Finansiell delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiell delårsrapport"

Transkript

1 Finansiell delårsrapport 1 kvartal

2 om avinor Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Samlet omfatter dette 46 lufthavner, samt kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. Utover den operative virksomheten, legges det til rette for kommersiell inntjening gjennom flyplasshoteller, parkeringsanlegg, taxfree-butikker, servering og andre servicetilbud til flypassasjerene. Avinor utgjør et konsern hvor virksomheten dels er organisert i divisjoner og dels i juridiske enheter (datterselskaper). Finansielt sett drives den totale virksomheten som ett luftfartssystem. Flysikringstjenesten er egenfinansiert ved at tjenestene prises etter internasjonale bestemmelser. Antall ansatte er ca og årlige driftsinntekter utgjør i størrelsesorden 9 milliarder kroner. Aksjene i Avinor AS er 100 prosent eiet av den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierstyring overfor Avinor, og fastsetter blant annet konsernets samfunnspålagte oppgaver, avkastningskrav og utbytte. I tillegg regulerer Samferdselsdepartementet luftfartsavgiftene. Samferdselsdepartementet er overordnet myndighet for norsk luftfart, og fastsetter også Luftfartstilsynets regelverk som har konsekvenser for Avinors drift. Avinor har utstedt obligasjoner som er notert på Oslo Børs. Konsernets virksomhetsstyring skal følge Oslo Børs anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse så langt de passer. Prinsippene supplerer regjeringens fokusering på eierstyring og selskapsledelse ved forvaltningen av statens eierskap. Avinors hovedkontor er i Oslo. 2

3 Innholdsfortegnelse Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstilling 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter 15 3

4 Hovedtall Avinor konsern Millioner kroner 1. kvartal Året Trafikkinntekter 658,9 673, ,2 Inndekning security 242,9 243,9 948,7 Kommersielle inntekter 950,5 892, ,5 Konserninterne tjenester 45,0 49,4 201,4 Driftsinntekter lufthavnvirksomhet 1 897, , ,8 Underveisinntekter 202,8 224,7 947,0 Konsernintern Innflygings- og tårntjeneste 180,5 197,8 745,9 Andre driftsinntekter 60,3 26,1 144,2 Driftsinntekter flysikringstjeneste 443,6 448, ,1 Andre driftsinntekter konsern (a) 127,4 110,1 474,1 Eliminering av konserninterne poster -352,3-356, ,9 Sum driftsinntekter konsern 2 116, , ,1 Driftskostnader lufthavn (a) , , ,2 Driftskostnader flysikring -464,7-432, ,5 Driftskostnader felles -189,9-161,6-678,1 Eliminering av konserninterne poster 352,3 356, ,9 Sum driftskostnader konsern , , ,9 EBITDA lufthavnvirksomhet 544,1 546, ,6 EBITDA flysikringstjeneste -21,1 16,2 121,6 EBITDA konsernposter -62,5-51,5-204,0 EBITDA konsern 460,5 510, ,2 Av- og nedskrivninger -331,8-333, ,7 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 8,7-11,4-20,3 Driftsresultat (EBIT) 137,4 166, ,2 Finansresultat -78,9-75,6-355,9 Resultat før skatt 58,5 90, ,3 Skattekostnad -16,6-21,2-351,6 Resultat etter skatt 41,9 69,3 854,7 EBITDA-margin lufthavnvirksomhet 28,7 % 29,4 % 36,3 % EBITDA-margin flysikringstjeneste -4,8 % 3,6 % 6,6 % EBITDA-margin konsern 21,8 % 24,8 % 31,9 % Investeringer lufthavnvirksomhet 648,3 679, ,1 Investeringer flysikringstjeneste 18,1 13,8 78,1 Investeringer annet 46,9 28,5 123,4 Sum investeringer 713,3 722, ,6 Utbetalt utbytte ,8 Kontantstrøm før opptak av ny gjeld -332,3-360, ,6 Rentebærende gjeld , , ,8 Totale eiendeler , , ,0 Egenkapitalprosent 46,5 % 51,9 % 48,1 % Avkastning totalkapital etter skatt 5,8 % Antall flypassasjerer (i 1000) , , ,0 Antall flybevegelser (i 1000) 168,9 174,4 669,0 Antall service units (i 1000) 439,1 424, ,0 4 Punktlighet 81 % 85 % 86 % Regularitet 99 % 98 % 98 % (a) Eksklusive konserninterne festeavgifter

5 styrets rapport Hovedtrekk Det er et stabilt trafikkvolum innenfor lufthavnvirksomheten mens flysikringstjenesten har økt i volum. Gjennomsnittlig punktlighet og regularitet siste 12 måneder er henholdsvis 88 prosent og 98 prosent. Konsernet fortsetter et høyt aktivitetsnivå for å sørge for en tilfredsstillende kapasitet i infrastruktur, et høyt sikkerhetsnivå og ivaretagelse av Avinors samfunnsoppdrag. Investeringer i årets første tre måneder utgjorde 713,3 millioner kroner, en reduksjon på 1,2 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Det er hittil i år ikke registrert luftfartsulykker der Avinor har vært medvirkende part. Konsernets driftsinntekter hittil i år utgjorde 2,1 milliarder kroner med et resultat etter skatt på 42 millioner kroner. Før endring i gjeld, hadde konsernet en negativ kontantstrøm på 332 millioner kroner i perioden Konsernstyret har overfor Samferdselsdepartementet anmodet om en emisjon på inntil 6,0 milliarder kroner for å ivareta samfunnsoppdraget, utnytte forretningsmuligheter og for å sikre en finansielt forsvarlig drift i forhold til gjeldende vedtekter og låneavtaler. Regjeringen har i sin eiermelding av 7.mai lagt til grunn at det på nåværende tidspunkt ikke er tilstrekkelig grunnlag for å konkludere om det er nødvendig å tilføre selskapet kapital. Avinor tar eiermeldingen til etterretning og vil vurdere hvilke tilpasninger som vil skje i drift- og investeringsplaner som følge av dette. Avinor AS tok 22. april opp nye lån på 2450 millioner kroner i form av nye obligasjonslån i det norske obligasjons-markedet. Avinor AS har i forbindelse med emisjonen foretatt tilbakekjøp av et obligasjonslån med 453,5 millioner kroner. 1. KVARTAL 2013 MNOK Per Q Q Endring Driftsinntekter 2 116, ,0 2,7 % EBIT 137,4 166,1-17,3 % Resultat etter skatt 41,9 69,3-39,5 % Investeringer 1 713,3 722,0-1,2 % Kontantstrøm 1 (332,3) (360,9) Tabell 1: Finansielle hovedtall per Q1 Konsernet hadde i første kvartal 2013 et resultat etter skatt på 41,9 millioner kroner sammenlignet med 69,3 millioner kroner for tilsvarende regnskapsperiode i fjor. Driftsinntekter Driftsinntekter i perioden utgjorde 2116,0 millioner kroner. Sammenlignet med samme periode i fjor, representerer dette en vekst på 2,7 prosent og en vekst i driftsinntekt per passasjer på 3,3 prosent. Lufthavnvirksomheten økte driftsinntektene med 2,1 prosent til 1897,3 millioner kroner. Veksten er forårsaket av fortsatt forretningsmessig utvikling av kommersielle produkter og tjenester. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, har kommersielle inntekter per passasjer økt med 5,7 prosent, mens luftfarts-inntekter per passasjer er redusert med 1,1 prosent. Flysikringstjenesten fikk redusert driftsinntektene med 1,1 prosent til 443,6 millioner. Innenfor flysikringstjenesten er en underliggende trafikkvekst motvirket av reduserte priser. Luftfartsinntekter per service-unit er per første kvartal i år redusert med ca. 4,5 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Driftsinntekter per virksomhetsområde er vist i tabell 2 nedenfor: Per 1. KVARTAL 2013 MNOK Per Q Per Q Endring Lufthavndrift 1 897, ,1 2,1 % Flysikringstjeneste 443,6 448,6-1,1 % Interne tjenester 127,4 110,1 15,7 % Eliminering (352,3) (356,8) -1,3 % Avinor konsern 2 116, ,0 2,7 % Tabell 2: Driftsinntekter per virksomhetsområde Driftskostnader og avskrivninger Driftskostnader eksklusive av- og ned-skrivninger utgjorde 1665,5 millioner kroner hittil i år sammenlignet med 1550,2 millioner kroner hittil i fjor. Regnskapet hittil i år er belastet 31,2 millioner i merkostnader knyttet til sikring av normal drift parallelt med utbygging av terminal 2. Tilsvarende tall i fjor 43,3 millioner kroner. Av- og nedskrivninger på konsernets varige driftsmidler utgjorde 331,8 millioner kroner hittil i år sammenlignet med 333,3 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Regnskapet hittil i år er belastet med 31,3 millioner kroner i meravskrivninger knyttet til terminal 2 prosjektet. Tilsvarende tall i fjor var 41,3 millioner kroner. Driftsresultat Konsernets driftsresultat i perioden utgjorde 137,4 millioner kroner sammenlignet med 166,1 millioner kroner for tilsvarende periode i Dette gir en drifts-margin på 6,5 prosent i år sammenlignet med 8,1 prosent i fjor. Justert for meravskrivninger knyttet til terminal 2 prosjektet, samt verdiendringer på finansielle derivater, er konsernets driftsmargin hittil i år 9,0 prosent sammenlignet med 12,7 prosent hittil i fjor. Dette skyldes hovedsakelig reduserte marginer i Flysikringstjenesten. 1 Investeringer er definert som balanseført tilgang til varige driftsmidler. Kontantstrøm er definert som kontantstrøm fra drift og investeringer før endring i gjeld. 5

6 Finansposter og skatt Konsernets netto finansresultat i perioden var minus 78,9 millioner kroner sammenlignet med minus -75,6 millioner kroner i tilsvarende periode i Økte låneutgifter er regnskapsmessig delvis kompensert med økt omfang av balanseføring av renter på investeringsprosjekter. Basert på forventet skattesats på årsbasis, er skattekostnaden hittil i år beregnet til 16,6 millioner kroner. Investeringer Balanseført tilgang til varige driftsmidler utgjorde i årets første tre måneder 713,3 millioner kroner sammenlignet med 722,0 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Investeringene fordelte seg på virksomhetsområdene som følger: MNOK per Q per Q Endring Lufthavndrift 648,3 679,7-31,4 Flysikringstjeneste 18,1 13,8 4,4 Konsernfelles 12,4 4,3 8,1 Konsernposter 34,4 24,2 10,2 Konsern 713,3 722,0-8,7 Tabell 3: Balanseført tilgang til varige driftsmidler En vesentlig del av investeringspådraget hittil i år knytter seg til utbyggings-prosjektet for økt terminalkapasitet ved Oslo lufthavn, Gardermoen. Framdriften i prosjektet er i henhold til plan. Kontantstrøm og finansiering Som en følge av at investeringsutbetalinger overgår bidraget fra løpende drift, hadde konsernet i perioden en kontantstrøm før endring av gjeld på minus 332,3 millioner kroner. Tilsvarende periode i fjor var minus 360,9 millioner kroner. Konsernets totalkapital per 31.mars 2013 utgjorde 29,0 milliarder kroner. Egenkapital i prosent av summen av egenkapital og rentebærende gjeld utgjorde 46,5 prosent per På samme tidspunkt i fjor utgjorde dette forholdstallet 51,9 prosent. Rentebærende gjeld per 31. mars 2013 utgjorde 11978,4 millioner kroner, og har økt med 2239,4 millioner kroner siden utgangen av første kvartal i fjor. Avinor utstedte 22.april totalt 2450 millioner kroner i form av nye obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet. Utstedelsen er delt mellom et lån på 450 millioner kroner med fast rente 3,75 % p.a. med forfallsdato i mai 2020 og et lån 2000 millioner kroner med en fast rente på 4,45 % p.a. med forfall i mai Avinor AS har i forbindelse med emisjonene foretatt tilbakekjøp av 453,5 millioner kroner i obligasjonslån. Per 31. mars 2013 utgjorde konsernets likviditetsreserve 4669,3 millioner kroner fordelt på 1769,3 millioner kroner i bank-innskudd og 2900,0 millioner kroner i ubenyttede trekkrettigheter. Trafikkutvikling og servicemål Det reiste 10,4 millioner passasjerer over Avinors lufthavner i årets første tre måneder hvilket er en reduksjon på 0,6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i Dette skyldes delvis at påsken var i første kvartal i år. Nedenstående figur viser trafikkutvikling per kvartal i perioden : Terminalpassasjerer (mill) Q1 Q2 Q3 Q Siden finanskrisen i , har det inntil nå vært en jevn vekst i flytrafikken. Trafikkvolumet per første kvartal har økt med 21 prosent i perioden Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, ble innenrikstrafikken redusert med 4,2 prosent, mens utenrikstrafikken økte med 9,3 prosent. Innenrikstrafikken utgjorde 66,5 prosent av det samlede trafikkvolumet per første kvartal. Offshore helikoptertrafikk hadde en vekst i antall passasjerer på 1,8 prosent. Passasjervolumet fordelte seg på lufthavnene som følger: Passasjer per Q per Q Endring Gardermoen ,4 % Flesland ,3 % Sola ,7 % Værnes ,8 % Øvrige ,0 % Avinor konsern ,6 % Tabell 4: Antall terminalpassasjerer Antall kommersielle flybevegelser inklusive offshore helikopter ble redusert med 3,2 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Trafikkvolumet for underveis tjenesten målt i antall service units økte hittil i år med 3,6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Veksten i internasjonale overflyvninger har kompensert for fallet i innenrikstrafikk. 6

7 Punktlighet siste 12 måneder aggregert over alle flybevegelser var 88 prosent, mens regularitet var 98 prosent. Dette er innenfor konsernets definerte mål. FLYSIKKERHET OG HMS Det er ikke registrert luftfartsulykker, men det har vært en alvorlig luftfartshendelse hvor Avinor har vært medvirkende part hittil i år. Rapporteringsgraden for uønskede hendelser og meldinger har en liten nedgang sammen-lignet med første kvartal I sikkerhetsarbeidet er det stor fokus på oppfølgning av rapporteringsgrad og hendelser. Samlet har konsernet ved utgangen av første kvartal 2013 for de siste 12 måneder en H1-verdi for skadetilfeller med fravær på 3,0. Avinors mål er en H1-verdi på 3,0 eller lavere. Konsernets sykefravær i siste 12 måneder var på 4,5 prosent hvilket er på samme nivå som tilsvarende periode i fjor. Konsernets IA-mål er et sykefravær på 4,5 prosent eller lavere. Gjennom egne rutiner har Avinor avdekket uakseptable arbeidsvilkår hos en gruppe anleggsarbeidere på utbyggingsprosjekt Gardermoen. Avinor har rapportert forholdet til Arbeidstilsynet. Avinor gjennomgår også egne rutiner og retningslinjer for å følge opp dette. Det er innført miljøvennlig brannskum uten giftige fluorstoffer på alle Avinors lufthavner. Avinor har også kartlagt utbredelse av fluorstoffer i grunn og i vannmiljø ved alle lufthavnene. For å kunne vurdere eventuelle konsekvenser disse forurensningene har for menneskelig helse og naturmiljøet, er det gjennomført stedsspesifikke risikovurderinger for alle lokalitetene. Resultatene fra dette brukes nå som grunnlag for å vurdere behov for tiltak. Dette arbeidet skjer i samråd med KLIF som er forurensningsmyndighet. RISIKOFORHOLD Konsernets virksomhet er fokusert på sikker avvikling av flytrafikk med prosedyrer og tiltak for å minimere både sannsynligheten for og konsekvensen av ulykker og alvorlige hendelser. I tillegg til flyoperative forhold, er virksomheten eksponert for finansiell risiko. Det er en kontinuerlig regulatorisk utvikling innen nasjonal og internasjonal luftfart. Konsernets løpende ajourføring av driften til nye bestemmelser har finansielle konsekvenser. Staten har definert Avinor som et «kategori 4» selskap, det vil si et selskap med nasjonale sektorpolitiske mål. Dette innebærer blant annet at staten setter føringer for en rekke forhold herunder lufthavnstruktur, beredskap, luftfartsavgifter og samfunnspålagte oppgaver. Avhengig av ulike politiske prioriteringer, kan omfang og innretning av sektorpolitiske føringer endre seg over tid. Avinors virksomhet er karakterisert av langsiktige investeringer i infrastruktur. Den operative driften og beredskapen er i stor grad regulert av forskrifter og bestemmelser. Konsernet har derfor en høy andel faste driftskostnader som i liten grad varierer med endringer i trafikkvolumet. Konsernets finansielle inntjening og verdi er derfor følsom for trafikksvingninger, og ved trafikknedgang er det risiko for verdifall i forhold til den balanseførte verdien av konsernets driftsmidler. 7

8 Erfaringsmessig er det over tid en samvariasjon mellom den generelle samfunnsøkonomiske utviklingen og markedets etterspørsel etter flyreiser, mens det på kort sikt kan være store variasjoner. Oslo lufthavn, Gardermoen, står for nær 50 prosent av konsernets driftsinntekter og er en sentral finansieringskilde for det øvrige lufthavnnettet i Norge. Lufthavnens inntjening er eksponert for konjunkturendringer og konkurranse fra andre lufthavner. Konsernets trafikkinntekter og inntjening er eksponert for eventuelle endringer i flyselskapenes tilbud og produksjon. Hoved-tyngden av konsernets fordringer er mot flyselskapene og er ikke sikret. Inntekter fra kommersielle tilbud på lufthavnene har en sentral betydning i konsernets finansiering. Endringer i rammebetingelsene rundt disse aktivitetene vil ha en vesentlig effekt på konsernets inntjening og finansielle verdi. Konsernet har finansiell risiko knyttet til valuta, renter og kraftpriser. Det benyttes finansielle sikringsinstrumenter (derivater) til å begrense risiko. Konsernets langsiktige gjeld til staten er utsatt for endringer i langsiktige statsobligasjonsrenter. En vesentlig del av konsernets øvrige gjeld har fast rente eller er rentesikret ved hjelp av finansielle derivater. Ved plassering av konsernets overskuddslikviditet, vektlegges utsteders soliditet og plasseringens likviditet. Konsernets likviditets-beholdning er plassert i bank på forhandlede vilkår. 18. februar 2011 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Forsvaret og Avinor, som med virkning fra 2. januar 2010 skulle regulere fordeling av kostnader og andre forhold mellom partene der Forsvaret og Avinor opererer sammen Det er fremdeles uenighet mellom Forsvaret og Avinor om forståelsen av sentrale punkter i samarbeidsavtalen, men partene ser på mulige løsninger på uenighetene. Etter bestemmelsene i samarbeidsavtalen vil en uenighet kunne medføre at saken går til voldgift. Rettslig avtaleskjønn for fastsettelse av kjøpsbeløp eller årlig 8

9 bruksvederlag for luftfartskritiske arealer som eies av Forsvaret ved Flesland og Værnes lufthavner er fortsatt under forberedelse. Etter innstilling fra regjeringen (Prop. 73 S (-2011), vedtok Stortinget i juni at nye kampfly lokaliseres til Ørland med fremskutt operasjonsbase på Evenes. Bodø hovedfly-stasjon er vedtatt lagt ned. Endringer i Forsvarets basestruktur endrer dagens samdrift mellom sivil og militær luftfart i Bodø, og vil ha finansielle konsekvenser for Avinors framtidige drifts- og investeringskostnader. I forbindelse med kapasitetsutvidelser ved Oslo lufthavn, Gardermoen er det uenighet mellom Jernbaneverket og Avinor med hensyn til utbygging av jernbanestasjonen og prinsippene for kostnadsfordeling. Lufthavnene har utslippstillatelser som stiller krav om risikovurderinger for å identifisere mulige kilder for akutt forurensning med fare for skade på ytre miljø. Det arbeides løpende med å redusere risikoen for miljøskadelige hendelser, samtidig som at det drives en kartlegging og opprydding av tidligere forurensning. Det er avdekket miljøskadelige tilsetningsstoffer i brannskum som er brukt tidligere og som er spredt til naturmiljøet ved alle lufthavnene. Det arbeides med å avklare omfanget av tiltak som blir nødvendig å gjennomføre. Som grunnlag for dette arbeidet er det gjort risikovurderinger av mulige skader disse forurensningene har for menneskelig helse og naturmiljø. De økonomiske konsekvensene av dette arbeidet er avhengig av omfang av lokaliteter som det må gjøres tiltak på, samt myndighetskrav og tilgjengelige tiltaksmetoder. FRAMTIDSUTSIKTER Med bakgrunn i den økonomiske og demografiske utviklingen, forventes det fortsatt vekst i flytrafikken. Det legges derfor til grunn at et fortsatt høyt aktivitets- og investeringsnivå videreføres. Samtidig er det en betydelig lønnsomhetsutfordring blant aktørene i luftfartsbransjen. Det forsterker kravet til at Avinor organiserer og driver sin virksomhet på en mest mulig effektiv måte. Styret er opptatt av å sikre at Avinor bidrar til nasjonal og regional utvikling. Det skjer gjennom effektive og trygge luftfartstjenester, men også gjennom aktivt samarbeid med regionale interessenter og tett dialog med øvrige relevante aktører. Store omstillinger innenfor flysikringstjenesten, nye internasjonale regulatoriske krav og behov for økt kapasitet ved de største lufthavnene gjør at Avinor er inne i en fase preget av betydelig endring og utvikling. Styret har en tett oppfølging av konsernets inntjening, driftsutvikling, regulatoriske og finansielle rammer. Oslo, 15. mai 2013 Styret i Avinor AS 9

10 Balanse Avinor Konsern Balanse Morselskap Konsern mars 31.mars MNOK Note EIENDELER Anleggsmidler 2 238, , ,0 Utsatt skattefordel , , ,4 46,4 57,6 42,6 Andre immaterielle eiendeler 42,6 57,6 46, , , ,2 Varige driftsmidler , , ,8 22,7 21,3 23,4 Derivater 23,4 22,6 22, , , ,5 Andre finansielle anleggsmidler 71,1 67,3 79, , , ,7 Sum anleggsmidler , , ,5 Omløpsmidler 1 255, , ,6 Fordringer og periodiseringer 1 364, , ,6 0,2-1,0 Derivater 1,8-1, , , ,2 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 769, , , , , ,8 Sum omløpsmidler 3 135, , , , , ,5 SUM EIENDELER , , ,2 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 5 400, , ,1 Innskutt egenkapital 5 400, , , , , ,2 Fri egenkapital 5 002, , , , , ,3 Sum egenkapital , , ,7 Avsetning for forpliktelser 3 315, , ,0 Pensjonsforpliktelser 3 940, , ,1 159,1 159,8 159,1 Annen forpliktelse 190,2 190,8 190, , , ,1 Sum avsetninger for forpliktelser 4 130, , ,3 Langsiktig gjeld Lån fra Staten , , ,8 22,4 19,2 21,7 Derivater 138,9 113,8 142, , , ,4 Annen langsiktig gjeld , , , , , ,1 Sum annen langsiktig gjeld , , ,8 Kortsiktig gjeld 700, ,0 Sertifikatgjeld 1 500,0-700,0 4,9 7,8 2,6 Derivater 4,2 13,5 11, , , ,4 Annen kortsiktig gjeld , , , , , ,0 Sum kortsiktig gjeld 4 393, , , , , ,2 Sum gjeld , , , , , ,5 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,2 10

11 resultatregnskap Avinor Konsern Resultatregnskap 1. kvartal År MNOK Note Driftsinntekter Trafikkinntekter 1 104, , ,8 Andre driftsinntekter 1 011,3 919, ,3 Sum driftsinntekter 2 116, , ,1 Driftskostnader Varekostnader 32,9 24,6 142,6 Lønn- og andre personalkostnader 7,8 891,6 832, ,8 Av- og nedskrivninger 4,7 331,8 333, ,7 Andre driftskostnader 7 731,0 692, ,5 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 987, , ,6 Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 128,7 177, ,5 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 8,7 (11,4) (20,3) Driftsresultat 137,4 166, ,2 Finansinntekt (kostnad), netto (78,9) (75,6) (355,9) Resultat før skattekostnad 58,5 90, ,3 Skattekostnad 9 16,6 21,2 351,6 Resultat etter skatt 41,9 69,3 854,7 Avinor AS Resultatregnskap 1. kvartal År MNOK Note Driftsinntekter Trafikkinntekter 704,3 735, ,9 Andre driftsinntekter 548,2 485, ,8 Sum driftsinntekter 1 252, , ,7 Driftskostnader Varekostnader 21,1 12,1 96,7 Lønn- og andre personalkostnader 8 740,8 694, ,2 Av- og nedskrivninger 157,3 147,1 624,1 Andre driftskostnader 489,4 450, ,3 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 408, , ,3 Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto (156,1) (83,3) (14,6) Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 7,7 (8,0) (13,5) Driftsresultat (148,4) (91,3) (28,1) Finansinntekt (kostnad), netto (5,4) 6,4 438,0 Resultat før skattekostnad (153,8) (84,9) 409,9 Skattekostnad 9 (43,1) (23,8) 16,2 Resultat etter skatt (110,7) (61,1) 393,7 11

12 Oppstilling av Totalresultat Avinor Konsern Oppstilling av Totalresultat Morselskap Konsern År 1.kvartal 1.kvartal År MNOK ,7 (61,1) (110,7) Resultat etter skatt 41,9 69,3 854,7 Andre inntekter, kostnader og verdiendringer direkte innregnet i egenkapital Poster som ikke reverserer i resultatet i senere perioder: (560,4) 22,5 - Aktuarielle gevinster/tap på pensjonsforpliktelse - 25,0 (677,5) 156,9 (6,3) - Skatteeffekt - (7,0) 189,7 19,3 0,6 - Kontantstrømsikring 5,0 5,8 (3,7) (5,4) (0,2) - Skatteeffekt (1,4) (1,6) 1,1 (389,6) 16,6 - Sum regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer direkte innregnet i egenkapital 3,6 22,2 (490,4) 4,1 (44,5) (110,7) Totalresultat 45,5 91,5 364,3 Tilordnet: 4,1 (44,5) (110,7) Aksjonær 45,5 91,5 364,3 12

13 egenkapitaloppstilling Avinor Konsern Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital Annen MNOK Aksjekapital ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1 (828,7) 5 842, ,3 Totalresultat 22,2 69,3 91,5 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1 (806,5) 5 912, ,8 Egenkapital ,1 (1 319,2) 6 275, ,7 Totalresultat 3,6 41,9 45,5 Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1 (1 315,6) 6 317, ,2 Avinor AS Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital Annen MNOK Aksjekapital ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1 (703,4) 4 291, ,7 Totalresultat 16,6 (61,1) (44,5) Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1 (686,8) 4 229, ,2 Egenkapital ,1 (1 093,0) 4 262, ,0 Totalresultat (110,7) (110,7) Vedtatt utbytte - - Egenkapital ,1 (1 093,0) 4 152, ,3 13

14 Kontantstrømoppstilling Avinor Konsern Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern År 1.kvartal 1.kvartal År MNOK Kontantstrøm fra driften 409,9 (84,9) (153,8) Resultat før skatt 58,5 90, ,3 (13,4) (121,8) (6,7) Betalte skatter (177,1) (123,3) (351,7) 57,5 16,1 7,8 Mottatte renter 8,3 16,1 58,2 (1,5) (1,5) (4,5) Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler (4,5) (1,2) 3,5 624,1 147,1 157,3 Ordinære avskrivninger 331,8 333, ,7 (438,0) (6,5) 5,5 Netto finansposter 78,9 75,6 355,9 81,7 77,9 40,8 Øvrige endringer 211,1 16,3 105,3 720,3 26,4 46,4 Netto kontantstrøm fra driften 507,0 407, ,2 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (2 132,7) (411,7) (397,4) Investeringer i varige driftsmidler (809,4) (745,3) (4 045,4) 11,0 5,5 4,4 Salg av varige driftsmidler (salgssum) 4,5 5,5 13,2 (1 250,0) - - Konserninternt utlån ,5 - - Mottatte renter konserninternt ,2 - - Konsernbidrag/utbytte (7,1) - (0,5) Endring i andre investeringer (0,5) - (5,9) (2 819,1) (406,2) (393,5) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (805,4) (739,8) (4 038,1) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 2 207, ,0 Opptak av gjeld 1 200, ,8 (254,4) (1,2) (401,4) Nedbetaling av gjeld (414,1) (19,1) (772,2) (207,6) (6,5) (8,6) Betalte renter (33,9) (28,4) (482,9) (421,8) - - Utbytte til eier - - (421,8) 1 324,0 (7,7) 790,0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 752,0 (47,5) 530,9 (774,8) (387,5) 442,9 Netto endring kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter i perioden 453,6 (380,0) (794,0) 2 064, , ,3 Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter periodestart 1 315, , , , , ,2 Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter periodeslutt 1 769, , ,7 14

15 Noter Avinor Konsern Noter Note 1 - Generell informasjon Avinor AS og dets datterselskaper (samlet konsernet) skal eie, drive og utvikle luftfartsanlegg ved å legge til rette for sikker og effektiv luftfart, yte tjenester innen samme område og annen virksomhet som bygger opp under foretakets hovedvirksomhet, herunder kommersiell utvikling av virksomheten og lufthavnområdene. Avinor konsernet har hovedkontor i Oslo. Delårsregnskapet for 1. kvartal 2013 ble vedtatt av styret den 15. mai Delårsregnskapet er ikke revidert. Note 2 - Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Morselskapsregnskapet og konsernregnskapet per 1. kvartal 2013, avsluttet 31. mars 2013, er utarbeidet etter regnskapsprinsippene i International Financial Reporting Standards (IFRS) og består av Avinor AS og dets datterselskaper. Delårsregnskapet avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Delårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med morselskapets og konsernets årsregnskap for Det er benyttet samme prinsipper ved utarbeidelse av delårsregnskapet som ved utarbeidelse av årsregnskapet, med unntak av nye eller endrede standarder som er trådt i kraft og er implementert med virkning fra 1. januar Nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet: IAS 1 "Presentasjon av finansregnskapet" er endret og medfører at poster i utvidet resultat skal deles inn i to grupper, de som senere omklassifiseres over resultat og de som ikke gjør det. Endringen påvirker ikke hvilke poster som skal inkluderes i utvidet resultat. IAS 19 "Ytelser til ansatte" er endret og medfører at alle estimatavvik skal føres i utvidet resultat ettersom de oppstår, en umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved tidligere pensjonsopptjening og at man erstatter rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmid med et netto rentebeløp som beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse. Konsernet har også tidligere benytte opsjonene i tidligere IAS 19 for føring av estimatavvik i utvidet resultat og umiddelbar resultatføring. Effekten av implementeringen av resterende endring er forklart i note 8. Note 3 - Segmentinformasjon Avinor Konsern Regionale Oslo Store og lokale Felles/ Konsern Avinor MNOK lufthavn lufthavner lufthavner Flysikring ufordelt eliminering Konsern Per 1. kvartal 2013: Luftfartsinntekter 400,3 303,1 198,4 202, ,7 Andre driftsinntekter 597,5 243,5 109,5 60,3 0, ,3 Konserninterne inntekter 18,8 19,7 6,5 180,5 224,1 (449,6) - Sum driftsinntekter 1 016,5 566,4 314,4 443,6 224,8 (449,6) 2 116,0 Lønn- og andre personalkostnader 150,8 91,4 214,7 356,0 78,7 891,6 Av- og nedskrivninger 162,9 56,2 80,7 22,6 9,1 331,6 Andre driftskostnader 272,6 118,7 219,0 84,4 60,5 755,1 Konserninterne kostnader 157,4 97,5 127,3 24,3 43,2 (449,6) - Sum driftskostnader 743,6 363,8 641,6 487,2 191,6 (449,6) 1 978,4 Enhetsresultat 273,0 202,5 (327,3) (43,6) 33,2 (0,0) 137,6 Konsernjust. avskrivninger (a) 45,4 (16,5) (28,9) - (0,3) (0,2) Konsernintern festeavgift (b) 97,3 (97,3) - Driftsresultat 415,7 186,1 (356,2) (43,6) (64,4) (0,0) 137,4 Varige driftsmidler * 7 355, , ,5 637,0 151, ,2 15

16 Note 3 - Segmentinformasjon forts Avinor Konsern Regionale Oslo Store og lokale Felles/ Konsern Avinor MNOK lufthavn lufthavner lufthavner Flysikring ufordelt eliminering Konsern Per 1. kvartal 2012: Luftfartsinntekter 406,0 303,6 207,3 224, ,6 Andre driftsinntekter 566,7 225,0 101,1 26,1 0,5 919,4 Konserninterne inntekter 18,6 21,8 9,0 197,8 206,7 (453,9) (0,0) Sum driftsinntekter 991,2 550,4 317,4 448,5 207,2 (453,9) 2 061,0 Lønn- og andre personalkostnader 138,2 84,9 202,9 331,4 75,3 832,8 Av- og nedskrivninger 170,3 50,4 76,4 22,9 9,0 328,9 Andre driftskostnader 278,1 113,6 194,5 73,9 68,7 728,8 Konserninterne kostnader 158,8 90,6 151,9 27,1 25,3 (453,9) (0,0) Sum driftskostnader 745,4 339,6 625,7 455,3 178,2 (453,9) 1 890,5 Enhetsresultat 245,8 210,7 (308,3) (6,8) 29,0-170,5 Konsernjust. avskrivninger (a) 41,3 (16,5) (28,9) - (0,3) (4,4) Konsernintern festeavgift (b) 97,1 (97,1) - Driftsresultat 384,2 194,2 (337,2) (6,8) (68,4) - 166,1 Varige driftsmidler * 6 964, , ,9 677,5 166, ,9 (a) Konsernjustering som følge av vurdering av åpningsbalanse per til IFRS. (b) Konsernintern festeavgift for grunn Gardermoen tilgodeses Oslo Lufthavn AS i segmentrapporteringen. * Varige driftsmidler er her inklusiv andre immaterielle eiendeler og eksklusiv anlegg under utførelse Note 4 - Varige driftsmidler og andre immaterielle eiendeler MNOK Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Morselskap Anlegg under utførelse Sum Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Konsern Anlegg under utførelse Per 1. kvartal 2012 Balanseført verdi , , , ,3 61, , , ,9 Tilgang - 134,2 383,1 517,3-180,8 722,0 902,8 Reklassifisering ,2 134,2-180,8 180,8 Avgang - 4,4-4,4-4,7-4,7 Periodens avskrivninger 3,8 143,3-147,1 3,8 329,5-333,3 Balanseført verdi , , , ,9 57, , , ,9 Sum Per 1. kvartal 2013 Balanseført verdi , , , ,7 46, , , ,2 Tilgang - 153,3 331,7 485,0-189,7 713,3 903,0 Reklassifisering ,3 153, ,7 189,7 Avgang - 0,3-0,3-0,5-0,5 Periodens avskrivninger 3,8 153,5-157,3 3,8 328,0-331,8 Balanseført verdi , , , ,8 42, , , ,2 Beregning av gjenvinnbart beløp Det vises til årsregnskapet for Det er ikke inntruffet forhold som medfører en vesentlig endring i gjenvinnbart beløp. 16

17 Note 5 - Lån Morselskap 31.mars Konsern 31.mars MNOK Langsiktige lån 4 350, , , ,6 Kortsiktige lån 1 506,4 255, ,5 773,4 Sum 5 856, , , ,0 Lånebevegelser per 1. kvartal Balanseført verdi , , , ,8 Opptak av lån 1 200, ,0 - Nedbetaling av lån (401,4) (1,2) (414,1) (19,1) Verdiendring lån 4,6 5,3 4,6 5,3 Balanseført verdi , , , ,0 Avinor AS utstedte 22.april totalt NOK millioner i form av nye obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkdet. Avinor AS har i forbindelse med emisjonen innløst deler av obligasjonslån med 453 millioner kroner. Likviditetsreserve Morselskap 31.mars Konsern 31.mars MNOK Kontanter og bankinnskudd 1 732, , , ,8 Trekkrettighet bank (ubrukt kassekreditt) 800,0 300,0 800,0 300,0 Trekkfasilitet 2 000, , , ,0 Statlig trekkrettighet ,0 100,0 Sum likviditetsreserve 4 532, , , ,8 Konsernet har tilstrekkelig handlingsrom hva gjelder overholdelse av covenants på eksisterende lån samt tilstrekkelig likviditetsreserve til å gjennomføre planlagte investeringer innværende år. 17

18 Note 6 - Finansielle instrumenter Vurdering av virkelig verdi Virkelig verdi av valuta- og kraft terminkontrakter er fastsatt ved å benytte markedsverdi på balansedagen. For rentebytteavtaler er virkelig verdi bekreftet av den finansinstitusjon som selskapet har inngått avtalene med. Balanseført verdi av kontanter og kassekreditt er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene har kort forfallstid. Tilsvarende er balansefø verdi av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til "normale" betingelser. Virkelig verdi på langsiktig gjeld er beregnet ved bruk av noterte markedspriser eller ved bruk av rentebetingelser for gjeld med tilsvarende løpetid og kredittrisiko. Virkelig verdi av sertifikatlån er satt lik hovedstol per Under følger en sammenligning av balanseførte verdier og virkelig verdi for selskapet og konsernets rentebærende gjeld. MNOK Rentebærende gjeld: Statslån Obligasjonslån Banklån Sertifikatlån Morselskap 31.mars Konsern 31.mars Balanseført verdi verdi Balanseført verd Virkelig verdi , , , , , , , , , , , , , ,0 Tabellen under viser finansielle instrumenter til virkelig verdi etter verdsettelsesmetode. De ulike nivåene er definert som følger: * Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse (nivå 1) * Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) enn notert pris (brukt i nivå 1) for eiendelen eller forpliktelsen (nivå 2) * Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder (ikke observerbare forutsetninger (nivå 3)) Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. mars 2013: Level 1 Level 2 Level 3 Total Assets Financial assets at fair value through profit or loss 1,7 23,4 0,0 25,1 Derivatives used for hedging 0,0 0,0 0,0 0,0 Total assets 1,7 23,4 0,0 25,1 Liabilities Financial liabilities at fair value through profit or loss 3,8 25,5 0,0 29,3 Derivatives used for hedging 0,0 113,6 0,0 113,6 Bonds 0,0 454,8 0,0 454,8 Total liabilities 3,8 593,9 0,0 597,7 Note 7 - Resultateffekter - Terminal 2 prosjektet Som følge av utbyggingen på Gardermoen (Terminal 2 prosjektet) er resultatregnskapet belastet med ekstra kostnader knyttet til opprettholdelse av normal drift i byggeperioden, samt kostnader knyttet til utrangering av aktiva inkludert økte avskrivninger grunnet revurdering av levetid. Spesifikasjon 1. kvartal År MNOK Lønn og andre personalkostnader 10,2 8,0 35,5 Av- og nedskrivninger 31,3 41,7 132,0 Andre driftskostnader 21,0 35,3 140,5 Sum 62,4 85,1 308,0

19 Note 8 - Pensjoner Endret IAS 19 er anvendt respektrotivt fra 1. januar Endringen medfører at man erstatter rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmidlene med et netto rentebeløp som beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse. Anvendelsen av IAS 19R medfører en økning av pensjonskostnaden med MNOK 100 for konsernet og MNOK 90 for morselskapet i Spesifikasjon endring MNOK Morselskap Konsern 1. kvartal År 1. kvartal År Endring resultattall: Lønn- og andre personalkostnader 22,5 90,0 25,0 100,0 Skattekostnad (6,3) (25,2) (7,0) (28,0) Resultat etter skatt (16,2) (64,8) (18,0) (72,0) 31.mars År 31.mars År Endring egenkapital: Estimatavvik 22,5 90,0 25,0 100,0 Skatteeffekt (6,3) (25,2) (7,0) (28,0) Estimatavvik etter skatt 16,2 64,8 18,0 72,0 Effekt egenkapital: Annen egenkapital ikke resultatført 16,2 64,8 18,0 72,0 Annen egenkapital (16,2) (64,8) (18,0) (72,0) Sum Note 9 - Skatt Skattekostnaden er beregnet ved å benytte skattesats som forventet for årsresultatet.

20 AVINOR AS Org.nr Konsernstab økonomi/finans Dronning Eufemias gate Oslo Postboks Gardermoen

AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012

AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012 1 AVINOR Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse Hovedtall konsern side 3 Styrets rapport side 4 Balanse side 9 Resultatregnskap side 10 Oppstilling totalresultat side 11 Oppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstilling 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /14

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /14 Avinor Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2011 Avinor Q1 2011 1/14 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

Finansiell delårsrapport

Finansiell delårsrapport Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2012 2 1 om avinor Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport

Avinor Finansiell delårsrapport Avinor Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2011 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2010 Avinor Q3 2010 1/14 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 17

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 2. kvartal 2007 per

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT Vedi% `;#1 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013 Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjona1 flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 17

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 2 AVINOR INNHOLD Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 2 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 2. kvartal Avinor Q /16

Avinor Finansiell delårsrapport. 2. kvartal Avinor Q /16 Avinor Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2010 Avinor Q2 2010 1/16 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 3 AVINOR INNHOLD Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2017

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2017 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2017 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2017

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2017 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2017 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /15

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /15 Avinor Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2010 Avinor Q1 2010 1/15 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005 Finansiell delårsrapport for 2005 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 2. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 2. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Styrets erklæring 9 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstilling 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2009 1/15

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2009 1/15 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2009 1/15 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling

Detaljer

FINANSI DELÅRS 4. KVARTAL20

FINANSI DELÅRS 4. KVARTAL20 FINANSI DELÅRS 4. KVARTAL20 Hovectarl konsern 4 Styrets rapport 5 ResuEtatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Ba[anse 14 Egenkap[taloppstillitng 15 KontantstromoppsfilEing 16 Noter 17 2 AVI\ R Avinor har to

Detaljer

Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2009 1/16

Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2009 1/16 Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2009 1/16 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling over

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 4. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 4. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstilling 14 Kontantstrømoppstilling 15

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013 Hovedtallkonsern 4 Styretsrapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstillingtotalresultat 12 Egenkapitaloppstfitng 13 Kontantstrømoppstfing 14 Noter 15 Avinor

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstilling 14 Kontantstrømoppstilling 15

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 1 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2013

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2013 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2013 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2010

Kvartalsrapport juli september 2010 Kvartalsrapport juli september 2010 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2010 3.kv. 2009 Pr. 3.kv. 2010 Pr. 3.kv. 2009 Salgsinntekter 419,7 395,6 1 283,0 1 212,7 EBITDA 29,2 29,2 62,7 46,8 Driftsresultat 13,5 14,2

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter 15

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2012

Kvartalsrapport januar mars 2012 Kvartalsrapport januar mars 2012 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2012 1.kv. 2011 Salgsinntekter 486,3 478,5 EBITDA 26,4 21,0 Driftsresultat 10,2 5,0 Netto finans (7,4) (4,6) Resultat før skatt 2,8 0,5 Konsernet

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2010

Kvartalsrapport januar mars 2010 Kvartalsrapport januar mars 2010 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2010 1.kv. 2009 Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Driftsresultat 1,6 (5,7) Netto finans (11,9) (4,2) Resultat før skatt (10,4) (9,9) Konsernet

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer