Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal /15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2009 1/15"

Transkript

1 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal /15

2 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling over endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS, Værnes Eiendom AS og Sola Hotel Eiendom AS. Årlige driftsinntekter utgjør ca. 7.5 milliarder kroner. Konsernet har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner og flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Dette omfatter 46 lufthavner i Norge samt kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. 12 av lufthavnene drives i samarbeid med forsvaret. I tillegg legges det til rette for en kommersiell inntjening gjennom flyplasshoteller, parkeringsanlegg, taxfree-butikker, servering og andre servicetilbud til flypassasjerene. Avinors hovedmål er å legge til rette for sikker, miljøvennlig og effektiv luftfart i alle deler av landet. Finansielt sett drives den totale virksomheten som én enhet der bedriftsøkonomisk lønnsomme lufthavner bidrar til å finansiere bedriftsøkonomisk ulønnsomme lufthavner. Flysikringstjenesten er selvfinansierende ved at tjenestene prises etter et kostprinsipp. Konsernets driftsinntekter kommer i hovedsak fra det kommersielle markedet for flyreiser. Aksjene i Avinor AS er 100 prosent eiet av den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierstyring overfor Avinor, og fastsetter blant annet konsernets samfunnspålagte oppgaver, avkastningskrav og utbytte. I tillegg regulerer Samferdelsdepartementet luftfartsavgiftene. Samferdselsdepartementet er overordnet myndighet for norsk luftfart, og fastsetter også Luftfartstilsynets regelverk som har konsekvenser for Avinors drift. 2/15

3 Finansiell delårsrapport per 3. kvartal 2009 HOVEDTREKK Det reiste 10,1 millioner passasjerer over Avinors lufthavner i tredje kvartal, en reduksjon på 4,1 prosent sammenlignet med tredje kvartal Trafikknedgangen fra i fjor ser ut til å avta i annet halvår Flyselskapene samlet sett fortsetter tilpasningen til redusert trafikkvolum ved å redusere rutetilbudet, men også her ser reduksjonen fra i fjor ut til å avta noe. Det er store individuelle forskjeller mellom flyselskapene. Til tross for redusert trafikkvolum, har konsernet hittil i år i store trekk holdt driftsinntektene på samme nivå som i fjor. Inntekter fra annen kommersiell aktivitet har kompensert for reduserte trafikkinntekter. Det er likevel slik at konsernets inntjening er sterkt avhengig av den generelle økonomiske utviklingen og flytrafikken. Konsernet har et fortsatt høyt investeringsnivå som følge av kapasitetsmessig etterslep ved de større lufthavnene, nødvendige oppgraderinger, samt tilpasning til nye regulatoriske bestemmelser. 3. KVARTAL MNOK Q Q Endring Driftsinntekter 1 979, ,1 (20,5) EBITDA 732,0 761,1 (29,1) Investeringer 514,7 601,7 (87,0) Kontantstrøm 203,1 307,1 (104,0) Tabell 1: Finansielle hovedtall 3. kvartal 2009 Konsernet hadde i tredje kvartal en EBITDA på 732 millioner kroner som er en reduksjon 3,8 prosent (29 millioner kroner) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultatnedgangen i tredje kvartal skyldes i hovedsak reduserte trafikkinntekter. Inntekter fra annen kommersiell virksomhet har holdt seg på samme nivå som tredje kvartal Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, ble flytrafikken i tredje kvartal målt i antall passasjerer og flybevegelser redusert med henholdsvis 4,1 prosent og 7,2 prosent. For Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) gikk antall passasjerer ned med 5,0 prosent og flybevegelser ned med 10,1 prosent. De reduserte trafikktallene har redusert konsernets passasjerinntekter og startinntekter med henholdsvis 3,5 prosent og 3,3 prosent i tredje kvartal. Som en følge av lavere avsetninger til pensjonsforpliktelser i tredje kvartal, var rapporterte driftskostnader, eksklusive av- og nedskrivninger samt verdiendringer, i hovedsak på nivå med tilsvarende periode i fjor. Justert for endringer i pensjonskostnader, var den underliggende veksten i driftskostnadene ca. 3,2 prosent som bestod av opplæringskostnader i forbindelse med innføring av nytt radar og reiseplandatasystem ved Bodø kontrollsentral (Natcon Nord), økt innleid securitytjeneste og økt innleid assistansetjeneste for personer med redusert mobilitet. Konsernets netto finansresultat i tredje kvartal var minus 88,4 millioner kroner sammenlignet med minus 83,5 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Økningen i netto finanskostnader skyldes i hovedsak økt netto rentebærende gjeld. Konsernets resultat etter skatt i tredje kvartal utgjorde 285 millioner kroner sammenlignet med 275 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. 1 EBITDA er definert som resultat før henholdsvis av- og nedskrivninger samt verdiendringer og andre tap/gevinster, netto. Investeringer er balanseførte investeringer i varige driftsmidler. Kontantstrøm er definert som kontantstrøm fra drift og investeringer før opptak av ny gjeld og andre finansieringsaktiviteter. 3/15

4 PER 3. KVARTAL 2009 MNOK M M Endring Driftsinntekter 5 513, ,2 (67,5) EBITDA 1 806, ,9 (259,9) Investeringer 1 525, ,5 (106,6) Kontantstrøm (390,8) 299,4 (690,2) Tabell 2: Finansielle hovedtall første ni måneder 2009 Resultat EBITDA per tredje kvartal utgjorde 1806 millioner kroner sammenlignet med 2066 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultatnedgangen på 260 millioner kroner skyldes en kombinasjon av reduserte driftsinntekter som følge av trafikkreduksjoner samt økte driftskostnader. Resultat etter skatt per tredje kvartal utgjorde 595 millioner kroner sammenlignet med 794 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultatnedgangen skyldes redusert EBITDA som beskrevet ovenfor og økte netto finanskostnader. Trafikkutvikling Det reiste 28,5 millioner flypassasjerer over Avinors lufthavner i årets første ni måneder hvilket er en reduksjon på 6,0 prosent fra tilsvarende periode i Antall flybevegelser er tilsvarende redusert med 6,6 prosent. Trafikknedgangen er størst ved OSL der antall passasjerer er redusert med 8,7 prosent, og antall flybevegelser redusert med 10,0 prosent. Reduksjonen fra i fjor har i tredje kvartal avtatt noe sammenlignet med andre kvartal Terminalpassasjerer (mill.) Q1 Q2 Q3 Q4 reduksjonen i tredje kvartal avtatt noe sammenlignet med andre kvartal Flybevegelser (000) Q1 Q2 Q3 Q Flysikringstjenesten målt i antall service units 2 har hatt en trafikkreduksjon på 2,7 prosent hittil i år. Antall overflyginger som ikke tar av eller lander i Norge har økt med 5 prosent sammenlignet med 2008, og kompenserer noe for nedgangen i trafikken til og fra norske lufthavner. Nedgangen i antall flybevegelser ved de norske kontrollsentralene i de ni første månedene i 2009 var på 4,9 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i Driftsinntekter Konsernets samlede driftsinntekter per tredje kvartal 2009 utgjorde 5514 millioner kroner som er en nedgang på 1,2 prosent (68 millioner kroner) fra tilsvarende rapporteringsperiode i fjor. Redusert antall passasjerer og flybevegelser har redusert konsernets passasjer- og startinntekter med henholdsvis 4,6 prosent og 3,5 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i Inntekter fra annen kommersiell aktivitet på lufthavnene har falt i mindre grad og kompensert noe for reduserte trafikkinntekter. Nedgangen i driftsinntektene rammer i hovedsak OSL som er mest utsatt for konjunkturendringene. Driftskostnader Driftskostnader eksklusive varekostnader samt av- og nedskrivninger og verdiendringer, økte per tredje kvartal med 5,9 prosent (202 millioner kroner) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor I samsvar med flyselskapenes tilpasning av rutetilbudet til redusert trafikkvolum, er også antall flybevegelser redusert i forhold til i fjor. Også for antall flybevegelser har imidlertid 2 Faktureringsenhet for underveistjenesten basert på flyvekt og fløyet distanse. 4/15

5 MNOK M M Endring Lønn/personal 1 957, ,5 131,3 Andre driftskost 1 683, ,8 70,8 Sum 3 641, ,3 202,1 Tabell 3: Driftskostn. ekskl. varekostn. og av-/nedskrivn. Lønn- og personalkostnader er økt med 7,2 prosent (131 millioner kroner). Økningen er i hovedsak forårsaket av lønnsoppgjør, økte antall årverk samt økte pensjonskostnader. Den største årsverksveksten har vært innenfor flysikringsvirksomheten hovedsakelig på grunn av nye flygeledere og tilførsel av ingeniører til flynavigasjonstjenesten. I tillegg er det belastet 16,8 millioner kroner i opplæringskostnader i forbindelse med innføring av nytt radar og reiseplandatasystem ved Bodø kontrollsentral (Natcon Nord). Andre driftskostnader er økt 4,4 prosent (71 millioner kroner). Økningen er i hovedsak forårsaket av økt innleid securitytjeneste og økt innleid assistansetjeneste for personer med redusert mobilitet. Konsernets kostnader i forbindelse med assistansetjeneste for personer med redusert mobilitet utgjorde 33 millioner kroner per tredje kvartal. Etter internasjonale bestemmelser overtok Avinor ansvaret for denne tjenesten fra flyselskapene 26. juli Av- og nedskrivninger er redusert med 7,4 prosent (57 millioner kroner) i hovedsak på grunn av ferdig nedskrevne driftsmidler ved OSL (ti år). Finansposter Konsernets netto finansresultat per tredje kvartal var minus 275 millioner kroner sammenlignet med minus 195 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Netto finanskostnader er økt med 80 millioner kroner som en følge av økt netto rentebærende gjeld, tap ved innløsning av rentesikringsinstrumenter, tilretteleggingskostnader i forbindelse med opptak av nye obligasjonslån, valutaendringer samt at netto finanskostnader i tilsvarende periode i fjor var positivt påvirket av verdijusteringer. Investeringer Balanseførte investeringer i varige driftsmidler utgjorde per tredje kvartal 1526 millioner kroner. Terminalen ved OSL er blitt utvidet og ble offisielt åpnet 27. mai Etter utvidelsen har terminalen en kapasitet på ca. 22 millioner passasjerer per år som er et nødvendig nivå inntil en ny terminal (Terminal 2) er ferdig. Styret i Avinor AS vedtok 3. september 2009 å gjennomføre et forprosjekt for utbyggingstrinn 1 av Terminal 2. Forutsatt at Terminal 2 skal settes i drift i 2016, er det antatt at et byggevedtak må foreligge i første halvår Ved OSL gjøres det også en del sikkerhets- og kapasitetsrelaterte utbedringsprosjekter på flyside. Bygging av et nytt flyplasshotell er igangsatt med planlagt åpning i tredje kvartal Kapasitetsutvidelser ved Stavanger lufthavn, Sola, er videreført i tråd med lufthavnens masterplan. Prosjektet omfatter nye flyoppstillingsplasser samt økt innenlands- og utenlands terminalkapasitet. Første del av innenlandsterminalen ble tatt i bruk desember Utenlands- og resterende del av innenlandsterminal forventes ferdigstilt sommeren Bygging av et nytt flyplasshotell er igangsatt med planlagt åpning i annet halvår Utvidelse av parkeringshuset har en forventet byggestart i fjerde kvartal 2009 med planlagt ferdigstillelse årskiftet 2010/2011. Ved Bergen lufthavn, Flesland, gjøres det omfattende investeringer på flyside, dels for å legge til rette for større kapasitet og dels for å oppgradere teknisk standard i forbindelse med fornyelse av lufthavnens teknisk/operative godkjenning i tredje kvartal Eksisterende terminalkapasitet er sprengt, og det pågår et skisseprosjekt for bygging av en ny terminal. Et eventuelt byggevedtak er aktuelt i årskiftet 2010/2011. Styret i Avinor AS vedtok i september 2009 videre utbygging av flyside. Detaljprosjektering er igangsatt. Ved Trondheim lufthavn, Værnes, gjennomføres det kapasitetstiltak og oppgradering av teknisk standard på flyside. Et nytt flyplasshotell hadde offisiell åpningsdato 1. september Et nytt parkeringshus forventes endelig ferdigstilt i løpet av fjerde kvartal Første del av parkeringshuset ble tatt i bruk i september Nytt driftsbygg for plass-, brann- og redningstjeneste tas i bruk i løpet av fjerde kvartal. Nytt ekspedisjonsområde inklusive tårn- og sikringsbygg ved Alta lufthavn hadde offisiell åpning i 25. september I tillegg til å sikre nødvendig terminalkapasitet og nødvendige flyoppstillingsplasser, er lufthavnens tekniske 5/15

6 standard oppgradert i samsvar med kravene til fornyet teknisk/operativ godkjenning. Det er tatt beslutning om bygging av nytt tårnog sikringsbygg ved Kristiansand lufthavn, Kjevik. Byggestart er planlagt til første halvår Oppgradering av sikkerhetsområder og lysanlegg på regionalnettet pågår etter plan. Prosjektet er utvidet med store og mellomstore lufthavner. Prosjektet har en ramme på 3 milliarder kroner og forventes ferdigstillt i desember Bergen lufthavn, Flesland, gjennomføres som et eget prosjekt og inngår ikke i ovennevnte ramme. Innenfor flysikringstjenesten foregår oppgraderinger av ATM-systemene 3 ved Oslo kontrollsentral. Prosjektet er en nødvendig forutsetning for økt kapasitet i luftrommet i østlandsområdet. I tillegg pågår radarprogrammet (NORAP 4 ) der ti radarer er planlagt skiftet ut inklusive etablering av kontrollert luftrom for helikoptertrafikken i Nordsjøen og på Haltenbanken. Hittil i programmet pågår det arbeid ved Alta, Bardufoss, Kirkenes, Bergen og Oslofjord lokasjoner. I tillegg er det igangsatt radarinstallasjon på Heidrun. På grunn av uavklart finansiering med forsvaret, er det ikke igangsatt arbeide ved de militære flyplassene på Andøya og Ørland. Det er vedtatt å satse på ny teknologi ved innføring av kontrollert luftrom for Ekofisk. Ved bruk av ny teknologi bortfaller interessekonflikten mellom vindmølleprosjekter og radar, samt at teknologien vil være rimeligere. Målet er å innføre kontrollert luftrom for Ekofiskområdet i løpet av Etablering av satellittbasert innflygingssystem som skal gi vertikalinformasjon til flyene (SCAT-1) ved de regionale flyplassene fortsetter. En analyse av flysikkerheten ved innflyging bekrefter at etablering av glidebaner gir en vesentlig sikkerhetsmessig forbedring. Systemet er satt i operativ prøvedrift ved Hammerfest og Brønnøysund lufthavner. Ved Førde, Båtsfjord, Vadsø, Namsos og Svolvær lufthavner er systemet under implementering. Fremdriften i SCAT-1 programmet er imidlertid forsinket i forhold til opprinnelig plan på grunn av kapasitetsforhold. 3 ATM = Air Traffic Management 4 NORAP = Norwegian Radar Programme Regionalnettet Driftsresultatet på regionalnettet utgjorde per tredje kvartal minus 522 millioner kroner sammenlignet med minus 451 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor Kontantstrøm og kapitalforhold Konsernets likviditetsreserve utgjorde per 30. september millioner kroner fordelt på 1232 millioner kroner i bankinnskudd og 2400 millioner kroner i ubenyttede trekkrettigheter. Konsernet hadde første ni måneder 2009 en kontantstrøm før finansieringsaktiviteter på minus 391 millioner kroner sammenlignet med en kontantstrøm på pluss 299 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Endringen i konsernets kontantstrøm skyldes svakere resultatutvikling og høye investeringsutbetalinger. Konsernets likviditetsreserve per 30. september 2009 er økt med 443 millioner kroner siden utgangen av tredje kvartal i fjor som en følge av opptak av nye obligasjonslån. Avinor foretok i mai 2009 opptak av nye obligasjonslån med totalt 1500 millioner kroner. Konsernets totalkapital på 22 milliarder kroner er økt med 1,8 milliarder kroner siden årsskiftet som en følge av investeringer og låneopptak. Risikoforhold I tillegg til operasjonell risiko, er Avinors virksomhet eksponert for risiko av politisk, regulatorisk, markedsmessig, finansiell og juridisk art. Operasjonelt er virksomheten sterkt fokusert på en sikker trafikkavvikling med detaljerte retningslinjer for, og aktiv håndtering av, tiltak som skal minimere risikoen for ulykker og alvorlige hendelser. Avinors virksomhet er karakterisert av tunge investeringer i anleggsmessig infrastruktur med et levetidsperspektiv på flere tiår. I tillegg krever operativ drift og beredskap regulerte bemanningsnivåer. Virksomheten er derfor preget av en høy andel faste kapasitetskostnader som i liten grad varierer med volumendringer i flytrafikken, og som ikke raskt lar seg tilpasse reduksjoner i trafikkvolumet. Konsernets resultat er derfor følsomt for trafikksvingninger, og det foreligger risiko for verdifall i forhold til konsernets balanseførte driftsmidler. Erfaringsmessig er det en sterk samvariasjon mellom generell økonomisk utvikling (BNP) og etterspørsel etter flyreiser. 6/15

7 OSL står for om lag 50 prosent av konsernets driftsinntekter og en vesentlig del av konsernets driftsresultat. OSL er en sentral finansieringskilde for det øvrige lufthavnnettet i Norge. OSLs inntjening er eksponert for både konjunkturendringer og konkurranse fra lufthavner utenfor Avinorsystemet. Over 80 prosent av konsernets trafikkinntekter kommer fra de tre norske operatørene SAS, Norwegian og Widerøe. Konsernets inntjening er eksponert for eventuelle endringer i rutetilbud og produksjon hos disse selskapene. Staten har definert Avinor som et selskap med sektorpolitiske mål. Dette innebærer blant annet at staten setter føringer for en rekke samfunnspålagte oppgaver inklusive drift av regionale lufthavner, beredskapsoppgaver og luftfartsavgifter. Avhengig av ulike politiske prioriteringer, kan dette forholdet medføre usikkerhet knyttet til omfang og innretning av oppgavene. Den regulatoriske aktiviteten nasjonalt og internasjonalt er økende med omfattende krav blant annet innenfor safety, security, luftfartsavgifter og sertifisering. Det forventes fortsatt stor aktivitet på det regulatoriske området. Initiativ fra EU-kommisjonen vil ha sterke føringer på valg av tekniske løsninger og fremtidig organisering av flysikringstjenesten i Europa. avklaring av Regjeringsadvokatens uttalelse om verdsetting av luftfartskritiske arealer. Det er stor usikkerhet knyttet til hvilket årlig vederlag Avinor skal betale for luftfartskritiske arealer, eventuelt hvilket vederlag som skal betales ved en overdragelse. Dette gjelder spesielt luftfartskritiske arealer ved Bergen lufthavn, Flesland og ved Trondheim lufthavn, Værnes. Partenes rapporter er 15. mai 2009 oversendt Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet for behandling. Selskapet må ta stilling til saken når konklusjonene fra departementene kommer. Fremtidsutsikter På årsbasis forventes en nedgang i flytrafikken sammenlignet med Kombinert med en høy andel faste kostnader i langsiktig infrastruktur og regulert drift, gjør dette at det forventes nedgang i årsresultatet sammenlignet med Investeringsbehovet er fortsatt høyt, og konsernets kontantstrøm fra drift- og investeringsaktiviteter vil fortsatt være negativ. Oslo, 16. november 2009 Styret i Avinor AS Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko knyttet til valuta, renter og krafthandel. Konsernet har som policy ikke å ta vesentlig finansiell risiko, og skal kunne dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Avkastningskravet til konsernets finansvirksomhet vil være underordnet denne konsernpolicy. Konsernet benytter finansielle sikringsinstrumenter for å minimere finansiell risiko. Forsvaret tok for ca. to år siden initiativ til å starte forhandlinger om en ny samarbeidsavtale med Avinor. Regjeringen har fastsatt et mandat for prosessen som omfatter både samarbeid rundt løpende drift, og rettigheter til luftfartskritiske arealer. Avtalen skal regulere alle sider ved samarbeidet herunder tjenesteleveranser og fordeling av kostnader knyttet til lufthavndrift og flysikringstjeneste. Regjeringsadvokaten har i denne forbindelse avlagt en uttalelse om verdsetting av luftfartskritiske arealer som er eid av forsvaret. Det gjenstår å få en avklaring på en rekke forhold i ny samarbeidsavtale. Det gjenstår også å få en 7/15

8 Avinor Konsern Balanse Morselskap MNOK Note EIENDELER Anleggsmidler 2 162, , ,7 Utsatt skattefordel , , ,5 72,6 75,7 63,2 Andre immaterielle eiendeler 63,2 75,7 72, , , ,2 Varige driftsmidler , , , Derivater - 13,4 2, , , ,3 Andre finansielle anleggsmidler 18,9 20,3 28, , , ,4 Sum anleggsmidler , , ,0 Omløpsmidler Konsern 963,8 824,7 768,6 Fordringer og periodiseringer 1 058, ,2 979,8-23,2 4,0 Derivater 4,0 41,6 0,6 132,9 309, ,6 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 232,3 789,0 53, , , ,2 Sum omløpsmidler 2 294, , , , , ,6 SUM EIENDELER , , ,6 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 5 400, , ,1 Innskutt egenkapital 5 400, , , , , ,7 Fri egenkapital 4 489, , , , , ,8 Sum egenkapital 9 889, , ,6 Avsetning for forpliktelser 1 886, , ,8 Pensjonsforpliktelser 2 272, , ,2 48,2 61,6 48,2 Annen forpliktelse 48,4 61,6 48, , , ,0 Sum avsetninger for forpliktelser 2 320, , ,6 Langsiktig gjeld Lån fra Staten , , ,1 17,5-16,1 Derivater 51,6 14,5 54,9 63,4 66, ,7 Annen langsiktig gjeld ,5 802,8 860,2 80,9 66, ,8 Sum annen langsiktig gjeld 7 828, , ,2 Kortsiktig gjeld 150,5 - - Kassekreditt ,8 5,9 7,0 Derivater 10,9 22,1 71, , , ,0 Annen kortsiktig gjeld , , , , , ,0 Sum kortsiktig gjeld 1 967, , , , , ,8 Sum gjeld , , , , , ,6 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,6 8/15

9 Avinor Konsern Resultatregnskap 3. kvartal Per 3. kvartal År MNOK Note Driftsinntekter Trafikkinntekter 1 082, , , , ,3 Andre driftsinntekter 896,7 901, , , ,0 Sum driftsinntekter 1 979, , , , ,3 Driftskostnader Varekostnader 23,8 24,0 66,3 76,0 103,4 Lønn- og andre personalkostnader 698,4 684, , , ,3 Av- og nedskrivninger 240,5 259,9 712,2 768, ,8 Andre driftskostnader 525,4 530, , , ,1 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 488, , , , ,6 Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 491,5 501, , , ,7 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 6,8 35,3 (8,2) (1,6) 58,6 Driftsresultat 484,7 465, , , ,1 Finansinntekt (kostnad), netto (88,4) (83,5) (274,7) (195,0) (285,9) Resultat før skattekostnad 396,3 382,4 827, , ,2 Skattekostnad 6 111,3 107,3 232,2 309,5 317,1 Resultat etter skatt 285,0 275,1 595,1 794,1 765,1 Avinor AS Resultatregnskap 3. kvartal Per 3. kvartal År MNOK Note Driftsinntekter Trafikkinntekter 678,2 675, , , ,2 Andre driftsinntekter 429,6 423, , , ,2 Sum driftsinntekter 1 107, , , , ,4 Driftskostnader Varekostnader 14,0 16,3 32,5 44,4 54,9 Lønn- og andre personalkostnader 599,9 561, , , ,5 Av- og nedskrivninger 115,4 103,7 341,4 296,9 440,5 Andre driftskostnader 359,2 358, , , ,0 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 088, , , , ,9 Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 19,3 58,8 (33,2) 103,7 (117,5) Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 2,2 21,6 (13,1) (0,9) 40,8 Driftsresultat 17,1 37,2 (20,1) 104,6 (158,3) Finansinntekt (kostnad), netto 3,6 19,8 973, , ,5 Resultat før skattekostnad 20,7 57,0 953, , ,2 Skattekostnad 6 5,8 16,0 267,0 355,5 307,1 Resultat etter skatt 14,9 41,0 686,5 961,2 791,1 9/15

10 Avinor Konsern Oppstilling av Totalresultat Morselskap År Per Per År MNOK ,1 961,2 686,5 Resultat etter skatt 595,1 794,1 765,1 Andre inntekter, kostnader og verdiendringer direkte innregnet i egenkapital Konsern (242,4) (99,0) - Aktuarielle gevinster/tap på pensjonsforpliktelse - (60,0) (227,3) 67,9 27,7 - Skatteeffekt - 16,8 63,6 (17,5) - 8,5 Kontantstrømsikring 13,9 (1,8) (51,6) 4,9 - (2,4) Skatteeffekt (3,9) 0,5 11,9 Sum regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer (187,1) (71,3) 6,1 10,0 (44,5) (203,4) direkte innregnet i egenkapital 604,0 889,9 692,6 Totalresultat 605,1 749,6 561,7 Tilordnet: 604,0 889,9 692,6 Aksjonær 605,1 749,6 561,7 Avinor Konsern Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital MNOK Aksjekapital Overkursfond ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1 504,5 908, , ,8 Totalresultat (44,5) 794,1 749,6 Vedtatt utbytte (396,9) (396,9) Egenkapital ,1 504,5 864, , ,5 Annen Egenkapital ,1-705, , ,7 Totalresultat 10,0 595,1 605,1 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1-715, , ,8 Avinor AS Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital MNOK Aksjekapital Overkursfond ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1 504,5 825, , ,1 Sum regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer (71,3) 961,2 889,9 Vedtatt utbytte (396,9) (396,9) Egenkapital ,1 504,5 753, , ,1 Annen Egenkapital ,1-638, , ,2 Sum regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 6,1 686,5 692,6 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1-644, , ,8 10/15

11 Avinor Konsern Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern År Per Per År MNOK Kontantstrøm fra driften 1 098, ,7 953,5 Resultat før skatt 827, , ,2 (226,3) (5,6) (226,4) Betalte skatter (346,0) (59,8) (273,1) (0,3) (2,3) 0,8 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0,8 (3,6) 1,0 440,5 296,9 341,4 Ordinære avskrivninger 712,2 768, ,8 (1 336,4) (1 781,6) (1 289,0) Øvrige endringer 208,8 127,9 705,5 (24,3) (175,9) (219,7) Netto kontantstrøm fra driften 1 403, , ,4 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (1 684,0) (1 218,0) (957,1) Investeringer i varige driftsmidler (1 794,0) (1 653,3) (2 565,5) 7,3 8,0 - Salg av varige driftsmidler (salgssum) - 15,2 18,1 0,7 (9,2) (9,8) Endring i andre investeringer 0,1 0,5 0,8 (1 676,0) (1 219,2) (966,9) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (1 793,9) (1 637,6) (2 546,6) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ,0 Opptak av gjeld 2 490,0 44,0 122,0 (30,0) (30,0) (40,1) Konserninternt utlån (3,4) - (802,5) Nedbetaling av gjeld (830,4) (222,3) (437,3) (49,8) (31,1) (51,7) Betalte renter (89,7) (72,1) (386,3) 754,3 754,3 975,0 Netto konsernbidrag/utbytte - (396,9) (396,9) 671,1 693, ,7 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 1 569,9 (647,3) (1 098,5) (1 029,2) (701,9) 1 194,1 Netto endring kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter i perioden 1 179,1 (347,9) (1 083,7) 1 011, ,6 (17,6) Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter periodestart 53, , ,9 (17,6) 309, ,5 Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter periodeslutt 1 232,3 789,0 53,2 11/15

12 Avinor Konsern Noter Note 1 - Generell informasjon Avinor AS og dets datterselskaper (samlet konsernet) skal eie, drive og utvikle luftfartsanlegg ved å legge til rette for sikker og effektiv luftfart, yte tjenester innen samme område og annen virksomhet som bygger opp under foretakets hovedvirksomhet, herunder kommersiell utvikling av virksomheten og lufthavnområdene. Avinor konsernet har hovedkontor i Oslo. Delårsregnskapet for 3. kvartal 2009 ble vedtatt av styret den 16. november Delårsregnskapet er ikke revidert. Note 2 - Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Morselskapsregnskapet og konsernregnskapet per 3. kvartal 2009, avsluttet 30. september 2009, er utarbeidet etter regnskapsprinsippene i International Financial Reporting Standards (IFRS) og består av Avinor AS og dets datterselskaper. Delårsregnskapet avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Delårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som årsregnskap og må derfor ses i sammenheng med morselskapets og konsernets årsregnskap for Det er benyttet samme prinsipper ved utarbeidelse av delårsregnskapet som ved utarbeidelse av årsregnskapet. Note 3 - Segmentinformasjon Avinor Konsern Oslo Store Mellomstore Regionale Felles/ Konsern Avinor MNOK lufthavn lufthavner lufthavner lufthavner Flysikring ufordelt eliminering Konsern Per 3. kvartal 2009: Luftfartsinntekter 1 131,5 961,1 264,2 96,1 630, ,6 Andre driftsinntekter 1 540,6 622,2 168,3 21,1 76,9 0, ,0 Konserninterne inntekter 52,1 63,6 40,5 7,4 555,8 297,9 (1 017,3) (0,0) Sum driftsinntekter 2 724, ,8 472,9 124, ,5 298,9 (1 017,3) 5 513,6 Lønn/pers.kostnader 294,0 242,7 214,8 265,2 833,6 107, ,8 Ord. avskrivninger 341,4 127,5 83,0 71,2 58,2 17,7 698,9 Andre driftskostnader 643,9 367,2 223,4 164,7 250,6 91, ,6 Konserninterne kostnader 332,2 302,1 187,0 120,0 50,6 25,4 (1 017,3) (0,0) Sum driftskostnader 1 611, ,5 708,2 621, ,0 242,4 (1 017,3) 4 398,3 Enhetsresultat 1 112,7 607,4 (235,3) (496,4) 70,5 56, ,3 Konsernjust. avskrivninger (a) 123,6 (72,5) (38,2) (25,3) - (0,9) (13,3) Konsernintern festeavgift (b) 177, (177,6) - Driftsresultat 1 413,9 534,9 (273,5) (521,7) 70,5 (122,0) ,0 Varige driftsmidler 6 667, , , ,2 316,9 112, ,3 Per 3. kvartal 2008: Luftfartsinntekter 1 200,5 948,0 259,3 91,2 637, ,4 Andre driftsinntekter 1 562,0 630,7 165,0 22,8 64, ,8 Konserninterne inntekter 45,7 73,7 31,5 6,5 500,1 259,9 (917,4) - Sum driftsinntekter 2 808, ,4 455,8 120, ,8 259,9 (917,4) 5 581,2 Lønn/pers.kostnader 271,5 225,1 201,3 241,8 758,6 128, ,5 Ord. avskrivninger 442,2 111,5 74,1 53,4 62,6 11,8 755,6 Andre driftskostnader 573,1 399,1 226,2 149,5 227,2 112, ,2 Konserninterne kostnader 294,3 293,5 164,9 101,8 42,7 20,2 (917,4) 0,0 Sum driftskostnader 1 581, ,2 666,5 546, ,1 272,3 (917,4) 4 269,3 Enhetsresultat 1 227,1 623,2 (210,7) (426,0) 110,7 (12,4) ,9 Konsernjust. avskrivninger (a) 123,6 (72,5) (38,2) (25,3) - (0,9) (13,3) Konsernintern festeavgift (b) 170,0 (170,0) - Driftsresultat 1 520,7 550,7 (248,9) (451,3) 110,7 (183,3) ,6 Varige driftsmidler * 6 126, , , ,7 359,1 98, ,4 (a) Konsernjustering som følge av vurdering av åpningsbalanse per til IFRS. (b) Konsernintern festeavgift for grunn Gardermoen tilgodeses Oslo Lufthavn AS i segmentrapporteringen. * Varige driftsmidler er her inklusiv andre immaterielle eiendeler og eksklusiv anlegg under utførelse 12/15

13 Avinor Konsern Noter Note 4 - Varige driftsmidler og andre immaterielle eiendeler MNOK Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Morselskap Anlegg under utførelse Sum Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Konsern Anlegg under utførelse Per 3. kvartal 2008 Balanseført verdi , , , ,1 85, , , ,2 Tilgang - 676, , ,2-717, , ,2 Avgang - 5,6 676,0 681,6-16,5 717,6 734,1 Periodens avskrivninger 9,3 287,6-296,9 9,3 759,6-768,9 Balanseført verdi , , , ,8 75, , , ,4 Sum Per 3. kvartal 2009 Balanseført verdi , , , ,8 72, , , ,2 Tilgang - 520,9 808, , , , ,9 Avgang - 1,3 520,9 522,2-1, , ,6 Periodens avskrivninger 9,4 332,0-341,4 9,4 702,8-712,2 Balanseført verdi , , , ,4 63, , , ,3 Beregning av gjenvinnbart beløp Det vises til årsregnskapet for Det er med utgangspunkt i oppdaterte planer foretatt en ny verditest av konsernets driftsmidler. Den gjennomførte verditesten indikerer ikke at gjenvinnbart beløp er lavere enn bokført verdi per 3. kvartal Note 5 - Lån Morselskap Konsern MNOK Langsiktige lån 1 568,7 63, , ,3 Kortsiktige lån 1,7 4,2 435,6 438,2 Sum 1 570,4 67, , ,5 Lånebevegelser per 3. kvartal Balanseført verdi ,6 67, , ,8 Opptak av lån 2 300, ,0 44,0 Nedbetaling av lån (802,5) - (830,4) (222,3) Verdiendring lån 5,3-5,3 - Balanseført verdi ,4 67, , ,5 Obligasjonslån Avinor AS har tatt opp børsnoterte obligasjonslån på totalt pålydende MNOK, lånedato 20. mai 2009, noteringsdato Oslo Børs 3. juli Obligasjonslånene fordeler seg som følger: Lån pålydende 250 MNOK, forfall 21. mai 2012, rente 3 mnd NIBOR + 1,50 Lån pålydende 850 MNOK, forfall 20 mai 2014, rente 5,77% Lån pålydende 400 MNOK, forfall 20 mai 2016, rente 6,56% Av det flytende lånet på 250 MNOK er 200 MNOK sikret ved kontantstrømsikring. Av fastrentelånene på 850 MNOK og 400 MNOK er henholdsvis 425 MNOK og 200 MNOK sikret ved virkelig verdi sikring. 13/15

14 Avinor Konsern Noter Note 5 - Lån forts Likviditetsreserve Morselskap Konsern MNOK Kontanter og bankinnskudd 1 176,6 309, ,3 789,0 Trekkfasilitet 2 000, , , ,0 Trekkrettighet bank 300,0 300,0 300,0 300,0 Statlig trekkrettighet ,0 100,0 Sum likviditetsreserve 3 476, , , ,0 Konsernet har tilstrekkelig handlingsrom hva gjelder overholdelse av covenants på eksisterende lån samt tilstrekkelig likviditetsreserve til å gjennomføre planlagte investeringer innværende og neste år. Note 6 - Skatt Skattekostnaden er beregnet ved å benytte skattesats som forventet for årsresultatet. 14/15

15 Avinor AS Konsernstab økonomi/finans Chr. Frederiks plass Oslo Postboks Gardermoen 15/15

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2010 Avinor Q3 2010 1/14 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012

AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012 1 AVINOR Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse Hovedtall konsern side 3 Styrets rapport side 4 Balanse side 9 Resultatregnskap side 10 Oppstilling totalresultat side 11 Oppstilling

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Sammen for framtidens luftfart

Sammen for framtidens luftfart årsrapport 2009 Sammen for framtidens luftfart Avinor bidrar til at rundt 40 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har

Detaljer

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli ÅRSRAPPORT 2010 Christian Berge STYRET I AVINOR Dag Hårstad Petter Jansen Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli Ingrid Synnøve Brendryen Oddbjørg A. Starrfelt Marianne Njåstein Torunn Sneltvedt

Detaljer

Styrets Årsberetning 2008

Styrets Årsberetning 2008 årsrapport 2008 2 AVINOR ÅRSRAPPORT Styrets Årsberetning 2008 Hovedpunkter i 2008 Det var ingen luftfartsulykker i norsk luftfart der Avinor var medvirkende part i 2008. Arbeidet med flysikkerhet og HMS

Detaljer

INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08

INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 ÅRSRAPPORT 06 INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Norske lufthavner 002 2006 i korte trekk 004 Hovedtall 2006 Avinor konsern 008 Styrets Årsberetning 2006 010 Årsregnskap 2006 022 Luftfartens miljøutfordringer

Detaljer

Header. Årsrapport 2012 3

Header. Årsrapport 2012 3 Årsrapport 2012 Innhold 4 Konsernsjefens innledning 5 Høydepunkter 2012 8 Årsberetningen 2012 18 Eierstyring og selskapsledelse 25 Hovedtall Avinor konsern 26 Finansielle hovedtall 27 Resultatregnskap

Detaljer

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49 Årsrapport 03 Innhold Adm.direktør har ordet 4 Avinors lufthavner 5 Årsberetning 7 Hovedtall for konsernet 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 19 Revisjonsberetning 31 Sikker

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Avinor, prospekt av 11. juni 2009 REGISTRERINGSDOKUMENT Prospekt for obligasjonslån Avinor AS Registreringsdokument Tilretteleggere: Oslo, 11. juni 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets og Fokus

Detaljer

HEADER ÅRSRAPPORT 2013

HEADER ÅRSRAPPORT 2013 HEADER ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 HEADER Hvert år benytter omlag 48 millioner passasjerer Avinors flyplasser Avinor har ansvaret for omkring 730 000 flybevegelser per år Det er omlag 3300 ansatte

Detaljer

Lakselv lufthavn, Banak - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

Lakselv lufthavn, Banak - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn 2 2 DES2014 AVINOR Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge 2J-i4,) /c) q.5:132: g ; Vår ref. Vår dato: 14/03895 17.12.2014 Deres ref. 200500049-9/6023fTEH2 Deres dato: 07.06.2005 Vår saksbehandler:

Detaljer

HEADER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 1

HEADER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 1 HEADER ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 1 INNHOLD 5 Konsernsjefens innledning 6 Årsberetningen 2014 18 Eierstyring og selskapsledelse 25 Hovedtall Avinor konsern 26 Resultatregnskap 27 Utvidet resultat

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter

Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter Årsberetning 2013 OSL ble kåret Europas mest punktlige flere ganger, til tross for utfordrende driftsforhold på grunn av utbygging. Innhold 3 Forord 4 Årsberetning 4 Oslo Lufthavn AS 6 Trafikk på OSL 2013

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

Innhold. 2 Forord 3 Årsberetning. 17 Resultatregnskap 16 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 45 Revisors beretning

Innhold. 2 Forord 3 Årsberetning. 17 Resultatregnskap 16 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 45 Revisors beretning Årsrapport 2014 Innhold 2 Forord 3 Årsberetning 3 Oslo Lufthavn AS 5 Trafikk på OSL 2014 7 Sikkerhet, kvalitet, revisjoner og tilsyn 8 Ytre miljø 9 Ansatte og arbeidsmiljø 11 Utbygginger 12 Passasjerens

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Viktige hendelser 3 Konsernsjefens årsberetning 4 Årsoppgjøret Styrets beretning 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrøm 15 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 %

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 % 1 Høydepunkter i fjerde kvartal 2011 Det ble solgt 145 enheter i fjerde kvartal (122) av totalt 648 solgte i 2011 (388) Driftsinntektene ble NOK 422,6 millioner i kvartalet og driftsresultatet (EBITDA)

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET 3 ORGANISJON 6 Forretningsområde energi 6 Forretningsområde nett 7 Forretningsområde marked 7 Øvrig virksomhet 8 1. ÅRSBERETNING 9 Strategi 10

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P

Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P 3 Innhold Årsberetning 4 Konsernets årsregnskap 9 Noter til regnskapet 14 Morselskapets årsregnskap 35 Noter til

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD 1 1 2 INNHOLD / ÅRSRAPPORT / OLAV THON EIENDOMSSELSKAP D INNHOLD 03 05 06 08 20 29 54 59 67 68 70 74 80 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP I KORTE TREKK HOVEDPUNKTER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning Årsberetning 2011 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Viktige hendelser 2011 Side 4 Administrerende direktørs beretning Side 5 Elektroniske tjenester 2011 Side 6 Styrets beretning

Detaljer