Banktjenester - Hovedbankavtale for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31

2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning Generell konkurranseinformasjon Henvisning til kunngjøring Type kjøp, anskaffelsesprosedyre, område, kategori, avtaletype og prosess Anskaffelsens formål kort beskrivelse av leveransen og omfanget Innlevering av tilbud Omkostninger Kontrakt Offentlighet og taushetsplikt Etiske rammebetingelser for konkurransen Forbehold avvisning, avlysning og forkastning Forhandlinger Orientering til Tilbyder/Kontaktperson Kommersielle betingelser Priser ved etablering Prisendringer Prisbasis Renteberegning Revisjon Fakturering Opplæring Vedlegg 4: Implementering av hovedbankavtale Implementering av hovedbankavtale Vedlegg 5: Kravspesifikasjon - Produkter og tjenester Kvalitet på produkter, tjenester, rådgivning og opplæring Kontoutskrifter Omnummerering Begrensninger på innskudd og lån Nettbank bedrift Måling og oppfølging av servicenivå Tilgang på rådgivning og kompetanseoverføring Dagens og fremtidens produktbredde Kontostruktur og trekkrettigheter Driftskredittramme Likviditetsstyring Betalingstjenester/utbetalinger Innbetalinger Kontanthåndtering og Døgnsafetjenester Bedriftsterminalsystem/betalingsterminaler Innkjøps og kredittkort Rapportering Andre produkter og tjenester Drifts- og datasikkerhet Kundeserviceapparat Datagrunnlag Autorisasjoner Dekningskontroll Kommunikasjon, kryptering og forsegling Datautveksling Andre sikkerhetsaspekter Lokal betjening og tilgjengelighet Evaluering og tildeling Evaluering Side 2 av 31

3 6.2 Tildelingskriteriene Tilbudsskjema Kontoorganisering/Konsernkonto/Låneramme Rentebetingelser og gebyrer Rentefastsettelsesmetode (ved bruk av referanserente): Kapitalisering og gebyrer (transaksjonskostnader) m.v.: Betalingsformidling Utbetalinger Innbetalinger Andre tilknyttede tjenester Nettbanksystemer Betalingsterminaler sosialkort / kontantkort Utfyllende beskrivelser Vedlegg 8 Leverandørens tilbudsbrev til oppdragsgiver Side 3 av 31

4 1.0 Innledning Hensikten med denne konkurranse er at det av bankens tilbud klart og tydelig skal fremgå hvilke rentebetingelser og gebyrer som gjelder for de tjenester den juridiske personen Bergen kommune inklusiv de kommunale foretakene; Bergen Parkering KF, Bergen Bolig og Byfornyelse KF, Bergen Vann KF, Bergen Hjemmetjenester KF og Bergen og Omland havnevesen regner med å benytte seg av i avtaleperioden. De kommunale aksjeselskapene Bergen Kino AS, Bergen tomteselskap AS, Bergen Bydrift AS, Bjørkhaug Arbeidsfellesskap AS, Midtun Verksted AS, Nordnes Verksteder AS, Senter for Arbeidslivforberdelse ALF AS, Spekter Pluss AS, Grønneviken AS og de aksjeselskapene som kommunen har bestemmende innflytelse over, Bergen kirkelige fellesråd og Bergen Overformynderi, skal ha rett, men ikke plikt, til å inngå avtale på samme vilkår som kommunen, med unntak av kommunens vilkår på kassekreditt. Aksjeselskapenes rett til å inngå avtale til disse vilkårene utløper Dersom kommunen i avtaleperioden omdanner deler av egen virksomhet til 100 % eid aksjeselskap, skal også de nye AS'ene ha rett, men ikke plikt, til å inngå avtale til samme vilkår som kommunen, med unntak av kommunens vilkår på kassekreditt. Alle referanser til "Oppdragsgiver" i kvalifikasjonsgrunnlaget skal i det følgende forstås som referanse til Bergen kommune v/kommunalbanken. Alle referanser til "Leverandøren" i kvalifikasjonsgrunnlaget skal i det følgende forstås som referanse til tilbyder. 2.0 Generell konkurranseinformasjon 2.1 Henvisning til kunngjøring Utlysningen er kunngjort i DOFFIN dato med referanse i TED i henhold til lov om offentlig anskaffelser av 16. juli 1999 nr.69 med tilhørende forskrift fastsatt ved kgl.res. 15.juni Type kjøp, anskaffelsesprosedyre, område, kategori, avtaletype og prosess Kunngjøring av konkurransen ihht. FoA Del III Type kjøp Tjenestekjøp Varekjøp Bygge og anleggsarbeider Anskaffelsesprosedyre, Åpen anbudskonkurranse Begrenset anbudskonkurranse Konkurranse med forhandling Ett trinns prosess (1) To trinns prosess Side 4 av 31

5 Prekvalifisering er kunngjort med frist Type Varekontrakt: Kjøp Rammeavtale Leasing Avbetalingskjøp En kombinasjon av disse Type tjenestekontrakt: Rammeavtale? Ja Nei Type bygg og anleggskontrakt: Utførelse Prosjektering og utførelse Utførelse, uansett på hvilken måte dette skjer 2.3 Anskaffelsens formål kort beskrivelse av leveransen og omfanget Konkurransen gjelder hovedbankavtale. I den grad leverandørene vil benytte seg av underleverandører, må underleverandørene og leveransene spesifiseres. Leverandøren vil uansett stå fullt ansvarlig for underleverandørenes leveranser. Gjennom valg av bankforbindelse vil Bergen kommune søke å understøtte effektiv drift gjennom banktjenester i form av optimal likviditetsstyring (konsernbankfunksjonalitet), kortsiktig finansiering (driftskreditter), plasseringer (innskudd), betalingsformidling (inn- og utbetalinger), effektive kommunikasjonsløsninger, kontanthåndtering etc. Se kravspesifikasjon for tjenesten i Vedlegg Innlevering av tilbud Tilbudet skal leveres i to (2) eksemplarer på papir fullstendig utfylt og signert samt Ett (1) eksemplar elektronisk på CD. Tilbudet skal ikke leveres med innbundet rygg. Tilbudsbrevet (Vedlegg 1) må være undertegnet av ansvarlig med fullmakt Adresse for levering av tilbudet er: Kommunalbanken AS v/tor Christian Hansen Postboks 1210 Vika N-0110 Oslo Besøksadresse er: Kommunalbanken AS Haakon VII gt. 5B, 5. etasje (inngang fra Munkedamsveien) Oslo Språk i Tilbudet Tilbudet skal være utformet på norsk Merking av Tilbudet Signert og datert tilbud leveres i lukket nøytral konvolutt som tydelig merkes: "Konkurransegrunnlag Hovedbankavtale for Bergen kommune. Side 5 av 31

6 2.4.3 Tilbudsfrist Tilbudet må være oss i hende innen kl For sent innkomne tilbud vil bli avvist Vedståelsesfrist Tilbyder må stå ved sitt tilbud i 120 dager regnet fra tilbudsfristen Tilbudsåpning Det vil bli foretatt lukket tilbudsåpning. De innkomne tilbud vil åpnes av minst 2 representanter fra konsulenten. Tilbudene vil bli protokollført. 2.5 Omkostninger Omkostninger som tilbyderen pådrar seg ved utarbeidelsen og oppfølgning av tilbudet vil ikke bli refundert av oppdragsgiver. 2.6 Kontrakt Det vil bli inngått en avtale, jfr. punkt 2.3. Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt vil bli varslet skriftlig av Kommunalbanken. Meddelelsen vil bli sendt ut i rimelig tid før kontrakt inngås. Meldingen vil inneholde en begrunnelse for valget og en frist for leverandøren til eventuelt å klage på tildelingen. Vi ber om at utkast til avtaletekst blir lagt ved tilbudet. Det er ikke anledning til å ta vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene, jfr forskrift om offentlige anskaffelser 15-1 (3) For rammeavtalen er avtaleperioden 4 år, for perioden Offentlighet og taushetsplikt I henhold til Offl. 23 (3) vil oppdragsgiver holde anskaffelsesprotokollen og tilbudene i konkurransen skjermet for offentlig innsyn frem til valget av leverandør er gjort. Deretter er kun opplysninger i tilbudene som er å anse som forretningshemmeligheter eller taushetsbelagte personopplysninger unntatt fra offentligheten, jf. FOA 3-6, Offl. 13 og Fvl Etiske rammebetingelser for konkurransen Det aksepteres ikke at det foregår kommunikasjon mellom tilbyder og oppdragsgiver eller noen av dennes ansatte, på annen måte en forutsatt i dette konkurransegrunnlaget og i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avvise tilbudet, dersom det blir gjort forsøk på å påvirke utfallet. 2.9 Forbehold avvisning, avlysning og forkastning Eventuelle forbehold må fremgå uttrykkelig av tilbudsbrevet. Tilbudene vil bli vurdert i forhold til avvisningsreglene i forskrift om offentlige anskaffelser, som tilbyderne må gjøre seg kjent med. Det understrekes spesielt at vesentlige forbehold vil lede til avvisning. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud eller avlyse konkurransen, dersom det foreligger saklig grunn. Side 6 av 31

7 Bergen kommune vil forbeholde seg retten til å gjennomføre opplåning, plassering av likviditet, valutatransaksjoner og andre enkeltstående transaksjoner med andre banker, samt opprette bankkonti i slike der praktiske forhold tilsier dette Forhandlinger Aktuelle leverandører vil bli innkalt til forhandlingsmøte med Bergen kommune etter at tilbudene er evaluert. Følgende tentative tidspunkt er satt for forhandlingsmøter: Uke Orientering til Tilbyder/Kontaktperson Spørsmål i tilknytning til dette tilbudet skal skje skriftlig i form av e-post til oppdragsgivers kontaktperson: Kommunalbanken AS v/tor Christian Hansen E-post: Eller: Kommunalbanken AS v/steinar Olsen E-post: Spørsmål i forbindelse med tilbudet skal være fremsatt senest 10 dager før tilbudsfristens utløp. Innkomne spørsmål vil bli gjennomgått og besvart på en generell og anonymisert måte, og vil bli fortløpende og samtidig distribuert pr e-post til kontaktperson hos alle tilbyderne. Oppdragsgiver ber på denne bakgrunn om at tilbyderne så raskt som mulig etter mottak av dette konkurransegrunnlaget sender en e-post til oppdragsgivers kontaktperson som angitt over med opplysning om hvem som vil være kontaktperson hos tilbyder. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å foreta rettelser, endringer og suppleringer i konkurransegrunnlaget i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser Side 7 av 31

8 3.0 Kommersielle betingelser 3.1. Priser ved etablering Leverandøren skal ikke belaste Bergen kommune for kostnader ved etablering av avtaleforholdet og forberedelse av oppstart av nye rutiner, eventuelle systemtilpasninger som følge av konkurransegrunnlagets krav til funksjonalitet, eller nødvendig informasjon og opplæring av Bergen kommunes ansatte Prisendringer Prisene skal være faste gjennom avtaleperioden. Det åpnes imidlertid for at det i avtalen legges inn en klausul som gir anledning til en suspendering av den avtalte renteberegningsmekanisme under helt spesielle forhold (ekstrem valutauro m.v.), der en evt. referanserente på kort eller lang sikt ansees uegnet til sitt formål Prisene skal være uavhengige av antall transaksjoner som faktisk utføres. I den grad forretningsvolumene og produktbruken i 2011 eller deretter avviker fra estimerte volumer i prekvalifiseringsdokumentets vedlegg 1, skal dette ikke være basis for å endre de tilbudte priser Prisbasis For betalingstjenester skal utgangspunktet for prisene i tilbudet være enhetspriser pr gjennomført transaksjon/pr utført tjeneste (telling, veksling m.v). Bruk av andre priselementer, herunder faste eller volumavhengige priselementer, og priser regnet i forhold til annet enn antall transaksjoner, vil kunne vurderes der dette representerer en vesentlig økonomisk fordel og incitament for kommunen til riktig forbruk av en kostnadskrevende tjeneste. Leverandørene kan også tilby fastpriser for det samlede (eller deler av) tjenestebehovet. Uansett må annen prisbasis enn den som er spesifisert i tilbudsskjemaet, oppgis i tillegg til den forespurte prisbasis Dersom leverandøren tilbyr nye tjenester i løpet av avtaleperioden, skal nye priser avtales før disse tas i bruk I den grad noen av utbetalingstjenestene medfører gebyrbelastning av betalingsmottaker, skal dette presiseres i tilbudet. Side 8 av 31

9 3.4. Renteberegning Renteberegning overfor Bergen kommune skal skje basert på nettoforholdet i den sentrale hovedkonto. Leverandøren skal ikke ha float på Bergen kommunes betalingsformidling. Start og stopp av renteberegning for de ut og innbetalingstjenester som inngår i denne avtalen, skal derfor som et minimum skje i henhold til bestemmelsene nedfelt i 27 i Finansavtaleloven (Lov om finansavtaler og finansoppdrag av 25. juni 1999 nr. 46) Eventuelle innskuddskonti som holdes utenfor konsernkontostrukturen, skal tilbys de samme rentebetingelser som de som er innenfor Renten skal både på kredit- og debetsaldi beregnes på daglig basis basert på flytende markedsrente 3 måned Nibor eller 1 måned Nibor, og kommunen skal selv kunne velge renteberegningsbasis dersom flere tilbys. Det må som et minimum spesifiseres rentebetingelser basert på 3 måneds NIBOR eller 1 måned Nibor pluss/minus en margin Leverandøren skal spesifisere hvordan renteberegningen skal gjennomføres og referanserenten fastsettes. Det legges i utgangspunktet til grunn at referanserenten for en gitt tremånedersperiode skal fastsettes basert på et gjennomsnitt av referanserenten klokken hver bankdag i tremånederspeioden, at renten skal kapitaliseres kvartalsvis, og at renteberegningen bør baseres på faktisk antall dager over 360 dager (act./360) Leverandøren skal tilby internrenteberegning på underkonti med de rentesatser Bergen kommune til enhver tid fastsetter. Leverandørene skal beskrive hvilken løsning de tilbyr. Kommunen ønsker å styre om rentene skal føres på den enkelte konto eller på en nærmere angitt konto Det forutsettes at Bergen kommune utover rente, ikke belastes etablerings-, beredskaps-, fornyelses- eller andre provisjoner knyttet til kassekreditten i avtaleperioden Revisjon Den informasjon som Bergen kommunes internrevisor eller eksternrevisor etterspør i forbindelse med avtaleverket, skal gis uten kostnad for Bergen kommune, revisor og Riksrevisjonen I den grad Bergen kommune ønsker det, skal kommunen stå fritt til å be leverandørens eksterne revisor bekrefte at det faktisk er de avtalte betingelser som er lagt til grunn for renteberegning og fakturering. Bekreftelsen skal baseres på et representativt antall stikkprøver. Kostnadene skal dekkes av leverandøren Fakturering Side 9 av 31

10 3.6.1 Leverandørens tjenester i henhold til denne avtalen skal faktureres etterskuddsvis per kalendermåned eller kvartal, og leverandøren skal spesifisere faktureringsrutinene som tilbys. Det må kunne faktureres per konto, og i fakturaen skal transaksjonsmengden være spesifisert på transaksjonsform eller tilbudt fastpris. Fakturaen skal være utformet slik at transaksjonsformer og priser kan sammenholdes med det som er angitt i avtalen. Bergen kommune skal ha rett til å avvise fakturaer som ikke oppfyller kravene i dette punkt. Direkte debitering skal bare benyttes når dette er spesifikt avtalt Leverandøren skal ikke ha anledning til å tilbakeføre feilførte beløp, bortsett fra samme virkedag. Ut over dette må banken innhente skriftlig godkjenning fra Bergen kommune. Bergen kommune må få nødvendig dokumentasjon på de tilbakeføringer som gjøres av leverandøren Opplæring Det forutsettes at leverandøren tilbyr nødvendige ressurser for å gi de ansatte rask og tilstrekkelig opplæring i leverandørens systemer, rutiner, rapporter, organisasjon, kontaktpersoner etc. Leverandørene skal beskrive hvordan opplæringen tenkes tilbudt, og bekrefte at tilstrekkelig opplæring vil bli gitt Det forutsettes at all nødvendig opplæring tilbys kostnadsfritt. I motsatt fall skal leverandøren spesifisere hvilken opplæring som det kreves betaling for og prisen/kostnadene for disse tjenestene. Kostnadene vil inngå i priskriteriet. Svar på punkt vil få betydning for vurderingen på tildelingskriterie B Cash management, C Service og teknisk bistand og D Tilgang på rådgivningskompetanse Side 10 av 31

11 Vedlegg 4: Implementering av hovedbankavtale 4.1. Implementering av hovedbankavtale Leverandøren skal: Ved etablering av ny bankforbindelse skal tilbyder bistå i avviklingen av gamle konti og opprettelsen av nye, herunder ferdigstille alle nødvendige dokumenter samt bistå i innkallelse til underskrift av disse med mer. Data skal i utgangspunktet leveres og mottas på det formatet BBS har i dag. Tilbyder bør allikevel komme med alternative løsninger. Kommentere i hvilken utstrekning deres IT-løsninger kan integreres med de systemer som er nevnt i prekvalifiseringsdokumentets vedlegg 1, og under hvilke forutsetninger (grensesnitt etc.) det kan skje. Leverandøren skal opplyse for hvilke av de oppgitte systemer leverandøren har utviklet kommunikasjonsløsninger, og hvilke som det må lages nye kommunikasjonsløsninger for. Beskrive krav til kunden relatert til integrasjon og dokumentasjon av tilbudte integrasjonsløsning. Utarbeide utkast til fremdriftsplan ved bankbytte Oppgi navn og kvalifikasjoner på hovedansvarlig for gjennomføringen, og som vil være hovedkontakten for kommunen. Tilbyders svar på punkt vil få betydning for vurderingen på tildelingskriterie C Service og teknisk bistand. Side 11 av 31

12 Vedlegg 5: Kravspesifikasjon - Produkter og tjenester 5.1. Kvalitet på produkter, tjenester, rådgivning og opplæring Kontoutskrifter Bergen kommune skal ha tilgang til daglig kontoutskrift, ved å innhente utskrift elektronisk (datafil) samt papirbaserte utskrifter for de konti kommunen ønsker. Når det gjelder forvaltningskonti skal lovpålagte kontoutskrifter sendes klient, øvrige utskrifter skal sendes via sosialkontoret De elektroniske kontoutskriftene skal være tilgjengelige senest på morgenen dagen etter bokføring av transaksjonene Bergen kommune benytter pr. i dag automatisk bankavstemming i Agresso for de to hovedkontiene for utbetalinger og innbetalinger via Agresso, der elektroniske kontoutskrifter leses inn og avstemmingen foretas i systemet. Leverandøren må levere elektroniske kontoutskrifter på et format som er kompatibelt med Agresso. De to kontoutskriftene som det her refereres til, bør leveres på samme fil slik at innlesningen til Agresso blir mest mulig effektivt For de øvrige kontiene til Bergen kommune, skal Leverandøren beskrive hvilke systemer for bankavstemming som tilbys. Dersom systemet fører til kostnader for kommunen, skal dette presiseres Bergen kommune skal ved bruk av nettbank kunne hente ut kontoopplysninger om bokførte transaksjoner på egen konto i form av saldo og alle bevegelser/transaksjoner på konto. Følgende krav bør innfris: Kontoutskriften bør være fortløpende nummerert og skal minimum inneholde både inngående og utgående saldo, alle bevegelser siden siste utskrift, samt tidspunkt for renteberegning av disse. Kontonummer bør framgå på alle sidene. Navn på avsender og mottaker bør også komme frem De papirbaserte kontoutskriftene bør være mottaker i hende innen den 5. i etterfølgende måned Kontoutskriftene bør være MS Excel-kompatible. Tilbyders svar på punktene , og vil få betydning for vurderingen på tildelingskriterie C- Service og teknisk bistand Omnummerering Dersom Bergen kommune velger en annen bank enn i dag, er det aktuelt å foreta omnummerering av innbetalinger fra gammelt til nytt kontonummer. Leverandøren skal kunne tilby slik funksjonalitet inkludert fullverdig betalingsinformasjon fra ecremulfiler. Side 12 av 31

13 5.1.3 Begrensninger på innskudd og lån Bergen kommune ønsker å oppnå en maksimal avkastning på sine likvide midler, både kortsiktig overskuddslikviditet og langsiktige likvider, som f.eks. fondsmidler Dersom Bergen kommune kan oppnå en bedre avkastning på sine midler ved å plassere disse andre steder enn i avtalebanken, skal Bergen kommune alltid ha mulighet til å gjøre dette. Det skal følgelig ikke finnes noen begrensning for plassering av likvide midler utenfor avtalebanken Bergen kommune skal også ha anledning til å opprette driftskonti i andre banker, dersom dette av rent funksjonelle grunner vil være nødvendig På samme måte som for plassering av likvide midler, skal det heller ikke finnes noen begrensninger for låneopptak utenfor bankavtalen Nettbank bedrift Bergen kommune benytter i dag nettbank som basis for kommunikasjonen med leverandøren, herunder godkjenning av transaksjoner og utbetalingsoppdrag Leverandøren skal beskrive sin nettbankløsning. I den grad leverandøren har flere løsninger, skal alternativene beskrives og prises i vedlagte tabeller (se vedlegg 7) Leverandøren skal beskrive hvordan de elektroniske betalingsformidlingssystemene er tilpasset de angitte økonomi- og IT-systemer, og datasentraler. Følgende krav bør innfris: Leverandøren bør beskrive hvilken annen informasjon og tjenester nettbankløsningen omfatter. Tilbyders svar på punktene under vil få betydning for vurderingen på tildelingskriterie C- Service og teknisk bistan Måling og oppfølging av servicenivå Leverandøren skal beskrive hvordan måling, rapportering og oppfølging av servicenivå på tjenester tenkes gjennomført for relevante tjenester beskrevet i dette vedlegget. Følgende krav bør innfris: Bergen kommune vil legge vekt på kvaliteten på den enkelte tjeneste, at Side 13 av 31

14 driftsapparatet fungerer tilfredsstillende, og at etablering og endring i bankforholdet skjer i henhold til fastsatt mål og tidsplaner. Ved valg av bankforbindelse vil det derfor bli lagt vekt på hvilke kvalitetsstandarder som kan avtalefestes, og om leverandørene kan tilby målesystemer, rapportering og oppfølgingsrutiner for tjenesteleveransene. Leverandøren bør beskrive dette og beskrivelsen vil bli vektlagt Gjennomsnittlig oppetid per måned bør være på minimum 99,5 prosent, og bankene bør tilby kompensasjon dersom oppetiden for en måned viser seg å være lavere enn dette. Tilbyders svar på punktene og vil få betydning for vurderingen på tildelingskriterie C- Service og teknisk bistand Tilgang på rådgivning og kompetanseoverføring For å ivareta den overordnede kunderelasjon og utvikling av finansfunksjonen, er det viktig at leverandøren sikrer at det overordnede kundeforhold forvaltes og følges opp på et tilstrekkelig høyt nivå i leverandørens organisasjon, og at nødvendige ressurser stilles til disposisjon for å gi råd, foreslå forbedringstiltak, informere om nye regler og systemer, samt tilby nye produkter og løsninger. Det vil også være viktig at leverandøren har kompetanse til og kan tilby opplæring og kompetanseheving til Bergen kommune finansledelse og ansatte Det vil bli lagt vekt på det totale betjeningskonsept og de garantier leverandøren kan gi for oppfølging og servicegrad. Leverandør skal beskrive hvilket betjeningskonsept som tilbys. Det forutsettes at det utpekes en navngitt person i leverandørens ledelse som er totalansvarlig for kundeforholdet og tilgjengelig for Bergen kommunes ledelse, at det utpekes en kundeansvarlig, som Bergen kommune skal godkjenne, og navngitte ansvarlige kontaktpersoner innenfor de mest relevante tjenesteområdene som betalingsformidling, plassering og kundeservice. Det skal også navngis en kontaktperson for sosialforvaltningsoppgaver, det er en forutsetning at denne kontaktpersonen er tilgjengelig da flere sosialforvaltningsoppgaver krever rask behandling. Det skal avtales møter etter behov mellom kontaktperson og sosialtjenesten. Leverandøren skal beskrive hvordan man ser for seg denne betjeningen, herunder navn, organisering, dimensjonering, lokalisering, i hvilken grad dette apparatet er dedikert for kommunen, samt sannsynliggjøre og bekrefte at ressursene er tilgjengelige Det skal etableres møter etter behov mellom banken og Bergen kommune både på et strategisk og et driftsmessig plan. Slike møter skal minimum avvikles hvert halvår og banken skal være ansvarlig for å ta initiativ til drøfting av saksliste og skrive referater. Av referatene skal det fremgå hvem som er ansvarlig for å utføre oppgavene Omfanget av eventuell gratis CM-analyse/gjennomgang av Bergen kommune skal beskrives, og hva et eventuelt større oppdrag koster. Det totale tilbudet og hva som tilbys gratis vel bli vektlagt under punkt B Cash management Løpende kompetanseoverførsel innenfor dette (CM) for Bergen kommunes viktige område vil bli tillagt stor vekt. Banken skal beskrive relativt detaljert hvordan de i Side 14 av 31

15 kontraktsperioden vil arbeide sammen med kommunen Kommunen ønsker at tilbyder bistår med rådgivning innenfor plassering og opplåning, dette gjelder også rådgivning innenfor kommunens finansforvaltningsreglement i vid forstand. Kommunen skal imidlertid stå fritt til å benytte andre rådgivere innenfor det samme fagområde også, eventuelt forvaltere hvis det skulle bli aktuelt. Følgende krav bør innfris: Banken bør orientere om utviklingen/prognoser i rentemarkedet, nye finansinstrumenter, makroøkonomiske spørsmål, etc Bergen kommune ønsker mulighet for å kunne henvise klienter til banken for økonomiske råd og veiledning. Eksempler på behov kan være arveoppgjør, oppgjør av erstatningssaker, lån, familieøkonomi og liknende. Tilbyders svar på punktene under vil få betydning for vurderingen på tildelingskriterie B Cash management, C- Service og teknisk bistand og D Tilgang på rådgivningskompetanse. 5.2 Dagens og fremtidens produktbredde Kontostruktur og trekkrettigheter Kommunen ønsker å opprette et konsernkontosystem hvor det totalt inngår ca. 100 Konti. Konsernkontosystemet skal bestå av en hovedkonto for innskudd, med tilhørende underkonti også eventuelle kreditter. Konsernkontoen skal vise kommunens nettoposisjon ovenfor banken. Netto saldo av innskudd og kreditter på det øverste nivået skal være utgangspunktet for de daglige renteberegninger. Utenfor konsernkontosystemet ønsker kommunen muligheten for å opprette egne konti for spesielle typer bundne innskudd. Det er også nødvendig med en oppgjørskonto mot Nord Pool i euro Som en del av konsernkontosystemet ønsker kommunen etablert en driftskredittramme på 750 mill. kr. Lånerammen skal fritt kunne utnyttes til kortsiktige trekkrettigheter på konsernkonto for innskudd (driftskreditter). Kommunen ønsker videre å ha muligheten til selv å fastsette internrentebetingelser på ulike underkonti, og konsernkontosystemet må ha muligheten til å håndtere dette Vi ber banken beskrive hvordan konsernkontosystemet kan organiseres og hvordan det kan tilpasses nye rapporteringsbehov som følge av nye behov, nye enheter osv Bankene bes forklare hvordan andre kommunale virksomheter som kan inngå i hovedbankavtalen kan få dekket sine særskilte behov for kontoorganisering. Følgende krav bør innfris: Det ønskes en gjennomgang av konsernkontostrukturen med sikte på at samtlige av kommunens konti kommer inn under denne, med mindre det er grunner for at de må Side 15 av 31

16 holdes utenom. Tilbyders svar på punktene under kan få betydning for vurderingen på tildelingskriterie B Cash management, C- Service og teknisk bistand og D Tilgang på rådgivningskompetanse Driftskredittramme Kredittrammen for Bergen kommune er beskrevet i Det vil ikke stilles sikkerhet for denne kreditten. Bergen kommune er vektet 20 etter gjeldende BISregler Likviditetsstyring Følgende krav bør innfris: Hovedbanken forutsettes å bidra til en optimal likviditetsstyring for Bergen kommune. Leverandøren bør spesifisere hvordan den kan bistå på dette området, og hvilke rapporter og systemer som kan tilbys. Tilbyders svar på punktene vil få betydning for vurderingen på tildelingskriterie C- Service og teknisk bistand og D Tilgang på rådgivningskompetanse Betalingstjenester/utbetalinger Bergen kommune vil ha behov for et bredt spekter av betalingstjenester. Transaksjonstyper og estimerte årlige volumer er beskrevet i dette dokumentet, riktignok noe omtrentlig. Bergen kommunes utbetalinger skjer pr. i dag primært som filoverførsler fra Agresso Business World versjon via bankenes betalingssystem til bankene. Utbetaling av lønn sskjer pr. i dag primært som filoverførsler fra EDB Lønn og Personal. Utbetalingsdag er pr. i dag den 12. i hver måned. Bergen kommune skal innføre nytt lønns- og personalsystem i løpet av Systemet leveres av EDB Business Partner og heter ERV (EDBs Ressurs og Virksomhetsstyring). Det vil da bli aktuelt med utbetalinger knyttet til reiseoppgjør og lignende hver uke. For øvrig benyttes i dag nettbank til enkelte utbetalinger. Sosialtjenesten og MOKS har filoverføring fra fagsystemene Socio (TietoEnator), to ulike systemer. Barneverntjenesten har filoverføringer fra fagsystemet Familia (Visma), Boligetaten har filoverføringer fra fagsystemet Boinfo (DelfiData). Transaksjonsmengden tilsier at Bergen kommune vil ha store kostnader i forbindelse med betalingsgebyr. For å vurdere disse skal alle kostnader tilknyttet bruk av betalingsformidlingstjenester spesifiseres i samsvar med vedlagte skjema (vedlegg 7) Leverandøren skal beskrive de relevante betalingstjenester og funksjonalitet som tilbys, herunder forfallsregister, endrings-, stoppeinstrukser, kvitteringsfiler og lignende. For lønnsutbetalinger er det helt nødvendig å ha anledning til å gjøre Side 16 av 31

17 endringer i bankfilen (stoppe lønn m.m.) før utbetalingsdato Leverandøren skal beskrive og tilby relevante løsninger og produkter når det gjelder elektronisk faktura Navs behov: Nav har behov for daglig utbetalinger via BBS til klienter. I tilegg har Nav følgende behov. 1. Bergen kommune ved Nav administrerer enkelte klienters personlige økonomi. Dagens ordning fungerer godt. Nav har derfor behov for løsninger i forhold til administrering av enkelte brukeres økonomi (nettbankstyring). Det opprettes inntil 2 nettbankkonti pr klient hvor brukers inntekter og utgifter forvaltes etter egne avtaler inngått med den enkelte klient. Det er sosialkontoret som styrer/forvalter kontoen i henhold til avtale. Klienten skal ikke kunne belaste kontoen på noen måte men har innsynsrett. Kontantuttak løses i dag med en kontantkortløsning, kontantkortene lades av Nav kommune via nettbank. Dersom ikke kortløsning kan tilbys må tilbyder beskrive annen tilfredsstillende løsning som sikrer at klientene kan motta kontanter i kommunens område. 2. Navs klienter er tidvis avhengig av relativt raske utbetalinger, det vil si at klienten trenger pengene samme dag. Til dette brukes i dag kontantkortløsning. Leverandøren må beskrive hvordan dette behovet planlegges dekket. Leverandørens eventuelle alternative løsninger på dette ønskes i tillegg beskrevet. Bergen kommune har nesten bankkonti for ordningen frivillig forvaltning, dvs. klientmidler som forvaltes av sosialtjenesten i kommunen. I tilegg er det åpnet diverse depositumskonti i forbindelse med husleieforhold for Bergen Bolig og Byfornyelse. Følgende krav bør innfris: Det er ønskelig å vri produktbruken i retning av automatiserte tjenester og sikre at betalingsformidling utføres så kostnadseffektivt som mulig. Leverandøren bør beskrive på hvilken måte den kan bistå i effektivisering av betalingsformidlingen Leverandøren bør beskrive ekspedering og oppfølgning av utenlandsbetalinger Alle klienter ved Nav bør kunne få opprettet konti, selv om de ikke er funnet kredittverdige. Utbetalinger fra Nav til denne kontoen skal ikke dekke negativ saldo. Tilbyder bes beskrive hvilke løsninger de kan tilby. Dersom det gjøres unntak for personer uten identitetspapirer eller liknende, bes dette omtales Dersom kortløsning (se punkt 1) medfører overtrekk bør dette dekkes av tilbyder Bergen kommune bør kunne bestille bankremisse for utdeling ved formelle anledninger. Tilbyders svar på punktene under vil få betydning for vurderingen på tildelingskriterie B Cash management, C- Service og teknisk bistand og D Tilgang på rådgivningskompetanse. Side 17 av 31

18 5.2.5 Innbetalinger Bergen kommune benytter i dag Cremul-format på de innbetalinger som foretas via kommunens økonomistyringssystem Agresso, og vi tilbyr både e-faktura og avtalegiro samt kombinasjon av disse. Leverandøren skal tilby dette Kontanthåndtering og Døgnsafetjenester Leverandøren skal beskrive og tilby relevante tjenester innenfor kontanthåndtering og døgnsafe. Pr. i dag innleveres det på årsbasis ca poser via døgnsafe. Volumet i kr er ca. 20 mill. kroner. På døgnsafeblankettene er det forhåndstrykt kommunens kontonummer for innbetalinger. Leverandøren skal tilby dette. Tilbudet vil bli vektlagt under kriteriene punkt A og C. I utgangspunktet vil denne tjenesten bli tildelt avtalebank, men Bergen kommune skal allikevel stå fritt til å kunne velge en annen leverandør dersom behov og kostnader taler for dette Bedriftsterminalsystem/betalingsterminaler Kommunen har 25 betalingsterminaler. Ytterligere 1 er under etablering. Leverandøren skal beskrive og tilby bedriftsterminalsystemer/nettbanksystemer levert av banken, eller gjennom tredjepart. Det forutsettes videre at tilbyder kostnadsfritt besørger all nødvendig opplæring, endring av eksisterende programvare, samt tilknytninger ved evt. overgang til ny løsning. Det forutsettes at tilbyder kan tilby installasjon og drift av betalingsterminaler og eventuelle fremtidige betalingsterminaler, og at priser spesifiseres ihht. dette dokumentets vedlegg 7. Følgende krav bør innfris: Kommunen ser for seg en økende bruk av betalingsterminaler. Tilbyder bør tilby rådgivning til de ulike enhetene om muligheten for bruk av betalingsterminaler. Tilbyders svar på punktene vil få betydning for vurderingen på tildelingskriterie B Cash management, C- Service og teknisk bistand og D Tilgang på rådgivningskompetanse Innkjøps og kredittkort Side 18 av 31

19 Leverandøren skal beskrive hvilke kredittkort den tilbyr til bruk for ansatte med reiseaktivitet/utlegg, hva leverandøren kan bidra med i forhold til å optimalisere kommunens reiseadministrasjon og reiseoppgjørsrutiner og prisingen av tjenesten. I tillegg ønskes tilbud på diverse andre kortmuligheter Bergen kommune har i overkant av 500 mindre kontantkasser/håndkasser som benyttes til småinnkjøp. Leverandøren skal beskrive alternative løsninger som kan tilbys for å optimalisere kommunens småinnkjøp og prising av slike tjenester Tilbyders svar på punkt vil få betydning for vurderingen på tildelingskriterie B Cash management og C- Service og teknisk bistand Rapportering Leverandørene skal beskrive hvilke daglige, ukentlige, månedlig eller kvartalsvise statistikker som kan tilbys over transaksjoner og gebyrer for konsernkontostrukturen samlet og per konto, og over de avtaler som er knyttet opp mot de ulike konti og systemer. Følgende krav kan innfris: Leverandørene kan beskrive hvilke ytterligere rapportering og informasjon som kan tilbys, enten produsert av leverandøren eller som kommunen selv kan hente ut fra systemet. Tilbyders svar på punktene og vil få betydning for vurderingen på tildelingskriterie C- Service og teknisk bistand Andre produkter og tjenester Følgende krav kan innfris: I den grad leverandøren ønsker å tilby andre, eventuelt nye produkter og tjenester, kan leverandørene beskrive disse. Tilbyders svar på punktene kan få betydning for vurderingen på tildelingskriterie B Cash management, C- Service og teknisk bistand og D Tilgang på rådgivningskompetanse. 5.3 Drifts- og datasikkerhet Kundeserviceapparat I forbindelse med tjenesteleveransene vil det normalt oppstå spørsmål og feilsituasjoner som krever rask avklaring. Det stilles derfor store krav til leverandørenes kundeserviceapparat, som skal ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet for oppfølging til enhver tid og umiddelbar respons og feilretting, spesielt innen betalingsformidling og relaterte IT-områder. Side 19 av 31

20 Leverandøren skal beskrive hvilket servicekonsept som tilbys, herunder organisering, dimensjonering, lokalisering, i hvilken grad dette apparatet er dedikert for kommunen, innen hvilke tidsperioder det kan garanteres tilgjengelighet, og hvilke kvalitetsstandarder som kan avtalefestes. Tilbyders svar på punkt vil få betydning for vurderingen på tildelingskriterie C- Service og teknisk bistand og tildelingskriterie B Cash management Datagrunnlag Transaksjons- og balansetall er gitt i prekvalifikasjonsdokumentet. Tallene er basert på kommunens oversikt vedr samt eventuelle anslag. I den grad det faktiske forretningsvolum avviker fra oppgitt grunnlag, skal dette ikke være grunn for å endre de tilbudte priser eller basisen for samarbeidet mellom partene. Det vises til punkt 3.2 om prisendringer Leverandøren skal beskrive hvilke driftsmessige sikkerhetsforanstaltninger som er etablert relatert til oppetid, konfidensialitet, back-up løsninger og lignende, samt hvilken oppetid som kan garanteres. Følgende krav bør innfris: Leverandøren bør beskrive hvilke intern-kontrollrutiner som eksisterer, og i hvilken grad leverandøren har eller planlegger ekstern sertifisering i henhold til standarder som ISO/IS Autorisasjoner Leverandøren skal beskrive hvilke sikkerhetssystemer som kan tilbys med hensyn til fullmaktsregistre og rutiner, autorisasjonsnivåer, aksessbegrensninger, logging av kommunikasjon, passordrutiner, varslingsprosedyrer og lignende, samt vedlikehold av disse rutiner. Det forutsettes at leverandøren for hver konto skal vedlikeholde et fullmaktsregister som til enhver tid viser hvilke personer som Bergen kommune har gitt fullmakt til å disponere kontoen, henholdsvis registrere transaksjoner og autorisere utbetaling, og at det for alle betalingstransaksjoner skal kreves manuell eller elektronisk signatur fra to personer før oppdrag utføres, eller det antall som følger av fullmakten. Det forutsettes også at Bergen kommune umiddelbart varsles ved mangelfull autorisasjon. Tilsvarende gjelder også for konti Bergen kommune er gitt fullmakt til å disponere Forvaltningskonti opprettet for Navs klienter (se punkt , underpunkt 1) skal Side 20 av 31

TILBUD. Bankavtale. Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist til 13.12.2011.

TILBUD. Bankavtale. Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist til 13.12.2011. TILBUD Bankavtale Generell informasjon Firmanavn (juridisk): Org.nummer: Ansvarlig for tilbudet: E-post: Postadresse: Web-adresse: Tlf: Mobil: Fax: Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grimstad kommune. Tilbudsfrist: 03.09.2012 kl. 15.00.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grimstad kommune. Tilbudsfrist: 03.09.2012 kl. 15.00. KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Grimstad kommune Tilbudsfrist: 03.09.2012 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4

Detaljer

Hovedbankavtale for Aust-Agder fylkeskommune

Hovedbankavtale for Aust-Agder fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Aust-Agder fylkeskommune Tilbudsfrist: 11.08.2010 kl. 15.00 RÅDGIVER: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med denne metoden er at det av bankens tilbud

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grue kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grue kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Grue kommune Tilbudsfrist: 22.04.2013 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

(3) Det fremkom videre at tildelingskriteriene ville bli vektlagt på følgende måte:

(3) Det fremkom videre at tildelingskriteriene ville bli vektlagt på følgende måte: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Fokus bank Søndre gate 15 7011 Trondheim Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0066-8 20.07.2012 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket.

Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket. Dato: 6. desember 2010 Byrådssak 1449/10-1 Byrådet Bankavtale for Bergen kommune 2011-2014 GOMI SARK-141-201017838-16 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester (betalingsformidling,

Detaljer

Hovedbankavtale for Trondheim kommune

Hovedbankavtale for Trondheim kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Hovedbankavtale for Trondheim kommune For perioden 1.5.2012 30.4.2015 med opsjon på 1 års forlengelse av avtalen (fra 1.5.2015 30.4.2016) Trondheim kommunes ref.

Detaljer

«KONKURRANSEGRUNNLAG - HOVEDBANKAVTALE» FOR KRISTIANSAND KOMMUNE

«KONKURRANSEGRUNNLAG - HOVEDBANKAVTALE» FOR KRISTIANSAND KOMMUNE «KONKURRANSEGRUNNLAG - HOVEDBANKAVTALE» FOR KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Innhold: 1. Informasjon om konkurransen 2. Nærmere om tjenesten 3. Grunnlagsdata 4. Tilbudsskjema 5. Sjekkliste Vedlegg: Tilbyderopplysningsskjema

Detaljer

Rammeavtale for banktjenester

Rammeavtale for banktjenester TILBUDSINNBYDELSE FRA LEVANGER KOMMUNE OG VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Rammeavtale for banktjenester Tilbudsfrist: 01.08.2005 1 Generelle tilbudsregler...3 1.1 Innledning... 3 1.2 Tilbudsprosedyre...

Detaljer

Hovedbankavtale for Bergen kommune

Hovedbankavtale for Bergen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Bergen kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 30.12.2014, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle tilbudsregler...

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Prisliste Bedriftskunder

Prisliste Bedriftskunder Prisliste Bedriftskunder Gjeldende per 1. februar 2009 oppdatert per 15. juli 2009 Prislisten omfatter de viktigste finansielle banktjenester for bedriftskunder som tilbys av Swedbank. 1 Konto og nettbank

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester 1. INNLEDNING Etter 17 i Reglement for økonomistyring i staten skal virksomhetene benytte felles standarder

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager Tilbudsforespørsel: Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN 3.1 Krav til tilbudet 3.2

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01 Mediebyråtjenester Versjon 01 1 INNLEDNING... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Oppdragets omfang... 3 1.4 Lovanvendelse... 3 1.5 Kontraktens varighet...

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,-

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E av 3.10.2006 mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING Denne tilleggsavtalen ( Tilleggsavtalen ) er inngått den

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 249.999,- 0,25 % Kr. 250.000,-

Detaljer

Prisliste Norge - 2016

Prisliste Norge - 2016 liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Den gode lånesøknaden den optimale bankavtalen Kommunalt finansnettverk, 22. april 2009

Den gode lånesøknaden den optimale bankavtalen Kommunalt finansnettverk, 22. april 2009 Den gode lånesøknaden den optimale bankavtalen Kommunalt finansnettverk, 22. april 2009 v/ Steinar Olsen Kommunalbanken AS Finansinstitusjon for kommunal sektor 80% av aksjene eiet av staten v/ Kommunal-

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester.

Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. 1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. Kongsvinger kommune har ca. 17

Detaljer

Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,- til 999.999,- 0,10 % Kr. 1 million og over 0,50 % Ingen

Detaljer

1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER

1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER 1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER Nes kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. Anskaffelsen skal gi kommunen den mest

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nye Ahus Tittel: 5142 EKG APPARATER Konkurransegrunnlag 01 For tilbud 27.09.10 KHN AM TORØ Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo: Bygg nr: Etasje

Detaljer

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum PRO PRO pr mnd (enkelt nettbank bedrift) 50,00 PRO pr mnd (integret nettbank bedrift) 150,00 PRO landbruk pr. mnd 50,00 PRO etablerer, gratis første år, pr.mnd 150,00 Nettbank bedrift Etablering av hovedavtale

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av: Innherred samkommune FORESPØRSEL Fra Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune på leveranse av: Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON Banktjenester for Gassco AS

KRAVSPESIFIKASJON Banktjenester for Gassco AS BILAG 1 KRAVSPESIFIKASJON Banktjenester for Gassco AS Saksnr. 000203 21. juni 2012 BILAG 1 - Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1 KRAVSPESIFIKASJON... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Krav pr hovedområde...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE AV REGIONALT BADEANLEGG, RINGERIKSBADET AS KONKURRANSE MED FORHANDLINGER TILBUDSFRIST 30. MAI 2008 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om anskaffelsen... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,80 % BSU 2 3,80 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr. 30 000,- i året, maks sparebeløp kr.

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,80 % BSU 2 3,80 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr. 30 000,- i året, maks sparebeløp kr. Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 26.6.2015 for nye kunder og 27.8.2015 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 26.6.2015 for nye kunder og 27.8.2015 for eksisterende

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring FORESPØRSEL: 2014027296 Side 1 av 10 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på Føreropplæring Forespørsel 2014027296

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

PRISLISTE PRIVATKUNDER Gjeldende fra 01.01.2014

PRISLISTE PRIVATKUNDER Gjeldende fra 01.01.2014 PRIVATKUNDER Gjeldende fra 01.01.2014 Innholdsfortegnelse NettBank... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MobilBank... 3 SMS-Bank... 3 SMS-varsling... 3 TeleBank... 3 AvtaleGiro... 3 efaktura...

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 10.10.2014 for nye kunder og 18.12.2014 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 01.11.2014 for nye kunder og 01.01.2015 for eksisterende

Detaljer

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 9.1.2015 for nye kunder og 16.3.2015 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 9.1.2015 for nye kunder og 16.3.2015 for eksisterende

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Innenlands betaling m / KID 2 kr 0 kr 1 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands betaling m / melding 3 kr 0 kr 1,50 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Innenlands betaling m / KID 2 kr 0 kr 1 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands betaling m / melding 3 kr 0 kr 1,50 kr 0 kr 0 kr 0 kr Innholdsfortegnelse NettBank... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MobilBank... 3 SMS-Bank... 3 SMS-varsling... 3 TeleBank... 3 AvtaleGiro... 3 efaktura... 4 BankAxess... 4 BrevGiro... 4 Faste oppdrag

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 14/3158 20.06.2014 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Kjøp av Massasjetjenester

Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Massasjetjenester Side 1 av 13 Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist 20.11.2012 kl 1200 Postboks 4065, 2306 HAMAR tlf. 62 54 37 00 faks 62 54 37 02 e-post: post@hias.no

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Anbudskonkurranse med forhandling Network Operation Center (NOC) tjenester til norske kinoer 2/9 DEL I: GENERELL INFORMASJON 1 GENERELT OM ANSKAFFELSEN 1.1 Kort om anskaffelsen Film

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Prosjekttittel: OSL A121280 SAS Lounge innland Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse bygningsmessige arbeider B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 12/470 04.05.2012 Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA [2006] Del II) Sak (12/470)

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

I Tilbudsinnbydelse for betalings- og kontoholdstjenester for staten

I Tilbudsinnbydelse for betalings- og kontoholdstjenester for staten I Tilbudsinnbydelse for betalings- og kontoholdstjenester for staten Direktoratet for økonomistyring, 28. august 2013 1 Innhold 1. OPPDRAGET... 4 2. 3. 4. 5. 6. 1.1 Oppdragsgiver og tilbyder... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag Rammeavtale om Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag 1. Generelt om innlevering av tilbud Det bes om at leverandørene besvarer alle punkter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 KUNNGJØRING... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter KONKURRANSEGRUNNLAG Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter Sak HTU/001 Tilbudsfrist: 28.10.15 Kl. 12:00 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under

Detaljer

Anskaffelse 3 Elektriske biler

Anskaffelse 3 Elektriske biler Konkurransegrunnlag Anskaffelse 3 Elektriske biler Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/1331 Tilbudsfrist: Fredag 5.2. 2016 Kl.12:00 INNHOLD 1. Oppdragsgiver... 3 2. Beskrivelse av anskaffelsen... 3 3. Gjennomføring

Detaljer

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for kjøp av Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken for levering

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II)

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II) Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13/4567 24.06.2013 Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med evaluering av effekten av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Konkurransegrunnlag

Detaljer

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. med datteselskaper. Personalforsikringer Innskuddspensjon

Tilbudsinnbydelse. med datteselskaper. Personalforsikringer Innskuddspensjon Tilbudsinnbydelse med datteselskaper Personalforsikringer Innskuddspensjon Tilbudsfrist XXXXXX 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.2.1 Kunngjøring...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Versjon: 09.09.2011 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Under EØS terskelverdi Drosjetransport for Ringerike kommune - 11/3449 Tilbudsfrist: 3.10.2011 klokken 15.00 1 Dokumenter Denne forespørselen bestør av: et (dette

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Elektronisk personal- og lederhåndbok. Saksnummer: 2012/02023. Side 1 av 12

KONKURRANSEGRUNNLAG. Elektronisk personal- og lederhåndbok. Saksnummer: 2012/02023. Side 1 av 12 KONKURRANSEGRUNNLAG Elektronisk personal- og lederhåndbok Saksnummer: 2012/02023 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KONTAKTPERSON 3 1.3 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGNING

Detaljer

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Til tilbydere Dato: 04.05.2015 Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA del I og II) Sak 15/1500 Innholdsfortegnelse Uføres

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Prosjekt Ramstad barnehage

Prosjekt Ramstad barnehage Konkurransegrunnlagets del 1 Tilbudsinnbydelse og konkurranseregler Prosjekt Ramstad barnehage Anskaffelse av Sanitær- og varmeinstallasjon NS8406 Innholdsfortegnelse 1 Innledning generelt... 4 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer