Beredskapsplan streik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan streik"

Transkript

1 Beredskapsplan streik Hovedtariffoppgjøret 2014

2 Innhold 1. Innledning Henvisning Beredskapsplanens formål Forholdet til publikum under streik Ledelse under streik Overordnet beredskapsgruppe Operativ beredskapsgruppe Fylkesutvalg HR-enhetens rolle Ansvar for informasjon under streik Overordnet informasjonsansvarlig Ansvar for kontakt med KS, utpekt av fylkesrådmannen Fagenhetsleders og rektors ansvar Administrative funksjoner under streik Sentralbord/ekspedisjon Post/arkiv Økonomifunksjon Lønningsfunksjon Personalspørsmål Ikke-streikende fagenhetsledere Ikke-streikende arbeidstakere Streikende arbeidstakere Ansatte med dispensasjon fra streik Arbeidstakerorganisasjonene Materiell tilhørende arbeidsgiver Ferieavvikling Arbeidstakers oppsigelse Permittering Drøftinger og forhandlinger før og under streik Dispensasjoner Behandling av dispensasjonssøknader Stillinger det skal søkes dispensasjon for Rapportering under streik Forløpet i tariffoppgjør og streik

3 1. Innledning En streik er en krisesituasjon der OFKs funksjoner og økonomi søkes rammet, mens vi på vår side søker å unngå virkningene. De samarbeidslinjene som ellers benyttes, virker ikke i slike situasjoner, og det må under forberedelsene til streik tas hensyn til dette. Det er imidlertid visse regler som skal følges, og kunnskap om disse reglene og aktiv bruk av denne begrenser skademulighetene, demper konfliktene og innsnevrer mulighetene for desinformasjon. Fra arbeidsgivers side må det ikke være tvil om at streiken skal respekteres. Det er likevel klart at vi ikke kan overlate til motparten alene å definere hvordan streiken skal føres. Våre forpliktelser er primært overfor våre brukere, og hensynet til tredjepart skal alltid søkes ivaretatt. 1.1 Henvisning Lov om arbeidstvister Hovedavtalen del A 4, 5 og 9 KS Personalhåndbok kap. 2.3 KS Hefte om forholdsregler ved streik og arbeidsnedleggelse, 9. utgave 3

4 2. Beredskapsplanens formål Vurdere streikens virkninger på tjenestetilbudet og sette ledere i stand til å forholde seg til situasjonen. Ta stilling til hvilke funksjoner som må være operative i OFK for å ivareta liv/helse, verdier, økonomi og sikkerhet og hvilke ansatte som det skal søkes dispensasjon for. Etablere alternative tjenester for å avhjelpe problemer som oppstår underveis. Synliggjøre hvem som skal utgjøre OFKs ledelse i streikeperioden. Avklare arbeidsgivers ansvar før, under og etter en streik. Avklare ansvaret for intern/ekstern informasjonstjeneste og for lokale drøftinger og forhandlinger. Synliggjøre arbeidsgivers formål i forhandlingene. 2.1 Forholdet til publikum under streik Brukerne og innbyggerne er de som rammes under en streik. Det er viktig at OFK gir best mulig informasjon om streikens virkninger så tidlig som råd. 2.2 Ledelse under streik I en streik der ansatte er tatt ut av tjeneste og viktige funksjoner er ute av drift, vil det være nødvendig å etablere en kriseledelse. Kriseledelsen etableres i sentraladministrasjonen og består av ei overordnet streikeberedskapsgruppe og ei operativ arbeidsgruppe som utgår fra beredskapsgruppa. 2.3 Overordnet beredskapsgruppe Beredskapsgruppa trer sammen etter behov på fylkesrådmannens (FR) kontor for å bli oppdatert om utviklingen av streiken og for å treffe prinsipielle og overordnede avgjørelser. Beredskapsgruppe for håndtering av streik består av OFKs øverste ledere samt operativ beredskapsgruppe: Fylkesordfører Gro Lundby Fylkesrådmann Rasmus O. Vigrestad Operativ beredskapsgruppe 2.4 Operativ beredskapsgruppe Den operative arbeidsgruppa møtes hver arbeidsdag kl på HR-sjefens kontor og består av kontaktpersoner mot KS, kommunikasjonssjef, fylkesrådmann/leder av forhandlingsutvalget og fylkesopplæringssjefen: 4

5 Stilling navn Mobil HR- sjef Åsmund Haugstad Sandvik (møteleder) Forhandlingsrådgiver Asbjørn Skogum Fylkesrådmann, leder i forhandlingsutvalg Rasmus Olav Vigrestad Fylkesopplæringssjef Inge Myklebust Kommunikasjonssjef Halvor Løkken Fylkesrådmannen har i samråd med HR-sjefen utpekt forhandlingsrådgiver Asbjørn Skogum til hovedkontaktperson mot KS i forhandlingsperioden og under eventuell streik. Hovedkontaktpersonen har ansvar for: Innhenting av informasjon og formidling av denne til beredskapsgruppa samt KS. Informasjon til ledere. Gjennomgang av enhetenes dispensasjonssøknader før de oversendes fagforeningene for behandling i samråd med operativ beredskapsgruppe/fylkesrådmannen. Forhandling med fagforeningene ivaretas av forhandlingsutvalget. 2.5 Fylkesutvalg FU innkalles ved behov og etter ordførerens beslutning. FU ivaretar informasjon til folkevalgte organ. Kontaktenhet/kompetanseenhet under streik 2.6 HR-enhetens rolle Nærmeste kompetanseenhet ved arbeidskonflikter og streik er HR- enheten. Alle spørsmål som gjelder streiken rettes dit. 5

6 3. Ansvar for informasjon under streik 3.1 Overordnet informasjonsansvarlig Fylkesrådmannen er OFKs informasjonsansvarlige under streik. Kommunikasjonssjefen skal opprette kontakt med lokalavis og radio. Fagenhetsspesifikk informasjon ivaretas av fagenhetslederne. 3.2 Ansvar for kontakt med KS, utpekt av fylkesrådmannen Forhandlingsrådgiver Asbjørn Skogum, vara HR-sjef Åsmund Haugstad Sandvik. 3.3 Fagenhetsleders og rektors ansvar Alle enhetslederne og rektorer skal informere brukere om konsekvenser ved en eventuell streik. Nødvendig informasjon klargjøres og formidles til brukerne før streiken er et faktum. Informasjonen skal gis via elektronisk formidling, skriftlig og ved oppslag. Alle ledere skal løpende informere ansatte som ikke er tatt ut i streik, om streikens omfang og om konsekvenser for ansatte og brukere. Ledere skal gjøre sitt direkte innvalgsnummer og mobiltelefonnummer kjent for brukere og ansatte som ikke er i streik. 6

7 4. Administrative funksjoner under streik 4.1 Sentralbord/ekspedisjon Ansvar: Fagenhetsleder servicesenter Kun overordnet for ekspedisjons- og sentralbordpersonell kan overta disse funksjonene i en streikeperiode. Oppslag om streik skal settes ut i resepsjonen og på arbeidsplasser snarest mulig etter at streikevarsel er blitt kjent. Dette som informasjon til besøkende og brukere. Ansvaret tilligger enhetsleder. 4.2 Post/arkiv Ansvar: Fagenhetsleder arkivet Fagenhetsleder er under streik ansvarlig for at post blir åpnet daglig og fordelt til de aktuelle enhetene. Fagenhetsleder sørger for at post blir stemplet inn og datoført, samt at journal blir ført med mottaks- og registreringsdato samt saksbeskrivelser. Hastesaker og saker som har med liv/helse, sikkerhet og kommunale verdier å gjøre, prioriteres og saksbehandles. 4.3 Økonomifunksjon Ansvar for økonomifunksjoner under streik: Fagenhetsleder økonomi 4.4 Lønningsfunksjon Ansvar for lønnsutbetalinger og ekstraordinære tiltak ifb. konflikt: HR-sjefen Utbetaling av lønn/sykelønn m.m. til ikke-streikende skal ivaretas i streikeperioden. Sykelønn utbetales som vanlig til de som ikke er i streik. OFK utbetaler ikke sykelønn, svangerskapslønn eller andre godtgjøringer etter tariffavtalen for de som er tatt ut i streik. OFK har heller ikke ansvar for utbetaling av lønn/sykelønn for de som er i streik, dersom de under streiken skulle bli sykmeldt. Utbetaling av feriepenger som er opptjent i foregående år klargjøres for utbetaling før streiken starter. Så snart navnelister over streikende er levert, skal HR- enheten i samarbeid med fagenhetslederne klargjøre for trekk i lønn og melde streikende personell ut av pensjonskassen. Dette skal effektueres fra plassfratredelsesdatoen. Dersom trekk i lønn ikke er mulig å foreta før streiken er et faktum, skal dette foretas snarest mulig etter at streikeperioden er over. Utbetaling av kurskostnader stoppes for personell som skal ut i streik, eller som er tatt ut i streik. Eventuell deltakelse på slike kurs skal i fall de likevel velger å reise, bekostes av den enkelte. 7

8 4.5 Personalspørsmål Det er ikke adgang til å beordre ikke-streikende arbeidstakere til å utføre oppgaver for streikende. 4.6 Ikke-streikende fagenhetsledere Ikke-streikende fagenhetsledere kan i prinsippet utføre alle oppgaver innen sitt ansvarsområde. Dette er oppgaver som fagenhetsleder ellers har delegert eller overført til underordnede ansatte. Grensen går ved oppgaver som krever spesiell autorisasjon, bortsett fra i nødssituasjoner. 4.7 Ikke-streikende arbeidstakere Uorganiserte og andre arbeidstakere som ikke er i streik, plikter å fortsette sitt vanlige arbeid, men skal ikke utføre streikenes oppgaver. Arbeidstakere som ikke kan sysselsettes på rasjonell måte på grunn av streiken, må vurderes permittert. Arbeidstakere som ikke er i streik, kan komme i lojalitetskonflikt til kolleger og arbeidsgiver. Oppstår det slike situasjoner, skal nærmeste overordnet eller HR- enheten kontaktes. 4.8 Streikende arbeidstakere Streikende arbeidstakere er i prinsippet å anse som fratrådt i fylkeskommunen. Streikende har ingen rett til å disponere OFKs eiendom eller hindre innbyggere i å nå OFKs tjenestesteder og ikkestreikende ansatte i OFK. Unntaket er streikevakter som har anledning til å foreta kontroller på arbeidsplassen. 4.9 Ansatte med dispensasjon fra streik Streikende som gis dispensasjon er å betrakte som vanlige ansatte innenfor sine ordinære oppgaver Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidstakerorganisasjoner skal i en streikeperiode rette alle henvendelser og spørsmål som har med streiken og OFKs arbeids-/tjenesteforhold å gjøre til HR-enheten Materiell tilhørende arbeidsgiver Nøkler, nøkkelkort til arbeidsplassen, parkeringsbevis, annet materiell tilhørende arbeidsgiver samt tjenestemobiltelefoner skal leveres nærmeste leder før streiken Ferieavvikling Ferie som er planlagt skal gå som normalt, selv om ansatte er tatt ut i streik. Streikende vil ikke få igjen ferie eller deler av ferie dersom streiken er sammenfallende med tiden for den planlagte ferien. 8

9 4.13 Arbeidstakers oppsigelse Så lenge streik varer, har streikende ikke rett til å si opp sine stillinger individuelt. Oppsigelser kan først gis med varsel fra streikens opphør. Arbeidstakere som er i streik skal ikke ha sluttattest Permittering Arbeidsgiver kan permittere arbeidstakere som på grunn av streiken ikke kan sysselsettes på rasjonell måte, jfr. Hovedavtalen 9. Permitteringer skal skje med 14 dagers varsel til den enkelte arbeidstaker som antas å bli permittert. Permitteringsvarslet skal overleveres skriftlig. Før permitteringsvarsel gis, skal OFK vurdere hvorvidt arbeidstakere kan gis annet arbeid, og drøfte dette spørsmålet med tillitsvalgte. Fylkesrådmannen i samråd med fylkesordfører, eventuelt fylkesutvalget, vurderer nødvendigheten av permitteringer ut fra streikens virkninger. Dersom permitteringer vedtas er det fylkesrådmannrådmann, eventuelt i samråd med fylkesordfører, som avgjør hvem som skal permitteres, og fra når dette skal skje Drøftinger og forhandlinger før og under streik Forhandlingsutvalget skal gjennomføre drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene før en streik starter. Dette for å avklare prinsipielle forhold vedrørende dispensasjoner, informasjonstjeneste, kontaktpersoner, drøftinger og forhandlinger. Drøftinger og lokale forhandlinger som angår streiken og forhold rundt dette foretas av forhandlingsutvalget. Alle spørsmål i denne sammenhengen skal rettes til utvalget snarest mulig. Uenighet som dukker opp under en streik skal ikke tas opp til diskusjon på det enkelte driftsenhet, men formidles snarest til HR-enheten. 9

10 5. Dispensasjoner 5.1 Behandling av dispensasjonssøknader Alle henvendelser, spørsmål og søknader om dispensasjoner skal fremmes av fagenhetslederne til HR-enheten v/ Asbjørn Skogum. Søknader om dispensasjon skal begrunnes. Søknadene vil bli vurdert i samråd med fagenhetsleder og operativ beredskapsgruppe før de evt. blir presentert for fagforeningen. 5.2 Stillinger det skal søkes dispensasjon for Enhet Stilling Begrunnelse Fylkesrådmannen HR- enheten Rådmann Assisterende rådmenn Kommunikasjonssjef HR-sjef Forhandlingsrådgiver Øverste administrative ledere i OFK. Hovedansvarlig for informasjon Kompetanseenhet ved streik Kontakt med arbeidstakerorganisasjonene. Ansvar for lokale drøftinger og forhandlinger Fagenhetene Fagenhetsleder Øverste administrative leder for fagenhetene. Informasjonsansvarlig under streik for sin enhet Alle videregående skoler Rektorer Avdelingsledere med personalansvar Elevassistenter Øverste administrative ledere for skolene. Informasjonsansvarlig Administrative ledere for sin avdeling Ivareta liv og helse for barn og unge med spesielle behov. 5.3 Rapportering under streik Alle fagenhetsledere som er berørt av streik skal avgi en generell tilstandsrapport fra virksomheten til hovedkontaktperson hver ettermiddag før kl Alle rektorer som er berørt rapporterer til fylkesopplæringssjefen hver ettermiddag før kl Fylkesopplæringssjefen sammenfatter rapportene og melder videre til hovedkontaktperson. 10

11 5.4 Forløpet i tariffoppgjør og streik Nr. Hendelse Aktivitet i OFK 1 Oppsigelse av tariffavtale sentralt pr Utarbeiding av beredskapsplan, orientering til lederforum. 2 Forhandlinger sentralt Fagenhet Personal og lønn holder seg løpende orientert. Beredskapsplan presenteres for politisk ledergruppe, i lederforum og for rektorene. 3 Forhandlinger fører ikke fram Beredskapsplan for streik iverksettes. 4 Mekling Drøftinger med organisasjonene lokalt innledes Beredskapsgruppe og operative arbeidsgruppe etableres og gjennomgår beredskapsplanen Vurdering om dispensasjoner foretas Generelt informasjonsmateriell klargjøres Informasjon til brukere klargjøres (fagenhetslederne) 5 Brudd i mekling. Arbeidsstans varsles. Organisasjonene leverer navn og adresselister over medlemmer som tas ut i streik. Streik effektiv etter 4 dager Beredskapsgruppe og arbeidsgruppe gjøres operativ Informasjon til innbyggere/brukere sendes ut, eventuelt v/oppslag. Dispensasjonssøknader klargjøres og sendes organisasjonene via beredskapsgruppen Drøftinger og forhandlinger innledes etter behov 6 Streik/plassfratredelse Nøkler, nøkkelkort og annet kommunalt materiell leveres, kontrolleres og håndteres av nærmeste leder Trekk i lønn foretas fra første dag streiken er effektiv Daglig rapportering (alle enheter som er berørt av streik) Evt. permitteringer vurderes og klargjøres (rådmann) Permisjonsvarsel sendes ut (rådmann) Kontakt med Trygdeetat opprettes Informasjon til brukerne via lokalavis/media Drøftinger/forhandlinger 7 Streik avblåses Arbeidsplikt inntrer Normalaktivitet opprettes Lønnsmessige korrigeringer rapporteres og foretas Rapporter gjennomgås og arkiveres (beredskapsgruppe) Rapport sendes KS Saksbehandling av forhold som er oppstått som en konsekvens av streiken. 11

12 12

BEREDSKAPSPLAN VED STREIK

BEREDSKAPSPLAN VED STREIK BEREDSKAPSPLAN VED STREIK 1. Henvisninger - regler ved arbeidskonflikt Lover/regler: Lov om arbeidstvister Hovedavtalen Hefte fra KS Streik forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp (10.

Detaljer

KONFLIKTBEREDSKAP STREIK

KONFLIKTBEREDSKAP STREIK KONFLIKTBEREDSKAP STREIK 2012 1 HENSIKTEN MED BEREDSKAPSPLAN... 3 2 AKTUELLE LOVER OG AVTALER... 3 3 HVEM PLANEN OMFATTER... 3 4 BEREDSKAPSPLAN... 3 4.1 Ansvarlig for kommunens drift... 3 4.2 Kontakt med

Detaljer

KONFLIKTBEREDSKAP. Rådmannen Mai 2008

KONFLIKTBEREDSKAP. Rådmannen Mai 2008 KONFLIKTBEREDSKAP 2008 1 HENSIKTEN MED BEREDSKAPSPLAN...3 2 AKTUELLE LOVER OG AVTALER...3 3 HVEM PLANEN OMFATTER...3 4 BEREDSKAPSPLAN...3 4.1 Ansvarlig for kommunens drift...3 4.2 Kontakt med organisasjonene

Detaljer

ARBEIDSKONFLIKTER I STATEN

ARBEIDSKONFLIKTER I STATEN ARBEIDSKONFLIKTER I STATEN Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp Revidert april 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning......... 7 1. Generelt om konflikter og bruk av kampmidler...

Detaljer

Streikehåndbok YS Stat

Streikehåndbok YS Stat Streikehåndbok YS Stat Bilde fra streiken 2012 Streikehåndbok YS Stat - 2014 Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Lover og avtaler... 3 Hva slags typer streik har vi... 3 Streik... 3 Lockout... 3 Politisk

Detaljer

Innhold Revidert Januar-2008

Innhold Revidert Januar-2008 Innhold Innledning...5 Hvem omfattes av streiken...5 Spesielle unntak fra streik...6 Dispensasjoner under streik...6 Streikestønad...7 Iverksettelse av streik - streikekomité...7 Informasjon - kommunikasjon...9

Detaljer

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Konflikt Streik - Lockout

Konflikt Streik - Lockout Innhold Streik - Lockout... 2 Innledning... 2 Forhandlingenes gang... 2 Brudd i forhandlingene... 2 Former for streik... 2 Regionkontorene... 3 Streikekomité i regionen... 3 Streikekomité i avdelingen...

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør www.fellesforbundet.no VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet Oslo, 07.02.00 STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 2 2. Arbeid i forbindelse med konflikt 3 2.1 Nedkjøringsavtale 3 2.2 Dispensasjoner under konflikt

Detaljer

HOVEDAVTALE PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE M.V.

HOVEDAVTALE PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE M.V. HOVEDAVTALE Kap. 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE M.V. 1 Innledning Hovedavtalen er inngått den 22. mars 2002 for organisasjonene tilsluttet henholdsvis Kommuneansattes Hovedsammenslutning, Utdanningsgruppenes

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering Medlemsinformasjon fra Norsk Sjøoffisersforbund 2014 Innhold: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Hvis Norsk Sjøoffisersforbund streiker Hvis et annet

Detaljer

Tariffoppgjøret & bedriften

Tariffoppgjøret & bedriften MEF-notat nr. 1 2013 April 2013 Tariffoppgjøret & bedriften Kilde: MEF, NHO, Det kollektive arbeidslivet (Stokke, Evju, Førland 2003) MEF en arbeidsgiverorganisasjon MEF har hovedavtale med LO. Under denne

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016 Hovedavtalen Spekter Fulltittel: Hovedavtalen mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne Helse Tariffområde: Spekter Avtalemotpart: Spekter Avtaletype Hovedavtale Periode: 1.1.13 31.12.16 Nettversjon/oppdatert:

Detaljer

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik Spørsmål og svar ved mekling, evt streik 2014 NHO Butikk 1 Når tariffoppgjør går til mekling, evt streik dukker det opp mange spørsmål. Her svarer vi på noen av de mest vanlige spørsmålene. 28. 29. August

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE. 15 AVTALE

Detaljer

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.1.6.0 Rutiner for omstilling Utgave: 1.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 07.02.2011 Godkjent av: Tor Ødegård Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av Retningslinjer for omstilling i Troms

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER OG AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE INKLUSIV UTDRAG FRA FORHANDLINGSPROTOKOLLEN VEDRØRENDE PARTSSAMMENSATTE UTVALG OG FELLES PROTOKOLLTILFØRSLER, AVTALE

Detaljer

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon HOVEDAVTALEN DEL A REGLER SOM SUPPLERER LOV OM ARBEIDSTVISTER

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon HOVEDAVTALEN DEL A REGLER SOM SUPPLERER LOV OM ARBEIDSTVISTER HOVEDAVTALEN DEL A REGLER SOM SUPPLERER LOV OM ARBEIDSTVISTER 1 Partsforhold og definisjoner 1-1 Hovedavtalen Hovedavtalen gjelder mellom KA og den enkelte arbeidstakerorganisasjon. Hovedavtalen forutsetter

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Hovedavtalen 1. utgave 2010

Hovedavtalen 1. utgave 2010 Hovedavtalen 1. utgave 2010 Forord Hovedavtalen er revidert og gjort gjeldende for perioden 01.01.2010 til 31.12.2013. Endringene i forhold til forrige avtaleperiode er gjennomgått i KAs rundskriv nr 1/2010.

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer