REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE"

Transkript

1 REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet side 9 Regnskapsskjema 2B investeringsregnskapet side 9 Regnskap pr. ansvar drift side 10 Regnskap pr. ansvar investering side 13 Detaljert balanse side 14 Noter: 1 Endring i arbeidskapital side 18 2 Pensjon side 19 3 Garantiansvar side 20 4 Fordringer/gjeld KF/IKS 27 side 20 5 Aksjer og andeler side 21 6 Bruk/avsetning fond side 22 7 Kapitalkonto side 23 8 Interkommunalt samarbeid 27 side 23 9 Salg finansielle AM/avkastning innskutt kapital side Opplysninger om anvendte regnskapsprinsipper side Organisering av kommunen, organisasjonskart side Vesentlige poster side Vesentlige transaksjoner side Avskrivbare anleggsmiddel side Investeringsoversikt side Finansielle OM side Langsiktige obligasjoner side Langsiktige lån og avdrag inkl. ekstern gjeld side Spes. av endring RP + regnskapsmessig mer-/mindreforbruk side Vesentlige forpliktelser inkl. leasing side Selvkostområder side Årsverk, 3 års utvikling, lønn ledelse/revisjon side Betingede hendelser, forhold etter balansedagen side 32 Andre oversikter: Næringsfondet bevegelser 2013 side 33 Omdømmefondet bevegelser 2013 side 34 Oversikt legater 2013 side 35 Bruk erstatningskraft til kommunens bygg og anlegg side 35 2

3 Økonomisk oversikt drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,86 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,22 Overføringer med krav til motytelse , , , ,43 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , , ,00 Eiendomsskatt , , , ,00 Andre direkte og indirekte skatter , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,51 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,30 Sosiale utgifter , , , ,54 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,25 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,43 Overføringer , , , ,62 Avskrivninger , ,00 0, ,00 Fordelte utgifter , , , ,88 Sum driftsutgifter , , , ,26 Brutto driftsresultat , , , ,25 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , ,95 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,95 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,06 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,00 Utlån , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,06 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,11 Motpost avskrivninger , ,00 0, ,00 Netto driftsresultat , , , ,14 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,98 0, ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, ,00 Bruk av bundne fond , , , ,29 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,29 Overført til investeringsregnskapet , , , ,45 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond , , , ,00 Avsatt til bundne fond , , , ,00 Avsatt til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,45 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,68 0,00 0, ,98 3

4 Økonomisk oversikt investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,00 0,00 0,00 Andre salgsinntekter ,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse ,00 0,00 0,00 0,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer , ,00 0,00 0,00 Renteinntekter og utbytte , ,02 0,00 0,00 Sum inntekter , ,02 0,00 0,00 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,37 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer , , , ,45 Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,82 Finanstransaksjoner Avdrag på lån , , , ,00 Utlån , , , ,48 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond , ,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,48 Finansieringsbehov , , , ,30 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,12 Salg av aksjer og andeler ,00 0,00 0, ,57 Mottatte avdrag på utlån , ,00 0, ,16 Overført fra driftsbudsjettet , , , ,45 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , , ,00 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,30 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 4

5 Økonomiske oversikter - balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler , ,68 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,54 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,03 Utlån , ,51 Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 Aksjer og andeler , ,60 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,14 Herav: Kortsiktige fordringer , ,12 Konserninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,02 SUM EIENDELER , ,82 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,45 Herav: Disposisjonsfond , ,09 Bundne driftsfond , ,24 Ubundne investeringsfond , ,76 Bundne investeringsfond , ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,07 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,04 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,39 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 Kortsiktig gjeld , ,37 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,37 Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Premieavvik , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,82 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,35 Herav: Ubrukte lånemidler , ,71 Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 Andre memoriakonti , ,64 Motkonto til memoriakontiene , ,35 5

6 Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Regnskapsskjema 1B drift Regnskap Reg. bud Budsjett Regnskap Formannskap og kommunestyre Råd for eldre og funksjonsh Andre politiske råd og utvalg Overformynderi Partistøtte Kommune og stortingsvalg Revisjon/kontrollutvalg Res. tilleggs- og nye bevilgninger Sentraladministrasjon Konsesjonskraft

7 1023 Avtalefestet pensjon Bedriftshelsetjeneste IKT Opplæring MOT Værnesregionen Personvernombud Andre fellesutgifter Kirker Kirkegårder Andre religiøse formål TKE (avvikling) Offentlig servicekontor Kommunekasse NAV Økonomisk sosialhjelp Tillitsvalgtsordningen/verneombud Stipend/tilskudd til ungdom u utd PPT Værnesregionen Tilskudd ungd u utd (utgår - ny 1601) Sommerjobb for skoleungdom Voksenoppl/desent opplæring Skole- og folkebibliotek Tydal barne- og ungdomsskole Kulturskole Skolefritidsordning Barnehage Administrasjon HSO Barnevern Øk sosialhjelp - utgått, ikke i bruk Helsestasjon Jordmortjeneste Legetjeneste Psykisk helsearbeid Ambulansetjeneste Frisklivsentral Omsorgstjenesten Rehabiliteringstjeneste Kjøkken Næringskontor Tydal næringsfond Turistkontor Næring i verneområder Landbrukskontor Veterinær Komm. engasjement jord- og skogb Jord- og skogeiendommer Veterinærvakt Veisyn

8 4120 Ungdom Ungdomsklubb Skole- og folkebibliotek Museer/kulturvern Karolinerspillet Tilskudd kommunedelplan anlegg Tilskudd til lag og foreninger Administrasjon og saksbehandling Byggesak, plan og oppmåling Festeavgifter Kommunal vaktordning Telefoni Miljøadministrasjon Renhold Vaktmester Komm bygg, anlegg og eiendommer Kommunale utleieboliger Næringsbygg Prosj. idrettshall/komm. bygg (sperret) Maskiner og utstyr Veglys Vegdrift Samferdsel Vannverk Avløp og rensing Renovasjon Brannvesen Feiervesen Mva-kompensasjon investering Startlån - renter/avdrag mv Disposisjonsfond/ubundne fond T O T A L T

9 Regnskapsskjema 2A investering Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2B - investering Regnskap Reg.budsjett Budsjett Regnskap IKT Kommunale bygg, anlegg og eiendommer Kommunale utleieboliger Næringsbygg Maskiner og utstyr Vegdrift Vannverk Avløp og rensing Renovasjon Brannvesen T O T A L T

10 Regnskap pr. ansvar - drift Regnskap Buds(end) Budsjett Avvik Regnskap % Politiske styringsorganer og fellesfunksjoner 1001 Formannskap og kommunestyre Råd for eldre og funksjonshemmede Andre politiske råd og utvalg Overformynderi Partistøtte Kommune og stortingsvalg Revisjon/kontrollutvalg Res. tilleggs- og nye bevilgninger Sentraladministrasjon Konsesjonskraft Konsesjonsavgift Avtalefestet pensjon Bedriftshelsetjeneste IKT Opplæring MOT Værnesregionen Personvernombud Andre fellesutgifter Kirker Kirkegårder Andre religiøse formål TKE (avvikling) Offentlig servicekontor Kommunekasse NAV Økonomisk sosialhjelp Tillitsvalgtsordningen/verneombud Stipend/tilskudd til ungdom under utdanning Sum 1 Politiske styringsorganer og fellesfunk Oppvekst 2001 PPT Værnesregionen Tilskudd til ungdom under utdanning (utgår - ny ) 2003 Sommerjobb for skoleungdom Voksenopplæring/desentralisert opplæring Skole- og folkebibliotek Tydal barne- og ungdomsskole Kulturskole Skolefritidsordning Barnehage Sum 2 Oppvekst

11 3 Helse, sosial og omsorg 3101 Administrasjon HSO Barnevern Økonomisk sosialhjelp - utgått, skal ikke brukes Helsestasjon Jordmortjeneste Legetjeneste Psykisk helsearbeid Ambulansetjeneste Frisklivsentral Omsorgstjenesten Rehabiliteringstjeneste Kjøkken Sum 3 Helse, sosial og omsorg Næring, landbruk og kultur 4101 Næringskontor Tydal næringsfond Turistkontor Næring i verneområder Landbrukskontor Veterinær Komm. engasjement jord- og skogbruk Jord- og skogeiendommer Veterinærvakt Veisyn Ungdom Ungdomsklubb Skole- og folkebibliotek Museer/kulturvern Karolinerspillet Tilskudd kommunedelplan anlegg Tilskudd til lag og foreninger Sum 4 Næring, landbruk og kultur Teknikk og miljø 5101 Administrasjon og saksbehandling Byggesak, plan og oppmåling Festeavgifter Kommunal vaktordning Telefoni Miljøadministrasjon Renhold Vaktmester Kommunale bygg, anlegg og eiendommer Kommunale utleieboliger Næringsbygg Maskiner og utstyr Veglys

12 5151 Vegdrift Samferdsel Vannverk Avløp og rensing Renovasjon Brannvesen Feiervesen Sum 5 Teknikk og miljø Skatt, rammetilskudd, finans mv 8001 Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Rammetilskudd Øvrige generelle statstilskudd Mva-kompensasjon investering Startlån - renter/avdrag mv Renter av egne innskudd/lån, utbytte Avdrag på egne lån Tidligere års driftsresultat Disposisjonsfond/ubundne fond Bundne fond Overføring til investeringsregnskapet Avskrivninger Sum 8 Skatt, rammetilskudd, finans mv T O T A L T

13 Regnskap pr. ansvar investering Regnskap Buds(end) Budsjett Avvik Regnskap % Politiske styringsorganer og fellesfunksjoner 1025 IKT Andre fellesutgifter TKE (avvikling) Sum 1 Politiske styringsorganer og fellesfunksjoner Helse, sosial og omsorg 3124 Ambulansetjeneste Sum 3 Helse, sosial og omsorg Teknikk og miljø 5132 Kommunale bygg, anlegg og eiendommer Kommunale utleieboliger Næringsbygg Maskiner og utstyr Vegdrift Samferdsel Vannverk Avløp og rensing Renovasjon Brannvesen Sum 5 Teknikk og miljø Skatt, rammetilskudd, finans mv 9001 Startlån - renter/avdrag mv Renter av egne innskudd/lån, utbytte Disposisjonsfond/ubundne fond Overføring til investeringsregnskapet Sum 8 Skatt, rammetilskudd, finans T O T A L T

14 Detaljert balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler , ,68 Herav: Faste eiendommer og anlegg (note nr. 14) , , Faste eiend. og tomter , , Boliger , , Skole , , Barnehage , , Aldershjem - Helsesenter , , Nærings-/ Uleiebygg , , Andre kommunale bygg , , Anlegg Vannverk , , Anlegg Kloakk , , Renseanlegg , , Andre faste anlegg , , Ledningsnett , , Anleggsmidler TKE ,57 0,00 Utstyr, maskiner og transportmidler (note nr. 14) , , Inventar og utstyr , , Arbeidsmaskiner , , Transportmidler , ,59 Utlån , , Utlån NF AS - UNFA , , Utlån Disp.fond AS - UDFA , , Utlån NF private - UNFP , , Fondsobligasjoner Trønderenergi ,00 0, Utlån sosiallån , , Husbanken - videreutlån , ,51 Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 Aksjer og andeler (note nr.5) , , KLP - Egenkap. innskudd - EKAP , , Aksjer Komm. AS - AKSK ,00 518, IKS - egenkapitalinnskudd - EKAP , , Aksjer andre AS - AKSP , ,60 Pensjonsmidler (note nr. 2) , , Pensjonsmidler KLP , , Pensjonsmidler SPK , ,00 Omløpsmidler , ,14 Herav: Kortsiktige fordringer (note nr. 1,4) , , Krav sykepenger , , Oppgjørskonto mva 11.1 tilgode 0,00 0, Oppgjørskonto m.v.a komp , , Grl. mvakomp. Høy sats 0,00-0, Motkonto grlkto. MVA-komp. Drift og 0,00 0, Skogavgiftskonto 6.719, , Kundefordringer - TKE - strøm ,69 0, Kundefordringer - TKE - installasjon 3.105,51 0, Kundefordringer Barnehage/ SFO , , Kundefordringer Kulturskole 4.937, , Kundefordringer Kommunale avgifter , , Kundefordringer Husleie , , Kundefordringer Helse og Sosial , , Kundefordringer Teknisk/ Byggesaker , , Kundefordringer Utlån , , Kundefordringer Tilfeldig , , Kundefordringer Service-/Turistktr , , Forskudd på lønn ,00 0, Privat bruk av mobiltelefon 4.862,22 175, Diverse debitorer , , Ikke mott. inntekter pr , , Påløpte renter utlån Næringsfondet ,00 0, Påløpte renter utlån Disp.fondet ,00 0,00 Konserninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00 Premieavvik (note nr. 2) , ,00 14

15 Arb.g.avg. pos. premieavvik KLP , , KLP - pos. premieavvik pensjon , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Kassebeholdning , , Kassebeholdning legekontor 200,00 200, Vekslepenger 50,00 50, Foliokonto , , Selbu Sparebank (tidl ,05 0, Selbu Sparebank (tidl ,80 0, Næringsfond , , Fond Ungdom under utdanning , , Jordbruksfond , , Landbruksutd.fond , , Fiskefond , , Fond Handicappede barn og ungdom , , Skattetrekk , ,00 SUM EIENDELER , ,82 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,45 Herav: Disposisjonsfond (note nr. 6) , , Disposisjonsfondet , ,09 Bundne driftsfond (note nr. 6) , , Fond jubilemumsgave Selbu Sparebank , , Fond skole/kulturskole , , Fond - Den kulturelle spaserstokken , , Fond psykiske lidelser , , Fond Krisegruppe , , Fond vedl.hold Storaunstuggu , , Fond aktivit.tilbud B/U - BFL , , Omdømmefond (2013) ,00 0, Næringsfondet , , Næringsfond (Reg.utv.midl.) , , Næringsrettede utviklingsmidler (RDA , , Jordbruksfondet , , Tydal Landbruksutdanningsfond , , Fond Ungdom under utdanning 0, , Fond Handicappede barn og ungdom 0, , Skadefellingslaget 4.790,00 0, Fiskefond Essand/ Stuesjø , , Viltfondet , , Naturvernfond , , Tydalshallen , , Gavemidler Tydal sykehjem ,08 0, Fond fremmede arter ,00 0, Tilpasning bolig (Husbanken) ,00 0,00 Ubundne investeringsfond (note nr. 6) , , Investeringsfond (Salg eiend.) , , Fond grunnlagsinvesteringer , , Investeringsfond - salg av Neatun ,00 0, Fond vannverk , , Fond viltbiotopkart 0, , Fond kartverk , ,00 Bundne investeringsfond (note nr. 6) , , Fond tusenårssted Brekka , , Fond Skogavgift 6.719, ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift (note nr. 19) , , Endringer i regnskapsprinsipp som på , ,07 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk (note nr. 19) , , Regnskapsmessig mindreforbruk , ,04 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 15

16 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto (nrote nr. 7) , , Kapitalkonto - KAPK , ,39 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser (note nr. 2) , , Arb.g.avg. premieansvar KLP , , Arb.g.avg. premieansvar SPK , , Pensjonsforpliktelser KLP , , Pensjonsforpliktelser SPK , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån (note nr. 18) , , Husbanken Helsesenter , , Husbanken Storekra , , Husbanken Storekra 3/ , , Husbanken Storekra 1/ , , Husbanken startlån , , Husbanken startlån , , Husbanken startlån , , Husbanken startlån , , Husbanken startlån , , Husbanken startlån , , Husbanken startlån , , Husbanken startlån , , Husbanken - Nytt startlån , , Husbanken startlån ,00 0, Kommunalbanken AS , , Kommunalbanken AS , , Kommunalbanken AS , , Kommunalbanken AS , , Kommunalbanken AS , , Kommunalbanken ,00 0, KLP Kommunekreditt AS , , KLP Kommunekreditt AS , , KLP Kommunekreditt AS , , KLP Kommunekreditt AS , , KLP Kommunekreditt AS , , KLP Banken (tidl.tke) ,00 0,00 Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 Kortsiktig gjeld , ,37 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld (note nr. 1, 4) , , Ikke disponert statstilskudd , , Oppgjørskonto mva 11.1 skyldig , , Forskuddstrekk , , Påleggstrekk 2.550,00 0, Arbeidsgiveravgift - oppgjørskto , , Turistkontoret - SALG 0, , Tilskudd jord og skog - i. utbet , , Feriepenger , , Feriepenger ,75 0, Aga av feriepenger , , Aga av feriepenger ,99 0, Ubet. renter utlån av Næringsf. 822, , Ubet. avdrag utlån av Næringsf , , Diverse kreditorer , , Leverandørgjeld , , Leverandørgjeld - Tydal kommunale En ,91 0, Ubetalte regninger pr , , Påløpte, ikke betalte renter , ,00 Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 16

17 Premieavvik (note nr. 2) , , Arb.g.avg. neg. pr. avvik SPK , , SPK - neg. premieavvik pensjon , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,82 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,35 Herav: Ubrukte lånemidler , , Kommunalbanken - ikke disp , , Startlån - ikke disp , ,00 Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 Andre memoriakonti , , Utlån av startlån , , Utlån av Næringsfondet , , Utlån av Disposisjonsfondet , , Tilskudd fra Omdømmefond - innv. ikk ,00 0, Tilskudd fra NF - innv. ikke utb , , Tilskudd fra KNF - innv. ikke utb , , Egne formål NF - ikke brukt , ,00 Motkonto til memoriakontiene , , Motkonto memorialkonti , ,35 17

18 Note 1 Endring i arbeidskapitalen Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,51 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,00 0,00 0,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,80 Sum anskaffelse av midler , , , ,31 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,26 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,82 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,54 Sum anvendelse av midler , , , ,62 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,31 Endring i ubrukte lånemidler ,00 0,00 0, ,12 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital , , , ,43 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , ,98 Bruk av avsetninger , , , ,29 Til avsetning senere år 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto avsetninger , , , ,31 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , , , ,33 Interne utgifter mv , , , ,33 Netto interne overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2013 Regnskap 2012 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , ,93 Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0,00 Endring kortsiktige fordringer , ,54 Endring premieavvik , ,00 Endring aksjer og andeler 0,00 0,00 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) , ,47 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) , ,04 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) , ,43 Differanse på kr ,- skyldes innlemming av Tydal kommunale Energiverk KF (TKE) i årsregnskapet. 18

19 Note 2 Pensjon Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader inkl. avr. tidl. år Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) KLP Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) SPK Årets pensjonspremie til betaling KLP Årets pensjonspremie til betaling SPK Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Brutto påløpt forpliktelse Herav KLP Herav SPK Pensjonsmidler Herav KLP Herav SPK Netto pensjonsforpliktelse Akkumulert premieavvik Amortisert 1/15 av tidliger års avvik Årets premieavvik Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger KLP Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav C og D) Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) Forutsetn. for fellesordninger for turn-over (F 13-5 bokstav G) : under 20 år 20% år 8% år 6% år 6% - 0,4% pr år over 25 år år 4% - 0,2% pr år over 30 år år 1% - 0,1% pr år over 45 år Over 50 år 0% Tydal kommune har valgt 15 års fordeling av inntekts- og utgiftsføring(også kalt amortisering) av premieavvik inntil år Kommunal- og regionaldepartementet har i 2011 gjort endring i 13 i regnskapsforskriften som gjør at amortiseringstiden for premieavvik kortes ned fra 15 til 10 år for avvik oppstått fra og med * 65 års aldersgrense ** 70 års aldersgrense 5,00 % 4,00 % 2,87 % 2,87 % Beregningsforutsetninger SPK Forventet avkastning på pensjonsmidler Diskonteringsrente Forventet lønnsvekst Forventet G-regulering Frivillig avgang AFP - uttak 4,35 % 4,00 % 2,87 % 2,87 % 3,00 % inntil 50år, 0% over 50,00 % % 33 % 45 %

20 Gjelder regnskapsføring fra og med år Tydal kommune Regnskap 2013 KLP SPK Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse IB Amortisert avvik i år Faktiske pensjonsmidler Estimerte pensjonsmidler Estimatavvik midler IB Amortisert avvik i år Note 3 Garantiansvar Tydal kommune har ikke gitt noen garantier og har derfor ingen forpliktelser. Note 4 Fordringer og gjeld til KF/IKS-samarbeid etter 27 Tekst Kommunens samlede fordringer Herav fordring på: Stjørdal kommune Herav fordring på: Selbu kommune Herav fordring på: Meråker kommune Herav fordring på: Frosta kommune Herav fordring på: Tydal Komm. E.verk Kommunens samlede gjeld Herav kortsiktig gjeld til: Røros kommune Herav kortsiktig gjeld til: Stjørdal kommune Herav kortsiktig gjeld til : Malvik kommune Herav kosrtsiktig gjeld til: Tydal komm. E.Verk

21 Note 5 Aksjer og andeler Tydal kommune Regnskap 2013 Selskapets navn Egenkapitalinnskudd KLP Kommunekraft AS Naboer AB AL Biblioteksentralen 1 1 Veganlegget Stuesjø-Aursund Norske Skog AS Allskog Studiesenteret.no AS Revisjon Midt-Norge IKS Kontr.utvalgssekr. Midt-N. IKS Sum alle

22 Note 6 Avsetning og bruk av fond Tydal kommune Regnskap 2013 Bundne driftsfond - kap Beholdning pr , ,53 Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet , ,29 Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet 0,00 0,00 Avsetning til bundne driftsfond , ,00 Beholdning pr , ,24 Ubundne investeringsfond - kap Beholdning pr , ,76 Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0,00 Avsetning til ubundne investeringsfond ,00 Beholdning pr , ,76 Bundne investeringsfond - kap Beholdning pr , ,00 Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0,00 Avsetning til bundne investeringsfond 0,00 Beholdning pr , ,00 Disposisjonsfond - kap Beholdning pr , ,09 Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet , ,00 Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet , ,00 Avsetning til disposisjonsfond , ,00 Beholdning pr , ,09 Samlet avsetning og bruk av fond i året Beholdning pr , ,38 Avsetninger , ,00 Bruk av avsetninger , ,29 Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk) , ,29 Beholdning pr , ,09 22

23 Note 7 Kapitalkonto DEBET KREDIT Debe tposte r i å re t: Kre ditposte r i å re t: Saldo (kapital) ,39 Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler ,00 maskiner og transportmidler ,00 Avskrivning: Eiendom,anlegg, Oppskrivning fast eiendom/anlegg ,00 utstyr, maskiner og transportmidler ,54 Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Salg aksjer/andeler ,00 Kjøp av aksjer/andeler ,00 Nedskrivning aksjer/andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer/andeler 0,00 Avdrag på utlån - sosiale utlån ,00 Utlån - sosiale utlån ,00 Avdrag på utlån - andre utlån ,85 Utlån - andre utlån ,13 Avskrivning på utlån - sosiale utlån ,00 Avdrag på eksterne lån ,42 Avskrivning på utlån - andre utlån ,00 Bruk av lånemidler ,00 Aktivert egenkapitalinnskudd KLP ,00 Endring pensjonsforpliktelser (økning) ,00 Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) Endring pensjonsmidler SPK Endring pensjonsmidler SPK ,00 Endring pensjonsmidler KLP Endring pensjonsmidler KLP ,00 Endring pensjonsmidler andre selskap Endring pensjonsmidler andre selskap Urealisert kurstap utenlandslån Urealisert kursgevinst utenl.lån Overf. Netto saldo TKE ,02 Balanse (kapital) , , ,96 Diff kr. 403,- gjelder retting avdrag på andre utlån fra Note 8 Interkommunalt samarbeid etter KL 27 Revisjon Midt-Norge IKS utfører kommunal revisjon for Tydal kommune. Kon-Sek (Kontrollutvalgssekretariatet Midt- Norge IKS) ivaretar sekretærfunksjonen i kontrollutvalget. Selbu og Tydal har felles PPT-tjeneste. Værnesregionen Stjørdal, Selbu, Meråker, Malvik, Frosta og Tydal utgjør samarbeidsorganet Værnesregionen, etablert i Værnesregionen har samarbeid på følgende områder, hvor Tydal er med i alle: 23

24 Skatteinnkrevning, med tjenestesenter lokalisert i Malvik. Regnskap og lønn, med tjenestesenter lokalisert i Stjørdal, Selbu og Tydal. Fakturamottaket er lokalisert i Tydal. Felles IKT-løsning. Felles barneverntjeneste. Felles legevakttjeneste og DMS lokalisert på Stjørdal. Felles innkjøpskontor Felles personvernombud Felles PPT Tydal kommune er vertskommune for personvernombud. Stillingen ble opprettet i Interkommunalt tiltak jf KL 27 Personvernombud Overført fra: Tydal kommune (vertskommune) Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune Stjørdal kommune Resultat av overføringer Samarbeidets egne inntekter Samarbeidets totale driftsutgifter Resultat av virksomheten 0 Note 9 Salg finansielle AM/avkastning innskutt kapital Det er ikke solgt finansielt anleggsmiddel i Tydal kommune i Note 10 Opplysninger om anvendte regnskapsprinsipper Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelig i løpet av året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Note 11 Organisering av kommunen, organisasjonskart Den samlede virksomheten i kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon. Tydal Kommunale Energiverk ble avviklet

25 25

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

REGNSKAP 2014 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2014 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2014 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 14/86 Møtedato/tid: 15.5.214, kl. 9: Møtested: Rådhus 2, Storkleppen. Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall:

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 15/67 Møtedato/tid: 7.5.215, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall:

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

REGNSKAP 2016 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2016 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2016 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

REGNSKAP 2015 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2015 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2015 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 17/64 Møtedato/tid: 11.05.2017 Kl 09:00 Møtested: Helsehuset - Tydal Møtedeltakere: Lars Græsli, leder Heidi Synnøve Lien Ingjald Græsli, 1.vara

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap 2012 Måsøy Sokn Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS KOMMENTARER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 16/67 Møtedato/tid: 12.05.2016 Kl 09:00 Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Møtedeltakere fra kontrollutvalget: Lars Græsli Toralf Øverås Heidi Synnøve

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2011

Måsøy kommune Årsregnskap 2011 Måsøy kommune Årsregnskap 2011 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer