POLITIET. Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Terrorhendelsene Politiets evalueringsrapport - oppfølging.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POLITIET. Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Terrorhendelsene 22072011 - Politiets evalueringsrapport - oppfølging."

Transkript

1 ; u POLITIET -)() mum ~; Politidirektoratet Postboks 8051 Dep OSLO Deres referanse I cir refiranse 2012/ / Dato Terrorhendelsene Politiets evalueringsrapport - oppfølging Det vises til Politidirektoratets brev datert 22. mars 2012 der en ber om adressatenes synspunkter og kommentarer til læringspunktene i politiets evalueringsrapport. Sonderlandutvalgets evalueringsrapport gir inntrykk av en godt gjennomført politioperasjon 22. og 23. juli i fjor, der etaten som forventet gjør sitt ytterste for å få kontroll over situasjonen og gjerningsmannen. Ikke uventet peker utvalget på en rekke forbedringspunkter, men kommenterer også ting som gikk bra og som samlet sett bidro til at ikke hendelsen fikk et enda verre utfall. Innledning Sonderlandutvalget er politiets egen evaluering, og må i et helhetlig perspektiv sees i sammenheng med 22. juli-kommisjonens rapport, Politidirektoratets prosjekt ROS 2012 og for så vidt også de deler av meldingen til Stortinget (Resultatreformen) som omhandler beredskap, organisering og ressurser. Terrorhandlingene 22. juli var et for ekstremt scenario til at det kan være det som omtales som "dimensjonerende hendelse", men avdekket en del svakheter ved vårt system som må håndteres i et læringsperspektiv i årene fremover. Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

2 2 Det er en utfordring for politiet i denne fasen å skulle iverksette og prioritere endringer og tiltak. Mange av evalueringsrapportens forbedringspunkter og anbefalinger er allerede i dag et aktuelt tema i politidistriktene, og forbedring har allerede funnet sted mange steder som følge av bevisstgjøring og konkrete, egeninitierte tiltak som for eksempel endringer i lokalt planverk og rutinebeskrivelser. De evalueringsrapporter som er utarbeidet av de mest involverte politidistrikter har også vært et godt utgangspunkt for de øvrige politidistriktenes utvildingsarbeid på dette området. En enerell anbefalin til Politidirektoratet i fortsettelsen er derfor at POD er tydelige på hvilke deler av forbedringsprosessene som heretter skal styres/håndteres/besluttes av direktoratet selv, hvilke prosesser/saker som forutsetter politisk avklaring, hvilke prosesser som forventes håndtert lokalt og hvordan oppfølgningen fra direktoratets side skal foregå i årene fremover. POD har i brevet datert 22. mars indikert at det er de lokale evalueringsrapportene som skal danne grunnlag for oppfølgning lokalt, men det er ingen tvil om at det er en uklar grense mellom lokale og nasjonale oppfølgningspunkter. Et eksempel på dette er punktene knyttet til (masse-)varsling av ansatte, kapasitet på 112, pårørendetelefon og samarbeid mellom politidistriktene. Det er en generell refleksjon i etterkant av terrorhendelsene at det er behov for mer samordning, mer likhet og sterkere styring og koordinering på beredskapsfeltet. Etter min oppfatning bør det være POD sin oppgave å ta de nødvendige initiativ her, og følge opp det arbeid som skal skje i politidistriktene. Risikovurderinger, risikostyring og tilsyn kan være egnede verktøy til slik oppfølgning. Noen overordnede betraktninger 22. juli har vært en tankevekker på mange områder, og mang en politimester har prøvd å se for seg hvordan en slik alvorlig situasjon vil kunne håndteres i eget distrikt, med dagens arrondering av ressurser og beredskap. Ingen bestrider at det har funnet sted en sentralisering av politiet de siste tiårene, med reduksjon av antallet politilokasjoner og reell tilstedeværelse av operative mannskaper. Dette henger sammen med bl.a. krav sentralisering av kompetanse, endrede arbeidstidsbestemmelser, høyere kostnader knyttet til reservetjeneste, prioritering av straffesaksfeltet og ikke minst til dels betydelig befolkningsvekst i sentrale områder. Det er derfor ingen tvil om at mange politidistrikter

3 3 over tid har blitt mer sårbare for hendelser der responstiden blir for lang, eller der det tar for lang tid å få på plass kompetent bistand til første patrulje på stedet. Dette vil særlig komme på spissen hvis det er tale om et "skyting pågår"-scenario. Det er all grunn til å tro at det fortsatt vil foregå en sentralisering av politiets lokasjoner og en utvikling i retning av større og mer robuste politidistrikter, Det er videre all grunn til å tro at ressurstilgangen til politiet de neste årene vil være positiv, i alle fall i forhold til innfasing av nyutdannede tjenestemenn. Dette vil gradvis føre til en mer mobil og robust ordenstjeneste i mange politidistrikter, men ikke nødvendigvis lavere sårbarhet i forhold til lang responstid og "skyting pågår". Det må derfor bli aktuelt å vurdere noen kompenserende tiltak som vil kunne sette politidistriktene bedre i stand til å levere en mer effektiv respons på særlig de mer dramatiske hendelser. Det vil fortsatt være slik nærmest uansett ressursnivå at distriktene i en akutt fase vil måtte trekke på egne ressurser før bistand kommer til. En bedre beredskap vil derfor måtte innebære styrket lokal beredskap tilpasset det enkelte distrikt, i kombinasjon med effektiv bistand fra andre deler av distriktet, nabodistrikt, eller utenfra i form av en nasjonal eller regional ressurs med helikopterstøtte. Et virkemiddel i denne sammenheng er fremskutt lagring av våpen i alle politiets patruljebiler, herunder UP. Dette må snarest kornme på plass, for å sikte at vi også har denne tilgangen hvis politidistriktets øvrige patruljer skulle være et stykke unna. Politidirektoratet må etter min oppfatning ganske snart ta stilling til og håndtere videre de mange spørsmål som dette reiser og som jeg antar også vil belyses i ROS Dette er fundamentale spørsmål fordi det handler om hvordan publikum oppfatter politiets "leveranse" når politiet trengs som mest. Gode prosesser på kommunikasjonsområdet med konkrete budskap om hvor vi er og hvor vi skal, vil kunne bidra til mer realistiske forventninger om responsnivå og øket tillit i befolkningen. En noe mer proaktiv tilnærming til dette i dagens situasjon tror jeg vil bli oppfattet positivt. En rekke tiltak vil kunne identifiseres og iverksettes ganske raskt fra både politidistriktenes og POD's side uavhengig av kommisjonens arbeid.

4 4 Noen mer konkrete innspill til læfingspunktene: IKT, varsling og nytt PO Dagens løsning for varsling på tvers av politidistriktene kritiseres med rette i evalueringsrapporten. Det er en (for) enkel og gammeldags løsning som operasjonssentralene er lite begeistret for, og som ikke på noen måte er integrert med PO som er hovedverktøyet ved operasjonssentralene. Jeg forstår det slik at det er på trappene et forprosjekt ift nytt PO, og varsling forutsetter jeg integreres i dette arbeidet slik at vi får på plass en moderriisert løsning på dette viktige området. Situasjonsrapportering bør jo også tas inn som en del av bestillingen, kanskje også muligheten for varsling av mannskaper og andre. Her har vi ingenting i dag, og det kan ikke være noen optimal løsning at flere politidistrikter opererer med ulike systemer her. Forprosjekt nytt PO bør altså forseres, og erfaringene fra Sønderlandrapporten bør integreres i arbeidet med forprosjektet, jf rapportens side 107. Jeg er likevel ikke enig i at politiet mangler et system for kommando- /kontroll i ekstraordinære situasjoner. Det er et nytt PO med støtte for mobilitet vi mangler, og jeg vil advare mot at operasjonssentralene tvinges over i et annet system når det er (større) krise. Det er de systemene en kjenner fra den daglige bruken som bør fungere også i krise, men disse må altså ha nødvendig skalerbarhet og funksjonalitet som gir IKTstøtte også til de mannskapene som er direkte involvert i operasjonen, i innsatsområdet. Pdrorendehå ndtering Dette er et hovedpunkt og et svært aktuelt tema for oppfølgning i politidistriktene i dag. Jeg tror nok også dette området er egnet for noen sentrale føringer og i alle fall sentralinitiert opplæring og standardkrav. Et eksempel på dette er håndteringen av DIR, som i dag i praksis ikke er brukelig i mange politidistrikter pga manglende kompetanse, trening og øvelser i bruk av systemet. Det må også påpekes at det har funnet sted en utvikling på området pårørendehåndtering, og det er behov for kompetanseoppbygging og standardisering. Politiets "konsept" knyttet til pårørendearbeid bør ikke være for ulikt fra distrikt til distrikt, og POD bør vurdere om det bør utarbeides en veileder på dette fagfeltet. Informag'ons- og mediehåndtering Dette er som kjent allerede en kjent utfordring i politidistriktene, og rapportens forbedringspunkter er allerede et tema i mange distrikter, uavhengig av 22. juli. Lokale og sentrale tiltak vil kunne bidra til hevet kompetanse på området, og særlig på D5/P5-

5 5 funksjonene kan mer gjøres. Det er en tilbakemelding fra operasjonssentralene at mediesituasjonen har endret seg de siste arene, med mer fokus pa nett og sosiale medier. I tillegg til sentrale og lokale tiltak vil det være naturlig at POD folger opp status også på dette feltet i distriktene gjennom initiativ til kompetanseoppbygging og tilsyn på operativ side. P5 har fått en viktigere oppgave iftn håndtering av krise/katastrofe enn tidligere, og må således "oppgraderes" i stabssammenheng og ellers. Rutiner for nabohjelp og rask støtte fra POD på dette feltet må også både utarbeides og øves. Kaare Songstad

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Ingrid J. Lauvrak, Kystverkets beredskapsavdeling Bakgrunnen for arbeidet Initiativet til å sette i gang et arbeid innen

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER Arkivsaksnr.: 13/2835 Arkiv: X31 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 119/13 Formannskapet 17.09.2013 107/13 Kommunestyret 26.09.2013

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

PÅ NETT MED PUBLIKUM. Hvordan smarttelefonen og sosiale medier gir nye muligheter for norsk politi

PÅ NETT MED PUBLIKUM. Hvordan smarttelefonen og sosiale medier gir nye muligheter for norsk politi PÅ NETT MED PUBLIKUM Hvordan smarttelefonen og sosiale medier gir nye muligheter for norsk politi PÅ NETT MED PUBLIKUM HVORDAN SMARTTELEFONEN OG SOSIALE MEDIER GIR NYE MULIGHETER FOR NORSK POLITI ISBN

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 DNK-PUBL-0002 -- 10. oktober 2007 Innhold 1 Bakgrunn for Nødnettundersøkelsen 07...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 FØR-MÅLINGER FOR GEVINSTREALISERING

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Når resultatene uteblir!

Når resultatene uteblir! ! av John-Erik Stenberg, Considium Consulting Group AS Det er ikke alltid dramatiske og uforutsette endringer i en virksomhets omgivelser som gjør at resultatene uteblir. Årsaken kan rett og slett være

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

EVALUERING AV BEHANDLINGEN AV KLAGER OVER KRITIKKVERDIGE FORHOLD BEGÅTT I TJENESTEN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

EVALUERING AV BEHANDLINGEN AV KLAGER OVER KRITIKKVERDIGE FORHOLD BEGÅTT I TJENESTEN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN EVALUERING AV BEHANDLINGEN AV KLAGER OVER KRITIKKVERDIGE FORHOLD BEGÅTT I TJENESTEN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN 2 / innhold INNHOLD 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 6 2.1 Formål 6 2.2 Organisering av evalueringsarbeidet

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer