Hovedbankavtale for Bergen kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedbankavtale for Bergen kommune"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Bergen kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: , kl Rådgiver: FINANSinnkjøp AS

2 Innhold A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1. Innledning... 4 A.2. Tilbudsprosedyre... 4 A.3. Generelt... 5 A.4. Informasjon om Kommunen og tilbudsgrunnlaget... 5 A.5. Suppleringer/ endringer av konkurransegrunnlaget... 5 A.6. Tilbudsfrist, levering av tilbud og vedståelsesfrist... 5 A.7. Tilbakekalling eller endringer i innsendte tilbud... 6 A.8. Tilbudsåpning... 7 A.9. Språkkrav... 7 A.10. Krav til utforming av tilbudet... 7 A.11. kontrakt... 7 A.12. Kvalifikasjonskrav... 7 A.13. beslutningsprosessen i kommunen... 8 A.14. Forbehold og avvik... 9 A.15. Avvisning... 9 A.16. Avlysning av konkurransen og totalforkastelse A.17. tildeling/kontraktsinngåelse B. Tildelingskriterier B.1. Kriterier for valg av tilbud B.1.1 A Pris: B.1.2 B Service, teknisk bistand og rådgiving: B.2. Kravspesifikasjon B.2.1 Avtalens løpetid B.2.2 Prisbasis B.2.3 Renteberegning B.2.4 Revisjon B.2.5 Produkter, tjenester, rådgivning og opplæring B.2.6 Dagens og fremtidens produktbredde B.2.7 Dekningskontroll

3 B.2.8 Kommunikasjon, kryptering og forsegling B.2.9 Datautveksling B.2.10 Kortløsninger/Betalingskort B.2.11 Kontanthåndtering B.2.13 Implementering av hovedbankavtale C. Grunnlagsdata C.1 Generelt C.2 Innestående Konsernkonto C.3 Transaksjonshistorikk (foregående år kommunekassen) C.4 Kontanthåndtering C.5 Kommunens dataløsning C.6 Kommunens trekkramme C.7 Betalingsformidling /Cash management D. Tilbudsskjema D. 1 Kontoorganisering/Konsernkonto/Låneramme D. 2 Rentebetingelser og gebyrer D. 3 Betalingsformidling D. 4 Nettbanksystemer D. 5 Betalingsterminaler D. 7 kontantkort D. 8 Utfyllende beskrivelser Vedlegg Vedlegg Vedlegg

4 A. GENERELLE TILBUDSREGLER A.1. INNLEDNING FINANSinnkjøp AS skal på vegne av den juridiske personen Bergen kommune gjennomføre en tilbudsrunde med henblikk på å inngå rammeavtale på: Banktjenester Hovedbankavtale med ensidig opsjon til forlengelse fra Andre kommunale virksomheter, herunder alle offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av Bergen kommune, eventuelt i samarbeid med en eller flere kommuner, jfr. definisjonen i lov om offentlige anskaffelser 2, skal ha rett, men ikke plikt, til å knytte seg til hovedbankavtalen. Virksomhetenes rett til å inngå avtale til disse vilkårene utløper Aksjeselskaper som kommunen er største eier av skal ha rett, men ikke plikt, til å inngå avtale på samme vilkår som kommunen, med unntak av kommunens vilkår på kassekreditt. Selskapenes rett til å inngå avtale til disse vilkårene utløper Dersom kommunen i avtaleperioden omdanner deler av egen virksomhet til 100 % eid aksjeselskap, skal også de nye AS'ene ha rett, men ikke plikt, til å inngå avtale til samme vilkår som kommunen, med unntak av kommunens vilkår på kassekreditt. For informasjon om virksomheter som har opsjon til å inngå avtale, vises det til eierskapsmelding som finnes på Bergen kommunes hjemmesider. ( ) Alle referanser til "Oppdragsgiver" i konkurransegrunnlaget skal i det følgende forstås som referanse til Bergen kommune v/finansinnkjøp AS. Alle referanser til "Leverandøren" i konkurransegrunnlaget skal i det følgende forstås som referanse til tilbyder. A.2. TILBUDSPROSEDYRE Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr 69 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr Anskaffelsesverdien for denne anskaffelsen er større enn EØS-terskelverdi. For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I og del III og reglene i dette konkurransegrunnlaget. For å kunne delta i konkurransen må leverandøren oppfylle de krav som er satt i konkurransegrunnlagets punkt A.12 Kvalifikasjonskrav, og punkt B.2 Kravspesifikasjon. Deretter vil Bergen kommune foreta en vurdering av tilbudene ut i fra de tildelingskriterier som er fremmet i punkt B.1. 4

5 Denne anskaffelsen følger prosedyren for Åpen anbudskonkurranse. Dette er en anskaffelsesprosedyre som tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling. Konkurransen er kunngjort i DOFFIN-databasen og TED- Basen. A.3. GENERELT Grunnlaget for konkurransen er kunngjøringen og dette konkurransegrunnlaget. I tillegg kan eventuelle tilleggsopplysninger og endringer bli gitt skriftlig i samsvar med konkurranseforutsetningene i punktet Suppleringer/ endringer av konkurransegrunnlaget nedenfor. A.4. INFORMASJON OM KOMMUNEN OG TILBUDSGRUNNLAGET Det er mulig å rette supplerende forespørsler til konkurransegrunnlaget. Slike supplerende forespørsler skal være skriftlige og være mottatt senest 1 uke før fristen for å levere tilbud. Forespørsler om konkurransegrunnlaget skal stilles skriftlig til FINANSinnkjøp AS ved: FINANSinnkjøp AS v/tor Kristian Hansen eller v/ Steinar Mørch-Olsen Dyrløkkeveien 13 Dyrløkkeveien Drøbak 1448 Drøbak e-post : Forespørsler skal være merket Tilleggsspørsmål: Hovedbankavtale for Bergen kommune. A.5. SUPPLERINGER/ ENDRINGER AV KONKURRANSEGRUNNLAGET Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål og svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen på A.6. TILBUDSFRIST, LEVERING AV TILBUD OG VEDSTÅELSESFRIST Tilbudet skal utarbeides og sendes/leveres i: - en original papirutgave - en elektronisk kopi av tilbudet på minnepinne eller CD - en elektronisk kopi sladdet for forretningshemmeligheter på minnepinne (ved motstrid går originaleksemplaret fremfor de andre). 5

6 Kvalifikasjonskravene i punkt A.12 ønskes levert som vedlegg på minnepinne, dette for å redusere papirmengden. Dokumentene endes/leveres i lukket forsendelse merket: Hovedbankavtale for Bergen Kommune til følgende adresse: FINANSinnkjøp AS v/ Tor Kristian Hansen Dyrløkkeveien Drøbak Besøksadresse: Dyrløkkeveien 13, 1448 Drøbak Tilbudet må være FINANSinnkjøp AS i hende på ovennevnte adresse, senest: tirsdag , kl Innen denne dato og klokkeslettet, må tilbudet være overlevert til den rette adressen. Tilbudsfristen er absolutt. Tilbud som mottas etter tilbudsfristen vil bli returnert til senderen i uåpnet tilstand. Originaltilbudet bes kopiert tosidig og festet i en enkel innbinding (ikke ringperm). Tilbud sendt på telefaks, e-post eller annen form for elektronisk dokumentoverføring vil ikke bli akseptert. Tilbydernes kostnader forbundet med anskaffelsesprosessen skal i sin helhet dekkes av de respektive tilbyderne. Tilbud levert innen fristens utløp, vil ikke bli levert tilbake. Vedståelsesfrist er A.7. TILBAKEKALLING ELLER ENDRINGER I INNSENDTE TILBUD Tilbakekalling eller endringer i tilbudet før utløpet av tilbudsfristen må, for å være gyldig, ha kommet frem til oppdragsgiver på samme adresse som tilbudet, før tilbudsfristen løper ut. Tilbakekalling og endringer skal skje skriftlig. Endringer av tilbudet blir sett på som et nytt tilbud. Endringer skal være skriftlige og underskrevet av en som har fullmakt til å pådra tilbyder pliktene. 6

7 A.8. TILBUDSÅPNING Tilbudsåpningen vil være lukket, og skje hos FINANSinnkjøp AS den , kl A.9. SPRÅKKRAV Tilbudet med tilhørende dokumenter skal være på norsk. A.10. KRAV TIL UTFORMING AV TILBUDET Tilbudet skal utformes innenfor de krav og forutsetninger som er spesifisert i dette dokumentet. Vedlegg 2 tilbudsskjema, Vedlegg 3 miljøerklæring og kapittel D. Prisskjema skal fylles ut. Dokumentasjonskrav for kvalifikasjonskrav (se A.12) og besvarelse av tildelingskriteriene (punkt B.1) og utfyllende informasjon kan bli gitt i oversendingsbrev og i vedlegg. Huskeliste, tilbudet skal inneholde: Utfylt og signert tilbudsskjema. Besvarelse av tildelingskriteriene Utfylt prisskjema Kapittel D. Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav Vedlegg 2 (Merk at alle forbehold skal fremgå av vedlegg 2, inkl. forbehold mot B.2. Kravspesifikasjonen og vedlegg 1 Kontrakt). Punkt B.1 Kriterier for valg av tilbud. Skatteattest. Momsattest. HMS-Egenerklæring. Firmaattest. Konsesjonsbrev. Dokumentasjon kredittrating. Årsberetning. Siste delårsregnskap. Overordnet beskrivelse (organisering og kjernekompetanse). Referanser. Miljøerklæring (vedlegg 3). A.11. KONTRAKT Avtaleforholdet vil bli regulert av vedlagte kontrakt, se vedlegg 1. A.12. KVALIFIKASJONSKRAV For å redusere papirmengden gis det anledning til å levere samtlige kvalifikasjonskrav som vedlegg på minnepinne. 7

8 Obligatoriske og ufravikelige krav dokumentasjon Det kreves at leverandøren har ordnede forhold med hensyn til innbetaling av skatt og merverdiavgift. Følgende dokumentasjon skal vedlegges: Skatteattest (skjema RF-1244) ikke eldre enn 6 mndr. regnet fra tilbudsfristen Merverdiavgiftsattest ikke eldre enn 6 mndr. regnet fra tilbudsfristen HMS-egenerklæring Leverandøren organisatoriske og juridiske stilling Det kreves at leverandøren skal være en lovlig etablert bank. Følgende dokumentasjon skal vedlegges: Firmaattest ikke eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. Konsesjonsbrev fra tilsynsmyndighet om rett til å drive bankvirksomhet. Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet kvalifikasjonskrav og dokumentasjon Det kreves at leverandøren har økonomisk evne til gjennomføring av avtalen. Følgende dokumentasjon skal vedlegges: Leverandøren skal ha en dokumentert rating på minimum A- eller tilsvarende fra minst ett av de tre anerkjente ratingselskapene Moody`s, Standard & Poor eller Fitch. Leverandøren skal ha en forvaltningskapital på minimum NOK 150 mrd. Foretakets siste revisorgodkjente årsberetning og nyere opplysninger som har relevans til foretakets regnskapstall. Fremleggelse av foretakets siste revisorgodkjente delårsregnskap eller utdrag fra dette. Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner kvalifikasjonskrav og dokumentasjon Det kreves at leverandøren har tilstrekkelig kompetanse og erfaring fra tilsvarende oppdrag (totalleveranse) Følgende dokumentasjon vedlegges: Overordnet beskrivelse av virksomhetens organisering og kjernekompetanse relatert til anskaffelsen. Referanser: Foretakets tilsvarende/relevante leveranser de siste to årene. Det er ønskelig at virksomheten har en spesielt uttalt miljøpolitikk. Vedlegg 3 Miljøerklæring skal besvares. A.13. BESLUTNINGSPROSESSEN I KOMMUNEN Deltakende banker kan bli invitert til oppklaringsmøter med kommunen før den endelige beslutningen tas. Det foreligger ingen plikt til å gjennomføre oppklaringsmøter. FINANSinnkjøp AS vil utarbeide en fortrolig rapport med vurderinger og anbefalinger som vil bli oversendt Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Vedtaket om valg av ny hovedbankforbindelse vil bli fattet av byrådet eller etter delegert myndighet. 8

9 Dages bankavtale utløper , og det forventes at endelig beslutning vedrørende ny hovedbankforbindelse treffes i løpet første halvdel av januar Fremdriftsplan for anskaffelsen: Planlagt dato Aktivitet Utsendelse av forespørsel Tilbudsfrist Tilbudsåpning Eventuelle oppklaringsmøter Evaluering ferdigstilt Estimert dato for tildeling Oppstart ny bankavtale Det tas forbehold om eventuelt endring i fremdriftsplanen. Ved skifte av leverandør vil dato for oppstart av ny avtale forskyves med 2-3 måneder. A.14. FORBEHOLD OG AVVIK Det er ikke anledning til å ta vesentlige forbehold mot konkurransegrunnlaget (forbehold mot grunnleggende elementer). Tilbud som inneholder slike forbehold kan bli avvist. Andre forbehold kan også føre til forkastelse av tilbud eller kan bli tatt inn som en redusert score eventuelt prissatt i forhold til tildelingskriteriene. Alle forbehold skal være presise og entydige, slik at Oppdragsgiver kan vurdere å prise disse uten kontakt med leverandøren. Tilbyder skal i vedlegg 2 Tilbudsskjema opplyse om alle forbehold som tas i forbindelse med dette konkurransegrunnlaget. Tilbud som inneholder forbehold som medfører at tilbudet ikke lar seg sammenligne med øvrige tilbud, vil bli avvist. Leverandørens henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser. Det samme gjelder for avvik. A.15. AVVISNING Det gjøres oppmerksom på at tilbud som ikke er i henhold til vilkårene i dette konkurransegrunnlaget vil bli forkastet. 9

10 Oppdragsgiver kan/skal avvise tilbud på grunn av forhold ved tilbudet i henhold til FOA og skal 20-14, og skal avvise tilbud på grunn av forhold ved leverandøren i henhold til FOA A.16. AVLYSNING AV KONKURRANSEN OG TOTALFORKASTELSE Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger saklig grunn FOA A.17. TILDELING/KONTRAKTSINNGÅELSE Oppdragsgivers avgjørelse om hvilket tilbud som er valgt, vil bli skriftlig meddelt samtidig til alle tilbyderne i rimelig tid før kontrakten blir inngått. Meddelelse vil bli sendt av FINANSinnkjøp AS. 10

11 B. TILDELINGSKRITERIER B.1. KRITERIER FOR VALG AV TILBUD Bare tilbud som er levert av kvalifiserte tilbydere og som innfrir de obligatoriske krav og spesifikasjoner som angitt i konkurransegrunnlaget vil bli vurdert i forhold til tildelingskriteriene. Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige. Ved evaluering av tilbudene vil det innenfor hvert tildelingskriterium bli gitt en poengscore på Beste tilbud innenfor hvert kriterium vil få 10, mens det blir gitt en poengscore som gjenspeiler relevante forskjeller i tilbudene nedover for øvrige tilbud. Poengscoren multipliseres med den angitte vekten og summeres. Tilbudet med høyeste vektede poengsum, vil bli tildelt kontrakt. To tilbud som vurderes likt innenfor et kriterium kan godt få samme karakter. Tildelingskriterier: Vekting A - Pris (punkt B.1.1) 50 % B Service, teknisk bistand og rådgivning (punkt B.1.2) 50 % Kommunen ber om at hvert enkelt punkt (se B.1.1 til B.1.2) beskrives i leverandørens tilbud. B.1.1 A 1: A 2: A PRIS: Prisen på de tjenester som tilbys (renter, gebyrer, nettbank, betalingsterminaler, kontantkortløsninger og andre kostnader). Bergen kommune vil ta hensyn til de kostnader som vil påløpe ved et eventuelt skifte av hovedbankforbindelse. Omstillingskostnadene som legges til grunn i dette konkurransegrunnlaget er kr Utdyping vedrørende poengberegningen av A-Pris: Det beregnes renteinntekter for forventet innskudd (1.500 millioner 300 dager per år) i avtaleperioden og trekkrenter for forventet trekk (500 millioner 65 dager per år) i avtaleperioden. Gebyrpriser ganges opp med forventet transaksjonshyppighet (se kapittel C. Grunnlagsdata) i avtaleperioden. Totalpris blir forventede renteinntekter minus forventede trekkrenter minus forventede provisjoner og gebyrutgifter (samt andre eventuelle kostnader). I tillegg tas det hensyn til omstillingskostnader (kroner ) i beregningen. Forventede volumer for innskudd, trekk og transaksjoner som legges til grunn for prisberegning skal på ingen måte medføre noen binding for Bergen kommune. Dersom volum og/eller produktbruken avviker i avtaleperioden skal dette ikke være grunnlag for reforhandling av tilbudte priser. 11

12 Dersom tilbyder ønsker å dekke andeler av de interne kostnadene for Bergen kommune (omstillingskostnadene) ved å skifte bank, må dette beløpet oppgis i tilbudet. Konkurransegrunnlagets kapittel D: Tilbudsskjema skal fylles ut av tilbyder. B.1.2 B 1: B 2: B 3: B 4: B 5: B SERVICE, TEKNISK BISTAND OG RÅDGIVING: Nettbankens funksjonalitet (herunder brukervennlighet, fleksibilitet, historikk, rapportering, oppetid, rutiner rundt fullmaktsadministrasjon og fullmaktsregister, med særlig vekt på kommunens egen mulighet til administrasjon av fullmakter). Praktiske løsninger for inn- og utlevering av kontanter, herunder bruk av nattsafe. Service, oppfølging og tilgjengelighet i det daglige. Omfanget av en eventuell gratis CM-analyse / gjennomgang av kommunen. Oppdragsforståelse, herunder kundeteamets egnethet og relevante kompetanse Nærmere utdyping vedrørende poengberegningen av B Service, teknisk bistand og rådgivning: Vedrørende punkt B 1: Leverandøren bes beskrive sin nettbankløsning. I den grad leverandøren har flere løsninger, bes alternativene beskrives og prises i kapittel D Tilbudsskjema. Muligheten for flerfirmaremittering og automatiserte filkjøringer mellom nettbank og økonomisystem ønskes og vil tillegges vekt. Tilbyder bes beskrive løsninger for dette. Tilbyder bes beskrive sine løsninger rundt fullmaktsadministrasjon og fullmaktsregister, med særlig vekt på kommunens egen mulighet til administrasjon av fullmakter. Kommunen inkludert NAV Bergen administrerer enkelte brukeres personlige økonomi. Kommunen har derfor behov for løsninger i forhold til administrering av enkelte brukeres økonomi (nettbankstyring). Det opprettes inntil to nettbankkonti per bruker hvor brukers inntekter og utgifter forvaltes etter egne avtaler inngått med den enkelte bruker. Det er NAV Bergen kommune som styrer/forvalter kontoen i henhold til avtale. Bruker skal ikke kunne belaste kontoen på noen måte og styrer/forvalter bør kunne bestemme om det skal gis innsynsrett eller ikke. Det presiseres at midlene tilhører brukeren, og midlene skal derfor ikke inngå i kommunens balanseoppstilling. Tilbyder bes beskrive sin løsning i forhold til administrering av enkelte brukeres økonomi, herunder bes det beskrevet muligheten for selvadministrasjon og rutiner for opprettelse av ny bruker. Vi ber om at banken beskriver hvordan et kontosystem kan imøtekomme forskrift «om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon og lignende og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten». Tilbyder bør også beskrive sine muligheter for arkivsøk. Kommunen ønsker å ha mulighet til å kontrollere at kontonummer og navn stemmer overens ved utbetalinger. Kontoutskrifter bør være MS Excel-kompatible. 12

13 Tilbyder bes beskrive sin løsning for opprettelse av depositumskontoer. Herunder hvilke deler ved opprettelsen som kan gjøres gjennom nettbank og hva som må gjøres manuelt. Leverandøren bes beskrive hvilken annen informasjon og tjenester nettbankløsningen omfatter og om det er tatt hensyn til behovet for universiell utforming for eksempel for svaksynte/blinde. Ved problemer i nettbanken, bør det være en backup løsning for utbetaling samme dag. Løsningen bes beskrevet. Det er ønskelig med likviditetsmodeller med mulighet for å se historikk og å lage prognoser. Løsninger for oppbevaring av verdipapirer bes beskrevet samt beskrivelse av muligheten til administrasjon gjennom nettbank. Vedrørende punkt B 2: Bergen kommune har en del kontantomsetning fra blant annet kafeteriaer, skoler, idrettsanlegg mv. i samtlige bydeler (Arna, Bergenhus, Fana, Fyllingsdalen, Laksevåg, Ytrebygda, Årstad og Åsane). Kommunen har behov for å ha muligheten til å kunne levere inn kontanter (sedler og skillemynt) 24 timer i døgnet, 7 dager. Levering kan skje gjennom kontantkasse i bank, nattsafe, dropsafe, verditransport eller andre løsninger. Vi ber banken skissere hvilke løsninger de har for å dekke disse behovene, samt hvordan disse løsningene er planlagt implementert. Banker uten filialer eller andre løsninger med kontantkasser i kommunen bes redegjøre for hvordan disse behovene kan dekkes. Kommunen skal kunne bestille kontanter fra banken med levering på angitt dato med levering direkte til den enheten som skal bruke kontantene (dette gjelder f.eks. vekslepenger til forskjellige arrangementer). Banken skal ha et opplegg for å kunne hente større kontantomsetning ute i den enkelte enhet, sørge for opptelling og godskriving av kommunens driftskonto. Vi ber banken skissere hvilke løsninger de har for å dekke disse behovene, samt hvordan disse løsningene er planlagt implementert. Banker uten filialer eller andre løsninger med kontantkasser i kommunen bes redegjøre for hvordan disse behovene kan dekkes. Bergen kommune jobber med å erstatte kontantkasser med kontantfrie løsninger. Bankene bes beskrive sine løsninger og hvordan de tenkes implementert for å redusere antallet kontantkasser. Realistisk gjennomføringsevne og forventet resultat på bakgrunn av beskrivelse tillegges vekt. Det er ønskelig med innskuddskort, kontantkort og handlekort for bruk i de ulike enhetene. Kortløsninger bes beskrevet, herunder administrasjon av kortløsningene. Fleksibiliteten og brukervennlighetet for kortløsningene vektlegges og hvor godt systemet er for regnskapsføring i kommunen (med hensyn til at løsninger skal tilfredsstille bokføringsforskriften). 13

14 Vedrørende punkt B 3: Bergen kommune ønsker kontaktpersoner (med stedfortredere) hos leverandør innenfor følgende ansvarsområder: Hovedansvarlig for at avtalen fungerer mellom banken og Bergen kommune. Kontaktperson for NAV Bergen (kommunedel). Kontaktperson/er innenfor hovedområder; cash management, verdipapiroppgjør, nettverks- og IT-løsninger og evt. andre områder. Kontaktpersonenes relevante kompetanse med tilsvarende kunder tillegges vekt. Leverandøren bes beskrive hvilket servicekonsept som tilbys, herunder organisering, dimensjonering, lokalisering, i hvilken grad dette apparatet er dedikert for kommunen, innen hvilke tidsperioder det kan garanteres tilgjengelighet (både telefonsupport og support ved fysisk oppmøte hos kommunen), og hvilke kvalitetsstandarder (herunder responstid) som kan avtalefestes. Planer (hyppighet, deltakelse, innhold mv.) tilbyder skisserer for oppfølgingsmøter, og planer for oppfølging mellom de halvårlige møtene, bes beskrevet. Beskrivelse av hvordan kompetanseoverføring om nye regelverk, nye bankløsninger og annen relevant bankfaglig og finansiell informasjon som har relevans for kommunen tenkes gjennomført. Tilgang til aktuelle kurs, seminarer og konferanser som vil bidra til å utvikle kommunen. Vedrørende punkt B 4: Leverandøren bes skissere hvordan en eventuell analyse tenkes gjennomført, hvilken tidshorisont og hvilke ressurser som kreves innsatt av kommunen. Leverandøren bes også beskrive hvorvidt de løpende vil gjennomføre analyser/rådgiving og hvordan leverandøren tenker å bistå oppdragsgiver med å få resultatene av analysen/rådgivingen implementert. Antall timer og økonomisk ramme for eventuell analyse/rådgiving i kommunen bør også konkretiseres. Vi ber tilbyder dokumentere at de tidligere har gjennomført tilsvarende analyser/rådgiving for større byer/fylkeskommuner. Kommunen skal ikke være bundet til å gjennomføre eventuelle tilbud om analyse. Vedrørende punkt B 5: For å vurdere kriteriet «Oppdragsforståelse, herunder kundeteamets egnethet og relevante kompetanse» vil en vurdering av bankens tilbud totalt sett bli lagt til grunn. Kommunen ønsker en bankforbindelse som har kommunal forståelse, dvs viser kompetanse og forståelse for Bergen kommunes behov og muligheter innen bank og finans. Leverandørens kompetanse på oppgjørsfunksjoner av verdipapirer bes også beskrevet. Med kompetanse bes det beskrevet erfaring med verdipapiroppgjør hos sammenliknbare kunder som Bergen kommune. 14

15 Beskrivelse av kundeteamets relevante erfaring fra sammenliknbare kunder og erfaring fra/med offentlig sektor vektlegges. 15

16 B.2. KRAVSPESIFIKASJON Vi viser til B.1. Tildelingskriterier. B.2. Kravspesifikasjon inneholder obligatoriske krav til tilbyder. Samtlige SKAL krav skal tilfredsstilles. Tilbud som ikke tilfredsstiller alle SKAL-krav vil bli avvist. B.2.1 AVTALENS LØPETID Følgende krav skal innfris: Nr Beskrivelse Bergen kommune ønsker å inngå en 3-årig avtale med opsjon på forlengelse i 1 år. Hvert halvår skal det være oppfølgingsmøter. Avtalen går ut etter 3 år dersom ikke kommunen innen 6 måneder før dette tidspunktet har varslet banken om at kommunen ønsker å forlenge avtalen i ett år Gebyr og rentemarginer som går fram av avtalen, skal i utgangspunktet gjelde for hele avtaleperioden. Det blir likevel åpnet for at det i avtalen kan legges inn klausuler som gir banken rett til slike endringer under helt spesielle forhold (ekstrem valutauro m.v.), der en evt. referanserente på kort eller lang sikt ansees uegnet til sitt formål. Det åpnes også for at det i avtalen legges inn en klausul om endringer i gebyrer i tilfeller hvor utenforliggende forhold pålegger bankene å gjøre omfattende og generelle endringer i sin gebyrpolitikk. I tilfeller som åpner for prisendring skal virkningene av de ekstraordinære forholdene dokumenteres av banken. Det skal opptas forhandlinger mellom partene før eventuelle endringer trer i kraft Leverandøren skal ikke belaste Bergen kommune for kostnader ved etablering av avtaleforholdet og forberedelse av oppstart av nye rutiner, eventuelle systemtilpasninger som følge av konkurransegrunnlagets krav til funksjonalitet, eller nødvendig informasjon og opplæring av Bergen kommunes ansatte, samt systemtilpasninger som følge av tilpasning til nytt økonomisystem Leverandørens tjenester i henhold til denne avtalen skal faktureres etterskuddsvis per kalendermåned eller kvartal, og leverandøren skal spesifisere faktureringsrutinene som tilbys. Det må kunne faktureres per konto, og i fakturaen skal transaksjonsmengden være spesifisert på transaksjonsform eller tilbudt fastpris. Fakturaen skal være utformet slik at transaksjonsformer og priser kan sammenholdes med det som er angitt i avtalen. Bergen kommune skal ha rett til å avvise fakturaer som ikke oppfyller kravene i dette punkt. Direkte debitering skal bare benyttes når dette er spesifikt avtalt. 16

17 2.1.5 Leverandøren skal ikke ha anledning til å tilbakeføre feilførte beløp, bortsett fra samme virkedag. Ut over dette må banken innhente skriftlig godkjenning fra Bergen kommune. Bergen kommune må få nødvendig dokumentasjon på de tilbakeføringer som gjøres av leverandøren. B.2.2 PRISBASIS Følgende krav skal innfris: Nr Beskrivelse For betalingstjenester skal utgangspunktet for prisene i tilbudet være enhetspriser pr gjennomført transaksjon/pr utført tjeneste (telling, veksling m.v). Bruk av andre priselementer, herunder faste eller volumavhengige priselementer, og priser regnet i forhold til annet enn antall transaksjoner, vil kunne vurderes der dette representerer en vesentlig økonomisk fordel og incitament for Kommunen til riktig forbruk av en kostnadskrevende tjeneste. Leverandørene kan også tilby fastpriser for det samlede (eller deler av) tjenestebehovet. Uansett må annen eventuell prisbasis enn den som er spesifisert i tilbudsskjemaet, oppgis i tillegg til den forespurte prisbasis Dersom leverandøren tilbyr nye tjenester i løpet av avtaleperioden, skal nye priser avtales før disse tas i bruk I den grad noen av utbetalingstjenestene medfører gebyrbelastning av betalingsmottaker, skal dette presiseres i tilbudet. B.2.3 RENTEBEREGNING Følgende krav skal innfris: Nr Beskrivelse Renteberegning overfor Bergen kommune skal skje basert på nettoforholdet i den sentrale hovedkonto i konsernkontosystemet. Leverandøren skal ikke ha float på Bergen kommunes betalingsformidling. Start og stopp av renteberegning for de ut og innbetalingstjenester som inngår i denne avtalen, skal derfor som et minimum skje i henhold til bestemmelsene nedfelt i 27 i Finansavtaleloven (Lov om finansavtaler og finansoppdrag av 25. juni 1999 nr. 46) Eventuelle innskuddskonti som holdes utenfor konsernkontostrukturen, skal tilbys de samme rentebetingelser som de som er innenfor Renten skal både på kredit- og debetsaldi beregnes på daglig basis basert på flytende markedsrente 3 måned Nibor, og kommunen skal selv kunne velge renteberegningsbasis dersom flere tilbys. Det må som et minimum spesifiseres rentebetingelser basert på 3 måneds NIBOR pluss/minus en margin Leverandøren skal spesifisere hvordan renteberegningen skal gjennomføres og referanserenten fastsettes. Det legges i utgangspunktet til grunn at 17

18 referanserenten for en gitt måned skal fastsettes basert på daglige noteringer eller som et gjennomsnitt av referanserenten klokken hver bankdag i måneden. Renten skal kapitaliseres minimum kvartalsvis, og at renteberegningen bør baseres på faktisk antall dager over 360 dager (act./360) Leverandøren skal tilby internrenteberegning på underkonti med de rentesatser Bergen kommune til enhver tid fastsetter. B.2.4 REVISJON Følgende krav skal innfris: Nr Beskrivelse Den informasjon som Bergen kommunes internrevisor eller eksternrevisor etterspør i forbindelse med avtaleverket, skal gis uten kostnad for Bergen kommune, internrevisor eller eksternrevisor I den grad Bergen kommune ønsker det, skal kommunen stå fritt til å be leverandørens interne eller eksterne revisor bekrefte at det faktisk er de avtalte betingelser som er lagt til grunn for renteberegning og fakturering. Bekreftelsen skal baseres på et representativt antall stikkprøver. Kostnadene skal dekkes av leverandøren. B.2.5 PRODUKTER, TJENESTER, RÅDGIVNING OG OPPLÆRING B Kontoutskrifter/-opplysninger Følgende krav skal innfris: Nr Beskrivelse Bergen kommune benytter pr. i dag automatisk bankavstemming i Agresso for de to hovedkontiene for utbetalinger og innbetalinger via Agresso, der elektroniske kontoutskrifter leses inn og avstemmingen foretas i systemet. Leverandøren må levere elektroniske kontoutskrifter på et format som er kompatibelt med Agresso. De to kontoutskriftene som det her refereres til, bør leveres på samme fil slik at innlesningen til Agresso blir mest mulig effektiv Brukerstedet skal kunne ta ut kontoutskrifter fra nettbanken Bergen kommune skal ha tilgang til daglig transaksjonsliste ved å innhente utskrift elektronisk (datafil) for de konti kommunen ønsker. Bergen kommune må kunne hente bankavstemmingsfiler i nettbanken for aktuelle bankkonti De elektroniske transaksjonslistene skal være tilgjengelige senest på morgenen dagen etter bokføring av transaksjonene Bergen kommune skal ved bruk av nettbank kunne hente ut kontoopplysninger om bokførte transaksjoner på egen konto i form av saldo og alle bevegelser/transaksjoner på konto. 18

19 Kontoutskriften skal være fortløpende nummerert og skal minimum inneholde både inngående og utgående saldo, alle bevegelser siden siste utskrift, samt tidspunkt for renteberegning av disse. Navn på avsender og mottaker skal også komme frem (forskjellige kolonner for inn og ut). B Omnummerering Følgende krav skal innfris: Nr Beskrivelse Dersom Bergen kommune velger en annen bank enn i dag, er det aktuelt å foreta omnummerering av innbetalinger fra gammelt til nytt kontonummer. Leverandøren skal kunne tilby slik funksjonalitet. B Begrensninger på innskudd og lån Bergen kommune ønsker å oppnå en maksimal avkastning på sine likvide midler, både kortsiktig overskuddslikviditet og langsiktige likvider, som f.eks. fondsmidler. Følgende krav skal innfris: Nr Beskrivelse Bergen kommune skal alltid ha mulighet til å plassere sine midler andre steder enn avtalebanken. Det skal følgelig ikke finnes noen begrensning for plassering av likvide midler utenfor avtalebanken Bergen kommune skal også ha anledning til å opprette driftskonti i andre banker, dersom dette av rent funksjonelle grunner vil være nødvendig. Kommunen kan også etablere/benytte nettbankløsning hos andre banker enn hovedbankforbindelsen i situasjoner der kommunen forvalter midler for andre brukere og hvor dette anses hensiktsmessig, eller at pårørende krever det På samme måte som for plassering av likvide midler, skal det heller ikke finnes noen begrensninger for låneopptak utenfor bankavtalen. B.2.6 DAGENS OG FREMTIDENS PRODUKTBREDDE B Kontostruktur og trekkrettigheter Følgende krav skal innfris: Nr Beskrivelse Kommunen skal opprette et konsernkontosystem hvor kommunens diftskonti inngår (ca. 50 konti). Konsernkontosystemet skal bestå av en hovedkonto for innskudd, med tilhørende underkonti også eventuelle kreditter. Konsernkontoen skal vise kommunens nettoposisjon ovenfor banken. Netto saldo av innskudd og kreditter på det øverste 19

20 nivået skal være utgangspunktet for de daglige renteberegninger. Utenfor konsernkontosystemet ønsker kommunen muligheten for å opprette egne konti for spesielle typer bundne innskudd Som en del av konsernkontosystemet ønsker kommunen etablert en driftskredittramme på kr. 750 mill. Lånerammen skal fritt kunne utnyttes til kortsiktige trekkrettigheter på konsernkonto for innskudd (driftskreditter). Kommunen ønsker videre å ha muligheten til selv å fastsette internrentebetingelser på ulike underkonti, og konsernkontosystemet må ha muligheten til å håndtere dette Kredittrammen for Bergen kommune er beskrevet i Det vil ikke stilles sikkerhet for denne kreditten. Bergen kommune er vektet 20 etter gjeldende BISregler. B Betalingstjenester Bergen kommune vil ha behov for et bredt spekter av betalingstjenester. Transaksjonstyper og estimerte årlige volumer er beskrevet i dette dokumentet, riktignok noe omtrentlig. En oversikt over hvilke økonomisystemer som kommunen benytter følger som kapittel C Grunnlagsdata. Transaksjonsmengden tilsier at Bergen kommune vil ha store kostnader i forbindelse med betalingsgebyr. For å vurdere disse skal alle kostnader tilknyttet bruk av betalingsformidlingstjenester spesifiseres i samsvar med vedlagte skjema (Kapittel D pris). Følgende krav skal innfris: Nr Beskrivelse Leverandøren skal bekrefte at de elektroniske betalingsformidlingssystemene er tilpasset de angitte økonomi- og IT-systemer, og datasentraler Leverandøren skal bekrefte at de tilbyr relevante betalingstjenester og funksjonalitet, herunder forfallsregister, endrings-, stoppeinstrukser, kvitteringsfiler og lignende Bergen kommune benytter i dag Cremul-format på de innbetalinger som foretas via kommunens økonomistyringssystem Agresso, og tilbyr både e-faktura og avtalegiro samt kombinasjon av disse. Leverandøren skal tilby dette Leverandøren skal bekrefte at de tilbyr relevante løsninger og produkter på e- fakturaområdet Kommunen skal stå fritt til å kunne velge andre leverandører/ samarbeidspartnere innenfor efaktura B2B / EHF dersom dette skulle være hensiktsmessig. 20

Låneopptak for Ibestad kommune

Låneopptak for Ibestad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Låneopptak for Ibestad kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 9. mars 2016, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle tilbudsregler...

Detaljer

Rammeavtaler for leverandører av gjeldsbrevlån for Bergen kommune

Rammeavtaler for leverandører av gjeldsbrevlån for Bergen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtaler for leverandører av gjeldsbrevlån for Bergen kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 2.3.2015, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp

Detaljer

Låneopptak 2016 for Nesset kommune

Låneopptak 2016 for Nesset kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Låneopptak 2016 for Nesset kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 26. oktober 2016, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle

Detaljer

Etablering av trekkfasilitet for

Etablering av trekkfasilitet for KONKURRANSEGRUNNLAG Etablering av trekkfasilitet for (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 21. november 2016, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grimstad kommune. Tilbudsfrist: 03.09.2012 kl. 15.00.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grimstad kommune. Tilbudsfrist: 03.09.2012 kl. 15.00. KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Grimstad kommune Tilbudsfrist: 03.09.2012 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4

Detaljer

Rammeavtaler for leverandører av gjeldsbrevlån for Øygarden kommune

Rammeavtaler for leverandører av gjeldsbrevlån for Øygarden kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtaler for leverandører av gjeldsbrevlån for Øygarden kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 13.06.2016, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp

Detaljer

TILBUD. Bankavtale. Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist til 13.12.2011.

TILBUD. Bankavtale. Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist til 13.12.2011. TILBUD Bankavtale Generell informasjon Firmanavn (juridisk): Org.nummer: Ansvarlig for tilbudet: E-post: Postadresse: Web-adresse: Tlf: Mobil: Fax: Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grue kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grue kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Grue kommune Tilbudsfrist: 22.04.2013 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

Hovedbankavtale for Aust-Agder fylkeskommune

Hovedbankavtale for Aust-Agder fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Aust-Agder fylkeskommune Tilbudsfrist: 11.08.2010 kl. 15.00 RÅDGIVER: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med denne metoden er at det av bankens tilbud

Detaljer

Hovedbankavtale for Trondheim kommune

Hovedbankavtale for Trondheim kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Hovedbankavtale for Trondheim kommune For perioden 1.5.2012 30.4.2015 med opsjon på 1 års forlengelse av avtalen (fra 1.5.2015 30.4.2016) Trondheim kommunes ref.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015 for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Generell konkurranseinformasjon...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon 14/2462 KRAVSPESIFIKASJON. Levering av banktjenester. For. Side 1 av 8

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon 14/2462 KRAVSPESIFIKASJON. Levering av banktjenester. For. Side 1 av 8 KRAVSPESIFIKASJON Levering av banktjenester For Side 1 av 8 Innhold 1 Innledning... 3 2 Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Gebyrjustering... 3 2.2 Kontoorganisering/Konsernkontosystem/Låneramme... 3 2.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Roan kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Roan kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Roan kommune Tilbudsfrist: 15.02.2013 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG INNREDNING FOR OPPDRETT AV LIVKYLLING 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester Konkurransegrunnlag for for inngåelse av rammeavtale grafiske tjenester Saksnummer: 2016/9 Konkurransegrunnlag kjøp av animasjonsfilm Side 1 1 Generell beskrivelse 1.1 Om Oppdragsgiver Distriktssenteret

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

Prisliste Bedriftskunder

Prisliste Bedriftskunder Prisliste Bedriftskunder Gjeldende per 1. februar 2009 oppdatert per 15. juli 2009 Prislisten omfatter de viktigste finansielle banktjenester for bedriftskunder som tilbys av Swedbank. 1 Konto og nettbank

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURANSEGRUNNLAG ELEKTRISK INSTALLASJONSMATERIELL Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole Konkurransegrunnlag - Anskaffelse av CNC-dreiebenk 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER EKSKL. MVA.

TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER EKSKL. MVA. TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER 500 000 EKSKL. MVA. Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten inviterer til deltagelse i konkurranse om anskaffelse av: 168/2013 Biokontor med serviceavtale.

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Rana kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Rana kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Rana kommune Tilbudsfrist: 22.05.2013 kl. 15.00 Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3 Generelt...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

Rammeavtale for banktjenester

Rammeavtale for banktjenester TILBUDSINNBYDELSE FRA LEVANGER KOMMUNE OG VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Rammeavtale for banktjenester Tilbudsfrist: 01.08.2005 1 Generelle tilbudsregler...3 1.1 Innledning... 3 1.2 Tilbudsprosedyre...

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1)

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Rådgivning for strategisk utviklingsarbeid Saksnr. 2016-4 Tilbudsfrist: 17.06.2016

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Om kjøp av Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. 200901640 Konkurransegrunnlag i sak nr 200901640 Kjøp av isoleringsprodukter

Detaljer

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om anskaffelsen... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I Helleren AS KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I LOVPÅLAGT REGNSKAPSREVISJON OG REVISJONSRELATERT BISTAND / RÅDGIVNING for levering til Helleren AS Anskaffelsesnr.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Modum kommune. Tilbudsfrist: kl Rådgiver:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Modum kommune. Tilbudsfrist: kl Rådgiver: KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Modum kommune Tilbudsfrist: 07.04.2014 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Rauma kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Rauma kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Rauma kommune Tilbudsfrist: 25.09.2014 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FRA. Nord-Fron kommune. Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse rammeavtale for opptak av lån

KONKURRANSEGRUNNLAG FRA. Nord-Fron kommune. Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse rammeavtale for opptak av lån Ringebu kommune Sør-Fron kommune Nord-Fron kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FRA Nord-Fron kommune Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse rammeavtale for opptak av lån Konkurransegrunnlag rammeavtale for opptak

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2)

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) Konkurransegrunnlag Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av profilartikler til Trondheim Renholdsverk AS Trondheim Renholdsverk AS Innleveringsfrist 26.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 1 1.1 TRV... 1 1.2 OPPDRAGSGIVERS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kantinedrift Rosenvilde videregående skole

KONKURRANSEGRUNNLAG Kantinedrift Rosenvilde videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG Kantinedrift Rosenvilde videregående skole Konkurransegrunnlag Kantinedrift Rosenvilde vgs 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune

Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Generell informasjon Tilbudsfrist: 04.04.2016 kl:12.00 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Rollag kommune. Informasjon om regelverket Det anbefales

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektleder til oppgradering av lønns-, personal- og økonomisystem

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektleder til oppgradering av lønns-, personal- og økonomisystem KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektleder til oppgradering av lønns-, personal- og økonomisystem Konkurransegrunnlag 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Kort beskrivelse av behov/oppdrag og omfang...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

«KONKURRANSEGRUNNLAG - HOVEDBANKAVTALE» FOR KRISTIANSAND KOMMUNE

«KONKURRANSEGRUNNLAG - HOVEDBANKAVTALE» FOR KRISTIANSAND KOMMUNE «KONKURRANSEGRUNNLAG - HOVEDBANKAVTALE» FOR KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Innhold: 1. Informasjon om konkurransen 2. Nærmere om tjenesten 3. Grunnlagsdata 4. Tilbudsskjema 5. Sjekkliste Vedlegg: Tilbyderopplysningsskjema

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093 VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 2 MINIMUMSKRAV... 1 2.1 KVALITET... 1 2.2 FILOVERFØRING...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Prisliste Norge - 2016

Prisliste Norge - 2016 liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Nord-Fron kommune. Tilbudsfrist: 16. februar 2012 kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Nord-Fron kommune. Tilbudsfrist: 16. februar 2012 kl KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Nord-Fron kommune Tilbudsfrist: 16. februar 2012 kl. 15.00. RÅDGIVER: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre...

Detaljer

MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET

MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk Tilbudsfrist: 01.12.2014 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3 Offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Konferanse og møtetjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Konferanse og møtetjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Konferanse og møtetjenester KONKURANSEGRUNNLAG KONFERANSE OG MØTETJENESTER Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens innhold...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Sunndal kommune. Tilbudsfrist: kl Rådgiver:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Sunndal kommune. Tilbudsfrist: kl Rådgiver: KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Sunndal kommune Tilbudsfrist: 06.06.2014 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av bank- og finanstjenester

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av bank- og finanstjenester Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av bank- og finanstjenester Bergen-Os Bompengeselskap as Org nr 990 358 699 KONKURRANSEGRUNNLAG Innskuddskonto for overskuddslikviditet

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Stjørdal kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Stjørdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Stjørdal kommune Tilbudsfrist: 15.05.2012 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER

OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER Åpen anbudskonkurranse Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr 69 (LOA) og forskrift

Detaljer

Hovedbankavtale for Kristiansund kommune

Hovedbankavtale for Kristiansund kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Kristiansund kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II) Tilbudsfrist: 24.02.2016 Innhold A.Generelle konkurranseregler... 4 A.1. Innledning...

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Bedriftskunder Betalingstjenester Nettbank Bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker

Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Bedriftskunder Betalingstjenester Nettbank Bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Bedriftskunder Betalingstjenester Nettbank Bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker Ordinær 500 PRO Etablering av underavtale knyttet til hovedavtale 100

Detaljer

Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester.

Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. 1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. Kongsvinger kommune har ca. 17

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Magni Elsheim

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Magni Elsheim Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av banktjenester til Meldal kommune. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt kravet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere KONKURANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR KJØP AV NETTVERKSUTSTYR 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E av 3.10.2006 mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING Denne tilleggsavtalen ( Tilleggsavtalen ) er inngått den

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Transportordning for bibliotek i Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold

KONKURRANSEGRUNNLAG Transportordning for bibliotek i Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold KONKURRANSEGRUNNLAG Transportordning for bibliotek i Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold Konkurransegrunnlag Revidert 17.6.2016 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell Eidfjord kommune Odda kommune Ullensvang herad KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Lyskilder og småelektrisk materiell Saksnr. 2013000174 Tilbudsfrist

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 15/672 KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu Tittel Side 1 av 6 Innhold 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3

Detaljer