Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal /15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2009 1/15"

Transkript

1 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal /15

2 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling over endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS, Værnes Eiendom AS og Sola Hotel Eiendom AS. Årlige driftsinntekter utgjør ca. 7.5 milliarder kroner. Konsernet har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner og flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Dette omfatter 46 lufthavner i Norge samt kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. 12 av lufthavnene drives i samarbeid med forsvaret. I tillegg legges det til rette for en kommersiell inntjening gjennom flyplasshoteller, parkeringsanlegg, taxfree-butikker, servering og andre servicetilbud til flypassasjerene. Avinors hovedmål er å legge til rette for sikker, miljøvennlig og effektiv luftfart i alle deler av landet. Finansielt sett drives den totale virksomheten som én enhet der bedriftsøkonomisk lønnsomme lufthavner bidrar til å finansiere bedriftsøkonomisk ulønnsomme lufthavner. Flysikringstjenesten er selvfinansierende ved at tjenestene prises etter et kostprinsipp. Konsernets driftsinntekter kommer i hovedsak fra det kommersielle markedet for flyreiser. Aksjene i Avinor AS er 100 prosent eiet av den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierstyring overfor Avinor, og fastsetter blant annet konsernets samfunnspålagte oppgaver, avkastningskrav og utbytte. I tillegg regulerer Samferdelsdepartementet luftfartsavgiftene. Samferdselsdepartementet er overordnet myndighet for norsk luftfart, og fastsetter også Luftfartstilsynets regelverk som har konsekvenser for Avinors drift. 2/15

3 Finansiell delårsrapport per 3. kvartal 2009 HOVEDTREKK Det reiste 10,1 millioner passasjerer over Avinors lufthavner i tredje kvartal, en reduksjon på 4,1 prosent sammenlignet med tredje kvartal Trafikknedgangen fra i fjor ser ut til å avta i annet halvår Flyselskapene samlet sett fortsetter tilpasningen til redusert trafikkvolum ved å redusere rutetilbudet, men også her ser reduksjonen fra i fjor ut til å avta noe. Det er store individuelle forskjeller mellom flyselskapene. Til tross for redusert trafikkvolum, har konsernet hittil i år i store trekk holdt driftsinntektene på samme nivå som i fjor. Inntekter fra annen kommersiell aktivitet har kompensert for reduserte trafikkinntekter. Det er likevel slik at konsernets inntjening er sterkt avhengig av den generelle økonomiske utviklingen og flytrafikken. Konsernet har et fortsatt høyt investeringsnivå som følge av kapasitetsmessig etterslep ved de større lufthavnene, nødvendige oppgraderinger, samt tilpasning til nye regulatoriske bestemmelser. 3. KVARTAL MNOK Q Q Endring Driftsinntekter 1 979, ,1 (20,5) EBITDA 732,0 761,1 (29,1) Investeringer 514,7 601,7 (87,0) Kontantstrøm 203,1 307,1 (104,0) Tabell 1: Finansielle hovedtall 3. kvartal 2009 Konsernet hadde i tredje kvartal en EBITDA på 732 millioner kroner som er en reduksjon 3,8 prosent (29 millioner kroner) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultatnedgangen i tredje kvartal skyldes i hovedsak reduserte trafikkinntekter. Inntekter fra annen kommersiell virksomhet har holdt seg på samme nivå som tredje kvartal Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, ble flytrafikken i tredje kvartal målt i antall passasjerer og flybevegelser redusert med henholdsvis 4,1 prosent og 7,2 prosent. For Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) gikk antall passasjerer ned med 5,0 prosent og flybevegelser ned med 10,1 prosent. De reduserte trafikktallene har redusert konsernets passasjerinntekter og startinntekter med henholdsvis 3,5 prosent og 3,3 prosent i tredje kvartal. Som en følge av lavere avsetninger til pensjonsforpliktelser i tredje kvartal, var rapporterte driftskostnader, eksklusive av- og nedskrivninger samt verdiendringer, i hovedsak på nivå med tilsvarende periode i fjor. Justert for endringer i pensjonskostnader, var den underliggende veksten i driftskostnadene ca. 3,2 prosent som bestod av opplæringskostnader i forbindelse med innføring av nytt radar og reiseplandatasystem ved Bodø kontrollsentral (Natcon Nord), økt innleid securitytjeneste og økt innleid assistansetjeneste for personer med redusert mobilitet. Konsernets netto finansresultat i tredje kvartal var minus 88,4 millioner kroner sammenlignet med minus 83,5 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Økningen i netto finanskostnader skyldes i hovedsak økt netto rentebærende gjeld. Konsernets resultat etter skatt i tredje kvartal utgjorde 285 millioner kroner sammenlignet med 275 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. 1 EBITDA er definert som resultat før henholdsvis av- og nedskrivninger samt verdiendringer og andre tap/gevinster, netto. Investeringer er balanseførte investeringer i varige driftsmidler. Kontantstrøm er definert som kontantstrøm fra drift og investeringer før opptak av ny gjeld og andre finansieringsaktiviteter. 3/15

4 PER 3. KVARTAL 2009 MNOK M M Endring Driftsinntekter 5 513, ,2 (67,5) EBITDA 1 806, ,9 (259,9) Investeringer 1 525, ,5 (106,6) Kontantstrøm (390,8) 299,4 (690,2) Tabell 2: Finansielle hovedtall første ni måneder 2009 Resultat EBITDA per tredje kvartal utgjorde 1806 millioner kroner sammenlignet med 2066 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultatnedgangen på 260 millioner kroner skyldes en kombinasjon av reduserte driftsinntekter som følge av trafikkreduksjoner samt økte driftskostnader. Resultat etter skatt per tredje kvartal utgjorde 595 millioner kroner sammenlignet med 794 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultatnedgangen skyldes redusert EBITDA som beskrevet ovenfor og økte netto finanskostnader. Trafikkutvikling Det reiste 28,5 millioner flypassasjerer over Avinors lufthavner i årets første ni måneder hvilket er en reduksjon på 6,0 prosent fra tilsvarende periode i Antall flybevegelser er tilsvarende redusert med 6,6 prosent. Trafikknedgangen er størst ved OSL der antall passasjerer er redusert med 8,7 prosent, og antall flybevegelser redusert med 10,0 prosent. Reduksjonen fra i fjor har i tredje kvartal avtatt noe sammenlignet med andre kvartal Terminalpassasjerer (mill.) Q1 Q2 Q3 Q4 reduksjonen i tredje kvartal avtatt noe sammenlignet med andre kvartal Flybevegelser (000) Q1 Q2 Q3 Q Flysikringstjenesten målt i antall service units 2 har hatt en trafikkreduksjon på 2,7 prosent hittil i år. Antall overflyginger som ikke tar av eller lander i Norge har økt med 5 prosent sammenlignet med 2008, og kompenserer noe for nedgangen i trafikken til og fra norske lufthavner. Nedgangen i antall flybevegelser ved de norske kontrollsentralene i de ni første månedene i 2009 var på 4,9 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i Driftsinntekter Konsernets samlede driftsinntekter per tredje kvartal 2009 utgjorde 5514 millioner kroner som er en nedgang på 1,2 prosent (68 millioner kroner) fra tilsvarende rapporteringsperiode i fjor. Redusert antall passasjerer og flybevegelser har redusert konsernets passasjer- og startinntekter med henholdsvis 4,6 prosent og 3,5 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i Inntekter fra annen kommersiell aktivitet på lufthavnene har falt i mindre grad og kompensert noe for reduserte trafikkinntekter. Nedgangen i driftsinntektene rammer i hovedsak OSL som er mest utsatt for konjunkturendringene. Driftskostnader Driftskostnader eksklusive varekostnader samt av- og nedskrivninger og verdiendringer, økte per tredje kvartal med 5,9 prosent (202 millioner kroner) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor I samsvar med flyselskapenes tilpasning av rutetilbudet til redusert trafikkvolum, er også antall flybevegelser redusert i forhold til i fjor. Også for antall flybevegelser har imidlertid 2 Faktureringsenhet for underveistjenesten basert på flyvekt og fløyet distanse. 4/15

5 MNOK M M Endring Lønn/personal 1 957, ,5 131,3 Andre driftskost 1 683, ,8 70,8 Sum 3 641, ,3 202,1 Tabell 3: Driftskostn. ekskl. varekostn. og av-/nedskrivn. Lønn- og personalkostnader er økt med 7,2 prosent (131 millioner kroner). Økningen er i hovedsak forårsaket av lønnsoppgjør, økte antall årverk samt økte pensjonskostnader. Den største årsverksveksten har vært innenfor flysikringsvirksomheten hovedsakelig på grunn av nye flygeledere og tilførsel av ingeniører til flynavigasjonstjenesten. I tillegg er det belastet 16,8 millioner kroner i opplæringskostnader i forbindelse med innføring av nytt radar og reiseplandatasystem ved Bodø kontrollsentral (Natcon Nord). Andre driftskostnader er økt 4,4 prosent (71 millioner kroner). Økningen er i hovedsak forårsaket av økt innleid securitytjeneste og økt innleid assistansetjeneste for personer med redusert mobilitet. Konsernets kostnader i forbindelse med assistansetjeneste for personer med redusert mobilitet utgjorde 33 millioner kroner per tredje kvartal. Etter internasjonale bestemmelser overtok Avinor ansvaret for denne tjenesten fra flyselskapene 26. juli Av- og nedskrivninger er redusert med 7,4 prosent (57 millioner kroner) i hovedsak på grunn av ferdig nedskrevne driftsmidler ved OSL (ti år). Finansposter Konsernets netto finansresultat per tredje kvartal var minus 275 millioner kroner sammenlignet med minus 195 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Netto finanskostnader er økt med 80 millioner kroner som en følge av økt netto rentebærende gjeld, tap ved innløsning av rentesikringsinstrumenter, tilretteleggingskostnader i forbindelse med opptak av nye obligasjonslån, valutaendringer samt at netto finanskostnader i tilsvarende periode i fjor var positivt påvirket av verdijusteringer. Investeringer Balanseførte investeringer i varige driftsmidler utgjorde per tredje kvartal 1526 millioner kroner. Terminalen ved OSL er blitt utvidet og ble offisielt åpnet 27. mai Etter utvidelsen har terminalen en kapasitet på ca. 22 millioner passasjerer per år som er et nødvendig nivå inntil en ny terminal (Terminal 2) er ferdig. Styret i Avinor AS vedtok 3. september 2009 å gjennomføre et forprosjekt for utbyggingstrinn 1 av Terminal 2. Forutsatt at Terminal 2 skal settes i drift i 2016, er det antatt at et byggevedtak må foreligge i første halvår Ved OSL gjøres det også en del sikkerhets- og kapasitetsrelaterte utbedringsprosjekter på flyside. Bygging av et nytt flyplasshotell er igangsatt med planlagt åpning i tredje kvartal Kapasitetsutvidelser ved Stavanger lufthavn, Sola, er videreført i tråd med lufthavnens masterplan. Prosjektet omfatter nye flyoppstillingsplasser samt økt innenlands- og utenlands terminalkapasitet. Første del av innenlandsterminalen ble tatt i bruk desember Utenlands- og resterende del av innenlandsterminal forventes ferdigstilt sommeren Bygging av et nytt flyplasshotell er igangsatt med planlagt åpning i annet halvår Utvidelse av parkeringshuset har en forventet byggestart i fjerde kvartal 2009 med planlagt ferdigstillelse årskiftet 2010/2011. Ved Bergen lufthavn, Flesland, gjøres det omfattende investeringer på flyside, dels for å legge til rette for større kapasitet og dels for å oppgradere teknisk standard i forbindelse med fornyelse av lufthavnens teknisk/operative godkjenning i tredje kvartal Eksisterende terminalkapasitet er sprengt, og det pågår et skisseprosjekt for bygging av en ny terminal. Et eventuelt byggevedtak er aktuelt i årskiftet 2010/2011. Styret i Avinor AS vedtok i september 2009 videre utbygging av flyside. Detaljprosjektering er igangsatt. Ved Trondheim lufthavn, Værnes, gjennomføres det kapasitetstiltak og oppgradering av teknisk standard på flyside. Et nytt flyplasshotell hadde offisiell åpningsdato 1. september Et nytt parkeringshus forventes endelig ferdigstilt i løpet av fjerde kvartal Første del av parkeringshuset ble tatt i bruk i september Nytt driftsbygg for plass-, brann- og redningstjeneste tas i bruk i løpet av fjerde kvartal. Nytt ekspedisjonsområde inklusive tårn- og sikringsbygg ved Alta lufthavn hadde offisiell åpning i 25. september I tillegg til å sikre nødvendig terminalkapasitet og nødvendige flyoppstillingsplasser, er lufthavnens tekniske 5/15

6 standard oppgradert i samsvar med kravene til fornyet teknisk/operativ godkjenning. Det er tatt beslutning om bygging av nytt tårnog sikringsbygg ved Kristiansand lufthavn, Kjevik. Byggestart er planlagt til første halvår Oppgradering av sikkerhetsområder og lysanlegg på regionalnettet pågår etter plan. Prosjektet er utvidet med store og mellomstore lufthavner. Prosjektet har en ramme på 3 milliarder kroner og forventes ferdigstillt i desember Bergen lufthavn, Flesland, gjennomføres som et eget prosjekt og inngår ikke i ovennevnte ramme. Innenfor flysikringstjenesten foregår oppgraderinger av ATM-systemene 3 ved Oslo kontrollsentral. Prosjektet er en nødvendig forutsetning for økt kapasitet i luftrommet i østlandsområdet. I tillegg pågår radarprogrammet (NORAP 4 ) der ti radarer er planlagt skiftet ut inklusive etablering av kontrollert luftrom for helikoptertrafikken i Nordsjøen og på Haltenbanken. Hittil i programmet pågår det arbeid ved Alta, Bardufoss, Kirkenes, Bergen og Oslofjord lokasjoner. I tillegg er det igangsatt radarinstallasjon på Heidrun. På grunn av uavklart finansiering med forsvaret, er det ikke igangsatt arbeide ved de militære flyplassene på Andøya og Ørland. Det er vedtatt å satse på ny teknologi ved innføring av kontrollert luftrom for Ekofisk. Ved bruk av ny teknologi bortfaller interessekonflikten mellom vindmølleprosjekter og radar, samt at teknologien vil være rimeligere. Målet er å innføre kontrollert luftrom for Ekofiskområdet i løpet av Etablering av satellittbasert innflygingssystem som skal gi vertikalinformasjon til flyene (SCAT-1) ved de regionale flyplassene fortsetter. En analyse av flysikkerheten ved innflyging bekrefter at etablering av glidebaner gir en vesentlig sikkerhetsmessig forbedring. Systemet er satt i operativ prøvedrift ved Hammerfest og Brønnøysund lufthavner. Ved Førde, Båtsfjord, Vadsø, Namsos og Svolvær lufthavner er systemet under implementering. Fremdriften i SCAT-1 programmet er imidlertid forsinket i forhold til opprinnelig plan på grunn av kapasitetsforhold. 3 ATM = Air Traffic Management 4 NORAP = Norwegian Radar Programme Regionalnettet Driftsresultatet på regionalnettet utgjorde per tredje kvartal minus 522 millioner kroner sammenlignet med minus 451 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor Kontantstrøm og kapitalforhold Konsernets likviditetsreserve utgjorde per 30. september millioner kroner fordelt på 1232 millioner kroner i bankinnskudd og 2400 millioner kroner i ubenyttede trekkrettigheter. Konsernet hadde første ni måneder 2009 en kontantstrøm før finansieringsaktiviteter på minus 391 millioner kroner sammenlignet med en kontantstrøm på pluss 299 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Endringen i konsernets kontantstrøm skyldes svakere resultatutvikling og høye investeringsutbetalinger. Konsernets likviditetsreserve per 30. september 2009 er økt med 443 millioner kroner siden utgangen av tredje kvartal i fjor som en følge av opptak av nye obligasjonslån. Avinor foretok i mai 2009 opptak av nye obligasjonslån med totalt 1500 millioner kroner. Konsernets totalkapital på 22 milliarder kroner er økt med 1,8 milliarder kroner siden årsskiftet som en følge av investeringer og låneopptak. Risikoforhold I tillegg til operasjonell risiko, er Avinors virksomhet eksponert for risiko av politisk, regulatorisk, markedsmessig, finansiell og juridisk art. Operasjonelt er virksomheten sterkt fokusert på en sikker trafikkavvikling med detaljerte retningslinjer for, og aktiv håndtering av, tiltak som skal minimere risikoen for ulykker og alvorlige hendelser. Avinors virksomhet er karakterisert av tunge investeringer i anleggsmessig infrastruktur med et levetidsperspektiv på flere tiår. I tillegg krever operativ drift og beredskap regulerte bemanningsnivåer. Virksomheten er derfor preget av en høy andel faste kapasitetskostnader som i liten grad varierer med volumendringer i flytrafikken, og som ikke raskt lar seg tilpasse reduksjoner i trafikkvolumet. Konsernets resultat er derfor følsomt for trafikksvingninger, og det foreligger risiko for verdifall i forhold til konsernets balanseførte driftsmidler. Erfaringsmessig er det en sterk samvariasjon mellom generell økonomisk utvikling (BNP) og etterspørsel etter flyreiser. 6/15

7 OSL står for om lag 50 prosent av konsernets driftsinntekter og en vesentlig del av konsernets driftsresultat. OSL er en sentral finansieringskilde for det øvrige lufthavnnettet i Norge. OSLs inntjening er eksponert for både konjunkturendringer og konkurranse fra lufthavner utenfor Avinorsystemet. Over 80 prosent av konsernets trafikkinntekter kommer fra de tre norske operatørene SAS, Norwegian og Widerøe. Konsernets inntjening er eksponert for eventuelle endringer i rutetilbud og produksjon hos disse selskapene. Staten har definert Avinor som et selskap med sektorpolitiske mål. Dette innebærer blant annet at staten setter føringer for en rekke samfunnspålagte oppgaver inklusive drift av regionale lufthavner, beredskapsoppgaver og luftfartsavgifter. Avhengig av ulike politiske prioriteringer, kan dette forholdet medføre usikkerhet knyttet til omfang og innretning av oppgavene. Den regulatoriske aktiviteten nasjonalt og internasjonalt er økende med omfattende krav blant annet innenfor safety, security, luftfartsavgifter og sertifisering. Det forventes fortsatt stor aktivitet på det regulatoriske området. Initiativ fra EU-kommisjonen vil ha sterke føringer på valg av tekniske løsninger og fremtidig organisering av flysikringstjenesten i Europa. avklaring av Regjeringsadvokatens uttalelse om verdsetting av luftfartskritiske arealer. Det er stor usikkerhet knyttet til hvilket årlig vederlag Avinor skal betale for luftfartskritiske arealer, eventuelt hvilket vederlag som skal betales ved en overdragelse. Dette gjelder spesielt luftfartskritiske arealer ved Bergen lufthavn, Flesland og ved Trondheim lufthavn, Værnes. Partenes rapporter er 15. mai 2009 oversendt Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet for behandling. Selskapet må ta stilling til saken når konklusjonene fra departementene kommer. Fremtidsutsikter På årsbasis forventes en nedgang i flytrafikken sammenlignet med Kombinert med en høy andel faste kostnader i langsiktig infrastruktur og regulert drift, gjør dette at det forventes nedgang i årsresultatet sammenlignet med Investeringsbehovet er fortsatt høyt, og konsernets kontantstrøm fra drift- og investeringsaktiviteter vil fortsatt være negativ. Oslo, 16. november 2009 Styret i Avinor AS Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko knyttet til valuta, renter og krafthandel. Konsernet har som policy ikke å ta vesentlig finansiell risiko, og skal kunne dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Avkastningskravet til konsernets finansvirksomhet vil være underordnet denne konsernpolicy. Konsernet benytter finansielle sikringsinstrumenter for å minimere finansiell risiko. Forsvaret tok for ca. to år siden initiativ til å starte forhandlinger om en ny samarbeidsavtale med Avinor. Regjeringen har fastsatt et mandat for prosessen som omfatter både samarbeid rundt løpende drift, og rettigheter til luftfartskritiske arealer. Avtalen skal regulere alle sider ved samarbeidet herunder tjenesteleveranser og fordeling av kostnader knyttet til lufthavndrift og flysikringstjeneste. Regjeringsadvokaten har i denne forbindelse avlagt en uttalelse om verdsetting av luftfartskritiske arealer som er eid av forsvaret. Det gjenstår å få en avklaring på en rekke forhold i ny samarbeidsavtale. Det gjenstår også å få en 7/15

8 Avinor Konsern Balanse Morselskap MNOK Note EIENDELER Anleggsmidler 2 162, , ,7 Utsatt skattefordel , , ,5 72,6 75,7 63,2 Andre immaterielle eiendeler 63,2 75,7 72, , , ,2 Varige driftsmidler , , , Derivater - 13,4 2, , , ,3 Andre finansielle anleggsmidler 18,9 20,3 28, , , ,4 Sum anleggsmidler , , ,0 Omløpsmidler Konsern 963,8 824,7 768,6 Fordringer og periodiseringer 1 058, ,2 979,8-23,2 4,0 Derivater 4,0 41,6 0,6 132,9 309, ,6 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 232,3 789,0 53, , , ,2 Sum omløpsmidler 2 294, , , , , ,6 SUM EIENDELER , , ,6 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 5 400, , ,1 Innskutt egenkapital 5 400, , , , , ,7 Fri egenkapital 4 489, , , , , ,8 Sum egenkapital 9 889, , ,6 Avsetning for forpliktelser 1 886, , ,8 Pensjonsforpliktelser 2 272, , ,2 48,2 61,6 48,2 Annen forpliktelse 48,4 61,6 48, , , ,0 Sum avsetninger for forpliktelser 2 320, , ,6 Langsiktig gjeld Lån fra Staten , , ,1 17,5-16,1 Derivater 51,6 14,5 54,9 63,4 66, ,7 Annen langsiktig gjeld ,5 802,8 860,2 80,9 66, ,8 Sum annen langsiktig gjeld 7 828, , ,2 Kortsiktig gjeld 150,5 - - Kassekreditt ,8 5,9 7,0 Derivater 10,9 22,1 71, , , ,0 Annen kortsiktig gjeld , , , , , ,0 Sum kortsiktig gjeld 1 967, , , , , ,8 Sum gjeld , , , , , ,6 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,6 8/15

9 Avinor Konsern Resultatregnskap 3. kvartal Per 3. kvartal År MNOK Note Driftsinntekter Trafikkinntekter 1 082, , , , ,3 Andre driftsinntekter 896,7 901, , , ,0 Sum driftsinntekter 1 979, , , , ,3 Driftskostnader Varekostnader 23,8 24,0 66,3 76,0 103,4 Lønn- og andre personalkostnader 698,4 684, , , ,3 Av- og nedskrivninger 240,5 259,9 712,2 768, ,8 Andre driftskostnader 525,4 530, , , ,1 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 488, , , , ,6 Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 491,5 501, , , ,7 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 6,8 35,3 (8,2) (1,6) 58,6 Driftsresultat 484,7 465, , , ,1 Finansinntekt (kostnad), netto (88,4) (83,5) (274,7) (195,0) (285,9) Resultat før skattekostnad 396,3 382,4 827, , ,2 Skattekostnad 6 111,3 107,3 232,2 309,5 317,1 Resultat etter skatt 285,0 275,1 595,1 794,1 765,1 Avinor AS Resultatregnskap 3. kvartal Per 3. kvartal År MNOK Note Driftsinntekter Trafikkinntekter 678,2 675, , , ,2 Andre driftsinntekter 429,6 423, , , ,2 Sum driftsinntekter 1 107, , , , ,4 Driftskostnader Varekostnader 14,0 16,3 32,5 44,4 54,9 Lønn- og andre personalkostnader 599,9 561, , , ,5 Av- og nedskrivninger 115,4 103,7 341,4 296,9 440,5 Andre driftskostnader 359,2 358, , , ,0 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 088, , , , ,9 Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 19,3 58,8 (33,2) 103,7 (117,5) Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 2,2 21,6 (13,1) (0,9) 40,8 Driftsresultat 17,1 37,2 (20,1) 104,6 (158,3) Finansinntekt (kostnad), netto 3,6 19,8 973, , ,5 Resultat før skattekostnad 20,7 57,0 953, , ,2 Skattekostnad 6 5,8 16,0 267,0 355,5 307,1 Resultat etter skatt 14,9 41,0 686,5 961,2 791,1 9/15

10 Avinor Konsern Oppstilling av Totalresultat Morselskap År Per Per År MNOK ,1 961,2 686,5 Resultat etter skatt 595,1 794,1 765,1 Andre inntekter, kostnader og verdiendringer direkte innregnet i egenkapital Konsern (242,4) (99,0) - Aktuarielle gevinster/tap på pensjonsforpliktelse - (60,0) (227,3) 67,9 27,7 - Skatteeffekt - 16,8 63,6 (17,5) - 8,5 Kontantstrømsikring 13,9 (1,8) (51,6) 4,9 - (2,4) Skatteeffekt (3,9) 0,5 11,9 Sum regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer (187,1) (71,3) 6,1 10,0 (44,5) (203,4) direkte innregnet i egenkapital 604,0 889,9 692,6 Totalresultat 605,1 749,6 561,7 Tilordnet: 604,0 889,9 692,6 Aksjonær 605,1 749,6 561,7 Avinor Konsern Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital MNOK Aksjekapital Overkursfond ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1 504,5 908, , ,8 Totalresultat (44,5) 794,1 749,6 Vedtatt utbytte (396,9) (396,9) Egenkapital ,1 504,5 864, , ,5 Annen Egenkapital ,1-705, , ,7 Totalresultat 10,0 595,1 605,1 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1-715, , ,8 Avinor AS Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital MNOK Aksjekapital Overkursfond ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1 504,5 825, , ,1 Sum regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer (71,3) 961,2 889,9 Vedtatt utbytte (396,9) (396,9) Egenkapital ,1 504,5 753, , ,1 Annen Egenkapital ,1-638, , ,2 Sum regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 6,1 686,5 692,6 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1-644, , ,8 10/15

11 Avinor Konsern Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern År Per Per År MNOK Kontantstrøm fra driften 1 098, ,7 953,5 Resultat før skatt 827, , ,2 (226,3) (5,6) (226,4) Betalte skatter (346,0) (59,8) (273,1) (0,3) (2,3) 0,8 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0,8 (3,6) 1,0 440,5 296,9 341,4 Ordinære avskrivninger 712,2 768, ,8 (1 336,4) (1 781,6) (1 289,0) Øvrige endringer 208,8 127,9 705,5 (24,3) (175,9) (219,7) Netto kontantstrøm fra driften 1 403, , ,4 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (1 684,0) (1 218,0) (957,1) Investeringer i varige driftsmidler (1 794,0) (1 653,3) (2 565,5) 7,3 8,0 - Salg av varige driftsmidler (salgssum) - 15,2 18,1 0,7 (9,2) (9,8) Endring i andre investeringer 0,1 0,5 0,8 (1 676,0) (1 219,2) (966,9) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (1 793,9) (1 637,6) (2 546,6) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ,0 Opptak av gjeld 2 490,0 44,0 122,0 (30,0) (30,0) (40,1) Konserninternt utlån (3,4) - (802,5) Nedbetaling av gjeld (830,4) (222,3) (437,3) (49,8) (31,1) (51,7) Betalte renter (89,7) (72,1) (386,3) 754,3 754,3 975,0 Netto konsernbidrag/utbytte - (396,9) (396,9) 671,1 693, ,7 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 1 569,9 (647,3) (1 098,5) (1 029,2) (701,9) 1 194,1 Netto endring kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter i perioden 1 179,1 (347,9) (1 083,7) 1 011, ,6 (17,6) Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter periodestart 53, , ,9 (17,6) 309, ,5 Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter periodeslutt 1 232,3 789,0 53,2 11/15

12 Avinor Konsern Noter Note 1 - Generell informasjon Avinor AS og dets datterselskaper (samlet konsernet) skal eie, drive og utvikle luftfartsanlegg ved å legge til rette for sikker og effektiv luftfart, yte tjenester innen samme område og annen virksomhet som bygger opp under foretakets hovedvirksomhet, herunder kommersiell utvikling av virksomheten og lufthavnområdene. Avinor konsernet har hovedkontor i Oslo. Delårsregnskapet for 3. kvartal 2009 ble vedtatt av styret den 16. november Delårsregnskapet er ikke revidert. Note 2 - Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Morselskapsregnskapet og konsernregnskapet per 3. kvartal 2009, avsluttet 30. september 2009, er utarbeidet etter regnskapsprinsippene i International Financial Reporting Standards (IFRS) og består av Avinor AS og dets datterselskaper. Delårsregnskapet avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Delårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som årsregnskap og må derfor ses i sammenheng med morselskapets og konsernets årsregnskap for Det er benyttet samme prinsipper ved utarbeidelse av delårsregnskapet som ved utarbeidelse av årsregnskapet. Note 3 - Segmentinformasjon Avinor Konsern Oslo Store Mellomstore Regionale Felles/ Konsern Avinor MNOK lufthavn lufthavner lufthavner lufthavner Flysikring ufordelt eliminering Konsern Per 3. kvartal 2009: Luftfartsinntekter 1 131,5 961,1 264,2 96,1 630, ,6 Andre driftsinntekter 1 540,6 622,2 168,3 21,1 76,9 0, ,0 Konserninterne inntekter 52,1 63,6 40,5 7,4 555,8 297,9 (1 017,3) (0,0) Sum driftsinntekter 2 724, ,8 472,9 124, ,5 298,9 (1 017,3) 5 513,6 Lønn/pers.kostnader 294,0 242,7 214,8 265,2 833,6 107, ,8 Ord. avskrivninger 341,4 127,5 83,0 71,2 58,2 17,7 698,9 Andre driftskostnader 643,9 367,2 223,4 164,7 250,6 91, ,6 Konserninterne kostnader 332,2 302,1 187,0 120,0 50,6 25,4 (1 017,3) (0,0) Sum driftskostnader 1 611, ,5 708,2 621, ,0 242,4 (1 017,3) 4 398,3 Enhetsresultat 1 112,7 607,4 (235,3) (496,4) 70,5 56, ,3 Konsernjust. avskrivninger (a) 123,6 (72,5) (38,2) (25,3) - (0,9) (13,3) Konsernintern festeavgift (b) 177, (177,6) - Driftsresultat 1 413,9 534,9 (273,5) (521,7) 70,5 (122,0) ,0 Varige driftsmidler 6 667, , , ,2 316,9 112, ,3 Per 3. kvartal 2008: Luftfartsinntekter 1 200,5 948,0 259,3 91,2 637, ,4 Andre driftsinntekter 1 562,0 630,7 165,0 22,8 64, ,8 Konserninterne inntekter 45,7 73,7 31,5 6,5 500,1 259,9 (917,4) - Sum driftsinntekter 2 808, ,4 455,8 120, ,8 259,9 (917,4) 5 581,2 Lønn/pers.kostnader 271,5 225,1 201,3 241,8 758,6 128, ,5 Ord. avskrivninger 442,2 111,5 74,1 53,4 62,6 11,8 755,6 Andre driftskostnader 573,1 399,1 226,2 149,5 227,2 112, ,2 Konserninterne kostnader 294,3 293,5 164,9 101,8 42,7 20,2 (917,4) 0,0 Sum driftskostnader 1 581, ,2 666,5 546, ,1 272,3 (917,4) 4 269,3 Enhetsresultat 1 227,1 623,2 (210,7) (426,0) 110,7 (12,4) ,9 Konsernjust. avskrivninger (a) 123,6 (72,5) (38,2) (25,3) - (0,9) (13,3) Konsernintern festeavgift (b) 170,0 (170,0) - Driftsresultat 1 520,7 550,7 (248,9) (451,3) 110,7 (183,3) ,6 Varige driftsmidler * 6 126, , , ,7 359,1 98, ,4 (a) Konsernjustering som følge av vurdering av åpningsbalanse per til IFRS. (b) Konsernintern festeavgift for grunn Gardermoen tilgodeses Oslo Lufthavn AS i segmentrapporteringen. * Varige driftsmidler er her inklusiv andre immaterielle eiendeler og eksklusiv anlegg under utførelse 12/15

13 Avinor Konsern Noter Note 4 - Varige driftsmidler og andre immaterielle eiendeler MNOK Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Morselskap Anlegg under utførelse Sum Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Konsern Anlegg under utførelse Per 3. kvartal 2008 Balanseført verdi , , , ,1 85, , , ,2 Tilgang - 676, , ,2-717, , ,2 Avgang - 5,6 676,0 681,6-16,5 717,6 734,1 Periodens avskrivninger 9,3 287,6-296,9 9,3 759,6-768,9 Balanseført verdi , , , ,8 75, , , ,4 Sum Per 3. kvartal 2009 Balanseført verdi , , , ,8 72, , , ,2 Tilgang - 520,9 808, , , , ,9 Avgang - 1,3 520,9 522,2-1, , ,6 Periodens avskrivninger 9,4 332,0-341,4 9,4 702,8-712,2 Balanseført verdi , , , ,4 63, , , ,3 Beregning av gjenvinnbart beløp Det vises til årsregnskapet for Det er med utgangspunkt i oppdaterte planer foretatt en ny verditest av konsernets driftsmidler. Den gjennomførte verditesten indikerer ikke at gjenvinnbart beløp er lavere enn bokført verdi per 3. kvartal Note 5 - Lån Morselskap Konsern MNOK Langsiktige lån 1 568,7 63, , ,3 Kortsiktige lån 1,7 4,2 435,6 438,2 Sum 1 570,4 67, , ,5 Lånebevegelser per 3. kvartal Balanseført verdi ,6 67, , ,8 Opptak av lån 2 300, ,0 44,0 Nedbetaling av lån (802,5) - (830,4) (222,3) Verdiendring lån 5,3-5,3 - Balanseført verdi ,4 67, , ,5 Obligasjonslån Avinor AS har tatt opp børsnoterte obligasjonslån på totalt pålydende MNOK, lånedato 20. mai 2009, noteringsdato Oslo Børs 3. juli Obligasjonslånene fordeler seg som følger: Lån pålydende 250 MNOK, forfall 21. mai 2012, rente 3 mnd NIBOR + 1,50 Lån pålydende 850 MNOK, forfall 20 mai 2014, rente 5,77% Lån pålydende 400 MNOK, forfall 20 mai 2016, rente 6,56% Av det flytende lånet på 250 MNOK er 200 MNOK sikret ved kontantstrømsikring. Av fastrentelånene på 850 MNOK og 400 MNOK er henholdsvis 425 MNOK og 200 MNOK sikret ved virkelig verdi sikring. 13/15

14 Avinor Konsern Noter Note 5 - Lån forts Likviditetsreserve Morselskap Konsern MNOK Kontanter og bankinnskudd 1 176,6 309, ,3 789,0 Trekkfasilitet 2 000, , , ,0 Trekkrettighet bank 300,0 300,0 300,0 300,0 Statlig trekkrettighet ,0 100,0 Sum likviditetsreserve 3 476, , , ,0 Konsernet har tilstrekkelig handlingsrom hva gjelder overholdelse av covenants på eksisterende lån samt tilstrekkelig likviditetsreserve til å gjennomføre planlagte investeringer innværende og neste år. Note 6 - Skatt Skattekostnaden er beregnet ved å benytte skattesats som forventet for årsresultatet. 14/15

15 Avinor AS Konsernstab økonomi/finans Chr. Frederiks plass Oslo Postboks Gardermoen 15/15

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2009 1/16

Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2009 1/16 Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2009 1/16 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling over

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2010 Avinor Q3 2010 1/14 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport

Avinor Finansiell delårsrapport Avinor Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2011 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /14

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /14 Avinor Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2011 Avinor Q1 2011 1/14 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 2. kvartal 2007 per

Detaljer

AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012

AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012 1 AVINOR Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse Hovedtall konsern side 3 Styrets rapport side 4 Balanse side 9 Resultatregnskap side 10 Oppstilling totalresultat side 11 Oppstilling

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005 Finansiell delårsrapport for 2005 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 2. kvartal Avinor Q /16

Avinor Finansiell delårsrapport. 2. kvartal Avinor Q /16 Avinor Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2010 Avinor Q2 2010 1/16 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /15

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /15 Avinor Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2010 Avinor Q1 2010 1/15 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstilling 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 17

Detaljer

Finansiell delårsrapport

Finansiell delårsrapport Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2012 2 1 om avinor Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 17

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT Vedi% `;#1 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013 Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjona1 flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

Finansiell delårsrapport

Finansiell delårsrapport Finansiell delårsrapport 1 kvartal 2013 1 om avinor Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 3 AVINOR INNHOLD Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 2 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 2 AVINOR INNHOLD Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2017

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2017 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2017 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2017

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2017 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2017 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2010

Kvartalsrapport juli september 2010 Kvartalsrapport juli september 2010 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2010 3.kv. 2009 Pr. 3.kv. 2010 Pr. 3.kv. 2009 Salgsinntekter 419,7 395,6 1 283,0 1 212,7 EBITDA 29,2 29,2 62,7 46,8 Driftsresultat 13,5 14,2

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2012

Kvartalsrapport januar mars 2012 Kvartalsrapport januar mars 2012 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2012 1.kv. 2011 Salgsinntekter 486,3 478,5 EBITDA 26,4 21,0 Driftsresultat 10,2 5,0 Netto finans (7,4) (4,6) Resultat før skatt 2,8 0,5 Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2010

Kvartalsrapport januar mars 2010 Kvartalsrapport januar mars 2010 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2010 1.kv. 2009 Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Driftsresultat 1,6 (5,7) Netto finans (11,9) (4,2) Resultat før skatt (10,4) (9,9) Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 2. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 2. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Styrets erklæring 9 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstilling 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2012

Kvartalsrapport oktober desember 2012 Kvartalsrapport oktober desember 2012 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 465,8 492,0 1 788,3 1 835,1 EBITDA 55,7 39,0 151,8 122,2 Driftsresultat 39,5 24,0 87,5 60,3 Netto finans (6,4) (7,0) (34,8) (43,7)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2016

Kvartalsrapport januar mars 2016 Kvartalsrapport januar mars 2016 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2016 1.kv. 2015 Totalt 2015 Salgsinntekter 386,8 376,7 1 432,9 EBITDA 25,8 29,3 134,3 Driftsresultat 11,1 14,2 74,4 Netto finans (3,2) (2,3) (13,9)

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2009

Kvartalsrapport oktober desember 2009 Kvartalsrapport oktober desember 2009 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 416,1 405,9 1 628,8 1 827,7 EBITDA 22,7 (13,1) 69,5 55,3 Driftsresultat 12,9 (32,6) (9,0) (7,0) Netto finans (5,2) (23,1) (18,9)

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2007

Kvartalsrapport oktober - desember 2007 Kvartalsrapport oktober - desember 2007 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 4. kvartal 2007 på MNOK 25,9 mot MNOK 42,1 i samme periode i 2006. Resultat før skatt i 2007 ble MNOK 74,0 mot

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer