Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010"

Transkript

1 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2010 Avinor Q /14

2 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS, Værnes Eiendom AS og Sola Hotel Eiendom AS. Antall ansatte er ca og årlige driftsinntekter utgjør i størrelsesorden 8 milliarder kroner. Konsernet har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner og flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Dette omfatter 46 lufthavner i Norge samt kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. 12 av lufthavnene drives i samarbeid med Forsvaret. Utover den flyoperative virksomheten, legges det til rette for en kommersiell inntjening gjennom flyplasshoteller, parkeringsanlegg, taxfreebutikker,servering og andre servicetilbud til flypassasjerene. Avinors hovedmål er å legge til rette for sikker, miljøvennlig og effektiv luftfart i alle deler av landet. Finansielt sett drives den totale virksomheten som én enhet der bedriftsøkonomisk lønnsomme lufthavner bidrar til å finansiere bedriftsøkonomisk ulønnsomme lufthavner. Flysikringstjenesten er selvfinansierende ved at tjenestene prises etter et kostprinsipp. Aksjene i Avinor AS er 100 prosent eiet av den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierstyring overfor Avinor, og fastsetter blant annet konsernets samfunnspålagte oppgaver, avkastningskrav og utbytte. I tillegg regulerer Samferdelsdepartementet luftfartsavgiftene. Samferdselsdepartementet er overordnet myndighet for norsk luftfart, og fastsetter også Luftfartstilsynets regelverk som har konsekvenser for Avinors drift. Avinors hovedkontor er i Oslo. Avinor Q /14

3 Finansiell delårsrapport per 3. kvartal 2010 HOVEDTREKK Flytrafikken i tredje kvartal har vist en sterk vekst med 9,1 prosent økning i antall passasjerer, og 8,2 prosent vekst i service units innenfor flysikringstjenesten. Den kommersielle forretningsutviklingen fortsetter meget positivt med en vekst i inntektene på nær 6 prosent hittil i år. Inntektene fra den kommersielle virksomheten utgjorde 2,5 milliarder kroner i årets første ni måneder. Konsernet har et fortsatt høyt aktivitetsnivå med hensyn til kapasitetsutvidelser, oppgraderinger og tilpasning til nye regulatoriske bestemmelser for flysikkerheten. Det er per tredje kvartal investert i nivå 1,6 milliarder kroner i varige driftsmidler. Konsernets EBITDA-margin per tredje kvartal utgjorde 33,6 prosent som er en forbedring på 0,8 prosentpoeng fra tilsvarende regnskapsperiode i fjor. Som en følge av den høye investeringsaktiviteten, var konsernets kontantstrøm før opptak av ny gjeld minus 119 millioner kroner. 3. KVARTAL holdsvis 9,1 prosent og 3,0 prosent i tredje kvartal sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. For Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) økte antall passasjerer med 9,6 prosent og flybevegelser med 3,5 prosent. Flysikringstjenesten hadde en trafikkvekst på 8,2 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Som en følge av den sterke trafikkveksten i tredje kvartal, økte konsernets driftsinntekter med 9,7 prosent. Driftskostnader eksklusive av- og nedskrivninger og verdiendringer økte med 5,0 prosent i samme periode. Som en følge av høye investeringer i varige driftsmidler, økte av- og nedskrivninger med 18,4 prosent i tredje kvartal sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Konsernets netto finansresultat i tredje kvartal var minus 82,7 millioner kroner sammenliknet med med minus 75,3 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Resultatendringen skyldes hovedsakelig økt netto rentebærende gjeld i konsernet. Konsernets resultat etter skatt i tredje kvartal utgjorde 347,4 millioner kroner sammenliknet med 285,0 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. MNOK Q Q Endring Driftsinntekter 2 171, ,6 9,7 % EBITDA 855,4 726,3 17,8 % Investeringer 538,2 527,3 2,1 % Kontantstrøm 333,0 203,0 Tabell 1: Finansielle hovedtall 3. kvartal 2010 Konsernet hadde i tredje kvartal en EBITDA på 855,4 millioner kroner som er en økning på nær 18 prosent sammenliknet med tredje kvartal Flytrafikken målt i antall passasjerer og flybevegelser økte på konsernbasis med hen- 1 EBITDA er definert som resultat før henholdsvis av- og nedskrivninger samt verdiendringer og andre tap/gevinster, netto. Investeringer er balanseførte investeringer i varige driftsmidler. Kontantstrøm er definert som kontantstrøm fra drift og investeringer før opptak av ny gjeld og andre finansieringsaktiviteter. PER 3. KVARTAL 2010 MNOK M M Endring Driftsinntekter 5 804, ,7 5,3 % EBITDA 1 952, ,0 8,1 % Investeringer 1 552, ,6 0,2 % Kontantstrøm (118,6) (390,9) Tabell 2: Finansielle hovedtall per 3. kvartal 2010 Trafikkutvikling Det reiste 29,5 millioner flypassasjerer over Avinors lufthavner i årets første ni måneder, hvilket er en økning på 3,4 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Vulkanutbruddet ved Eyjafjallajökull på Island i april i år har påvirket trafikktallene i negativ retning. Justert for effekten av vulkanutbruddet, er trafikkveksten på konsernbasis i nivå seks prosent over tilsvarende periode i fjor, mens OSL ligger i nivå åtte prosent over tilsvarende periode i fjor. Avinor Q /14

4 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 Terminalpassasjerer (mill.) Q1 Q2 Q3 Q Figur 1: Antall terminalpassasjerer Passasjervolumet fordeler seg på resultatenhetene som følger: PAX 000s M M Endring OSL ,6 % Store lufthavner ,1 % Regionale/lokale ,5 % Konsern ,4 % Tabell 3: Antall passasjerer per 3. kvartal Antall flybevegelser per tredje kvartal er redusert med 0,4 prosent fra tilsvarende periode i fjor og reflekterer dels en justering av flyselskapenes produksjon (høyere kabinfaktor) og dels bruk av større fly (flere flyseter per avgang) Flybevegelser (000) Q1 Q2 Q3 Q4 Figur 2: Antall flybevegelser Flysikringstjenesten målt i antall service units 2 har per tredje kvartal hatt en trafikkvekst på 4,4 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Driftsinntekter Konsernets samlede driftsinntekter per tredje kvartal 2010 utgjorde 5804,4 millioner kroner 2 Faktureringsenhet for underveistjenesten basert på flyvekt og fløyet distanse. som er en økning på 5,3 prosent fra tilsvarende rapporteringsperiode i fjor. Driftsinntektene fordelte seg på virksomhetsområdene som følger: MNOK M M Endring Lufthavndrift 5 172, ,1 4,8 % Flysikringstjeneste 1 316, ,5 4,2 % Andre tjenester 454,4 331,5 37,1 % Konserninternt (1 138,7) (1 017,4) Konsern 5 804, ,7 5,3 % Tabell 4: Driftsinntekter per 3. kvartal 2010 Økningen i driftsinntektene er forårsaket av den høye trafikkveksten samt en fortsatt sterk kommersiell utvikling i produkter og tjenester ved lufthavnene. EBITDA EBITDA per tredje kvartal 2010 utgjorde 1952,1 millioner kroner sammenliknet med 1806,0 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. EBITDA fordelte seg på virksomhetsområdene som følger: MNOK M M Endring Lufthavndrift 1 924, ,7 8,0 % Flysikringstjeneste 161,7 128,7 25,6 % Andre tjenester (134,1) (104,4) Konsern 1 952, ,0 8,1 % Tabell 5: EBITDA per 3. kvartal 2010 Samlede driftskostnader før av- og nedskrivninger og andre tap/gevinster per tredje kvartal økte med 3,9 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Konsernets EBITDA-margin utgjorde 33,6 prosent som er en økning på 0,8 prosentpoeng fra tilsvarende regnskapsperiode i fjor. Av- og nedskrivninger Av- og nedskrivninger utgjorde 803,4 millioner kroner per tredje kvartal, en økning på 12,8 prosent fra tilsvarende periode i Avskrivninger av varige driftsmidler øker som en følge konsernets høye investeringsaktivitet samt økt grad av ferdigmeldte prosjekter. Finansposter Konsernets netto finansresultat per tredje kvartal var minus 242,8 millioner kroner sammenliknet med minus 250,4 millioner kroner i tilsvarende periode i Resultatendringen skyldes hovedsakelig kostnader i forbindelse med tilrettelegging av nye Avinor Q /14

5 obligasjonslån belastet i tilsvarende regnskapsperiode i fjor samt økte aktiverte rentekostnader. Videre hadde konsernet tilsvarende periode i 2009 tap ved realisering av finansielle kontrakter. Resultat etter skatt Med en skattesats på 28 prosent, var resultat etter skatt per tredje kvartal 654,6 millioner kroner sammenliknet med 595,1 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Investeringer Balanseført tilgang til varige driftsmidler utgjorde per tredje kvartal 1552,7 millioner kroner sammenliknet med 1549,8 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Investeringene fordeler seg på virksomhetsområdene som følger: MNOK M Andel Lufthavndrift 1 428,5 92,0 % Flysikringstjeneste 64,5 4,2 % Konsernfelles 25,2 1,6 % Konsernposter 34,5 2,2 % Konsern 1 552,7 100,0 % Tabell 6: Investeringer per 3. kvartal 2010 OSL Terminal 2 Forprosjekt og øvrig beslutningsgrunnlag for utvidelse av terminalkapasiteten ved OSL er fullført. Konsekvensutredning ble endelig godkjent av Ullensaker kommune 10. mai Prosjektet avventer Samferdselsdepartementets behandling av konsesjonssøknad. Kontantstrøm og kapitalforhold Per 30. september 2010 utgjorde konsernets likviditetsreserve 3833,0 millioner kroner fordelt på 1433,0 millioner kroner i bankinnskudd og 2400,0 millioner kroner i ubenyttede trekkrettigheter. Konsernets kontantstrøm før finansieringsaktiviteter utgjorde minus 118,6 millioner kroner per tredje kvartal. Konsernets totalkapital utgjør 23,2 milliarder kroner med en egenkapitalandel på 46,3 prosent. Konsernets netto rentebærende gjeld fratrukket bankinnskudd utgjør 7152,1 millioner kroner og er økt med 270,4 millioner kroner siden årsskiftet. Risikoforhold I tillegg til operasjonell risiko, er Avinors virksomhet eksponert for risiko av politisk, regulatorisk, markedsmessig, finansiell og juridisk art. Operasjonelt er virksomheten sterkt fokusert på en sikker trafikkavvikling med detaljerte retningslinjer for, og aktiv håndtering av, tiltak som skal minimere risikoen for ulykker og alvorlige hendelser. Avinors virksomhet er karakterisert av omfattende investeringer i anleggsmessig infrastruktur med et levetidsperspektiv på flere tiår. I tillegg krever operativ drift og beredskap regulerte bemanningsnivåer. Virksomheten er derfor preget av en høy andel faste kapasitetskostnader som i liten grad varierer med volumendringer i flytrafikken, og som ikke raskt lar seg tilpasse reduksjoner i trafikkvolumet. Konsernets finansielle verdi er derfor følsom for trafikksvingninger, og det foreligger risiko for verdifall i forhold til konsernets balanseførte driftsmidler. Erfaringsmessig er det på lang sikt en høy korrelasjon mellom generell økonomisk utvikling (BNP) og etterspørsel etter flyreiser, mens det på kort sikt kan være store avvik. Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) står for om lag 50 prosent av konsernets driftsinntekter og en vesentlig del av konsernets driftsresultat. OSL er en sentral finansieringskilde for det øvrige lufthavnnettet i Norge. OSLs inntjening er eksponert for både konjunkturendringer og konkurranse fra lufthavner utenfor Avinorsystemet. Over 80 prosent av konsernets trafikkinntekter kommer fra de tre operatørene SAS, Norwegian og Widerøe. Konsernets inntjening er eksponert for eventuelle endringer i rutetilbud og produksjon hos disse selskapene. Konsernet har historisk hatt lave tap på fordringer. Hovedtyngden av konsernets fordringer er mot flyselskapene. En mindre del av fordringsmassen er sikret ved hjelp av bankgarantier og/eller depositum Inntekter fra kommersielle tilbud ved lufthavnene har en sentral og økende betydning i konsernets inntjening. Endringer i rammebetingelsene rundt disse vil kunne ha en vesentlig negativ effekt på konsernets inntjening og finansielle verdi. Staten har definert Avinor som et selskap med sektorpolitiske mål. Dette innebærer blant annet at staten setter føringer for en rekke samfunnspålagte oppgaver inklusive drift av lokale lufthavner, beredskapsoppgaver og luftfartsavgifter. Avhengig av ulike politiske prioriteringer, kan dette forholdet medføre usikkerhet knyttet til omfang og innretning av oppgavene. Avinor Q /14

6 Den regulatoriske aktiviteten nasjonalt og internasjonalt er økende med omfattende krav blant annet innenfor safety, security og luftfartsavgifter. Det forventes fortsatt stor aktivitet på det regulatoriske området. Initiativ fra EU-kommisjonen vil ha sterke føringer på valg av tekniske løsninger og fremtidig organisering av flysikringstjenesten i Europa. Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko knyttet til valuta, renter og krafthandel. Konsernet har som policy ikke å ta vesentlig finansiell risiko, og skal kunne dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Det benyttes terminkontrakter for å begrense valutarisiko og for å dekke deler av konsernets fremtidige kraftforbruk. Konsernets langsiktige gjeld er eksponert for endringer i det langsiktige rentenivået da omlag halvparten av lånene er statslån hvor renten er knyttet til langsiktige statsobligasjonsrenter. En vesentlig del av låneporteføljen for øvrig har fast rente eller er rentesikret ved hjelp av finansielle instrumenter. Ved plassering av konsernets overskuddslikviditet vektlegges utsteders soliditet og plasseringens likviditet foran avkastning. Konsernets likviditet er plassert i bank på forhandlede vilkår. Forsvarsdepartementet tok i 2006 initiativ til å starte forhandlinger om en ny samarbeidsavtale med Avinor. Regjeringen fastsatte i 2007 et mandat for prosessen som omfatter samarbeid både rundt løpende drift og rettigheter til luftfartskritiske arealer. En ny avtale skal regulere alle sider ved samarbeidet herunder tjenesteleveranser og fordeling av kostnader knyttet til lufthavndrift og flysikringstjeneste. Regjeringsadvokaten konkluderte i mars 2009 at Avinor skal betale Forsvaret for overtagelse av luftfartskritiske arealer ved Trondheim lufthavn, Værnes og Bergen lufthavn, Flesland. Partenes rapporter ble oversendt Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet i mai 2009, og utkast til ny samarbeidsavtale ble oversendt i februar De finansielle konsekvensene for Avinor er usikre, og vil bli regnskapsmessig innarbeidet når konklusjonene fra de to departementene foreligger. redusere risikoen for miljøskadelige hendelser, samt kartlegge og rydde opp tidligere forurensning. Kartleggingen vil gi grunnlag for å estimere eventuelle fremtidige utgifter knyttet til opprydding samt fremtidig investeringsbehov. Pensjonsreformen er delvis vedtatt av Stortinget. Det planlegges vedtatt ytterligere lovendringer. Endringer i konsernets pensjonsordning som følge av reformen vil kunne få vesentlig effekt for regnskapsførte pensjonsforpliktelser. Det er kun vedtatte endringer som skal hensyntas i regnskapet. Forslag til regnskapsmessig behandling av vedtatte endringer er for tiden sendt på høring av Norsk Regnskapsstiftelse. Hvis nåværende forslag legges til grunn, vil dette medføre en reduksjon i regnskapsførte pensjonsforpliktelser hoved sakelig i form av planendringer med full resultateffekt i inneværende år. Fremtidsutsikter Gitt den sterke trafikkutviklingen og raske innhentingen etter etter driftsforstyrrelsene som følge av vulkanutbruddet ved Eyjafjallajökull, forventer Avinor en resultatfremgang sammenliknet med fjoråret. Den sterke trenden forventes også på lang sikt. Veksten i flytrafikken vil i hovedsak komme rundt de store byene, og i særlig grad i østlandsområdet. OSL forventes å ta en økende andel av Avinors totale trafikkvolum i de kommende årene. Konsernet viderefører et omfattende oppgraderingsprogram med høye årlige investeringer. Det forventes en fortsatt negativ kontantstrøm før opptak av nye lån og annen finansiering. Konsernets inntjening, investeringsplaner og øvrige finansielle rammebetingelser monitoreres løpende. Konsernet fører en aktiv dialog med eier omkring disse spørsmålene. Oslo, 04. november 2010 Styret i Avinor AS Lufthavnene har utslippstillatelser som stiller krav til miljørisikovurderinger for å identifisere potensielle kilder for akutt forurensning med fare for skade på ytre miljø. Det er i 2010 startet et miljøprosjekt som skal bidra til å Avinor Q /14

7 Avinor Konsern Balanse Morselskap Konsern MNOK Note EIENDELER Anleggsmidler 1 992, , ,2 Utsatt skattefordel , , ,1 60,2 63,2 50,8 Andre immaterielle eiendeler 50,8 63,2 60, , , ,9 Varige driftsmidler , , ,6 6,3-7,1 Derivater 7,1-7, , , ,0 Andre finansielle anleggsmidler 5,2 18,9 27, , , ,0 Sum anleggsmidler , , ,1 Omløpsmidler 948,8 768,6 861,0 Fordringer og periodiseringer 1 234, ,1 926,0 3,1 4,0 2,2 Derivater 3,7 4,0 4, , , ,1 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 433, , , , , ,3 Sum omløpsmidler 2 671, , , , , ,3 SUM EIENDELER , , ,1 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 5 400, , ,1 Innskutt egenkapital 5 400, , , , , ,6 Fri egenkapital 5 325, , , , , ,7 Sum egenkapital , , ,9 Avsetning for forpliktelser 1 635, , ,8 Pensjonsforpliktelser 2 079, , ,4 33,0 48,2 33,0 Annen forpliktelse 33,8 48,4 33, , , ,8 Sum avsetninger for forpliktelser 2 113, , ,2 Langsiktig gjeld Lån fra Staten , , ,9 9,1 16,1 17,0 Derivater 100,2 51,6 46, , , ,0 Annen langsiktig gjeld , , , , , ,0 Sum langsiktig gjeld 8 195, , ,3 Kortsiktig gjeld - 7,0 2,7 Derivater 3,4 10, , , ,1 Annen kortsiktig gjeld , , , , , ,8 Sum kortsiktig gjeld 2 146, , , , , ,6 Sum gjeld , , , , , ,3 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,1 Avinor Q /14

8 Avinor Konsern Resultatregnskap MNOK Note Driftsinntekter 3. kvartal Per 3. kvartal Trafikkinntekter 1 191, , , , ,7 Andre driftsinntekter 980,4 896, , , ,8 Sum driftsinntekter 2 171, , , , ,5 Driftskostnader Varekostnader 36,4 23,8 81,8 66,3 82,7 Lønn- og andre personalkostnader 713,5 698, , , ,2 Av- og nedskrivninger 284,8 240,5 803,4 712,2 999,9 Andre driftskostnader 566,2 531, , , ,9 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 600, , , , ,7 Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 570,6 485, , , ,8 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 5,2 14,2 (3,8) 16,1 8,4 Driftsresultat 565,4 471, , , ,4 Finansinntekt (kostnad), netto (82,7) (75,3) (242,8) (250,4) (324,5) Resultat før skattekostnad 482,7 396,3 909,7 827,3 858,9 Skattekostnad 6 135,3 111,3 255,1 232,2 254,0 Resultat etter skatt 347,4 285,0 654,6 595,1 604,9 År Avinor AS Resultatregnskap MNOK Note Driftsinntekter 3. kvartal Per 3. kvartal Trafikkinntekter 749,6 678, , , ,5 Andre driftsinntekter 503,1 429, , , ,3 Sum driftsinntekter 1 252, , , , ,8 Driftskostnader Varekostnader 25,3 14,0 50,6 32,5 40,9 Lønn- og andre personalkostnader 612,1 599, , , ,6 Av- og nedskrivninger 143,1 115,4 397,7 341,4 493,3 Andre driftskostnader 389,8 363, , , ,9 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 170, , , , ,7 Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 82,4 15,4 53,3 (33,2) (280,9) Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 5,5 12,1 1,1 12,9 9,1 Driftsresultat 76,9 3,3 52,2 (46,1) (290,0) Finansinntekt (kostnad), netto 5,6 17,4 947,8 999, ,4 Resultat før skattekostnad 82,5 20, ,0 953,5 727,4 Skattekostnad 6 23,1 5,8 280,0 267,0 216,8 Resultat etter skatt 59,4 14,9 720,0 686,5 510,6 År Avinor Q /14

9 Avinor Konsern Oppstilling av Totalresultat År Morselskap MNOK ,6 686,5 720,0 Resultat etter skatt 654,6 595,1 604,9 Andre inntekter, kostnader og verdiendringer direkte innregnet i egenkapital Konsern 315,0 - - Aktuarielle gevinster/tap på pensjonsforpliktelse ,1 (89,9) - - Skatteeffekt - - (84,0) 9,2 8,5 (8,0) Kontantstrømsikring (55,6) 13,9 15,8 (2,7) (2,4) 2,2 Skatteeffekt 15,6 (3,9) (4,5) Sum regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 231,7 6,1 (5,8) (40,0) 10,0 221,4 direkte innregnet i egenkapital 742,3 692,6 714,2 Totalresultat 614,6 605,1 826,3 År Tilordnet: 742,3 692,6 714,2 Aksjonær 614,6 605,1 826,3 Avinor Konsern Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital MNOK Aksjekapital Overkursfond ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1 - (5,9) 3 890, ,7 Totalresultat 10,0 595,1 605,1 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1-4, , ,8 Annen Egenkapital ,1-215, , ,9 Totalresultat (40,0) 654,6 614,6 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1-175, , ,5 Avinor AS Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital MNOK Aksjekapital Overkursfond ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1 - (27,8) 2 666, ,2 Totalresultat 6,1 686,5 692,6 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1 - (21,7) 3 353, ,8 Annen Egenkapital ,1-203, , ,5 Totalresultat (5,8) 720,0 714,2 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1-198, , ,7 Avinor Q /14

10 Avinor Konsern Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern År År MNOK Kontantstrøm fra driften 727,4 953, ,0 Resultat før skatt 909,7 827,3 858,9 (226,4) (226,4) (230,8) Betalte skatter (254,7) (346,0) (355,6) - 0,8 - Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler - 0,8-493,3 341,4 397,7 Ordinære avskrivninger 803,4 712,2 999,9 (810,9) (1 289,0) (1 058,5) Øvrige endringer 58,3 208,8 773,0 183,4 (219,7) 108,4 Netto kontantstrøm fra driften 1 516, , ,2 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (1 305,0) (957,1) (946,6) Investeringer i varige driftsmidler (1 635,3) (1 794,0) (2 378,1) 150,0 - - Offentlig tilskudd ,0 4,2-2,5 Salg av varige driftsmidler (salgssum) 3,7-5,8 0,1 (9,8) - Endring i andre investeringer - 0,1 0,7 (1 150,7) (966,9) (944,1) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (1 631,6) (1 793,9) (2 221,6) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 2 300, ,0 10,0 Opptak av gjeld 320, , ,0 (60,0) (40,1) - Konserninternt utlån (803,4) (802,5) (2,9) Nedbetaling av gjeld (40,9) (830,4) (850,1) (58,8) (51,7) (100,6) Betalte renter (149,5) (89,7) (433,4) 961,4 975,0 935,0 Netto konsernbidrag/utbytte , ,7 841,5 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 129, , , , ,1 5,8 Netto endring kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter i perioden 14, , ,1 (17,6) (17,6) 1 354,3 Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter periodestart 1 418,3 53,2 53, , , ,1 Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter periodeslutt 1 433, , ,3 Avinor Q /14

11 Avinor Konsern Noter Note 1 - Generell informasjon Avinor AS og dets datterselskaper (samlet konsernet) skal eie, drive og utvikle luftfartsanlegg ved å legge til rette for sikker og effektiv luftfart, yte tjenester innen samme område og annen virksomhet som bygger opp under foretakets hovedvirksomhet, herunder kommersiell utvikling av virksomheten og lufthavnområdene. Avinor konsernet har hovedkontor i Oslo. Delårsregnskapet for 3. kvartal 2010 ble vedtatt av styret den 4. november Delårsregnskapet er ikke revidert. Note 2 - Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Morselskapsregnskapet og konsernregnskapet per 3. halvår 2010, avsluttet 30. september 2010, er utarbeidet etter regnskapsprinsippene i International Financial Reporting Standards (IFRS) og består av Avinor AS og dets datterselskaper. Delårsregnskapet avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Delårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med morselskapets og konsernets årsregnskap for Det er benyttet samme prinsipper ved utarbeidelse av delårsregnskapet som ved utarbeidelse av årsregnskapet. Note 3 - Segmentinformasjon Organiseringen av Avinor ble endret med virkning fra Segmentinformasjonen er basert på ny organisasjon. Sammenligningstall er endret i samsvar. Avinor Konsern MNOK Oslo lufthavn Store lufthavner Regionale og lokale lufthavner Flysikring Felles/ ufordelt Konsern eliminering Avinor konsern Per 3. kvartal 2010: Luftfartsinntekter 1 185,8 822,2 553,6 678, ,7 Andre driftsinntekter 1 600,3 599,5 274,6 89,4 1, ,7 Konserninterne inntekter 49,6 61,8 24,7 549,1 453,4 (1 138,6) 0,0 Sum driftsinntekter 2 835, ,6 852, ,6 454,4 (1 138,6) 5 804,4 Lønn/pers.kostnader 297,7 186,9 524,1 860,4 141, ,8 Ord. avskrivninger 367,3 128,8 210,1 66,5 17,4 790,2 Andre driftskostnader 637,6 296,6 530,4 242,7 130, ,7 Konserninterne kostnader 446,6 227,0 381,9 51,8 31,2 (1 138,6) 0,0 Sum driftskostnader 1 749,3 839, , ,4 320,7 (1 138,6) 4 638,7 Enhetsresultat 1 086,4 644,2 (793,8) 95,2 133, ,7 Konsernjust. avskrivninger (a) 123,6 (49,4) (86,7) - (0,7) (13,2) Konsernintern festeavgift (b) 281,2 (281,2) - Driftsresultat 1 491,2 594,8 (880,5) 95,2 (148,2) ,5 Varige driftsmidler * 6 776, , ,5 478,9 111, ,1 Per 3. kvartal 2009: Luftfartsinntekter 1 131,5 791,4 530,0 630, ,7 Andre driftsinntekter 1 540,6 561,0 249,7 76,9 1, ,0 Konserninterne inntekter 52,1 52,8 27,0 555,8 329,7 (1 017,3) 0,0 Sum driftsinntekter 2 724, ,2 806, ,5 331,5 (1 017,3) 5 513,7 Lønn/pers.kostnader 294,0 176,8 528,9 833,6 124, ,8 Ord. avskrivninger 341,4 104,2 176,6 58,2 18,6 699,0 Andre driftskostnader 643,9 260,0 490,1 250,6 121, ,0 Konserninterne kostnader 332,2 222,5 383,6 50,6 28,4 (1 017,3) 0,0 Sum driftskostnader 1 611,5 763, , ,0 292,9 (1 017,3) 4 422,8 Enhetsresultat 1 112,7 641,7 (772,6) 70,5 38, ,9 Konsernjust. avskrivninger (a) 123,6 (49,4) (86,7) - (0,7) (13,2) Konsernintern festeavgift (b) 177, (177,6) - Driftsresultat 1 413,9 592,3 (859,3) 70,5 (139,7) ,7 Varige driftsmidler * 6 667, , ,8 316,9 117, ,3 (a) Konsernjustering som følge av vurdering av åpningsbalanse per til IFRS. (b) Konsernintern festeavgift for grunn Gardermoen tilgodeses Oslo Lufthavn AS i segmentrapporteringen. * Varige driftsmidler er her inklusiv andre immaterielle eiendeler og eksklusiv anlegg under utførelse Avinor Q /14

12 Avinor Konsern Noter Note 4 - Varige driftsmidler og andre immaterielle eiendeler MNOK Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Morselskap Anlegg under utførelse Sum Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Konsern Anlegg under utførelse Per 3. kvartal 2009 Balanseført verdi , , , ,8 72, , , ,2 Tilgang - 520,9 808, , , , ,9 Avgang - 1,3 520,9 522,2-1, , ,6 Periodens avskrivninger 9,4 332,0-341,4 9,4 702,8-712,2 Balanseført verdi , , , ,4 63, , , ,3 Sum Per 3. kvartal 2010 Balanseført verdi , , , ,0 60, , , ,8 Tilgang - 602,5 938, , , , ,1 Avgang - 1,2 602,5 603,7-1, , ,0 Periodens avskrivninger 9,4 388,3-397,7 9,4 794,0-803,4 Balanseført verdi , , , ,7 50, , , ,5 Beregning av gjenvinnbart beløp Det vises til årsregnskapet for Det er ikke inntruffet forhold som medfører en vesentlig endring i gjenvinnbart beløp. Note 5 - Lån Morselskap Konsern MNOK Langsiktige lån 1 586, , , ,6 Kortsiktige lån - 1,7 489,6 435,6 Sum 1 586, , , ,2 Lånebevegelser per 3. kvartal Balanseført verdi ,9 67, , ,3 Opptak av lån 10, ,0 320, ,0 Nedbetaling av lån (2,9) (802,5) (40,9) (830,4) Verdiendring lån 6,0 5,3 6,0 5,3 Balanseført verdi , , , ,2 Avinor Q /14

13 Avinor Konsern Noter Note 5 - Lån forts Likviditetsreserve Morselskap Konsern MNOK Kontanter og bankinnskudd 1 360, , , ,3 Trekkfasilitet 2 000, , , ,0 Trekkrettighet bank 300,0 300,0 300,0 300,0 Statlig trekkrettighet ,0 100,0 Sum likviditetsreserve 3 660, , , ,3 Konsernet har tilstrekkelig handlingsrom hva gjelder overholdelse av covenants på eksisterende lån samt tilstrekkelig likviditetsreserve til å gjennomføre planlagte investeringer innværende år og i første halvår Note 6 - Skatt Skattekostnaden er beregnet ved å benytte skattesats som forventet for årsresultatet. Avinor Q /14

14 Avinor AS Konsernstab økonomi/finans Chr. Frederiks plass Oslo Postboks Gardermoen Avinor Q /14

Avinor Finansiell delårsrapport

Avinor Finansiell delårsrapport Avinor Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2011 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012

AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012 1 AVINOR Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse Hovedtall konsern side 3 Styrets rapport side 4 Balanse side 9 Resultatregnskap side 10 Oppstilling totalresultat side 11 Oppstilling

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstilling 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2009 1/15

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2009 1/15 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2009 1/15 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling

Detaljer

Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2009 1/16

Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2009 1/16 Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2009 1/16 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling over

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005 Finansiell delårsrapport for 2005 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 17

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT Vedi% `;#1 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013 Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjona1 flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 17

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 3 AVINOR INNHOLD Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 2 AVINOR INNHOLD Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2009

Kvartalsrapport oktober desember 2009 Kvartalsrapport oktober desember 2009 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 416,1 405,9 1 628,8 1 827,7 EBITDA 22,7 (13,1) 69,5 55,3 Driftsresultat 12,9 (32,6) (9,0) (7,0) Netto finans (5,2) (23,1) (18,9)

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 ANDRE KVARTAL I KORTE TREKK Selskapets driftsinntekter økte med 71% til MNOK 531,3 mot 311,1 i samme periode i fjor. Kvartalets samlede driftsresultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kv 2014

Kvartalsrapport 1. kv 2014 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter RESULTATREGNSKAP Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 160 3 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS Styrets beretning tredje kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL Tall i mrd kr. 1. HALVÅR 2015 2014 2013 2012 2011 Verdijustert egenkapital 26,3 24,9 24,3

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7).

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2010 Gyldendal ASA 4. kv. 10 4. kv. 09 2010 2009 Driftsinntekter 521,4 544,6 1 678,3 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 88,5 98,4

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer