Rammeavtale for banktjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeavtale for banktjenester"

Transkript

1 TILBUDSINNBYDELSE FRA LEVANGER KOMMUNE OG VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Rammeavtale for banktjenester Tilbudsfrist:

2 1 Generelle tilbudsregler Innledning Tilbudsprosedyre Tilbudsfrist og levering av tilbud Vedståelse og avtaleunderskriving Informasjon om kommunene og tilbudsgrunnlaget Tilbudsåpning Kriterier for valg av tilbud Kommunenes beslutningsprosess Rammebetingelser Avtalens varighet Konto-organisering/konsernkontosystem/Låneramme Rentebetingelser og gebyrer Beskrankninger på innskudd og lån Betalingsformidling Betalingsterminalsystem Andre tjenester Omkostninger Antakelse av tilbud Aksept Oppfølging Språket i tilbudet Statistikk Oppsigelse Tvister Prisregulering Grunnlagsdata Verdal kommune Generelt Oversikt lånegjeld Likviditet Innbetalinger Utbetalinger Grunnlagsdata Levanger kommune Generelt Oversikt lånegjeld Oversikt lånegjeld pr Budsjetterte låneopptak Likviditet Innbetalinger Utbetalinger Tilbudsskjema Kontoorganisering/Konsernkonto/Låneramme Rentebetingelser og gebyrer Betalingsformidling Andre tilknyttede tjenester Bedriftsnett - internett.(nettbank) Betalingsterminaler Tilleggsytelser av 14

3 1 Generelle tilbudsregler 1.1 Innledning Levanger og Verdal kommuner samt Innherred samkommune tar sikte på å inngå bankavtaler for en periode på 3 år, med mulighet for forlengelse. Det forutsettes at andre juridiske enheter som kommunene har interesser i, kan slutte seg til denne avtale. Der hvor det er avgitt kommunal garanti, forventes kommunale lånebetingelser. Innherred samkommune er et geografisk område bestående av Verdal kommune og Levanger kommune med et eget politisk styringsorgan som er indirekte valgt fra K-styrene. ISK har ansvar for å løse flere oppgaver og er tillagt beslutningsmyndighet, har en selvstendig økonomi og er en egen juridisk enhet. Videre har ISK en egen administrasjon. 1.2 Tilbudsprosedyre Tilbudet skal utformes innenfor de kriterier som er spesifisert i dette dokumentets del 2. Utfyllende kommentarer skal gis i oversendelsesbrev. Videre skal skatte-attest og HMS-erklæring Kommunen vil benytte seg av åpen anbudskonkurranse. Det vil bli kunngjort på kommunenes hjemmesider og lagt ut på Doffin database. Det vil i tillegg bli utsendt til alle banker med kontor i Levanger og Verdal Rammeavtalene som her etterspørres, skal utarbeides i henhold til gjeldende lover, forskrifter og regler. Kommunene og Innherred Samkommune vil inngå separate avtaler. 1.3 Tilbudsfrist og levering av tilbud Tilbudene skal være mottatt hos den enkelte kommune senest 01. august med adressene: Levanger kommune Rådhuset 7600 Levanger og Verdal kommune Rådhuset 7650 Verdal og Innherred Samkommune Pb Levanger. Tilbudet skal merkes «Bankavtale» For sent mottatte eller mangelfulle tilbud kan bli forkastet. 3 av 14

4 1.4 Vedståelse og avtaleunderskriving. Mottatte tilbud må vedstås av tilbyder i 3 måneder fra tilbudsfristens utløp. En legger opp til at avtaleunderskriving skjer i løpet av oktober Informasjon om kommunene og tilbudsgrunnlaget Spørsmål vedrørende tilbudsforespørselen kan rettes til: Øk.kons. Knut Langdal, tlf eller E-post: Fagleder økonomi, Trond Selseth, tlf eller E-post 1.6 Tilbudsåpning Det vil ikke bli gjennomført offentlig tilbudsåpning. 1.7 Kriterier for valg av tilbud Basert på de tilbud som mottas, vil kommunene velge det som for kommunene totalt sett innebærer det økonomisk sett mest fordelaktige tilbud. Ved vurdering av det økonomisk sett mest fordelaktige tilbud vil kommunene vektlegge bl.a følgende: Priser på de tjenester som tilbys(renter, gebyrer, valuteringsregler etc.), Her ønskes en fast pris pr. måned som skal dekke de mulige kostnader Eventuelle kostnader tilknyttet skifte av bankforbindelse. Service og teknisk bistand, herunder praktiske løsninger på komunenes behov for kontanthåndtering, nattsafe, telling av skillemynt og innstallering av betalingsterminaler. Hvilken kompetanse som kan tilbys kommunene generelt og i det daglige. Det ønskes en fast pris i hele avtaleperioden Kommunene har også behov for nærhet til bank i forbindelse med vedlikehold av kassebeholdninger. Banker som ikke er i nærhet til kommueadministrasjonen eller andre kommunale institusjoner bes redegjøre for hvordan ovenfornevnte behov vil bli dekket. 1.8 Kommunenes beslutningsprosess Rådmennene har fullmakt til å inngå bankavtale. For ISK har administrasjonssjefen denne fullmakt. 4 av 14

5 2 Rammebetingelser 2.1 Avtalens varighet Kommunene ønsker å inngå en 3-årig avtale med mulighet til forlengelse, avtaleperioden vil m.a.o. være i perioden Etter 3 år kan avtalen fornyes ett år av gangen. Dette skal være avgjort innen 6 måneder før utløp av avtaleperioden og evt. i forlengelsen. I avtaleperioden forutsettes det oppfølgingsmøter. Her skal en fokusere på erfaringer i den periode som er passert og ikke minst på nye tjenester som kan være med på å rasjonalisere den kommunale drift, som banken kan tilby. 2.2 Konto-organisering/konsernkontosystem/Låneramme Kommunene ønsker å opprette et konsernkontosystem Konsernkontosystemet skal bestå av en hovedkonto for innskudd og en for lån, med tilhørende underkonti, samt en hovedkonto på nivået over som viser kommunens nettoposisjon ovenfor banken. Netto saldo av innskudd og lån på det øverste nivået skal være utgangspunktet for renteberegninger. Det ønskes videre opprettet egne konti for skattetrekks- og legatmidler. Begge kommuner vil i perioder kunne ha behov for finansiering av investeringer innefor bankavtalen. Som en del av det utvidete kosernkontosystemet ønskes det etablert en låneramme på 15 mill. kr. for Verdal kommune og 20 mill. for Levanger kommune Lånerammen skal fritt kunne utnyttes som innleggelse av nye nedbetalingslån i konsernkonto for lån, eller som kortsiktig trekkrettigheter på konsernkonto for innskudd(byggelån) Opptrekk vil ikke bli fortatt før de nødvendige godkjenninger er innhentet. Primært ønskes tilbud på konsernkontosystem etter ovennevnte beskrivelse. Dersom denne tjenesten ikke kan tilbys, kan alternativer angis. 2.3 Rentebetingelser og gebyrer Kommunenes rente overfor banken skal beregnes utfra rente på netto av innskudd og lån. Bundne innskudd og andre innskuddskti. som holdes utenfor konsernkontosystemet, skal ha samme innskuddsrente som gis innenfor konsernkontosystemet. Kommunene ønsker fortrinnsvis at renten fastsettes med utgangspunkt i 3 mnd ers NIBOR. Renten skal kapitaliseres hvert kvartal. 5 av 14

6 Eventuelle gebyrer skal fortrinnsvis belastes etterskuddsvis pr. kvartal. Alternativer kan imidlertid oppgis, for eksempel fast beløp pr. år, etterskuddsvis pr. måned 2.4 Beskrankninger på innskudd og lån. Kommunene ønsker å oppnå en maksimal avkastning på sine likvide midler, både kortsiktig overskuddslikviditet og langsiktige likvider, som for eksempel fondsmidler. Dersom kommunene kan oppnå en bedre avkastning på sine midler ved å plassere midler andre steder enn i avtalebanken, skal kommunene kunne gjøre dette. Det skal følgelig ikke finnes noen begrensinger for plassering av likvide midler utenfor avtalebanken Kommunene skal kunne ha fri adgang til opplåning innenfor avtalen når betingelsene i markedet tilsier dette, men kan når som helst ta opp lån utenfor, når det er gunstigst. Det er en forutsetning at kommunene besørger alle formelle vedtak og godkjenninger før lånet innvilges. 2.5 Betalingsformidling Levanger kommune s utbetalinger skjer i dag hovedsakelig som filoverførsler fra kommuens regnskapssystem (Unique) direkte mot BBS eller som utbetalinger over Bedriftsnett. Verdal kommune s utbetalinger skjer i dag hovedsakelig som filoverførsler fra kommuens regnskapssystem (Unique) direkte mot BBS eller som utbetalinger over Bedriftsnett. Dette er en betydelig transaksjonsmengde, og derfor er det av viktighet å få kartlagt disse kostnadene. En ber derfor om at alle kostnader tilknyttet bruk av betalingsformidlingstjenester vedlegges. For kommunene er det viktig med rentedager i pengeoverføringssammenheng. En ber banken gi en orientering om hvilke regler vedr. overføringer som banken benytter. 2.6 Betalingsterminalsystem Kommunene ønsker tilbud på betalingsterminaler levert av banken. 2.7 Andre tjenester Kommunene ønsker at de deltakende bankene opplyser hvilke tjenester de kan tilby innenfor: Kompetanseoverføring generelt og i det daglige arbeid som kan overføres kommunene. Utarbeidelse av finansstrategier, Cash management, makroøkonomiske analyser etc Service og teknisk bistand, herunder praktiske løsninger på kommunenes behov for kontanthåndering, nattsafe, telling av skillemynt etc Vi etterspør om banken kan tilby en løsning med kontantoverføring til asylsøkere. Vi ber om at banken orienterer om hva den kan tilby innen finansforvaltning. 2.8 Omkostninger Omkostninger som tilbyder pådrar seg ved utarbeidelsen av tilbudet vil ikke bli refundert av kommunen. 6 av 14

7 2.9 Antakelse av tilbud Kommunene forbeholder seg retten til å anta helt eller delvis et hvilket som helst tilbud, eller forkaste samtlige Aksept Tilbudet anses å være akseptert og gjeldende først når avtaledokumentet er ferdig utarbeidet og godkjent ved undertegnelse av begge parter Oppfølging På grunnlag av innkomne tilbud vil kommunen ha samtaler med en eller flere av tilbyderne Språket i tilbudet Tilbudet skal stiles på norsk Statistikk Leverandør skal på kommunens anmodning kunne levere statistisk materiale Oppsigelse Avtalen har en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder. Ved vesentlig mislighold kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning. Om det i avtaleperioden oppstår spesielle forhold som gjør avtalen urimelig for en av partene, kan det forhandles om revidering eller oppsigelse Tvister Dersom tvister og uoverensstemmelser ikke lar seg løse i minnelighet, skal saken prøves og avgjøres ved voldgift Prisregulering De gebyrer og de rentemarginer som fremgår av avtalen skal gjelde for hele avtaleperioden. Det åpnes imidlertid for at det i avtalen legges inn en klausul som gir anledning til en suspendering av den avtalte renteberegningsmekanisme under helt spesielle forhold (ekstrem valutauro m.v.), der en evt. referanserente er varig uegnet til sitt formål. Det åpnes også for at det i avtalen legges inn en klausul om endringer i gebyrer i tilfelle hvor utenforliggende forhold pålegger bankene å gjøre omfattende og generelle endringer i sin gebyrpolitikk. 7 av 14

8 3 Grunnlagsdata Verdal kommune. 3.1 Generelt Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Driftsinntekter Brukerbetalinger , Andre salgs- og leieinntekter , Overføringer med krav til motytelse , Rammetilskudd Andre statlige overføringer , Andre overføringer , Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt , Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter , Driftsutgifter Lønnsutgifter , Sosiale utgifter , Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , Overføringer , Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter , Brutto driftsresultat , Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter , Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , Avdragsutgifter , Utlån , Sum eksterne finansutgifter , Resultat eksterne finanstransaksjoner , Motpost avskrivninger Netto driftsresultat , Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond , Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger , Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond , Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger , Regnskapsmessig mer/mindreforbruk , av 14

9 3.2 Oversikt lånegjeld Kommunens lånegjeld pr er på kr ,- Budsjetterte låneopptak Det vil også i nærmeste planperiode være et lånebehov. 3.3 Likviditet Innestående på konsernkonto på slutten av hver mnd. for år 2005: Tall i 1000 kroner Måned 1000-Kroner Måned 1000-Kroner Januar ,6 Juli Februar 63,306,4 August Mars September April Oktober Mai November Juni Desember Innestående på konsernkonto på slutten av hver mnd. for år 2004: Måned 1000-Kroner Måned 1000-Kroner Januar Juli ,9 Februar August ,9 Mars September ,8 April ,4 Oktober ,4 Mai ,8 November ,9 Juni ,3 Desember ,2 3.4 Innbetalinger Samlet antall innbetalinger for alle typer krav ligger på anslagsvis stk for hver kommune 3.5 Utbetalinger Type krav Lønnsutbetalinger ca pr. mnd Andre utbetalinger ca pr. år 9 av 14

10 4 Grunnlagsdata Levanger kommune 4.1 Generelt Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , ,33 Andre salgs- og leieinntekter , ,44 Overføringer med krav til motytelse , ,71 Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer , ,21 Skatt på inntekt og formue , ,5 Eiendomsskatt , ,62 Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter , ,8 Driftsutgifter Lønnsutgifter , ,2 Sosiale utgifter , ,54 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , ,1 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , ,53 Overføringer , ,3 Avskrivninger Fordelte utgifter , ,1 Sum driftsutgifter , ,6 Brutto driftsresultat , ,21 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , ,42 Mottatte avdrag på utlån , ,19 Sum eksterne finansinntekter , ,61 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , ,75 Avdragsutgifter , ,46 Utlån , ,33 Sum eksterne finansutgifter , ,54 Resultat eksterne finanstransaksjoner , ,93 Motpost avskrivninger Netto driftsresultat , ,28 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond , ,67 Bruk av bundne fond , ,49 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger , ,16 Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk ,48 Avsetninger til disposisjonsfond ,76 Avsetninger til bundne fond , ,2 Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger , ,44 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk , av 14

11 4.2 Oversikt lånegjeld Oversikt lånegjeld pr Kommunens lånegjeld pr er på kr , Budsjetterte låneopptak Det vil også i nærmeste planperiode være et lånebehov Likviditet Innestående på konsernkonto på slutten av hver mnd. for år 2005: Måned 1000-Kroner Måned 1000-Kroner Januar ,0 Juli Februar ,9 August Mars ,2 September April Oktober Mai November Juni Desember Innestående på konsernkonto på slutten av hver mnd. for år 2004: Måned 1000-Kroner Måned 1000-Kroner Januar Juli ,5 Februar August ,6 Mars September ,9 April 71345,1 Oktober ,0 Mai 73327,8 November ,5 Juni ,1 Desember , Innbetalinger Samlet antall innbetalinger for alle typer krav ligger på anslagsvis stk for hver kommune Utbetalinger Type krav Hyppighet Lønnsutbetalinger ca pr. mnd Andre utbetalinger ca pr. år 11 av 14

12 5 Tilbudsskjema 5.1 Kontoorganisering/Konsernkonto/Låneramme Tilbys utvidet konsernkonto i samsvar med tilbudsspesifikasjonen: JA NEI Hvis NEI, spesifiser alternativer: Jfr. vedlegg nr. : Oppgi hvilke gebyrer De tar for å opprette ønsket kontosystem. Her vil det enten være som en andel av fastpris eller kostnader knyttet opp mot hver enkel konto. Velges en kontoavhengig modell bes om en oversikt over kostnadene som vil påløpe hver konto: Kroner Jfr. vedlegg nr. : 5.2 Rentebetingelser og gebyrer Spesifiser rentebetingelsene i en konsernkontogruppering i tabellen under. Her menes margin i forhold til den foreslåtte referanserenten. Referanserente 3-mnd. NIBOR Korrigering i f.h.t foreslått referanserente ved netto innskudd Korrigering i f.h.t. foreslått referanserente ved netto lån/ trekkrettighet. Kapitalisering og gebyrer (transaksjonskostnader) m.v.: Renteberegning basert på daglig saldo: JA NEI Hvis NEI, spesifiser alternativer Jfr. vedlegg nr. : 12 av 14

13 Generelle kommentarer til rentebetingelser og gebyrer: Jfr. vedlegg nr. : 5.3 Betalingsformidling Betalingstjenester inn og utbetalinger Oppgi hvilke gebyrer De tar for betalingstjenester inn og utbetalinger. Her vil det enten være som en andel av fastpris eller kostnader knyttet opp mot hver enkel transaksjon. Velges en transaksjonsavhengig, bes om en oversikt over kostnadene som vil påløpe hver transaksjon: Jfr. vedlegg nr. : 5.4 Andre tilknyttede tjenester Angi hvilke gebyrer de vil beregne for følgende tjenester Tjeneste Framskaffelse av bilag Nattsafetjeneste Telling av skillemynt (Parkeringsautomater) Kroner 5.5 Bedriftsnett - internett.(nettbank) Oppgi hvilke kostnader det tas for bedriftsnett. Her vil det enten være som en andel av fastpris eller en variabel modell: Hvis banken ikke gir en fastpris, så angi de kostnader som vil påløpe. 13 av 14

14 5.6 Betalingsterminaler Oppgi hvilke kostnader det tas for betalingsterminaler. Her vil det enten være som en andel av fastpris eller en variabel modell: Hvis banken ikke gir en fastpris, så angi de kostnader som vil påløpe. Eventuelle andre kostnader forbundet med kort-/betalingsterminaler. Spesifiser innhold i og kostnader tilknyttet de enkelte tjenester: Jfr. vedlegg nr. : 5.7 Tilleggsytelser Her ønskes et orientering om og hvordan banken kan betjene kommunens asylsøkere med lommepenger. Videre ønskes en oversikt over hva banken kan tilby utover det som er forespurt. Jfr. vedlegg nr. : 14 av 14

Hovedbankavtale for Bergen kommune

Hovedbankavtale for Bergen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Bergen kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 30.12.2014, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle tilbudsregler...

Detaljer

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015 for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Generell konkurranseinformasjon...

Detaljer

1. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE (revidert i K-sak 53/10)

1. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE (revidert i K-sak 53/10) 1. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE (revidert i K-sak 53/10) Ifølge kommuneloven 52,nr 1 skal kommunestyret selv gi regler for kommunens finansforvaltning. Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LEVANGER KOMMUNE. forslag pr. 09.11.06

ØKONOMIREGLEMENT LEVANGER KOMMUNE. forslag pr. 09.11.06 ØKONOMIREGLEMENT 2007 LEVANGER KOMMUNE forslag pr. 09.11.06 INNHOLD 0. MÅL....4 1. ØKONOMIPLAN...4 2. ÅRSBUDSJETTET...4 2.1 BESKRIVELSE...4 2.2 RESULTATOMRÅDER...5 3. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP...6 3.1 POSTERINGER

Detaljer

Levanger kommune ØKONOMIREGLEMENT. Gjeldende fra 01.01.2015

Levanger kommune ØKONOMIREGLEMENT. Gjeldende fra 01.01.2015 Levanger kommune ØKONOMIREGLEMENT 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 0. MÅL.... 4 1. ØKONOMIPLAN... 4 2. ÅRSBUDSJETTET.... 4 2.1 BESKRIVELSE... 4 2.2 RESULTATOMRÅDER... 6 3. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP...

Detaljer

Innherred Samkommune ØKONOMIREGLEMENT. Innherred samkommune - Økonomireglement 2015 adm.sjefens forslag

Innherred Samkommune ØKONOMIREGLEMENT. Innherred samkommune - Økonomireglement 2015 adm.sjefens forslag Innherred Samkommune ØKONOMIREGLEMENT 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 Innherred samkommune - Økonomireglement 2015 adm.sjefens forslag Side 2 av 17 INNHOLD 0. MÅL.... 3 1. ØKONOMIPLAN... 3 2. ÅRSBUDSJETTET....

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket.

Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket. Dato: 6. desember 2010 Byrådssak 1449/10-1 Byrådet Bankavtale for Bergen kommune 2011-2014 GOMI SARK-141-201017838-16 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester (betalingsformidling,

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Kommentarer til de økonomiske resultater

Kommentarer til de økonomiske resultater Kommentarer til de økonomiske resultater Årets resultat ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Beløp i 1000 kroner 2012 2013 2014 Sum driftsinntekter 1 349 653 1 411 780 1 451 499 Sum driftsutgifter ekskl. avskrivn.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende rammeavtale for banktjenester. Klagenemnda fant at innkiagede ikke hadde brutt regelverketfor offentlige

Detaljer

Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07.

Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07. Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 3 2 UTARBEIDELSE, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i Gran den 14.06.2012 Ksak 67/12 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Opplæring/informasjon

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT Lunner kommune ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT LUNNER KOMMUNE Vedtatt 25.09.08 i k-sak 62/08 Revidert 26.11.09 i k-sak 72/09 Revidert 16.12.10 i k-sak 88/10 Gyldig fra: 01.01.09 Revidert utgave gyldig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2009 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2009. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-126 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vikartjenester barnehage- skole og merkantilt for kommunene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Økonomireglement for Herøy kommune

Økonomireglement for Herøy kommune Økonomireglement for Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 10. mars 2009. Sak nr: 4/09 Revidert 03.02.09 Side 2 av 38 Revidert 03.02.09 Side 3 av 38 INNHOLD 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET...5 1.1 BAKGRUNN...5

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer