Kraftoverføring og elektronisk kommunikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kraftoverføring og elektronisk kommunikasjon"

Transkript

1 fylkeskommunal infrastruktur utarbeidet av Vestlandsforskning, SINTEF, Bjerknes centre for KS FoU. Kraftoverføring og elektronisk kommunikasjon

2 S trømstans får store konsekvenser for stadig mer IT-avhengige kommuner og fylkeskommuner. Her drøftes problemstillingene ved at klimaendringer vil kunne øke den naturlige sårbarheten for kraftoverføring og elektronisk kommunikasjon. KLIMASÅRBARHET Endringer i temperatur, endringer i forekomsten av antall dager med is og fryse-tineperioder og endringer i vindforhold og nedbørmengder er klimaparameterne som forventes å ha størst effekt for den naturlige sårbarheten innen kraftoverføring og elektronisk kommunikasjon. Naturlig sårbarhet Økt grad av linjesig kombinert med tilvekst av vegetasjon øker risikoen for skade på linjenett og strømbrudd. Ising vil trolig avta i kyststrøk, men i indre og høyereliggende strøk kan vi få økt forekomst av ising som kan føre til store mekaniske belastninger på kraftover-førings- og fasttelefonlinjer. Særlig kan Finnmark være utsatt for dette. Høyere temperatur og lengre tørkeperioder sommerstid kan også medføre økt fare for skogbrann - en naturhendelse som raskt kan være en trussel mot linjenettet for kraftforsyning. Tilgjengelighet Strømbrudd har åpenbare negative konsekvenser for kommuner og fylkeskommuner. Vi kan også oppleve skader på kommunalt eid og fylkeseid infrastruktur og bygninger. Rask gjenoppretting av kommunaltekniske tjenester er avgjørende. Det betyr at god tilgjengelighet til kraftnett og nett for elektronisk kommunikasjon vil være viktig for rask reparasjon og gjenoppretting av kraftleveransen ved strømbrudd og skader. Nødstrøm Det er også en gjensidig avhengighet mellom elektroniske kommunikasjonssystemer og kraftforsyning, blant annet fordi kraftforsyningen er elektronisk styrt. Det øker sårbarheten for strømbrudd og rask gjenoppretting av kraftforsyningen. Vi er derfor helt avhengige av velfungerende nødstrømløsninger. IT-avhengig Den samfunnsøkonomiske sårbarheten ansees å være moderat, men økende. Det knytter seg blant annet til at samfunnet i økende grad er IT-avhengig. Det gjelder IT som kommunikasjons- og lagringsmedium, men særlig til systemstyring av offentlige tjenester som offentlig energiforsyning, vannforsyning, pumpe- og renseanlegg og ulike driftsanlegg. Økt belastning Samfunnsøkonomisk sårbarhet knyttet til infrastruktur for elektronisk kommunikasjon er tett bundet til energileveranser. Det forventes at etterspørselen etter elektrisitet vil øke framover til bl.a. oppvarming, drift av oljeinstallasjoner offshore og transport. Stor aktivitet i forhold til utbygging av fornybar energi kan gi økt belastning på linjenettet, som dermed vil få økt behov

3 for rehabilitering. Økt belastning og et potensielt vedlikeholdsetterslep på linjenettet vil kunne sette kommuner og fylkeskommuner i en mer sårbar posisjon. KLIMATILPASNING Infrastukturen til kraft og elektronisk informasjon utgjør et svært viktig grunnlag for kommunenes og fylkeskommunenes funksjoner ved å være leverandør til bygg og tjenesteproduksjon, i tillegg til at den er uunnværlig for alt normalt samfunnsliv. Samfunnet er svært strømavhengig og de fleste systemer svikter ved strømbrudd. I følge rapporten er det viktig at kommunale og fylkeskommunale tilpasningstiltak overfor klimaendringer når det gjelder kraftoverføring og elektronisk kommunikasjon, må ses i lys av at infrastruktur for kraftoverføring og elektronisk kommunikasjon ikke er eid eller drevet av kommuner eller fylkeskommuner. Påvirke aktørene En rekke av tiltakene på området kraftforsyning og elektronisk kommunikasjon må nødvendigvis planlegges og gjennomføres av de som eier og drifter den aktuelle infrastrukturen. Kommunene og fylkeskommunene kan påvirke dette viktige arbeidet med bakgrunn i ulike roller: Gjennom eierskap i kraftselskaper (kommuner og fylkeskommuner) Gjennom ansvar for den lokale beredskapen (kommuner) Gjennom energi- og klimaplanlegging (kommuner og fylkeskommuner). Stille krav

4 Kommuner og fylkeskommuner kan som viktige eiere i kraftselskaper stille krav til beredskap og tilpasning til dagens og morgendagens klima. Nettet har i mange år vært bra. Derfor har vedlikehold ligget på et relativt lavt nivå. På grunn av aldring av nettet vil vedlikeholdsbehovet i årene som kommer, øke betraktelig. Kommunesektoren som eier, må kreve at kraftselskapene setter av nok midler til vedlikehold/reservelager, og ikke ta ut så stort utbytte at det går ut over vedlikehold og tilpasningsevne. Beredskap Kommunene har en viktig rolle å spille ved å koordinere innsatsene til flere beredskapsaktører på lokalt nivå. Det er derfor viktig at det utarbeides beredskapsplaner i nært samarbeid med energiselskap/nettselskap og teleselskap. Kommunene må forholde seg til Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) om å etablere en plan for prioritering av strømleveranser innenfor kommunegrensene. Ansvarsavklaring Beredskap er et viktig stikkord for kommunene som skal sikre IT og krafttilgang til kommunale tjenester til lokalt næringsliv og kommunens innbyggere. Langvarige strømbrudd har avdekket mangler i beredskapsplanene for bl.a. klimarelaterte hendelser. Kommunenes beredskapsplaner må avklare hva som er kommunenes ansvar, og på hvilken måte storsamfunnet skal stille opp. Kommunene har et beredskapsansvar, ansvar for koordinering og varsling, og ansvar for kommunikasjon.

5 Tiltak for styrking av beredskapen Rapporten har listet opp en del tiltak som vil bidra til å styrke kommunens beredskap i tilfelle langvarig strømbrudd. Dette er tiltak som bør være på plass allerede i dagens situasjon, uavhengig av utsiktene til klimaendringer: TILTAK VED LANGVARIGE STRØMBRUDD Etablere reserveløsninger for kommunenes egne anlegg og funksjoner. Bedre framkommeligheten til kraftforsynings- og IT-anlegg for vedlikehold og reparasjon. Klarlegge ansvar, etablere beredskapsplaner og skaffe nødvendig utstyr. Etablere alternative kommunikasjonskanaler ved utfall av fast- og mobil-telefonnett. ( Se neste avsnitt.) Etablere fast nødstrøm ved sykehjem, vannforsyning, renseanlegg og andre kritiske samfunnsfunksjoner Anskaffelse av mobile nødstrømsaggregat for utplassering i krisetilfeller. Alternative kommunikasjonskanaler Ved utfall av av fast- og mobilnett kan alternative kommunikasjonskanaler være: Radiosendinger: Samarbeidsavtaler med distriktskontoret til NRK og nærradiostasjoner bør være inngått som del av kommunens kriseberedskapsplan. Befolkningen bør oppfordres til å ha batteriradioer i beredskap, og informeres om muligheten til å lytte til bilradio så lenge man har drivstoff. Analoge telefonlinjer: Kommunens alarmsentral og sentralbord bør ha flere analoge telefonlinjer, primært for kontakt med andre beredskapsaktører som Politiet, Heimevernet, kraftprodusenter, nettselskap, Telenor mv. HINDRINGER Under 1/4 av kraftselskapene har konkrete planer for klimatilpasning. Resten av bransjen avventer situasjonen. 1/3 av selskapene mener klimaendringene ikke vil gi spesielle utfordringer for virksomheten. Manglende innsikt Holdninger og manglende kunnskap om klimaendringer, manglende kompetanse om bruker-/kundebehov og manglende innsikt om behov for samarbeid og koordinering av beredskap og tiltak mellom kraft-/it-selskaper og kommuner/fylkeskommuner er alvorlige hindringer for å oppnå bedre klimatilpasning av kraftforsyning og elektronisk kommunikasjon. Nødstrøm Reserveløsninger for alternativ kraftleveranse er kostbare, og varighet på nødstrømleveranser er begrenset på grunn av tilgang på drivstoff. En hindring for å Etablere reserveløsninger for kommunens egne anlegg og funksjoner er om det er avsatt nødvendige ressurser for nødstrømsleveranser/-anlegg.

6 Varsling Nødvendig varsling ved beredskapssituasjoner krever alternative løsninger radiovarsling krever at befolkningen, og spesielt beredskapspersonell, hører på batteridreven radio. Det som står i veien for å muliggjøre alternativ varsling er manglende alternativt mottaksutstyr. Andre hindringer vil her være mangel på kunnskap om når varsling om økt beredskap skal igangsettes overfor økt sårbarhet for strømbrudd. Ressurser Viktige hindringer for styrket beredskap er mangel på utstyr og personell til å kunne gjennomføre tiltak ved naturhendelser. Konkurranse om ressurser, og det at det ser ut til å være lettere å få ressurser ved ulykker enn til forebyggende arbeid, er hindringer for å styrke beredskap både lokalt og sentralt. Veinett Mangel på kunnskap om veinettet og manglende ROS-kartlegging er en hindring for å sikre at veier og tilkomst til kraftforsyningsanlegg er åpne. Økt tilvekst av vegetasjon vil i enkelte deler av landet føre til at behovet for hogst langs linjetraseene vil øke, noe nettselskapene er ansvarlige for. Her kan kommunene påvirke nettselskapene gjennom eventuelt eierskap. Vedlikehold Hvis vedlikeholdsaktiviteter ikke prioriteres, oppstår et vedlikeholdsetterslep. Mange nett- og linjeselskap har bygget ned driftsenhetene og satt ut Vedlikehold- og beredskapstjenester til eksterne bedrifter. Her kan manglende forståelse for kommunale og fylkeskommunale behov og sårbarhet, og kunnskap om konsekvenser ved avbrudd i kraftforsyningen være hindringer.

FylkesROS Nordland 2011

FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland fylke Fylkesmannen i Nordland PDF FylkesROS Nordland 2011 2 Bilder forside Helikopter: 330-skvadronen Vaksinerning:

Detaljer

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE Øvelse Lofoten Evalueringsrapport Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE 12.01.2015 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Øvingsmål... 4 Organisering og gjennomføring... 5 Samhandling og kommunikasjon...

Detaljer

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013 Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 213 7. mars 214 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 35 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 METODISK

Detaljer

Klimasårbarhet i norske bygg

Klimasårbarhet i norske bygg fylkeskommunal infrastruktur utarbeidet av Vestlandsforskning, SINTEF og Bjerknessenteret for KS FoU. Klimasårbarhet i norske bygg Foto: Yaymicro 2 I dag ligger omtrent 600.000 bygninger i høy råterisikoklasse.

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen i Hedmark Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap Høringsdokument (Foto: Gaute Moen, Hedmark fylkeskommune) 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅL FOR SAMFUNNSSIKKERHETSARBEIDET I HEDMARK...

Detaljer

Fylkes-ROS for Finnmark

Fylkes-ROS for Finnmark Fylkes-ROS for Finnmark Risiko- og sårbarhetsanalyse for Finnmark fylke FORORD... 2 KAPITTEL 1 INNLEDNING... 3 KAPITTEL 2 FINNMARK... 7 2.1 GEOGRAFI OG DEMOGRAFI... 7 2.2 NATUR OG MILJØ... 9 2.3 KLIMAENDRINGER:

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

Beredskapsplan for Langvarig strømbrudd

Beredskapsplan for Langvarig strømbrudd Beredskapsplan for Langvarig strømbrudd Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. OM PLANARBEIDET, LOVGRUNNLAG OG PLANPROSESS... 3 3. MÅL... 4 3.1 OVERORDNA MÅL... 4 3.2 HOVEDMÅL FOR BEREDSKAP VED LANGVARIG STRØMBRUDD...

Detaljer

FylkesROS for Finnmark

FylkesROS for Finnmark FylkesROS for Finnmark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR FINNMARK 2014-2017 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Mål for FylkesROS i Finnmark... 4 1.2 Sentrale begreper... 4 1.3 Risikovurderinger

Detaljer

Øvelse kraft ekom vei Møre og Romsdal 2011

Øvelse kraft ekom vei Møre og Romsdal 2011 Øvelse kraft ekom vei Møre og Romsdal 2011 Evalueringsrapport Ann Kristin Larsen 15.04.2011 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Om øvelsen... 4 2.2 Deltakere... 4 2.3 Overordnet

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

TEMA NasjoNalt risikobilde 2012

TEMA NasjoNalt risikobilde 2012 TEMA NasjoNalt risikobilde 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-273-0 Foto forside: Flere hundre personer ble evakuert fra sine hjem ved flommen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE for Hadeland 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer ROS-analyse Hadeland 16.04.12 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. Organisering av arbeidet

Detaljer

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag at vi skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og at dette skal

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1 1 Innledning 3 1.1 Hjemmelsgrunnlag 3 1.2 Bakgrunn for ROS-analysen 3 1.3 Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode 5 3.1 Definisjoner

Detaljer

Vann og avløp og SAMRISK

Vann og avløp og SAMRISK Vann og avløp og SAMRISK Vann og avløpstjenestene (VA) er en kritisk infrastruktur som er viktige livslinje for samfunnet. Via vannledningsnettet leveres det viktigste næringsmiddelet mennesker trenger.

Detaljer

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå.

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå. Overordnet ROSanalyse for Tana kommune 2015-2020 ROS-analysen gir et oversiktsbilde over risiko og sårbarhet i kommunen. Den inneholder en vurdering av 26 alvorlige hendelser som kan ramme Tana kommune.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 28.10.2013 K-069/13 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. Organisering av arbeidet 8 4. Målsetting 10 5.

Detaljer

ROS Lister. Risiko og sårbarhetsanalyse for kommunene i Listerregionen 2012. Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer. ROS Lister - side 1

ROS Lister. Risiko og sårbarhetsanalyse for kommunene i Listerregionen 2012. Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer. ROS Lister - side 1 ROS Lister Risiko og sårbarhetsanalyse for kommunene i Listerregionen 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer ROS Lister - side 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Sammendrag 5 3 Organisering av arbeidet

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter Synlig for et bedre omdømme VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter februar 2008 innledning Denne veilederen

Detaljer

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær Dialogmøte 29. april 2014 Ekstremvær Vi husker alle uværet i fjor høst. Derfor skal jeg denne gangen starte innlegget mitt like før og like etter siste årsskifte, før jeg går over til resultatet for fjoråret.

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Klimaendringer Med fokus på morgendagens lyn og stormer Roger Steen NVE mai-11 Disposisjon Kort om ulike effekter av klimaendringer Mulige konsekvenser for norsk kraftforsyning

Detaljer

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd OFFENTLIG VERSJON 7. februar 2014 Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd Utarbeidet for Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) 28. januar 2014 Oslo Economics Report number 2013-28 Project

Detaljer

Behov for styrket strømnett på Sør-Jæren. På vei mot framtidens strømnett

Behov for styrket strømnett på Sør-Jæren. På vei mot framtidens strømnett Behov for styrket strømnett på Sør-Jæren På vei mot framtidens strømnett Innhold Side 4 Om Jærnettet Side 6 Størst vekst i landet Side 9 Husholdninger bruker mest strøm Side 11 Framtidens energibehov Side

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 2/2011 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 4: Egne analyser av tilpasningsmuligheter belyst med eksempler fra ulike kommuner

Detaljer

Beredskap mot utfall av strøm, elektroniske databehandlingssystemer, elektronisk kommunikasjon, fastnett og mobilnett samt varsling

Beredskap mot utfall av strøm, elektroniske databehandlingssystemer, elektronisk kommunikasjon, fastnett og mobilnett samt varsling v2.2-18.03.2013 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 11/3293-20 Saksbehandler: Ivar Abusdal Swensen Dato: 29.05.2013 Beredskap mot utfall av strøm, elektroniske databehandlingssystemer, elektronisk kommunikasjon,

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 3 2012 R A P P O R T Rapport Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat 1 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur

Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur Hovedkategorier av klimatilpassingstiltak Tilpasning til dagens Tilpasning til klima morgendagens klima Forberedelse Styrke institusjonell

Detaljer

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Forsikringsnæringens tilpasning til et endret klima

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Forsikringsnæringens tilpasning til et endret klima Forsikringsnæringens tilpasning til et endret klima Forsikringsnæringen har, og skal ha, en sentral rolle i tilpasningsarbeidet knyttet til et endret klima. Naturskader og vannskader skal fortsatt være

Detaljer