Når bedriften rammes av konflikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når bedriften rammes av konflikt"

Transkript

1 Når bedriften rammes av konflikt

2 Innhold Når bedriften rammes av konflikt Forord... 1 Konfliktberedskap... 2 Når inntrer streiken?... 2 Hvem kan arbeide under en streik?... 2 Unntak gjennom forhåndsavtaler... 6 Unntak gjennom dispensasjoner... 6 Konsekvenser for lønn m.v... 7 Permittering av andre arbeidstakere... 8 Lojalitetsregler... 9 Lockout Forholdet til tillitsvalgte Behandling av ulovligheter Streikeerstatning Vedlegg 1 Forholdet til mediene og publikum under konflikt Vedlegg 2 Medieplan Innledning Mediemangfoldet Forholdet til mediene Hva må gjøres? Før sentral forhandlingsstart Underveis i oppgjøret... 17

3 Forord NHO Mat og Drikke har mange tariffavtaler som skal reforhandles annet hvert år. Dette betyr at våre medlemmer kan bli rammet av konflikt i forbindelse med disse forhandlingene. I tillegg blir bedriftene våre også rammet indirekte av konflikter i andre tariffområder (f. eks. transport- og grossistavtalene). NHO Mat og Drikkes administrasjon prøver i slike situasjoner å hjelpe bedriftene så godt som mulig. I denne lille folderen har vi samlet en del erfaringer om det å være rammet av konflikt i egen bedrift, samt det å bli rammet som tredjemann. I en konfliktsituasjon er forholdet til media særdeles viktig. Derfor har vi lagt ved en del nyttige råd for håndtering av media i en slik situasjon. Vi har også lagt ved noen råd om forholdet til media i forkant av et tariffoppgjør. Håper den kommer til nytte dersom konflikten skulle inntre. Oslo, april 2016 Med vennlig hilsen NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk Adm. direktør Nikolai Astrup Westlie Direktør 1

4 Når bedriften rammes av konflikt Konfliktberedskap Bedriften bør ha en intern medieberedskap i forkant av forhandlinger/mekling. NHO Mat og Drikke har ut fra erfaringer fra tidligere konflikter utarbeidet en medieplan for konfliktberedskap, se vedlegg 2 side 19. Når inntrer streiken? Formelt inntrer streiken 4 døgn etter at meklingen er begjært avsluttet d.v.s. kl det femte døgnet. I praksis fastsettes tidspunktet for når streiken inntrer under meklingen. Vanligvis skjer dette kl morgenen etter at meklingen skal være avsluttet. Dersom det mekles på overtid, utsettes streiken så lenge meklingen pågår. Hvem kan arbeide under en streik? Streikebryteri? Det er streikebryteri når arbeidstaker som er i streik gjenopptar arbeidet til tross for at streiken ikke er avsluttet. Videre er det streikebryteri når ikke-streikende overtar arbeidet til en arbeidstaker som er i streik. Det er likevel en del tilfeller hvor ikke-streikende kan overta arbeidet uten at dette er å anse som streikebryteri. Fagforeningens medlemmer - innmeldte/utmeldte Ansatte som er medlem av det streikende forbundet og som omfattes av varsel om plassfratredelse, kan tas ut i streik. Arbeidstakere som har 2

5 meldt seg inn i forbundet etter at plassoppsigelsen ble varslet skal fortsette å arbeide. Dersom forbundet ønsker å ta disse ut i streik, må det sendes ny plassoppsigelse og det løper en ny 14- dagers varslingsfrist. Hvem er organisert? Tariffbundne bedrifter er forpliktet til å trekke fagforeningskontingent for de organiserte. Vanligvis vil derfor bedriften ha god oversikt over hvem som er organisert i de ulike forbund. Dersom det er fare for streik bør bedriften be om en fullstendig liste av de tillitsvalgte. Dersom det er uklarheter skal NHO Mat og Drikke kontaktes. NHO Mat og Drikke mottar også liste fra forbundene samtidig med plassoppsigelsen med det antall organiserte som finnes i den enkelte bedrift. Når det gjelder funksjonæravtalene mottar NHO Mat og Drikke lister med navn samtidig med plassoppsigelsen. Ikke adgang til å nedlegge deler av arbeidsoppgavene Når streiken inntrer må den streikende fratre hele sin stilling. Det er ikke anledning til å streike for deler av stillingen. Rullerende streik, overtidsnekt, nekte enkelte arbeidsoppgaver er derfor forbudt. Uorganiserte og andre Uorganiserte og andre som ikke er tatt ut i streik har både rett og plikt til å utføre det arbeid som følger av arbeidsavtalen. Det er anledning til å omdisponere de ikke-streikende arbeidstakerne for å unngå hull i turnus eller skiftplan. Det vil for eksempel være anledning til å drive enkelte produksjonslinjer videre med ikke-streikende arbeidstakere ved å omorganisere driften. 3

6 Ledere/eiere Eier av bedriften og eierens nærmeste familie som arbeider i bedriften har anledning til å søke å avverge virkningene av streiken ved eget arbeid. Dette gjelder alle arbeidsoppgaver, også de som normalt ble utført av de streikende. Daglig leder og overordnede arbeidstakere kan også utføre alt arbeid som hører inn under deres arbeidsområde. For at en overordnet skal kunne overta arbeidet til en underordnet under en streik må lederen ha et reelt lederansvar for oppgavene man overtar. Under NOFUstreiken i 2002 aksepterte forbundet at hele ledergruppen kunne utføre alle arbeidsoppgavene til underordnede, uavhengig av ansvarsområde. LO har i rundskriv av april 1993 presisert at: «Bedriftens innehaver og øverste ledelse kan ellers ved eget arbeid søke å avverge virkningene av konflikten». Det følger av dette at det kan være uenighet mellom organisasjonene i forhold til hvem som kan utføre de streikendes arbeid i en konfliktsituasjon. Lærlinger Lærlinger omfattes som regel ikke av plassoppsigelsen og følgelig heller ikke av streiken. Stenge bedriften? Bedriften plikter, så langt det er rasjonelt, å holde driften i gang med de gjenværende arbeidstakere. Dette er også viktig med tanke på NHOs streikeerstatning. Det forutsettes at bedriften har forsøkt å drive videre dersom man skal ha krav på erstatning. 4

7 Forholdet til leverandører Bedriften kan under streiken fortsette å bruke leverandører til reparasjons- eller vedlikeholdsarbeid, transport eller annet, forutsatt at de ikke utfører arbeidet de streikende normalt utfører. Streik hos kunder eller leverandører (streik i annen bedrift) Dersom bedriftens leverandør er i streik kan bedriften velge å få utført arbeidet eller motta leveranser fra bedrifter som ikke er i streik, dog lojalitetskrav i forhold til NHOs medlemmer. Dette betyr at under en konflikt må ingen medlemmer handle mot NHO, landsforeningenes eller de konfliktrammede medlemmers interesser. (NHOs vedtekter 11-4). Bedriften kan også velge å la egne ansatte utføre arbeidet. Det følger av dette at dersom for eksempel transportøren er i streik vil bedriften kunne benytte en annen transportør. Vi anbefaler likevel at man tar kontakt med opprinnelig transportør og opplyser om hvilke tiltak man iverksetter og at man vil gå tilbake til opprinnelig transportør etter at konflikten er avsluttet. Dersom bedriftens kunder blir tatt ut i streik, må bedriften ha en fortløpende dialog med kunden når det gjelder omfanget av videre leveranser. Dersom kunden ikke har kapasitet til å motta varer og dette medfører sysselsettingsproblemer i bedriften kan bedriften permittere. Det gjelder ingen varslingsplikt eller arbeidsgiverperiode m.h.t. lønn ved konflikt i annen bedrift. 5

8 Unntak gjennom forhåndsavtaler I henhold til Hovedavtalen 3-3 kan bedriftsledelsen og de tillitsvalgte inngå forhåndsavtaler om at visse arbeidsoppgaver skal kunne utføres under streiken. Dette gjelder for arbeidsoppgaver som har betydning for en teknisk og vernemessig forsvarlig avslutning og gjenopptaking av driften. Avtalene må inngås før konflikt oppstår og det anbefales at dette gjennomføres rutinemessig i god tid før de sentrale forhandlingene starter. Innenfor bryggerisektoren er det derfor vanlig å sørge for at gjærkulturen, som er en forutsetning for driften, ikke skades av en streik. En slik avtale krever godkjenning av forbund og landsforening. Bedriftsledelsen og de tillitsvalgte kan også inngå forhåndsavtale om å utføre arbeidsoppgaver som er nødvendige for å avverge fare for liv og helse eller betydelig materiell skade. Utkast til slik avtale finnes på NHO Mat og Drikkes hjemmesider, Unntak gjennom dispensasjoner Det kan unntaksvis gis dispensasjoner under en streik dersom det er fare for liv eller helse for dyr eller mennesker eller fare for betydelige materielle skader. Det gis ikke dispensasjoner på rent økonomisk grunnlag. Dispensasjonssøknadene sendes via NHO Mat og Drikke til det streikende forbundet dersom NHO 6

9 Mat og Drikke går inn for at dispensasjon skal gis. Dispensasjonssøknader behandles av et utvalg nedsatt av, og blant NHO Mat og Drikkes styremedlemmer. Konsekvenser for lønn m.v. Lønn Når arbeidsstans inntrer opphører bedriftens lønnsforpliktelser. Opptjent lønn i perioden før arbeidsstans utbetales senest første lønningsdag etter at konflikten er avsluttet. Ferie Ferie som er avtalt før konflikten inntrer og feriepenger for denne løper uavhengig av konflikten. Bedriften kan ikke ensidig endre tiden for fastlagt ferie på grunn av lovlig arbeidskamp. Helligdagsgodtgjørelse Helligdagsgodtgjørelse skal ikke utbetales under en streik. Kost- og losjigodtgjørelse Fra det tidspunkt streiken er et faktum har arbeidstaker som er i streik ikke krav på disse ytelsene. De har heller ikke krav på reisepenger. Sykepenger Arbeidstakere i streik eller lockout har ikke krav på sykepenger. Ved eventuell permittering av andre arbeidstakere på grunn av arbeidskamp, opphører bedriftens sykepengeansvar fra permitteringsdatoen. 7

10 Permittering av andre arbeidstakere Fare for streik i egen bedrift Hvis de gjenværende arbeidstakere under en konflikt ikke kan sysselsettes på en rasjonell måte kan de permitteres, jf. Hovedavtalen 8-1. Det forutsettes at bedriften har gitt et betinget permitteringsvarsel jf. Hovedavtalen 8-5. Betinget permitteringsvarsel bør gis rutinemessig i forkant av enhver mekling og senest 14 dager før streiken kan bli en realitet. Det betingede varselet må senere suppleres med skriftlig varsel til den enkelte dersom det ikke er mulig å beskjeftige dem på en rasjonell måte. Eksempel på et slikt varsel finnes på Streik i annen bedrift Ved konflikt i annen bedrift gjelder ingen varslingsfrist, men det skal varsles så tidlig som mulig, jf. Hovedavtalen 8-3 nr. 4. Lærlinger Lærlinger kan permitteres med minst 7 dagers varsel dersom streiken medfører at det ikke er mulig å drive opplæring på en rasjonell måte, jf. Hovedavtalen 3-2 nr. 2. Lønnsplikt under permittering Etter lov om lønnsplikt under permittering bortfaller plikten til å betale permitteringslønn (arbeidsgiverperioden) dersom permitteringen er en følge av arbeidskamp. Dette gjelder både ved streik i egen og annen bedrift. 8

11 Dagpenger Det ytes ikke dagpenger til arbeidstakere som deltar i streik eller annen arbeidstvist. Det samme gjelder arbeidstakere som er permittert på grunn av arbeidstvist i egen eller annen bedrift dersom deres lønns- eller arbeidsvilkår kan bli påvirket av utfallet av tvisten. Dersom deres vilkår ikke vil bli påvirket av resultatet av streiken gjelder de vanlige reglene. Varsling til arbeidskontoret Dersom permitteringene omfatter mer enn 10 arbeidstakere skal Aetat ha skriftlig melding om dette, jf. Sysselsettingsloven 14. Lojalitetsregler NHOs vedtekter NHOs vedtekter har regler om hvordan medlemmene skal forholde seg i en konfliktsituasjon. Forbud mot ansettelse av streikende eller arbeidstakere i lockout Under streik eller annen arbeidstvist kan NHO forby at streikende arbeidstakere sysselsettes hos medlemmer av NHO, jf. vedtektene Et slikt forbud vil regelmessig bli meddelt og ingen medlemsbedrifter må derfor ansette arbeidstakere som deltar i en arbeidsstans. 9

12 Forbud mot å overta oppdrag fra andre Det følger av vedtektene 11-4 at ingen medlemsbedrift må, uten tillatelse fra NHO, overta oppdrag som en konfliktrammet bedrift hadde påtatt seg før konflikten brøt ut. Dersom du er i tvil bør du ta kontakt med NHO Mat og Drikke. Brudd på vedtektene kan straffes med bøter eller eksklusjon. Lockout Med lockout menes hel eller delvis arbeidsstans som arbeidsgiverne iverksetter for å tvinge frem en løsning i en arbeidstvist. I praksis vil det vanligvis være snakk om passiv lockout. Det vil si at lockout benyttes som forsvar i en situasjon hvor streikeuttaket fra forbundets side har uheldige konkurransevridende effekter som vanskeliggjør situasjonen på arbeidsgiversiden. Forholdet til tillitsvalgte Det forutsettes i Hovedavtalen 3-3 at partene drøfter og forsøker å avklare forskjellige forhold som kan oppstå under konflikten. Dette bør skje før tariffavtalen utløper. Det kan være nyttig å avklare hvordan kommunikasjonen skal være mellom bedriften og de streikende. Videre vil det være fornuftig å avtale hvor streikevakter skal plasseres og hvordan disse skal opptre overfor andre ansatte, kunder og leverandører. Det vil også være fornuftig å orientere de tillitsvalgte om bedriften vil holde driften i gang under streiken og hvordan dette skal organiseres. Dette vil kunne medføre at man unngår konflikter knyttet til påstander om streikebryteri. 10

13 Dersom funksjonærer omfattes av streiken vil det være nyttig å klargjøre hvorvidt mobiltelefoner, PC-er, biler og andre goder som er knyttet til arbeidsforholdet skal innleveres dersom det blir streik. I utgangspunktet skal slike hjelpemidler innleveres/avstenges. Vi har også sett at streikende går inn og blokkerer bedriftens datasystem under en streik. Forhold rundt datasikkerhet og driften av datasystemene bør drøftes i forkant av en eventuell konflikt. De streikende har i utgangspunktet ikke adgang til bedriften mens streiken pågår. Normalt bør derfor streikende arbeidstakeres adgangskort trekkes tilbake under konflikten. Dersom bedriften ønsker at de tillitsvalgte for eksempel skal ha tilgang til klubbkontoret bør dette avtales på forhånd. Behandling av ulovligheter Boikott/blokade I en konfliktsituasjon kan det hende at de streikende eller andre sympatisører rent fysisk forsøker å hindre ansatte som ikke omfattes av konflikten, kunder eller leverandører i å komme inn på bedriften. I våre bransjer er det vanlig at vareleveranser og utkjøring blir blokkert. Dette gjøres ofte under påskudd om at bedriften begår streikebryteri. Denne typen blokade er i utgangspunktet ulovlige aksjoner og rammes av lov om boikott. Forsettlig overtredelse kan straffes med bøter eller fengsel, bedriften kan bli tilkjent erstatning. Det kan kreves midlertidig forføyning for å få en ulovlig aksjon til å opphøre. 11

14 Arbeidstakerorganisasjonene plikter å bidra til at ulovlige aksjoner ikke skjer. Hvis ulovlige aksjoner oppstår plikter arbeidstakerorganisasjonene å prøve å få avsluttet disse umiddelbart. Dersom organisasjonene ikke avslutter aksjonene kan dette medføre erstatningsansvar. Det er derfor viktig at NHO Mat og Drikke snarest varsles for å ta dette opp med arbeidstakerorganisasjonene så raskt som mulig. Bevis/bevissikring Den som mener å ha vært utsatt for en ulovlig aksjon må føre bevis for at dette har vært tilfelle. Det er derfor viktig å sikre bevis i slike situasjoner. Ta vare på avisartikler og sørg for å ta opp eventuelle reportasjer i radio og fjernsyn. Det viser seg at det kan være vanskelig å få utlevert dette materialet etterpå. Bedriften bør også vurdere å filme eller fotografere ulovlighetene. Streikeerstatning Medlemsbedrifter i NHO kan få erstatning dersom de rammes av konflikter. Hovedregelen er at det utbetales 2 promille av brutto utbetalt arbeidslønn pr. dag. Det regnes 6 dager pr. uke. I enkelte tilfeller der streiken har en særlig prinsipiell betydning kan erstatningen forhøyes. Det er en forutsetning for erstatningsutbetaling at bedriften forsøker å videreføre driften under konflikten dersom dette er rasjonelt. Ta kontakt med NHO Mat og Drikke for nærmere opplysninger. 12

15 For mer detaljerte opplysninger om tariffoppgjøret og bedriften se NHOs hjemmeside: no Tariffoppgjøret og bedriften. Vedlegg 1 Forholdet til mediene og publikum under konflikt NHO Mat og Drikkes mediestrategi. 1. I god tid på forhånd bør bedriftene ha en omforent, forankret og vel informert strategi for håndteringen av eventuell mediepågang i tilfelle bedriften kommer i konflikt. 2. I den grad det er hensiktsmessig bør en slik strategi gjelde for alle parter på bedriften i konfliktperioden, og i så måte må både ledelse, klubb og ansatte forøvrig erkjenne nytten av det og av den konkrete strategi for seg selv, for bedriften og for fremtiden. Avtale spilleregler m.a.o. 3. Uansett tidspunkt er det en god regel at representanter for bedriften konsentrerer sine pressefremstøt, -reaksjoner, -kommentarer etc. om konsekvenser for egen bedrift. 4. Synspunkter på krav, standpunkter, begivenheter etc. tilknyttet tariffoppgjøret bør i utgangspunkt forbeholdes NHO Mat og Drikke sentralt. Alle spørsmål til bedriften om slike uttalelser bør henvises til NHO Mat og Drikke. 5. Uansett pressehenvendelsenes art og timing, er det nødvendig å forberede seg før man uttaler seg: 13

16 14 bring på det rene status i oppgjøret ved å ringe NHO Mat og Drikke, bring på det rene status for bedriftens del, ha klar facts til bruk i intervjuet, sjekk NHO Mat og Drikkes hjemmesider. 6. Straks man har uttalt seg, bør følgende informeres om hva man mente å gi uttrykk for: NHO Mat og Drikke, eier, kollegaer i ledelsen, klubben (om mulig), kunder og leverandører (de viktige). Om alle eller bare noen av disse skal informeres, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 7. Send kopi av avisuttalelser til NHO Mat og Drikke. Dersom det er radio og TV-opptredener, gi beskjed til NHO Mat og Drikke om hvilken stasjon, hvilket program, hvilket tidspunkt etc., slik at NHO Mat og Drikke kan holde seg informert. Betydningen av slik oversikt kan ikke vurderes høyt nok for den som skal forsøke å manøvrere en konflikt til en bra og hurtig ende. 8. Mange medier oppfatter det slik at deres journalister alltid er på jobb, uansett hvor og når du møter dem. Det du da sier til dem kan lett oppfattes som informasjon til bruk i journalistens jobb. Vær varsom. Se an journalistene, skill mellom de du har tillit til og de du ikke har tillit til, mellom de du kjenner og har gode erfaringer med, og de du ikke har slike opplevelser med. 9. Det du uttaler i en konflikt skal du også kunne leve med etter at tilstanden på bedriften skal normaliseres. 10. Mediene har behov for bilder, enten levende (TV) eller still (aviser). TV og radio har dessu-

17 ten behov for lyd/lydkulisser. Det er et godt råd å være svært kritisk med å slippe medienes fotografer og opptakspersonell forøvrig inn på fabrikkområdet. 11. Møt mediene med vennlighet og bestemthet, vis at du forstår at de har en jobb å gjøre, men at du har hensyn og ansvar å ta. Det betyr altså ikke at mediene skal få det slik de vil; det betyr at du tar vare på deg og bedriften etter beste skjønn. Er ikke dette godt nok for mediene, må du ikke la deg presse lenger for å komme i mediene - med mindre det i seg selv er et overordnet mål for deg og bedriften. 12. Betenk kroppspråk, sted, ingredienser osv. som er med på å prege billeddekningen av din egen deltakelse. 13. Følg avtalt spill gjennom hele presseopptredenen (budskap, uttalelser etc.). 14. Fordel klart ansvaret for å uttale seg til/legge til rette for pressen i konfliktsituasjon. 15. For øvrig henvises til de mer tekniske rådene som er gjengitt i selve medieplanen. Vedlegg 2 Medieplan NHO Mat og Drikke-bedrifter Innledning Det er klokt å være forberedt på medieinteresse underveis i en forhandlingsprosess. En enkel beredskapsplan bør ligge tilgjengelig og være 15

18 såpass innarbeidet at om noe skjer, vet man hva man skal gjøre for å komme ut i mediene på den måten man ønsker. Mediemangfoldet Mangfoldet i medieverden er ytterligere øket, spesielt i radio og TV. Mye av ekspansjonen er skjedd lokalt og regionalt - dels innenfor bestående selskaper, dels innenfor helt nye. Den kommersielle vinkling, reklamefinansieringen, er enda sterkere nå enn tidligere. Stoff som kan dramatiseres, som gjelder mange og som er hentet fra nærmiljøet er en av de beste inngangene til høy lytter-, leser- eller seeroppslutning. Tariffoppgjør er et slikt tema. Forholdet til mediene Noen av bedriftene har presse- og informasjonstjeneste. Mange har ikke dette, men andre i bedriftene pleier et normalt og sunt forhold til stedets medier. I noen tilfeller er ikke slik kontakt opprettet, eller den er for tiden anstrengt. I forbindelse med et tariffoppgjør kan mediene «benyttes» til å skaffe seg selv posisjoner til bruk i forhandlingene lokalt (offensiv). Det krever spesiell planlegging. For de aller flestes vedkommende foretrekker man en avventende holdning. Det er først når mediene tar konktakt at det er aktuelt med mediekontakt (defensiv). Er man da ikke profesjonell nok kan man lett skaffe seg ubehag i forhandlingene. Det kan unngås ved å ha trent litt på forhånd og ha en enkel beredskapsplan for påkommende tilfelle. 16

19 Hva må gjøres? Nedenfor følger noen råd, der utgangspunktet er god forberedelse, ikke til aktiv bruk av mediene men for å skaffe seg ønskede posisjoner i forhandlingene. De er satt opp i kronologisk rekkefølge: Før sentral forhandligsstart 1. De som skal forhandle må avklare med sine nærmeste hva slags holdning man skal ha til lokalmediene: a) mens de sentrale forhandlingene pågår, b) mens de lokale forhandlingene pågår. 2. Uansett konklusjon blir man enige om hvem som skal svare om det blir mediekontakt. Jo færre, jo bedre. Og: man blir enige om å være helt lojale mot beslutningen. 3. Ønsker man et kort kurs i medietrening, kan NHO Mat og Drikke gi råd. 4. Ønsker man å forberede f.eks. de lokale journalister på forhandlingene, slik at mediene er best mulig forberedt i fall det dukker opp noe, bør man ta kontakt og finne en egnet form for slik informasjon. Konferer gjerne med NHO Mat og Drikke først. Underveis i oppgjøret 5. Om en medieperson ringer/tar kontakt, sjekk grundig følgende før du svarer: - når starter egentlig eventuelt intervju, - hva er det egentlig personen vil, - i hvilken sammenheng skal intervjuet brukes, - kan jeg høre/få lese det som skal skrives, innspilles. 17

20 Er det helt enkle spørsmål, er siste strekpunkt ikke nødvendig. Heller ikke om du kjenner og har litt tillit til mediepersonen som tar kontakt, eller om sammenhengen er harmløs. 6. Ikke spør og grav om hvor mediepersonen har fått sine opplysninger fra - det røper de allikevel ikke, men elsker å demonstrere overfor intervjuobjektet at de ikke røper kilder. Det kan komme deg til gode en annen gang. 7. Er spørsmålene av en slik karakter at du ønsker å konferere, er forespørselen omfangsrik eller du p.t. har tidsnød, be om å få ringe tilbake til personen til en avtalt tid. 8. Bruk tidsrommet fram til avtalt tid til å diskutere med nære medarbeidere den foreliggende forespørsel, om vi skal svare (det er ingen skam å si at man ikke vil kommentere eller svare, men det er ikke alltid spesielt smart - fordi lesere/lyttere/ seere lurer da på hva du skjuler), hva skal vi svare (ett-to poenger!) - skal vi være offensive og svare pågående, - skal vi være defensive og svare så avmålt som mulig, - hvem bør svare. Hva som avgjør disse spørsmålene er,ved siden av hensynet til bedriften, hensynet til forhandlingenes gang og muligheter for å nå de satte mål. Kommer mediepersonen mens de sentrale forhandlinger pågår, bør NHO Mat og Drikke kontaktes for råd før man svarer. 18

21 9. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å informere tillitsvalgte om forespørselen og hva man har tenkt å svare før svarende avgis. 10. Etter at man har svart - husk alltid å ta kontakt til avtalt tid, bør så mange berørte som mulig (NHO Mat og Drikke, forhandlingsmotpart, kunder, leverandører etc.) informeres om at det kommer noe i avisen/i radio/ på TV. Det er innholdet i innslaget/reportasjen som bestemmer eventuelt iverksettelse av et slikt tillitsvekkend tiltak. 11. Svar alltid ærlig, si sannheten og vær så åpen du kan. 12. Om mediene skriver ubehagelige ting om bedriften, sjekk først om det er riktig før du lar din frustrasjon gå ut over mediene og omverdenen. 13. Svar kortfattet, klart og i så store bokstaver som mulig - du har få linjer eller sekunder til disposisjon. Alltid rett på sak! 14. Mener du likevel at du er kommet altfor galt ut i mediene, ta kontakt med profesjonelle miljøer for å få råd om hva du nå gjør. NHO Mat og Drikke kan hjelpe... Lykke til! 19

22

23

24 Postadr: Postboks 5472 Majorstuen Besøksadr: Middelthunsgate OSLO Tlf Faks: E-post: Internett:

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Tariffinformasjon Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Mekling og mulig streik Parat og Norsk Industri ble ikke enige i årets revisjon av Industrioverenskomsten. Det

Detaljer

AVDELINGENS OG KLUBBENS OPPGAVER UNDER STREIK

AVDELINGENS OG KLUBBENS OPPGAVER UNDER STREIK AVDELINGENS OG KLUBBENS OPPGAVER UNDER STREIK Tariffinformasjon / Industri Energi Side 1 06.06.2016 INNHOLD Innledning 3 A. Forhandlingsform 3 Forhandlinger 3 Forhandlingsbrudd 3 Mekling 3 Brudd i meklingen,

Detaljer

Tariffoppgjøret & bedriften

Tariffoppgjøret & bedriften MEF-notat nr. 1 2013 April 2013 Tariffoppgjøret & bedriften Kilde: MEF, NHO, Det kollektive arbeidslivet (Stokke, Evju, Førland 2003) MEF en arbeidsgiverorganisasjon MEF har hovedavtale med LO. Under denne

Detaljer

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering Medlemsinformasjon fra Norsk Sjøoffisersforbund 2014 Innhold: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Hvis Norsk Sjøoffisersforbund streiker Hvis et annet

Detaljer

Informasjon om tariffoppgjør og konflikter

Informasjon om tariffoppgjør og konflikter Informasjon om tariffoppgjør og konflikter Revidert, april 2016 Innhold Tariffavtaler og tariffoppgjør... 4 Tariffavtaler... 4 Tariffsystemet... 4 Opprettelse av overenskomst... 4 Konsekvens av overenskomst...

Detaljer

LØNNSOPPGJØR OG ARBEIDSKONFLIKTER FORHOLDSREGLER FOR ARBEIDSGIVERE

LØNNSOPPGJØR OG ARBEIDSKONFLIKTER FORHOLDSREGLER FOR ARBEIDSGIVERE LØNNSOPPGJØR OG ARBEIDSKONFLIKTER FORHOLDSREGLER FOR ARBEIDSGIVERE Mars 2016 Forord Virke går alltid til forhandlingsbordet med et klart mål: Gjennom forhandlinger å komme frem til omforente løsninger.

Detaljer

Konfliktberedskap. Plan for gjennomføring av arbeidskonflikt i Yrkestrafikkforbundet

Konfliktberedskap. Plan for gjennomføring av arbeidskonflikt i Yrkestrafikkforbundet Konfliktberedskap Plan for gjennomføring av arbeidskonflikt i Yrkestrafikkforbundet 1 Innhold 1. Organer... 3 2. Organisering av arbeidskonflikt (streik)... 3 3. Gjennomføring av arbeidskamp (streik)...

Detaljer

F M. Side 1. Tariffinformasjon / Industri Energi 11.06.2009

F M. Side 1. Tariffinformasjon / Industri Energi 11.06.2009 F FORHANDLING M MEKLING STREIK K HVA NÅ? INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER OMFATTETT AV FORBUNDETS OVERENSKOMSTER MED NORGES REDERIFORBUND Tariffinformasjon / Industri Energi Side 1 11.06.2009

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Tariffavtaler avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Detaljer

STREIKEBROSJYRE. Rettigheter og plikter i en streikesituasjon. Statlig tariffområde

STREIKEBROSJYRE. Rettigheter og plikter i en streikesituasjon. Statlig tariffområde STREIKEBROSJYRE Rettigheter og plikter i en streikesituasjon Statlig tariffområde Rettigheter og plikter i en streikesituasjon Statlig tariffområde Hva er en streik: Streik er arbeidsnedleggelse, og innebærer

Detaljer

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK ARBEIDSTVISTLOVEN OG TJENESTETVISTLOVEN Arbeidstvistloven (lov om arbeidstvister) gjelder for kommunesektoren, Spekterområdet og privat sektor, og Tjenestetvistloven (lov om offentlige

Detaljer

Tariffinformasjon. Til tillitsvalgte i Apotek 1 og Boots Vennligst informer deres medlemmer om innholdet Oslo, 9.mai 2014. Innhold

Tariffinformasjon. Til tillitsvalgte i Apotek 1 og Boots Vennligst informer deres medlemmer om innholdet Oslo, 9.mai 2014. Innhold Tariffinformasjon Til tillitsvalgte i Apotek 1 og Boots Vennligst informer deres medlemmer om innholdet Oslo, 9.mai 2014 Innhold Mekling og mulig streik... 2 Våre krav 2 Hvem blir omfattet av en eventuell

Detaljer

Tingvoll kommune Rådmannen BEREDSKAPSPLAN VED EN EVENTUELL STREIK I TINGVOLL KOMMUNE

Tingvoll kommune Rådmannen BEREDSKAPSPLAN VED EN EVENTUELL STREIK I TINGVOLL KOMMUNE Tingvoll kommune Rådmannen BEREDSKAPSPLAN VED EN EVENTUELL STREIK I TINGVOLL KOMMUNE Ajourført mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledende merknader... 3 a) Generell bakgrunn... 3 b) Parter og arbeidsgivers

Detaljer

Spørsmål og svar ved mekling, evt. streik

Spørsmål og svar ved mekling, evt. streik Spørsmål og svar ved mekling, evt. streik 2017 AAF HK 1 4. desember kl. 10.00 møtes HK og AAF (www.aaf.no) hos Riksmekleren. Dersom partene ikke blir enige innen klokken 24.00 blir det streik fra arbeidstidens

Detaljer

Organisering og forberedelser i NTL. -tillegg til streikeheftet fra LO Stat

Organisering og forberedelser i NTL. -tillegg til streikeheftet fra LO Stat Organisering og forberedelser i NTL -tillegg til streikeheftet fra LO Stat Innledning LO Stats streikehefte Dette heftet er et supplement til streikeheftet fra LO Stat og er tilpasset forholdene i NTL.

Detaljer

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013.

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013. Nr: 22/2013 Dato: 17.06.2013 Sendt til: Virksomheter bundet av Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten TARIFFNYTT 22/2013 LOKALE FORHANDLINGER Dette tariffnytt omhandler gjennomføring av lokale

Detaljer

KONFLIKTBEREDSKAP STREIK

KONFLIKTBEREDSKAP STREIK KONFLIKTBEREDSKAP STREIK 2012 1 HENSIKTEN MED BEREDSKAPSPLAN... 3 2 AKTUELLE LOVER OG AVTALER... 3 3 HVEM PLANEN OMFATTER... 3 4 BEREDSKAPSPLAN... 3 4.1 Ansvarlig for kommunens drift... 3 4.2 Kontakt med

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre seg tariffavtalen(e)? Hovedtemaer 1. Organisasjonsretten 2. Særavtaler og

Detaljer

NFF-A tariffkonferanse Forhandlingsløp. NFF-A tariff 1. februar 2016 Jon Ole Whist Forhandlingssjef/jurist

NFF-A tariffkonferanse Forhandlingsløp. NFF-A tariff 1. februar 2016 Jon Ole Whist Forhandlingssjef/jurist NFF-A tariffkonferanse Forhandlingsløp NFF-A tariff 1. februar 2016 Jon Ole Whist Forhandlingssjef/jurist Tema til gjennomgang Organisasjonsfriheten VIRKE Bestemmelser i HA og lovregulering Fremdrift forhandlinger,

Detaljer

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik Spørsmål og svar ved mekling, evt streik 2014 NHO Butikk 1 Når tariffoppgjør går til mekling, evt streik dukker det opp mange spørsmål. Her svarer vi på noen av de mest vanlige spørsmålene. 28. 29. August

Detaljer

Informasjonshefte i forbindelse med tarifforhandlinger og arbeidskamp

Informasjonshefte i forbindelse med tarifforhandlinger og arbeidskamp Informasjonshefte i forbindelse med tarifforhandlinger og arbeidskamp Innholdsfortegnelse side 1. Ulike typer arbeidskamp 3 2. Permittering og vilkår for dagpenger under arbeidsløshet 6 3. Tariffoppgjør

Detaljer

Innhold Revidert Januar-2008

Innhold Revidert Januar-2008 Innhold Innledning...5 Gangen i tariffoppgjøret...6 Hvilke forskjellige typer streik har vi?...7 Generelt om streikeuttaket...7 Hvem omfattes av streiken hvem omfattes ikke...8 Spesielle unntak fra streik...9

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

SANs konfliktberedskap

SANs konfliktberedskap SANs konfliktberedskap SANs konfliktberedskap Informasjon og veiledning i konfliktberedskap SANS KONFLIKTBEREDSKAP... 1 INFORMASJON OG VEILEDNING I KONFLIKTBEREDSKAP... 1 1. GENERELT OM KONFLIKTER... 2

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

NFF-F tariffkonferanse Forhandlingsløp. Tema til gjennomgang. Organisasjonsfriheten

NFF-F tariffkonferanse Forhandlingsløp. Tema til gjennomgang. Organisasjonsfriheten NFF-F tariffkonferanse Forhandlingsløp NFF-F tariff 8. februar 2016 Jon Ole Whist Forhandlingssjef/jurist Tema til gjennomgang Organisasjonsfriheten VIRKE Bestemmelser i HA og lovregulering Fremdrift forhandlinger,

Detaljer

Konflikt Streik - Lockout

Konflikt Streik - Lockout Innhold Streik - Lockout... 2 Innledning... 2 Forhandlingenes gang... 2 Brudd i forhandlingene... 2 Former for streik... 2 Regionkontorene... 3 Streikekomité i regionen... 3 Streikekomité i avdelingen...

Detaljer

www.youtube.com/watch?v=n_si6jg8-ds Nettbuss Travel A/S, sliter i nedgangstider og skal permittere 20 ansatte. Permittering Permittering Innebærer at bedriften ved driftsinnskrenkninger og driftsstans

Detaljer

Tariffoppgjøret og bedriften

Tariffoppgjøret og bedriften Tariffoppgjøret og bedriften Revidert mars 2013 Tariffoppgjøret og bedriften Næringslivets Hovedorganisasjon Forord I dette heftet finner du en kort innføring i regelverket knyttet til tariffoppgjør og

Detaljer

Tariffoppgjøret og bedriften

Tariffoppgjøret og bedriften Tariffoppgjøret og bedriften Revidert september 2009 Tariffoppgjøret og bedriften Næringslivets Hovedorganisasjon Forord I dette heftet finner du en kort innføring i regelverket knyttet til tariffoppgjør

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Arbeidskonflikt Streik Lockout

Arbeidskonflikt Streik Lockout Arbeidskonflikt Streik Lockout Innledning I dette heftet vil vi ta for oss hva slags konflikter som kan oppstå i arbeidslivet, og hvordan grupper og avdelinger skal opptre under slike forhold. Alle ledd

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Innhold. Når kan Fagforbundet streike?

Innhold. Når kan Fagforbundet streike? Innhold Lokal konfliktberedskap. Sentral organisering og ansvar Huskeliste Tariffmessige forhold Etterarbeid Annen arbeidskamp Streikehåndbok 2010-1 En tvist som oppstår når partene forhandler om ny tariffavtale,

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør www.fellesforbundet.no VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og

Detaljer

TIL DEBATT BRUK AV STREIK SOM KAMPMIDDEL SKAL PRESTER STREIKE?

TIL DEBATT BRUK AV STREIK SOM KAMPMIDDEL SKAL PRESTER STREIKE? 1 Oslo, februar 2011 Til Presteforeningens forhandlingsutvalg, stiftsstyrer og lokale lag. TIL DEBATT BRUK AV STREIK SOM KAMPMIDDEL SKAL PRESTER STREIKE? På generalforsamlingen i 2009 ble det vedtatt at

Detaljer

Informasjonshefte ved permitteringer

Informasjonshefte ved permitteringer Informasjonshefte ved permitteringer Revidert 1. oktober 2009 1 Informasjonshefte om permitteringer Dette heftet gir en beskrivelse av de lover, forskrifter og avtaler som gjelder i forbindelse med permittering

Detaljer

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

Tariffinformasjon. Til Parats medlemmer omfattet av Riksavtalen. Innhold. Oslo, 13. mai 2016

Tariffinformasjon. Til Parats medlemmer omfattet av Riksavtalen. Innhold. Oslo, 13. mai 2016 Tariffinformasjon Til Parats medlemmer omfattet av Riksavtalen Oslo, 13. mai 2016 Innhold Mekling og mulig streik... 2 Våre krav 2 Hvem blir omfattet av en eventuell streik?... 2 Spesielle forhold tilknyttet

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN. Compendia. Introduksjon til oppslagsverket Compendia

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN. Compendia. Introduksjon til oppslagsverket Compendia GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Compendia Introduksjon til oppslagsverket Compendia Hovedtemaer 1. Hvordan logge inn i Compendia 2. Oversikt 3. Compendia som oppslagsverk -

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer Opplysningene i denne brosjyren er basert på aktuelle avtaler og lover som var gjeldende i oktober 2008. Brosjyren finnes også i en nettbasert versjon på Fellesforbundets hjemmesider som vil bli oppdatert

Detaljer

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014 VEDTEKTER for Arbeidsgiverforeningen Spekter Sist endret på generalforsamlingen 2014 INNHOLD Innholdsfortegnelse... 2 FORMÅL... 4 1-1 (Formål)... 4 MEDLEMSKAP... 4 2-1 (Medlemskap)... 4 2-2 (Søknad om

Detaljer

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 KA TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 Endringer er markert som følger: Tillegg er satt i kursiv, tekst som er tatt ut er overstrøket, kommentarer er understreket.

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer:

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: TariffNytt Revisjon av Funksjonæravtalen NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: 5.7 Ny bestemmelse Tilgjengelighetsteknologi

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE TOLGA KOMMUNE MØTEINNKALLING Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel SAKLISTE 57/12 TARIFFREVISJONEN 2012 - URAVSTEMNING Tolga, 14.juni 2012 Ragnhild

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Ny endringer trådte i kraft 1. juli 2015 Endringene som er trådt i kraft gjelder bl. annet: 1): Midlertidig tilsetting. 2): Aldersgrenser. 3:)Arbeidstid.

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold De viktigste lovparagrafer i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og tvistebehandling Fraktefartøyenes Rederiforening 1. Ansettelse Skipsarbeidsloven

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS. Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum

VELKOMMEN TIL KURS. Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum VELKOMMEN TIL KURS Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum Temaer for kurset Tariffsystemets oppbygging og rangordning Særavtale versus arbeidsreglement hvorfor bør ikke alt reguleres i særavtale?

Detaljer

Noen veldig få av de 135.000 ansatte i staten kunne fått et lønnstrinn ekstra.

Noen veldig få av de 135.000 ansatte i staten kunne fått et lønnstrinn ekstra. Unio er i streik! Hvorfor streiker vi? Statsråd Rigmor Aasrud hevder at regjeringen ville gi 20.000 kroner i lønnstillegg. Fakta er at kun en håndfull ville fått så mye. 100.000 ansatte i staten måtte

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Innhold 1 Formål... 1 2 Virkeområde for retningslinjene for håndtering av konflikter ved UiO... 1 3 Ansattes ansvar for å unngå at konflikter oppstår...

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Tvister, konflikt og streik Hovedtemaer 1. Interessetvist - rettstvist 2. Statens lønnsutvalg 3. Mekling og streik CASE Tema 1 Interessetvist - rettstvist side 3 Rettstvist

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør www.arbeidsmandsforbundet.no www.arbeidsmandsforbundet.no Innledning Under tariffoppgjøret, ved gjennomføring av uravstemning og ved

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 Dato Kapittel 04.07.2008 232 02 2. PERSONELL 232 02 Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og PARAT TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 KAP. O INNHOLD

Detaljer

KONFLIKTBEREDSKAP. Rådmannen Mai 2008

KONFLIKTBEREDSKAP. Rådmannen Mai 2008 KONFLIKTBEREDSKAP 2008 1 HENSIKTEN MED BEREDSKAPSPLAN...3 2 AKTUELLE LOVER OG AVTALER...3 3 HVEM PLANEN OMFATTER...3 4 BEREDSKAPSPLAN...3 4.1 Ansvarlig for kommunens drift...3 4.2 Kontakt med organisasjonene

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlems-bedrifter

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED STREIK

BEREDSKAPSPLAN VED STREIK BEREDSKAPSPLAN VED STREIK 1. Henvisninger - regler ved arbeidskonflikt Lover/regler: Lov om arbeidstvister Hovedavtalen Hefte fra KS Streik forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp (10.

Detaljer

Forholdsregler ved streik. Tariffoppgjøret Hovedoppgjør for tariffperioden Konkurranseutsatte bedrifter i KS Bedrift

Forholdsregler ved streik. Tariffoppgjøret Hovedoppgjør for tariffperioden Konkurranseutsatte bedrifter i KS Bedrift Forholdsregler ved streik Tariffoppgjøret 2016 Hovedoppgjør for tariffperioden 01.06.2016 31.05.2018 Konkurranseutsatte bedrifter i KS Bedrift Når bedriften rammes av streik, er det en rekke hensyn som

Detaljer

HOVEDAVTALEN I STATEN

HOVEDAVTALEN I STATEN HOVEDAVTALEN I STATEN Grunnkurs for tillitsvalgte 9.-10. september 2015 Gabels Hus advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Oversikt over regelverket i staten MEDBESTEMMELSE (bedriftsdemokrati)

Detaljer

Innhold Revidert Januar-2008

Innhold Revidert Januar-2008 Innhold Innledning...5 Hvem omfattes av streiken...5 Spesielle unntak fra streik...6 Dispensasjoner under streik...6 Streikestønad...7 Iverksettelse av streik - streikekomité...7 Informasjon - kommunikasjon...9

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger Håndbok Lokale lønnsforhandlinger Gjennomføring av lokale lønnsoppgjør og den personlige samtalen Lønnsbestemmelsen i overenskomsten for butikksjefer m.fl. og overenskomsten for daglig leder, diverse

Detaljer

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere?

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Når bedriftens oppdragsmengde minker slik at det ikke lenger er arbeid til å sysselsette samtlige arbeidstakere

Detaljer

STREIK. Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp. 10. utgave. KS Kommuneforlaget

STREIK. Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp. 10. utgave. KS Kommuneforlaget KS STREIK Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp 10. utgave KS Kommuneforlaget 1990 Kommuneforlaget AS, Oslo 10. utgave 2012 Omslag: AIT Otta AS Omslagsfoto: AIT Otta AS Sats, trykk

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11 0181 OSLO Høring - Forslag om effektivisering av allmenngjøringsordningen

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

Dagpenger under permittering nytt rundskriv, ny praksis?

Dagpenger under permittering nytt rundskriv, ny praksis? MEF Arbeidsgiverdag 21. mars 2013 Dagpenger under permittering nytt rundskriv, ny praksis? Kontorsjef Anita Mølmesdal Sivertsen Seniorrådgiver Kjetil Woldmo Arbeids- og velferdsdirektoratet Et tilbakeblikk

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4.

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4. INNHOLD 1. Innledning 2 2. Former for medbestemmelse 2 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2 4. Tillitsvalgt 2 5. Tillitsvalgtes rettigheter og plikter 2 6. Arbeidsgivers

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Fellesforbundet Besøksadresse: Lilletorget 1, 0184 Oslo Postadresse: Postboks 9199, Grønland 0134 Oslo Telefon: 02306 Telefax: 23 06

Detaljer

Streikehåndbok YS Stat

Streikehåndbok YS Stat Streikehåndbok YS Stat Bilde fra streiken 2012 Streikehåndbok YS Stat - 2014 Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Lover og avtaler... 3 Hva slags typer streik har vi... 3 Streik... 3 Lockout... 3 Politisk

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 TARIFFAVTALE TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 INNHOLD TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS

Detaljer

Innhold 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6.1 6.1.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3 6.3.1 6.3.

Innhold 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6.1 6.1.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3 6.3.1 6.3. Streik i staten Innhold 1 Hvordan brukes streikeheftet 5 2 Gangen i forhandlingene 6 3 I streik 7 3.1 Hva betyr det å være i streik/konflikt for streikende og ikke-streikende 7 3.1.1 Streikebryteri 7

Detaljer

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2 Tema Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold Side 2 1 Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring Permitteringer ved midlertidig behov for bemanningsreduksjoner Oppsigelser

Detaljer

Beredskapsplan streik

Beredskapsplan streik Beredskapsplan streik Hovedtariffoppgjøret 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Henvisning... 3 2. Beredskapsplanens formål... 4 2.1 Forholdet til publikum under streik... 4 2.2 Ledelse under streik...

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjons vedtekter

Næringslivets Hovedorganisasjons vedtekter Næringslivets Hovedorganisasjons vedtekter Oppdatert juni 2015 Vedtatt på den konstituerende generalforsamling 28. november 1988 med endringer av 29. november 1989, 21. november 1990, 25. november 1993,

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Informasjonshefte i forbindelse med tarifforhandlinger og arbeidskamp

Informasjonshefte i forbindelse med tarifforhandlinger og arbeidskamp Informasjonshefte i forbindelse med tarifforhandlinger og arbeidskamp Revidert mars 2012 Innholdsfortegnelse 1. Ulike typer arbeidskamp 3 2. Permittering og vilkår for dagpenger under arbeidsløshet 6 3.

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale?

Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale? Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale? I spørsmålet om hvilken betydning det har at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale, er det begrenset hvilket

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED EVENTUELL ARBEIDSKONFLIKT

BEREDSKAPSPLAN VED EVENTUELL ARBEIDSKONFLIKT BEREDSKAPSPLAN VED EVENTUELL ARBEIDSKONFLIKT Innholdsfortegnelse 1. Formelle regler ved arbeidskonflikt... 4 2. Ansvar... 4 2.1 Personer / funksjoner... 4 2.2 Utvalg... 5 2.3 Beredskapsgruppe... 5 2.4

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 17 (2001-2002) Ot.prp. nr. 17 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering m.m. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 5. oktober 2001, godkjent i statsråd

Detaljer