Journalist i konflikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journalist i konflikt - 2013"

Transkript

1 MBL-oppgjøret 2013

2 Journalist i konflikt Medlemmenes plikter og rettigheter Når NJs landsstyre har fattet vedtak om konflikt, har det enkelte medlem som direkte omfattes av vedtaket, plikt til å delta. Et medlem kan ikke ved utmelding unndra seg denne plikten. Utmelding ved konflikt behandles som streikebryteri. Vi viser i den forbindelse til Hovedavtalens Medlemmer har rett til streikebidrag fra NJs konfliktfond, og har også rett til juridisk bistand i saker som måtte ha direkte tilknytning til konflikten. Streikekomité og streikekontor Ved konflikt får de tillitsvalgte omfattende arbeidsoppgaver. Klubbstyret bør opprette en streikekomité. Det kan være nødvendig å trekke med flere enn de som sitter i klubbstyrene eventuelt styrke denne med rutinerte medlemmer som tidligere har hatt tillitsverv. Ved konflikt må medlemmene forlate arbeidsplassen og i noen tilfelle innlevere bedriftens utstyr, herunder mobile enheter. E-postadressen kan også bli sperret. Klubben må derfor opprette streikekontor eller annet samlingssted utenfor bedriften med postadresse, e- postadresse og telefon. Det må legges opp rutiner for jevnlig frammøte på streikekontoret. Streik er ikke ferie, det er hardt og målrettet arbeid. Informasjon og adresser Informasjonsarbeidet er meget viktig i en konfliktsituasjon, og det er den nasjonale streikekomiteen og klubbstyret/den lokale streikekomiteen som har ansvaret for dette. Siden medlemmene ikke lenger skal møte på jobben, må man sørge for å ha adresser, alternative e- postadresser, telefonlister mv. ajourført. I og med at man ikke skal være på arbeidsplassen, bør en forsøke å få til en avtale med redaktøren om videresending av post og e-post. Klubbleders private e-postadresse er den adressen NJ vil benytte inntil vi får beskjed om eventuell annen adresse. All post til medlemmene blir sendt dit. Hjemmesida - - blir oppdatert fortløpende Streikevakter Ved en lovlig konflikt må NJ-medlemmene organisere streikevakter. Disse vaktene skal sørge for at streiken blir respektert, og at det ikke utføres streikebryteri. Streikevaktene utstyres med egne armbind eller t-skjorter, og det finnes en egen instruks for opptreden. Streikevaktene organiseres på døgnkontinuerlige skift der dette anses som nødvendig. Streikevaktene vil bli utstyrt med løpesedler og annet materiell fra NJ. Forholdet til frilansere Redaksjonsklubben må så tidlig som mulig orientere frilansere og andre eksterne medarbeidere om at en konflikt kan komme, og at disse medarbeiderne under en konflikt bør avholde seg fra å levere stoff til redaksjonen. Frilansere som og taper penger på streiken kan få streikebidrag.

3 Redaktøraviser under streik. På bakgrunn av problemene med redaktøraviser under streiken i trykte presse i 2002, gjorde NJs landsmøte i 2003 vedtak om regler for opptreden under streik se vedlegg. NJs, NRs og MBLs jurister er ikke enige i hvor langt en redaktør kan gå i å utføre journalistisk arbeid under en konflikt. Rent juridisk støtter NJ det syn at sjefredaktør/ansvarlig redaktør kan utføre arbeid som normalt utføres av deres underordnede. Normal skikk er at alle som ikke er omfattet av konflikt, utfører sitt vanlige arbeid, verken mer eller mindre. Hva redaktører eller andre arbeidstakere som ikke er i streik kan foreta seg under en konflikt, er ikke et primært et juridisk spørsmål. Streikebryteri er handlinger som kan oppfattes som aktiv motarbeidelse av en lovlig konflikt. Hva som er aktiv motarbeidelse, er det de som er i konflikt, som er de nærmeste til å avgjøre. Det er viktig at klubben og redaktørene drøfter dette før en eventuell konflikt, og klargjør sine standpunkter. Husk at dere skal jobbe sammen etter en konflikt også! Levert stoff - planlagte reiser Arbeidsgiver kan ikke benytte stoff som er produsert før konflikt har inntrådt. Her er det viktig å huske på at NJ mener at heller ikke stoff som man vanligvis utveksler mellom bedrifter etter inngåtte avtaler kan brukes i en streikesituasjon. Det samme gjelder uferdig stoff som ligger i data-anleggene. De enkelte klubber og medlemmer må så langt råd er, hindre at slikt stoff brukes. Medlemmer på reise ved igangsettelse av konflikt, reiser umiddelbart hjem og går i konflikt. Planlagte reiser innstilles straks, så sant ikke annet avtales. Overtid før konflikt Klubbene og det enkelte medlem må begrense bruk av overtid i dagene rett før en eventuell konflikt. Ethvert ønske fra arbeidsgiver om ikke helt nødvendig overtidsarbeid må avvises. Bestemmelsene om overtid i journalistavtalene og arbeidsmiljøloven ( 10-6) må følges. Penger under streik Den som er i konflikt får et streikebidrag på 600 kroner per dag, sju dager i uka. Bidraget er skattefritt og utbetales fra første streikedag. Bidraget for første streikeuke utbetales ca. 14 dager etter streikestart. Medlemmer med forsørgerbyrde får et tillegg per forsørget person på 90 kroner per dag. Ektefeller som tjener mindre enn folketrygdens grunnbeløp i året for tiden kroner i året regnes som forsørget. Enslige forsørgere får dobbelt forsørgerbidrag. Det utbetales også forsørgerbidrag for barn en betaler bidrag for. Deltidsansatte har rett til bidrag i forhold til sin arbeidstid. Frilansere har også rett på streikebidrag. Det er Landsstyret som vedtar størrelsen på streikebidragene. Streikebidraget vil bli utbetalt på grunnlag av innsendte oppgaver fra den enkelte redaksjonsklubb. På skjemaene skal en representant fra klubbstyret bekrefte eventuell forsørgerplikt. NJ er avhengig av at alle klubbens medlemmer er ført på skjemaene med riktig navn, fødselsnummer og forsørgeransvar. Alle henvendelser om streikebidrag skal gå gjennom redaksjonsklubben. Trekk i lønn pga. streik kan først skje i den første normale lønnsutbetaling under eller etter streiken, ikke i feriepengene. Det vil være fornuftig av klubbene å snakke med bankforbindelser o.l., og undersøke mulighetene for betalingsutsettelse for lån, samt forhandle om muligheter for å oppta nye lån mens konflikten pågår.

4 Konfliktbidrag til frilansere For å kunne motta streikebidrag må en frilanser ha hoveddelen av sin inntekt fra konfliktrammede bedrift. Frilanseren må kontakte klubben i den redaksjon som er hovedmottaker av stoff, for å komme på klubbens lister til NJ. Om nødvendig må frilanseren dokumentere at inntektene kommer fra konfliktrammede bedrifter. Det gjelder samme regler for frilansere som fast ansatte. Ekstrakontingent Landsstyret kan fatte vedtak om ekstrakontingent for medlemmer som ikke er i konflikt. Det kan bli satt et skille mellom dem som arbeider i bedrifter der NJ har tariffavtale, og de øvrige medlemmene. Størrelsen på ekstrakontingenten og fra hvilket tidspunkt den skal betales, fastsettes senere. Sykepenger Hvis du er sykemeldt av lege før arbeidsstans på grunn av streik eller lockout er iverksatt, har du rett til sykepenger under konflikten. Arbeidsgivers plikt til å yte sykepenger bortfaller, og det enkelte trygdekontor vil utbetale sykepengene. Arbeidsgiver overtar utbetalingen av sykepenger igjen når arbeidsstansen opphører. Blir du syk etter at streik eller lockout er iverksatt, får du ikke sykepenger. Medlemmer som blir syke under konflikten, får streikebidrag på vanlig måte. Forsikring NJ har avtalt en ulykkesforsikring med dekning på 15 G ved 100 % invaliditet og 15 G ved død for medlemmer som deltar i aktiviteter tilknyttet streiken. Ferie og annen lønnet fritid Dersom ferie er avtalt med ledelsen før konflikten bryter ut, skal ferien avvikles som opprinnelig bestemt. Medlemmer på ferie får ikke streikebidrag for den tiden ferien varer under konflikten. Avsluttes ferien i konfliktperioden, må medlemmet melde seg på klubbens streikekontor, og gå rett i konflikt. Konfliktbidrag vil så bli utbetalt på vanlig måte. Feriepenger utbetales som normalt for alle, selv om vi skulle være i streik på det tidspunktet. Feriepenger er ikke lønn, men penger opptjent i fjor. Avtalt avspasering utenom vaktsystemet tas også som planlagt, uten trekk i lønn. Medlemmer som er i lønnet permisjon tas ikke ut i streik, og skal ha lønn på vanlig måte. Klubbleder må huske å gi NJ beskjed om hvem dette gjelder, og for hvilket tidsrom. Hva skal du gjøre? Møte på klubbens streikekontor til de oppgitte tider. Gå streikevakt når det er din tur, og ellers gjøre det du har fått instruks om. I samarbeid og etter avtale med streikeledelsen delta i inntektsbringende tiltak, eventuelt annet arbeid som kan lette din og dine kollegers økonomi. Holde kontakten med klubbstyret evt. streikekomitéen. Lojalt følge de pålegg og de beskjeder du får fra streikekomitéen og NJ, og arbeide for at konflikten skal bli mest mulig virkningsfull Hva skal du ikke gjøre? Gå innom redaksjonen fordi du "bare skal ordne noe". Tenke avis, planlegge første utgivelse etter streiken.

5 Retningslinjer under streik 1. Publisering under streik NJ er imot publisering under streik. 2. Underordnede redaktørers adferd NJ mener: NJ anerkjenner ikke det såkalte delegasjonssynspunktet. Underordnede redaktører skal ikke utføre streikende journalisters arbeid. 3. Frilansere NJ mener: NJ-organiserte frilansere blir pålagt ikke å levere til streikerammet redaksjon. Andre frilansere oppfordres til å vise solidaritet med de streikende. 4. Arbeidsvillige (timelønnede, tilkallingsvikarer o.a.) NJ mener: Ingen utenfra skal gå inn i streikerammet bedrift og utføre de streikende journalisters arbeid. 5. Journaliststudenter i praksis NJ mener: Journaliststudenter har ingenting i en streikerammet mediebedrift å gjøre. 6. Uorganiserte journalister NJ mener: Uorganiserte skal ikke gjøre streikende journalisters arbeid. 7. Andre i bedriften NJ mener: Ansatte som gjør noe som til vanlig er de streikende journalisters arbeidsoppgaver, er streikebrytere. 8. Forhåndsprodusert stoff NJ mener: Stoff forhåndsprodusert av streikende journalister og NJ-organiserte frilansere før streiken var et faktum, skal ikke publiseres under streik. 9. Arkivmateriale NJ mener: Arkivstoff produsert av journalister i streik, skal ikke publiseres under streiken. 10. Informasjonsstoff og leserinnlegg NJ mener: Informasjonsstoff og leserinnlegg skal kun brukes slik det brukes til vanlig og ikke framstilles som selvstendig, redaksjonelt bearbeidet materiale. 11. Byråstoff NJ mener: Byråstoff produsert av journalister i streik skal behandles som annet forhåndsprodusert stoff eller arkivstoff dvs ikke publiseres under streiken. 12. Stoffutveksling NJ mener: Bruk av utvekslet stoff til erstatning for streikendes arbeid er streikebryteri. 13. Produksjonsselskaper NJ mener: Stoff fra uavhengige produksjonsselskaper må ikke erstatte streikerammet stoff. 14. Kreditering NJ mener: Alt stoff som presenteres under en streik skal krediteres. Det må være åpenhet om hvem som produserer stoff under en streik, slik at det ikke hersker tvil om NJ-medlemmenes oppslutning om konflikten. 15. Lovlig blokade Under lovlig konflikt er det tillatt for de streikende å bruke lovlige midler for å forhindre streikesabotasje og streikebryteri. Det er tillatt for de streikende å informere om - og å advare mot konsekvenser for frilansere, uorganiserte og andre ansattegrupper, som ikke respekterer de streikendes lovlige konflikt. (Vedtatt av NJs landsmøte i mai 2003)

6 Instruks for streikevakter Streikevaktene møter på tid og sted som angitt på streikevaktlistene. Hvis noe viktig gjør at du blir forhindret, er det ditt ansvar å skaffe en avløser. Byttet skal godkjennes av streikekomitéen. Streikevaktenes oppgaver er å markere streiken, dele ut informasjonsmateriell, informere publikum og ikke-streikende ansatte, samt følge med på trafikken inn og ut av bedriften. Streikende kolleger som er på vei inn i bedriften må vennlig, men bestemt gjøres oppmerksom på at det er streik, og at det ikke er adgang til å gå inn. Streikevaktene skal ikke fysisk hindre trafikk inn og ut av bedriften. Klubbstyret/streikekomitéen skal ha melding om medlemmer som til tross for tilsnakk fra streikevaktene, går inn i bedriften.

7 Til NJs tillitsvalgte under med MBL-oppgjøret 2013 Sjekkliste før meklingen Her finner du ni hovedpunkter som må forberedes av klubbstyret før meklingen i MBLoppgjøret. Dersom partene ikke blir enige, kan vi være i streik i løpet av kort tid og da må ting være på stell ettersom arbeidsplassen er stengt og jobb-e-posten sannsynligvis ikke kan brukes. Dette er en kortfattet sjekkliste over hva dere bør forberede, med mulighet for å plassere ansvaret for oppfølging blant klubbens medlemmer og tillitsvalgte. Mer informasjon om oppgjøret, meklingen og konfliktforberedelser finner du på: og (mangler du passord, fås dette ved henvendelse til 1. Informerer redaksjonsklubbens medlemmer om: Ansvar Tidsrom Status Krav, tilbud og grunnlag for forhandlingsbrudd Meklingsfrist/tidspunkt for mulig streik Praktiske konsekvenser av streik Plikter og rettigheter under streik Sørg for at uferdig stoff ikke ligger tilgjengelig i felles baser Meklingsvake og møter i klubb og lokallag Turnus for streikevakter Streikebidrag 600 kr i bidrag og 90 kr i forsørgerbidrag per dag Informer lokalkontor, korrespondenter, vikarer, frilansere, studenter i praksis hos dere, medlemmer med permisjon, og i langtidssykemeldinger, samt medlemmer som avspaserer de nærmeste dagene 2. Skaffe fullstendig oversikt over Klubbens medlemmer med private e-postadresser og mobilnummer Vikarer/faste frilansere, med private e-postadresser og mobilnummer Studenter som er i praksis i redaksjonen, med private e-postadresser og mobilnummer Ferie-avvikling, permisjoner og reiser Langtidssykemeldte som trolig er i sykmelding Samle inn medlemmenes bankkontonummer. Sendes til NJ på foreskrevet måte! er riktig adressat. ) Utstyr som kan brukes under streiken; bærbare PC er, mobiler, streikemateriell m.m. Oppfordre uorganiserte til å melde seg inn i NJ. Del gjerne ut søknadsskjema eller vis til Oppfordre frilansere til ikke å avtale arbeid eller stoffleveranser. 3. Avklare med redaktørene Evt. produksjonsavvik før meklingsfristen Evt. utgivelse av avis og publisering på nett under streiken Bruk av uorganiserte under streik Levert stoff skal ikke brukes under streik

8 Uferdig stoff skal ikke brukes under streik Medlemmer som er på kurs under streik, ansees ikke som streikebrytere fra NJs side og må ikke avbryte kurset Evt. utenrikskorrespondenters situasjon Videreforsendelse av medlemmenes post Utbetaling av feriepenger Tidspunkt for lønnstrekk etter streiken *Plassering av streikevakter Husk å benytte anledningen til å informere om NJs posisjon, og oppfordre redaktørene til å bidra til meklingsløsning Hold e-posten til klubbleder og nestleder åpen 4. Opprette streikekomite Informer klubbmedlemmene om streikekomiteens sammensetning, med privatadresse og telefonnummer Oppnevn ansvarlig for informasjon Oppnevn ansvarlig for streikevakter Sette opp turnus for bemanning av streikekontoret Avklar hvem som tar med klubbens materiell, medlemslister, adresse/tlflister, streikevaktbind, informasjonsskriv, løpesedler, streike-t-skjorter mm fra redaksjonen før bruddet. Avklare hvem som er ansvarlig for at medlemmer som er på vakt, reise, mm, legger ned arbeidet når streiken er et faktum Avklar hvem som er ansvarlig for informasjon til medlemmer som kommer til redaksjonen fordi de ikke er informert om streiken. Avtal første møte i streikekomiteen morgenen etter streikestart Husk at streikevaktene må være på plass så snart NJ beslutter streik og at informasjonsbehovet er stort de første timene 5. Opprette streikekontor Finn egnede lokaler for streikekontor utenfor huset Utstyr streikekontor med mobil, nettverk, PC, skriver, tilgang til kopimaskin osv. Husk å informere medlemmer og kontorets adresse og tlf. Husk å bringe klubbens materiell dit før en streik bryter ut 6. Skaff møtelokaler Finn egnede møtelokaler for medlemsmøter under streiken Sette opp og kunngjøre møteplan Informere om streikekafé og uformelle møtesteder 7. Organisere streikevakter Vurder døgnkontinuerlige skift for streikevaktene Sette opp turnus for streikevakter Sørge for at alle innganger er dekket Utstyre vaktene med armbind, streike-t-skjorter, løpesedler og mobiltlf. Opplyse streikevaktene om hvor de skal stå Opplyse streikevaktene om hvordan de skal forholde seg til redaktører, Uorganiserte og andre arbeidstakere. Utkast til Instruks på

9 Opplyse streikevaktene om at medlemmer som prøver å komme inn, skal avvises og rapporteres til streikekomiteen 8. Avklare økonomiske spørsmål Del ut NJs skjema for streikebidrag når det kommer fra NJ sentralt Vurder streikebidrag fra klubben dersom dere har klubbkasse Vurder å ta opp betalingsutsettelser for lån, mv. med banker og kredittinstitusjoner på vegne av medlemmer 9. Etabler kontakt med lokallagets streikeledelse Avklar med lokallaget rutinene for publisering av info på lagets hjemmesider. Legg planer for felles markeringer, meklingsvake og sosiale arrangementer i lokallagsregi.

10 Til NJs tillitsvalgte under med MBL-oppgjøret 2013 Lokallagenes forberedelser I en konfliktsituasjon er det redaksjonsklubbene som driver streiken, mens lokallagene har en koordinerende og støttende funksjon. Det er også stor forskjell på lokallagenes muligheter, i Oslo vil det være naturlig å ha en felles streikeorganisasjon, mens det i Finnmark neppe er mulig å samle alle. Vi må også ta hensyn til at det er flere tariffområder innenfor medlemsmassen, og NRKJ har ofte sitt eget opplegg. Avis-journalister vil ikke delta i en NRK-streik og vice versa. Dette er tips og sjekkliste for lokallagene for deres forberedelser: Hva Hvem Status Opprette kontakt med NJ sentralt, bestemme hvem som er lagets kontakt Opprette kontakt med alle klubbledere i lagets område. Spesielt i de klubbene som er omfattet av en konflikt, men også de andre. Skaffe seg kontakt-telefon og e-post. Bedriftene kan stenge e-post og samle inn mobiltelefoner. Etablere lagets streikekomite Planlegge lagets streikeaktiviteter Planlegge lagets streikekontor der det er behov for dette Planlegge kontaktmøter med klubbstyrene Planlegge koordinering på tvers av klubbene Delta på tariffkonferanser Lage budsjett for lagets streikeaktiviteter og finne finansiering, søke NJ Forberede kontakt hos kolleger som ikke er i streik Planlegge streikestands, søke kommune/politi om tillatelser Forberede seg på at ikke alle blir tatt ut Aktiviteter: Meklingsvake / Streikevake Streikekontor med utstyr, telefon Streikemøte Planlegge sosiale aktiviteter for de som er i streik Streikefest Hjelpe med felles streikevakt-opplegg der dette er mulig Planlegge besøk hos streikende kolleger I noen byer/steder er det er flere aviser, slik at man kan ha behov for felles streikeorganisasjon: Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Skien, Fredrikstad, Oslo.

Konflikt Streik - Lockout

Konflikt Streik - Lockout Innhold Streik - Lockout... 2 Innledning... 2 Forhandlingenes gang... 2 Brudd i forhandlingene... 2 Former for streik... 2 Regionkontorene... 3 Streikekomité i regionen... 3 Streikekomité i avdelingen...

Detaljer

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik Spørsmål og svar ved mekling, evt streik 2014 NHO Butikk 1 Når tariffoppgjør går til mekling, evt streik dukker det opp mange spørsmål. Her svarer vi på noen av de mest vanlige spørsmålene. 28. 29. August

Detaljer

Streikehåndbok YS Stat

Streikehåndbok YS Stat Streikehåndbok YS Stat Bilde fra streiken 2012 Streikehåndbok YS Stat - 2014 Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Lover og avtaler... 3 Hva slags typer streik har vi... 3 Streik... 3 Lockout... 3 Politisk

Detaljer

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet Oslo, 07.02.00 STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 2 2. Arbeid i forbindelse med konflikt 3 2.1 Nedkjøringsavtale 3 2.2 Dispensasjoner under konflikt

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør www.fellesforbundet.no VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og

Detaljer

Tariffoppgjøret og bedriften

Tariffoppgjøret og bedriften Tariffoppgjøret og bedriften Revidert mars 2013 Tariffoppgjøret og bedriften Næringslivets Hovedorganisasjon Forord I dette heftet finner du en kort innføring i regelverket knyttet til tariffoppgjør og

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED STREIK

BEREDSKAPSPLAN VED STREIK BEREDSKAPSPLAN VED STREIK 1. Henvisninger - regler ved arbeidskonflikt Lover/regler: Lov om arbeidstvister Hovedavtalen Hefte fra KS Streik forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp (10.

Detaljer

Tariffoppgjøret & bedriften

Tariffoppgjøret & bedriften MEF-notat nr. 1 2013 April 2013 Tariffoppgjøret & bedriften Kilde: MEF, NHO, Det kollektive arbeidslivet (Stokke, Evju, Førland 2003) MEF en arbeidsgiverorganisasjon MEF har hovedavtale med LO. Under denne

Detaljer

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN N O R S K N Æ R I N G S - O G N Y T E L S E S M I D D E L A R B E I D E R F O R B U N D

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på

Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på den annen side Avtale nr 276 Utløp 30.06.2010 2 Innhold

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Journalistavtalen MBL avis 2012-2014

Journalistavtalen MBL avis 2012-2014 Journalistavtalen MBL avis 2012-2014 Kapittel 1 Overenskomstens omfang 1 - Journalister - medarbeidere 1. Alle ansatte redaksjonelle medarbeidere (herunder journalister, pressefotografer, redaksjonelle

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet.

Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet. FORSLAGS- OG VEDTAKSPROTOKOLL NJs LANDSMØTE SANDEFJORD, 6.- 8. MAI 2003 Tirsdag 6. mai Sak 1: Åpning Landsmøtet ble åpnet ved NJs leder Olav Njaastad. Sak 2: Konstituering Sak 2a: Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Nedbemanning og oppsigelse Førstehjelp til journalister når bedriften tar fram sparekniven

Nedbemanning og oppsigelse Førstehjelp til journalister når bedriften tar fram sparekniven Nedbemanning og oppsigelse Førstehjelp til journalister når bedriften tar fram sparekniven NJ arbeider for at den som er nedbemanningstruet skal komme best mulig ut av situasjonen. Det er viktig at du

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Arbeidsliv. Levanger kommune. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram. Arbeidslivskurs

Arbeidsliv. Levanger kommune. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram. Arbeidslivskurs Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Rune Kvam - Rune Leirset Levanger, 2003 1 Forord et er en del av forprosjektet

Detaljer