NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN ISSN 07906

3

4 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon som inneholder oversiktstabeller for helsepersonell, helseinstitusjoner og helseforhold. PA grunnlag av regnskapsutdrag fra de enkelte sykehus og sykehjem er det satt opp tabeller som viser driftsutgiftene etter utgiftenes art for ulike typer av institusjoner. Videre inneholder publikasjonen tabeller over personale og pasienter i hjemmesykepleien, tabeller over svangerskapsavbrudd, meldepliktige sykdommer og dødelighet. For de fleste områder som dekkes av denne samlepublikasjonen har Statistisk Sentralbyrå tidligere sendt ut mer detaljerte tall. Detaljerte opplysninger om de somatiske institusjoner, de psykiatriske institusjoner og institusjoner for psykisk utviklingshemmede er offentliggjort i publikasjonen Helseinstitusjoner 980. Detaljerte tabeller over dødsfall og dødelighet er offentliggjort i publikasjonen Dødsårsaker 980. For helsepersonell er detaljert statistikk gitt i publikasjonen Helsepersonellstatistikk. En del hovedresultater fra de ulike statistikkområdene er tidligere gitt i Statistisk ukehefte. Konsulent Lita Holan og førstesekretær Solveig Haakonsen har stått for arbeidet med publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,. mars 98 Arne Oien Gerd Skoe Lettenstrøm

5 PREFACE The present survey publication, Health Statistics 980 contains statistics on public health personnel, health institutions and health conditions. For somatic and psychiatric hospitals, etc., data on working expenses by category of expenses and type of institution are given in separate tables. Further, this publication shows tables for homenursing, legal abortions, diseases and mortality. Details on somatic and psychiatric hospitals and nursing homes, and institutions for mentally retarded, have been published in Health Institutions 980. Detailed tables on causes of death and mortality have been presented in the publication Causes of Death 980. More detailed statistics on physicians and nursing personnel, etc. are given in Statistics on Health Personnel. The publication has been prepared by Ms. Lita Holan and Ms. Solveig Haakonsen. Central Bureau of Statistics, Oslo, March 98 Arne Oien Gerd Skoe LettenstrOm

6 INNHOLD Side Tabellregister Tekstdel 7. Helsepersonale og helseinstitusjoner.. Grunnlag for statistikken.. Merknader til tabellene. Driftsutgifter og inntekter ved sykehus og sykehjem.. Grunnlag for statistikken.. De enkelte regnskapsposter. Hjemmesykepleien 4 4. Helseforhold Meldepliktige sykdommer Helseforhold ellers 4 5. Svangerskapsavbrudd, fodsler og perinatal dødelighet 4 6. DOdelighet og dødsårsaker Grunnlag for statistikken Den statistiske klassifikasjon 6 7. Noen hovedresultater Helsepersonell Helseinstitusjoner Hjemmesykepleien Meldte tilfeller av infeksjonssykdommer Meldte tilfeller av kreft Svangerskapsavbrudd DOdsfall og dodelighet DOdsårsakene 9 Tekst på engelsk Tabelldel 6 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar 98 Standarder for norsk statistikk (SNS) 9 Standardtegn i tabeller. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enhet 0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enhet Brudd i den vannrette serie

7 CONTENTS Page Index of tables 0 Text. Health personnel and health institutions.. Statistical basis.. Comments to the tables. Operating expenditure and receipts in somatic hospitals and nursing homes.. Statistical basis.. Categories of expenditure and receipts. Homenursing 4. Health conditions 4.. Notifiable diseases Other health conditions 5. Legal abortions, births and perinatal mortality 6. General mortality and causes of death 6.. Statistical basis 6.. The statistical classification 7. Some main results Health personnel Health institutions Homenursing Notified infectious diseases Notified cases of neoplasms Legal abortions Deaths and mortality Causes of death 5 Tables 6 Publications Previously issued on the subject Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January 98 Standards tor Norwegian Statistics (SNS) 9 Explanation of Symbols in Tables Category not applicable Data not available Nil 0 Less than 0.5 of unit employed 0,0 Less than 0.05 of unit employed Break in the homogeneity of a horizontal series

8 7 TABELLREGISTER Side HELSEPERSONELL OG HELSEINSTITUSJONER. Helsepersonell og apotek. Fylke 6. Yrkesaktive leger i alt, primærleger og godkjente spesialister. Antall og innbyggere pr. lege. Fylke. 0. januar Helseinstitusjoner etter institusjonstype Plasser i somatiske sykehus og sykehjem mv., etter institusjonstype. Fylke.. desember Plasser i psykiatriske institusjoner og avdelinger. Fylke..desember Plasser i internatinstitusjoner og daghjem for 'psykisk utviklingshemmede. Fylke.. desember Plasser, belegg og personale ved ulike typer helseinstitusjoner Personale og godkjente stillinger ved helseinstitusjoner, etter institusjonstype og personalgruppe Personale ved somatiske sykehus og sykehjem mv., etter institusjonstype og personalgruppe. desember Personale i psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter personalgruppe.. desember Personale i institusjoner for psykisk utviklingshemmede, etter institusjonstype og personalgruppe.. desember DRIFTSUTGIFTER OG INNTEKTER VED SYKEHUS OG SYKEHJEM. Driftsutgifter og inntekter, etter art ved ulike typer av helseinstitusjoner kr. Driftsutgifter og inntekter, etter art ved ulike typer av sykehus kr 4. Driftsutgifter etter art ved ulike typer av sykehus. Prosent Prosentvis økning i driftsutgiftene ved ulike typer av sykehus fra 979 til HJEMMESYKEPLETEN 6. Pleiepersonell i hjemmesykepleien. Fylke.. desember Pasienter i hjemmesykepleien etter kjønn og alder. Fylke Pasienter i hjemmesykepleien pr innbyggere. Fylke Besk og behandlede pasienter i hjemmesykepleien. Fylke HE 0. Summarisk meldte tilfelle av infeksjonssykdommer. Fylke Nominativt meldte tilfelle av infeksjonssykdommer. Fylke Nominativt meldte tilfelle av infeksjonssykdommer, etter kjønn, alder og diagnose Registrerte tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose, etter kjønn og lokalisasjon 4. Registrerte nye tilfelle av Elaitteførende tuberkulose, etter kjønn og alder Registrerte nye tilfelle av smitteforende tuberkulose pr innbyggere i ulike aldersgrupper Registrerte tilfelle av smitteførende tuberkulose. Fylke Nye tilfelle av kreft diagnostisert i hvert av årene , etter kjønn og primærsete 6 8. Folketannrøkt. Fritt klientell og ferdig behandlede pasienter, etter alder/fylke FolketannrOkt. Behandlinger etter pasientenes alder/fylke Skoletannrøkt. Pasienter og behandlinger. Fylke. Skoleåret 979/ Apotekenes omsetning. Fylke nill.kr 65. Norsk Medisinaidepots omsetning av spesialiteter

9 8 SVANGERSKAPSAVBRUDD, FØDSLER OG PERINATAL DØDELIGHET Side. Behandlede og innvilgede soknader om svangerskapsavbrudd. Andel gifte søkere. Innvilgningsprosent Innvilgede soknader om svangerskapsavbrudd i alt, i prosent av levendefodte og pr. 000 kvinner 549 år. Kvinnens bostedsfylke Begjæringer om svangerskapsavbrudd og utførte svangerskapsavbrudd. Behandlingsfylke UtfOrte svangerskapsavbrudd, etter kvinnens bosted i eller utenfor behandlingsfylket UtfOrte svangerskapsavbrudd, etter kvinnens ekteskapelige status/alder. UtfOrte svangerskapsavbrudd pr. 000 kvinner og levendefodte pr. 000 kvinner Utførte svangerskapsavbrudd pr. 000 kvinner 549 år. Gruppering etter ekteskapelig status. Bostedsfylke UtfOrte svangerskapsavbrudd. Gruppering etter tidligere fodte barn. Bostedsfylke UtfOrte svangerskapsavbrudd. Gruppering etter metode brukt ved inngrepet. Behandlingsfylke Utførte svangerskapsavbrudd. Gruppering etter kvinnens alder og svangerskapets varighet FOdte i institusjon. Prosent. Fylke F0dte etter fosteralder og fodselsvekt FOdte etter barnets nummer. Fylke FOdte og registrerte I7omplikasjoner ved svangerskap og fodsel. Morens bostedsfylke /. 46. ModredOdeligheten ved svangerskap, fodsel og i barselseng DOdeligheten omkring fodselen og i forste leveår DOdfOdte og dode i forste leveuke, etter fodselsvekt DOdeligheten omkring fodselen og i forste leveår. Fylke Nedgang i dodeligheten omkring fodselen og i forste leveår fra til Fylke DOdeligheten omkring fodselen og i forste leveår i de enkelte fylker i prosent av gjennomsnittet for hele landet DØDELIGHET OG DØDSÅRSAKER 5. DOde etter kjonn, ekteskapelig status og alder DOdeligheten blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper Dødsfall etter dodssted og årsak Dødsfall etter diagnosegrunnlag og årsak Dødsfall av svulster etter diagnosegrunnlag Dødsfall etter dødsmåned og årsak Dødsfall av ulike årsaker blant menn og kvinner, etter alder Dødsfall av ulike årsaker blant menn og kvinner, etter alder. Pr. 000 dødsfall Dødsfall av ulike årsaker blant menn og kvinner, etter alder. Prosent Dødsfall blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper, etter diagnose registrert som A: Underliggende årak eller B: Medvirkende årsak Dødeligheten blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper, etter årsak. Blisten. Døde pr innbyggere Dødsfall omkring fødselen og i første leveår, etter årsak

10 9 DØDELIGHET OG DØDSÅRSAKER (forts.) Side 64. Perinatal dodelighet etter årsak DOdeligheten i forste leveår etter årsak DOdsfall blant barn 4 år, etter kjonn og årsak DOdsfall av hjerte og karsykdommer, etter diagnose, kjonn og alder DOdsfall og dodelighet av hjerte og karsykdommer, etter diagnose Dødeligheten av hjerte og karsykdommer, etter diagnose, blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper. DOde pr innbyggere Dødsfall av ondartede svulster, etter primærsete, kjønn og alder DOdsfall og dødelighet av svulster, etter primærsete DOdeligheten av ondartede svulster, etter primærsete, blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper. DOde pr innbyggere Dodsfall ved ulykker, selvmord og drap 74. DOdsfall ved ulykker og skader, etter ulykkens ytre årsak 75. Dodsfall ved ulykker blant menn og kvinner, etter de dodes alder og ulykkens ytre årsak Dødsfall ved ulykker blant menn og kvinner, etter ulykkessted og årsak DOdsfall ved yrkesulykker og ikkeyrkesulykker, etter kjønn, alder, enkelte årsaker og ulykkessted DOdsfall ved ulykker, selvmord og drap, etter skadens art og ulykkens ytre årsak Drukningsulykker etter de dodes kjønn og alder Dødsfall ved veitrafikkulykker etter de dodes kjonn og alder DOdsfall ved ulykker og selvmord, etter de dodes ekteskapelige status, kjønn og alder Selvmordshyppigheten blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper 0 8. Selvmord etter dodsmåte Beregnet folkemengde etter kjønn og alder

11 0 INDEX OF TABLES Page HEALTH PERSONNEL AND HEALTH INSTITUTIONS. Health personnel and pharmacies. County 6. Economically active physicians, total, with general practice and certified specialists. Number and inhabitants per physician. County. 0 January Health institutions by type of institution Beds in somatic hospitals and nursing homes etc., by type of institution. County. December Beds in psychiatric institutions and departments. County. December Beds in inpatient institutions and day nurseries for mentally retarded. County. December Beds, patient population and personnel in different types of health institutions Personnel and approved posts in health institutions, by type of institution and category of personnel Personnel in somatic hospitals and nursing homes etc., by type of institution and category of personnel. December TO. Personnel in psychiatric institutions and departments, by category of personnel. December Personnel in institutions for mentally retarded, by type of institution and category of personnel. December OPERATING EXPENDITURE AND RECEIPTS IN SOMATIC HOSPITALS AND NURSING HOMES. Operating expenditure and receipts, by category for various types of hospitals etc kroner 40. Operating expenditure and receipts, by catagory for various types of hospitals kroner Operating expenditure by category for various types of hospitals. Per cent Percentage increase of operating expenditure for variow types of hospitals from 979 to 980 /49 HOMENURSING 6. Nursing personnel in homenursing. County. December Patients in homenursing by sex and age. County Patients in homenursing per population. County Visits paid and patients treated in homenursing. County REA:TH CONDITIONS 0. Summarily notified cases of infectious diseases. County Individually notified cases of infectious diseases. County Individually notified cases of infectious diseases, by sex, age and diagnosis Notified cases of bacillary and nonbacillary tuberculosis, by sex and site Notified new cases of bacillary tuberculosis, by sex and age Notified new cases of bacillary tuberculosis per population, by age Cases of bacillary tuberculosis registered. County New cases of cancer diagnosed in each of the years , by sex and primary site 6 8. Public dental care. Total patients and treated patients, by age/county Public dental care. Treatments by age of patients by age/county School dental care. Patients and treatments. County. School year 979/ Sales by pharmacies. County Million kroner 65. Sales of specialities by Norsk Medisinaldepot

12 Page LEGAL ABORTIONS, BIRTHS AND PERINATAL MORTALITY. Considered and authorized applications for legal abortion. Percentage married applicants. Percentage authorized Authorized applications for legal abortion, total, authorized applications as percentage of live births and per 000 women 549 years. County of residence Requests for abortion and induced legal abortions. County of occurrence Induced legal abortions, by residence of woman compared to the county of occurrence Induced legal abortions, by marital status/age. Induced legal abortions per 000 women and live births per 000 women Induced legal abortions per 000 women 549 years, by marital status. County of residence Induced legal abortions by number of previous births. County of residence Induced legal abortions by method of abortion. County of occurrence Induced legal abortions by age of woman and weeks of gestation Births in institutions. Per cent. County Births by gestational age and birth weight Births by parity. County Births and registered complications of pregnancy and childbirth. County of residence of mother Maternal mortality Perinatal and infant mortality Stillbirths and infant deaths 06 days, by birth and weight Perinatal and infant mortality. County Decrease in perinatal and infant mortality from to County Perinatal and infant mortality in the different counties as percentage of national average GENERAL MORTALITY AND CAUSES OF DEATH 5. Deaths by sex, marital status and age Specific death rates by sex and age Deaths by place of death and cause Deaths by diagnostic evidence and cause Deaths from neoplasms by diagnostic evidence Deaths by month of death and cause Deaths by sex, age and cause Deathsby sex, age and cause. Per 000 deaths Deaths by sex, age and cause. Per cent Deaths by sex, age and diagnosis, registered as A: Underlying cause or B: Associated cause Sex and age specific death rates, by cause. Blist. Deaths per population Perinatal and infant deaths, by cause Perinatal mortality by cause Infant mortality by cause Deaths among children 4 years, by sex and cause Deaths from cardiovascular diseases, by diagnosis, sex and age Mortality from cardiovascular diseases, by diagnosis Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases, by diagnosis. Deaths per population Deaths from malignant neoplasms, by primary site, sex and age Deaths and death rates from neoplasms, by primary site Sex and age specific death rates from malignant neoplasms, by primary site. Deaths per population 07

13 Page GENERAL MORTALITY AND CAUSES OF DEATH (cont.) 7. Deaths from accidents, suicide' and homicide 74. Deaths from accidents by external cause 75. Deaths from accidents by sex, age and external cause Deaths from accidents by place of occurrence, sex and external cause Deaths from occupational and nonoccupational accidents, by sex, age, selected causes and place of occurrence Deaths from accidents, suicide and homicide, by nature of injury and external cause Accidental drowning by sex and age Deaths from road traffic accidents by sex and age Deaths from accidents and suicide, by marital status, sex and age Sex and age specific suicide rates 0 8. Suicide by method Estimated population by sex and age

14 . HELSEPERSONELL OG HELSEINSTITUSJONER (TABELLENE ).. Grunnlag for statistikken Tabellene over helsepersonale bygger dels på årsberetningene fra de offentlige legene, dels på registerdata og dels på oppgaver, gitt av de enkelte helseinstitusjoner. Fra og med 977 er tallene i tabell hentet fra registre når det gjelder leger og tannleger. For pleiepersonell, fysioterapeuter og ergoterapeuter bygger tallene på oppgaver fra institusjonene over ansatt personell og på legenes oppgaver over helsepersonell utenfor institusjon. Mer detaljert statistikk over helsepersonell blir gitt i publikasjonen Helsepersonellstatistikk. Statistikken over sykehus og sykehjem bygger på årsoppgaver fra de enkelte institusjoner. Fra og med 977 gir psykiatriske institusjoner og institusjoner for psykisk utviklingshemmede årsoppgaver som svarer til dem som gis for de somatiske institusjonene. Detaljerte tabeller for de somatiske og psykiatriske institusjonene og institusjoner for psykisk utviklingshemmede blir gitt i publikasjonen Helseinstitusjoner... Merknader til tabellene Tabellene 67 gjelder plasser i ulike typer av institusjoner under psykisk helsevern og helsevern for psykisk utviklingshemmede. Det er tatt med oppgaver over psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus, men disse er også med i tabellen for de somatiske institusjonene. I tabellene som gjelder institusjoner for psykisk utviklingshemmede er tatt med plasser på daghjem, men ikke dagplasser ved internatinstitusjoner. I tabellene over personale ved de ulike typer helseinstitusjoner gjelder tallene for de ansatte ved utgangen av året. For hver personellgruppe er det gitt tall for heltidsansatte og deltidsansatte. For noen av gruppene må en regne med at personer som har to deltidsjobber kan være med i statistikken to steder.. DRIFTSUTGIFTER OG INNTEKTER VED SYKEHUS OG SYKEHJEM (TABELLENE 4).. Grunnlag for statistikken Regnskapstallene i tabellene 5 er basert på de årsregnskaper helseinstitusjonene har sendt Helsedirektoratet med gjenpart til Byrået. Fra 980 er regnskapenetilpasset det nye systemet for rammefinansiering av helseinstitusjoner. Dette har medført at tallene for enkelte poster ikke er helt sammenliknbare med tallene for tidligere år. Som statlige institusjoner er regnet både statseide institusjoner og institusjoner med statsstøtte (jfr. trygdebudsjettet og trygdekontorenes kontoplan). Igruppen regionsykehus er, som tidligere, tatt med Rikshospitalet, Oslo, Ullevål sykehus, Oslo, Haukeland sykehus, Bergen, Regionsykehuset i Trondheim og Sentralsykehuset i Troms. I regnskapstallene for Regionsykehuset i Trondheim er det tatt med driftsutgifter og inntekter for to lokalsykehus og ett spesialsykehus som er regnet som særskilte institusjoner i sykehusstatistikken... De enkelte regnskapsposter Lønn omfatter alle brutto lønnsutgifter som vedrører driften av institusjonene, unntatt lønn til eget vedlikeholdspersonale som føres under vedlikehold. Utstyromfatter anskaffelser av mer varig verdi, mens det som etter vanlig språkbruk kalles forbruksvarer, føres under andre driftsutgifter. Vedlikehold av bygninger og anlegg omfatter utgifter til ordinære vedlikeholdsarbeider og Andre driftsutgifter omfatter vanlige driftsutgifter som ikke kan henføres til noen av de kontiene som er nevnt foran, eller til overforinger. OverfOringer omfatter bl.a. betalte renter. Fra 980 skal posten ikke lenger omfatte beregnede renter og avskrivninger.

15 4 Inntekter omfatter bare salgs og leieinntekter (herunder inntekt av poliklinisk virksomhet) og diverse overføringer. Fra 980 er også refusjon fra folketrygden for utgifter til sykelønn og 5. ferieuke og visse tilskott fra staten tatt med under inntekter. Rammetilskott er ikke med. Netto driftsutgifter er lik brutto driftsutgifter minus inntekter.. HJEMMESYKEPLEIEN (TABELLENE 6 9) Statistikken er utarbeidd på grunnlag av oppgaver fra de enkelte kommuner. I alt 7 kommuner hadde ikke innfort hjemmesykepleie. Foruten tall for pleiepersonale i hjemmesykepleien er det tatt med tall for pasienter ved begynnelsen og utgangen av året, og nye pasienter i året. Videre er det tatt med en tabell som viser tallet på besøk og pasienter behandlet. 4. HELSEFORHOLD (TABELLENE 0 ) 4.. Meldepliktige sykdommer Fra. januar 975 ble det etablert et nytt rapporteringssystem for infeksjonssykdommer med sikte på sentral overvåking av den epidemiske situasjon i Norge. Dette systemet avløste det tidligere meldingssystem for epidemiske og andre smittsomme sykdommer. I det nye meldesystemet er Statens Institutt for Folkehelse sentral datainstans. Rapporteringen av sykdommer skjer dels som nominativ melding av enkelttilfeller, dels ved summarisk ukentlig melding. Tabellene over registrerte tilfelle av tuberkuløse sykdommer er fra 974 utarbeidd på grunnlag av data fra Det sentrale tuberkuloseregister. Kreftregisteret ble opprettet. januar 95. Fra denne dato ble det innført meldeplikt for alle diagnostiserte tilfelle av kreft, medregnet alle svulsteri sentralnervesystemet, carcinoma in situ (stadium 0) i livmorhalsen og papillomer i urinveiene. Melding skal sendes Kreftregisteret fra alle sykehus og fra alle patologiske og radiologiske institutter. Tall for nye tilfelle er gitt direkte fra Kreftregisteret (tabell 7). Meldte tilfelle av kreft er registrert etter den internasjonale statistiske klassifikasjon av 955 (7.revisjon). 4.. Helseforhold ellers Oppgavene om folketannrokt er gitt av fylkestannlegene i de fylker der folketannrokt er innført. Oppgaver over skoletannrokt er gitt fra skoletannklinikkene. Opplysninger om apotekenes omsetning er gitt av Helsedirektoratet, mens Norsk Medisinaldepot har gitt oppgaver over omsetningen av farmasøytiske spesialpreparater. 5. SVANGERSKAPSAVBRUDD, FØDSLER OG PERINATAL DØDELIGHET (TABELLENE 5) Statistikken over svangerskapsavbrudd ble i årene for 976 utarbeidd på grunnlag av summariske oppgaver fra Helsedirektoratet. Etter at den nye lov om svangerskapsavbrudd trådte i kraft. januar 976, blir det sendt anonymiserte enkeltmeldinger til Statistisk Sentralbyå, og disse meldinger danner nå grunnlag for statistikken. Loven ble endret fra. januar 979 slik at kvinnen selv kan begjære svangerskapsavbrudd innen utgangen av. svangerskapsuke. Skal svangerskapet avbrytes på et seinere tidspunkt, ma begjæringen avgjores inemnd. Mens det tidligere bare ble gitt tabeller over søknader om og innvilgede svangerskapsavbrudd, gjelder de fleste av årets tabeller utførte svangerskapsavbrudd. Opplysningene om barn født i institusjon, om fødte etter fødselsvekt og fosteralder og om komplikasjoner mv., er hentet fra det medisinske fødselsregisteret. Registeret er lagt til Institutt for Hygiene og Sosialmedisin ved Universitetet i Bergen, som har et nært samarbeid med Statistisk Sentralbyrå.

16 5 Den melding registreringen bygger ph, har erstattet den tidligere melding fra jordnødre/leger om levendefødte og dødfødte fostre, men fylles ut av leger/jordmodre i tillegg til den sivile fødselsmelding. Skjemaet "Medisinsk registrering av fødsel" skal fylles ut for hver fødsel som finner sted etter utgangen av 6. svangerskapsuke. Alle barn som blir født med liv skal meldes også til folkeregisteret og det sivile fødselsregister, uansett svangerskapets lengde. Fostre født uten liv før 8 ukers svangerskap meldes ikke til det sivile register og er ikke tatt med i de offisielle beregninger over dødfødselshyppigheten, perinatal dødelighet og spebarnsdødeligheten. Den medisinske fødselsmelding danner grunnlag for utarbeiding av statistikken over årsakene til de perinatale dødsfall, dvs. dødfødte + levendefødte som dør innen uke etter fødselen. Både av kontrollhensyn og for overforing av data blir medisinske og sivile meldinger sammenholdt med hverandre, dels manuelt og dels maskinelt. 6. DØDELIGHET OG DODSÅRSAKER (TABELLENE 5 8) 6.. Grunnlag for statistikken Den offisielle dødsårsaksstatistikk omfatter alle inntrufne dødsfall blant personer som på dødsdagen var bosatt i Norge (dvs. var registrert i landets folkeregistre). Tabellene i denne publikasjonen over dødsfall og dødeligheten av de viktigste årsakergir et sammendrag av den detaljerte statistikk over dødsårsakene, offentliggjort i publikasjonen Dødsårsaker. Det er der gjort nærmere rede for statistikkens omfang, innsamling av primærmateriale, innhenting av tilleggsopplysninger mv. Opplysningene om dødsårsaken er for 980 gitt av lege for 99,8 prosent av alle dødsfall. Spørsmålene på dødsmeldingen er redigert i samsvar med den internasjonale dødsmelding, fastsatt av Verdens Helseorganisasjon. Registreringen bygger så vidt mulig på opplysninger fra den behandlende lege. I alle tilfelle der det er nødvendig for en korrekt klassifikasjon av dødsfallet, blir det innhentet tilleggsopplysninger. Det gjelder således alle dødsfall av svulster, som blir sammenholdt med Kreftregisterets oppgaver, og det gjelder opplysninger om resultater av postmortem undersøkelser. Dødsfall som skyldes ulykker/skader, selvmord og drap klassifiseres primært etter skadens ytre omstendigheter. Dødsfall av "ukjent årsak" og "plutselig død" regnes med blant dødsfall av sykdommer. Diagnosegrunnlaget i 980 for alle dødsfall går fram av følgende oppstilling:. Obduksjon 4,0 prosent. Legebehandling eller undersøkelse under siste sykdom (med eller uten syning etter døden) 76,. Syning etter døden og opplysning om tidligere legebehandling eller undersøkelse for den tilstand som ble registrert som dødsårsak,8 4. Syning etter døden, uten opplysning om tidligere legebehandling eller undersøkelse 6, Dødsfall meldt bare fra folkeregistrene registreres under ukjent dødsårsak, og er regnet med i gruppe 4 foran. Detaljert statistikk over veitrafikkulykker blir offentliggjort i publikasjonen Veitrafikkulykker. Tallene for dødsfall ved veitrafikkulykker i helsestatistikken er noe høyere enn samferdselsstatistikkens tali. Helsestatistikken tar med dødsulykker i utlandet når den omkomne var fast bosatt i Norge. Den tar også med alle dødsfall som inntreffer i løpet av ett år etter at ulykken fant sted, mens grensen er 6n måned i samferdselsstatistikken. Alle dødsfall ved transport med traktor eller bulldoser er tatt med i helsestatistikken under veitrafikkulykker, da legeerklæringen ikke gir nøyaktig opplysning om ulykken skjedde på eller utenfor offentlig vei. Dødsårsakene er gruppert etter tre spesifikasjonsnivåer, fastlagt av Verdens Helseorganisasjon: Den internasjonale detaljerte liste, den internasjonale forkortede Aliste (50 årsaker) og den internasjonale forkortede Bliste (50 årsaker). I alle tabeller som viser alder, er denne regnet ut i fylte år på hendingstidspunktet.

17 6 6.. Den statistiske klassifikasjon DOdsårsakene er kodet ette r. den detaljerte statistiske liste i "Standard for gruppering av sykdommerskaderdødsårsaker" (Statistisk Sentralbyrås HåndbOker nr. 4). Standarden er en norsk/ latinsk utgave av den internasjonale statistiske klassifikasjon av 965 (8. revisjon). Den folger helt den internasjonale detaljerte listes forste sifre, men er tilpasset norske forhold med enkelte forkortelser eller utvidelser på 4. siffer. Det er gjort rede for disse avvik på sidene 8 i. utgave av standarden. Avvikene er i det vesentlige foretatt for å bevare kontinuiteten i våre statistiske dodelighetsdata. Kodingen folger de registreringsprinsipper som er fastlagt av Verdens Helseorganisasjon. For klassifisering av underliggende dodsårsak gjelder de samme kodingsprinsipper som i 7. revisjon: Når det er oppgitt at to eller flere sykelige tilstander har bidratt til doden, skal den sykdom eller skade som etter legens mening startet rekken av de sykelige tilstander som direkte ledet til døden, registreres som dødsårsak i statistikken (den underliggende årsak). I slike tilfelle blir inntil tre komplikasjoner eller medvirkende årsaker kodet og tabulert. De internasjonale regler for inklusjon, eksklusjon eller kombinasjon av en rekke årsaker og tilstander er i det alt vesentlige opprettholdt også i 8. revisjon. Norge avviker fra disse regler på folgende punkter: Nr. 50 Diabetes mellitus, oppgitt som underliggende årsak til hjertinfarkt eller annen arteriosklerotisk hjerte og karsykdom, kodes prinsipielt til hjerte og karsykdommen, med sukkersyke som medvirkende årsak. Nr. 7.0 Xanthomatosis, oppgitt som underliggende årsak til hjerteinfarkt eller annen tilstand i nr. 40, kodes til 40, med xanthomatose som medvirkende årsak. Nr. 400 Hypertensio maligna kodes bare til dette nummer når tilstanden er "so described". Karlesjoner i sentralnervesystemet, hjerte og karsykdommer og nyresykdommer med samtidig opplysning om hypertensjon kodes på ensartet måte uansett om hypertensjonen er oppgitt som malign, benign eller uspesifisert. Nr. 400, 40 Hypertensjon kodes ikke som 4. siffer ved samtidig oppgitt ischemisk hjertesykdom (40 44) eller karlesjoner i sentralnervesystemet (40 48). Hypertensjon kodes da som medvirkende årsak. Nr. 47 Symptomatisk hjertesykdom og Nr. 49 Ubestemt angitt hjertesykdom med samtidig oppgitt arteriosklerose (440) kodes til hjertesykdommen, med markering av artiosklerosen i et 5. siffer. Når Nr. 47 Generell ischemisk karsykdom i sentralnervesystemet eller Nr. 48 Andre eller ubestemte karlesjoner i sentralnervesystemet er oppgitt som underliggende årsak til en akutt, ubestemt karlesjon (46), kodes den aktuelle tilstand som underliggende årsak og tilstanden i nr. 47 eller 48 som medvirkende årsak. Nr. 490,49 Bronkitt, Nr. 49 Emfysem og Nr. 49 Astma med samtidig opplysning om Bronkiektasi (nr. 58) kodes til bronkiektasi som underliggende årsak, og de andre tilstander som medvirkende årsaker. Nr. 795 Plutselig død, ukjent årsak. Når Plutselig død Mors subita er oppgitt som eneste årsak under I, og sukkersyke, inveterert, inaktiv tuberkulose, operert cancer uten påviste metastaser eller senfølger etter en skade, f.eks. benbrudd av eldre dato, er fort under II, trekkes tilstanden i II ikke opp, men Mors subita kodes som underliggende årsak og den kroniske tilstand som medvirkende årsak. Dette gjelder ikke for tidligere hjerteinfarkt. Da kodes 4. som underliggende dødsårsak. I de tabeller der det er gitt tidsserier, har en regnet om de tidligere dodelighetstall, slik at alle år og perioder i tidsrommet er så vidt mulig i samsvar med 8. revisjon av den internasjonale klassifikasjon.

18 7 7. NOEN HOVEDRESULTATER 7.. Helsepersonell IfOlge det sentrale helsepersonellregisteret var det pr. januar 979 i alt 8 45 personer med medisinsk embetseksamen. Av disse var 7 8 yrkesaktive, og av disse igjen var 846 godkjente spesialister. Tallet på personer med odontologisk embetseksamen var pr. mars 979. Ved utgangen av 980 var det i alt vel yrkesaktive godkjente sykepleiere, av disse nær 000 ved institusjon. Tallet på godkjente hjelpepleiere var i alt nær 5 COO. 7.. Helseinstitusjoner Alminnelige sykehus, sykestuer og fodehjem hadde til sammen plasser, sykehus og sykehjem for spesielle sykdommer mv. hadde vel 000 plasser, og de somatiske sykehjem og godkjente sykehjemsavdelinger hadde plasser. Mens tallet på sykehjemsplasser Okte med om lag 00 fra 979 til 980, viste sengetallet på sykehus noe nedgang. Tallet på innlegginger i somatiske institusjoner var i 980 i alt vel 66 00, og beregnet gjennomsnittlig daglig belegg var om lag En oversikt over tallet på sykesenger i somatiske institusjoner i forhold til folkemengden viser at det gjennomsnittlig for hele landet var sykesenger pr innbyggere. pa de alminnelige sykehus var det 48 sykesenger pr innbyggere. Psykiatriske institusjoner og psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus hadde i alt nær 00 sykeplasser ved utgangen av 980. Av disse var nær i psykiatriske sykehus, 00 i frittstående klinikker og nervesanatorier (medregnet Statens klinikk for narkomane), nærmere 60 i borneog ungdomspsykiatriske klinikker og behandlingshjem, vel i psykiatriske sykehjem og om lag 800 ved psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus. I lopet av 980 var det i alt vel 0 00 innlegginger (medregnet overforinger) i psykiatriske institusjoner, av disse vel 0 00 i psykiatriske sykehus. Gjennomsnittlig daglig belegg på de psykiatriske institusjonene var nærmere Ved utgangen av 980 hadde de psykiatriske institusjonene et belegg på vel 0 500, og i avdelinger for psykiatri på alminnelige sykehus var det 480 pasienter. I privatpleie var det i alt 700 pasienter ved utgangen av 980. I internatinstitusjoner under helsevern for psykisk utviklingshemmede var det i alt plasser ved utgangenav980, av disse nær 700 i sentralinstitusjoner. DaghjemMene hadde vel 000 plasser, og i tillegg kom om lag 770 dagplasser i internatinstitusjonene. Ved utgangen av 980 var i alt 840 psykisk utviklingshemmede i pleie i egen eller annen privat familie. I alt i internatinstitusjoner og daginstitusjoner (medregnet dagplasser) var det vel klienter ved utgangen av Hjemmesykepleien Etter de oppgavene som kom inn over hjemmesykepleievirksomheten i 980 hadde 447 kommuner slik virksomhet. Ved utgangen av 980 var det i disse kommunene i alt 640 sykepleiere og hjelpepleiere i heltidsarbeid i hjemmesykepleien. Like mange hadde fast deltidsarbeid eller hadde enkeltoppdrag. Oppgavene over pasienter og besk er ikke fullstendige for alle kommuner. For i alt 8 kommuner mangler 4 eller flere opplysninger. I alt viser oppgavene over pasienter i hjemmesykepleien at det i løpet av 980 ble skrevet inn vel nye pasienter. Av disse var 7 prosent i alderen 67 år og over, 5 prosent var mellom 6 og 67 år, og prosent var under 6 år. Ved utgangen av 980 var pasienter i hjemmesykepleien. I gjennomsnitt for de kommunene som hadde gitt slike oppgaver, utgjorde pasientene 86 pr innbyggere. Andelen pasienter sett i forhold til folkemengden var lavest i Oslo med 5, og deretter kom Akershus med 66 pr innbyggere, mens MOre og Romsdal lå høyest med 7 og deretter Nordland med 5. For de andre fylkene varierte andelen fra 68 til.

19 8 Vel 80 prosent av pasientene i hjemmesykepleien var i alderen 67 år og over. Blant pasientene i denne gruppen utgjorde kvinnene 68 prosent. For 5 kommuner manglet pasienttall ved utgangen av året. I 980 ble det foretatt i alt vel millioner besøk. Av disse gjaldt nær 89 prosent pleie, mens vel prosent bare gjaldt tilsyn. For kommuner der det foreligger opplysninger bade om besøk og behandlede pasienter, var det gjennomsnittlig 40 besøk pr. behandlet pasient i løpet av året. Lavest la Sogn og Fjordane og Finnmark med 5. Flest besøk pr. behandlet pasient hadde Rogaland med 5. For de andre fylkene varierte tallet på besøk pr. behandlet pasient fra 9 til Meldte tilfelle av infeksjonssykdommer Oppgaver sendt inn til Statens Institutt for Folkehelsen viser at det i 980 ble meldt tilfelle av influensaliknendesykdom. Av veneriske sykdommer ble det meldt tilfelle av gonor6, og det var en nedgang på 770 fra 979. Tallet på meldte tilfelle av hepatitt steg fra 46 i 979 til 558 i 980. Hepatitt B, som omfatter narkomanhepatitt, viste stigning fra 84 til og utgjør den største gruppen hepatitt. Meldinger til det sentrale tuberkuloseregisteret viser at det i 980 ble registrert 7 nye tilfelle av smitteførende tuberkulose, en nedgang på 6 fra 979. De fleste tilfellene gjelder tuberkulose i åndedrettsorganene, og av disse igjen inntraff de fleste blant personer i alder 55 år og over Meldte tilfelle av kreft Ifølge meldinger til Kreftregisteret ble det registrert nær nye tilfelle av kreft i 980, vel blant menn og vel 7 00 blant kvinner. Sammenliknet med foregående år var det en økning i tallet på nye tilfelle på vel 000. For menn blir det registrert flest tilfelle av kreft i fordoyelsesorganene, mens det for kvinner er flest tilfelle av kreft i brystkjertelen Svangerskapsavbrudd I 980 ble det framsatt 4 68 begjæringer om svangerskapsavbrudd. Tallet på utførte aborter var 5. Av de utførte svangerskapsavbrudd var 09 selvbestemt (begjæringen fremmet Ur utgangen av. svangerskapsuke), mens 4 var innvilget etter behandling i nemnd (9 i primærnemnd og i klagenemnd). Etter lov av 6. juni 978, som gjaldt fra 979, kan kvinnen selv ta den endelige avgjørelse om svangerskapsavbrudd, såfremt inngrepet kan skje innen utgangen av. svangerskapsuke. Tallet på utførte svangerskapsavbrudd gikk ned med 6 prosent fra 979 til 980. Regnet i forhold til kvinner i alderen 5 49 år var tallene 5,8 i 979 og 4,6 i 980, regnet pr Om lag 50 prosent av svangerskapsavbruddene i 980 gjaldt kvinner under 5 år. Blant kvinner som det var gitt ekteskapelig status for, var 49 prosent ugifte, 44 prosent var gifte eller samboende og 7 prosent var før gifte Dødsfall og dødelighet Tallet på dødsfall i 980 var i alt 4 40, 9 lavere enn i 979. Dødsfallene fordelte seg med 606 blant menn og 8 74 blant kvinner. Sammenliknet med 979 var det en nedgang i dødstallet på 49 for menn og 4 for kvinner. Den totale dødeligheten var 0, pr. 000 innbyggere i 980, mot 0, i 979. Dødeligheten for menn i 980 var, pr. 000, den samme som i 979. For kvinner var den 9, pr. 000, litt lavere enn i 979. Dødeligheten i de enkelte aldersgrupper viste at det var nedgang for menn under 5 år, i aldersgruppene 5 64 år og for dem over 70 år, mens det var stigning for aldergruppene 5 4 år og år. For kvinner var det nedgang for aldersgruppene under 5 år, 0 4 år, år og for dem over 75 år, mens det var stigning for aldersgruppene 5 9 år, 5 9 år og år. Tallene for de alleryngsteviser at det var 4 dødsfall blant barn i første leveår. Sett i forhold til tallet på levendefødte i 980 var spedbarnsdødeligheten 8, pr. 000, noe lavere enn i 979, da den var 8,8.

20 9 Den perinatale dødelighet, som er dødfødte + døde i forste leveuke sett i forhold til alle fødte, var,0 pr. 000 i 980 mot,6 i 979. Nedgangen i spedbarnsdødeligheten fra 979 til 980 gjaldt særlig første leveuke. Dødeligheten i 980 var hoyere for gutter enn for piker på alle alderstrinn. For hele første leveår under ett lå dødeligheten for gutter nær prosent høyere enn for piker. Overdødeligheten for gutter var imidlertid lavere enn i 979, da den var 7 prosent. Vel 6 prosent av alle dødsfall i første leveår skjedde i den neonatale periode, dvs. i de fire første leveuker Dødsårsakene En oppdeling av dødsfallene etter årsaker viser at menn og 7 80 kvinner dode av sykdom, mens 740 menn og 9 kvinner døde som følge av ulykke/skade, selvmord eller drap. Sammenliknet med 979 var det en nedgang i tallet på dødsfall av sykdom blant menn med 05 og blant kvinner med 75. Tallet på voldsomme dødsfall var gått opp med 56 blant menn og blant kvinner. Det var ingen endringer i dødsårsaksbildet totalt sett. Nærmere 80 prosent av dødsfallene skyldtes sykdom i de tre hovedgrupper: hjerte og karsykdommer (49 prosent), ondartede svulster ( prosent) og sykdommer i åndedrettsorganene (9 prosent). Dødsfall som skyldtes ulykker/skader utgjorde 5 prosent av alle dødsfall i 980, og 4 prosent ble registrert under alderdomssvakhet, plutselig død eller annen ubestemt eller ukjent årsak. Dødeligheten regnet pr innbyggere var 946 av sykdom og 65 ved voldsom død. Sammenliknet med 979 var det nedgang i dødeligheten av sykdom, mens dødeligheten ved voldsomme dødsfall viste stigning. Dødeligheten blant menn var høyere enn blant kvinner i alle aldersgrupper. aldersgruppene mellom 5 og 70 år var den over dobbelt så høy som for kvinner. Blant befolkningen under 40 år var dødeligheten av sykdommer lav både for menn og kvinner i 980. Mennenes overdødelighet i aldersgruppene under 40 år skyldtes vesentlig ulykkesdødsfallene. Blant gutter i alderen 4 år var ulykker årsak til over halvparten av alle dødsfall, og blant menn i alderen 5 9 år utgjorde dødsulykkene nærmere 60 prosent av alle dødsfall. Nær 40 prosent av disse dødsulykkene skyldtes ulykker med motorkjøretøy. Etter 40årsalderen er hjerte og karsykdommer den viktigste gruppe av dødsårsaker blant menn og den vesentligste årsak til mennenes overdødelighet. I 980 var dodeligheten av hjertesykdom blant menn mellom 50 og 70 år høyere enn den totale dødelighet blant kvinner i de samme aldrer. Ondartede svulster var årsak til nær halvparten av alle dødsfall blant kvinner mellom 0 og 50 år, og forst etter 60årsalderen ble hjerte og karsykdommer registrert som viktigste dødsårsaksgruppe blant kvinner. alt 0 59 personer, menn og 9 00 kvinner, døde av hjerte og karsykdommer i 980. Dødeligheten regnet pr innbyggere var 54 for menn og 45 for kvinner, som er litt lavere enn i 979, da tilsvarende tall var 547 for menn og 455 for kvinner. Dødsfall av medfødte hjertesykdommer (94 i 980) er registrert under Medfødte misdannelser. Hjertelammelse og plutselig død ( dødsfall i 980) er registrert i gruppen Symptomer og ubestemte tilstander. Dødsfall av hjerte og karsykdommer utgjorde nesten halvparten (49,0 prosent) av alle dødsfall i 980. I de yngre aldersklasser inntraff langt flere slike dødsfall blant menn enn blant kvinner. Fordelingen på diagnosegrupper viser at nær 5 prosent av dødsfall av hjerte og kqrsykdommer skyldtes isehemisk hjertesykdom (hjerteinfarkt, koronarsykdom og annen arteriosklerotisk hjertesykdom), 6 prosent skyldtes karlesjoner i sentralnervesystemet (apopleksi, hjerneblodning, emboli, trombose), mens prosent ble registrert under andre hjerte og karsykdommer. Den relative andel dødsfall av ischemisk hjertesykdom er markert hoyere blant menn enn blant kvinner, og mennenes overdødelighet er betydelig i alle aldersgrupper. Når det gjelder karlesjoner i sentralnervesystemet, var forskjellen i dødeligheten for de to kjønn mindre utpreget. Sammenliknet med 979 viste dodelighetstallenenedgang b5de for mennogkvinner. I 980 dode 8 67 personer av ondartede svulster, 4 67 menn og 955 kvinner. Det ble registrert 8 dødsfall av godartede svulster og 69 dødsfall av uspesifiserte svulster. Dødeligheten av ondartede svulster regnet pr innbyggere var i 980, mot i 979. Det var litt stigning i dødeligheten for kvinner, mens det var nedgang for menn.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK 1982 HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Helseforhold

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK 1984 HEALTH STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK 1983 HEALTH STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE Helseforhold ANDRE EMNEORD Dødelighet

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 STATISTISKE ANALYSER 52 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 FOETAL AND INFANT MORTALITY 1971-1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2064-5 ISSN 0333-0621

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

H ELSESTATI STI KK HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 707 ISBN 82-537-0468-2 OSLO 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅ

H ELSESTATI STI KK HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 707 ISBN 82-537-0468-2 OSLO 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 707 H ELSESTATI STI KK 973 HEALTH STATISTICS 973 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975 ISBN 85370468 FORORD Helsestatistikk 973 inneholder

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1986 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1986 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK 1986 HEALTH STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972 STATISTISKE ANALYSER NR. 15 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972 FETAL AND INFANT MORTALITY 1969-1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 234 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 234 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 4 HELSESTATISTIKK 966 HEALTH STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden og medicinalforholdene

Detaljer

DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER

DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER STATISTISKE ANALYSER NR. 9 DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER 1951-1970 MORTALITY TREND AND MORTALITY PATTERN 1951-1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 342 HELSEINSTITUSJONER HEALTH INSTITUTIONS 1981 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 342 HELSEINSTITUSJONER HEALTH INSTITUTIONS 1981 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 342 HELSEINSTITUSJONER 1981 HEALTH INSTITUTIONS 1981 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1858-6 ISSN 0333-3701 FORORD Publikasjonen Helseinstitusjoner

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B966 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1989 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B966 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1989 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B966 HELSESTATISTIKK 1989 HEALTH STATISTICS 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3058-6 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

HELSEINSTITUSJONER 1980

HELSEINSTITUSJONER 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 272 HELSEINSTITUSJONER 1980 HEALTH INSTITUTIONS 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1743-1 FORORD Publikasjonen Helseinstitusjoner erstatter

Detaljer

DØDELIGHETSFORHOLD I FYLKENE

DØDELIGHETSFORHOLD I FYLKENE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 298 DØDELIGHETSFORHOLD I FYLKENE 964-967 MORTALITY RATES IN COUNTIES 964-967 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 969 . FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

HELSESTATISTIKK 1990

HELSESTATISTIKK 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 25 HELSESTATISTIKK 1990 HEALTH STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 1992 ISBN 8253736363 ISSN 03327906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste EMNEORD

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 411 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1971

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 411 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 4 ^ HELSESTATISTIKK 969 HEALTH STATISTICS 969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 FORORD Helsestatistikk 969 inneholder oversiktstabeller

Detaljer

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 86-955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 856-955 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 0 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 856-955 TREND OF MORTALITY AND

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 74 HELSESTATISTIKK 1991 HEALTH

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1987 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1987 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 8 3 2 HELSESTATISTIKK 1987 HEALTH STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2772-0 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

HELSESTATIST KK NORGE'S OFFISIELLE STATISTIKK A 554 HEALTH STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1973

HELSESTATIST KK NORGE'S OFFISIELLE STATISTIKK A 554 HEALTH STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1973 NORGE'S OFFISIELLE STATISTIKK A 55 HELSESTATIST KK 97 HEALTH STATISTICS 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 ISBN 8570558 FORORD Helsestatistikk 97 inneholder oversiktstabeller

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

EN VURDERING AV DØDSÅRSAKSSTATISTIKKEN

EN VURDERING AV DØDSÅRSAKSSTATISTIKKEN RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 80/13 EN VURDERING AV DØDSÅRSAKSSTATISTIKKEN FEIL PA DØDSMELDINGENE EVALUATION OF THE CAUSE-OF-DEATH-STATISTICS AV/BY EYSTEIN GLATTRE OG ELLEN BLIX OSLO 1980 ISBN 82-537-1136-0

Detaljer

Helsestatistikk 1992-1998

Helsestatistikk 1992-1998 C 611 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Helsestatistikk 1992-1998 Health Statistics 1992-1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Dødsårsaker 1995. Causes of Death 1995. C 490 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Dødsårsaker 1995. Causes of Death 1995. C 490 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 490 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 995 Causes of Death 995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Osloongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Dødsårsaker 1997. Causes of Death 1997. C 639 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Dødsårsaker 1997. Causes of Death 1997. C 639 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 639 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 1997 Causes of Death 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Dødsårsaker 1991-2000. Causes of Death 1991-2000. D 189 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Dødsårsaker 1991-2000. Causes of Death 1991-2000. D 189 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 189 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 1991-2000 Causes of Death 1991-2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

PASIENTTELLING NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 484 CENSUS OF IN-PATIENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 ISBN

PASIENTTELLING NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 484 CENSUS OF IN-PATIENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 484 PASIENTTELLING 970 CENSUS OF INPATIENTS 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 972 ISBN 82 537 048 9 FORORD Pasienttellingen 970 ble

Detaljer

Dødsårsaker 1989-1998. Causes of Death 1989-1998. C 679 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Dødsårsaker 1989-1998. Causes of Death 1989-1998. C 679 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 679 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 1989-1998 Causes of Death 1989-1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I

Detaljer

Ulykker, drap og selvmord i 150 år

Ulykker, drap og selvmord i 150 år Voldsomme dødsfall 185 24 Historisk helsestatistikk Anne Gro Pedersen Ulykker, drap og selvmord i 15 år Fram til den annen verdenskrig var det drukningsulykker som dominerte blant de voldsomme dødsfallene.

Detaljer

HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS ISBN NQRGES OFFISIELLE STATISTIKK A493 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS ISBN NQRGES OFFISIELLE STATISTIKK A493 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NQRGES OFFISIELLE STATISTIKK A49 HELSESTATISTIKK 970 HEALTH STATISTICS 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 ISBN 8 57 060 8 FORORD Helsestatistikk 970 inneholder oversiktstabeller

Detaljer

HELSESTATISTIKK OVERSIKT OG SAMMENDRAGSTABELLER 1961-1965 HEALTH STATISTICS 1961-1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

HELSESTATISTIKK OVERSIKT OG SAMMENDRAGSTABELLER 1961-1965 HEALTH STATISTICS 1961-1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 219 HELSESTATISTIKK 1965 OVERSIKT OG SAMMENDRAGSTABELLER 1961-1965 HEALTH STATISTICS 1965 Survey and Summary Tables 1961-1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer Europeisk kortliste for dødsårsaker (COD-SL-2012) Omkodingen fra ICD-8/-9/-10 følger Eurostats liste. Omkodingen fra ICD-6/-7 er utarbeidet internt ved FHI. KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD-10

Detaljer

Dødsårsaker 1996. Causes of Death 1996 C 591. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Dødsårsaker 1996. Causes of Death 1996 C 591. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger C 59 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 996 Causes of Death 996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo ongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

REGIONAL DØDELIGHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 672 REGIONAL MORTALITY STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 ISBN

REGIONAL DØDELIGHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 672 REGIONAL MORTALITY STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 672 REGIONAL DØDELIGHET 1969-1972 REGIONAL MORTALITY 1969-1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN 82-537.0419-4 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 334 REGIONAL DØDELIGHET REGIONAL MORTALITY ISBN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 334 REGIONAL DØDELIGHET REGIONAL MORTALITY ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 334 REGIONAL DØDELIGHET 1976-1980 REGIONAL MORTALITY 1 9 7 6 1 9 3 0 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1845-4 FORORD Denne publikasjonen inneholder

Detaljer

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 TRYGDESTATSTIKK UFØRE 987 NATIONAL INSURANCE DISABLED 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 990 ISBN 8253729685 ISSN 08004064 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

HELSEPERSONELL STATISTIKK 1981

HELSEPERSONELL STATISTIKK 1981 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B HELSEPERSONELL STATISTIKK STATISTICS ON HEALTH PERSONNEL STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER ISBN FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram annen

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

HELSEPERSONELL STATISTIKK

HELSEPERSONELL STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 502 HELSEPERSONELL STATISTIKK 1983 STATISTICS ON HEALTH PERSONNEL 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-21 24-2 ISSN 0800-403 X EMNEGRUPPE Helseforhold

Detaljer

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 573 FOLKEMENGDENS BEVEGELSE 1984 VITAL STATISTICS AND MIGRATION STATISTICS 1 984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2269-9 ISSN 0377-8797 EMNEGRUPPE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 Materiale og metode... 5 Resultater... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 Materiale og metode... 5 Resultater... 7 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...4 2 Materiale og metode...5 2.1 Datagrunnlaget...5 2.2 Definisjoner...6 2.3 Statistiske analyser...6 3 Resultater...7 3.1 Utførte svangerskapsavbrudd...7 3.2 Svangerskapsavbrudd

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Helsestatistikk

Helsestatistikk C 705 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Helsestatistikk 1992-2000 Health Statistics 1992-2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

HELSESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 180 HEALTH STATISTICS 111. ÅRGANG. 111th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965

HELSESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 180 HEALTH STATISTICS 111. ÅRGANG. 111th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 80 HELSESTATISTIKK 96. ÅRGANG HEALTH STATISTICS 96 th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 96 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 14/2004 DESEMBER 2004 Rapport fra Helsetilsynet 14/2004 Flere ungdom og voksne

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret , muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Nasjonalt nettverk for forskning i helseforetakene, Nettverksmøte forskning i helseforetak 1 2. s formål Formålet med er å bidra til bedre

Detaljer

Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister

Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister Inger Johanne Bakken 1, Christian Lycke Ellingsen 1, Anne Gro Pedersen 1, Lilian Leistad 2, Jonas Minet Kinge 1, Marta Ebbing 1,

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: Til salgs hos: Akademika avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 81 HELSEINSTITUSJONER 1991

Detaljer

1-3. (Dødsårsaksregisterets formål) overvåke dødsårsaker og belyse endringer i dødsårsaker over tid

1-3. (Dødsårsaksregisterets formål) overvåke dødsårsaker og belyse endringer i dødsårsaker over tid Om dødsårsaksregisteret og koding av underliggende dødsårsak. Pieter Bruegel d.e. The Triumph of Death c. 1562 Oil on panel Museo del Prado, Madrid London 1665 1-3. (Dødsårsaksregisterets formål) overvåke

Detaljer

HELSESTATISTIKK 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 112th Issue

HELSESTATISTIKK 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 112th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 HELSESTATISTIKK 1964 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS 1964 112th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1966 0 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Registrering av barnehoftesykdommene Nasjonalt Barnehofteregister

Registrering av barnehoftesykdommene Nasjonalt Barnehofteregister 1 Registrering av barnehoftesykdommene Nasjonalt Barnehofteregister Ola Wiig, Overlege PhD, Ortopedisk avdeling, Seksjon for barneortopedi og deformitetskirurgi, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Fellesregistre - Kreftregisteret. Jan F Nygård Kreftregisteret

Fellesregistre - Kreftregisteret. Jan F Nygård Kreftregisteret Fellesregistre - Kreftregisteret Jan F Nygård Kreftregisteret Kreftregisteret > Opprettet i 1951 > Samle inn opplysninger om all kreft i Norge (Kreftregisterforskiften); > Formål: Etablere viten og spre

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 963 Nr. 96 Økonomisk utsyn over et 962 Economic survey 97 Folkemengdens bevegelse 960 Vital statistics and

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Kvinner lever lenger, men er sykere

Kvinner lever lenger, men er sykere Inger Cappelen og Hanna Hånes Kvinner lever lenger, men er sykere Michael 26; 3:Suppl 3: 26 31. De siste 1 årene har levealderen økt betydelig både for menn og kvinner. Fra 19 til 2 økte forventet levealder

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) fremlegger erklæring ( Erklæringen ) vedrørende fastsettelse av lønn og

Detaljer

Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner

Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner Elisabeth Nørgaard Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner Om lag halvparten av de offentlige utgiftene til helseformål går til spesialisthelsetjenestene. Dette betyr at i 2000 ble det brukt over 42

Detaljer

Pasientstatistikk 1992

Pasientstatistikk 1992 C 116 Norges offisielle statistikk Pasientstatistikk 1992 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Symbol Tall kan ikke forekomme Category

Detaljer

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY Norwegian Cancer Society in brief - The only national cancer society in Norway - Around 180 employees (different

Detaljer

Medisinsk support og bedõmning på distans Lindholmen 25 oktober 2017 Tove Grøneng & Gerd Magna Wold.

Medisinsk support og bedõmning på distans Lindholmen 25 oktober 2017 Tove Grøneng & Gerd Magna Wold. Medisinsk support og bedõmning på distans Lindholmen 25 oktober 2017 Tove Grøneng & Gerd Magna Wold http://www.advancedmedicalsupport.com Senior start-up Etablert 2015, kun 5 personer ansatt 150 års erfaring

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer