REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE"

Transkript

1 REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet side 9 Regnskapsskjema 2B investeringsregnskapet side 9 Regnskap pr. ansvar drift side 10 Regnskap pr. ansvar investering side 13 Detaljert balanse side 14 Noter: 1 Endring i arbeidskapital side 18 2 Pensjon side 19 3 Garantiansvar side 20 4 Fordringer/gjeld KF/IKS 27 side 20 5 Aksjer og andeler side 21 6 Bruk/avsetning fond side 22 7 Kapitalkonto side 23 8 Interkommunalt samarbeid 27 side 23 9 Salg finansielle AM/avkastning innskutt kapital side Opplysninger om anvendte regnskapsprinsipper side Organisering av kommunen, organisasjonskart side Vesentlige poster side Vesentlige transaksjoner side Avskrivbare anleggsmiddel side Investeringsoversikt side Finansielle OM side Langsiktige obligasjoner side Langsiktige lån og avdrag inkl. ekstern gjeld side Spes. av endring RP + regnskapsmessig mer-/mindreforbruk side Vesentlige forpliktelser inkl. leasing side Selvkostområder side Årsverk, 3 års utvikling, lønn ledelse/revisjon side Betingede hendelser, forhold etter balansedagen side 32 Andre oversikter: Næringsfondet bevegelser 2013 side 33 Omdømmefondet bevegelser 2013 side 34 Oversikt legater 2013 side 35 Bruk erstatningskraft til kommunens bygg og anlegg side 35 2

3 Økonomisk oversikt drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,86 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,22 Overføringer med krav til motytelse , , , ,43 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , , ,00 Eiendomsskatt , , , ,00 Andre direkte og indirekte skatter , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,51 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,30 Sosiale utgifter , , , ,54 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,25 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,43 Overføringer , , , ,62 Avskrivninger , ,00 0, ,00 Fordelte utgifter , , , ,88 Sum driftsutgifter , , , ,26 Brutto driftsresultat , , , ,25 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , ,95 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,95 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,06 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,00 Utlån , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,06 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,11 Motpost avskrivninger , ,00 0, ,00 Netto driftsresultat , , , ,14 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,98 0, ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, ,00 Bruk av bundne fond , , , ,29 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,29 Overført til investeringsregnskapet , , , ,45 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond , , , ,00 Avsatt til bundne fond , , , ,00 Avsatt til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,45 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,68 0,00 0, ,98 3

4 Økonomisk oversikt investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,00 0,00 0,00 Andre salgsinntekter ,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse ,00 0,00 0,00 0,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer , ,00 0,00 0,00 Renteinntekter og utbytte , ,02 0,00 0,00 Sum inntekter , ,02 0,00 0,00 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,37 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer , , , ,45 Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,82 Finanstransaksjoner Avdrag på lån , , , ,00 Utlån , , , ,48 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond , ,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,48 Finansieringsbehov , , , ,30 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,12 Salg av aksjer og andeler ,00 0,00 0, ,57 Mottatte avdrag på utlån , ,00 0, ,16 Overført fra driftsbudsjettet , , , ,45 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , , ,00 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,30 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 4

5 Økonomiske oversikter - balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler , ,68 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,54 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,03 Utlån , ,51 Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 Aksjer og andeler , ,60 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,14 Herav: Kortsiktige fordringer , ,12 Konserninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,02 SUM EIENDELER , ,82 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,45 Herav: Disposisjonsfond , ,09 Bundne driftsfond , ,24 Ubundne investeringsfond , ,76 Bundne investeringsfond , ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,07 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,04 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,39 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 Kortsiktig gjeld , ,37 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,37 Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Premieavvik , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,82 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,35 Herav: Ubrukte lånemidler , ,71 Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 Andre memoriakonti , ,64 Motkonto til memoriakontiene , ,35 5

6 Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Regnskapsskjema 1B drift Regnskap Reg. bud Budsjett Regnskap Formannskap og kommunestyre Råd for eldre og funksjonsh Andre politiske råd og utvalg Overformynderi Partistøtte Kommune og stortingsvalg Revisjon/kontrollutvalg Res. tilleggs- og nye bevilgninger Sentraladministrasjon Konsesjonskraft

7 1023 Avtalefestet pensjon Bedriftshelsetjeneste IKT Opplæring MOT Værnesregionen Personvernombud Andre fellesutgifter Kirker Kirkegårder Andre religiøse formål TKE (avvikling) Offentlig servicekontor Kommunekasse NAV Økonomisk sosialhjelp Tillitsvalgtsordningen/verneombud Stipend/tilskudd til ungdom u utd PPT Værnesregionen Tilskudd ungd u utd (utgår - ny 1601) Sommerjobb for skoleungdom Voksenoppl/desent opplæring Skole- og folkebibliotek Tydal barne- og ungdomsskole Kulturskole Skolefritidsordning Barnehage Administrasjon HSO Barnevern Øk sosialhjelp - utgått, ikke i bruk Helsestasjon Jordmortjeneste Legetjeneste Psykisk helsearbeid Ambulansetjeneste Frisklivsentral Omsorgstjenesten Rehabiliteringstjeneste Kjøkken Næringskontor Tydal næringsfond Turistkontor Næring i verneområder Landbrukskontor Veterinær Komm. engasjement jord- og skogb Jord- og skogeiendommer Veterinærvakt Veisyn

8 4120 Ungdom Ungdomsklubb Skole- og folkebibliotek Museer/kulturvern Karolinerspillet Tilskudd kommunedelplan anlegg Tilskudd til lag og foreninger Administrasjon og saksbehandling Byggesak, plan og oppmåling Festeavgifter Kommunal vaktordning Telefoni Miljøadministrasjon Renhold Vaktmester Komm bygg, anlegg og eiendommer Kommunale utleieboliger Næringsbygg Prosj. idrettshall/komm. bygg (sperret) Maskiner og utstyr Veglys Vegdrift Samferdsel Vannverk Avløp og rensing Renovasjon Brannvesen Feiervesen Mva-kompensasjon investering Startlån - renter/avdrag mv Disposisjonsfond/ubundne fond T O T A L T

9 Regnskapsskjema 2A investering Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2B - investering Regnskap Reg.budsjett Budsjett Regnskap IKT Kommunale bygg, anlegg og eiendommer Kommunale utleieboliger Næringsbygg Maskiner og utstyr Vegdrift Vannverk Avløp og rensing Renovasjon Brannvesen T O T A L T

10 Regnskap pr. ansvar - drift Regnskap Buds(end) Budsjett Avvik Regnskap % Politiske styringsorganer og fellesfunksjoner 1001 Formannskap og kommunestyre Råd for eldre og funksjonshemmede Andre politiske råd og utvalg Overformynderi Partistøtte Kommune og stortingsvalg Revisjon/kontrollutvalg Res. tilleggs- og nye bevilgninger Sentraladministrasjon Konsesjonskraft Konsesjonsavgift Avtalefestet pensjon Bedriftshelsetjeneste IKT Opplæring MOT Værnesregionen Personvernombud Andre fellesutgifter Kirker Kirkegårder Andre religiøse formål TKE (avvikling) Offentlig servicekontor Kommunekasse NAV Økonomisk sosialhjelp Tillitsvalgtsordningen/verneombud Stipend/tilskudd til ungdom under utdanning Sum 1 Politiske styringsorganer og fellesfunk Oppvekst 2001 PPT Værnesregionen Tilskudd til ungdom under utdanning (utgår - ny ) 2003 Sommerjobb for skoleungdom Voksenopplæring/desentralisert opplæring Skole- og folkebibliotek Tydal barne- og ungdomsskole Kulturskole Skolefritidsordning Barnehage Sum 2 Oppvekst

11 3 Helse, sosial og omsorg 3101 Administrasjon HSO Barnevern Økonomisk sosialhjelp - utgått, skal ikke brukes Helsestasjon Jordmortjeneste Legetjeneste Psykisk helsearbeid Ambulansetjeneste Frisklivsentral Omsorgstjenesten Rehabiliteringstjeneste Kjøkken Sum 3 Helse, sosial og omsorg Næring, landbruk og kultur 4101 Næringskontor Tydal næringsfond Turistkontor Næring i verneområder Landbrukskontor Veterinær Komm. engasjement jord- og skogbruk Jord- og skogeiendommer Veterinærvakt Veisyn Ungdom Ungdomsklubb Skole- og folkebibliotek Museer/kulturvern Karolinerspillet Tilskudd kommunedelplan anlegg Tilskudd til lag og foreninger Sum 4 Næring, landbruk og kultur Teknikk og miljø 5101 Administrasjon og saksbehandling Byggesak, plan og oppmåling Festeavgifter Kommunal vaktordning Telefoni Miljøadministrasjon Renhold Vaktmester Kommunale bygg, anlegg og eiendommer Kommunale utleieboliger Næringsbygg Maskiner og utstyr Veglys

12 5151 Vegdrift Samferdsel Vannverk Avløp og rensing Renovasjon Brannvesen Feiervesen Sum 5 Teknikk og miljø Skatt, rammetilskudd, finans mv 8001 Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Rammetilskudd Øvrige generelle statstilskudd Mva-kompensasjon investering Startlån - renter/avdrag mv Renter av egne innskudd/lån, utbytte Avdrag på egne lån Tidligere års driftsresultat Disposisjonsfond/ubundne fond Bundne fond Overføring til investeringsregnskapet Avskrivninger Sum 8 Skatt, rammetilskudd, finans mv T O T A L T

13 Regnskap pr. ansvar investering Regnskap Buds(end) Budsjett Avvik Regnskap % Politiske styringsorganer og fellesfunksjoner 1025 IKT Andre fellesutgifter TKE (avvikling) Sum 1 Politiske styringsorganer og fellesfunksjoner Helse, sosial og omsorg 3124 Ambulansetjeneste Sum 3 Helse, sosial og omsorg Teknikk og miljø 5132 Kommunale bygg, anlegg og eiendommer Kommunale utleieboliger Næringsbygg Maskiner og utstyr Vegdrift Samferdsel Vannverk Avløp og rensing Renovasjon Brannvesen Sum 5 Teknikk og miljø Skatt, rammetilskudd, finans mv 9001 Startlån - renter/avdrag mv Renter av egne innskudd/lån, utbytte Disposisjonsfond/ubundne fond Overføring til investeringsregnskapet Sum 8 Skatt, rammetilskudd, finans T O T A L T

14 Detaljert balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler , ,68 Herav: Faste eiendommer og anlegg (note nr. 14) , , Faste eiend. og tomter , , Boliger , , Skole , , Barnehage , , Aldershjem - Helsesenter , , Nærings-/ Uleiebygg , , Andre kommunale bygg , , Anlegg Vannverk , , Anlegg Kloakk , , Renseanlegg , , Andre faste anlegg , , Ledningsnett , , Anleggsmidler TKE ,57 0,00 Utstyr, maskiner og transportmidler (note nr. 14) , , Inventar og utstyr , , Arbeidsmaskiner , , Transportmidler , ,59 Utlån , , Utlån NF AS - UNFA , , Utlån Disp.fond AS - UDFA , , Utlån NF private - UNFP , , Fondsobligasjoner Trønderenergi ,00 0, Utlån sosiallån , , Husbanken - videreutlån , ,51 Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 Aksjer og andeler (note nr.5) , , KLP - Egenkap. innskudd - EKAP , , Aksjer Komm. AS - AKSK ,00 518, IKS - egenkapitalinnskudd - EKAP , , Aksjer andre AS - AKSP , ,60 Pensjonsmidler (note nr. 2) , , Pensjonsmidler KLP , , Pensjonsmidler SPK , ,00 Omløpsmidler , ,14 Herav: Kortsiktige fordringer (note nr. 1,4) , , Krav sykepenger , , Oppgjørskonto mva 11.1 tilgode 0,00 0, Oppgjørskonto m.v.a komp , , Grl. mvakomp. Høy sats 0,00-0, Motkonto grlkto. MVA-komp. Drift og 0,00 0, Skogavgiftskonto 6.719, , Kundefordringer - TKE - strøm ,69 0, Kundefordringer - TKE - installasjon 3.105,51 0, Kundefordringer Barnehage/ SFO , , Kundefordringer Kulturskole 4.937, , Kundefordringer Kommunale avgifter , , Kundefordringer Husleie , , Kundefordringer Helse og Sosial , , Kundefordringer Teknisk/ Byggesaker , , Kundefordringer Utlån , , Kundefordringer Tilfeldig , , Kundefordringer Service-/Turistktr , , Forskudd på lønn ,00 0, Privat bruk av mobiltelefon 4.862,22 175, Diverse debitorer , , Ikke mott. inntekter pr , , Påløpte renter utlån Næringsfondet ,00 0, Påløpte renter utlån Disp.fondet ,00 0,00 Konserninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00 Premieavvik (note nr. 2) , ,00 14

15 Arb.g.avg. pos. premieavvik KLP , , KLP - pos. premieavvik pensjon , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Kassebeholdning , , Kassebeholdning legekontor 200,00 200, Vekslepenger 50,00 50, Foliokonto , , Selbu Sparebank (tidl ,05 0, Selbu Sparebank (tidl ,80 0, Næringsfond , , Fond Ungdom under utdanning , , Jordbruksfond , , Landbruksutd.fond , , Fiskefond , , Fond Handicappede barn og ungdom , , Skattetrekk , ,00 SUM EIENDELER , ,82 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,45 Herav: Disposisjonsfond (note nr. 6) , , Disposisjonsfondet , ,09 Bundne driftsfond (note nr. 6) , , Fond jubilemumsgave Selbu Sparebank , , Fond skole/kulturskole , , Fond - Den kulturelle spaserstokken , , Fond psykiske lidelser , , Fond Krisegruppe , , Fond vedl.hold Storaunstuggu , , Fond aktivit.tilbud B/U - BFL , , Omdømmefond (2013) ,00 0, Næringsfondet , , Næringsfond (Reg.utv.midl.) , , Næringsrettede utviklingsmidler (RDA , , Jordbruksfondet , , Tydal Landbruksutdanningsfond , , Fond Ungdom under utdanning 0, , Fond Handicappede barn og ungdom 0, , Skadefellingslaget 4.790,00 0, Fiskefond Essand/ Stuesjø , , Viltfondet , , Naturvernfond , , Tydalshallen , , Gavemidler Tydal sykehjem ,08 0, Fond fremmede arter ,00 0, Tilpasning bolig (Husbanken) ,00 0,00 Ubundne investeringsfond (note nr. 6) , , Investeringsfond (Salg eiend.) , , Fond grunnlagsinvesteringer , , Investeringsfond - salg av Neatun ,00 0, Fond vannverk , , Fond viltbiotopkart 0, , Fond kartverk , ,00 Bundne investeringsfond (note nr. 6) , , Fond tusenårssted Brekka , , Fond Skogavgift 6.719, ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift (note nr. 19) , , Endringer i regnskapsprinsipp som på , ,07 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk (note nr. 19) , , Regnskapsmessig mindreforbruk , ,04 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 15

16 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto (nrote nr. 7) , , Kapitalkonto - KAPK , ,39 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser (note nr. 2) , , Arb.g.avg. premieansvar KLP , , Arb.g.avg. premieansvar SPK , , Pensjonsforpliktelser KLP , , Pensjonsforpliktelser SPK , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån (note nr. 18) , , Husbanken Helsesenter , , Husbanken Storekra , , Husbanken Storekra 3/ , , Husbanken Storekra 1/ , , Husbanken startlån , , Husbanken startlån , , Husbanken startlån , , Husbanken startlån , , Husbanken startlån , , Husbanken startlån , , Husbanken startlån , , Husbanken startlån , , Husbanken - Nytt startlån , , Husbanken startlån ,00 0, Kommunalbanken AS , , Kommunalbanken AS , , Kommunalbanken AS , , Kommunalbanken AS , , Kommunalbanken AS , , Kommunalbanken ,00 0, KLP Kommunekreditt AS , , KLP Kommunekreditt AS , , KLP Kommunekreditt AS , , KLP Kommunekreditt AS , , KLP Kommunekreditt AS , , KLP Banken (tidl.tke) ,00 0,00 Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 Kortsiktig gjeld , ,37 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld (note nr. 1, 4) , , Ikke disponert statstilskudd , , Oppgjørskonto mva 11.1 skyldig , , Forskuddstrekk , , Påleggstrekk 2.550,00 0, Arbeidsgiveravgift - oppgjørskto , , Turistkontoret - SALG 0, , Tilskudd jord og skog - i. utbet , , Feriepenger , , Feriepenger ,75 0, Aga av feriepenger , , Aga av feriepenger ,99 0, Ubet. renter utlån av Næringsf. 822, , Ubet. avdrag utlån av Næringsf , , Diverse kreditorer , , Leverandørgjeld , , Leverandørgjeld - Tydal kommunale En ,91 0, Ubetalte regninger pr , , Påløpte, ikke betalte renter , ,00 Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 16

17 Premieavvik (note nr. 2) , , Arb.g.avg. neg. pr. avvik SPK , , SPK - neg. premieavvik pensjon , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,82 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,35 Herav: Ubrukte lånemidler , , Kommunalbanken - ikke disp , , Startlån - ikke disp , ,00 Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 Andre memoriakonti , , Utlån av startlån , , Utlån av Næringsfondet , , Utlån av Disposisjonsfondet , , Tilskudd fra Omdømmefond - innv. ikk ,00 0, Tilskudd fra NF - innv. ikke utb , , Tilskudd fra KNF - innv. ikke utb , , Egne formål NF - ikke brukt , ,00 Motkonto til memoriakontiene , , Motkonto memorialkonti , ,35 17

18 Note 1 Endring i arbeidskapitalen Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,51 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,00 0,00 0,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,80 Sum anskaffelse av midler , , , ,31 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,26 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,82 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,54 Sum anvendelse av midler , , , ,62 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,31 Endring i ubrukte lånemidler ,00 0,00 0, ,12 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital , , , ,43 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , ,98 Bruk av avsetninger , , , ,29 Til avsetning senere år 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto avsetninger , , , ,31 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , , , ,33 Interne utgifter mv , , , ,33 Netto interne overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2013 Regnskap 2012 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , ,93 Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0,00 Endring kortsiktige fordringer , ,54 Endring premieavvik , ,00 Endring aksjer og andeler 0,00 0,00 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) , ,47 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) , ,04 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) , ,43 Differanse på kr ,- skyldes innlemming av Tydal kommunale Energiverk KF (TKE) i årsregnskapet. 18

19 Note 2 Pensjon Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader inkl. avr. tidl. år Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) KLP Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) SPK Årets pensjonspremie til betaling KLP Årets pensjonspremie til betaling SPK Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Brutto påløpt forpliktelse Herav KLP Herav SPK Pensjonsmidler Herav KLP Herav SPK Netto pensjonsforpliktelse Akkumulert premieavvik Amortisert 1/15 av tidliger års avvik Årets premieavvik Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger KLP Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav C og D) Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) Forutsetn. for fellesordninger for turn-over (F 13-5 bokstav G) : under 20 år 20% år 8% år 6% år 6% - 0,4% pr år over 25 år år 4% - 0,2% pr år over 30 år år 1% - 0,1% pr år over 45 år Over 50 år 0% Tydal kommune har valgt 15 års fordeling av inntekts- og utgiftsføring(også kalt amortisering) av premieavvik inntil år Kommunal- og regionaldepartementet har i 2011 gjort endring i 13 i regnskapsforskriften som gjør at amortiseringstiden for premieavvik kortes ned fra 15 til 10 år for avvik oppstått fra og med * 65 års aldersgrense ** 70 års aldersgrense 5,00 % 4,00 % 2,87 % 2,87 % Beregningsforutsetninger SPK Forventet avkastning på pensjonsmidler Diskonteringsrente Forventet lønnsvekst Forventet G-regulering Frivillig avgang AFP - uttak 4,35 % 4,00 % 2,87 % 2,87 % 3,00 % inntil 50år, 0% over 50,00 % % 33 % 45 %

20 Gjelder regnskapsføring fra og med år Tydal kommune Regnskap 2013 KLP SPK Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse IB Amortisert avvik i år Faktiske pensjonsmidler Estimerte pensjonsmidler Estimatavvik midler IB Amortisert avvik i år Note 3 Garantiansvar Tydal kommune har ikke gitt noen garantier og har derfor ingen forpliktelser. Note 4 Fordringer og gjeld til KF/IKS-samarbeid etter 27 Tekst Kommunens samlede fordringer Herav fordring på: Stjørdal kommune Herav fordring på: Selbu kommune Herav fordring på: Meråker kommune Herav fordring på: Frosta kommune Herav fordring på: Tydal Komm. E.verk Kommunens samlede gjeld Herav kortsiktig gjeld til: Røros kommune Herav kortsiktig gjeld til: Stjørdal kommune Herav kortsiktig gjeld til : Malvik kommune Herav kosrtsiktig gjeld til: Tydal komm. E.Verk

21 Note 5 Aksjer og andeler Tydal kommune Regnskap 2013 Selskapets navn Egenkapitalinnskudd KLP Kommunekraft AS Naboer AB AL Biblioteksentralen 1 1 Veganlegget Stuesjø-Aursund Norske Skog AS Allskog Studiesenteret.no AS Revisjon Midt-Norge IKS Kontr.utvalgssekr. Midt-N. IKS Sum alle

22 Note 6 Avsetning og bruk av fond Tydal kommune Regnskap 2013 Bundne driftsfond - kap Beholdning pr , ,53 Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet , ,29 Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet 0,00 0,00 Avsetning til bundne driftsfond , ,00 Beholdning pr , ,24 Ubundne investeringsfond - kap Beholdning pr , ,76 Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0,00 Avsetning til ubundne investeringsfond ,00 Beholdning pr , ,76 Bundne investeringsfond - kap Beholdning pr , ,00 Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0,00 Avsetning til bundne investeringsfond 0,00 Beholdning pr , ,00 Disposisjonsfond - kap Beholdning pr , ,09 Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet , ,00 Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet , ,00 Avsetning til disposisjonsfond , ,00 Beholdning pr , ,09 Samlet avsetning og bruk av fond i året Beholdning pr , ,38 Avsetninger , ,00 Bruk av avsetninger , ,29 Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk) , ,29 Beholdning pr , ,09 22

23 Note 7 Kapitalkonto DEBET KREDIT Debe tposte r i å re t: Kre ditposte r i å re t: Saldo (kapital) ,39 Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler ,00 maskiner og transportmidler ,00 Avskrivning: Eiendom,anlegg, Oppskrivning fast eiendom/anlegg ,00 utstyr, maskiner og transportmidler ,54 Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Salg aksjer/andeler ,00 Kjøp av aksjer/andeler ,00 Nedskrivning aksjer/andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer/andeler 0,00 Avdrag på utlån - sosiale utlån ,00 Utlån - sosiale utlån ,00 Avdrag på utlån - andre utlån ,85 Utlån - andre utlån ,13 Avskrivning på utlån - sosiale utlån ,00 Avdrag på eksterne lån ,42 Avskrivning på utlån - andre utlån ,00 Bruk av lånemidler ,00 Aktivert egenkapitalinnskudd KLP ,00 Endring pensjonsforpliktelser (økning) ,00 Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) Endring pensjonsmidler SPK Endring pensjonsmidler SPK ,00 Endring pensjonsmidler KLP Endring pensjonsmidler KLP ,00 Endring pensjonsmidler andre selskap Endring pensjonsmidler andre selskap Urealisert kurstap utenlandslån Urealisert kursgevinst utenl.lån Overf. Netto saldo TKE ,02 Balanse (kapital) , , ,96 Diff kr. 403,- gjelder retting avdrag på andre utlån fra Note 8 Interkommunalt samarbeid etter KL 27 Revisjon Midt-Norge IKS utfører kommunal revisjon for Tydal kommune. Kon-Sek (Kontrollutvalgssekretariatet Midt- Norge IKS) ivaretar sekretærfunksjonen i kontrollutvalget. Selbu og Tydal har felles PPT-tjeneste. Værnesregionen Stjørdal, Selbu, Meråker, Malvik, Frosta og Tydal utgjør samarbeidsorganet Værnesregionen, etablert i Værnesregionen har samarbeid på følgende områder, hvor Tydal er med i alle: 23

24 Skatteinnkrevning, med tjenestesenter lokalisert i Malvik. Regnskap og lønn, med tjenestesenter lokalisert i Stjørdal, Selbu og Tydal. Fakturamottaket er lokalisert i Tydal. Felles IKT-løsning. Felles barneverntjeneste. Felles legevakttjeneste og DMS lokalisert på Stjørdal. Felles innkjøpskontor Felles personvernombud Felles PPT Tydal kommune er vertskommune for personvernombud. Stillingen ble opprettet i Interkommunalt tiltak jf KL 27 Personvernombud Overført fra: Tydal kommune (vertskommune) Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune Stjørdal kommune Resultat av overføringer Samarbeidets egne inntekter Samarbeidets totale driftsutgifter Resultat av virksomheten 0 Note 9 Salg finansielle AM/avkastning innskutt kapital Det er ikke solgt finansielt anleggsmiddel i Tydal kommune i Note 10 Opplysninger om anvendte regnskapsprinsipper Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelig i løpet av året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Note 11 Organisering av kommunen, organisasjonskart Den samlede virksomheten i kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon. Tydal Kommunale Energiverk ble avviklet

25 25

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

REGNSKAP 2014 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2014 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2014 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 14/86 Møtedato/tid: 15.5.214, kl. 9: Møtested: Rådhus 2, Storkleppen. Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall:

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 15/67 Møtedato/tid: 7.5.215, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall:

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

REGNSKAP 2015 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2015 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2015 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 16/67 Møtedato/tid: 12.05.2016 Kl 09:00 Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Møtedeltakere fra kontrollutvalget: Lars Græsli Toralf Øverås Heidi Synnøve

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap 2012 Måsøy Sokn Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS KOMMENTARER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

REKNESKAP 2014 FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2014 FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2014 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innhold Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt balanse... 6 Oversikt endring

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 420.925.525,78 397.865.189,37 Faste eiendommer og anlegg 163.037.115,14 164.236.126,35

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6) Kommunerekneskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelege i

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:35 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Oversikt - balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER Anleggsmidler 812.580.267,47 762.861.849,29 Faste eiendommer og anlegg 412.749.085,70

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer