LM-sak Delegatordning, 4, 7 og 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8"

Transkript

1 LM-sak Delegatordning, 4, 7 og 8 Innledning forutsetninger og bakgrunn for saken Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. h vedta vedtektsendringer. Landsmøtet ba i landsmøtesak hovedstyret utrede foreningens representasjonsmodell og legge saken frem for landsmøtet Landsmøtets vedtak var som følger: 1. Hovedstyret utarbeider et nytt forslag til delegatsordning i perioden , herunder delegatfordeling og antall, og om det bør være et tak på antallet delegater. 2. Saken sendes til høring til fylkesavdelingene i god tid før det legges frem for landsmøtet Med bakgrunn i landsmøtesak , samt diskusjon på fylkesledermøtet våren 2010, nedsatte hovedstyret i hovedstyresak en arbeidsgruppe for behandling av delegatsaken med følgende mandat: Arbeidsgruppen legger frem et forslag for fylkeslederne på neste fylkesledermøte. Saken går deretter på bred høring i foreningen. Gruppen består av leder, Anne Solheim, Beate Krogstad Austvold, Frode Svartvatn og generalsekretær. Sekretærfunksjonen tillegges sekretariatet. Hovedstyret vedtok i hovedstyresak prinsippene i arbeidsgruppens forslag og la saken frem for fylkesavdelingene til diskusjon på fylkesledermøte 2. november Fylkesavdelingene sluttet da opp om hovedstyrets forslag til delegatmodell. Hovedstyret realitetsbehandlet saken på møte 2. desember 2010 under sak Teksten i selve vedtektsforslagene ble behandlet på møte i hovedstyret 29. september Hovedstyret foreslår at delegatmodellen som ble lagt frem på fylkesledermøtet og fikk tilslutning der, også er hovedstyrets forslag til vedtak på landsmøtet Hovedstyret mener videre at saken med dette er tilstrekkelig demokratisk behandlet i foreningen. Saken ble derfor ikke sendt på ytterligere høring i organisasjonen. Vurderinger Hovedstyrets vurderinger og anbefalinger er som følger: Følgende prinsipp er lagt til grunn for forslaget om ny ordning for delegater til foreningens landsmøte: Samfunnsviterne videreføres som en demokratisk medlemsorganisasjon ved at medlemmene representeres på landsmøtet ved delegater fra fylkene. Foreningen skal altså ha en geografisk representasjonsmodell. Følgende utfordringer ved dagens delegatordning er vurdert: 1. Situasjonen for fylkesavdelinger uten aktivitet 1

2 2. Delegater fra lokallag 3. Prosentvis mandatfordeling eller dagens system der økning av antallet medlemmer i fylkesavdelingen resulterer i korresponderende økning i antallet delegater 4. Makstak og minimumstak for antall delegater fra hver fylkesavdeling 5. Makstak for totalt antall delegater på landsmøtet 6. Delegater fra studentlaget 7. Sterkere føringer for hva fylkesavdelingenes bør vektlegge når de oppnevner delegater 8. Medlemmer bosatt i utlandet Situasjonen for fylkesavdelinger uten aktivitet Det er i dag ingen eller liten aktivitet i fem av fylkesavdelingene. Disse åtte fylkesavdelingene utgjør ca 15 % av medlemsmassen. Oppnevning av delegater fra fylker uten aktivitet har til nå skjedd ved at sekretariatet har forespurt medlemmer i fylket en har regnet med kunne være interessert i å stille som delegat. Hovedstyret synes denne praksisen er uheldig. En har derfor vurdert om valgkomité, hovedstyret eller nabofylker istedenfor bør ha dette ansvaret. En har kommet til at dette vil være en for stor belastning og lite håndterbart for nevnte organer. Hovedstyret anbefaler derfor at hovedstyret i samarbeid med sekretariatet prioriterer arbeidet med å få opp aktiviteten i fylkesavdelinger som mangler dette. En anbefaler at fylkesavdelinger uten aktivitet iht. foreningens vedtekt 7 ikke får representasjon på landsmøtet. Dersom et fylke ikke har delegater, overtas ikke ledige delegatplasser av fylkesavdelinger med aktivitet. Dette fordi det vil være for mye usikkerhet og rot forbundet med fordelingen av disse mandatene. Det satte delegattaket på landsmøtet er ment som et maksimumstak, og ikke et absolutt fast tak. Hovedstyret anbefaler at det settes en tidsfrist på 1. juni for når fylkesavdelingen telles som fylkesavdeling som innfrir vilkårene i vedtekt 7. Det er viktig at navnene på delegatene er innsendt sekretariatet i god nok tid før landsmøtesakene må sendes ut. Her foreslås en frist senest 8 uker før Ovennevnte må ikke forveksles med telling av antall medlemmer i fylket som gir grunnlag for antall delegater til landsmøtet. Dato for telling av medlemstall i fylkene foreslås som i dag å være 1. januar det året landsmøtet holdes. Dette er også dato for revisorbekreftede tall. Delegater fra lokallag Hovedstyret har også vurdert om lokallag over en viss størrelse bør kunne velge delegater direkte til landsmøtet. Hovedstyret mener valgordningen til landsmøtet skal være oversiktlig og forutsigbar. Hovedstyret mener det vil være prinsipielt uheldig om medlemmer skal kunne velges som delegater gjennom ulike ordninger. Store lokallag bør heller arbeide aktivt for at lokallaget er tilstrekkelig representert via fylkesavdelingen. Fylkesavdelingen må på sin side arbeide for at lokallag er representert i styret i fylkesavdelingen. Tilbakemeldingene fra fylkesledermøtet og hovedstyret har også i det overveiende vært skeptiske til å la lokallag være direkte representert med egne delegater på landsmøtet. 2

3 Prosentvis mandatfordeling eller dagens trappetrinnmodell Hovedstyret har vurdert ulike modeller for justering av dagens ordning. En mener at en representasjon i tråd med fylkesavdelingens størrelse videreføres som prinsipp. Det anbefales at en går over fra dagens trappetrinnsmodell til en prosentvis fordeling av delegater. Dagens trappetrinnsmodell gir et nytt delegat pr. 50 nye medlemmer, inntil et visst tak, der neste delegat ikke kommer før etter 250 nye medlemmer. Hovedstyret går videre inn for en begrensning i maksimalt antall delegater som beskrevet nedenfor. En prosentvis fordeling av mandater på landsmøtet vil være mer robust over tid, særlig når det gjelder å takle en forventet medlemsvekst i tiden fremover. Dette medfører at antallet delegater holdes stabilt, men at antall medlemmer bak hver delegat vil kunne variere noe. Med dagens medlemstall er det ca. 95 medlemmer bak hver delegat (8 300: 87). I den foreslåtte modellen på 80 delegater inkl. studentdelegater, vil et framtidig medlemstall på innebære 150 medlemmer bak hver delegat. Makstak og minimumstak for antall delegater fra hver fylkesavdeling Etter den foreslåtte modellen skal ingen fylkesavdeling kunne ha mer enn 30 % av delegatene på landsmøtet. Dette for å unngå at en fylkesavdeling alene skal kunne blokkere vedtektsendringer. Det vises i den sammenheng til Samfunnsviternes vedtekt 16. I tillegg foreslås at en fylkesavdeling uansett størrelse minst kan velge to delegater til landsmøtet. Makstak for antall delegater på landsmøtet Det forslås at maksimalt antall delegater på landsmøtet settes til 80 inkl. studentdelegatene. Rent praktisk medfører dette at det vil være maksimalt ca. 120 personer på landsmøtet når en regner med hovedstyrets medlemmer, desisorer, valgkomité og sekretariatets ansatte. Delegater fra studentlaget Hovedstyret har vurdert studentrepresentasjonen på landsmøtet. Med dagens ordning teller studentmedlemmer med i grunnlaget for antallet delegater fra fylkesavdelingene, samtidig som studentlaget etter vedtekt 9 velger delegater direkte. Hovedstyret foreslår et makstak på 5 studentrepresentanter inkl. studentobservatøren i hovedstyret. Hovedstyret anbefaler videre at dagens modell opprettholdes slik at studenter fortsatt inngår i universitetsfylkenes medlemstall. Ved fortsatt å la studentene telle med i fylkesavdelingenes medlemstall, anser hovedstyret at det blir lettere fortsatt å ha en tett kobling mellom studenter og fylkesavdelingene. Sterkere føringer for hva fylkesavdelingene bør vektlegge når de oppnevner delegater Per i dag er det ingen føringer for hvilke kriterier fylkesavdelingen vektlegger når det velges delegater. Men fylkesavdelingene har vært oppfordret til å vektlegge kriterier som tariffsektor, kjønn, etc. Hovedstyret anbefaler at vedtekt 7 bokstav f får følgende tilleggstekst etter andre setning landsmøte: Fylkesavdelingene bør etterstrebe at delegatene er representative for medlemsmassen. En anbefaler ikke en nærmere opplisting av utvelgelseskriterier som tariffsektor, kjønn, egnethet etc., da dette bør kunne utledes av foreslåtte tekst. 3

4 Medlemmer bosatt i utlandet Medlemmer bosatt i utlandet representeres av den fylkesavdeling der hovedkontoret til arbeidsgiver er lokalisert i Norge. En mener derfor at det ikke er nødvendig med en egen ordning for de utenlandsboende medlemmene. Studentmedlemmer i utlandet telles som ordinære studentmedlemmer. Konklusjon: 1. Samfunnsviterne videreføres som en demokratisk medlemsorganisasjon ved at medlemmene representeres på landsmøtet ved delegater fra fylkene. Foreningen skal altså ha en geografisk representasjonsmodell. 2. Fylkesavdelinger uten tilstrekkelig aktivitet etter vedtekt 7 skal ikke ha delegatplasser. 3. Ledige plasser skal ikke overføres fra fylkesavdelinger uten delegatplasser til fylkesavdelinger med nok aktivitet, jf. vedtekt Det oppnevnes ikke delegater fra lokallag. 5. Prosentvis fordeling av mandater skal korrespondere med fylkesavdelingenes størrelse, men delegater fra en fylkesavdeling kan ikke overstige 30 % av det samlede antallet delegater. 6. Det kan maksimum utnevnes til sammen 75 delegater utenom studentdelegatene. 7. Det kan velges minimum to delegater fra hver aktiv fylkesavdeling. 8. Studentrepresentanter på landsmøtet er fem studenter inkl. studentobservatøren i hovedstyret. 9. Studenter skal fortsatt inngå i universitetsfylkenes medlemstall. 10. Det skal være en sterkere føring om representativitet for hvilke delegater fylkesavdelingene prioriterer å sende på landsmøtet. 11. Det lages ingen egen ordning for medlemmer bosatt i utlandet. Nødvendige vedtektsendringer ut fra hovedstyrets anbefalinger om ny delegatordning På bakgrunn av ovennevnte konklusjon, anser hovedstyret at følgende forslag forutsetter vedtektsendringer: 1. Prosentvis fordeling av mandater skal korrespondere med fylkesavdelingenes størrelse, men delegater fra en fylkesavdeling kan ikke overstige 30 % av det samlede antallet delegater. 2. Det kan maksimum utnevnes til sammen 75 delegater utenom studentdelegatene. 3. Uansett størrelse på fylkesavdelingen kan det velges to delegater fra hver aktiv fylkesavdeling. 4. Fylkesavdelinger uten tilstrekkelig aktivitet etter vedtekt 7 skal ikke ha delegatplasser. 5. Studentrepresentanter på landsmøtet er fem studenter inkl. studentobservatøren i hovedstyret. 6. Det skal være en sterkere føring om representativitet for hvilke delegater fylkesavdelingene prioriterer å sende på landsmøtet. 7. Det oppnevnes ikke delegater fra lokallag. Når det gjelder forslagene 1 til 5 ovenfor forslås følgende vedtektsendringer: Dagens vedtekt 4 LANDSMØTET, pkt. Landsmøtedeltakere med talerett, tredje avsnitt har følgende tekst: 4

5 Antall valgte delegater beregnes ut fra medlemstallet i fylkesavdelingen pr det år 1 99 medlemmer gir 2 delegater medlemmer gir 3 delegater medlemmer gir 4 delegater medlemmer gir 5 delegater medlemmer gir 6 delegater medlemmer gir 7 delegater medlemmer gir 8 delegater medlemmer gir 9 delegater medlemmer gir 10 delegater medlemmer gir 11 delegater medlemmer gir 12 delegater medlemmer gir 13 delegater medlemmer gir 20 delegater Denne bestemmelsen foreslås strøket og erstattet med følgende endringsforslag (1): Antallet delegater til landsmøtet fordeles på følgende måte: Delegatene til landsmøtet fordeles forholdsmessig mellom fylkesavdelingene avhengig av antallet medlemmer i fylkesavdelingen. Antall valgte delegater beregnes ut fra medlemstallet i fylkesavdelingen pr det år Antallet delegater fra en fylkesavdeling kan ikke overstige 30 % av det samlede antallet delegater til landsmøtet. Det kan maksimum utnevnes til sammen 75 delegater utenom studentdelegatene. Det kan utnevnes to delegater fra hver aktiv fylkesavdeling. Fylkesavdelinger uten tilstrekkelig aktivitet etter vedtekt 7 skal ikke ha delegatplasser. Studentdelegater på landsmøtet er fem studenter inkl. studentobservatøren i hovedstyret. Når det gjelder forslag 6 ovenfor om representative delegater: Det anbefales at vedtekt 7 bokstav f får følgende tilleggstekst etter første setning som avsluttes med landsmøtet (2): Fylkesavdelingene bør etterstrebe at delegatene er representative for medlemsmassen. Når det gjelder forslag 7 ovenfor - vedtekt 8 bokstav e om delegater fra lokallag: Vedtekt 8 bokstav e som lyder (3) anbefales opphevet: Der det ikke er fungerende fylkesavdelinger, kan lokallag i fylket samarbeide om å velge delegater til landsmøtet. 5

6 Hovedstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar hovedstyrets forslag til nye bestemmelser om delegatordningen i foreningens vedtekter tilknyttet vedtekt 4, 7 bokstav f og 8 bokstav e: Vedtektsforslag 1 ny delegatordning Vedtekt 4 pkt. Landsmøtedeltakere med talerett, tredje ledd som innledes med Antall valgte delegater etc foreslås strøket og erstattet med følgende endringsforslag (1): Antallet delegater til landsmøtet fordeles på følgende måte: Delegatene til landsmøtet fordeles forholdsmessig mellom fylkesavdelingene avhengig av antallet medlemmer i fylkesavdelingen. Antall valgte delegater beregnes ut fra medlemstallet i fylkesavdelingen pr det år Antallet delegater fra en fylkesavdeling kan ikke overstige 30 % av det samlede antallet delegater til landsmøtet. Det kan maksimum utnevnes til sammen 75 delegater utenom studentdelegatene. Det kan utnevnes to delegater fra hver aktiv fylkesavdeling. Fylkesavdelinger uten tilstrekkelig aktivitet etter vedtekt 7 skal ikke ha delegatplasser. Studentdelegater på landsmøtet er fem studenter inkl. studentobservatøren i hovedstyret. Vedtektsforslag 2 representative delegater Hovedstyret anbefaler at vedtekt 7 bokstav f får følgende tilleggstekst (2) etter første setning som avsluttes med landsmøtet: Fylkesavdelingene bør etterstrebe at delegatene er representative for medlemsmassen. Vedtektsforslag 3 - delegater fra lokallag Hovedstyret anbefaler opphevet vedtekt 8 bokstav e som lyder (3): Der det ikke er fungerende fylkesavdelinger, kan lokallag i fylket samarbeide om å velge delegater til landsmøtet. 6

7 VEDLEGG 1: Dagens vedtekt 4, pkt. Landsmøtedeltakere med talerett Landsmøtedeltakere med talerett: a. Kandidater til hovedstyret b. Generalsekretær i foreningen c. Landsmøtet kan etter forslag gi talerett til andre enn dem som er nevnt Landsmøtet er vedtaksdyktig når over 50 % av delegatene er til stede. Antall valgte delegater beregnes ut fra medlemstallet i fylkesavdelingene pr det år 1 99 medlemmer gir 2 delegater medlemmer gir 3 delegater medlemmer gir 4 delegater medlemmer gir 5 delegater medlemmer gir 6 delegater medlemmer gir 7 delegater medlemmer gir 8 delegater medlemmer gir 9 delegater medlemmer gir 10 delegater medlemmer gir 11 delegater medlemmer gir 12 delegater medlemmer gir 13 delegater medlemmer gir 20 delegater Vedtektsforslag 1 vedtekt 4 pkt. Landsmøtedeltakere med talerett Landsmøtedeltakere med talerett: a. Kandidater til hovedstyret b. Generalsekretær i foreningen c. Landsmøtet kan etter forslag gi talerett til andre enn dem som er nevnt Landsmøtet er vedtaksdyktig når over 50 % av delegatene er til stede. Antallet delegater til landsmøtet fordeles på følgende måte: Delegatene til landsmøtet fordeles forholdsmessig mellom fylkesavdelingene avhengig av antallet medlemmer i fylkesavdelingen. Antall valgte delegater beregnes ut fra medlemstallet i fylkesavdelingen pr det år Antallet delegater fra en fylkesavdeling kan ikke overstige 30 % av det samlede antallet delegater til landsmøtet. Det kan maksimum utnevnes til sammen 75 delegater utenom studentdelegatene. Det kan utnevnes to delegater fra hver aktiv fylkesavdeling. Fylkesavdelinger uten tilstrekkelig aktivitet etter vedtekt 7 skal ikke ha delegatplasser. Studentdelegater på landsmøtet er 5 studenter inkl studentobservatøren i hovedstyret. 7

8 VEDLEGG 2: Dagens vedtekt 7 FYLKESAVDELINGER, pkt. På årsmøtet behandles: På årsmøtet behandles: a. Årsberetning b. Oversikt over utgifter og inntekter i perioden c. Oppstilling av inntekter og utgifter i neste periode d. Handlingsprogram e. Årsmøtesaker f. Saker som ønskes framlagt for landsmøte, herunder forslag til vedtektsendringer, og valg av delegater til landsmøtet. Årsmøtet kan gi styret fullmakter i slike saker g. Valg av styre Styret skal bestå av minimum en leder og en nestleder. Styrets sammensetning bør ha en sektorvis fordeling. Studentlag i fylket/regionen kan representeres i fylkesstyret av representant valgt av studentmedlemmene. Vedtektsforslag 2 vedtekt 7 FYLKESAVDELINGER, pkt. På årsmøtet: På årsmøtet behandles: a. Årsberetning b. Oversikt over utgifter og inntekter i perioden c. Oppstilling av inntekter og utgifter i neste periode d. Handlingsprogram e. Årsmøtesaker f. Saker som ønskes framlagt for landsmøte, herunder forslag til vedtektsendringer, og valg av delegater til landsmøtet. Fylkesavdelingene bør etterstrebe at delegatene er representative for medlemsmassen. Årsmøtet kan gi styret fullmakter i slike saker g. Valg av styre Styret skal bestå av minimum en leder og en nestleder. Styrets sammensetning bør ha en sektorvis fordeling. Studentlag i fylket/regionen kan representeres i fylkesstyret av representant valgt av studentmedlemmene. 8

9 VEDLEGG 3: Dagens vedtekt 8 LOKALLAG: 8 LOKALLAG Lokallag etableres i virksomheter der Samfunnsviterne har 3 eller flere medlemmer. Lokallagene skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, mål og retningslinjer. Lokallagene har ansvar for følgende oppgaver: a. Gjennomføre lokale forhandlinger b. Søke om økonomisk støtte til lokale aktiviteter c. Sette lokale saker på dagsorden d. Foreslå kandidater til fylkesstyret e. Der det ikke er fungerende fylkesavdelinger, kan lokallag i fylket samarbeide om å velge delegater til landsmøtet Lokallagene kan avholde årsmøte som da velger leder og styre. Leder av lokallaget opptrer som hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt for medlemmene i lokallaget. Vedtektsforslag 3 vedtekt 8 LOKALLAG: 8 LOKALLAG Lokallag etableres i virksomheter der Samfunnsviterne har 3 eller flere medlemmer. Lokallagene skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, mål og retningslinjer. Lokallagene har ansvar for følgende oppgaver: a. Gjennomføre lokale forhandlinger b. Søke om økonomisk støtte til lokale aktiviteter c. Sette lokale saker på dagsorden d. Foreslå kandidater til fylkesstyret Lokallagene kan avholde årsmøte som da velger leder og styre. Leder av lokallaget opptrer som hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt for medlemmene i lokallaget. 9