Smått er godt - kanskje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smått er godt - kanskje"

Transkript

1 Smått er godt - kanskje Småredaksjonsutvalgets innstilling 29. januar Side 1

2 Innledning Småredaksjonsutvalget ble nedsatt etter klare innspill på lokallagslederkonferansen våren ene så behovet for at NJ får en egen politikk rettet mot redaksjoner med færre enn 10 redaksjonelle medarbeidere. Bakgrunnen er problemstillinger Arbeidsforskningsinstituttet kartla i sin arbeidslivsundersøkelse i Utvalget har spurt lokallag og klubbledere om aktuell problematikk. Rapporten inneholder konkrete forslag til strakstiltak, forslag til langsiktige tiltak og forslag til handlingsplanen for de neste to åra. Utvalget har hatt to dagsmøter og utstrakt samarbeid pr epost. Håkon Okkenhaug (sign) Mona Askerød (sign) Lena Kleveland (sign) leder Innhold Oppsummering... 2 AFI-undersøkelsen Utvalgets undersøkelse... 3 Fire tiltaksnivåer 4 Konkrete forslag: Til lokallagsledersamlingene.. 4 Til landsstyret/landsmøtet.. 5 Til tiltaksplanen.. 5 Vedlegg: Mandat.. 7 Svar på undersøkelsene.. 8 Oppsummering og forslag Smått er ikke like godt bestandig. "Tatt av ordet", Arbeidslivsforskningsinstiuttets (AFI) undersøkelse fra 2005 viser at misnøyen både med arbeidssituasjonen og NJ som organisasjon er større i de små redaksjonene enn i de store. Vår undersøkelse blant redaksjonsklubber og lokallag viser at det er stor oppslutning om organisasjonen, men at lokallagene ikke alltid klarer å treffe de små redaksjonene med sine tilbud om kurs, debattmøter og faglige tema. Hovedspørsmålet vi ber landsstyret om å diskutere er hvor mye ressurser NJ skal bruke på medlemmene i de minste redaksjonene. NJ har medlemmer i redaksjoner med færre enn 10 ansatte, fordelt på drøye 390 bedrifter i dags-, uke-, og fagpresse. Tar vi bare for oss dagspresse/ukepresse dreier det seg om 640 medlemmer i 173 bedrifter. Vi har ikke kartlagt hvor mange i disse redaksjonene som ikke er medlemmer eller hvorfor de velger å ikke være det. Er det her vi skal bygge opp tilhørigheten til organisasjonen? For utvalget virker det som om det er et stort potensial i å forbedre arbeidssituasjonen i de minste av våre medlemsbedrifter Side 2

3 Forslag: Derfor foreslår vi at NJ de neste to årene har et spesielt blikk på de små redaksjonene. Mer konkret foreslår vi at NJ lager ferdige pakker, både på faglige tilbud (for eksempel i samarbeid med IJ, og eventuelt LLA), og organisasjonskurs spesielt rettet mot de små, samt tilbud til de enkelte medarbeiderne som har en meget tøff hverdag der de opplever at de er uunnværlige. De detaljerte forslagene finnes på side fire og fem i rapporten. Vi foreslår følgende punkt tatt inn i tiltaksplanen for : "NJ skal utforme en framtidsrettet politikk rettet mot de små redaksjonene, rekruttere og drive organisasjonsbygging i disse." AFI-undersøkelsen Tatt av ordet går grundig inn i å sammenligne arbeidssituasjonen i forskjellige mediebedrifter. For utvalget er det naturlig å ta utgangspunkt i å sammenligne situasjonen mellom de små redaksjonene kontra større redaksjoner. Oppsummert viser den følgende situasjon: Lavt lønnsnivå Kreativt press Flere unge, flere kvinner og flere midlertidige En rekke parallelle oppgaver som gir konsentrasjonsproblemer Blir pålagt oppgaver som en ikke vil ha Kan ikke ta ferie når en selv ønsker Dårligere informasjon fra ledelsen enn i større bedrifter Mer kritisk til ledelsen i bedriften Går på arbeid selv om en er syk ellers må kolleger ta støyten Føler seg uunnværlig Opplever tilfredshet i arbeidet fordi de hjelper den lille mann I tillegg er ansatte i små redaksjoner mindre tilfreds med NJ som organisasjon enn ansatte i større redaksjoner. 30 % er misfornøyd i de små redaksjonene, 19 % i de større.. Utvalgets undersøkelse I tillegg til AFI-rapporten har vi laget en egen undersøkelse som viser tendenser, ikke noen endelige konklusjoner. I stedet for å gå på enkeltmedlemmer har vi konsentrert oss om klubbledere og lokallagsledere. To småklubber fra hvert lokallag (avis, radio og TV) fikk tilbud om å delta i undersøkelsen, totalt 23 av 39 svarte. På samme måte ble alle lokallagslederne bedt om å svare. 11 av dem responderte. Resultatet finnes i vedleggene. Undersøkelsen understøtter AFI-rapporten, men viser i tillegg at det er stor forskjell i hvordan lokallagene og redaksjonsklubbene opplever hverandre. Redaksjonsklubbene oppfatter seg som langt sterkere enn lokallagene oppfatter klubbene. Redaksjonsklubbene mener (ikke unaturlig) at de er flinke til å møte på samlinger i lokallagets regi. ene deler ikke den oppfatningen. Størst skilnad er det imidlertid når vi spør om lokallagenes tilbud passer til klubbenes ønsker. Her mener et overveldende flertall av lokallagene (over 80 %) at de gir tilbud til småredaksjonene, mens småredaksjonene selv i atskillig mindre grad (55 %) mener at de får et slik tilbud. Her er det tydelig noe å ta tak i. Derfor kommer utvalget med konkrete forslag Side 3

4 Fire tiltaksnivåer Utvalget har segmentert sine forslag i fire grupper: 1. Faglige tema samarbeid med IJ, NJ og LLA om desentraliserte faglige kurs 2. Medlemsrettede tiltak hvordan overlever du i hverdagen 3. rettede tiltak avtaleverk, arbeidsmiljø osv 4. srettede tiltak hvordan drive lokallagsarbeid. Vi er ikke utdypende på noen av områdene. Vi mener det er viktig at organisasjonen jobber videre med dette som utgangspunkt. 1. Faglige tema: IJ til folket Mange små redaksjoner har ikke råd til å sende folk på fagrettede kurs. Det er dyrt og vanskelig å erstatte vedkommende i det daglige, selv om IJ har vikarstøtteordning spesielt rettet mot disse redaksjonene. Derfor mener vi organisasjonen må samarbeide med IJ - og eventuelt LLA hvis det er hensiktsmessig - om å lage faglige kurs i distriktene, spesielt rettet mot de små redaksjonene. Det vil både få ned kostnader og reisetid for bedriftene. Her kan lokallagene ha en sentral rolle både i å kartlegge behov i sitt distrikt, og å koordinere kurs. et i Bergen har allerede avviklet Digital Sporhund ut fra dette konseptet med stor suksess. 2. Medlemsrettede tiltak Mange ansatte i små redaksjoner opplever at de er uunnværlige. De vet at hvis de er syke blir det kanskje dobbelt så mye å gjøre på kollegaen. Er det da lov å være syk? AFI-undersøkelsen avdekker mange problemstillinger som er unike for mindre redaksjoner. Her bør NJ lage egne brosjyrer/nettsider beregnet på enkeltmedlemmer. Tema som utbrenthet, smartere jobbing, rettigheter, osv er aktuelle. 3. rettede tiltak I mange små redaksjoner jobber du tett med ledelsen. Derfor er det vanskelig å ta de tøffe sakene. Sekretariatet bidrar i en del tilfeller med stort hell. Tatt av ordet (s. 49) viser at konfliktnivået er høyere i lokalavisredaksjoner enn i de større redaksjonene. Konfliktløsning, hvordan du takler uproffe ledere blir derfor et viktig område for å forbedre arbeidsmiljøet i disse redaksjonene. Avtaleverk er komplisert, kanskje bør vi lage en slags Rettigheter for dummies, med de enkleste spørsmålene som ferierettigheter, rettigheter som midlertidig ansatt, arbeidsmiljølov, overtid. Disse kan også gå inn i en OSS (Ofte Stilte Spørsmål) på NJs nettsider. Et annet forslag er å utvikle et kvalitetssikringssystem der klubbledere enkelt kan krysse av på ting de skal gjøre, og med ideark på ting de kan gjøre. Slike sjekklister bør være nedlastbare fra nettsidene.. 4. srettede tiltak ene har en viktigere rolle overfor småredaksjonene enn overfor de store. De store er i mange tilfeller selvgående, mens situasjonen er annerledes for de små. Derfor må NJ hjelpe lokallagene slik at de kan støtte opp småklubbene. Vi foreslår egne ressurssider på nettet, småtillitsråd, startpakke for klubbdannelse. NJ bør også utvikle kvalitetsikringssystemer for lokallagene på samme måte som for klubbene Side 4

5 Konkrete forslag Strakstiltak: Dette er tiltak som allerede delvis er i arbeid i sekretariatet, og handler delvis om systematisering av eksisterende informasjon. Her ser utvalget for seg at nettsidene til NJ vil være veldig viktige. * OSS (ofte spurte spørsmål) på nettet * Hvordan starter du klubb (en pakke med markedsføringstiltak, rutiner osv) * Støtte til lokale forhandlinger * Markedsføring av frikjøpsordningen for lokallag. I dag benyttes denne ordningen i liten grad, til tross for at de fleste lokallagene mener at tid er den største knapphetsfaktoren for å få fart på det faglige arbeidet. Til lokallagsledersamlingene: slederne bør gjøres oppmerksomme på frikjøpsordningen og hvordan den kan brukes. Erfaringsutveksling mellom lokallagene i rekrutteringskampanjer er viktig, og kan ikke fremheves for ofte. Til landsstyret/landsmøtet: En avklaring på hvor mye ressurser organisasjonen skal bruke på de små redaksjonene. De siste åra har NJ hatt fokus på journalistutdanningene som rekrutteringssted. Utvalget mener at de små redaksjonene også er viktige i rekrutteringssammenheng. Det er en parallell mellom rekruttering på studiesteder og i småredaksjoner. Ikke alle som begynner i små redaksjoner har journalistutdanning. En god del jobber seg inn i yrket på gammelmåten i de mindre redaksjonene. Fra begge retninger vil en naturlig karrierevei være å gå fra små redaksjoner til større. Dessuten er det viktig at medarbeidernes rettigheter settes i fokus på et tidlig tidspunkt i karrieren. Det vil i større grad skape forståelse for de konflikter organisasjonen går inn i, og vil lettere føre til løsninger. Dessuten ser vi at stadig flere gratisaviser kommer ut. Der er ofte lønns- og arbeidsforholdene under enhver kritikk. NJ må ha en bevisst strategi opp mot disse redaksjonene. I en tid der gratisavisene er på full fart inn er det viktig å hjelpe disse medarbeiderne til ordnede arbeidsforhold. Spørsmålet landsstyret og landsmøtet bes ta stilling til er om denne rekrutteringsveien er så viktig for oss at vi vil bruke ressurser på den. Til tiltaksplanen Utvalget kommer med følgende forslag til tekst i tiltaksplanen for de neste to åra. Det er tatt utgangspunkt i eksisterende tiltaksplan Nytt punkt 9 (forskyver de resterende): Mindre redaksjoner: NJ skal utvikle en framtidsrettet politikk rettet mot de små redaksjonene, rekruttere og drive organisasjonsbygging i denne medlemsgruppen Side 5

6 Vedlegg 1: Mandat Medlemmer: Utvalget består av Håkon Okkenhaug (leder), Lena Kleveland, Mona Askerød. Mål: Utvalget skal utforme NJs politikk overfor redaksjoner med 10 eller færre redaksjonelle medarbeidere på alle publiseringsplattformer. Utvalget skal behandle spørsmål av både faglig og fagligpolitisk karakter. Målet er å forbedre arbeidssituasjonen for medarbeidere i små redaksjoner, og styrke organisasjonstilhørigheten. Utvalget skal komme med konkrete forslag til tiltak som kan gjennomføres så raskt som mulig. Dessuten skal utvalget komme med forslag til handlingsplan på dette temaet for neste landsmøteperiode, og hvordan oppfølgingen kan forankres i organisasjonen. Framdrift: Utvalget skal legge fram sin innstilling for landsstyret i februar og for videre behandling i landsråd og landsmøte våren Budsjett: Utvalget legger opp til to dagsmøter i desember og januar. I tillegg vil det bli kommunikasjon pr epost. Dermed kan vi holde oss innenfor en budsjettramme på kroner Side 6

7 Vedlegg 2: Svar på undersøkelsen Føler du tilhørighet til NJ? 5 45,0 35,0 25,0 15,0 5,0 Redaksjonsklubben er sterk 35,0 25,0 15,0 5, Side 7

8 Det er stor gjennomtrekk i redaksjonen 5 45,0 35,0 25,0 15,0 5,0 Lønnsnivået er høyt Side 8

9 ene møter på tillitsråd og andre faglige samlinger 6 5 Gjør lokallagene noe spesielt overfor småredaksjonene? Ja Nei Side 9

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av:

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av: RAPPORT FRA NJS MIDLERTIDIGUTVALG MARS 2011 1 Innhold Innledning!!!!!!!!!!! 3 Utvalget!!!!!!!!!!! 3 Dette er undersøkelsene!!!!!!!!! 3 Klubblederundersøkelsen!!!!!!!!! 5! Antall midlertidige i bransjen!!!!!!!

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-12 Institutt for journalistikk NR-utvalgets rapport m.m. I sitt møte 13. februar 2012 fattet NR-styret følgende vedtak i sak 2012-07: Det opprettes

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Faste grep om helsa i hektiske kontor

Faste grep om helsa i hektiske kontor Faste grep om helsa i hektiske kontor En undersøkelse av helsesekretærenes arbeidsforhold ved fastlegekontor av Kristin Reichborn-Kjennerud Notat 14/2010 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Kompetanseutvalgets rapport

Kompetanseutvalgets rapport NOTAT Til: Fra: Landsstyret Kompetanseutvalget Dato: 03.04.2013 Saksnummer: 12-785 Kompetanseutvalgets rapport Landsstyret nedsatte i oktober 2012 et utvalg som fikk følgende mandat: Kompetanseutvalget

Detaljer

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Vesterålsregionen Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Deltakerne i Kvinnekompasse Samling på Naustet i Sigerfjord. Foto: Hilde Jørgensen Bakgrunn for utviklingsprogrammet

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud RAPPORT Bistandstorget i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud Resultater fra spørreundersøkelse blant Bistandstorgets

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 Innhold Forord side 3 Om å velge det etiske perspektiv. side 4 ETISK REGNSKAP - hvorfor gjør vi det - hvordan - og hva så videre?

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Prest i Den norske kirke

Prest i Den norske kirke Prest i Den norske kirke En rapport om presters arbeidsforhold Ida Marie Høeg og Ann Kristin Gresaker KIFO Notat nr 5/2009 INNHOLD 1.0 INNLEDNING...3 2.0 RESPONDENTENE...10 3.0 ARBEIDSFORHOLD OG TRIVSEL...13

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune Sven Erik Skønberg Østfoldforskning OR 09.07 August/september 2007 www.sto.no RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009 Torill Holth Lederutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 MODULENES SAMMENSETNING OG LÆRINGSMÅL...

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer