Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010"

Transkript

1 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2010 Avinor Q /14

2 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS, Værnes Eiendom AS og Sola Hotel Eiendom AS. Antall ansatte er ca og årlige driftsinntekter utgjør i størrelsesorden 8 milliarder kroner. Konsernet har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner og flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Dette omfatter 46 lufthavner i Norge samt kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. 12 av lufthavnene drives i samarbeid med Forsvaret. Utover den flyoperative virksomheten, legges det til rette for en kommersiell inntjening gjennom flyplasshoteller, parkeringsanlegg, taxfreebutikker,servering og andre servicetilbud til flypassasjerene. Avinors hovedmål er å legge til rette for sikker, miljøvennlig og effektiv luftfart i alle deler av landet. Finansielt sett drives den totale virksomheten som én enhet der bedriftsøkonomisk lønnsomme lufthavner bidrar til å finansiere bedriftsøkonomisk ulønnsomme lufthavner. Flysikringstjenesten er selvfinansierende ved at tjenestene prises etter et kostprinsipp. Aksjene i Avinor AS er 100 prosent eiet av den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierstyring overfor Avinor, og fastsetter blant annet konsernets samfunnspålagte oppgaver, avkastningskrav og utbytte. I tillegg regulerer Samferdelsdepartementet luftfartsavgiftene. Samferdselsdepartementet er overordnet myndighet for norsk luftfart, og fastsetter også Luftfartstilsynets regelverk som har konsekvenser for Avinors drift. Avinors hovedkontor er i Oslo. Avinor Q /14

3 Finansiell delårsrapport per 3. kvartal 2010 HOVEDTREKK Flytrafikken i tredje kvartal har vist en sterk vekst med 9,1 prosent økning i antall passasjerer, og 8,2 prosent vekst i service units innenfor flysikringstjenesten. Den kommersielle forretningsutviklingen fortsetter meget positivt med en vekst i inntektene på nær 6 prosent hittil i år. Inntektene fra den kommersielle virksomheten utgjorde 2,5 milliarder kroner i årets første ni måneder. Konsernet har et fortsatt høyt aktivitetsnivå med hensyn til kapasitetsutvidelser, oppgraderinger og tilpasning til nye regulatoriske bestemmelser for flysikkerheten. Det er per tredje kvartal investert i nivå 1,6 milliarder kroner i varige driftsmidler. Konsernets EBITDA-margin per tredje kvartal utgjorde 33,6 prosent som er en forbedring på 0,8 prosentpoeng fra tilsvarende regnskapsperiode i fjor. Som en følge av den høye investeringsaktiviteten, var konsernets kontantstrøm før opptak av ny gjeld minus 119 millioner kroner. 3. KVARTAL holdsvis 9,1 prosent og 3,0 prosent i tredje kvartal sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. For Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) økte antall passasjerer med 9,6 prosent og flybevegelser med 3,5 prosent. Flysikringstjenesten hadde en trafikkvekst på 8,2 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Som en følge av den sterke trafikkveksten i tredje kvartal, økte konsernets driftsinntekter med 9,7 prosent. Driftskostnader eksklusive av- og nedskrivninger og verdiendringer økte med 5,0 prosent i samme periode. Som en følge av høye investeringer i varige driftsmidler, økte av- og nedskrivninger med 18,4 prosent i tredje kvartal sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Konsernets netto finansresultat i tredje kvartal var minus 82,7 millioner kroner sammenliknet med med minus 75,3 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Resultatendringen skyldes hovedsakelig økt netto rentebærende gjeld i konsernet. Konsernets resultat etter skatt i tredje kvartal utgjorde 347,4 millioner kroner sammenliknet med 285,0 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. MNOK Q Q Endring Driftsinntekter 2 171, ,6 9,7 % EBITDA 855,4 726,3 17,8 % Investeringer 538,2 527,3 2,1 % Kontantstrøm 333,0 203,0 Tabell 1: Finansielle hovedtall 3. kvartal 2010 Konsernet hadde i tredje kvartal en EBITDA på 855,4 millioner kroner som er en økning på nær 18 prosent sammenliknet med tredje kvartal Flytrafikken målt i antall passasjerer og flybevegelser økte på konsernbasis med hen- 1 EBITDA er definert som resultat før henholdsvis av- og nedskrivninger samt verdiendringer og andre tap/gevinster, netto. Investeringer er balanseførte investeringer i varige driftsmidler. Kontantstrøm er definert som kontantstrøm fra drift og investeringer før opptak av ny gjeld og andre finansieringsaktiviteter. PER 3. KVARTAL 2010 MNOK M M Endring Driftsinntekter 5 804, ,7 5,3 % EBITDA 1 952, ,0 8,1 % Investeringer 1 552, ,6 0,2 % Kontantstrøm (118,6) (390,9) Tabell 2: Finansielle hovedtall per 3. kvartal 2010 Trafikkutvikling Det reiste 29,5 millioner flypassasjerer over Avinors lufthavner i årets første ni måneder, hvilket er en økning på 3,4 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Vulkanutbruddet ved Eyjafjallajökull på Island i april i år har påvirket trafikktallene i negativ retning. Justert for effekten av vulkanutbruddet, er trafikkveksten på konsernbasis i nivå seks prosent over tilsvarende periode i fjor, mens OSL ligger i nivå åtte prosent over tilsvarende periode i fjor. Avinor Q /14

4 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 Terminalpassasjerer (mill.) Q1 Q2 Q3 Q Figur 1: Antall terminalpassasjerer Passasjervolumet fordeler seg på resultatenhetene som følger: PAX 000s M M Endring OSL ,6 % Store lufthavner ,1 % Regionale/lokale ,5 % Konsern ,4 % Tabell 3: Antall passasjerer per 3. kvartal Antall flybevegelser per tredje kvartal er redusert med 0,4 prosent fra tilsvarende periode i fjor og reflekterer dels en justering av flyselskapenes produksjon (høyere kabinfaktor) og dels bruk av større fly (flere flyseter per avgang) Flybevegelser (000) Q1 Q2 Q3 Q4 Figur 2: Antall flybevegelser Flysikringstjenesten målt i antall service units 2 har per tredje kvartal hatt en trafikkvekst på 4,4 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Driftsinntekter Konsernets samlede driftsinntekter per tredje kvartal 2010 utgjorde 5804,4 millioner kroner 2 Faktureringsenhet for underveistjenesten basert på flyvekt og fløyet distanse. som er en økning på 5,3 prosent fra tilsvarende rapporteringsperiode i fjor. Driftsinntektene fordelte seg på virksomhetsområdene som følger: MNOK M M Endring Lufthavndrift 5 172, ,1 4,8 % Flysikringstjeneste 1 316, ,5 4,2 % Andre tjenester 454,4 331,5 37,1 % Konserninternt (1 138,7) (1 017,4) Konsern 5 804, ,7 5,3 % Tabell 4: Driftsinntekter per 3. kvartal 2010 Økningen i driftsinntektene er forårsaket av den høye trafikkveksten samt en fortsatt sterk kommersiell utvikling i produkter og tjenester ved lufthavnene. EBITDA EBITDA per tredje kvartal 2010 utgjorde 1952,1 millioner kroner sammenliknet med 1806,0 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. EBITDA fordelte seg på virksomhetsområdene som følger: MNOK M M Endring Lufthavndrift 1 924, ,7 8,0 % Flysikringstjeneste 161,7 128,7 25,6 % Andre tjenester (134,1) (104,4) Konsern 1 952, ,0 8,1 % Tabell 5: EBITDA per 3. kvartal 2010 Samlede driftskostnader før av- og nedskrivninger og andre tap/gevinster per tredje kvartal økte med 3,9 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Konsernets EBITDA-margin utgjorde 33,6 prosent som er en økning på 0,8 prosentpoeng fra tilsvarende regnskapsperiode i fjor. Av- og nedskrivninger Av- og nedskrivninger utgjorde 803,4 millioner kroner per tredje kvartal, en økning på 12,8 prosent fra tilsvarende periode i Avskrivninger av varige driftsmidler øker som en følge konsernets høye investeringsaktivitet samt økt grad av ferdigmeldte prosjekter. Finansposter Konsernets netto finansresultat per tredje kvartal var minus 242,8 millioner kroner sammenliknet med minus 250,4 millioner kroner i tilsvarende periode i Resultatendringen skyldes hovedsakelig kostnader i forbindelse med tilrettelegging av nye Avinor Q /14

5 obligasjonslån belastet i tilsvarende regnskapsperiode i fjor samt økte aktiverte rentekostnader. Videre hadde konsernet tilsvarende periode i 2009 tap ved realisering av finansielle kontrakter. Resultat etter skatt Med en skattesats på 28 prosent, var resultat etter skatt per tredje kvartal 654,6 millioner kroner sammenliknet med 595,1 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Investeringer Balanseført tilgang til varige driftsmidler utgjorde per tredje kvartal 1552,7 millioner kroner sammenliknet med 1549,8 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Investeringene fordeler seg på virksomhetsområdene som følger: MNOK M Andel Lufthavndrift 1 428,5 92,0 % Flysikringstjeneste 64,5 4,2 % Konsernfelles 25,2 1,6 % Konsernposter 34,5 2,2 % Konsern 1 552,7 100,0 % Tabell 6: Investeringer per 3. kvartal 2010 OSL Terminal 2 Forprosjekt og øvrig beslutningsgrunnlag for utvidelse av terminalkapasiteten ved OSL er fullført. Konsekvensutredning ble endelig godkjent av Ullensaker kommune 10. mai Prosjektet avventer Samferdselsdepartementets behandling av konsesjonssøknad. Kontantstrøm og kapitalforhold Per 30. september 2010 utgjorde konsernets likviditetsreserve 3833,0 millioner kroner fordelt på 1433,0 millioner kroner i bankinnskudd og 2400,0 millioner kroner i ubenyttede trekkrettigheter. Konsernets kontantstrøm før finansieringsaktiviteter utgjorde minus 118,6 millioner kroner per tredje kvartal. Konsernets totalkapital utgjør 23,2 milliarder kroner med en egenkapitalandel på 46,3 prosent. Konsernets netto rentebærende gjeld fratrukket bankinnskudd utgjør 7152,1 millioner kroner og er økt med 270,4 millioner kroner siden årsskiftet. Risikoforhold I tillegg til operasjonell risiko, er Avinors virksomhet eksponert for risiko av politisk, regulatorisk, markedsmessig, finansiell og juridisk art. Operasjonelt er virksomheten sterkt fokusert på en sikker trafikkavvikling med detaljerte retningslinjer for, og aktiv håndtering av, tiltak som skal minimere risikoen for ulykker og alvorlige hendelser. Avinors virksomhet er karakterisert av omfattende investeringer i anleggsmessig infrastruktur med et levetidsperspektiv på flere tiår. I tillegg krever operativ drift og beredskap regulerte bemanningsnivåer. Virksomheten er derfor preget av en høy andel faste kapasitetskostnader som i liten grad varierer med volumendringer i flytrafikken, og som ikke raskt lar seg tilpasse reduksjoner i trafikkvolumet. Konsernets finansielle verdi er derfor følsom for trafikksvingninger, og det foreligger risiko for verdifall i forhold til konsernets balanseførte driftsmidler. Erfaringsmessig er det på lang sikt en høy korrelasjon mellom generell økonomisk utvikling (BNP) og etterspørsel etter flyreiser, mens det på kort sikt kan være store avvik. Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) står for om lag 50 prosent av konsernets driftsinntekter og en vesentlig del av konsernets driftsresultat. OSL er en sentral finansieringskilde for det øvrige lufthavnnettet i Norge. OSLs inntjening er eksponert for både konjunkturendringer og konkurranse fra lufthavner utenfor Avinorsystemet. Over 80 prosent av konsernets trafikkinntekter kommer fra de tre operatørene SAS, Norwegian og Widerøe. Konsernets inntjening er eksponert for eventuelle endringer i rutetilbud og produksjon hos disse selskapene. Konsernet har historisk hatt lave tap på fordringer. Hovedtyngden av konsernets fordringer er mot flyselskapene. En mindre del av fordringsmassen er sikret ved hjelp av bankgarantier og/eller depositum Inntekter fra kommersielle tilbud ved lufthavnene har en sentral og økende betydning i konsernets inntjening. Endringer i rammebetingelsene rundt disse vil kunne ha en vesentlig negativ effekt på konsernets inntjening og finansielle verdi. Staten har definert Avinor som et selskap med sektorpolitiske mål. Dette innebærer blant annet at staten setter føringer for en rekke samfunnspålagte oppgaver inklusive drift av lokale lufthavner, beredskapsoppgaver og luftfartsavgifter. Avhengig av ulike politiske prioriteringer, kan dette forholdet medføre usikkerhet knyttet til omfang og innretning av oppgavene. Avinor Q /14

6 Den regulatoriske aktiviteten nasjonalt og internasjonalt er økende med omfattende krav blant annet innenfor safety, security og luftfartsavgifter. Det forventes fortsatt stor aktivitet på det regulatoriske området. Initiativ fra EU-kommisjonen vil ha sterke føringer på valg av tekniske løsninger og fremtidig organisering av flysikringstjenesten i Europa. Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko knyttet til valuta, renter og krafthandel. Konsernet har som policy ikke å ta vesentlig finansiell risiko, og skal kunne dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Det benyttes terminkontrakter for å begrense valutarisiko og for å dekke deler av konsernets fremtidige kraftforbruk. Konsernets langsiktige gjeld er eksponert for endringer i det langsiktige rentenivået da omlag halvparten av lånene er statslån hvor renten er knyttet til langsiktige statsobligasjonsrenter. En vesentlig del av låneporteføljen for øvrig har fast rente eller er rentesikret ved hjelp av finansielle instrumenter. Ved plassering av konsernets overskuddslikviditet vektlegges utsteders soliditet og plasseringens likviditet foran avkastning. Konsernets likviditet er plassert i bank på forhandlede vilkår. Forsvarsdepartementet tok i 2006 initiativ til å starte forhandlinger om en ny samarbeidsavtale med Avinor. Regjeringen fastsatte i 2007 et mandat for prosessen som omfatter samarbeid både rundt løpende drift og rettigheter til luftfartskritiske arealer. En ny avtale skal regulere alle sider ved samarbeidet herunder tjenesteleveranser og fordeling av kostnader knyttet til lufthavndrift og flysikringstjeneste. Regjeringsadvokaten konkluderte i mars 2009 at Avinor skal betale Forsvaret for overtagelse av luftfartskritiske arealer ved Trondheim lufthavn, Værnes og Bergen lufthavn, Flesland. Partenes rapporter ble oversendt Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet i mai 2009, og utkast til ny samarbeidsavtale ble oversendt i februar De finansielle konsekvensene for Avinor er usikre, og vil bli regnskapsmessig innarbeidet når konklusjonene fra de to departementene foreligger. redusere risikoen for miljøskadelige hendelser, samt kartlegge og rydde opp tidligere forurensning. Kartleggingen vil gi grunnlag for å estimere eventuelle fremtidige utgifter knyttet til opprydding samt fremtidig investeringsbehov. Pensjonsreformen er delvis vedtatt av Stortinget. Det planlegges vedtatt ytterligere lovendringer. Endringer i konsernets pensjonsordning som følge av reformen vil kunne få vesentlig effekt for regnskapsførte pensjonsforpliktelser. Det er kun vedtatte endringer som skal hensyntas i regnskapet. Forslag til regnskapsmessig behandling av vedtatte endringer er for tiden sendt på høring av Norsk Regnskapsstiftelse. Hvis nåværende forslag legges til grunn, vil dette medføre en reduksjon i regnskapsførte pensjonsforpliktelser hoved sakelig i form av planendringer med full resultateffekt i inneværende år. Fremtidsutsikter Gitt den sterke trafikkutviklingen og raske innhentingen etter etter driftsforstyrrelsene som følge av vulkanutbruddet ved Eyjafjallajökull, forventer Avinor en resultatfremgang sammenliknet med fjoråret. Den sterke trenden forventes også på lang sikt. Veksten i flytrafikken vil i hovedsak komme rundt de store byene, og i særlig grad i østlandsområdet. OSL forventes å ta en økende andel av Avinors totale trafikkvolum i de kommende årene. Konsernet viderefører et omfattende oppgraderingsprogram med høye årlige investeringer. Det forventes en fortsatt negativ kontantstrøm før opptak av nye lån og annen finansiering. Konsernets inntjening, investeringsplaner og øvrige finansielle rammebetingelser monitoreres løpende. Konsernet fører en aktiv dialog med eier omkring disse spørsmålene. Oslo, 04. november 2010 Styret i Avinor AS Lufthavnene har utslippstillatelser som stiller krav til miljørisikovurderinger for å identifisere potensielle kilder for akutt forurensning med fare for skade på ytre miljø. Det er i 2010 startet et miljøprosjekt som skal bidra til å Avinor Q /14

7 Avinor Konsern Balanse Morselskap Konsern MNOK Note EIENDELER Anleggsmidler 1 992, , ,2 Utsatt skattefordel , , ,1 60,2 63,2 50,8 Andre immaterielle eiendeler 50,8 63,2 60, , , ,9 Varige driftsmidler , , ,6 6,3-7,1 Derivater 7,1-7, , , ,0 Andre finansielle anleggsmidler 5,2 18,9 27, , , ,0 Sum anleggsmidler , , ,1 Omløpsmidler 948,8 768,6 861,0 Fordringer og periodiseringer 1 234, ,1 926,0 3,1 4,0 2,2 Derivater 3,7 4,0 4, , , ,1 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 433, , , , , ,3 Sum omløpsmidler 2 671, , , , , ,3 SUM EIENDELER , , ,1 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 5 400, , ,1 Innskutt egenkapital 5 400, , , , , ,6 Fri egenkapital 5 325, , , , , ,7 Sum egenkapital , , ,9 Avsetning for forpliktelser 1 635, , ,8 Pensjonsforpliktelser 2 079, , ,4 33,0 48,2 33,0 Annen forpliktelse 33,8 48,4 33, , , ,8 Sum avsetninger for forpliktelser 2 113, , ,2 Langsiktig gjeld Lån fra Staten , , ,9 9,1 16,1 17,0 Derivater 100,2 51,6 46, , , ,0 Annen langsiktig gjeld , , , , , ,0 Sum langsiktig gjeld 8 195, , ,3 Kortsiktig gjeld - 7,0 2,7 Derivater 3,4 10, , , ,1 Annen kortsiktig gjeld , , , , , ,8 Sum kortsiktig gjeld 2 146, , , , , ,6 Sum gjeld , , , , , ,3 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,1 Avinor Q /14

8 Avinor Konsern Resultatregnskap MNOK Note Driftsinntekter 3. kvartal Per 3. kvartal Trafikkinntekter 1 191, , , , ,7 Andre driftsinntekter 980,4 896, , , ,8 Sum driftsinntekter 2 171, , , , ,5 Driftskostnader Varekostnader 36,4 23,8 81,8 66,3 82,7 Lønn- og andre personalkostnader 713,5 698, , , ,2 Av- og nedskrivninger 284,8 240,5 803,4 712,2 999,9 Andre driftskostnader 566,2 531, , , ,9 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 600, , , , ,7 Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 570,6 485, , , ,8 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 5,2 14,2 (3,8) 16,1 8,4 Driftsresultat 565,4 471, , , ,4 Finansinntekt (kostnad), netto (82,7) (75,3) (242,8) (250,4) (324,5) Resultat før skattekostnad 482,7 396,3 909,7 827,3 858,9 Skattekostnad 6 135,3 111,3 255,1 232,2 254,0 Resultat etter skatt 347,4 285,0 654,6 595,1 604,9 År Avinor AS Resultatregnskap MNOK Note Driftsinntekter 3. kvartal Per 3. kvartal Trafikkinntekter 749,6 678, , , ,5 Andre driftsinntekter 503,1 429, , , ,3 Sum driftsinntekter 1 252, , , , ,8 Driftskostnader Varekostnader 25,3 14,0 50,6 32,5 40,9 Lønn- og andre personalkostnader 612,1 599, , , ,6 Av- og nedskrivninger 143,1 115,4 397,7 341,4 493,3 Andre driftskostnader 389,8 363, , , ,9 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 170, , , , ,7 Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 82,4 15,4 53,3 (33,2) (280,9) Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 5,5 12,1 1,1 12,9 9,1 Driftsresultat 76,9 3,3 52,2 (46,1) (290,0) Finansinntekt (kostnad), netto 5,6 17,4 947,8 999, ,4 Resultat før skattekostnad 82,5 20, ,0 953,5 727,4 Skattekostnad 6 23,1 5,8 280,0 267,0 216,8 Resultat etter skatt 59,4 14,9 720,0 686,5 510,6 År Avinor Q /14

9 Avinor Konsern Oppstilling av Totalresultat År Morselskap MNOK ,6 686,5 720,0 Resultat etter skatt 654,6 595,1 604,9 Andre inntekter, kostnader og verdiendringer direkte innregnet i egenkapital Konsern 315,0 - - Aktuarielle gevinster/tap på pensjonsforpliktelse ,1 (89,9) - - Skatteeffekt - - (84,0) 9,2 8,5 (8,0) Kontantstrømsikring (55,6) 13,9 15,8 (2,7) (2,4) 2,2 Skatteeffekt 15,6 (3,9) (4,5) Sum regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 231,7 6,1 (5,8) (40,0) 10,0 221,4 direkte innregnet i egenkapital 742,3 692,6 714,2 Totalresultat 614,6 605,1 826,3 År Tilordnet: 742,3 692,6 714,2 Aksjonær 614,6 605,1 826,3 Avinor Konsern Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital MNOK Aksjekapital Overkursfond ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1 - (5,9) 3 890, ,7 Totalresultat 10,0 595,1 605,1 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1-4, , ,8 Annen Egenkapital ,1-215, , ,9 Totalresultat (40,0) 654,6 614,6 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1-175, , ,5 Avinor AS Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital MNOK Aksjekapital Overkursfond ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1 - (27,8) 2 666, ,2 Totalresultat 6,1 686,5 692,6 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1 - (21,7) 3 353, ,8 Annen Egenkapital ,1-203, , ,5 Totalresultat (5,8) 720,0 714,2 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1-198, , ,7 Avinor Q /14

10 Avinor Konsern Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern År År MNOK Kontantstrøm fra driften 727,4 953, ,0 Resultat før skatt 909,7 827,3 858,9 (226,4) (226,4) (230,8) Betalte skatter (254,7) (346,0) (355,6) - 0,8 - Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler - 0,8-493,3 341,4 397,7 Ordinære avskrivninger 803,4 712,2 999,9 (810,9) (1 289,0) (1 058,5) Øvrige endringer 58,3 208,8 773,0 183,4 (219,7) 108,4 Netto kontantstrøm fra driften 1 516, , ,2 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (1 305,0) (957,1) (946,6) Investeringer i varige driftsmidler (1 635,3) (1 794,0) (2 378,1) 150,0 - - Offentlig tilskudd ,0 4,2-2,5 Salg av varige driftsmidler (salgssum) 3,7-5,8 0,1 (9,8) - Endring i andre investeringer - 0,1 0,7 (1 150,7) (966,9) (944,1) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (1 631,6) (1 793,9) (2 221,6) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 2 300, ,0 10,0 Opptak av gjeld 320, , ,0 (60,0) (40,1) - Konserninternt utlån (803,4) (802,5) (2,9) Nedbetaling av gjeld (40,9) (830,4) (850,1) (58,8) (51,7) (100,6) Betalte renter (149,5) (89,7) (433,4) 961,4 975,0 935,0 Netto konsernbidrag/utbytte , ,7 841,5 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 129, , , , ,1 5,8 Netto endring kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter i perioden 14, , ,1 (17,6) (17,6) 1 354,3 Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter periodestart 1 418,3 53,2 53, , , ,1 Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter periodeslutt 1 433, , ,3 Avinor Q /14

11 Avinor Konsern Noter Note 1 - Generell informasjon Avinor AS og dets datterselskaper (samlet konsernet) skal eie, drive og utvikle luftfartsanlegg ved å legge til rette for sikker og effektiv luftfart, yte tjenester innen samme område og annen virksomhet som bygger opp under foretakets hovedvirksomhet, herunder kommersiell utvikling av virksomheten og lufthavnområdene. Avinor konsernet har hovedkontor i Oslo. Delårsregnskapet for 3. kvartal 2010 ble vedtatt av styret den 4. november Delårsregnskapet er ikke revidert. Note 2 - Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Morselskapsregnskapet og konsernregnskapet per 3. halvår 2010, avsluttet 30. september 2010, er utarbeidet etter regnskapsprinsippene i International Financial Reporting Standards (IFRS) og består av Avinor AS og dets datterselskaper. Delårsregnskapet avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Delårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med morselskapets og konsernets årsregnskap for Det er benyttet samme prinsipper ved utarbeidelse av delårsregnskapet som ved utarbeidelse av årsregnskapet. Note 3 - Segmentinformasjon Organiseringen av Avinor ble endret med virkning fra Segmentinformasjonen er basert på ny organisasjon. Sammenligningstall er endret i samsvar. Avinor Konsern MNOK Oslo lufthavn Store lufthavner Regionale og lokale lufthavner Flysikring Felles/ ufordelt Konsern eliminering Avinor konsern Per 3. kvartal 2010: Luftfartsinntekter 1 185,8 822,2 553,6 678, ,7 Andre driftsinntekter 1 600,3 599,5 274,6 89,4 1, ,7 Konserninterne inntekter 49,6 61,8 24,7 549,1 453,4 (1 138,6) 0,0 Sum driftsinntekter 2 835, ,6 852, ,6 454,4 (1 138,6) 5 804,4 Lønn/pers.kostnader 297,7 186,9 524,1 860,4 141, ,8 Ord. avskrivninger 367,3 128,8 210,1 66,5 17,4 790,2 Andre driftskostnader 637,6 296,6 530,4 242,7 130, ,7 Konserninterne kostnader 446,6 227,0 381,9 51,8 31,2 (1 138,6) 0,0 Sum driftskostnader 1 749,3 839, , ,4 320,7 (1 138,6) 4 638,7 Enhetsresultat 1 086,4 644,2 (793,8) 95,2 133, ,7 Konsernjust. avskrivninger (a) 123,6 (49,4) (86,7) - (0,7) (13,2) Konsernintern festeavgift (b) 281,2 (281,2) - Driftsresultat 1 491,2 594,8 (880,5) 95,2 (148,2) ,5 Varige driftsmidler * 6 776, , ,5 478,9 111, ,1 Per 3. kvartal 2009: Luftfartsinntekter 1 131,5 791,4 530,0 630, ,7 Andre driftsinntekter 1 540,6 561,0 249,7 76,9 1, ,0 Konserninterne inntekter 52,1 52,8 27,0 555,8 329,7 (1 017,3) 0,0 Sum driftsinntekter 2 724, ,2 806, ,5 331,5 (1 017,3) 5 513,7 Lønn/pers.kostnader 294,0 176,8 528,9 833,6 124, ,8 Ord. avskrivninger 341,4 104,2 176,6 58,2 18,6 699,0 Andre driftskostnader 643,9 260,0 490,1 250,6 121, ,0 Konserninterne kostnader 332,2 222,5 383,6 50,6 28,4 (1 017,3) 0,0 Sum driftskostnader 1 611,5 763, , ,0 292,9 (1 017,3) 4 422,8 Enhetsresultat 1 112,7 641,7 (772,6) 70,5 38, ,9 Konsernjust. avskrivninger (a) 123,6 (49,4) (86,7) - (0,7) (13,2) Konsernintern festeavgift (b) 177, (177,6) - Driftsresultat 1 413,9 592,3 (859,3) 70,5 (139,7) ,7 Varige driftsmidler * 6 667, , ,8 316,9 117, ,3 (a) Konsernjustering som følge av vurdering av åpningsbalanse per til IFRS. (b) Konsernintern festeavgift for grunn Gardermoen tilgodeses Oslo Lufthavn AS i segmentrapporteringen. * Varige driftsmidler er her inklusiv andre immaterielle eiendeler og eksklusiv anlegg under utførelse Avinor Q /14

12 Avinor Konsern Noter Note 4 - Varige driftsmidler og andre immaterielle eiendeler MNOK Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Morselskap Anlegg under utførelse Sum Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Konsern Anlegg under utførelse Per 3. kvartal 2009 Balanseført verdi , , , ,8 72, , , ,2 Tilgang - 520,9 808, , , , ,9 Avgang - 1,3 520,9 522,2-1, , ,6 Periodens avskrivninger 9,4 332,0-341,4 9,4 702,8-712,2 Balanseført verdi , , , ,4 63, , , ,3 Sum Per 3. kvartal 2010 Balanseført verdi , , , ,0 60, , , ,8 Tilgang - 602,5 938, , , , ,1 Avgang - 1,2 602,5 603,7-1, , ,0 Periodens avskrivninger 9,4 388,3-397,7 9,4 794,0-803,4 Balanseført verdi , , , ,7 50, , , ,5 Beregning av gjenvinnbart beløp Det vises til årsregnskapet for Det er ikke inntruffet forhold som medfører en vesentlig endring i gjenvinnbart beløp. Note 5 - Lån Morselskap Konsern MNOK Langsiktige lån 1 586, , , ,6 Kortsiktige lån - 1,7 489,6 435,6 Sum 1 586, , , ,2 Lånebevegelser per 3. kvartal Balanseført verdi ,9 67, , ,3 Opptak av lån 10, ,0 320, ,0 Nedbetaling av lån (2,9) (802,5) (40,9) (830,4) Verdiendring lån 6,0 5,3 6,0 5,3 Balanseført verdi , , , ,2 Avinor Q /14

13 Avinor Konsern Noter Note 5 - Lån forts Likviditetsreserve Morselskap Konsern MNOK Kontanter og bankinnskudd 1 360, , , ,3 Trekkfasilitet 2 000, , , ,0 Trekkrettighet bank 300,0 300,0 300,0 300,0 Statlig trekkrettighet ,0 100,0 Sum likviditetsreserve 3 660, , , ,3 Konsernet har tilstrekkelig handlingsrom hva gjelder overholdelse av covenants på eksisterende lån samt tilstrekkelig likviditetsreserve til å gjennomføre planlagte investeringer innværende år og i første halvår Note 6 - Skatt Skattekostnaden er beregnet ved å benytte skattesats som forventet for årsresultatet. Avinor Q /14

14 Avinor AS Konsernstab økonomi/finans Chr. Frederiks plass Oslo Postboks Gardermoen Avinor Q /14

Avinor Finansiell delårsrapport

Avinor Finansiell delårsrapport Avinor Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2011 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /14

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /14 Avinor Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2011 Avinor Q1 2011 1/14 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 2. kvartal Avinor Q /16

Avinor Finansiell delårsrapport. 2. kvartal Avinor Q /16 Avinor Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2010 Avinor Q2 2010 1/16 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012

AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012 1 AVINOR Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse Hovedtall konsern side 3 Styrets rapport side 4 Balanse side 9 Resultatregnskap side 10 Oppstilling totalresultat side 11 Oppstilling

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 2. kvartal 2007 per

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /15

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /15 Avinor Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2010 Avinor Q1 2010 1/15 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstilling 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2009 1/15

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2009 1/15 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2009 1/15 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling

Detaljer

Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2009 1/16

Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2009 1/16 Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2009 1/16 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling over

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005 Finansiell delårsrapport for 2005 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Finansiell delårsrapport

Finansiell delårsrapport Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2012 2 1 om avinor Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 17

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT Vedi% `;#1 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013 Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjona1 flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

Finansiell delårsrapport

Finansiell delårsrapport Finansiell delårsrapport 1 kvartal 2013 1 om avinor Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 17

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 3 AVINOR INNHOLD Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 2 AVINOR INNHOLD Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 2 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2017

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2017 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2017 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2017

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2017 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2017 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta Halvår rsrapp alvårsport rapport Pr. arta Pr. 2. al artal 21 et 1. halvår 21 Omsetningen i første halvår 21 var på 1 788 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 653 MNOK i første halvår 29. EBITDA i første

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2010

Kvartalsrapport juli september 2010 Kvartalsrapport juli september 2010 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2010 3.kv. 2009 Pr. 3.kv. 2010 Pr. 3.kv. 2009 Salgsinntekter 419,7 395,6 1 283,0 1 212,7 EBITDA 29,2 29,2 62,7 46,8 Driftsresultat 13,5 14,2

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 29 et 3. kvartal 29 Omsetningen i 3. kvartal 29 var på 924 MNOK sammenlignet med en omsetning på 822 MNOK i 3. kvartal 28. EBITDA i 3. kvartal 29 var på 156 MNOK inklusiv salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2007

Kvartalsrapport oktober - desember 2007 Kvartalsrapport oktober - desember 2007 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 4. kvartal 2007 på MNOK 25,9 mot MNOK 42,1 i samme periode i 2006. Resultat før skatt i 2007 ble MNOK 74,0 mot

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 4. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 4. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstilling 14 Kontantstrømoppstilling 15

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 2. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 2. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Styrets erklæring 9 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstilling 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer