FINANSIELL DELÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANSIELL DELÅRSRAPPORT"

Transkript

1 Vedi% `;#1 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013

2 Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjona1 flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Samlet omfatter dette 46 lufthavner, samt kontrolltårn, kontrollsentra1er og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. Utover den operative virksomheten, legges det til rette for kommersiell inntjening gjennom flyplass-hoteller, parkeringsanlegg, taxfree-butikker, servering og andre servicetilbud til flypassasjerene. Avinor utgjør et konsern hvor virksomheten dels er organisert i divisjoner og dels i juridiske enheter (datterselskaper). Finansielt sett drives lufthavnsvirksomheten som ett luftfartssystem. Flysikringstjenesten er egenfinansiert ved at tjenestene prises etter internasjonale bestemmelser. Antall ansatte er ca og årlige driftsinntekter utgjør i størrelsesorden 10 milliarder kroner. Aksjene i Avinor AS er 100 prosent eiet av den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierstyring overfor Avinor, og fastsetter blant annet konsernets samfunnspå1agte oppgaver, avkastningskrav og utbytte. 1 tillegg regulerer Samferdselsdepartementet luftfartsavgiftene. Samferdselsdepartementet er overordnet myndighet for norsk luftfart, og fastsetter også Luftfartstilsynets regelverk som har konsekvenser for Avinors drift. Avinor har utstedt obligasjoner som er notert på Oslo Børs. Konsernets virksomhetsstyring skal følge Oslo Børs' anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse så langt de passer. Prinsippene supplerer regjeringens fokusering på eierstyring og selskapsledelse ved forvaltningen av statens eierskap. Avinors hovedkontor er i Oslo. 2

3 -

4 4. kvartal Millioner kroner ,1 692,1 Trafikkinntekter 275,0 222,4 Inndekning security 1 247,6 1104,0 Kommersielle inntekter 51,7 52,1 Konserninterne tjenester 2 292, ,6 Driftsinntekter lufthavnvirksomhet Hittil i år ,6 2860,1 1132,5 948, , ,6 192,1 201, , ,8 240,7 228,8 Underveisinntekter 945,6 947,0 186,2 152,0 Konsernintern Innflygings- og tårntjeneste 734,7 745,9 39,3 29,8 Andre driftsinntekter 217,4 144,2 466,2 410,6 Driftsinntekter flysikringstjeneste 1 897, ,1 147,6 29,2 Andre driftsinntekter konsern (a) 545,2 474,1-390,2-229,4 Eliminering av konserninterne poster , ,9 2516, ,0 Sum drittsinntekter konsern 9 977, , , ,4 Driftskostnader lufthavn (a) , ,2-540,9-476,0 Driftskostnader flysikring , ,3-257,6-202,2 Driftskostnader felles -825,4-678,3 390,2 229,4 Eliminering av konserninterne poster 1 473, , , ,2 Sum driftskostnader konsern , ,9 584,5 778,2 EBITDA lufthavnvirksomhet 3 256, ,6-74,7-65,4 EBITDA flysikringstjeneste 20,7 121,8-110,0-173,0 EBITDA konsernposter -280,2-204,2 399,8 539,8 EBITDA konsern 2997,0 2918,2-364,6-344,5 Av- og nedskrivninger , ,7-2,3-3,1 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 0,1-20,3 32,9 192,2 Driftsresultat (EBIT) 1 623, ,2-88,9-78,2 Finansresultat -346,0-355,9-56,0 114,0 Resultat før skatt 1 277, ,3 15,9-44,9 Skattekostnad -357,9-351,6-40,1 69,1 Resultat etter skatt 919,7 854,7 25,5 % 37,6 % EBITDA-margin lufthavnvirksomhet -16,0 % -15,9 % EBITDA-margin flysikringstjeneste 15,9 % 23,7 % EBITDA-margin konsern 36,2 % 36,3 % 1,1 % 6,6 % 30,0 % 31,9 % 1 016, ,9 Investeringer lufthavnvirksomhet 3793, ,1 44,3 40,6 Investeringer flysikringstjeneste 116,1 78,1 80,5 44,1 Investeringer annet 229,9 123,4 1141,0 1145,6 Sum investeringer 4 139, ,6 - Utbetalt utbytte -463,4-421, ,6-826,5 Kontantstrøm før opptak av ny gjeld , ,6 Rentebærende gjeld 12734, ,8 Totale eiendeler 29392, ,0 Egenkapitalprosent 40,8 % 36,8 % , ,2 Antall flypassasjerer (i 1000) , ,0 183,5 130,4 Antall flybevegelser (i 1000) 731,1 669,0 519,0 463,9 Antall service units (11000) 2050, ,0 Punktlighet (b) Regularitet (b) 86 % 89 % 98 % 98 % (a) Eksklusive konserninterne festeavgifter (b) Siste 12 måneder

5 HOVEDTREKK Konsernet hadde et finansielt sterkt fjerde kvartal med en trafikkvekst på 3,4 prosent og en vekst i driftsinntektene på 10,3 prosent sammenlignet med tilsvarende rapporteringsperiode i fjor. Per utgjør trafikkveksten 4,2 prosent og en vekst i driftsinntektene 9,0 prosent. Konsernets driftsmargin er redusert med 0,8 prosentpoeng fra i flor. Per utgjorde konsernets driftsinntekter millioner kroner med et resultat etter skatt på 920 millioner kroner. Balanseførte prosjektkostnader per utgjorde millioner kroner. Før endring i gjeld hadde konsernet en kontantstrøm på minus millioner kroner. Det er en underliggende resultatforbedring innenfor lufthavnvirksomheten forårsaket av trafikkvekst og økte kommersielle inntekter per passasjer. De største lufthavnene opererer utover det som normalt betraktes som full kapasitet deler av døgnet. Resultatene er imidlertid påvirket av økte ikke balanseførte prosjektkostnader knyttet til utbyggingen av Gardermoen og kostnader knyttet til miljøopprydding samt reduserte avgiftsatser. Det er konstatert forurenset grunn/grunnvann ved brannøvingsfelt på Gardermoen. Det motatt pålegg fra Miljødirektoratet med krav om tiltaksplan for opprydding. Med basis i forventede krav til opprydding er det avsatt ekstra i fjerde kvartal for å møte disse kravene. Dette medfører at marginene for lufthavnvirksomheten er på samme nivå som i fjor. Utover pågående prosjekter for etablering av nødvendig kapasitet på lang sikt, arbeides det kontinuerlig med en forbedret driftsavvilding både for flyselskaper og passasjerer. Fremdriften for T2-prosjektet på Gardermoen er i henhold til plan. Nye takseveier og oppstillingsplasser på flyside er tatt i bruk, mens omfattende byggearbeider for den nye terminal 2 og den nye pir nord er i gang. I Bergen pågår det forberedende grunnarbeider for en ny terminal. Innenfor flysikringstjenesten er en underliggende sterk trafikkvekst motvirket av reduserte priser. For å legge til rette for tilpasning til nye nasjonale og internasjonale ytelseskrav innenfor flysikringstjenesten, er det besluttet å endre konsernets juridiske struktur ved at flysikringsdivisjonen skilles ut som eget aksjeselskap 100 prosent eid av Avinor. Endringen forventes gjennomført i løpet av første halvår Hittil i år er det ikke registrert luftfartsulykker med eller uten personskader hvor Avinor har vært medvirkende part. Siste 12 måneder har konsernet en skadefraværsverdi (H1-verdi) på 1,8, og et sykefravær på 4,5 prosent. Tabell 1: Finansielle hovedtall Q Konsernet hadde i fjerde kvartal 2013 et resultat etter skatt på minus 40 millioner kroner sammenlignet med pluss 69 millioner kroner for tilsvarende regnskapsperiode i fjor. Resultatnedgangen fra i frjor skyldes i hovedsak økt prosjektaktivitet og økte avsetninger til miljøopprydding. Det reiste 11,7 millioner flypassasjerer over Avinors lufthavner i fjerde kvartal, hvilket er en økning på 3,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal økte med 10,3 prosent til millioner kroner. Veksten reflekterer fortsatt god utvikling innenfor konsernets kommersielle tilbud på lufthavnene og en positiv utvikling i passasj ervolum. Samlede driftskostnader eksklusive av- og nedskrivninger utgjorde millioner kroner i fjerde kvartal. Dette er en endring på 21,5 prosent fra tilsvarende rapporteringsperiode i fjor. Kostnadsveksten er relatert til økte prosjektkostnader som ikke balanseføres -spesielt knyttet til utbyggingen på Gardermoen (se note 7), økte avsetninger miljøopprydding, samt omlegging av rutinene for belastning av flysikringstjenester til/fra Forsvaret. Dette har påvirket kostnadsveksten vesentlig fjerde kvartal. Av- og nedskrivninger på konsernets varige driftsmidler utgjorde 365 millioner kroner i flerde kvartal sammenlignet med 344 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Konsernets finansresultat i fjerde kvartal ble minus 89 millioner kroner sammenlignet med minus 78 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Resultatet er påvirket av økte renteutgifter delvis kompensert med økt omfang av balanseføring av renteutgifter knyttet til utbyggingsprosjekter. PER ' MNOK Endrin Driftsinntekter 9977,6 9152,1 9,0 % EBIT 1 623, ,2 3,9 % Resultat etter skatt 919,7 854,7 7,6 % Investeringer 4 139,2 4084,6 1,3 % Tabell 2: Finansielle hovedtall per Q Investeringer er definert som balansefort tilgang til varige driftsmidler.

6 Konsernet hadde per fjerde kvartal 2013 et resultat etter skatt på 920 millioner kroner sammenlignet med 855 millioner kroner i fjor. DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter i perioden utgjorde millioner kroner. Sammenlignet med samme periode i fjor, representerer dette en vekst på 9,0 prosent og en vekst i driftsinntekt per passasjer på 4,6 prosent. Lufthavnvirksomheten økte driftsinntektene med 9,1 prosent til millioner kroner. Veksten er forårsaket av fortsatt forretningsmessig utvikling av kommersielle produkter og tjenester. Sammenlignet med i fjor, har kommersielle inntekter per passasjer økt med 6,8 prosent, mens luftfartsinntekter per passasjer (eksklusive security) er redusert med 0,8 prosent. Nedgangen skyldes en reell nedgang i avgiftssatser totalt. Flysikringstjenesten økte driftsinntektene med 3,3 prosent til millioner. Innenfor flysikrings-tjenesten er en underliggende trafikkvekst motvirket av reduserte priser. Luftfartsinntekter per service-unit er per fjerde kvartal i år redusert med cirka 10,2 prosent sammenlignet med i fjor. Dette skyldes en nedgang i avgiftssatsen. Driftsinntekter per virksomhetsområde er vist i tabell 3 nedenfor: DRIFTSRESULTAT Konsernets driftsresultat i perioden utgjorde millioner kroner sammenlignet med millioner kroner for Dette gir en driftsmargin på 16,3 prosent i år sammenlignet med 17,1 prosent i fjor. Justert for merkostnader knyttet til terminal 2 prosjektet, samt verdiendringer på finansielle derivater, er konsernets driftsmargin hittil i år 19,9 prosent sammenlignet med 20,4 prosent i lior. Justert for omlegging av rutinene for belastning av flysikringstjenester til/fra forsvaret, prosjektkostnader og avsetning til miljøopprydding er konsernets underliggende driftsmargin forbedret fra i fior. Økt kommersiell aktivitet og trafikkvolum kompenserer for reduserte marginer i flysikringstjenesten og reduserte priser i lufthavnvirksomheten. FINANSPOSTER OG SKATT Konsernets netto finansresultat i perioden var minus 346 millioner kroner sammenlignet med minus 356 millioner kroner i Økte låneutgifter er regnskapsmessig kompensert med økt omfang av balanseføring av renter på investeringsprosjekter. Basert på forventet skattesats på årsbasis, er skattekostnaden hittil i år beregnet til 358 millioner kroner. INVESTERINGER Balanseført tilgang til varige driftsmidler utgjorde i millioner kroner sammenlignet med millioner kroner for tilsvarende periode i flor. Tabell 3: Driftsinntekter per virksomhetsområde Investeringene som følger: fordelte seg på virksomhetsområdene DRIFTSKOSTNADER OG AVSKRIVNINGER Driftskostnader eksklusive av- og nedskrivninger utgjorde millioner kroner i år sammenlignet med millioner kroner i fjor. Regnskapet i år er belastet med 264 millioner i merkostnader knyttet til sikring av normal drift parallelt med utbygging av terminal 2. Tilsvarende tall i fjor var 176 millioner kroner. Kostnadene i 2013 er også generelt påvirket av økt omfang av ikke balanseførte prosjektkostnader og omlegging av rutinene for belastning av flysikringstjenester til/fra forsvaret og avsetning til miljøopprydding. Av- og nedskrivninger på konsernets varige driftsmidler utgjorde millioner kroner i år sammenlignet med millioner kroner i fior. Regnskapet i år er belastet med 96 millioner kroner i meravskrivninger knyttet til terminal 2 prosjektet. Tilsvarende tall i fior var 132 millioner kroner. Tabell 4: Balansefort tilgang til varige driftsmidler En vesentlig del av investeringspådraget hittil i år knytter seg til utbyggingsprosjektet for økt terminalkapasitet ved Oslo lufthavn, Gardermoen. Framdriften i prosjektet er i henhold til plan. KONTANTSTRØM OG FINANSIERING Som en følge av at investeringsutbetalinger overgår bidraget fra løpende drift, hadde konsernet i perioden en kontantstrøm før endring av gjeld på minus millioner kroner. Tilsvarende periode 6

7 i fjor var minus millioner kroner. Konsernets totalkapital per 31. desember 2013 utgjorde 29,4 milliarder kroner. Egenkapital i prosent av summen av egenkapital og rentebærende gjeld utgjorde 48,5 prosent per På samme tidspunkt i fjor utgjorde dette forholdstallet 48,1 prosent. Konsernet endret per forutsetningene for beregning av regnskapsmessige pensjons-forpliktelser. I samsvar med veiledning fra Norsk Regnskapsstiftelse er en rente basert på markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) valgt som grunnlag for cliskonteringsrente som legges til grunn for beregningen. Samtidig er nye levealdersforutsetninger lagt til grunn. Dette har hatt en netto positiv effekt på regnskapsmessig egenkapital med millioner kroner. Totalt har aktuarielle gevinster på pensjonsforpliktelsene hatt en positiv effekt på egenkapitalen med millioner kroner i 2013 per Rentebærende gjeld per utgjorde millioner kroner, og har økt med millioner kroner siden utgangen av fjerde kvartal i fior. Per utgjorde konsernets likviditetsreserve millioner kroner fordelt på 674 millioner kroner i bankinnskudd og millioner kroner i ubenyttede trekkrettigheter. TRAFIKKUTVIKLING OG SERVICEMÅL Det reiste 48,3 millioner passasjerer over Avinors lufthavner i 2013 hvilket er en økning på 4,2 prosent sammenlignet med Nedenstående figur viser trafikkutvikling per kvartal i perioden : Passasjerer II I Q1 Q2 Q3 Q Siden finanskrisen i , har det inntil nå vært en jevn vekst i flytrafikken. Trafikkvolumet per fierde kvartal har økt med 25,2 prosent i perioden Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, økte innenrikstrafikken med 1,3 prosent, mens utenrikstrafikken økte med 9,2 prosent. Innenrikstrafikken utgjorde 60,1 prosent av det samlede trafikkvolumet per Volumet av offshore helikoptertrafikk økte med 8,0 prosent fra i fior. 7

8 Passasjervolumet fordelte seg på lufthavnene som følger: Passas'er er Gardermoen Flesland Sola Værnes Øvri e Avinor konsern Tabell 5: Antall passasjerer er Endrin ,9 % ,4 % ,7 % ,6 % % % Antall kommersielle flybevegelser inklusive offshore helikopter økte med 9,3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fior. Trafikkvolumet for underveis-tjenesten målt i antall service units økte hittil i år med 11,2 prosent sammenlignet med i fjor. Punktlighet siste 12 måneder aggregert over alle flybevegelser var 86 prosent. Avinor har stor fokus på punktlighet og det arbeides kontinuerlig og i samarbeid med flyselskapene for å sikre høy punktlighet for passasjerene. Regularitet var 98 prosent som er innenfor konsernets definerte mål. Avinor og flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe har lagt opp til et tettere samarbeid, og har inngått en avtale med forpliktelser knyttet til regularitet og punktlighet. FLYSIKKERHET OG HMS Det er ikke registrert luftfartsulykker med eller uten personskader hvor Avinor har vært medvirkende part hittil i år. Samlet har konsernet ved utgangen av fierde kvartal 2013 for de siste 12 måneder en Hl-verdi for skadetilfeller med fravær på 1,8. Avinors mål er en Hl-verdi på 3,0 eller lavere. Konsernets sykefravær i siste 12 måneder var på 4,5 prosent hvilket er lavere enn tilsvarende periode i fjor. Konsernets IA-mål er et sykefravær på 4,5 prosent eller lavere. RISIKOFORHOLD Konsernets virksomhet er fokusert på sikker avvikling av flytrafikk med prosedyrer og tiltak for å minimere både sannsynligheten for og konsekvensen av ulykker og alvorlige hendelser. I tillegg til fly-operative forhold, er virksomheten eksponert for finansiell risiko. Det er en kontinuerlig regulatorisk utvikling innen nasjonal og internasjonal luftfart. Konsernets løpende ajourføring av driften til nye bestemmelser har finansielle konsekvenser. Staten har definert Avinor som et «kategori 4» selskap, det vil si et selskap med nasjonale sektorpolitiske mål. Dette innebærer blant annet at staten setter føringer for en rekke forhold herunder lufthavnstruktur, beredskap, luftfartsavgifter og samfunnspålagte oppgaver. Avhengig av ulike politiske prioriteringer, kan omfang og innretning av sektorpolitiske føringer endre seg over tid. Avinors virksomhet er karakterisert av langsiktige investeringer i infrastruktur. Den operative driften og beredskapen er i stor grad regulert av forskrifter og bestemmelser. Konsernet har derfor en høy andel faste driftskostnader som i liten grad varierer med endringer i trafikkvolumet. Konsernets finansielle inntjening og verdi er derfor følsom for trafikksvingninger, og ved trafikknedgang er det risiko for verdifall i forhold til den balanseførte verdien av konsernets driftsmidler. Erfaringsmessig er det over tid en samvariasjon mellom den generelle samfunnsøkonomiske utviklingen og markedets etterspørsel etter flyreiser, mens det på kort sikt kan være store variasjoner. Oslo lufthavn, Gardermoen, står for nær 50 prosent av konsernets driftsinntekter og er en sentral finansieringskilde for det øvrige lufthavnnettet i Norge. Lufthavnens inntjening er eksponert for konjunkturendringer og konkurranse fra andre nasjonale og internasjonale lufthavner. Konsernets trafikldnntekter og inntjening er eksponert for eventuelle endringer i flyselskapenes tilbud og produksjon. Hovedtyngden av konsernets fordringer er mot flyselskapene og er ikke sikret. Inntekter fra kommersielle tilbud på lufthavnene har en sentral betydning i konsernets finansiering. Endringer i rammebetingelsene rundt disse aktivitetene vil ha en vesentlig effekt på konsernets inntjening og finansielle verdi. Konsernet har finansiell risiko knyttet til valuta, renter og kraftpriser. Det benyttes finansielle sikringsinstrumenter (derivater) til å begrense risiko. Konsernets langsiktige gjeld til staten er utsatt for endringer i langsiktige statsobligasjonsrenter. En vesentlig del av konsernets øvrige gjeld har fast rente eller er rentesikret ved hjelp av finansielle derivater. Ved plassering av konsernets overskuddslikviditet, vektlegges utsteders soliditet og plasseringens likviditet. Konsernets likviditetsbeholdning er plassert i bank på forhandlede vilkår. 18. februar 2011 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Forsvaret og Avinor, som med virkning fra 2. januar 2010 skulle regulere fordeling av kostnader og andre forhold mellom partene der Forsvaret og Avinor 8

9 opererer sammen. Det er fremdeles betydelig uenighet mellom Forsvaret og Avinor om forståelsen av sentrale punkter i samarbeidsavtalen. Etter bestemmelsene i samarbeidsavtalen vil en uenighet kunne medføre at saken går til voldgift. Begjæring om rettslig avtaleskjønn for fastsettelse av kjøpsbeløp eller årlig bruksvederlag for luftfartskritiske arealer som eies av Forsvaret ved Flesland og Værnes lufthavner er sendt til skjønnsretten for avgjørelse. Etter innstilling fra regjeringen (Prop. 73 S (-2011)), vedtok Stortinget at nye kampfly lokaliseres til Ørland med fremskutt operasjonsbase på Evenes. Bodø hovedflystasjon er vedtatt lagt ned. Endringer i Forsvarets basestruktur endrer dagens samdrift mellom sivil og militær luftfart i Bodø, og vil ha betydelige finansielle konsekvenser for Avinors framtidige drifts- og investeringskostnader. I forbindelse med kapasitetsutvidelser ved Oslo lufthavn, Gardermoen er det uenighet mellom Jernbaneverket og Avinor med hensyn til utbygging av jernbanestasjonen og prinsippene for kostnadsfordeling. I samarbeid med arbeides det for å finne en Samferdselsdepartementet løsning på uenigheten. I pensjonsforliket i 2005 ble det bestemt at offentlig tjenestepensjon skal levealderjusteres og omfattes av nye regler for regulering av pensjon. Levealdersjustering vil innebære at man må stå lenger i stilling for å oppnå en pensjonsytelse tilsvarende det som har vært tilfelle til nå. Regelverket for de som er født etter 1953 er imidlertid ikke avklart og derfor ikke hensyntatt i regnskapet. Lufthavnene har utslippstillatelser som stiller krav om risikovurderinger for å identifisere mulige kilder for akutt forurensning med fare for skade på ytre miljø. kartlegging og opprydding av tidligere forurensning. Det er avdekket miljøskadelige tilsetningsstoffer i brannskum som er spredt til naturmiljøet ved alle lufthavnene. Det arbeides med å avklare omfanget av tiltak som blir nødvendig å gjennomføre. Som grunnlag for dette arbeidet er det gjort risikovurderinger av mulige skader disse forurensningene har for menneskelig helse og naturmiljø. De økonomiske konsekvensene av dette arbeidet er avhengig av omfang av lokaliteter som det må gjøres tiltak på, samt myndighetskrav og tilgjengelige tiltaksmetoder. FRAMTIDSUTSIKTER Selv om det kan oppstå kortsiktige hendelser og svingninger i trafikkvolumet, forventes det på lang sikt en fortsatt sterk etterspørsel etter lufttransport i Norge. For Avinor er det viktig å legge til rette for en infrastruktur med kapasitet og service som er tilpasset samfunnets behov slik at samfunnsoppdraget løses på en tilfredsstillende måte. Investeringsbehovet de kommende årene, spesielt knyttet til Bergen lufthavn, Flesland, overgår konsernets finansieringsevne fra løpene drift. For å styrke konsernet finansielle kapasitet og avlaste finansiell risiko, har Avinor rettet en forespørsel til eier om emisjon av ny egenkapital i nivå to milliarder kroner. For Avinor er kundeorientering, kostnadsfokus og resultatforbedring viktig. Flere av de mellomstore lufthavnene effektiviseres for å komme over på lønnsom drift. Samtidig arbeides for å etablere norsk flysikringstjeneste som en sterk konkurransedyktig aktør i et internasjonalt marked. Oslo, 12. februar 2014 Styret i Avinor AS Det arbeides løpende med å redusere risikoen for miljøskadelige hendelser, samtidig som at det drives en 9

10 Avinor Konsern Balanse Morselskap Konsern 31. desember 31. desember MNOK Note EIENDELER Anleggsmidler 2 238, ,7 Utsatt skattefordel , ,4 46,4 31,4 Andre immaterielle eiendeler 4 31,4 46, , ,3 Varige driftsmidler , ,8 22,7 - Derivater 7,5 22,9 3877,0 5454,6 Andre finansielle anle smidler 130,7 79, , ,0 Sum anleggsmidler 27421, ,5 Omløpsmidler 1 255, ,1 Fordringer og periodiseringer 1 294, ,6 0,2 - Derivater 3,9 1, ,3 644,2 Bankinnskudd, kontanter o li nende 673, , , ,3 Sum omløpsmidler 1 971, , , ,3 SUM EIENDELER 29392, ,2 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 5400,1 5400,1 Innskutt egenkapital 5 400, , ,9 4033,5 Annen egenkapital 6597,5 4956,6 8570,0 9433,6 Sum egenkapital 11997, ,7 Avsetning for forpliktelser 3 315, ,7 Pensjonsforpliktelser 2 347, ,1 159,1 121,8 Annen forpliktelse 252,9 190, , ,5 Sum avsetninger for forpliktelser 2 600, ,3 Langsiktig gjeld - Lån fra Staten , ,8 22,4 18,2 Derivater 113,3 142,8 4345,8 5913,1 Annen lan sikti 'eld ,8 5662,2 4368,2 5931,3 Sum annen langsiktig gjeld 11129, ,8 Kortsiktig gjeld 700,0 800,0 Sertifikatgjeld 800,0 700,0 4,9 13,7 Derivater 22,6 11,2 2464,5 2981,2 Annen kortsikti 'eld ,1 2866, ,4 3794,9 Sum kortsiktig gjeld 3 664, , , ,7 Sum gjeld 17395, , , ,3 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 29392, ,2 10

11 Avinor Konsern Resultatregnskap 11

12 Avinor Konsern Oppstilling av Totalresultat Morselskap Ar Konsern Ar MNOK ,7 349,4 Resultat etter skatt 919,7 854,7 Andre inntekter, kostnader og verdiendringer direkte innregnet i egenkapital: Poster som ikke reverserer i resultatet i senere perioder: (560,4) 1 442,2 Aktuarielle gevinsterltap på pensjonsforpliktelse 1 698,0 (677,5) 156,9 (403,8) Skatteeffekt (475,4) 189,7 Poster som kan reversere i resultatet i senere perioder: 19,3 Kontantstrømsikring 33,4 (3,7) 5,4 Skatteeffekt 9,4 1,1 (389,6) 1 038,4 Sum regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer direkte innregnet i egenkapital 1 246,6 (490,4) 4, ,8 Totalresultat 2166,3 364,3 Tilordnet: 4, ,8 Aksjonær 2166,3 364,3 12

13 Avinor Konsern Egenkapitaloppstilling Avinor AS Egenkapitaloppstilling 13

14 Avinor Konsern Kontantstro moppstilling Morselskap 31. desember MNOK Kontantstrøm fra driften Konsern 31. desember Resultat før skatt 1 277, ,3 Betalte skatter (363,6) (351,7) Mottatte renter 58,1 58,2 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0,9 3,5 Ordinære avskrivninger 1 373, ,7 Netto finansposter 346,0 355,9 Øvri e endrin er 156,4 25,5 Netto kontantstrøm fra driften 2 848, ,4 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler (4107,6) (3914,7) Salg av varige driftsmidler (salgssum) 8,8 13,2 Konserninternt utlån _ Konserninterne renter mottatte/betatte Konsernbidrag/utbytte - Endrin i andre investerin er 14,2 5,9 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (4113,0) (3907,4) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Opptak av gjeld 2450, ,8 Nedbetaling av gjeld (977,7) (772,2) Netto opptak/nedbetaling kortsiktig gjeld (sertifikatlån) 100,0 700,0 Betalte renter (457,6) (482,9) Betalte låneomkostninger (29,2) Utb e til eier 463,4 421,8 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 622,1 530,9 Netto endring kontanter, kontantekvivalenter og trekkrettigheter i perioden Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter periodestart Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter periodeslutt (642,0) (794,1) 1 315,7 2109,8 673, ,7 14

15 Note 1 - Generell informasjon Avinor AS og dets datterselskaper (samlet konsernet) skal eie, drive og utvikle luftfartsanlegg ved å legge til rette for sikker og effektiv luftfart, yte tjenester innen samme område og annen virksomhet som bygger opp under foretakets hovedvirksomhet, herunder kommersiell utvikling av virksomheten og lufthavnområdene. Avinor konsernet har hovedkontor i Oslo. Delårsregnskapet for 4. kvartal 2013 ble vedtatt av styret den 12. februar Delårsregnskapet er ikke revidert. Note 2 - Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Morselskapsregnskapet og konsernregnskapet per 4. kvartal 2013, avsluttet 31. desember 2013, er utarbeidet etter regnskapsprinsippene i International Financial Reporting Standards (IFRS) og består av Avinor AS og dets datterselskaper. Delårsregnskapet avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Delårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med morselskapets og konsernets årsregnskap for Det er benyttet samme prinsipper ved utarbeidelse av delårsregnskapet som ved utarbeidelse av årsregnskapet, med unntak av nye eller endrede standarder som er trådt i kraft og er implementert med virkning fra 1. januar Nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet: IAS 1 "Presentasjon av finansregnskapet" er endret og medfører at poster i utvidet resultat skal deles inn i to grupper, de som senere omklassifiseres over resultat og de som ikke gjør det. Endringen påvirker ikke hvilke poster som skal inkluderes i utvidet resultat. IAS 19 "Ytelser til ansatte" er endret og medfører at alle estimatavvik skal føres i utvidet resultat ettersom de oppstår, en umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved tidligere pensjonsopptjening og at man erstatter rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmidler med et netto rentebeløp som beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse. Konsernet har også tidligere benyttet opsjonene i tidligere IAS 19 for føring av estimatavvik i utvidet resultat og umiddelbar resultatføring. Effekten av implementeringen av resterende endring er forklart i note 8. Note 3 - Segmentinformasjon Avinor Konsern 15

16 Note 3 - Segmentinformasjon forts Avinor Konsern Nasjonale, regionale Oslo Store og lokale Felles/ Konsern Avinor MNOK lufthavn lufthavner iufthavner Fl sikrin ufordelt eliminerin Konsern Per 4. kvartal 2012: Luftfartsinntekter 1 713, ,4 829,5 947,0 4755,8 Andre driftsinntekter 2657, ,1 508,6 144,2 6,5 4396,3 Konserninterne inntekter 75,8 89,2 36,4 745,9 856,0 (1 803,3) - Sum driftsinntekter 4447,6 2433, , ,1 862,5 (1 803,3) 9 152,1 Lønn- og andre personalkostnader 507,6 322,4 784, ,3 293, ,8 Av- og nedskrivninger 665,0 213,7 320,1 95,1 41, ,0 Andre driftskostnader 1108,1 505,9 831,0 342,1 294,3 3081,4 Konserninterne kostnader 642,9 359,3 588,4 108,9 103,8 (1 803,3) Sum driftskostnader 2923, ,3 2524, ,4 732,9 (1 803,3) 7589,2 Enhetsresultat 1 524, ,4 (1149,8) 26,7 129, ,9 Konsernjust. avskrivninger (a) 181,7 (65,8) (115,5) (1,1) (0,7) Konsernintern festeav ift (b) 388,4 (388,4) Driftsresultat 2094,1 966, ,3 26,7 259, ,2 Varige driftsmidler * 7437,0 4457,5 5603,7 653,1 150, ,0 (a) Konsernjustering som følge av vurdering av åpningsbalanse per til IFRS. (b) Konsernintern festeavgift for grunn Gardermoen tilgodeses Oslo Lufthavn AS i segmentrapporteringen. * Varige driftsmidler er her inklusiv andre immaterielle eiendeler og eksklusiv anlegg under utførelse Note 4 - Varige driftsmidler og andre Immaterielle eiendeler MNOK Morselskap Immaterielle Varige Anlegg under eiendeler driftsmidler utførelse Sum Konsern Immaterielle Varige Anlegg under eiendeler driftsmidler utførelse Per 4. kvartal 2012 Balanseført verdi ,4 7389, ,5 9265,3 61, ,8 3170, ,0 Tilgang 1 818,8 2266,0 4084, ,1 4084, ,7 Reklassifisering 1 818, ,8-2703,1 2703,1 Avgang 9,5 9,5-16,7-16,7 Periodens avskrivnin er 15,0 609,1 624,1 15, , ,7 Balanseført verdi , , , ,7 46, , , ,2 Sum Per 4. kvartal 2013 Balansefort verdi Tilgang Reklassifisering Avgang Periodens avskrivnin er Balanseført verdi ,4 8589,6 2261, ,7 46, ,5 4552, ,2 1833,2 2009,6 3842,8-3510,1 4139,2 7649, , ,2-3510,1 3510,1 9,6-9,6 _ 9,8 9,8 15,0 652, , , ,4 9761,2 2438, ,7 31, ,3 5181, ,1 Beregning av gjenvinnbart beløp Det vises til årsregnskapet for Det er ikke inntruffet forhold som medfører en vesentlig endring i gjenvinnbart beløp. 16

17 Note 5 - Lån Avinor AS utstedte 22.april totalt NOK millioner i form av nye obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkdet. Avinor AS har i forbindelse med emisjonen innløst deler av obligasjonslån med 453 millioner kroner. Likviditetsreserve Konsernet hadde ved utgangen av 2013 tilstrekkelig handlingsrom hva gjelder overholdelse av covenants på eksisterende lån. Konsernet oppfyller internt mål om å ha en likviditetsreserve inklusive trekkfasiliteter tilsvarende minst 12 måneders prognostisert likviditetsbehov inklusive avdrag lån. 17

18 Note 6 - Finansielle instrumenter Vurdering av virkelig verdi Virkelig verdi av valuta- og kraft terminkontrakter er fastsatt ved å benytte markedsverdi på balansedagen. For rentebytteavtaler er virkelig verdi bekreftet av den finansinstitusjon som selskapet har inngått avtalene med. Balanseført verdi av kontanter og kassekreditt er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene har kort forfallstid. Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til "normal&betingelser. Virkelig verdi på langsiktig gjeld er beregnet ved bruk av noterte markedspriser eller ved bruk av rentebetingelser for gjeld med tilsvarende løpetid og kredittrisiko. Virkelig verdi av sertifikatlån er satt lik hovedstol per Under følger en sammenligning av balanseførte verdier og virkelig verdi for selskapet og konsernets rentebærende gjeld. MNOK Morselskap Konsern 31. desember 31. desember Balanseført Virkelig Balanseført Virkelig Rentebærende gjeld: verdi verdi verdi verdi Statslån 4 304,8 4299,2 Obligasjonslån 3 246, , , ,2 Banklån 3025, ,6 4336,7 4510,1 Sertifikatlån 800,0 800,0 800,0 800,0 Tabellen under viser finansielle instrumenter til virkelig verdi etter verdsettelsesmetode. De ulike nivåene er definert som følger: * Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse (nivå 1) * Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) enn notert pris (brukt i nivå 1) for eiendelen eller forpliktelsen (nivå 2) * Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder (ikke observerbare forutsetninger (nivå 3)) Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2013: Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total Eiendeler Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat 0,0 1,3 0,0 1,3 Derivater benyttet til sikring 0,0 9,5 0,0 9,5 Sum eiendeler 0,0 10,8 0,0 10,8 Forpliktelser Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultat 19,1 21,1 0,0 40,2 Derivater benyttet til sikring 0,0 95,1 0,0 95,1 Sum forpliktelser 19,1 116,2 0,0 135,3 Note 7 - Resultateffekter - Terminal 2 prosjektet Som følge av utbyggingen på Gardermoen (Terminal 2 prosjektet) er resultatregnskapet belastet med ekstra kostnader knyttet til opprettholdelse av normal drift i byggeperioden, samt kostnader knyttet til utrangering av aktiva inkludert økte avskrivninger grunnet revurdering av levetid. Spesifikasjon 4. kvartal Per 4. kvartal MNOK Lønn og andre personalkostnader 10,6 9,5 43,2 35,5 Av- og nedskrivninger 16,4 30,7 96,1 132,0 Andre driftskostnader 149,5 56,0 220,8 140,5 Sum 176,5 96,2 360,1 308,0 18

19 Note 8 - Pensjoner Endret IAS 19 er anvendt retrospektivt fra 1. januar Endringen medfører at man erstatter rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmidlene med et netto rentebeløp som beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse. Anvendelsen av IAS 19R medfører en økning av pensjonskostnaden med MNOK 100 for konsernet og MNOK 90 for morselskapet i I samsvar med IAS 34 er pensjonsberegningen fra siste årsregnskap benyttet for å estimere årets pensjonskostnad. I denne pensjonsberegningen ble norsk statobligasjonsrente lagt til grunn for diskonteringsrenten som ble benyttet. Norsk Regnskapstiftelse har i sin veiledning åpnet for at man kan basere seg på en rente beregnet med grunnlag i et obligasjonsrentemarked for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF-obligasjoner). Avinor har med bakgrunn i dette lagt OMF-renten til grunn ved beregning av forpliktelsen per tredje kvartal, noe som har medført en reduksjon av forpliktelsen. Samtidig er det også lagt til grunn en ny dødlighetstabell, K2013, som har betydelige utslag i form av økning i beregnede pensjonsforpliktelser. Totaleffekten er presentert under oppstilling av totalresultat. Note 9 - Skatt Skattekostnaden er beregnet ved å benytte skattesats som forventet for årsresultatet. Skattesatsen for 2014 er vedtatt redusert fra 28% til 27%. Vedtaket innbærer at utsatt skattefordel reduseres med 62,0 MNOK for konsernet og 60,8 MNOK for morselskapet. Det alt vesentligste av reduksjonen er knyttet til poster som tidligere er bokført direkte mot egenkapital ved innføring av og effekten er derfor presentert direkte i egenkapitalen. Se egen linje. Note 10 - Utbytte Utbytte relatert til årsregnskapet for 2012 på MNOK 463,4 er utbetalt i juli

20 JAVINOR AVINOR AS Orgnr Konsernstab økonomi/finans Dronning Eufemias gate Oslo Fbstboks Gardermoen

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstilling 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 17

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport

Avinor Finansiell delårsrapport Avinor Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2011 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 17

Detaljer

AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012

AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012 1 AVINOR Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse Hovedtall konsern side 3 Styrets rapport side 4 Balanse side 9 Resultatregnskap side 10 Oppstilling totalresultat side 11 Oppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2010 Avinor Q3 2010 1/14 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 2. kvartal 2007 per

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Finansiell delårsrapport

Finansiell delårsrapport Finansiell delårsrapport 1 kvartal 2013 1 om avinor Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

Finansiell delårsrapport

Finansiell delårsrapport Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2012 2 1 om avinor Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /14

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /14 Avinor Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2011 Avinor Q1 2011 1/14 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 2 AVINOR INNHOLD Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 3 AVINOR INNHOLD Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 2 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005 Finansiell delårsrapport for 2005 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013 Hovedtallkonsern 4 Styretsrapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstillingtotalresultat 12 Egenkapitaloppstfitng 13 Kontantstrømoppstfing 14 Noter 15 Avinor

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 2. kvartal Avinor Q /16

Avinor Finansiell delårsrapport. 2. kvartal Avinor Q /16 Avinor Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2010 Avinor Q2 2010 1/16 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2017

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2017 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2017 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2009 1/15

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2009 1/15 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2009 1/15 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2017

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2017 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2017 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /15

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /15 Avinor Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2010 Avinor Q1 2010 1/15 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2009 1/16

Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2009 1/16 Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2009 1/16 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling over

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 2. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 2. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Styrets erklæring 9 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstilling 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2013

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2013 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2013 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

FINANSI DELÅRS 4. KVARTAL20

FINANSI DELÅRS 4. KVARTAL20 FINANSI DELÅRS 4. KVARTAL20 Hovectarl konsern 4 Styrets rapport 5 ResuEtatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Ba[anse 14 Egenkap[taloppstillitng 15 KontantstromoppsfilEing 16 Noter 17 2 AVI\ R Avinor har to

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 3. 1. Kvartal 2012 2015 LANDKREDITT BANK Beretning 3. kvartal 2015 Resultatet av driften i konsernet etter ni måneder i 2015 utgjør 95,4 millioner kroner. Etter tilsvarende

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 4. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 4. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstilling 14 Kontantstrømoppstilling 15

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 1 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 ANDRE KVARTAL I KORTE TREKK Selskapets driftsinntekter økte med 71% til MNOK 531,3 mot 311,1 i samme periode i fjor. Kvartalets samlede driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstilling 14 Kontantstrømoppstilling 15

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal BNkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall... 6 Resultatregnskap...7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer