Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA."

Transkript

1 VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt ) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte Selskapsform og foretaksnavn Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2. Forretningssted Forretningskontoret er i Sørfold kommune 3. Virksomhet/formål Selskapets virksomhet er: - Å utnytte, overføre, produsere og omsette energi - Å bidra til en sikker og rasjonell energiforsyning - Å arbeide for en god energiøkonomi - Å drive annen virksomhet i forbindelse med de ovennevnte formål - Å delta i andre selskap innen rammen av ovennevnte formål - Å også forestå annen nært beskektet forretningsvirksomhet Selskapet har gjennom ovennevnte virksomhet til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av varer/tjenester fra selskapet, og hvor virksomhetens avkastning, bortsett fra en normal forrentning av innskutt kapital, enten blir stående i virksomheten eller fordeles blant medlemmene på grunnlag av deres kjøp av nettjenester og kraft fra kraftlaget. 4. Medlemsinnskudd Medlemsinnskudd er kr. 500,-. Medlemskap og medlemsrettigheter i Sørfold Kraftlag SL har alle som oppfyller krav til medlemskap som angitt i punkt 5 nedenfor og som har betalt medlemsinnskudd og er registrert i kraftlagets medlemsregister. Medlemsinnskudd skal ikke forrentes. Medlemskap kan ikke omsettes eller arves. Ved utmelding har medlemmet krav på å få tilbakebetalt sitt medlemsinnskudd til pålydende. Arving etter medlem får tilbakebetalt avdødes medlemsinnskudd mot forevisning av skifteattest. Det skal ikke betales medlemskontingent.

2 5. Medlemsrettigheter og medlemskap 5.1 Medlemsrettigheter Medlemmer, som er registrert i foretakets medlemsregister har medlemsrettigheter i selskapet. Medlemmene har følgende rettigheter: - Rett til å bli innkalt og til å møte på ordinære og ekstraordinære årsmøter - Rett til å få tatt opp saker på årsmøtet som er innmeldt til styret senest to uker før årsmøtet, unntatt punkt 11, 1. ledd som krever tilslutning fra medlemmer som representerer minst 10 % av medlemmene. - Rett til å stemme når årsmøtet skal treffe beslutninger - Rett til å få tilgjengelige opplysninger på årsmøtet fra ledelsen - Rett til å få del i selskapets årsoverskudd basert på summen av medlemmets kjøp fra selskapet vedkommende år, dersom slik etterbetaling blir vedtatt av årsmøtet i h t punkt 6 nr.2. - Andre rettigheter som følger av lov eller vedtekter. Tidligere medlemmer som i tilfelle oppløsning, jf. punkt 11, har vært utmeldt i mindre enn 10 år, har rett til andel av eventuelt gjenværende overskudd etter oppløsningen når alle forpliktelser er oppgjort og selskapet slettet i Foretaksregisteret, jf punkt 12. Andelen beregnes ut fra summen av medlemmets kjøp i medlemsperioden de siste 10 årene før oppløsningen ble besluttet. 5.2 Medlemskap Privatpersoner, foretak, lag, forening, Sørfold kommune og andre offentlige organ, eller annen enhet kan være medlem av Sørfold Kraftlag SA dersom vedkommende eier eller bruker et elektrisk anlegg som er tilkoblet Sørfold Kraftlag Sas distribusjonsnett. Medlemskap er knyttet til den som står som mottaker av faktura fra selskapet eller er eier av anlegget. Sørfold Kommune kan ha 5 medlemskap i Sørfold Kraftlag SA. Nye medlemmer opptas etter søknad. Søknaden avgjøres av elverksjef. Vedtaket kan ankes til styret. Medlemskapet er gyldig når søknad om medlemskap er godkjent og medlemsinnskuddet er betalt. Medlemskap opphører dersom samhandel med selskapet opphører eller derom medlemmet ikke lenger eier eller bruker et elektrisk anlegg som er tilknyttet selskapets distribusjonsnett. Medlemskapet utløper og medlemsinnskudd tilbakebetales per året etter at vilkår for medlemskap ikke lenger er til stede. Medlemmer som fra før har minst 5 andeler à kr 100,- i Sørfold Kraftlag AL er å anse som medlemmer i Sørfold Kraftlag SA med fullt innbetalt medlemsinnskudd. Det kreves ikke at eiere og brukere av elektriske anlegg som er tilknyttet Sørfold Kraftlag SA sitt distribusjonsnett skal være medlemmer av kraftlaget.

3 6. Anvendelse av årsoverskudd Beslutning om anvendelse av årsoverskudd treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer: 1. Overføring til selskapets egenkapital 2. Etterbetaling (jf. samvirkeloven 27) 3. Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven 28) 7. Styret Selskapet skal ha et styre med fem medlemmer, hvorav: - Tre medlemmer og to varamedlemmer velges av årsmøtet etter forslag fra de private medlemmene i selskapet. - Ett medlem med personlig varamedlem velges av årsmøtet etter forslag fra Sørfold Kommune - Ett medlem med personlig varamedlem velges av og blant de ansatte i selskapet Dersom årsmøtet ikke har valgt styreleder og nestleder, konstituerer styret seg selv og velger styreleder og nestleder for to år. Styremedlemmene velges for to år. Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan fastsette retningslinjer for virksomheten. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelsen og selskapets virksomhet for øvrig. Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse. 8. Forpliktende underskrift Selskapet forpliktes ved underskrift av et styremedlem og daglig leder, eventuelt 2 styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 9 Valgkomite Valgkomiteen består av 3 medlemmer og ett varamedlem, som velges av årsmøtet. Funksjonstiden er 2 år. Medlem av valgkomiteen kan gjenvelges en gang. Valgkomiteen skal avgi innstilling til alle valg på det ordinære årsmøtet. Komiteens innstilling er veiledende og selskapets medlemmer kan fremme alternative forslag. Forslag fra valgkomiteen legges ut ved selskapets kontor senest 14 dager før avholdelse av årsmøtet.

4 10. Ordinært årsmøte Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Dato, tid og sted for årsmøtet kunngjøres i lokalavisene. Styret sender innkalling med saksliste til ordinært årsmøte til alle medlemmer med kjent adresse. Innkallingen skal sendes senest 2 uker før årsmøtedatoen. Av innkallingen skal det framgå at årsmøtepapirene er lagt ut på bedriftens hjemmeside, at dokumentene er tilgjengelig ved bedriftens kontor og at dokumentene sendes medlemmene på forespørsel. Forslag til vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen. Innkallingen kan sendes pr. e-post eller ordinær post. Saker som ikke er oppført på dagsordenen for årsmøtet kan ikke behandles eller avgjøres av årsmøtet med mindre samtlige tilstedeværende medlemmer samtykker. Styret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært årsmøte til å behandle bestemte saker som ikke kan utsettes til første ordinære årsmøte. Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom dette forlages skriftlig av selskapets revisor eller forlanges skriftlig av minst 10 % av medlemmene i selskapet. På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres: 1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd; 2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet. På årsmøtet har hvert medlem, jf. punkt 5, en stemme, unntatt Sørfold Kommune som har 5 stemmer. Ingen kan ha fullmakt fra, og stemme for, mer enn ett annet medlem på årsmøtet. 11. Oppløsning Forslag til årsmøtet om oppløsning av Sørfold Kraftlag SA kan fremsettes av styret eller av medlemmer som representerer minst 10 % av medlemmene. Vedtak om oppløsning på årsmøtet krever ¾ flertall av samtlige medlemmer i Sørfold Kraftlag SA. Dersom det ikke møter opp tilstrekkelig antall medlemmer på årsmøtet til å stemme over oppløsningsforslaget, eller forslaget om oppløsning ikke får nødvendig ¾ flertall av samtlige medlemmer, kan det av de samme som nevnt i første ledd kreves avholdt ekstraordinært årsmøte innen 3 måneder til ny behandling av forslaget om oppløsning. I slikt ekstraordinært årsmøte, som blir avholdt senest 3 måneder etter det ordinære årsmøtet der oppløsningsforslaget først forelå, kan vedtak om oppløsning gjøres med ¾ flertall av de medlemmene som møter på det ekstraordinære årsmøtet.

5 12. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av selskapet Selskapets medlemmer har rett til å få utbetalt sine medlemsinnskudd dersom det er midler i selskapet etter at det har dekket sine forpliktelser. Eventuelle gjenværende midler tilfaller dem som er medlemmer på oppløsningstidspunktet og utmeldte medlemmer som har vært medlemmer i 10-års perioden før oppløsningen. Fordelingen av midlene skal skje på grunnlag av verdien av medlemmets/det utmeldte medlemmets kjøp fra selskapet de siste 10 årene. 13. Øvrige bestemmelser For øvrig gjelder bestemmelsene i Lov om samvirkelag (samvirkelova) av 29. juni 2007 nr 81

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter som følger av samvirkeloven 1 Foretaksnavn Foretakets navn er Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA. Foretaket er et samvirkeforetak. Medlemmene

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

Vedtekter for Stod Maskinlag SA

Vedtekter for Stod Maskinlag SA Vedtekter for Stod Maskinlag SA 1. Laget Stod Maskinlag SA, nedenfor kalt laget, er et andelslag med begrenset økonomisk ansvar, vekslende medlemstall og kapital. 2. Formål Formålet med samarbeidet er

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer