F M. Side 1. Tariffinformasjon / Industri Energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F M. Side 1. Tariffinformasjon / Industri Energi 11.06.2009"

Transkript

1 F FORHANDLING M MEKLING STREIK K HVA NÅ? INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER OMFATTETT AV FORBUNDETS OVERENSKOMSTER MED NORGES REDERIFORBUND Tariffinformasjon / Industri Energi Side

2 INNHOLD Innledning 3 A. Forhandlingsform 3 Forhandlinger 3 Forhandlingsbrudd 3 Mekling 3 Brudd i meklingen, plassfratredelse 3 Enighet eller konflikt 4 C. Konfliktens omfang 4 B. Avdelingens og klubbens oppgaver under konflikt 4 Forberedende arbeid 5 Nedkjøringsavtaler 5 Dispensasjoner 6 Innleid personell 6 Entreprenøroppdrag 6 Overføring av produksjon 6 Arbeidsledere 6 Streikevakter 6 Kontaktmøter med bedriften 7 Klubbkontor 7 Informasjonsmøter 7 Stønad under konflikt 7 Trekk av ekstrakontingent 8 Skiftarbeid 8 Sykepenger 8 Ferieavvikling 8 Permittering 8 Lærlinger 9 Personlig økonomi 9 Sluttord 9 VEDLEGG: Forbundets vedtekter 26 Tariffinformasjon / Industri Energi Side

3 Innledning I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring av streik eller lockout har lokale fagforeninger mange viktige oppgaver. I dette heftet har vi utarbeidet en "veiviser" for tillitsvalgte. Det er av stor betydning at man setter seg grundig inn i dette stoffet, slik at vi unngår feil og unødvendig arbeid. Opplysningene i heftet tar utgangspunkt i forbundets vedtekter og innarbeidet praksis. I stedet for ordene streik eller lockout er uttrykket konflikt konsekvent benyttet, fordi det i praksis er de samme oppgavene som utføres. Ved eventuell konflikt vil forbundet gi løpende informasjon via nettsidene på A. Forhandlinger Det er forbundets oppnevnte forhandlingsutvalg og tilsvarende utvalg i Norges Rederiforbund som forhandler om revidering av overenskomsten og/eller lønnsreguleringer. Tidspunkt for forhandlinger avtales mellom partene, og det er vanlig å bli enige om en frist for når forhandlingene skal være sluttført. Minst like vanlig er det at partene oversitter den fristen for å forsøke å komme til enighet. Dersom man kommer til enighet i forhandlingene kan resultatet godtas umiddelbart, eller det kan sendes ut til uravstemming blant medlemmene. Forhandlingsbrudd Dersom man ikke kommer til enighet i forhandlinger kan begge eller en av partene kreve brudd i forhandlingene. Bruddet skal straks meddeles Riksmeklingsmannen. Samtidig vil arbeidsgiverorganisasjonen og riksmeklingsmannen bli varslet om plassoppsigelse for/blant de medlemmer som er omfattet av de avbrutte forhandlinger. Mekling Hvis Riksmeklingsmannen, når han har mottatt denne meldingen, finner at en arbeidsstans for dette området vil skade allmenn interesse, skal han etter loven forby arbeidsstans/konflikt inntil mekling er prøvd. Han vil så i samråd med partene fastsette tidspunkt for mekling, frist for meklingens avslutning m.v. Partene er med dette underlagt Riksmeklingsmannens styring, og han skal i meklingen forsøke å bringe partene til enighet. Brudd i meklingen, plassfratredelse 10 dager etter at meklingsmannen la ned forbud mot arbeidsstans kan en av partene, eller begge, kreve meklingen avsluttet og informere om hvilke arbeidstakere som vil bli tatt ut i konflikt (sende varsel om plassfratredelse) dersom meklingen ikke fører frem innen det tidspunkt som er fastsatt for avslutning. Informasjon om hvilke bedrifter som blir berørt og hvilke medlemmer som skal ut i konflikt blir offentliggjort og sendt de involverte tillitsvalgte umiddelbart etter at arbeidsgiverorganisasjonen og meklingsmannen er orientert. Enighet eller konflikt Dersom Riksmeklingsmannen finner grunnlag for det, kan han velge å legge fram et forslag til enighet for partene. Det vil da være opp til partene om de vil akseptere dette, eller eventuelt å sende det ut til uravstemning blant sine medlemmer. I de fleste tilfeller venter meklingsmannen med å legge fram forslag til han vet at partene kan bli enige. Dette kan han ha funnet ut bl.a. ved å ha lagt fram en eller flere såkalte skisser. Tariffinformasjon / Industri Energi Side

4 Blir det uravstemning vil det kunne bli konflikt dersom medlemmene sier nei til forslaget. Konflikt kan det selvfølgelig også bli dersom en av partene eller begge ikke aksepterer forslaget. Til syvende og sist er det forbundsstyret/lo som avgjør om medlemmene tas ut i konflikt. B. Konfliktens omfang En eventuell arbeidsstans omfatter i utgangspunktet bare de organiserte arbeidstakere innenfor de berørte avtaleområder som det er varslet plassfratredelse for. Arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikten skal ikke utføre arbeid som ellers utføres av de streikende arbeidstakere. Andre grupper som ikke omfattes av konfliktvarsel, og som ikke utfører blokkert arbeid på bedriften, vil normalt ikke bli berørt av konflikt. I utgangspunktet skal bedriften dekke kost, losji og hjemreise for ansatte som er på tjenestereise/oppdrag når de går ut i konflikt. Dette kan avstedkomme diskusjoner, og praktisk gjennomføring bør drøftes med bedriften før konflikten iverksettes. Det kan for eksempel avtales at det i forbindelse med reiser bestilles tur/retur-billetter, at det utbetales reiseforskudd eller lignende. Bedriftens innehaver og øverste ledelse kan ellers ved eget arbeid søke å avverge virkningen av konflikten. (Se eget punkt om lærlinger.) C. De tillitsvalgtes oppgaver Generelt vil vi understreke at i forbindelse med en konfliktsituasjon er det den lokale fagforening som har hovedansvaret for utførelsen av de oppgaver som er tillagt de lokale tillitsvalgte. Når det er klart at det kan bli konflikt, bør derfor fagforeningsstyret snarest orientere de tillitsvalgte om de praktiske sider ved gjennomføring av konflikten. Det bør etableres et konfliktutvalg som skal fungere i hele den tiden man er i konflikt. På den måten kan man snarest mulig gå ut med de orienteringer som er nødvendig å gi til enhver tid. Forberedende arbeid Det er for sent å sette i gang det forberedende arbeidet fra det tidspunkt konflikt er et faktum. Før en eventuell konflikt har de lokale fagforeninger et stort ansvar for å forberede en slik situasjon. Lister over mailadresser og mobilnumre til medlemmer vil være viktige hjelpemidler i forhold til organisering og informasjon. Slike lister bør derfor foreligge fra første dag. Streikende har i prinsippet ikke adgang til bedriften, derfor bør de tenke gjennom hva de har i garderobeskap og på arbeidsplassen. Hovedavtalen sier at partene på bedriften i god tid må bli enige om fremgangsmåte når arbeidet skal legges ned og tas opp igjen. Målet er at både sikkerhet og verdier skal bli tatt vare på. Nedkjøringsavtaler Når en konflikt inntrer, er utgangspunktet for den lokale fagforening at alt arbeid på den enkelte bedrift er blokkert. I denne forbindelse må klubbene drøfte med bedriftene dispensasjoner for personell som må være til stede på bedriften for å sikre at bedriftens utstyr og liknende ikke blir ødelagt, og at det er iverksatt de nødvendige sikringstiltak mot brann, Tariffinformasjon / Industri Energi Side

5 tyveri og liknende. Som regel er det spørsmål om å få dispensasjon for vaktmann, men det kan også være aktuelt for andre grupper. Når det gjelder offshore, henvises det til Rammeforskriftens 31: Ved arbeidskonflikter skal den ansvarlige sette i verk nødvendige tiltak for å opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå. Arbeidsgiver og arbeidstakerne i det enkelte selskap skal inngå avtale om sikkerhetsarbeide ved en arbeidskonflikt. Avtalene skal inneholde: a) Nedkjøringsavtale: Hvordan aktiviteter avvikles og brønner sikres i henhold til gjeldende boreprogram, og hvilke funksjoner og stillinger som inngår i dette arbeidet. b Avtale om sikkerhetsbemanning: Hvilke funksjoner og stillinger som inngår i sikkerhetsarbeid etter at nedstenging er gjennomført og avsluttet, og hva sikkerhetsbemanningen skal gjøre. Arbeidstakerne skal delta i nødvendig sikkerhetsarbeid etter avtale før en arbeidsstans settes i verk. Sikkerhetsbemanningen skal gå fram av bemanningsplanen for innretningen. Dispensasjoner Når det gjelder andre dispensasjoner må disse godkjennes av partene sentralt. Det vil si av forbundet og rederiforbundet. Fremgangsmåten i denne forbindelse vil være at bedriften sender søknad til rederiforbundet som sammen Industri Energi avgjør om søknaden innvilges. Bedrifter som ikke er medlem av Norges Rederiforbund fremmer søknad om dispensasjon direkte til forbundet som behandler søknaden og beslutter om dispensasjon skal gis. Hverken lokale fagforeninger eller tillitsvalgte skal gi sitt syn til kjenne på slike dispensasjonssøknader før de får henvendelse fra forbundet. Innleid personell Forholdet til eventuelt innleid personell som utfører arbeid som er en del av bedriftens vanlige produksjon, må tas opp med bedriftsledelsen. Disse kan ikke etter vår oppfatning, være i arbeid under konflikt. Entreprenøroppdrag Når det gjelder entreprenøroppdrag i Norge som utføres av utenlandske selskaper med utenlandske arbeidere, vil dette kunne skje bare dersom det er snakk om et reelt entreprenøroppdrag under egen ledelse, med egne ansatte og på et klart avgrenset område. Eksempel: Montering av en maskin med egne montører og egen arbeidsledelse. Dette vil skje uhindret, men man kan ikke vente noen assistanse fra våre medlemmer, for eksempel ved sveisearbeid eller kranføring. Forutsetter oppdraget slike hjelpefunksjoner, vil oppdraget måtte avsluttes i det øyeblikk det er behov for slik assistanse. I de tilfeller det er vanskelig å skille klart mellom hva som er entreprise og hva som er leieoppdrag, skal forbundet kontaktes. Arbeidsledere I kontakten med bedriften må den lokale fagforening ta opp spørsmål om forholdet til for eksempel uorganiserte arbeidsledere mv. Disse har ikke anledning til å utføre annet arbeid enn det som de til daglig er tillagt. Disse gruppene kan derfor ikke under noen omstendighet utføre blokkert arbeid under konflikt. Tariffinformasjon / Industri Energi Side

6 Sikkerhetsnbemanning Den lokale fagforening må også drøfte med bedriften hvilket arbeid som skal tillates utført av den fastsatte sikkerhetsbemanning. Det understrekes at kun arbeid relatert til innretningens umiddelbare sikkerhet skal tillates. Streikevakter Ved konflikt blant forbundets medlemmer offshore vil forbundet i samarbeid med de lokale fagforeninger organisere streikevakter på utreisestedene. Ved konflikt blant landansatte må de lokale fagforeninger organisere streikevakter på bedriften. Streikevaktene må instrueres om at de alltid må opptre på en verdig måte. Streike- og blokadebrytere må avvises på en pen, men bestemt måte. Streikevaktenes oppgaver er først og fremst å sørge for at ingen utfører det arbeid som våre medlemmer normalt skulle ha utført. Skulle det forekomme forsøk på streikebryteri, må dette straks meldes til den lokale fagforening og til forbundet. Hvis man på det lokale plan ikke får stoppet en slik utvikling, vil forbundet vurdere tiltak. Det er av stor betydning at de som tas ut til streikevakter opptrer bestemt, men samtidig med ro og verdighet, slik at de ikke skaper unødig tilspissede situasjoner. Kontaktmøter med bedriften Under en konflikt kan det være behov for å ha en viss kontakt med bedriftsledelsen. Det bør avtales på hvilket grunnlag slike kontakter skal tas og når slike møter eventuelt skal holdes. Klubbkontor Ved mange av våre bedrifter har den lokale fagforening eget klubbkontor. Trolig har de fleste tillitsvalgte ønske om å benytte klubbkontorene også i en konfliktsituasjon. Etter forbundets oppfatning bør det være naturlig at bedriftene gir adgang til dette. Det bør derfor på forhånd avtales hvem som skal ha adgang til klubbkontoret, og hvem som eventuelt gis adgang etter spesiell avtale. Hvis de lokale fagforeninger mot formodning ikke får anledning til å bruke klubbkontoret inne på den enkelte bedrift, må fagforeningsstyre/konfliktutvalg etablere kontor utenfor bedriften. Informasjonsmøter Forbundet vil fortløpende vurdere behovet for å arrangere informasjonsmøter for medlemmene. Tidspunkt og sted for slike møter vil bli meddelt de lokale fagforeninger og vil bli annonsert i media. Ved konflikt blant landansatte vil det være naturlig at den lokale fagforening og konfliktutvalget arrangerer informasjonsmøter for medlemmene. Stønad under konflikt Forbundets vedtekter 26 (vedlagt) redegjør for hvem som har rett til stønad. Gjeldende stønadsbeløp (pr. april 2008) er: Arbeidstakere på dagtid (37,5 t/uke) 71,- /time Arbeidstakere på 2-skift (36,5 t/uke) 73,- /time Arbeidstakere på 3-skift (35,5 t/uke) 75,- /time Arbeidstakere på helkont. skift / offshorearbeidere (33,6 t/uke) 79,- /time Den lokale fagforening fører kontroll med hvilke medlemmer som er omfattet av konflikten og sender oversikt over dette til forbundet. Medlemmer som tar annet arbeid i bedrift som ikke omfattes av konflikt har ikke rett til stønad. Tariffinformasjon / Industri Energi Side

7 Trekk av ekstrakontingent Forbundsstyret kan i forbindelse med konflikt skrive ut ekstrakontingent blant de medlemmer som ikke er omfattet av konflikten. Skiftarbeid Skiftarbeidere/offshorearbeidere skal under konflikten bare trekkes i lønn for de timer som de etter arbeidsplanen sin skulle ha vært på jobb. Dager som etter arbeidsplanen er fridager, skal altså ikke trekkes. Konfliktbidrag vil bli utbetalt for de timer som tapes (dokumentert arbeidstap). Sykepenger Medlemmer som er sykemeldt når konflikten inntrer får sykepenger som vanlig og betaler kontingent. Medlemmer som friskmeldes mens konflikten varer, har krav på vanlig stønad fra samme dag. Bedriftens plikt til å utbetale sykepenger bortfaller under konflikten, men gjenoppstår når konflikten er over. Det er folketrygden som betaler sykepenger i konfliktperioden, også i arbeidsgiverperioden. Ferieavvikling Under en konflikt skal ferie som er avtalt før plassoppsigelse, avvikles som normalt, etter Ferielovens 6 og 7. Bedriften kan ikke endre tiden for fastsatt ferie på grunn av konflikten. Hvis bedriften ikke utbetaler feriepenger, anses ikke ferien som avviklet. Ferielovens 9 pkt. 4. I og med at avtalt ferie skal avvikles på vanlig måte under konflikt, skal også feriepenger utbetales som normalt. Ferielovens 11 pkt. 1 og 4. Permittering Det er vanlig at bedriften permitterer de uorganiserte under en konflikt. For medlemmer av forbundet gjelder kun bestemmelser om: Konflikt i egen bedrift Arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikt i egen bedrift kan permitteres etter Hovedavtalens Kap. 8, forutsatt at de ikke lenger kan sysselsettes på rasjonell måte. Det skal i så fall gis 14 dagers varsel. Den som måtte bli berørt av permitteringen, skal underrettes så lang tid forut for iverksettelsen som mulig. Permittering ved konflikt i annen bedrift Konflikt i annen bedrift kan føre til vanskeligheter slik at det kan gi saklig grunn for permittering etter Hovedavtalens Kap. 8. I slike tilfeller gjelder ikke reglene om 14 dagers varsel ubetinget. Bedriften er imidlertid forpliktet til å gi det varsel som er mulig. Denne permitteringen gir rett til arbeidsledighetstrygd / dagpenger hvis ikke utfallet av den konflikt som er årsaken til permitteringen får konsekvenser for lønns- og arbeidsforholdene til de som blir permittert. Konferanse med de tillitsvalgte Før varsel gis skal det konfereres med de tillitsvalgte. Fra konferansen skal det settes opp protokoll og varselfristen begynner først å løpe fra den dag det er satt opp protokoll. Lov om lønnsplikt ved permittering Arbeidsgivers lønnsplikt gjelder ikke ved permittering som er en følge av arbeidskamp, jf. lovens 3 nr. (3). Lærlinger I forbundets plassoppsigelse inngår ikke lærlinger hvis dette ikke er uttrykkelig varslet. Lærlingene kan ikke påta seg arbeid som før konflikten ble utført av de streikende Tariffinformasjon / Industri Energi Side

8 arbeidstakerne. Lærlinger skal, hvis de ikke er tatt med i plassoppsigelsen, fortsette sin opplæring under konflikten. Bedriften skal så vidt mulig drive opplæring på vanlig måte. Hvis konflikten medfører at det ikke er mulig å drive opplæring på rasjonell måte, kan lærlingene med minst 7 dagers varsel permitteres for det tidsrom konflikten varer. De lærlinger som i denne forbindelse vil bli permittert, kan miste retten til arbeidsløshetsstønad. Vi viser i denne forbindelse til Lov om Folketrygd: Bortfall ved streik og lockout. Det ytes ikke dagpenger til trygdet som deltar i streik, eller som er omfattet av lockout eller annen arbeidstvist. Det samme gjelder trygdet som ikke deltar i arbeidstvisten, men som på grunn av arbeidstvisten blir ledig ved bedrift eller arbeidsplass som tvisten gjelder, dersom det må antas at vedkommendes lønns- eller arbeidsvilkår vil bli påvirket ved utfallet av tvisten. Lærlinger som er medlemmer av forbundet, vil ved permittering også få rett til stønad som andre medlemmer i forbundet som kommer ut i konflikt. De lærlinger som i den tid konflikten varer, gjennomgår yrkesskolens avslutningskurs, skal selvsagt fortsette sin skolegang, og i denne skoletiden har lærlingene krav på vanlig lærlingelønn fra bedriften. Personlig økonomi En konflikt vil alltid være en økonomisk belastning for de som er involvert. Hvis konflikten varer lenge, vil det lett oppstå gnisninger på grunn av økonomiske problemer. Den lokale fagforening og de tillitsvalgte bør oppfordre medlemmene til å kontakte banker og andre kredittinstitusjoner for å få avtalt utsettelse av avdrag og renter så lenge konflikten varer. Sluttord I forbindelse med konflikt blir vårt samhold satt på alvorlige prøver, ikke minst mellom oss som mennesker og fagforeningskamerater. Bruk tid i deres vurderinger, opptre med verdighet, og forsøk å se i forkant hvilke situasjoner dere kan komme opp i. Tenk igjennom hvordan dere vil opptre. Vær tålmodige med hverandre som tillitsvalgte og forsøk å informere medlemmene på en god måte, slik at de forstår situasjonen og står sammen med de av dere som må være ledere under en eventuell konflikt. Lykke til fra forbundet! Tariffinformasjon / Industri Energi Side

9 VEDLEGG: Forbundets vedtekter 26 Stønad under konflikt 1. Når konflikt er satt i verk i samsvar med disse vedtekter gis medlemmer som mister inntekt på grunn av konflikten rett til stønad med kr 67,- *)pr. tapt arbeidstime. Skiftarbeidere og sokkelarbeidere skal ikke rammes i forhold til reglene. Permitterte medlemmer som omfattes av oppgjøret, vil etter å ha søkt dagpenger gjennom det lokale NAV- kontor og fått avslag, få streikestøtte på lik linje med medlemmer i konflikt. Medlemmer som uten gyldig grunn uteblir fra streikevakt / andre oppgaver under en konflikt, mister retten til streikestønad. Forbundsstyret kan endre satsene i perioden. 2. For å ha rett til stønad må de enkelte medlemmer ha stått tilsluttet LO minst 2 måneder før konflikten bryter ut. På steder hvor forbundet ikke har avdeling, og hvor arbeiderne samlet organiserer seg, kan forbundsstyret fravike regelen om minst 2 måneders tilslutning. Forutsetningen for all utbetaling av stønad er at medlemsforholdet er i orden i henhold til vedtektene. Medlemmer som er omfattet av tariffavtalen, og er organisert på det tidspunkt plassoppsigelse finner sted, og på grunn av konflikten melder seg ut, er streikebrytere og mister retten til streikebidrag. 3. Medlemmer som er syke når konflikten blir satt i verk, har krav på stønad fra den dagen de blir friskmeldt mot å legge frem legeattest om det. Medlemmer som er skrevet ut til militærtjeneste da konflikten ble satt i verk, får stønad fra den dag de blir dimittert. 4. Avdelingen sender fullstendig revidert regnskap over utbetalinger konflikten har ført med seg 1 mnd. Etter at konflikten er hevet. *) Satsen er regulert pr. 1. april Se side 7. Tariffinformasjon / Industri Energi Side

AVDELINGENS OG KLUBBENS OPPGAVER UNDER STREIK

AVDELINGENS OG KLUBBENS OPPGAVER UNDER STREIK AVDELINGENS OG KLUBBENS OPPGAVER UNDER STREIK Tariffinformasjon / Industri Energi Side 1 06.06.2016 INNHOLD Innledning 3 A. Forhandlingsform 3 Forhandlinger 3 Forhandlingsbrudd 3 Mekling 3 Brudd i meklingen,

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør www.fellesforbundet.no VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Konflikt Streik - Lockout

Konflikt Streik - Lockout Innhold Streik - Lockout... 2 Innledning... 2 Forhandlingenes gang... 2 Brudd i forhandlingene... 2 Former for streik... 2 Regionkontorene... 3 Streikekomité i regionen... 3 Streikekomité i avdelingen...

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Arbeidskonflikt Streik Lockout

Arbeidskonflikt Streik Lockout Arbeidskonflikt Streik Lockout Innledning I dette heftet vil vi ta for oss hva slags konflikter som kan oppstå i arbeidslivet, og hvordan grupper og avdelinger skal opptre under slike forhold. Alle ledd

Detaljer

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Tariffinformasjon Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Mekling og mulig streik Parat og Norsk Industri ble ikke enige i årets revisjon av Industrioverenskomsten. Det

Detaljer

Spørsmål og svar ved mekling, evt. streik

Spørsmål og svar ved mekling, evt. streik Spørsmål og svar ved mekling, evt. streik 2017 AAF HK 1 4. desember kl. 10.00 møtes HK og AAF (www.aaf.no) hos Riksmekleren. Dersom partene ikke blir enige innen klokken 24.00 blir det streik fra arbeidstidens

Detaljer

VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Fellesforbundet Besøksadresse: Lilletorget 1, 0184 Oslo Postadresse: Postboks 9199, Grønland 0134 Oslo Telefon: 02306 Telefax: 23 06

Detaljer

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering Medlemsinformasjon fra Norsk Sjøoffisersforbund 2014 Innhold: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Hvis Norsk Sjøoffisersforbund streiker Hvis et annet

Detaljer

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik Spørsmål og svar ved mekling, evt streik 2014 NHO Butikk 1 Når tariffoppgjør går til mekling, evt streik dukker det opp mange spørsmål. Her svarer vi på noen av de mest vanlige spørsmålene. 28. 29. August

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør www.arbeidsmandsforbundet.no www.arbeidsmandsforbundet.no Innledning Under tariffoppgjøret, ved gjennomføring av uravstemning og ved

Detaljer

Tariffinformasjon. Til tillitsvalgte i Apotek 1 og Boots Vennligst informer deres medlemmer om innholdet Oslo, 9.mai 2014. Innhold

Tariffinformasjon. Til tillitsvalgte i Apotek 1 og Boots Vennligst informer deres medlemmer om innholdet Oslo, 9.mai 2014. Innhold Tariffinformasjon Til tillitsvalgte i Apotek 1 og Boots Vennligst informer deres medlemmer om innholdet Oslo, 9.mai 2014 Innhold Mekling og mulig streik... 2 Våre krav 2 Hvem blir omfattet av en eventuell

Detaljer

VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

STREIKEBROSJYRE. Rettigheter og plikter i en streikesituasjon. Statlig tariffområde

STREIKEBROSJYRE. Rettigheter og plikter i en streikesituasjon. Statlig tariffområde STREIKEBROSJYRE Rettigheter og plikter i en streikesituasjon Statlig tariffområde Rettigheter og plikter i en streikesituasjon Statlig tariffområde Hva er en streik: Streik er arbeidsnedleggelse, og innebærer

Detaljer

Tariffinformasjon. Til Parats medlemmer omfattet av Riksavtalen. Innhold. Oslo, 13. mai 2016

Tariffinformasjon. Til Parats medlemmer omfattet av Riksavtalen. Innhold. Oslo, 13. mai 2016 Tariffinformasjon Til Parats medlemmer omfattet av Riksavtalen Oslo, 13. mai 2016 Innhold Mekling og mulig streik... 2 Våre krav 2 Hvem blir omfattet av en eventuell streik?... 2 Spesielle forhold tilknyttet

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Tariffavtaler avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Detaljer

Innhold Revidert Januar-2008

Innhold Revidert Januar-2008 Innhold Innledning...5 Hvem omfattes av streiken...5 Spesielle unntak fra streik...6 Dispensasjoner under streik...6 Streikestønad...7 Iverksettelse av streik - streikekomité...7 Informasjon - kommunikasjon...9

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre seg tariffavtalen(e)? Hovedtemaer 1. Organisasjonsretten 2. Særavtaler og

Detaljer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer Opplysningene i denne brosjyren er basert på aktuelle avtaler og lover som var gjeldende i oktober 2008. Brosjyren finnes også i en nettbasert versjon på Fellesforbundets hjemmesider som vil bli oppdatert

Detaljer

SANs konfliktberedskap

SANs konfliktberedskap SANs konfliktberedskap SANs konfliktberedskap Informasjon og veiledning i konfliktberedskap SANS KONFLIKTBEREDSKAP... 1 INFORMASJON OG VEILEDNING I KONFLIKTBEREDSKAP... 1 1. GENERELT OM KONFLIKTER... 2

Detaljer

KONFLIKTBEREDSKAP STREIK

KONFLIKTBEREDSKAP STREIK KONFLIKTBEREDSKAP STREIK 2012 1 HENSIKTEN MED BEREDSKAPSPLAN... 3 2 AKTUELLE LOVER OG AVTALER... 3 3 HVEM PLANEN OMFATTER... 3 4 BEREDSKAPSPLAN... 3 4.1 Ansvarlig for kommunens drift... 3 4.2 Kontakt med

Detaljer

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK ARBEIDSTVISTLOVEN OG TJENESTETVISTLOVEN Arbeidstvistloven (lov om arbeidstvister) gjelder for kommunesektoren, Spekterområdet og privat sektor, og Tjenestetvistloven (lov om offentlige

Detaljer

Informasjonshefte ved permitteringer

Informasjonshefte ved permitteringer Informasjonshefte ved permitteringer Revidert 1. oktober 2009 1 Informasjonshefte om permitteringer Dette heftet gir en beskrivelse av de lover, forskrifter og avtaler som gjelder i forbindelse med permittering

Detaljer

Tariffoppgjøret & bedriften

Tariffoppgjøret & bedriften MEF-notat nr. 1 2013 April 2013 Tariffoppgjøret & bedriften Kilde: MEF, NHO, Det kollektive arbeidslivet (Stokke, Evju, Førland 2003) MEF en arbeidsgiverorganisasjon MEF har hovedavtale med LO. Under denne

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør www.arbeidsmandsforbundet.no Innledning Under tariffoppgjøret,

Detaljer

Informasjonshefte i forbindelse med tarifforhandlinger og arbeidskamp

Informasjonshefte i forbindelse med tarifforhandlinger og arbeidskamp Informasjonshefte i forbindelse med tarifforhandlinger og arbeidskamp Innholdsfortegnelse side 1. Ulike typer arbeidskamp 3 2. Permittering og vilkår for dagpenger under arbeidsløshet 6 3. Tariffoppgjør

Detaljer

Innhold Revidert Januar-2008

Innhold Revidert Januar-2008 Innhold Innledning...5 Gangen i tariffoppgjøret...6 Hvilke forskjellige typer streik har vi?...7 Generelt om streikeuttaket...7 Hvem omfattes av streiken hvem omfattes ikke...8 Spesielle unntak fra streik...9

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse?

Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Advokat/partner Jens Kristian Johansen e-post: jejo@grette.no, mob: 99 70 87 78 Advokat Vibeke Holm e-post: viho@grette.no, mob: 97 66 92 62 Når

Detaljer

Konfliktberedskap. Plan for gjennomføring av arbeidskonflikt i Yrkestrafikkforbundet

Konfliktberedskap. Plan for gjennomføring av arbeidskonflikt i Yrkestrafikkforbundet Konfliktberedskap Plan for gjennomføring av arbeidskonflikt i Yrkestrafikkforbundet 1 Innhold 1. Organer... 3 2. Organisering av arbeidskonflikt (streik)... 3 3. Gjennomføring av arbeidskamp (streik)...

Detaljer

Informasjonshefte i forbindelse med tarifforhandlinger og arbeidskamp

Informasjonshefte i forbindelse med tarifforhandlinger og arbeidskamp Informasjonshefte i forbindelse med tarifforhandlinger og arbeidskamp Revidert mars 2012 Innholdsfortegnelse 1. Ulike typer arbeidskamp 3 2. Permittering og vilkår for dagpenger under arbeidsløshet 6 3.

Detaljer

LØNNSOPPGJØR OG ARBEIDSKONFLIKTER FORHOLDSREGLER FOR ARBEIDSGIVERE

LØNNSOPPGJØR OG ARBEIDSKONFLIKTER FORHOLDSREGLER FOR ARBEIDSGIVERE LØNNSOPPGJØR OG ARBEIDSKONFLIKTER FORHOLDSREGLER FOR ARBEIDSGIVERE Mars 2016 Forord Virke går alltid til forhandlingsbordet med et klart mål: Gjennom forhandlinger å komme frem til omforente løsninger.

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere?

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Når bedriftens oppdragsmengde minker slik at det ikke lenger er arbeid til å sysselsette samtlige arbeidstakere

Detaljer

Når bedriften rammes av konflikt

Når bedriften rammes av konflikt Når bedriften rammes av konflikt Innhold Når bedriften rammes av konflikt Forord... 1 Konfliktberedskap... 2 Når inntrer streiken?... 2 Hvem kan arbeide under en streik?... 2 Unntak gjennom forhåndsavtaler...

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Tvister, konflikt og streik Hovedtemaer 1. Interessetvist - rettstvist 2. Statens lønnsutvalg 3. Mekling og streik CASE Tema 1 Interessetvist - rettstvist side 3 Rettstvist

Detaljer

KONFLIKTBEREDSKAP. Rådmannen Mai 2008

KONFLIKTBEREDSKAP. Rådmannen Mai 2008 KONFLIKTBEREDSKAP 2008 1 HENSIKTEN MED BEREDSKAPSPLAN...3 2 AKTUELLE LOVER OG AVTALER...3 3 HVEM PLANEN OMFATTER...3 4 BEREDSKAPSPLAN...3 4.1 Ansvarlig for kommunens drift...3 4.2 Kontakt med organisasjonene

Detaljer

Innhold. Når kan Fagforbundet streike?

Innhold. Når kan Fagforbundet streike? Innhold Lokal konfliktberedskap. Sentral organisering og ansvar Huskeliste Tariffmessige forhold Etterarbeid Annen arbeidskamp Streikehåndbok 2010-1 En tvist som oppstår når partene forhandler om ny tariffavtale,

Detaljer

www.youtube.com/watch?v=n_si6jg8-ds Nettbuss Travel A/S, sliter i nedgangstider og skal permittere 20 ansatte. Permittering Permittering Innebærer at bedriften ved driftsinnskrenkninger og driftsstans

Detaljer

Streikehåndbok YS Stat

Streikehåndbok YS Stat Streikehåndbok YS Stat Bilde fra streiken 2012 Streikehåndbok YS Stat - 2014 Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Lover og avtaler... 3 Hva slags typer streik har vi... 3 Streik... 3 Lockout... 3 Politisk

Detaljer

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet Oslo, 07.02.00 STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 2 2. Arbeid i forbindelse med konflikt 3 2.1 Nedkjøringsavtale 3 2.2 Dispensasjoner under konflikt

Detaljer

NFF-A tariffkonferanse Forhandlingsløp. NFF-A tariff 1. februar 2016 Jon Ole Whist Forhandlingssjef/jurist

NFF-A tariffkonferanse Forhandlingsløp. NFF-A tariff 1. februar 2016 Jon Ole Whist Forhandlingssjef/jurist NFF-A tariffkonferanse Forhandlingsløp NFF-A tariff 1. februar 2016 Jon Ole Whist Forhandlingssjef/jurist Tema til gjennomgang Organisasjonsfriheten VIRKE Bestemmelser i HA og lovregulering Fremdrift forhandlinger,

Detaljer

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4.

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4. INNHOLD 1. Innledning 2 2. Former for medbestemmelse 2 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2 4. Tillitsvalgt 2 5. Tillitsvalgtes rettigheter og plikter 2 6. Arbeidsgivers

Detaljer

Innhold 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6.1 6.1.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3 6.3.1 6.3.

Innhold 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6.1 6.1.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3 6.3.1 6.3. Streik i staten Innhold 1 Hvordan brukes streikeheftet 5 2 Gangen i forhandlingene 6 3 I streik 7 3.1 Hva betyr det å være i streik/konflikt for streikende og ikke-streikende 7 3.1.1 Streikebryteri 7

Detaljer

TIL DEBATT BRUK AV STREIK SOM KAMPMIDDEL SKAL PRESTER STREIKE?

TIL DEBATT BRUK AV STREIK SOM KAMPMIDDEL SKAL PRESTER STREIKE? 1 Oslo, februar 2011 Til Presteforeningens forhandlingsutvalg, stiftsstyrer og lokale lag. TIL DEBATT BRUK AV STREIK SOM KAMPMIDDEL SKAL PRESTER STREIKE? På generalforsamlingen i 2009 ble det vedtatt at

Detaljer

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften streiker for bedre lønns- og arbeidsvilkår Vårt mål er

Detaljer

NFF-F tariffkonferanse Forhandlingsløp. Tema til gjennomgang. Organisasjonsfriheten

NFF-F tariffkonferanse Forhandlingsløp. Tema til gjennomgang. Organisasjonsfriheten NFF-F tariffkonferanse Forhandlingsløp NFF-F tariff 8. februar 2016 Jon Ole Whist Forhandlingssjef/jurist Tema til gjennomgang Organisasjonsfriheten VIRKE Bestemmelser i HA og lovregulering Fremdrift forhandlinger,

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Informasjon om tariffoppgjør og konflikter

Informasjon om tariffoppgjør og konflikter Informasjon om tariffoppgjør og konflikter Revidert, april 2016 Innhold Tariffavtaler og tariffoppgjør... 4 Tariffavtaler... 4 Tariffsystemet... 4 Opprettelse av overenskomst... 4 Konsekvens av overenskomst...

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS. Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum

VELKOMMEN TIL KURS. Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum VELKOMMEN TIL KURS Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum Temaer for kurset Tariffsystemets oppbygging og rangordning Særavtale versus arbeidsreglement hvorfor bør ikke alt reguleres i særavtale?

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 2.1 Statistikk 2.2 Rammer for tariffoppgjørene 2.3 Lavlønnsoppgjør 2008 2.4 Forbundsvise forhandlinger

INNHOLDSFORTEGNELSE. 2.1 Statistikk 2.2 Rammer for tariffoppgjørene 2.3 Lavlønnsoppgjør 2008 2.4 Forbundsvise forhandlinger n o r s k n æ r i n g s - o g n y t e l s e s m i d d e l a r b e i d e r f o r b u n d INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Innledning 2 Kap. 1 Tariffoppgjøret skritt for skritt 2 1.1 Tariffavtalen/overenskomsten

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 SPEKTER: ARBEIDSRETT Hovedavtalen Spekter Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2 Tema Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold Side 2 1 Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring Permitteringer ved midlertidig behov for bemanningsreduksjoner Oppsigelser

Detaljer

Tingvoll kommune Rådmannen BEREDSKAPSPLAN VED EN EVENTUELL STREIK I TINGVOLL KOMMUNE

Tingvoll kommune Rådmannen BEREDSKAPSPLAN VED EN EVENTUELL STREIK I TINGVOLL KOMMUNE Tingvoll kommune Rådmannen BEREDSKAPSPLAN VED EN EVENTUELL STREIK I TINGVOLL KOMMUNE Ajourført mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledende merknader... 3 a) Generell bakgrunn... 3 b) Parter og arbeidsgivers

Detaljer

Organisering og forberedelser i NTL. -tillegg til streikeheftet fra LO Stat

Organisering og forberedelser i NTL. -tillegg til streikeheftet fra LO Stat Organisering og forberedelser i NTL -tillegg til streikeheftet fra LO Stat Innledning LO Stats streikehefte Dette heftet er et supplement til streikeheftet fra LO Stat og er tilpasset forholdene i NTL.

Detaljer

INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5

INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5 JUNITS VEDTEKTER Innhold INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 4 ÅRSMØTER 3 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 3 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5 9 AVSTEMNINGSREGLER

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Hovedavtale 2012-2014 mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og LEDERNE

Hovedavtale 2012-2014 mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og LEDERNE Hovedavtale 2012-2014 mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og LEDERNE Innholdsfortegnelse: HOVEDAVTALEN:...2 Kapittel I - Partsforhold og varighet...2 1-1 Partsforhold...2

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Beredskapsplan streik

Beredskapsplan streik Beredskapsplan streik Hovedtariffoppgjøret 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Henvisning... 3 2. Beredskapsplanens formål... 4 2.1 Forholdet til publikum under streik... 4 2.2 Ledelse under streik...

Detaljer

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler.

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler. Nr: 45/2012/MP Dato: 24.08.2012 Sendt til: Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosial m.v., Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre seg tariffavtalen(e)? Hovedtemaer 1. Organisasjonsretten 2. Særavtaler og

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 SPEKTER: ARBEIDSRETT Hovedavtalen Spekter Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

KONFLIKTBEREDSKAP STREIK

KONFLIKTBEREDSKAP STREIK KONFLIKTBEREDSKAP STREIK 2016 HENSIKTEN MED BEREDSKAPSPLAN - Foreliggende plan skal, så langt det er mulig, sikre kommunen fortsatt drift av virksomheten under en arbeidskonflikt. - Konflikter i kommunal

Detaljer

Forholdsregler ved streik. Tariffoppgjøret Hovedoppgjør for tariffperioden Konkurranseutsatte bedrifter i KS Bedrift

Forholdsregler ved streik. Tariffoppgjøret Hovedoppgjør for tariffperioden Konkurranseutsatte bedrifter i KS Bedrift Forholdsregler ved streik Tariffoppgjøret 2016 Hovedoppgjør for tariffperioden 01.06.2016 31.05.2018 Konkurranseutsatte bedrifter i KS Bedrift Når bedriften rammes av streik, er det en rekke hensyn som

Detaljer

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013.

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013. Nr: 22/2013 Dato: 17.06.2013 Sendt til: Virksomheter bundet av Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten TARIFFNYTT 22/2013 LOKALE FORHANDLINGER Dette tariffnytt omhandler gjennomføring av lokale

Detaljer

VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING

VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING Innhold INNLEDNING... 3 1OPPGAVER... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3MEDLEMSKONTINGENT... 3 4 ÅRSMØTE... 3 5EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE... 4 6 STYRET... 4 7REPRESENTANTSKAPET...

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Veiledning for arbeidsgivere. Fagforeningskontingent

Veiledning for arbeidsgivere. Fagforeningskontingent Veiledning for arbeidsgivere Fagforeningskontingent Veiledning om trekk av fagforeningskontinent Til arbeidsgiveren Fellesforbundet har utarbeidet denne veiledningen til hjelp for den/de i bedriften som

Detaljer

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 KA TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 Endringer er markert som følger: Tillegg er satt i kursiv, tekst som er tatt ut er overstrøket, kommentarer er understreket.

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003 2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 Det ble brudd mellom Kommunenes Sentralforbund på den ene siden og LOs forhandlingssammenslutning, Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon og Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Detaljer

Ot.prp. nr. 70 ( )

Ot.prp. nr. 70 ( ) Ot.prp. nr. 70 (1999-2000) Om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Det norske maskinistforbund og Kommunenes Sentralforbund i forbindelse med tariffrevisjonen per 1. mai 2000 Tilråding

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer

KRAV TIL FORHANDLINGER MED NORGES REDERIFORBUND 2004 - TARIFFAVTALE FOR FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT PLATTFORMBORING M.V.

KRAV TIL FORHANDLINGER MED NORGES REDERIFORBUND 2004 - TARIFFAVTALE FOR FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT PLATTFORMBORING M.V. 1 Stavanger 25. mai 2004 NOPEFs KRAV TIL FORHANDLINGER MED NORGES REDERIFORBUND 2004 - TARIFFAVTALE FOR FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT PLATTFORMBORING M.V. PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK

Detaljer

Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale?

Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale? Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale? I spørsmålet om hvilken betydning det har at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale, er det begrenset hvilket

Detaljer

Streikehåndbok YS Stat

Streikehåndbok YS Stat Streikehåndbok YS Stat Streikehåndbok YS Stat Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning Side 3 2. Gjeldende lovgivning 3 3. Gangen i et tariffoppgjør 4 4. Hva slags typer streik har vi 5 5. Regler for uttak ved

Detaljer

Tariffoppgjøret og bedriften

Tariffoppgjøret og bedriften Tariffoppgjøret og bedriften Revidert september 2009 Tariffoppgjøret og bedriften Næringslivets Hovedorganisasjon Forord I dette heftet finner du en kort innføring i regelverket knyttet til tariffoppgjør

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Journalist i konflikt - 2013

Journalist i konflikt - 2013 MBL-oppgjøret 2013 Journalist i konflikt - 2013 Medlemmenes plikter og rettigheter Når NJs landsstyre har fattet vedtak om konflikt, har det enkelte medlem som direkte omfattes av vedtaket, plikt til å

Detaljer

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014 VEDTEKTER for Arbeidsgiverforeningen Spekter Sist endret på generalforsamlingen 2014 INNHOLD Innholdsfortegnelse... 2 FORMÅL... 4 1-1 (Formål)... 4 MEDLEMSKAP... 4 2-1 (Medlemskap)... 4 2-2 (Søknad om

Detaljer

KONFLIKTBEREDSKAPSPLAN VED STREIK

KONFLIKTBEREDSKAPSPLAN VED STREIK KONFLIKTBEREDSKAPSPLAN VED STREIK I MANDAL KOMMUNE 2012 KONFLIKTBEREDSKAPSPLAN VED STREIK FOR MANDAL KOMMUNE. A. ANSVAR FOR VIRKSOMHETENS DRIFT UNDER STREIK. Det overordnede administrative ansvaret for

Detaljer

Til deg som er vår kollega: Mulig streik

Til deg som er vår kollega: Mulig streik Til deg som er vår kollega: Mulig streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften skal i mekling for bedre lønns- og arbeidsvilkår. Vårt mål er å gjøre

Detaljer

ARBEIDSKONFLIKTER I STATEN

ARBEIDSKONFLIKTER I STATEN ARBEIDSKONFLIKTER I STATEN Retningslinjer ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp Revidert mai 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning......... 7 1. Generelt om konflikter og bruk av kampmidler... 9

Detaljer

ARBEIDSKONFLIKTER I STATEN

ARBEIDSKONFLIKTER I STATEN ARBEIDSKONFLIKTER I STATEN Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp Revidert april 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning......... 7 1. Generelt om konflikter og bruk av kampmidler...

Detaljer

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett 1 For deg som er tillitsvalgt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fortrinnsrett for deltidsansatte reguleres i paragrafene 14-1, 14-3 og 14-4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer