Sekretariatet har 19 stillinger fordelt på 18,5 årsverk. I 2011 var 16,7 årsverk sysselsatt i lønnede stillinger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sekretariatet har 19 stillinger fordelt på 18,5 årsverk. I 2011 var 16,7 årsverk sysselsatt i lønnede stillinger."

Transkript

1 Sak 27/12 Samfunnsviternes årsregnskap 2011 IP/ Sak 27/12 Resultatregnskap og Balanse Samfunnsviterne 2011 Foreningens resultat for 2011 viser et overskudd på kr Overskudd i 2011 skyldes lavere kostnader på politisk virksomhet og lavere lønnskostnader enn budsjettert. Det er budsjettert med høyere kostnader på nye nettsider. Disse har tatt lenger tid enn forventet og kostnadene vil først påløpe i Sekretariatet har 19 stillinger fordelt på 18,5 årsverk. I 2011 var 16,7 årsverk sysselsatt i lønnede stillinger. Medlemsveksten i 2011 var 576 nye medlemmer. Dette tilsvarer 6 % økning. Foreningens bankinnskudd er på kr , hvorav konto for skattetrekk utgjør kr I tillegg har foreningen følgende innskudd før foreslåtte avsetninger: Juridisk bistandsfond Kr Sikringsfond: Kr Fondenes egne resultat blir tilført fondene før Samfunnsviternes overskudd blir fordelt. Fondene har i 2011 kr i overskudd. Disponibelt overskudd kr med fradrag av fondenes overskudd kr utgjør Kr og foreslås fordelt på følgende måte: For at sikringsfondet skal komme opp i en størrelse som står i forhold til antall medlemmer foreslås følgende: Det settes av kr av foreningens overskudd til sikringsfond. Det settes av kr av foreningens overskudd til formålskapitalen. Generalsekretærs forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar resultatregnskap og balanse for Hovedstyret vedtar at overskuddet på kr fordeles som følger: Det settes av kr av foreningens overskudd til sikringsfond. Det settes av kr av foreningens overskudd til formålskapitalen. København 27. mars 2012 Knut Aarbakke Siri Johnsen Margot Vågdal Anne Solheim Frode Svartvatn Merete Nilsson Kleveland Vidar Anderssen Irene Brønlund Opseth

2 Resultatregnskap mot budsjett Tirsdag 13. Mar :36 Side: 1 Firma: Samfunnsviterne Hittil i år mot budsjett hele året prosent Periode: INNTEKT Faktisk hittil i år Budsjett hele året Forbruk i % Rest i kroner Kontingent Tap på fordringer Netto Kontingent Inntekt kurs 10% adm. OU OU-Stat OU-Kommune OU-Spekter Annonseinntekter Andre inntekter Sum Inntekter POLITISK VIRKSOMHET 2) Visma Software AS - Visma Global (s ) Politisk ledelse drift og frikjøp Refusjon Akademikerne Hovedstyre drift og honorar Arbeidsgrupper Lokale tildelinger Sum politisk virksomhet LANDSMØTET 3) Landsmøtet Sum landsmøtet FAG OG KOMPETANSEUTVIKL.4) Fagkonferanse Kompetanseutviklingsmidler Sum Fag og kompetanseutvikling KURS/KONFERANSER 5) Fylkesledermøter Tariffkonferansen Kurs privat og uten OU-dekning Kurs stat Kurs stat lokalt Kurs kommune Kurs helse Kurs Oslo kommune Sum Kurs og Konferanser

3 Resultatregnskap mot budsjett Firma: Samfunnsviterne Hittil i år mot budsjett hele året prosent Periode: INFO/MARKEDSFØRING 6) Faktisk hittil i år Budsjett hele året Forbruk i % Tirsdag 13. Mar :36 Side: 2 Rest i kroner Informasjon/Nettsider/Rekruttering Samfunnsviteren Internasjonal solidaritet, bistand Sum Info/Markedsføring KONTINGENTER 7) Akademikerne Dobbeltmedlemskap KOL Andre Sum kontingenter LØNNS- OG PERSONALUTG. 8) Visma Software AS - Visma Global (s ) Lønn og Sos.utg. Kurs/opplæring Kjøp av tjenster Andre personalkostnader Sum lønns- og personalutgifter MEDLEMSFORDELER 9) Faglig tilbud Kurs studenter Kurs og samlinger Advokatavtalen Sum Medlemsfordeler DRIFTSUTGIFTER 10) Husleie/Fellesutgifter Medlemsservice og drift Avskrivninger Sum Driftsutgifter FOND 11) Sikringsfond Juridisk bistandsfond Sum fond SUM KOSTNADER Finansinntekter Finansutgifter Disponert resultat Resultat ,00 0,00 0,00 0,

4 Gruppert - Politisk virksomhet Torsdag 8. Mar :35 Side: 1 Firma: Samfunnsviterne Hittil i år mot budsjett hele året prosent Periode: POLITISK VIRKSOMHET 2) Faktisk hittil i år Budsjett hele året Forbruk i % Rest i kroner Politisk ledelse Lønn og sosiale avgifter Avis, telefon og lign. Reiser og hotellopphold Øvrige driftsutgifter Sum Politisk ledelse Refusjon Akademikerne Sum Refusjoner fra Akademikerne Hovedstyret Visma Software AS - Visma Global (s ) Honorarer, lønn og sosiale utgifter Avis, telefon og lign. Reiser og hotellopphold Øvrige driftsutgifter Seminar med OU dekning Sum Hovedstyret Arbeidsgrupper Arbeidsgruppe Fagutvalget Arbeidsgruppe Internasjonal solidaritet Arbeidsgruppe Videreutd. tilbud Arbeidsgruppe Identitet og synlighet Arbeidsgruppe høring Arbeidsgruppe Diskrimineringsutvalget Arbeidsgruppe delegatordningen Arbeidsgruppe Høyere utdanning Arbeidsgruppe valgkomite for landsmøt Budsjett totalt for arbeidsgrupper ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Sum Arbeidsgrupper Lokale tildelinger Fylkesavdelinger Lokallag Studentlag Sum Lokale tildelinger Sum politisk virksomhet

5 Grupperte driftsutgifter Torsdag 8. Mar :35 Side: 1 Firma: Samfunnsviterne Hittil i år mot budsjett hele året prosent Periode: INFORMASJON/REKRUTTERING (6) Faktisk hittil i år Budsjett hele året Forbruk i % Rest i kroner Konsulenttjenester Annonsering Profilering Rekruttering Profil og Design Nettsider Medlemsundersøkelser Gaver SUM INFORMASJON/REKRUTTER LØNN OG PERSONALUTGIFTER (8) Visma Software AS - Visma Global (s ) Lønn ansatte Refusjon sykepenger og frikjøp Pensjonsutgifter Sosiale utgifter Lønn og sosiale utgifter Kurs/Opplæring Kjøp av tjenester Andre personalkostnader SUM LØNN OG PERSONALUTGIFT MEDLEMSSERVICE OG DRIFT (10) Data/EDB-kostnad Data/EDB-tjenester Data - Supportavtaler Maskiner, inventar, utstyr, vedlikehold, Porto/Telefon Kontorrekvisita/faglitteratur Medlemskontakt/Reise Gebyrer Diverse gaver/honorarer Diverse annet Innleid hjelp belastet driftsavdeling SUM MEDLEMSSERVICE OG DRIFT

6 FOND Resultatregnskap Tirsdag 13. Mar :57 Side: 1 Firma: Samfunnsviterne Hittil i år mot budsjett hele året prosent Periode: Faktisk hittil i år Budsjett hele året Forbruk i % Rest i kroner SIKRINGSFONDET Reisekostnader SUM Kostnader Renteinntekter SUM Finansinntekter Disponert resultat 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultat Visma Software AS - Visma Global (s ) JURIDISK BISTANDSFOND Reisekostnader Honorar for juridisk bistand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUM Kostnader Renteinntekter SUM Finansinntekter Disponibelt resultat

7 Sak 27/12 Samfunnsviternes årsregnskap 2011 Noter til resultatregnskap 2011 Samfunnsviterne er regnskapspliktige og tar utgangspunkt i god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Vi følger kongruensprinsippet som betyr at alle inntekter og kostnader skal resultatføres. Samfunnsviterne har 9011 medlemmer pr Vi har registrert 1161 innmeldinger og 585 utmeldinger i perioden. Av disse er 669 fullt betalende, 148 på første års kontingent og 302 studenter og 25 andre. Nettotilvekst er 309 fullt betalende medlemmer mot 420 budsjettert. Vi kommer allikevel opp i 100 % av budsjettert inntekt da det i tillegg er en netto tilvekst på 142 medlemmer med halv kontingent. 1) Inntekt Kontingentinntekt er bokført med kr som er 100 % av budsjettet. 67 % av medlemmene faktureres via avtalegiro annenhver måned. 33 % av medlemmene faktureres med giro 2 ganger i året. Tap på fordringer er bokført med kr som er 24 % av budsjettet. Avviket skyldes at det ble avsatt kr ved årsoppgjøret Andre inntekter er bokført med kr som er 139 % av budsjettet. Posten innholder: Egenandel for fagkonferansen Kr Innbetalt fra Akademisk studiefond Kr Gevinst ved salg av driftsmiddel Kr Abonnement av Samfunnsviteren Kr 600 2) Politisk Virksomhet Politisk ledelse drift og frikjøp er bokført med kr som er 83 % av budsjettet. Dette tilsvarer lønn, sosiale kostnader og driftsutgifter for politisk leder. På bakgrunn av at politisk leder deler sitt verv mellom Akademikerne og Samfunnsviterne, er det mottatt en refusjon fra Akademikerne på kr til dekning av lønn, sosiale kostnader og driftsutgifter for politisk leder. Det ble til politisk leder utbetalt kr i lønn og feriepenger. Hovedstyre drift og honorar er bokført med kr som er 91 % av budsjettet. Honorar til hovedstyret beløper seg til kr Hovedstyrets 3 seminar dekkes av OU- midler for til sammen kr Arbeidsgrupper er bokført med kr som er 46 % av budsjettet. Fordeling fremkommer i grupperte utgifter politisk virksomhet. Lokale tildelinger er bokført med kr som er 98 % av budsjettet. Fordeling fremkommer i grupperte utgifter politisk virksomhet. 3) Landsmøtet Landsmøtet er bokført med kr I dette beløpet er det trukket fra kr som ble ført som avsetning i Reelle kostnader er kr Landsmøtets fagdag er dekket av OU midler med kr De reelle utgiftene er kr ) Fag og kompetanseutvikling Fagkonferanse er bokført med kr som er 112 % av budsjettet. Inntekter av egenandeler utgjorde kr

8 Sak 27/12 Samfunnsviternes årsregnskap ) Kurs og Konferanser kurs og konferanser er bokført med kr som er 68 % av budsjettet. Beregnede og bokførte OU-inntekter er kr Kurs og konferanser uten OU-dekning utgjør kr Dette beløpet gjelder kurs for Oslo kommune samt deltakere fra Oslo kommune og privat sektor ved andre kurs og konferanser. Fylkesledermøter er bokført med kr som er 76 % av nytt revidert budsjett for ) Info/Markedsføring Informasjon/Nettsider/Rekruttering er bokført med kr som er 63 % av nytt revidert budsjett for Underforbruket skyldes at nettsidene har tatt lenger tid enn forventet og resterende kostnader vil påløpe i Internasjonal solidaritet, bistand er bokført med kr som er 100 % av budsjettet. Beløpet fordeles som følger: Leger uten grenser kr SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonal Hjelpefond) kr ) Kontingenter Akademikerne er bokført med kr som er 109 % av budsjettet. Dette skyldes større medlemsvekst enn forventet. Andre er bokført med kr som er 176 % av budsjettet. Beløpet fordeles som følger: NITO-Fellesutgifter SANs drift Kr AKS Kr Akademikerprisen Kr ) Lønns- og personalutgifter Lønn og sos.utg. er bokført med kr som er 85 % av budsjettet. Sekretariatet har sysselsatt 16,70 årsverk i Det er etablert lovpliktig pensjonsordning for samtlige ansatte. En ansatt er med i ordning gjennom Oslo Pensjonskasse og foreningen betaler normalt 2 % av brutto lønn til denne pensjonskassen. En annen ansatt er med i ordning gjennom Statens Pensjonskasse og foreningen betaler 2 % av brutto lønn til denne pensjonskassen. Generalsekretæren har en egen avtale med Samfunnsviterne om at hun kan gå av med pensjon tilsvarende 66 % av lønn fra fylte 60 år. (dagens regler i SPK hvor Generalsekretær har sin pensjonsavtale) Dersom Generalsekretær ikke får dekket 66 % av sin lønn gjennom SPK plikter Samfunnsviterne å dekke mellomlegget. Foreningen har ikke gjort regnskapsmessig avsetning for å dekke denne mulige forpliktelsen fra 60 år, da dette i dag er dekket av medlemskap i SPK. Det er utbetalt kr i lønn og feriepenger til generalsekretær. Honorar til revisor er kr (inkl. mva), herunder arbeid med særattestasjoner vedrørende OU- midler og medlemstall. 9) Medlemsfordeler Faglig tilbud er bokført med kr Dette gjelder samarbeidsavtale med Polyteknisk forening. Det var ikke gjort avsetning til dette i budsjettet. Kurs studenter er bokført med kr som er 59 % av budsjettet. Beløpet består av følgende: Studentkonferanse kr Studentrepresentant møte kr

9 Sak 27/12 Samfunnsviternes årsregnskap ) Driftsutgifter Avskrivninger er bokført med kr som er 200 % av budsjettet. Dette skyldes at mye av investeringene i nye kontorer ble aktivert i balansen og grunnlaget for avskrivningene er dermed høyere enn budsjettert. 11) Fond Regnskapene for Sikringsfond og Juridisk bistandsfond fremkommer i vedlagte resultatrapport for fondene. Fondene er bokført med inntekt på til sammen kr Dette gjelder renteinntekter av bankinnskudd.

10 Balanse Tirsdag 13. Mar :55 Side: 1 Firma: Samfunnsviterne IB, Bevegelse, UB Periode: IB i år Hittil i år UB hittil i år EIENDELER ANNLEGGSMIDLER Driftsløsøre, inventar,kontormask. o.l OMLØPSMIDLER Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalt lønn DnbNor Forbrukskonto DnbNor Skattetrekkskonto DnbNor Plasseringskonto DnbNor konto Sikringsfond DnbNor konto Juridisk bistandsfond SUM OMLØPSMIDLER Visma Software AS - Visma Global (s ) SUM EIENDELER FORMÅLSKAPITAL OG GJELD Annen formålskapital Formålskapital Sikringsfondet Formålskapital Juridisk bistandsfond SUM FORMÅLKAPITAL GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Mellomregning bank Sikringsfond Mellomregning bank Juridisk bistandsfo Kompetanseutviklingsfond Avsatte kontingentinntekter Avsatt til landsmøtet Avsatte Feriepenger Avsatt til Internasjonal solidaritet Avsatt ekstra husleie/utbyggingskostna ,00 0,00 0, SUM KORTSIKTIG GJELD SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD UDISPONERT OVER-/UNDERSKUD

11 Sak 27/12 Samfunnsviternes årsregnskap 2011 Noter til balanse 2011 Samfunnsviterne er ikke skattepliktige, men Samfunnsviterne er blitt regnskapspliktig etter Regnskapsloven 1-2.første ledd nr. 9 da eiendelenes verdi overstiger 20 millioner kroner. Under utarbeidelse av regnskapet er det tatt utgangspunkt i god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Vi følger kongruensprinsippet som betyr at alle inntekter og kostnader skal resultatføres. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og note opplysninger samt grupperte utgifter for Politisk virksomhet og Driftsutgifter. Anskaffelser over kr som har en levetid på minst 3 år blir aktivert i balansen og avskrevet over flere år i forhold til antatt levetid. For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er enkelte poster slått sammen. De nødvendige spesifiseringer er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Anleggsmidler: 1) Driftsløsøre, inventar og kontormaskiner kr består av følgende poster: Inventar kr Alarmanlegg Universitetsgata 12 kr Utbygging av lokaler kr Kontormaskiner kr Datautstyr kr Kunst/maleri kr Omløpsmidler: 2) Andre kortsiktige fordringer kr består av følgende poster: Kortsiktig lån til en ansatt kr Forskuddsbetalt semesteravgift for en ansatt kr Kundefordringer kr Periodiserte utgifter kr Utestående OU kr Gjeld: 3) Skyldig offentlige avgifter kr består av følgende poster Forskuddstrekk kr Skyldig arbeidsgiveravgift kr Påløpt arb.g.avg. av ferielønn kr ) Kompetanseutviklingsfond kr er rest av innvilgede midler i Dette kommer til utbetaling når medlemmene innleverer sluttrapport.

12 Sak 27/12 Samfunnsviternes årsregnskap 2011 København 27. mars 2012 Knut Aarbakke Siri Johnsen Margot Vågdal Anne Solheim Frode Svartvatn Merete Nilsson Kleveland Vidar Anderssen Irene Brønlund Opseth

Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2012

Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2012 LM-sak 4.2-13 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2012 I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne

Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne Sak 56-12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 JP/16.08.12 Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2 kvartal 2012 viser et overskudd på kr 3 153 600. Påløpte OU-inntekter

Detaljer

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Sak 45/13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 JP/ 21.08.2013 Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2. kvartal 2013 viser et overskudd på kr 2 377 586. Påløpte

Detaljer

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra vedtatte rammebudsjett

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2012. Årsberetning 2012 1

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2012. Årsberetning 2012 1 SAMFUNNSVITERNE Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 1 Samfunnsviternes årsberetning 2012 Samfunnsviterne er en fagforening som organiserer arbeidstakere med samfunnsvitenskapelig og humanistisk utdanning.

Detaljer

LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011

LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 Innledning/bakgrunn I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 1 Samfunnsviternes sekretariat Sekretariatet har i 2013 hatt 22 faste medarbeidere fordelt på 19,9 årsverk. 19 medarbeidere var ansatt i 100 prosent

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

Regnskap Resultatrapport 2010

Regnskap Resultatrapport 2010 Regnskap Resultatrapport 2010 REGNSKAP NORSK FOLKEHJELP Aktivitetsregnskap pr. 31.12.2010 (Tall i tusen) ANSKAFFEDE MIDLER Noter 2010 2009 Medlemsinntekter 1 237 1 185 Offentlige 598 523 621 773 Andre

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 i Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2009 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap organisasjonsdrift og konsern

Detaljer

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454 36 37 RESULTATREGNSKAP 01.01. 31.12. BALANSE PR. 31.12. Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent og serviceavgift 1 27 919 26 665 Innkjøpsavtaler 2 25 546 23 604 Driftsinntekt, camping 6 107 5

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

100 % av alle nye pensjonister skal få sin første pensjon senest en måned etter siste lønning.

100 % av alle nye pensjonister skal få sin første pensjon senest en måned etter siste lønning. 100 % av alle nye pensjonister skal få sin første pensjon senest en måned etter siste lønning. I 2013 ble 8 av 19 544 nye pensjoner betalt for sent. Det betyr at 99,9 % ble betalt i tide. 50 Årsregnskap

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

3.1 Presentasjon av regnskap for 2012

3.1 Presentasjon av regnskap for 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3.1 Presentasjon av regnskap for 2012 Ærede landsting, Regnskapet for foregående år legges frem til Landstinget til orientering hvert år. I følge forbundets vedtekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Årsregnskap for 2012 med årsberetning. Årsberetning 2012 avgitt i henhold til Regnskapsloven

Årsregnskap for 2012 med årsberetning. Årsberetning 2012 avgitt i henhold til Regnskapsloven Vedlegg 2 Årsregnskap for 2012 med årsberetning Årsberetning 2012 avgitt i henhold til Regnskapsloven Det frivillige Skyttervesen (DFS) er en ideell, frivillig, landsomfattende organisasjon opprettet ved

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2014 1 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet Side 2 Styrenes årsberetning og regnskap for 2013 Styrets årsberetning Side 3

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2010

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2010 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2010 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2010 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Side 59. Norsk Tipping Års- og samfunnsrapport. Beløp i mill. kr. Note 2009 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER

RESULTATREGNSKAP. Side 59. Norsk Tipping Års- og samfunnsrapport. Beløp i mill. kr. Note 2009 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER 59 RESULTATREGNSKAP Beløp i mill. kr. Note DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 12 574,7 10 578,7 10 388,4 Andre driftsinntekter 2 188,2 140,2 128,8 SUM DRIFTSINNTEKTER 12 762,8 10 718,9 10 517,2 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Drammen Parkering KF. Årsberetning og regnskap for 2008

Drammen Parkering KF. Årsberetning og regnskap for 2008 Drammen Parkering KF Årsberetning og regnskap for 2008 Drammen, 11. februar 2009 Drammen Parkering KF Årsberetning 2008 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 BEDRIFTENS ORGANISASJON 3 AKTIVITET I 2008 3

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) leder@sbio.no 8. september 2014 kl. 20.10 Til: s.sorensen@studentvelferd.no

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

Resultatregnskap 01.01.-31.12.

Resultatregnskap 01.01.-31.12. Resultatregnskap 01.01.-31.12. Morselskap: Konsern: 2014 2013 Note NOK 1.000 2014 Driftsinntekter 1 065 342 1 051 263 Undervisningsinntekter 1 065 342 38 478 53 598 Oppdragsforskningsinntekter 38 478 258

Detaljer