FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014"

Transkript

1 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

2 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter 15 Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Samlet omfatter dette 46 lufthavner, samt kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. Utover den operative virksomheten, legges det til rette for kommersiell inntjening gjennom flyplass-hoteller, parkeringsanlegg, taxfree-butikker, servering og andre servicetilbud til flypassasjerene. Avinor utgjør et konsern hvor virksomheten dels er organisert i divisjoner og dels i juridiske enheter (datterselskaper). Finansielt sett drives lufthavnsvirksomheten som ett luftfartssystem. Flysikringstjenesten er egenfinansiert ved at tjenestene prises etter internasjonale bestemmelser. Antall ansatte er ca og årlige driftsinntekter utgjør i størrelsesorden 10 milliarder kroner. Aksjene i Avinor AS er 100 prosent eiet av den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierstyring overfor Avinor, og fastsetter blant annet konsernets samfunnspålagte oppgaver, avkastningskrav og utbytte. I tillegg regulerer Samferdselsdepartementet luftfartsavgiftene. Samferdselsdepartementet er overordnet myndighet for norsk luftfart, og fastsetter også Luftfartstilsynets regelverk som har konsekvenser for Avinors drift. Avinor har utstedt obligasjoner som er notert på Oslo Børs. Konsernets virksomhetsstyring skal følge Oslo Børs anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse så langt de passer. Prinsippene supplerer regjeringens fokusering på eierstyring og selskapsledelse ved forvaltningen av statens eierskap. Avinors hovedkontor er i Oslo. 2

3 3

4 HOVEDTALL AVINOR KONSERN Hovedtall Avinor konsern 3. kvartal Millioner kroner Per 3. kvartal ,4 794,1 Trafikkinntekter 2 381, , ,6 319,4 310,7 Inndekning security 902,7 857, ,5 767,1 712,4 Salgs- og leieinntekter - duty free 1 904, , ,6 233,6 220,3 Salgs- og leieinntekter - parkering 655,3 595,6 813,3 439,7 399,1 Salgs- og leieintekter - annet 1 241, , ,2 59,4 48,0 Konserninterne tjenester 135,4 140,4 191, , ,6 Driftsinntekter lufthavnvirksomhet 7 222, , ,1 271,1 261,7 Underveisinntekter 756,7 704,9 945,6 193,1 183,1 Konsernintern Innflygings- og tårntjeneste 573,5 548,5 734,3 55,6 58,6 Andre driftsinntekter 167,7 178,1 217,4 519,8 503,4 Driftsinntekter flysikringstjeneste 1 497, , ,3 Året 149,9 132,7 Andre driftsinntekter konsern (a) 474,3 402,2 552,6-399,8-360,2 Eliminering av konserninterne poster , , , , ,5 Sum driftsinntekter konsern 8 020, , , , ,5 Driftskostnader lufthavn (a) , , ,4-368,0-491,9 Driftskostnader flysikring , , ,0-185,6-208,9 Driftskostnader felles -626,5-602,5-878,6 399,8 360,2 Eliminering av konserninterne poster 1 173, , , , ,1 Sum driftskostnader konsern , , , , ,1 EBITDA lufthavnvirksomhet 2 932, , ,7 151,8 11,5 EBITDA flysikringstjeneste 281,8 95,4 20,3-35,7-76,2 EBITDA konsernposter -152,2-200,3-326, , ,4 EBITDA konsern 3 061, , ,0-331,2-336,6 Av- og nedskrivninger -983, , ,5 2,5 8,6 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto -8,1 2,4 0, ,0 727,4 Driftsresultat (EBIT) 2 070, , ,6-100,0-88,1 Finansresultat -319,9-257,1-346, ,0 639,3 Resultat før skatt 1 750, , ,6-279,2-179,1 Skattekostnad -472,7-373,8-382,7 754,8 460,2 Resultat etter skatt 1 277,6 959,8 890,9 50,8 % 45,1 % EBITDA-margin lufthavnvirksomhet 40,6 % 40,3 % 36,6 % 29,2 % 2,3 % EBITDA-margin flysikringstjeneste 18,8 % 6,7 % 1,1 % 50,1 % 38,2 % EBITDA-margin konsern 38,2 % 34,8 % 30,0 % 1 085, ,8 Investeringer lufthavnvirksomhet 2 780, , ,2 57,9 22,5 Investeringer flysikringstjeneste 138,3 71,8 116,1 67,6 52,4 Investeringer annet 216,7 150,7 229, , ,7 Sum investeringer 3 135, , ,2-445,4-463,4 Utbetalt utbytte -445,4-463,4-463,4-322,4-373,7 Kontantstrøm før opptak av ny gjeld , , ,3 Rentebærende gjeld , , ,9 Totale eiendeler , , ,0 Egenkapitalprosent 35,6 % 38,8 % 40,0 % Avkastning totalkapital etter skatt 5,0 % , ,1 Antall flypassasjerer (i 1000) , , ,0 190,7 190,5 Antall flybevegelser (i 1000) 559,8 547,6 731,1 593,0 567,4 Antall service units (i 1000) 1 660, , ,9 Punktlighet (b) 88 % 86 % 86 % Regularitet (b) 99 % 98 % 98 % (a) Eksklusive konserninterne festeavgifter (b) Siste 12 måneder 4

5 STYRETS RAPPORT HOVEDTREKK Konsernet hadde i tredje kvartal en trafikkvekst målt i antall passasjerer på 2,1 prosent og en vekst i driftsinntektene på 5,8 prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor. I perioden utgjorde trafikkveksten 3,3 prosent og veksten i driftsinntektene 7,5 prosent. Innenfor flysikringstjenesten har trafikkveksten målt i antall service units vært 8,4 prosent i perioden Siste 12 måneder er det i Avinors nettverk av lufthavner registrert en gjennomsnittlig regularitet på 99 prosent og en gjennomsnittlig punktlighet på 88 prosent. I perioden er det ikke registrert luftfartsulykker med eller uten personskader hvor Avinor har vært medvirkende part. Siste 12 måneder har konsernet en skadefraværsverdi (H1-verdi) på 2,5. I perioden utgjorde konsernets driftsinntekter 8021 millioner kroner med et resultat etter skatt på 1278 millioner kroner. Balanseførte prosjektkostnader utgjorde 3136 millioner kroner. Før endring i gjeld hadde konsernet en kontantstrøm på minus 1430 millioner kroner. På årsbasis forventes økt årsresultat sammenlignet med Planendringer i konsernets pensjonsordning har i tredje kvartal hatt en positiv effekt i resultatregnskapet på 381 millioner kroner. Dette skyldes at effekten av levealdersjustering på pensjonene for personer født etter 1953 er implementert i regnskapet. Samtidig er effekten av ny uførepensjon i Statens Pensjonskasse hensyntatt. Nærmere detaljer i beskrevet i note 7 til regnskapet. Hovedsakelig som en følge av endringer i økonomiske forutsetninger, er nåverdien av konsernets pensjonsforpliktelse i tredje kvartal netto økt med 1321 millioner kroner før skatt. Endringen er reflektert i konsernregnskapet i utvidet resultatregnskap. Den samlede kostnadsrammen for utbyggingen av Oslo Lufthavn er uendret og i samsvar med børsmelding 4. juni Prosjektet følger fremdriftsplan og er ca. 60 prosent ferdig. En underliggende premiss for prosjektet er at utbyggingsaktiviteten på lufthavnen ikke skal medføre forringet regularitet, punktlighet eller kvalitetsopplevelse for passasjerene. Prosjektgjennomføringen hittil er i samsvar med disse målsettingene. Samlet sett er resultatet i perioden belastet med 417 millioner kroner relatert til opprettholdelse av ordinær drift i byggeperioden, etablering av provisoriske anlegg, rivekostnader, samt kostnader knyttet til utrangering av driftsmidler. Som en konsekvens av Stortingsvedtaket om opprettelse av ny kampflybase for Forsvaret på Ørland, er Avinor i brev av fra Samferdselsdepartementet gitt i oppdrag å forberede overtagelse av ansvaret for flyplassdriften på Bodø lufthavn innen Finansielle premisser for overtagelse av driftsansvar, grunnarealer og annet teknisk utstyr fra Forsvaret er foreløpig ikke fastlagt. Styret legger til grunn at vedtaket om ny kampflybase ikke vil føre til en finansiell merbelastning for sivil luftfart. Avinor er gitt i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å planlegge og utforme konsesjonssøknad for ny lufthavn i Mo i Rana. Det legges opp til konsesjonssøknad vil foreligge høsten Konsernstyret har vedtatt å klargjøre eiendommer rundt lufthavnene for et eventuelt salg. Konsernstyret vedtok derfor i august å organisere konsernets flyplasshoteller og kontorbygg i egne aksjeselskaper organisert under et nyetablert datterselskap av Avinor AS. Den nye strukturen vil ha regnskapsmessig effekt fra KVARTAL 2014 MNOK Q Q Endring Driftsinntekter 2 919, ,5 5,8 % EBIT 1 134,0 727,4 55,9 % Resultat etter skatt 754,8 460,2 64,0 % Investeringer 1 210, ,7 6,7 % Tabell 1: Finansielle hovedtall Q Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal utgjorde 2920 millioner kroner, som er en økning på 5,8 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Antall passasjerer økte med 2,1 prosent til 13,8 millioner. Veksten i driftsinntektene i tredje kvartal er hovedsakelig drevet at økte salgs- og leieinntekter innenfor lufthavnvirksomheten. Samlede driftskostnader eksklusive av- og nedskrivninger og varekostnader i tredje kvartal utgjorde 1394 millioner kroner sammenlignet med 1663 millioner kroner for tredje kvartal i fjor. Planendringer i konsernets pensjonsordning har i tredje kvartal hatt en positiv resultateffekt på 381 millioner kroner. Dette skyldes at effekten av levealdersjustering på pensjonene for personer født etter 1953 er implementert i regnskapet. Samtidig er effekten av ny uførepensjon i Statens Pensjonskasse hensyntatt. Nærmere detaljer i beskrevet i note 7 til regnskapet. Det er i tredje kvartal resultatført 103 millioner kroner i kostnader relatert til opprettholdelse av ordinær drift i under utbyggingen på Oslo Lufthavn. Justert for resultateffekter av planendring pensjon og utgiftsførte prosjektkostnader var konsernets underliggende kostnadsvekst 5,1 prosent i tredje kvartal i år sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Kostnadsveksten i kvartalet var i hovedsak relatert til innleide sikkerhetstjenester og konsulenter. Av- og nedskrivninger på konsernets varige driftsmidler utgjorde 331millioner kroner i tredje kvartal sammenlignet med 336 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor Konsernets netto finansresultat i tredje kvartal ble minus 100 millioner kroner sammenlignet med minus 88 5

6 Konsernets netto finansresultat i tredje kvartal ble minus 100 millioner kroner sammenlignet med minus 88 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes i hovedsak økt rentebærende gjeld. Konsernet hadde i tredje kvartal 2014 et resultat etter skatt på 755 millioner kroner sammenlignet med 460 millioner kroner for tredje kvartal i fjor. Resultatendringen skyldes hovedsakelig økte salgs- og leieinntekter innenfor lufthavnvirksomheten samt positiv resultateffekt av bokførte planendringer i konsernets pensjonsordning MNOK Endring Driftsinntekter 8 020, ,6 7,5 % EBIT 2 070, ,7 30,1 % Resultat etter skatt 1 277,6 959,8 33,1 % Investeringer 3 135, ,2 4,6 % Tabell 2: Finansielle hovedtall Konsernet hadde i perioden et resultat etter skatt på 1278 millioner kroner sammenlignet med 960 millioner kroner for tilsvarende periode i Resultatendringen skyldes i hovedsak ovennevnte resultateffekt av planendring i konsernets pensjonsordning. Konsernets balanse har økt med 3,3 milliarder kroner siden , og utgjorde 33,2 milliarder kroner per Konsernets bokførte egenkapitalandel utgjorde 35,6 prosent per , mens bokført egenkapital over summen av netto rentebærende gjeld og bokført egenkapital utgjorde 46,7 prosent. Driftsinntekter Konsernets driftsinntekter i perioden var 8020 millioner kroner sammenlignet med 7462 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Veksten i driftsinntektene kommer i hovedsak fra økt trafikkvolum og økte inntekter i lufthavnvirksomheten. Sammenlignet med samme periode i fjor, økte lufthavnvirksomheten driftsinntektene i perioden med 7,6 prosent til 7222 millioner kroner. Veksten er i hovedsak forårsaket av økt trafikkvolum i kombinasjon med økte salgs- og leieinntekter per passasjer. Flysikringstjenesten økte driftsinntektene i perioden 6

7 med 4,6 prosent til 1498 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Innenfor flysikringstjenesten er en underliggende trafikkvekst motvirket av reduserte luftfartsavgifter. Konserninterne tjenester er økt fra i fjor som en følge av en sentralisering av konsernets IT drift, forvaltning og utvikling. Driftsinntekter per virksomhetsområde er vist i tabell 3 nedenfor: MNOK Endring Lufthavndrift 7 222, ,1 7,6 % Flysikringstjeneste 1 497, ,5 4,6 % Interne tjenester 779,0 694,1 12,2 % Eliminering (1 478,4) (1 375,1) 7,5 % Avinor konsern 8 020, ,6 7,5 % Tabell 3: Driftsinntekter per virksomhetsområde Driftskostnader og avskrivninger Samlede driftskostnader før varekostnader, avskrivninger, verdiendringer og andre tap/gevinster i perioden utgjorde 4822 millioner kroner sammenlignet med 4746 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Kostnadene hittil i år er påvirket av ovennevnte planendring i konsernets pensjonsordning. Regnskapet hittil i år er belastet med 368 millioner i kostnader samt 49 millioner kroner i avskrivninger knyttet til utbyggingsprosjektet ved Oslo Lufthavn. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var henholdsvis 104 millioner kroner og 80 millioner kroner. Den samlede kostnadsrammen for prosjektet er ikke endret, og er i samsvar med Avinors børsmelding 4. juni Justert for resultateffekter av planendring pensjon, utgiftsførte prosjektkostnader relatert til utbyggingen ved Oslo Lufthavn, samt øvrig prosjektaktivitet, var konsernets underliggende nominelle kostnadsvekst i perioden ,9 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Kostnad per passasjer i perioden utgjorde 120,4 kroner hvilket er en reduksjon på 0,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Driftsresultat Konsernet hadde i perioden et driftsresultat på 2070 millioner kroner sammenlignet med et driftsresultat på 1591 millioner kroner i tilsvarende periode Driftsmarginen var på 25,8 prosent sammenlignet med 21,3 prosent i Underliggende driftsmargin justert for planendring pensjon, utbyggingskostnader, prosjektkostnader og verdiendringer på finansielle sikringsinstrumenter utgjorde 28,7 prosent i perioden sammenlignet med 25,0 prosent for tilsvarende rapporteringsperiode i fjor. Finansposter og skatt Konsernets netto finansresultat i perioden var minus 320 millioner kroner sammenlignet med minus 257 millioner kroner i Endringen skyldes i hovedsak økt rentebærende gjeld. Basert på forventet skattesats på årsbasis, er skattekostnaden hittil i år beregnet til 473 millioner kroner. Investeringer Balanseført tilgang til varige driftsmidler utgjorde per september 3136 millioner kroner sammenlignet med 2988 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Investeringene fordelte seg på virksomhetsområdene som følger: MNOK Endring Lufthavndrift 2 780, ,7 5,0 Flysikringstjeneste 138,3 71,8 66,5 Konsernfelles 77,7 42,3 35,5 Konsernposter 138,9 108,4 30,5 Konsern 3 135, ,2 137,5 Tabell 4: Balanseført tilgang til varige driftsmidler Utbyggingsprosjektet ved Oslo Lufthavn følger plan og er 60 prosent ferdig per Det nye terminalbygget nådde milepælen tett bygg i september, og alle større betongarbeider i pir nord er avsluttet. På flyside er alle produksjonsmål for sesongavhengige arbeider nådd. Lufthavnen opprettholder høye tall for trafikkavvikling, regularitet og punktlighet til tross for en omfattende samtidighet mellom utbygging og driftsavvikling. Prosjektet har en akkumulert skadefraværsverdi (H1- verdi) på 2,5 som er et meget godt resultat sammenlignet med tilsvarende utbyggingsprosjekter. Den samlede kostnadsrammen for prosjektet er uendret og i samsvar med børsmelding 4. juni Ved Bergen lufthavn, Flesland, er utgravningsarbeidene avsluttet, og fundamenteringsarbeid for terminal, pir og bybane er påbegynt. Arbeidene har god og planmessig fremdrift. Det arbeides med å innhente forsinkelsen på ca. to måneder som følge av et leverandørkrav som ble avvist av Oslo byfogdembete i juli Kontantstrøm, finansiering og forpliktelser Som en følge av at investeringsutbetalinger overgår bidraget fra løpende drift, hadde konsernet i perioden en kontantstrøm før endring av gjeld på minus 1430 millioner kroner. Konsernets totalkapital per utgjorde 33,2 milliarder kroner med en egenkapitalprosent på 35,6. Egenkapital i prosent av summen av egenkapital og netto rentebærende gjeld utgjorde 46,7 prosent per Endringer i økonomiske forutsetninger og gevinst ved innløsning av pensjonsmidler medførte at konsernets pensjonsforpliktelse per ble belastet et totalt estimatavvik på netto 1321 millioner kroner gjennom utvidet resultatregnskap. 7

8 Rentebærende gjeld per utgjorde millioner kroner, og har økt med 2279 millioner kroner siden Per utgjorde konsernets likviditetsreserve 6323 millioner kroner fordelt på 1523 millioner kroner i bankinnskudd og 4800 millioner kroner i ubenyttede trekkrettigheter. Trafikkutvikling og servicemål Det reiste 38,2 millioner passasjerer over Avinors lufthavner i perioden hvilket er en økning på 3,3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i Nedenstående figur viser trafikkutvikling per kvartal i perioden : FLYSIKKERHET OG HMS Det er hittil i år ikke registrert luftfartsulykker med eller uten personskader hvor Avinor har vært medvirkende. Samlet har konsernet ved utgangen av tredje kvartal 2014 for de siste 12 måneder en H1-verdi for skadetilfeller med fravær på 2,5, og et sykefravær på 4,5 prosent. RISIKOFORHOLD Konsernets virksomhet er fokusert på sikker avvikling av flytrafikk med prosedyrer og tiltak for å minimere både sannsynligheten for og konsekvensen av ulykker og alvorlige hendelser. Utviklingen i nasjonale og internasjonale regulatoriske forhold kan ha finansielle konsekvenser for konsernet. Avinor ivaretar nasjonale sektorpolitiske mål. Staten setter føringer for en rekke forhold herunder lufthavnstruktur, beredskap, luftfartsavgifter og samfunnspålagte oppgaver. Omfang og innretning av sektorpolitiske føringer kan endre seg over tid. Virksomheten er av langsiktig karakter. Den operative driften og beredskapen er i stor grad regulert av forskrifter og bestemmelser. Konsernet har en høy andel faste driftskostnader som i liten grad varierer med trafikkendringer. Konsernets finansielle inntjening er utsatt ved trafikknedgang. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, økte innenrikstrafikken med 2,3 prosent, mens utenrikstrafikken økte med 4,9 prosent. Innenrikstrafikken utgjorde 59 prosent av det samlede trafikkvolumet per september. Volumet av offshore helikoptertrafikk økte med 0,5 prosent fra i fjor. Passasjervolumet fordelte seg på lufthavnene som følger: PAX 000s Endring Gardermoen ,4 % Flesland ,4 % Sola ,0 % Værnes ,2 % Øvrige ,9 % Avinor konsern ,3 % Tabell 5: Antall passasjerer Antall kommersielle flybevegelser inklusive offshore helikopter økte med 3,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Trafikkvolumet for underveistjenesten målt i antall service units økte hittil i år med 8,4 prosent sammenlignet med i fjor. Siste 12 måneder er det i Avinors nettverk av lufthavner registrert en gjennomsnittlig regularitet på 99 prosent og en gjennomsnittlig punktlighet på 88 prosent. Oslo lufthavn er en sentral finansieringskilde for det øvrige lufthavnnettet i Norge. Lufthavnens inntjening er eksponert for konjunkturendringer og konkurranse fra andre lufthavner. Inntekter fra kommersielle tilbud på lufthavnene har en sentral betydning i konsernets finansiering. Endringer i rammebetingelsene rundt disse aktivitetene vil kunne få en vesentlig effekt på konsernets inntjening og finansielle verdi. Det benyttes finansielle sikringsinstrumenter til å begrense risiko knyttet til renter, valuta og kraftpriser. Ved plassering av konsernets overskuddslikviditet, vektlegges utsteders soliditet og plasseringens likviditet. Konsernets likviditetsbeholdning er plassert i bank på forhandlede vilkår. Det er uenighet mellom Forsvaret og Avinor om fordeling av kostnader ved lufthavner der partene har felles drift. Avinor har skjønnsmessig tatt høyde for dette i regnskapet. Begjæring om rettslig avtaleskjønn for fastsettelse av kjøpsbeløp eller årlig bruksvederlag for luftfartskritiske arealer som eies av Forsvaret ved Flesland og Værnes lufthavner er sendt til skjønnsretten for avgjørelse. Avgjørelsen er ventet i andre kvartal 2015 og kan ha betydelige finansielle konsekvenser for Avinor. 8

9 Som en konsekvens av Stortingsvedtaket om opprettelse av ny kampflybase for Forsvaret på Ørland, er Avinor i brev av fra Samferdselsdepartementet gitt i oppdrag å forberede overtagelse av ansvaret for flyplassdriften på Bodø lufthavn innen Finansielle premisser for overtagelse av driftsansvar, grunnarealer og annet teknisk utstyr fra Forsvaret er foreløpig ikke fastlagt. Styret legger til grunn at vedtaket om ny kampflybase ikke vil føre til en finansiell merbelastning for sivil luftfart. I pensjonsforliket i 2005 ble det bestemt at offentlig tjenestepensjon skal levealderjusteres og omfattes av nye regler for regulering av pensjon, men inneholdt ikke regler for samordning av tjenestepennsjonsytelsen og nye folketryger. Regelverket for samordningen er dermed ikke avklart og derfor ikke hensyntatt i regnskapet. Lufthavnene har utslippstillatelser som stiller krav om risikovurderinger for å identifisere mulige kilder for akutt forurensning med fare for skade på ytre miljø. Det arbeides løpende med å redusere risikoen for miljøskadelige hendelser, samtidig som at det drives en kartlegging og opprydding av tidligere forurensning. Det er avdekket miljøskadelige tilsetningsstoffer i brannskum som er spredt til naturmiljøet ved alle lufthavnene. Det arbeides med å avklare omfanget av tiltak som blir nødvendig å gjennomføre. Som grunnlag for dette arbeidet er det gjort risikovurderinger av mulige skader disse forurensningene har for menneskelig helse og naturmiljø. De økonomiske konsekvensene av dette arbeidet er avhengig av omfang av lokaliteter som det må gjøres tiltak på, samt myndighetskrav og tilgjengelige tiltaksmetoder. FRAMTIDSUTSIKTER På årsbasis forventes en økning i konsernets resultat etter skatt sammenlignet med På grunn av store utbyggingsprosjekter, har konsernet en negativ kontantstrøm før finansieringsaktiviteter. For å styrke konsernets kapitalstruktur, legges det til rette for salg av eiendommer rundt lufthavnene. Samferdselsdepartementet har i september 2014 bedt Avinor om å forberede overtagelse av ansvaret for flyplassdriften i Bodø fra Forsvaret innen , samt planlegge og forberede for ny lufthavn i Mo i Rana. Styret legger til grunn at finansielle premisser for disse endringene ikke medfører en merbelastning for den sivile luftfarten. Styret er opptatt av å sikre at Avinor bidrar til nasjonal og regional utvikling. Etterspørselen etter flyreiser innenriks og til og fra Norge øker. Avinors nettverksmodell sørger for at et forbedret rutetilbud kommer hele landet til gode. Det legges derfor til grunn at dagens høye aktivitets- og investeringsnivå videreføres på en bærekraftig måte for å ivareta samfunnsoppdraget. Oslo, 26. november 2014 Styret i Avinor AS 9

10 RESULTATREGNSKAP Avinor Konsern Resultatregnskap Avinor Konsern Resultatregnskap 3. kvartal Per 3. kvartal År MNOK Note kvartal Per 3. kvartal År MNOK Driftsinntekter Note Trafikkinntekter 1 420, , , , ,6 Driftsinntekter Andre driftsinntekter 1 498, , , , ,0 Trafikkinntekter 420,9 366, ,3 800, ,6 Sum driftsinntekter 2 919, , , , ,6 Andre driftsinntekter 1 498, , , , ,0 Driftskostnader Sum driftsinntekter 2 919, , , , ,6 Varekostnader 62,8 42,7 137,1 118,2 169,1 Driftskostnader Lønn- og andre personalkostnader 4,7 545,9 897, , , ,4 Varekostnader 62,8 42,7 137,1 118,2 169,1 Av- og nedskrivninger 4,6 331,2 336,6 983, , ,5 Lønn- og andre personalkostnader 4,7 545,9 897,1 077,5 470,7 406,4 Andre driftskostnader 4 848,1 765, , , ,1 Av- og nedskrivninger 4,6 331,2 336,6 983, , ,5 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 788, , , , ,1 Andre driftskostnader 4 848,1 765, , , ,1 Resultat Sum driftskostnader før verdiendringer før verdiendringer og andre tap/gevinster, og andre tap/gevinster, netto netto 1 131,5 788, ,7 041, ,3 942, ,3 873, ,5 358,1 Verdiendringer Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, og andre netto tap/gevinster, netto 1 131,5 2,5 718,7 8, ,3 (8,1) 1 588,3 2, ,5 0,1 Verdiendringer Driftsresultat og andre tap/gevinster, netto 1 134,0 2,5 727,4 8, ,2 (8,1) 1 590,7 2, ,6 0,1 Finansinntekter Driftsresultat 1 134,0 11,9 727,4 17, ,2 37, ,7 52, ,6 72,5 Finanskostnader 111,9 105,3 357,4 309,9 418,5 Finansinntekter 11,9 17,2 37,5 52,8 72,5 Finanskostnader Netto finansinntekt (kostnad) (100,0) 111,9 105,3 (88,1) (319,9) 357,4 (257,1) 309,9 (346,0) 418,5 Resultat Netto finansinntekt før skattekostnad (kostnad) 1 (100,0) 034,0 639,3 (88,1) 1 (319,9) 750,3 1 (257,1) 333,6 1 (346,0) 273,6 Skattekostnad Resultat før skattekostnad ,0 279,2 639,3 179, ,3 472, ,6 373, ,6 382,7 Skattekostnad Resultat etter skatt 5 754,8 279,2 460,2 179, ,6 472,7 959,8 373,8 890,9 382,7 Resultat etter skatt 754,8 460, ,6 959,8 890,9 Avinor AS Resultatregnskap Avinor AS Resultatregnskap 3. kvartal Per 3. kvartal År MNOK Note kvartal Per 3. kvartal År MNOK Driftsinntekter Note Trafikkinntekter 615,2 858, , , ,1 Driftsinntekter Andre driftsinntekter 693,6 725, , , ,9 Trafikkinntekter 615,2 858,5 186, , ,1 Sum driftsinntekter 1 308, , , , ,0 Andre driftsinntekter 693,6 725, , , ,9 Driftskostnader Sum driftsinntekter 1 308, , , , ,0 Varekostnader 43,8 29,1 91,7 82,8 112,5 Driftskostnader Lønn- og andre personalkostnader 7 231,6 760, , , ,9 Varekostnader 43,8 29,1 91,7 82,8 112,5 Av- og nedskrivninger 6 151,7 155,3 481,9 469,7 667,0 Lønn- og andre personalkostnader 7 231,6 760,4 501, ,1 860,9 Andre driftskostnader 580,8 536, , , ,2 Av- og nedskrivninger 6 151,7 155,3 481,9 469,7 667,0 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 007, , , , ,6 Andre driftskostnader 580,8 536, , , ,2 Resultat Sum driftskostnader før verdiendringer før verdiendringer og andre tap/gevinster, og andre tap/gevinster, netto netto 1 300,9 007, ,7 102, ,2 795, ,7 154, ,6 (55,6) Verdiendringer Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, og andre netto tap/gevinster, netto 300,9 6,4 102,4 5,4 450,2 (2,6) 154,2 4,5 (55,6) 7,3 Verdiendringer Driftsresultat og andre tap/gevinster, netto 307,3 6,4 107,8 5,4 447,6 (2,6) 158,7 4,5 (48,3) 7,3 Finansinntekter Driftsresultat 307,3 69,4 107,8 65,7 447,6 305,1 158,7 740,4 805,5 (48,3) Finanskostnader 112,2 66,6 333,2 198,5 275,9 Finansinntekter 69,4 65,7 305,1 740,4 805,5 Finanskostnader Netto finansinntekt (kostnad) 112,2 (42,8) 66,6 (0,9) 333,2 (28,1) 541,9 198,5 529,6 275,9 Resultat Netto finansinntekt før skattekostnad (kostnad) 264,5 (42,8) 106,9 (0,9) 419,5 (28,1) 700,6 541,9 481,3 529,6 Skattekostnad Resultat før skattekostnad 5 264,5 71,5 106,9 30,0 113,3 419,5 196,2 700,6 149,5 481,3 Skattekostnad Resultat etter skatt 5 193,0 71,5 76,9 30,0 306,2 113,3 504,4 196,2 331,8 149,5 Resultat etter skatt 193,0 76,9 306,2 504,4 331,8 Tallene for 2014 for Avinor AS er eksklusive Avinor Flysikring AS som er fisjonert ut som eget datterselskap av Avinor AS med regnskapsmessig virkning fra 1. juni 2014 Tallene for 2014 for Avinor AS er eksklusive Avinor Flysikring AS som er fisjonert ut som eget datterselskap av Avinor AS med regnskapsmessig 10 virkning fra 1. juni 2014

11 UTVIDET RESULTATREGNSKAP Avinor Konsern Utvidet resultatregnskap Morselskap Konsern År Per 3. kvartal Per 3. kvartal År MNOK ,8 504,4 306,2 Resultat etter skatt 1 277,6 959,8 890,9 Utvidet resultat: Poster som ikke reverserer i resultatet i senere perioder: 1 442, ,0 (786,8) Aktuarielle gevinster/tap på pensjonsforpliktelse (1 320,6) 1 470, ,0 (403,8) (326,0) 212,5 Skatteeffekt 356,6 (412,0) (475,4) (1,5) - Endring skattesats, effekt utsatt skattefordel/-forpliktelse - (2,0) Poster som kan reversere i resultatet i senere perioder: - - 3,1 Kontantstrømsikring (12,9) 31,8 33,4 - - (0,9) Skatteeffekt 3,5 (8,9) (9,4) 1 036,9 837,0 (572,1) Sum utvidet resultat etter skatt (973,4) 1 080, , , ,4 (265,9) Totalresultat 304, , ,5 Tilordnet: 1 368, ,4 (265,9) Aksjonær 304, , ,5 11

12 BALANSE Avinor Konsern Balanse Morselskap Konsern september 30. september MNOK Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 1 632, , ,0 Utsatt skattefordel , , ,0 31,4 35,1 - Andre immaterielle eiendeler 6 18,3 35,1 31, , , ,0 Sum Immaterielle eiendeler 1 941, , ,4 Varige driftsmidler 9 761, , ,3 Varige driftsmidler , , , , , ,9 Anlegg under utførelse , , , , , ,2 Sum varige driftsmidler , , ,7 Finansielle anleggsmidler 853,1 678, ,9 Investering i datterselskap , , ,3 Lån til foretak i samme konsern Derivater 1,0 7,8 7,5 30,2 45,4 45,4 Andre finansielle anleggsmidler 161,9 130,9 130, , , ,6 Sum finansielle anleggsnidler 162,9 138,7 138, , , ,8 Sum anleggsmidler , , ,4 Omløpsmidler 24,6 18,4 13,1 Varer 13,1 18,4 24, , , ,4 Fordringer 1 825, , , Derivater 7,1 0,1 3,9 644, , ,8 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 522, ,1 673, , , ,3 Sum omløpsmidler 3 368, , , , , ,1 SUM EIENDELER , , ,0 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 5 400, , ,1 Selskapskapital 5 400, , , , , ,4 Annen egenkapital 6 428, , , , , ,5 Sum egenkapital , , ,4 Avsetning for forpliktelser 2 018, , ,1 Pensjonsforpliktelser , , ,9 151,8 159,1 129,9 Annen forpliktelse 143,2 190,2 252, , , ,0 Sum avsetninger for forpliktelser 3 498, , ,8 Langsiktig gjeld Lån fra Staten , , ,4 18,2 18,2 12,0 Derivater 115,8 112,1 113, , , ,1 Annen langsiktig gjeld , , , , , ,1 Sum annen langsiktig gjeld , , ,7 Kortsiktig gjeld 800, , ,0 Sertifikatgjeld , ,0 800,0 247,7 339,4 142,0 Leverandørgjeld 372,5 573,5 481,7 2,4 131,1 2,4 Betalbar skatt 2,4 132,5 383,1 154,7 135,2 87,5 Skyldige offentlige avgifter 257,1 184,4 172,5 13,7 13,3 52,1 Derivater 57,7 17,9 22,6 405,6 3,2 3,7 Første års avdrag langsiktig gjeld 8 542,9 516,3 945, , , ,8 Annen kortsiktig gjeld 2 068, , , , , ,5 Sum kortsiktig gjeld 4 501, , , , , ,6 Sum gjeld , , , , , ,1 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,0 12

13 EGENKAPITALOPPSTILLING Avinor Konsern Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital ikke Annen MNOK Aksjekapital resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1 (1 319,2) 6 275, ,7 Totalresultat 1 080,9 959, ,7 Utbetalt utbytte (463,4) (463,4) Egenkapital ,1 (238,3) 6 772, ,0 Egenkapital ,1 (74,6) 6 643, ,4 Totalresultat (973,4) 1 277,6 304,2 Utbetalt utbytte (445,4) (445,4) Egenkapital ,1 (1 048,0) 7 476, ,2 Avinor AS Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital ikke Annen MNOK Aksjekapital resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1 (1 093,0) 4 262, ,0 Totalresultat 837,0 504, ,4 Utbetalt utbytte (463,4) (463,4) Egenkapital ,1 (256,0) 4 303, ,1 Egenkapital ,1 (56,1) 4 074, ,8 Totalresultat (572,1) 306,2 (265,9) Utbetalt utbytte (445,4) (445,4) Egenkapital ,1 (628,1) 3 935, ,5 13

14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Avinor Konsern Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern År Per 3. kvartal Per 3. kvartal År MNOK Kontantstrøm fra driften 481,3 700,6 419,5 Resultat før skatt 1 750, , ,6 667,0 469,7 481,9 Ordinære avskrivninger 983, , ,5 1,1 (5,7) (0,5) Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler (1,1) (4,2) 0,9 9,0 8,6 (6,6) Verdiendringer og andre tap/gevinster - netto (urealiserte) (12,7) 7,1 11,3 (529,6) (541,9) 28,1 Netto finansposter 319,9 257,1 346,0 (64,3) (120,3) 18,5 Endringer i varer, kundefordringer og leverandørgjeld (227,5) (154,5) (130,0) 139,7 104,8 (198,9) Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger (313,4) 115,9 163,2 121,5 108,4 (142,5) Endringer i andre tidsavgrensningsposter 198,0 106,8 116,5 141,6 437,7 559,8 Endring i konserninterne fordringer og forpliktelser ,5 50,9 23,9 Mottatte renter 24,9 52,5 58,1 (144,6) (13,5) (144,6) Betalte skatter (528,9) (225,8) (363,6) 875, , ,6 Netto kontantstrøm fra driften 2 193, , ,5 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (2 134,2) (1 416,7) (1 353,7) Investeringer i varige driftsmidler (2 855,8) (2 823,1) (4 182,9) 75,3 36,8 24,4 Offentlig tilskudd 24,4 36,8 75,3 8,6 5,3 4,5 Salg av varige driftsmidler (salgssum) 5,2 5,5 8,8 (1 550,0) (1 050,0) (800,0) Konserninternt utlån ,0 38,2 84,4 Konserninterne renter mottatte/betalte ,9 565,9 94,2 Konsernbidrag/utbytte (15,9) (22,2) (15,4) Endring i andre investeringer (13,9) (22,2) (14,2) (2 888,3) (1 842,7) (1 961,6) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (2 840,1) (2 803,0) (4 113,0) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 2 450, , ,0 Opptak av gjeld 2 555, , ,0 (459,6) (457,9) (401,9) Nedbetaling av gjeld (676,3) (709,6) (977,7) 100,0 500,0 400,0 Netto opptak/nedbetaling kortsiktig gjeld (sertifikatlån) 400,0 500,0 100,0 (229,8) (142,2) (269,2) Betalte renter (319,4) (203,6) (458,2) (29,2) (29,2) (17,9) Betalte låneomkostninger (17,9) (29,2) (29,2) (463,4) (463,4) (445,4) Utbetalt utbytte (445,4) (463,4) (463,4) 1 368, , ,6 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 1 496, ,9 621,5 Netto endring kontanter, kontantekvivalenter (645,1) 1 213,9 832,6 og benyttede trekkrettigheter i perioden 848, ,4 (642,0) Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede 1 289, ,3 644,2 trekkrettigheter periodestart 673, , ,7 Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede 644, , ,8 trekkrettigheter periodeslutt 1 522, ,1 673,7 14

15 NOTER Avinor Konsern Noter Note 1 - Generell informasjon Avinor AS og dets datterselskaper (samlet konsernet) skal eie, drive og utvikle luftfartsanlegg ved å legge til rette for sikker og effektiv luftfart, yte tjenester innen samme område og annen virksomhet som bygger opp under foretakets hovedvirksomhet, herunder kommersiell utvikling av virksomheten og lufthavnområdene. Avinor konsernet har hovedkontor i Oslo. Delårsregnskapet for 3. kvartal 2014 ble vedtatt av styret den 26. november Delårsregnskapet er ikke revidert. Note 2 - Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Morselskapsregnskapet og konsernregnskapet per 3. kvartal 2014, avsluttet 30. september 2014, er utarbeidet etter regnskapsprinsippene i International Financial Reporting Standards (IFRS) og består av Avinor AS og dets datterselskaper. Delårsregnskapet avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Delårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med morselskapets og konsernets årsregnskap for Det er benyttet samme prinsipper ved utarbeidelse av delårsregnskapet som ved utarbeidelse av årsregnskapet. Note 3 - Segmentinformasjon Fra 1. april 2014 er rapporteringen til konsernledelsen endret ved at lufthavndivisjonen "Store lufthavner" nå rapporteres per lufthavn (Bergen, Stavanger og Trondheim). Endringen medfører kun mindre justeringer på de andre segmentene. Sammenligningstall og akkumulerte tall er omarbeidet tilsvarende. Avinor Konsern Oslo Bergen Stavanger Trondheim Regionale Sum MNOK lufthavn lufthavn lufthavn lufthavn lufthavner lufthavndrift Per 3. kvartal 2014: Luftfartsinntekter 1 492,8 440,2 360,4 275,3 715, ,6 Andre driftsinntekter 2 311,7 415,3 374,9 240,2 460, ,1 Konserninterne inntekter 49,0 6,6 56,5 10,7 12,6 135,4 Sum driftsinntekter 3 853,5 862,1 791,8 526, , ,0 Lønn- og andre personalkostnader 316,5 81,9 61,8 55,3 509, ,1 Av- og nedskrivninger 440,0 62,2 67,0 67,7 259,1 895,9 Andre driftskostnader 1 201,1 164,6 118,2 99,7 741, ,5 Konserninterne kostnader 572,0 100,5 109,5 79,1 388, ,2 Sum driftskostnader 2 529,6 409,2 356,4 301, , ,7 Enhetsresultat 1 323,9 452,9 435,4 224,4 (710,2) 1 726,3 Konsernjust. avskrivninger (a) 136,3 (18,5) (14,2) (16,7) (86,7) 0,2 Konsernintern festeavgift (b) 304,7 304,7 Driftsresultat 1 764,9 434,4 421,2 207,7 (796,9) 2 031,2 Varige driftsmidler * 8 372, , , , , ,3 Sum Felles/ Konsern Avinor MNOK lufthavndrift Flysikring ufordelt eliminering Konsern Per 3. kvartal 2014 forts: Luftfartsinntekter 3 284,6 756, ,3 Andre driftsinntekter 3 802,1 167,7 9, ,2 Konserninterne inntekter 135,4 573,5 769,5 (1 478,4) - Sum driftsinntekter 7 222, ,9 779,0 (1 478,4) 8 020,5 Lønn- og andre personalkostnader 1 025,1 835,6 216, ,5 Av- og nedskrivninger 895,9 63,5 23,8 983,1 Andre driftskostnader 2 325,5 303,9 259, ,3 Konserninterne kostnader 1 249,2 76,7 152,5 (1 478,4) - Sum driftskostnader 5 495, ,6 653,0 (1 478,4) 5 950,0 Enhetsresultat 1 726,3 218,2 126, ,6 Konsernjust. avskrivninger (a) 0,2 - (0,8) (0,4) Konsernintern festeavgift (b) 304,7 (304,7) - Driftsresultat 2 031,2 218,2 (179,5) ,2 15

16 Avinor Konsern Noter Note 3 - Segmentinformasjon forts. Avinor Konsern Oslo Bergen Stavanger Trondheim Regionale Sum MNOK lufthavn lufthavn lufthavn lufthavn lufthavner lufthavndrift Per 3. kvartal 2013: Luftfartsinntekter 1 398,6 427,2 341,1 260,2 669, ,0 Andre driftsinntekter 2 127,6 371,3 332,6 208,4 434, ,7 Konserninterne inntekter 61,0 12,0 24,1 21,0 22,3 140,4 Sum driftsinntekter 3 587,1 810,4 697,8 489, , ,1 Lønn- og andre personalkostnader 392,6 94,3 74,9 66,0 609, ,6 Av- og nedskrivninger 504,3 56,4 58,1 51,3 243,0 913,0 Andre driftskostnader 819,8 158,6 103,3 99,4 711, ,7 Konserninterne kostnader 488,4 106,5 101,7 80,1 396, ,7 Sum driftskostnader 2 205,0 415,7 338,0 296, , ,0 Enhetsresultat 1 382,1 394,7 359,7 192,9 (834,3) 1 495,1 Konsernjust. avskrivninger (a) 136,3 (18,5) (14,2) (16,7) (86,7) 0,2 Konsernintern festeavgift (b) 291,9 291,9 Driftsresultat 1 810,3 376,2 345,5 176,2 (921,0) 1 787,2 Varige driftsmidler * 8 502, , , , , ,6 Sum Felles/ Konsern Avinor MNOK lufthavndrift Flysikring ufordelt eliminering Konsern Per 3. kvartal 2013 forts: Luftfartsinntekter 3 096,0 704,9 (0,5) 3 800,5 Andre driftsinntekter 3 474,7 178,1 8, ,1 Konserninterne inntekter 140,4 548,5 686,3 (1 375,1) - Sum driftsinntekter 6 711, ,5 694,1 (1 375,1) 7 461,6 Lønn- og andre personalkostnader 1 237,6 996,8 236, ,7 Av- og nedskrivninger 913,0 67,5 28, ,5 Andre driftskostnader 1 892,7 266,7 231, ,3 Konserninterne kostnader 1 172,7 72,6 129,8 (1 375,1) - Sum driftskostnader 5 216, ,6 626,0 (1 375,1) 5 870,5 Enhetsresultat 1 495,1 27,8 68, ,2 Konsernjust. avskrivninger (a) 0,2 - (0,8) (0,4) Konsernintern festeavgift (b) 291,9 (291,9) - Driftsresultat 1 787,2 27,8 (224,6) ,7 Varige driftsmidler * ,6 599,0 156, ,2 (a) Konsernjustering som følge av vurdering av åpningsbalanse per til IFRS. (b) Konsernintern festeavgift for grunn Gardermoen tilgodeses Oslo Lufthavn AS i segmentrapporteringen. * Varige driftsmidler er her inklusiv andre immaterielle eiendeler og eksklusiv anlegg under utførelse Note 4 - Resultateffekter - Terminal 2 prosjektet Som følge av utbyggingen på Gardermoen (Terminal 2 prosjektet) er resultatregnskapet belastet med ekstra kostnader knyttet til opprettholdelse av normal drift i byggeperioden, samt kostnader knyttet til utrangering av aktiva inkludert økte avskrivninger grunnet revurdering av levetid. Deler av kostnadsføringene bygger på skjønnsmessige vurderinger, som oppdateres løpende. Spesifikasjon 3. kvartal Per 3. kvartal År MNOK Lønn og andre personalkostnader 2,8 12,1 19,7 32,6 43,2 Av- og nedskrivninger 15,8 16,4 49,0 79,7 96,1 Andre driftskostnader 84,7 14,9 348,5 71,3 216,0 Sum 103,3 43,4 417,2 183,6 355,3 16

17 Avinor Konsern Noter Note 5 - Skatt Skattekostnaden er beregnet ved å benytte skattesats som forventet for årsresultatet. Forventet skattesats for året er 27% og bokføres i sin helhet mot netto utsatt skattefordel i balansen gjennom året. Fordeling mellom betalbar skatt og utsatt skatt gjøres ved årsslutt. Note 6 - Varige driftsmidler og andre immaterielle eiendeler MNOK Immateriell e Varige driftsmidler Morselskap Anlegg under Sum Immateriell e Varige driftsmidler Konsern Anlegg under Per 3. kvartal 2013 Balanseført verdi , , , ,7 46, , , ,2 Tilgang - 390, , , , , ,3 Reklassifisering ,7 390, , ,1 Avgang - 0,7-0,7-0,9-0,9 Periodens avskrivninger 11,3 458,5-469,8 11,3 997, ,0 Balanseført verdi , , , ,1 35, , , ,5 Per 3. kvartal 2014 Balanseført verdi , , , ,7 31, , , ,1 Tilgang - 493, , ,0-571, , ,2 Reklassifisering ,8 493, ,5 571,5 Avgang 25,1 531,1 246,6 802,8 1,9 0,6-2,5 Periodens avskrivninger 6,3 475,6-481,9 11,2 972,3-983,5 Balanseført verdi , , ,2 18, , , ,8 Sum Beregning av gjenvinnbart beløp Det vises til årsregnskapet for Det er ikke inntruffet forhold som medfører en vesentlig endring i gjenvinnbart beløp. Note 7 - Pensjoner Negativt estimatavvik i 2014 (MNOK 1.320,6 i konsern og MNOK 786,5 i mor) skyldes hovedsakelig endring i de økonomiske forutsetningene. Per er det benyttet 3,0% i diskonteringsfaktor og forventet lønnsvekst er 3,5%. I tillegg er effekter av endringer i pensjonsordningen knyttet til levealderjustering og uførepensjon implementert. Levealderjustering innebærer at ved uendret pensjoneringstidspunkt vil årlig ytelse reduseres gitt at den fremtidige levealderen øker. For uførepensjon dekkes en større andel av Folketrygden. Endringene i pensjonsordningen er definert som planendring og får direkte resultateffekt. Spesifikasjon planendring Morselskap 30. september Konsern 30. september MNOK Lønn og andre personalkostnader Planendring levealderjustering (97,1) - (238,4) - Planendring uførepensjon (82,4) - (142,6) - Sum (179,5) - (381,0) - 17

18 Avinor Konsern Noter Note 8 - Lån Morselskap Konsern 30. september 30. september MNOK Langsiktige lån 8 403, , , ,3 Kortsiktige lån 1 203, , , ,3 Sum 9 606, , , ,6 Lånebevegelser per 3. kvartal Balanseført verdi , , , ,9 Opptak av langsiktig lån 2 490, , , ,7 Nedbetaling av langsiktig lån (401,9) (457,9) (676,3) (709,6) Netto opptak/nedbetaling av kortsiktig lån (sertifikatlån) 400,0 500,0 400,0 500,0 Verdiendring lån - (25,3) - (25,3) Balanseført verdi , , , ,6 Avinor AS utstedte 30.oktober 2014 et nytt obligasjonslån under selskapets EMTN (Euro Medium Term Note) program, pålydende NOK 700 millioner, med fem års løpetid og kupong lik NIBOR 3 måneder pluss 0,37%. Lånet er notert på Oslo Børs. Likviditetsreserve Morselskap Konsern 30. september 30. september MNOK Kontanter og bankinnskudd 1 476, , , ,1 Trekkrettighet bank (ubrukt kassekreditt) 800,0 800,0 800,0 800,0 Trekkfasilitet 4 000, , , ,0 Sum likviditetsreserve 6 276, , , ,1 Konsernet hadde ved utgangen av 3. kvartal 2014 tilstrekkelig handlingsrom hva gjelder overholdelse av covenants på eksisterende lån. Konsernet oppfyller internt mål om å ha en likviditetsreserve inklusive trekkfasiliteter tilsvarende minst 12 måneders prognostisert likviditetsbehov inklusive avdrag lån. 18

19 Avinor Konsern Noter Note 9 - Finansielle instrumenter Vurdering av virkelig verdi Virkelig verdi av valuta- og kraft terminkontrakter er fastsatt ved å benytte markedsverdi på balansedagen. For rentebytteavtaler er virkelig verdi bekreftet av den finansinstitusjon som selskapet har inngått avtalene med. Balanseført verdi av kontanter og kassekreditt er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene har kort forfallstid. Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til "normale" betingelser. Virkelig verdi på langsiktig gjeld er beregnet ved bruk av noterte markedspriser eller ved bruk av rentebetingelser for gjeld med tilsvarende løpetid og kredittrisiko. Virkelig verdi av sertifikatlån er satt lik hovedstol per Under følger en sammenligning av balanseførte verdier og virkelig verdi for selskapet og konsernets rentebærende gjeld. MNOK Morselskap 30. September Konsern 30. September Rentebærende gjeld: Balanseført verdi Virkelig verdi Balanseført verdi Virkelig verdi Statslån , ,5 Obligasjonslån 5 340, , , ,3 Banklån 3 025, , , ,8 Sertifikatlån 1 200, , , ,0 Tabellen under viser finansielle instrumenter til virkelig verdi etter verdsettelsesmetode. De ulike nivåene er definert som følger: * Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse (nivå 1) * Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) enn notert pris (brukt i nivå 1) for eiendelen eller forpliktelsen (nivå 2) * Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder (ikke observerbare forutsetninger (nivå 3)) Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. september 2014: Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total Eiendeler Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat - 4,6-4,6 Derivater benyttet til sikring - 3,0-3,0 Sum eiendeler - 7,6-7,6 Forpliktelser Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultat 12,5 15,2-27,7 Derivater benyttet til sikring - 145,3-145,3 Sum forpliktelser 12,5 160,5-173,0 Note 10 - Utbytte Utbytte relatert til årsregnskapet for 2013 på MNOK 445,4 er utbetalt i juli

20 AVINOR AS Org.nr Konsernstab økonomi/finans Dronning Eufemias gate Oslo Postboks Gardermoen

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 17

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012

AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012 1 AVINOR Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse Hovedtall konsern side 3 Styrets rapport side 4 Balanse side 9 Resultatregnskap side 10 Oppstilling totalresultat side 11 Oppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstilling 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 17

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport

Avinor Finansiell delårsrapport Avinor Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2011 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 3 AVINOR INNHOLD Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 2 AVINOR INNHOLD Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2010 Avinor Q3 2010 1/14 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT Vedi% `;#1 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013 Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjona1 flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 2 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Finansiell delårsrapport

Finansiell delårsrapport Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2012 2 1 om avinor Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005 Finansiell delårsrapport for 2005 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 2. kvartal Avinor Q /16

Avinor Finansiell delårsrapport. 2. kvartal Avinor Q /16 Avinor Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2010 Avinor Q2 2010 1/16 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2009 1/15

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2009 1/15 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2009 1/15 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 2. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 2. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Styrets erklæring 9 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstilling 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2009 1/16

Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2009 1/16 Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2009 1/16 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling over

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstilling 14 Kontantstrømoppstilling 15

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /15

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /15 Avinor Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2010 Avinor Q1 2010 1/15 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter 15

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

AVI\ R. Avinors hovedkontor er i Oslo.

AVI\ R. Avinors hovedkontor er i Oslo. 4. KVARTAL2014 AVI\ R Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Samlet omfatter dette 46

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013 Hovedtallkonsern 4 Styretsrapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstillingtotalresultat 12 Egenkapitaloppstfitng 13 Kontantstrømoppstfing 14 Noter 15 Avinor

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 1 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2009

Kvartalsrapport oktober desember 2009 Kvartalsrapport oktober desember 2009 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 416,1 405,9 1 628,8 1 827,7 EBITDA 22,7 (13,1) 69,5 55,3 Driftsresultat 12,9 (32,6) (9,0) (7,0) Netto finans (5,2) (23,1) (18,9)

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004 WILSON ASA Urevidert IFRS informasjon EU har vedtatt at børsnoterte selskaper innenfor EU området må avlegge konsernregnskapene i henhold til IFRS. Denne endringen påvirker også norske børsnoterte selskaper

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2013

Kvartalsrapport oktober desember 2013 Kvartalsrapport oktober desember 2013 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 438,8 436,9 1 668,9 1 759,5 EBITDA 48,2 53,9 134,7 149,9 Driftsresultat 32,9 37,6 68,7 85,6 Netto finans (8,2) (6,4) (27,4) (34,8)

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2015

Kvartalsrapport juli september 2015 Kvartalsrapport juli september 2015 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2015 3.kv. 2014Pr.3.kv. 2015Pr.3.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 327,0 311,9 1 058,5 986,6 1 311,9 EBITDA 35,8 37,5 105,3 72,9 104,5 Driftsresultat

Detaljer