Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010"

Transkript

1 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2010 Avinor Q /14

2 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS, Værnes Eiendom AS og Sola Hotel Eiendom AS. Antall ansatte er ca og årlige driftsinntekter utgjør i størrelsesorden 8 milliarder kroner. Konsernet har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner og flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Dette omfatter 46 lufthavner i Norge samt kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. 12 av lufthavnene drives i samarbeid med Forsvaret. Utover den flyoperative virksomheten, legges det til rette for en kommersiell inntjening gjennom flyplasshoteller, parkeringsanlegg, taxfreebutikker,servering og andre servicetilbud til flypassasjerene. Avinors hovedmål er å legge til rette for sikker, miljøvennlig og effektiv luftfart i alle deler av landet. Finansielt sett drives den totale virksomheten som én enhet der bedriftsøkonomisk lønnsomme lufthavner bidrar til å finansiere bedriftsøkonomisk ulønnsomme lufthavner. Flysikringstjenesten er selvfinansierende ved at tjenestene prises etter et kostprinsipp. Aksjene i Avinor AS er 100 prosent eiet av den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierstyring overfor Avinor, og fastsetter blant annet konsernets samfunnspålagte oppgaver, avkastningskrav og utbytte. I tillegg regulerer Samferdelsdepartementet luftfartsavgiftene. Samferdselsdepartementet er overordnet myndighet for norsk luftfart, og fastsetter også Luftfartstilsynets regelverk som har konsekvenser for Avinors drift. Avinors hovedkontor er i Oslo. Avinor Q /14

3 Finansiell delårsrapport per 3. kvartal 2010 HOVEDTREKK Flytrafikken i tredje kvartal har vist en sterk vekst med 9,1 prosent økning i antall passasjerer, og 8,2 prosent vekst i service units innenfor flysikringstjenesten. Den kommersielle forretningsutviklingen fortsetter meget positivt med en vekst i inntektene på nær 6 prosent hittil i år. Inntektene fra den kommersielle virksomheten utgjorde 2,5 milliarder kroner i årets første ni måneder. Konsernet har et fortsatt høyt aktivitetsnivå med hensyn til kapasitetsutvidelser, oppgraderinger og tilpasning til nye regulatoriske bestemmelser for flysikkerheten. Det er per tredje kvartal investert i nivå 1,6 milliarder kroner i varige driftsmidler. Konsernets EBITDA-margin per tredje kvartal utgjorde 33,6 prosent som er en forbedring på 0,8 prosentpoeng fra tilsvarende regnskapsperiode i fjor. Som en følge av den høye investeringsaktiviteten, var konsernets kontantstrøm før opptak av ny gjeld minus 119 millioner kroner. 3. KVARTAL holdsvis 9,1 prosent og 3,0 prosent i tredje kvartal sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. For Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) økte antall passasjerer med 9,6 prosent og flybevegelser med 3,5 prosent. Flysikringstjenesten hadde en trafikkvekst på 8,2 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Som en følge av den sterke trafikkveksten i tredje kvartal, økte konsernets driftsinntekter med 9,7 prosent. Driftskostnader eksklusive av- og nedskrivninger og verdiendringer økte med 5,0 prosent i samme periode. Som en følge av høye investeringer i varige driftsmidler, økte av- og nedskrivninger med 18,4 prosent i tredje kvartal sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Konsernets netto finansresultat i tredje kvartal var minus 82,7 millioner kroner sammenliknet med med minus 75,3 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Resultatendringen skyldes hovedsakelig økt netto rentebærende gjeld i konsernet. Konsernets resultat etter skatt i tredje kvartal utgjorde 347,4 millioner kroner sammenliknet med 285,0 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. MNOK Q Q Endring Driftsinntekter 2 171, ,6 9,7 % EBITDA 855,4 726,3 17,8 % Investeringer 538,2 527,3 2,1 % Kontantstrøm 333,0 203,0 Tabell 1: Finansielle hovedtall 3. kvartal 2010 Konsernet hadde i tredje kvartal en EBITDA på 855,4 millioner kroner som er en økning på nær 18 prosent sammenliknet med tredje kvartal Flytrafikken målt i antall passasjerer og flybevegelser økte på konsernbasis med hen- 1 EBITDA er definert som resultat før henholdsvis av- og nedskrivninger samt verdiendringer og andre tap/gevinster, netto. Investeringer er balanseførte investeringer i varige driftsmidler. Kontantstrøm er definert som kontantstrøm fra drift og investeringer før opptak av ny gjeld og andre finansieringsaktiviteter. PER 3. KVARTAL 2010 MNOK M M Endring Driftsinntekter 5 804, ,7 5,3 % EBITDA 1 952, ,0 8,1 % Investeringer 1 552, ,6 0,2 % Kontantstrøm (118,6) (390,9) Tabell 2: Finansielle hovedtall per 3. kvartal 2010 Trafikkutvikling Det reiste 29,5 millioner flypassasjerer over Avinors lufthavner i årets første ni måneder, hvilket er en økning på 3,4 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Vulkanutbruddet ved Eyjafjallajökull på Island i april i år har påvirket trafikktallene i negativ retning. Justert for effekten av vulkanutbruddet, er trafikkveksten på konsernbasis i nivå seks prosent over tilsvarende periode i fjor, mens OSL ligger i nivå åtte prosent over tilsvarende periode i fjor. Avinor Q /14

4 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 Terminalpassasjerer (mill.) Q1 Q2 Q3 Q Figur 1: Antall terminalpassasjerer Passasjervolumet fordeler seg på resultatenhetene som følger: PAX 000s M M Endring OSL ,6 % Store lufthavner ,1 % Regionale/lokale ,5 % Konsern ,4 % Tabell 3: Antall passasjerer per 3. kvartal Antall flybevegelser per tredje kvartal er redusert med 0,4 prosent fra tilsvarende periode i fjor og reflekterer dels en justering av flyselskapenes produksjon (høyere kabinfaktor) og dels bruk av større fly (flere flyseter per avgang) Flybevegelser (000) Q1 Q2 Q3 Q4 Figur 2: Antall flybevegelser Flysikringstjenesten målt i antall service units 2 har per tredje kvartal hatt en trafikkvekst på 4,4 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Driftsinntekter Konsernets samlede driftsinntekter per tredje kvartal 2010 utgjorde 5804,4 millioner kroner 2 Faktureringsenhet for underveistjenesten basert på flyvekt og fløyet distanse. som er en økning på 5,3 prosent fra tilsvarende rapporteringsperiode i fjor. Driftsinntektene fordelte seg på virksomhetsområdene som følger: MNOK M M Endring Lufthavndrift 5 172, ,1 4,8 % Flysikringstjeneste 1 316, ,5 4,2 % Andre tjenester 454,4 331,5 37,1 % Konserninternt (1 138,7) (1 017,4) Konsern 5 804, ,7 5,3 % Tabell 4: Driftsinntekter per 3. kvartal 2010 Økningen i driftsinntektene er forårsaket av den høye trafikkveksten samt en fortsatt sterk kommersiell utvikling i produkter og tjenester ved lufthavnene. EBITDA EBITDA per tredje kvartal 2010 utgjorde 1952,1 millioner kroner sammenliknet med 1806,0 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. EBITDA fordelte seg på virksomhetsområdene som følger: MNOK M M Endring Lufthavndrift 1 924, ,7 8,0 % Flysikringstjeneste 161,7 128,7 25,6 % Andre tjenester (134,1) (104,4) Konsern 1 952, ,0 8,1 % Tabell 5: EBITDA per 3. kvartal 2010 Samlede driftskostnader før av- og nedskrivninger og andre tap/gevinster per tredje kvartal økte med 3,9 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Konsernets EBITDA-margin utgjorde 33,6 prosent som er en økning på 0,8 prosentpoeng fra tilsvarende regnskapsperiode i fjor. Av- og nedskrivninger Av- og nedskrivninger utgjorde 803,4 millioner kroner per tredje kvartal, en økning på 12,8 prosent fra tilsvarende periode i Avskrivninger av varige driftsmidler øker som en følge konsernets høye investeringsaktivitet samt økt grad av ferdigmeldte prosjekter. Finansposter Konsernets netto finansresultat per tredje kvartal var minus 242,8 millioner kroner sammenliknet med minus 250,4 millioner kroner i tilsvarende periode i Resultatendringen skyldes hovedsakelig kostnader i forbindelse med tilrettelegging av nye Avinor Q /14

5 obligasjonslån belastet i tilsvarende regnskapsperiode i fjor samt økte aktiverte rentekostnader. Videre hadde konsernet tilsvarende periode i 2009 tap ved realisering av finansielle kontrakter. Resultat etter skatt Med en skattesats på 28 prosent, var resultat etter skatt per tredje kvartal 654,6 millioner kroner sammenliknet med 595,1 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Investeringer Balanseført tilgang til varige driftsmidler utgjorde per tredje kvartal 1552,7 millioner kroner sammenliknet med 1549,8 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Investeringene fordeler seg på virksomhetsområdene som følger: MNOK M Andel Lufthavndrift 1 428,5 92,0 % Flysikringstjeneste 64,5 4,2 % Konsernfelles 25,2 1,6 % Konsernposter 34,5 2,2 % Konsern 1 552,7 100,0 % Tabell 6: Investeringer per 3. kvartal 2010 OSL Terminal 2 Forprosjekt og øvrig beslutningsgrunnlag for utvidelse av terminalkapasiteten ved OSL er fullført. Konsekvensutredning ble endelig godkjent av Ullensaker kommune 10. mai Prosjektet avventer Samferdselsdepartementets behandling av konsesjonssøknad. Kontantstrøm og kapitalforhold Per 30. september 2010 utgjorde konsernets likviditetsreserve 3833,0 millioner kroner fordelt på 1433,0 millioner kroner i bankinnskudd og 2400,0 millioner kroner i ubenyttede trekkrettigheter. Konsernets kontantstrøm før finansieringsaktiviteter utgjorde minus 118,6 millioner kroner per tredje kvartal. Konsernets totalkapital utgjør 23,2 milliarder kroner med en egenkapitalandel på 46,3 prosent. Konsernets netto rentebærende gjeld fratrukket bankinnskudd utgjør 7152,1 millioner kroner og er økt med 270,4 millioner kroner siden årsskiftet. Risikoforhold I tillegg til operasjonell risiko, er Avinors virksomhet eksponert for risiko av politisk, regulatorisk, markedsmessig, finansiell og juridisk art. Operasjonelt er virksomheten sterkt fokusert på en sikker trafikkavvikling med detaljerte retningslinjer for, og aktiv håndtering av, tiltak som skal minimere risikoen for ulykker og alvorlige hendelser. Avinors virksomhet er karakterisert av omfattende investeringer i anleggsmessig infrastruktur med et levetidsperspektiv på flere tiår. I tillegg krever operativ drift og beredskap regulerte bemanningsnivåer. Virksomheten er derfor preget av en høy andel faste kapasitetskostnader som i liten grad varierer med volumendringer i flytrafikken, og som ikke raskt lar seg tilpasse reduksjoner i trafikkvolumet. Konsernets finansielle verdi er derfor følsom for trafikksvingninger, og det foreligger risiko for verdifall i forhold til konsernets balanseførte driftsmidler. Erfaringsmessig er det på lang sikt en høy korrelasjon mellom generell økonomisk utvikling (BNP) og etterspørsel etter flyreiser, mens det på kort sikt kan være store avvik. Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) står for om lag 50 prosent av konsernets driftsinntekter og en vesentlig del av konsernets driftsresultat. OSL er en sentral finansieringskilde for det øvrige lufthavnnettet i Norge. OSLs inntjening er eksponert for både konjunkturendringer og konkurranse fra lufthavner utenfor Avinorsystemet. Over 80 prosent av konsernets trafikkinntekter kommer fra de tre operatørene SAS, Norwegian og Widerøe. Konsernets inntjening er eksponert for eventuelle endringer i rutetilbud og produksjon hos disse selskapene. Konsernet har historisk hatt lave tap på fordringer. Hovedtyngden av konsernets fordringer er mot flyselskapene. En mindre del av fordringsmassen er sikret ved hjelp av bankgarantier og/eller depositum Inntekter fra kommersielle tilbud ved lufthavnene har en sentral og økende betydning i konsernets inntjening. Endringer i rammebetingelsene rundt disse vil kunne ha en vesentlig negativ effekt på konsernets inntjening og finansielle verdi. Staten har definert Avinor som et selskap med sektorpolitiske mål. Dette innebærer blant annet at staten setter føringer for en rekke samfunnspålagte oppgaver inklusive drift av lokale lufthavner, beredskapsoppgaver og luftfartsavgifter. Avhengig av ulike politiske prioriteringer, kan dette forholdet medføre usikkerhet knyttet til omfang og innretning av oppgavene. Avinor Q /14

6 Den regulatoriske aktiviteten nasjonalt og internasjonalt er økende med omfattende krav blant annet innenfor safety, security og luftfartsavgifter. Det forventes fortsatt stor aktivitet på det regulatoriske området. Initiativ fra EU-kommisjonen vil ha sterke føringer på valg av tekniske løsninger og fremtidig organisering av flysikringstjenesten i Europa. Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko knyttet til valuta, renter og krafthandel. Konsernet har som policy ikke å ta vesentlig finansiell risiko, og skal kunne dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Det benyttes terminkontrakter for å begrense valutarisiko og for å dekke deler av konsernets fremtidige kraftforbruk. Konsernets langsiktige gjeld er eksponert for endringer i det langsiktige rentenivået da omlag halvparten av lånene er statslån hvor renten er knyttet til langsiktige statsobligasjonsrenter. En vesentlig del av låneporteføljen for øvrig har fast rente eller er rentesikret ved hjelp av finansielle instrumenter. Ved plassering av konsernets overskuddslikviditet vektlegges utsteders soliditet og plasseringens likviditet foran avkastning. Konsernets likviditet er plassert i bank på forhandlede vilkår. Forsvarsdepartementet tok i 2006 initiativ til å starte forhandlinger om en ny samarbeidsavtale med Avinor. Regjeringen fastsatte i 2007 et mandat for prosessen som omfatter samarbeid både rundt løpende drift og rettigheter til luftfartskritiske arealer. En ny avtale skal regulere alle sider ved samarbeidet herunder tjenesteleveranser og fordeling av kostnader knyttet til lufthavndrift og flysikringstjeneste. Regjeringsadvokaten konkluderte i mars 2009 at Avinor skal betale Forsvaret for overtagelse av luftfartskritiske arealer ved Trondheim lufthavn, Værnes og Bergen lufthavn, Flesland. Partenes rapporter ble oversendt Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet i mai 2009, og utkast til ny samarbeidsavtale ble oversendt i februar De finansielle konsekvensene for Avinor er usikre, og vil bli regnskapsmessig innarbeidet når konklusjonene fra de to departementene foreligger. redusere risikoen for miljøskadelige hendelser, samt kartlegge og rydde opp tidligere forurensning. Kartleggingen vil gi grunnlag for å estimere eventuelle fremtidige utgifter knyttet til opprydding samt fremtidig investeringsbehov. Pensjonsreformen er delvis vedtatt av Stortinget. Det planlegges vedtatt ytterligere lovendringer. Endringer i konsernets pensjonsordning som følge av reformen vil kunne få vesentlig effekt for regnskapsførte pensjonsforpliktelser. Det er kun vedtatte endringer som skal hensyntas i regnskapet. Forslag til regnskapsmessig behandling av vedtatte endringer er for tiden sendt på høring av Norsk Regnskapsstiftelse. Hvis nåværende forslag legges til grunn, vil dette medføre en reduksjon i regnskapsførte pensjonsforpliktelser hoved sakelig i form av planendringer med full resultateffekt i inneværende år. Fremtidsutsikter Gitt den sterke trafikkutviklingen og raske innhentingen etter etter driftsforstyrrelsene som følge av vulkanutbruddet ved Eyjafjallajökull, forventer Avinor en resultatfremgang sammenliknet med fjoråret. Den sterke trenden forventes også på lang sikt. Veksten i flytrafikken vil i hovedsak komme rundt de store byene, og i særlig grad i østlandsområdet. OSL forventes å ta en økende andel av Avinors totale trafikkvolum i de kommende årene. Konsernet viderefører et omfattende oppgraderingsprogram med høye årlige investeringer. Det forventes en fortsatt negativ kontantstrøm før opptak av nye lån og annen finansiering. Konsernets inntjening, investeringsplaner og øvrige finansielle rammebetingelser monitoreres løpende. Konsernet fører en aktiv dialog med eier omkring disse spørsmålene. Oslo, 04. november 2010 Styret i Avinor AS Lufthavnene har utslippstillatelser som stiller krav til miljørisikovurderinger for å identifisere potensielle kilder for akutt forurensning med fare for skade på ytre miljø. Det er i 2010 startet et miljøprosjekt som skal bidra til å Avinor Q /14

7 Avinor Konsern Balanse Morselskap Konsern MNOK Note EIENDELER Anleggsmidler 1 992, , ,2 Utsatt skattefordel , , ,1 60,2 63,2 50,8 Andre immaterielle eiendeler 50,8 63,2 60, , , ,9 Varige driftsmidler , , ,6 6,3-7,1 Derivater 7,1-7, , , ,0 Andre finansielle anleggsmidler 5,2 18,9 27, , , ,0 Sum anleggsmidler , , ,1 Omløpsmidler 948,8 768,6 861,0 Fordringer og periodiseringer 1 234, ,1 926,0 3,1 4,0 2,2 Derivater 3,7 4,0 4, , , ,1 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 433, , , , , ,3 Sum omløpsmidler 2 671, , , , , ,3 SUM EIENDELER , , ,1 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 5 400, , ,1 Innskutt egenkapital 5 400, , , , , ,6 Fri egenkapital 5 325, , , , , ,7 Sum egenkapital , , ,9 Avsetning for forpliktelser 1 635, , ,8 Pensjonsforpliktelser 2 079, , ,4 33,0 48,2 33,0 Annen forpliktelse 33,8 48,4 33, , , ,8 Sum avsetninger for forpliktelser 2 113, , ,2 Langsiktig gjeld Lån fra Staten , , ,9 9,1 16,1 17,0 Derivater 100,2 51,6 46, , , ,0 Annen langsiktig gjeld , , , , , ,0 Sum langsiktig gjeld 8 195, , ,3 Kortsiktig gjeld - 7,0 2,7 Derivater 3,4 10, , , ,1 Annen kortsiktig gjeld , , , , , ,8 Sum kortsiktig gjeld 2 146, , , , , ,6 Sum gjeld , , , , , ,3 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,1 Avinor Q /14

8 Avinor Konsern Resultatregnskap MNOK Note Driftsinntekter 3. kvartal Per 3. kvartal Trafikkinntekter 1 191, , , , ,7 Andre driftsinntekter 980,4 896, , , ,8 Sum driftsinntekter 2 171, , , , ,5 Driftskostnader Varekostnader 36,4 23,8 81,8 66,3 82,7 Lønn- og andre personalkostnader 713,5 698, , , ,2 Av- og nedskrivninger 284,8 240,5 803,4 712,2 999,9 Andre driftskostnader 566,2 531, , , ,9 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 600, , , , ,7 Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 570,6 485, , , ,8 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 5,2 14,2 (3,8) 16,1 8,4 Driftsresultat 565,4 471, , , ,4 Finansinntekt (kostnad), netto (82,7) (75,3) (242,8) (250,4) (324,5) Resultat før skattekostnad 482,7 396,3 909,7 827,3 858,9 Skattekostnad 6 135,3 111,3 255,1 232,2 254,0 Resultat etter skatt 347,4 285,0 654,6 595,1 604,9 År Avinor AS Resultatregnskap MNOK Note Driftsinntekter 3. kvartal Per 3. kvartal Trafikkinntekter 749,6 678, , , ,5 Andre driftsinntekter 503,1 429, , , ,3 Sum driftsinntekter 1 252, , , , ,8 Driftskostnader Varekostnader 25,3 14,0 50,6 32,5 40,9 Lønn- og andre personalkostnader 612,1 599, , , ,6 Av- og nedskrivninger 143,1 115,4 397,7 341,4 493,3 Andre driftskostnader 389,8 363, , , ,9 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 170, , , , ,7 Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 82,4 15,4 53,3 (33,2) (280,9) Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 5,5 12,1 1,1 12,9 9,1 Driftsresultat 76,9 3,3 52,2 (46,1) (290,0) Finansinntekt (kostnad), netto 5,6 17,4 947,8 999, ,4 Resultat før skattekostnad 82,5 20, ,0 953,5 727,4 Skattekostnad 6 23,1 5,8 280,0 267,0 216,8 Resultat etter skatt 59,4 14,9 720,0 686,5 510,6 År Avinor Q /14

9 Avinor Konsern Oppstilling av Totalresultat År Morselskap MNOK ,6 686,5 720,0 Resultat etter skatt 654,6 595,1 604,9 Andre inntekter, kostnader og verdiendringer direkte innregnet i egenkapital Konsern 315,0 - - Aktuarielle gevinster/tap på pensjonsforpliktelse ,1 (89,9) - - Skatteeffekt - - (84,0) 9,2 8,5 (8,0) Kontantstrømsikring (55,6) 13,9 15,8 (2,7) (2,4) 2,2 Skatteeffekt 15,6 (3,9) (4,5) Sum regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 231,7 6,1 (5,8) (40,0) 10,0 221,4 direkte innregnet i egenkapital 742,3 692,6 714,2 Totalresultat 614,6 605,1 826,3 År Tilordnet: 742,3 692,6 714,2 Aksjonær 614,6 605,1 826,3 Avinor Konsern Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital MNOK Aksjekapital Overkursfond ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1 - (5,9) 3 890, ,7 Totalresultat 10,0 595,1 605,1 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1-4, , ,8 Annen Egenkapital ,1-215, , ,9 Totalresultat (40,0) 654,6 614,6 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1-175, , ,5 Avinor AS Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital MNOK Aksjekapital Overkursfond ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1 - (27,8) 2 666, ,2 Totalresultat 6,1 686,5 692,6 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1 - (21,7) 3 353, ,8 Annen Egenkapital ,1-203, , ,5 Totalresultat (5,8) 720,0 714,2 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1-198, , ,7 Avinor Q /14

10 Avinor Konsern Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern År År MNOK Kontantstrøm fra driften 727,4 953, ,0 Resultat før skatt 909,7 827,3 858,9 (226,4) (226,4) (230,8) Betalte skatter (254,7) (346,0) (355,6) - 0,8 - Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler - 0,8-493,3 341,4 397,7 Ordinære avskrivninger 803,4 712,2 999,9 (810,9) (1 289,0) (1 058,5) Øvrige endringer 58,3 208,8 773,0 183,4 (219,7) 108,4 Netto kontantstrøm fra driften 1 516, , ,2 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (1 305,0) (957,1) (946,6) Investeringer i varige driftsmidler (1 635,3) (1 794,0) (2 378,1) 150,0 - - Offentlig tilskudd ,0 4,2-2,5 Salg av varige driftsmidler (salgssum) 3,7-5,8 0,1 (9,8) - Endring i andre investeringer - 0,1 0,7 (1 150,7) (966,9) (944,1) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (1 631,6) (1 793,9) (2 221,6) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 2 300, ,0 10,0 Opptak av gjeld 320, , ,0 (60,0) (40,1) - Konserninternt utlån (803,4) (802,5) (2,9) Nedbetaling av gjeld (40,9) (830,4) (850,1) (58,8) (51,7) (100,6) Betalte renter (149,5) (89,7) (433,4) 961,4 975,0 935,0 Netto konsernbidrag/utbytte , ,7 841,5 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 129, , , , ,1 5,8 Netto endring kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter i perioden 14, , ,1 (17,6) (17,6) 1 354,3 Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter periodestart 1 418,3 53,2 53, , , ,1 Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter periodeslutt 1 433, , ,3 Avinor Q /14

11 Avinor Konsern Noter Note 1 - Generell informasjon Avinor AS og dets datterselskaper (samlet konsernet) skal eie, drive og utvikle luftfartsanlegg ved å legge til rette for sikker og effektiv luftfart, yte tjenester innen samme område og annen virksomhet som bygger opp under foretakets hovedvirksomhet, herunder kommersiell utvikling av virksomheten og lufthavnområdene. Avinor konsernet har hovedkontor i Oslo. Delårsregnskapet for 3. kvartal 2010 ble vedtatt av styret den 4. november Delårsregnskapet er ikke revidert. Note 2 - Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Morselskapsregnskapet og konsernregnskapet per 3. halvår 2010, avsluttet 30. september 2010, er utarbeidet etter regnskapsprinsippene i International Financial Reporting Standards (IFRS) og består av Avinor AS og dets datterselskaper. Delårsregnskapet avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Delårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med morselskapets og konsernets årsregnskap for Det er benyttet samme prinsipper ved utarbeidelse av delårsregnskapet som ved utarbeidelse av årsregnskapet. Note 3 - Segmentinformasjon Organiseringen av Avinor ble endret med virkning fra Segmentinformasjonen er basert på ny organisasjon. Sammenligningstall er endret i samsvar. Avinor Konsern MNOK Oslo lufthavn Store lufthavner Regionale og lokale lufthavner Flysikring Felles/ ufordelt Konsern eliminering Avinor konsern Per 3. kvartal 2010: Luftfartsinntekter 1 185,8 822,2 553,6 678, ,7 Andre driftsinntekter 1 600,3 599,5 274,6 89,4 1, ,7 Konserninterne inntekter 49,6 61,8 24,7 549,1 453,4 (1 138,6) 0,0 Sum driftsinntekter 2 835, ,6 852, ,6 454,4 (1 138,6) 5 804,4 Lønn/pers.kostnader 297,7 186,9 524,1 860,4 141, ,8 Ord. avskrivninger 367,3 128,8 210,1 66,5 17,4 790,2 Andre driftskostnader 637,6 296,6 530,4 242,7 130, ,7 Konserninterne kostnader 446,6 227,0 381,9 51,8 31,2 (1 138,6) 0,0 Sum driftskostnader 1 749,3 839, , ,4 320,7 (1 138,6) 4 638,7 Enhetsresultat 1 086,4 644,2 (793,8) 95,2 133, ,7 Konsernjust. avskrivninger (a) 123,6 (49,4) (86,7) - (0,7) (13,2) Konsernintern festeavgift (b) 281,2 (281,2) - Driftsresultat 1 491,2 594,8 (880,5) 95,2 (148,2) ,5 Varige driftsmidler * 6 776, , ,5 478,9 111, ,1 Per 3. kvartal 2009: Luftfartsinntekter 1 131,5 791,4 530,0 630, ,7 Andre driftsinntekter 1 540,6 561,0 249,7 76,9 1, ,0 Konserninterne inntekter 52,1 52,8 27,0 555,8 329,7 (1 017,3) 0,0 Sum driftsinntekter 2 724, ,2 806, ,5 331,5 (1 017,3) 5 513,7 Lønn/pers.kostnader 294,0 176,8 528,9 833,6 124, ,8 Ord. avskrivninger 341,4 104,2 176,6 58,2 18,6 699,0 Andre driftskostnader 643,9 260,0 490,1 250,6 121, ,0 Konserninterne kostnader 332,2 222,5 383,6 50,6 28,4 (1 017,3) 0,0 Sum driftskostnader 1 611,5 763, , ,0 292,9 (1 017,3) 4 422,8 Enhetsresultat 1 112,7 641,7 (772,6) 70,5 38, ,9 Konsernjust. avskrivninger (a) 123,6 (49,4) (86,7) - (0,7) (13,2) Konsernintern festeavgift (b) 177, (177,6) - Driftsresultat 1 413,9 592,3 (859,3) 70,5 (139,7) ,7 Varige driftsmidler * 6 667, , ,8 316,9 117, ,3 (a) Konsernjustering som følge av vurdering av åpningsbalanse per til IFRS. (b) Konsernintern festeavgift for grunn Gardermoen tilgodeses Oslo Lufthavn AS i segmentrapporteringen. * Varige driftsmidler er her inklusiv andre immaterielle eiendeler og eksklusiv anlegg under utførelse Avinor Q /14

12 Avinor Konsern Noter Note 4 - Varige driftsmidler og andre immaterielle eiendeler MNOK Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Morselskap Anlegg under utførelse Sum Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Konsern Anlegg under utførelse Per 3. kvartal 2009 Balanseført verdi , , , ,8 72, , , ,2 Tilgang - 520,9 808, , , , ,9 Avgang - 1,3 520,9 522,2-1, , ,6 Periodens avskrivninger 9,4 332,0-341,4 9,4 702,8-712,2 Balanseført verdi , , , ,4 63, , , ,3 Sum Per 3. kvartal 2010 Balanseført verdi , , , ,0 60, , , ,8 Tilgang - 602,5 938, , , , ,1 Avgang - 1,2 602,5 603,7-1, , ,0 Periodens avskrivninger 9,4 388,3-397,7 9,4 794,0-803,4 Balanseført verdi , , , ,7 50, , , ,5 Beregning av gjenvinnbart beløp Det vises til årsregnskapet for Det er ikke inntruffet forhold som medfører en vesentlig endring i gjenvinnbart beløp. Note 5 - Lån Morselskap Konsern MNOK Langsiktige lån 1 586, , , ,6 Kortsiktige lån - 1,7 489,6 435,6 Sum 1 586, , , ,2 Lånebevegelser per 3. kvartal Balanseført verdi ,9 67, , ,3 Opptak av lån 10, ,0 320, ,0 Nedbetaling av lån (2,9) (802,5) (40,9) (830,4) Verdiendring lån 6,0 5,3 6,0 5,3 Balanseført verdi , , , ,2 Avinor Q /14

13 Avinor Konsern Noter Note 5 - Lån forts Likviditetsreserve Morselskap Konsern MNOK Kontanter og bankinnskudd 1 360, , , ,3 Trekkfasilitet 2 000, , , ,0 Trekkrettighet bank 300,0 300,0 300,0 300,0 Statlig trekkrettighet ,0 100,0 Sum likviditetsreserve 3 660, , , ,3 Konsernet har tilstrekkelig handlingsrom hva gjelder overholdelse av covenants på eksisterende lån samt tilstrekkelig likviditetsreserve til å gjennomføre planlagte investeringer innværende år og i første halvår Note 6 - Skatt Skattekostnaden er beregnet ved å benytte skattesats som forventet for årsresultatet. Avinor Q /14

14 Avinor AS Konsernstab økonomi/finans Chr. Frederiks plass Oslo Postboks Gardermoen Avinor Q /14

Sammen for framtidens luftfart

Sammen for framtidens luftfart årsrapport 2009 Sammen for framtidens luftfart Avinor bidrar til at rundt 40 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har

Detaljer

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli ÅRSRAPPORT 2010 Christian Berge STYRET I AVINOR Dag Hårstad Petter Jansen Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli Ingrid Synnøve Brendryen Oddbjørg A. Starrfelt Marianne Njåstein Torunn Sneltvedt

Detaljer

INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08

INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 ÅRSRAPPORT 06 INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Norske lufthavner 002 2006 i korte trekk 004 Hovedtall 2006 Avinor konsern 008 Styrets Årsberetning 2006 010 Årsregnskap 2006 022 Luftfartens miljøutfordringer

Detaljer

HEADER ÅRSRAPPORT 2013

HEADER ÅRSRAPPORT 2013 HEADER ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 HEADER Hvert år benytter omlag 48 millioner passasjerer Avinors flyplasser Avinor har ansvaret for omkring 730 000 flybevegelser per år Det er omlag 3300 ansatte

Detaljer

Lakselv lufthavn, Banak - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

Lakselv lufthavn, Banak - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn 2 2 DES2014 AVINOR Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge 2J-i4,) /c) q.5:132: g ; Vår ref. Vår dato: 14/03895 17.12.2014 Deres ref. 200500049-9/6023fTEH2 Deres dato: 07.06.2005 Vår saksbehandler:

Detaljer

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49 Årsrapport 03 Innhold Adm.direktør har ordet 4 Avinors lufthavner 5 Årsberetning 7 Hovedtall for konsernet 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 19 Revisjonsberetning 31 Sikker

Detaljer

HEADER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 1

HEADER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 1 HEADER ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 1 INNHOLD 5 Konsernsjefens innledning 6 Årsberetningen 2014 18 Eierstyring og selskapsledelse 25 Hovedtall Avinor konsern 26 Resultatregnskap 27 Utvidet resultat

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

Innhold. 2 Forord 3 Årsberetning. 17 Resultatregnskap 16 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 45 Revisors beretning

Innhold. 2 Forord 3 Årsberetning. 17 Resultatregnskap 16 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 45 Revisors beretning Årsrapport 2014 Innhold 2 Forord 3 Årsberetning 3 Oslo Lufthavn AS 5 Trafikk på OSL 2014 7 Sikkerhet, kvalitet, revisjoner og tilsyn 8 Ytre miljø 9 Ansatte og arbeidsmiljø 11 Utbygginger 12 Passasjerens

Detaljer

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Viktige hendelser 3 Konsernsjefens årsberetning 4 Årsoppgjøret Styrets beretning 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrøm 15 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter

Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter Årsberetning 2013 OSL ble kåret Europas mest punktlige flere ganger, til tross for utfordrende driftsforhold på grunn av utbygging. Innhold 3 Forord 4 Årsberetning 4 Oslo Lufthavn AS 6 Trafikk på OSL 2013

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Styrets beretning og konsernregnskap........... 3 Noter konsern...........................

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Opportunity AS (Selskapet) ble stiftet 9. august 2007. Året 2010 er følgelig selskapets tredje

Detaljer

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger Vestparken, Lørenskog 2009 Årsrapport 7aZ^`_Z]Vj\Zc 7 `_ c ' 6/ ', &%%b & CVjhik \]Vj\Zc \Z 6/ '' -%%b' @_³iiZ^ci

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

NSB-konsernet Årsrapport 2012

NSB-konsernet Årsrapport 2012 NSB-konsernet Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Viktige hendelser 3 Konsernsjefens årsberetning 4 Årsoppgjøret Styrets beretning 5 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrøm 15 Endringer

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning Årsberetning 2011 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Viktige hendelser 2011 Side 4 Administrerende direktørs beretning Side 5 Elektroniske tjenester 2011 Side 6 Styrets beretning

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer