Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /14"

Transkript

1 Avinor Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2011 Avinor Q /14

2 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS, Værnes Eiendom AS og Sola Hotel Eiendom AS. Antall ansatte er ca og årlige driftsinntekter utgjør i størrelsesorden 8 milliarder kroner. Konsernet har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner og flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Dette omfatter 46 lufthavner i Norge samt kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. 12 av lufthavnene drives i samarbeid med Forsvaret. Utover den flyoperative virksomheten, legges det til rette for en kommersiell inntjening gjennom flyplasshoteller, parkeringsanlegg, taxfreebutikker,servering og andre servicetilbud til flypassasjerene. Avinors hovedmål er å legge til rette for sikker, miljøvennlig og effektiv luftfart i alle deler av landet. Finansielt sett drives den totale virksomheten som én enhet der bedriftsøkonomisk lønnsomme lufthavner bidrar til å finansiere bedriftsøkonomisk ulønnsomme lufthavner. Flysikringstjenesten er selvfinansierende ved at tjenestene prises etter et kostprinsipp. Aksjene i Avinor AS er 100 prosent eiet av den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierstyring overfor Avinor, og fastsetter blant annet konsernets samfunnspålagte oppgaver, avkastningskrav og utbytte. I tillegg regulerer Samferdelsdepartementet luftfartsavgiftene. Samferdselsdepartementet er overordnet myndighet for norsk luftfart, og fastsetter også Luftfartstilsynets regelverk som har konsekvenser for Avinors drift. Avinors hovedkontor er i Oslo. Avinor Q /14

3 Finansiell delårsrapport per 1. kvartal 2011 HOVEDTREKK Flytrafikken i første kvartal viste en sterk vekst med 7,8 prosent økning i antall passasjerer, og 11,6 prosent økning i service units innenfor flysikringstjenesten. Den kommersielle forretningsutviklingen fortsetter meget positivt med en vekst i inntektene på 10,7 prosent. Inntektene fra den kommersielle virksomheten utgjorde 818,1 millioner kroner i første kvartal. Konsernet har et høyt investeringsnivå med hensyn til kapasitetsutvidelser, oppgraderinger og nye regulatoriske bestemmelser. Det er i første kvartal investert 324,4 millioner kroner i varige driftsmidler. Konsernets EBITDA-margin i første kvartal utgjorde 25,5 prosent som er en forbedring på 5,1 prosentpoeng fra tilsvarende regnskapsperiode i fjor. 1. KVARTAL MNOK Q Q Endring Driftsinntekter 1 885, ,3 9,5 % EBITDA 481,7 351,1 37,2 % Investeringer 324,4 431,9-24,9 % Kontantstrøm 22,2 (430,8) Tabell 1: Finansielle hovedtall 1. kvartal 2011 Resultat Konsernet hadde i første kvartal 2011 en god resultatutvikling med et resultat før av- og nedskrivninger og verdiendringer (EBITDA) på 481,7 millioner kroner, og et resultat før skatt på 102,7 millioner kroner. Dette er en betydelig resultatfremgang fra tilsvarende regnskapsperiode i fjor, og skyldes høy trafikkvekst både innenfor lufthavndriften og flysikringstjenesten. 1 EBITDA er definert som resultat før henholdsvis av- og nedskrivninger samt verdiendringer og andre tap/gevinster, netto. Investeringer er balanseførte investeringer i varige driftsmidler. Kontantstrøm er definert som kontantstrøm fra drift og investeringer før opptak av ny gjeld og andre finansieringsaktiviteter. I tillegg fortsetter konsernet sin kommersielle satsning på lufthavnene med en tilhørende god inntektsvekst. Trafikkutvikling Det reiste 9,7 millioner flypassasjerer over Avinors lufthavner i første kvartal, hvilket er en økning på 7,8 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Veksten i innenrikstrafikken var på 8,6 prosent mens utenlandstrafikken økte med 6,7 prosent. Helikoptertrafikken offshore viste en svak økning på 0,7 prosent. Innenriksmarkedet utgjør 67 prosent av det totale trafikkvolumet over Avinors lufthavner. 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 Terminalpassasjerer (mill.) Q1 Q2 Q3 Q Figur 1: Antall terminalpassasjerer OSL hadde den største trafikkveksten i første kvartal med en innlandsvekst på 10,9 prosent og en utenlandsvekst på 7,1 prosent. I første kvartal hadde OSL en innenlandsandel på 51 prosent. Passasjervolumet (inklusive offshore) fordeler seg på lufthavnene som følger: PAX 000s Q Q Endring OSL ,0 % Flesland ,7 % Sola ,8 % Værnes ,6 % Øvrige ,7 % Totalt ,8 % Tabell 2: Antall flypassasjerer 1. kvartal 2011 Antall flybevegelser i første kvartal økte med 2,8 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Antall flybevegelser økte i mindre omfang enn antall Avinor Q /14

4 passasjerer og gir et gjennomsnittlig høyere antall passasjerer per flybevegelse. Endringen reflekterer større fly og bedre kapasitetsutnyttelse i ruteproduksjonen. Flysikringstjenesten målt i antall service units 2 økte i første kvartal med 11,6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I tillegg til trafikk til og fra norske lufthavner, reflekterer den høye volumveksten økt internasjonal flytrafikk og overflyginger over norsk luftrom. Driftsinntekter Konsernets samlede driftsinntekter i første kvartal 2011 utgjorde 1885,4 millioner kroner som er en økning på 9,5 prosent fra tilsvarende rapporteringsperiode i fjor. Økningen er forårsaket av god trafikkvekst samt en fortsatt sterk kommersiell utvikling i produkter og tjenester ved lufthavnene. Kommersielle (ikke-luftfartsorienterte) inntekter utgjorde 818,1 millioner kroner i første kvartal, en økning på 10,7 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Driftsinntektene fordelte seg på virksomhetsområdene som følger: MNOK Q Q Endring Lufthavndrift 1 684, ,6 9,7 % Flysikringstjeneste 443,0 414,8 6,8 % Konsernposter (241,9) (228,1) Konsern 1 885, ,3 9,5 % Tabell 3: Driftsinntekter 1. kvartal 2011 EBITDA Resultat før av- og nedskrivninger og verdiendringer (EBITDA) i første kvartal utgjorde 481,7 millioner kroner sammenlignet med 351,1 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Konsernets EBITDA-margin ble styrket fra 20,4 prosent i fjor til 25,5 prosent i år. Samlede driftskostnader før av- og nedskrivninger og verdiendringer økte med 2,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Av- og nedskrivninger Av- og nedskrivninger utgjorde 280,6 millioner kroner i første kvartal, en økning på 9,0 prosent fra tilsvarende periode i Avskrivninger av varige driftsmidler øker som følge av konsernets høye investeringsaktivitet. Finansposter Konsernets netto finansresultat i første kvartal var minus 80,4 millioner kroner sammenlignet med minus 77,0 millioner kroner i tilsvarende periode i Resultatendringen skyldes i hovedsak forskjeller i balanseførte rentekostnader knyttet til investeringsprosjekter. Resultat etter skatt Med en skattesats på 28 prosent var resultat etter skatt i første kvartal 73,8 millioner kroner sammenlignet med 11,8 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Investeringer Balanseført tilgang til varige driftsmidler utgjorde i første kvartal 324,4 millioner kroner sammenlignet med 431,9 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Investeringene fordeler seg på virksomhetsområdene som følger: MNOK Q Andel Lufthavndrift 294,7 90,8 % Flysikringstjeneste 9,0 2,8 % Konsernfelles 12,5 3,8 % Konsernposter 8,2 2,5 % Konsern 324,4 100,0 % Tabell 4: Investeringer 1. kvartal 2011 Det er i første kvartal 2011 vedtatt et utbyggingsprosjektet for økt terminalkapasitet ved Oslo lufthavn, Gardermoen. Det er også vedtatt et forprosjekt for ny terminal ved Bergen lufthavn, Flesland. Kontantstrøm og kapitalforhold Per 31. mars 2011 utgjorde konsernets likviditetsreserve 3992,7 millioner kroner fordelt på 1592,7 millioner kroner i bankinnskudd og 2400,0 millioner kroner i ubenyttede trekkrettigheter. Konsernets kontantstrøm før finansieringsaktiviteter utgjorde 22,2 millioner kroner i første kvartal. Konsernets totalkapital utgjør 23,4 milliarder kroner med en egenkapitalandel på 47,3 prosent. Konsernets netto rentebærende gjeld utgjør 7075,7 millioner kroner. 2 Faktureringsenhet for underveistjenesten basert på flyvekt og fløyet distanse. Avinor Q /14

5 Risikoforhold I tillegg til operasjonell risiko, er Avinors virksomhet eksponert for risiko av politisk, regulatorisk, markedsmessig, finansiell og juridisk art. Operasjonelt er virksomheten fokusert på sikker trafikkavvikling med detaljert regelverk for, og aktiv håndtering av, tiltak som skal minimere risikoen for ulykker og alvorlige hendelser. Avinors virksomhet er karakterisert av omfattende investeringer i anleggsmessig infrastruktur med et levetidsperspektiv på flere tiår. I tillegg krever operativ drift og beredskap regulerte bemanningsnivåer. Virksomheten er derfor preget av en høy andel faste kapasitetskostnader som i liten grad varierer med volumendringer i flytrafikken, og som ikke raskt lar seg tilpasse reduksjoner i trafikkvolumet. Konsernets finansielle verdi er derfor følsom for trafikksvingninger, og det foreligger risiko for verdifall i forhold til konsernets balanseførte driftsmidler. Erfaringsmessig er det på lang sikt en høy korrelasjon mellom generell økonomisk utvikling (BNP) og etterspørsel etter flyreiser, mens det på kort sikt kan være store variasjoner. Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) står for om lag 50 prosent av konsernets driftsinntekter og en vesentlig del av konsernets driftsresultat. OSL er en sentral finansieringskilde for det øvrige lufthavnnettet i Norge. OSLs inntjening er eksponert for både konjunkturendringer og konkurranse fra lufthavner utenfor Avinorsystemet. Over 80 prosent av konsernets trafikkinntekter kommer fra de tre operatørene SAS, Norwegian og Widerøe. Konsernets inntjening er eksponert for eventuelle endringer i rutetilbud og produksjon hos disse selskapene. Konsernet har historisk hatt lave tap på fordringer. Hovedtyngden av konsernets fordringer er mot flyselskapene. En mindre del av fordringsmassen er sikret gjennom bankgarantier og/eller depositum. Inntekter fra kommersielle tilbud på lufthavnene har en sentral og økende betydning i konsernets inntjening. Endringer i rammebetingelsene rundt disse vil kunne ha en vesentlig negativ effekt på konsernets inntjening og finansielle verdi. Staten har definert Avinor som et selskap med sektorpolitiske mål. Dette innebærer blant annet at staten setter føringer for en rekke samfunnspålagte oppgaver inklusive drift av lokale lufthavner, beredskapsoppgaver og luftfartsavgifter. Avhengig av ulike politiske prioriteringer, kan dette forholdet medføre endringer knyttet til omfang og innretning av oppgavene. Den regulatoriske aktiviteten nasjonalt og internasjonalt er økende med omfattende krav blant annet innenfor safety, security og luftfartsavgifter. Det forventes fortsatt stor aktivitet på det regulatoriske området. Initiativ fra EU-kommisjonen vil ha sterke føringer på valg av tekniske løsninger og fremtidig organisering av flysikringstjenesten i Europa. Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko knyttet til valuta, renter og krafthandel. Konsernet har som policy ikke å ta vesentlig finansiell risiko, og skal kunne dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Det benyttes terminkontrakter for å begrense valutarisiko og for å dekke deler av konsernets fremtidige kraftforbruk. Konsernets langsiktige gjeld er eksponert for endringer i det langsiktige rentenivået da omlag halvparten av lånene er statslån hvor renten er knyttet til langsiktige statsobligasjonsrenter. En vesentlig del av låneporteføljen for øvrig har fast rente eller er rentesikret ved hjelp av finansielle instrumenter. Ved plassering av konsernets overskuddslikviditet vektlegges utsteders soliditet og plasseringens likviditet foran avkastning. Konsernets likviditet er plassert i bank på forhandlede vilkår. Det er etablert en avtale mellom Forsvaret og Avinor som regulerer forholdet mellom de to aktørene fra og med Avtalen ble undertegnet Avtalen legger opp til at det skal etableres lokale avtaler og en flysikringsavtale mellom Forsvaret og Avinor innen seks måneder etter at avtalen er underskrevet. Videre arbeides det med problemstillinger knyttet til at det skal avholdes skjønn for å fastsette betaling for kjøp av rullebanearealene med mer på Flesland og Værnes lufthavner eller alternativt fastsette årlig bruksvederlag. Skjønn kan også bli aktuelt for fastsettelse av vederlag for bruk av Forsvarets grunnareal på Andøya, Bardufoss og i Bodø. Det er usikkerhet knyttet til fastsettelsen av størrelsen på disse vederlagene. De finansielle konsekvensene av skjønn knyttet til verdsettelse av rullebanearealer med mer er usikre, og vil bli regnskapsmessig innarbeidet når det foreligger endelige konklusjoner og vedtak. Avinor Q /14

6 Forsvarsdepartementet gjennomfører for tiden en utredning knyttet til valg av base for nye kampfly. Avinor er i den anledning gitt i oppdrag å beskrive konsekvensene for sivil luftfart av Forsvarets lokaliseringsalternativer. Den endelige beslutningen kan ha finansielle konsekvenser for Avinors drift. Lufthavnene har utslippstillatelser som stiller krav til miljørisikovurderinger for å identifisere potensielle kilder for akutt forurensning med fare for skade på ytre miljø. Det ble i 2010 startet et prosjekt som skal bidra til å redusere risikoen for miljøskadelige hendelser, samt kartlegge og rydde opp tidligere forurensning. Kartleggingen vil gi grunnlag for å estimere eventuelle fremtidige utgifter knyttet til opprydding samt fremtidig investeringsbehov. Fremtidsutsikter På årsbasis forventes økt trafikkvolum og økte driftsinntekter sammenlignet med Justert for engangseffekter i 2010 (justerte pensjonsforpliktelser knyttet til pensjonsreformen), forventes det en styrket EBITDA-margin og en resultatfremgang sammenlignet med fjoråret. Den sterke trenden forventes også på lang sikt. Veksten i flytrafikken vil i hovedsak komme rundt de store byene, og i særlig grad i østlandsområdet. OSL forventes å ta en økende andel av Avinors totale trafikkvolum i de kommende årene. Konsernet viderefører et omfattende oppgraderingsprogram med høye årlige investeringer. Det forventes derfor en fortsatt negativ kontantstrøm før opptak av nye lån og annen finansiering. Konsernets inntjening, investeringsplaner og øvrige finansielle rammebetingelser følges opp løpende. Konsernet fører en aktiv dialog med eier omkring disse spørsmålene. Oslo, 12. mai 2011 Styret i Avinor AS Avinor Q /14

7 Avinor Konsern Balanse Morselskap Konsern mars 31.mars MNOK Note EIENDELER Anleggsmidler 1 954, , ,6 Utsatt skattefordel , , ,8 47,8 57,1 44,7 Andre immaterielle eiendeler 44,7 57,1 47, , , ,2 Varige driftsmidler , , ,3 17,0 14,5 11,7 Derivater 11,7 14,5 17, , , ,0 Andre finansielle anleggsmidler 14,2 18,5 12, , , ,2 Sum anleggsmidler , , ,3 Omløpsmidler 1 073, , ,3 Fordringer og periodiseringer 1 037, , ,8 16,7 1,9 0,1 Derivater 1,8 2,0 25, , , ,6 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 592, , , , , ,0 Sum omløpsmidler 2 631, , , , , ,2 SUM EIENDELER , , ,1 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 5 400, , ,1 Innskutt egenkapital 5 400, , , , , ,1 Fri egenkapital 5 690, , , , , ,2 Sum egenkapital , , ,0 Avsetning for forpliktelser 1 614, , ,9 Pensjonsforpliktelser 1 923, , ,1 23,1 33,0 23,1 Annen forpliktelse 23,9 33,8 23, , , ,0 Sum avsetninger for forpliktelser 1 947, , ,0 Langsiktig gjeld Lån fra Staten , , ,5 14,2 12,6 9,1 Derivater 51,4 68,2 76, , , ,0 Annen langsiktig gjeld , , , , , ,1 Sum annen langsiktig gjeld 8 196, , ,5 Kortsiktig gjeld - 1,1 2,6 Derivater 3,0 1, , , ,3 Annen kortsiktig gjeld , , , , , ,9 Sum kortsiktig gjeld 2 195, , , , , ,0 Sum gjeld , , , , , ,2 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,1 Avinor Q /14

8 Avinor Konsern Resultatregnskap MNOK Note Driftsinntekter 1. kvartal Trafikkinntekter 1 067,3 983, ,2 Andre driftsinntekter 818,1 739, ,6 Sum driftsinntekter 1 885, , ,8 Driftskostnader Varekostnader 19,5 16,7 160,6 Lønn- og andre personalkostnader 750,1 729, ,7 Av- og nedskrivninger 280,6 257, ,1 Andre driftskostnader 634,1 625, ,8 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 684, , ,2 Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 201,1 93, ,6 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto (18,0) - 36,2 Driftsresultat 183,1 93, ,8 Finansinntekt (kostnad), netto (80,4) (77,0) (325,6) Resultat før skattekostnad 102,7 16, ,2 Skattekostnad 6 28,9 4,8 411,1 Resultat etter skatt 73,8 11, ,1 År Avinor AS Resultatregnskap MNOK Note Driftsinntekter 1. kvartal Trafikkinntekter 683,8 629, ,1 Andre driftsinntekter 442,6 410, ,4 Sum driftsinntekter 1 126, , ,5 Driftskostnader Varekostnader 10,4 7,6 117,0 Lønn- og andre personalkostnader 632,4 612, ,2 Av- og nedskrivninger 138,8 125,7 541,4 Andre driftskostnader 420,2 418, ,0 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 201, , ,6 Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto (75,4) (123,7) 209,9 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto (13,5) (1,7) 19,2 Driftsresultat (88,9) (125,4) 229,1 Finansinntekt (kostnad), netto (1,9) 8,2 944,9 Resultat før skattekostnad (90,8) (117,2) 1 174,0 Skattekostnad 6 (25,4) (32,8) 341,9 Resultat etter skatt (65,4) (84,4) 832,1 År Avinor Q /14

9 Avinor Konsern Oppstilling av Totalresultat År Morselskap 1.kvartal MNOK ,1 (84,4) (65,4) Resultat etter skatt 73,8 11, ,1 Andre inntekter, kostnader og verdiendringer direkte innregnet i egenkapital Konsern 1.kvartal -180,3 - - Aktuarielle gevinster/tap på pensjonsforpliktelse ,7 50,5 - - Skatteeffekt ,8-5,2 (3,5) 5,0 Kontantstrømsikring 24,1 (22,2) -32,0 1,5 1,0 (1,4) Skatteeffekt (6,7) 6,2 9,0 Sum regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer (133,6) (2,5) 3,6 17,4 (16,0) (120,0) direkte innregnet i egenkapital 698,5 (86,9) (61,8) Totalresultat 91,2 (4,2) 888,1 År Tilordnet: 698,5 (86,9) (61,8) Aksjonær 91,2 (4,2) 888,1 Avinor Konsern Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital MNOK Aksjekapital Overkursfond ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1-215, , ,9 Totalresultat (16,0) 11,8 (4,2) Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1-199, , ,7 Annen Egenkapital ,1-95, , ,0 Totalresultat 17,4 73,8 91,2 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1-112, , ,2 Avinor AS Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital MNOK Aksjekapital Overkursfond ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1-203, , ,5 Totalresultat (2,5) (84,4) (86,9) Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1-201, , ,6 Annen Egenkapital ,1-70, , ,0 Totalresultat 3,6 (65,4) (61,8) Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1-73, , ,2 Avinor Q /14

10 Avinor Konsern Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern År 1.kvartal 1.kvartal År MNOK Kontantstrøm fra driften 1 174,0 (117,2) (90,8) Resultat før skatt 102,7 16, ,2 (136,1) (115,4) (68,0) Betalte skatter (75,1) (154,4) (150,0) 19,5-1,5 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler (1,5) - 21,8 541,4 125,7 138,8 Ordinære avskrivninger 280,6 257, ,1 (1 043,9) 131,5 295,7 Øvrige endringer 135,6 68,0 22,4 554,9 24,6 277,2 Netto kontantstrøm fra driften 442,3 187, ,5 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (1 269,8) (323,9) (247,0) Investeringer i varige driftsmidler (420,1) (618,5) (2 176,7) 50,0 - - Offentlig tilskudd ,0 3,7 - - Salg av varige driftsmidler (salgssum) 3,0 0,5 4,9 0,1 (0,2) - Endring i andre investeringer - (0,2) 0,2 (1 216,0) (324,1) (247,0) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (417,1) (618,2) (2 121,6) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 10,0-7,5 Opptak av gjeld 37,5 190,0 395, Konserninternt utlån (4,7) - (1,0) Nedbetaling av gjeld (13,3) (6,8) (61,6) (109,1) (6,6) (11,5) Betalte renter (27,1) (22,0) (463,2) 906,0 - - Netto konsernbidrag/utbytte ,2 (6,6) (5,0) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (2,9) 161,2 (129,8) Netto endring kontanter, kontantekvivalenter 141,1 (306,1) 25,2 22,3 (269,3) 152,1 og benyttede trekkrettigheter i perioden Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede 1 354, , , , , ,3 trekkrettigheter periodestart Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede 1 495, , , , , ,4 trekkrettigheter periodeslutt Avinor Q /14

11 Avinor Konsern Noter Note 1 - Generell informasjon Avinor AS og dets datterselskaper (samlet konsernet) skal eie, drive og utvikle luftfartsanlegg ved å legge til rette for sikker og effektiv luftfart, yte tjenester innen samme område og annen virksomhet som bygger opp under foretakets hovedvirksomhet, herunder kommersiell utvikling av virksomheten og lufthavnområdene. Avinor konsernet har hovedkontor i Oslo. Delårsregnskapet for 1. kvartal 2011 ble vedtatt av styret den 12. mai Delårsregnskapet er ikke revidert. Note 2 - Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Morselskapsregnskapet og konsernregnskapet per 1. kvartal 2011, avsluttet 31. mars 2011, er utarbeidet etter regnskapsprinsippene i International Financial Reporting Standards (IFRS) og består av Avinor AS og dets datterselskaper. Delårsregnskapet avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Delårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med morselskapets og konsernets årsregnskap for Det er benyttet samme prinsipper ved utarbeidelse av delårsregnskapet som ved utarbeidelse av årsregnskapet. Note 3 - Segmentinformasjon Avinor Konsern Regionale Oslo Store og lokale Felles/ Konsern Avinor MNOK lufthavn lufthavner lufthavner Flysikring ufordelt eliminering Konsern Per 1. kvartal 2011: Luftfartsinntekter 383,5 277,7 185,3 220, ,3 Andre driftsinntekter 506,3 195,0 89,0 27,5 0,3 818,1 Konserninterne inntekter 17,5 21,4 8,6 194,7 207,0 (449,2) - Sum driftsinntekter 907,3 494,1 282,9 443,0 207,3 (449,2) 1 885,4 Lønn- og andre personalkostnader 117,7 71,5 184,6 312,8 63,5 750,1 Av- og nedskrivninger 128,2 47,4 73,5 20,3 6,8 276,2 Andre driftskostnader 247,4 106,8 183,1 77,0 57,3 671,6 Konserninterne kostnader 154,2 91,2 152,9 31,0 19,9 (449,2) - Sum driftskostnader 647,5 316,9 594,1 441,1 147,5 (449,2) 1 697,9 Enhetsresultat 259,8 177,2 (311,2) 1,9 59,8-187,5 Konsernjust. avskrivninger (a) 41,3 (16,5) (28,9) (0,3) (4,4) Konsernintern festeavgift (b) 93,8 (93,8) - Driftsresultat 394,9 160,7 (340,1) 1,9 (34,3) - 183,1 Varige driftsmidler * 7 051, , ,2 569,3 140, ,8 Per 1. kvartal 2010: Luftfartsinntekter 353,7 254,0 169,3 206,4-983,3 Andre driftsinntekter 461,8 173,2 78,2 25,6 0,2 739,0 Konserninterne inntekter 16,8 20,3 8,3 182,8 150,5 (378,6) 0,0 Sum driftsinntekter 832,3 447,5 255,8 414,8 150,7 (378,6) 1 722,3 Lønn- og andre personalkostnader 116,6 66,3 190,0 309,7 46,5 729,2 Av- og nedskrivninger 119,4 41,3 68,9 17,8 5,7 253,1 Andre driftskostnader 232,7 101,1 179,3 79,8 49,2 642,0 Konserninterne kostnader 148,9 75,9 127,5 17,3 9,1 (378,6) 0,0 Sum driftskostnader 617,6 284,6 565,7 424,5 110,6 (378,6) 1 624,3 Enhetsresultat 214,7 162,9 (309,9) (9,7) 40,0-98,0 Konsernjust. avskrivninger (a) 41,2-16,5-28,9 0,0-0,3 (4,4) Konsernintern festeavgift (b) 93,8 (93,8) - Driftsresultat 349,7 146,5 (338,8) (9,7) (54,0) - 93,6 Varige driftsmidler * 6 776, , ,5 369,3 123, ,3 (a) Konsernjustering som følge av vurdering av åpningsbalanse per til IFRS. (b) Konsernintern festeavgift for grunn Gardermoen tilgodeses Oslo Lufthavn AS i segmentrapporteringen. * Varige driftsmidler er her inklusiv andre immaterielle eiendeler og eksklusiv anlegg under utførelse Avinor Q /14

12 Avinor Konsern Noter Note 4 - Varige driftsmidler og andre immaterielle eiendeler MNOK Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Morselskap Anlegg under utførelse Sum Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Konsern Anlegg under utførelse Per 1. kvartal 2010 Balanseført verdi , , , ,0 60, , , ,8 Tilgang - 134,3 195,0 329,3-195,1 431,9 627,0 Avgang ,3 134, ,1 195,1 Periodens avskrivninger 3,1 122,6-125,7 3,1 254,4-257,5 Balanseført verdi , , , ,3 57, , , ,2 Sum Per 1. kvartal 2011 Balanseført verdi , , , ,2 47, , , ,1 Tilgang - 105,5 175,2 280,7-146,4 324,4 470,8 Avgang - 1,7 105,5 107,2-1,7 146,4 148,1 Periodens avskrivninger 3,1 135,7-138,8 3,1 277,5-280,6 Balanseført verdi , , , ,9 44, , , ,2 Beregning av gjenvinnbart beløp Det vises til årsregnskapet for Det er ikke inntruffet forhold som medfører en vesentlig endring i gjenvinnbart beløp. Note 5 - Lån Morselskap 31.mars Konsern 31.mars MNOK Langsiktige lån 1 591, , , ,9 Kortsiktige lån 4,7 0,9 523,5 46,1 Sum 1 595, , , ,0 Lånebevegelser per 1. kvartal Balanseført verdi , , , ,0 Opptak av lån 7,5-37,5 190,0 Nedbetaling av lån (1,0) - (13,3) (6,8) Verdiendring lån (0,2) 12,8 (0,2) 12,8 Balanseført verdi , , , ,0 Avinor Q /14

13 Avinor Konsern Noter Note 5 - Lån forts Likviditetsreserve Morselskap 31.mars Konsern 31.mars MNOK Kontanter og bankinnskudd 1 520, , , ,0 Trekkrettighet bank (ubruk kassekreditt) 300,0 300,0 300,0 300,0 Trekkfasilitet 2 000, , , ,0 Statlig trekkrettighet ,0 100,0 Sum likviditetsreserve 3 820, , , ,0 Konsernet har tilstrekkelig handlingsrom hva gjelder overholdelse av covenants på eksisterende lån samt tilstrekkelig likviditetsreserve til å gjennomføre planlagte investeringer innværende år. Note 6 - Skatt Skattekostnaden er beregnet ved å benytte skattesats som forventet for årsresultatet. Avinor Q /14

14 Avinor AS Org.nr Konsernstab økonomi/finans Dronning Eufemias gate Oslo Postboks Gardermoen Avinor Q /14

Avinor Finansiell delårsrapport

Avinor Finansiell delårsrapport Avinor Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2011 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2010 Avinor Q3 2010 1/14 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 2. kvartal Avinor Q /16

Avinor Finansiell delårsrapport. 2. kvartal Avinor Q /16 Avinor Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2010 Avinor Q2 2010 1/16 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012

AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012 1 AVINOR Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse Hovedtall konsern side 3 Styrets rapport side 4 Balanse side 9 Resultatregnskap side 10 Oppstilling totalresultat side 11 Oppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 2. kvartal 2007 per

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /15

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /15 Avinor Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2010 Avinor Q1 2010 1/15 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstilling 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Finansiell delårsrapport

Finansiell delårsrapport Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2012 2 1 om avinor Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2009 1/15

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2009 1/15 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2009 1/15 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling

Detaljer

Finansiell delårsrapport

Finansiell delårsrapport Finansiell delårsrapport 1 kvartal 2013 1 om avinor Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2009 1/16

Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2009 1/16 Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2009 1/16 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling over

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005 Finansiell delårsrapport for 2005 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 17

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 17

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT Vedi% `;#1 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013 Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjona1 flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 2 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 3 AVINOR INNHOLD Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2017

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2017 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2017 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 2 AVINOR INNHOLD Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2017

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2017 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2017 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 2. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 2. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Styrets erklæring 9 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstilling 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 4. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 4. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstilling 14 Kontantstrømoppstilling 15

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

FINANSI DELÅRS 4. KVARTAL20

FINANSI DELÅRS 4. KVARTAL20 FINANSI DELÅRS 4. KVARTAL20 Hovectarl konsern 4 Styrets rapport 5 ResuEtatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Ba[anse 14 Egenkap[taloppstillitng 15 KontantstromoppsfilEing 16 Noter 17 2 AVI\ R Avinor har to

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstilling 14 Kontantstrømoppstilling 15

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2010

Kvartalsrapport juli september 2010 Kvartalsrapport juli september 2010 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2010 3.kv. 2009 Pr. 3.kv. 2010 Pr. 3.kv. 2009 Salgsinntekter 419,7 395,6 1 283,0 1 212,7 EBITDA 29,2 29,2 62,7 46,8 Driftsresultat 13,5 14,2

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta Halvår rsrapp alvårsport rapport Pr. arta Pr. 2. al artal 21 et 1. halvår 21 Omsetningen i første halvår 21 var på 1 788 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 653 MNOK i første halvår 29. EBITDA i første

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2012

Kvartalsrapport januar mars 2012 Kvartalsrapport januar mars 2012 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2012 1.kv. 2011 Salgsinntekter 486,3 478,5 EBITDA 26,4 21,0 Driftsresultat 10,2 5,0 Netto finans (7,4) (4,6) Resultat før skatt 2,8 0,5 Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer