Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur"

Transkript

1 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Presentasjon av delrapport 5: Egne analyser av forutsetninger og hindringer for lokal klimatilpasning belyst med eksempler fra ulike kommuner

2 Disposisjon 1. Bakgrunn 2. Forslag til hindringstypologi 3. Egne analyser av hindringer for klimatilpasning 4. Hovedkonklusjoner

3 Bakgrunn Organisering av arbeidet Organisering av arbeidet Samarbeid mellom Vestlandsforsking (prosjektledelse), SINTEF og Bjerknessenteret Andre av seks delrapporter 1. Kunnskapsstatus klimatilpasning og konsekvenser av klimaendringer 2. Kunnskapsstatus klimaendringer og klimanedskaleringer 3. Egne analyser av klimasårbarhet 4. Egne analyser av tilpasningsmuligheter 5. Egne analyser av forutsetninger og barrierer for klimatilpasning 6. Sluttrapport

4 Bakgrunn Analysemodell Klimaendring Samfunnsendring Hindringer Naturlig klimasårbarhet Samfunnsmessig klimasårbarhet Hindringer Effektinnrettede tiltak Samlet klimasårbarhet Årsaksinnrettede tiltak Klimatilpasning

5 Bakgrunn Presisering av hva vi skal studere

6 Om delrapport 5 Mandat og hovedinndeling Fra KS sin utlysning av oppdraget Vurdering av lokale forutsetninger/hindringer, herunder kompetanse- og kapasitetsbehov for gjennomføring av klimatilpasningstiltak, samt foreslå tiltak som kan styrke kommunesektorens arbeid med klimatilpasning. Hovedinndeling av rapporten 1. Metode for kartlegging av hindringer 2. Egne analyser av hindringer overfor klimaendringer 3. Hovedkonklusjoner

7 Om delrapport 5 Arbeidsdeling Redigering og overordnet faglig ansvar Carlo Aall (Vestlandsforsking) Metodeutvikling på tvers av tema Carlo Aall (Vestlandsforsking) Tema 1: Arealforvaltning Eli Heiberg (Vestlandsforsking), Carlo Aall (Vestlandsforsking) Tema 2: Offentlige bygg Cecilie Flyen Øyen (SINTEF), Kyrre Groven (Vestlandsforsking), Anders-Johan Almås (SINTEF) Tema 3: Vannforsyning og avløpshåndtering Leif Sigurd Hafskjold (SINTEF) Tema 4: Offentlig transport og transportinfrastruktur Kyrre Groven (Vestlandsforsking) Tema 5: Kraftoverføring og elektronisk kommunikasjon Cecilie Flyen Øyen (SINTEF)

8 Forslag til hindringstypologi Ulike innretning av tilpasning gir ulike hindringer Innretning av tilpasningspolitikken Effektinnrettet - morgendagens klima Effektinnrettet - dagens klima Tilpasningstiltak Øke vintervedlikeholdet på veien ut fra forventning om økt nedbør Ta igjen vedlikeholdsetterslepet på veiene Hindringer Stor usikkerhet pga stor variasjon i framskriving av forventede endringer i vinternedbøren Vedlikehold av veier prioriteres ned til fordel for andre formål Årsaksinnrettet Redusere transportomfanget på rasutsatte strekninger Individuelle ønsker om stadig økende tilgjengelighet og påfølgende økning i mobiliteten

9 Forslag til hindringstypologi Kategorier av hindringer Hovedkategori Usikkerhet Organisering Virkemidler Mål Eksempel på underkategori Grunnleggende usikkerhet Modellusikkerhet Datausikkerhet Manglende kunnskap Manglende kompetanse eller kapasitet Manglende rutiner Manglende avklaring av ansvarsfordeling Manglende koordinering Manglende virkemidler Uenighet om bruk av virkemidler Kunnskapsperspektiv som blokkerer for alternative tilnærminger Klimaskepsis Vurdering av alvorlighet i klimautfordringene Målkonflikter

10 Resultat tema 1: Arealforvaltning (1) Hovedkategori Underkategori Grad av hindring Usikkerhet Grunnleggende usikkerhet om vind Stor (tilsier vent-og-se holdning der vind er en viktig parameter) Skalausikkerhet om nedbør Stor i enkelte deler av landet (stiller store krav til beslutningstakere å forholde seg til denne typen usikkerhet) Organisering Politisk kompetanse. Klimaskepsis og manglende bekymring for klimaendringer trolig en liten hindring blant folkevalgte Lokal oppslutning om klimatilpasning Bruk av ny kunnskap og helhetlige tilnærminger Administrativ kompetanse i kommunene Administrativ kompetanse i fylkeskommunen Etterspørsel etter styrket kompetanse Administrativ kapasitet Innarbeiding av hensyn til klimatilpasning i relevante kommunale og fylkeskommunale planprosesser Rutiner for vurdering av klimasårbarhet i den løpende saksbehandlingen Koordinering på tvers av sektorer og forvaltningsnivå Klimaskepsis og manglende bekymring for klimaendringer trolig en større hindring blant folk flest Kan være en stor hindring innenfor enkelte sektorer og fagområder I små kommuner kan svak kompetanse være en stor hindring Trolig en mindre viktig hindring generelt sett, men varierer mellom fylkene Eksisterende kapasitet på tilbudssiden blir i dag på langt nær utnyttet På enkelte områder bl.a. arealplanlegging er tilgangen på kapasitet trolig en større hindring enn forekomst av relevant kompetanse Trolig en stor hindring, i og med at kapasitet og kompetanse kan være svak på mange områder og klimatilpasning er et nytt arbeidsfelt i mange tilfeller Som over Som over

11 Resultat tema 1: Arealforvaltning (2) Hovedkategori Underkategori Grad av hindring Virkemidler Planlegging Som over (se forrige lysark) Mål Tilgang på virkemidler og verktøy Tilgang til ressurser til detaljanalyser av sårbarhet for flom og skred Tilgang til ressurser til skred- og flomsikringstiltak Tidshorisont i arealplanleggingen Tidshorisont i byggesaker Svak prioritering av det å analyser konsekvenser av havnivåstigning Målkonflikter mellom jordvern og utbyggingshensyn og klimahensyn Målkonflikter mellom det å avsette hensynssoner ifht naturskade og utbyggingshensyn Målkonflikter mellom mål om høy mobilitet og det å redusere mobiliteten for dermed å redusere naturskaderisikoen på veier Mange opplever trolig mangel på verktøy til å gjennomføre lokale klimasårbarhetsanalyser Stor hindring i flom- og rasutsatte kommuner Som over Stor hindring, som trolig er lite kostnadskrevende å omgå Som over Stor hindring i kystområder, men som trolig er lite kostnadskrevende å omgå Stor hindring i områder med store jordbruksressurser Stor hindringer i områder med liten tilgang på utbyggingsarealer Stor hindring i områder med stor transport og høy naturskaderisiko langs veinettet

12 Resultat tema 2: Bygg Hovedkategori Underkategori av hindring Grad av hindring Organisering Svak kompetanse innen forvaltning, drift og vedlikehold Middels hindring, knyttet til dårlig kjennskap til pågående forskning og manglende verktøy Virkemidler Svakt tilsyn av byggeprosjekter Svak byggherrekompetanse Svak dokumentasjon av lokal kunnskap om byggeskikk og lokale klimaforhold Manglende lokale analyser av klimasårbarhet i bygningsmassen Manglende bruk av livsløpskostnader i budsjettering av nybygg Uheldig lokalisering av bygg ifht klimapåvirkning Manglende vurdering av klimasårbarhet i bygget miljø i ROS-analyser og kommuneplaner Stor hindring, knyttet til dårlig organisering og lav grad av tilsyn Kan medføre at nybygg ikke blir tilstrekkelig klimarobust Hindring som kan medføre at bygg ikke blir godt nok tilpasset lokalklimatiske forhold En hindring som kan omgås ved å ta i bruk metodikk beskrevet bl.a. i delrapport 4 og NOU Klimatilpasning Stor hindring i tilfeller der investeringsbudsjettene er en begrensning (men da kan besparelser på investeringsbudsjettet medføre økninger på vedlikeholds- og driftsbudsjettet) Hindring som kan omgås ved å stille krav om risikovurdering ift lokale klimaforhold og -påkjenninger ved prosjektering Stor hindring, i den forstand at ROS krav til arealplan i utgangspunktet retter seg inn mot nybygg. Kan imidlertid omgås ved at man lokalt også vurderer klimasårbarhet for eksisterende bygg i ROS analyser Mål Manglende klimadifferensierte løsninger Etterslep i vedlikehold av den eksisterende bygningsmassen Hindring som særlig knyttes til økende grad av standardisering innen byggsektoren Stor hindring som skyldes manglende prioritering av vedlikehold gjennom en årrekke

13 Tema 3: Vannforsyning og avløpshåndtering Hovedkategori Underkategori av hindring Grad av hindringer Usikkerhet Usikkerhet om nedbør Dårlig tilgang på sikre prognoser om nedbør egnet til dimensjonering av VA-systemer. Organisering Manglende ansvarsfordeling Gjelder både mellom stat-kommune og internt i kommunene Virkemidler Mål Manglende kompetanse Manglende kapasitet Manglende bruk av alternative virkemidler Manglende oppfølging av lovpålagte krav Manglende prioritering av tilstrekkelig høyt avgiftsnivå Manglende kompetanse hos politikere og administrasjon Det utdannes for få fagfolk med vann- og avløpskompetanse, mens etterutdanningstilbudet er godt. VA-bransjen er en konservativ sektor og det tar lang tid før ny og alternativ kunnskap vinner innpass Mange drikkevannssystemer tilfredsstiller ikke lovpålagte krav, og det er til dels manglende overordnet planlegging i hovedplaner, strategier og lignende. Økonomi, gebyrnivå og politisk vilje til investering i VA-systemene synes å være en stor hindring. Det er også en utfordring å prioritere tiltak innenfor tilgjengelige rammer.

14 Tema 4: Veger Hindringskategori Hindring Tiltak hindringen kan knyttes til Usikkerhet Mulig kunnskapsmangel Oppdatere eksisterende rassikringsplan og innarbeide hensyn til klimaendringer Organisering Mulig motstand blant entreprenørene mot å bruke tid på etterutdanning Kapasitetsproblemer dersom innført over kort tid Stille krav til formell kompetan-se hos entreprenørene Stille krav til formell kompetanse hos entreprenørene Manglende rutiner Manglende administrativ kapasitet Manglende kapasitet eller kompetanse Styrket kontroll med og bruk av sanksjoner mot entreprenører Gjøre en nasjonal klimasårbarhets-analyse av vegnettet Bruk av vegnormalene på kommune- og fylkesveger Virkemidler Trolig motstand av frykt for økte kostnader Forlenge kontraktsperiodene (bedre overføring av lokal kunnskap om vegnettet) Mål Vil støte mot rådende oppfatninger om konkurranseutsetting som kostnadsbesparende tiltak Reversere konkurranse-utsetting (fjerne svakheter i anbudssystemet) Manglende ressurser; Målkonflikt med ønske om etablering av nye vegstrek-ninger og mål utenom samferdsel Som over Som over Redusere/fjerne vedlikeholdsetterslepet på vegnettet Fornye vegkroppen på strek-ninger med dårlig bæreevne Bedre kapasiteten på dreneringssystemene (grøfter, stikkrenner, avløp)

15 Tema 4: Havner og offentlig transport Hindringskategori Hindring Tiltak hindringen knyttes til Havner Usikkerhet Organisering Virkemidler Mål Usikkerhet om effekter av klimaendringer, særlig knyttet til havis og vind, men også for havnivå Manglende avklaring mellom Sjøfarts-direktoratet, Kystverket og DSB Ingen vesentlige hindringer. Nødløsning i forhold til det å gjøre havnene mer robuste gjennom molobygging Manglende ressurser totalt; Evt. målkonflikt mellom det å gjøre viktige havner mer tilgjengelige for store skip og ønsket om å stoppe forfallet i flest mulig havner Som over Analysere klimasårbarheten i kaier og moloer Avklare ansvarsfordelingen for vurdering av klimasårbarhet Øke antallet liggekaier og lagerkapasiteten i vindutsatte havner Redusere/fjerne vedlikeholdsetterslepet i havneinfrastrukturen Gradvis forsterke kaier og moloer Kommunal og fylkeskommunal transport Organisering Manglende administrativ kapasitet i Statens vegvesen Manglende koordinering på tvers av sektorer Kartlegge punkter på vegene som er sårbare for vegsteng-nin-ger (gjennomføre SamROS) Planlegging av kriseruter for tilfelle med vegstengninger

16 Tema 5: IT og kraftforsyning Hovedkategori Underkategori av hindringer Tiltak hindringene kan knyttes til Usikkerhet Teknologien ikke klar for implementering Nødstrøm for å sikre ekom-nett (eks vindmøller ved mobilmaster) Organisering Manglende alternativt mottaksutstyr blant beredskapspersonell og øvrig befolkning Mangel på lokal kunnskap om veinettet blant drifts- og vedlikeholdspersonell og manglende ROS-kartlegging av vegnettet med hensyn til klimaendringer Manglende ansvarsfordeling mellom grunneiere, kraftselskap og kommuner, manglende samarbeid for å oppnå mer effektiv hogst og manglende rutiner for gjennomføring av hogst Alternative løsninger for å varsle ved beredskapssituasjoner Sikre at veier og tilkomst til kraftforsynings- og IT-anlegg er åpne, og øke tilsynsfrekvensen med de samme anleggene Mer effektiv hogst langs linjetraseene Manglende kompetanse Lage lokale beredskapsplaner for sikring av kraftforsyning og elektronisk kommunikasjon Virkemidler For svake nasjonale lover og retningslinjer Prioritere økt vedlikehold Mål Manglende økonomiske ressurser Etablere reserveløsninger for kommunens (og fylkeskommunens) egne anlegg og funksjoner Konflikter med andre kommunale mål som krever økte økonomiske ressurser Begrense utbytte fra egne kraftselskap for å gi økt rom for vedlikehold Mangel på personell og ressurser Styrke den lokale beredskapsplanen for sikring av kraftforsyning og elektronisk kommunikasjon

17 Hovedkonklusjoner (1) Fordeling av hovedkategorier av hindringer N=66

18 Hovedkonklusjoner (2) Fordeling av underkategorier av hindringer Omtalt Hindring Andel Svak lokal kompetanse og administrativ kapasitet 14 % Ofte (5x ) Sjelden (1 4 x) Manglende ROS og/eller klimatilpasningsplanlegging 13 % Usikkerhet om klimaframskriving 12 % Manglende ansvarsfordeling og/eller koordinering 7 % Manglende hensyn til klimaendringer i planer, rutiner og tiltak 7 % Vedlikeholdsetterslep og/eller for lav standard i eksisterende fysisk infrastruktur 7 % For kort tidshorisont i planlegging og forvaltning 4 % Manglende ressurser til fysiske sikringstiltak og beredskap 4 % Målkonflikter mellom tilpasning til klimaendringer og økonomiske hensyn 4 % Manglende etterspørsel etter kurs 3 % Manglende oppfølging av eksisterende statlige krav 3 % Målkonflikter mellom tilpasning til klimaendringer og utbyggingsinteresser 3 % Lite bruk av tilgjengelig ny kunnskap 3 % Svakt tilsyn og kontroll 3 % Mangel på relevante virkemidler og verktøy 3 % Manglende teknologi 3 % Mangelfull overføring av lokal kunnskap 1 % Manglende dokumentasjon 1 % Målkonflikter mellom tilpasning til klimaendringer og ønske om høy mobilitet 1 % Svak lokal oppslutning 1 % N=69

Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur

Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur Klimatilpassing Eksempel på tilpassing av fysisk infrastruktur Hovedkategorier av klimatilpassingstiltak Tilpasning til dagens Tilpasning til klima morgendagens klima Forberedelse Styrke institusjonell

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 2/2011 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 4: Egne analyser av tilpasningsmuligheter belyst med eksempler fra ulike kommuner

Detaljer

Klimasårbarhet i norske bygg

Klimasårbarhet i norske bygg fylkeskommunal infrastruktur utarbeidet av Vestlandsforskning, SINTEF og Bjerknessenteret for KS FoU. Klimasårbarhet i norske bygg Foto: Yaymicro 2 I dag ligger omtrent 600.000 bygninger i høy råterisikoklasse.

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 1/2011 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 3: Egne analyser av sårbarhet overfor klimaendringer belyst med eksempler fra

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

Hvordan klimautfordringene påvirker behovet for investeringer i infrastruktur

Hvordan klimautfordringene påvirker behovet for investeringer i infrastruktur Hvordan klimautfordringene påvirker behovet for investeringer i infrastruktur Innlegg på lunchseminaret Sparer vi oss til samferdselskrise arrangert av KS Thon Hotel Vika atrium, Oslo 1. juni Carlo Aall

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 5/2010 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 1: Oppsummering av kunnskapsstatus Carlo Aall (red.) Vestlandsforsking, Pb 163,

Detaljer

Kraftoverføring og elektronisk kommunikasjon

Kraftoverføring og elektronisk kommunikasjon fylkeskommunal infrastruktur utarbeidet av Vestlandsforskning, SINTEF, Bjerknes centre for KS FoU. Kraftoverføring og elektronisk kommunikasjon S trømstans får store konsekvenser for stadig mer IT-avhengige

Detaljer

Veiledning om klilmatilpasning

Veiledning om klilmatilpasning Vestlandsforsking-notat nr. 1/2009 Veiledning om klilmatilpasning Hvordan kan KS møte kunnskaps- og veiledningsbehovet i kommuner og fylkeskommuner på området klimatilpasning? En utredning laget av Vestlandsforsking

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen i Hedmark Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap Høringsdokument (Foto: Gaute Moen, Hedmark fylkeskommune) 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅL FOR SAMFUNNSSIKKERHETSARBEIDET I HEDMARK...

Detaljer

Hva er klimautfordringene?

Hva er klimautfordringene? Vestlandsforskingsnotat nr. 8/2014 Hva er klimautfordringene? Utfordringsdokument til bruk i det lokale klimatilpasningsarbeidet i Sogn og Fjordane Halvor Dannevig, Carlo Aall, Eli Heiberg Carlo Aall Vestlandsforsking,

Detaljer

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Jørund K Nilsen og Magne Langset Februar 2010 Innhold: SAMMENDRAG...1

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011 12 RAPPORT VEILEDNING Oppfølging etter flommen i juni 2011 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-269-3 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

Detaljer

Klimatilpasning i Fredrikstad

Klimatilpasning i Fredrikstad Vestlandsforsking rapport nr. 3/2010 Klimatilpasning i Fredrikstad Faglige innspill til Fredrikstad kommunes arbeid med en plan for tilpasning til klimaendringer Ingrid Sælensminde og Carlo Aall (Vestlandsforsking),

Detaljer

Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007

Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007 Rapport Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007 Samfunnets sårbarhet overfor naturutløste katastrofer Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007 Samfunnets sårbarhet overfor naturutløste

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, 16.9. 2015

Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, 16.9. 2015 Funn fra et nylig avsluttet prosjekt for KS og NIFS om utvikling av en metode for sammenligning av kostnader med forebygging og gjenoppretting av skader fra ekstremværhendelser Presentasjon i et møte med

Detaljer

Hvordan kan vi tenke omkring klimatilpasning?

Hvordan kan vi tenke omkring klimatilpasning? Hvordan kan vi tenke omkring klimatilpasning? Presentasjon på samling II i Analysedugnadsprosjektet Skei, 20.03.2012 Carlo Aall Forskingsleiar Vestlandsforsking Disposisjon 1. Tilpassing til kva? 2. Hovudstrategiar

Detaljer

CIENS. Ansvar og virkemidler ved tilpasning til klimaendringer. Prosjektleder Kjell Harvold, NIBR. CIENS-rapport 1-2010 CIENS

CIENS. Ansvar og virkemidler ved tilpasning til klimaendringer. Prosjektleder Kjell Harvold, NIBR. CIENS-rapport 1-2010 CIENS CI Ansvar og virkemidler ved tilpasning til klimaendringer Prosjektleder Kjell Harvold, NIBR CIENS-rapport 1-2010 CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental

Detaljer

Klimatilpasning i Norge. Regjeringens arbeid med tilpasning til klimaendringene

Klimatilpasning i Norge. Regjeringens arbeid med tilpasning til klimaendringene Klimatilpasning i Norge Regjeringens arbeid med tilpasning til klimaendringene Innledning Jordens klima endrer seg, og endringene berører oss alle. Siden industrialiseringen har mengden av klimagasser

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Strategiplan 2014-2017

Strategiplan 2014-2017 Strategiplan 2014-2017 Utfordringsdokument gode ideér 1 HOVEDUTFORDRINGER Fylkeskommunen har vært gjennom flere gode år hvor vi både har greid å styrke tilbudet til innbyggerne og opprettholdt en

Detaljer

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet NIVI-rapport 2011:8 Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Forord NIVI Analyse har gjennomført en evaluering av Klimatilpasningssekretariatet i DSB

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013 Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 213 7. mars 214 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 35 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 METODISK

Detaljer

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp Planprogram Hovedplaner vann og avløp Viva IKS (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap) ble etablert 1. juli 2014 og eies av Hurum, Lier og Røyken kommune. Selskapets formål er å utføre offentlige

Detaljer

Lokale energiutredninger: Evalueringsrapport

Lokale energiutredninger: Evalueringsrapport VF-rapport 5/2007 Lokale energiutredninger: Evalueringsrapport Bilde: Nettkonsult Hogne Sataøen, Carlo Aall (Vestlandsforsking) Tor Mjøs, Ralph Sijstermans (Norconsult) Rapporttittel: Lokale energiutredninger.

Detaljer

Rapport fra Klima21-arbeidsgruppe 2: Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger

Rapport fra Klima21-arbeidsgruppe 2: Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger Rapport fra Klima21-arbeidsgruppe 2: Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger Innhold Innledning Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov Organisering

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

t Norsk Vann gag- $o(>c> ~«<.9 ;1\45 lcwl l. M?

t Norsk Vann gag- $o(>c> ~«<.9 ;1\45 lcwl l. M? t Norsk Vann Til landets 11 vannregionmyndigheter, med kopi til direktoratgruppen, KLD og KS (jf. vedlagte adresseliste) gag- $o(>c> ~«

Detaljer