Spørsmål og svar ved mekling, evt streik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål og svar ved mekling, evt streik"

Transkript

1 Spørsmål og svar ved mekling, evt streik 2014 NHO Butikk 1

2 Når tariffoppgjør går til mekling, evt streik dukker det opp mange spørsmål. Her svarer vi på noen av de mest vanlige spørsmålene August møtes HK (Handel og Kontor) og NHO hos Riksmekleren. Dersom partene ikke blir enige innen 29. August klokken vil du måtte gå ut i streik fra arbeidstidens begynnelse 30. August. Eller når dere blir varslet om dette (pr sms) Meklingen foregår ofte på overtid og noen ganger langt ute i neste dag., Vent på beskjed fra HK før du eventuelt går ut i en streik Riksmekler besøker partenes møterom/forhandlingsledelse og innhenter opplysninger, dokumentasjon, argumenter, for å finne grunnlag for å forhandle". Etter arbeidstvistloven 23 andre ledd, har enhver som deltar i meklingen taushetsplikt. Taushetsplikten er ikke begrenset til meklingsmøtene. Taushetsplikten omfatter alle typer meklingsaktiviteter fra kontakten etter innkalling i henhold til 20 til meklingen er avsluttet. Mekling avsluttes før midnatt (eller på overtid). Siste dag/natt legger Riksmekleren vanligvis fram en skisse for partene med forslag til løsning. Dette kalles gjerne «riksmeklers skisse». hvis han/hun mener avstanden mellom partene er liten nok til at det er grunnlag for enighet. Vanligvis krever mekleren at partene sier ja eller nei til skissen. Videre forhandlinger om justeringer av skissen blir det normalt ikke åpnet for. Enighet eller konflikt (streik) Skissen fra Riksmekler som i løpet av meklingen har gjort seg kjent med partenes standpunkter, er aldri fullt ut tilfredsstillende for noen av partene. Dette kan skje - Skissen godtas av begge partene. Enighet om ny overenskomst er oppnådd og det blir ikke streik. - HK godtar ikke skissen. Dette kan skje enten ved at forhandlingsutvalget avviser skissen «over bordet» under meklingsinnspurten. Da kan det bli streik fra samme øyeblikk, eller ved «arbeidstidens start» hvis man blir enige om det. På dette tidspunktet skal alle som er mobilisert til å delta i streik være klare til arbeidskamp, og godt informert om hvorfor. 2

3 Arbeidsgiverne sier nei til skissen, men har ikke varslet lockout(utestengelse). Her tvinges arbeidstakerne ut i streik for å oppnå hva meklingsmannen foreslo. NB: Streik iverksettes fra det tidspunkt som varsles. Den enkelte som har påbegynt sin vakt avslutter sine påbegynte arbeidsoppgaver og avslutter på en forsvarlig måte. Deretter forlater man arbeidsstedet. Er det nødvendig å streike? - Dersom de fagorganiserte ikke hadde streikerett, ville det vært umulig å holde en høy standard på lønns- og arbeidsvilkår. Da ville arbeidsgiverne ha tilegnet seg mye mer av verdiene de ansatte skaper, noe vi kan se resultatene av i land der de ansatte ikke har streikerett. I Norge er streik mer unntaket enn regelen, men streikevåpenet har vært og er et nødvendig pressmiddel ved tariffoppgjør. Hvem skal streike? - Streiken er en arbeidskonflikt mellom HK og NHO og gjelder medlemmer som er omfattet av Butikkoverenskomsten med NHO. Alle tillitsvalgte og medlemmer blir kontaktet før de blir tatt ut i en streik. Vanligvis tas medlemmene ut i streik puljevis, etter en opptrappingsplan. Når på døgnet streiker medlemmene? - I utgangspunktet i deres egen arbeidstid. Men antallet organiserte, mulighet for eventuelt streikebryteri og antall nødvendige personer pr streikevakt kan gjøre det hensiktsmessig å innføre en skiftordning. Her må man vurdere fra tilfelle til tilfelle i samråd med HK. Hvor lenge vil en streik vare? - Det er umulig å si. HK har midler til å holde ut en god stund. Dette vet NHO og vil avveie det mot sine egne streikemidler og hva bedriftene kan tåle av inntektstap. Hva med nye medlemmer på bedriften, kan de være med på en evt konflikt? HK kan varsle plassoppsigelse (hvilke personer som skal delta i streiken)for nyinnmeldte etter at ansatte har meldt seg inn. En eventuell konflikt vil da kunne utvides med de nyinnmeldte 14 dager etter at plassoppsigelsen for de nyinnmeldte har funnet sted. 3

4 Nye medlemmer i en fagforening kan bli omfattet av arbeidskampen selv om medlemskapet er blitt etablert etter oppsigelsen av plassene, eller etter at arbeidskampen er iverksatt. Betingelsene for at nye medlemmer skal kunne tas ut i streik er at medlemskapet er blitt etablert og at det er gitt en ny plassoppsigelse som omfatter de nye medlemmene. Vikar som var ansatt og organisert på tidspunktet for plassfratredelsen, vil normalt være omfattet av plassoppsigelsen. Vikarer som er begynt etter plassoppsigelsen kan det varsles egen plassoppsigelse for senere. Lærlinger omfattes normalt ikke av plassoppsigelsen og dermed konflikten, med mindre de uttrykkelig er tatt med i plassoppsigelsen. Senest 4 dager før en konflikt vil HK meddele plassfratredelse for de medlemmene som skal gå ut i streik ved konfliktens begynnelse. Dette kan være alle det tidligere er gitt plassoppsigelse for eller en del av disse. I sistnevnte tilfelle kan flere tas ut i konflikt med 4 dagers varsel Fra hvilken dato må man være medlem for å få støtte fra HK i en streik? Vil de som melder seg inn nå og fram til meklingen kunne motta streikestønad fra oss? - Svaret er ja. Alle som er registrert som medlemmer innen 13. August vil garantert motta streikebidrag fra forbundet. - Uorganiserte vil ikke få dagpenger fra NAV. Hva hvis det er noen som vil melde seg ut for å slippe å streike? - Normalvedtektene 2 punkt 6 sier følgende: "Utmelding må være skriftlig og grunngitt. Når krav om opprettelse av ny tariffavtale for et personale er reist og saken er under arbeid, kan utmelding fra medlemmer som omfattes av kravet, ikke godkjennes. Det samme gjelder når det er meldt plassfratredelse til Riksmekleren eller anmodning om sympatistreik er besluttet". HK godtar altså ingen utmeldinger frem til oppgjøret er i havn. Bare hvis de slutter i bedriften eller andre åpenbare årsaker. Medlemmer som eventuelt arbeider under streiken, anses som streikebrytere og kan bli ekskludert fra forbundet. Utmeldte behandles som streikebrytere hvis de opptar sitt arbeid. 4

5 Er streikestønad oppgavepliktig /skattepliktig? - Streikestønad er inntekt som det ikke skal skattes av. Den er tenkt å dekke de mest nødvendige utgifter til livets opphold for medlemmet og de som forsørges. Vi får en del forespørsler om stønad under en konflikt. Noen har fått inntrykk av at det vil bli betalt ut streikestønad tilsvarende netto lønn (forsterket streikestønad). Er spørsmålet om streikestønad endelig avklart? - Regler og satser vedtatt av Arbeidsutvalget/forbundsstyret er fortsatt gjeldende. Blir deltagelse i prøvenemd og andre offentlige oppgaver berørt av en eventuell streik? - Nei. Vi er blitt kontaktet av ledelsen på min bedrift, om vår bedrift er tatt ut i streik? Hva skal vi svare? - HK har som kjent brutt forhandlingene med NHO. Når det gjelder informasjon om hvilke bedrifter som vil bli berørt, vil NHO få informasjon om dette i tråd med Hovedavtalens 3-1, nr. 2. Forøvrig vil vi henvise til våre, og NHOs hjemmesider. Får man streikestønad for helligdager? - Vi viser til HKs vedtekter 23 Stønad under arbeidsstans Stønad betales fra og med første streikedag, også for søn- og helligdager som faller i tidsrommet av en konflikt. Hvordan får jeg streikestønad? - Klubbleder har ansvaret for å innrapportere hvilke medlemmer som har krav på streikestønad. Den tillitsvalgte sender inn ferdig utfylt skjema for utbetaling av konfliktstønad til HKs regionskontor. Skjemaet kan lastes ned fra HKs hjemmeside eller fås ved kontakt med regionkontorene hvis tillitsvalgte ikke har tilgang (dette blir først lagt ut når streiken er et faktum og stønad fastsatt). Skjemaet skal inneholde bl.a. fast avtalt uketimetall, dato fra og til de skal ha streikestønad, og medlemmets kontonummer. 5

6 Det skal også påføres dersom det er noen som ikke skal ha streikestønad for eksempel om de har barselpermisjon, permisjon, sykmeldt etc. Første utbetaling blir ca 1 uke etter streiken har startet, og deretter har HK ukentlige utbetalinger. Tillitsvalgte må da sende ukentlige lister, fordi det ikke alltid er de samme som er i streik fra uke til uke. Hva hvis stønaden ikke erstatter min vanlige inntekt? Hva gjør jeg når lånene forfaller eller utgiftene overstiger inntektene? - Dersom du har gjeld i Sparebank1, kan du melde fra og be om betalingsutsettelse fordi du streiker. De fleste andre banker, og særlig Sparebank 1-gruppen, vil også stille seg velvillig til å forskyve betalingsdato eller refinansiere lån. LO-organiserte kan også søke om konfliktlån i Sparebank1. Ta kontakt med din bankforbindelse. Jeg ble syk rett før streiken. Får jeg sykepenger fra arbeidsgiver? - Ja, bedriften må betale sykepenger til deg for arbeidsgiverperioden. Men bedriften har rett til å vente med utbetalingen til etter at streiken er avsluttet. For den tid du er sykemeldt utover arbeidsgiverperioden, skal trygdekontoret utbetale sykepengene. Jeg ble permittert grunnet arbeidsmangel før streiken tok til. Kan de ta fra meg dagpengene mens streiken pågår? - Dessverre kan og vil arbeidsmarkedsetaten gjøre det, dersom bedriften du arbeider i er tatt ut i streik. Hjemmelen for å stoppe dagpengene fins i Folketrygdlovens Begrunnelsen er at dine lønns- eller arbeidsvilkår vil bli påvirket ved utfallet av tvisten. Men fordi du er fagorganisert vil du istedet motta skattefri streikestønad fra HK. Din klubbleder må passe på at ditt navn, din avtalte ukearbeidstid og kontonummer føres inn i skjemaet for konfliktstønad og blir korrekt utfylt. Når streiken er over, skal du ikke ha nye karensdager, men få dagpenger fra første dag. Henvend deg snarest til NAV for å klargjøre hvordan du skal forholde deg. En uorganisert permittert kollega vil verken motta dagpenger eller streikestønad så lenge streiken pågår. 6

7 Hva er streikebryteri? - Hovedregelen er at arbeid som normalt utføres av de som er i streik ikke skal overtas av andre under en konflikt. Streikebryteri er ikke forbudt etter norsk lov, men i grove tilfeller er det antatt at de fagorganiserte, etter at konflikten er over, kan kreve streikebrytere fjernet fra bedriften. Hovedavtalens 10-1 sier at man «har rett til å nekte å arbeide sammen med eller under ledelse av personer som har vist slik utilbørlig opptreden at de etter alminnelig oppfatning i arbeidsliv eller samfunnsliv bør kunne kreves fjernet.» Uorganiserte kan på juridisk grunnlag fortsette å utføre sine egne og opprinnelige arbeidsoppgaver. Heller ikke disse skal overta noen av de streikende sine arbeidsoppgaver. For fagbevegelsen er det fullstendig uakseptabelt, og i våre øyne umoralsk, at uorganiserte svekker en lovlig streik ved å fortsette å arbeide som om alt var normalt. Bedriften kan ikke ta inn ansatte fra andre avdelinger, uorganiserte eller ekstrahjelp eller folk utenfra for å utføre det arbeid de streikende vanligvis gjør. Bare bedriftens daglige ledere/eiere, dvs. personer som i andre sammenhenger fungerer som HK- klubbens motpart i lokale forhandlinger, har rett til å fortsette å drive bedriften under streik. NB! Mellomledere eller ledere som normalt ikke er med i den daglige ledelsen kan altså ikke overta de streikende sine arbeidsoppgaver. Kan bedriften søke om dispensasjon til at arbeidet kan fortsette under konflikten? - HK presiserer at bedriftens generelle økonomiske situasjon eller salg, ikke er noe grunnlag for dispensasjoner. Aktuell grunn kan være fare for liv og helse eller fare for betydelige materielle skader. Hvis bedriften på annet grunnlag ønsker å søke om dispensasjon, må de sende søknaden via NHO. NHO vil sende den til HK. Ingen dispensasjonssøknad vil bli behandlet før eventuell streik er et faktum. Når blir de nye lønnstilleggene gjeldende fra? - Dette blir et forhandlingsspørsmål mellom NHO og LO ved avslutningen av konflikten. Ofte er tilleggene først gitt fra streikens opphør og ikke fra den dag overenskomstene skulle vært fornyet. Hva med lærlinger? 7

8 - Disse er ikke omfattet av streiken og skal fortsette opplæringen med mindre det ikke er praktisk mulig da kan de permitteres med 7 dagers varsel. Hva med innleid personell? - Disse har også rett til å jobbe under streiken, men ikke med arbeidet til de streikende. Kan jeg ta ferie mens det er streik? - Ferieloven sier at fastsetting og avvikling av ferie, inkludert utbetaling av feriepenger, skal skje etter de vanlige reglene også under en konflikt. Lovlig arbeidskamp gir ikke arbeidsgiveren rett til å endre tidspunktet for ferie som er fastsatt før konflikten brøt ut. I slike tilfeller plikter arbeidsgiveren også å sørge for at feriepengene blir utbetalt på vanlig måte, selv om bedriften er rammet av konflikt når ferien skal avvikles. Blir ikke feriepengene utbetalt, skal ferien anses som ikke avviklet. Avspasering: - Avspasering som er avtalt tatt ut i tidsrom rammet av streik, er i utgangspunktet å anse som tapt tid. Arbeidstaker kan prøve å få endret tidspunktet for avspasering før streiken er et faktum. Hvis arbeidstaker eksempelvis avspaserer ukedag (streikens første dag) kan vedkommende ikke kreve streikestønad for ukedag. Streikekomiteen på bedriften skal ikke sette arbeidstaker opp som streikevakt denne dagen. Sykmeldt og streikerammet: - Er man sykmeldt av lege før konflikten bryter ut, sikrer folketrygdloven at man har krav på sykepenger fra det offentlige under konflikten. Er man sykmeldt med egenmelding når konflikten bryter ut, har man ikke krav på sykepenger. Det samme gjelder om man blir sykmeldt av lege etter at konflikten har brutt ut. Er man fortsatt sykmeldt når konflikten avsluttes, har man krav på sykepenger fra arbeidsgiveren eller det offentlige fra den dagen arbeidet tas opp igjen. Jeg har fått innvilget lønnet permisjon. Gjelder det selv om det blir streik? - Har man fått innvilget permisjon med lønn før konflikten brøt ut, er man ikke omfattet av konflikten. Det vil si at den lønnede permisjonen fortsetter under konflikten. 8

9 Hvis jeg permitteres som følge av streiken, men ikke får fordeler av resultatet, har jeg da rett på dagpenger? - Ja, ansatte som permitteres som følge av streiken, men som ikke får fordeler som følge av streiken, har rett på dagpenger. Dette gjelder ansatte som kommer inn under overenskomster med andre arbeidsgivermotparter enn NHO, slik som for eksempel Virke eller SAMFO, samt ansatte i bedrifter som ikke omfattes av en tariffavtale. Får du avslag på søknad om dagpenger kan du anke avgjørelsen. HKs regionkontor kan hjelpe deg med anken. Hvilken type dokumentasjon må jeg som permittert framvise for NAV for å få utbetalt dagpenger så raskt som mulig? Dere bør ha følgende dokumentasjon fra arbeidsgiver: Lønnslipp Bekreftelse på permitteringen Bekreftelse på at du er omfattet av annen overenskomst og annen arbeidsgivermotpart enn NHO Hva skjer med karensdagene (ventedager)? - Vi gjør oppmerksom på at forbundet kan dekke dine karensdager i forbindelse med slike permisjoner. Søknadsskjema finner du på HKs hjemmeside eller ved å henvende deg til ditt regionkontor. Kan de som ikke er i streik bli permittert? - Ja, man kan bli permittert både som følge av arbeidskonflikt i egen bedrift og på grunn av konflikt i en annen bedrift. Her er de viktigste reglene som gjelder: Streik i egen bedrift: - Ansatte som ikke er i streik kan blir permittert under en konflikt. I utgangspunktet sier hovedavtalen at permittering skal varsles 14 dager i forveien, men ved fare for konflikt kan bedriften sende ut et betinget permitteringsvarsel. Dette kan for eksempel sendes ut når forhandlingene brytes. Når det er gått 14 dager fra det betingede permitteringsvarslet ble sendt ut, kan bedriften iverksette permittering på kort varsel. Hovedavtalen ( 8-5) angir ikke noen bestemt frist, men sier at de som permitteres skal orienteres "så lang tid forut som mulig. 9

10 Har jeg krav på permitteringslønn hvis jeg blir permittert som følge av streik? - Nei. Lov om lønnsplikt under permittering gjelder ikke når permitteringen skyldes arbeidskamp. Det betyr at de som permitteres på grunn av streik ikke har krav på permitteringslønn fra arbeidsgiveren. Folketrygdloven sier at folk som er permittert på grunn av streik heller ikke har krav på dagpenger fra det offentlige «dersom det må antas at vedkommendes lønns- eller arbeidsvilkår vil bli påvirket av utfallet av tvisten.» Det er de lokale NAV -kontorene som avgjør om man har rett til dagpenger eller ikke. Vanligvis vil fagforbund utbetale konfliktstønad til medlemmer som blir permittert og ikke får økonomisk stønad fra verken arbeidsgiveren eller det offentlige. Permitterte medlemmer kan imidlertid ha krav på å få dekket karensdager fra HK. Mer informasjon om reglene og søknadsskjema finnes på HKs hjemmeside. Streikevakt: Hvis noen av medlemmene er i utdanning/intern opplæring under deler av streiken, kan de da få fritak fra streikevakt/tillatelse til å delta på denne? - Utdanningen/opplæring har ikke tilknytning til arbeidsoppgavene medlemmet utfører. De kan delta på utdanningen. Streikevaktene bør tilrettelegges slik at de kan gjennomføre sin undervisning og opplæring. De skal stå streikevakter, men ikke når de skal ha undervisning. Andre spørsmål. Hvor kan jeg finne svar på disse? - Handel og Kontor har utarbeidet et hefte om streik samt annet materiell som plakater og brosjyrer. Videre kan du oppdatere deg jevnlig om konflikten på HKs hjemmeside: og på facebook og Twitter. 10

Konflikt Streik - Lockout

Konflikt Streik - Lockout Innhold Streik - Lockout... 2 Innledning... 2 Forhandlingenes gang... 2 Brudd i forhandlingene... 2 Former for streik... 2 Regionkontorene... 3 Streikekomité i regionen... 3 Streikekomité i avdelingen...

Detaljer

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet Oslo, 07.02.00 STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 2 2. Arbeid i forbindelse med konflikt 3 2.1 Nedkjøringsavtale 3 2.2 Dispensasjoner under konflikt

Detaljer

Tariffoppgjøret & bedriften

Tariffoppgjøret & bedriften MEF-notat nr. 1 2013 April 2013 Tariffoppgjøret & bedriften Kilde: MEF, NHO, Det kollektive arbeidslivet (Stokke, Evju, Førland 2003) MEF en arbeidsgiverorganisasjon MEF har hovedavtale med LO. Under denne

Detaljer

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN N O R S K N Æ R I N G S - O G N Y T E L S E S M I D D E L A R B E I D E R F O R B U N D

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED STREIK

BEREDSKAPSPLAN VED STREIK BEREDSKAPSPLAN VED STREIK 1. Henvisninger - regler ved arbeidskonflikt Lover/regler: Lov om arbeidstvister Hovedavtalen Hefte fra KS Streik forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp (10.

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

Fritids- og opplevelsesavtalen

Fritids- og opplevelsesavtalen Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Arbeidsmandsforbund 2014-2016 Fritids- og opplevelsesavtalen FRITIDS- OG OPPLEVELSESAVTALEN 2014-2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Fritids- og aktivitetsavtale Gjelder 01.05.2014 30.04.2016

Fritids- og aktivitetsavtale Gjelder 01.05.2014 30.04.2016 Fritids- og aktivitetsavtale Gjelder 01.05.2014 30.04.2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge Norsk Arbeidsmandsforbund på den

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10.

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 UTGAVE JANUAR 2009 KAN FRITT KOPIERES NÅR KILDEN OPPGIS.Forord... 4 Forord... 5 1 Å ha tillitsverv... 6 1.1 Til deg som har påtatt deg tillitsverv... 6 1.2

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer