AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012"

Transkript

1 1 AVINOR Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2012

2 Innholdsfortegnelse Hovedtall konsern side 3 Styrets rapport side 4 Balanse side 9 Resultatregnskap side 10 Oppstilling totalresultat side 11 Oppstilling over endringer i egenkapital side 11 Kontantstrømoppstilling side 12 Noter side 13 Om Avinor Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Samlet omfatter dette 46 lufthavner, samt kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. Utover den operative virksomheten, legges det til rette for kommersiell inntjening gjennom flyplasshoteller, parkeringsanlegg, taxfree-butikker, servering og andre servicetilbud til flypassasjerene. Avinor utgjør et konsern hvor virksomheten dels er organisert i divisjoner og dels i juridiske enheter (datterselskaper). Finansielt sett drives den totale virksomheten som ett luftfartssystem. Flysikringstjenesten er egenfinansiert ved at tjenestene prises etter internasjonale bestemmelser. Antall ansatte er ca og årlige driftsinntekter utgjør i størrelsesorden 9 milliarder kroner. Aksjene i Avinor AS er 100 prosent eiet av den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierstyring overfor Avinor, og fastsetter blant annet konsernets samfunnspålagte oppgaver, avkastningskrav og utbytte. I tillegg regulerer Samferdselsdepartementet luftfartsavgiftene. Samferdselsdepartementet er overordnet myndighet for norsk luftfart, og fastsetter også Luftfartstilsynets regelverk som har konsekvenser for Avinors drift. Avinor har utstedt obligasjoner som er notert på Oslo Børs. Konsernets virksomhetsstyring skal følge Oslo Børs anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse så langt de passer. Prinsippene supplerer regjeringens fokusering på eierstyring og selskapsledelse ved forvaltningen av statens eierskap. Avinors hovedkontor er i Oslo.

3 Hovedtall Avinor konsern Millioner kroner 1. kvartal Året Trafikkinntekter 673,0 607,4 2665,3 Inndekning security 243,9 239,1 1092,4 Kommersielle inntekter 892,8 790,3 3803,3 Konserninterne tjenester 49,4 47,5 195,0 Driftsinntekter lufthavnvirksomhet 1859,1 1684,3 7756,0 Underveisinntekter 224,7 220,8 954,4 Konsernintern Innflygings- og tårntjeneste 197,8 194,7 733,8 Andre driftsinntekter 26,1 27,5 103,1 Driftsinntekter flysikringstjeneste 448,6 443,0 1791,3 Andre driftsinntekter konsern (a) 110,1 113,5 459,6 Eliminering av konserninterne poster -356,8-355,4-1385,1 Sum driftsinntekter konsern 2061,0 1885,4 8621,8 Driftskostnader lufthavn (a) -1299,2-1211,2-4887,7 Driftskostnader flysikring -423,5-420,8-1608,1 Driftskostnader felles -159,3-127,1-731,2 Eliminering av konserninterne poster 356,8 355,4 1385,1 Sum driftskostnader konsern -1525,2-1403,7-5841,9 EBITDA lufthavnvirksomhet 559,9 473,1 2868,3 EBITDA flysikringstjeneste 25,1 22,2 183,2 EBITDA konsernposter -49,2-13,6-271,6 EBITDA konsern 535,8 481,7 2779,9 Av- og nedskrivninger -333,3-280,6-1258,7 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto -11,4-18,0-35,8 Driftsresultat (EBIT) 191,1 183,1 1485,4 Finansresultat -75,6-80,4-295,0 Resultat før skatt 115,5 102,7 1190,4 Skattekostnad -28,2-28,9-346,8 Resultat etter skatt 87,3 73,8 843,6 EBITDA-margin lufthavnvirksomhet 30,1 % 28,1 % 37,0 % EBITDA-margin flysikringstjeneste 5,6 % 5,0 % 10,2 % EBITDA-margin konsern 26,0 % 25,5 % 32,2 % Investeringer lufthavnvirksomhet 679,7 294,7 2232,9 Investeringer flysikringstjeneste 13,8 9,0 75,6 Investeringer annet 28,5 20,7 46,8 Sum investeringer 722,0 324,4 2355,3 Utbetalt utbytte ,0 Kontantstrøm før opptak av ny gjeld -360,9-1,9-563,1 Rentebærende gjeld 9739,0 8668,4 9752,7 Totale eiendeler 25845, , ,5 Egenkapitalprosent 51,9 % 56,1 % 51,6 % Avkastning totalkapital etter skatt 5,7 % Antall flypassasjerer (i 1000) 10506,0 9653, ,0 Antall flybevegelser (i 1000) 174,4 161,3 648,0 Antall service units (i 1000) 424,1 394,7 1713,0 Punktlighet 89 % 90 % 88 % Regularitet 99 % 98 % 99 % (a) Eksklusive konserninterne festeavgifter

4 HOVEDTREKK Fortsatt sterk vekst i flytrafikken med en økning innenlands på 7,5 prosent og utenlands på 11,3 prosent. Mål for punktlighet og regularitet ble nådd med et gjennomsnitt for siste 12 måneder på henholdsvis 89 og 99 prosent. Ingen alvorlige luftfartshendelser eller luftfartsulykker i første kvartal. 9,3 prosent vekst i konsernets driftsinntekter. Kommersielle inntekter økte 13,0 prosent. Fortsatt høy prosjektaktivitet med 722,0 millioner kroner i investeringer i første kvartal. Trafikkutvikling og servicemål Det reiste 10,5 millioner passasjerer over Avinors lufthavner i første kvartal hvilket er en økning på 8,8 prosent sammenlignet med første kvartal i Nedenstående figur viser trafikkutvikling per kvartal i perioden : Terminalpassasjerer (mill) Q1 Q2 Q3 Q KVARTAL MNOK Q Q Endring Driftsinntekter 2 061, ,4 9,3 % EBIT 191,1 183,1 4,4 % Resultat etter skatt 87,3 73,8 18,3 % Investeringer 722,0 324,4 122,6 % Kontantstrøm (360,9) (1,9) Tabell 1: Finansielle hovedtall Konsernet hadde i første kvartal 2012 et resultat etter skatt på 87,3 millioner kroner sammenlignet med 73,8 millioner kroner for tilsvarende regnskapsperiode i fjor. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak økte driftsinntekter og et forbedret finansresultat. Regnskapet er negativt påvirket av økte kostnader knyttet til utbyggingsprosjekter som er omtalt i mer detalj nedenfor. 1 Investeringer er definert som balanseført tilgang til varige driftsmidler. Kontantstrøm er definert som kontantstrøm fra drift og investeringer før opptak/nedbetaling av gjeld. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, økte innenrikstrafikken med 7,5 prosent, mens utenrikstrafikken økte med 11,3 prosent. Innenrikstrafikken utgjorde 67 prosent av det samlede trafikkvolumet i første kvartal. Offshore helikoptertrafikk hadde en vekst i antall passasjerer på 14,9 prosent. 48 prosent av trafikkveksten i første kvartal har kommet på Oslo lufthavn, Gardermoen. Passasjervolumet fordelte seg på de største lufthavnene som følger: PAX 000s Q Q Endring Gardermoen ,0 % Flesland ,0 % Sola ,5 % Værnes ,9 % Øvrige ,3 % Avinor konsern ,8 % Tabell 2: Antall terminalpassasjerer Antall kommersielle flybevegelser økte med 8,1 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

5 Flysikringstjenesten målt i antall service units 2 økte i første kvartal med 7,4 prosent. Punktlighet siste 12 måneder aggregert over alle flybevegelser var 89 prosent, mens regularitet var 99 prosent. Dette er innenfor Avinors interne målsettinger. Driftsinntekter Konsernets driftsinntekter i første kvartal økte med 9,3 prosent til 2061,0 millioner kroner sammenlignet med første kvartal Økningen er forårsaket av god vekst innenfor lufthavnvirksomheten. Lufthavnvirksomheten økte driftsinntektene med 10,4 prosent til 1859,1 millioner kroner. I tillegg til en volumvekst i antall passasjerer på 8,8 prosent, bidrar en sterk forretningsmessig utvikling av kommersielle produkter og tjenester til den gode utviklingen. Flysikringstjenesten økte driftsinntektene med 1,3 prosent til 448,6 millioner kroner i første kvartal. Innenfor flysikringstjenesten er en underliggende trafikkvekst motvirket av reduserte priser. Driftsinntekter per virksomhetsområde er vist i tabell 3 nedenfor: MNOK Q Q Endring Lufthavndrift 1 859, ,3 10,4 % Flysikringstjeneste 448,6 443,0 1,3 % Interne tjenester 207,2 207,3 0,0 % Eliminering (453,9) (449,2) 1,0 % Avinor konsern 2 061, ,4 9,3 % Tabell 3: Driftsinntekter Driftsresultat Konsernets driftsresultat i første kvartal 2012 utgjorde 191,1 millioner kroner sammenlignet med 183,1 millioner kroner i første kvartal Dette gir en driftsmargin på 9,3 prosent i år sammenlignet med 9,7 prosent i fjor. 2 Faktureringsenhet for underveis-tjenesten basert på fly-vekt og fløyet distanse. Regnskapet for første kvartal er belastet med 85,1 millioner kroner i kostnader knyttet til Terminal 2 prosjektet ved Oslo lufthavn, Gardermoen. Dette er ekstraordinære kostnader knyttet til opprettholdelse av normal drift i byggeperioden. Regnskapet for første kvartal er også belastet med 11,4 millioner kroner i verdiendringer på finansielle sikringsinstrumenter. Tilsvarende belastning for første kvartal i fjor var 18,0 millioner kroner. Av- og nedskrivninger økte med 18,8 prosent til 333,3 millioner kroner i første kvartal. I tillegg til høye investeringer i varige driftsmidler som øker konsernets avskrivninger, økes avskrivningene også som en følge av redusert restlevetid på en del anlegg som vil bli utrangert i forbindelse med terminalutvidelsen ved Oslo lufthavn, Gardermoen. Den underliggende driften viser en forbedret driftsmargin og reduserte driftskostnader per passasjer. Finansposter og skatt Konsernets netto finansresultat i første kvartal var minus 75,6 millioner kroner sammenlignet med minus 80,4 millioner kroner i tilsvarende periode i Resultatendringen skyldes i hovedsak forskjeller i balanseførte rentekostnader knyttet til investeringsprosjekter. Basert på forventet skattesats på årsbasis, er skattekostnaden for første kvartal beregnet til 28,2 millioner kroner. Investeringer Balanseført tilgang til varige driftsmidler utgjorde i første kvartal 722,0 millioner kroner sammenlignet med 324,4 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Investeringene fordelte seg på virksomhetsområdene som følger:

6 MNOK Q Q Endring Lufthavndrift 679,7 294,7 385,0 Flysikringstjeneste 13,8 9,0 4,7 Konsernfelles 4,3 12,5-8,2 Konsernposter 24,2 8,2 16,0 Konsern 722,0 324,4 397,6 Tabell 4: Balanseført tilgang til varige driftsmidler En vesentlig del av investeringspådraget i første kvartal 2012 knytter seg til utbyggingsprosjektet for økt terminalkapasitet ved Oslo lufthavn, Gardermoen. Kontantstrøm og finansiering Som en følge av at investeringsutbetalinger overgår bidraget fra løpende drift, hadde konsernet i første kvartal en kontantstrøm før endring av gjeld på minus 360,9 millioner kroner. Tilsvarende kontantstrøm i første kvartal i fjor var minus 1,9 millioner kroner. Konsernets totalkapital per 31. mars 2012 utgjorde 25,8 milliarder kroner med en egenkapitalandel på 51,9 prosent målt av egenkapital pluss rentebærende gjeld, jf. definisjon i paragraf 11 i konsernets vedtekter. Rentebærende gjeld per 31. mars 2012 utgjorde 9739,0 millioner kroner, og har økt med 1070,6 millioner kroner siden utgangen av første kvartal i fjor. Per 31. mars 2012 utgjorde konsernets likviditetsreserve 4129,8 millioner kroner fordelt på 1729,8 millioner kroner i bankinnskudd og 2400,0 millioner kroner i ubenyttede trekkrettigheter. FLYSIKKERHET OG HMS Rapporteringsgraden for uønskede hendelser har i første kvartal 2012 i gjennomsnitt vært på ca. 265 i måneden. Dette er på samme nivå som tilsvarende rapporteringsperiode i fjor. Konsernet har et langvarig perspektiv på sikkerhetskultur med en lav terskel for registrering av uønskede hendelser. Det er i første kvartal ikke registrert noen alvorlige luftfartshendelser eller luftfartsulykker hvor Avinor har vært medvirkende part. Konsernet har ved utgangen av mars 2012 en H-verdi for skadetilfeller med fravær på 1,6. Konsernets målsetting er en H1-verdi på 3,0 eller lavere. Sykefraværet siste 12 måneder var på 4,3 prosent. Konsernets målsetting er et sykefravær på 4,5 prosent eller lavere. Konsernets sykefravær vurderes som lavt tatt i betraktning de yrkesgrupper som inngår i beregningsgrunnlaget. Siste offisielle sykefraværstall fra Statistisk sentralbyrå viser et samlet sykefravær i Norge på 6,5 prosent. Ved lufthavnene arbeides det med innføring av miljøvennlig brannskum uten bruk av fluorholdige tilsetningsstoffer. Konsernet kartlegger også mulig utbredelse av fluorholdige tilsetningsstoffer i grunn og vannmiljøer. For å avgjøre om tiltak er nødvendig, gjennomføres det i samråd med Klima- og forurensningsdirektoratet stedsspesifikke risikovurderinger med hensyn til mulige skadevirkninger på mennesker og dyr. RISIKOFORHOLD Konsernets virksomhet er fokusert på sikker avvikling av flytrafikk med prosedyrer og tiltak for å minimere både sannsynligheten for og konsekvensen av ulykker og alvorlige hendelser. I tillegg til flyoperative forhold, er virksomheten eksponert for finansiell risiko. Det skjer en løpende internasjonal utvikling av regulatoriske bestemmelser knyttet til «governance», «safety», «security», teknologi og prising av luftfartstjenester. Konsernets løpende ajourføring av driften til nye

7 bestemmelser vil kunne ha finansielle konsekvenser. Staten har definert Avinor som et «kategori 4» selskap, det vil si et selskap med nasjonale sektorpolitiske mål. Dette innebærer blant annet at staten setter føringer for en rekke forhold herunder lufthavnstruktur, beredskap, luftfartsavgifter og samfunnspålagte oppgaver. Avhengig av ulike politiske prioriteringer, kan omfang og innretning av sektorpolitiske føringer endre seg over tid. Virksomheten er karakterisert av langsiktige investeringer i infrastruktur. Den operative driften og beredskapen er regulert av bestemmelser og prosedyrer. Konsernet har derfor en høy andel faste driftskostnader som i liten grad varierer med endringer i trafikkvolumet. Konsernets finansielle inntjening og verdi er derfor følsom for trafikksvingninger, og det er risiko for verdifall i forhold til den balanseførte verdien av konsernets driftsmidler. Erfaringsmessig er det over tid en høy korrelasjon mellom den generelle samfunnsøkonomiske utviklingen og markedets etterspørsel etter flyreiser, mens det på kort sikt kan være store variasjoner. Oslo lufthavn Gardermoen, (OSL) står for nær 50 prosent av konsernets driftsinntekter og er derfor en sentral finansieringskilde for det øvrige lufthavnnettet i Norge. OSLs inntjening er eksponert for konjunkturendringer og konkurranse fra andre lufthavner. Konsernets trafikkinntekter og inntjening er eksponert for eventuelle endringer i flyselskapenes tilbud og produksjon. Hovedtyngden av konsernets fordringer er mot flyselskapene og er i hovedsak ikke sikret. Historisk sett har konsernet hatt lave tap på fordringer. Inntekter fra kommersielle tilbud på lufthavnene har en sentral og økende betydning i konsernets finansiering. Endringer i rammebetingelsene rundt disse aktivitetene vil kunne ha en vesentlig effekt på konsernets inntjening og finansielle verdi. Konsernet har finansiell risiko knyttet til valuta, renter og kraftpriser. Det benyttes finansielle sikringsinstrumenter (derivater) til å begrense risiko. Konsernets langsiktige gjeld til staten er utsatt for endringer i langsiktige statsobligasjonsrenter. En vesentlig del av konsernets øvrige gjeld har fast rente eller er rentesikret ved hjelp av finansielle derivater. Ved plassering av konsernets overskuddslikviditet, vektlegges utsteders soliditet og plasseringens likviditet foran avkastning. Konsernets likviditetsbeholdning er plassert i bank på forhandlede vilkår. 18. februar 2011 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Forsvaret og Avinor, som med virkning fra 1. januar 2010 skulle regulere fordeling av kostnader og andre forhold mellom partene der Forsvaret og Avinor opererer sammen. Samarbeidsavtalen forutsatte at det innen seks måneder etter avtaleinngåelse skulle inngås lokale tilleggsavtaler for lufthavnene samt en flysikringsavtale. Det er uenighet mellom Forsvaret og Avinor om forståelsen av sentrale punkter i samarbeidsavtalen, og forhandlingene om lokale tilleggsavtaler og flysikringsavtale har ikke ført fram. Etter bestemmelsene i samarbeidsavtalen vil en uenighet kunne medføre at saken går til voldgift. Det pågår et rettslig avtaleskjønn for fastsettelse av kjøpsbeløp eller årlig bruksvederlag for luftfartskritiske arealer som eies av Forsvaret ved Flesland og Værnes lufthavner. Rettslig avtaleskjønn kan også bli aktuelt for bruk av luftfartskritiske arealer som eies av Forsvaret ved lufthavnene på Andøya og Bardufoss og i Bodø. Det er usikkerhet knyttet til størrelsen på vederlagene.

8 I inneværende år planlegger Regjeringen å legge fram for Stortinget anbefalt lokalisering av base for nye kampfly. Avinor ga en høringsuttalelse om saken 9. januar i år. Valg av kampflybase vil ha finansielle konsekvenser for Avinor både med hensyn til framtidige investeringer i varige driftsmidler samt løpende driftskostnader. I forbindelse med kapasitetsutvidelser ved Oslo lufthavn, Gardermoen, og Trondheim lufthavn, Værnes, er det uenighet mellom Jernbaneverket og Avinor med hensyn til utbygging av jernbanestasjonene og prinsippene for kostnadsfordeling. Lufthavnene har utslippstillatelser som stiller krav til risikovurderinger for å identifisere mulige kilder for akutt forurensning med fare for skade på ytre miljø. Det arbeides løpende med å redusere risikoen for miljøskadelige hendelser, samtidig som det drives en kartlegging og opprydding av tidligere forurensning. Det er avdekket miljøskadelige tilsetningsstoffer i brannskum, og det arbeides med å identifisere mulige måter å håndtere dette på samt identifisering av mulig skaderisiko på helse og miljø. De økonomiske konsekvensene av dette arbeidet er avhengig av resultatet fra risikovurderinger, myndighetskrav og praktiske muligheter for håndtering av forurensningene. FRAMTIDSUTSIKTER Styret har fokus på Avinors bidrag til nasjonal og regional utvikling, både ved å sørge for effektive og trygge luftfartstjenester, og ved å bidra til utvikling for den enkelte region. På årsbasis forventes en fortsatt god vekst i flytrafikken og en resultatforbedring sammenlignet med Konsernet viderefører et omfattende program med å tilføre kapasitet ved de store lufthavnene som samsvarer med forventet trafikkvekst og etterspørsel fra flyselskaper og passasjerer. Oslo, 15. mai 2012 Styret i Avinor AS

9 Avinor Konsern Balanse Morselskap Konsern mars 31.mars MNOK Note EIENDELER Anleggsmidler 1 952, , ,3 Utsatt skattefordel , , ,1 61,4 44,7 57,6 Andre immaterielle eiendeler 57,6 44,7 61, , , ,3 Varige driftsmidler , , ,5 21,9 11,7 21,3 Derivater 22,6 11,7 21, , , ,6 Andre finansielle anleggsmidler 67,3 14,2 52, , , ,1 Sum anleggsmidler , , ,3 Omløpsmidler 1 140, , ,1 Fordringer og periodiseringer 1 169, , ,2 0,5 0,1 - Derivater - 1,8 0, , , ,6 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 729, , , , , ,7 Sum omløpsmidler 2 899, , , , , ,8 SUM EIENDELER , , ,0 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 5 400, , ,1 Innskutt egenkapital 5 400, , , , , ,1 Fri egenkapital 5 105, , , , , ,2 Sum egenkapital , , ,3 Avsetning for forpliktelser 2 621, , ,2 Pensjonsforpliktelser 3 089, , ,3 159,8 23,1 159,8 Annen forpliktelse 190,8 23,9 190, , , ,0 Sum avsetninger for forpliktelser 3 280, , ,1 Langsiktig gjeld Lån fra Staten , , ,2 19,8 9,1 19,2 Derivater 113,8 51,4 118, , , ,3 Annen langsiktig gjeld , , , , , ,5 Sum annen langsiktig gjeld 9 079, , ,5 Kortsiktig gjeld 3,8 2,6 7,8 Derivater 13,5 3,0 7, , , ,3 Annen kortsiktig gjeld , , , , , ,1 Sum kortsiktig gjeld 2 979, , , , , ,6 Sum gjeld , , , , , ,8 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,0

10 Avinor Konsern Resultatregnskap 1. kvartal År MNOK Note Driftsinntekter Trafikkinntekter 1 141, , ,1 Andre driftsinntekter 919,4 818, ,7 Sum driftsinntekter 2 061, , ,8 Driftskostnader Varekostnader 24,6 19,5 106,8 Lønn- og andre personalkostnader 6 807,8 750, ,4 Av- og nedskrivninger 4,6 333,3 280, ,7 Andre driftskostnader 6 692,8 634, ,7 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 858, , ,6 Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 202,5 201, ,2 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto (11,4) (18,0) (35,8) Driftsresultat 191,1 183, ,4 Finansinntekt (kostnad), netto (75,6) (80,4) (295,0) Resultat før skattekostnad 115,5 102, ,4 Skattekostnad 7 28,2 28,9 346,8 Resultat etter skatt 87,3 73,8 843,6 Avinor AS Resultatregnskap 1. kvartal År MNOK Note Driftsinntekter Trafikkinntekter 735,6 683, ,5 Andre driftsinntekter 485,6 442, ,2 Sum driftsinntekter 1 221, , ,7 Driftskostnader Varekostnader 12,1 10,4 60,8 Lønn- og andre personalkostnader 672,1 632, ,7 Av- og nedskrivninger 147,1 138,8 591,5 Andre driftskostnader 450,7 420, ,0 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 282, , ,0 Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto (60,8) (75,4) 19,7 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto (8,0) (13,5) (23,6) Driftsresultat (68,8) (88,9) (3,9) Finansinntekt (kostnad), netto 6,4 (1,9) 1 113,6 Resultat før skattekostnad (62,4) (90,8) 1 109,7 Skattekostnad 7 (17,5) (25,4) 324,3 Resultat etter skatt (44,9) (65,4) 785,4

11 Avinor Konsern Oppstilling av Totalresultat År Morselskap 1.kvartal Konsern 1.kvartal MNOK ,4 (65,4) (44,9) Resultat etter skatt 87,3 73,8 843,6 År Andre inntekter, kostnader og verdiendringer direkte innregnet i egenkapital (1 068,8) - - Aktuarielle gevinster/tap på pensjonsforpliktelse - - (1 239,4) 299,3 - - Skatteeffekt ,0 (5,7) 5,0 0,6 Kontantstrømsikring 5,8 24,1 (44,2) 1,6 (1,4) (0,2) Skatteeffekt (1,6) (6,7) 12,4 Sum regnskapsførte inntekter, kostnader og (773,7) 3,6 0,4 4,2 17,4 (924,2) verdiendringer direkte innregnet i egenkapital 11,7 (61,8) (44,5) Totalresultat 91,5 91,2 (80,6) Tilordnet: 11,7 (61,8) (44,5) Aksjonær 91,5 91,2 (80,6) Avinor Konsern Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital Annen MNOK Aksjekapital Overkursfond ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1-95, , ,0 Totalresultat 17,4 73,8 91,2 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1-112, , ,2 Egenkapital ,1 - (828,7) 5 842, ,3 Totalresultat 4,2 87,3 91,5 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1 - (824,5) 5 930, ,8 Avinor AS Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital Annen MNOK Aksjekapital Overkursfond ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1-70, , ,0 Totalresultat 3,6 (65,4) (61,8) Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1-73, , ,2 Egenkapital ,1 - (703,4) 4 291, ,7 Totalresultat 0,4 (44,9) (44,5) Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1 - (703,0) 4 246, ,2

12 Avinor Konsern Kontantstrømoppstilling År Morselskap 1.kvartal MNOK Kontantstrøm fra driften Konsern 1.kvartal 1 109,7 (90,8) (62,4) Resultat før skatt 115,5 102, ,4 (246,1) (68,0) (121,8) Betalte skatter (123,3) (75,1) (249,3) - 1,5 (1,5) Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler (1,2) (1,5) 3,8 591,5 138,8 147,1 Ordinære avskrivninger 333,3 280, ,7 (1 055,1) 295,7 65,0 Øvrige endringer 83,0 135,6 640,3 400,0 277,2 26,4 Netto kontantstrøm fra driften 407,3 442, ,9 År Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (1 308,1) (247,0) (411,7) Investeringer i varige driftsmidler (745,3) (420,1) (2 406,5) 3,0-5,5 Salg av varige driftsmidler (salgssum) 5,5 3,0 7,5 (400,0) - - Konserninternt utlån (58,7) - - Konsernintern nedbetaling av gjeld ,0 - - Konsernbidrag (20,3) - - Endring i andre investeringer - - (7,0) (714,1) (247,0) (406,2) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (739,8) (417,1) (2 406,0) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 1 505,6 7,5 - Opptak av gjeld - 37, ,0 - (1,0) (1,2) Nedbetaling av gjeld (19,1) (13,3) (503,5) (118,8) (11,5) (6,5) Betalte renter (28,4) (27,1) (497,0) (504,0) - - Utbytte til eier - - (504,0) 882,8 (5,0) (7,7) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (47,5) (2,9) 101,5 568,7 25,2 Netto endring kontanter, kontantekvivalenter (387,5) og benyttede trekkrettigheter i perioden (380,0) 22,3 539, , , ,1 Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter periodestart 2 109, , , , , ,6 Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter periodeslutt 1 729, , ,8

13 Avinor Konsern Noter Note 1 - Generell informasjon Avinor AS og dets datterselskaper (samlet konsernet) skal eie, drive og utvikle luftfartsanlegg ved å legge til rette for sikker og effektiv luftfart, yte tjenester innen samme område og annen virksomhet som bygger opp under foretakets hovedvirksomhet, herunder kommersiell utvikling av virksomheten og lufthavnområdene. Avinor konsernet har hovedkontor i Oslo. Delårsregnskapet for 1. kvartal 2012 ble vedtatt av styret den 15. mai Delårsregnskapet er ikke revidert. Note 2 - Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Morselskapsregnskapet og konsernregnskapet per 1. kvartal 2012, avsluttet 31. mars 2012, er utarbeidet etter regnskapsprinsippene i International Financial Reporting Standards (IFRS) og består av Avinor AS og dets datterselskaper. Delårsregnskapet avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Delårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med morselskapets og konsernets årsregnskap for Det er benyttet samme prinsipper ved utarbeidelse av delårsregnskapet som ved utarbeidelse av årsregnskapet. Note 3 - Segmentinformasjon Avinor Konsern Regionale Oslo Store og lokale Felles/ Konsern Avinor MNOK lufthavn lufthavner lufthavner Flysikring ufordelt eliminering Konsern Per 1. kvartal 2012: Luftfartsinntekter 406,0 303,6 207,3 224, ,6 Andre driftsinntekter 566,7 225,0 101,1 26,1 0,5 919,4 Konserninterne inntekter 18,6 21,8 9,0 197,8 206,7 (453,9) (0,0) Sum driftsinntekter 991,2 550,4 317,4 448,5 207,2 (453,9) 2 061,0 Lønn- og andre personalkostnader 135,7 81,7 194,8 322,5 73,0 807,8 Av- og nedskrivninger 170,3 50,4 76,4 22,9 9,0 328,9 Andre driftskostnader 278,1 113,6 194,5 73,9 68,7 728,8 Konserninterne kostnader 158,8 90,6 151,9 27,1 25,3 (453,9) (0,0) Sum driftskostnader 742,9 336,4 617,6 446,4 175,9 (453,9) 1 865,5 Enhetsresultat 248,3 213,9 (300,2) 2,1 31,3-195,5 Konsernjust. avskrivninger (a) 41,3 (16,5) (28,9) (0,3) (4,4) Konsernintern festeavgift (b) 97,1 (97,1) - Driftsresultat 386,7 197,4 (329,1) 2,1 (66,1) - 191,1 Varige driftsmidler * 6 964, , ,9 677,5 166, ,9 Per 1. kvartal 2011: Luftfartsinntekter 383,5 277,7 185,3 220, ,3 Andre driftsinntekter 506,3 195,0 89,0 27,5 0,3 818,1 Konserninterne inntekter 17,5 21,4 8,6 194,7 207,0 (449,2) - Sum driftsinntekter 907,3 494,1 282,9 443,0 207,3 (449,2) 1 885,4 Lønn- og andre personalkostnader 117,7 71,5 184,6 312,8 63,5 750,1 Av- og nedskrivninger 128,2 47,4 73,5 20,3 6,8 276,2 Andre driftskostnader 247,4 106,8 183,1 77,0 57,3 671,6 Konserninterne kostnader 154,2 91,2 152,9 31,0 19,9 (449,2) - Sum driftskostnader 647,5 316,9 594,1 441,1 147,5 (449,2) 1 697,9 Enhetsresultat 259,8 177,2 (311,2) 1,9 59,8-187,5 Konsernjust. avskrivninger (a) 41,3 (16,5) (28,9) (0,3) (4,4) Konsernintern festeavgift (b) 93,8 (93,8) - Driftsresultat 394,9 160,7 (340,1) 1,9 (34,3) - 183,1 Varige driftsmidler * 7 051, , ,2 569,3 140, ,8 (a) Konsernjustering som følge av vurdering av åpningsbalanse per til IFRS. (b) Konsernintern festeavgift for grunn Gardermoen tilgodeses Oslo Lufthavn AS i segmentrapporteringen. * Varige driftsmidler er her inklusiv andre immaterielle eiendeler og eksklusiv anlegg under utførelse

14 Avinor Konsern Noter Note 4 - Varige driftsmidler og andre immaterielle eiendeler Morselskap Konsern MNOK Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Anlegg under utførelse Sum Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Anlegg under utførelse Sum Per 1. kvartal 2011 Balanseført verdi , , , ,2 47, , , ,1 Tilgang - 105,5 175,2 280,7-146,4 324,4 470,8 Avgang - 1,7 105,5 107,2-1,7 146,4 148,1 Periodens avskrivninger 3,1 135,7-138,8 3,1 277,5-280,6 Balanseført verdi , , , ,9 44, , , ,2 Per 1. kvartal 2012 Balanseført verdi , , , ,3 61, , , ,9 Tilgang 134,2 383,1 517,3-180,8 722,0 902,8 Avgang 4,4 134,2 138,6 4,7 180,8 185,5 Periodens avskrivninger 3,8 143,3 147,1 3,8 329,5 333,3 Balanseført verdi , , , ,9 57, , , ,9 Beregning av gjenvinnbart beløp Det vises til årsregnskapet for Det er ikke inntruffet forhold som medfører en vesentlig endring i gjenvinnbart beløp. Note 5 - Lån Morselskap 31.mars Konsern 31.mars MNOK Langsiktige lån 2 849, , , ,9 Kortsiktige lån 255,5 4,7 773,4 523,5 Sum 3 104, , , ,4 Lånebevegelser per 1. kvartal Balanseført verdi , , , ,5 Opptak av lån - 7,5-37,5 Nedbetaling av lån (1,2) (1,0) (19,1) (13,3) Verdiendring lån 5,3 (0,2) 5,3 (0,2) Balanseført verdi , , , ,4

15 Avinor Konsern Noter Note 5 - Lån forts Likviditetsreserve Morselskap 31.mars Konsern 31.mars MNOK Kontanter og bankinnskudd 1 676, , , ,7 Trekkrettighet bank (ubrukt kassekreditt) 300,0 300,0 300,0 300,0 Trekkfasilitet 2 000, , , ,0 Statlig trekkrettighet ,0 100,0 Sum likviditetsreserve 3 976, , , ,7 Konsernet har tilstrekkelig handlingsrom hva gjelder overholdelse av covenants på eksisterende lån samt tilstrekkelig likviditetsreserve til å gjennomføre planlagte investeringer innværende år. Note 6 - Resultateffekter - Terminal 2 prosjektet Som følge av utbyggingen på Gardermoen (Terminal 2 prosjektet) er resultatregnskapet belastet med ekstra kostnader knyttet til opprettholdelse av normal drift i byggeperioden, samt kostnader knyttet til utrangering av aktiva inkludert økte avskrivninger grunnet revurdering av levetid. Spesifikasjon 1. kvartal År MNOK Lønn og andre personalkostnader 8,0-24,1 Av- og nedskrivninger 41,7-91,8 Andre driftskostnader 35,3-66,8 Sum 85,1-182,7 Note 7 - Skatt Skattekostnaden er beregnet ved å benytte skattesats som forventet for årsresultatet.

16 AVINOR AS Org.nr Konsernstab økonomi/finans Dronning Eufemias gate Oslo Postboks Gardermoen

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport

Avinor Finansiell delårsrapport Avinor Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2011 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstilling 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2010 Avinor Q3 2010 1/14 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 17

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT Vedi% `;#1 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013 Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjona1 flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 17

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 3 AVINOR INNHOLD Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2009 1/15

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2009 1/15 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2009 1/15 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 2 AVINOR INNHOLD Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16

Detaljer

Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2009 1/16

Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2009 1/16 Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2009 1/16 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling over

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005 Finansiell delårsrapport for 2005 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 1 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter 15

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kv 2014

Kvartalsrapport 1. kv 2014 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter RESULTATREGNSKAP Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 160 3 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2013

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2013 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2013 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2009

Kvartalsrapport oktober desember 2009 Kvartalsrapport oktober desember 2009 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 416,1 405,9 1 628,8 1 827,7 EBITDA 22,7 (13,1) 69,5 55,3 Driftsresultat 12,9 (32,6) (9,0) (7,0) Netto finans (5,2) (23,1) (18,9)

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 4. kvartal 2010

Kvartalsregnskap Pr. 4. kvartal 2010 Kvartalsregnskap Pr. 4. kvartal 2010 et 4. kvartal og foreløpig for året 2010 Omsetningen var 863 MNOK i 4. kvartal 2010 mot 889 MNOK i 4. kvartal 2009. Omsetningen var 3.588 MNOK i 2010 mot 3.467 MNOK

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS Styrets beretning tredje kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal / Foreløpig årsregnskap 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 865 MNOK hittil i 2014,

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer