FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014"

Transkript

1 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

2 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter 15 Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Samlet omfatter dette 46 lufthavner, samt kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. Utover den operative virksomheten, legges det til rette for kommersiell inntjening gjennom flyplass-hoteller, parkeringsanlegg, taxfree-butikker, servering og andre servicetilbud til flypassasjerene. Avinor utgjør et konsern hvor virksomheten dels er organisert i divisjoner og dels i juridiske enheter (datterselskaper). Finansielt sett drives lufthavnsvirksomheten som ett luftfartssystem. Flysikringstjenesten er egenfinansiert ved at tjenestene prises etter internasjonale bestemmelser. Antall ansatte er ca og årlige driftsinntekter utgjør i størrelsesorden 10 milliarder kroner. Aksjene i Avinor AS er 100 prosent eiet av den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierstyring overfor Avinor, og fastsetter blant annet konsernets samfunnspålagte oppgaver, avkastningskrav og utbytte. I tillegg regulerer Samferdselsdepartementet luftfartsavgiftene. Samferdselsdepartementet er overordnet myndighet for norsk luftfart, og fastsetter også Luftfartstilsynets regelverk som har konsekvenser for Avinors drift. Avinor har utstedt obligasjoner som er notert på Oslo Børs. Konsernets virksomhetsstyring skal følge Oslo Børs anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse så langt de passer. Prinsippene supplerer regjeringens fokusering på eierstyring og selskapsledelse ved forvaltningen av statens eierskap. Avinors hovedkontor er i Oslo. 2

3 3

4 HOVEDTALL AVINOR KONSERN Hovedtall Avinor konsern 3. kvartal Millioner kroner Per 3. kvartal ,4 794,1 Trafikkinntekter 2 381, , ,6 319,4 310,7 Inndekning security 902,7 857, ,5 767,1 712,4 Salgs- og leieinntekter - duty free 1 904, , ,6 233,6 220,3 Salgs- og leieinntekter - parkering 655,3 595,6 813,3 439,7 399,1 Salgs- og leieintekter - annet 1 241, , ,2 59,4 48,0 Konserninterne tjenester 135,4 140,4 191, , ,6 Driftsinntekter lufthavnvirksomhet 7 222, , ,1 271,1 261,7 Underveisinntekter 756,7 704,9 945,6 193,1 183,1 Konsernintern Innflygings- og tårntjeneste 573,5 548,5 734,3 55,6 58,6 Andre driftsinntekter 167,7 178,1 217,4 519,8 503,4 Driftsinntekter flysikringstjeneste 1 497, , ,3 Året 149,9 132,7 Andre driftsinntekter konsern (a) 474,3 402,2 552,6-399,8-360,2 Eliminering av konserninterne poster , , , , ,5 Sum driftsinntekter konsern 8 020, , , , ,5 Driftskostnader lufthavn (a) , , ,4-368,0-491,9 Driftskostnader flysikring , , ,0-185,6-208,9 Driftskostnader felles -626,5-602,5-878,6 399,8 360,2 Eliminering av konserninterne poster 1 173, , , , ,1 Sum driftskostnader konsern , , , , ,1 EBITDA lufthavnvirksomhet 2 932, , ,7 151,8 11,5 EBITDA flysikringstjeneste 281,8 95,4 20,3-35,7-76,2 EBITDA konsernposter -152,2-200,3-326, , ,4 EBITDA konsern 3 061, , ,0-331,2-336,6 Av- og nedskrivninger -983, , ,5 2,5 8,6 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto -8,1 2,4 0, ,0 727,4 Driftsresultat (EBIT) 2 070, , ,6-100,0-88,1 Finansresultat -319,9-257,1-346, ,0 639,3 Resultat før skatt 1 750, , ,6-279,2-179,1 Skattekostnad -472,7-373,8-382,7 754,8 460,2 Resultat etter skatt 1 277,6 959,8 890,9 50,8 % 45,1 % EBITDA-margin lufthavnvirksomhet 40,6 % 40,3 % 36,6 % 29,2 % 2,3 % EBITDA-margin flysikringstjeneste 18,8 % 6,7 % 1,1 % 50,1 % 38,2 % EBITDA-margin konsern 38,2 % 34,8 % 30,0 % 1 085, ,8 Investeringer lufthavnvirksomhet 2 780, , ,2 57,9 22,5 Investeringer flysikringstjeneste 138,3 71,8 116,1 67,6 52,4 Investeringer annet 216,7 150,7 229, , ,7 Sum investeringer 3 135, , ,2-445,4-463,4 Utbetalt utbytte -445,4-463,4-463,4-322,4-373,7 Kontantstrøm før opptak av ny gjeld , , ,3 Rentebærende gjeld , , ,9 Totale eiendeler , , ,0 Egenkapitalprosent 35,6 % 38,8 % 40,0 % Avkastning totalkapital etter skatt 5,0 % , ,1 Antall flypassasjerer (i 1000) , , ,0 190,7 190,5 Antall flybevegelser (i 1000) 559,8 547,6 731,1 593,0 567,4 Antall service units (i 1000) 1 660, , ,9 Punktlighet (b) 88 % 86 % 86 % Regularitet (b) 99 % 98 % 98 % (a) Eksklusive konserninterne festeavgifter (b) Siste 12 måneder 4

5 STYRETS RAPPORT HOVEDTREKK Konsernet hadde i tredje kvartal en trafikkvekst målt i antall passasjerer på 2,1 prosent og en vekst i driftsinntektene på 5,8 prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor. I perioden utgjorde trafikkveksten 3,3 prosent og veksten i driftsinntektene 7,5 prosent. Innenfor flysikringstjenesten har trafikkveksten målt i antall service units vært 8,4 prosent i perioden Siste 12 måneder er det i Avinors nettverk av lufthavner registrert en gjennomsnittlig regularitet på 99 prosent og en gjennomsnittlig punktlighet på 88 prosent. I perioden er det ikke registrert luftfartsulykker med eller uten personskader hvor Avinor har vært medvirkende part. Siste 12 måneder har konsernet en skadefraværsverdi (H1-verdi) på 2,5. I perioden utgjorde konsernets driftsinntekter 8021 millioner kroner med et resultat etter skatt på 1278 millioner kroner. Balanseførte prosjektkostnader utgjorde 3136 millioner kroner. Før endring i gjeld hadde konsernet en kontantstrøm på minus 1430 millioner kroner. På årsbasis forventes økt årsresultat sammenlignet med Planendringer i konsernets pensjonsordning har i tredje kvartal hatt en positiv effekt i resultatregnskapet på 381 millioner kroner. Dette skyldes at effekten av levealdersjustering på pensjonene for personer født etter 1953 er implementert i regnskapet. Samtidig er effekten av ny uførepensjon i Statens Pensjonskasse hensyntatt. Nærmere detaljer i beskrevet i note 7 til regnskapet. Hovedsakelig som en følge av endringer i økonomiske forutsetninger, er nåverdien av konsernets pensjonsforpliktelse i tredje kvartal netto økt med 1321 millioner kroner før skatt. Endringen er reflektert i konsernregnskapet i utvidet resultatregnskap. Den samlede kostnadsrammen for utbyggingen av Oslo Lufthavn er uendret og i samsvar med børsmelding 4. juni Prosjektet følger fremdriftsplan og er ca. 60 prosent ferdig. En underliggende premiss for prosjektet er at utbyggingsaktiviteten på lufthavnen ikke skal medføre forringet regularitet, punktlighet eller kvalitetsopplevelse for passasjerene. Prosjektgjennomføringen hittil er i samsvar med disse målsettingene. Samlet sett er resultatet i perioden belastet med 417 millioner kroner relatert til opprettholdelse av ordinær drift i byggeperioden, etablering av provisoriske anlegg, rivekostnader, samt kostnader knyttet til utrangering av driftsmidler. Som en konsekvens av Stortingsvedtaket om opprettelse av ny kampflybase for Forsvaret på Ørland, er Avinor i brev av fra Samferdselsdepartementet gitt i oppdrag å forberede overtagelse av ansvaret for flyplassdriften på Bodø lufthavn innen Finansielle premisser for overtagelse av driftsansvar, grunnarealer og annet teknisk utstyr fra Forsvaret er foreløpig ikke fastlagt. Styret legger til grunn at vedtaket om ny kampflybase ikke vil føre til en finansiell merbelastning for sivil luftfart. Avinor er gitt i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å planlegge og utforme konsesjonssøknad for ny lufthavn i Mo i Rana. Det legges opp til konsesjonssøknad vil foreligge høsten Konsernstyret har vedtatt å klargjøre eiendommer rundt lufthavnene for et eventuelt salg. Konsernstyret vedtok derfor i august å organisere konsernets flyplasshoteller og kontorbygg i egne aksjeselskaper organisert under et nyetablert datterselskap av Avinor AS. Den nye strukturen vil ha regnskapsmessig effekt fra KVARTAL 2014 MNOK Q Q Endring Driftsinntekter 2 919, ,5 5,8 % EBIT 1 134,0 727,4 55,9 % Resultat etter skatt 754,8 460,2 64,0 % Investeringer 1 210, ,7 6,7 % Tabell 1: Finansielle hovedtall Q Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal utgjorde 2920 millioner kroner, som er en økning på 5,8 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Antall passasjerer økte med 2,1 prosent til 13,8 millioner. Veksten i driftsinntektene i tredje kvartal er hovedsakelig drevet at økte salgs- og leieinntekter innenfor lufthavnvirksomheten. Samlede driftskostnader eksklusive av- og nedskrivninger og varekostnader i tredje kvartal utgjorde 1394 millioner kroner sammenlignet med 1663 millioner kroner for tredje kvartal i fjor. Planendringer i konsernets pensjonsordning har i tredje kvartal hatt en positiv resultateffekt på 381 millioner kroner. Dette skyldes at effekten av levealdersjustering på pensjonene for personer født etter 1953 er implementert i regnskapet. Samtidig er effekten av ny uførepensjon i Statens Pensjonskasse hensyntatt. Nærmere detaljer i beskrevet i note 7 til regnskapet. Det er i tredje kvartal resultatført 103 millioner kroner i kostnader relatert til opprettholdelse av ordinær drift i under utbyggingen på Oslo Lufthavn. Justert for resultateffekter av planendring pensjon og utgiftsførte prosjektkostnader var konsernets underliggende kostnadsvekst 5,1 prosent i tredje kvartal i år sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Kostnadsveksten i kvartalet var i hovedsak relatert til innleide sikkerhetstjenester og konsulenter. Av- og nedskrivninger på konsernets varige driftsmidler utgjorde 331millioner kroner i tredje kvartal sammenlignet med 336 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor Konsernets netto finansresultat i tredje kvartal ble minus 100 millioner kroner sammenlignet med minus 88 5

6 Konsernets netto finansresultat i tredje kvartal ble minus 100 millioner kroner sammenlignet med minus 88 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes i hovedsak økt rentebærende gjeld. Konsernet hadde i tredje kvartal 2014 et resultat etter skatt på 755 millioner kroner sammenlignet med 460 millioner kroner for tredje kvartal i fjor. Resultatendringen skyldes hovedsakelig økte salgs- og leieinntekter innenfor lufthavnvirksomheten samt positiv resultateffekt av bokførte planendringer i konsernets pensjonsordning MNOK Endring Driftsinntekter 8 020, ,6 7,5 % EBIT 2 070, ,7 30,1 % Resultat etter skatt 1 277,6 959,8 33,1 % Investeringer 3 135, ,2 4,6 % Tabell 2: Finansielle hovedtall Konsernet hadde i perioden et resultat etter skatt på 1278 millioner kroner sammenlignet med 960 millioner kroner for tilsvarende periode i Resultatendringen skyldes i hovedsak ovennevnte resultateffekt av planendring i konsernets pensjonsordning. Konsernets balanse har økt med 3,3 milliarder kroner siden , og utgjorde 33,2 milliarder kroner per Konsernets bokførte egenkapitalandel utgjorde 35,6 prosent per , mens bokført egenkapital over summen av netto rentebærende gjeld og bokført egenkapital utgjorde 46,7 prosent. Driftsinntekter Konsernets driftsinntekter i perioden var 8020 millioner kroner sammenlignet med 7462 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Veksten i driftsinntektene kommer i hovedsak fra økt trafikkvolum og økte inntekter i lufthavnvirksomheten. Sammenlignet med samme periode i fjor, økte lufthavnvirksomheten driftsinntektene i perioden med 7,6 prosent til 7222 millioner kroner. Veksten er i hovedsak forårsaket av økt trafikkvolum i kombinasjon med økte salgs- og leieinntekter per passasjer. Flysikringstjenesten økte driftsinntektene i perioden 6

7 med 4,6 prosent til 1498 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Innenfor flysikringstjenesten er en underliggende trafikkvekst motvirket av reduserte luftfartsavgifter. Konserninterne tjenester er økt fra i fjor som en følge av en sentralisering av konsernets IT drift, forvaltning og utvikling. Driftsinntekter per virksomhetsområde er vist i tabell 3 nedenfor: MNOK Endring Lufthavndrift 7 222, ,1 7,6 % Flysikringstjeneste 1 497, ,5 4,6 % Interne tjenester 779,0 694,1 12,2 % Eliminering (1 478,4) (1 375,1) 7,5 % Avinor konsern 8 020, ,6 7,5 % Tabell 3: Driftsinntekter per virksomhetsområde Driftskostnader og avskrivninger Samlede driftskostnader før varekostnader, avskrivninger, verdiendringer og andre tap/gevinster i perioden utgjorde 4822 millioner kroner sammenlignet med 4746 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Kostnadene hittil i år er påvirket av ovennevnte planendring i konsernets pensjonsordning. Regnskapet hittil i år er belastet med 368 millioner i kostnader samt 49 millioner kroner i avskrivninger knyttet til utbyggingsprosjektet ved Oslo Lufthavn. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var henholdsvis 104 millioner kroner og 80 millioner kroner. Den samlede kostnadsrammen for prosjektet er ikke endret, og er i samsvar med Avinors børsmelding 4. juni Justert for resultateffekter av planendring pensjon, utgiftsførte prosjektkostnader relatert til utbyggingen ved Oslo Lufthavn, samt øvrig prosjektaktivitet, var konsernets underliggende nominelle kostnadsvekst i perioden ,9 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Kostnad per passasjer i perioden utgjorde 120,4 kroner hvilket er en reduksjon på 0,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Driftsresultat Konsernet hadde i perioden et driftsresultat på 2070 millioner kroner sammenlignet med et driftsresultat på 1591 millioner kroner i tilsvarende periode Driftsmarginen var på 25,8 prosent sammenlignet med 21,3 prosent i Underliggende driftsmargin justert for planendring pensjon, utbyggingskostnader, prosjektkostnader og verdiendringer på finansielle sikringsinstrumenter utgjorde 28,7 prosent i perioden sammenlignet med 25,0 prosent for tilsvarende rapporteringsperiode i fjor. Finansposter og skatt Konsernets netto finansresultat i perioden var minus 320 millioner kroner sammenlignet med minus 257 millioner kroner i Endringen skyldes i hovedsak økt rentebærende gjeld. Basert på forventet skattesats på årsbasis, er skattekostnaden hittil i år beregnet til 473 millioner kroner. Investeringer Balanseført tilgang til varige driftsmidler utgjorde per september 3136 millioner kroner sammenlignet med 2988 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Investeringene fordelte seg på virksomhetsområdene som følger: MNOK Endring Lufthavndrift 2 780, ,7 5,0 Flysikringstjeneste 138,3 71,8 66,5 Konsernfelles 77,7 42,3 35,5 Konsernposter 138,9 108,4 30,5 Konsern 3 135, ,2 137,5 Tabell 4: Balanseført tilgang til varige driftsmidler Utbyggingsprosjektet ved Oslo Lufthavn følger plan og er 60 prosent ferdig per Det nye terminalbygget nådde milepælen tett bygg i september, og alle større betongarbeider i pir nord er avsluttet. På flyside er alle produksjonsmål for sesongavhengige arbeider nådd. Lufthavnen opprettholder høye tall for trafikkavvikling, regularitet og punktlighet til tross for en omfattende samtidighet mellom utbygging og driftsavvikling. Prosjektet har en akkumulert skadefraværsverdi (H1- verdi) på 2,5 som er et meget godt resultat sammenlignet med tilsvarende utbyggingsprosjekter. Den samlede kostnadsrammen for prosjektet er uendret og i samsvar med børsmelding 4. juni Ved Bergen lufthavn, Flesland, er utgravningsarbeidene avsluttet, og fundamenteringsarbeid for terminal, pir og bybane er påbegynt. Arbeidene har god og planmessig fremdrift. Det arbeides med å innhente forsinkelsen på ca. to måneder som følge av et leverandørkrav som ble avvist av Oslo byfogdembete i juli Kontantstrøm, finansiering og forpliktelser Som en følge av at investeringsutbetalinger overgår bidraget fra løpende drift, hadde konsernet i perioden en kontantstrøm før endring av gjeld på minus 1430 millioner kroner. Konsernets totalkapital per utgjorde 33,2 milliarder kroner med en egenkapitalprosent på 35,6. Egenkapital i prosent av summen av egenkapital og netto rentebærende gjeld utgjorde 46,7 prosent per Endringer i økonomiske forutsetninger og gevinst ved innløsning av pensjonsmidler medførte at konsernets pensjonsforpliktelse per ble belastet et totalt estimatavvik på netto 1321 millioner kroner gjennom utvidet resultatregnskap. 7

8 Rentebærende gjeld per utgjorde millioner kroner, og har økt med 2279 millioner kroner siden Per utgjorde konsernets likviditetsreserve 6323 millioner kroner fordelt på 1523 millioner kroner i bankinnskudd og 4800 millioner kroner i ubenyttede trekkrettigheter. Trafikkutvikling og servicemål Det reiste 38,2 millioner passasjerer over Avinors lufthavner i perioden hvilket er en økning på 3,3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i Nedenstående figur viser trafikkutvikling per kvartal i perioden : FLYSIKKERHET OG HMS Det er hittil i år ikke registrert luftfartsulykker med eller uten personskader hvor Avinor har vært medvirkende. Samlet har konsernet ved utgangen av tredje kvartal 2014 for de siste 12 måneder en H1-verdi for skadetilfeller med fravær på 2,5, og et sykefravær på 4,5 prosent. RISIKOFORHOLD Konsernets virksomhet er fokusert på sikker avvikling av flytrafikk med prosedyrer og tiltak for å minimere både sannsynligheten for og konsekvensen av ulykker og alvorlige hendelser. Utviklingen i nasjonale og internasjonale regulatoriske forhold kan ha finansielle konsekvenser for konsernet. Avinor ivaretar nasjonale sektorpolitiske mål. Staten setter føringer for en rekke forhold herunder lufthavnstruktur, beredskap, luftfartsavgifter og samfunnspålagte oppgaver. Omfang og innretning av sektorpolitiske føringer kan endre seg over tid. Virksomheten er av langsiktig karakter. Den operative driften og beredskapen er i stor grad regulert av forskrifter og bestemmelser. Konsernet har en høy andel faste driftskostnader som i liten grad varierer med trafikkendringer. Konsernets finansielle inntjening er utsatt ved trafikknedgang. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, økte innenrikstrafikken med 2,3 prosent, mens utenrikstrafikken økte med 4,9 prosent. Innenrikstrafikken utgjorde 59 prosent av det samlede trafikkvolumet per september. Volumet av offshore helikoptertrafikk økte med 0,5 prosent fra i fjor. Passasjervolumet fordelte seg på lufthavnene som følger: PAX 000s Endring Gardermoen ,4 % Flesland ,4 % Sola ,0 % Værnes ,2 % Øvrige ,9 % Avinor konsern ,3 % Tabell 5: Antall passasjerer Antall kommersielle flybevegelser inklusive offshore helikopter økte med 3,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Trafikkvolumet for underveistjenesten målt i antall service units økte hittil i år med 8,4 prosent sammenlignet med i fjor. Siste 12 måneder er det i Avinors nettverk av lufthavner registrert en gjennomsnittlig regularitet på 99 prosent og en gjennomsnittlig punktlighet på 88 prosent. Oslo lufthavn er en sentral finansieringskilde for det øvrige lufthavnnettet i Norge. Lufthavnens inntjening er eksponert for konjunkturendringer og konkurranse fra andre lufthavner. Inntekter fra kommersielle tilbud på lufthavnene har en sentral betydning i konsernets finansiering. Endringer i rammebetingelsene rundt disse aktivitetene vil kunne få en vesentlig effekt på konsernets inntjening og finansielle verdi. Det benyttes finansielle sikringsinstrumenter til å begrense risiko knyttet til renter, valuta og kraftpriser. Ved plassering av konsernets overskuddslikviditet, vektlegges utsteders soliditet og plasseringens likviditet. Konsernets likviditetsbeholdning er plassert i bank på forhandlede vilkår. Det er uenighet mellom Forsvaret og Avinor om fordeling av kostnader ved lufthavner der partene har felles drift. Avinor har skjønnsmessig tatt høyde for dette i regnskapet. Begjæring om rettslig avtaleskjønn for fastsettelse av kjøpsbeløp eller årlig bruksvederlag for luftfartskritiske arealer som eies av Forsvaret ved Flesland og Værnes lufthavner er sendt til skjønnsretten for avgjørelse. Avgjørelsen er ventet i andre kvartal 2015 og kan ha betydelige finansielle konsekvenser for Avinor. 8

9 Som en konsekvens av Stortingsvedtaket om opprettelse av ny kampflybase for Forsvaret på Ørland, er Avinor i brev av fra Samferdselsdepartementet gitt i oppdrag å forberede overtagelse av ansvaret for flyplassdriften på Bodø lufthavn innen Finansielle premisser for overtagelse av driftsansvar, grunnarealer og annet teknisk utstyr fra Forsvaret er foreløpig ikke fastlagt. Styret legger til grunn at vedtaket om ny kampflybase ikke vil føre til en finansiell merbelastning for sivil luftfart. I pensjonsforliket i 2005 ble det bestemt at offentlig tjenestepensjon skal levealderjusteres og omfattes av nye regler for regulering av pensjon, men inneholdt ikke regler for samordning av tjenestepennsjonsytelsen og nye folketryger. Regelverket for samordningen er dermed ikke avklart og derfor ikke hensyntatt i regnskapet. Lufthavnene har utslippstillatelser som stiller krav om risikovurderinger for å identifisere mulige kilder for akutt forurensning med fare for skade på ytre miljø. Det arbeides løpende med å redusere risikoen for miljøskadelige hendelser, samtidig som at det drives en kartlegging og opprydding av tidligere forurensning. Det er avdekket miljøskadelige tilsetningsstoffer i brannskum som er spredt til naturmiljøet ved alle lufthavnene. Det arbeides med å avklare omfanget av tiltak som blir nødvendig å gjennomføre. Som grunnlag for dette arbeidet er det gjort risikovurderinger av mulige skader disse forurensningene har for menneskelig helse og naturmiljø. De økonomiske konsekvensene av dette arbeidet er avhengig av omfang av lokaliteter som det må gjøres tiltak på, samt myndighetskrav og tilgjengelige tiltaksmetoder. FRAMTIDSUTSIKTER På årsbasis forventes en økning i konsernets resultat etter skatt sammenlignet med På grunn av store utbyggingsprosjekter, har konsernet en negativ kontantstrøm før finansieringsaktiviteter. For å styrke konsernets kapitalstruktur, legges det til rette for salg av eiendommer rundt lufthavnene. Samferdselsdepartementet har i september 2014 bedt Avinor om å forberede overtagelse av ansvaret for flyplassdriften i Bodø fra Forsvaret innen , samt planlegge og forberede for ny lufthavn i Mo i Rana. Styret legger til grunn at finansielle premisser for disse endringene ikke medfører en merbelastning for den sivile luftfarten. Styret er opptatt av å sikre at Avinor bidrar til nasjonal og regional utvikling. Etterspørselen etter flyreiser innenriks og til og fra Norge øker. Avinors nettverksmodell sørger for at et forbedret rutetilbud kommer hele landet til gode. Det legges derfor til grunn at dagens høye aktivitets- og investeringsnivå videreføres på en bærekraftig måte for å ivareta samfunnsoppdraget. Oslo, 26. november 2014 Styret i Avinor AS 9

10 RESULTATREGNSKAP Avinor Konsern Resultatregnskap Avinor Konsern Resultatregnskap 3. kvartal Per 3. kvartal År MNOK Note kvartal Per 3. kvartal År MNOK Driftsinntekter Note Trafikkinntekter 1 420, , , , ,6 Driftsinntekter Andre driftsinntekter 1 498, , , , ,0 Trafikkinntekter 420,9 366, ,3 800, ,6 Sum driftsinntekter 2 919, , , , ,6 Andre driftsinntekter 1 498, , , , ,0 Driftskostnader Sum driftsinntekter 2 919, , , , ,6 Varekostnader 62,8 42,7 137,1 118,2 169,1 Driftskostnader Lønn- og andre personalkostnader 4,7 545,9 897, , , ,4 Varekostnader 62,8 42,7 137,1 118,2 169,1 Av- og nedskrivninger 4,6 331,2 336,6 983, , ,5 Lønn- og andre personalkostnader 4,7 545,9 897,1 077,5 470,7 406,4 Andre driftskostnader 4 848,1 765, , , ,1 Av- og nedskrivninger 4,6 331,2 336,6 983, , ,5 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 788, , , , ,1 Andre driftskostnader 4 848,1 765, , , ,1 Resultat Sum driftskostnader før verdiendringer før verdiendringer og andre tap/gevinster, og andre tap/gevinster, netto netto 1 131,5 788, ,7 041, ,3 942, ,3 873, ,5 358,1 Verdiendringer Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, og andre netto tap/gevinster, netto 1 131,5 2,5 718,7 8, ,3 (8,1) 1 588,3 2, ,5 0,1 Verdiendringer Driftsresultat og andre tap/gevinster, netto 1 134,0 2,5 727,4 8, ,2 (8,1) 1 590,7 2, ,6 0,1 Finansinntekter Driftsresultat 1 134,0 11,9 727,4 17, ,2 37, ,7 52, ,6 72,5 Finanskostnader 111,9 105,3 357,4 309,9 418,5 Finansinntekter 11,9 17,2 37,5 52,8 72,5 Finanskostnader Netto finansinntekt (kostnad) (100,0) 111,9 105,3 (88,1) (319,9) 357,4 (257,1) 309,9 (346,0) 418,5 Resultat Netto finansinntekt før skattekostnad (kostnad) 1 (100,0) 034,0 639,3 (88,1) 1 (319,9) 750,3 1 (257,1) 333,6 1 (346,0) 273,6 Skattekostnad Resultat før skattekostnad ,0 279,2 639,3 179, ,3 472, ,6 373, ,6 382,7 Skattekostnad Resultat etter skatt 5 754,8 279,2 460,2 179, ,6 472,7 959,8 373,8 890,9 382,7 Resultat etter skatt 754,8 460, ,6 959,8 890,9 Avinor AS Resultatregnskap Avinor AS Resultatregnskap 3. kvartal Per 3. kvartal År MNOK Note kvartal Per 3. kvartal År MNOK Driftsinntekter Note Trafikkinntekter 615,2 858, , , ,1 Driftsinntekter Andre driftsinntekter 693,6 725, , , ,9 Trafikkinntekter 615,2 858,5 186, , ,1 Sum driftsinntekter 1 308, , , , ,0 Andre driftsinntekter 693,6 725, , , ,9 Driftskostnader Sum driftsinntekter 1 308, , , , ,0 Varekostnader 43,8 29,1 91,7 82,8 112,5 Driftskostnader Lønn- og andre personalkostnader 7 231,6 760, , , ,9 Varekostnader 43,8 29,1 91,7 82,8 112,5 Av- og nedskrivninger 6 151,7 155,3 481,9 469,7 667,0 Lønn- og andre personalkostnader 7 231,6 760,4 501, ,1 860,9 Andre driftskostnader 580,8 536, , , ,2 Av- og nedskrivninger 6 151,7 155,3 481,9 469,7 667,0 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 007, , , , ,6 Andre driftskostnader 580,8 536, , , ,2 Resultat Sum driftskostnader før verdiendringer før verdiendringer og andre tap/gevinster, og andre tap/gevinster, netto netto 1 300,9 007, ,7 102, ,2 795, ,7 154, ,6 (55,6) Verdiendringer Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, og andre netto tap/gevinster, netto 300,9 6,4 102,4 5,4 450,2 (2,6) 154,2 4,5 (55,6) 7,3 Verdiendringer Driftsresultat og andre tap/gevinster, netto 307,3 6,4 107,8 5,4 447,6 (2,6) 158,7 4,5 (48,3) 7,3 Finansinntekter Driftsresultat 307,3 69,4 107,8 65,7 447,6 305,1 158,7 740,4 805,5 (48,3) Finanskostnader 112,2 66,6 333,2 198,5 275,9 Finansinntekter 69,4 65,7 305,1 740,4 805,5 Finanskostnader Netto finansinntekt (kostnad) 112,2 (42,8) 66,6 (0,9) 333,2 (28,1) 541,9 198,5 529,6 275,9 Resultat Netto finansinntekt før skattekostnad (kostnad) 264,5 (42,8) 106,9 (0,9) 419,5 (28,1) 700,6 541,9 481,3 529,6 Skattekostnad Resultat før skattekostnad 5 264,5 71,5 106,9 30,0 113,3 419,5 196,2 700,6 149,5 481,3 Skattekostnad Resultat etter skatt 5 193,0 71,5 76,9 30,0 306,2 113,3 504,4 196,2 331,8 149,5 Resultat etter skatt 193,0 76,9 306,2 504,4 331,8 Tallene for 2014 for Avinor AS er eksklusive Avinor Flysikring AS som er fisjonert ut som eget datterselskap av Avinor AS med regnskapsmessig virkning fra 1. juni 2014 Tallene for 2014 for Avinor AS er eksklusive Avinor Flysikring AS som er fisjonert ut som eget datterselskap av Avinor AS med regnskapsmessig 10 virkning fra 1. juni 2014

11 UTVIDET RESULTATREGNSKAP Avinor Konsern Utvidet resultatregnskap Morselskap Konsern År Per 3. kvartal Per 3. kvartal År MNOK ,8 504,4 306,2 Resultat etter skatt 1 277,6 959,8 890,9 Utvidet resultat: Poster som ikke reverserer i resultatet i senere perioder: 1 442, ,0 (786,8) Aktuarielle gevinster/tap på pensjonsforpliktelse (1 320,6) 1 470, ,0 (403,8) (326,0) 212,5 Skatteeffekt 356,6 (412,0) (475,4) (1,5) - Endring skattesats, effekt utsatt skattefordel/-forpliktelse - (2,0) Poster som kan reversere i resultatet i senere perioder: - - 3,1 Kontantstrømsikring (12,9) 31,8 33,4 - - (0,9) Skatteeffekt 3,5 (8,9) (9,4) 1 036,9 837,0 (572,1) Sum utvidet resultat etter skatt (973,4) 1 080, , , ,4 (265,9) Totalresultat 304, , ,5 Tilordnet: 1 368, ,4 (265,9) Aksjonær 304, , ,5 11

12 BALANSE Avinor Konsern Balanse Morselskap Konsern september 30. september MNOK Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 1 632, , ,0 Utsatt skattefordel , , ,0 31,4 35,1 - Andre immaterielle eiendeler 6 18,3 35,1 31, , , ,0 Sum Immaterielle eiendeler 1 941, , ,4 Varige driftsmidler 9 761, , ,3 Varige driftsmidler , , , , , ,9 Anlegg under utførelse , , , , , ,2 Sum varige driftsmidler , , ,7 Finansielle anleggsmidler 853,1 678, ,9 Investering i datterselskap , , ,3 Lån til foretak i samme konsern Derivater 1,0 7,8 7,5 30,2 45,4 45,4 Andre finansielle anleggsmidler 161,9 130,9 130, , , ,6 Sum finansielle anleggsnidler 162,9 138,7 138, , , ,8 Sum anleggsmidler , , ,4 Omløpsmidler 24,6 18,4 13,1 Varer 13,1 18,4 24, , , ,4 Fordringer 1 825, , , Derivater 7,1 0,1 3,9 644, , ,8 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 522, ,1 673, , , ,3 Sum omløpsmidler 3 368, , , , , ,1 SUM EIENDELER , , ,0 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 5 400, , ,1 Selskapskapital 5 400, , , , , ,4 Annen egenkapital 6 428, , , , , ,5 Sum egenkapital , , ,4 Avsetning for forpliktelser 2 018, , ,1 Pensjonsforpliktelser , , ,9 151,8 159,1 129,9 Annen forpliktelse 143,2 190,2 252, , , ,0 Sum avsetninger for forpliktelser 3 498, , ,8 Langsiktig gjeld Lån fra Staten , , ,4 18,2 18,2 12,0 Derivater 115,8 112,1 113, , , ,1 Annen langsiktig gjeld , , , , , ,1 Sum annen langsiktig gjeld , , ,7 Kortsiktig gjeld 800, , ,0 Sertifikatgjeld , ,0 800,0 247,7 339,4 142,0 Leverandørgjeld 372,5 573,5 481,7 2,4 131,1 2,4 Betalbar skatt 2,4 132,5 383,1 154,7 135,2 87,5 Skyldige offentlige avgifter 257,1 184,4 172,5 13,7 13,3 52,1 Derivater 57,7 17,9 22,6 405,6 3,2 3,7 Første års avdrag langsiktig gjeld 8 542,9 516,3 945, , , ,8 Annen kortsiktig gjeld 2 068, , , , , ,5 Sum kortsiktig gjeld 4 501, , , , , ,6 Sum gjeld , , , , , ,1 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,0 12

Sammen for framtidens luftfart

Sammen for framtidens luftfart årsrapport 2009 Sammen for framtidens luftfart Avinor bidrar til at rundt 40 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har

Detaljer

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli ÅRSRAPPORT 2010 Christian Berge STYRET I AVINOR Dag Hårstad Petter Jansen Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli Ingrid Synnøve Brendryen Oddbjørg A. Starrfelt Marianne Njåstein Torunn Sneltvedt

Detaljer

HEADER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 1

HEADER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 1 HEADER ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 1 INNHOLD 5 Konsernsjefens innledning 6 Årsberetningen 2014 18 Eierstyring og selskapsledelse 25 Hovedtall Avinor konsern 26 Resultatregnskap 27 Utvidet resultat

Detaljer

HEADER ÅRSRAPPORT 2013

HEADER ÅRSRAPPORT 2013 HEADER ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 HEADER Hvert år benytter omlag 48 millioner passasjerer Avinors flyplasser Avinor har ansvaret for omkring 730 000 flybevegelser per år Det er omlag 3300 ansatte

Detaljer

INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08

INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 ÅRSRAPPORT 06 INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Norske lufthavner 002 2006 i korte trekk 004 Hovedtall 2006 Avinor konsern 008 Styrets Årsberetning 2006 010 Årsregnskap 2006 022 Luftfartens miljøutfordringer

Detaljer

Lakselv lufthavn, Banak - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

Lakselv lufthavn, Banak - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn 2 2 DES2014 AVINOR Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge 2J-i4,) /c) q.5:132: g ; Vår ref. Vår dato: 14/03895 17.12.2014 Deres ref. 200500049-9/6023fTEH2 Deres dato: 07.06.2005 Vår saksbehandler:

Detaljer

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49 Årsrapport 03 Innhold Adm.direktør har ordet 4 Avinors lufthavner 5 Årsberetning 7 Hovedtall for konsernet 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 19 Revisjonsberetning 31 Sikker

Detaljer

Innhold. 2 Forord 3 Årsberetning. 17 Resultatregnskap 16 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 45 Revisors beretning

Innhold. 2 Forord 3 Årsberetning. 17 Resultatregnskap 16 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 45 Revisors beretning Årsrapport 2014 Innhold 2 Forord 3 Årsberetning 3 Oslo Lufthavn AS 5 Trafikk på OSL 2014 7 Sikkerhet, kvalitet, revisjoner og tilsyn 8 Ytre miljø 9 Ansatte og arbeidsmiljø 11 Utbygginger 12 Passasjerens

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter

Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter Årsberetning 2013 OSL ble kåret Europas mest punktlige flere ganger, til tross for utfordrende driftsforhold på grunn av utbygging. Innhold 3 Forord 4 Årsberetning 4 Oslo Lufthavn AS 6 Trafikk på OSL 2013

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Viktige hendelser 3 Konsernsjefens årsberetning 4 Årsoppgjøret Styrets beretning 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrøm 15 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning Årsberetning 2011 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Viktige hendelser 2011 Side 4 Administrerende direktørs beretning Side 5 Elektroniske tjenester 2011 Side 6 Styrets beretning

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

og noter 2014 Om NSB-konsernet Samfunnsbidraget Virksomhetsområdene Årsrapport

og noter 2014 Om NSB-konsernet Samfunnsbidraget Virksomhetsområdene Årsrapport Tall og noter 2014 NSB-Konsernet Resultatoppstilling Side 76 Balanse Side 77 Kontantstrømoppstilling Side 78 Egenkapitalutviklingen Side 79 Noter Side 80 1. Prinsippnoter for virksomheten i NSB-konsernet

Detaljer

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern gjensidige.no/banken Årsrapport 2009 Gjensidige Bank konsern Innhold SIDE INNHOLD 3 Årsberetning 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Andre resultatkomponenter 11 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2013 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2013 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2012. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Egenkapitaloppstilling 10 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer