AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012"

Transkript

1 1 AVINOR Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2012

2 Innholdsfortegnelse Hovedtall konsern side 3 Styrets rapport side 4 Balanse side 9 Resultatregnskap side 10 Oppstilling totalresultat side 11 Oppstilling over endringer i egenkapital side 11 Kontantstrømoppstilling side 12 Noter side 13 Om Avinor Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Samlet omfatter dette 46 lufthavner, samt kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. Utover den operative virksomheten, legges det til rette for kommersiell inntjening gjennom flyplasshoteller, parkeringsanlegg, taxfree-butikker, servering og andre servicetilbud til flypassasjerene. Avinor utgjør et konsern hvor virksomheten dels er organisert i divisjoner og dels i juridiske enheter (datterselskaper). Finansielt sett drives den totale virksomheten som ett luftfartssystem. Flysikringstjenesten er egenfinansiert ved at tjenestene prises etter internasjonale bestemmelser. Antall ansatte er ca og årlige driftsinntekter utgjør i størrelsesorden 9 milliarder kroner. Aksjene i Avinor AS er 100 prosent eiet av den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierstyring overfor Avinor, og fastsetter blant annet konsernets samfunnspålagte oppgaver, avkastningskrav og utbytte. I tillegg regulerer Samferdselsdepartementet luftfartsavgiftene. Samferdselsdepartementet er overordnet myndighet for norsk luftfart, og fastsetter også Luftfartstilsynets regelverk som har konsekvenser for Avinors drift. Avinor har utstedt obligasjoner som er notert på Oslo Børs. Konsernets virksomhetsstyring skal følge Oslo Børs anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse så langt de passer. Prinsippene supplerer regjeringens fokusering på eierstyring og selskapsledelse ved forvaltningen av statens eierskap. Avinors hovedkontor er i Oslo.

3 Hovedtall Avinor konsern Millioner kroner 1. kvartal Året Trafikkinntekter 673,0 607,4 2665,3 Inndekning security 243,9 239,1 1092,4 Kommersielle inntekter 892,8 790,3 3803,3 Konserninterne tjenester 49,4 47,5 195,0 Driftsinntekter lufthavnvirksomhet 1859,1 1684,3 7756,0 Underveisinntekter 224,7 220,8 954,4 Konsernintern Innflygings- og tårntjeneste 197,8 194,7 733,8 Andre driftsinntekter 26,1 27,5 103,1 Driftsinntekter flysikringstjeneste 448,6 443,0 1791,3 Andre driftsinntekter konsern (a) 110,1 113,5 459,6 Eliminering av konserninterne poster -356,8-355,4-1385,1 Sum driftsinntekter konsern 2061,0 1885,4 8621,8 Driftskostnader lufthavn (a) -1299,2-1211,2-4887,7 Driftskostnader flysikring -423,5-420,8-1608,1 Driftskostnader felles -159,3-127,1-731,2 Eliminering av konserninterne poster 356,8 355,4 1385,1 Sum driftskostnader konsern -1525,2-1403,7-5841,9 EBITDA lufthavnvirksomhet 559,9 473,1 2868,3 EBITDA flysikringstjeneste 25,1 22,2 183,2 EBITDA konsernposter -49,2-13,6-271,6 EBITDA konsern 535,8 481,7 2779,9 Av- og nedskrivninger -333,3-280,6-1258,7 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto -11,4-18,0-35,8 Driftsresultat (EBIT) 191,1 183,1 1485,4 Finansresultat -75,6-80,4-295,0 Resultat før skatt 115,5 102,7 1190,4 Skattekostnad -28,2-28,9-346,8 Resultat etter skatt 87,3 73,8 843,6 EBITDA-margin lufthavnvirksomhet 30,1 % 28,1 % 37,0 % EBITDA-margin flysikringstjeneste 5,6 % 5,0 % 10,2 % EBITDA-margin konsern 26,0 % 25,5 % 32,2 % Investeringer lufthavnvirksomhet 679,7 294,7 2232,9 Investeringer flysikringstjeneste 13,8 9,0 75,6 Investeringer annet 28,5 20,7 46,8 Sum investeringer 722,0 324,4 2355,3 Utbetalt utbytte ,0 Kontantstrøm før opptak av ny gjeld -360,9-1,9-563,1 Rentebærende gjeld 9739,0 8668,4 9752,7 Totale eiendeler 25845, , ,5 Egenkapitalprosent 51,9 % 56,1 % 51,6 % Avkastning totalkapital etter skatt 5,7 % Antall flypassasjerer (i 1000) 10506,0 9653, ,0 Antall flybevegelser (i 1000) 174,4 161,3 648,0 Antall service units (i 1000) 424,1 394,7 1713,0 Punktlighet 89 % 90 % 88 % Regularitet 99 % 98 % 99 % (a) Eksklusive konserninterne festeavgifter

4 HOVEDTREKK Fortsatt sterk vekst i flytrafikken med en økning innenlands på 7,5 prosent og utenlands på 11,3 prosent. Mål for punktlighet og regularitet ble nådd med et gjennomsnitt for siste 12 måneder på henholdsvis 89 og 99 prosent. Ingen alvorlige luftfartshendelser eller luftfartsulykker i første kvartal. 9,3 prosent vekst i konsernets driftsinntekter. Kommersielle inntekter økte 13,0 prosent. Fortsatt høy prosjektaktivitet med 722,0 millioner kroner i investeringer i første kvartal. Trafikkutvikling og servicemål Det reiste 10,5 millioner passasjerer over Avinors lufthavner i første kvartal hvilket er en økning på 8,8 prosent sammenlignet med første kvartal i Nedenstående figur viser trafikkutvikling per kvartal i perioden : Terminalpassasjerer (mill) Q1 Q2 Q3 Q KVARTAL MNOK Q Q Endring Driftsinntekter 2 061, ,4 9,3 % EBIT 191,1 183,1 4,4 % Resultat etter skatt 87,3 73,8 18,3 % Investeringer 722,0 324,4 122,6 % Kontantstrøm (360,9) (1,9) Tabell 1: Finansielle hovedtall Konsernet hadde i første kvartal 2012 et resultat etter skatt på 87,3 millioner kroner sammenlignet med 73,8 millioner kroner for tilsvarende regnskapsperiode i fjor. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak økte driftsinntekter og et forbedret finansresultat. Regnskapet er negativt påvirket av økte kostnader knyttet til utbyggingsprosjekter som er omtalt i mer detalj nedenfor. 1 Investeringer er definert som balanseført tilgang til varige driftsmidler. Kontantstrøm er definert som kontantstrøm fra drift og investeringer før opptak/nedbetaling av gjeld. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, økte innenrikstrafikken med 7,5 prosent, mens utenrikstrafikken økte med 11,3 prosent. Innenrikstrafikken utgjorde 67 prosent av det samlede trafikkvolumet i første kvartal. Offshore helikoptertrafikk hadde en vekst i antall passasjerer på 14,9 prosent. 48 prosent av trafikkveksten i første kvartal har kommet på Oslo lufthavn, Gardermoen. Passasjervolumet fordelte seg på de største lufthavnene som følger: PAX 000s Q Q Endring Gardermoen ,0 % Flesland ,0 % Sola ,5 % Værnes ,9 % Øvrige ,3 % Avinor konsern ,8 % Tabell 2: Antall terminalpassasjerer Antall kommersielle flybevegelser økte med 8,1 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

5 Flysikringstjenesten målt i antall service units 2 økte i første kvartal med 7,4 prosent. Punktlighet siste 12 måneder aggregert over alle flybevegelser var 89 prosent, mens regularitet var 99 prosent. Dette er innenfor Avinors interne målsettinger. Driftsinntekter Konsernets driftsinntekter i første kvartal økte med 9,3 prosent til 2061,0 millioner kroner sammenlignet med første kvartal Økningen er forårsaket av god vekst innenfor lufthavnvirksomheten. Lufthavnvirksomheten økte driftsinntektene med 10,4 prosent til 1859,1 millioner kroner. I tillegg til en volumvekst i antall passasjerer på 8,8 prosent, bidrar en sterk forretningsmessig utvikling av kommersielle produkter og tjenester til den gode utviklingen. Flysikringstjenesten økte driftsinntektene med 1,3 prosent til 448,6 millioner kroner i første kvartal. Innenfor flysikringstjenesten er en underliggende trafikkvekst motvirket av reduserte priser. Driftsinntekter per virksomhetsområde er vist i tabell 3 nedenfor: MNOK Q Q Endring Lufthavndrift 1 859, ,3 10,4 % Flysikringstjeneste 448,6 443,0 1,3 % Interne tjenester 207,2 207,3 0,0 % Eliminering (453,9) (449,2) 1,0 % Avinor konsern 2 061, ,4 9,3 % Tabell 3: Driftsinntekter Driftsresultat Konsernets driftsresultat i første kvartal 2012 utgjorde 191,1 millioner kroner sammenlignet med 183,1 millioner kroner i første kvartal Dette gir en driftsmargin på 9,3 prosent i år sammenlignet med 9,7 prosent i fjor. 2 Faktureringsenhet for underveis-tjenesten basert på fly-vekt og fløyet distanse. Regnskapet for første kvartal er belastet med 85,1 millioner kroner i kostnader knyttet til Terminal 2 prosjektet ved Oslo lufthavn, Gardermoen. Dette er ekstraordinære kostnader knyttet til opprettholdelse av normal drift i byggeperioden. Regnskapet for første kvartal er også belastet med 11,4 millioner kroner i verdiendringer på finansielle sikringsinstrumenter. Tilsvarende belastning for første kvartal i fjor var 18,0 millioner kroner. Av- og nedskrivninger økte med 18,8 prosent til 333,3 millioner kroner i første kvartal. I tillegg til høye investeringer i varige driftsmidler som øker konsernets avskrivninger, økes avskrivningene også som en følge av redusert restlevetid på en del anlegg som vil bli utrangert i forbindelse med terminalutvidelsen ved Oslo lufthavn, Gardermoen. Den underliggende driften viser en forbedret driftsmargin og reduserte driftskostnader per passasjer. Finansposter og skatt Konsernets netto finansresultat i første kvartal var minus 75,6 millioner kroner sammenlignet med minus 80,4 millioner kroner i tilsvarende periode i Resultatendringen skyldes i hovedsak forskjeller i balanseførte rentekostnader knyttet til investeringsprosjekter. Basert på forventet skattesats på årsbasis, er skattekostnaden for første kvartal beregnet til 28,2 millioner kroner. Investeringer Balanseført tilgang til varige driftsmidler utgjorde i første kvartal 722,0 millioner kroner sammenlignet med 324,4 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Investeringene fordelte seg på virksomhetsområdene som følger:

6 MNOK Q Q Endring Lufthavndrift 679,7 294,7 385,0 Flysikringstjeneste 13,8 9,0 4,7 Konsernfelles 4,3 12,5-8,2 Konsernposter 24,2 8,2 16,0 Konsern 722,0 324,4 397,6 Tabell 4: Balanseført tilgang til varige driftsmidler En vesentlig del av investeringspådraget i første kvartal 2012 knytter seg til utbyggingsprosjektet for økt terminalkapasitet ved Oslo lufthavn, Gardermoen. Kontantstrøm og finansiering Som en følge av at investeringsutbetalinger overgår bidraget fra løpende drift, hadde konsernet i første kvartal en kontantstrøm før endring av gjeld på minus 360,9 millioner kroner. Tilsvarende kontantstrøm i første kvartal i fjor var minus 1,9 millioner kroner. Konsernets totalkapital per 31. mars 2012 utgjorde 25,8 milliarder kroner med en egenkapitalandel på 51,9 prosent målt av egenkapital pluss rentebærende gjeld, jf. definisjon i paragraf 11 i konsernets vedtekter. Rentebærende gjeld per 31. mars 2012 utgjorde 9739,0 millioner kroner, og har økt med 1070,6 millioner kroner siden utgangen av første kvartal i fjor. Per 31. mars 2012 utgjorde konsernets likviditetsreserve 4129,8 millioner kroner fordelt på 1729,8 millioner kroner i bankinnskudd og 2400,0 millioner kroner i ubenyttede trekkrettigheter. FLYSIKKERHET OG HMS Rapporteringsgraden for uønskede hendelser har i første kvartal 2012 i gjennomsnitt vært på ca. 265 i måneden. Dette er på samme nivå som tilsvarende rapporteringsperiode i fjor. Konsernet har et langvarig perspektiv på sikkerhetskultur med en lav terskel for registrering av uønskede hendelser. Det er i første kvartal ikke registrert noen alvorlige luftfartshendelser eller luftfartsulykker hvor Avinor har vært medvirkende part. Konsernet har ved utgangen av mars 2012 en H-verdi for skadetilfeller med fravær på 1,6. Konsernets målsetting er en H1-verdi på 3,0 eller lavere. Sykefraværet siste 12 måneder var på 4,3 prosent. Konsernets målsetting er et sykefravær på 4,5 prosent eller lavere. Konsernets sykefravær vurderes som lavt tatt i betraktning de yrkesgrupper som inngår i beregningsgrunnlaget. Siste offisielle sykefraværstall fra Statistisk sentralbyrå viser et samlet sykefravær i Norge på 6,5 prosent. Ved lufthavnene arbeides det med innføring av miljøvennlig brannskum uten bruk av fluorholdige tilsetningsstoffer. Konsernet kartlegger også mulig utbredelse av fluorholdige tilsetningsstoffer i grunn og vannmiljøer. For å avgjøre om tiltak er nødvendig, gjennomføres det i samråd med Klima- og forurensningsdirektoratet stedsspesifikke risikovurderinger med hensyn til mulige skadevirkninger på mennesker og dyr. RISIKOFORHOLD Konsernets virksomhet er fokusert på sikker avvikling av flytrafikk med prosedyrer og tiltak for å minimere både sannsynligheten for og konsekvensen av ulykker og alvorlige hendelser. I tillegg til flyoperative forhold, er virksomheten eksponert for finansiell risiko. Det skjer en løpende internasjonal utvikling av regulatoriske bestemmelser knyttet til «governance», «safety», «security», teknologi og prising av luftfartstjenester. Konsernets løpende ajourføring av driften til nye

7 bestemmelser vil kunne ha finansielle konsekvenser. Staten har definert Avinor som et «kategori 4» selskap, det vil si et selskap med nasjonale sektorpolitiske mål. Dette innebærer blant annet at staten setter føringer for en rekke forhold herunder lufthavnstruktur, beredskap, luftfartsavgifter og samfunnspålagte oppgaver. Avhengig av ulike politiske prioriteringer, kan omfang og innretning av sektorpolitiske føringer endre seg over tid. Virksomheten er karakterisert av langsiktige investeringer i infrastruktur. Den operative driften og beredskapen er regulert av bestemmelser og prosedyrer. Konsernet har derfor en høy andel faste driftskostnader som i liten grad varierer med endringer i trafikkvolumet. Konsernets finansielle inntjening og verdi er derfor følsom for trafikksvingninger, og det er risiko for verdifall i forhold til den balanseførte verdien av konsernets driftsmidler. Erfaringsmessig er det over tid en høy korrelasjon mellom den generelle samfunnsøkonomiske utviklingen og markedets etterspørsel etter flyreiser, mens det på kort sikt kan være store variasjoner. Oslo lufthavn Gardermoen, (OSL) står for nær 50 prosent av konsernets driftsinntekter og er derfor en sentral finansieringskilde for det øvrige lufthavnnettet i Norge. OSLs inntjening er eksponert for konjunkturendringer og konkurranse fra andre lufthavner. Konsernets trafikkinntekter og inntjening er eksponert for eventuelle endringer i flyselskapenes tilbud og produksjon. Hovedtyngden av konsernets fordringer er mot flyselskapene og er i hovedsak ikke sikret. Historisk sett har konsernet hatt lave tap på fordringer. Inntekter fra kommersielle tilbud på lufthavnene har en sentral og økende betydning i konsernets finansiering. Endringer i rammebetingelsene rundt disse aktivitetene vil kunne ha en vesentlig effekt på konsernets inntjening og finansielle verdi. Konsernet har finansiell risiko knyttet til valuta, renter og kraftpriser. Det benyttes finansielle sikringsinstrumenter (derivater) til å begrense risiko. Konsernets langsiktige gjeld til staten er utsatt for endringer i langsiktige statsobligasjonsrenter. En vesentlig del av konsernets øvrige gjeld har fast rente eller er rentesikret ved hjelp av finansielle derivater. Ved plassering av konsernets overskuddslikviditet, vektlegges utsteders soliditet og plasseringens likviditet foran avkastning. Konsernets likviditetsbeholdning er plassert i bank på forhandlede vilkår. 18. februar 2011 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Forsvaret og Avinor, som med virkning fra 1. januar 2010 skulle regulere fordeling av kostnader og andre forhold mellom partene der Forsvaret og Avinor opererer sammen. Samarbeidsavtalen forutsatte at det innen seks måneder etter avtaleinngåelse skulle inngås lokale tilleggsavtaler for lufthavnene samt en flysikringsavtale. Det er uenighet mellom Forsvaret og Avinor om forståelsen av sentrale punkter i samarbeidsavtalen, og forhandlingene om lokale tilleggsavtaler og flysikringsavtale har ikke ført fram. Etter bestemmelsene i samarbeidsavtalen vil en uenighet kunne medføre at saken går til voldgift. Det pågår et rettslig avtaleskjønn for fastsettelse av kjøpsbeløp eller årlig bruksvederlag for luftfartskritiske arealer som eies av Forsvaret ved Flesland og Værnes lufthavner. Rettslig avtaleskjønn kan også bli aktuelt for bruk av luftfartskritiske arealer som eies av Forsvaret ved lufthavnene på Andøya og Bardufoss og i Bodø. Det er usikkerhet knyttet til størrelsen på vederlagene.

8 I inneværende år planlegger Regjeringen å legge fram for Stortinget anbefalt lokalisering av base for nye kampfly. Avinor ga en høringsuttalelse om saken 9. januar i år. Valg av kampflybase vil ha finansielle konsekvenser for Avinor både med hensyn til framtidige investeringer i varige driftsmidler samt løpende driftskostnader. I forbindelse med kapasitetsutvidelser ved Oslo lufthavn, Gardermoen, og Trondheim lufthavn, Værnes, er det uenighet mellom Jernbaneverket og Avinor med hensyn til utbygging av jernbanestasjonene og prinsippene for kostnadsfordeling. Lufthavnene har utslippstillatelser som stiller krav til risikovurderinger for å identifisere mulige kilder for akutt forurensning med fare for skade på ytre miljø. Det arbeides løpende med å redusere risikoen for miljøskadelige hendelser, samtidig som det drives en kartlegging og opprydding av tidligere forurensning. Det er avdekket miljøskadelige tilsetningsstoffer i brannskum, og det arbeides med å identifisere mulige måter å håndtere dette på samt identifisering av mulig skaderisiko på helse og miljø. De økonomiske konsekvensene av dette arbeidet er avhengig av resultatet fra risikovurderinger, myndighetskrav og praktiske muligheter for håndtering av forurensningene. FRAMTIDSUTSIKTER Styret har fokus på Avinors bidrag til nasjonal og regional utvikling, både ved å sørge for effektive og trygge luftfartstjenester, og ved å bidra til utvikling for den enkelte region. På årsbasis forventes en fortsatt god vekst i flytrafikken og en resultatforbedring sammenlignet med Konsernet viderefører et omfattende program med å tilføre kapasitet ved de store lufthavnene som samsvarer med forventet trafikkvekst og etterspørsel fra flyselskaper og passasjerer. Oslo, 15. mai 2012 Styret i Avinor AS

9 Avinor Konsern Balanse Morselskap Konsern mars 31.mars MNOK Note EIENDELER Anleggsmidler 1 952, , ,3 Utsatt skattefordel , , ,1 61,4 44,7 57,6 Andre immaterielle eiendeler 57,6 44,7 61, , , ,3 Varige driftsmidler , , ,5 21,9 11,7 21,3 Derivater 22,6 11,7 21, , , ,6 Andre finansielle anleggsmidler 67,3 14,2 52, , , ,1 Sum anleggsmidler , , ,3 Omløpsmidler 1 140, , ,1 Fordringer og periodiseringer 1 169, , ,2 0,5 0,1 - Derivater - 1,8 0, , , ,6 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 729, , , , , ,7 Sum omløpsmidler 2 899, , , , , ,8 SUM EIENDELER , , ,0 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 5 400, , ,1 Innskutt egenkapital 5 400, , , , , ,1 Fri egenkapital 5 105, , , , , ,2 Sum egenkapital , , ,3 Avsetning for forpliktelser 2 621, , ,2 Pensjonsforpliktelser 3 089, , ,3 159,8 23,1 159,8 Annen forpliktelse 190,8 23,9 190, , , ,0 Sum avsetninger for forpliktelser 3 280, , ,1 Langsiktig gjeld Lån fra Staten , , ,2 19,8 9,1 19,2 Derivater 113,8 51,4 118, , , ,3 Annen langsiktig gjeld , , , , , ,5 Sum annen langsiktig gjeld 9 079, , ,5 Kortsiktig gjeld 3,8 2,6 7,8 Derivater 13,5 3,0 7, , , ,3 Annen kortsiktig gjeld , , , , , ,1 Sum kortsiktig gjeld 2 979, , , , , ,6 Sum gjeld , , , , , ,8 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,0

10 Avinor Konsern Resultatregnskap 1. kvartal År MNOK Note Driftsinntekter Trafikkinntekter 1 141, , ,1 Andre driftsinntekter 919,4 818, ,7 Sum driftsinntekter 2 061, , ,8 Driftskostnader Varekostnader 24,6 19,5 106,8 Lønn- og andre personalkostnader 6 807,8 750, ,4 Av- og nedskrivninger 4,6 333,3 280, ,7 Andre driftskostnader 6 692,8 634, ,7 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 858, , ,6 Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 202,5 201, ,2 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto (11,4) (18,0) (35,8) Driftsresultat 191,1 183, ,4 Finansinntekt (kostnad), netto (75,6) (80,4) (295,0) Resultat før skattekostnad 115,5 102, ,4 Skattekostnad 7 28,2 28,9 346,8 Resultat etter skatt 87,3 73,8 843,6 Avinor AS Resultatregnskap 1. kvartal År MNOK Note Driftsinntekter Trafikkinntekter 735,6 683, ,5 Andre driftsinntekter 485,6 442, ,2 Sum driftsinntekter 1 221, , ,7 Driftskostnader Varekostnader 12,1 10,4 60,8 Lønn- og andre personalkostnader 672,1 632, ,7 Av- og nedskrivninger 147,1 138,8 591,5 Andre driftskostnader 450,7 420, ,0 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 282, , ,0 Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto (60,8) (75,4) 19,7 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto (8,0) (13,5) (23,6) Driftsresultat (68,8) (88,9) (3,9) Finansinntekt (kostnad), netto 6,4 (1,9) 1 113,6 Resultat før skattekostnad (62,4) (90,8) 1 109,7 Skattekostnad 7 (17,5) (25,4) 324,3 Resultat etter skatt (44,9) (65,4) 785,4

11 Avinor Konsern Oppstilling av Totalresultat År Morselskap 1.kvartal Konsern 1.kvartal MNOK ,4 (65,4) (44,9) Resultat etter skatt 87,3 73,8 843,6 År Andre inntekter, kostnader og verdiendringer direkte innregnet i egenkapital (1 068,8) - - Aktuarielle gevinster/tap på pensjonsforpliktelse - - (1 239,4) 299,3 - - Skatteeffekt ,0 (5,7) 5,0 0,6 Kontantstrømsikring 5,8 24,1 (44,2) 1,6 (1,4) (0,2) Skatteeffekt (1,6) (6,7) 12,4 Sum regnskapsførte inntekter, kostnader og (773,7) 3,6 0,4 4,2 17,4 (924,2) verdiendringer direkte innregnet i egenkapital 11,7 (61,8) (44,5) Totalresultat 91,5 91,2 (80,6) Tilordnet: 11,7 (61,8) (44,5) Aksjonær 91,5 91,2 (80,6) Avinor Konsern Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital Annen MNOK Aksjekapital Overkursfond ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1-95, , ,0 Totalresultat 17,4 73,8 91,2 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1-112, , ,2 Egenkapital ,1 - (828,7) 5 842, ,3 Totalresultat 4,2 87,3 91,5 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1 - (824,5) 5 930, ,8 Avinor AS Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital Annen MNOK Aksjekapital Overkursfond ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1-70, , ,0 Totalresultat 3,6 (65,4) (61,8) Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1-73, , ,2 Egenkapital ,1 - (703,4) 4 291, ,7 Totalresultat 0,4 (44,9) (44,5) Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1 - (703,0) 4 246, ,2

12 Avinor Konsern Kontantstrømoppstilling År Morselskap 1.kvartal MNOK Kontantstrøm fra driften Konsern 1.kvartal 1 109,7 (90,8) (62,4) Resultat før skatt 115,5 102, ,4 (246,1) (68,0) (121,8) Betalte skatter (123,3) (75,1) (249,3) - 1,5 (1,5) Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler (1,2) (1,5) 3,8 591,5 138,8 147,1 Ordinære avskrivninger 333,3 280, ,7 (1 055,1) 295,7 65,0 Øvrige endringer 83,0 135,6 640,3 400,0 277,2 26,4 Netto kontantstrøm fra driften 407,3 442, ,9 År Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (1 308,1) (247,0) (411,7) Investeringer i varige driftsmidler (745,3) (420,1) (2 406,5) 3,0-5,5 Salg av varige driftsmidler (salgssum) 5,5 3,0 7,5 (400,0) - - Konserninternt utlån (58,7) - - Konsernintern nedbetaling av gjeld ,0 - - Konsernbidrag (20,3) - - Endring i andre investeringer - - (7,0) (714,1) (247,0) (406,2) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (739,8) (417,1) (2 406,0) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 1 505,6 7,5 - Opptak av gjeld - 37, ,0 - (1,0) (1,2) Nedbetaling av gjeld (19,1) (13,3) (503,5) (118,8) (11,5) (6,5) Betalte renter (28,4) (27,1) (497,0) (504,0) - - Utbytte til eier - - (504,0) 882,8 (5,0) (7,7) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (47,5) (2,9) 101,5 568,7 25,2 Netto endring kontanter, kontantekvivalenter (387,5) og benyttede trekkrettigheter i perioden (380,0) 22,3 539, , , ,1 Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter periodestart 2 109, , , , , ,6 Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter periodeslutt 1 729, , ,8

13 Avinor Konsern Noter Note 1 - Generell informasjon Avinor AS og dets datterselskaper (samlet konsernet) skal eie, drive og utvikle luftfartsanlegg ved å legge til rette for sikker og effektiv luftfart, yte tjenester innen samme område og annen virksomhet som bygger opp under foretakets hovedvirksomhet, herunder kommersiell utvikling av virksomheten og lufthavnområdene. Avinor konsernet har hovedkontor i Oslo. Delårsregnskapet for 1. kvartal 2012 ble vedtatt av styret den 15. mai Delårsregnskapet er ikke revidert. Note 2 - Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Morselskapsregnskapet og konsernregnskapet per 1. kvartal 2012, avsluttet 31. mars 2012, er utarbeidet etter regnskapsprinsippene i International Financial Reporting Standards (IFRS) og består av Avinor AS og dets datterselskaper. Delårsregnskapet avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Delårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med morselskapets og konsernets årsregnskap for Det er benyttet samme prinsipper ved utarbeidelse av delårsregnskapet som ved utarbeidelse av årsregnskapet. Note 3 - Segmentinformasjon Avinor Konsern Regionale Oslo Store og lokale Felles/ Konsern Avinor MNOK lufthavn lufthavner lufthavner Flysikring ufordelt eliminering Konsern Per 1. kvartal 2012: Luftfartsinntekter 406,0 303,6 207,3 224, ,6 Andre driftsinntekter 566,7 225,0 101,1 26,1 0,5 919,4 Konserninterne inntekter 18,6 21,8 9,0 197,8 206,7 (453,9) (0,0) Sum driftsinntekter 991,2 550,4 317,4 448,5 207,2 (453,9) 2 061,0 Lønn- og andre personalkostnader 135,7 81,7 194,8 322,5 73,0 807,8 Av- og nedskrivninger 170,3 50,4 76,4 22,9 9,0 328,9 Andre driftskostnader 278,1 113,6 194,5 73,9 68,7 728,8 Konserninterne kostnader 158,8 90,6 151,9 27,1 25,3 (453,9) (0,0) Sum driftskostnader 742,9 336,4 617,6 446,4 175,9 (453,9) 1 865,5 Enhetsresultat 248,3 213,9 (300,2) 2,1 31,3-195,5 Konsernjust. avskrivninger (a) 41,3 (16,5) (28,9) (0,3) (4,4) Konsernintern festeavgift (b) 97,1 (97,1) - Driftsresultat 386,7 197,4 (329,1) 2,1 (66,1) - 191,1 Varige driftsmidler * 6 964, , ,9 677,5 166, ,9 Per 1. kvartal 2011: Luftfartsinntekter 383,5 277,7 185,3 220, ,3 Andre driftsinntekter 506,3 195,0 89,0 27,5 0,3 818,1 Konserninterne inntekter 17,5 21,4 8,6 194,7 207,0 (449,2) - Sum driftsinntekter 907,3 494,1 282,9 443,0 207,3 (449,2) 1 885,4 Lønn- og andre personalkostnader 117,7 71,5 184,6 312,8 63,5 750,1 Av- og nedskrivninger 128,2 47,4 73,5 20,3 6,8 276,2 Andre driftskostnader 247,4 106,8 183,1 77,0 57,3 671,6 Konserninterne kostnader 154,2 91,2 152,9 31,0 19,9 (449,2) - Sum driftskostnader 647,5 316,9 594,1 441,1 147,5 (449,2) 1 697,9 Enhetsresultat 259,8 177,2 (311,2) 1,9 59,8-187,5 Konsernjust. avskrivninger (a) 41,3 (16,5) (28,9) (0,3) (4,4) Konsernintern festeavgift (b) 93,8 (93,8) - Driftsresultat 394,9 160,7 (340,1) 1,9 (34,3) - 183,1 Varige driftsmidler * 7 051, , ,2 569,3 140, ,8 (a) Konsernjustering som følge av vurdering av åpningsbalanse per til IFRS. (b) Konsernintern festeavgift for grunn Gardermoen tilgodeses Oslo Lufthavn AS i segmentrapporteringen. * Varige driftsmidler er her inklusiv andre immaterielle eiendeler og eksklusiv anlegg under utførelse

14 Avinor Konsern Noter Note 4 - Varige driftsmidler og andre immaterielle eiendeler Morselskap Konsern MNOK Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Anlegg under utførelse Sum Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Anlegg under utførelse Sum Per 1. kvartal 2011 Balanseført verdi , , , ,2 47, , , ,1 Tilgang - 105,5 175,2 280,7-146,4 324,4 470,8 Avgang - 1,7 105,5 107,2-1,7 146,4 148,1 Periodens avskrivninger 3,1 135,7-138,8 3,1 277,5-280,6 Balanseført verdi , , , ,9 44, , , ,2 Per 1. kvartal 2012 Balanseført verdi , , , ,3 61, , , ,9 Tilgang 134,2 383,1 517,3-180,8 722,0 902,8 Avgang 4,4 134,2 138,6 4,7 180,8 185,5 Periodens avskrivninger 3,8 143,3 147,1 3,8 329,5 333,3 Balanseført verdi , , , ,9 57, , , ,9 Beregning av gjenvinnbart beløp Det vises til årsregnskapet for Det er ikke inntruffet forhold som medfører en vesentlig endring i gjenvinnbart beløp. Note 5 - Lån Morselskap 31.mars Konsern 31.mars MNOK Langsiktige lån 2 849, , , ,9 Kortsiktige lån 255,5 4,7 773,4 523,5 Sum 3 104, , , ,4 Lånebevegelser per 1. kvartal Balanseført verdi , , , ,5 Opptak av lån - 7,5-37,5 Nedbetaling av lån (1,2) (1,0) (19,1) (13,3) Verdiendring lån 5,3 (0,2) 5,3 (0,2) Balanseført verdi , , , ,4

15 Avinor Konsern Noter Note 5 - Lån forts Likviditetsreserve Morselskap 31.mars Konsern 31.mars MNOK Kontanter og bankinnskudd 1 676, , , ,7 Trekkrettighet bank (ubrukt kassekreditt) 300,0 300,0 300,0 300,0 Trekkfasilitet 2 000, , , ,0 Statlig trekkrettighet ,0 100,0 Sum likviditetsreserve 3 976, , , ,7 Konsernet har tilstrekkelig handlingsrom hva gjelder overholdelse av covenants på eksisterende lån samt tilstrekkelig likviditetsreserve til å gjennomføre planlagte investeringer innværende år. Note 6 - Resultateffekter - Terminal 2 prosjektet Som følge av utbyggingen på Gardermoen (Terminal 2 prosjektet) er resultatregnskapet belastet med ekstra kostnader knyttet til opprettholdelse av normal drift i byggeperioden, samt kostnader knyttet til utrangering av aktiva inkludert økte avskrivninger grunnet revurdering av levetid. Spesifikasjon 1. kvartal År MNOK Lønn og andre personalkostnader 8,0-24,1 Av- og nedskrivninger 41,7-91,8 Andre driftskostnader 35,3-66,8 Sum 85,1-182,7 Note 7 - Skatt Skattekostnaden er beregnet ved å benytte skattesats som forventet for årsresultatet.

16 AVINOR AS Org.nr Konsernstab økonomi/finans Dronning Eufemias gate Oslo Postboks Gardermoen

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2010 Avinor Q3 2010 1/14 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

Sammen for framtidens luftfart

Sammen for framtidens luftfart årsrapport 2009 Sammen for framtidens luftfart Avinor bidrar til at rundt 40 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har

Detaljer

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli ÅRSRAPPORT 2010 Christian Berge STYRET I AVINOR Dag Hårstad Petter Jansen Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli Ingrid Synnøve Brendryen Oddbjørg A. Starrfelt Marianne Njåstein Torunn Sneltvedt

Detaljer

Header. Årsrapport 2012 3

Header. Årsrapport 2012 3 Årsrapport 2012 Innhold 4 Konsernsjefens innledning 5 Høydepunkter 2012 8 Årsberetningen 2012 18 Eierstyring og selskapsledelse 25 Hovedtall Avinor konsern 26 Finansielle hovedtall 27 Resultatregnskap

Detaljer

HEADER ÅRSRAPPORT 2013

HEADER ÅRSRAPPORT 2013 HEADER ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 HEADER Hvert år benytter omlag 48 millioner passasjerer Avinors flyplasser Avinor har ansvaret for omkring 730 000 flybevegelser per år Det er omlag 3300 ansatte

Detaljer

Lakselv lufthavn, Banak - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

Lakselv lufthavn, Banak - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn 2 2 DES2014 AVINOR Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge 2J-i4,) /c) q.5:132: g ; Vår ref. Vår dato: 14/03895 17.12.2014 Deres ref. 200500049-9/6023fTEH2 Deres dato: 07.06.2005 Vår saksbehandler:

Detaljer

HEADER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 1

HEADER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 1 HEADER ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 1 INNHOLD 5 Konsernsjefens innledning 6 Årsberetningen 2014 18 Eierstyring og selskapsledelse 25 Hovedtall Avinor konsern 26 Resultatregnskap 27 Utvidet resultat

Detaljer

INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08

INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 ÅRSRAPPORT 06 INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Norske lufthavner 002 2006 i korte trekk 004 Hovedtall 2006 Avinor konsern 008 Styrets Årsberetning 2006 010 Årsregnskap 2006 022 Luftfartens miljøutfordringer

Detaljer

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49 Årsrapport 03 Innhold Adm.direktør har ordet 4 Avinors lufthavner 5 Årsberetning 7 Hovedtall for konsernet 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 19 Revisjonsberetning 31 Sikker

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

Innhold. 2 Forord 3 Årsberetning. 17 Resultatregnskap 16 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 45 Revisors beretning

Innhold. 2 Forord 3 Årsberetning. 17 Resultatregnskap 16 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 45 Revisors beretning Årsrapport 2014 Innhold 2 Forord 3 Årsberetning 3 Oslo Lufthavn AS 5 Trafikk på OSL 2014 7 Sikkerhet, kvalitet, revisjoner og tilsyn 8 Ytre miljø 9 Ansatte og arbeidsmiljø 11 Utbygginger 12 Passasjerens

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD 1 1 2 INNHOLD / ÅRSRAPPORT / OLAV THON EIENDOMSSELSKAP D INNHOLD 03 05 06 08 20 29 54 59 67 68 70 74 80 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP I KORTE TREKK HOVEDPUNKTER

Detaljer

Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter

Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter Årsberetning 2013 OSL ble kåret Europas mest punktlige flere ganger, til tross for utfordrende driftsforhold på grunn av utbygging. Innhold 3 Forord 4 Årsberetning 4 Oslo Lufthavn AS 6 Trafikk på OSL 2013

Detaljer

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde energi... 3 Forretningsområde nett... 3 Forretningsområde

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET 3 ORGANISJON 6 Forretningsområde energi 6 Forretningsområde nett 7 Forretningsområde marked 7 Øvrig virksomhet 8 1. ÅRSBERETNING 9 Strategi 10

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport Årsrapport 2014 Lyse Energi AS Regnskap 1 Innhold Nøkkeltall Årsberetning Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern gjensidige.no/banken Årsrapport 2009 Gjensidige Bank konsern Innhold SIDE INNHOLD 3 Årsberetning 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Andre resultatkomponenter 11 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Konsernregnskapet. for. Norway Seafoods Group AS

Konsernregnskapet. for. Norway Seafoods Group AS Konsernregnskapet for Norway Seafoods Group AS 2014 Årsberetning 2014 Norway Seafoods Group AS er holdingselskapet for virksomhetene som er lokalisert i Norge og Danmark og ble etablert i juli 2010. Heretter

Detaljer

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Viktige hendelser 3 Konsernsjefens årsberetning 4 Årsoppgjøret Styrets beretning 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrøm 15 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning Årsberetning 2011 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Viktige hendelser 2011 Side 4 Administrerende direktørs beretning Side 5 Elektroniske tjenester 2011 Side 6 Styrets beretning

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer