Finansiell delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiell delårsrapport"

Transkript

1 Finansiell delårsrapport 2. kvartal

2 om avinor Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Samlet omfatter dette 46 lufthavner, samt kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. Utover den operative virksomheten, legges det til rette for kommersiell inntjening gjennom flyplasshoteller, parkeringsanlegg, taxfree-butikker, servering og andre servicetilbud til flypassasjerene. Avinor utgjør et konsern hvor virksomheten dels er organisert i divisjoner og dels i juridiske enheter (datterselskaper). Finansielt sett drives den totale virksomheten som ett luftfartssystem. Flysikringstjenesten er egenfinansiert ved at tjenestene prises etter internasjonale bestemmelser. Antall ansatte er ca og årlige driftsinntekter utgjør i størrelsesorden 9 milliarder kroner. Aksjene i Avinor AS er 100 prosent eiet av den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierstyring overfor Avinor, og fastsetter blant annet konsernets samfunnspålagte oppgaver, avkastningskrav og utbytte. I tillegg regulerer Samferdselsdepartementet luftfartsavgiftene. Samferdselsdepartementet er overordnet myndighet for norsk luftfart, og fastsetter også Luftfartstilsynets regelverk som har konsekvenser for Avinors drift. Avinor har utstedt obligasjoner som er notert på Oslo Børs. Konsernets virksomhetsstyring skal følge Oslo Børs anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse så langt de passer. Prinsippene supplerer regjeringens fokusering på eierstyring og selskapsledelse ved forvaltningen av statens eierskap. Avinors hovedkontor er i Oslo. 2

3 Innholdsfortegnelse Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstilling 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter 15 Styreerklæring 18 3

4 Hovedtall Avinor konsern 2. kvartal Millioner kroner Hittil i år ÅRET ,3 699,3 Trafikkinntekter 1 412, , ,3 236,1 289,2 Inndekning security 480,0 528, , ,2 976,3 Kommersielle inntekter 1 950, , ,3 49,1 47,4 Konserninterne tjenester 98,5 94,9 195, , ,2 Driftsinntekter lufthavnvirksomhet 3 940, , ,0 251,0 240,5 Underveisinntekter 475,7 461,3 954,4 198,0 194,9 Konsernintern Innflygings- og tårntjeneste 395,8 389,6 733,8 27,0 26,1 Andre driftsinntekter 53,1 53,6 103,1 476,0 461,5 Driftsinntekter flysikringstjeneste 924,6 904, ,3 121,2 115,4 Andre driftsinntekter konsern (a) 231,3 228,9 459,6-369,0-356,4 Eliminering av konserninterne poster -725,8-711, , , ,7 Sum driftsinntekter konsern 4 370, , , , ,6 Driftskostnader lufthavn (a) , , ,7-342,6-337,9 Driftskostnader flysikring -766,1-758, ,1-162,7-133,9 Driftskostnader felles -322,0-261,0-731,2 369,0 356,4 Eliminering av konserninterne poster 725,8 711, , , ,0 Sum driftskostnader konsern , , ,9 861,6 870,6 EBITDA lufthavnvirksomhet 1 421, , ,3 133,4 123,6 EBITDA flysikringstjeneste 158,5 145,8 183,2-41,5-18,5 EBITDA konsernposter -90,7-32,1-271,6 953,5 975,7 EBITDA konsern 1 489, , ,9-335,2-283,7 Av- og nedskrivninger -668,5-564, ,7-4,1-1,2 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto -15,5-19,2-35,8 614,2 690,8 Driftsresultat (EBIT) 805,3 873, ,4-92,8-71,7 Finansresultat -168,4-152,1-295,0 521,4 619,1 Resultat før skatt 636,9 721, ,4-150,9-173,4 Skattekostnad -179,1-202,3-346,8 370,5 445,7 Resultat etter skatt 457,8 519,5 843,6 41,4 % 43,3 % EBITDA-margin lufthavnvirksomhet 36,1 % 36,4 % 37,0 % 28,0 % 26,8 % EBITDA-margin flysikringstjeneste 17,1 % 16,1 % 10,2 % 41,3 % 43,7 % EBITDA-margin konsern 34,1 % 35,4 % 32,2 % 1 044,2 625,5 Investeringer lufthavnvirksomhet 1 723,9 920, ,5 19,0 9,6 Investeringer flysikringstjeneste 32,8 18,6 75,6 36,6 50,7 Investeringer annet 65,1 71,4 93, ,8 685,8 Sum investeringer 1 821, , ,4 - - Utbetalt utbytte ,0-536,6-64,0 Kontantstrøm før opptak av ny gjeld -897,5-65,9-563,1 rentebærende gjeld , , ,7 totale eiendeler , , ,5 egenkapitalprosent 47,5 % 56,1 % 51,6 % avkastning totalkapital etter skatt 5,7 % , ,0 Antall flypassasjerer (i 1000) , , ,0 181,9 178,8 Antall flybevegelser (i 1000) 356,3 340,1 648,0 463,8 436,1 Antall service units (i 1000) 887,9 830, ,0 91 % 89 % Punktlighet 88 % 86 % 88 % 99 % 99 % Regularitet 98 % 98 % 99 % (a) Eksklusive konserninterne festeavgifter 4

5 styrets rapport Hovedtrekk Det reiste 11,9 millioner passasjerer over Avinors lufthavner i andre kvartal og 22,5 millioner i første halvår i år. Trafikken økte med 5,6 prosent i forhold til tilsvarende periode i fjor. Gjennomsnittlig punktlighet siste 12 måneder var 90 prosent mens regulariteten var 98 prosent. Det er ikke registrert luftfartsulykker eller alvorlige luftfartshendelser i første halvår der Avinor har vært medvirkende part. Konsernet fortsetter et høyt aktivitetsnivå for å sørge for en tilfredsstillende kapasitet i infrastruktur og etterlevelse av regulatoriske bestemmelser. Investeringer i første halvår utgjorde 1,1 milliarder kroner, en økning på 60,4 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Som en følge av høy prosjektaktivitet og høyere utrangeringstakt på varige driftsmidler, har konsernet en resultatnedgang og redusert driftsmargin sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Konsernets driftsinntekter økte med 6,1 prosent til 4370,9 millioner kroner, mens resultat etter skatt ble redusert med 11,9 prosent til 457,8 millioner kroner. Utviklingen av produkter og tjenester på lufthavnene utvikler seg positivt. Kommersielle inntekter økte med 10,4 prosent til 1950,0 millioner kroner i første halvår. Som en følge av høye investeringer, hadde konsernet i første halvår en negativ kontantstrøm på 897,5 millioner kroner før opptak av ny gjeld. I juni tok konsernet opp et lån på 200 millioner euro fra Den Europeiske Investeringsbanken. Samlet sett har konsernet en rentebærende gjeld på 10,8 milliarder kroner per 30. juni Konsernets totalbalanse utgjør 27,3 milliarder kroner per 30. juni, en økning på 14,9 prosent fra samme tidspunkt i fjor. 2. KVARTAL 2012 MNOK Q Q Endring Driftsinntekter 2 309, ,7 3,5 % EBIT 614,2 6 90,8-11,1 % Resultat etter skatt 370,5 4 45,7-16,9 % Investeringer 1 099,8 685,8 60,4 % Kontantstrøm (536,6) (64,0) Tabell 1: Finansielle hovedtall Konsernet hadde i andre kvartal 2012 et resultat etter skatt på 370,5 millioner kroner sammenlignet med 445,7 millioner kroner for tilsvarende regnskapsperiode i fjor. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak økte driftskostnader knyttet til opprettholdelse av løpende drift ved Oslo lufthavn, Gardermoen, parallelt med utbygging av ny kapasitet, samt økte av- og nedskrivninger knyttet til utrangering av aktiva herunder redusert restlevetid på en del eiendeler som en følge av utbyggings-prosjektet. Det reiste 11,9 millioner flypassasjerer over Avinors lufthavner i andre kvartal, hvilket er en økning på 2,6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Streiken blant sikkerhetskontrollørene i juni har hatt en negativ effekt på veksten i andre kvartal. Konsernets driftsinntekter i andre kvartal økte med 3,5 prosent til 2309,8 millioner kroner. Veksten reflekterer fortsatt god utvikling innenfor konsernets kommersielle tilbud på lufthavnene. Inntektene fra flyselskapene var på samme nivå som i fjor. Med virkning fra 1. april reduserte konsernet securityavgiften med 13 prosent. Samlede driftskostnader eksklusive av- og nedskrivninger utgjorde 1356,3 millioner kroner i andre kvartal. Dette er en endring på 7,9 prosent fra tilsvarende rapporteringsperiode i fjor. Kostnadsveksten er relatert til bemanningsvekst ved de store lufthavnene, innleid security, prosjekter og avsetninger. Av- og nedskrivninger på konsernets varige driftsmidler utgjorde 335,2 millioner kroner iandre kvartal sammenlignet med 283,7 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. En vesentlig del av økningen er knyttet til ovennevnte utrangering av eiendeler og/eller redusert restlevetid på eiendeler som en følge av utbyggingsprosjektet ved Oslo lufthavn, Gardermoen. Konsernets finansresultat i andre kvartal ble minus 92,8 millioner kroner sammenlignet med minus 71,7 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Resultatendringen skyldes i hovedsak økte rentekostnader og en regnskapsmessig reklassifisering av en rentesikringsavtale. Som en følge av redusert rentenivå på langsiktige statsobligasjoner, er nåverdien av konsernets pensjonsforpliktelse økt med 1032,4 millioner kroner før skatt. Endringen er reflektert i konsernregnskapet som en reduksjon av konsernets egenkapital, jf. oppstilling over andre inntekter, kostnader og verdiendringer som er regnskapsført direkte mot egenkapital. Per 2. KVARTAL 2012 MNOK per Q per Q Endring Driftsinntekter 4 370, ,1 6,1 % EBIT 805,3 873,9-7,8 % Resul tat etter skatt 457,8 519,5-11,9 % Investeringer 1 821, ,2 80,3 % Kontantstrøm (897,5) (65,9) Tabell 2: Finansielle hovedtall 1 Investeringer er definert som balanseført tilgang til varige driftsmidler. Kontantstrøm er definert som kontantstrøm fra drift og investeringer før opptak/nedbetaling av gjeld. 5

6 Konsernet hadde per andre kvartal 2012 et resultat etter skatt på 457,8 millioner kroner sammenlignet med 519,5 millioner kroner for tilsvarende regnskapsperiode i fjor. Resultatnedgangen skyldes økte driftskostnader, av og nedskrivninger og finanskostnader. Trafikkutvikling og servicemål Det reiste 22,5 millioner passasjerer over Avinors lufthavner i første halvår hvilket er en økning på 5,6 prosent sammenlignet med første halvår i Nedenstående figur viser trafikkutvikling per kvartal i perioden : Terminalpassasjerer (mill) Q1 Q2 Q3 Q Siden finanskrisen i , har det vært en jevn vekst i flytrafikken. Andre kvartal 2010 hadde en reduksjon som en følge driftsforstyrrelser forårsaket av vulkanutbruddet på Eyjafjallajökull. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, økte innenrikstrafikken med 4,6 prosent, mens utenrikstrafikken økte med 7,4 prosent. Innenrikstrafikken utgjorde 63,5 prosent av det samlede trafikkvolumet per andre kvartal. Offshore helikoptertrafikk hadde en vekst i antall passasjerer på 11,0 prosent. 47 prosent av trafikkveksten i første halvår har kommet på Oslo lufthavn, Gardermoen. Passasjervolumet fordelte seg på de største lufthavnene som følger: PAX 000s per Q per Q Endring Gardermoen ,6 % Flesland ,8 % Sola ,4 % Værnes ,1 % Øvrige ,4 % Avinor konsern ,6 % Tabell 3: Antall terminalpassasjerer Antall kommersielle flybevegelser økte med 4,7 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Flysikringstjenesten målt i antall service units 2 økte i første halvår med 6,9 prosent. Punktlighet siste 12 måneder aggregert over alle flybevegelser var 90 prosent, mens regularitet var 98 prosent. Driftsinntekter Konsernets driftsinntekter i første halvår økte med 6,1 prosent til 4370,9 millioner kroner sammenlignet med første halvår Økningen er forårsaket av god vekst innenfor lufthavnvirksomheten. Lufthavnvirksomheten økte driftsinntektene med 6,6 prosent til 3940,8 millioner kroner. I tillegg til en volumvekst i antall passasjerer på 5,6 prosent, bidrar en sterk forretningsmessig utvikling av kommersielle produkter og tjenester til den gode utviklingen. Flysikringstjenesten økte driftsinntektene med 2,2 prosent til 924,6 millioner kroner i første halvår. Innenfor flysikringstjenesten er en underliggende trafikkvekst motvirket av reduserte priser. I samsvar med nasjonal ytelsesplan for flysikringstjenester, fastsatt av Samferdselsdepartementet i februar 2012, er avgiftssystemet for flysikringstjenester endret fra automatisk kostnadsdekning til forhåndsavtalte planmessige priser som skal stimulere til bedret kostnadseffektivitet. 2 Faktureringsenhet for underveis-tjenesten basert på fly-vekt og fløyet distanse. Driftsinntekter per virksomhetsområde er vist i tabell 4 nedenfor: MNOK per Q per Q Endring Lufthavndrift 3 940, ,5 6,6 % Flysikringstjeneste 924,6 904,5 2,2 % Interne tjenester 425,4 416,4 2,2 % Eliminering (919,9) (899,3) 2,3 % Avinor konsern 4 370, ,1 6,1 % Tabell 4: Driftsinntekter Driftsresultat Konsernets driftsresultat i første halvår 2012 utgjorde 805,3 millioner kroner sammenlignet med 873,9 millioner kroner i første halvår Dette gir en driftsmargin på 18,4 prosent i år sammenlignet med 21,2 prosent i fjor. Den reduserte driftsmarginen skyldes i hovedsak økte kostnader knyttet til utbygging av terminalkapasiteten ved Oslo lufthavn, Gardermoen. Regnskapet for første halvår er belastet med 125,1 millioner kroner knyttet til Terminal 2-prosjektet ved Oslo lufthavn, Gardermoen. Dette er kostnader knyttet til opprettholdelse av normal drift i byggeperioden, samt kostnader knyttet til utrangering av aktiva inkludert økte avskrivninger grunnet revurdering av restlevetid. Regnskapet for første halvår er også belastet med 15,5 millioner kroner i verdiendringer på finansielle sikringsinstrumenter. Tilsvarende belastning for andre kvartal i fjor var 19,2 millioner kroner. Av- og nedskrivninger økte med 18,5 prosent til 668,5 millioner kroner i første halvår. I tillegg til høye investeringer i varige driftsmidler som øker konsernets avskrivninger, økes avskrivningene også som en følge av ovennevnte effekt av terminalutvidelsen ved Oslo lufthavn, Gardermoen. 6

7 7

8 Finansposter og skatt Konsernets netto finansresultat i første halvår var minus 168,4 millioner kroner sammenlignet med minus 152,1 millioner kroner i tilsvarende periode i Resultatendringen skyldes i hovedsak økte rentekostnader og regnskapsmessige reklassifiseringer. Basert på forventet skattesats på årsbasis, er skattekostnaden for første halvår beregnet til 179,1 millioner kroner. Investeringer Balanseført tilgang til varige driftsmidler utgjorde i andre kvartal 1821,8 millioner kroner sammenlignet med 1010,2 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Investeringene fordelte seg på virksomhetsområdene som følger: MNOK per Q per Q Endring Lufthavndrift 1 723,9 920,2 803,7 Flysikringstjeneste 32,8 18,6 14,3 Konsernfelles 11,7 26,4-14,7 Konsernposter 53,4 45,0 8,4 Konsern 1 821, ,2 811,6 Tabell 5: Balanseført tilgang til varige driftsmidler En vesentlig del av investeringspådraget i første halvår 2012 knytter seg til utbyggingsprosjektet for økt terminalkapasitet ved Oslo lufthavn, Gardermoen. Framdriften i prosjektet er i henhold til plan. Kontantstrøm og finansiering Som en følge av at investeringsutbetalinger overgår bidraget fra løpende drift, hadde konsernet i første halvår en kontantstrøm før endring av gjeld på minus 897,5 millioner kroner. Tilsvarende kontantstrøm i første kvartal i fjor var minus 65,9 millioner kroner. Konsernets totalkapital per 30. juni 2012 utgjorde 27,3 milliarder kroner med en egenkapitalandel på 47,5 prosent målt av egenkapital pluss rentebærende gjeld, jf. definisjon i paragraf 11 i konsernets vedtekter. Rentebærende gjeld per 30. juni 2012 utgjorde ,8 millioner kroner, og har økt med 2 096,2 millioner kroner siden utgangen av første halvår i fjor. Per 30. juni 2012 utgjorde konsernets likviditetsreserve 4 624,0 millioner kroner fordelt på 2 224,0 millioner kroner i bankinnskudd og 2 400,0 millioner kroner i ubenyttede trekkrettigheter. FLYSIKKERHET OG HMS Det er ikke registrert luftfartsulykker eller alvorlige luftfartshendelser i første halvår der Avinor har vært medvirkende part. Rapporteringsgraden for uønskede hendelser og meldinger har en liten nedgang sammenlignet med første halvår I sikkerhetsarbeidet er det stor fokus på oppfølgning av rapporteringsgrad og hendelser. 12 måneder en H1-verdi for skadetilfeller med fravær på 3,0. Avinors mål er en H1-verdi på 3,0 eller lavere. Konsernets sykefravær i siste 12 måneder var på 4,7 prosent hvilket er på samme nivå som tilsvarende periode i fjor. Konsernets IA-mål er et sykefravær på 4,5 prosent eller lavere. Ved lufthavnene arbeides det med innføring av miljøvennlig brannskum uten bruk av fluorholdige tilsetningsstoffer. Konsernet kartlegger også mulig utbredelse av fluorholdige tilsetningsstoffer i grunn og vannmiljøer. For å avgjøre om tiltak er nødvendig, gjennomføres det i samråd med Klima og forurensningsdirektoratet stedsspesifikke risikovurderinger med hensyn til mulige skadevirkninger på mennesker og dyr. RISIKOFORHOLD Konsernets virksomhet er fokusert på sikker avvikling av flytrafikk med prosedyrer og tiltak for å minimere både sannsynligheten for og konsekvensen av ulykker og alvorlige hendelser. I tillegg til flyoperative forhold, er virksomheten eksponert for finansiell risiko. Det skjer en løpende nasjonal og internasjonal utvikling av regulatoriske bestemmelser knyttet til «governance», «safety», «security», teknologi og prising av luftfartstjenester. Konsernets løpende ajourføring av driften til nye bestemmelser har finansielle konsekvenser. Staten har definert Avinor som et «kategori 4» selskap, det vil si et selskap med nasjonale sektorpolitiske mål. Dette innebærer blant annet at staten setter føringer for en rekke forhold herunder lufthavnstruktur, beredskap, luftfartsavgifter og samfunnspålagte oppgaver. Avhengig av ulike politiske prioriteringer, kan omfang og innretning av sektorpolitiske føringer endre seg over tid. Virksomheten er karakterisert av langsiktige investeringer i infrastruktur. Den operative driften og beredskapen er regulert av bestemmelser og prosedyrer. Konsernet har derfor en høy andel faste driftskostnader som i liten grad varierer med endringer i trafikkvolumet. Konsernets finansielle inntjening og verdi er derfor følsom for trafikksvingninger, og det er risiko for verdifall i forhold til den balanseførte verdien av konsernets driftsmidler. Erfaringsmessig er det over tid en høy samvariasjon mellom den generelle samfunnsøkonomiske utviklingen og markedets etterspørsel etter flyreiser, mens det på kort sikt kan være store variasjoner. Oslo lufthavn, Gardermoen, står for nær 50 prosent av konsernets driftsinntekter og er en sentral finansieringskilde for det øvrige lufthavnnettet i Norge. Lufthavnens inntjening er eksponert for konjunkturendringer og konkurranse fra andre lufthavner. Konsernets trafikkinntekter og inntjening er eksponert for eventuelle endringer i flyselskapenes tilbud og produksjon. Hovedtyngden av konsernets fordringer er mot flyselskapene og er i hovedsak ikke sikret. Historisk sett har konsernet hatt lave tap på fordringer. 8Samlet har konsernet ved utgangen av andre kvartal 2012 for de siste

9 Inntekter fra kommersielle tilbud på lufthavnene har en sentral og økende betydning i konsernets finansiering. Endringer i rammebetingelsene rundt disse aktivitetene vil kunne ha en vesentlig effekt på konsernets inntjening og finansielle verdi. Konsernet har finansiell risiko knyttet til valuta, renter og kraftpriser. Det benyttes finansielle sikringsinstrumenter (derivater) til å begrense risiko. Konsernets langsiktige gjeld til staten er utsatt for endringer i langsiktige statsobligasjonsrenter. En vesentlig del av konsernets øvrige gjeld har fast rente eller er rentesikret ved hjelp av finansielle derivater. Ved plassering av konsernets overskuddslikviditet, vektlegges utsteders soliditet og plasseringens likviditet. Konsernets likviditetsbeholdning er plassert i bank på forhandlede vilkår. 18. februar 2011 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Forsvaret og Avinor, som med virkning fra 2. januar 2010 skulle regulere fordeling av kostnader og andre forhold mellom partene der Forsvaret og Avinor opererer sammen. Samarbeidsavtalen forutsatte at det innen seks måneder etter avtaleinngåelse skulle inngås lokale tilleggsavtaler for lufthavnene samt en flysikringsavtale. Det er uenighet mellom Forsvaret og Avinor om forståelsen av sentrale punkter i samarbeidsavtalen, og forhandlingene om lokale tilleggsavtaler og flysikringsavtale har ikke ført fram. Etter bestemmelsene i samarbeidsavtalen vil en uenighet kunne medføre at saken går til voldgift. Lufthavnene har utslippstillatelser som stiller krav til risikovurderinger for å identifisere mulige kilder for akutt forurensning med fare for skade på ytre miljø. Det arbeides løpende med å redusere risikoen for miljøskadelige hendelser, samtidig som at det drives en kartlegging og opprydding av tidligere forurensning. Det er avdekket miljøskadelige tilsetningsstoffer i brannskum, og det arbeides med å identifisere mulige måter å håndtere dette på samt identifisering av mulig skaderisiko på helse og miljø. De økonomiske konsekvensene av dette arbeidet er avhengig av resultatet fra risikovurderinger, myndighetskrav og praktiske muligheter for håndtering av forurensningene. FRAMTIDSUTSIKTER Styret har fokus på Avinors bidrag til nasjonal og regional utvikling, både ved å sørge for effektive og trygge luftfartstjenester, og ved å bidra til utvikling for den enkelte region. På årsbasis forventes en fortsatt vekst i flytrafikken og et resultat på nivå med For å sikre en framtidig stabil driftsituasjon innen flysikringstjenesten, blir sommerens driftsforstyrrelser ved Oslo kontrollsentral og Gardermoen tårn gjennomgått. Konsernet viderefører et omfattende program med å tilføre kapasitet ved de store lufthavnene som samsvarer med forventet trafikkvekst og etterspørsel fra flyselskaper og passasjerer. Oslo, 29. august 2012 Styret i Avinor AS Det pågår et rettslig avtaleskjønn for fastsettelse av kjøpsbeløp eller årlig bruksvederlag for luftfartskritiske arealer som eies av Forsvaret ved Flesland og Værnes lufthavner. Rettslig avtaleskjønn kan også bli aktuelt for bruk av luftfartskritiske arealer som eies av Forsvaret ved lufthavnene på Andøya og Bardufoss og i Bodø. Det er usikkerhet knyttet til størrelsen på vederlagene. Etter innstilling fra regjeringen (Prop. 73 S ( ), vedtok Stortinget i juni at nye kampfly lokaliseres til Ørland med fremskutt operasjonsbase på Evenes. Bodø hovedflystasjon er vedtatt lagt ned. Endringer i Forsvarets basestruktur endrer dagens samdrift mellom sivil og militær luftfart i Bodø, og vil ha finansielle konsekvenser for Avinors framtidige drifts- og investeringskostnader. I forbindelse med kapasitetsutvidelser ved Oslo lufthavn, Gardermoen, og Trondheim lufthavn, Værnes, er det uenighet mellom Jernbaneverket og Avinor med hensyn til utbygging av jernbanestasjonene og prinsippene for kostnadsfordeling. 9

10 Balanse Avinor Konsern Balanse Morselskap Konsern juni 30. juni MNOK Note EIENDELER Anleggsmidler 1 952, , ,6 Utsatt skattefordel , , ,1 61,4 41,7 53,9 Andre immaterielle eiendeler 4 53,9 41,7 61, , , ,8 Varige driftsmidler , , ,5 21,9 0,6 9,5 Derivater 9,7 0,6 21, , , ,9 Andre finansielle anleggsmidler 73,7 25,7 52, , , ,7 Sum anleggsmidler , , ,3 Omløpsmidler 1 140, , ,0 Fordringer og periodiseringer 1 246, , ,2 0,5 1,0 0,5 Derivater 0,7 1,1 0, , , ,6 Bankinnskudd, kontanter og lignende 2 224, , , , , ,1 Sum omløpsmidler 3 471, , , , , ,8 SUM EIENDELER , , ,0 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 5 400, , ,1 Innskutt egenkapital 5 400, , , , , ,3 Fri egenkapital 4 316, , , , , ,4 Sum egenkapital 9 716, , ,3 Avsetning for forpliktelser 2 621, , ,6 Pensjonsforpliktelser , , ,3 159,8 23,1 159,8 Annen forpliktelse 190,8 23,9 190, , , ,4 Sum avsetninger for forpliktelser 4 336, , ,1 Langsiktig gjeld Lån fra Staten , , ,2 19,8 12,3 21,1 Derivater 126,1 70,0 118, , , ,6 Annen langsiktig gjeld , , , , , ,7 Sum annen langsiktig gjeld , , ,5 Kortsiktig gjeld 3,8 1,2 6,5 Derivater 11,8 2,7 7, , , ,8 Annen kortsiktig gjeld , , , , , ,3 Sum kortsiktig gjeld 2 897, , , , , ,4 Sum gjeld , , , , , ,8 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,0 10

11 resultatregnskap Avinor Konsern Resultatregnskap 2. kvartal Per 2. kvartal MNOK Note Driftsinntekter Trafikkinntekter 1 226, , , , ,1 Andre driftsinntekter 1 083, , , , ,7 Sum driftsinntekter 2 309, , , , ,8 Driftskostnader Varekostnader 34,9 29,5 59,5 49,0 106,8 Lønn- og andre personalkostnader 6 607,1 578, , , ,4 Av- og nedskrivninger 4,6 335,2 283,7 668,5 564, ,7 Andre driftskostnader 6 714,3 649, , , ,7 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 691, , , , ,6 Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 618,3 692,0 820,8 893, ,2 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto (4,1) (1,2) (15,5) (19,2) (35,8) Driftsresultat 614,2 690,8 805,3 873, ,4 Finansinntekt (kostnad), netto (92,8) (71,7) (168,4) (152,1) (295,0) Resultat før skattekostnad 521,4 619,1 636,9 721, ,4 Skattekostnad 7 150,9 173,4 179,1 202,3 346,8 Resultat etter skatt 370,5 445,7 457,8 519,5 843,6 År Avinor AS Resultatregnskap 2. kvartal Per 2. kvartal År MNOK Note Driftsinntekter Trafikkinntekter 785,5 777, , , ,5 Andre driftsinntekter 554,0 514, ,6 956, ,2 Sum driftsinntekter 1 339, , , , ,7 Driftskostnader Varekostnader 23,4 18,5 35,5 28,9 60,8 Lønn- og andre personalkostnader 515,8 495, , , ,7 Av- og nedskrivninger 4 155,5 140,2 302,6 279,0 591,5 Andre driftskostnader 462,8 436,8 913,6 857, ,0 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 157, , , , ,0 Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 182,0 201,2 121,1 125,8 19,7 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto (4,1) 0,7 (12,1) (12,8) (23,6) Driftsresultat 177,9 201,9 109,0 113,0 (3,9) Finansinntekt (kostnad), netto 32, ,4 38, , ,6 Resultat før skattekostnad 210, ,3 147, , ,7 Skattekostnad 7 58,8 364,6 41,3 339,2 324,3 Resultat etter skatt 151,3 937,7 106,3 872,3 785,4 11

12 Oppstilling av Totalresultat Avinor Konsern Oppstilling av Totalresultat År Morselskap 2. kvartal Konsern 2. kvartal MNOK ,4 872,3 106,3 Resultat etter skatt 457,8 519,5 843,6 År Andre inntekter, kostnader og verdiendringer direkte innregnet i egenkapital (1 068,8) - (894,1) Aktuarielle gevinster/tap på pensjonsforpliktelse (1 032,4) - (1 239,4) 299,3-250,3 Skatteeffekt 289,1-347,0 (5,7) 1,8 19,3 Kontantstrømsikring 13,0 4,2 (44,2) 1,6 (0,5) (5,4) Skatteeffekt (3,6) (1,2) 12,4 Sum regnskapsførte inntekter, kostnader og (773,7) 1,3 (629,8) (733,9) 3,0 (924,2) verdiendringer direkte innregnet i egenkapital 11,7 873,6 (523,5) Totalresultat (276,1) 522,5 (80,6) Tilordnet: 11,7 873,6 (523,5) Aksjonær (276,1) 522,5 (80,6) 12

13 egenkapitaloppstilling Avinor Konsern Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital MNOK Aksjekapital ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1 95, , ,0 Totalresultat 3,0 519,5 522,5 Vedtatt utbytte (504,0) (504,0) Egenkapital ,1 98, , ,5 Annen Egenkapital ,1 (828,7) 5 842, ,3 Totalresultat (733,9) 457,8 (276,1) Vedtatt utbytte (421,8) (421,8) Egenkapital ,1 (1 562,6) 5 878, ,4 Avinor AS Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital MNOK Aksjekapital ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1 70, , ,0 Totalresultat 1,3 872,3 873,6 Vedtatt utbytte (504,0) (504,0) Egenkapital ,1 71, , ,6 Annen Egenkapital ,1 (703,4) 4 291, ,7 Totalresultat (629,8) 106,3 (523,5) Vedtatt utbytte (421,8) (421,8) Egenkapital ,1 (1 333,2) 3 975, ,4 13

14 Kontantstrømoppstilling Avinor Konsern Kontantstrømoppstilling År Morselskap 30. juni MNOK Kontantstrøm fra driften Konsern 30. juni 1 109, ,5 147,6 Resultat før skatt 636,9 721, ,4 (246,1) (246,1) (13,4) Betalte skatter (350,0) (248,2) (249,3) - 1,2 (1,5) Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler (0,6) (1,8) 3,8 591,5 279,0 302,6 Ordinære avskrivninger 668,5 564, ,7 (1 055,1) (630,9) 70,5 Øvrige endringer 6,0 (3,8) 640,3 400,0 614,7 505,8 Netto kontantstrøm fra driften 960, , ,9 År Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (1 308,1) (549,6) (896,0) Investeringer i varige driftsmidler (1 705,8) (972,3) (2 406,5) 3,0-7,6 Salg av varige driftsmidler (salgssum) 8,4 3,0 7,5 (400,0) - (650,0) Konserninternt utlån (58,7) - - Konsernintern nedbetaling av gjeld ,0 - - Konsernbidrag (20,3) (13,7) - Endring i andre investeringer - (0,5) (7,0) (714,1) (563,3) (1 538,4) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (1 697,4) (969,8) (2 406,0) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 1 505,6 10, ,3 Opptak av gjeld 1 525,3 60, ,0 - (2,2) (252,6) Nedbetaling av gjeld (513,6) (32,5) (503,5) (118,8) (90,4) (112,6) Betalte renter (160,9) (128,4) (497,0) (504,0) - - Utbytte til eier - - (504,0) 882,8 (82,6) 1 160,1 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 850,8 (100,9) 101,5 Netto endring kontanter, kontantekvivalenter 568,7 (31,2) 127,5 114,2 (38,4) 539,4 og benyttede trekkrettigheter i perioden Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede 1 495, , , , , ,4 trekkrettigheter periodestart Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede 2 064, , , , , ,8 trekkrettigheter periodeslutt 14

15 Noter Note 1 - Generell informasjon Avinor AS og dets datterselskaper (samlet konsernet) skal eie, drive og utvikle luftfartsanlegg ved å legge til rette for sikker og effektiv luftfart, yte tjenester innen samme område og annen virksomhet som bygger opp under foretakets hovedvirksomhet, herunder kommersiell utvikling av virksomheten og lufthavnområdene. Avinor konsernet har hovedkontor i Oslo. Delårsregnskapet for 2. kvartal 2012 ble vedtatt av styret den 29. august Delårsregnskapet er ikke revidert. Note 2 - Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Morselskapsregnskapet og konsernregnskapet per 2. kvartal 2012, avsluttet 30. juni 2012, er utarbeidet etter regnskapsprinsippene i International Financial Reporting Standards (IFRS) og består av Avinor AS og dets datterselskaper. Delårsregnskapet avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Delårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med morselskapets og konsernets årsregnskap for Det er benyttet samme prinsipper ved utarbeidelse av delårsregnskapet som ved utarbeidelse av årsregnskapet. Note 3 - Segmentinformasjon Avinor Konsern Regionale Oslo Store og lokale Felles/ Konsern Avinor MNOK lufthavn lufthavner lufthavner Flysikring ufordelt eliminering Konsern Per 2. kvartal 2012: Luftfartsinntekter 846,8 628,8 416,7 475, ,0 Andre driftsinntekter 1 232,1 480,3 237,6 53,1 (0,2) 2 002,9 Konserninterne inntekter 36,8 44,2 17,5 395,8 425,7 (919,9) 0,0 Sum driftsinntekter 2 115, ,2 671,8 924,7 425,5 (919,9) 4 370,9 Lønn- og andre personalkostnader 227,0 144,1 354,5 563,9 125, ,9 Av- og nedskrivninger 334,1 101,5 155,3 45,8 22,9 659,7 Andre driftskostnader 562,0 230,6 392,1 147,6 149, ,2 Konserninterne kostnader 321,3 184,5 309,4 54,6 50,1 (919,9) 0,0 Sum driftskostnader 1 444,4 660, ,3 811,9 348,3 (919,9) 3 556,8 Enhetsresultat 671,3 492,5 (539,5) 112,7 77,2-814,1 Konsernjust. avskrivninger (a) 82,4 (32,9) (57,8) - (0,5) (8,8) Konsernintern festeavgift (b) 194,1 (194,1) - Driftsresultat 947,8 459,6 (597,3) 112,7 (117,4) - 805,3 Varige driftsmidler * 6 864, , ,1 659,6 162, ,5 Per 2. kvartal 2011: Luftfartsinntekter 834,5 601,7 398,8 461, ,3 Andre driftsinntekter 1 126,3 437,6 202,7 53,6 1, ,8 Konserninterne inntekter 33,8 43,7 17,4 389,6 414,8 (899,3) - Sum driftsinntekter 1 994, ,0 618,9 904,4 416,4 (899,3) 4 118,1 Lønn- og andre personalkostnader 200,4 130,2 338,5 547,0 112, ,2 Av- og nedskrivninger 255,1 98,3 146,2 42,0 14,0 555,5 Andre driftskostnader 491,4 213,0 382,5 149,7 115, ,7 Konserninterne kostnader 309,0 182,6 305,5 62,0 40,2 (899,3) - Sum driftskostnader 1 255,8 624, ,8 800,7 281,4 (899,3) 3 235,4 Enhetsresultat 738,8 458,9 (553,9) 103,6 135,0-882,7 Konsernjust. avskrivninger (a) 82,4 (32,9) (57,8) - (0,5) (8,8) Konsernintern festeavgift (b) 187,5 (187,5) - Driftsresultat 1 008,7 426,0 (611,7) 103,6 (53,0) - 873,9 Varige driftsmidler * 6 987, , ,3 564,1 133, ,7 (a) Konsernjustering som følge av vurdering av åpningsbalanse per til IFRS. (b) Konsernintern festeavgift for grunn Gardermoen tilgodeses Oslo Lufthavn AS i segmentrapporteringen. * Varige driftsmidler er her inklusiv andre immaterielle eiendeler og eksklusiv anlegg under utførelse 15

16 Note 4 - Varige driftsmidler og andre immaterielle eiendeler MNOK Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Morselskap Anlegg under utførelse Sum Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Konsern Anlegg under utførelse Per 2. kvartal 2011 Balanseført verdi , , , ,2 47, , , ,1 Tilgang - 277,7 527,1 804,8-476, , ,7 Avgang - 1,9 277,7 279,6-1,9 467,5 469,4 Periodens avskrivninger 6,1 272,9-279,0 6,1 558,2-564,3 Balanseført verdi , , , ,4 41, , , ,1 Sum Per 2. kvartal 2012 Balanseført verdi , , , ,3 61, , , ,9 Tilgang - 202,0 975, ,1-272, , ,4 Avgang - 6,1 202,0 208,1-7,7 272,6 280,3 Periodens avskrivninger 7,5 295,1-302,6 7,5 661,0-668,5 Balanseført verdi , , , ,7 53, , , ,5 Beregning av gjenvinnbart beløp Det vises til årsregnskapet for Det er ikke inntruffet forhold som medfører en vesentlig endring i gjenvinnbart beløp. Note 5 - Lån Morselskap 30. juni Konsern 30. juni MNOK Langsiktige lån 4 356, , , ,0 Kortsiktige lån 4,1 3,5 519,0 506,7 Sum 4 360, , , ,7 Lånebevegelser per 2. kvartal Balanseført verdi , , , ,5 Opptak av lån 1 525,3 10, ,3 60,0 Nedbetaling av lån (252,6) (2,2) (513,6) (32,5) Verdiendring lån (12,7) (16,3) (12,7) (16,3) Balanseført verdi , , , ,6 16

17 Note 5 - Lån forts Likviditetsreserve Morselskap 30. juni Konsern 30. juni MNOK Kontanter og bankinnskudd 2 191, , , ,0 Trekkrettighet bank (ubrukt kassekreditt) 300,0 300,0 300,0 300,0 Trekkfasilitet 2 000, , , ,0 Statlig trekkrettighet ,0 100,0 Sum likviditetsreserve 4 491, , , ,0 Konsernet har tilstrekkelig handlingsrom hva gjelder overholdelse av covenants på eksisterende lån samt tilstrekkelig likviditetsreserve til å gjennomfør planlagte investeringer innværende år. Note 6 - Resultateffekter - Terminal 2 prosjektet Som følge av utbyggingen på Gardermoen (Terminal 2 prosjektet) er resultatregnskapet belastet med ekstra kostnader knyttet til opprettholdelse av normal drift i byggeperioden, samt kostnader knyttet til utrangering av aktiva inkludert økte avskrivninger grunnet revurdering av levetid. Spesifikasjon 2. kvartal Per 2. kvartal År MNOK Lønn og andre personalkostnader 7,9 2,8 15,9 2,8 24,1 Av- og nedskrivninger 35,3-77,0-91,8 Andre driftskostnader (3,2) 5,2 32,1 5,2 66,8 Sum 40,0 8,0 125,1 8,0 182,7 Note 7 - Skatt Skattekostnaden er beregnet ved å benytte skattesats som forventet for årsresultatet. Note 8 - Pensjonsforpliktelse Endringer i finansmarkedene har påvirket forutsetningene for beregning av pensjonsforpliktelsen. Endringen i forutsetningene har medført ett estimatavvik som er presentert i utvidet resultat. 17

18 STYREERKLÆRING Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Samlet omfatter dette 46 lufthavner, samt kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. Utover den operative virksomheten, legges det til rette for kommersiell inntjening gjennom flyplasshoteller, parkeringsanlegg, taxfree-butikker, servering og andre servicetilbud til flypassasjerene. Avinor utgjør et konsern hvor virksomheten dels er organisert i divisjoner og dels i juridiske enheter (datterselskaper). Finansielt sett drives den totale virksomheten som ett luftfartssystem. Flysikringstjenesten er egenfinansiert ved at tjenestene prises etter internasjonale bestemmelser. Antall ansatte er ca og årlige driftsinntekter utgjør i størrelsesorden 9 milliarder kroner. Luftfartstilsynets regelverk som har konsekvenser for Avinors drift. Avinor har utstedt obligasjoner som er notert på Oslo Børs. Konsernets virksomhetsstyring skal følge Oslo Børs anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse så langt de passer. Prinsippene supplerer regjeringens fokusering på eierstyring og selskapsledelse ved forvaltningen av statens eierskap. Avinors hovedkontor er i Oslo. Aksjene i Avinor AS er 100 prosent eiet av den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierstyring overfor Avinor, og fastsetter blant annet konsernets samfunnspålagte oppgaver, avkastningskrav og utbytte. I tillegg regulerer Samferdselsdepartementet luftfartsavgiftene. Samferdselsdepartementet er overordnet myndighet for norsk luftfart, og fastsetter også Vi bekrefter at finansiell delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2012, etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, og at opplysningene i rapporten gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Vi bekrefter også at delårsrapporten gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, samt gir en rettvisende oversikt over de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode. Oslo, 29. august 2012 Ola Mørkved Rinnan Styrets leder Kristin Vangdal Nestleder Dag Hårstad Ola H. Strand Anne Breiby Eli Skrøvset Christian Berge Grete Ovnerud Helge Løbergsli Heidi Anette Sørum Dag Falk-Petersen Konsernsjef 18

19 AVINOR AS Org.nr Konsernstab økonomi/finans Dronning Eufemias gate Oslo Postboks Gardermoen

AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012

AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012 1 AVINOR Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse Hovedtall konsern side 3 Styrets rapport side 4 Balanse side 9 Resultatregnskap side 10 Oppstilling totalresultat side 11 Oppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport

Avinor Finansiell delårsrapport Avinor Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2011 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /14

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /14 Avinor Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2011 Avinor Q1 2011 1/14 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstilling 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2010 Avinor Q3 2010 1/14 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

Finansiell delårsrapport

Finansiell delårsrapport Finansiell delårsrapport 1 kvartal 2013 1 om avinor Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 2. kvartal Avinor Q /16

Avinor Finansiell delårsrapport. 2. kvartal Avinor Q /16 Avinor Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2010 Avinor Q2 2010 1/16 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 2. kvartal 2007 per

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 17

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 2 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT Vedi% `;#1 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013 Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjona1 flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /15

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /15 Avinor Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2010 Avinor Q1 2010 1/15 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 17

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 3 AVINOR INNHOLD Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 2 AVINOR INNHOLD Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16

Detaljer

Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2009 1/16

Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2009 1/16 Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2009 1/16 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling over

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2017

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2017 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2017 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2009 1/15

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2009 1/15 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2009 1/15 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005 Finansiell delårsrapport for 2005 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2017

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2017 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2017 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 2. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 2. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Styrets erklæring 9 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstilling 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 4. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 4. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstilling 14 Kontantstrømoppstilling 15

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstilling 14 Kontantstrømoppstilling 15

Detaljer

FINANSI DELÅRS 4. KVARTAL20

FINANSI DELÅRS 4. KVARTAL20 FINANSI DELÅRS 4. KVARTAL20 Hovectarl konsern 4 Styrets rapport 5 ResuEtatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Ba[anse 14 Egenkap[taloppstillitng 15 KontantstromoppsfilEing 16 Noter 17 2 AVI\ R Avinor har to

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013 Hovedtallkonsern 4 Styretsrapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstillingtotalresultat 12 Egenkapitaloppstfitng 13 Kontantstrømoppstfing 14 Noter 15 Avinor

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 1 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter 15

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2013

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2013 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2013 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta Halvår rsrapp alvårsport rapport Pr. arta Pr. 2. al artal 21 et 1. halvår 21 Omsetningen i første halvår 21 var på 1 788 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 653 MNOK i første halvår 29. EBITDA i første

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2010

Kvartalsrapport juli september 2010 Kvartalsrapport juli september 2010 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2010 3.kv. 2009 Pr. 3.kv. 2010 Pr. 3.kv. 2009 Salgsinntekter 419,7 395,6 1 283,0 1 212,7 EBITDA 29,2 29,2 62,7 46,8 Driftsresultat 13,5 14,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

AVI\ R. Avinors hovedkontor er i Oslo.

AVI\ R. Avinors hovedkontor er i Oslo. 4. KVARTAL2014 AVI\ R Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Samlet omfatter dette 46

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2010

Kvartalsrapport januar mars 2010 Kvartalsrapport januar mars 2010 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2010 1.kv. 2009 Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Driftsresultat 1,6 (5,7) Netto finans (11,9) (4,2) Resultat før skatt (10,4) (9,9) Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 29 et 3. kvartal 29 Omsetningen i 3. kvartal 29 var på 924 MNOK sammenlignet med en omsetning på 822 MNOK i 3. kvartal 28. EBITDA i 3. kvartal 29 var på 156 MNOK inklusiv salgsgevinster

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer