INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE"

Transkript

1 Andelslaget Bilkollektivet SA Postboks 2190 Grünerløkka 0505 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt 6 Tlf: Oslo, 10. september, 2012 Til alle andelseiere i Bilkollektivet INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE Bilkollektivet må innen 2013 sluttføre endringen av organisasjonsform fra BA til SA (samvirkebedrift). Nye vedtekter ble vedtatt på andelseiermøtet i Brønnøysundregisteret, som skal godkjenne de nye vedtektene, har bemerket noen saker som må rettes for at de nye vedtektene skal godtas. Samtidig må vi godkjenne de komplette vedtektene på nytt. Punktene som kreves endret er: - selskapets navn kan ikke inneholde ordet Andelslag - antall eller laveste og høyeste antall styremedlemmer må framgå av vedtektene - det skal oppgis hvordan årsoverskuddet benyttes - de nye vedtektene skal meldes til Enhetsregisteret innen utgangen av Styret i Bilkollektivet innkaller derfor til ekstraordinært andelseiermøte den 11. oktober kl Møtet holdes i P-hotels, Grensen 19. Sakliste for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Endring og godkjenning av vedtekter

2 Styret foreslår følgende endringer 1) Navneendring Navnet endres fra Andelslaget Bilkollektivet SA til Bilkollektivet SA. 1, første setning får dermed ordlyd: Bilkollektivet SA, heretter kalt Bilkollektivet, er et samvirkeforetak for bildeling. Videre i teksten byttes dermed andelslaget ut med Bilkollektivet 2) Overskudd 2, siste setning strykes. I stedet vedtas ny paragraf ( 3) med følgende ordlyd: 3 Overskudd Et eventuelt overskudd skal godskrives selskapets egenkapital. 3) Antall styremedlemmer 7, 4 endres og får følgende ordlyd: - velge styreleder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til styret. 4) Godkjenning av nye vedtekter Styret foreslår at vedtektene for Bilkollektivet SA (godkjent av andelseiermøtet i 2011), med endringene som er foreslått over, godkjennes som nye vedtekter for selskapet. Vi gjør oppmerksom på at det ekstraordinære andelseiermøtet kun kan behandle de sakene som er grunnlaget for innkallingen og som framgår av saklista. Vedtekter vedtatt i 2011 finner du på bilkollektivets nettside: Vedtektene, slik de vil bli med de foreslåtte endringene finner du på de neste sidene. Vennlig hilsen Øystein Bakke /sign/ Styreleder Arne Lindelien /sign/ daglig leder

3 Vedtekter for Bilkollektivet SA 1. Organisasjon Bilkollektivet SA, heretter kalt Bilkollektivet, er et samvirkeforetak for bildeling. Bilkollektivet har et vekslende antall andelseiere og en vekslende andelskapital. Andelseiernes ansvar er begrenset til deres innskudd. Bilkollektivet har egen administrasjon under ledelse av en ansatt daglig leder. Bilkollektivets foretningskontor ligger i Oslo kommune. 2. Formål Bilkollektivets formål er å organisere bildeling som et alternativ til eget bilhold for andelseierne. Bilkollektivet drives etter nonprofit -prinsippet og skal sikre en mest mulig effektiv resursutnyttelse ved å balansere hensynet til pris, sikkerhet, fleksibilitet, brukervennlighet og miljø. Bilkollektivet kan også (i tillegg) eie eller engasjere seg i andre aktiviteter eller anlegg som er i samsvar med dette formålet. 3. Overskudd Et eventuelt overskudd skal godskrives selskapets egenkapital. 4. Medlemskap. Hver andelseier i Bilkollektivet plikter å tegne en andel på kr 5000,-. Andelseierskap i Bilkollektivet er åpent for personer som ikke tidligere har blitt nektet forsikringsdekning for bil av et forsikringsselskap. Den til enhver tid gjeldende bilbruksavtalen regulerer dog aldersgrensen for føring av Bilkollektivets kjøretøy. Personer dømt evt. gitt påtaleunnlatelse for overtredelse av vegtrafikkloven 22 kan kun bli bruker etter Styrets godkjenning. Andelseierskap kan også tegnes av foretak, offentlige etater og organisasjoner etter særskilt avtale. Andelen er fritt omsettelig til kjøper som tilfredsstiller kravene til andelseierskap, men Bilkollektivet har forkjøpsrett til andelen til prisen avtalt mellom andelseier og denne kjøper. Ved salg/utmelding har andelseier krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd innen 3 mnd fra skriftlig oppsigelse. Hver andelseier tegner en andel, men står fritt til å tegne seg for flere. Hver andel gir rett til to brukere. Ønskes flere brukere betales halv andelseierinnskudd for hver bruker i tillegg. Andelsinnskudd forrentes ikke. 5. Rettigheter og plikter Hver andel i Bilkollektivet gir rett til å bruke Bilkollektivets biler til de på en hver tid fastsatte priser og i henhold til vedlagte bilbruksavtale.

4 Andelseier betaler et depositum fastsatt av andelseiermøtet. Dette depositumet skal stå til sikkerhet for fordringer til andelen er solgt. 6. Bilhold Bilkollektivet står for innkjøp, drift, vedlikehold og forsikring av bilene. Bilkollektivet baserer seg normalt på nye eller pent brukte biler. 7. Regnskap Regnskapet følger kalenderåret og skal i revidert stand fremlegges Andelseiermøtet til godkjenning. Andelseiermøte fastlegger retningslinjer for regnskapet. 8. Andelseiermøte Bilkollektivets øverste organ er Andelseiermøtet. Hver andelseier har en stemme i andelseiermøtet. Ordinært Andelseiermøte skal finne sted hvert år senest Etter å ha valgt ordstyrer skal Andelseiermøtet behandle følgende saker: Godkjenne innkalling og saksliste velge 2 personer til å underskrive protokollen godkjenne styrets årsmelding, Bilkollektivets regnskap og disponering av overskudd/inndekning av underskudd. godkjenne budsjett, andelenes og kontingent størrelse velge styreleder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til styret velge revisor velge valgkomité behandle eventuelle innkomne saker Ekstraordinært Andelseiermøte skal innkalles dersom minimum 25% av andelseierne eller et mindretall i styret krever det. Dersom det ekstraordinære andelseiermøtet skyldes et krav fra et mindretall i styret, stiller dette mindretall sine styreplasser til disposisjon på det ekstraordinære andelseiermøtet. 9. Styret Styret skal ha et ulikt antall medlemmer etter andelseiermøtets valg. Medlemmene velges for 2 år. Styremedlemmer kan gjenvelges. For at styret skal være beslutningsdyktig, må et flertall av medlemmene, inkludert styreleder eller nestleder, være tilstede. Styret instruerer daglig leder i saker som faller utenfor dennes fullmakt og skal i tillegg: konstituere seg selv ansette og instruere daglig leder kontrollere at daglig leder driver Bilkollektivets virksomhet i henhold til Bilkollektivets formål og etter andelseiermøtets vedtak og retningslinjer utarbeide årsmelding til andelseiermøtet, regnskap og budsjett sette frem forslag til arbeidsplaner og budsjett til andelseiermøtet justere brukspriser justere bilbruksavtalen

5 10. Daglig leder Bilkollektivets daglige drift utføres av en daglig leder, ansatt av Styret. Daglig leder skal ha Bilkollektivets fullmakt begrenset av styrets vedtak. Daglig leder har møteplikt på styremøter, samt talerett og forslagsrett. 11. Eksklusjon Styret kan ekskludere et medlem som grovt skader Bilkollektivets virksomhet eller bilpark på en klanderverdig måte. Styrets eksklusjon kan ankes inn for andelseiermøtet. 12. Motregningsrett I tilfelle av eksklusjon eller mislighold har Bilkollektivet motregningsrett i andelseiers innskudd og depositum for alle utestående krav. 13. Voldgift Tvister mellom en andelseier og Bilkollektivet skal avgjøres ved voldgift etter reglene i Tvistemålloven Vedteksendringer Disse vedtektene kan endres med 2/3 flertall på et andelseiermøte såfremt forslag til endring er ført opp på innkallingen til møtet. 14. Oppløsning Oppløsning av Bilkollektivet krever 2/3 flertall av alle medlemmer, eventuelt et 2/3 flertall på et ordinært andelseiermøte fulgt av 2/3 flertall på et ekstraordinært andelseiermøte avholdt 2-4 uker senere. Ved oppløsning skal Bilkollektivets eiendeler realiseres og den gjenværende kapitalen disponeres på følgende måte: Andelene tilbakebetales så langt det finnes dekning. Eventuelt egenkapital etter innløsning av andelene skal fordeles mellom andelseierne på grunnlag av betalte tjenester (eksklusive årskontingent, skader og bøter) de to siste årene. Kapitalen som skal fordeles på denne måten skal være begrenset oppad til samlet sum to ganger andelskapitalen. Eventuelt overskudd ut over to gang andelskapitalen skal deles likt av Framtiden i våre hender, Norges Miljøvernforbund, Natur og ungdom og Norges Naturvernforbund. 15. Signatur Bilkollektivets signatur innehas av styrets medlemmer i fellesskap.

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A 1 Organisasjon Øyungen vannverk Felt A er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Alle festere av tomtene 1-6 og 21-32

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESSØYNESET ØST VANN OG AVLØPSLAG SA

VEDTEKTER FOR VESSØYNESET ØST VANN OG AVLØPSLAG SA VEDTEKTER FOR VESSØYNESET ØST VANN OG AVLØPSLAG SA Innhold: 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn... 2 2. Forretningsadresse/ Beliggenhetsadresse... 2 3. Kontaktadresse og informasjonskanal... 2 4. Virksomhet...

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Stod Maskinlag SA

Vedtekter for Stod Maskinlag SA Vedtekter for Stod Maskinlag SA 1. Laget Stod Maskinlag SA, nedenfor kalt laget, er et andelslag med begrenset økonomisk ansvar, vekslende medlemstall og kapital. 2. Formål Formålet med samarbeidet er

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 2013 Vedtekter Vedtatt på Småbåtlagets Årsmøte torsdag 8. mars 2012 Havnereglement Vedtatt på styremøte 29.08. 2013 Og erstatter alle tidligere utgaver.

Detaljer