Smått blir stadig bedre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smått blir stadig bedre"

Transkript

1 Smått blir stadig bedre Rapport fra Småredaksjonsutvalget 2 1. februar 2008

2 Innledning Småredaksjonsutvalget 2 vil med dette levere sin rapport til landsstyret. Vi har i samarbeid med leder Elin Floberghagen tolket mandatet vårt slik at vi har en kjapp leveranse av oppdraget. Ønsker landsstyret at vi skal utdype eller utvikle videre disse delene eller andre problemstillinger rundt små redaksjoner, står utvalget til disposisjon for videre arbeid. Vi definerer små redaksjoner som redaksjoner med ti eller færre redaksjonelle medarbeidere, uansett publiseringsplattform. Utvalget har konsentrert seg om å utvikle konfliktdempende informasjon til bruk på NJs websider. I tillegg har vi konkrete forslag til rekruttering av nye medlemmer, spesielt rettet mot de minste redaksjonene. Ett av disse forslagene må behandles på landsmøtet. Oslo/Levanger/Bergen/Tvedestrand,1. februar 2008 Håkon Okkenhaug Karstein Sæverås Ketil Heyerdahl Carina Bredesen Are Arctander Vik Forslag til tiltak Gruppa har en rekke forslag som er oppsummert her. Disse er utredet og begrunnet lenger ut i rapporten. Rekruttering av medlemmer: Småredaksjoner har annen rekrutteringsvei enn større redaksjoner. Det må utarbeides en egen rekrutteringsbrosjyre. Utvalget foreslår en introduksjonsrabatt til nye medlemmer. Vi mener at medlemmer som tjener under en viss grense bare skal betale 1 prosent av lønn i kontingent mot 1,6 prosent som er normalen i dag. Dette er en landsmøtesak. Side 2

3 Rekruttering av tillitsvalgte: Det viktigste for å beholde tillitsvalgte er trygghet. I små redaksjoner er det ekstra utfordrende å være tillitsvalgt på grunn av et høyere konfliktnivå, og tettere arbeidsforhold til arbeidsleder/ giver. Her er faglige grunnkurs og ofte stilte spørsmål (OSS) løsningen, mener utvalget. Konsern: Konserntillitsvalgte må ha spesielt oppsyn med de små redaksjonene slik at de er godt informert om budsjettprosesser, tidsfrister og muligheter til å påvirke disse i egen bedrift. Faglige grunnkurs: Utvalget anbefaler ikke spesifikke kurs for småredaksjoner. Men vi mener det er viktig at utvalgets funn blir en del av dagens faglige grunnkurs. En bør også være spesielt oppmerksom på når man arrangerer slike kurs; det er vanskeligere å få fri i en liten redaksjon. Arbeidsmetode Utvalget hadde sitt første møte 7. november Der bestemte vi oss for å lage en spørreundersøkelse. Den ble sendt ut i begynnelsen av desember. Etter diverse purringer fikk vi inn totalt 404 svar fra totalt 872 forespurte. Svarene ble analysert og er oppsummert i kapittelet Oppsummering/funn i undersøkelsen. Vi jobbet deretter ut en rekke spørsmål rundt de tre hovedtemaene vi mente det var størst behov for. De er ment for publisering på nett, og i en kortversjon på papir. Utvalgsleder Håkon Okkenhaug har vært i et kort oppsummeringsmøte med utvalget som jobber med problemstillinger rundt kontinuerlig publisering. Vi fant noen fellesnevnere, selv om ingen var direkte overraskende. Siden Småredaksjonsutvalget har kommet lengre i prosessen, har vi ikke særskilte hensyn til funn i den undersøkelsen. Det er mulig å jobbe videre med å sammenlikne funn fra disse to utvalgene. Vi har ikke gjort det på grunn av tidsfristen. Våre tekster må kvalitetssikres i sekretariatet. Vi håper teksten er i en form som gjør det enkelt å publisere den på NJs nye websider. Utvalgsarbeidet har vært preget av langtids sykdom hos to av utvalgets medlemmer. Derfor mener vi det hadde vært mulig å komme noe lengre ved en forlenget tidsfrist. Side 3

4 Utvalget hadde tre møter; 7. november, 10. og 24. januar. På møtet 10. januar oppsummerte vi undersøkelsen og fordypet oss i aktuelle spørsmål. Utvalgsmedlemmene jobbet grundig med dem fram til 18. januar. Deretter ble de sendt til kommentar hos referansegruppa og utvalgsmedlemmene, før et oppsummerende og avsluttende møte 24. januar. Deretter sendte vi rapporten ut på ny høring blant utvalgsmedlemmene før endelig levering 1. februar. Side 4

5 Oppsummering/funn i undersøkelsen Vi laget en spørreundersøkelse med til sammen 40 spørsmål som ble sendt ut som en Questback undersøkelse. Det er vanskelig å si noe spesifikt om hvordan situasjonen er i småredaksjonene kontra andre redaksjoner på de første 20 spørsmålene uten å ha sammenlignbare tall. Det er ett unntak: På spørsmål om publiseringsplattformer. Her ser vi at nettet kommer for fullt, både med nettavis og etter hvert web tv også i de minste redaksjonene. Hele 90 prosent publiserte på papir, 85 på nett. Fra spørsmål 21, om hvilke tillegg bedriften operer med, begynner det å bli interessant. Bare halvparten sier de har kveldstillegg. Det er en rettighet som er nedfesta i Journalistavtalen. Da blir spørsmålet om bedriften ikke følger Journalistavtalen, eller rett og slett om journalistene ikke jobber kveld. Også i forhold til helg og overtid er det 20 prosent som sier de ikke har noen ordning. Det er også tariffstridig. Spørsmål 22, 23 og 24 går på ledelsens evne til å planlegge, håndtere konflikter, ta initiativ i ting som ikke fungerer. Også her er det stor misnøye med ledelsen. I spørsmål 25 er temaet samarbeidsklima mellom klubb og ledelse. Her svarer 58 prosent at den er middels eller dårlig. I neste spørsmål mener hele 80 prosent at ledelsen er for middels eller dårlig til å informere. I spørsmål 28 svarer mange at de føler seg presset til å gå på jobb selv om de er syke. Hele 31 prosent svarer ja, 34 prosent svarer av og til. Når det gjelder hvilke kurs de redaksjonelle medarbeiderne ønsker seg (siste spørsmål, nr 34) fordeler det seg ganske likt på lov og avtaler, forhandlinger, arbeidsmiljø og klubbarbeid. Ut fra dette finner Småredaksjonsutvalget 2 å jobbe videre med tre hovedlinjer: Bevissthet rundt rettigheter Konfliktløsing i bedriftene Skolering av tillitsvalgte i klubbene Småredaksjonsutvalget 2 mener informasjon er det viktigste arbeidet. Vi ser for oss en papirbasert enkel brosjyre som forteller litt om rettigheter, og henviser til videre fordyping på NJs nettsider, og foreslår at vi oppretter et område der med OSS/FAQ (ofte stilte spørsmål) ut fra tre nivåer: 1. Spørsmål med korte svar 2. Fordyping 3. Henvisning til lovparagrafer, avtaleparagrafer m.m. Side 5

6 Målgruppe De fleste i småredaksjonene er tilsluttet en av de fire MBL avtalene; avis, digital, eter eller ukepresse utgjør hele 70 prosent Andre har tilslutningsavtaler, helt egne tariffavtaler eller husavtaler. Vi har derfor konsentrert oss om de fire MBL avtalene. Rekruttering av medlemmer Tiltakene For mange er starten på en yrkeskarriere i journalistikken en liten redaksjon. Vi er allerede dyktige på å rekruttere på utdanningsstedene, men utvalgets erfaring er at mange i småredaksjonene ikke har formell journalistutdanning, og kommer inn i bransjen med liten faglighet. Småredaksjon Journalistutdanning Annen bakgrunn I journalistutdanningen bygges fagligheten opp. Den finnes ikke hos en nyansatt jordskiftekandidat i redaksjonen i lokalavisa. De har ikke de samme organisasjonstradisjonene, og det blir vanskeligere å bruke den faglige identiteten når vi skal rekruttere medlemmer. Undersøkelsen viser at en av fire ikke er fornøyd med hjelpen de får av NJ. Det er også kjent fra Tatt av ordet, der det er større misnøye med NJ i små enn i større redaksjoner. Vi foreslår et rekrutteringstiltak spesielt rettet mot denne gruppen. En brosjyre kalt Hjelp, jeg har blitt ansatt. Den skal inneholde en del startspørsmål hentet fra vår OSS (ofte stilte spørsmål), info om startkurs og prisforskjellen på å være NJ medlem og ikke, og litt om hva fagforeninga kan tilby. Side 6

7 Vår undersøkelse viser at sju av ti har akkurat så stor lønn at de klarer seg økonomisk eller sliter med å få endene til å møtes. I valget mellom å betale kontingenten til NJ og strømregninga velger de trolig det siste. Derfor foreslår utvalget en introduksjonsrabatt på ett år for nye medlemmer, og at medlemmer under et visst inntektsnivå får en medlemskontingent på 1 prosent i stedet for standarden 1,6 prosent. Hvor innslagspunktet på inntekt i dette forslaget skal gå, er utvalget usikre på. En mulig grense er rundt kroner. Et slikt forslag må behandles av landsmøtet. Rekruttering av tillitsvalgte I små redaksjoner er det faglige arbeidet i veldig stor grad personavhengig. Det er få å spille på, og en klubb som fungerer kjempegodt ett år, kan være ute av drift året etter fordi den tillitsvalgte har skiftet jobb. Videre er det en større belastning å være tillitsvalgt fordi mange av de problemstillingene som kommer opp i stor grad er problemstillinger som angår en selv. Undersøkelsene viser at det også er høyt konfliktnivå mellom ansatte og ledelse. Begge parter må skoleres bedre i lover og rettigheter. Et vesentlig problem i så måte er å få de tillitsvalgte til å komme på kurs, og benytte seg av de tilbudene som finnes. Vi mener de faglige grunnkursene fungerer godt. Funnene fra denne undersøkelsen og Tatt av ordet må bli en del av pensum på faglige grunnkurs. Mange av spørsmålene i vår OSS kan med fordel tas inn. Dessuten må de tillitsvalgte skoleres bedre i konfliktløsning på arbeidsplassene. Konsern Konserntillitsvalgte og tillitsvalgte i de store klubbene har et spesielt ansvar for å dra med de tillitsvalgte i de mindre klubbene. Det er viktig at de lokalt tillitsvalgte får informasjon om hvordan de kan påvirke innenfor egen bedrift. Om tidsfrister, rettigheter til å bli informert (jfr. hovedavtalen) og rammer. OSS/FAQ Her følger de spørsmål vi har laget ut fra de funnene vi gjorde i undersøkelsen. Spørsmålene er forsøkt besvart så godt som mulig av utvalgsmedlemmene. Nå vet vi mye, men vi er ikke så stødige i alle problemstillinger. Derfor må svarene kvalitetssikres og utdypes i sekretariatet. Side 7

8 Arbeidstiden De fire MBL avtalene er noe forskjellige på enkelte punkter. Her er hovedtallene. Detaljene finner du i kapittel sju i de forskjellige avtalene. De forskjellige avtalene har forskjellige ulempegodtgjørelser Område Kl Kl Ulempe helg Ulempe bev. helligdager Avis Minst 94 kr/halvtime Ukepresse Minst 94kr/halvtime Digitale Minst 94 kr/halvtime Minst 94kr/halvtime 132 kr/vakt 256 kr/vakt kr/vakt 256 kr/vakt Eter Minst 94 kr/halvtime Minst 24 kr/halvtime Minst 24 kr/halvtime 31 kr/ halvtime 47 kr/ halvtime Har ikke turnus, men går ofte kveld. Hva gjør jeg? Krever å få vaktplan, og ulempetillegg. Kan arbeidsgiver dele opp arbeidstiden min? Nei. Kan jeg nekte å ta oppdrag på kvelden? Dersom du ikke har en turnus eller vaktplan som sier at du skal jobbe kveld den aktuelle datoen, kan du nekte å ta oppdrag på kvelden. Kan jeg bli pålagt å avspasere all overtid? Nei, det skal være enighet mellom partene hvis du skal avspasere alle timene. Du kan kreve å få alt utbetalt. Uansett skal du ha utbetalt overtidstillegget på 70 prosent. DYPDYKK. Arbeidsmiljølovens Side 8

9 Journalistavtalens kapittel og 27 Hvor lenge på forhånd har jeg krav på få vite arbeidsplanen min? Minst to uker før vaktturnusen starter. Hvis du får den mindre enn to uker før vakta, kreves det at du er enig med arbeidsgiver. Du kan altså nekte. Dypdykk: Journalistavtalens 19 Hva gjør jeg hvis arbeidsgiveren nekter meg å jobbe overtid, mens jeg mener jeg må gjøre det for å bli ferdig med saken/saker til deadline? Hva gjør jeg hvis arbeidsgiveren nekter meg å jobbe kveld, selv om jeg mener jeg må gjøre det for å gjøre tilstrekkelig forarbeid for en sak? Hva gjør jeg hvis arbeidsgiveren tilbyr meg avspasering fremfor ulempetillegg? Når har jeg krav på lønnet fravær? Hva gjør jeg hvis jeg har jobbet overtid for en sak før deadline, og arbeidsgiveren ikke vil betale meg for overtiden med begrunnelse om at overtiden ikke har vært avtalt på forhånd? Skal jeg fortsatt kreve ulempetillegg dersom jeg jobber kveld i stedet for dag på eget initiativ, fordi det passer meg bedre? Frilansere/midlertidig ansatte Hva er en frilanser? Som frilansjournalist etter journalistavtalen for MBL avis, forstås en som uten å være ansatt noe sted som redaksjonell medarbeider, har journalistisk arbeid som hovederverv og har hele eller den Side 9

10 alt overveiende del av sin inntekt fra slikt arbeid og som etter avtale påtar seg oppdrag for, eller som leverer stoff til, en eller flere aviser og normalt honoreres for hvert tilfelle. En frilansjournalist er å anse som selvstendig yrkesutøver i forhold til medlemsbedrifter i MBL og betraktes således ikke som arbeidstaker i oppdragsgivers avis. Hva er en midlertidig ansatt? Har jeg rett til kveldstillegg og helgeskjerming som frilansjournalist? Du har ikke uten videre krav på ulempetillegg som frilansjournalist, men det finnes en mal for hvordan frilansere skal honoreres. Se 4 i Frilansavtalen, vedlegg 3 til Journalistavtalen. Har jeg rett til kveldstillegg som midlertidig ansatt? Utgangspunktet er likebehandling med fast tilsatte. Kan jeg inngå i en turnus/vaktplan eller ha faste tilkallingsvakter som frilansjournalist? Nei. I så fall er du å beregne som fast ansatt. Som frilans skal du alltid også kunne si nei til oppdrag. Det skal ikke forventes at du skal stille opp fast den og den dagen. Hva gjør jeg hvis jeg oppdager at jeg egentlig skulle vært fast ansatt etter loven, mens arbeidsgiver kaller meg frilansjournalist? Se konfliktløsing punkt? Hvis jeg jobber frilans hver helg for samme arbeidsgiver, men står fritt til å si nei til oppdrag, skulle jeg vært fast ansatt da? Skal jeg få betalt per time eller per ferdig produkt som frilansjournalist? se 4 i Frilansavtalen Hva gjør jeg dersom arbeidsgiver gir beskjed om at de ikke har økonomi til å ansette meg, og det er frilans eller ingenting, selv om jeg etter loven skulle vært fast ansatt? Side 10

11 Fra NJ weben: Sjekkliste midlertidig ansatt Du er begynt i en midlertidig stilling, av kort eller lang varighet. Er du i tvil om hva slags ansettelse du har fått? Kontakt leder for redaksjonsklubben i bedriften og spør. Dette er de vanligste formene for midlertidig ansettelse: Vikar: Er ansatt i en persons tidsbegrensede fravær fra arbeidsplassen. Skal arbeide til erstatning for fast ansatte. Skal ha arbeidsavtale som dekker det tidsrom arbeidsforholdet ventes å vare. Tilkallingsvikar: Vikar uten bestemt stillingsprosent. Møter på arbeid etter forespørsel når sykdom etc. skaper akutt og kortvarige hull i vaktlistene. Skal ha arbeidsavtale som er dekkende for alle dager det arbeides. Løsmedarbeider/ekstrahjelp: Samme som tilkallingsvikar. Prosjektarbeid/engasjement: Ansettelse for å utføre tidsbegrensede oppgaver som avviker tydelig fra arbeidsoppgaver som normalt utføres i bedriften. OBS en frilansjournalist er ikke en arbeidstaker, verken midlertidig eller fast ansatt. En frilanser skal levere forhåndsavtalte tjenester/produkter, og skal ikke ha annen forpliktelse enn å levere avtalt produkt/tjeneste til avtalt tid. Men en frilanser kan også ha vikariat eller ta tilkallingsvakter. Når frilanseren har en vakt, er hun/han midlertidig ansatt. Noen gode råd i starten (kryss ut når du har utført): Finn ut hvem som er klubbleder og ta kontakt med ham/henne Meld deg inn i NJ, dersom du ikke alt er medlem Du skal ha en arbeidsavtale, men skriv ikke under på noe før du har konsultert tillitsvalgte Få en orientering av klubbleder (eller andre i klubbstyret) om din rett på overtidsbetaling, ulempetillegg, reisegodtgjørelser osv., samt bedriftens ordninger for telefon, avisabonnement og lignende Avtal med ledelsen et tidspunkt for tilbakemelding om jobben du gjør og utsiktene videre. Side 11

12 Tillitsvalgte kan hjelpe deg med dette. Når du er kommet i gang Ta kontakt med klubben dersom det er noe du lurer på vedrørende arbeidsforholdet. Meld straks fra til klubbleder dersom du opplever forskjellsbehandling mellom midlertidige og fast ansatte. HUSK: Når du er midlertidig ansatt har du samme rettigheter som fast ansatte! Konfliktløsning/informasjonsplikt Informasjon er det beste middelet til å unngå konflikter. Lovverket stiller krav til bedriftens informasjonsplikt. Hvis konflikten ikke løses lokalt, kan du få hjelp av NJ. I verste fall kan du ta en tvist på saken og bringe den inn for de sentrale organisasjonene NJ og MBL. Avtaleverket er laget for å dempe konflikter og regulerer nøye hvilke krav som kan stilles. Er bedriften/ledelsen forpliktet til å informere og samarbeide med ansatte/tillitsvalgte? Ja. MBL/NHO og NJ er enige om at dette er nødvendig. Organisasjonene oppfordrer bedriftene til å inngå avtale med ansatte/tillitsvalgte, for å regulere medinnflytelse og medbestemmelse for de ansatte. Når en av partene ber om det skal en ha møte for å få på plass slik avtale. Tillitsvalgte kan også søke hjelp hos NJ i en slik prosess. Dypdykk: Hovedavtalens kapittel 9, paragraf 9 1 og 9 2. Side 12

13 Hva må bedriften informere om? Klubbleder skal få vite om den økonomiske situasjonen til bedriften, videre drift av selskapet. Hvis den økonomiske situasjonen i bedriften endrer seg skal ledelsen så tidlig som mulig drøfte dette med de tillitsvalgte. En skal ha møte om den økonomiske situasjonen minst en gang i måneden, hvis ikke annet er avtalt. Tillitsvalgte har krav på slikt møte hvis hun ber om det. Redaksjonsledelsen skal også så tidlig som mulig orientere tillitsvalgte om redaksjonens forslag til budsjett. Dypdykk: Hovedavtalens kapittel 9, paragraf 9 3 og 9 7. Når har tillitsvalgte krav på å få uttale seg til ledelsen? Klubblederen skal få uttale seg før styret behandler en sak. I saker som handler om ansattes jobb og arbeidsforhold, skal de tillitsvalgte få komme med sine synspunkter saken tas opp til behandling. Ledelsen kan ikke avvise synspunktene uten å grunngi dette. Fra et slikt møte skal partene sette opp protokoll. Dypdykk: Hovedavtalens kapittel 9, paragraf 9 6. Hva kan bedriften informere om? Hvis du som tillitsvalgt spør om det, skal du ha tilgang til bedriftens regnskaper. Hvis den tillitsvalgte ber om oversikt over lønns og arbeidsforhold for NJ medlemmene, har hun/han krav på dette. Dypdykk: Hovedavtalens kapittel 9, paragraf 9 7. Journalistavtalens kapittel 1, paragraf 5. Hvis det oppstår en konflikt, hva gjør jeg? Bruk klubblederen. Hun har mange flere virkemidler og kjennskap til dine rettigheter enn du som vanlig medlem har. Eksempel: Klubben er uenig med ledelsen om ansettelse av en person som har vært vikar lenge? Side 13

14 Hvis vikaren har jobba sammenhengende for bedriften i ett år har hun fortrinnsrett ved nyansettelse i redaksjonen, hvis hun ellers står likt med andre søkere. Dypdykk: Journalistavtalens kapittel 1, paragraf 2. Du får ikke utbetalt overtiden din? Dypdykk: Bruk av overtid samt godtgjørelse for dette finner du mer om i Journalistavtalens kapittel 8, paragraf Når dere ikke blir enige Undertegn en tvisteprotokoll der uenigheten blir beskrevet. Da oversendes den til de sentrale organisasjonene NJ og MBL til endelig avgjørelse. Konsulter NJ før du gjør dette. Kollegaen får langt bedre lønn enn meg. Hva gjør jeg? Ta saken opp med klubbleder. Søk hjelp til å sjekke om lønna di stemmer med minstelønnssats og ansiennitet for utdanning og alderstillegg. Husk at ALLE skal ha personlig tillegg. Dypdykk: Journalistavtalens kapittel 4, paragraf 9,10 og 11. Ferie Ferieavvikling Du har rett på minst 25 arbeidsdagers ferie i løpet av året. Minst 18 av dem skal være sammenhengende i perioden 1. juni til 30. september. Har du passert 60 år har du rett på ei uke til. MMMMMMMMMMer om tilleggsferien. Kan sjefen bestemme når jeg kan ta ferie? Dere skal forhandle om når du skal ha ferie. Minst to måneder før ferien skal du få vite ferieavviklingsplanen. Bedriften kan endre den hvis det oppstår uforutsette problemer med Side 14

15 driften. Har du bestilt billetter osv som ikke kan endres, må du opplyse bedriften om det når kravet om å flytte ferie kommer. Da må bedriften dekke dine utlegg. Mer i 6 i ferieloven. Jeg har ei friuke i min turnus midt i ferien. Hvilken betydning får det for min ferie? Har du turnusfri midt i ferien teller ikke de dagene som ferie. Mer i 5 4 i ferieloven Kan jeg si nei til å jobbe helgevakt helga før feriestart, og helga før ferien er slutt? Du har rett på fri enten søndagen før eller søndagen etter ferieslutt hvis du tar lenger ferie enn 6 arbeidsdager. Mer i Ferielovens 5 5 Jeg har nettopp begynt å jobbe. Hvordan blir det med ferie da? Starter du i jobben før 30. september har du rett på 25 arbeidsdagers ferie. Starter du etter den datoen har du rett på seks arbeidsdagers ferie. Du kan si nei til å avvikle ferie hvis du ikke har tjent opp nok feriepenger til å dekke bortfallet av lønn. Unntaket er hvis hele bedriften innstiller drifta i ferien. Da kan du bli pålagt å ta ut ferie selv om du ikke har feriepenger. Mer i ferielovens 5 3, og 5 6 Jeg ønsker ikke å ta ut all ferien, og vil heller ha den utbetalt i lønn? Hvor mye ferie kan jeg overføre til neste år? Du kan overføre hele eller deler av ferien etter avtale med din arbeidsgiver. Mer i ferielovens 7 3, og bilag 7 i journalistavtalen, pkt. 6. Jeg og en kollega vil ha ferie samtidig. Hvem bestemmer? Side 15

16 Bedriften skal drøfte dette sammen med deg og din kollega, eller med tillitsvalgte. Men det er bedriften som til slutt bestemmer. Mer i ferielovens 6 1 og 6 2. Pensjon Bedriften skal ha pensjonsavtale. Journalistene som omfattes av MBL avtalen har en bedre ordning enn loven. Journalistavtalen sier at pensjonen din skal være god og forutsigbar,rundt 2/3 av opprinnelig lønn. Innen 31.mars 2010 skal alle med innskuddsbaserte ordninger ha 4 prosent eller 7 prosent av lønna som pensjonsinnskudd. Alle skal også ha en uførdekning. Mer finner du i Journalistavtalen kapittel 9, 31 Spørsmål: Har jeg krav på tjenestepensjon ut over lovens minimum? SVAR: Innen 31. mars 2010 skal pensjonen være bedre enn lovens minimum. Det vil si en ordning med følgende satser: Inntektsnivå 1G 5G 6G 12G Prosent av pensjonsgrunnlaget Minimum 4 Minimum 6 G= Grunnbeløpet i folketrygden = kroner per (reguleres hvert år) Det skal også etableres uføreforsikring der du ikke trenger å betale pensjonsinnskudd hvis du blir ufør. De ansatte kan bli enige om en bedre ordning. Da kan bedriften skyte inn dette, eller de ansatte kan betale av sin egen lønn. Kan bedriften endre pensjonsavtalen selv om de ansatte nekter? Ja, men det skal forhandles om endringer. Blir dere ikke enige er det 15 måneders oppsigelsesfrist på ordningene. Se Journalistavtalens 31, punkt 2 og 3. Side 16

17 Kan vi forhandle om pensjon? Det skal forhandles om pensjon dersom den skal endres. Pensjon er meget komplisert, og kan få store konsekvenser når du blir pensjonist. Bruk derfor NJs sekretariat for å kvalitetssikre avtalene som forhandles fram. Hvor høy bør pensjonen min være for at jeg ikke skal få dårligere råd når jeg blir pensjonist? Du bør ha rundt 2/3 av lønna di i pensjonen dersom du skal opprettholde kjøpekraften når du blir pensjonist. En annen viktig forutsetning for å opprettholde kjøpekraften er at du ikke har mye gjeld. Hva skjer med pensjonen min hvis bedriften går konkurs? Bedriften skal sikre pensjonsinnbetalingene slik at de ikke berøres av en konkurs. Hva skjer med pensjonen min hvis jeg skifter jobb? Du får en fripolise på det beløpet du har betalt inn på ordningen. Du kan velge å fortsette å betale på den eller flytte den over til pensjonsavtalen hos ny arbeidsgiver. Du kan ikke få den utbetalt. Side 17

Smått er godt - kanskje

Smått er godt - kanskje Smått er godt - kanskje Småredaksjonsutvalgets innstilling 29. januar 2007 09.03.2007 Side 1 Innledning Småredaksjonsutvalget ble nedsatt etter klare innspill på lokallagslederkonferansen våren 2006. ene

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Mediebedriftenes Landsforening

Mediebedriftenes Landsforening Medielønn Mediebedriftenes Landsforening i samarbeid med NJ NORSK JOURNALISTLAG Veiledning for utfylling av lønnsstatistikk for redaksjonelle medarbeidere 03.01.2014 bruk-1a.doc MEDIELØNN Veiledning for

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING i samarbeid med NJ NORSK JOURNALISTLAG Veiledning for utfylling av lønnsstatistikk for redaksjonelle medarbeidere 08.01.2016 bruk-1 Mediebedriftene Veiledning for utfylling

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen privat sektor Introduksjon til de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen(e) Hovedtemaer 1. Generelt om hovedavtalene 2. Valg av

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye?

Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye? NOTAT Til: Landsstyret Dato: 09.10.2012 Saksnummer: 12-533 Rekruttering strategi 2012 Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye? Antallet medlemmer i NJ økte jevn og trutt frem til 2009. Man så opplevde

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

vedrørende tariffrevisjonen 2006 Overenskomst for aviser, ukepressen, digitale medier og etermedier.

vedrørende tariffrevisjonen 2006 Overenskomst for aviser, ukepressen, digitale medier og etermedier. MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-0056 mellom NORSK JOURNALISTLAG på den ene side og MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende tariffrevisjonen 2006 Overenskomst for aviser, ukepressen,

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

NJs program 2007-2009

NJs program 2007-2009 NJs program 2007-2009 Forslag fra AU 27.02.2007: NJs formål og uavhengighet 1. Norsk Journalistlag skal ivareta medlemmenes økonomiske, sosiale, faglige og ideelle interesser. NJ vil aktivt forsvare organisasjonens

Detaljer

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om...

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om... Know your rights! Hva er dette... Arbeidsforholdene i Norge er stort sett ryddige, men det finnes enkelte som utnytter at ansatte kan lite om egne rettigheter. Det er særlig unge arbeidstagere som er lett

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst Energiavtalene Temadag 23. august 2017 Trygve Nøst Hvorfor har vi to energiavtaler? Har sin bakgrunn i tariffoppgjøret i 2006 - Forhandlingsløsning med alle unntatt EL og IT - Meklingsløsning med EL og

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett 1 For deg som er tillitsvalgt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fortrinnsrett for deltidsansatte reguleres i paragrafene 14-1, 14-3 og 14-4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

NOTAT. Innstilling fra arbeidsutvalget for forslagene til NJs landsmøtet

NOTAT. Innstilling fra arbeidsutvalget for forslagene til NJs landsmøtet NOTAT Til: Fra: Landsstyret Arbeidsutvalget Dato: 18.01.2017 Innstilling fra arbeidsutvalget for forslagene til NJs landsmøtet Arbeidsutvalget har behandlet alle forslagene som kom inn fra organisasjonen

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A Parallellsesjon Virke overenskomster TV-kurs 19. januar 2016 Lilly Elvekrok Agerup juridisk rådgiver Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidige ansettelser Midlertidig ansettelse Advokat Line Solhaug 18.10.2016 Tema 1) Fast ansettelse eller midlertidig ansettelse? 2) Krav til arbeidsavtalen 3) Prøvetid 4) Gjennomsnittsberegning 5)

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Avtale om utveksling av reiselivsreportasjer mellom mediebedrifter i Polaris Media ASA

Avtale om utveksling av reiselivsreportasjer mellom mediebedrifter i Polaris Media ASA Avtale om utveksling av reiselivsreportasjer mellom mediebedrifter i Polaris Media ASA 1. Parter og partsforhold Parter i denne avtale er medieselskaper i Polaris Media ASA, som fremgår av vedlegg 1 i

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 Dato Kapittel 04.07.2008 232 02 2. PERSONELL 232 02 Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og PARAT TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 KAP. O INNHOLD

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte

Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte Henrik Munthe, advokat, Næringslivets Hovedorganisasjon I de aller fleste mediebedriftene er det inngått en eller

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie Regnearket 30-2016 Aktiver innhold/makroer For å få fram gule felt som det skal skrives JA i for å vise fasitsvar: Trykk Ctrl + V For å få bort de gule feltene: Trykk Ctrl + S Hvis du vil ha skrevet JA

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di

Fagforbundet sjekker lønna di Fagforbundet sjekker lønna di Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Vi er synlige og nære ute på arbeidsplassene, når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlems-bedrifter

Detaljer

Korpset som arbeidsgiver

Korpset som arbeidsgiver Korpset som arbeidsgiver Hva skal vi snakke om? Juridiske rammer Praktisk gjennomføring Ansvar og ledelse Først litt juss Arbeidsgiver og arbeidstaker Aml. 1-8: (1) «Med arbeidstaker menes i denne lov

Detaljer

Nedbemanning. Styrkeløftet 30.11.15. Knut Skaslien

Nedbemanning. Styrkeløftet 30.11.15. Knut Skaslien Nedbemanning Styrkeløftet 30.11.15 Knut Skaslien Landsstyrets 10 bud: NJs prinsipper ved nedbemanning 1. Nei til nedbemanning Vær kritisk til bedrifts-/konsernledelsens analyse av virkeligheten og framtidsutsiktene.

Detaljer

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk»

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Ragnhid Brataker NITO Tariffutvalget Spekter Trondheim Oktober 2017 Navn og takk for at jeg fikk komme. Håper dere hadde en fin kveld i går. Fint og snakke med dere som

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Bilag 1 Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Avtale om engasjement mellom Navn: Adr.: Personnr.:

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende.

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende. 1 Innhold Hva er konkurransebegrensende avtaler?... 3 Hovedregel... 3 Varighet... 3 Kompensasjon... 4 Krav til redegjørelse... 4 Oppsigelse fra arbeidsgivers side... 5 Øverste leder... 5 Andre typer klausuler

Detaljer

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014 Kontaktpersoner: Terje Hovet Tlf: 95 14 08 60 Iselin B. Seeberg Tlf: 95 21 85 69 Geir Engen Tlf. 95 19 90 67 Therese Korsmo Pedersen Tlf: 97 73 68 22 A. ENIGHET ETTER MEKLING I AVISBUDOPPGJØRET B. LUNSJSEMINAR

Detaljer

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 TARIFFAVTALE TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 INNHOLD TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS

Detaljer

Hovedpunkter i Hovedavtalen

Hovedpunkter i Hovedavtalen Hovedpunkter i Hovedavtalen Temadag Tariffavtalen på 1,2,3 23. august 2017 Barbro Noss Formålet med Hovedavtalen Skape best mulig samarbeidsgrunnlag Lage rammer for gode prosesser For en positiv utvikling

Detaljer

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten STAB OG STØTTE Vår saksbehandler: Ingunn Minnesjord Tlf.dir:32866375 Dato: 11.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/8074-3 Deres referanse: Arkivkode: 515 HO AVTALE OM GJENNOMSNITTSBEREGNING MELLOM KONGS

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver 12: Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen Del B Medbestemmelse, rettigheter og plikter m.m. Barnehageloven Opplæringsloven

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret Arbeidsmiljøsenteret Historisk utvikling 1892: 1894: 1935: 1936: 1936: 1956: 1958: 1977: Lov om tilsyn i fabrikker (Arbeidstiden for ungdom mellom 14 og 18 år ble begrenset til 10 timer) Lov om ulykkesforsikring

Detaljer

ARBEIDSTIDSKURS. Faglig oppdatering: Heltid

ARBEIDSTIDSKURS. Faglig oppdatering: Heltid ARBEIDSTIDSKURS Faglig oppdatering: Heltid Innhold 1. Fortrinnsrett for deltidsansatte 2. Rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid 3. Rett til fast ansettelse etter «4 års regelen Aml 14-3 (1)

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Individuell arbeidsrett del 1

Individuell arbeidsrett del 1 Individuell arbeidsrett del 1 Inngåelse av arbeidsforholdet Trinn3 for privat sektor Grunnopplæring for nye tillitsvalgte KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Dok. 2 19. april kl. 15:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser?

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser? 08.11.2012 / Advokat Gunn Kristin Q. Olimstad Vikarbyrådirektivet Konsekvenser? www.steenstrup.no OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ Tema Hva er innleie? Når er det lov å leie inn arbeidstakere?

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale?

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 12.04.2007 Ref. nr.: 06/21748 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 06/07 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid

Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid Avtalen gjelder for perioden 28.03.16 26.03.17. Formålet: ivareta brukernes behov og sikre tjenesteleveransen er å ivareta ansattes individuelle ønsker

Detaljer

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold De viktigste lovparagrafer i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og tvistebehandling Fraktefartøyenes Rederiforening 1. Ansettelse Skipsarbeidsloven

Detaljer

Rettigheter ved svangerskap og fødsel

Rettigheter ved svangerskap og fødsel Rettigheter ved svangerskap og fødsel Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. - 10. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver Avdeling

Detaljer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer Opplysningene i denne brosjyren er basert på aktuelle avtaler og lover som var gjeldende i oktober 2008. Brosjyren finnes også i en nettbasert versjon på Fellesforbundets hjemmesider som vil bli oppdatert

Detaljer

Journalist i konflikt - 2013

Journalist i konflikt - 2013 MBL-oppgjøret 2013 Journalist i konflikt - 2013 Medlemmenes plikter og rettigheter Når NJs landsstyre har fattet vedtak om konflikt, har det enkelte medlem som direkte omfattes av vedtaket, plikt til å

Detaljer

Korpset som arbeidsgiver

Korpset som arbeidsgiver Korpset som arbeidsgiver Ny dirigent? Korpset som arbeidsgiver: Juridiske rammer Ulike modeller for ansettelse Ansvar og ledelse Oppsigelse Frivillighet men ikke helt fritt frem Relevant lovverk: Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

Innhold i denne presentasjonen

Innhold i denne presentasjonen Hovedavtalen Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale? Oppbygging av PBL-As hovedavtale Innledning Medbestemmelse Arbeidsgivers styringsrett

Detaljer