LM-sak Revidering av vedtekter for sikringsfond i Samfunnsviterne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LM-sak 13-11 Revidering av vedtekter for sikringsfond i Samfunnsviterne"

Transkript

1 LM-sak Revidering av vedtekter for sikringsfond i Samfunnsviterne Innledning Samfunnsviternes sikringsfond ble opprettet i 1995 og revidert flere ganger i tråd med foreningens behov. Vedtektene ble sist revidert på landsmøtet I henhold til sikringsfondets vedtekters 5.1 kan vedtektene endres og fondet kan oppløses etter de samme regler som gjelder for vedtektene til Samfunnsviterne. I henhold til Samfunnsviternes vedtekters 16 skal alle endringer vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall, eller med simpelt flertall to landsmøter på rad. Samfunnsviterne er forpliktet til å følge Akademikernes regler for utgiftsdekning i forbindelse med streik og streikeberedskap. Samfunnsviternes sikringsfond må derfor revideres i tråd med de regler og behov som oppstår i forbindelse med vårt medlemskap i Akademikerne. Samfunnsviterne legger opp til ny regnskapsføring fra 2012, hvor foreningens regnskap føres i tråd med regler for frivillige organisasjoner. Foreningens størrelse gjør også foreningen pliktig til å innberette sitt regnskap til Brønnøysundregisteret. Samfunnsviterne må i denne sammenheng gjennomgå sin regnskapsføring også for sikringsfondet. Fakta Fondet har en egen formålsparagraf som beskriver medlemmenes rettigheter i forbindelse med streik. Denne har hatt som formål å sikre økonomiske tap ved streik. Det har imidlertid oppstått situasjoner som ikke faller inn under tradisjonell streik, men hvor medlemmene har hatt økonomiske tap som følge av permittering, lockout og lignende. Medlemmenes økonomiske tap blir dermed ikke dekket av foreningens streikefond. Formålsparagrafen er også utydelig på hvilke økonomiske tap som dekkes av foreningen utover tap på nettolønn. Samfunnsviternes sikringsfond er bygget opp som et eget fond med eget regnskap og egne vedtekter for fondets forvaltning. Disse reglene tar ikke høyde for ny regnskapsføring. Reglene er heller ikke i tråd med krav om fond som bygges opp med egne regnskap skal anses som egne juridiske enheter og dermed forvaltes av egne valgte styrer. Hovedstyret anser det som nødvendig å revidere både fondets forvaltning og fondets formålsparagraf i tillegg til generelle utbetalingsregler og vedtok i sak forslag til reviderte vedtekter for sikringsfondet. Vurderinger Revidering av sikringsfondets 1, formålsparagrafen 1.2. definering refusjon av tapt arbeidsfortjeneste Hovedstyret forslår følgende presisering av dekningsgrad: Fondet skal dekke nettobasert fastlønn for medlemmer som deltar i en lovlig arbeidskonflikt, herunder tapte feriepenger. Fondet dekker ikke tapte pensjonsrettigheter. Dette innebærer at ingen variable tillegg ikke dekkes. 1

2 1.3 dekning av tapt arbeidsfortjeneste for permitterte medlemmer Hovedstyret foreslår at fondets dekningsområde utvides til å dekke tapt arbeidsfortjeneste der medlemmer også rammes av permitteringer som følge av streik Samfunnsviterne er en del av. Dette fordi Samfunnsviterne her er direkte involvert i medlemmenes permitteringer. Permitterte medlemmer vil ikke ha rett på dagpenger fra NAV, da de ansees å ha interesse i konfliktens utfall. Hovedstyret har vurdert om permitterte medlemmer også bør sikres kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste der Samfunnsviterne ikke er del av konflikten, men hvor medlemmene ikke har rett på dagpenger fra NAV fordi de ansees å ha en interesse av konfliktens utfall. Hovedstyret anbefaler ikke at denne gruppen tas inn i streikefondets formålsparagraf, da denne type kompensasjon ikke skyldes Samfunnsviternes arbeidskamp. Hovedstyret anser det ikke som Samfunnsviternes anliggende å dekke opp for streikekostnader knyttet til andre foreninger/gruppers arbeidskamp. Hovedstyret mener heller man i disse tilfeller bør jobbe inn mot NAV for å motbevise at våre medlemmer har interesse i konfliktens utfall. Hovedstyret anser også denne type kompensasjon som en annen type forsikringsorden og faller inn under generelle medlemsfordeler. Hovedstyret anser denne type kompensasjon som svært kostbar og bør utredes innen for et annet formål dersom denne type kompensasjon skulle bli aktuelt. Akademikerforeningene arbeider med en kartlegging av alle foreningens streike- og permitteringsregler. Hovedstyret vil eventuelt komme tilbake med forslag om revideringer av Samfunnsviternes streikefondsvedtekter dersom det skulle vise seg at vi forsøker på en bedre harmonisering av Akademikerforeningens regler på området. Hovedstyret foreslår følgende endring: Fondet kan dekke nettobasert fast lønn for medlemmer som permitteres som følge av en konflikt Samfunnsviterne er del i, såfremt lønnstapet ikke dekkes av andre ytelser. Revidering av fondets avsetninger avsetningsmyndighet Hovedstyret anbefaler følgende presisering av hvem som vedtar avsetninger til fondet i tråd med gjeldene praksis. Det er ingen materielle endringer i forslaget. Landsmøtet vedtar avsetninger til sikringsfondet i forbindelse med vedtak av foreningens rammebudsjett. Hovedstyret kan vedta om fondet skal tilføres ekstra midler i forbindelse med behandling av årsregnskapet. 2.2 Fondets størrelse Hovedstyret har flyttet punktet fra 1 formålsparagrafen, til 2 avsetninger. Hovedstyret mener det er viktig å se fondets størrelse i sammenheng med de avsetninger som vedtas. Hovedstyret anser ikke fondets størrelse som et formål, men mer som et virkemiddel til å oppnå formålet om å sikre foreningens medlemmer mot tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med arbeidskamp. Hovedstyret vurderer det hensiktsmessig å ikke angi en fast størrelse på fondet, men heller vise til at det må tas en vurdering ut i fra foreningens medlemsmasse og sektorsammensetning, samt de regler og forpliktelser foreningen har gjennom sitt akademikermedlemskap. 2

3 Hovedstyret foreslår følende presisering: Fondets størrelse skal gjenspeile foreningens medlemsmasse i streikeutsatte sektorer. Fondet skal dekke Samfunnsviternes andel av Akademikernes samlende utgifter i henhold til Akademikernes gjeldende vedtekter og retningslinjer. Revidering av fondets forvaltning Fondets minimumskapital Som følge av at foreningens medlemstall har økt i streikeutsatte sektorer, som stat, KS og helse, anser hovedstyret det som hensiktsmessig å øke fondets minimumskapital og foreslår følgende endring: Hovedstyret vedtar hvordan fondets midler skal plasseres, hvorav minimum kr plassert på en egen bankkonto for å sikre nødvendig likviditet. 3.3 Regnskapsføring Som følge av at Samfunnsviterne går over til regnskapsføring i tråd med regler for frivillige organisasjoner med innberetning til Brønnøysundregisteret, må alle foreningens aktiviteter og fond fremkomme i foreningens driftsregnskap. Dersom eget regnskap for foreningens fond, herunder sikringsfond, skal foreligge, må fondet forvaltes av et eget styre med egne vedtekter. Hovedstyret anser ikke dette som hensiktsmessig. Det er heller ikke i tråd med revisors anbefalinger for føring av regnskap etter mal for frivillige organisasjoner. Foreningens fond er knyttet tett opp i mot foreningens formålsparagraf og drift. Fondet er dermed kun et virkemiddel i målet om å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår. Dette er i tråd med hva som gjelder for foreningens juridiske bistandsfond. Hovedstyret anser det derfor som nødvendig å revidere sikringsfondets 3.3 til følgende bestemmelse: Det føres eget regnskap innenfor foreningens driftsregnskap for fondet. Avkastning på fondet tilføres fondet. Sikringsfondets midler vil fremdeles avsettes på egen konto med egen avsetning. Fondets forvaltning skal også foregå med egne vedtekter. 4.1 Revidering av fondets uttak Hovedstyret anbefaler at punktet forenkles oppdateres og forenkles i tråd med gjeldene praksis. Utbetaling av streikebidrag reguleres i stor grad av Akademikernes regler og streikefondets formålsparagraf 1. Hovedstyret anser det derfor som lite hensiktsmessig at hovedstyret skal vedta utbetalinger i henhold til fastsatte regler i foreningen og Akademikerne, og foreslår følgende endring: Hovedstyret foretar utbetalinger i henhold til formålsbestemmelsen. Ved uenighet eller uklarheter om hvilke ytelser som faller inn under formålsparagrafen, legges saken frem for hovedstyret for endelig vedtak. Hovedstyret skal informeres fortløpende om alle disponeringer i fondet. Hovedstyret anbefaler videre at foreningens vedtekter 5 hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver bokstav f fjernes og at det er sikringsfondets vedtekter som regulerer sikringsfondets forvaltning. 3

4 Hovedstyrets forslag til reviderte vedtekter for foreningens sikringsfond samt gjeldende vedtekter for foreningens sikringsfond (vedtatt av landsmøtet 2009), er vedlagt. Hovedstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til reviderte vedtekter for foreningens sikringsfond. Landsmøtet vedtar å oppheve foreningens vedtekter 5 Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver, bokstav f : Vedtar utbetaling fra sikringsfondet til medlemmer i forbindelse med streik og lockout. 4

5 VEDLEGG: VEDTEKTER FOR SIKRINGSFONDET FOR SAMFUNNSVITERNE Vedtatt av hovedstyret 28.september Formål 1.1 Formålet med fondet er å dekke utgifter til gjennomføring av tariffbaserte interessekonflikter Samfunnsviterne deltar i, herunder utgifter til planlegging og administrering av mekling og lovlige konflikter. 1.2 Fondet skal dekke nettobasert fastlønn for medlemmer som deltar i en lovlig arbeidskonflikt, herunder tapte feriepenger. Fondet dekker ikke tapte pensjonsrettigheter. 1.3 Fondet kan dekke nettobasert fast lønn for medlemmer som permitteres som følge av en konflikt Samfunnsviterne er del i, såfremt lønnstapet ikke dekkes av andre ytelser. 2. Avsetninger 2.1 Landsmøtet vedtar avsetninger til sikringsfondet i forbindelse med vedtak av foreningens rammebudsjett. Hovedstyret kan vedta om fondet skal tilføres ekstra midler i forbindelse med behandling av årsregnskapet. 2.2 Fondets størrelse skal gjenspeile foreningens medlemsmasse i streikeutsatte sektorer. Fondet skal dekke Samfunnsviternes andel av Akademikernes samlende utgifter i henhold til Akademikernes gjeldende vedtekter og retningslinjer. 3. Forvaltning av fondets midler 3.1 Hovedstyret vedtar hvordan fondets midler skal plasseres, hvorav minimum kr plassert på en egen bankkonto for å sikre nødvendig likviditet. 3.2 Fondet skal primært bestå av likvide midler. Fondets midler skal plasseres på en betryggende måte og slik at tilstrekkelige midler er disponible på kort varsel. 3.3 Det føres eget regnskap innenfor foreningens driftsregnskap for fondet. Avkastning på fondet tilføres fondet. 4. Uttak 4.1 Generalsekretær foretar utbetalinger i henhold til formålsbestemmelsen. Ved uenighet eller uklarheter om hvilke ytelser som faller inn under formålsparagrafen, legges saken frem for hovedstyret for endelig vedtak. Hovedstyret skal informeres fortløpende om alle disponeringer i fondet. 5. Endringer/oppløsning 5.1 Disse vedtekter kan endres og fondet kan oppløses etter de samme regler som gjelder for vedtektene til Samfunnsviterne. 5

6 VEDLEGG: VEDTEKTER FOR SIKRINGSFONDET FOR SAMFUNNSVITERNE Vedtatt av Samfunnsviternes landsmøte gjeldene 1. Formål 1.1 Formålet med fondet er å dekke utgifter til gjennomføring av tariffbaserte interessekonflikter Samfunnsviterne deltar i, herunder utgifter til planlegging og administrering av mekling og lovlige konflikter. 1.2 Fondet skal dekke nettobasert fastlønn for medlemmer som deltar i en lovlig arbeidskonflikt. 1.3 Fondet skal dekke Samfunnsviternes andel av Akademikernes samlende utgifter i henhold til Akademikernes gjeldende vedtekter og retningslinjer. 2. Avsetninger 2.1 Landsmøtet vedtar avsetninger til sikringsfondet etter forslag fra hovedstyret. 3. Forvaltning av fondets midler 3.1 Hovedstyret vedtar hvordan fondets midler skal plasseres, hvorav minimum kr plassert på en egne bankkonto for å sikre nødvendig likviditet. 3.2 Fondet skal primært bestå av likvide midler. Fondets midler skal plasseres på en betryggende måte og slik at tilstrekkelige midler er disponible på kort varsel. 3.3 Det føres eget regnskap for fondet. Avkastning på fondet tilføres fondet. 4. Uttak 4.1 Hovedstyret vedtar utbetalinger i henhold til formålsbestemmelsen. I tariffområder der det er gitt økonomiske garantier fra Samfunnsviterne gjennom medlemskap i Akademikerne har generalsekretæren fullmakt til å disponere et tilsvarende beløp ved arbeidskonflikter. Hovedstyret skal informeres hvis dette skjer. Hovedstyret skal videre varsles tidligst mulig hvis det antas at garantibeløpet ikke er tilstrekkelig. 5. Endringer/oppløsning 5.2 Disse vedtekter kan endres og fondet kan oppløses etter de samme regler som gjelder for vedtektene til Samfunnsviterne. 6

Konflikt Streik - Lockout

Konflikt Streik - Lockout Innhold Streik - Lockout... 2 Innledning... 2 Forhandlingenes gang... 2 Brudd i forhandlingene... 2 Former for streik... 2 Regionkontorene... 3 Streikekomité i regionen... 3 Streikekomité i avdelingen...

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk.

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. juni 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015)

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015) Innst. 299 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 90 L (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Til Stortinget

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. Generelt... 2 2. Oppfølging av landsstyrets budsjettvedtak i 2010... 3 3. Resultatbudsjett... 4 3.1. Aktivitetsinndelt regnskap... 4 3.2. Anskaffede midler... 4 3.2.1. Medlemsinntekter...

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer