«KONKURRANSEGRUNNLAG - HOVEDBANKAVTALE» FOR KRISTIANSAND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«KONKURRANSEGRUNNLAG - HOVEDBANKAVTALE» FOR KRISTIANSAND KOMMUNE"

Transkript

1 «KONKURRANSEGRUNNLAG - HOVEDBANKAVTALE» FOR KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Innhold: 1. Informasjon om konkurransen 2. Nærmere om tjenesten 3. Grunnlagsdata 4. Tilbudsskjema 5. Sjekkliste Vedlegg: Tilbyderopplysningsskjema Avviksskjema Egenerklæring HMS Egenerklæring vedrørende sosial dumping Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester Oversikt over de selskaper som benytter betingelsene i kommunens bankavtale. 1

2 Innholdsfortegnelse DEL 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN Oppdragsgiver Kontaktpersoner Konkurransen gjelder Omfang Varighet Anskaffelsesprosedyre Avtaletype Kunngjøring Innlevering av tilbud Tilbudsfrist Krav til tilbudets utforming Informasjon om tilbyder Spørsmål og svar knyttet til konkurransen Saksbehandling og innsynsrett Saksbehandling Offentlig innsyn i konkurransedokumenter Tilbudsåpning Avvisning...7 1,14 Vedståelsesfrist Forbehold/avvik fra konkurransegrunnlaget Presentasjon/forhandlinger Avlysning/forkastelse Kvalifikasjonskrav og krav til dokumentasjon Kriterier for valg av tilbud...10 DEL 2. NÆRMERE OM TJENESTEN Konto-organisering/Konsernkontosystem/Låneramme Rentebetingelser og gebyrer ,3 Begrensninger på innskudd og lån Betalingsformidling Bedriftsterminalsystem/Elektronisk betalingsformidling Informasjon/rapportering Kontaktpersoner hos leverandør Cash management/ Fremtidige planer Service, teknisk bistand og rådgivning Kontanthåndtering og Døgnsafetjenester Betalingskort Kontrakt...15 DEL 3. GRUNNLAGSDATA Kommunens drift og investeringer Lån Innskudd Utfakturert Utbetalinger Innbetalingsmåte Utbetalingsmåte Utbetaling til sosialklienter ved bruk av bankens kortløsninger og nettbankstyring

3 3.9 Dagens bruk av bedriftsterminalsystem/nettbank Kommunens dataløsning...19 DEL 4. TILBUDSSKJEMA Kontoorganisering/Konsernkonto/Låneramme Rentebetingelser Rentefastsettelsesmetode Kapitalisering og gebyrer Betalingsformidling Utbetalinger Innbetalinger Andre tilknyttede tjenester Bedriftsterminalsystem/nettbanksystemer Betalingsterminaler Kostnad betalingsformidling basert på fast pris pr. år...24 DEL 5. SJEKKLISTE

4 DEL 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er Kristiansand kommune ved regnskapstjenesten. 1.2 Kontaktperson KLP Kommunekreditt er engasjert av Kristiansand kommune til å bistå med anskaffelse av ny hovedbankavtale. Forespørsler om konkurransegrunnlaget kan rettes til: Knut A. Meier KLP Kommunekreditt Tlf E-post: Ragnar Norstad KLP Kommunekreditt Tlf E-post: 1.3 Konkurransen gjelder Kristiansand kommune ber om tilbud på levering av hovedbankavtale. Se del 2 for nærmere informasjon om tjenesten. 1.4 Omfang Avtalen skal omfatte Kristiansand kommune. Det skal også være anledning for andre kommunale virksomheter, herunder alle offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av Kristiansand kommune, eventuelt i samarbeid med en eller flere kommuner/fylkeskommuner, jfr. definisjonen i lov om offentlige anskaffelser 2, til å knytte seg til avtalen. Aksjeselskaper, som kommunen eier mer enn 50 % av, og Kirkelig Fellesråd/menighetsråd, skal også ha anledning til å knytte seg til avtalen. Per i dag er det ca. 40 slike virksomheter som betjenes av kommunen. Vedlagt følger liste over de selskaper som benytter betingelsene i kommunens bankavtale. De gebyrer og de rentemarginer som fremgår av avtalen skal i utgangspunktet gjelde for hele avtaleperioden (3+2 år). Det åpnes imidlertid for at det i avtalen legges inn en klausul som gir anledning til en suspendering av den avtalte renteberegningsmekanisme under helt spesielle forhold (ekstrem valutauro m.v.), der en evt. referanserente på kort eller lang sikt ansees uegnet til sitt formål. Det åpnes også for at det i avtalen legges inn en klausul om endringer i gebyrer i tilfeller hvor utenforliggende forhold pålegger bankene å gjøre omfattende og generelle endringer i sin gebyrpolitikk. 4

5 1.5 Varighet Det innbys til inngåelse av en 3-årig avtale med opsjon på forlengelse i inntil 2 år, der man har halvårlige oppfølgingsmøter om det generelle samarbeid, nye tjenester og lignende. Kristiansand kommune står fritt til å velge om opsjonen skal utløses. Dersom kommunen ønsker å utløse opsjonen skal det gis beskjed senest 6 mnd før opsjonen skal tre i kraft. 1.6 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres som en konkurranse med forhandling (over terskelverdi), i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser. Etter at tilbudene er mottatt, vil tilbyderne få vurdert sine tilbud etter tildelingskriteriene i punkt For å kunne delta i konkurransen må leverandørene oppfylle de krav som er satt i konkurransegrunnlagets punkt 1.18 Kvalifikasjonskrav. Alle deltakende banker kan bli invitert til oppklaringsmøter/forhandlingsmøter med kommunen før den endelige beslutning tas. Oppdragsgiver har ingen plikt til å gjennomføre slike møter. KLP Kommunekreditt vil utarbeide en fortrolig rapport med vurderinger og anbefalinger som vil bli oversendt Kristiansand kommune. Vedtaket om inngåelse av ny hovedbankavtale foretas av Rådmannen. 1.7 Avtaletype Bindende rammeavtale. 1.8 Kunngjøring Konkurransen er kunngjort i kunngjøringsdatabasen DOFFIN database for offentlige anskaffelser og i EU`s TED Database. 1.9 Innlevering av tilbud Tilbudet skal utarbeides og sendes/leveres i en original og 2 komplette kopier i lukket forsendelse merket: Konkurranse Konkurransegrunnlag - Hovedbankavtale for Kristiansand kommune til følgende adresse: KLP Kommunekreditt v/ Knut A. Meier Postboks 400 Sentrum 0103 Oslo Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 10 5

6 1.9.1 Tilbudsfrist Frist for innlevering av tilbud er satt til onsdag , kl. 15:00. Tilbudet skal være KLP Kommunekreditt i hende på oppgitt leveringsadresse, før utløpet av fristen. Tilbudet kan sendes i posten, men tilbyder er ansvarlig for å sende det tidsnok og at det rekker frem. Tilbud levert på e-post aksepteres ikke. For sent innkomne tilbud vil bli avvist, jf. Prinsippet om likebehandling. Dette gjelder også om forsinkelsen skyldes tredjepart (posten, budfirma etc.) Krav til tilbudets utforming: Tilbudet skal inneholde et signert tilbudsbrev undertegnet av person med fullmakt til å binde tilbyder. Tilbudet skal være utformet etter samme mal som konkurransegrunnlaget er bygget på. Tilbyder skal henvise til disse punktene i sin besvarelse. Det er viktig at alle vedlegg merkes tydelig. Tilbudet skal foreligge på papir i 1 original og 2 kopier. I tillegg skal tilbudet foreligge som 1 kopi i e-format, CD/minnepenn (Hoveddokumenter skal lagres i PDF-format, produkt- og prisskjema skal lagres i excel-format, brosjyrer/kataloger skal lagres som bilder i PDF med 300 dpi som oppløsning). Hvert vedlegg skal navngis med unike og logiske navn. CD/minnepenn skal merkes med tilbyders navn, for CD både på CD og cover. Papirformatet bes levert i ringperm, eller innbundet. Dersom det er misforhold mellom versjonene, så er det papirversjonen som gjelder. Tilbudet skal leveres på norsk, og det skal være undertegnet. Tilbud utformet på andre språk vil bli forkastet. All korrespondanse vedrørende tilbudet skal være på norsk. Tilbudet skal være undertegnet. Alle kostnader forbundet med anskaffelsesprosessen skal i sin helhet dekkes av de respektive tilbyderer Informasjon om tilbyder Følgende informasjon skal følge tilbudet: tilbyderens navn, organisasjonsnummer, postadresse, postnummer, poststed, telefon, telefaks, kontaktperson, e-postadresse og eventuell Internett-adresse. Vedlagte Tilbyderopplysningsskjema, for opplysninger om tilbyder skal leveres i utfylt stand sammen med tilbudet. 6

7 1.10 Spørsmål og svar knyttet til konkurransen Alle henvendelser i forbindelse med konkurransegrunnlaget skal fremsettes skriftlig til kontaktperson, punkt 1.2. Vesentlige spørsmål vil bli anonymisert, og svar vil bli meddelt samtlige som har bedt om konkurransegrunnlaget. Eventuelle tilleggsopplysninger etter forespørsel, sendes ut senest 6 dager før tilbudsfristen. Spørsmål som kommer senere enn dette vil ikke bli besvart Saksbehandling og innsynsrett Saksbehandling Det er kun beslutningstakere i anskaffelsesprosessen som i utgangspunktet vil få tilgang til mottatte tilbud. Informasjon om priser og øvrige konkurranseelementer vil ikke bli distribuert utover det som er nødvendig for evalueringen i anskaffelsesprosessen Offentlig innsyn i konkurransedokumenter I henhold til ny offentlighetslov som gjelder fra vil anskaffelsesprotokollen og innkommende tilbud være skjermet for offentlige innsyn frem til avtaleleverandør er valgt. Deretter er disse tilbudsdokumentene offentlig tilgjengelige. Det skal imidlertid gjøres unntak for offentlig innsyn for opplysninger som er underlagt en lovbestemt eller lovhjemlet taushetsplikt Tilbudsåpning Tilbudsåpningen vil være lukket, og vil skje hos KLP Kommunekreditt Avvisning Tilbud som mottas etter innleveringsfristen vil bli avvist. For øvrig gjelder reglene om avvisning i Forskrift om offentlige anskaffelser Vedståelsesfrist Tilbudet må vedståes i 4 måneder fra tilbudsfristen Forbehold/avvik fra konkurransegrunnlaget Tilbyderen skal i eget vedlegg føre opp alle eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget. Til dette skal vedlagte Avviksskjema benyttes. Avvik som ikke er ført opp i dette vedlegget vil ikke bli akseptert. Tilbyderen skal henvise til de eventuelle punkter i tilbudet som det enkelte avvik refererer seg til, og skal for hvert avvik oppgi priskonsekvens dersom disse ikke tas til følge. Beskrivelsene skal være presise og entydige, og skal være slik at det er mulig å vurdere avvikene uten å kontakte tilbyder. Generelle kommentarer vil ikke bli akseptert. Det kan ikke tas vesentlige forbehold mot det vedlagte Generelle avtalevilkår. 7

8 1.16 Presentasjon / forhandlinger Oppdragsgiveren forbeholder seg retten til å kalle inn leverandører til presentasjon, demonstrasjon og eventuelle avklaringer i forbindelse med konkurransen. Oppdragsgiveren har ingen plikt til å gjennomføre slike møter. Alle deltakende banker kan bli invitert til oppklaringsmøter/forhandlingsmøter med kommunen før den endelige beslutningen tas. Ved eventuelle forhandlinger vil oppdragsgiver benytte følgende retningslinjer: Det er adgang til å forhandle om alle sider ved tilbudet, for eksempel endringer og suppleringer som: - forretningsmessige vilkår - pris og tekniske spesifikasjoner/løsninger. Forhandlingsmøter ledes av KLP Kommunekreditt. Det vil normalt bli gjennomført ett forhandlingsmøte etter kommunens behov. Tilbyderne tillates bare å fremsette ett revidert tilbud på kommunens oppfordring. Oppdragsgiver utarbeider referat/forhandlingsprotokoll fra hvert forhandlingsmøte. Forhandlingene gjennomføres i samsvar med Forskrift om offentlige anskaffelser og god forretningsskikk. Kommunen v/klp Kommunekreditt vil kun føre forhandlinger med leverandører som etter kommunens vurdering, har reell mulighet til å få tildelt Avlysning/forkastelse Kristiansand kommune forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen på et hvilket som helst tidspunkt i anskaffelsesprosessen, og helt eller delvis forkaste tilbudene, dersom det foreligger saklig grunn for dette Kvalifikasjonskrav og krav til dokumentasjon Tilbyder må tilfredsstille kvalifikasjonskravene opplistet nedenfor, for å få sitt tilbud vurdert. For å kunne vurdere om tilbyder tilfredsstiller kvalifikasjonskravene skal tilbyder fremskaffe de etterspurte dokumentene og levere disse til oppdragsgiver sammen med tilbudet, ref. kunngjøring i DOFFIN: Obligatoriske og ufravikelige kvalifikasjonskrav og dokumentasjon som kreves: Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav: Dokumentasjon som kreves som bevis for at de stilte krav er oppfylt: Tilbyder og eventuelle underleverandører Krav til å fremlegge skatteattest for skal ikke ha restanser på skatter og avgifter merverdiavgift (Mva-attest). som tilbyder ikke har fått fastsatt en (Skatteattest for merverdiavgift nedbetalingsavtale for med skatte- og skrives ut av skattefogden i det fylket avgiftsmyndighetene hvor leverandøren har sitt hovedkontor.) 8 Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Skatteattest). (Skatteattest

9 skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor) Tilbyder og eventuelle underleverandører skal ha et system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet i henhold til internkontrollforskriften Felles for begge attester: Attester, ikke eldre enn 6 måneder. Krav til å fremlegge egenerklæring om at leverandøren oppfyller, eller vil oppfylle ved eventuell tildeling av kontrakt, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), viser til vedlagte HMS egenerklæring Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon som kreves knyttet til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling: Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav: Dokumentasjon som kreves som bevis for at de stilte krav er oppfylt: Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert Firmaattest (Norske firmaer) foretak Attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det landet hvor leverandøren er etablert ( utenlandske firmaer) Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon knyttet til leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet: Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav: Dokumentasjon som kreves som bevis for at de stilte krav er oppfylt: Det kreves at tilbyder har god soliditet. Foretakets siste årsregnskap og års beretning, samt nyere opplysninger Bankens forvaltningskapital må være større som har relevans til foretakets enn 10 mrd kr regnskapstall. Kun konsernets eller morselskapets regnskap aksepteres ikke. Revisorberetning skal medfølge. Kopi av Rating fra etablert Ratingbyrå eller annen kredittvurdering. Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon som kreves knyttet til leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner: Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav: Dokumentasjon som kreves som bevis for at de stilte krav er oppfylt: Det kreves at tilbyder har betydelig Bemanning for dette oppdraget og årlig kompetanse fra tilsvarende oppdrag gjennomsnittlige bemanning de 3 siste år.(organisasjonsplan) med navn og CV for Det kreves at tilbyder har betydelig erfaring fra tilsvarende oppdrag nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget. Tilbyder skal legge ved skriftlige referanser som viser foretakets viktigste leveranser fra tilsvarende oppdrag. 9

10 Det kreves at tilbyder har et velfungerende kvalitetssikringssystem Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem Øvrige kvalifikasjonskrav og dokumentasjon som kreves: Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav: Dokumentasjon som kreves som bevis for at de stilte krav er oppfylt: Det kreves at tilbyder har et Dokumentasjon som bekrefter at velfungerende kvalitetssikringssystem arbeidstakere er sikret normale lønns- og arbeidsvilkår, se eget dokument, viser til vedlegg Egenerklæring vedrørende sosial Det kreves at tilbyder har utarbeidet en miljøpolicy for foretaket dumping Dokumentasjon som beskriver bedriftens miljøpolicy Kristiansand kommune forbeholder seg retten til å sjekke at leverandøren er ajour med betaling av skatter og avgifter, til enhver tid i avtaleperioden. For å delta i konkurransen skal tilbyder legge ved dokumenter som beskrevet i de overnevnte kriterier Kriterier for valg av tilbud Basert på de tilbud som mottas vil kommunen velge det som for kommunen totalt sett innebærer det økonomisk sett mest fordelaktige tilbud. Ved vurdering av det økonomisk sett mest fordelaktige tilbud vil kommunen vektlegge følgende: A - Pris Prisen på de tjenester som tilbys (renter, gebyrer, valuteringsregler, betalingsterminaler, etc.) og alternativt fastpris på hele betalingsformidlingen. Eventuelle påviselige omstillingskostnader tilknyttet skifte av bankforbindelse, herunder konsulentbistand fra edb-leverandøren ved tilpasning av filoverføring og eventuell endring av filformat, som vil dekkes av banken. B Cash management Følgende i bankens tilbud vil bli spesielt vektlagt: Beskrivelse av produktutvikling innenfor nye betalingsformidlingsløsninger, E- handelsløsninger, B2B teknologi osv. Avsatt kompetanse i bankens kundeteam innenfor cash management. Bankens vilje til løpende kompetanseoverføring innenfor cash management området. Opplæring av ansatte i både kommunen og virksomheter som inngår i bankavtalen. Bankens beskrivelse av hvordan de i kontraktsperioden vil samarbeide med kommunen innenfor dette fagfeltet. C Service, teknisk bistand og rådgivning Det skal legges frem dokumentasjon på hvilke ressurser som blir satt inn ved oppstart av ny bankavtale, etter mottatt spesifikasjon. Praktiske løsninger på kommunens behov for kontanthåndtering, nattsafe, telling av skillemynt, installering av bedriftsterminal, etc. 10

11 Tilgjengelighet. I forbindelse med dekning av kommunens behov for jevnlig vedlikehold av kassabeholdningen mv., vil de løsninger som tilbys bli vektlagt. Banker uten filial/er i kommunen bes redegjøre for hvordan disse behovene kan dekkes. Oppetid på nettbank, betalingsterminaler og minibanker. Løsninger i forhold til administrering av enkelte vanskeligstilte brukeres økonomi (nettbankstyring) eller løsninger for de utbetalinger som ikke går til ordinære bankkonti. Krav stilles om elektronisk kortløsning eller andre fullgode tilsvarende løsninger. Hvilken kompetanse, service og oppfølging som kan tilbys kommunen innen vanlig drift, finansrådgivning, nye bankløsninger, endret regelverk, m.m. Tilgang til markedsinformasjon som kurser, grafer, nyheter, analyser etc. Tilgang til aktuelle kurs, seminarer og konferanser som vil bidra til å utvikle Kristiansand kommune.(eventuelt med vederlag) Kommunen ber om at hvert enkelt punkt beskrives. Kriteriene vil bli vektlagt på denne måten: Kriterie: Vekting A - Pris 65 % B - Cash management 15 % C Service, teknisk bistand og rådgivning 20 % 11

12 DEL 2. NÆRMERE OM TJENESTEN 2.1 Konto-organisering/Konsernkontosystem/Låneramme Kommunen ønsker å opprette et konsernkontosystem, hvor det totalt kommer til å inngå ca. 15 konti. Konsernkontosystemet skal bestå av en hovedkonto for innskudd, med tilhørende underkonti også eventuelle kreditter. Konsernkontoen skal vise kommunens nettoposisjon ovenfor banken. Netto saldo av innskudd og kreditter på det øverste nivået skal være utgangspunktet for de daglige renteberegninger. Utenfor konsernkontosystemet ønsker kommunen muligheten for å opprette egne konti for spesielle typer bundne innskudd. Kristiansand kommune ved sosialavdelingen hos NAV administrerer enkelte klienters personlige økonomi. Dette fungerer godt. Sosialtjenesten har imidlertid behov for beskrivelse av løsninger i forhold til følgende to aspekter: 1) Må ha en løsning for utbetalinger som ikke kan gå til ordinære bankkonti. Pr. i dag brukes kontantkort. En tilsvarende eller alternativ ordning må kunne tilbys/beskrives. 2) Må ha løsninger i forhold til administrering av enkelte brukeres økonomi. I enkelte tilfeller administrerer sosialtjenesten brukers personlige økonomi, dvs at sosialtjenesten tilbyr nettbankstyring. Det opprettes en nettbankkonto pr. bruker hvor alle brukerens inntekter kommer inn. Denne kontoen er det sosialtjenesten som administrerer. Herfra betales regninger og foretas overføringer til brukskonto. I forbindelse med nettbankstyring må løsningen kunne takle: -at alle betalinger kan legges inn på en fortløpende og brukervennlig måte. -avtalegiro må vises i betalingsoversikten -det må finnes løsning for kunder med betalingsanmerkninger. -løsning for de brukere som er for svake til å ha minibankkort selv om de har stor hjelp fra saksbehandler, dvs en løsning for å kunne hente ut penger fra egen konto uten å måtte gå innom bankens ekspedisjon, det ideelle er en løsning på linje med kontantkortet som beskrevet under 1). -ha en fast kontaktperson i banken med stedfortreder hvis behov for hjelp ved problemer. Det forutsettes at virksomheter nevnt i punkt 1.4 gis samme rente på sine innskudd som det kommunen oppnår i en netto innskuddsposisjon, dersom de ønsker det. Som en del av konsernkontosystemet ønsker kommunen etablert en driftskredittramme på 100 mill. kr. Lånerammen skal fritt kunne utnyttes til kortsiktige trekkrettigheter på konsernkonto for innskudd eller lån(driftskreditter). Kommunen ønsker videre å ha muligheten til selv å fastsette internrentebetingelser på ulike underkonti, og konsernkontosystemet må ha muligheten til å håndtere dette. 12

13 Vi ber banken beskrive hvordan konsernkontosystemet kan organiseres og hvordan det kan tilpasses nye rapporteringsbehov som følge av nye behov, nye enheter osv. Bankene bes forklare hvordan andre kommunale virksomheter utenom bykassen som inngår i hovedbankavtalen kan få dekket sine særskilte behov for kontoorganisering. 2.2 Rentebetingelser og gebyrer Renten skal beregnes ut i fra rente på netto av innskudd og lån innenfor etablert låneramme, jfr Bundne innskudd holdes som angitt i 2.1 utenfor konsernkontosystemet, men disse konti skal ha samme innskuddsrente som gis innenfor konsernkontosystemet. Øvrige krav til renteberegning og gebyrer: 1. Tilbyder skal gi tilbud på rentebetingelser med utgangspunkt i både 1 mnd NIBOR og 3 mnd NIBOR. 2. Renten skal beregnes ut fra daglig saldo, og renteberegningen kalkuleres om mulig etter act./360 dager i året. Det er også ønskelig at renteobservasjonene innenfor en enkelt måned benyttes for kalkulasjon gjeldende for samme måned, enten daglig eller som et gjennomsnitt. 3. Renten skal kapitaliseres hvert kvartal. 4. Eventuelle gebyrer skal fortrinnsvis belastes etterskuddsvis pr. kvartal, alternativer kan imidlertid oppgis. 2.3 Begrensninger på innskudd og lån Kristiansand kommune ønsker å oppnå en maksimal avkastning på sine likvide midler, både kortsiktig overskuddslikviditet og langsiktige likvider, som for eksempel fondsmidler. Dersom kommunen kan oppnå en bedre avkastning på sine midler ved å plassere midler andre steder enn i avtalebanken, skal kommunen ha mulighet til å gjøre dette. Det skal ikke finnes noen begrensning for plassering av likvide midler utenfor avtalebanken. Det skal heller ikke finnes noen begrensning for låneopptak utenfor bankavtalen. 2.4 Betalingsformidling Kristiansand kommunes utbetalinger skjer pr. i dag hovedsakelig som filoverførsler fra kommunens økonomisystem Visma Enterprise, levert av Visma. For lønnsoverførsler gjøres disse som filer fra Visma Enterprise HMR. Kostnader tilknyttet bruk av betalingsformidlingstjenester skal spesifiseres i samsvar med vedlagte skjema. Gebyrene skal spesifiseres med antall for hver periode ved belastning av konto. 2.5 Bedriftsterminalsystem/Elektronisk betalingsformidling Kommunen har 14 betalingsterminaler i bykassen. Kommunen ønsker tilbud på bedriftsterminalsystemer/nettbanksystemer levert av banken. Ved bruk av nettbank levert av banken, vil det være en forutsetning at de systemer som leveres, fullt ut kan integreres med kommunens reskontrosystem. Det forutsettes videre at anbyder kostnadsfritt besørger all nødvendig opplæring, endring av eksisterende programvare, samt tilknytninger ved evt. overgang til ny løsning. Det forutsettes at anbyder kan tilby installasjon og drift av betalingsterminaler og eventuelle fremtidige betalingsterminaler, og at priser spesifiseres ihht. dette dokumentets del 4. 13

14 2.6 Informasjon/rapportering Anbyder må ha lett tilgjengelig nettløsning/informasjonssystem med løpende tilgang til tilgjengelige data. Videre er det ønskelig med eventuelle likviditetsmodeller med mulighet for å se historikk og å lage prognoser, rapporter og likviditetsoversikter. Det bør også opplyses om disse tilbys utenfor konsernkontosystem. 2.7 Kontaktpersoner hos leverandør: Det skal oppgis hvilke kontaktpersoner Kristiansand kommune vil få hos leverandør innenfor følgende ansvarsområder: Hovedansvarlig for at avtalen fungerer mellom banken og Kristiansand kommune Kontaktperson/er innenfor hovedområder; cash management, betalingsformidling, plassering og lånesiden, nettverks- og IT-løsninger og evt. andre områder. Det skal oppgis hvorvidt disse kontaktpersoner er lokalisert i Kristiansand. Kontaktpersoner ovenfor andre kommunale virksomheter som inngår i hovedbankavtalen Cash management / Fremtidige planer Kristiansand kommune ser et stort potensial mht. utvikling av nye løsninger og effektivisering. Banken bør ha moderne og fremtidsrettede løsninger som et satsningsområde. Banken bes i hovedtrekk beskrive sine fremtidige planer vedrørende blant annet; Nye produktområder, utvikling av betalingsformidlingsløsninger, E-handelsløsninger, B2B-teknologi osv. Det er for Kristiansand kommune viktig at banken er en pådriver og er fleksibel med hensyn til utviklingen i kommunesektoren. Banken bør vise villighet til å satse på nye løsninger / effektiviseringer av kommunen, samt at banken bør være en pådriver for å få disse løsningene / effektiviseringene gjennomført. Løpende kompetanseoverførsel og tilgang på kompetanse innenfor cash management området vil vektlegges. Banken bes også beskrive hvordan de i kontraktsperioden vil arbeide sammen med kommunen Service, teknisk bistand og rådgivning Kommunen ønsker at tilbyder bistår med kompetanse, service og oppfølging overfor kommunen innen vanlig drift, finansrådgivning, nye bankløsninger, eventuelt ved endret regelverk, m.m. Innenfor finansområdet spesielt bemerkes det at kommunen skal stå fritt til å benytte seg av andre rådgivere, eventuelt også kapitalforvaltere 14

15 2.10. Kontanthåndtering og Døgnsafetjenester. Kristiansand kommune ønsker tilbud på tjenester innenfor kontanthåndtering og døgnsafe. Pr. i dag innleveres det på årsbasis (ekskl. Kristiansand Parkeringsselskap KF) ca kontantinnskudd via døgnsafe (50 brukere). Volumet i kr er ca. 7,5 mill. Kristiansand Parkeringsselskap KF innleverer bulkoppgjør direkte til NOKAS. Volumet i kr er ca. 24 mill pr. år Betalingskort Kommunen har i dag en løpende avtale om kredittkort. Dette er derfor ikke aktuelt nå. Når det gjelder debetkort brukes dette spesielt innen sosial- og flyktningetjenesten og vil være aktuelt i ny bankavtaleperiode Kontrakt Vi ber om at forslag til kontrakt, som ikke er i strid med Kristiansand kommunes generelle avtalevilkår for tjenestekjøp, oversendes sammen med tilbudet. Se Vedlegg: Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester 15

16 DEL 3. GRUNNLAGSDATA Alle tall i del 3. gjelder kun bykassen. 3.1 Kommunens drift og investeringer (tusen kr.) Kommunens drift for 2010 NOK 1000: Regnskap (tall i hele 1000 kr) 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter 863 Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån 716 Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat

17 Investeringer iflg handlingsprogram: Investering: Regnskap Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Sum investeringsutgifter (brutto) regnskapstall er i 2010 priser (tusen kr.) Fra 2011 er tallene i faste priser (tusen kr.). 3.2 Lån Lånegjeld fordelt på kreditor pr. 31. des (tusen kr.). Type Kommunekassen Lån i Husbanken Lån i finansinstitusjoner Lån i obligasjonsmarkedet Lån i sertifikatmarkedet Andre lån Samlet gjeld totalt Samlet garantiansvar pr Nye langsiktige låneopptak: 3.3 Innskudd Opptaksår Forventet nedbetalingstid Volum i NOK Innskudd/innestående pr (i tusen kr.). Type Kommunekassen Sum ordinære konti Legatkonti og gavemidler Skattetrekkskonto Plasseringer i andre banker Total sum Samlet likviditetsbeholdning i bykassen inkludert utplassert kortsiktig likviditet i andre banker var regnet som daglig gjennomsnitt på ca. 407 mill. kr. (herav gjennomsnittlig utplassert ca. 260 mill. kr.) og skattetrekkskontoen tilsvarende ca. 120 mill. kr. i Utover bykassen var det i kommunale foretak, interkommunale selskaper IKS, stiftelser/legater, aksjeselskap og menigheter også likviditetsbeholdning på betydelige beløp. 17

18 3.4 Utfakturert 2010 Type krav Årsbasis (antall) Hyppighet (antall ganger pr. år) Fordeling OCR % OCR % ikke OCR Vann, kloakk, eiendomsskatt Byggegebyrer/tilknytning, oppmåling Hjemmehjelp og opphold på alders-/sykehjem Barnehage Skolefritidsordninger Kulturskolen Andre innbetalinger Sum % 4% 3.5 Utbetalinger 2010 Type krav Årsbasis (antall) Hyppighet (antall ganger pr. år) Lønnsutbetalinger Månedlig Utbetalinger utland 300 Fordeler seg jevnt over året Andre utbetalinger Sum Innbetalingsmåte Innbetalingsmåte og volum Type transaksjon Antall OCR-giro m/kid Avtalegiro uten melding Årsavgift Avtalegiro E- faktura B2C og B2B uten fakthotell Årsavgift E-faktura. Annet innbetaling med melding

19 3.7 Utbetalingsmåte Type transaksjoner Antall Lønn overførsel Remittering m/melding Remittering m/kid Remittering m/utbet. anvisning Kontoreguleringer i egen bank 50 Til utlandet m/iban/swift Utbetaling til sosialklienter ved bruk av bankens kortløsninger og nettbankstyring Tjenester Antall Engangskort pr år Nettbankstyrte brukere 150 Transaksjoner nettbankstyring Dagens bruk av bedriftsterminalsystem/nettbank Tjeneste Bruk Antall brukere med online tilgang til banken 38 Antall konti 14 *) *) I tillegg er det ca. 15 kontokort for håndkasse og ca. 50 innen flyktningetjenesten. Dette varierer, men er økende Kommunens dataløsning Kristiansand kommune er bruker av økonomisystemet Visma Enterprise. Utbetalingene skjer hovedsakelig som filoverførsler til banken. Lønnsoverførsler foretas i dag ved filoverførsler til banken. 19

20 DEL 4. TILBUDSSKJEMA 4.1 Kontoorganisering/Konsernkonto/Låneramme Tilbys konsernkonto i samsvar med tilbudsspesifikasjonen: JA NEI Hvis NEI, spesifiser alternativer: Jfr. Vedlegg nr.: Oppgi hvilke gebyrer De tar for å opprette ønsket kontosystem for kommunen (om det er felt som ikke er utfylt antas det at det ikke finnes noe gebyr for dette): Kroner Inngangsgebyr Årlige administrasjonsgebyr hele systemet Årlige gebyr pr. underkonto Årlige gebyr pr. konto med rapportering Årlige gebyr for internrenteberegning pr. konto Opprettelse av nye konti pr. konto Endring av vilkår pr. konto Oppgi eventuelle andre kostnader som vil/kan påløpe og om disponeringen av kontiene er underlagt bestemte vilkår: Jfr. Vedlegg nr.: Innvilget låneramme, mill. kr.: 100 Trekkrettighet, årlig provisjon i % 4.2 Rentebetingelser Spesifiser rentebetingelsene i tabellen under. Referanserente NIBOR 1 MND NIBOR 3 MND Netto innskudd 1 margin mot basis i prosentpoeng Netto lån 2 margin mot basis i prosentpoeng 1 Med netto innskuddssituasjon menes at kommunen ved saldoberegning har totale ordinære innskudd som overstiger totale driftskreditter innenfor konsernkontosystemet. 2 Med netto lånesituasjon menes at kommunen ved saldoberegning har totale driftskreditter som overstiger totale ordinære innskudd innenfor konsernkontosystemet. 20

21 4.2.1 Rentefastsettelsesmetode: Spesifiser den rentefastsettelsesmetode som banken benytter. Dersom en ved referanse til NIBOR benytter noe annet enn nominell rente hentet direkte fra skjerm (f.eks. omregnet fra act./360 til act./365), bes dette presisert. Jfr. vedlegg nr.: Kapitalisering og gebyrer (transaksjonskostnader) m.v.: Renteberegning basert på daglig saldo: JA NEI Hvis NEI, spesifiser alternativer: Jfr. vedlegg nr.: Kapitalisering av netto innskuddsrente, ganger pr. år: Kapitalisiering av netto lånerente, ganger pr. år: Belastning av gebyrer ifm. bet. form. og lignende, ganger pr. år: Renteberegningsmetode: Generelle kommentarer til rentebetingelser og gebyrer: Jfr. vedlegg nr.: 4.3 Betalingsformidling Utbetalinger Angi hvilke gebyrer De vil beregne for følgende utbetalingstransaksjoner til leverandører (transaksjonsoppdrag som ikke er oppført med gebyr forutsettes å være gratis): Type transaksjon Lønn overførsel Remittering m/melding Remittering m/kid Remittering m/utbet. anvisning Kontoreguleringer i egen bank Til utlandet m/iban/swift Pris pr remittering. 21

22 4.3.2 Innbetalinger Angi hvilke gebyrer De vil beregne for følgende innbetalingstransaksjoner (transaksjonsoppdrag som ikke er oppført med gebyr forutsettes å være gratis): Type transaksjon Pris pr. stk. OCR-giro /KID Avtalegiro uten melding *) Årsavgift Avtalegiro E- faktura B2C og B2B uten fakthotell Årsavgift E-faktura. Annet Innbetaling med melding *) Oppdragsgiver sender eventuell melding selv. Dersom pris på de enkelte oppdrag varierer i forhold til volum, bes dette angis i eget vedlegg. Jfr. vedlegg nr.: Andre tilknyttede tjenester Angi hvilke gebyrer De vil beregne for følgende tjenester (oppdrag som ikke er oppført med gebyr forutsettes å være gratis): Tjeneste Enhet, spesifiser: Kroner/% Framskaffelse av bilag Nattsafetjeneste Telling av skillemynt (i kroner pr. opptelling eller i % av opptalt beløp) pr. opptelling Ekstern leverandør av myntopptelling, kostnader til opptelling og transport? Tjeneste Utbetaling til sosialklienter ved bruk av bankens kortløsninger Etableringskostnad Brukergebyr pr. kort, pris pr innlastningstransaksjon/uttak Pris pr fylling Pris pr transaksjon Kroner 22

23 4.4 Bedriftsterminalsystem/nettbanksystemer Angi kostnader for tilgang og bruk av systemet (tjeneste som ikke er oppført med pris antas å være gratis) : Tjeneste Enhet Kroner pr. enhet Nødvendig programvare Engangsbeløp Innmelding/etableringsavgift Abonnements-/brukeravgift for tjenester, spesifiser omfang - F.eks pr mnd for alle tjenester - - Pris pr. bruker/operatør Pris på tid pålogget pr. min Overføring av konto-informasjon Andre faste kostnader tilknyttet bruk av elektronisk bet. form., spesifiser: Engangsbeløp Pr. bruker Pr. min Pr. overførsel Andre variable kostnader tilknyttet bruk av elektronisk bet. form., spesifiser: Informasjonstjenester Spesifiser nærmere i eget vedlegg hvilke informasjonstjenester som vil kunne være tilgjengelig innenfor det bedriftsterminalsystemet som tilbys. Jfr. vedlegg nr.: 23

24 4.5 Betalingsterminaler Angi kostnader for kommunens bruk Ved leie: av kort-/betalingsterminal Installasjon terminal Månedsleie* 4-timers bytteservice 12-timers bytteservice 24-timers bytteservice Abonnement pr terminal Transaksjonskostnader *Månedsleien skal inkludere kundeservice og nødvendig programvare Eventuelt andre kostnader forbundet med kort-/betalingsterminaler. Spesifiser innhold i og kostnader tilknyttet de enkelte tjenester: Jfr. vedlegg nr.: 4.6 Kostnad betalingsformidling basert på fast pris pr. år TILBUD FAST PRIS BETALINGSFORMIDLINGEN Kommunen ønsker også tilbud på en fast årlig totalpris for betalingsformidlingen i henhold til de oppgitte transaksjonsvolumer Totale årlige kostnader for betalingsformidling: - For alle kommunens transaksjoner NOK NB: Banken bes oppgi de transaksjoner/forhold som ikke inngår i den faste totalpris med angivelse av priser pr transaksjon (dersom slike forbehold må tas). Dersom volumet endres i avtaleperioden ber en om at banken spesifiserer de kostnadsmessige konsekvensene. 24

25 DEL 5. SJEKKLISTE Skjemaet nedenfor skal i utfylt stand følge tilbudet. Dokumentasjon 3 eksemplarer av tilbudet (1 original og 2 kopier) Tilbudsskjema- priser (eget vedlegg) Tilbyderskjema (eget vedlegg) Avvik fra konkurransegrunnlaget, jfr. pkt og vedlagte tabell/skjema Kvalifikasjonskrav, jfr. pkt Skatteattest MVA-attest (eget vedlagt skjema) HMS-erklæring Firmaattest Årsregnskap Kredittvurdering/rating Oversikt over bemanning for oppdraget og gjennomsnittsbemanning 3 siste år CV for nøkkelpersoner. Foretakets viktigste leveranser, inkludert tidspunkt, mottaker og referanser. Redegjørelse vedr. kvalitetssikrings- og styringssystem Egenerklæring vedrørende sosial dumping(eget vedlagt skjema) Dokumentasjon som beskriver bedriftens miljøpolicy Tildelingskriteriene, jfr Dokumentasjon på hvilke ressurser som blir satt inn ved oppstart av ny bankavtale. Forslag til kontrakt Vedlagt: ja/nei? Vedlegg nr. Skjema Tilbyderopplysningsskjema Avviksskjema Egenerklæring HMS Egenerklæring vedrørende sosial dumping Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester Oversikt over de selskaper som benytter betingelsene i kommunens bankavtale. 25

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR PROSEDYRE- OG KOMPETANSEVERKTØY HELSE OG OMSORG

KRISTIANSAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR PROSEDYRE- OG KOMPETANSEVERKTØY HELSE OG OMSORG KRISTIANSAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR PROSEDYRE- OG KOMPETANSEVERKTØY HELSE OG OMSORG JANUAR 2013 Saksnr. 201301241 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer

TILBUD. Bankavtale. Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist til 13.12.2011.

TILBUD. Bankavtale. Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist til 13.12.2011. TILBUD Bankavtale Generell informasjon Firmanavn (juridisk): Org.nummer: Ansvarlig for tilbudet: E-post: Postadresse: Web-adresse: Tlf: Mobil: Fax: Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grimstad kommune. Tilbudsfrist: 03.09.2012 kl. 15.00.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grimstad kommune. Tilbudsfrist: 03.09.2012 kl. 15.00. KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Grimstad kommune Tilbudsfrist: 03.09.2012 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR ASFALTARBEIDER PÅ KOMMUNALE VEGER I VENNESLA KOMMUNE 2014

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR ASFALTARBEIDER PÅ KOMMUNALE VEGER I VENNESLA KOMMUNE 2014 Vennesla kommune 1 Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR ASFALTARBEIDER PÅ KOMMUNALE VEGER I VENNESLA KOMMUNE 2014 03 2014 Saksnr. 14/00607 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grue kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Hovedbankavtale for Grue kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Grue kommune Tilbudsfrist: 22.04.2013 kl. 15.00. Rådgiver: Innholdsfortegnelse A. Generelle tilbudsregler... 4 A.1 Innledning... 4 A.2 Tilbudsprosedyre... 4 A.3

Detaljer

Hovedbankavtale for Aust-Agder fylkeskommune

Hovedbankavtale for Aust-Agder fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Aust-Agder fylkeskommune Tilbudsfrist: 11.08.2010 kl. 15.00 RÅDGIVER: A. GENERELLE TILBUDSREGLER INNLEDNING Hensikten med denne metoden er at det av bankens tilbud

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV OPPMÅLINGSTJENESTER

MANDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV OPPMÅLINGSTJENESTER MANDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV OPPMÅLINGSTJENESTER Januar 2017 Saksnr. 2008/331 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN... 3 1.1. Oppdragsgiver... 3 1.2. Kontaktperson...

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Rammeavtale for banktjenester

Rammeavtale for banktjenester TILBUDSINNBYDELSE FRA LEVANGER KOMMUNE OG VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Rammeavtale for banktjenester Tilbudsfrist: 01.08.2005 1 Generelle tilbudsregler...3 1.1 Innledning... 3 1.2 Tilbudsprosedyre...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anbud Fyrlyset og Jobben

Konkurransegrunnlag. Anbud Fyrlyset og Jobben Konkurransegrunnlag Anbud Fyrlyset og Jobben 1. Innledning Mandal kommune er Norges sydligste kommune med omtrent 16.000 innbyggere. Kommunen er ansvarlig for en rekke offentlige tjenester, herunder tilbud

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR RAMMEAVTALE FOR KURS- OG KONFERANSE

KRISTIANSAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR RAMMEAVTALE FOR KURS- OG KONFERANSE Kristiansand kommune 1 KRISTIANSAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR RAMMEAVTALE FOR KURS- OG KONFERANSE November 2010 Saksnr. 201008073 Kristiansand kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN...

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INVENTAR TIL TINGSAKER SKOLE. April Saksnr.

LILLESAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INVENTAR TIL TINGSAKER SKOLE. April Saksnr. Lillesand kommune 1 LILLESAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INVENTAR TIL TINGSAKER SKOLE April 2014 Saksnr. Lillesand kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BISTAND TIL BYGGESAKSBEHANDLING

LILLESAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BISTAND TIL BYGGESAKSBEHANDLING LILLESAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BISTAND TIL BYGGESAKSBEHANDLING November 2012 Saksnr. 12/3565 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN... 3 1.1. Oppdragsgiver... 3 1.2. Kontaktperson...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale Multifunksjonsskrivere (MFP)

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale Multifunksjonsskrivere (MFP) Knutepunkt Sørlandet innkjøp 1 KNUTEPUNKT SØRLANDET - INNKJØP KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Rammeavtale Multifunksjonsskrivere (MFP) Oktober

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag del 2 kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Firma: Selskapsform:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk Tilbudsfrist: 01.12.2014 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3 Offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale Multifunksjonsskrivere (MFP)

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale Multifunksjonsskrivere (MFP) Knutepunkt Sørlandet innkjøp 1 KNUTEPUNKT SØRLANDET - INNKJØP KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Rammeavtale Multifunksjonsskrivere (MFP) Oktober

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR EKSTERN PRINT AV FAKTURABLANKETTER

KRISTIANSAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR EKSTERN PRINT AV FAKTURABLANKETTER Kristiansand kommune 1 KRISTIANSAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR EKSTERN PRINT AV FAKTURABLANKETTER April 2011 Saksnr. 201107036 Kristiansand kommune 2 < INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Rådgivere Valmueveien 9, Omsorgsboliger Larvik kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Kontakt:

Detaljer

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon 14/2462 KRAVSPESIFIKASJON. Levering av banktjenester. For. Side 1 av 8

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon 14/2462 KRAVSPESIFIKASJON. Levering av banktjenester. For. Side 1 av 8 KRAVSPESIFIKASJON Levering av banktjenester For Side 1 av 8 Innhold 1 Innledning... 3 2 Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Gebyrjustering... 3 2.2 Kontoorganisering/Konsernkontosystem/Låneramme... 3 2.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Grunnforsterkning i Verlebukta

Grunnforsterkning i Verlebukta Moss Havn KF Grunnforsterkning i Verlebukta Vertikaldrenering Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-01-29 Oppdragsnr.: 5125291 00 29.01.2016 Konkurransebeskrivelse BF SS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

KNUTEPUNKT SØRLANDET - INNKJØP KONKURRANSEGRUNNLAG FOR RAMMEAVTLE FOR LEVERING AV LISENSER PROGRAMVARE

KNUTEPUNKT SØRLANDET - INNKJØP KONKURRANSEGRUNNLAG FOR RAMMEAVTLE FOR LEVERING AV LISENSER PROGRAMVARE Knutepunkt Sørlandet innkjøp 1 KNUTEPUNKT SØRLANDET - INNKJØP KONKURRANSEGRUNNLAG FOR RAMMEAVTLE FOR LEVERING AV LISENSER PROGRAMVARE FEBRUAR 2012 Saksnr. 201113782 Knutepunkt Sørlandet innkjøp 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Anbudskonkurranse med forhandling Network Operation Center (NOC) tjenester til norske kinoer 2/9 DEL I: GENERELL INFORMASJON 1 GENERELT OM ANSKAFFELSEN 1.1 Kort om anskaffelsen Film

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

INNHOLD 1 INNLEDNING...2 2 TILBUDET...5 3 KVALIFIKASJONSKRAV...8 4 ANNEN DOKUMENTASJON...10 5 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN...13. Fylkesmannen i Buskerud

INNHOLD 1 INNLEDNING...2 2 TILBUDET...5 3 KVALIFIKASJONSKRAV...8 4 ANNEN DOKUMENTASJON...10 5 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN...13. Fylkesmannen i Buskerud INSTRUKS TIL TILBYDER Side 1 av 13 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 Oppdragsgiver...2 1.2 Anskaffelsen...2 1.3 Konkurransegrunnlaget...3 1.4 Alminnelige regler for gjennomføring av konkurransen...3 1.5 Befaring...3

Detaljer

Avtale på trekkrettigheter for Lyse konsernet. 31.10.2010-30.10.2015 (alt. 2013) Konkurransegrunnlag

Avtale på trekkrettigheter for Lyse konsernet. 31.10.2010-30.10.2015 (alt. 2013) Konkurransegrunnlag Avtale på trekkrettigheter for Lyse konsernet 31.10.2010-30.10.2015 (alt. 2013) Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: 21.06.2010 1. KONKURRANSEREGLER Konkurransen gjelder Lyse Energi AS, org. nr. 980 001 482

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/ Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/ Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/14461 Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen kommune Vedlegg

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Versjon: 09.09.2011 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Under EØS terskelverdi Drosjetransport for Ringerike kommune - 11/3449 Tilbudsfrist: 3.10.2011 klokken 15.00 1 Dokumenter Denne forespørselen bestør av: et (dette

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser

AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser 2015 Aurskog- Høland kommune AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist: 8.5.2015 Kl. 12:00 Innleveres til: Aurskog-Høland kommune Rådhusveien

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Vedlegg 1 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing:

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I Helleren AS KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I LOVPÅLAGT REGNSKAPSREVISJON OG REVISJONSRELATERT BISTAND / RÅDGIVNING for levering til Helleren AS Anskaffelsesnr.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I for kjøp av Bruksrett til rekrutteringsverktøy Innleveringsfrist: 08.02.2012 kl. 12.00 Saksnr.

Detaljer

Prosjekt Ramstad barnehage

Prosjekt Ramstad barnehage Konkurransegrunnlagets del 1 Tilbudsinnbydelse og konkurranseregler Prosjekt Ramstad barnehage Anskaffelse av Sanitær- og varmeinstallasjon NS8406 Innholdsfortegnelse 1 Innledning generelt... 4 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN KONKURRANSEGRUNNLAG FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 2 Tekniske krav Vedlegg 3 Integrasjonsmatrise

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. instrumenter/system for pasientnær glukosemåling. til. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. instrumenter/system for pasientnær glukosemåling. til. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Konkurransegrunnlag for kjøp av instrumenter/system for pasientnær glukosemåling til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 1 Innledning... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 Rammeavtale... 3 1.3 Interfaceløsning...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell»

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell» KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell» i prosjektet UBRA Utvidelse Bekkelaget renseanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale kjøp av legemiddelautumater Kongsbergregionen og Øvre Eiker kommune for 2 år med opsjon på 1 + 1 år Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Til tilbydere Dato: 04.05.2015 Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA del I og II) Sak 15/1500 Innholdsfortegnelse Uføres

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for kjøp av Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken for levering

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer 1 1 Innledning 1.1 Formålet med anskaffelsen Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst (heretter kalt Nasjonalmuseet) ønsker med dette å invitere til konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I ETT TRINN FOR ANSKAFFELSE AV TOTALENTREPRISE Nye Sollerud pumpestasjon Prosjektnummer: 71193128 Anskaffelsesnummer: 61/2015 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II for kjøp av varebil med kjøleaggregat Oppdragsgiver: Tilbudsfrist : 10.6.2014, kl 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video. Doculivenr. 201100121. Juni 2013

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video. Doculivenr. 201100121. Juni 2013 Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video Doculivenr. 201100121 Juni 2013 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av rammeavtale om konsulentbistand Saksnr. 1205420 Tilbudsfrist: 06.12.12 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER

OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV TEKNISK LØSNING FOR E-BØKER Åpen anbudskonkurranse Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr 69 (LOA) og forskrift

Detaljer