Avinor Finansiell delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avinor Finansiell delårsrapport"

Transkript

1 Avinor Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2011

2 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter Styreerklæring Om Avinor Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner og nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Samlet omfatter dette 46 lufthavner samt kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. Utover den flyoperative virksomheten, legges det til rette for en kommersiell inntjening gjennom flyplasshoteller, parkeringsanlegg, taxfree-butikker, servering og andre servicetilbud til flypassasjerene. Avinor utgjør et konsern hvor den operative virksomheten dels er organisert i divisjoner og dels i selvstendige juridiske enheter (datterselskaper). Finansielt sett drives den totale virksomheten som én enhet der bedriftsøkonomisk lønnsomme lufthavner bidrar til å finansiere bedriftsøkonomisk ulønnsomme lufthavner. Flysikringstjenesten er egenfinansiert ved at tjenestene prises etter internasjonale regler. Antall ansatte er ca og årlige driftsinntekter utgjør i størrelsesorden 8,5 milliarder kroner. Aksjene i Avinor AS er 100 prosent eiet av den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierstyring overfor Avinor, og fastsetter blant annet konsernets samfunnspålagte oppgaver, avkastningskrav og utbytte. I tillegg regulerer Samferdelsdepartementet luftfartsavgiftene. Samferdselsdepartementet er overordnet myndighet for norsk luftfart, og fastsetter også Luftfartstilsynets regelverk som har konsekvenser for Avinors drift. Avinor har utstedt obligasjoner som er notert på Oslo Børs. Konsernets virksomhetsstyring skal følge Oslo Børs anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse så langt de passer. Prinsippene supplerer regjeringens fokusering på eierstyring og selskapsledelse ved forvaltningen av statens eierskap. Avinors hovedkontor er i Oslo. 2

3 Finansiell delårsrapport per 2. kvartal 2011 HOVEDTREKK Flytrafikken har i andre kvartal vist en fortsatt sterk vekst med 19,1 prosent økning i antall passasjerer sammenlignet med andre kvartal i fjor. Antall passasjerer i andre kvartal i fjor var negativt påvirket av vulkanutbruddet på Eyjafjallajökull. Innenfor flysikringstjenesten økte antall service units med 10,6 prosent. Som en følge av den sterke trafikkveksten, økte konsernets driftsinntekter med 13,4 prosent i første halvår. Den kommersielle forretningsutviklingen fortsetter meget positivt med en vekst i inntektene på 15,0 prosent til millioner kroner. Konsernets EBITDA-margin utgjorde 35,5 prosent i første halvår, en forbedring på 5,2 prosentpoeng fra tilsvarende periode i fjor. Det er i første halvår investert 1010,2 millioner kroner i prosjekter knyttet til infrastruktur innen luftfarten. 2. KVARTAL MNOK Q Q Endring Driftsinntekter 2 232, ,6 16,9 % EBITDA 975,7 745,6 30,9 % Investeringer 685,8 582,6 17,7 % Kontantstrøm 37,8 (20,8) Tabell 1: Finansielle hovedtall 2. kvartal 2011 Konsernet hadde i andre kvartal 2011 et resultat før avskrivninger og verdiendringer på finansielle derivater (EBITDA) på 975,7 millioner kroner sammenlignet med med 745,6 millioner kroner for tilsvarende rapporteringsperiode i fjor. EBITDA-marginen utgjorde 43,7 prosent sammenlignet med 39,0 prosent for andre kvartal i Den positive resultatutviklingen for kvartalet er drevet av en sterk vekst i trafikken med ruteog charterfly. Resultatfremgangen i forhold til 2010 er påvirket av vulkanutbruddet på Eyjafjallajökull som i april 2010 medførte store driftsforstyrrelser og et trafikkvolum for måneden som var i størrelsesorden 25 prosent lavere enn normalt. Det er fortsatt en veldig positiv utvikling i kommersielle inntekter med en økning på 18,7% i forhold til samme periode i fjor. Konsernets driftsinntekter i andre kvartal økte med 16,9 prosent til 2232,7 millioner kroner og reflekterer i første rekke den sterke volumveksten innenfor lufthavnvirksomheten med en økning i antall passasjerer på 19,1 prosent og en vekst i antall avreiste flybevegelser på 7,3 prosent. Flysikringstjenesten hadde en vekst i antall service units 2 på 10,6 prosent. Samlede driftskostnader eksklusive avskrivninger økte med 7,9 prosent fra tilsvarende rapporteringsperiode i fjor.en vesentlig del av kosntadsøkningen er drevet av økt aktivitet. Avskrivninger på konsernets varige driftsmidler øker som en følge av et høyt utbyggingsnivå og derved økt grad av ferdigmeldte prosjekter. Av- og nedskrivninger i andre kvartal økte med 8,7 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Konsernets finansresultat i andre kvartal ble minus 71,7 millioner kroner sammenlignet med minus 83,1 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Resultatendringen skyldes i hovedsak høyere likviditet og økt grad av balanseførte rentekostnader knyttet til utbyggingsprosjekter. Med en skattekostnad på 28 prosent utgjorde konsernets resultat etter skatt i andre kvartal 445,7 millioner kroner sammenlignet med 295,4 millioner kroner i andre kvartal EBITDA er definert som resultat før henholdsvis av- og nedskrivninger samt verdiendringer og andre tap/gevinster, netto. Investeringer er balanseførte investeringer i varige driftsmidler inklusive aktiverte rentekostnader. Kontantstrøm er definert som kontantstrøm fra drift og investeringer før opptak av ny gjeld. 2 Faktureringsenhet innenfor flysikringstjenesten basert på flyvekt og fløyet distanse. 3

4 PER 2. KVARTAL 2011 MNOK M M Endring Driftsinntekter 4 118, ,9 13,4 % EBITDA 1 457, ,7 32,9 % Investeringer 1 010, ,5-0,4 % Kontantstrøm 60,0 (451,6) Tabell 2: Finansielle hovedtall per 2. kvartal 2011 Trafikkutvikling Det reiste 21,3 millioner flypassasjerer over Avinors lufthavner i første halvår, hvilket er en økning på 13,7 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Veksten i innenrikstrafikken var på 14,1 prosent mens utenlandstrafikken økte med 13,4 prosent. Helikoptertrafikken offshore viste en økning på 4,1 prosent. Innenriksmarkedet utgjør 65 prosent av det totale trafikkvolumet over Avinors lufthavner. 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 Terminalpassasjerer (mill.) Q1 Q2 Q3 Q Figur 1: Antall terminalpassasjerer OSL hadde 10,1 millioner reisende i første halvår med en innlandsvekst på 16,2 prosent og en utenlandsvekst på 12,5 prosent. I første halvår hadde OSL en innenlandsandel på 48 prosent. OSL opplever en sterk vekst på alle større destinasjoner. Passasjervolumet (inklusive offshore) fordeler seg på lufthavnene som følger: PAX 000s M M Endring OSL ,3 % Flesland ,5 % Sola ,0 % Værnes ,5 % Øvrige ,1 % Totalt ,7 % Tabell 3: Antall flypassasjerer per 2. kvartal 2011 Antall flybevegelser i første halvår økte med 5,9 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Antall flybevegelser økte i mindre omfang enn antall passasjerer, og gir et gjennomsnittlig høyere antall passasjerer per flybevegelse. Endringen reflekterer større fly og bedre kapasitetsutnyttelse i ruteproduksjonen. Flysikringstjenesten målt i antall service units økte i første halvår med 11,1 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I tillegg til trafikk til og fra norske lufthavner, reflekterer den høye volumveksten økt internasjonal flytrafikk og overflyginger over norsk luftrom. Driftsinntekter Konsernets samlede driftsinntekter i første halvår 2011 utgjorde 4118,1 millioner kroner som er en økning på 13,4 prosent fra tilsvarende rapporteringsperiode i fjor. Økningen er forårsaket av god trafikkvekst samt en fortsatt sterk kommersiell utvikling i produkter og tjenester ved lufthavnene. Kommersielle (ikke-luftfartsorienterte) inntekter utgjorde 1821,8 millioner kroner i første halvår, en økning på 15,0 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Driftsinntektene fordelte seg på virksomhetsområdene som følger: MNOK M M Endring Lufthavndrift 3 696, ,2 14,1 % Flysikringstjeneste 904,4 851,7 6,2 % Konsernposter (482,5) (457,0) Konsern 4 118, ,9 13,4 % Tabell 4: Driftsinntekter per 2. kvartal 2011 EBITDA Resultat før av- og nedskrivninger og verdiendringer (EBITDA) i første halvår utgjorde 1457,4 millioner kroner sammenlignet med 1096,7 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Konsernets EBITDA-margin ble styrket fra 30,2 prosent i fjor til 35,4 prosent i år. Samlede driftskostnader før av- og nedskrivninger og verdiendringer økte med 4,9 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Av- og nedskrivninger Av- og nedskrivninger utgjorde 564,3 millioner kroner i første halvår, en økning på 8,8 prosent 4

5 fra tilsvarende periode i Avskrivninger av varige driftsmidler øker som følge av konsernets høye utbyggingsnivå og økt grad av ferdigmeldte prosjekter. Finansposter Konsernets netto finansresultat i første halvår var minus 152,1 millioner kroner sammenlignet med minus 160,1 millioner kroner i tilsvarende periode i Resultatendringen skyldes i hovedsak høyere likviditet og økt grad av balanseførte rentekostnader knyttet til utbyggingsprosjekter. Resultat etter skatt Med en skattesats på 28 prosent var resultat etter skatt i første halvår 519,5 millioner kroner sammenlignet med 307,2 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Investeringer Balanseført tilgang til varige driftsmidler utgjorde i første halvår 1010,2 millioner kroner sammenlignet med 1014,5 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Investeringene fordeler seg på virksomhetsområdene som følger: MNOK M Andel Lufthavndrift 920,2 91,1 % Flysikringstjeneste 18,6 1,8 % Konsernfelles 26,4 2,6 % Konsernposter 45,0 4,5 % Konsern 1 010,2 100,0 % Tabell 5: Investeringer per 2. kvartal 2011 Kontantstrøm og kapitalforhold Per 30. juni 2011 var konsernets likviditetsreserve 3932,0 millioner kroner fordelt på 1532,0 millioner kroner i bankinnskudd og 2400,0 millioner kroner i ubenyttede trekkrettigheter. Konsernets kontantstrøm før endring i gjeld utgjorde 60,0 millioner kroner i første halvår. Konsernets totalkapital utgjør 23,8 milliarder kroner med en egenkapitalandel på 46,3 prosent. Konsernets netto rentebærende gjeld utgjør 7123,7 millioner kroner. Risikoforhold I tillegg til operasjonell risiko, er Avinors virksomhet eksponert for risiko av politisk, regulatorisk, markedsmessig, finansiell og juridisk art. Operasjonelt er virksomheten fokusert på sikker trafikkavvikling med detaljert regelverk for, og aktiv håndtering av, tiltak som skal minimere risikoen for ulykker og alvorlige hendelser. Avinors virksomhet er karakterisert av omfattende investeringer i anleggsmessig infrastruktur med et levetidsperspektiv på flere tiår. I tillegg krever operativ drift og beredskap regulerte bemanningsnivåer. Virksomheten er derfor preget av en høy andel faste kapasitetskostnader som i liten grad varierer med endringer i flytrafikken, og som ikke raskt lar seg tilpasse trafikkreduksjoner. Konsernets finansielle verdi er derfor følsom for trafikksvingninger, og det foreligger risiko for verdifall i forhold til konsernets balanseførte driftsmidler. Erfaringsmessig er det over tid en høy korrelasjon mellom generell økonomisk utvikling (BNP) og etterspørsel etter flyreiser, mens det på kort sikt kan være store variasjoner. Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) står for nær 50 prosent av konsernets driftsinntekter og en vesentlig del av konsernets resultat. OSL er en sentral finansieringskilde for det øvrige lufthavnnettet i Norge. OSLs inntjening er eksponert for både konjunkturendringer og konkurranse fra lufthavner utenfor Avinorsystemet. Over 80 prosent av konsernets trafikkinntekter kommer fra de tre operatørene SAS, Norwegian og Widerøe. Konsernets inntjening er eksponert for eventuelle endringer i rutetilbud og produksjon hos disse selskapene. Konsernet har historisk hatt lave tap på fordringer. Hovedtyngden av konsernets fordringer er mot flyselskapene. En mindre del av fordringsmassen er sikret gjennom bankgarantier og/eller depositum. Inntekter fra kommersielle tilbud på lufthavnene har en sentral og økende betydning i konsernets inntjening. Endringer i rammebetingelsene rundt disse vil kunne ha en vesentlig negativ effekt på konsernets inntjening og finansielle verdi. Staten har definert Avinor som et selskap med sektorpolitiske mål. Dette innebærer blant annet at staten setter føringer for en rekke samfunnspålagte oppgaver inklusive drift av lokale lufthavner, beredskapsoppgaver og luftfartsavgifter. Avhengig av ulike politiske prioriteringer, kan dette forholdet medføre 5

6 endringer knyttet til omfang og innretning av oppgavene. Den regulatoriske aktiviteten nasjonalt og internasjonalt er økende med omfattende krav blant annet innenfor safety, security og luftfartsavgifter. Det forventes fortsatt stor aktivitet på det regulatoriske området. Initiativ fra EU-kommisjonen vil ha sterke føringer på valg av tekniske løsninger og fremtidig organisering av flysikringstjenesten i Europa. Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko knyttet til valuta, renter og krafthandel. Konsernet har som policy ikke å ta vesentlig finansiell risiko, og skal kunne dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Det benyttes terminkontrakter for å begrense valutarisiko og for å dekke deler av konsernets fremtidige kraftforbruk. Konsernets langsiktige gjeld er eksponert for endringer i det langsiktige rentenivået da omlag halvparten av lånene er statslån hvor renten er knyttet til langsiktige statsobligasjonsrenter. En vesentlig del av låneporteføljen for øvrig har fast rente eller er rentesikret ved hjelp av finansielle instrumenter. Ved plassering av konsernets overskuddslikviditet vektlegges utsteders soliditet og plasseringens likviditet foran avkastning. Konsernets likviditet er plassert i bank på forhandlede vilkår. Det er etablert en avtale mellom Forsvaret og Avinor som regulerer forholdet mellom de to aktørene fra og med Avtalen ble undertegnet Avtalen legger opp til at det skal etableres lokale avtaler og en flysikringsavtale mellom Forsvaret og Avinor innen seks måneder etter at avtalen er underskrevet. Arbeidet med å etablere ovennevnte lokale avtaler tar lenger tid enn forutsatt og forventes ikke ferdig før i første halvår Videre arbeides det med problemstillinger knyttet til at det skal avholdes skjønn for å fastsette betaling for kjøp av rullebanearealene med mer på Flesland og Værnes lufthavner eller alternativt fastsette årlig bruksvederlag. Skjønn kan også bli aktuelt for fastsettelse av vederlag for bruk av Forsvarets grunnareal på Andøya, Bardufoss og i Bodø. Det er usikkerhet knyttet til fastsettelsen av størrelsen på disse vederlagene. De finansielle konsekvensene av skjønn knyttet til verdsettelse av rullebanearealer med mer er usikre, og vil bli regnskapsmessig innarbeidet når det foreligger endelige konklusjoner og vedtak. Forsvarsdepartementet gjennomfører for tiden en utredning knyttet til valg av base for nye kampfly. Avinor er i den anledning gitt i oppdrag å beskrive konsekvensene for sivil luftfart av Forsvarets lokaliseringsalternativer. Den endelige beslutningen kan ha finansielle konsekvenser for Avinors drift. Lufthavnene har utslippstillatelser som stiller krav til miljørisikovurderinger for å identifisere potensielle kilder for akutt forurensning med fare for skade på ytre miljø. Det ble i 2010 startet et prosjekt som skal bidra til å redusere risikoen for miljøskadelige hendelser, samt kartlegge og rydde opp tidligere forurensning. Kartleggingen vil gi grunnlag for å estimere eventuelle fremtidige utgifter knyttet til opprydding samt fremtidig investeringsbehov. Renten på langsiktige statsobligasjoner har vært sterkt fallende etter Endringer i denne renten vil kunne ha vesentlig effekt på konsernets balanseførte pensjonsforpliktelser framover. Fremtidsutsikter På årsbasis forventes økt trafikkvolum og økte driftsinntekter sammenlignet med Justert for engangseffekter i 2010 (justerte pensjonsforpliktelser knyttet til pensjonsreformen), forventes det en styrket EBITDA-margin og en resultatfremgang sammenlignet med fjoråret. Den sterke trenden forventes også på lang sikt. Veksten i flytrafikken vil i hovedsak komme rundt de store byene, og i særlig grad i østlandsområdet. OSL forventes å ta en økende andel av Avinors totale trafikkvolum i de kommende årene. Konsernet viderefører et omfattende oppgraderingsprogram med høye årlige investeringer. Det forventes derfor en fortsatt negativ kontantstrøm før opptak av nye lån og annen finansiering. Konsernets inntjening, investeringsplaner og øvrige finansielle rammebetingelser følges opp løpende. Konsernet fører en aktiv dialog med eier omkring disse spørsmålene. Oslo, 25. august 2011 Styret i Avinor AS 6

7 Avinor Konsern Balanse Morselskap Konsern MNOK Note EIENDELER Anleggsmidler 1 954, , ,2 Utsatt skattefordel , , ,8 47,8 53,9 41,7 Andre immaterielle eiendeler 4 41,7 53,9 47, , , ,7 Varige driftsmidler , , ,3 17,0 6,0 0,6 Derivater 0,6 6,0 17, , , ,8 Andre finansielle anleggsmidler 25,7 5,5 12, , , ,0 Sum anleggsmidler , , ,3 Omløpsmidler 1 073, , ,4 Fordringer og periodiseringer 1 200, , ,8 16,7 3,3 1,0 Derivater 1,1 5,6 25, , , ,2 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 532, , , , , ,6 Sum omløpsmidler 2 733, , , , , ,6 SUM EIENDELER , , ,1 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 5 400, , ,1 Innskutt egenkapital 5 400, , , , , ,5 Fri egenkapital 5 617, , , , , ,6 Sum egenkapital , , ,0 Avsetning for forpliktelser 1 614, , ,9 Pensjonsforpliktelser 1 949, , ,1 23,1 33,0 23,1 Annen forpliktelse 23,9 33,8 23, , , ,0 Sum avsetninger for forpliktelser 1 973, , ,0 Langsiktig gjeld Lån fra Staten , , ,5 14,2 17,0 12,3 Derivater 70,0 96,7 76, , , ,4 Annen langsiktig gjeld , , , , , ,7 Sum langsiktig gjeld 8 219, , ,5 Kortsiktig gjeld - 1,8 1,2 Derivater 2,7 2, , , ,1 Annen kortsiktig gjeld , , , , , ,3 Sum kortsiktig gjeld 2 561, , , , , ,0 Sum gjeld , , , , , ,6 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,1 7

8 Avinor Konsern Resultatregnskap 2. kvartal Per 2. kvartal MNOK Note Driftsinntekter Trafikkinntekter 1 229, , , , ,2 Andre driftsinntekter 1 003,7 845, , , ,6 Sum driftsinntekter 2 232, , , , ,8 Driftskostnader Varekostnader 29,5 28,7 49,0 45,4 160,6 Lønn- og andre personalkostnader 578,1 568, , , ,7 Av- og nedskrivninger 283,7 261,1 564,3 518, ,1 Andre driftskostnader 649,4 568, , , ,8 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 540, , , , ,2 Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 692,0 484,5 893,1 578, ,6 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto (1,2) 9,0 (19,2) 9,0 36,2 Driftsresultat 690,8 493,5 873,9 587, ,8 Finansinntekt (kostnad), netto (71,7) (83,1) (152,1) (160,1) (325,6) Resultat før skattekostnad 619,1 410,4 721,8 427, ,2 Skattekostnad 6 173,4 115,0 202,3 119,8 411,1 Resultat etter skatt 445,7 295,4 519,5 307, ,1 År Avinor AS Resultatregnskap 2. kvartal Per 2. kvartal År MNOK Note Driftsinntekter Trafikkinntekter 777,9 674, , , ,1 Andre driftsinntekter 514,3 449,8 956,9 860, ,4 Sum driftsinntekter 1 292, , , , ,5 Driftskostnader Varekostnader 18,5 17,7 28,9 25,3 117,0 Lønn- og andre personalkostnader 495,5 488, , , ,2 Av- og nedskrivninger 140,2 128,9 279,0 254,6 541,4 Andre driftskostnader 436,8 394,8 857,0 812, ,0 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 091, , , , ,6 Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 201,2 94,6 125,8 (29,1) 209,9 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto (0,7) 6,1 12,8 4,4 19,2 Driftsresultat 201,9 100,7 113,0 (24,7) 229,1 Finansinntekt (kostnad), netto 1 100,4 934, ,5 942,2 944,9 Resultat før skattekostnad 1 302, , ,5 917, ,0 Skattekostnad 6 364,6 289,7 339,2 256,9 341,9 Resultat etter skatt 937,7 745,0 872,3 660,6 832,1 8

9 Avinor Konsern Oppstilling av Totalresultat År Morselskap MNOK ,1 660,6 872,3 Resultat etter skatt 519,5 307, ,1 Andre inntekter, kostnader og verdiendringer direkte innregnet i egenkapital Konsern (180,3) - - Aktuarielle gevinster/tap på pensjonsforpliktelse - - (134,7) 50,5 - - Skatteeffekt ,8 (5,2) (7,9) 1,8 Kontantstrømsikring 4,2 (50,9) (32,0) 1,5 2,1 (0,5) Skatteeffekt (1,2) 14,2 9,0 Sum regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer (133,6) (5,8) 1,3 3,0 (36,7) (120,0) direkte innregnet i egenkapital 698,5 654,8 873,6 Totalresultat 522,5 270,5 888,1 År Tilordnet: 698,5 654,8 873,6 Aksjonær 522,5 270,5 888,1 Avinor Konsern Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital MNOK Aksjekapital ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1 215, , ,9 Totalresultat (36,7) 307,2 270,5 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1 178, , ,4 Annen Egenkapital ,1 95, , ,0 Totalresultat 3,0 519,5 522,5 Vedtatt utbytte (504,0) (504,0) Egenkapital ,1 98, , ,5 Avinor AS Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital MNOK Aksjekapital ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1 203, , ,5 Totalresultat (5,8) 660,6 654,8 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1 198, , ,3 Annen Egenkapital ,1 70, , ,0 Totalresultat 1,3 872,3 873,6 Vedtatt utbytte (504,0) (504,0) Egenkapital ,1 71, , ,6 9

10 Avinor Konsern Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern År År MNOK Kontantstrøm fra driften 1 174,0 917, ,5 Resultat før skatt 721,8 427, ,2 (136,1) (230,8) (246,1) Betalte skatter (248,2) (254,7) (150,0) 19,5-1,2 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler (1,8) - 21,8 541,4 254,6 279,0 Ordinære avskrivninger 564,3 518, ,1 (1 043,9) (581,4) (630,9) Øvrige endringer (3,8) (6,1) 22,4 554,9 359,9 614,7 Netto kontantstrøm fra driften 1 032,3 684, ,5 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (1 269,8) (611,8) (549,6) Investeringer i varige driftsmidler (972,3) (1 136,4) (2 176,7) 50,0 - - Offentlig tilskudd ,0 3,7 - - Salg av varige driftsmidler (salgssum) 3,0 0,8 4,9 0,1 (0,1) (13,7) Endring i andre investeringer (0,5) (0,1) 0,2 (1 216,0) (611,9) (563,3) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (969,8) (1 135,7) (2 121,6) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 10,0 10,0 10,0 Opptak av gjeld 60,0 250,0 395, Konserninternt utlån (4,7) - (2,2) Nedbetaling av gjeld (32,5) (25,8) (61,6) (109,1) (88,4) (90,4) Betalte renter (128,4) (118,8) (463,2) 906,0 - - Netto konsernbidrag/utbytte ,2 (78,4) (82,6) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (100,9) 105,4 (129,8) Netto endring kontanter, kontantekvivalenter 141,1 (330,4) (31,2) (38,4) (345,5) 152,1 og benyttede trekkrettigheter i perioden Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede 1 354, , , , , ,3 trekkrettigheter periodestart Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede 1 495, , , , , ,4 trekkrettigheter periodeslutt 10

11 Avinor Konsern Noter Note 1 - Generell informasjon Avinor AS og dets datterselskaper (samlet konsernet) skal eie, drive og utvikle luftfartsanlegg ved å legge til rette for sikker og effektiv luftfart, yte tjenester innen samme område og annen virksomhet som bygger opp under foretakets hovedvirksomhet, herunder kommersiell utvikling av virksomheten og lufthavnområdene. Avinor konsernet har hovedkontor i Oslo. Delårsregnskapet for 1. halvår 2011 ble vedtatt av styret den 25. august Delårsregnskapet er ikke revidert. Note 2 - Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Morselskapsregnskapet og konsernregnskapet for 1. halvår 2011, avsluttet 30. juni 2011, er utarbeidet etter regnskapsprinsippene i International Financial Reporting Standards (IFRS) og består av Avinor AS og dets datterselskaper. Delårsregnskapet avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Delårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med morselskapets og konsernets årsregnskap for Det er benyttet samme prinsipper ved utarbeidelse av delårsregnskapet som ved utarbeidelse av årsregnskapet. Note 3 - Segmentinformasjon Avinor Konsern MNOK Oslo lufthavn Store lufthavner Regionale og lokale lufthavner Flysikring Felles/ ufordelt Konsern eliminering Avinor konsern Per 2. kvartal 2011: Luftfartsinntekter 834,5 601,7 398,8 461, ,3 Andre driftsinntekter 1 126,3 437,6 202,7 53,6 1, ,8 Konserninterne inntekter 33,8 43,7 17,4 389,6 414,8 (899,3) - Sum driftsinntekter 1 994, ,0 618,9 904,4 416,4 (899,3) 4 118,1 Lønn/pers.kostnader 200,4 130,2 338,5 547,0 112, ,2 Ord. avskrivninger 255,1 98,3 146,2 42,0 14,0 555,5 Andre driftskostnader 491,4 213,0 382,5 149,7 115, ,7 Konserninterne kostnader 309,0 182,6 305,5 62,0 40,2 (899,3) - Sum driftskostnader 1 255,8 624, ,8 800,7 281,4 (899,3) 3 235,4 Enhetsresultat 738,8 458,9 (553,9) 103,6 135,0-882,7 Konsernjust. avskrivninger (a) 82,4 (32,9) (57,8) - (0,5) (8,8) Konsernintern festeavgift (b) 187,5 (187,5) - Driftsresultat 1 008,7 426,0 (611,7) 103,6 (53,0) - 873,9 Varige driftsmidler * 6 987, , ,3 564,1 133, ,7 Per 2. kvartal 2010: Luftfartsinntekter 744,3 526,9 350,0 427, ,6 Andre driftsinntekter 990,8 364,8 170,4 57,9 0, ,3 Konserninterne inntekter 32,9 41,8 16,5 366,4 301,3 (758,9) - Sum driftsinntekter 1 768,0 933,5 536,9 851,7 301,7 (758,9) 3 632,9 Lønn/pers.kostnader 196,3 120,7 349,1 549,4 81, ,3 Ord. avskrivninger 239,3 83,6 139,4 36,0 11,3 509,8 Andre driftskostnader 432,0 204,2 342,9 161,0 89, ,9 Konserninterne kostnader 298,2 151,6 254,9 34,5 19,6 (758,9) - Sum driftskostnader 1 165,7 560, ,3 781,0 202,5 (758,9) 3 037,0 Enhetsresultat 602,2 373,3 (549,4) 70,7 99,1-595,9 Konsernjust. avskrivninger (a) 82,4 (32,9) (57,8) - (0,5) (8,8) Konsernintern festeavgift (b) 187,5 (187,5) - Driftsresultat 872,1 340,4 (607,2) 70,7 (88,9) - 587,1 Varige driftsmidler * 6 714, , ,5 408,6 117, ,8 (a) Konsernjustering som følge av vurdering av åpningsbalanse per til IFRS. (b) Konsernintern festeavgift for grunn Gardermoen tilgodeses Oslo Lufthavn AS i segmentrapporteringen. * Varige driftsmidler er her inklusiv andre immaterielle eiendeler og eksklusiv anlegg under utførelse 11

12 Avinor Konsern Noter Note 4 - Varige driftsmidler og andre immaterielle eiendeler MNOK Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Morselskap Anlegg under utførelse Sum Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Konsern Anlegg under utførelse Per 2. kvartal 2010 Balanseført verdi , , , ,0 60, , , ,8 Tilgang - 415,3 581,7 997,0-511, , ,3 Avgang - 1,1 415,3 416,4-1,1 511,8 512,9 Periodens avskrivninger 6,3 248,3-254,6 6,3 512,3-518,6 Balanseført verdi , , , ,0 53, , , ,6 Sum Per 2. kvartal 2011 Balanseført verdi , , , ,2 47, , , ,1 Tilgang - 277,7 527,1 804,8-476, , ,7 Avgang - 1,9 277,7 279,6-1,9 467,5 469,4 Periodens avskrivninger 6,1 272,9-279,0 6,1 558,2-564,3 Balanseført verdi , , , ,4 41, , , ,1 Beregning av gjenvinnbart beløp Det vises til årsregnskapet for Det er ikke inntruffet forhold som medfører en vesentlig endring i gjenvinnbart beløp. Note 5 - Lån Morselskap Konsern MNOK Langsiktige lån 1 577, , , ,8 Kortsiktige lån 3,5 0,9 506,7 268,0 Sum 1 580, , , ,8 Lånebevegelser første halvår Balanseført verdi , , , ,0 Opptak av lån 10,0 10,0 60,0 250,0 Nedbetaling av lån (2,2) - (32,5) (25,8) Verdiendring lån (16,3) (0,4) (16,3) (0,4) Balanseført verdi , , , ,8 12

13 Avinor Konsern Noter Note 5 - Lån forts Likviditetsreserve Morselskap Konsern MNOK Kontanter og bankinnskudd 1 464, , , ,8 Trekkfasilitet 2 000, , , ,0 Trekkrettighet bank 300,0 300,0 300,0 300,0 Statlig trekkrettighet ,0 100,0 Sum likviditetsreserve 3 764, , , ,8 Konsernet har tilstrekkelig handlingsrom hva gjelder overholdelse av covenants på eksisterende lån samt tilstrekkelig likviditetsreserve til å gjennomføre planlagte investeringer innværende år. Note 6 - Skatt Skattekostnaden er beregnet ved å benytte skattesats som forventet for årsresultatet. 13

14 STYREERKLÆRING Vi bekrefter at finansiell delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2011, etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, og at opplysningene i rapporten gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Vi bekrefter også at delårsrapporten gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, samt gir en rettvisende oversikt over de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode. Oslo, 25. august 2011 Ola Mørkved Rinnan Kristin Vangdal Dag H. Hårstad Styrets leder Nestleder Petter Jansen Oddbjørg A. Starrfelt Eli Skrøvset Christian Berge Grete Ovnerud Helge Løbergsli Heidi Sørum Dag Falk-Petersen Konsernsjef 14

15 Avinor AS Org.nr Konsernstab økonomi/finans Dronning Eufemias gate Oslo Postboks Gardermoen 15

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /14

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /14 Avinor Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2011 Avinor Q1 2011 1/14 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2010 Avinor Q3 2010 1/14 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstilling 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012

AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012 1 AVINOR Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse Hovedtall konsern side 3 Styrets rapport side 4 Balanse side 9 Resultatregnskap side 10 Oppstilling totalresultat side 11 Oppstilling

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 2. kvartal 2007 per

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 2. kvartal Avinor Q /16

Avinor Finansiell delårsrapport. 2. kvartal Avinor Q /16 Avinor Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2010 Avinor Q2 2010 1/16 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 17

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT Vedi% `;#1 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013 Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjona1 flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 17

Detaljer

Finansiell delårsrapport

Finansiell delårsrapport Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2012 2 1 om avinor Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /15

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /15 Avinor Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2010 Avinor Q1 2010 1/15 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2009 1/15

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2009 1/15 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2009 1/15 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005 Finansiell delårsrapport for 2005 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2009 1/16

Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2009 1/16 Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2009 1/16 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling over

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Finansiell delårsrapport

Finansiell delårsrapport Finansiell delårsrapport 1 kvartal 2013 1 om avinor Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 3 AVINOR INNHOLD Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 2 AVINOR INNHOLD Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 2 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2017

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2017 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2017 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2017

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2017 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2017 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 2. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 2. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Styrets erklæring 9 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstilling 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Rapport 1. halvår 2014

Rapport 1. halvår 2014 Felleskjøpet Agri SA Rapport 1. halvår 2014 Gardermoen 13. august 2014 Halvårsberetning Konsernets resultat før skatt i første halvår 2014 er 296,4 mill. kroner, noe som er 47,8 mill. kroner høyere enn

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

NORGESGRUPPEN ÅRSRESULTAT 2011

NORGESGRUPPEN ÅRSRESULTAT 2011 NORGESGRUPPEN ÅRSRESULTAT 2011 2 Årsregnskap for 2011 for - konserntall Fremgangen fortsetter for Driftsinntektene i 2011 ble 58 641 MNOK (55 675 MNOK), en økning på 5,3 %. Driftsresultatet (EBIT) ble

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet.

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i andre kvartal på MNOK 38,7 mot MNOK 6,7 i andre kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Halvårsregnskap for 2015 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap for 2015 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap for 2015 for NorgesGruppen - konserntall NorgesGruppen hadde 2015 totale driftsinntekter på 35 978 MNOK. Dette er en økning på 1 927 MNOK, det vil si 5,7 % sammenlignet med 2014. Økningen

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 ANDRE KVARTAL I KORTE TREKK Selskapets driftsinntekter økte med 71% til MNOK 531,3 mot 311,1 i samme periode i fjor. Kvartalets samlede driftsresultat

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

34 % 99,5 % 20 % 4 % 13 milliarder. Sammen for framtidens luftfart. avinors samfunnsnytte

34 % 99,5 % 20 % 4 % 13 milliarder. Sammen for framtidens luftfart. avinors samfunnsnytte årsrapport 2009 Sammen for framtidens luftfart avinors samfunnsnytte Avinor bidrar til at rundt 40 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer