - Produkter og tjenester 5.1. Kvalitet på produkter, tjenester, rådgivning og opplæring Kontoutskrifter Bergen kommune skal ha tilgang til daglig kontoutskrift, ved å innhente utskrift elektronisk (datafil) samt papirbaserte utskrifter for de konti kommunen ønsker. Når det gjelder forvaltningskonti skal lovpålagte kontoutskrifter sendes klient, øvrige utskrifter skal sendes via sosialkontoret De elektroniske kontoutskriftene skal være tilgjengelige senest på morgenen dagen etter bokføring av transaksjonene Bergen kommune benytter pr. i dag automatisk bankavstemming i Agresso for de to hovedkontiene for utbetalinger og innbetalinger via Agresso, der elektroniske kontoutskrifter leses inn og avstemmingen foretas i systemet. Leverandøren må levere elektroniske kontoutskrifter på et format som er kompatibelt med Agresso. De to kontoutskriftene som det her refereres til, bør leveres på samme fil slik at innlesningen til Agresso blir mest mulig effektivt For de øvrige kontiene til Bergen kommune, skal Leverandøren beskrive hvilke systemer for bankavstemming som tilbys. Dersom systemet fører til kostnader for kommunen, skal dette presiseres Bergen kommune skal ved bruk av nettbank kunne hente ut kontoopplysninger om bokførte transaksjoner på egen konto i form av saldo og alle bevegelser/transaksjoner på konto. Følgende krav bør innfris: Kontoutskriften bør være fortløpende nummerert og skal minimum inneholde både inngående og utgående saldo, alle bevegelser siden siste utskrift, samt tidspunkt for renteberegning av disse. Kontonummer bør framgå på alle sidene. Navn på avsender og mottaker bør også komme frem De papirbaserte kontoutskriftene bør være mottaker i hende innen den 5. i etterfølgende måned Kontoutskriftene bør være MS Excel-kompatible. Tilbyders svar på punktene , og vil få betydning for vurderingen på tildelingskriterie C- Service og teknisk bistand Omnummerering Dersom Bergen kommune velger en annen bank enn i dag, er det aktuelt å foreta omnummerering av innbetalinger fra gammelt til nytt kontonummer. Leverandøren skal kunne tilby slik funksjonalitet inkludert fullverdig betalingsinformasjon fra ecremulfiler. Side 12 av 31

13 5.1.3 Begrensninger på innskudd og lån Bergen kommune ønsker å oppnå en maksimal avkastning på sine likvide midler, både kortsiktig overskuddslikviditet og langsiktige likvider, som f.eks. fondsmidler Dersom Bergen kommune kan oppnå en bedre avkastning på sine midler ved å plassere disse andre steder enn i avtalebanken, skal Bergen kommune alltid ha mulighet til å gjøre dette. Det skal følgelig ikke finnes noen begrensning for plassering av likvide midler utenfor avtalebanken Bergen kommune skal også ha anledning til å opprette driftskonti i andre banker, dersom dette av rent funksjonelle grunner vil være nødvendig På samme måte som for plassering av likvide midler, skal det heller ikke finnes noen begrensninger for låneopptak utenfor bankavtalen Nettbank bedrift Bergen kommune benytter i dag nettbank som basis for kommunikasjonen med leverandøren, herunder godkjenning av transaksjoner og utbetalingsoppdrag Leverandøren skal beskrive sin nettbankløsning. I den grad leverandøren har flere løsninger, skal alternativene beskrives og prises i vedlagte tabeller (se vedlegg 7) Leverandøren skal beskrive hvordan de elektroniske betalingsformidlingssystemene er tilpasset de angitte økonomi- og IT-systemer, og datasentraler. Følgende krav bør innfris: Leverandøren bør beskrive hvilken annen informasjon og tjenester nettbankløsningen omfatter. Tilbyders svar på punktene under vil få betydning for vurderingen på tildelingskriterie C- Service og teknisk bistan Måling og oppfølging av servicenivå Leverandøren skal beskrive hvordan måling, rapportering og oppfølging av servicenivå på tjenester tenkes gjennomført for relevante tjenester beskrevet i dette vedlegget. Følgende krav bør innfris: Bergen kommune vil legge vekt på kvaliteten på den enkelte tjeneste, at Side 13 av 31

14 driftsapparatet fungerer tilfredsstillende, og at etablering og endring i bankforholdet skjer i henhold til fastsatt mål og tidsplaner. Ved valg av bankforbindelse vil det derfor bli lagt vekt på hvilke kvalitetsstandarder som kan avtalefestes, og om leverandørene kan tilby målesystemer, rapportering og oppfølgingsrutiner for tjenesteleveransene. Leverandøren bør beskrive dette og beskrivelsen vil bli vektlagt Gjennomsnittlig oppetid per måned bør være på minimum 99,5 prosent, og bankene bør tilby kompensasjon dersom oppetiden for en måned viser seg å være lavere enn dette. Tilbyders svar på punktene og vil få betydning for vurderingen på tildelingskriterie C- Service og teknisk bistand Tilgang på rådgivning og kompetanseoverføring For å ivareta den overordnede kunderelasjon og utvikling av finansfunksjonen, er det viktig at leverandøren sikrer at det overordnede kundeforhold forvaltes og følges opp på et tilstrekkelig høyt nivå i leverandørens organisasjon, og at nødvendige ressurser stilles til disposisjon for å gi råd, foreslå forbedringstiltak, informere om nye regler og systemer, samt tilby nye produkter og løsninger. Det vil også være viktig at leverandøren har kompetanse til og kan tilby opplæring og kompetanseheving til Bergen kommune finansledelse og ansatte Det vil bli lagt vekt på det totale betjeningskonsept og de garantier leverandøren kan gi for oppfølging og servicegrad. Leverandør skal beskrive hvilket betjeningskonsept som tilbys. Det forutsettes at det utpekes en navngitt person i leverandørens ledelse som er totalansvarlig for kundeforholdet og tilgjengelig for Bergen kommunes ledelse, at det utpekes en kundeansvarlig, som Bergen kommune skal godkjenne, og navngitte ansvarlige kontaktpersoner innenfor de mest relevante tjenesteområdene som betalingsformidling, plassering og kundeservice. Det skal også navngis en kontaktperson for sosialforvaltningsoppgaver, det er en forutsetning at denne kontaktpersonen er tilgjengelig da flere sosialforvaltningsoppgaver krever rask behandling. Det skal avtales møter etter behov mellom kontaktperson og sosialtjenesten. Leverandøren skal beskrive hvordan man ser for seg denne betjeningen, herunder navn, organisering, dimensjonering, lokalisering, i hvilken grad dette apparatet er dedikert for kommunen, samt sannsynliggjøre og bekrefte at ressursene er tilgjengelige Det skal etableres møter etter behov mellom banken og Bergen kommune både på et strategisk og et driftsmessig plan. Slike møter skal minimum avvikles hvert halvår og banken skal være ansvarlig for å ta initiativ til drøfting av saksliste og skrive referater. Av referatene skal det fremgå hvem som er ansvarlig for å utføre oppgavene Omfanget av eventuell gratis CM-analyse/gjennomgang av Bergen kommune skal beskrives, og hva et eventuelt større oppdrag koster. Det totale tilbudet og hva som tilbys gratis vel bli vektlagt under punkt B Cash management Løpende kompetanseoverførsel innenfor dette (CM) for Bergen kommunes viktige område vil bli tillagt stor vekt. Banken skal beskrive relativt detaljert hvordan de i Side 14 av 31

15 kontraktsperioden vil arbeide sammen med kommunen Kommunen ønsker at tilbyder bistår med rådgivning innenfor plassering og opplåning, dette gjelder også rådgivning innenfor kommunens finansforvaltningsreglement i vid forstand. Kommunen skal imidlertid stå fritt til å benytte andre rådgivere innenfor det samme fagområde også, eventuelt forvaltere hvis det skulle bli aktuelt. Følgende krav bør innfris: Banken bør orientere om utviklingen/prognoser i rentemarkedet, nye finansinstrumenter, makroøkonomiske spørsmål, etc Bergen kommune ønsker mulighet for å kunne henvise klienter til banken for økonomiske råd og veiledning. Eksempler på behov kan være arveoppgjør, oppgjør av erstatningssaker, lån, familieøkonomi og liknende. Tilbyders svar på punktene under vil få betydning for vurderingen på tildelingskriterie B Cash management, C- Service og teknisk bistand og D Tilgang på rådgivningskompetanse. 5.2 Dagens og fremtidens produktbredde Kontostruktur og trekkrettigheter Kommunen ønsker å opprette et konsernkontosystem hvor det totalt inngår ca. 100 Konti. Konsernkontosystemet skal bestå av en hovedkonto for innskudd, med tilhørende underkonti også eventuelle kreditter. Konsernkontoen skal vise kommunens nettoposisjon ovenfor banken. Netto saldo av innskudd og kreditter på det øverste nivået skal være utgangspunktet for de daglige renteberegninger. Utenfor konsernkontosystemet ønsker kommunen muligheten for å opprette egne konti for spesielle typer bundne innskudd. Det er også nødvendig med en oppgjørskonto mot Nord Pool i euro Som en del av konsernkontosystemet ønsker kommunen etablert en driftskredittramme på 750 mill. kr. Lånerammen skal fritt kunne utnyttes til kortsiktige trekkrettigheter på konsernkonto for innskudd (driftskreditter). Kommunen ønsker videre å ha muligheten til selv å fastsette internrentebetingelser på ulike underkonti, og konsernkontosystemet må ha muligheten til å håndtere dette Vi ber banken beskrive hvordan konsernkontosystemet kan organiseres og hvordan det kan tilpasses nye rapporteringsbehov som følge av nye behov, nye enheter osv Bankene bes forklare hvordan andre kommunale virksomheter som kan inngå i hovedbankavtalen kan få dekket sine særskilte behov for kontoorganisering. Følgende krav bør innfris: Det ønskes en gjennomgang av konsernkontostrukturen med sikte på at samtlige av kommunens konti kommer inn under denne, med mindre det er grunner for at de må Side 15 av 31

16 holdes utenom. Tilbyders svar på punktene under kan få betydning for vurderingen på tildelingskriterie B Cash management, C- Service og teknisk bistand og D Tilgang på rådgivningskompetanse Driftskredittramme Kredittrammen for Bergen kommune er beskrevet i Det vil ikke stilles sikkerhet for denne kreditten. Bergen kommune er vektet 20 etter gjeldende BISregler Likviditetsstyring Følgende krav bør innfris: Hovedbanken forutsettes å bidra til en optimal likviditetsstyring for Bergen kommune. Leverandøren bør spesifisere hvordan den kan bistå på dette området, og hvilke rapporter og systemer som kan tilbys. Tilbyders svar på punktene vil få betydning for vurderingen på tildelingskriterie C- Service og teknisk bistand og D Tilgang på rådgivningskompetanse Betalingstjenester/utbetalinger Bergen kommune vil ha behov for et bredt spekter av betalingstjenester. Transaksjonstyper og estimerte årlige volumer er beskrevet i dette dokumentet, riktignok noe omtrentlig. Bergen kommunes utbetalinger skjer pr. i dag primært som filoverførsler fra Agresso Business World versjon via bankenes betalingssystem til bankene. Utbetaling av lønn sskjer pr. i dag primært som filoverførsler fra EDB Lønn og Personal. Utbetalingsdag er pr. i dag den 12. i hver måned. Bergen kommune skal innføre nytt lønns- og personalsystem i løpet av Systemet leveres av EDB Business Partner og heter ERV (EDBs Ressurs og Virksomhetsstyring). Det vil da bli aktuelt med utbetalinger knyttet til reiseoppgjør og lignende hver uke. For øvrig benyttes i dag nettbank til enkelte utbetalinger. Sosialtjenesten og MOKS har filoverføring fra fagsystemene Socio (TietoEnator), to ulike systemer. Barneverntjenesten har filoverføringer fra fagsystemet Familia (Visma), Boligetaten har filoverføringer fra fagsystemet Boinfo (DelfiData). Transaksjonsmengden tilsier at Bergen kommune vil ha store kostnader i forbindelse med betalingsgebyr. For å vurdere disse skal alle kostnader tilknyttet bruk av betalingsformidlingstjenester spesifiseres i samsvar med vedlagte skjema (vedlegg 7) Leverandøren skal beskrive de relevante betalingstjenester og funksjonalitet som tilbys, herunder forfallsregister, endrings-, stoppeinstrukser, kvitteringsfiler og lignende. For lønnsutbetalinger er det helt nødvendig å ha anledning til å gjøre Side 16 av 31

17 endringer i bankfilen (stoppe lønn m.m.) før utbetalingsdato Leverandøren skal beskrive og tilby relevante løsninger og produkter når det gjelder elektronisk faktura Navs behov: Nav har behov for daglig utbetalinger via BBS til klienter. I tilegg har Nav følgende behov. 1. Bergen kommune ved Nav administrerer enkelte klienters personlige økonomi. Dagens ordning fungerer godt. Nav har derfor behov for løsninger i forhold til administrering av enkelte brukeres økonomi (nettbankstyring). Det opprettes inntil 2 nettbankkonti pr klient hvor brukers inntekter og utgifter forvaltes etter egne avtaler inngått med den enkelte klient. Det er sosialkontoret som styrer/forvalter kontoen i henhold til avtale. Klienten skal ikke kunne belaste kontoen på noen måte men har innsynsrett. Kontantuttak løses i dag med en kontantkortløsning, kontantkortene lades av Nav kommune via nettbank. Dersom ikke kortløsning kan tilbys må tilbyder beskrive annen tilfredsstillende løsning som sikrer at klientene kan motta kontanter i kommunens område. 2. Navs klienter er tidvis avhengig av relativt raske utbetalinger, det vil si at klienten trenger pengene samme dag. Til dette brukes i dag kontantkortløsning. Leverandøren må beskrive hvordan dette behovet planlegges dekket. Leverandørens eventuelle alternative løsninger på dette ønskes i tillegg beskrevet. Bergen kommune har nesten bankkonti for ordningen frivillig forvaltning, dvs. klientmidler som forvaltes av sosialtjenesten i kommunen. I tilegg er det åpnet diverse depositumskonti i forbindelse med husleieforhold for Bergen Bolig og Byfornyelse. Følgende krav bør innfris: Det er ønskelig å vri produktbruken i retning av automatiserte tjenester og sikre at betalingsformidling utføres så kostnadseffektivt som mulig. Leverandøren bør beskrive på hvilken måte den kan bistå i effektivisering av betalingsformidlingen Leverandøren bør beskrive ekspedering og oppfølgning av utenlandsbetalinger Alle klienter ved Nav bør kunne få opprettet konti, selv om de ikke er funnet kredittverdige. Utbetalinger fra Nav til denne kontoen skal ikke dekke negativ saldo. Tilbyder bes beskrive hvilke løsninger de kan tilby. Dersom det gjøres unntak for personer uten identitetspapirer eller liknende, bes dette omtales Dersom kortløsning (se punkt 1) medfører overtrekk bør dette dekkes av tilbyder Bergen kommune bør kunne bestille bankremisse for utdeling ved formelle anledninger. Tilbyders svar på punktene under vil få betydning for vurderingen på tildelingskriterie B Cash management, C- Service og teknisk bistand og D Tilgang på rådgivningskompetanse. Side 17 av 31

18 5.2.5 Innbetalinger Bergen kommune benytter i dag Cremul-format på de innbetalinger som foretas via kommunens økonomistyringssystem Agresso, og vi tilbyr både e-faktura og avtalegiro samt kombinasjon av disse. Leverandøren skal tilby dette Kontanthåndtering og Døgnsafetjenester Leverandøren skal beskrive og tilby relevante tjenester innenfor kontanthåndtering og døgnsafe. Pr. i dag innleveres det på årsbasis ca poser via døgnsafe. Volumet i kr er ca. 20 mill. kroner. På døgnsafeblankettene er det forhåndstrykt kommunens kontonummer for innbetalinger. Leverandøren skal tilby dette. Tilbudet vil bli vektlagt under kriteriene punkt A og C. I utgangspunktet vil denne tjenesten bli tildelt avtalebank, men Bergen kommune skal allikevel stå fritt til å kunne velge en annen leverandør dersom behov og kostnader taler for dette Bedriftsterminalsystem/betalingsterminaler Kommunen har 25 betalingsterminaler. Ytterligere 1 er under etablering. Leverandøren skal beskrive og tilby bedriftsterminalsystemer/nettbanksystemer levert av banken, eller gjennom tredjepart. Det forutsettes videre at tilbyder kostnadsfritt besørger all nødvendig opplæring, endring av eksisterende programvare, samt tilknytninger ved evt. overgang til ny løsning. Det forutsettes at tilbyder kan tilby installasjon og drift av betalingsterminaler og eventuelle fremtidige betalingsterminaler, og at priser spesifiseres ihht. dette dokumentets vedlegg 7. Følgende krav bør innfris: Kommunen ser for seg en økende bruk av betalingsterminaler. Tilbyder bør tilby rådgivning til de ulike enhetene om muligheten for bruk av betalingsterminaler. Tilbyders svar på punktene vil få betydning for vurderingen på tildelingskriterie B Cash management, C- Service og teknisk bistand og D Tilgang på rådgivningskompetanse Innkjøps og kredittkort Side 18 av 31

19 Leverandøren skal beskrive hvilke kredittkort den tilbyr til bruk for ansatte med reiseaktivitet/utlegg, hva leverandøren kan bidra med i forhold til å optimalisere kommunens reiseadministrasjon og reiseoppgjørsrutiner og prisingen av tjenesten. I tillegg ønskes tilbud på diverse andre kortmuligheter Bergen kommune har i overkant av 500 mindre kontantkasser/håndkasser som benyttes til småinnkjøp. Leverandøren skal beskrive alternative løsninger som kan tilbys for å optimalisere kommunens småinnkjøp og prising av slike tjenester Tilbyders svar på punkt vil få betydning for vurderingen på tildelingskriterie B Cash management og C- Service og teknisk bistand Rapportering Leverandørene skal beskrive hvilke daglige, ukentlige, månedlig eller kvartalsvise statistikker som kan tilbys over transaksjoner og gebyrer for konsernkontostrukturen samlet og per konto, og over de avtaler som er knyttet opp mot de ulike konti og systemer. Følgende krav kan innfris: Leverandørene kan beskrive hvilke ytterligere rapportering og informasjon som kan tilbys, enten produsert av leverandøren eller som kommunen selv kan hente ut fra systemet. Tilbyders svar på punktene og vil få betydning for vurderingen på tildelingskriterie C- Service og teknisk bistand Andre produkter og tjenester Følgende krav kan innfris: I den grad leverandøren ønsker å tilby andre, eventuelt nye produkter og tjenester, kan leverandørene beskrive disse. Tilbyders svar på punktene kan få betydning for vurderingen på tildelingskriterie B Cash management, C- Service og teknisk bistand og D Tilgang på rådgivningskompetanse. 5.3 Drifts- og datasikkerhet Kundeserviceapparat I forbindelse med tjenesteleveransene vil det normalt oppstå spørsmål og feilsituasjoner som krever rask avklaring. Det stilles derfor store krav til leverandørenes kundeserviceapparat, som skal ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet for oppfølging til enhver tid og umiddelbar respons og feilretting, spesielt innen betalingsformidling og relaterte IT-områder. Side 19 av 31

20 Leverandøren skal beskrive hvilket servicekonsept som tilbys, herunder organisering, dimensjonering, lokalisering, i hvilken grad dette apparatet er dedikert for kommunen, innen hvilke tidsperioder det kan garanteres tilgjengelighet, og hvilke kvalitetsstandarder som kan avtalefestes. Tilbyders svar på punkt vil få betydning for vurderingen på tildelingskriterie C- Service og teknisk bistand og tildelingskriterie B Cash management Datagrunnlag Transaksjons- og balansetall er gitt i prekvalifikasjonsdokumentet. Tallene er basert på kommunens oversikt vedr samt eventuelle anslag. I den grad det faktiske forretningsvolum avviker fra oppgitt grunnlag, skal dette ikke være grunn for å endre de tilbudte priser eller basisen for samarbeidet mellom partene. Det vises til punkt 3.2 om prisendringer Leverandøren skal beskrive hvilke driftsmessige sikkerhetsforanstaltninger som er etablert relatert til oppetid, konfidensialitet, back-up løsninger og lignende, samt hvilken oppetid som kan garanteres. Følgende krav bør innfris: Leverandøren bør beskrive hvilke intern-kontrollrutiner som eksisterer, og i hvilken grad leverandøren har eller planlegger ekstern sertifisering i henhold til standarder som ISO/IS Autorisasjoner Leverandøren skal beskrive hvilke sikkerhetssystemer som kan tilbys med hensyn til fullmaktsregistre og rutiner, autorisasjonsnivåer, aksessbegrensninger, logging av kommunikasjon, passordrutiner, varslingsprosedyrer og lignende, samt vedlikehold av disse rutiner. Det forutsettes at leverandøren for hver konto skal vedlikeholde et fullmaktsregister som til enhver tid viser hvilke personer som Bergen kommune har gitt fullmakt til å disponere kontoen, henholdsvis registrere transaksjoner og autorisere utbetaling, og at det for alle betalingstransaksjoner skal kreves manuell eller elektronisk signatur fra to personer før oppdrag utføres, eller det antall som følger av fullmakten. Det forutsettes også at Bergen kommune umiddelbart varsles ved mangelfull autorisasjon. Tilsvarende gjelder også for konti Bergen kommune er gitt fullmakt til å disponere Forvaltningskonti opprettet for Navs klienter (se punkt , underpunkt 1) skal Side 20 av 31

TILBUD. Bankavtale. Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist til 13.12.2011.

TILBUD. Bankavtale. Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist til 13.12.2011. TILBUD Bankavtale Generell informasjon Firmanavn (juridisk): Org.nummer: Ansvarlig for tilbudet: E-post: Postadresse: Web-adresse: Tlf: Mobil: Fax: Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grimstad kommune. Tilbudsfrist: 03.09.2012 kl. 15.00.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grimstad kommune. Tilbudsfrist: 03.09.2012 kl. 15.00. KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Grimstad kommune Tilbudsfrist: 03.09.2012 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4

Detaljer

Hovedbankavtale for Aust-Agder fylkeskommune

Hovedbankavtale for Aust-Agder fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Aust-Agder fylkeskommune Tilbudsfrist: 11.08.2010 kl. 15.00 RÅDGIVER: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med denne metoden er at det av bankens tilbud

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grue kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grue kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Grue kommune Tilbudsfrist: 22.04.2013 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon 14/2462 KRAVSPESIFIKASJON. Levering av banktjenester. For. Side 1 av 8

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon 14/2462 KRAVSPESIFIKASJON. Levering av banktjenester. For. Side 1 av 8 KRAVSPESIFIKASJON Levering av banktjenester For Side 1 av 8 Innhold 1 Innledning... 3 2 Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Gebyrjustering... 3 2.2 Kontoorganisering/Konsernkontosystem/Låneramme... 3 2.3

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

(3) Det fremkom videre at tildelingskriteriene ville bli vektlagt på følgende måte:

(3) Det fremkom videre at tildelingskriteriene ville bli vektlagt på følgende måte: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Fokus bank Søndre gate 15 7011 Trondheim Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0066-8 20.07.2012 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket.

Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket. Dato: 6. desember 2010 Byrådssak 1449/10-1 Byrådet Bankavtale for Bergen kommune 2011-2014 GOMI SARK-141-201017838-16 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester (betalingsformidling,

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Hovedbankavtale for Trondheim kommune

Hovedbankavtale for Trondheim kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Hovedbankavtale for Trondheim kommune For perioden 1.5.2012 30.4.2015 med opsjon på 1 års forlengelse av avtalen (fra 1.5.2015 30.4.2016) Trondheim kommunes ref.

Detaljer

Hovedbankavtale for Bergen kommune

Hovedbankavtale for Bergen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Bergen kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 30.12.2014, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle tilbudsregler...

Detaljer

Prisliste Bedriftskunder

Prisliste Bedriftskunder Prisliste Bedriftskunder Gjeldende per 1. februar 2009 oppdatert per 15. juli 2009 Prislisten omfatter de viktigste finansielle banktjenester for bedriftskunder som tilbys av Swedbank. 1 Konto og nettbank

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

«KONKURRANSEGRUNNLAG - HOVEDBANKAVTALE» FOR KRISTIANSAND KOMMUNE

«KONKURRANSEGRUNNLAG - HOVEDBANKAVTALE» FOR KRISTIANSAND KOMMUNE «KONKURRANSEGRUNNLAG - HOVEDBANKAVTALE» FOR KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Innhold: 1. Informasjon om konkurransen 2. Nærmere om tjenesten 3. Grunnlagsdata 4. Tilbudsskjema 5. Sjekkliste Vedlegg: Tilbyderopplysningsskjema

Detaljer

Rammeavtale for banktjenester

Rammeavtale for banktjenester TILBUDSINNBYDELSE FRA LEVANGER KOMMUNE OG VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Rammeavtale for banktjenester Tilbudsfrist: 01.08.2005 1 Generelle tilbudsregler...3 1.1 Innledning... 3 1.2 Tilbudsprosedyre...

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale kjøp av legemiddelautumater Kongsbergregionen og Øvre Eiker kommune for 2 år med opsjon på 1 + 1 år Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg til konkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON 1 FORMÅL BEHOV / ANVENDELSESOMRÅDE I KORTE TREKK...

Kravspesifikasjon. Vedlegg til konkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON 1 FORMÅL BEHOV / ANVENDELSESOMRÅDE I KORTE TREKK... KRAVSPESIFIKASJON 1 FORMÅL... 2 2 BEHOV / ANVENDELSESOMRÅDE I KORTE TREKK... 2 3 LEVERANSEOMFANG... 2 3.1 KONTOORGANISERING / TREKKRETTIGHETER... 2 3.2 FORVENTET INNSKUDDSNIVÅ FOR KOMMENDE AVTALEPERIODE,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN KONKURRANSEGRUNNLAG FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 2 Tekniske krav Vedlegg 3 Integrasjonsmatrise

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Roan kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Roan kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Roan kommune Tilbudsfrist: 15.02.2013 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av bank- og finanstjenester

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av bank- og finanstjenester Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av bank- og finanstjenester Bergen-Os Bompengeselskap as Org nr 990 358 699 KONKURRANSEGRUNNLAG Innskuddskonto for overskuddslikviditet

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avtale 2016/33 Rammeavtale for reisebyråtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avtale 2016/33 Rammeavtale for reisebyråtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/33 Innhold 1 Om Kunden... 3 2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 3 Avtaleperiode og avtaledokumenter... 3 4 Regler for konkurransen... 3 4.1 Prosedyre... 3 4.2 Taushetsplikt...

Detaljer

Vågå kommune. Konkurransegrunnlag. Låneopptak. Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III

Vågå kommune. Konkurransegrunnlag. Låneopptak. Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Vågå kommune Konkurransegrunnlag Låneopptak Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson 3 2 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 FORESPØRSEL FSP FLO-IKT.2008.004 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune

Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Generell informasjon Tilbudsfrist: 04.04.2016 kl:12.00 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Rollag kommune. Informasjon om regelverket Det anbefales

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE

KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG KROKBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår Kongsberg kommune varekjøp

Detaljer

Konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og Telemark 06.01.2012 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 9 06.01.2012 Del 1: Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01 Mediebyråtjenester Versjon 01 1 INNLEDNING... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Oppdragets omfang... 3 1.4 Lovanvendelse... 3 1.5 Kontraktens varighet...

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk Tilbudsfrist: 01.12.2014 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3 Offentlig

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

Prisliste Norge - 2016

Prisliste Norge - 2016 liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse. for anskaffelse av. medieovervåkningstjenester. til Difi. Anskaffelsesnummer: 13/00612

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse. for anskaffelse av. medieovervåkningstjenester. til Difi. Anskaffelsesnummer: 13/00612 Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av medieovervåkningstjenester til Difi Anskaffelsesnummer: 13/00612 Tilbudsfrist: 29. april kl. 12.00 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Nord-Fron kommune. Tilbudsfrist: 16. februar 2012 kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Nord-Fron kommune. Tilbudsfrist: 16. februar 2012 kl KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Nord-Fron kommune Tilbudsfrist: 16. februar 2012 kl. 15.00. RÅDGIVER: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Stjørdal kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Stjørdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Stjørdal kommune Tilbudsfrist: 15.05.2012 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI TILBUDSFRIST: 22.03.2012 KL. 10:00 SAK NR. 12/01696 Side 1 av 7 Innhold 1. Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/26 Administrasjon av opplæringssamlinger 2017

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/26 Administrasjon av opplæringssamlinger 2017 KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/26 Innhold 1 Om Kunden... 3 2 Om avtalen... 3 2.1 Avtalen vil omfatte... 3 2.2 Avtaleperiode og avtaledokumenter... 3 3 Om konkurransen... 3 3.1 Prosedyre... 3 3.1.1 Taushetsplikt...

Detaljer

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester 1. INNLEDNING Etter 17 i Reglement for økonomistyring i staten skal virksomhetene benytte felles standarder

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Rana kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Rana kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Rana kommune Tilbudsfrist: 22.05.2013 kl. 15.00 Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3 Generelt...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG VEIHØVEL TIL EIDSKOG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/Tilbudsskjema Vedlegg 2: HMS-skjema Vedlegg 3: Utkast til kontrakt varekjøp

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Om annonseproduksjon og formidling til ARKIVID:

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

Hovedbankavtale for Sør-Aurdal kommune

Hovedbankavtale for Sør-Aurdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Sør-Aurdal kommune Tilbudsfrist: 25.11.2011 kl. 15.00. Rådgiver: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med dette konkurransegrunnlaget er at det av bankens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av: 1 stk. ultralyd hjerte, opsjon på 1 stk. ultralyd bryst/endokrinologi TILBUDSFRIST: 24.09.12 kl 10:00 SAK NR. 12/05887 Konkurransegrunnlag sak

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND Saksnr.: 14/00072 Mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Om Fredskorpset... 3 1.3

Detaljer

Låneopptak for Ibestad kommune

Låneopptak for Ibestad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Låneopptak for Ibestad kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 9. mars 2016, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle tilbudsregler...

Detaljer

Låneopptak 2016 for Nesset kommune

Låneopptak 2016 for Nesset kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Låneopptak 2016 for Nesset kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 26. oktober 2016, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle

Detaljer

NY ELLER DEMOKJØRT BRANNBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE

NY ELLER DEMOKJØRT BRANNBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG NY ELLER DEMOKJØRT BRANNBIL TIL KONGSBERG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: HMS-skjema Vedlegg 3: Standard avtalevilkår

Detaljer

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager Tilbudsforespørsel: Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN 3.1 Krav til tilbudet 3.2

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I Helleren AS KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I LOVPÅLAGT REGNSKAPSREVISJON OG REVISJONSRELATERT BISTAND / RÅDGIVNING for levering til Helleren AS Anskaffelsesnr.

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I kjøling - ventilasjon 29.01.2013 Konkurransegrunnlag Del I Implementering av kjøling i eksisterende ventilasjonsanlegg Byskogen Sykehjem Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet

Detaljer

LÅNEOPPTAK TIL LARVIK HAVN KF

LÅNEOPPTAK TIL LARVIK HAVN KF KONKURRANSEGRUNNLAG LÅNEOPPTAK TIL LARVIK HAVN KF Larvik Havn KF Havnegata 5, 3263 Larvik Postboks 246, 3251 Larvik Telefon: 33 16 57 50 post@larvik.havn.no www.larvik.havn.no Org. nr 942 139 241 1 INNLEDNING

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Rauma kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Rauma kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Rauma kommune Tilbudsfrist: 25.09.2014 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER TILBUDSMAPPE Tilbudsbrev (dette dokumentet med vedlegg) til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,-

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse av meglertjeneste på forsikring - Kongsberg kommune samt opsjon for Notodden og Rollag kommuner

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse av meglertjeneste på forsikring - Kongsberg kommune samt opsjon for Notodden og Rollag kommuner KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse av meglertjeneste på forsikring - Kongsberg kommune samt opsjon for Notodden og Rollag kommuner Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema

Detaljer

Åsnes Kommune. Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER,

Åsnes Kommune. Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER, Åsnes Kommune Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER, For vedlikeholdstiltak, mindre ombygginger og installasjoner, samt middels store oppdrag i Åsnes

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG. Konkurranse om kjøp av

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG. Konkurranse om kjøp av Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG Konkurranse om kjøp av bistand til saksbehandling og utredning ved avdeling for skoleanlegg 18-UDE-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

Hovedbankavtale for Nord-Aurdal kommune

Hovedbankavtale for Nord-Aurdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Nord-Aurdal kommune Tilbudsfrist: 25.11.2011 kl. 15.00. Rådgiver: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med dette konkurransegrunnlaget er at det av bankens

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E av 3.10.2006 mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING Denne tilleggsavtalen ( Tilleggsavtalen ) er inngått den

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 249.999,- 0,25 % Kr. 250.000,-

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Modum kommune. Tilbudsfrist: kl Rådgiver:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Modum kommune. Tilbudsfrist: kl Rådgiver: KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Modum kommune Tilbudsfrist: 07.04.2014 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 6 Innhold Innledning... 3 1.1. Konkurranseform... 3 1.2. Kunngjøring... 3 1.3. Regelverk... 3 1.4. Tilbudsbefaring / - konferanse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE Tilbudsfrist: 08.04.2015 kl. 12.00 Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: Kontrakt SSA-k lille Vedlegg

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING BÆRUM KOMMUNE EIENDOM PROSJEKT - ANLEGG TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER 100070 RÅDHUSBROEN - REHABILITERING Del I: Regler for konkurransen Kartutsnitt av området ved Rådhusbroen (Sandvika bru) i Sandvika.

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/ Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/ Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/14461 Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen kommune Vedlegg

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Rammeavtale Betongmateriell Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ny IKT løsning for Suldal Elverk sitt økonomisystem.

Konkurransegrunnlag. Ny IKT løsning for Suldal Elverk sitt økonomisystem. Konkurransegrunnlag Ny IKT løsning for Suldal Elverk sitt økonomisystem. Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr:

Detaljer

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum PRO PRO pr mnd (enkelt nettbank bedrift) 50,00 PRO pr mnd (integret nettbank bedrift) 150,00 PRO landbruk pr. mnd 50,00 PRO etablerer, gratis første år, pr.mnd 150,00 Nettbank bedrift Etablering av hovedavtale

Detaljer

Etablering av trekkfasilitet for

Etablering av trekkfasilitet for KONKURRANSEGRUNNLAG Etablering av trekkfasilitet for (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 21. november 2016, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet. Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon. Konkurransegrunnlag

Barne- og likestillingsdepartementet. Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon. Konkurransegrunnlag 02.01.2017 Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon Konkurransegrunnlag Anskaffelse etter FOA del I Sak 16/3856 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag... 3 1 Innledning...

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Om kjøp av Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. 200901640 Konkurransegrunnlag i sak nr 200901640 Kjøp av isoleringsprodukter

Detaljer