Tariffoppgjøret & bedriften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tariffoppgjøret & bedriften"

Transkript

1 MEF-notat nr April 2013 Tariffoppgjøret & bedriften Kilde: MEF, NHO, Det kollektive arbeidslivet (Stokke, Evju, Førland 2003)

2 MEF en arbeidsgiverorganisasjon MEF har hovedavtale med LO. Under denne hovedavtalen gjelder to landsdekkende tariffavtaler. Maskinoverenskomsten med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Miljøoverenskomsten med LO. I tillegg har MEF to hengeavtaler med Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT). Ca. 10 prosent av medlemsbedriftene i MEF er bundet av tariffavtale. Om lag 30 prosent av de ansatte i MEFs bedrifter er omfattet av tariffavtale. Det at MEF har en hovedavtale med LO, innebærer at MEF sammen med LO er parter i avtalene på vegne av bedriftene og arbeidstakerne. Medlemmene til MEF er ikke part i avtalene, men blir bundet av tariffavtalen dersom LO fremmer krav om opprettelse av tariffavtale i en medlemsbedrift. Tariffavtaler og tariffoppgjør Tariffavtaler En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår. Hovedformålet med en tariffavtale er å sikre arbeidsfred i tariffperioden og forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår. Innenfor tariffsystemet er det tre hovedtyper tariffavtaler: Hovedavtalen, overenskomster og særavtaler. Hovedavtalen er den overordnede avtalen som alltid gjelder, den regulerer tema som tvistebehandling, tillitsvalgtes plikter og rettigheter, arbeidsgivers plikter og rettigheter, informasjon, samarbeid, medbestemmelse osv. Hovedavtalen er inngått over fire år og er tatt inn som del I i overenskomstene. Overenskomster er tariffavtaler som inngås mellom organisasjonene og omhandler vanligvis lønns- og arbeidsvilkår. De er landsomfattende og omfatter vanligvis flere bedrifter. Særavtaler er bedriftsinterne avtaler som inngås mellom bedriften og de tillitsvalgte. Disse får gjerne form av skriftlige protokoller mellom de lokale parter. Vi skiller mellom to hovedtyper overenskomster, de som har lokal forhandlingsrett (minstelønnsavtale) og de som ikke har lokal forhandlingsrett (normallønnsavtale). De bedriftene som har lokal forhandlingsrett skal en gang per år forhandle lønnsregulering basert på situasjonen i bedriften. For bedrifter med overenskomst uten lokal forhandlingsrett, fastsettes lønnssatsene sentralt. Overenskomster er vanligvis inngått for to år av gangen. Hva skal til for å etablere en tariffavtale i bedriften Er bedriften medlem av MEF, har ikke bedriften noen partsrettigheter i tariffavtalen. Dette betyr at dersom LO fremmer krav om tariffavtale i bedriften, kan den ikke motsette seg at det opprettes tariffavtale. Det betyr at det lokalt i bedriften ikke kan gjennomføres arbeidskamp (streik/lockout) i spørsmålet om det skal opprettes tariffavtale eller ikke. Imidlertid er det en forutsetning at det finnes ansatte som er organisert i det aktuelle LO-forbundet. Videre krever hovedavtalen at minst 10 prosent av de ansatte er organisert for at det skal være grunnlag for å kreve tariffavtale. De enkelte LO-forbund vil vanligvis kreve langt større oppslutning, før tariffavtale kreves opprettet. Dette fordi man ønsker at en slik avtale skal ha mest mulig tilslutning og legitimitet i bedriften. Hva innebærer det å ha tariffavtale Når en bedrift er bundet av tariffavtale medfører dette en forpliktelse til å følge de bestemmelsene som følger av så vel hovedavtale som tariffavtale. Etablering av tariffavtale vil derfor kunne ha konsekvenser for etablerte lønns- og arbeidsbetingelser i bedriften. MEF bistår bedriftene med å tilpasse lokale lønnssystemer til tariffavtalen.dette skjer ved at det inngås særavtaler. Dersom det er både organiserte og uorganiserte i en bedrift med tariffavtale, skal tariffavtalen gjelde likt for alle ansatte. 2

3 Det følger en del økonomiske forpliktelser med å ha en tariffavtale. Bedriftene tilsluttes AFP-ordningen, Sluttvederlagsordningen og Opplysnings- og utviklingsfondet. Mer informasjon om dette finnes på nettsidene til Fellesordningen for AFP/Sluttvederlagsordningen. En annen konsekvens av tariffavtale er at bedriften gis større mulighet til ved særavtale å inngå fleksible arbeidstidsordninger med tillitsvalgte. En viktig konsekvens av at bedriften blir bundet av tariffavtale er at det inntrer fredsplikt i tariffperioden. De ansatte kan ikke streike dersom de er uenige i forhold knyttet til lønns- og arbeidsvilkårene. Tvister om forståelsen av overenskomsten skal løses gjennom forhandlinger og eventuelt ved bruk av Arbeidsretten. Tillitsvalgte Det følger av hovedavtalen at alle bedrifter med tariffavtale skal ha tillitsvalgte. Det er de organiserte arbeidstakerne i bedriften som skal velge de tillitsvalgte. De ansatte har både rett og plikt til å gjennomføre et slikt valg. En betydelig fordel med tillitsvalgtordningen er at bedriften kun trenger å forholde seg til de tillitsvalgte for å inngå avtaler som forplikter samtlige ansatte. Hvordan kan en tariffavtale sies opp En tariffavtale kan kun sies opp av partene, MEF eller LO. En bedrift som er medlem av MEF kan ikke selv si opp en tariffavtale. Tariffavtalen vil bli sagt opp eller falle bort ved avtaleperiodens utløp, der det ikke lenger er organiserte i bedriften. Ved samtykke fra LO og MEF, kan tariffavtalen sies opp hvis bedriften og de ansatte meddeler at man ikke ønsker å være bundet av tariffavtalen. Hovedregelen er at tariffavtalen først faller bort ved dens fastsatte utløpsdato, men hovedavtalen åpner for at partene (LO og MEF) etter forhandling kan akseptere at den faller bort tidligere. En tariffavtale faller ikke automatisk bort ved salg av bedriften, omdannelse av ett selskap, eller ved at bedriften melder seg ut av MEF. Hvem bestemmer innholdet i tariffavtalen? Det er partene som forhandler om vilkårene i avtalen. Hver av partene har egne forhandlingsutvalg som i praksis fremforhandler innholdet i tariffavtalen. Det er MEFs hovedstyre som bestemmer hvem som skal sitte i forhandlingsutvalget til MEF. Forhandlingsutvalget består av representanter fra medlemsbedrifter i MEF med tariffavtale, bistått av personer fra MEF sin administrasjon. Det avholdes forhandlinger hvert år. Annethvert år er det hovedoppgjør og mellomoppgjør. Ved hovedoppgjør forhandles det om alle sider ved avtalen, mens kun lønnssatser forhandles ved mellomoppgjør. Alle bedrifter med tariffavtale har imidlertid mulighet til å påvirke forhandlingene ved å komme med forslag til forhandlingsutvalget. Forslag sendes til MEFs hovedkontor. 3

4 Særskilt bistand til medlemsbedrifter med tariffavtale MEF gir en del særfordeler til bedrifter med tariffavtale. Dette er blant annet subsidiering av kurs. Det er også tilbud om gratis fellesseminar for bedrift og tillitsvalgte. MEF gir også gratis rådgivning og bistand til tvisteløsning til tariffbedriftene innen spørsmål om forståelse av tariffavtalen. MEF tar om nødvendig slike saker helt til arbeidsretten. Tariffoppgjørene Betydningen av tariffoppgjøret Tariffoppgjørene spiller en sentral rolle i norsk økonomi og samfunnsliv. Oppgjørene følges med stor oppmerksomhet fra både myndighetene, mediene og andre aktører i markedet. Oppsigelse og forhandlinger Tariffrevisjonene innledes med oppsigelse av overenskomstene innen de frister som er avtalt i overenskomstene. Det vanlige er at fagforeningene sier opp avtalene. Dersom en overenskomst ikke blir sagt opp, fornyes den vanligvis med ett år av gangen. I teorien skal forhandlingene starte før utløp av avtalene. MEF-avtalen har utløp 30 april i år med hovedoppgjør. Det har derimot vært vanlig praksis i MEF-området at forhandlingene gjennomføres i løpet av mai. Dette har sammenheng med at de store tariffområdene i LO-NHO-området forhandles først, blant annet de såkalte Frontfagene. Dette er i hovedsak konkurranseutsatt virksomhet i industrien. Den økonomiske rammen fra disse forhandlingene setter standarden for kommende forhandlinger. Resultatet fra forhandlingene i MEF-området, legges fortløpende ut på MEF sin nettportal og på medlemsnettet under lønns- og arbeidsvilkår. Meklingsprosessen Dersom partene ikke lykkes gjennom forhandlinger, har arbeidstvistloven regler om mekling. Dette innebærer at en uavhengig part, Riksmekleren, kommer inn i saken og forsøker å bringe partene til enighet. I de fleste tilfeller oppnås enighet uten at det blir noen konflikt. Meklingen kan være frivillig eller tvungen. Tvungen mekling kommer i stand på følgende måte: 1) Varsel om plassoppsigelse Dersom partene gjennom forhandlinger ikke kommer til enighet, kan LO/fagforbund varsle plassoppsigelse. Vanligvis varsles plassoppsigelse for alle medlemmene innen overenskomstens område. Oppsigelsen rettes til MEF. Arbeidstvistloven 28 krever at slike plassoppsigelser skal varsles til Riksmekleren. Forbud mot arbeidsstans nedlegges dersom Riksmekleren kommer til at streik vil skade samfunnets interesser. I tvister som gjelder landsomfattende overenskomster, blir det rutinemessig nedlagt forbud mot arbeidsstans. Riksmekleren har to dager på seg til å vurdere om det skal nedlegges slikt forbud. Forbudet innebærer at partene plikter å gjennomføre mekling etter bestemte frister før arbeidskamp kan gjennomføres. Riksmekleren skal uten opphold starte meklingen. I praksis og av kapasitetsmessige hensyn innordnes meklingen i en køordnig der nærmere dato for meklingen tildeles av Riksmekleren. 2) Frister Etter at forbud mot arbeidsstans er nedlagt, er partene pliktige til å underkaste seg mekling i 10 kalenderdager. Frivillig kan partene velge å fortsette meklingen utover denne fristen. 4

5 Etter 10 kalenderdager kan en av partene kreve meklingen avsluttet. Arbeidsstvistloven bestemmer da at Riksmekleren har nye fire kalenderdager på seg til å avslutte meklingen. Når meklingen avsluttes den siste dagen, løper fristen ut kl med mindre partene blir enige om noe annet. 3) Endelig plassfratredelse Som nevnt er det vanlig praksis at fagforeningen varsler plassoppsigelse for alle medlemene. Dersom det blir streik, plikter alle disse å fratre arbeidet og delta i streiken. Hovedavtalens 3-1 nr.2 gir imidlertid fagforeningene mulighet til bare å ta ut en mindre del av bedriftene/medlemmene i streik, selv om streik er varslet for alle. Det endelige omfanget av streiken må i slike tilfeller varsles skriftlig (plassfratredelse) innen fire dager på forhånd og senest i forbindelse med begjæring om avslutning av meklingen. På denne måten kan fagforeningen starte med et begrenset antall medlemmer i streik og senere trappe opp streiken ved nytt varsel hver fjerde dag. Meklingsforslag Under meklingen vurderer Riksmekleren løpende om det er grunnlag for å fremlegge et forslag til løsning som begge parter kan akseptere. Ofte er det en fordel at Riksmekleren fremlegger et forslag i vanskelige saker. Unntaksvis kan Riksmekleren fremsette et forslag uten at det blir anbefalt av partene. Forslaget går da ut til uravstemning uten anbefaling. Riksmekleren kan imidlertid ikke iverksette uravstemning mot partenes vilje. Forhandlingsforslag uravstemning Overenskomstene blir oftest fornyet gjennom forhandlingsprosessen eller gjennom meklingsprosessen. Når det foreligger et anbefalt forhandlingsresultat eller en anbefalt møtebok fra Riksmekleren sendes dette vanligvis ut til avstemning blant medlemmene, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Streik Etter at mekling er gjennomført uten at det er kommet til enighet er det adgang til å streike. Streiken kan tidligst iverksettes når overenskomstens utløpsdato er passert og de formelle meklingsfristene er utløpt. Under en streik er det vanligvis ingen mekling. Partene kan imidlertid i fellesskap be om mekling dersom de ønsker det. Arbeidstvistloven pålegger imidlertid Riksmekleren å oppfordre partene til nye forhandlinger etter at det er gått en måned etter at meklingen ble avsluttet. Riksmekleren kan imidlertid når som helst fremme en slik anmodning. Tvungen voldgift (Lønnsnemnd) Dersom streiken kan føre til skader på liv og helse, kan Regjeringen gjennom særlov bestemme at tvisten skal løses ved tvungen voldgift (Rikslønnsnemnda). Tvungen lønnsnemnd benyttes unntaksvis og bare i spesielle tilfeller. Somregel gjenopptas arbeidet fra det tidspunktet Regjeringen har meddelt at den vil fremme krav om tvungen lønnsnemnd. 5

6 Bedriften i konflikt Mange spørsmål reiser seg når streik er et faktum. Nedenfor skisseres en rekke sentrale forhold det er verdt å ha en beredskap på. Bedriften kan få mer relevant informasjon ved å henvende seg direkte til MEF. Konfliktberedskap Bedriften bør ha en intern beredskap i tilfelle streik. Punkter i en beredskapsplan kan være som følger: Hold deg oppdatert om forhandlingssituasjonen på Hold deg generelt orientert gjennom mediene Avklar så tidlig som mulig konsekvenser av en streik i forhold til produksjon, kunder og underleverandører Gi nødvendig informasjon til viktige grupper f.eks. tillitsvalgte, leverandører og kunder Avklar hvem som kan arbeide, og hvem som ikke kan arbeide under streiken. Vurder behovet for permitteringer Ta stilling til om bedriften må stenge helt eller delvis. Vurder forholdet til mediene i en konfliktsituasjon. Vær oppmerksom i forhold til påstander om streikebryteri ta umiddelbart kontakt med MEF Hvem kan arbeide under en streik? Ansatte som ikke er organisert skal fortsette å utføre sitt arbeid. Organiserte som ikke har fått plassoppsigelse skal fortsette å jobbe. En utvidelse av plassoppsigelsen skjer ved fire dagers varsel. Det er bare organiserte ansatte som tilhører det aktuelle tariffområdet som kan tas ut i streik. Bedriften kan omdisponere arbeidstakere som ikke er tatt ut i streik, bl.a for å unngå hull i en skiftordning. Arbeidstakere som omdisponeres må utføre arbeid de i henhold til ansettelseskontrakten er ansatt for å utføre. Slik kan enkelte oppdrag utføres, mens andre oppdrag stoppes. Daglig leder og overordnede arbeidstakere kan utføre alt arbeid som ligger inn under deres eget ansvarsområde. Dette gjelder selv om arbeidet vanligvis utføres av de streikende. Lærlinger Lærlinger omfattes normalt ikke av plassoppsigelsen og dermed heller ikke av selve streiken. Hovedavtalen åpner imidlertid for at lærlinger unntaksvis kan omfattes av en streik. Dette forutsetter at lærlingene er tatt med i plassoppsigelsen. Ikke adgang til å legge ned deler av arbeidsoppgavene Når streik er et faktum må arbeidstakere det er varslet plassoppsigelse for, fratre hele sin stilling. Helle ansvars- og arbeidsområdet for disse bortfaller i streikeperioden. Det er ikke anledning å praktisere «rullerende» streik, f.eks, nekte visse arbeidsoppgaver og overtidsnekt. Stenge bedriften? Bedriften plikter så langt det er mulig, å drive videre med gjenværende arbeidstakere til tross for streik. Dette er også viktig med tanke på MEFs konfliktfond og søknad om eventuell erstatning fra fondet. Vedtektene for MEFs konfliktfond som ble vedtatt på Landsmøte i Alta 2012 er klare på at hvis et medlem vesentlig kan bebreides for arbeidsstans eller dens fortsettelse, kan hovedstyret nedsette medlemmets rett til erstatning, eller la retten falle helt bort. 6

7 Forholdet til underleverandører Bedriften kan under streiken fortsette å bruke underleverandører, men ikke til å gjøre arbeidet til de streikende. Dersom bedriftens underleverandør er i streik, kan bedriften velge å få utført leveranser fra andre som ikke er i streik. Bedriften kan også benytte egne ansatte til å utføre arbeid dersom innleide er tatt ut i streik. For eksempel dersom bedriftens transportør er i streik, kan bedriften overta transporten med egne ansatte eller bruke et annet transportselskap. Streik hos kunden? Hvis bedriftens kunde blir tatt ut i streik, må bedriften ha en fortløpende dialog med kunden hva gjelder omfang av videre leveranser. Dersom dette skaper sysselsettingsproblemer for bedriften, kan bedriften ta i bruk permittering. I slike tilfeller gjelder ingen frist, men bedriften må varsle så tidlig som mulig. Unntak gjennom forhåndsavtaler I henhold til Hovedavtalens 3-3 kan bedriftsledelsen og de tillitsvalgte i god tid før streiken inngå avtale om at visse arbeidsoppgaver kan utføres etter at streiken er et faktum. Dette gjelder arbeidsoppgaver som har betydning for en teknisk og vernemessig forsvarlig avslutning og gjenopptaking av driften. Bedriftsledelsen og tillitsvalgte kan også inngå forhåndsavtale om å utføre arbeidsoppgaver som er nødvendige for å avverge fare for liv og helse eller betydelige materielle skader. Slik avtale skal godkjennes av MEF og LO. Unntak gjennom dispensasjon Det er i helt spesielle tilfeller anledning til å søke om hel eller delvis dispensasjon fra en streik. I praksis har MEF og LO blitt enige om at følgende kriterier kan begrunne dispensasjonen: Fare for liv og helse for mennesker og dyr Fare for betydelige materielle skader Det gis ikke dispensasjon begrunnet økonomiske forhold, eller at streiken fører til konkurransevridning mellom bedriftene. Søknaden om dispensasjon må være skriftlig. Søknaden må inneholde tilstrekkelig opplysninger om arbeidssted, arbeidsoppgaver, varighet og navngitte arbeidstakere som bedriften søker dispensasjon for. Videre må det opplyses om hvilke tariffområde arbeidet omfattes av. Søknaden skal fremmes gjennom MEF. MEF vurderer om søknaden skal fremmes. Kontakt MEF om hvordan bedriften skal forholde seg i forbindelse med en søknad. Konsekvenser for lønn Når arbeidsstans inntrer, opphører bedriftens lønnsforpliktelser. Opptjent lønn i perioden før arbeidsstans inntrer, utbetales snarest mulig, og senest første lønningsdag etter at streiken er avsluttet. Bedriften må imidlertid vurdere hva som er mest praktisk. Ferie Arbeidsgiver kan ikke ensidig endre tiden for fastlagt ferie på grunn av lovlig arbeidskamp. Avtalt ferie og feriepenger løper uavhengig av konflikten. Unnlater arbeidsgiver å utbetale feriepenger, kan fastlagt ferie ikke anses som avviklet under fraværet. (Jf. Ferieloven 9-4) 7

8 Permittering av andre arbeidstakere Hvis de gjenværende arbeidstakerne ikke lenger kan sysselsettes på en fornuftig måte, kan de etter Hovedavtalens 8-1 permitteres. Dersom det er streik i egen bedrift, er det krav om 14 dagers skriftlig varsel til de enkelte arbeidstakere. Det kan imidlertid sendes betinget varsel, hvis det er uklart om bedriften kan beskjeftige arbeidstakerne etter at arbeidsstans er varslet eller inntrådt. Dette betyr at det er anledning til å varsle permittering hvis nærmere angitte forutsetninger inntreffer. Bedriften må da følge bestemmelsene I Hovedavtalens 8-5. Etter bestemmelsene i Hovedavtalen kan bedriften med varselet på 14 dager, gi beskjed om at arbeidstakerne vil bli permittert etter hvert som det ikke lenger er mulig å beskjeftige ansatte på en fornuftig måte. Det første betingede permitteringsvarselet må suppleres med skriftlig underretning til de enkelte ansatte om tidspunkt for når de skal fratre. Dette trenger ikke gis med 14 dagers varsel, men det pliktes å gi beskjed så fort som mulig før permitteringen iverksettes. Arbeidstakere som permitteres skal ha skriftlig bevis fra arbeidsgiver. Hovedavtalens 8-4 nr. 4 og 5. Lærlinger kan permitteres med minst syv dagers varsel dersom streiken medfører at de ikke kan sysselsettes. Hovedavtalen 3-2 nr. 2. Lønnsplikt under permittering Plikten til å betale permitteringslønn etter lov om lønnsplikt under permittering bortfaller ved permittering som følge av arbeidskamp. Det vil si at arbeidsgiverperioden bortfaller. Det ytes heller ikke dagpenger til de som deltar i en streik eller som er omfattet av lockout eller annen arbeidstvist. Det samme gjelder de som er permittert på grunn av streik, lockout eller annen arbeidstvist dersom deres lønns- og arbeidsvilkår antas å bli påvirket av tvisten. Folketrygdloven Varsling til NAV Arbeidsmarkedsloven 8 tilsier at bedriften straks må gi melding til NAV i det distriktet der virksomheten ligger dersom minst 10 arbeidstakere omfattes av permitteringen. Behandling av ulovligheter Dersom noen utøver straffbare handlinger i forbindelse med en streik, eller at det er fare/mistanke om straffbare forhold, kan politiet tilkalles eller forholdet anmeldes til politiet. Erfaringer tilsier at politiet ofte vegrer seg for å komme når de blir tilkalt ac frykt for for å bli anklaget for å ta parti i konflikten. Politiet må uansett ta en anmeldelse på alvor å behandle den profesjonelt. MEF anbefaler bedriften å ta kontakt inn til MEF for rådgivning dersom en situasjon med mistanke om straffbare forhold oppstår. Boikott/Blokade I en konfliktsituasjon kan det hende at de streikende eller andre sympatisører rent fysisk forsøker å hindre bedriften å utføre sin produksjon. Dette gjøres vanligvis under påskudd av at bedriften begår streikebryteri. 8

9 TRANSPORTARBEIDERFORBUND Dette forholdet reguleres ved lov om boikott og er ulovlige aksjoner. Forsettlige overtredelser kan straffes med bøter eller fengsel. Bedriften kan bli tilkjent erstatning for det tap den ulovlige boikotten blokaden har påført den. Dette gjelder både fagforbund og enkeltpersoner. Slike saker behandles av de ordinære domstolene. Bedriften kan kreve midlertidig forføyning, som betyr at den får en kjennelse om at forholdet umiddelbart opphører. LO og fagforbundene plikter å bidra til at ulovligheter, herunder ulovlig boikott/blokade, opphører. Det er viktig at bedriften varsler MEF om slike forhold snarest for at saken kan tas opp med arbeidstakerorganisasjonen så rask som mulig. MEFs tariffavtaler: NORSK Overenskomst for Miljøvirksomheter Tariffavtale 1 9

10 NOTATER 10

11 NOTATER 11

12 Maskinentreprenørenes Forbund Postboks 505, Sentrum, 0105 Oslo Tlf:

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering Medlemsinformasjon fra Norsk Sjøoffisersforbund 2014 Innhold: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Hvis Norsk Sjøoffisersforbund streiker Hvis et annet

Detaljer

Informasjon om tariffoppgjør og konflikter

Informasjon om tariffoppgjør og konflikter Informasjon om tariffoppgjør og konflikter Revidert, april 2016 Innhold Tariffavtaler og tariffoppgjør... 4 Tariffavtaler... 4 Tariffsystemet... 4 Opprettelse av overenskomst... 4 Konsekvens av overenskomst...

Detaljer

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK ARBEIDSTVISTLOVEN OG TJENESTETVISTLOVEN Arbeidstvistloven (lov om arbeidstvister) gjelder for kommunesektoren, Spekterområdet og privat sektor, og Tjenestetvistloven (lov om offentlige

Detaljer

Tariffoppgjøret og bedriften

Tariffoppgjøret og bedriften Tariffoppgjøret og bedriften Revidert september 2009 Tariffoppgjøret og bedriften Næringslivets Hovedorganisasjon Forord I dette heftet finner du en kort innføring i regelverket knyttet til tariffoppgjør

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Tvister, konflikt og streik Hovedtemaer 1. Interessetvist - rettstvist 2. Statens lønnsutvalg 3. Mekling og streik CASE Tema 1 Interessetvist - rettstvist side 3 Rettstvist

Detaljer

Tariffoppgjøret og bedriften

Tariffoppgjøret og bedriften Tariffoppgjøret og bedriften Revidert mars 2013 Tariffoppgjøret og bedriften Næringslivets Hovedorganisasjon Forord I dette heftet finner du en kort innføring i regelverket knyttet til tariffoppgjør og

Detaljer

Når bedriften rammes av konflikt

Når bedriften rammes av konflikt Når bedriften rammes av konflikt Innhold Når bedriften rammes av konflikt Forord... 1 Konfliktberedskap... 2 Når inntrer streiken?... 2 Hvem kan arbeide under en streik?... 2 Unntak gjennom forhåndsavtaler...

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS. Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum

VELKOMMEN TIL KURS. Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum VELKOMMEN TIL KURS Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum Temaer for kurset Tariffsystemets oppbygging og rangordning Særavtale versus arbeidsreglement hvorfor bør ikke alt reguleres i særavtale?

Detaljer

F M. Side 1. Tariffinformasjon / Industri Energi 11.06.2009

F M. Side 1. Tariffinformasjon / Industri Energi 11.06.2009 F FORHANDLING M MEKLING STREIK K HVA NÅ? INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER OMFATTETT AV FORBUNDETS OVERENSKOMSTER MED NORGES REDERIFORBUND Tariffinformasjon / Industri Energi Side 1 11.06.2009

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

SANs konfliktberedskap

SANs konfliktberedskap SANs konfliktberedskap SANs konfliktberedskap Informasjon og veiledning i konfliktberedskap SANS KONFLIKTBEREDSKAP... 1 INFORMASJON OG VEILEDNING I KONFLIKTBEREDSKAP... 1 1. GENERELT OM KONFLIKTER... 2

Detaljer

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Tariffinformasjon Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Mekling og mulig streik Parat og Norsk Industri ble ikke enige i årets revisjon av Industrioverenskomsten. Det

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik Spørsmål og svar ved mekling, evt streik 2014 NHO Butikk 1 Når tariffoppgjør går til mekling, evt streik dukker det opp mange spørsmål. Her svarer vi på noen av de mest vanlige spørsmålene. 28. 29. August

Detaljer

AVDELINGENS OG KLUBBENS OPPGAVER UNDER STREIK

AVDELINGENS OG KLUBBENS OPPGAVER UNDER STREIK AVDELINGENS OG KLUBBENS OPPGAVER UNDER STREIK Tariffinformasjon / Industri Energi Side 1 06.06.2016 INNHOLD Innledning 3 A. Forhandlingsform 3 Forhandlinger 3 Forhandlingsbrudd 3 Mekling 3 Brudd i meklingen,

Detaljer

LØNNSOPPGJØR OG ARBEIDSKONFLIKTER FORHOLDSREGLER FOR ARBEIDSGIVERE

LØNNSOPPGJØR OG ARBEIDSKONFLIKTER FORHOLDSREGLER FOR ARBEIDSGIVERE LØNNSOPPGJØR OG ARBEIDSKONFLIKTER FORHOLDSREGLER FOR ARBEIDSGIVERE Mars 2016 Forord Virke går alltid til forhandlingsbordet med et klart mål: Gjennom forhandlinger å komme frem til omforente løsninger.

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Tariffavtaler avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Detaljer

NFF-A tariffkonferanse Forhandlingsløp. NFF-A tariff 1. februar 2016 Jon Ole Whist Forhandlingssjef/jurist

NFF-A tariffkonferanse Forhandlingsløp. NFF-A tariff 1. februar 2016 Jon Ole Whist Forhandlingssjef/jurist NFF-A tariffkonferanse Forhandlingsløp NFF-A tariff 1. februar 2016 Jon Ole Whist Forhandlingssjef/jurist Tema til gjennomgang Organisasjonsfriheten VIRKE Bestemmelser i HA og lovregulering Fremdrift forhandlinger,

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre seg tariffavtalen(e)? Hovedtemaer 1. Organisasjonsretten 2. Særavtaler og

Detaljer

Konflikt Streik - Lockout

Konflikt Streik - Lockout Innhold Streik - Lockout... 2 Innledning... 2 Forhandlingenes gang... 2 Brudd i forhandlingene... 2 Former for streik... 2 Regionkontorene... 3 Streikekomité i regionen... 3 Streikekomité i avdelingen...

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

Spørsmål og svar ved mekling, evt. streik

Spørsmål og svar ved mekling, evt. streik Spørsmål og svar ved mekling, evt. streik 2017 AAF HK 1 4. desember kl. 10.00 møtes HK og AAF (www.aaf.no) hos Riksmekleren. Dersom partene ikke blir enige innen klokken 24.00 blir det streik fra arbeidstidens

Detaljer

NFF-F tariffkonferanse Forhandlingsløp. Tema til gjennomgang. Organisasjonsfriheten

NFF-F tariffkonferanse Forhandlingsløp. Tema til gjennomgang. Organisasjonsfriheten NFF-F tariffkonferanse Forhandlingsløp NFF-F tariff 8. februar 2016 Jon Ole Whist Forhandlingssjef/jurist Tema til gjennomgang Organisasjonsfriheten VIRKE Bestemmelser i HA og lovregulering Fremdrift forhandlinger,

Detaljer

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014 VEDTEKTER for Arbeidsgiverforeningen Spekter Sist endret på generalforsamlingen 2014 INNHOLD Innholdsfortegnelse... 2 FORMÅL... 4 1-1 (Formål)... 4 MEDLEMSKAP... 4 2-1 (Medlemskap)... 4 2-2 (Søknad om

Detaljer

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4.

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4. INNHOLD 1. Innledning 2 2. Former for medbestemmelse 2 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2 4. Tillitsvalgt 2 5. Tillitsvalgtes rettigheter og plikter 2 6. Arbeidsgivers

Detaljer

Hovedavtale 2012-2014 mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og LEDERNE

Hovedavtale 2012-2014 mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og LEDERNE Hovedavtale 2012-2014 mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og LEDERNE Innholdsfortegnelse: HOVEDAVTALEN:...2 Kapittel I - Partsforhold og varighet...2 1-1 Partsforhold...2

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 SPEKTER: ARBEIDSRETT Hovedavtalen Spekter Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

TIL DEBATT BRUK AV STREIK SOM KAMPMIDDEL SKAL PRESTER STREIKE?

TIL DEBATT BRUK AV STREIK SOM KAMPMIDDEL SKAL PRESTER STREIKE? 1 Oslo, februar 2011 Til Presteforeningens forhandlingsutvalg, stiftsstyrer og lokale lag. TIL DEBATT BRUK AV STREIK SOM KAMPMIDDEL SKAL PRESTER STREIKE? På generalforsamlingen i 2009 ble det vedtatt at

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Informasjonshefte i forbindelse med tarifforhandlinger og arbeidskamp

Informasjonshefte i forbindelse med tarifforhandlinger og arbeidskamp Informasjonshefte i forbindelse med tarifforhandlinger og arbeidskamp Revidert mars 2012 Innholdsfortegnelse 1. Ulike typer arbeidskamp 3 2. Permittering og vilkår for dagpenger under arbeidsløshet 6 3.

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 SPEKTER: ARBEIDSRETT Hovedavtalen Spekter Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre seg tariffavtalen(e)? Hovedtemaer 1. Organisasjonsretten 2. Særavtaler og

Detaljer

Innhold. Når kan Fagforbundet streike?

Innhold. Når kan Fagforbundet streike? Innhold Lokal konfliktberedskap. Sentral organisering og ansvar Huskeliste Tariffmessige forhold Etterarbeid Annen arbeidskamp Streikehåndbok 2010-1 En tvist som oppstår når partene forhandler om ny tariffavtale,

Detaljer

www.youtube.com/watch?v=n_si6jg8-ds Nettbuss Travel A/S, sliter i nedgangstider og skal permittere 20 ansatte. Permittering Permittering Innebærer at bedriften ved driftsinnskrenkninger og driftsstans

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

alternativ for noen av partene etter det dette medlemmet kjenner til.

alternativ for noen av partene etter det dette medlemmet kjenner til. Grimsgaard dissens; Konfliktene mellom Spekter og Akademikerne helse omhandler to prinsipielle spørsmål; om arbeidstakere ved deres organisasjoner skal gis innflytelse på arbeidstidsordninger som ligger

Detaljer

VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

STREIKEBROSJYRE. Rettigheter og plikter i en streikesituasjon. Statlig tariffområde

STREIKEBROSJYRE. Rettigheter og plikter i en streikesituasjon. Statlig tariffområde STREIKEBROSJYRE Rettigheter og plikter i en streikesituasjon Statlig tariffområde Rettigheter og plikter i en streikesituasjon Statlig tariffområde Hva er en streik: Streik er arbeidsnedleggelse, og innebærer

Detaljer

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK KONFLIKTBEGREPER ARBEIDSTVISTLOVEN OG TJENESTETVISTLOVEN Arbeidstvistloven gjelder for privat sektor, kommunesektoren og Spekterområdet, og Tjenestetvistloven for statlig sektor.

Detaljer

Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale?

Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale? Del 1: Spørsmål 1: Hvilken betydning har det at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale? I spørsmålet om hvilken betydning det har at det ikke foreligger skriftlig arbeidsavtale, er det begrenset hvilket

Detaljer

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

HOVEDAVTALEN 1.1.2014

HOVEDAVTALEN 1.1.2014 HOVEDAVTALEN 1.1.2014 KRAV 1. april 2014 kl. 08.30 Innledning Krav om likeverdige vilkår ved anbud mv henvises til hovedtariffoppgjøret i KS. I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Det vises til KS` tilbud

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør www.fellesforbundet.no VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og

Detaljer

Konfliktberedskap. Plan for gjennomføring av arbeidskonflikt i Yrkestrafikkforbundet

Konfliktberedskap. Plan for gjennomføring av arbeidskonflikt i Yrkestrafikkforbundet Konfliktberedskap Plan for gjennomføring av arbeidskonflikt i Yrkestrafikkforbundet 1 Innhold 1. Organer... 3 2. Organisering av arbeidskonflikt (streik)... 3 3. Gjennomføring av arbeidskamp (streik)...

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2 Tema Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold Side 2 1 Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring Permitteringer ved midlertidig behov for bemanningsreduksjoner Oppsigelser

Detaljer

Informasjonshefte i forbindelse med tarifforhandlinger og arbeidskamp

Informasjonshefte i forbindelse med tarifforhandlinger og arbeidskamp Informasjonshefte i forbindelse med tarifforhandlinger og arbeidskamp Innholdsfortegnelse side 1. Ulike typer arbeidskamp 3 2. Permittering og vilkår for dagpenger under arbeidsløshet 6 3. Tariffoppgjør

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2016 2018 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2016 31. mars 2018 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 KA TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 Endringer er markert som følger: Tillegg er satt i kursiv, tekst som er tatt ut er overstrøket, kommentarer er understreket.

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Rikshospitalet, 13. og 14. januar 2016 Spesialrådgiver/advokat Synne Bjørvik Staalen Jus og arbeidsliv Hva er kollektiv arbeidsrett? Individuell

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Region Helse Midt Trondheim, 04.-05. mars 2015 Spesialrådgiver/advokat Kristin Krogvold Rådgiver/advokatfullmektig Jan Eikeland Jus og arbeidsliv

Detaljer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer Opplysningene i denne brosjyren er basert på aktuelle avtaler og lover som var gjeldende i oktober 2008. Brosjyren finnes også i en nettbasert versjon på Fellesforbundets hjemmesider som vil bli oppdatert

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere?

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Når bedriftens oppdragsmengde minker slik at det ikke lenger er arbeid til å sysselsette samtlige arbeidstakere

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør www.arbeidsmandsforbundet.no www.arbeidsmandsforbundet.no Innledning Under tariffoppgjøret, ved gjennomføring av uravstemning og ved

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse?

Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Overskudd på arbeidskraft permittering eller oppsigelse? Advokat/partner Jens Kristian Johansen e-post: jejo@grette.no, mob: 99 70 87 78 Advokat Vibeke Holm e-post: viho@grette.no, mob: 97 66 92 62 Når

Detaljer

Forholdsregler ved streik. Tariffoppgjøret Hovedoppgjør for tariffperioden Konkurranseutsatte bedrifter i KS Bedrift

Forholdsregler ved streik. Tariffoppgjøret Hovedoppgjør for tariffperioden Konkurranseutsatte bedrifter i KS Bedrift Forholdsregler ved streik Tariffoppgjøret 2016 Hovedoppgjør for tariffperioden 01.06.2016 31.05.2018 Konkurranseutsatte bedrifter i KS Bedrift Når bedriften rammes av streik, er det en rekke hensyn som

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

*** Forhandlingene ble ført på bakgrunn av NJs krav av 30. desember 2005 og MBLs krav av samme dato. ***

*** Forhandlingene ble ført på bakgrunn av NJs krav av 30. desember 2005 og MBLs krav av samme dato. *** PROTOKOLL Den 11. og 12. januar 2006 ble det ført forhandlinger om revisjon av Hovedavtalen mellom Norsk Journalistlag og Næringslivets Hovedorganisasjon/Mediebedriftenes Landsforening. Tilstede: Fra MBL

Detaljer

Informasjonshefte ved permitteringer

Informasjonshefte ved permitteringer Informasjonshefte ved permitteringer Revidert 1. oktober 2009 1 Informasjonshefte om permitteringer Dette heftet gir en beskrivelse av de lover, forskrifter og avtaler som gjelder i forbindelse med permittering

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

Tariffinformasjon. Til Parats medlemmer omfattet av Riksavtalen. Innhold. Oslo, 13. mai 2016

Tariffinformasjon. Til Parats medlemmer omfattet av Riksavtalen. Innhold. Oslo, 13. mai 2016 Tariffinformasjon Til Parats medlemmer omfattet av Riksavtalen Oslo, 13. mai 2016 Innhold Mekling og mulig streik... 2 Våre krav 2 Hvem blir omfattet av en eventuell streik?... 2 Spesielle forhold tilknyttet

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Fellesforbundet Besøksadresse: Lilletorget 1, 0184 Oslo Postadresse: Postboks 9199, Grønland 0134 Oslo Telefon: 02306 Telefax: 23 06

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten/ e-verket. Uravstemning - Ny hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten/ e-verket. Uravstemning - Ny hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015 A-rundskriv nr.: 2-2014 Dokument nr.: 13/01656-16 Arkivkode: 0 Dato: 27.05.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten/ e-verket Uravstemning - Ny hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015

Detaljer

Tariffinformasjon. Til tillitsvalgte i Apotek 1 og Boots Vennligst informer deres medlemmer om innholdet Oslo, 9.mai 2014. Innhold

Tariffinformasjon. Til tillitsvalgte i Apotek 1 og Boots Vennligst informer deres medlemmer om innholdet Oslo, 9.mai 2014. Innhold Tariffinformasjon Til tillitsvalgte i Apotek 1 og Boots Vennligst informer deres medlemmer om innholdet Oslo, 9.mai 2014 Innhold Mekling og mulig streik... 2 Våre krav 2 Hvem blir omfattet av en eventuell

Detaljer

Innhold Revidert Januar-2008

Innhold Revidert Januar-2008 Innhold Innledning...5 Hvem omfattes av streiken...5 Spesielle unntak fra streik...6 Dispensasjoner under streik...6 Streikestønad...7 Iverksettelse av streik - streikekomité...7 Informasjon - kommunikasjon...9

Detaljer

URAVSTEMNING HOVEDAVTALE

URAVSTEMNING HOVEDAVTALE URAVSTEMNING OM NY HOVEDAVTALE PR. 01.01.2014 Vedlegg til rundskriv nr. 7/2014 Inneholder: Protokoll, anbefalt forslag og stemmeseddel Svarfrist: Onsdag 20. august 2014 klokken 16:00 (fristen må overholdes)

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tingvoll kommune Rådmannen BEREDSKAPSPLAN VED EN EVENTUELL STREIK I TINGVOLL KOMMUNE

Tingvoll kommune Rådmannen BEREDSKAPSPLAN VED EN EVENTUELL STREIK I TINGVOLL KOMMUNE Tingvoll kommune Rådmannen BEREDSKAPSPLAN VED EN EVENTUELL STREIK I TINGVOLL KOMMUNE Ajourført mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledende merknader... 3 a) Generell bakgrunn... 3 b) Parter og arbeidsgivers

Detaljer

Innhold 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6.1 6.1.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3 6.3.1 6.3.

Innhold 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6.1 6.1.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3 6.3.1 6.3. Streik i staten Innhold 1 Hvordan brukes streikeheftet 5 2 Gangen i forhandlingene 6 3 I streik 7 3.1 Hva betyr det å være i streik/konflikt for streikende og ikke-streikende 7 3.1.1 Streikebryteri 7

Detaljer

VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Streikehåndbok YS Stat

Streikehåndbok YS Stat Streikehåndbok YS Stat Bilde fra streiken 2012 Streikehåndbok YS Stat - 2014 Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Lover og avtaler... 3 Hva slags typer streik har vi... 3 Streik... 3 Lockout... 3 Politisk

Detaljer

Ot.prp. nr. 70 ( )

Ot.prp. nr. 70 ( ) Ot.prp. nr. 70 (1999-2000) Om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Det norske maskinistforbund og Kommunenes Sentralforbund i forbindelse med tariffrevisjonen per 1. mai 2000 Tilråding

Detaljer

Arbeidskonflikt Streik Lockout

Arbeidskonflikt Streik Lockout Arbeidskonflikt Streik Lockout Innledning I dette heftet vil vi ta for oss hva slags konflikter som kan oppstå i arbeidslivet, og hvordan grupper og avdelinger skal opptre under slike forhold. Alle ledd

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

KONFLIKTBEREDSKAP Håndbok - Virke

KONFLIKTBEREDSKAP Håndbok - Virke KONFLIKTBEREDSKAP Håndbok - Virke 2014 WSE - 28. april 2014 Konfliktberedskap for apotek medlem av Virke Innhold Oversikt over utvalg 2014 3 Kontaktinformasjon 4 Innledning 5 Tarifforhandlingene og konflikt

Detaljer

HOVEDAVTALEN

HOVEDAVTALEN HOVEDAVTALEN 1.1 2014 KS TILBUD NR. 3 25. februar 2014 kl. 09.00 2 I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Det vises til KS` tilbud nr.1 og 2. KS tilbud 3 erstatter tilbud nr. 2. For å understøtte den

Detaljer

Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte

Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte Henrik Munthe, advokat, Næringslivets Hovedorganisasjon I de aller fleste mediebedriftene er det inngått en eller

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør www.arbeidsmandsforbundet.no Innledning Under tariffoppgjøret,

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Helse Nord, Bodø 26.-27. oktober 2016 Spesialrådgiver/advokat Bente Kvamme Jus og arbeidsliv Hva er kollektiv arbeidsrett? Individuell vs kollektiv arbeidsrett Sentrale

Detaljer

Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett

Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett 2.51 Virksomhetsoverdragelse virkeområde Oppgaveteksten er hentet fra Rt. 1997 s. 1954 (Løtendommen). Det avgjørende i oppgaven er hvorvidt

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 30. januar 2014 Saksnr.: 37/2013 Lnr.: 2/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

Nedbemanning Juridisk prosess

Nedbemanning Juridisk prosess Nedbemanning Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en kort gjennomgang av de vurderinger og tiltak bedriften må foreta i en nedbemanningsprosess. Det tas utgangspunkt i lovbestemmelser,

Detaljer

Nyheter fra arbeidsretten. NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO

Nyheter fra arbeidsretten. NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO Nyheter fra arbeidsretten NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket har profesjonelle

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer