REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE"

Transkript

1 REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet side 9 Regnskapsskjema 2B investeringsregnskapet side 9 Regnskap pr. ansvar drift side 10 Regnskap pr. ansvar investering side 13 Detaljert balanse side 14 Noter: 1 Endring i arbeidskapital side 18 2 Pensjon side 19 3 Garantiansvar side 20 4 Fordringer/gjeld KF/IKS 27 side 20 5 Aksjer og andeler side 21 6 Bruk/avsetning fond side 22 7 Kapitalkonto side 23 8 Interkommunalt samarbeid 27 side 23 9 Salg finansielle AM/avkastning innskutt kapital side Opplysninger om anvendte regnskapsprinsipper side Organisering av kommunen, organisasjonskart side Vesentlige poster side Vesentlige transaksjoner side Avskrivbare anleggsmiddel side Investeringsoversikt side Finansielle OM side Langsiktige obligasjoner side Langsiktige lån og avdrag inkl. ekstern gjeld side Spes. av endring RP + regnskapsmessig mer-/mindreforbruk side Vesentlige forpliktelser inkl. leasing side Selvkostområder side Årsverk, 3 års utvikling, lønn ledelse/revisjon side Betingede hendelser, forhold etter balansedagen side 32 Andre oversikter: Næringsfondet bevegelser 2013 side 33 Omdømmefondet bevegelser 2013 side 34 Oversikt legater 2013 side 35 Bruk erstatningskraft til kommunens bygg og anlegg side 35 2

3 Økonomisk oversikt drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,86 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,22 Overføringer med krav til motytelse , , , ,43 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , , ,00 Eiendomsskatt , , , ,00 Andre direkte og indirekte skatter , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,51 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,30 Sosiale utgifter , , , ,54 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,25 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,43 Overføringer , , , ,62 Avskrivninger , ,00 0, ,00 Fordelte utgifter , , , ,88 Sum driftsutgifter , , , ,26 Brutto driftsresultat , , , ,25 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , ,95 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,95 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,06 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,00 Utlån , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,06 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,11 Motpost avskrivninger , ,00 0, ,00 Netto driftsresultat , , , ,14 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,98 0, ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, ,00 Bruk av bundne fond , , , ,29 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,29 Overført til investeringsregnskapet , , , ,45 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond , , , ,00 Avsatt til bundne fond , , , ,00 Avsatt til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,45 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,68 0,00 0, ,98 3

4 Økonomisk oversikt investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,00 0,00 0,00 Andre salgsinntekter ,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse ,00 0,00 0,00 0,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer , ,00 0,00 0,00 Renteinntekter og utbytte , ,02 0,00 0,00 Sum inntekter , ,02 0,00 0,00 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,37 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer , , , ,45 Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,82 Finanstransaksjoner Avdrag på lån , , , ,00 Utlån , , , ,48 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond , ,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,48 Finansieringsbehov , , , ,30 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,12 Salg av aksjer og andeler ,00 0,00 0, ,57 Mottatte avdrag på utlån , ,00 0, ,16 Overført fra driftsbudsjettet , , , ,45 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , , ,00 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,30 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 4

5 Økonomiske oversikter - balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler , ,68 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,54 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,03 Utlån , ,51 Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 Aksjer og andeler , ,60 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,14 Herav: Kortsiktige fordringer , ,12 Konserninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,02 SUM EIENDELER , ,82 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,45 Herav: Disposisjonsfond , ,09 Bundne driftsfond , ,24 Ubundne investeringsfond , ,76 Bundne investeringsfond , ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,07 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,04 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,39 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 Kortsiktig gjeld , ,37 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,37 Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Premieavvik , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,82 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,35 Herav: Ubrukte lånemidler , ,71 Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 Andre memoriakonti , ,64 Motkonto til memoriakontiene , ,35 5

6 Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Regnskapsskjema 1B drift Regnskap Reg. bud Budsjett Regnskap Formannskap og kommunestyre Råd for eldre og funksjonsh Andre politiske råd og utvalg Overformynderi Partistøtte Kommune og stortingsvalg Revisjon/kontrollutvalg Res. tilleggs- og nye bevilgninger Sentraladministrasjon Konsesjonskraft

7 1023 Avtalefestet pensjon Bedriftshelsetjeneste IKT Opplæring MOT Værnesregionen Personvernombud Andre fellesutgifter Kirker Kirkegårder Andre religiøse formål TKE (avvikling) Offentlig servicekontor Kommunekasse NAV Økonomisk sosialhjelp Tillitsvalgtsordningen/verneombud Stipend/tilskudd til ungdom u utd PPT Værnesregionen Tilskudd ungd u utd (utgår - ny 1601) Sommerjobb for skoleungdom Voksenoppl/desent opplæring Skole- og folkebibliotek Tydal barne- og ungdomsskole Kulturskole Skolefritidsordning Barnehage Administrasjon HSO Barnevern Øk sosialhjelp - utgått, ikke i bruk Helsestasjon Jordmortjeneste Legetjeneste Psykisk helsearbeid Ambulansetjeneste Frisklivsentral Omsorgstjenesten Rehabiliteringstjeneste Kjøkken Næringskontor Tydal næringsfond Turistkontor Næring i verneområder Landbrukskontor Veterinær Komm. engasjement jord- og skogb Jord- og skogeiendommer Veterinærvakt Veisyn

8 4120 Ungdom Ungdomsklubb Skole- og folkebibliotek Museer/kulturvern Karolinerspillet Tilskudd kommunedelplan anlegg Tilskudd til lag og foreninger Administrasjon og saksbehandling Byggesak, plan og oppmåling Festeavgifter Kommunal vaktordning Telefoni Miljøadministrasjon Renhold Vaktmester Komm bygg, anlegg og eiendommer Kommunale utleieboliger Næringsbygg Prosj. idrettshall/komm. bygg (sperret) Maskiner og utstyr Veglys Vegdrift Samferdsel Vannverk Avløp og rensing Renovasjon Brannvesen Feiervesen Mva-kompensasjon investering Startlån - renter/avdrag mv Disposisjonsfond/ubundne fond T O T A L T

9 Regnskapsskjema 2A investering Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2B - investering Regnskap Reg.budsjett Budsjett Regnskap IKT Kommunale bygg, anlegg og eiendommer Kommunale utleieboliger Næringsbygg Maskiner og utstyr Vegdrift Vannverk Avløp og rensing Renovasjon Brannvesen T O T A L T

10 Regnskap pr. ansvar - drift Regnskap Buds(end) Budsjett Avvik Regnskap % Politiske styringsorganer og fellesfunksjoner 1001 Formannskap og kommunestyre Råd for eldre og funksjonshemmede Andre politiske råd og utvalg Overformynderi Partistøtte Kommune og stortingsvalg Revisjon/kontrollutvalg Res. tilleggs- og nye bevilgninger Sentraladministrasjon Konsesjonskraft Konsesjonsavgift Avtalefestet pensjon Bedriftshelsetjeneste IKT Opplæring MOT Værnesregionen Personvernombud Andre fellesutgifter Kirker Kirkegårder Andre religiøse formål TKE (avvikling) Offentlig servicekontor Kommunekasse NAV Økonomisk sosialhjelp Tillitsvalgtsordningen/verneombud Stipend/tilskudd til ungdom under utdanning Sum 1 Politiske styringsorganer og fellesfunk Oppvekst 2001 PPT Værnesregionen Tilskudd til ungdom under utdanning (utgår - ny ) 2003 Sommerjobb for skoleungdom Voksenopplæring/desentralisert opplæring Skole- og folkebibliotek Tydal barne- og ungdomsskole Kulturskole Skolefritidsordning Barnehage Sum 2 Oppvekst

11 3 Helse, sosial og omsorg 3101 Administrasjon HSO Barnevern Økonomisk sosialhjelp - utgått, skal ikke brukes Helsestasjon Jordmortjeneste Legetjeneste Psykisk helsearbeid Ambulansetjeneste Frisklivsentral Omsorgstjenesten Rehabiliteringstjeneste Kjøkken Sum 3 Helse, sosial og omsorg Næring, landbruk og kultur 4101 Næringskontor Tydal næringsfond Turistkontor Næring i verneområder Landbrukskontor Veterinær Komm. engasjement jord- og skogbruk Jord- og skogeiendommer Veterinærvakt Veisyn Ungdom Ungdomsklubb Skole- og folkebibliotek Museer/kulturvern Karolinerspillet Tilskudd kommunedelplan anlegg Tilskudd til lag og foreninger Sum 4 Næring, landbruk og kultur Teknikk og miljø 5101 Administrasjon og saksbehandling Byggesak, plan og oppmåling Festeavgifter Kommunal vaktordning Telefoni Miljøadministrasjon Renhold Vaktmester Kommunale bygg, anlegg og eiendommer Kommunale utleieboliger Næringsbygg Maskiner og utstyr Veglys

12 5151 Vegdrift Samferdsel Vannverk Avløp og rensing Renovasjon Brannvesen Feiervesen Sum 5 Teknikk og miljø Skatt, rammetilskudd, finans mv 8001 Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Rammetilskudd Øvrige generelle statstilskudd Mva-kompensasjon investering Startlån - renter/avdrag mv Renter av egne innskudd/lån, utbytte Avdrag på egne lån Tidligere års driftsresultat Disposisjonsfond/ubundne fond Bundne fond Overføring til investeringsregnskapet Avskrivninger Sum 8 Skatt, rammetilskudd, finans mv T O T A L T

13 Regnskap pr. ansvar investering Regnskap Buds(end) Budsjett Avvik Regnskap % Politiske styringsorganer og fellesfunksjoner 1025 IKT Andre fellesutgifter TKE (avvikling) Sum 1 Politiske styringsorganer og fellesfunksjoner Helse, sosial og omsorg 3124 Ambulansetjeneste Sum 3 Helse, sosial og omsorg Teknikk og miljø 5132 Kommunale bygg, anlegg og eiendommer Kommunale utleieboliger Næringsbygg Maskiner og utstyr Vegdrift Samferdsel Vannverk Avløp og rensing Renovasjon Brannvesen Sum 5 Teknikk og miljø Skatt, rammetilskudd, finans mv 9001 Startlån - renter/avdrag mv Renter av egne innskudd/lån, utbytte Disposisjonsfond/ubundne fond Overføring til investeringsregnskapet Sum 8 Skatt, rammetilskudd, finans T O T A L T

14 Detaljert balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler , ,68 Herav: Faste eiendommer og anlegg (note nr. 14) , , Faste eiend. og tomter , , Boliger , , Skole , , Barnehage , , Aldershjem - Helsesenter , , Nærings-/ Uleiebygg , , Andre kommunale bygg , , Anlegg Vannverk , , Anlegg Kloakk , , Renseanlegg , , Andre faste anlegg , , Ledningsnett , , Anleggsmidler TKE ,57 0,00 Utstyr, maskiner og transportmidler (note nr. 14) , , Inventar og utstyr , , Arbeidsmaskiner , , Transportmidler , ,59 Utlån , , Utlån NF AS - UNFA , , Utlån Disp.fond AS - UDFA , , Utlån NF private - UNFP , , Fondsobligasjoner Trønderenergi ,00 0, Utlån sosiallån , , Husbanken - videreutlån , ,51 Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 Aksjer og andeler (note nr.5) , , KLP - Egenkap. innskudd - EKAP , , Aksjer Komm. AS - AKSK ,00 518, IKS - egenkapitalinnskudd - EKAP , , Aksjer andre AS - AKSP , ,60 Pensjonsmidler (note nr. 2) , , Pensjonsmidler KLP , , Pensjonsmidler SPK , ,00 Omløpsmidler , ,14 Herav: Kortsiktige fordringer (note nr. 1,4) , , Krav sykepenger , , Oppgjørskonto mva 11.1 tilgode 0,00 0, Oppgjørskonto m.v.a komp , , Grl. mvakomp. Høy sats 0,00-0, Motkonto grlkto. MVA-komp. Drift og 0,00 0, Skogavgiftskonto 6.719, , Kundefordringer - TKE - strøm ,69 0, Kundefordringer - TKE - installasjon 3.105,51 0, Kundefordringer Barnehage/ SFO , , Kundefordringer Kulturskole 4.937, , Kundefordringer Kommunale avgifter , , Kundefordringer Husleie , , Kundefordringer Helse og Sosial , , Kundefordringer Teknisk/ Byggesaker , , Kundefordringer Utlån , , Kundefordringer Tilfeldig , , Kundefordringer Service-/Turistktr , , Forskudd på lønn ,00 0, Privat bruk av mobiltelefon 4.862,22 175, Diverse debitorer , , Ikke mott. inntekter pr , , Påløpte renter utlån Næringsfondet ,00 0, Påløpte renter utlån Disp.fondet ,00 0,00 Konserninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00 Premieavvik (note nr. 2) , ,00 14

15 Arb.g.avg. pos. premieavvik KLP , , KLP - pos. premieavvik pensjon , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Kassebeholdning , , Kassebeholdning legekontor 200,00 200, Vekslepenger 50,00 50, Foliokonto , , Selbu Sparebank (tidl ,05 0, Selbu Sparebank (tidl ,80 0, Næringsfond , , Fond Ungdom under utdanning , , Jordbruksfond , , Landbruksutd.fond , , Fiskefond , , Fond Handicappede barn og ungdom , , Skattetrekk , ,00 SUM EIENDELER , ,82 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,45 Herav: Disposisjonsfond (note nr. 6) , , Disposisjonsfondet , ,09 Bundne driftsfond (note nr. 6) , , Fond jubilemumsgave Selbu Sparebank , , Fond skole/kulturskole , , Fond - Den kulturelle spaserstokken , , Fond psykiske lidelser , , Fond Krisegruppe , , Fond vedl.hold Storaunstuggu , , Fond aktivit.tilbud B/U - BFL , , Omdømmefond (2013) ,00 0, Næringsfondet , , Næringsfond (Reg.utv.midl.) , , Næringsrettede utviklingsmidler (RDA , , Jordbruksfondet , , Tydal Landbruksutdanningsfond , , Fond Ungdom under utdanning 0, , Fond Handicappede barn og ungdom 0, , Skadefellingslaget 4.790,00 0, Fiskefond Essand/ Stuesjø , , Viltfondet , , Naturvernfond , , Tydalshallen , , Gavemidler Tydal sykehjem ,08 0, Fond fremmede arter ,00 0, Tilpasning bolig (Husbanken) ,00 0,00 Ubundne investeringsfond (note nr. 6) , , Investeringsfond (Salg eiend.) , , Fond grunnlagsinvesteringer , , Investeringsfond - salg av Neatun ,00 0, Fond vannverk , , Fond viltbiotopkart 0, , Fond kartverk , ,00 Bundne investeringsfond (note nr. 6) , , Fond tusenårssted Brekka , , Fond Skogavgift 6.719, ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift (note nr. 19) , , Endringer i regnskapsprinsipp som på , ,07 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk (note nr. 19) , , Regnskapsmessig mindreforbruk , ,04 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 15

16 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto (nrote nr. 7) , , Kapitalkonto - KAPK , ,39 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser (note nr. 2) , , Arb.g.avg. premieansvar KLP , , Arb.g.avg. premieansvar SPK , , Pensjonsforpliktelser KLP , , Pensjonsforpliktelser SPK , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån (note nr. 18) , , Husbanken Helsesenter , , Husbanken Storekra , , Husbanken Storekra 3/ , , Husbanken Storekra 1/ , , Husbanken startlån , , Husbanken startlån , , Husbanken startlån , , Husbanken startlån , , Husbanken startlån , , Husbanken startlån , , Husbanken startlån , , Husbanken startlån , , Husbanken - Nytt startlån , , Husbanken startlån ,00 0, Kommunalbanken AS , , Kommunalbanken AS , , Kommunalbanken AS , , Kommunalbanken AS , , Kommunalbanken AS , , Kommunalbanken ,00 0, KLP Kommunekreditt AS , , KLP Kommunekreditt AS , , KLP Kommunekreditt AS , , KLP Kommunekreditt AS , , KLP Kommunekreditt AS , , KLP Banken (tidl.tke) ,00 0,00 Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 Kortsiktig gjeld , ,37 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld (note nr. 1, 4) , , Ikke disponert statstilskudd , , Oppgjørskonto mva 11.1 skyldig , , Forskuddstrekk , , Påleggstrekk 2.550,00 0, Arbeidsgiveravgift - oppgjørskto , , Turistkontoret - SALG 0, , Tilskudd jord og skog - i. utbet , , Feriepenger , , Feriepenger ,75 0, Aga av feriepenger , , Aga av feriepenger ,99 0, Ubet. renter utlån av Næringsf. 822, , Ubet. avdrag utlån av Næringsf , , Diverse kreditorer , , Leverandørgjeld , , Leverandørgjeld - Tydal kommunale En ,91 0, Ubetalte regninger pr , , Påløpte, ikke betalte renter , ,00 Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 16

17 Premieavvik (note nr. 2) , , Arb.g.avg. neg. pr. avvik SPK , , SPK - neg. premieavvik pensjon , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,82 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,35 Herav: Ubrukte lånemidler , , Kommunalbanken - ikke disp , , Startlån - ikke disp , ,00 Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 Andre memoriakonti , , Utlån av startlån , , Utlån av Næringsfondet , , Utlån av Disposisjonsfondet , , Tilskudd fra Omdømmefond - innv. ikk ,00 0, Tilskudd fra NF - innv. ikke utb , , Tilskudd fra KNF - innv. ikke utb , , Egne formål NF - ikke brukt , ,00 Motkonto til memoriakontiene , , Motkonto memorialkonti , ,35 17

18 Note 1 Endring i arbeidskapitalen Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,51 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,00 0,00 0,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,80 Sum anskaffelse av midler , , , ,31 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,26 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,82 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,54 Sum anvendelse av midler , , , ,62 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,31 Endring i ubrukte lånemidler ,00 0,00 0, ,12 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital , , , ,43 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , ,98 Bruk av avsetninger , , , ,29 Til avsetning senere år 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto avsetninger , , , ,31 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , , , ,33 Interne utgifter mv , , , ,33 Netto interne overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2013 Regnskap 2012 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , ,93 Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0,00 Endring kortsiktige fordringer , ,54 Endring premieavvik , ,00 Endring aksjer og andeler 0,00 0,00 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) , ,47 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) , ,04 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) , ,43 Differanse på kr ,- skyldes innlemming av Tydal kommunale Energiverk KF (TKE) i årsregnskapet. 18

19 Note 2 Pensjon Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader inkl. avr. tidl. år Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) KLP Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) SPK Årets pensjonspremie til betaling KLP Årets pensjonspremie til betaling SPK Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Brutto påløpt forpliktelse Herav KLP Herav SPK Pensjonsmidler Herav KLP Herav SPK Netto pensjonsforpliktelse Akkumulert premieavvik Amortisert 1/15 av tidliger års avvik Årets premieavvik Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger KLP Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav C og D) Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) Forutsetn. for fellesordninger for turn-over (F 13-5 bokstav G) : under 20 år 20% år 8% år 6% år 6% - 0,4% pr år over 25 år år 4% - 0,2% pr år over 30 år år 1% - 0,1% pr år over 45 år Over 50 år 0% Tydal kommune har valgt 15 års fordeling av inntekts- og utgiftsføring(også kalt amortisering) av premieavvik inntil år Kommunal- og regionaldepartementet har i 2011 gjort endring i 13 i regnskapsforskriften som gjør at amortiseringstiden for premieavvik kortes ned fra 15 til 10 år for avvik oppstått fra og med * 65 års aldersgrense ** 70 års aldersgrense 5,00 % 4,00 % 2,87 % 2,87 % Beregningsforutsetninger SPK Forventet avkastning på pensjonsmidler Diskonteringsrente Forventet lønnsvekst Forventet G-regulering Frivillig avgang AFP - uttak 4,35 % 4,00 % 2,87 % 2,87 % 3,00 % inntil 50år, 0% over 50,00 % % 33 % 45 %

20 Gjelder regnskapsføring fra og med år Tydal kommune Regnskap 2013 KLP SPK Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse IB Amortisert avvik i år Faktiske pensjonsmidler Estimerte pensjonsmidler Estimatavvik midler IB Amortisert avvik i år Note 3 Garantiansvar Tydal kommune har ikke gitt noen garantier og har derfor ingen forpliktelser. Note 4 Fordringer og gjeld til KF/IKS-samarbeid etter 27 Tekst Kommunens samlede fordringer Herav fordring på: Stjørdal kommune Herav fordring på: Selbu kommune Herav fordring på: Meråker kommune Herav fordring på: Frosta kommune Herav fordring på: Tydal Komm. E.verk Kommunens samlede gjeld Herav kortsiktig gjeld til: Røros kommune Herav kortsiktig gjeld til: Stjørdal kommune Herav kortsiktig gjeld til : Malvik kommune Herav kosrtsiktig gjeld til: Tydal komm. E.Verk

21 Note 5 Aksjer og andeler Tydal kommune Regnskap 2013 Selskapets navn Egenkapitalinnskudd KLP Kommunekraft AS Naboer AB AL Biblioteksentralen 1 1 Veganlegget Stuesjø-Aursund Norske Skog AS Allskog Studiesenteret.no AS Revisjon Midt-Norge IKS Kontr.utvalgssekr. Midt-N. IKS Sum alle

22 Note 6 Avsetning og bruk av fond Tydal kommune Regnskap 2013 Bundne driftsfond - kap Beholdning pr , ,53 Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet , ,29 Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet 0,00 0,00 Avsetning til bundne driftsfond , ,00 Beholdning pr , ,24 Ubundne investeringsfond - kap Beholdning pr , ,76 Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0,00 Avsetning til ubundne investeringsfond ,00 Beholdning pr , ,76 Bundne investeringsfond - kap Beholdning pr , ,00 Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0,00 Avsetning til bundne investeringsfond 0,00 Beholdning pr , ,00 Disposisjonsfond - kap Beholdning pr , ,09 Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet , ,00 Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet , ,00 Avsetning til disposisjonsfond , ,00 Beholdning pr , ,09 Samlet avsetning og bruk av fond i året Beholdning pr , ,38 Avsetninger , ,00 Bruk av avsetninger , ,29 Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk) , ,29 Beholdning pr , ,09 22

23 Note 7 Kapitalkonto DEBET KREDIT Debe tposte r i å re t: Kre ditposte r i å re t: Saldo (kapital) ,39 Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler ,00 maskiner og transportmidler ,00 Avskrivning: Eiendom,anlegg, Oppskrivning fast eiendom/anlegg ,00 utstyr, maskiner og transportmidler ,54 Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Salg aksjer/andeler ,00 Kjøp av aksjer/andeler ,00 Nedskrivning aksjer/andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer/andeler 0,00 Avdrag på utlån - sosiale utlån ,00 Utlån - sosiale utlån ,00 Avdrag på utlån - andre utlån ,85 Utlån - andre utlån ,13 Avskrivning på utlån - sosiale utlån ,00 Avdrag på eksterne lån ,42 Avskrivning på utlån - andre utlån ,00 Bruk av lånemidler ,00 Aktivert egenkapitalinnskudd KLP ,00 Endring pensjonsforpliktelser (økning) ,00 Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) Endring pensjonsmidler SPK Endring pensjonsmidler SPK ,00 Endring pensjonsmidler KLP Endring pensjonsmidler KLP ,00 Endring pensjonsmidler andre selskap Endring pensjonsmidler andre selskap Urealisert kurstap utenlandslån Urealisert kursgevinst utenl.lån Overf. Netto saldo TKE ,02 Balanse (kapital) , , ,96 Diff kr. 403,- gjelder retting avdrag på andre utlån fra Note 8 Interkommunalt samarbeid etter KL 27 Revisjon Midt-Norge IKS utfører kommunal revisjon for Tydal kommune. Kon-Sek (Kontrollutvalgssekretariatet Midt- Norge IKS) ivaretar sekretærfunksjonen i kontrollutvalget. Selbu og Tydal har felles PPT-tjeneste. Værnesregionen Stjørdal, Selbu, Meråker, Malvik, Frosta og Tydal utgjør samarbeidsorganet Værnesregionen, etablert i Værnesregionen har samarbeid på følgende områder, hvor Tydal er med i alle: 23

24 Skatteinnkrevning, med tjenestesenter lokalisert i Malvik. Regnskap og lønn, med tjenestesenter lokalisert i Stjørdal, Selbu og Tydal. Fakturamottaket er lokalisert i Tydal. Felles IKT-løsning. Felles barneverntjeneste. Felles legevakttjeneste og DMS lokalisert på Stjørdal. Felles innkjøpskontor Felles personvernombud Felles PPT Tydal kommune er vertskommune for personvernombud. Stillingen ble opprettet i Interkommunalt tiltak jf KL 27 Personvernombud Overført fra: Tydal kommune (vertskommune) Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune Stjørdal kommune Resultat av overføringer Samarbeidets egne inntekter Samarbeidets totale driftsutgifter Resultat av virksomheten 0 Note 9 Salg finansielle AM/avkastning innskutt kapital Det er ikke solgt finansielt anleggsmiddel i Tydal kommune i Note 10 Opplysninger om anvendte regnskapsprinsipper Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelig i løpet av året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Note 11 Organisering av kommunen, organisasjonskart Den samlede virksomheten i kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon. Tydal Kommunale Energiverk ble avviklet

25 25

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Halden kommune

Årsregnskap 2013. Halden kommune Årsregnskap 2013 Halden kommune 2 Halden kommune - Årsregnskap 2013 Innhold Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt balanse...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6 Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer