FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013"

Transkript

1 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

2 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstilling 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter 15 Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Samlet omfatter dette 46 lufthavner, samt kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. Utover den operative virksomheten, legges det til rette for kommersiell inntjening gjennom flyplass-hoteller, parkeringsanlegg, taxfree-butikker, servering og andre servicetilbud til flypassasjerene. Avinor utgjør et konsern hvor virksomheten dels er organisert i divisjoner og dels i juridiske enheter (datterselskaper). Finansielt sett drives lufthavnsvirksomheten som ett luftfartssystem. Flysikringstjenesten er egenfinansiert ved at tjenestene prises etter internasjonale bestemmelser. Antall ansatte er ca og årlige driftsinntekter utgjør i størrelsesorden 9 milliarder kroner. Aksjene i Avinor AS er 100 prosent eiet av den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierstyring overfor Avinor, og fastsetter blant annet konsernets samfunnspålagte oppgaver, avkastningskrav og utbytte. I tillegg regulerer Samferdselsdepartementet luftfartsavgiftene. Samferdselsdepartementet er overordnet myndighet for norsk luftfart, og fastsetter også Luftfartstilsynets regelverk som har konsekvenser for Avinors drift. Avinor har utstedt obligasjoner som er notert på Oslo Børs. Konsernets virksomhetsstyring skal følge Oslo Børs anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse så langt de passer. Prinsippene supplerer regjeringens fokusering på eierstyring og selskapsledelse ved forvaltningen av statens eierskap. Avinors hovedkontor er i Oslo. 2

3 3

4 HOVEDTALL AVINOR KONSERN Hovedtall Avinor konsern 3. kvartal Millioner kroner Hittil i år ,1 755,7 Trafikkinntekter 2 238, , ,2 310,6 246,3 Inndekning security 857,5 726,3 948, , ,6 Kommersielle inntekter 3 479, , ,5 48,1 50,8 Konserninterne tjenester 140,4 149,3 201, , ,4 Driftsinntekter lufthavnvirksomhet 6 715, , ,8 261,7 242,5 Underveisinntekter 704,9 718,2 947,0 183,0 198,1 Konsernintern Innflygings- og tårntjeneste 548,5 593,9 745,9 58,6 61,3 Andre driftsinntekter 178,1 114,4 144,2 503,3 501,9 Driftsinntekter flysikringstjeneste 1 431, , ,1 Året 131,4 213,6 Andre driftsinntekter konsern (a) 397,6 444,9 474,1-360,3-459,7 Eliminering av konserninterne poster , , , , ,2 Sum driftsinntekter konsern 7 461, , , , ,9 Driftskostnader lufthavn (a) , , ,2-491,9-455,4 Driftskostnader flysikring , , ,5-198,6-149,5 Driftskostnader felles -567,8-476,1-678,1 360,3 459,7 Eliminering av konserninterne poster 1 083, , , , ,1 Sum driftskostnader konsern , , , ,0 828,5 EBITDA lufthavnvirksomhet 2 672, , ,6 11,4 46,5 EBITDA flysikringstjeneste 95,4 187,2 121,6-67,2 64,1 EBITDA konsernposter -170,2-31,2-204, ,2 939,1 EBITDA konsern 2 597, , ,2-336,6-322,7 Av- og nedskrivninger ,9-991, ,7 8,7-1,7 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 2,4-17,2-20,3 727,4 614,7 Driftsresultat (EBIT) 1 590, , ,2-88,1-109,3 Finansresultat -257,1-277,7-355,9 639,3 505,4 Resultat før skatt 1 333, , ,3-179,1-141,6 Skattekostnad -373,8-306,7-351,6 460,2 363,8 Resultat etter skatt 959,8 785,6 854,7 44,7 % 36,9 % EBITDA-margin lufthavnvirksomhet 39,8 % 35,9 % 36,3 % 2,3 % 9,3 % EBITDA-margin flysikringstjeneste 6,7 % 13,1 % 6,6 % 38,2 % 37,6 % EBITDA-margin konsern 34,8 % 34,6 % 31,9 % 1 059, ,3 Investeringer lufthavnvirksomhet 2 777, , ,1 22,5 4,7 Investeringer flysikringstjeneste 71,8 37,5 78,1 52,3 14,2 Investeringer annet 149,4 79,3 123, , ,2 Sum investeringer 2 998, , ,6-463,4-421,8 Utbetalt utbytte -463,4-421,8-421,8-373,7-505,6 Kontantstrøm før opptak av ny gjeld , , ,6 Rentebærende gjeld , , ,8 Totale eiendeler , , ,0 Egenkapitalprosent 38,8 % 36,7 % 36,8 % Avkastning totalkapital etter skatt 5,8 % , ,6 Antall flypassasjerer (i 1000) , , ,0 190,5 182,3 Antall flybevegelser (i 1000) 547,6 538,6 669,0 567,4 493,2 Antall service units (i 1000) 1 531, , ,0 Punktlighet (b) 86 % 87 % 89 % Regularitet (b) 98 % 98 % 98 % (a) Eksklusive konserninterne festeavgifter (b) Siste 12 måneder 4

5 STYRETS RAPPORT HOVEDTREKK Konsernet hadde et finansielt sterkt tredje kvartal med en trafikkvekst målt i antall passasjerer på 5,6 prosent, og en vekst i driftsinntektene på 10,4 prosent sammenlignet med tilsvarende rapporteringsperiode i fjor. Akkumulert per tredje kvartal utgjør trafikkveksten 4,4 prosent og en vekst i driftsinntektene 8,6 prosent. Konsernets driftsmargin er forbedret med 1,4 prosentpoeng fra tilsvarende periode i fjor. Per september utgjorde konsernets driftsinntekter millioner kroner med et resultat etter skatt på 960 millioner kroner. Balanseførte prosjektkostnader per tredje kvartal utgjorde millioner kroner. Før endring i gjeld hadde konsernet en kontantstrøm på minus millioner kroner. Det er en sterk resultatforbedring innenfor lufthavnvirksomheten forårsaket av trafikkvekst og økte kommersielle inntekter per passasjer. Kostnadsnivået per passasjer er uendret fra tilsvarende periode i fjor. De største lufthavnene opererer utover det som normalt betraktes som full kapasitet deler av døgnet. Utover pågående prosjekter for etablering av nødvendig kapasitet på lang sikt, arbeides det kontinuerlig med en forbedret driftsavvikling både for flyselskaper og passasjerer. Fremdriften for T2-prosjektet på Gardermoen er i henhold til plan. Totalbudsjettet er på 14,1 milliarder kroner. Nye takseveier og oppstillingsplasser på flyside er tatt i bruk, mens omfattende byggearbeider for den nye terminal 2 og den nye pir nord er i gang. I Bergen er det igangsatt forberedende grunnarbeider for en ny terminal. Innenfor flysikringstjenesten er en underliggende sterk trafikkvekst målt i antall service units motvirket av reduserte priser. For å legge til rette for tilpasning til nye nasjonale og internasjonale ytelseskrav innenfor flysikringstjenesten, er det besluttet å endre konsernets juridiske struktur ved at flysikringsdivisjonen skilles ut som eget aksjeselskap 100 prosent eid av Avinor. Det planlegges for at endringen skal gjennomføres i løpet av første halvår Hittil i år er det ikke registrert luftfartsulykker med eller uten personskader hvor Avinor har vært medvirkende part. Siste 12 måneder har konsernet en skadefraværsverdi (H1-verdi) på 2,6 (internt mål er 3 eller lavere), og et sykefravær på 4,4 prosent (internt mål er 4,5 prosent eller lavere). 3. KVARTAL 2013 MNOK Per Q Q Endring Driftsinntekter 2 760, ,1 10,4 % EBIT 727,4 6 14,7 18,3 % Resultat etter skatt 460,2 3 63,8 26,5 % Investeringer 1 134, ,2 1,6 % Tabell 1: Finansielle hovedtall Q Konsernet hadde i tredje kvartal 2013 et resultat etter skatt på 460 millioner kroner sammenlignet med 364 millioner kroner for tilsvarende regnskapsperiode i fjor. Resultatframgangen skyldes i hovedsak økte driftsinntekter. Det reiste 13,3 millioner flypassasjerer over Avinors lufthavner i tredje kvartal, hvilket er en økning på 5,6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal økte med 10,4 prosent til millioner kroner. Veksten reflekterer fortsatt god utvikling innenfor konsernets kommersielle tilbud på lufthavnene og en positiv utvikling i passasjervolum. Samlede driftskostnader eksklusive av- og nedskrivninger utgjorde millioner kroner i tredje kvartal. Dette er en endring på 9,2 prosent fra tilsvarende rapporteringsperiode i fjor. Kostnadsveksten er relatert til bemanningsvekst ved de store lufthavnene, innleid security og en omlegging av rutinene for fakturering av flysikringstjenester til Forsvaret. Av- og nedskrivninger på konsernets varige driftsmidler utgjorde 337 millioner kroner i tredje kvartal sammenlignet med 323 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Konsernets finansresultat i tredje kvartal ble minus 88 millioner kroner sammenlignet med minus 109 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Resultatet er påvirket av økt omfang av balanseføring av renteutgifter knyttet til utbyggingsprosjekter. PER 3. KVARTAL 2013 Konsernets MNOK finansresultat Per Q i andre Per kvartal Q ble minus Endring 90,1 millioner Driftsinntekter kroner sammenlignet 7 461,6 med minus 6 871,192,8 millioner 8,6 % kroner EBIT i tilsvarende periode 1 590,7 i fjor. Resultatet 1 370,0 er påvirket 16,1 % av Resultat økt omfang etter av skatt balanseføring 959,8 av renteutgifter. 785,6 22,2 % Investeringer 2 998, ,0 2,0 % Tabell 2: Finansielle hovedtall per Q Konsernet hadde per tredje kvartal 2013 et resultat etter skatt på 960 millioner kroner sammenlignet med 786 millioner kroner for tilsvarende regnskapsperiode i fjor. DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter i perioden utgjorde millioner kroner. Sammenlignet med samme periode i fjor, representerer dette en vekst på 8,6 prosent og en vekst i driftsinntekt per passasjer på 4,0 prosent. Lufthavnvirksomheten økte driftsinntektene med 8,6 prosent til millioner kroner. Veksten er forårsaket 1 Investeringer er definert som balanseført tilgang til varige driftsmidler. 5

6 av fortsatt forretningsmessig utvikling av kommersielle produkter og tjenester. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, har kommersielle inntekter per passasjer økt med 6,7 prosent, mens luftfartsinntekter per passasjer (eksklusive security) er redusert med 1,1 prosent. Flysikringstjenesten økte driftsinntektene med 0,4 prosent til millioner. Innenfor flysikringstjenesten er en underliggende trafikkvekst i service units motvirket av reduserte priser. Luftfartsinntekter per service unit er per tredje kvartal i år redusert med cirka 11,5 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Dette skyldes en nedgang i avgiftssatsen. Driftsinntekter per virksomhetsområde er vist i tabell 3 nedenfor: MNOK Per Q Per Q Endring Lufthavndrift 6 715, ,2 8,6 % Flysikringstjeneste 1 431, ,5 0,4 % Interne tjenester 397,6 444,9-10,6 % Eliminering (1 083,3) (1 185,5) -8,6 % Avinor konsern 7 461, ,1 8,6 % Tabell 3: Driftsinntekter per virksomhetsområde DRIFTSKOSTNADER OG AVSKRIVNINGER Driftskostnader eksklusive av- og nedskrivninger utgjorde millioner kroner hittil i år sammenlignet med millioner kroner hittil i fjor. Regnskapet hittil i år er belastet 104 millioner i merkostnader knyttet til sikring av normal drift parallelt med utbygging av terminal 2. Tilsvarende tall i fjor 111 millioner kroner. Av- og nedskrivninger på konsernets varige driftsmidler utgjorde millioner kroner hittil i år sammenlignet med 991 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Regnskapet hittil i år er belastet med 80 millioner kroner i meravskrivninger knyttet til terminal 2 prosjektet. Tilsvarende tall i fjor var 101 millioner kroner. DRIFTSRESULTAT Konsernets driftsresultat i perioden utgjorde millioner kroner sammenlignet med millioner kroner for tilsvarende periode i Dette gir en driftsmargin på 21,3 prosent i år sammenlignet med 19,9 prosent i fjor. Justert for merkostnader knyttet til terminal 2 prosjektet, samt verdiendringer på finansielle derivater, er konsernets driftsmargin hittil i år 23,8 prosent sammenlignet med 23,0 prosent hittil i fjor. Dette skyldes hovedsakelig kommersiell aktivitet som kompenserer for reduserte marginer i flysikringstjenesten. FINANSPOSTER OG SKATT Konsernets netto finansresultat i perioden var minus 257 millioner kroner sammenlignet med minus 278 millioner kroner i tilsvarende periode i Økte låneutgifter er regnskapsmessig delvis kompensert med økt omfang av balanseføring av renter på investeringsprosjekter. Basert på forventet skattesats på årsbasis, er skattekostnaden hittil i år beregnet til 374 millioner kroner. INVESTERINGER Balanseført tilgang til varige driftsmidler utgjorde i årets første ni måneder millioner kroner sammenlignet med millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Investeringene fordelte seg på virksomhetsområdene som følger: MNOK per Q per Q Endring Lufthavndrift 2 777, ,2-45,3 Flysikringstjeneste 71,8 37,5 3 4,3 Konsernfelles 41,0 16,3 24,7 Konsernposter 108,4 63,0 45,4 Konsern 2 998, ,0 59,2 Tabell 4: Balanseført tilgang til varige driftsmidler En vesentlig del av investeringspådraget hittil i år knytter seg til utbyggingsprosjektet for økt terminalkapasitet ved Oslo lufthavn, Gardermoen. Framdriften i prosjektet er i henhold til plan. KONTANTSTRØM OG FINANSIERING Som en følge av at investeringsutbetalinger overgår bidraget fra løpende drift, hadde konsernet i perioden en kontantstrøm før endring av gjeld på minus millioner kroner. Tilsvarende periode i fjor var minus millioner kroner. Konsernets totalkapital per 30. september 2013 utgjorde 30,7 milliarder kroner. Egenkapital i prosent av summen av egenkapital og rentebærende gjeld utgjorde 47,1 prosent per På samme tidspunkt i fjor utgjorde dette forholdstallet 48,3 prosent. Konsernet endret per forutsetningene for beregning av regnskapsmessige pensjonsforpliktelser. I samsvar med veiledning fra Norsk Regnskapsstiftelse er en rente basert på markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) valgt som grunnlag for diskonteringsrente som legges til grunn for beregningen. Samtidig er nye levealdersforutsetninger lagt til grunn. Dette har hatt en netto positiv effekt på regnskapsmessig egenkapital med millioner kroner. Rentebærende gjeld per 30. september 2013 utgjorde millioner kroner, og har økt med millioner kroner siden utgangen av tredje kvartal i fjor. 6

7 Per 30. september 2013 utgjorde konsernets likviditetsreserve millioner kroner fordelt på millioner kroner i bankinnskudd og millioner kroner i ubenyttede trekkrettigheter. TRAFIKKUTVIKLING OG SERVICEMÅL Det reiste 36,6 millioner passasjerer over Avinors lufthavner i årets første ni måneder hvilket er en økning på 4,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i Nedenstående figur viser trafikkutvikling per kvartal i perioden : Passasjerer (mill) Q1 Q2 Q3 Q Siden finanskrisen i , har det inntil nå vært en jevn vekst i flytrafikken. Trafikkvolumet per tredje kvartal har økt med 28 prosent i perioden Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, økte innenrikstrafikken med 1,1 prosent, mens utenrikstrafikken økte med 9,6 prosent. Innenrikstrafikken utgjorde 61,1 prosent av det samlede trafikkvolumet per tredje kvartal. Volumet av offshore helikoptertrafikk økte med 7,9 prosent fra i fjor. Passasjervolumet fordelte seg på lufthavnene som følger: Passasjer per Q per Q Endring Gardermoen ,0 % Flesland ,2 % Sola ,7 % Værnes ,5 % Øvrige ,2 % Avinor konsern ,4 % Tabell 5: Antall passasjerer Antall kommersielle flybevegelser inklusive offshore helikopter økte med 1,6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Trafikkvolumet for underveis-tjenesten målt i antall service units økte hittil i år med 11,0 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Punktlighet siste 12 måneder aggregert over alle flybevegelser var 86 prosent. Sammen med flyselskapene arbeides det kontinuerlig for høy punktlighet for passasjerene. 7

8 Regularitet var 98 prosent som er innenfor konsernets definerte mål. Avinor og flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe har lagt opp til et tettere samarbeid, og har inngått en avtale med forpliktelser knyttet til regularitet og punktlighet. FLYSIKKERHET OG HMS Det er ikke registrert luftfartsulykker med eller uten personskader hvor Avinor har vært medvirkende part hittil i år. Samlet har konsernet ved utgangen av tredje kvartal 2013 for de siste 12 måneder en H1-verdi for skadetilfeller med fravær på 2,6. Avinors mål er en H1-verdi på 3,0 eller lavere. Konsernets sykefravær i siste 12 måneder var på 4,4 prosent hvilket er lavere enn tilsvarende periode i fjor. Konsernets IA-mål er et sykefravær på 4,5 prosent eller lavere. Gjennom egne rutiner har Avinor avdekket uakseptable arbeidsvilkår hos en gruppe anleggsarbeidere på utbyggingsprosjektet T2 ved Oslo Lufthavn. I henhold til interne rutiner og gjeldende lovgivning har Avinor rapportert forholdet til Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet har igangsatt egne undersøkelser. I tillegg har Avinor igangsatt en egen granskning for å avklare hvorvidt det er nødvendig for Avinor å utarbeide bedre rutiner og retningslinjer for å søke å unngå slike hendelser i fremtiden. Sammen med hovedentreprenøren er det nå ryddet opp i det som har vært kjent av uheldige boforhold. RISIKOFORHOLD Konsernets virksomhet er fokusert på sikker avvikling av flytrafikk med prosedyrer og tiltak for å minimere både sannsynligheten for og konsekvensen av ulykker og alvorlige hendelser. I tillegg til fly-operative forhold, er virksomheten eksponert for finansiell risiko. Det er en kontinuerlig regulatorisk utvikling innen nasjonal og internasjonal luftfart. Konsernets løpende ajourføring av driften til nye bestemmelser har finansielle konsekvenser. Staten har definert Avinor som et «kategori 4» selskap, det vil si et selskap med nasjonale sektorpolitiske mål. Dette innebærer blant annet at staten setter føringer for en rekke forhold herunder lufthavnstruktur, beredskap, luftfartsavgifter og samfunnspålagte oppgaver. Avhengig av ulike politiske prioriteringer, kan omfang og innretning av sektorpolitiske føringer endre seg over tid. Avinors virksomhet er karakterisert av langsiktige investeringer i infrastruktur. Den operative driften og beredskapen er i stor grad regulert av forskrifter og bestemmelser. Konsernet har derfor en høy andel faste driftskostnader som i liten grad varierer med endringer i trafikkvolumet. Konsernets finansielle inntjening og verdi er derfor følsom for trafikksvingninger, og ved trafikknedgang er det risiko for verdifall i forhold til den balanseførte verdien av konsernets driftsmidler. Erfaringsmessig er det over tid en samvariasjon mellom den generelle samfunnsøkonomiske utviklingen og markedets etterspørsel etter flyreiser, mens det på kort sikt kan være store variasjoner. Oslo lufthavn, Gardermoen, står for nær 50 prosent av konsernets driftsinntekter og er en sentral finansieringskilde for det øvrige lufthavnnettet i Norge. Lufthavnens inntjening er eksponert for konjunkturendringer og konkurranse fra andre nasjonale og internasjonale lufthavner. Konsernets trafikkinntekter og inntjening er eksponert for eventuelle endringer i flyselskapenes tilbud og produksjon. Hovedtyngden av konsernets fordringer er mot flyselskapene og er ikke sikret. Inntekter fra kommersielle tilbud på lufthavnene har en sentral betydning i konsernets finansiering. Endringer i rammebetingelsene rundt disse aktivitetene vil ha en vesentlig effekt på konsernets inntjening og finansielle verdi. Konsernet har finansiell risiko knyttet til valuta, renter og kraftpriser. Det benyttes finansielle sikringsinstrumenter (derivater) til å begrense risiko. Konsernets langsiktige gjeld til staten er utsatt for endringer i langsiktige statsobligasjonsrenter. En vesentlig del av konsernets øvrige gjeld har fast rente eller er rentesikret ved hjelp av finansielle derivater. Ved plassering av konsernets overskuddslikviditet, vektlegges utsteders soliditet og plasseringens likviditet. Konsernets likviditetsbeholdning er plassert i bank på forhandlede vilkår. 18. februar 2011 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Forsvaret og Avinor, som med virkning fra 2. januar 2010 skulle regulere fordeling av kostnader og andre forhold mellom partene der Forsvaret og Avinor opererer sammen Det er fremdeles betydelig uenighet mellom Forsvaret og Avinor om forståelsen av sentrale punkter i samarbeidsavtalen. Etter bestemmelsene i samarbeidsavtalen vil en uenighet kunne medføre at saken går til voldgift. Begjæring om rettslig avtaleskjønn for fastsettelse av kjøpsbeløp eller årlig bruksvederlag for luftfartskritiske arealer som eies av Forsvaret ved Flesland og Værnes lufthavner er sendt til skjønnsretten for avgjørelse. 8

9 Etter innstilling fra regjeringen (Prop. 73 S (-2011), vedtok Stortinget at nye kampfly lokaliseres til Ørland med fremskutt operasjonsbase på Evenes. Bodø hovedflystasjon er vedtatt lagt ned. Endringer i Forsvarets basestruktur endrer dagens samdrift mellom sivil og militær luftfart i Bodø, og vil ha betydelige finansielle konsekvenser for Avinors framtidige drifts- og investeringskostnader. I forbindelse med kapasitetsutvidelser ved Oslo lufthavn, Gardermoen er det uenighet mellom Jernbaneverket og Avinor med hensyn til utbygging av jernbanestasjonen og prinsippene for kostnadsfordeling. I samarbeid med Samferdselsdepartementet arbeides det for å finne en løsning på uenigheten. I pensjonsforliket i 2005 ble det bestemt at offentlig tjenestepensjon skal levealder-justeres og omfattes av nye regler for regulering av pensjon. Levealdersjustering vil innebære at man må stå lenger i stilling for å oppnå en pensjonsytelse tilsvarende det som har vært tilfelle til nå. Regelverket for de som er født etter 1953 er imidlertid ikke avklart og derfor ikke hensyntatt i regnskapet. Lufthavnene har utslippstillatelser som stiller krav om risikovurderinger for å identifisere mulige kilder for akutt forurensning med fare for skade på ytre miljø. Det arbeides løpende med å redusere risikoen for miljøskadelige hendelser, samtidig som at det drives en kartlegging og opprydding av tidligere forurensning. Det er avdekket miljøskadelige tilsetningsstoffer i brannskum og som er spredt til naturmiljøet ved alle lufthavnene. Det arbeides med å avklare omfanget av tiltak som blir nødvendig å gjennomføre. Som grunnlag for dette arbeidet er det gjort risikovurderinger av mulige skader disse forurensningene har for menneskelig helse og naturmiljø. De økonomiske konsekvensene av dette arbeidet er avhengig av omfang av lokaliteter som det må gjøres tiltak på, samt myndighetskrav og tilgjengelige tiltaksmetoder. FRAMTIDSUTSIKTER Selv om det kan oppstå kortsiktige hendelser og svingninger i trafikkvolumet, forventes det på lang sikt en fortsatt sterk etterspørsel etter lufttransport i Norge. For Avinor er det viktig å legge til rette for en infrastruktur med kapasitet og service som er tilpasset samfunnets behov slik at samfunnsoppdraget løses på en tilfredsstillende måte. Investeringsbehovet de kommende årene overgår konsernets finansieringsevne fra løpende drift. For å styrke konsernets finansielle kapasitet og avlaste finansiell risiko, har Avinor tidligere rettet en forespørsel om emisjon av ny egenkapital. Avinor vil fortsette dialogen med eier for å sikre robuste finansielle rammebetingelser som er tilpasset investeringsbehovet. For Avinor er kundeorientering og resultatforbedring viktig. Styrket finansiell inntjening er nødvendig for å sikre en god plattform for videre drift. Oslo, 21. november 2013 Styret i Avinor AS 9

10 BALANSE Avinor Konsern Balanse Morselskap Konsern september 30. september MNOK Note EIENDELER Anleggsmidler 2 238, , ,1 Utsatt skattefordel , , ,4 46,4 50,1 35,1 Andre immaterielle eiendeler 4 35,1 50,1 46, , , ,0 Varige driftsmidler , , ,8 22,7 12,2 - Derivater 7,8 12,4 22, , , ,8 Andre finansielle anleggsmidler 130,9 64,5 79, , , ,0 Sum anleggsmidler , , ,5 Omløpsmidler 1 255,9 983, ,3 Fordringer og periodiseringer 1 417, , ,6 0,2 0,1 - Derivater 0,1 0,1 1, , , ,2 Bankinnskudd, kontanter og lignende 2 540, , , , , ,5 Sum omløpsmidler 3 957, , , , , ,5 SUM EIENDELER , , ,2 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 5 400, , ,1 Innskutt egenkapital 5 400, , , , , ,0 Fri egenkapital 6 533, , , , , ,1 Sum egenkapital , , ,7 Avsetning for forpliktelser 3 315, , ,8 Pensjonsforpliktelser 2 521, , ,1 159,1 159,8 159,1 Annen forpliktelse 190,1 190,8 190, , , ,9 Sum avsetninger for forpliktelser 2 711, , ,3 Langsiktig gjeld Lån fra Staten , , ,8 22,4 23,1 18,2 Derivater 112,1 144,0 142, , , ,1 Annen langsiktig gjeld , , , , , ,3 Sum annen langsiktig gjeld , , ,8 Kortsiktig gjeld 700, ,0 Sertifikatgjeld 1 200,0-700,0 4,9 5,5 13,3 Derivater 17,9 11,1 11, , , ,9 Annen kortsiktig gjeld , , , , , ,2 Sum kortsiktig gjeld 4 292, , , , , ,4 Sum gjeld , , , , , ,5 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,2 10

11 RESULTATREGNSKAP Avinor Konsern Resultatregnskap 3. kvartal Per 3. kvartal År MNOK Note Driftsinntekter Trafikkinntekter 1 366, , , , ,8 Andre driftsinntekter 1 394, , , , ,3 Sum driftsinntekter 2 760, , , , ,1 Driftskostnader Varekostnader 42,7 51,5 118,2 111,0 142,6 Lønn- og andre personalkostnader 7,8 897,1 836, , , ,8 Av- og nedskrivninger 4,7 336,6 322, ,9 991, ,7 Andre driftskostnader 7 765,4 673, , , ,5 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 2 041, , , , ,6 Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 718,7 616, , , ,5 Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 8,7 (1,7) 2,4 (17,2) (20,3) Driftsresultat 727,4 614, , , ,2 Finansinntekt (kostnad), netto (88,1) (109,3) (257,1) (277,7) (355,9) Resultat før skattekostnad 639,3 505, , , ,3 Skattekostnad 9 179,1 141,6 373,8 306,7 351,6 Resultat etter skatt 460,2 363,8 959,8 785,6 854,7 Avinor AS Resultatregnskap 3. kvartal Per 3. kvartal År MNOK Note Driftsinntekter Trafikkinntekter 858,5 784, , , ,9 Andre driftsinntekter 725,6 651, , , ,8 Sum driftsinntekter 1 584, , , , ,7 Driftskostnader Varekostnader 29,1 41,3 82,8 76,8 96,7 Lønn- og andre personalkostnader 8 760,4 703, , , ,2 Av- og nedskrivninger 155,3 153,6 469,7 456,2 624,1 Andre driftskostnader 536,9 444, , , ,3 Sum driftskostnader før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 1 481, , , , ,3 Resultat før verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 102,4 92,9 154,2 169,1 (14,6) Verdiendringer og andre tap/gevinster, netto 5,4 (0,5) 4,5 (12,6) (13,5) Driftsresultat 107,8 92,4 158,7 156,5 (28,1) Finansinntekt (kostnad), netto (0,9) (0,3) 541,9 38,3 438,0 Resultat før skattekostnad 106,9 92,1 700,6 194,8 409,9 Skattekostnad 9 30,0 25,8 196,2 54,5 16,2 Resultat etter skatt 76,9 66,3 504,4 140,3 393,7 11

12 OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT Avinor Konsern Oppstilling av Totalresultat Morselskap Konsern År 3.kvartal 3.kvartal År MNOK ,7 140,3 504,4 Resultat etter skatt 959,8 785,6 854,7 Andre inntekter, kostnader og verdiendringer direkte innregnet i egenkapital Poster som ikke reverserer i resultatet i senere perioder: (560,4) (826,6) 1 163,0 Aktuarielle gevinster/tap på pensjonsforpliktelse 1 470,0 (957,4) (677,5) 156,9 231,4 (326,0) Skatteeffekt (412,0) 268,1 189,7 19,3 19,3 - Kontantstrømsikring 31,8 (3,4) (3,7) (5,4) (5,4) - Skatteeffekt (8,9) 0,9 1,1 (389,6) (581,2) 837,0 Sum regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer direkte innregnet i egenkapital 1 080,9 (691,8) (490,4) 4,1 (440,9) 1 341,4 Totalresultat 2 040,7 93,8 364,3 Tilordnet: 4,1 (440,9) 1 341,4 Aksjonær 2 040,7 93,8 364,3 Avinor Konsern Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital Annen MNOK Aksjekapital ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1 (828,7) 5 842, ,3 Totalresultat (691,8) 785,6 93,8 Vedtatt utbytte (421,8) (421,8) Egenkapital ,1 (1 520,5) 6 206, ,3 Egenkapital ,1 (1 319,2) 6 275, ,7 Totalresultat 1 080,9 959, ,7 Vedtatt utbytte (463,4) (463,4) Egenkapital ,1 (238,3) 6 772, ,0 Avinor AS Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital Annen MNOK Aksjekapital ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1 (703,4) 4 291, ,7 Totalresultat (581,2) 140,3 (440,9) Vedtatt utbytte (421,8) (421,8) Egenkapital ,1 (1 284,6) 4 009, ,0 Egenkapital ,1 (1 093,0) 4 262, ,0 Totalresultat 837,0 504, ,4 Vedtatt utbytte (463,4) (463,4) Egenkapital ,1 (256,0) 4 303, ,1 12

13 (5,4) (5,4) - Skatteeffekt (8,9) 0,9 1,1 (389,6) (581,2) 837,0 Sum regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer direkte innregnet i egenkapital 1 080,9 (691,8) (490,4) Totalresultat EGENKAPITALOPPSTILLING 4,1 (440,9) 1 341, ,7 93,8 364,3 Tilordnet: 4,1 (440,9) 1 341,4 Aksjonær 2 040,7 93,8 364,3 Avinor Konsern Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital Annen MNOK Aksjekapital ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1 (828,7) 5 842, ,3 Totalresultat (691,8) 785,6 93,8 Vedtatt utbytte (421,8) (421,8) Egenkapital ,1 (1 520,5) 6 206, ,3 Egenkapital ,1 (1 319,2) 6 275, ,7 Totalresultat 1 080,9 959, ,7 Vedtatt utbytte (463,4) (463,4) Egenkapital ,1 (238,3) 6 772, ,0 Avinor AS Egenkapitaloppstilling Annen egenkapital Annen MNOK Aksjekapital ikke resultatført egenkapital Sum Egenkapital ,1 (703,4) 4 291, ,7 Totalresultat (581,2) 140,3 (440,9) Vedtatt utbytte (421,8) (421,8) Egenkapital ,1 (1 284,6) 4 009, ,0 Egenkapital ,1 (1 093,0) 4 262, ,0 Totalresultat 837,0 504, ,4 Vedtatt utbytte (463,4) (463,4) Egenkapital ,1 (256,0) 4 303, ,1 13

14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Avinor Konsern Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern År 30. september 30. september År MNOK Kontantstrøm fra driften 409,9 194,8 700,6 Resultat før skatt 1 333, , ,3 (13,4) (13,4) (13,5) Betalte skatter (225,8) (350,0) (351,7) 57,5 43,7 50,9 Mottatte renter 52,5 44,2 58,2 (1,5) (2,8) (5,7) Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler (4,2) (1,9) 3,5 624,1 456,2 469,7 Ordinære avskrivninger 1 008,9 991, ,7 (438,0) (38,3) (541,9) Netto finansposter 257,1 277,7 355,9 23,1 271,4 539,2 Øvrige endringer 75,4 (274,2) (25,5) 661,7 911, ,3 Netto kontantstrøm fra driften 2 497, , ,4 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (2 074,1) (1 384,9) (1 379,9) Investeringer i varige driftsmidler (2 786,3) (2 598,9) (3 914,7) 11,0 9,2 5,3 Salg av varige driftsmidler (salgssum) 5,5 10,0 13,2 (1 250,0) (650,0) (1 050,0) Konserninternt utlån ,5 (6,6) 38,2 Konserninterne renter mottatte/betalte ,2-565,9 Konsernbidrag/utbytte (7,1) - (22,2) Endring i andre investeringer (22,2) - (5,9) (2 760,5) (2 032,3) (1 842,7) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (2 803,0) (2 588,9) (3 907,4) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 2 207, , ,0 Opptak av gjeld 3 650, , ,8 (254,4) (254,0) (1 158,0) Nedbetaling av gjeld (1 423,9) (527,5) (772,2) (207,6) (113,4) (142,1) Betalte renter (203,6) (171,7) (482,9) - - (29,2) Betalte låneomkostninger (29,2) - - (421,8) (421,8) (463,4) Utbytte til eier (463,4) (421,8) (421,8) 1 324,0 751, ,3 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 1 529,9 419,3 530,9 (774,8) (369,6) 1 213,9 Netto endring kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter i perioden 1 224,4 (390,3) (794,1) 2 064, , ,3 Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter periodestart 1 315, , , , , ,2 Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter periodeslutt 2 540, , ,7 14

15 NOTER Avinor Konsern Noter Note 1 - Generell informasjon Avinor AS og dets datterselskaper (samlet konsernet) skal eie, drive og utvikle luftfartsanlegg ved å legge til rette for sikker og effektiv luftfart, yte tjenester innen samme område og annen virksomhet som bygger opp under foretakets hovedvirksomhet, herunder kommersiell utvikling av virksomheten og lufthavnområdene. Avinor konsernet har hovedkontor i Oslo. Delårsregnskapet for 3. kvartal 2013 ble vedtatt av styret den 21. november Delårsregnskapet er ikke revidert. Note 2 - Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Morselskapsregnskapet og konsernregnskapet per 3. kvartal 2013, avsluttet 30. september 2013, er utarbeidet etter regnskapsprinsippene i International Financial Reporting Standards (IFRS) og består av Avinor AS og dets datterselskaper. Delårsregnskapet avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Delårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med morselskapets og konsernets årsregnskap for Det er benyttet samme prinsipper ved utarbeidelse av delårsregnskapet som ved utarbeidelse av årsregnskapet, med unntak av nye eller endrede standarder som er trådt i kraft og er implementert med virkning fra 1. januar Nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet: IAS 1 "Presentasjon av finansregnskapet" er endret og medfører at poster i utvidet resultat skal deles inn i to grupper, de som senere omklassifiseres over resultat og de som ikke gjør det. Endringen påvirker ikke hvilke poster som skal inkluderes i utvidet resultat. IAS 19 "Ytelser til ansatte" er endret og medfører at alle estimatavvik skal føres i utvidet resultat ettersom de oppstår, en umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved tidligere pensjonsopptjening og at man erstatter rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmidler med et netto rentebeløp som beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse. Konsernet har også tidligere benyttet opsjonene i tidligere IAS 19 for føring av estimatavvik i utvidet resultat og umiddelbar resultatføring. Effekten av implementeringen av resterende endring er forklart i note 8. Note 3 - Segmentinformasjon Avinor Konsern Nasjonale, regionale Oslo Store og lokale Felles/ Konsern Avinor MNOK lufthavn lufthavner lufthavner Flysikring ufordelt eliminering Konsern Per 3. kvartal 2013: Luftfartsinntekter 1 398, ,4 669,0 704,9 (0,5) 3 800,5 Andre driftsinntekter 2 127,6 917,0 434,8 178,1 3, ,1 Konserninterne inntekter 60,0 60,3 20,1 548,5 686,3 (1 375,1) - Sum driftsinntekter 3 586, , , ,5 689,3 (1 375,1) 7 461,6 Lønn- og andre personalkostnader 392,6 253,4 609,9 996,8 218, ,7 Av- og nedskrivninger 504,2 168,6 242,4 67,5 25, ,4 Andre driftskostnader 820,4 373,7 711,5 266,7 219, ,3 Konserninterne kostnader 487,2 293,5 395,6 72,6 126,1 (1 375,1) - Sum driftskostnader 2 204, , , ,6 588,9 (1 375,1) 5 870,4 Enhetsresultat 1 381,8 916,5 (835,4) 27,8 100, ,2 Konsernjust. avskrivninger (a) 136,3 (49,4) (86,7) - (0,8) (0,5) Konsernintern festeavgift (b) 291,9 (291,9) - Driftsresultat 1 810,0 867,1 (922,1) 27,8 (192,3) ,7 Varige driftsmidler * 8 502, , ,6 599,0 136, ,2 15

16 Avinor Konsern Noter Note 3 - Segmentinformasjon forts Avinor Konsern Nasjonale, regionale Oslo Store og lokale Felles/ Konsern Avinor MNOK lufthavn lufthavner lufthavner Flysikring ufordelt eliminering Konsern Per 3. kvartal 2012: Luftfartsinntekter 1 307,1 954,2 633,0 718, ,5 Andre driftsinntekter 1 969,5 788,0 384,1 114,4 2, ,6 Konserninterne inntekter 55,9 66,8 26,6 593,9 636,4 (1 379,6) 0,0 Sum driftsinntekter 3 332, , , ,6 638,9 (1 379,6) 6 871,1 Lønn- og andre personalkostnader 364,7 233,0 575,7 917,6 210, ,1 Av- og nedskrivninger 487,4 156,6 233,3 68,6 32,0 978,0 Andre driftskostnader 822,6 349,5 593,0 239,9 203, ,8 Konserninterne kostnader 480,6 278,4 464,0 81,8 74,9 (1 379,6) (0,0) Sum driftskostnader 2 155, , , ,9 520,8 (1 379,6) 5 487,9 Enhetsresultat 1 177,2 791,5 (822,2) 118,7 118, ,2 Konsernjust. avskrivninger (a) 123,6 (49,4) (86,7) - (0,7) (13,2) Konsernintern festeavgift (b) 291,2 (291,2) - Driftsresultat 1 592,0 742,1 (908,9) 118,7 (173,8) ,0 Varige driftsmidler * 7 303, , ,7 652,0 152, ,3 (a) Konsernjustering som følge av vurdering av åpningsbalanse per til IFRS. (b) Konsernintern festeavgift for grunn Gardermoen tilgodeses Oslo Lufthavn AS i segmentrapporteringen. * Varige driftsmidler er her inklusiv andre immaterielle eiendeler og eksklusiv anlegg under utførelse Note 4 - Varige driftsmidler og andre immaterielle eiendeler MNOK Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Morselskap Anlegg under utførelse Sum Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Konsern Anlegg under utførelse Per 3. kvartal 2012 Balanseført verdi , , , ,3 61, , , ,9 Tilgang - 883, , , , , ,4 Reklassifisering ,1 883, , ,4 Avgang - 6,3-6,3-8,1-8,1 Periodens avskrivninger 11,3 444,9-456,2 11,3 979,9-991,2 Balanseført verdi , , , ,9 50, , , ,6 Per 3. kvartal 2013 Balanseført verdi , , , ,7 46, , , ,2 Tilgang - 390, , , , , ,3 Reklassifisering ,7 390, , ,1 Avgang - 0,7-0,7-0,9-0,9 Periodens avskrivninger 11,3 458,5-469,7 11,3 997, ,9 Balanseført verdi , , , ,1 35, , , ,5 Sum Beregning av gjenvinnbart beløp Det vises til årsregnskapet for Det er ikke inntruffet forhold som medfører en vesentlig endring i gjenvinnbart beløp. 16

17 Avinor Konsern Noter Note 5 - Lån Morselskap 30. september Konsern 30. september MNOK Langsiktige lån 6 317, , , ,1 Kortsiktige lån 1 203,2 2, ,3 515,9 Sum 7 520, , , ,0 Lånebevegelser per 3. kvartal Balanseført verdi , , , ,9 Opptak av lån 3 650, , , ,3 Nedbetaling av lån (1 158,0) (254,0) (1 423,9) (527,5) Verdiendring lån (25,3) (4,7) (25,3) (4,7) Balanseført verdi , , , ,0 Avinor AS utstedte 22.april totalt NOK millioner i form av nye obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkdet. Avinor AS har i forbindelse med emisjonen innløst deler av obligasjonslån med 453 millioner kroner. Likviditetsreserve Morselskap 30. september Konsern 30. september MNOK Kontanter og bankinnskudd 2 503, , , ,5 Trekkrettighet bank (ubrukt kassekreditt) 800,0 300,0 800,0 300,0 Trekkfasilitet 4 000, , , ,0 Statlig trekkrettighet ,0 100,0 Sum likviditetsreserve 7 303, , , ,5 Konsernet har tilstrekkelig handlingsrom hva gjelder overholdelse av covenants på eksisterende lån samt tilstrekkelig likviditetsreserve til å gjennomføre planlagte investeringer innværende år. 17

18 Avinor Konsern Noter Note 6 - Finansielle instrumenter Vurdering av virkelig verdi Virkelig verdi av valuta- og kraft terminkontrakter er fastsatt ved å benytte markedsverdi på balansedagen. For rentebytteavtaler er virkelig verdi bekreftet av den finansinstitusjon som selskapet har inngått avtalene med. Balanseført verdi av kontanter og kassekreditt er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene har kort forfallstid. Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til "normale" betingelser. Virkelig verdi på langsiktig gjeld er beregnet ved bruk av noterte markedspriser eller ved bruk av rentebetingelser for gjeld med tilsvarende løpetid og kredittrisiko. Virkelig verdi av sertifikatlån er satt lik hovedstol per Under følger en sammenligning av balanseførte verdier og virkelig verdi for selskapet og konsernets rentebærende gjeld. MNOK Rentebærende gjeld: Statslån Obligasjonslån Banklån Sertifikatlån Morselskap Konsern 30. september 30. september Balanseført verdi Virkelig verdi Balanseført verdi Virkelig verdi , , , , , , , , , , , , , ,0 Tabellen under viser finansielle instrumenter til virkelig verdi etter verdsettelsesmetode. De ulike nivåene er definert som følger: * Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse (nivå 1) * Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) enn notert pris (brukt i nivå 1) for eiendelen eller forpliktelsen (nivå 2) * Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder (ikke observerbare forutsetninger (nivå 3)) Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. september 2013: Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total Eiendeler Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat 0,0 1,3 0,0 1,3 Derivater benyttet til sikring 0,0 6,6 0,0 6,6 Sum eiendeler 0,0 7,9 0,0 7,9 Forpliktelser Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultat 13,4 22,7 0,0 36,1 Derivater benyttet til sikring 0,0 93,9 0,0 93,9 Obligasjonslån 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum forpliktelser 13,4 116,6 0,0 130,0 Note 7 - Resultateffekter - Terminal 2 prosjektet Som følge av utbyggingen på Gardermoen (Terminal 2 prosjektet) er resultatregnskapet belastet med ekstra kostnader knyttet til opprettholdelse av normal drift i byggeperioden, samt kostnader knyttet til utrangering av aktiva inkludert økte avskrivninger grunnet revurdering av levetid. Spesifikasjon 3. kvartal Per 3. kvartal År MNOK Lønn og andre personalkostnader 12,1 10,1 32,6 26,0 35,5 Av- og nedskrivninger 16,4 24,3 79,7 101,3 132,0 Andre driftskostnader 14,9 52,3 71,3 84,5 140,5 Sum 43,4 86,8 183,6 211,8 308,0 18

19 Avinor Konsern Noter Note 8 - Pensjoner Endret IAS 19 er anvendt respektrotivt fra 1. januar Endringen medfører at man erstatter rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmidlene med et netto rentebeløp som beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse. Anvendelsen av IAS 19R medfører en økning av pensjonskostnaden med MNOK 100 for konsernet og MNOK 90 for morselskapet i Spesifikasjon endring MNOK Morselskap Konsern Per 3. kvartal År Per 3. kvartal År Endring resultattall: Lønn- og andre personalkostnader 67,5 90,0 75,0 100,0 Skattekostnad (18,9) (25,2) (21,0) (28,0) Resultat etter skatt (48,6) (64,8) (54,0) (72,0) 30. september År 30. september År Endring egenkapital: Estimatavvik 67,5 90,0 75,0 100,0 Skatteeffekt (18,9) (25,2) (21,0) (28,0) Estimatavvik etter skatt 48,6 64,8 54,0 72,0 Effekt egenkapital: Annen egenkapital ikke resultatført 48,6 64,8 54,0 72,0 Annen egenkapital (48,6) (64,8) (54,0) (72,0) Sum I samsvar med IAS 34 er pensjonsberegningen fra siste årsregnskap benyttet for å estimere årets pensjonskostnad. I denne pensjonsberegningen ble norsk statobligasjonsrente lagt til grunn for diskonteringsrenten som ble benyttet. Norsk Regnskapstiftelse har i sin veiledning åpnet for at man kan basere seg på en rente beregnet med grunnlag i et obligasjonsrentemarked for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF-obligasjoner). Avinor har med bakgrunn i dette lagt OMF-renten til grunn ved beregning av forpliktelsen per tredje kvartal, noe som har medført en reduksjon av forpliktelsen. Samtidig er det også lagt til grunn en ny dødlighetstabell, K2013, som har betydelige utslag i form av økning i beregnede pensjonsforpliktelser. Totaleffekten er presentert under oppstilling av totalresultat. Note 9 - Skatt Skattekostnaden er beregnet ved å benytte skattesats som forventet for årsresultatet. Regjeringen la den 8. november fram ett forslag til statsbudsjett som reduserer skattesatsen for Forslaget innebære at verdien av utsatt skattefordel reduseres med millioner kroner og øker skattekostnaden i 2013 tilsvarende. Note 10 - Utbytte Utbytte relatert til årsregnskapet for 2012 på MNOK 463,4 er utbetalt i juli

20 AVINOR AS Org.nr Konsernstab økonomi/finans Dronning Eufemias gate Oslo Postboks Gardermoen

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT Vedi% `;#1 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013 Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjona1 flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport

Avinor Finansiell delårsrapport Avinor Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2011 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 17

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012

AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012 1 AVINOR Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse Hovedtall konsern side 3 Styrets rapport side 4 Balanse side 9 Resultatregnskap side 10 Oppstilling totalresultat side 11 Oppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 17

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2010 Avinor Q3 2010 1/14 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 2. kvartal 2007 per

Detaljer

Finansiell delårsrapport

Finansiell delårsrapport Finansiell delårsrapport 1 kvartal 2013 1 om avinor Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /14

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /14 Avinor Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2011 Avinor Q1 2011 1/14 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Finansiell delårsrapport

Finansiell delårsrapport Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2012 2 1 om avinor Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 2 AVINOR INNHOLD Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 3 AVINOR INNHOLD Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005 Finansiell delårsrapport for 2005 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 2 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 2. kvartal Avinor Q /16

Avinor Finansiell delårsrapport. 2. kvartal Avinor Q /16 Avinor Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2010 Avinor Q2 2010 1/16 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2017

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2017 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2017 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2009 1/15

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2009 1/15 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2009 1/15 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2017

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2017 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2017 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 8 Utvidet resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2009 1/16

Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2009 1/16 Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2009 1/16 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling over

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /15

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /15 Avinor Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2010 Avinor Q1 2010 1/15 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 2. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 2. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Styrets erklæring 9 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstilling 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013 Hovedtallkonsern 4 Styretsrapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstillingtotalresultat 12 Egenkapitaloppstfitng 13 Kontantstrømoppstfing 14 Noter 15 Avinor

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2013

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2013 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2013 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

FINANSI DELÅRS 4. KVARTAL20

FINANSI DELÅRS 4. KVARTAL20 FINANSI DELÅRS 4. KVARTAL20 Hovectarl konsern 4 Styrets rapport 5 ResuEtatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Ba[anse 14 Egenkap[taloppstillitng 15 KontantstromoppsfilEing 16 Noter 17 2 AVI\ R Avinor har to

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstilling 14 Kontantstrømoppstilling 15

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 4. kvartal 2016

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT. 4. kvartal 2016 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2016 2 AVINOR AS Innhold Hovedtall konsern 3 Styrets rapport 4 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstilling 14 Kontantstrømoppstilling 15

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 3. 1. Kvartal 2012 2015 LANDKREDITT BANK Beretning 3. kvartal 2015 Resultatet av driften i konsernet etter ni måneder i 2015 utgjør 95,4 millioner kroner. Etter tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 ANDRE KVARTAL I KORTE TREKK Selskapets driftsinntekter økte med 71% til MNOK 531,3 mot 311,1 i samme periode i fjor. Kvartalets samlede driftsresultat

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 1 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultat 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter 15

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer