Klimasårbarhet i norske bygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimasårbarhet i norske bygg"

Transkript

1 fylkeskommunal infrastruktur utarbeidet av Vestlandsforskning, SINTEF og Bjerknessenteret for KS FoU. Klimasårbarhet i norske bygg Foto: Yaymicro

2 2 I dag ligger omtrent bygninger i høy råterisikoklasse. I år 2100 vil tallet øke til 2,4 millioner bygg (Øyen, Almås, Hygen & Sartori 2010). Dette innebærer en alvorlig økning av sårbarheten for bygninger i store deler av landet. I tillegg ligger store deler av bygningsmassen utsatt til i forhold til havnivåstigning. KLIMASÅRBARHET Naturlig sårbarhet i kommunal bygningsmasse anses å være middels. Det er stort potensial for materielle skader, men store regionale variasjoner i klimapåkjenninger. Skadepotensialet er knyttet spesielt til råteskaderisiko for både ny og eksisterende bebyggelse, og til havnivåstigning og nedbør/ekstremnedbør-hendelser, primært til eksisterende bebyggelse. Tidvis kan det være eksempler på ekstremværhendelser eller mye nedbør over lang tid, som kan medføre flom eller utløse jordskred, sørpeskred eller snøskred. Disse fører ofte til bygningsrelaterte ulykker og kan også forårsake tap av menneskeliv. Råteindeks for Norge for til v: ) og til h: (Øyen, Almås, Hygen & Sartori 2010) Råteskaderisiko vil øke over hele landet, men med store regionale forskjeller. Det er særlig i kystområdene risikoen for råteskader vil øke i de kommende tiårene, men også i innlandsområdene der råterisikoen tidligere har vært lav, må man forberede seg på økte utfordringer. Høyere middeltemperaturer og økt ekstremnedbør er sentrale faktorer som bidrar til den økte råterisikoen. Havnivåstigning I mange kommuner fører ikke nødvendigvis havnivåstigning til store problemer i nær framtid, men vil sannsynligvis øke utover i hundreåret. Stormflo er derimot allerede et stort problem mange steder, og vil kunne medføre mange fukt- og korrosjonsrelaterte skader. Stormflo betyr også store påkjenninger på bygninger nær havoverflaten, blant annet på grunn av inntrenging av vann i kjellere og vannpåkjenning/vanntrykk på konstruksjoner som tidligere ikke har vært utsatt for dette, eller konstruert for det. Sårbarhet for dagens klima Den samfunnsøkonomiske sårbarheten anses for å være middels til økende. Mye av kunnskapen vi har om klimasårbarhet i bygningssektoren i norske forhold kommer fra forskningsprosjektet Klima i 2000 (Sintef Byggforsk). De påviste at sårbarhet for dagens klima gir seg uttrykk i et stort byggskadeomfang der ulike typer fuktskader utgjør den viktigste skadetypen. Det er en tendens til at det blir bygget på stadig mer klimautsatte steder. Større likhet i bygningsutformingen kan gi økte skadetall. Vedlikeholdsetterslepet i den kommunale bygningsmassen er stort. I følge en kartlegging Multiconsult gjennomførte for KS i 2008, er kostnadene ved å rette på manglene estimert til hhv 94 til 142 milliarder kroner avhengig av ambisjonsnivå. Dette kan føre til at klimapåkjenninger i enda større grad bryter ned og påfører bygningene skader. Økende robusthet i bygningsutformingen vil derfor kunne minske den samfunnsøkonomiske sårbarheten.

3 3 Kompetanse og lokal kunnskap mangler Den institusjonelle sårbarheten anses å være stor og økende. Eksisterende kunnskap om klimaendringer og krav om tilpasning er i svært liten grad implementert i kommunale planer, virkemidler og prosesser. ROSanalyser er et krav i plan- og bygningsloven, men det er fortsatt mange kommuner som ikke er i gang med slike analyser. Mange kommuner lider under en gradvis forvitring av kompetanse og kunnskap om lokal byggeskikk er i ferd med å bli borte mange steder. Samtidig er mye uformell kompetanse om lokale klimaforhold og mulige løsninger i liten grad formalisert eller dokumentert. KLIMATILPASNING Et stort årlig byggskadeomfang viser at eksisterende bygningsmasse ikke er godt nok tilpasset dagens klima. Bedre tilpasning til nåværende klima er derfor et viktig første skritt for å gjøre offentlige bedre rustet til å stå imot fremtidens klimautfordringer. Bygningsmateriale At det i mye bebyggelse her til lands er benyttet tre som hovedmateriale, gjør bygningsmassen ekstra sårbar for råte ikke minst i tilfeller der løsningene ikke er optimale og tilpasset lokale klimaforhold, og selvsagt der vedlikeholdet svikter. Det er nødvendig å sette inn tiltak som gjør bygningsmassen mindre sårbar, blant annet ved at vedlikeholdskvaliteten må økes og robustheten i klimaskallet - i betydning av kledning og bygningsdeler som direkte og indirekte utsettes for vær og klima - må forbedres, for eksempel materialbruk, maling etc. Standardisering vs. differensiering Det er også stor grad av klimarelaterte skader på nybygg. Blant annet er dette forårsaket av at det bygges på stadig mer klimautsatte steder, og fordi det i liten grad spørres etter løsninger som er klimatilpasset og/eller fuktsikre. En økende grad av industrialisering og standardisering av løsninger i byggebransjen bidrar til også til at nye bygg har skader som følge av blant annet fukt/råte. Til dels store geografiske variasjoner betyr at standardløsninger som fungerer i en del av landet, ikke er en god løsning et annet sted. Løsninger som tar hensyn til lokalt klima vil derfor bli enda viktigere i fremtiden. Sårbarhetsanalyser på bygg Ved å koble geografisk informasjon (GIS) om eksisterende bygningsmasse med kart over forventet klimapåvirkning, har SINTEF i utført en kvantitativ analyse av den naturlige klimasårbarheten for bygninger i Lyngen og Fredrikstad. Kllimaparameterne råterisiko og havnivåstigning har blitt koblet opp mot bygningsadata for å lokalisere sårbarheten i bygningsmassen. Deretter er kommunene intervjuet for å finne ut hvor de er i klimatilpasningarbeidet. I lenkene under følger en mer detaljert presentasjon av analysene og intervjuene fra Lyngen og Fredrikstad: Sårbarhetsanalyse Lyngen kommune - bygg Sårbarhetsanalyse Fredrikstad kommune bygg Lyngen. Foto:Flickr/CreativeCommons/Heidenstrøm Flere strategiske tiltak vil kunne styrke ivaretakelsen av klimatilpasning i planlegging og oppføring av nye bygninger. I tillegg bør forvaltning av eksisterende bygningsmasse forbedres, i et forsøk på å ta igjen det gamle og for -hindre nytt vedlikeholdsetterslep. En innledende kartlegging av klimautfordringene i kommunen, der man går gjennom tilsvarende klimaparametre som vist i case-analysen for Lyngen (se link til sak), vil kunne gi verdifull informasjon både om tilpasning av den eksisterende bygningsmassen og om hvilke parametre man bør ta hensyn til ved nybygging. Slik kartlegging vil også være av stor betydning i kommunal planlegging.

4 4 Tiltak for nye bygg Nedenfor er noen tiltak for nybygg sammenfattet i punkter: Styrke kompetanse og ressurstilgang innen forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalt og fylkeskommunalt eide bygninger Gjøre lokale analyser og kartlegging av klimasårbarhet i bygningsmassen Endre rutiner for budsjettering og regnskapsføring for å unngå at nødvendig vedlikehold utsettes og konverteres til investering/rehabilitering Styrke tilsyn av byggeprosjekter mht klimatilpasning og robuste løsninger av klimaskjermen Styrke bestillerkompetanse Innarbeide konkrete krav til klimatilpasning av nye bygg ved bestilling Stille krav til klimatilpasning tidlig i byggeprosessen for bedre ivaretakelse (krav til fuktsikker byggeprosess (som værbeskyttet bygging ved tildekking av bygg under oppføring), fuktsikring av bygningsdeler som ligger under terreng, materialbruk, terrengtilpasning osv.). Tiltak for eksisterende bygningsmasse For å forenkle planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold av bygningsmassen, og fungere som beslutningsstøtte, vil god innsikt i bygningsmassens tilstand være viktig. Nedenfor følger noen innspill til tiltak for å oppnå en bedre klimatilpasset eksisterende bygningsmasse: Utvikle klimasårbarhetsanalyse for kommunens eksisterende bygninger Endre rutiner for budsjettering og regnskapsføring for å unngå at nødvendig vedlikehold utsettes og konverteres til investering/ rehabilitering Utarbeide tilstandsanalyse og oversikt over vedlikeholdsetterslep for kommunens bygningsmasse knyttet til hver enkelt bygning og oversikt over hovedmaterialer og areal av bygningsmasse Klassifisere og prioritere kommunens bygninger mht ønsket bevaringsverdi og levealder, fordi det i enkelte tilfeller kan lønne seg å bygge nytt Gjennomføre løpende driftsoppgaver som er viktige for å unngå nytt forfall og økning av sårbarhet ift. klimapåkjenninger hyppigere (f.eks. behov for snømåking av taket og rensing av taknedløp) Økt frekvens på tiltak som kan styrke bygningenes klimaskall, f.eks. hyppigere ettersyn av klimaskallets konstruksjoner, hyppigere frekvens av beising/maling eller påføring av utvendig puss, utskiftning til nyere vinduer og dører osv. Kartlegging For å forenkle planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold av bygningsmassen, og fungere som beslutningsstøtte, er god innsikt i bygningsmassens tilstand viktig. Innledende kartlegging av klimautfordringene i kommunen vil gi svært verdifull informasjon både om tilpasning av den eksisterende bygningsmassen og om hva man bør ta hensyn til ved nybygging. Lokal tilpasning I rapporten vektlegges betydningen av å utvikle klimatilpasningsstrategier som tar hensyn til de store klimatiske, geografiske og samfunnsmessige variasjonene. De store geografiske og topografiske forskjellene i Norge fører til at bygninger må tåle svært forskjellige klimautfordringer og - påkjenninger. Forskjellene øker trolig i framtiden. Foto:Yaymicro De store variasjonene i klimapåkjenninger og tilpasningsbehov innenfor byggsektoren stiller kommunene overfor ekstra utfordringer når de skal utforme klimatilpasningsstrategier på dette området.

5 5 MULIGE HINDRINGER Det trengs gode verktøy for å vurdere betydningen av klimaendringene for lokal bygningsmasse. Og nettopp mangel på verktøy og kjennskap til pågående forskning kan være til hinder for lokale tilpasningstiltak. Foto: Flickr/CC/Berlin95 Strategiske og forebyggende tiltak I rapporten har Vestlandsforskning listet opp følgende forslag til strategiske og forebyggende tiltak: Øke bygningers levetid og legge til rette for økt fokus på livsløpskostnader Hente inn det omfattende vedlikeholdsetterslepet for den offentlige bygningsmassen Unngå lokalisering av bygninger til områder der det er risiko for naturskade Styrke dokumentasjon av lokal kunnskap om byggeskikk og lokale klimaforhold Innarbeide klimatilpasning av bygget miljø som tema i ROS-analyser, kommuneplaner og andre virkemidler i det kommunale plan- og byggesaksarbeidet Stille krav til at aktørene i byggeprosessen risikovurderer prosjekter ift lokale klimaforhold og - påkjenninger ved prosjektering for å styre inn bedre klimatilpasning av nye bygninger. Mange kommuner sliter med ressurstilgang for å gjennomføre nødvendig løpende vedlikehold innenfor rammene av den ordinære kommuneøkonomien. Det er store oppgaver som venter rent finansielt med tanke på å ruste opp den kommunale og fylkeskommunale bygningsmassen slik at forsterket klimapåkjenning ikke skal føre til ytterligere forringelse av bygningskapitalen. Det påpekes i rapporten at dette er tiltak som utløser et behov for statlig medvirkning. GIS (geografiske informasjons-systemer) og GAB-relatert (Grunneien-dommer, Adresser og Bygninger i Norge) register (f.eks. Matrikkelen) er viktig kilde til informasjon. Denne informasjonen kan benyttes i kartlegging av regional og lokal klimasårbarhet og påvirkning av både dagens klimapåkjenninger og klimaendringer på bygningsmassen. Kunnskap Manglende administrativ kompetanse er et viktig hinder for å utvikle lokale sårbarhetsanalyser. Lite kjente metoder, mangel på tilgjengelige ressurser og kompetanse og manglende innsikt om bygningsmassens tilstand vil være en hindring for å forstå hvordan robustheten i bygningsmassen bør endres for å takle klimaendringene best mulig. Billigst ikke best Manglende kompetanse hos byggherre, økonomiske prioriteringer og budsjettrutiner er hindringer som står i veien for å øke bygningenes levetid. Valg av solide løsninger vil i mange tilfeller bli dyrere i en investeringsfase om man ikke legger avgjørende vekt på bygningers levetid i en sammenligning med andre løsningsvalg. Manglende rutiner for å undersøke sårbarheten i potensielle utbyggingsområder, manglende kapasitet og arealknapphet og kunnskap om den lokale klimasårbarheten kan være til hinder for bedre lokalisering av bygninger. Lokal byggeskikk Lokal kunnskap om byggeskikk og lokale klimaforhold er dårlig dokumentert i mange kommuner, blant annet fordi det mangler rutiner for erfaringsdokumentasjon. Økende bruk av ensartede løsninger fører også til utvisking av lokal byggeskikk.

6 6 Nedbygging av byggesaksarkiver er til hinder for videreutvikling av lokal kunnskap om byggeskikk, selv om dette delvis kompenseres av videreutvikling av Matrikkelen (det tidligere GAB-registeret). Der ivaretas deler av den informasjonen som tidligere lå i byggesaksarkivet. Kommuneplan Økt fokus på klimarelaterte problemstillinger i den nye plan- og bygningsloven skulle tilsi at klimatilpasning blir bedre ivaretatt i kommuneplanleggingen. Men manglende politisk og administrativ kompetanse kan stå i veien for at intensjonene i lovverket blir ivaretatt. Det samme gjør nedbygging av fagkompetanse og kapasitet, samt at kommuneplaner i liten grad tematiserer klimatilpasning. Små budsjetter Vedlikeholdsetterslep i den kommunale og fylkeskommunale bygningsmassen har oppstått som følge av for små vedlikeholdsbudsjetter over lang tid. Hindringer for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet er blant annet forårsaket av manglende tilgang på ressurser. Manglende innsikt i problemet med mangelfullt bygningsvedlikehold er et viktig hinder for å få innhentet etterslepet. Fredrikstad. Foto: Flickr/Creative Commons/Fausk

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur

Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur Hovedkategorier av klimatilpassingstiltak Tilpasning til dagens Tilpasning til klima morgendagens klima Forberedelse Styrke institusjonell

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 1/2011 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 3: Egne analyser av sårbarhet overfor klimaendringer belyst med eksempler fra

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Jørund K Nilsen og Magne Langset Februar 2010 Innhold: SAMMENDRAG...1

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE B E N Y T T 1 / 2 0 0 8 - R E D A K S J O N E L T I n n h o l d Leder 2 Ny plan- og bygningslov: Bygningsdelen

Detaljer

Veiledning om klilmatilpasning

Veiledning om klilmatilpasning Vestlandsforsking-notat nr. 1/2009 Veiledning om klilmatilpasning Hvordan kan KS møte kunnskaps- og veiledningsbehovet i kommuner og fylkeskommuner på området klimatilpasning? En utredning laget av Vestlandsforsking

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 5/2010 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 1: Oppsummering av kunnskapsstatus Carlo Aall (red.) Vestlandsforsking, Pb 163,

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer

Norsk Vann. Rapport. Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer Norsk Vann Rapport 190 2012 Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft?

Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft? 2012 Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft? Glommen skog BA Rapport forprosjekt 19.06.2012 Innhold Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft? Forprosjekt....

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer

Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer Jan Erling Klausen, Inger-Lise Saglie Knut Bjørn Stokke Marte Winsvold Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer NOTAT 2012:101 Tittel: Forfatter: Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Ringsaker kommune Versjon 0.10 Dato: 08.10.13 Innhold Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmelsgrunnlaget... 4 1.2 Bakgrunnen for ROS-analysen... 4 1.3 Mål og oppfølging...

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011 12 RAPPORT VEILEDNING Oppfølging etter flommen i juni 2011 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-269-3 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

Detaljer

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet NIVI-rapport 2011:8 Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Forord NIVI Analyse har gjennomført en evaluering av Klimatilpasningssekretariatet i DSB

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten

8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten 8-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid Lars Ellingbø Arvid Tangerås Inger Elisabeth Dahl Sigve Gudbrandsen Tore Nygård

Detaljer

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 360 17. mars Endringer i plan- og bygningsloven Møte tysdag den 17. mars kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Få oppslutning om oppgradering!

Få oppslutning om oppgradering! Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier Forberedelse og medvirkning Vedtak Byggestart Veileder for beslutningsprosess om oppgradering Hvordan ser det ut der du bor?

Detaljer

Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 KOMMENTARUTGAVE 13.06.2014. Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød

Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 KOMMENTARUTGAVE 13.06.2014. Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 KOMMENTARUTGAVE 13.06.2014 Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk)

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) Fotograf: Svein Helge Frækaland Knowledge-building Projects with User Involvement (KMB)/ Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning

Detaljer