V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A"

Transkript

1 V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A 1 Organisasjon Øyungen vannverk Felt A er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Alle festere av tomtene 1-6 og i reguleringsplan nr 95 for Øyungen hytteområde i Holtålen kommune er obligatoriske andelseiere. Etter stiftelsen av andelslaget kan styret godkjenne at andre festere av fritidstomter ved Øyungen tegner andel. Den enkelte andelseierens ansvar for lagets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet. 2 Formål Øyungen vannverk har til formål å skaffe vann til 5 vannposter som vist på vedlagte kart Omfanget av ledningsnettet og vannposter vil avhenge av vannverkets økonomi og vannressurstilgangen. 3 Andelsbevis Det utstedes andelsbevis pålydende kr ,- (kronertitusen 00/100). Andelsbeviset skal følge festetomta, således at andelsbeviset skal overdras samtidig med en eventuell overføring av festekontrakten. Den enkelte andelseier kan kun eie en andel i andelslaget. 4 Årsmøtet Årsmøtet er andelslagets øverste organ. Årsmøtet består av alle andelseierne i andelslaget. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av juli. Forretningsfører sørger for at alle andelseiere får skriftlig innkalling til årsmøtet med 14 dagers varsel. Med innkallingen skal følge saksliste for årsmøtet, årsberetning og revidert regnskap. Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret eller forretningsfører finner det nødvendig, likeledes når minst 1/10 av andelseierne skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 5 Saker som behandles i årsmøtet På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles: V edtekter for Øyungen vannverk Felt A Side 1 av 5

2 1. Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokoll. 2. Andelslagets årsberetning. 3. Andelslagets årsregnskap, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd. 4. Valg av styremedlemmer og varamenn. 5. Valg av revisor. 6. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til tillitsmenn i laget. 7. Fastsettelse av årlig vannavgift. 8. Andre saker som er nevnt i innkallingen. 9. Eventuelt. Dette er saker som kan tas opp på årsmøtet, men som ikke kan realitetsavgjøres. Årsmøtet kan bare avgjøre de saker som står i innkallelsen. 6 Disponering av overskudd Eventuelt overskudd kan kun anvendes til følgende formål: 1. Dekning av tidligere underskudd. 2. Avsetning til fremtidig drift. 3. Reduksjon av årlig vannavgift. 4. Investering til å fremme vannressurstilgangen. 7 Stemmegivning På årsmøtet gir hver andel en stemme. Andelseier har rett til å møte med fullmektig, som må ha skriftlig og datert fullmakt. Alle vedtak avgjøres med simpelt flertall blant de fremmøtte. Ved valg av styre avgjøres stemmelikhet blant de fremmøtte ved loddtrekning. I andre saker med stemmelikhet blant de fremmøtte tildeles møtelederen 2 stemmer. 8 Styret Andelslagets styre skal bestå av fra 3 medlemmer. Hvert medlem skal ha et personlig varamedlem. Styret velges av årsmøtet for 2 år ad gangen, Styrets formann velges av årsmøtet, ellers konstituerer styret seg selv. Styret sammenkalles av formannen eller når et av styremedlemmene krever det Alle vedtak avgjøres med simpelt flertall blant de fremmøtte. Ved konstitusjon av styre avgjøres stemmelikhet blant de fremmøtte ved loddtrekning. I andre saker med stemmelikhet blant de fremmøtte tildeles formannen 2. 9 Styrets oppgaver V edtekter for Øyungen vannverk Felt A Side 2 av 5

3 Styret utøver drifts- og vedlikeholdsansvar for vannverket, i samsvar med vedtektene og de beslutninger som er fattet i årsmøtet. Styret skal innkassere andelsinnskuddet for nye andelseiere og vannavgiften, samt føre regnskap. Styrets formann og ett av styret bestemt styremedlem kan tegne selskapet. Styret skal innkalle til årsmøtet. Styret skal gi melding til årsmøtet om styrets virksomhet. Revidert årsregnskap skal legges frem på årsmøtet. Styret skal også fremme forslag til årsmøtet om størrelsen på vannavgiften og om anvendelse av disponible midler. Styret engasjerer andelslagets forretningsfører. 10 Forretningsførsel 11 Årlig vannavgift Drifts- og vedlikeholdskostnader av anlegget skal dekkes av årlig vannavgift fastsatt av årsmøtet. 12 Kostnader knyttet til påkobling av vannettet Andelseierne må selv bekoste vannledning og eventuelle andre kostnader i forbindelse med påkobling til vannverkets ledningsnett. Plan for den enkelte påkoblingen skal på forhånd godkjennes av styret og grunneier. Planen skal inneholde beskrivelse av trasévalg, rørdimmensjoner, grøftedybder m.m. 13 Bruk og tvidelse av vannverket Andelslaget kan utvide vannverket med tillatelse og avtale med grunneier. Vannforsynga er primært tiltenkt husholdningsbehov og ikke store enkeltforbruk. Bruk av vannet fra vannverket til oppfylling av badestamp er derfor ikke tillatt. 14 Brudd på vedtektene Et medlem som vesentlig bryter vedtektene eller gyldig vedtak på årsmøtet skal først få en advarsel av styret. Ved nytt brudd kan styret ekskludere vedkommende for en avgrenset tid. Ved senere brudd kan styret ekskludere vedkommende for godt, og da uten at vedkommende får tilbakebetalt noe av de innbetalte andelsmidler. Styrets avgjørelse om eksklusjon må være enstemmig og skal legges frem for årsmøtet til godkjennelse. 15 Utmelding Ingen andelseier kan melde seg ut av laget før 10 år etter det konstituerende årsmøtet. Deretter kan den som ønsker det gå ut av laget ved regnskapsårets slutt, etter å ha gitt 6 måneders skriftlig varsel til styret. Andelseieren skal innlevere andelsbrevet sitt til styret når han går ut av laget. V edtekter for Øyungen vannverk Felt A Side 3 av 5

4 All gjeld til laget må være gjort opp før utmeldingen kan bli godkjent av styret. 16 Oppløsning av andelslaget Oppløsning av andelslaget kan først skje etter at alle forpliktelser er dekket og ansvaret for anleggene overført og ivaretatt av annet vannverk eller velforening.dersom anleggene ikke overføres til annen forening, skal andelslaget fjerne hele eller deler av anlegget og foreta oppryding og istandsetting etter avtale med grunneier. Beslutning om oppløsning av andelslaget, kan treffes med minst 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøtet. I den utstrekning andelslaget har midler etter at gjeld er dekket, skal andeler tilbakebetales med pålydende beløp med tillegg eller fradrag for tilsvarende endringer i konsumprisindeksen etter stiftelsesdagen. Eventuelle midler utover dette skal fordeles likt mellom andelseierne. 17 Endring av vedtektene Vedtektenes 1, 5, 7 og 15 kan bare endres på årsmøtet ved enstemmig beslutning fra alle fremmøtte. Ellers kan vedtektene endres på årsmøtet med beslutning ved 2/3 flertall av de fremmøtte. 18 Tvister Dersom det oppstår tvister mellom andelseierene, skal man søke å oppnå en minnelig løsning mellom partene. Dersom enighet ikke oppnås, skal tvisten løses ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå av tre medlemmer, hvorav hver av partene og Holtålen kommune oppnevner hver sin voldgiftsmann. Hvis en av partene ikke oppnevner voldgiftsmann, skal denne også oppnevnes av Holtålen kommune. For øvrig kommer tvistemållovens kap. 32 til anvendelse. 19 Formell stiftelse Øyungen vannverk er formelt stiftet i det øyeblikk dette dokumentet er underskrevet av andelseierne. Andelseiere:, den / - V edtekter for Øyungen vannverk Felt A Side 4 av 5

5 V edtekter for Øyungen vannverk Felt A Side 5 av 5

6

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

Vedtekter for Stod Maskinlag SA

Vedtekter for Stod Maskinlag SA Vedtekter for Stod Maskinlag SA 1. Laget Stod Maskinlag SA, nedenfor kalt laget, er et andelslag med begrenset økonomisk ansvar, vekslende medlemstall og kapital. 2. Formål Formålet med samarbeidet er

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.12.2010 1. Navn Sameiets navn skal være Skøyenåsen Boligsameie. Adresse: Skøyenåsveien 9 A, B, C, D E og F, 0686 Oslo. 2. Eierforhold

Detaljer

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. april 1982,sist endret 26. mai 2014. 1 NAVN, LAGSFORM, FORMÅL

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 1 Barnehagens navn og organisasjon Barnehagens navn er Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA. Barnehagen er organisert

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30.

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30. Innhold Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818 Revidert 30. juni 2009 1 Velforeningen... 1 1.1 Wessel Vel... 1 1.1.1 Omfang

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010.

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. VEDTEKTER for Sognsveien 66 Sameie Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. 1 Sameiets navn Sameiets navn er Sognsveien 66 Sameie. 2 Hva sameiet omfatter

Detaljer

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 2013 Vedtekter Vedtatt på Småbåtlagets Årsmøte torsdag 8. mars 2012 Havnereglement Vedtatt på styremøte 29.08. 2013 Og erstatter alle tidligere utgaver.

Detaljer