Journalist i konflikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journalist i konflikt - 2013"

Transkript

1 MBL-oppgjøret 2013

2 Journalist i konflikt Medlemmenes plikter og rettigheter Når NJs landsstyre har fattet vedtak om konflikt, har det enkelte medlem som direkte omfattes av vedtaket, plikt til å delta. Et medlem kan ikke ved utmelding unndra seg denne plikten. Utmelding ved konflikt behandles som streikebryteri. Vi viser i den forbindelse til Hovedavtalens Medlemmer har rett til streikebidrag fra NJs konfliktfond, og har også rett til juridisk bistand i saker som måtte ha direkte tilknytning til konflikten. Streikekomité og streikekontor Ved konflikt får de tillitsvalgte omfattende arbeidsoppgaver. Klubbstyret bør opprette en streikekomité. Det kan være nødvendig å trekke med flere enn de som sitter i klubbstyrene eventuelt styrke denne med rutinerte medlemmer som tidligere har hatt tillitsverv. Ved konflikt må medlemmene forlate arbeidsplassen og i noen tilfelle innlevere bedriftens utstyr, herunder mobile enheter. E-postadressen kan også bli sperret. Klubben må derfor opprette streikekontor eller annet samlingssted utenfor bedriften med postadresse, e- postadresse og telefon. Det må legges opp rutiner for jevnlig frammøte på streikekontoret. Streik er ikke ferie, det er hardt og målrettet arbeid. Informasjon og adresser Informasjonsarbeidet er meget viktig i en konfliktsituasjon, og det er den nasjonale streikekomiteen og klubbstyret/den lokale streikekomiteen som har ansvaret for dette. Siden medlemmene ikke lenger skal møte på jobben, må man sørge for å ha adresser, alternative e- postadresser, telefonlister mv. ajourført. I og med at man ikke skal være på arbeidsplassen, bør en forsøke å få til en avtale med redaktøren om videresending av post og e-post. Klubbleders private e-postadresse er den adressen NJ vil benytte inntil vi får beskjed om eventuell annen adresse. All post til medlemmene blir sendt dit. Hjemmesida - - blir oppdatert fortløpende Streikevakter Ved en lovlig konflikt må NJ-medlemmene organisere streikevakter. Disse vaktene skal sørge for at streiken blir respektert, og at det ikke utføres streikebryteri. Streikevaktene utstyres med egne armbind eller t-skjorter, og det finnes en egen instruks for opptreden. Streikevaktene organiseres på døgnkontinuerlige skift der dette anses som nødvendig. Streikevaktene vil bli utstyrt med løpesedler og annet materiell fra NJ. Forholdet til frilansere Redaksjonsklubben må så tidlig som mulig orientere frilansere og andre eksterne medarbeidere om at en konflikt kan komme, og at disse medarbeiderne under en konflikt bør avholde seg fra å levere stoff til redaksjonen. Frilansere som og taper penger på streiken kan få streikebidrag.

3 Redaktøraviser under streik. På bakgrunn av problemene med redaktøraviser under streiken i trykte presse i 2002, gjorde NJs landsmøte i 2003 vedtak om regler for opptreden under streik se vedlegg. NJs, NRs og MBLs jurister er ikke enige i hvor langt en redaktør kan gå i å utføre journalistisk arbeid under en konflikt. Rent juridisk støtter NJ det syn at sjefredaktør/ansvarlig redaktør kan utføre arbeid som normalt utføres av deres underordnede. Normal skikk er at alle som ikke er omfattet av konflikt, utfører sitt vanlige arbeid, verken mer eller mindre. Hva redaktører eller andre arbeidstakere som ikke er i streik kan foreta seg under en konflikt, er ikke et primært et juridisk spørsmål. Streikebryteri er handlinger som kan oppfattes som aktiv motarbeidelse av en lovlig konflikt. Hva som er aktiv motarbeidelse, er det de som er i konflikt, som er de nærmeste til å avgjøre. Det er viktig at klubben og redaktørene drøfter dette før en eventuell konflikt, og klargjør sine standpunkter. Husk at dere skal jobbe sammen etter en konflikt også! Levert stoff - planlagte reiser Arbeidsgiver kan ikke benytte stoff som er produsert før konflikt har inntrådt. Her er det viktig å huske på at NJ mener at heller ikke stoff som man vanligvis utveksler mellom bedrifter etter inngåtte avtaler kan brukes i en streikesituasjon. Det samme gjelder uferdig stoff som ligger i data-anleggene. De enkelte klubber og medlemmer må så langt råd er, hindre at slikt stoff brukes. Medlemmer på reise ved igangsettelse av konflikt, reiser umiddelbart hjem og går i konflikt. Planlagte reiser innstilles straks, så sant ikke annet avtales. Overtid før konflikt Klubbene og det enkelte medlem må begrense bruk av overtid i dagene rett før en eventuell konflikt. Ethvert ønske fra arbeidsgiver om ikke helt nødvendig overtidsarbeid må avvises. Bestemmelsene om overtid i journalistavtalene og arbeidsmiljøloven ( 10-6) må følges. Penger under streik Den som er i konflikt får et streikebidrag på 600 kroner per dag, sju dager i uka. Bidraget er skattefritt og utbetales fra første streikedag. Bidraget for første streikeuke utbetales ca. 14 dager etter streikestart. Medlemmer med forsørgerbyrde får et tillegg per forsørget person på 90 kroner per dag. Ektefeller som tjener mindre enn folketrygdens grunnbeløp i året for tiden kroner i året regnes som forsørget. Enslige forsørgere får dobbelt forsørgerbidrag. Det utbetales også forsørgerbidrag for barn en betaler bidrag for. Deltidsansatte har rett til bidrag i forhold til sin arbeidstid. Frilansere har også rett på streikebidrag. Det er Landsstyret som vedtar størrelsen på streikebidragene. Streikebidraget vil bli utbetalt på grunnlag av innsendte oppgaver fra den enkelte redaksjonsklubb. På skjemaene skal en representant fra klubbstyret bekrefte eventuell forsørgerplikt. NJ er avhengig av at alle klubbens medlemmer er ført på skjemaene med riktig navn, fødselsnummer og forsørgeransvar. Alle henvendelser om streikebidrag skal gå gjennom redaksjonsklubben. Trekk i lønn pga. streik kan først skje i den første normale lønnsutbetaling under eller etter streiken, ikke i feriepengene. Det vil være fornuftig av klubbene å snakke med bankforbindelser o.l., og undersøke mulighetene for betalingsutsettelse for lån, samt forhandle om muligheter for å oppta nye lån mens konflikten pågår.

4 Konfliktbidrag til frilansere For å kunne motta streikebidrag må en frilanser ha hoveddelen av sin inntekt fra konfliktrammede bedrift. Frilanseren må kontakte klubben i den redaksjon som er hovedmottaker av stoff, for å komme på klubbens lister til NJ. Om nødvendig må frilanseren dokumentere at inntektene kommer fra konfliktrammede bedrifter. Det gjelder samme regler for frilansere som fast ansatte. Ekstrakontingent Landsstyret kan fatte vedtak om ekstrakontingent for medlemmer som ikke er i konflikt. Det kan bli satt et skille mellom dem som arbeider i bedrifter der NJ har tariffavtale, og de øvrige medlemmene. Størrelsen på ekstrakontingenten og fra hvilket tidspunkt den skal betales, fastsettes senere. Sykepenger Hvis du er sykemeldt av lege før arbeidsstans på grunn av streik eller lockout er iverksatt, har du rett til sykepenger under konflikten. Arbeidsgivers plikt til å yte sykepenger bortfaller, og det enkelte trygdekontor vil utbetale sykepengene. Arbeidsgiver overtar utbetalingen av sykepenger igjen når arbeidsstansen opphører. Blir du syk etter at streik eller lockout er iverksatt, får du ikke sykepenger. Medlemmer som blir syke under konflikten, får streikebidrag på vanlig måte. Forsikring NJ har avtalt en ulykkesforsikring med dekning på 15 G ved 100 % invaliditet og 15 G ved død for medlemmer som deltar i aktiviteter tilknyttet streiken. Ferie og annen lønnet fritid Dersom ferie er avtalt med ledelsen før konflikten bryter ut, skal ferien avvikles som opprinnelig bestemt. Medlemmer på ferie får ikke streikebidrag for den tiden ferien varer under konflikten. Avsluttes ferien i konfliktperioden, må medlemmet melde seg på klubbens streikekontor, og gå rett i konflikt. Konfliktbidrag vil så bli utbetalt på vanlig måte. Feriepenger utbetales som normalt for alle, selv om vi skulle være i streik på det tidspunktet. Feriepenger er ikke lønn, men penger opptjent i fjor. Avtalt avspasering utenom vaktsystemet tas også som planlagt, uten trekk i lønn. Medlemmer som er i lønnet permisjon tas ikke ut i streik, og skal ha lønn på vanlig måte. Klubbleder må huske å gi NJ beskjed om hvem dette gjelder, og for hvilket tidsrom. Hva skal du gjøre? Møte på klubbens streikekontor til de oppgitte tider. Gå streikevakt når det er din tur, og ellers gjøre det du har fått instruks om. I samarbeid og etter avtale med streikeledelsen delta i inntektsbringende tiltak, eventuelt annet arbeid som kan lette din og dine kollegers økonomi. Holde kontakten med klubbstyret evt. streikekomitéen. Lojalt følge de pålegg og de beskjeder du får fra streikekomitéen og NJ, og arbeide for at konflikten skal bli mest mulig virkningsfull Hva skal du ikke gjøre? Gå innom redaksjonen fordi du "bare skal ordne noe". Tenke avis, planlegge første utgivelse etter streiken.

5 Retningslinjer under streik 1. Publisering under streik NJ er imot publisering under streik. 2. Underordnede redaktørers adferd NJ mener: NJ anerkjenner ikke det såkalte delegasjonssynspunktet. Underordnede redaktører skal ikke utføre streikende journalisters arbeid. 3. Frilansere NJ mener: NJ-organiserte frilansere blir pålagt ikke å levere til streikerammet redaksjon. Andre frilansere oppfordres til å vise solidaritet med de streikende. 4. Arbeidsvillige (timelønnede, tilkallingsvikarer o.a.) NJ mener: Ingen utenfra skal gå inn i streikerammet bedrift og utføre de streikende journalisters arbeid. 5. Journaliststudenter i praksis NJ mener: Journaliststudenter har ingenting i en streikerammet mediebedrift å gjøre. 6. Uorganiserte journalister NJ mener: Uorganiserte skal ikke gjøre streikende journalisters arbeid. 7. Andre i bedriften NJ mener: Ansatte som gjør noe som til vanlig er de streikende journalisters arbeidsoppgaver, er streikebrytere. 8. Forhåndsprodusert stoff NJ mener: Stoff forhåndsprodusert av streikende journalister og NJ-organiserte frilansere før streiken var et faktum, skal ikke publiseres under streik. 9. Arkivmateriale NJ mener: Arkivstoff produsert av journalister i streik, skal ikke publiseres under streiken. 10. Informasjonsstoff og leserinnlegg NJ mener: Informasjonsstoff og leserinnlegg skal kun brukes slik det brukes til vanlig og ikke framstilles som selvstendig, redaksjonelt bearbeidet materiale. 11. Byråstoff NJ mener: Byråstoff produsert av journalister i streik skal behandles som annet forhåndsprodusert stoff eller arkivstoff dvs ikke publiseres under streiken. 12. Stoffutveksling NJ mener: Bruk av utvekslet stoff til erstatning for streikendes arbeid er streikebryteri. 13. Produksjonsselskaper NJ mener: Stoff fra uavhengige produksjonsselskaper må ikke erstatte streikerammet stoff. 14. Kreditering NJ mener: Alt stoff som presenteres under en streik skal krediteres. Det må være åpenhet om hvem som produserer stoff under en streik, slik at det ikke hersker tvil om NJ-medlemmenes oppslutning om konflikten. 15. Lovlig blokade Under lovlig konflikt er det tillatt for de streikende å bruke lovlige midler for å forhindre streikesabotasje og streikebryteri. Det er tillatt for de streikende å informere om - og å advare mot konsekvenser for frilansere, uorganiserte og andre ansattegrupper, som ikke respekterer de streikendes lovlige konflikt. (Vedtatt av NJs landsmøte i mai 2003)

6 Instruks for streikevakter Streikevaktene møter på tid og sted som angitt på streikevaktlistene. Hvis noe viktig gjør at du blir forhindret, er det ditt ansvar å skaffe en avløser. Byttet skal godkjennes av streikekomitéen. Streikevaktenes oppgaver er å markere streiken, dele ut informasjonsmateriell, informere publikum og ikke-streikende ansatte, samt følge med på trafikken inn og ut av bedriften. Streikende kolleger som er på vei inn i bedriften må vennlig, men bestemt gjøres oppmerksom på at det er streik, og at det ikke er adgang til å gå inn. Streikevaktene skal ikke fysisk hindre trafikk inn og ut av bedriften. Klubbstyret/streikekomitéen skal ha melding om medlemmer som til tross for tilsnakk fra streikevaktene, går inn i bedriften.

7 Til NJs tillitsvalgte under med MBL-oppgjøret 2013 Sjekkliste før meklingen Her finner du ni hovedpunkter som må forberedes av klubbstyret før meklingen i MBLoppgjøret. Dersom partene ikke blir enige, kan vi være i streik i løpet av kort tid og da må ting være på stell ettersom arbeidsplassen er stengt og jobb-e-posten sannsynligvis ikke kan brukes. Dette er en kortfattet sjekkliste over hva dere bør forberede, med mulighet for å plassere ansvaret for oppfølging blant klubbens medlemmer og tillitsvalgte. Mer informasjon om oppgjøret, meklingen og konfliktforberedelser finner du på: og (mangler du passord, fås dette ved henvendelse til 1. Informerer redaksjonsklubbens medlemmer om: Ansvar Tidsrom Status Krav, tilbud og grunnlag for forhandlingsbrudd Meklingsfrist/tidspunkt for mulig streik Praktiske konsekvenser av streik Plikter og rettigheter under streik Sørg for at uferdig stoff ikke ligger tilgjengelig i felles baser Meklingsvake og møter i klubb og lokallag Turnus for streikevakter Streikebidrag 600 kr i bidrag og 90 kr i forsørgerbidrag per dag Informer lokalkontor, korrespondenter, vikarer, frilansere, studenter i praksis hos dere, medlemmer med permisjon, og i langtidssykemeldinger, samt medlemmer som avspaserer de nærmeste dagene 2. Skaffe fullstendig oversikt over Klubbens medlemmer med private e-postadresser og mobilnummer Vikarer/faste frilansere, med private e-postadresser og mobilnummer Studenter som er i praksis i redaksjonen, med private e-postadresser og mobilnummer Ferie-avvikling, permisjoner og reiser Langtidssykemeldte som trolig er i sykmelding Samle inn medlemmenes bankkontonummer. Sendes til NJ på foreskrevet måte! er riktig adressat. ) Utstyr som kan brukes under streiken; bærbare PC er, mobiler, streikemateriell m.m. Oppfordre uorganiserte til å melde seg inn i NJ. Del gjerne ut søknadsskjema eller vis til Oppfordre frilansere til ikke å avtale arbeid eller stoffleveranser. 3. Avklare med redaktørene Evt. produksjonsavvik før meklingsfristen Evt. utgivelse av avis og publisering på nett under streiken Bruk av uorganiserte under streik Levert stoff skal ikke brukes under streik

8 Uferdig stoff skal ikke brukes under streik Medlemmer som er på kurs under streik, ansees ikke som streikebrytere fra NJs side og må ikke avbryte kurset Evt. utenrikskorrespondenters situasjon Videreforsendelse av medlemmenes post Utbetaling av feriepenger Tidspunkt for lønnstrekk etter streiken *Plassering av streikevakter Husk å benytte anledningen til å informere om NJs posisjon, og oppfordre redaktørene til å bidra til meklingsløsning Hold e-posten til klubbleder og nestleder åpen 4. Opprette streikekomite Informer klubbmedlemmene om streikekomiteens sammensetning, med privatadresse og telefonnummer Oppnevn ansvarlig for informasjon Oppnevn ansvarlig for streikevakter Sette opp turnus for bemanning av streikekontoret Avklar hvem som tar med klubbens materiell, medlemslister, adresse/tlflister, streikevaktbind, informasjonsskriv, løpesedler, streike-t-skjorter mm fra redaksjonen før bruddet. Avklare hvem som er ansvarlig for at medlemmer som er på vakt, reise, mm, legger ned arbeidet når streiken er et faktum Avklar hvem som er ansvarlig for informasjon til medlemmer som kommer til redaksjonen fordi de ikke er informert om streiken. Avtal første møte i streikekomiteen morgenen etter streikestart Husk at streikevaktene må være på plass så snart NJ beslutter streik og at informasjonsbehovet er stort de første timene 5. Opprette streikekontor Finn egnede lokaler for streikekontor utenfor huset Utstyr streikekontor med mobil, nettverk, PC, skriver, tilgang til kopimaskin osv. Husk å informere medlemmer og kontorets adresse og tlf. Husk å bringe klubbens materiell dit før en streik bryter ut 6. Skaff møtelokaler Finn egnede møtelokaler for medlemsmøter under streiken Sette opp og kunngjøre møteplan Informere om streikekafé og uformelle møtesteder 7. Organisere streikevakter Vurder døgnkontinuerlige skift for streikevaktene Sette opp turnus for streikevakter Sørge for at alle innganger er dekket Utstyre vaktene med armbind, streike-t-skjorter, løpesedler og mobiltlf. Opplyse streikevaktene om hvor de skal stå Opplyse streikevaktene om hvordan de skal forholde seg til redaktører, Uorganiserte og andre arbeidstakere. Utkast til Instruks på

9 Opplyse streikevaktene om at medlemmer som prøver å komme inn, skal avvises og rapporteres til streikekomiteen 8. Avklare økonomiske spørsmål Del ut NJs skjema for streikebidrag når det kommer fra NJ sentralt Vurder streikebidrag fra klubben dersom dere har klubbkasse Vurder å ta opp betalingsutsettelser for lån, mv. med banker og kredittinstitusjoner på vegne av medlemmer 9. Etabler kontakt med lokallagets streikeledelse Avklar med lokallaget rutinene for publisering av info på lagets hjemmesider. Legg planer for felles markeringer, meklingsvake og sosiale arrangementer i lokallagsregi.

10 Til NJs tillitsvalgte under med MBL-oppgjøret 2013 Lokallagenes forberedelser I en konfliktsituasjon er det redaksjonsklubbene som driver streiken, mens lokallagene har en koordinerende og støttende funksjon. Det er også stor forskjell på lokallagenes muligheter, i Oslo vil det være naturlig å ha en felles streikeorganisasjon, mens det i Finnmark neppe er mulig å samle alle. Vi må også ta hensyn til at det er flere tariffområder innenfor medlemsmassen, og NRKJ har ofte sitt eget opplegg. Avis-journalister vil ikke delta i en NRK-streik og vice versa. Dette er tips og sjekkliste for lokallagene for deres forberedelser: Hva Hvem Status Opprette kontakt med NJ sentralt, bestemme hvem som er lagets kontakt Opprette kontakt med alle klubbledere i lagets område. Spesielt i de klubbene som er omfattet av en konflikt, men også de andre. Skaffe seg kontakt-telefon og e-post. Bedriftene kan stenge e-post og samle inn mobiltelefoner. Etablere lagets streikekomite Planlegge lagets streikeaktiviteter Planlegge lagets streikekontor der det er behov for dette Planlegge kontaktmøter med klubbstyrene Planlegge koordinering på tvers av klubbene Delta på tariffkonferanser Lage budsjett for lagets streikeaktiviteter og finne finansiering, søke NJ Forberede kontakt hos kolleger som ikke er i streik Planlegge streikestands, søke kommune/politi om tillatelser Forberede seg på at ikke alle blir tatt ut Aktiviteter: Meklingsvake / Streikevake Streikekontor med utstyr, telefon Streikemøte Planlegge sosiale aktiviteter for de som er i streik Streikefest Hjelpe med felles streikevakt-opplegg der dette er mulig Planlegge besøk hos streikende kolleger I noen byer/steder er det er flere aviser, slik at man kan ha behov for felles streikeorganisasjon: Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Skien, Fredrikstad, Oslo.

STREIKEBROSJYRE. Rettigheter og plikter i en streikesituasjon. Statlig tariffområde

STREIKEBROSJYRE. Rettigheter og plikter i en streikesituasjon. Statlig tariffområde STREIKEBROSJYRE Rettigheter og plikter i en streikesituasjon Statlig tariffområde Rettigheter og plikter i en streikesituasjon Statlig tariffområde Hva er en streik: Streik er arbeidsnedleggelse, og innebærer

Detaljer

Spørsmål og svar ved mekling, evt. streik

Spørsmål og svar ved mekling, evt. streik Spørsmål og svar ved mekling, evt. streik 2017 AAF HK 1 4. desember kl. 10.00 møtes HK og AAF (www.aaf.no) hos Riksmekleren. Dersom partene ikke blir enige innen klokken 24.00 blir det streik fra arbeidstidens

Detaljer

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Tariffinformasjon Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Mekling og mulig streik Parat og Norsk Industri ble ikke enige i årets revisjon av Industrioverenskomsten. Det

Detaljer

Organisering og forberedelser i NTL. -tillegg til streikeheftet fra LO Stat

Organisering og forberedelser i NTL. -tillegg til streikeheftet fra LO Stat Organisering og forberedelser i NTL -tillegg til streikeheftet fra LO Stat Innledning LO Stats streikehefte Dette heftet er et supplement til streikeheftet fra LO Stat og er tilpasset forholdene i NTL.

Detaljer

Tariffinformasjon. Til tillitsvalgte i Apotek 1 og Boots Vennligst informer deres medlemmer om innholdet Oslo, 9.mai 2014. Innhold

Tariffinformasjon. Til tillitsvalgte i Apotek 1 og Boots Vennligst informer deres medlemmer om innholdet Oslo, 9.mai 2014. Innhold Tariffinformasjon Til tillitsvalgte i Apotek 1 og Boots Vennligst informer deres medlemmer om innholdet Oslo, 9.mai 2014 Innhold Mekling og mulig streik... 2 Våre krav 2 Hvem blir omfattet av en eventuell

Detaljer

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik Spørsmål og svar ved mekling, evt streik 2014 NHO Butikk 1 Når tariffoppgjør går til mekling, evt streik dukker det opp mange spørsmål. Her svarer vi på noen av de mest vanlige spørsmålene. 28. 29. August

Detaljer

Tariffinformasjon. Til Parats medlemmer omfattet av Riksavtalen. Innhold. Oslo, 13. mai 2016

Tariffinformasjon. Til Parats medlemmer omfattet av Riksavtalen. Innhold. Oslo, 13. mai 2016 Tariffinformasjon Til Parats medlemmer omfattet av Riksavtalen Oslo, 13. mai 2016 Innhold Mekling og mulig streik... 2 Våre krav 2 Hvem blir omfattet av en eventuell streik?... 2 Spesielle forhold tilknyttet

Detaljer

Konflikt Streik - Lockout

Konflikt Streik - Lockout Innhold Streik - Lockout... 2 Innledning... 2 Forhandlingenes gang... 2 Brudd i forhandlingene... 2 Former for streik... 2 Regionkontorene... 3 Streikekomité i regionen... 3 Streikekomité i avdelingen...

Detaljer

Konfliktberedskap. Plan for gjennomføring av arbeidskonflikt i Yrkestrafikkforbundet

Konfliktberedskap. Plan for gjennomføring av arbeidskonflikt i Yrkestrafikkforbundet Konfliktberedskap Plan for gjennomføring av arbeidskonflikt i Yrkestrafikkforbundet 1 Innhold 1. Organer... 3 2. Organisering av arbeidskonflikt (streik)... 3 3. Gjennomføring av arbeidskamp (streik)...

Detaljer

Innhold. Når kan Fagforbundet streike?

Innhold. Når kan Fagforbundet streike? Innhold Lokal konfliktberedskap. Sentral organisering og ansvar Huskeliste Tariffmessige forhold Etterarbeid Annen arbeidskamp Streikehåndbok 2010-1 En tvist som oppstår når partene forhandler om ny tariffavtale,

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Tariffavtaler avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Detaljer

Innhold 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6.1 6.1.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3 6.3.1 6.3.

Innhold 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6.1 6.1.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3 6.3.1 6.3. Streik i staten Innhold 1 Hvordan brukes streikeheftet 5 2 Gangen i forhandlingene 6 3 I streik 7 3.1 Hva betyr det å være i streik/konflikt for streikende og ikke-streikende 7 3.1.1 Streikebryteri 7

Detaljer

Noen veldig få av de 135.000 ansatte i staten kunne fått et lønnstrinn ekstra.

Noen veldig få av de 135.000 ansatte i staten kunne fått et lønnstrinn ekstra. Unio er i streik! Hvorfor streiker vi? Statsråd Rigmor Aasrud hevder at regjeringen ville gi 20.000 kroner i lønnstillegg. Fakta er at kun en håndfull ville fått så mye. 100.000 ansatte i staten måtte

Detaljer

Innhold Revidert Januar-2008

Innhold Revidert Januar-2008 Innhold Innledning...5 Hvem omfattes av streiken...5 Spesielle unntak fra streik...6 Dispensasjoner under streik...6 Streikestønad...7 Iverksettelse av streik - streikekomité...7 Informasjon - kommunikasjon...9

Detaljer

F M. Side 1. Tariffinformasjon / Industri Energi 11.06.2009

F M. Side 1. Tariffinformasjon / Industri Energi 11.06.2009 F FORHANDLING M MEKLING STREIK K HVA NÅ? INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER OMFATTETT AV FORBUNDETS OVERENSKOMSTER MED NORGES REDERIFORBUND Tariffinformasjon / Industri Energi Side 1 11.06.2009

Detaljer

AVDELINGENS OG KLUBBENS OPPGAVER UNDER STREIK

AVDELINGENS OG KLUBBENS OPPGAVER UNDER STREIK AVDELINGENS OG KLUBBENS OPPGAVER UNDER STREIK Tariffinformasjon / Industri Energi Side 1 06.06.2016 INNHOLD Innledning 3 A. Forhandlingsform 3 Forhandlinger 3 Forhandlingsbrudd 3 Mekling 3 Brudd i meklingen,

Detaljer

Innhold Revidert Januar-2008

Innhold Revidert Januar-2008 Innhold Innledning...5 Gangen i tariffoppgjøret...6 Hvilke forskjellige typer streik har vi?...7 Generelt om streikeuttaket...7 Hvem omfattes av streiken hvem omfattes ikke...8 Spesielle unntak fra streik...9

Detaljer

SANs konfliktberedskap

SANs konfliktberedskap SANs konfliktberedskap SANs konfliktberedskap Informasjon og veiledning i konfliktberedskap SANS KONFLIKTBEREDSKAP... 1 INFORMASJON OG VEILEDNING I KONFLIKTBEREDSKAP... 1 1. GENERELT OM KONFLIKTER... 2

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering Medlemsinformasjon fra Norsk Sjøoffisersforbund 2014 Innhold: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Hvis Norsk Sjøoffisersforbund streiker Hvis et annet

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

KONFLIKTBEREDSKAP STREIK

KONFLIKTBEREDSKAP STREIK KONFLIKTBEREDSKAP STREIK 2012 1 HENSIKTEN MED BEREDSKAPSPLAN... 3 2 AKTUELLE LOVER OG AVTALER... 3 3 HVEM PLANEN OMFATTER... 3 4 BEREDSKAPSPLAN... 3 4.1 Ansvarlig for kommunens drift... 3 4.2 Kontakt med

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE

PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE VÅR VISJON Vi vil være den beste barnehagen for våre barn! LØNN, FERIE, OVERTID OG AVSPASERING LØNN Lønn justeres hvert år etter tariff-forhandlinger i PBL. Lønn beregnes

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 15-05-2006 kl. 1000 til 1300. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 148 Åpning Sak 2 Landsstyresak 149 Politisk situasjonsrapport

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Avtale om utveksling av reiselivsreportasjer mellom mediebedrifter i Polaris Media ASA

Avtale om utveksling av reiselivsreportasjer mellom mediebedrifter i Polaris Media ASA Avtale om utveksling av reiselivsreportasjer mellom mediebedrifter i Polaris Media ASA 1. Parter og partsforhold Parter i denne avtale er medieselskaper i Polaris Media ASA, som fremgår av vedlegg 1 i

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK ARBEIDSTVISTLOVEN OG TJENESTETVISTLOVEN Arbeidstvistloven (lov om arbeidstvister) gjelder for kommunesektoren, Spekterområdet og privat sektor, og Tjenestetvistloven (lov om offentlige

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 16/12 i møte 09.02.16 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte møter føre til reduksjon i den faste godtgjøringen med et beløp tilsvarende ordinær

Detaljer

NFF-A tariffkonferanse Forhandlingsløp. NFF-A tariff 1. februar 2016 Jon Ole Whist Forhandlingssjef/jurist

NFF-A tariffkonferanse Forhandlingsløp. NFF-A tariff 1. februar 2016 Jon Ole Whist Forhandlingssjef/jurist NFF-A tariffkonferanse Forhandlingsløp NFF-A tariff 1. februar 2016 Jon Ole Whist Forhandlingssjef/jurist Tema til gjennomgang Organisasjonsfriheten VIRKE Bestemmelser i HA og lovregulering Fremdrift forhandlinger,

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

NOTAT. Innstilling fra arbeidsutvalget for forslagene til NJs landsmøtet

NOTAT. Innstilling fra arbeidsutvalget for forslagene til NJs landsmøtet NOTAT Til: Fra: Landsstyret Arbeidsutvalget Dato: 18.01.2017 Innstilling fra arbeidsutvalget for forslagene til NJs landsmøtet Arbeidsutvalget har behandlet alle forslagene som kom inn fra organisasjonen

Detaljer

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune Du har en ansatt som slutter Du har en ansatt som slutter. Du må gjøre følgende: - gi lønnsavdelingen melding dersom den ansatte skal fortsette i stillingen - utarbeide Tjenestebevis (dersom den ansatte

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE

VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE Hva er avlastning Avlastning er en ordning som skal gi familier med særlig tyngende omsorgsarbeid regelmessig fritid og ferie, mens barnet får tilfredsstillende

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

NFF-F tariffkonferanse Forhandlingsløp. Tema til gjennomgang. Organisasjonsfriheten

NFF-F tariffkonferanse Forhandlingsløp. Tema til gjennomgang. Organisasjonsfriheten NFF-F tariffkonferanse Forhandlingsløp NFF-F tariff 8. februar 2016 Jon Ole Whist Forhandlingssjef/jurist Tema til gjennomgang Organisasjonsfriheten VIRKE Bestemmelser i HA og lovregulering Fremdrift forhandlinger,

Detaljer

Til deg som er blitt skadet i trafikken. Vil du vite mer? Ring oss på Telefon 02400, eller besøk oss på www.if.no

Til deg som er blitt skadet i trafikken. Vil du vite mer? Ring oss på Telefon 02400, eller besøk oss på www.if.no Til deg som er blitt skadet i trafikken Vil du vite mer? Ring oss på Telefon 02400, eller besøk oss på www.if.no Du har sikkert mange spørsmål og er kanskje usikker på hvordan du skal forholde deg. Vi

Detaljer

Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r

Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r Ove re nskom s te n for Vitus be s te m m e ls e r og forhandlinge r 1 Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter Gir ofte bedre betingelser

Detaljer

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften streiker for bedre lønns- og arbeidsvilkår Vårt mål er

Detaljer

Til deg som er vår kollega: Mulig streik

Til deg som er vår kollega: Mulig streik Til deg som er vår kollega: Mulig streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften skal i mekling for bedre lønns- og arbeidsvilkår. Vårt mål er å gjøre

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Streikehåndbok YS Stat

Streikehåndbok YS Stat Streikehåndbok YS Stat Bilde fra streiken 2012 Streikehåndbok YS Stat - 2014 Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Lover og avtaler... 3 Hva slags typer streik har vi... 3 Streik... 3 Lockout... 3 Politisk

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret sist av Guvernørrådet 22. november 2015 med ikrafttreden samme dato Innholdsfortegnelse 1. Ansvar og myndighet 2. Reglement for Lionskontoret

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. Verdigrunnlag Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA eies av Blå Kors Norge som bygger på et kristent verdigrunnlag. Vi forvalter samfunnets fellesmidler og det må derfor stilles spesielt

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Kaupthings norske filial er satt under offentlig administrasjon. Den islandske banken Kaupthings filial i Norge ble søndag 12.oktober 2008 satt

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Vedtatt den av sak Innholdsfortegnelse GENERELT OM ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTID PÅ REISER... 4 OVERTID... 4 FLEKSIBEL ARBEIDSTID... 5 Definisjon... 5 Arbeidstakere som

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Arbeidskonflikt Streik Lockout

Arbeidskonflikt Streik Lockout Arbeidskonflikt Streik Lockout Innledning I dette heftet vil vi ta for oss hva slags konflikter som kan oppstå i arbeidslivet, og hvordan grupper og avdelinger skal opptre under slike forhold. Alle ledd

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dersom du på grunn av sykdom eller skade har behov

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

KONFLIKTBEREDSKAP. Rådmannen Mai 2008

KONFLIKTBEREDSKAP. Rådmannen Mai 2008 KONFLIKTBEREDSKAP 2008 1 HENSIKTEN MED BEREDSKAPSPLAN...3 2 AKTUELLE LOVER OG AVTALER...3 3 HVEM PLANEN OMFATTER...3 4 BEREDSKAPSPLAN...3 4.1 Ansvarlig for kommunens drift...3 4.2 Kontakt med organisasjonene

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

Smått blir stadig bedre

Smått blir stadig bedre Smått blir stadig bedre Rapport fra Småredaksjonsutvalget 2 1. februar 2008 Innledning Småredaksjonsutvalget 2 vil med dette levere sin rapport til landsstyret. Vi har i samarbeid med leder Elin Floberghagen

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS HVA KAN DU SELV GJØRE? START NÅ! Du må selv ta ansvar for å finne læreplass. Din egen innsats er av stor betydning Du må alltid søke elektronisk om formidling

Detaljer

Tingvoll kommune Rådmannen BEREDSKAPSPLAN VED EN EVENTUELL STREIK I TINGVOLL KOMMUNE

Tingvoll kommune Rådmannen BEREDSKAPSPLAN VED EN EVENTUELL STREIK I TINGVOLL KOMMUNE Tingvoll kommune Rådmannen BEREDSKAPSPLAN VED EN EVENTUELL STREIK I TINGVOLL KOMMUNE Ajourført mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledende merknader... 3 a) Generell bakgrunn... 3 b) Parter og arbeidsgivers

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED STREIK

BEREDSKAPSPLAN VED STREIK BEREDSKAPSPLAN VED STREIK 1. Henvisninger - regler ved arbeidskonflikt Lover/regler: Lov om arbeidstvister Hovedavtalen Hefte fra KS Streik forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp (10.

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5

INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5 JUNITS VEDTEKTER Innhold INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 4 ÅRSMØTER 3 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 3 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5 9 AVSTEMNINGSREGLER

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Til stede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mars 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Klubbarbeid. Storkurs, Quality 11.-12.november 2013

Klubbarbeid. Storkurs, Quality 11.-12.november 2013 Klubbarbeid Storkurs, Quality 11.-12.november 2013 Klubb og klubbstyrearbeid med hjemmel i: 1. Utdanningsforbundets vedtekter 2. Avtaleverket: KS, PBL, FUS, Virke, KA, Spekter og Statlig tariffområde s2

Detaljer

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett 1 For deg som er tillitsvalgt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fortrinnsrett for deltidsansatte reguleres i paragrafene 14-1, 14-3 og 14-4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør www.fellesforbundet.no VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og

Detaljer

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup Overtids- og ulempetillegg Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 09.01.2017 Overtids- og mertidstillegg Hvor står det om overtid i loven? Arbeidsmiljøloven 10-6 Aml. 10-6 Overtid (1) Arbeid utover avtalt

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Kapittel 16 - Streik? hva gjør redaktørene?

Kapittel 16 - Streik? hva gjør redaktørene? Kapittel 16 - Streik? hva gjør redaktørene? Kapittel 16 - Streik? hva gjør redaktørene? Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening Sentrale tariffoppgjør kommer gjerne hvert annet år, fordi

Detaljer

KONFLIKTBEREDSKAP Håndbok - Virke

KONFLIKTBEREDSKAP Håndbok - Virke KONFLIKTBEREDSKAP Håndbok - Virke 2014 WSE - 28. april 2014 Konfliktberedskap for apotek medlem av Virke Innhold Oversikt over utvalg 2014 3 Kontaktinformasjon 4 Innledning 5 Tarifforhandlingene og konflikt

Detaljer

Informasjonshefte ved permitteringer

Informasjonshefte ved permitteringer Informasjonshefte ved permitteringer Revidert 1. oktober 2009 1 Informasjonshefte om permitteringer Dette heftet gir en beskrivelse av de lover, forskrifter og avtaler som gjelder i forbindelse med permittering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN Sist oppdatert 23.05.2013 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I OPPLAND FYLKESKOMMUNES SENTRALADMINISTRASJON Vedtatt av administrasjonsutvalget

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: 12.05.2015 Saksnummer: 15-334 Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene side og Kulturdepartementet og Rikskonsertene på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte

Detaljer

Orientering. Pleiepenger 9-12

Orientering. Pleiepenger 9-12 Orientering Pleiepenger 912 Pleiepenger for pleie av nær pårørende Dersom du pleier en nær pårørende i livets sluttfase i hjemmet, kan du få pleiepenger. Du kan få pleiepenger både når du gir pleie i hjemmet

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer