Beredskapsplan streik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan streik"

Transkript

1 Beredskapsplan streik Hovedtariffoppgjøret 2014

2 Innhold 1. Innledning Henvisning Beredskapsplanens formål Forholdet til publikum under streik Ledelse under streik Overordnet beredskapsgruppe Operativ beredskapsgruppe Fylkesutvalg HR-enhetens rolle Ansvar for informasjon under streik Overordnet informasjonsansvarlig Ansvar for kontakt med KS, utpekt av fylkesrådmannen Fagenhetsleders og rektors ansvar Administrative funksjoner under streik Sentralbord/ekspedisjon Post/arkiv Økonomifunksjon Lønningsfunksjon Personalspørsmål Ikke-streikende fagenhetsledere Ikke-streikende arbeidstakere Streikende arbeidstakere Ansatte med dispensasjon fra streik Arbeidstakerorganisasjonene Materiell tilhørende arbeidsgiver Ferieavvikling Arbeidstakers oppsigelse Permittering Drøftinger og forhandlinger før og under streik Dispensasjoner Behandling av dispensasjonssøknader Stillinger det skal søkes dispensasjon for Rapportering under streik Forløpet i tariffoppgjør og streik

3 1. Innledning En streik er en krisesituasjon der OFKs funksjoner og økonomi søkes rammet, mens vi på vår side søker å unngå virkningene. De samarbeidslinjene som ellers benyttes, virker ikke i slike situasjoner, og det må under forberedelsene til streik tas hensyn til dette. Det er imidlertid visse regler som skal følges, og kunnskap om disse reglene og aktiv bruk av denne begrenser skademulighetene, demper konfliktene og innsnevrer mulighetene for desinformasjon. Fra arbeidsgivers side må det ikke være tvil om at streiken skal respekteres. Det er likevel klart at vi ikke kan overlate til motparten alene å definere hvordan streiken skal føres. Våre forpliktelser er primært overfor våre brukere, og hensynet til tredjepart skal alltid søkes ivaretatt. 1.1 Henvisning Lov om arbeidstvister Hovedavtalen del A 4, 5 og 9 KS Personalhåndbok kap. 2.3 KS Hefte om forholdsregler ved streik og arbeidsnedleggelse, 9. utgave 3

4 2. Beredskapsplanens formål Vurdere streikens virkninger på tjenestetilbudet og sette ledere i stand til å forholde seg til situasjonen. Ta stilling til hvilke funksjoner som må være operative i OFK for å ivareta liv/helse, verdier, økonomi og sikkerhet og hvilke ansatte som det skal søkes dispensasjon for. Etablere alternative tjenester for å avhjelpe problemer som oppstår underveis. Synliggjøre hvem som skal utgjøre OFKs ledelse i streikeperioden. Avklare arbeidsgivers ansvar før, under og etter en streik. Avklare ansvaret for intern/ekstern informasjonstjeneste og for lokale drøftinger og forhandlinger. Synliggjøre arbeidsgivers formål i forhandlingene. 2.1 Forholdet til publikum under streik Brukerne og innbyggerne er de som rammes under en streik. Det er viktig at OFK gir best mulig informasjon om streikens virkninger så tidlig som råd. 2.2 Ledelse under streik I en streik der ansatte er tatt ut av tjeneste og viktige funksjoner er ute av drift, vil det være nødvendig å etablere en kriseledelse. Kriseledelsen etableres i sentraladministrasjonen og består av ei overordnet streikeberedskapsgruppe og ei operativ arbeidsgruppe som utgår fra beredskapsgruppa. 2.3 Overordnet beredskapsgruppe Beredskapsgruppa trer sammen etter behov på fylkesrådmannens (FR) kontor for å bli oppdatert om utviklingen av streiken og for å treffe prinsipielle og overordnede avgjørelser. Beredskapsgruppe for håndtering av streik består av OFKs øverste ledere samt operativ beredskapsgruppe: Fylkesordfører Gro Lundby Fylkesrådmann Rasmus O. Vigrestad Operativ beredskapsgruppe 2.4 Operativ beredskapsgruppe Den operative arbeidsgruppa møtes hver arbeidsdag kl på HR-sjefens kontor og består av kontaktpersoner mot KS, kommunikasjonssjef, fylkesrådmann/leder av forhandlingsutvalget og fylkesopplæringssjefen: 4

5 Stilling navn Mobil HR- sjef Åsmund Haugstad Sandvik (møteleder) Forhandlingsrådgiver Asbjørn Skogum Fylkesrådmann, leder i forhandlingsutvalg Rasmus Olav Vigrestad Fylkesopplæringssjef Inge Myklebust Kommunikasjonssjef Halvor Løkken Fylkesrådmannen har i samråd med HR-sjefen utpekt forhandlingsrådgiver Asbjørn Skogum til hovedkontaktperson mot KS i forhandlingsperioden og under eventuell streik. Hovedkontaktpersonen har ansvar for: Innhenting av informasjon og formidling av denne til beredskapsgruppa samt KS. Informasjon til ledere. Gjennomgang av enhetenes dispensasjonssøknader før de oversendes fagforeningene for behandling i samråd med operativ beredskapsgruppe/fylkesrådmannen. Forhandling med fagforeningene ivaretas av forhandlingsutvalget. 2.5 Fylkesutvalg FU innkalles ved behov og etter ordførerens beslutning. FU ivaretar informasjon til folkevalgte organ. Kontaktenhet/kompetanseenhet under streik 2.6 HR-enhetens rolle Nærmeste kompetanseenhet ved arbeidskonflikter og streik er HR- enheten. Alle spørsmål som gjelder streiken rettes dit. 5

6 3. Ansvar for informasjon under streik 3.1 Overordnet informasjonsansvarlig Fylkesrådmannen er OFKs informasjonsansvarlige under streik. Kommunikasjonssjefen skal opprette kontakt med lokalavis og radio. Fagenhetsspesifikk informasjon ivaretas av fagenhetslederne. 3.2 Ansvar for kontakt med KS, utpekt av fylkesrådmannen Forhandlingsrådgiver Asbjørn Skogum, vara HR-sjef Åsmund Haugstad Sandvik. 3.3 Fagenhetsleders og rektors ansvar Alle enhetslederne og rektorer skal informere brukere om konsekvenser ved en eventuell streik. Nødvendig informasjon klargjøres og formidles til brukerne før streiken er et faktum. Informasjonen skal gis via elektronisk formidling, skriftlig og ved oppslag. Alle ledere skal løpende informere ansatte som ikke er tatt ut i streik, om streikens omfang og om konsekvenser for ansatte og brukere. Ledere skal gjøre sitt direkte innvalgsnummer og mobiltelefonnummer kjent for brukere og ansatte som ikke er i streik. 6

7 4. Administrative funksjoner under streik 4.1 Sentralbord/ekspedisjon Ansvar: Fagenhetsleder servicesenter Kun overordnet for ekspedisjons- og sentralbordpersonell kan overta disse funksjonene i en streikeperiode. Oppslag om streik skal settes ut i resepsjonen og på arbeidsplasser snarest mulig etter at streikevarsel er blitt kjent. Dette som informasjon til besøkende og brukere. Ansvaret tilligger enhetsleder. 4.2 Post/arkiv Ansvar: Fagenhetsleder arkivet Fagenhetsleder er under streik ansvarlig for at post blir åpnet daglig og fordelt til de aktuelle enhetene. Fagenhetsleder sørger for at post blir stemplet inn og datoført, samt at journal blir ført med mottaks- og registreringsdato samt saksbeskrivelser. Hastesaker og saker som har med liv/helse, sikkerhet og kommunale verdier å gjøre, prioriteres og saksbehandles. 4.3 Økonomifunksjon Ansvar for økonomifunksjoner under streik: Fagenhetsleder økonomi 4.4 Lønningsfunksjon Ansvar for lønnsutbetalinger og ekstraordinære tiltak ifb. konflikt: HR-sjefen Utbetaling av lønn/sykelønn m.m. til ikke-streikende skal ivaretas i streikeperioden. Sykelønn utbetales som vanlig til de som ikke er i streik. OFK utbetaler ikke sykelønn, svangerskapslønn eller andre godtgjøringer etter tariffavtalen for de som er tatt ut i streik. OFK har heller ikke ansvar for utbetaling av lønn/sykelønn for de som er i streik, dersom de under streiken skulle bli sykmeldt. Utbetaling av feriepenger som er opptjent i foregående år klargjøres for utbetaling før streiken starter. Så snart navnelister over streikende er levert, skal HR- enheten i samarbeid med fagenhetslederne klargjøre for trekk i lønn og melde streikende personell ut av pensjonskassen. Dette skal effektueres fra plassfratredelsesdatoen. Dersom trekk i lønn ikke er mulig å foreta før streiken er et faktum, skal dette foretas snarest mulig etter at streikeperioden er over. Utbetaling av kurskostnader stoppes for personell som skal ut i streik, eller som er tatt ut i streik. Eventuell deltakelse på slike kurs skal i fall de likevel velger å reise, bekostes av den enkelte. 7

8 4.5 Personalspørsmål Det er ikke adgang til å beordre ikke-streikende arbeidstakere til å utføre oppgaver for streikende. 4.6 Ikke-streikende fagenhetsledere Ikke-streikende fagenhetsledere kan i prinsippet utføre alle oppgaver innen sitt ansvarsområde. Dette er oppgaver som fagenhetsleder ellers har delegert eller overført til underordnede ansatte. Grensen går ved oppgaver som krever spesiell autorisasjon, bortsett fra i nødssituasjoner. 4.7 Ikke-streikende arbeidstakere Uorganiserte og andre arbeidstakere som ikke er i streik, plikter å fortsette sitt vanlige arbeid, men skal ikke utføre streikenes oppgaver. Arbeidstakere som ikke kan sysselsettes på rasjonell måte på grunn av streiken, må vurderes permittert. Arbeidstakere som ikke er i streik, kan komme i lojalitetskonflikt til kolleger og arbeidsgiver. Oppstår det slike situasjoner, skal nærmeste overordnet eller HR- enheten kontaktes. 4.8 Streikende arbeidstakere Streikende arbeidstakere er i prinsippet å anse som fratrådt i fylkeskommunen. Streikende har ingen rett til å disponere OFKs eiendom eller hindre innbyggere i å nå OFKs tjenestesteder og ikkestreikende ansatte i OFK. Unntaket er streikevakter som har anledning til å foreta kontroller på arbeidsplassen. 4.9 Ansatte med dispensasjon fra streik Streikende som gis dispensasjon er å betrakte som vanlige ansatte innenfor sine ordinære oppgaver Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidstakerorganisasjoner skal i en streikeperiode rette alle henvendelser og spørsmål som har med streiken og OFKs arbeids-/tjenesteforhold å gjøre til HR-enheten Materiell tilhørende arbeidsgiver Nøkler, nøkkelkort til arbeidsplassen, parkeringsbevis, annet materiell tilhørende arbeidsgiver samt tjenestemobiltelefoner skal leveres nærmeste leder før streiken Ferieavvikling Ferie som er planlagt skal gå som normalt, selv om ansatte er tatt ut i streik. Streikende vil ikke få igjen ferie eller deler av ferie dersom streiken er sammenfallende med tiden for den planlagte ferien. 8

9 4.13 Arbeidstakers oppsigelse Så lenge streik varer, har streikende ikke rett til å si opp sine stillinger individuelt. Oppsigelser kan først gis med varsel fra streikens opphør. Arbeidstakere som er i streik skal ikke ha sluttattest Permittering Arbeidsgiver kan permittere arbeidstakere som på grunn av streiken ikke kan sysselsettes på rasjonell måte, jfr. Hovedavtalen 9. Permitteringer skal skje med 14 dagers varsel til den enkelte arbeidstaker som antas å bli permittert. Permitteringsvarslet skal overleveres skriftlig. Før permitteringsvarsel gis, skal OFK vurdere hvorvidt arbeidstakere kan gis annet arbeid, og drøfte dette spørsmålet med tillitsvalgte. Fylkesrådmannen i samråd med fylkesordfører, eventuelt fylkesutvalget, vurderer nødvendigheten av permitteringer ut fra streikens virkninger. Dersom permitteringer vedtas er det fylkesrådmannrådmann, eventuelt i samråd med fylkesordfører, som avgjør hvem som skal permitteres, og fra når dette skal skje Drøftinger og forhandlinger før og under streik Forhandlingsutvalget skal gjennomføre drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene før en streik starter. Dette for å avklare prinsipielle forhold vedrørende dispensasjoner, informasjonstjeneste, kontaktpersoner, drøftinger og forhandlinger. Drøftinger og lokale forhandlinger som angår streiken og forhold rundt dette foretas av forhandlingsutvalget. Alle spørsmål i denne sammenhengen skal rettes til utvalget snarest mulig. Uenighet som dukker opp under en streik skal ikke tas opp til diskusjon på det enkelte driftsenhet, men formidles snarest til HR-enheten. 9

10 5. Dispensasjoner 5.1 Behandling av dispensasjonssøknader Alle henvendelser, spørsmål og søknader om dispensasjoner skal fremmes av fagenhetslederne til HR-enheten v/ Asbjørn Skogum. Søknader om dispensasjon skal begrunnes. Søknadene vil bli vurdert i samråd med fagenhetsleder og operativ beredskapsgruppe før de evt. blir presentert for fagforeningen. 5.2 Stillinger det skal søkes dispensasjon for Enhet Stilling Begrunnelse Fylkesrådmannen HR- enheten Rådmann Assisterende rådmenn Kommunikasjonssjef HR-sjef Forhandlingsrådgiver Øverste administrative ledere i OFK. Hovedansvarlig for informasjon Kompetanseenhet ved streik Kontakt med arbeidstakerorganisasjonene. Ansvar for lokale drøftinger og forhandlinger Fagenhetene Fagenhetsleder Øverste administrative leder for fagenhetene. Informasjonsansvarlig under streik for sin enhet Alle videregående skoler Rektorer Avdelingsledere med personalansvar Elevassistenter Øverste administrative ledere for skolene. Informasjonsansvarlig Administrative ledere for sin avdeling Ivareta liv og helse for barn og unge med spesielle behov. 5.3 Rapportering under streik Alle fagenhetsledere som er berørt av streik skal avgi en generell tilstandsrapport fra virksomheten til hovedkontaktperson hver ettermiddag før kl Alle rektorer som er berørt rapporterer til fylkesopplæringssjefen hver ettermiddag før kl Fylkesopplæringssjefen sammenfatter rapportene og melder videre til hovedkontaktperson. 10

11 5.4 Forløpet i tariffoppgjør og streik Nr. Hendelse Aktivitet i OFK 1 Oppsigelse av tariffavtale sentralt pr Utarbeiding av beredskapsplan, orientering til lederforum. 2 Forhandlinger sentralt Fagenhet Personal og lønn holder seg løpende orientert. Beredskapsplan presenteres for politisk ledergruppe, i lederforum og for rektorene. 3 Forhandlinger fører ikke fram Beredskapsplan for streik iverksettes. 4 Mekling Drøftinger med organisasjonene lokalt innledes Beredskapsgruppe og operative arbeidsgruppe etableres og gjennomgår beredskapsplanen Vurdering om dispensasjoner foretas Generelt informasjonsmateriell klargjøres Informasjon til brukere klargjøres (fagenhetslederne) 5 Brudd i mekling. Arbeidsstans varsles. Organisasjonene leverer navn og adresselister over medlemmer som tas ut i streik. Streik effektiv etter 4 dager Beredskapsgruppe og arbeidsgruppe gjøres operativ Informasjon til innbyggere/brukere sendes ut, eventuelt v/oppslag. Dispensasjonssøknader klargjøres og sendes organisasjonene via beredskapsgruppen Drøftinger og forhandlinger innledes etter behov 6 Streik/plassfratredelse Nøkler, nøkkelkort og annet kommunalt materiell leveres, kontrolleres og håndteres av nærmeste leder Trekk i lønn foretas fra første dag streiken er effektiv Daglig rapportering (alle enheter som er berørt av streik) Evt. permitteringer vurderes og klargjøres (rådmann) Permisjonsvarsel sendes ut (rådmann) Kontakt med Trygdeetat opprettes Informasjon til brukerne via lokalavis/media Drøftinger/forhandlinger 7 Streik avblåses Arbeidsplikt inntrer Normalaktivitet opprettes Lønnsmessige korrigeringer rapporteres og foretas Rapporter gjennomgås og arkiveres (beredskapsgruppe) Rapport sendes KS Saksbehandling av forhold som er oppstått som en konsekvens av streiken. 11

12 12

Lunner kommune 2008 Innholdsfortegnelse

Lunner kommune 2008 Innholdsfortegnelse BEREDSKAPSPLAN VED STREIK Lunner kommune 2008 Innholdsfortegnelse 1 Henvisninger... 2 2 Innledning... 2 3 Beredskapsplanens formål... 2 4 Forholdet til publikum under streik... 2 5 Kommunens ledelse under

Detaljer

KONFLIKTBEREDSKAP STREIK

KONFLIKTBEREDSKAP STREIK KONFLIKTBEREDSKAP STREIK 2012 1 HENSIKTEN MED BEREDSKAPSPLAN... 3 2 AKTUELLE LOVER OG AVTALER... 3 3 HVEM PLANEN OMFATTER... 3 4 BEREDSKAPSPLAN... 3 4.1 Ansvarlig for kommunens drift... 3 4.2 Kontakt med

Detaljer

KONFLIKTBEREDSKAPSPLAN VED STREIK

KONFLIKTBEREDSKAPSPLAN VED STREIK KONFLIKTBEREDSKAPSPLAN VED STREIK I MANDAL KOMMUNE 2012 KONFLIKTBEREDSKAPSPLAN VED STREIK FOR MANDAL KOMMUNE. A. ANSVAR FOR VIRKSOMHETENS DRIFT UNDER STREIK. Det overordnede administrative ansvaret for

Detaljer

KONFLIKTBEREDSKAP. Rådmannen Mai 2008

KONFLIKTBEREDSKAP. Rådmannen Mai 2008 KONFLIKTBEREDSKAP 2008 1 HENSIKTEN MED BEREDSKAPSPLAN...3 2 AKTUELLE LOVER OG AVTALER...3 3 HVEM PLANEN OMFATTER...3 4 BEREDSKAPSPLAN...3 4.1 Ansvarlig for kommunens drift...3 4.2 Kontakt med organisasjonene

Detaljer

Lunner kommune Innholdsfortegnelse

Lunner kommune Innholdsfortegnelse BEREDSKAPSPLAN VED STREIK Lunner kommune 2010 Innholdsfortegnelse 1 Henvisninger... 2 2 Innledning... 2 3 Beredskapsplanens formål... 2 4 Forholdet til publikum under streik... 2 5 Kommunens ledelse under

Detaljer

STREIKEBROSJYRE. Rettigheter og plikter i en streikesituasjon. Statlig tariffområde

STREIKEBROSJYRE. Rettigheter og plikter i en streikesituasjon. Statlig tariffområde STREIKEBROSJYRE Rettigheter og plikter i en streikesituasjon Statlig tariffområde Rettigheter og plikter i en streikesituasjon Statlig tariffområde Hva er en streik: Streik er arbeidsnedleggelse, og innebærer

Detaljer

Tingvoll kommune Rådmannen BEREDSKAPSPLAN VED EN EVENTUELL STREIK I TINGVOLL KOMMUNE

Tingvoll kommune Rådmannen BEREDSKAPSPLAN VED EN EVENTUELL STREIK I TINGVOLL KOMMUNE Tingvoll kommune Rådmannen BEREDSKAPSPLAN VED EN EVENTUELL STREIK I TINGVOLL KOMMUNE Ajourført mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledende merknader... 3 a) Generell bakgrunn... 3 b) Parter og arbeidsgivers

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED STREIK

BEREDSKAPSPLAN VED STREIK BEREDSKAPSPLAN VED STREIK 1. Henvisninger - regler ved arbeidskonflikt Lover/regler: Lov om arbeidstvister Hovedavtalen Hefte fra KS Streik forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp (10.

Detaljer

KONFLIKTBEREDSKAP STREIK

KONFLIKTBEREDSKAP STREIK KONFLIKTBEREDSKAP STREIK 2016 HENSIKTEN MED BEREDSKAPSPLAN - Foreliggende plan skal, så langt det er mulig, sikre kommunen fortsatt drift av virksomheten under en arbeidskonflikt. - Konflikter i kommunal

Detaljer

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering Medlemsinformasjon fra Norsk Sjøoffisersforbund 2014 Innhold: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Hvis Norsk Sjøoffisersforbund streiker Hvis et annet

Detaljer

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK ARBEIDSTVISTLOVEN OG TJENESTETVISTLOVEN Arbeidstvistloven (lov om arbeidstvister) gjelder for kommunesektoren, Spekterområdet og privat sektor, og Tjenestetvistloven (lov om offentlige

Detaljer

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Tariffinformasjon Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Mekling og mulig streik Parat og Norsk Industri ble ikke enige i årets revisjon av Industrioverenskomsten. Det

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED EVENTUELL ARBEIDSKONFLIKT

BEREDSKAPSPLAN VED EVENTUELL ARBEIDSKONFLIKT BEREDSKAPSPLAN VED EVENTUELL ARBEIDSKONFLIKT Innholdsfortegnelse 1. Formelle regler ved arbeidskonflikt... 4 2. Ansvar... 4 2.1 Personer / funksjoner... 4 2.2 Utvalg... 5 2.3 Beredskapsgruppe... 5 2.4

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Tariffavtaler avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Detaljer

F M. Side 1. Tariffinformasjon / Industri Energi 11.06.2009

F M. Side 1. Tariffinformasjon / Industri Energi 11.06.2009 F FORHANDLING M MEKLING STREIK K HVA NÅ? INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER OMFATTETT AV FORBUNDETS OVERENSKOMSTER MED NORGES REDERIFORBUND Tariffinformasjon / Industri Energi Side 1 11.06.2009

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

SANs konfliktberedskap

SANs konfliktberedskap SANs konfliktberedskap SANs konfliktberedskap Informasjon og veiledning i konfliktberedskap SANS KONFLIKTBEREDSKAP... 1 INFORMASJON OG VEILEDNING I KONFLIKTBEREDSKAP... 1 1. GENERELT OM KONFLIKTER... 2

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Innhold Revidert Januar-2008

Innhold Revidert Januar-2008 Innhold Innledning...5 Hvem omfattes av streiken...5 Spesielle unntak fra streik...6 Dispensasjoner under streik...6 Streikestønad...7 Iverksettelse av streik - streikekomité...7 Informasjon - kommunikasjon...9

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Tariffinformasjon. Til tillitsvalgte i Apotek 1 og Boots Vennligst informer deres medlemmer om innholdet Oslo, 9.mai 2014. Innhold

Tariffinformasjon. Til tillitsvalgte i Apotek 1 og Boots Vennligst informer deres medlemmer om innholdet Oslo, 9.mai 2014. Innhold Tariffinformasjon Til tillitsvalgte i Apotek 1 og Boots Vennligst informer deres medlemmer om innholdet Oslo, 9.mai 2014 Innhold Mekling og mulig streik... 2 Våre krav 2 Hvem blir omfattet av en eventuell

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse?

Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Advokat/partner Jens Kristian Johansen e-post: jejo@grette.no, mob: 99 70 87 78 Advokat Vibeke Holm e-post: viho@grette.no, mob: 97 66 92 62 Når

Detaljer

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik Spørsmål og svar ved mekling, evt streik 2014 NHO Butikk 1 Når tariffoppgjør går til mekling, evt streik dukker det opp mange spørsmål. Her svarer vi på noen av de mest vanlige spørsmålene. 28. 29. August

Detaljer

Innhold 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6.1 6.1.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3 6.3.1 6.3.

Innhold 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6.1 6.1.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3 6.3.1 6.3. Streik i staten Innhold 1 Hvordan brukes streikeheftet 5 2 Gangen i forhandlingene 6 3 I streik 7 3.1 Hva betyr det å være i streik/konflikt for streikende og ikke-streikende 7 3.1.1 Streikebryteri 7

Detaljer

AVDELINGENS OG KLUBBENS OPPGAVER UNDER STREIK

AVDELINGENS OG KLUBBENS OPPGAVER UNDER STREIK AVDELINGENS OG KLUBBENS OPPGAVER UNDER STREIK Tariffinformasjon / Industri Energi Side 1 06.06.2016 INNHOLD Innledning 3 A. Forhandlingsform 3 Forhandlinger 3 Forhandlingsbrudd 3 Mekling 3 Brudd i meklingen,

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Konfliktberedskap. Plan for gjennomføring av arbeidskonflikt i Yrkestrafikkforbundet

Konfliktberedskap. Plan for gjennomføring av arbeidskonflikt i Yrkestrafikkforbundet Konfliktberedskap Plan for gjennomføring av arbeidskonflikt i Yrkestrafikkforbundet 1 Innhold 1. Organer... 3 2. Organisering av arbeidskonflikt (streik)... 3 3. Gjennomføring av arbeidskamp (streik)...

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma Til ordfører Notat Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma 16.05.13 Behov for gjennomgang av Lunner kommunes overordnede arbeidsgiverstrategi, delegeringsreglementene og folkevalgtes arbeidsgiverrolle

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre seg tariffavtalen(e)? Hovedtemaer 1. Organisasjonsretten 2. Særavtaler og

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Tvister, konflikt og streik Hovedtemaer 1. Interessetvist - rettstvist 2. Statens lønnsutvalg 3. Mekling og streik CASE Tema 1 Interessetvist - rettstvist side 3 Rettstvist

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Tariffinformasjon. Til Parats medlemmer omfattet av Riksavtalen. Innhold. Oslo, 13. mai 2016

Tariffinformasjon. Til Parats medlemmer omfattet av Riksavtalen. Innhold. Oslo, 13. mai 2016 Tariffinformasjon Til Parats medlemmer omfattet av Riksavtalen Oslo, 13. mai 2016 Innhold Mekling og mulig streik... 2 Våre krav 2 Hvem blir omfattet av en eventuell streik?... 2 Spesielle forhold tilknyttet

Detaljer

www.youtube.com/watch?v=n_si6jg8-ds Nettbuss Travel A/S, sliter i nedgangstider og skal permittere 20 ansatte. Permittering Permittering Innebærer at bedriften ved driftsinnskrenkninger og driftsstans

Detaljer

Spørsmål og svar ved mekling, evt. streik

Spørsmål og svar ved mekling, evt. streik Spørsmål og svar ved mekling, evt. streik 2017 AAF HK 1 4. desember kl. 10.00 møtes HK og AAF (www.aaf.no) hos Riksmekleren. Dersom partene ikke blir enige innen klokken 24.00 blir det streik fra arbeidstidens

Detaljer

Konflikt Streik - Lockout

Konflikt Streik - Lockout Innhold Streik - Lockout... 2 Innledning... 2 Forhandlingenes gang... 2 Brudd i forhandlingene... 2 Former for streik... 2 Regionkontorene... 3 Streikekomité i regionen... 3 Streikekomité i avdelingen...

Detaljer

LØNNSOPPGJØR OG ARBEIDSKONFLIKTER FORHOLDSREGLER FOR ARBEIDSGIVERE

LØNNSOPPGJØR OG ARBEIDSKONFLIKTER FORHOLDSREGLER FOR ARBEIDSGIVERE LØNNSOPPGJØR OG ARBEIDSKONFLIKTER FORHOLDSREGLER FOR ARBEIDSGIVERE Mars 2016 Forord Virke går alltid til forhandlingsbordet med et klart mål: Gjennom forhandlinger å komme frem til omforente løsninger.

Detaljer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer Opplysningene i denne brosjyren er basert på aktuelle avtaler og lover som var gjeldende i oktober 2008. Brosjyren finnes også i en nettbasert versjon på Fellesforbundets hjemmesider som vil bli oppdatert

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Informasjonshefte ved permitteringer

Informasjonshefte ved permitteringer Informasjonshefte ved permitteringer Revidert 1. oktober 2009 1 Informasjonshefte om permitteringer Dette heftet gir en beskrivelse av de lover, forskrifter og avtaler som gjelder i forbindelse med permittering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessplan

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Forholdsregler ved streik. Tariffoppgjøret Hovedoppgjør for tariffperioden Konkurranseutsatte bedrifter i KS Bedrift

Forholdsregler ved streik. Tariffoppgjøret Hovedoppgjør for tariffperioden Konkurranseutsatte bedrifter i KS Bedrift Forholdsregler ved streik Tariffoppgjøret 2016 Hovedoppgjør for tariffperioden 01.06.2016 31.05.2018 Konkurranseutsatte bedrifter i KS Bedrift Når bedriften rammes av streik, er det en rekke hensyn som

Detaljer

Streikehåndbok YS Stat

Streikehåndbok YS Stat Streikehåndbok YS Stat Bilde fra streiken 2012 Streikehåndbok YS Stat - 2014 Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Lover og avtaler... 3 Hva slags typer streik har vi... 3 Streik... 3 Lockout... 3 Politisk

Detaljer

Informasjon i forbindelse med brudd i forhandlinger om ny hovedtariffavtale særlig om beredskap ved eventuell streik

Informasjon i forbindelse med brudd i forhandlinger om ny hovedtariffavtale særlig om beredskap ved eventuell streik Informasjon i forbindelse med brudd i forhandlinger om ny hovedtariffavtale særlig om beredskap ved eventuell streik Det er brudd med 12 av 20 arbeidstakerorganisasjoner i forhandlingene om ny hovedtariffavtale.

Detaljer

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar.

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar. Vår ref. 03/20362-3707/09 Konflikthåndtering Retningslinjer Meløy Kommune: 1. FORMÅL Retningslinjene viser saksgang i konfliktsaker i Meløy kommune, samt ansvar, oppgaver og koordinering mellom ulike instanser

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2 Tema Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold Side 2 1 Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring Permitteringer ved midlertidig behov for bemanningsreduksjoner Oppsigelser

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

Møteinnkalling. Stortrevet, Åmot kulturhus. Dato: Tidspunkt: 12:00 16:00

Møteinnkalling. Stortrevet, Åmot kulturhus. Dato: Tidspunkt: 12:00 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.11.2016 Stortrevet, Åmot kulturhus Tidspunkt: 12:00 16:00 Forfall med begrunnelse meldes snarest og senest to dager før møtedagen til postmottak@amot.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/4831-3 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 15.01.2015 Prinsippavklaring HTA Pkt. 6.3 Arbeidstakere som er unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lønnsutvalget

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lønnsutvalget Lillehammer kommune Lønnsutvalget 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget 2011-2015 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.11.2014 Tid: 10:00 - Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør www.fellesforbundet.no VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Organisering og forberedelser i NTL. -tillegg til streikeheftet fra LO Stat

Organisering og forberedelser i NTL. -tillegg til streikeheftet fra LO Stat Organisering og forberedelser i NTL -tillegg til streikeheftet fra LO Stat Innledning LO Stats streikehefte Dette heftet er et supplement til streikeheftet fra LO Stat og er tilpasset forholdene i NTL.

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg - AMU 28.5.2015 Forslag til nye retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO 1. Innledning Avdeling for personalstøtte har revidert

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2008 oo000oo Dokument 1 7.mai kl 0900 HOVEDAVTALE 3.6 Rett til permisjon Valgte

Detaljer

ARBEIDSKONFLIKTER I STATEN

ARBEIDSKONFLIKTER I STATEN ARBEIDSKONFLIKTER I STATEN Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp Revidert april 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning......... 7 1. Generelt om konflikter og bruk av kampmidler...

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessdelplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessdelplan

Detaljer

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere?

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Når bedriftens oppdragsmengde minker slik at det ikke lenger er arbeid til å sysselsette samtlige arbeidstakere

Detaljer

HOVEDAVTALEREVISJONEN

HOVEDAVTALEREVISJONEN VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2010 K S SISTE KRAV/TILBUD I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2010 Ny og/eller endret tekst er merket med kursiv (endringer siden KS krav/tilbud 2 er merket

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen Statlig og kommunal sektor Hovedtemaer 1. Hvem er partene? 2. Rettigheter og plikter for tillitsvalgte 3. Tilrettelegging for tillitsvalgtarbeid

Detaljer

VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Tariffoppgjøret & bedriften

Tariffoppgjøret & bedriften MEF-notat nr. 1 2013 April 2013 Tariffoppgjøret & bedriften Kilde: MEF, NHO, Det kollektive arbeidslivet (Stokke, Evju, Førland 2003) MEF en arbeidsgiverorganisasjon MEF har hovedavtale med LO. Under denne

Detaljer

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 FORMANNSKAPETS FORHANDLINGSUTVALG Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Saken avgjøres av:

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE Vedtatt 8.12.2016 av kommunestyret sak 132/16 Side 1 1. Formål Formålet med reglementet er å gi veiledning for ansatte og folkevalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET 1 VALG OG SAMMENSETNING Administrasjonsutvalget består

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Beredskapsplan. for eventuell arbeidskonflikt våren 2016

Beredskapsplan. for eventuell arbeidskonflikt våren 2016 Beredskapsplan for eventuell arbeidskonflikt våren 2016 Hjemmel for vedtak m.v. Beredskapsplan ved arbeidskonflikt - 2016 Når kampmidler kan tas i bruk går fram av Hovedavtalens del A. Hovedavtalens Del

Detaljer

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Jfr. kommuneloven 30 til 35 A) Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak

Detaljer

Når bedriften rammes av konflikt

Når bedriften rammes av konflikt Når bedriften rammes av konflikt Innhold Når bedriften rammes av konflikt Forord... 1 Konfliktberedskap... 2 Når inntrer streiken?... 2 Hvem kan arbeide under en streik?... 2 Unntak gjennom forhåndsavtaler...

Detaljer

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/556 KOMMUNEREFORMEN - INTERIMSNEMND Ordførers innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett

Detaljer

Bystyrets behandling i møte den : 1 Formål og mandat. 2 Sammensetning. 3 Valg av representanter. Votering. Vedtak.

Bystyrets behandling i møte den : 1 Formål og mandat. 2 Sammensetning. 3 Valg av representanter. Votering. Vedtak. Bystyrets behandling i møte den 27.10.2016: Votering Enstemmig vedtatt Vedtak 1 Formål og mandat 1.1 Hjemmel Administrasjonsutvalget er et lovfestet organ med hjemmel i kommunelov av 25. september 1992,

Detaljer

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 KA TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 Endringer er markert som følger: Tillegg er satt i kursiv, tekst som er tatt ut er overstrøket, kommentarer er understreket.

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Innhold Revidert Januar-2008

Innhold Revidert Januar-2008 Innhold Innledning...5 Gangen i tariffoppgjøret...6 Hvilke forskjellige typer streik har vi?...7 Generelt om streikeuttaket...7 Hvem omfattes av streiken hvem omfattes ikke...8 Spesielle unntak fra streik...9

Detaljer

Administrasjonsutvalget i VFK. Stabsdirektør Lisbeth Eek Svensson 26. november 2015

Administrasjonsutvalget i VFK. Stabsdirektør Lisbeth Eek Svensson 26. november 2015 Administrasjonsutvalget i VFK Stabsdirektør Lisbeth Eek Svensson 26. november 2015 Reglement for administrasjonsutvalget Kapittel 5 - Reglementer for diverse råd nemnder og utvalg 1. Valg og sammensetning

Detaljer

Medbestemmelsesmøte 23.04. 2014 referat

Medbestemmelsesmøte 23.04. 2014 referat Dato: 30.04.2014 Referanse: 14/18536 Arkiv: FE-033, FE-401 Medbestemmelsesmøte 23.04. 2014 referat Til stede fra organisasjonene: Bjørnulf Schanche, SL Lodve Lakså, Delta Beate Gjessing, Parat Per-Christian

Detaljer