HELSEPERSONELL STATISTIKK 1981

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSEPERSONELL STATISTIKK 1981"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B HELSEPERSONELL STATISTIKK STATISTICS ON HEALTH PERSONNEL STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER ISBN

3 FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram annen årgang av statistikk over helsepersonell utarbeidd på grunnlag av Helsedirektoratets personellregister. Statistikken gir oppgayer pr. 0. februar over tallet på personer etter personellkategori, kjønn, alder, yrkesaktivitet og næringsgruppe mv. Statistikken for omfatter personellkategorien leger, tannleger, sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere. Forrige årgang av helsepersonellstatistikken, som gjaldt for, omfattet de samme personellkategoriene med unntak av vernepleiere. Helsepersonellstatistikken blir publisert hvert annet år. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,. oktober Arne Oien GP Skoe LettenstrOm

4 PREFACE This publication is the second one presenting statistics on health personnel based on data from a health personnel register in the Directorate of Health. The statistics give information per 0 February on the number of persons by personnel category, sex, age, economic activity, activity group, etc. The statistics for include physicians, dentists, qualified nurses, special care nurses and auxiliary nurses. The previous publication which apply to, included the same categories except special care nurses. The Statistics on Health Personnel is published every second year. Central Bureau of Statistics, Oslo, October Arne Oien Gerd Skoe LettenstrOm

5 INNHOLD Side Tabellregister Tekstdel. Formal. Opplegg og gjennomføring.. Grunnlaget for statistikken.. Omfang.. Datainnsamling.. Tellingstidspunkt. Feilkilder og usikkerhet ved resultatene.. Feil i utsendingsregisteret.. Frafall.. Mangelfull skjemautfylling. Begrep og kjennemerker. Bruk av tabellene og noen hovedresultater.. Bruk av tabellene.. Noen hovedresultater Tekst på engelsk Tabelldel 0 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden Standarder for norsk statistikk (SNS). januar 0 Standardtegn i tabeller. Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Null 0 Mindre enn 0, av den brukte enhet Brudd i den loddrette serie

6 CONTENTS Index of tables Page Text. Purpose. Survey design.. Statistical basis.. Coverage.. Data collection.. Census date. Errors and reliability of the statistics.. Deficiencies in the primary registration.. Nonresponse.. Defective filling in of the questionnaires. Terms and variables. Use of tables and some main results.. Use of tables.. Some main results Tables 0 Publications Previously issued on the subject Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January Standards for Norwegian Statistics (SNS) 0 Explanation of Symbols in Tables. Category not applicable Nil Data not available 0 Less than 0. of unit employed Break in the homogeneity of a vertical series

7 TABELLREGISTER Side Tabeller for alle personellkategorier. Helsepersonell. Personer i alt og yrkesaktive, etter alder, personellkategori og kjønn.. Helsepersonell. Andel yrkesaktive i grupper for alder, personellkategori og kjønn. Prosent. Yrkesaktivt helsepersonell, etter personellkategori og næringsgruppe. Helsepersonell. Personer i alt og yrkesaktive i ulike personellkategorier. Fylke. Helsepersonell. Personer i alt og yrkesaktive i ulike personellkategorier. Kommune 0 0 Tabeller for leger. Leger i alt, innbyggere pr. lege og nyutdannede kandidater (cand.med.).. Leger i alt og yrkesaktive leger, etter alder og kjønn.. Andel yrkesaktive leger i grupper for alder og kjønn. Prosent.. Yrkesaktive leger i alt, primærleger og godkjente spesialister. Fylke. 0. Innbyggere pr. yrkesaktiv lege, primærlege og godkjent spesialist. Fylke.. Leger etter yrkesaktivitet, kjønn og alder. Antall og prosent. Leger i grupper for yrkesaktivitet og kjønn, etter alder. Prosent. Leger i grupper for alder og yrkesaktivitet, etter kjønn. Prosent. Yrkesaktive leger etter heltids/deltidsstilling og næringsgruppe. Beregnede årsverk etter næringsgruppe. Yrkesaktive leger etter heltids/deltidsstilling, næringsgruppe og yrke. Beregnede arsverk etter næringsgruppe og yrke. Yrkesaktive leger etter alder, næringsgruppe og yrke. Yrkesaktive spesialister, i alt og i de forskjellige spesialiteter, og Almenpraktikere Dnlf, etter alder. Yrkesaktive spesialister, i alt og i de forskjellig spesialiteter, og Almenpraktikere Dnlf, etter næringsgruppe. Leger med hovedstilling i helseinstitusjon, etter yrke og medisinsk fagfelt 0. Leger i alt og yrkesaktive leger, etter alder. Fylke 0. Andel yrkesaktive leger i grupper for alder. Prosent. Fylke. Yrkesaktive leger etter næringsgruppe. Fylke. Yrkesaktive leger etter næringsgruppe og heltids/deltidsstilling. Beregnede årsverk etter næringsgruppe. Fylke.. Leger ansatt i helseinstitusjon, etter næringsgruppe og heltids/deltidsstilling. Beregnede årsverk etter næringsgruppe. Tilknytningsfylke. Yrkesaktive leger etter næringsgruppe og yrke. Fylke. Beregnede årsverk for leger, etter næringsgruppe og yrke. Fylke. Yrkesaktive spesialister, i alt og i de forskjellige spesialiteter, og Almenpraktikere Dnlf. Fylke 0. Yrkesaktive leger etter næringsgruppe. Legedistrikt Tabeller for tannleger. Tannleger etter yrkesaktivitet, kjønn og alder. Antall og prosent 0. Tannleger i grupper for yrkesaktivitet og kjønn, etter alder. Prosent. Tannleger i grupper for alder og yrkesaktivitet, etter kjønn. Prosent. Tannleger i alt og yrkesaktive tannleger, etter alder. Fylke. Andel yrkesaktive tannleger i grupper for alder. Prosent. Fylke 0

8 Tabeller for sykepleiere Side. Sykepleiere etter yrkesaktivitet, kjønn og alder. Antall og prosent. Sykepleiere i grupper for yrkesaktivitet og kjonn, etter alder. Prosent. Sykepleiere i grupper for alder og yrkesaktivitet, etter kjønn. Prosent. Sykepleiere etter yrkesaktivitet, spesialutdanning og alder. Antall og prosent. Sykepleiere i grupper for yrkesaktivitet og spesialutdanning, etter alder. Prosent. Sykepleiere i grupper for alder og yrkesaktivitet, etter spesialutdanning. Prosent 0. Tallet på spesialutdanninger for sykepleiere, etter alder, yrkesaktivitet og utdanningens art. Yrkesaktive sykepleiere, etter heltids/deltidsstilling og næringsgruppe. Beregnede årsverk etter næringsgruppe 0. Yrkesaktive sykepleiere, etter heltids/deltidsstilling, næringsgruppe og yrke. Beregnede årsverk etter næringsgruppe og yrke. Sykepleiere i alt og yrkesaktive sykepleiere, etter alder. Fylke. Andel yrkesaktive sykepleiere i grupper for alder. Prosent. Fylke. Tallet på spesialutdanninger for sykepleiere i alt og for yrkesaktive sykepleiere, etter utdanningens art. Fylke. Yrkesaktive sykepleiere, etter næringsgruppe. Fylke. Yrkesaktive sykepleiere, etter næringsgruppe og heltids/deltidsstilling. Beregnede årsverk etter næringsgruppe. Fylke 00. Sykepleiere ansatt i helseinstitusjon, etter næringsgruppe og heltids/deltidsstilling. Beregnede årsverk etter næringsgruppe. Tilknytningsfylke 0. Yrkesaktive sykepleiere, etter næringsgruppe og yrke. Fylke 0 0. Beregnede årsverk for yrkesaktive sykepleiere, etter næringsgruppe og yrke. Fylke 0 Tabeller for vernepleiere. Vernepleiere etter yrkesaktivitet, kjønn og alder. Antall og prosent. Vernepleiere i grupper for yrkesaktivitet og kjønn, etter alder. Prosent. Vernepleiere i grupper for alder og yrkesaktivitet, etter kjønn. Prosent. Vernepleiere i alt og yrkesaktive vernepleiere, etter alder. Fylke. Andel yrkesaktive vernepleiere i grupper for alder. Prosent. Fylke. Yrkesaktive vernepleiere, etter næringsgruppe og heltids/deltidsstilling. Beregnede årsverk etter næringsgruppe. Fylke Tabeller for hjelpepleiere. Hjelpepleiere etter yrkesaktivitet, kjønn og alder. Antall og prosent. Hjelpepleiere i grupper for yrkesaktivitet og kjønn, etter alder. Prosent. Hjelpepleiere i grupper for alder og yrkesaktivitet, etter kjønn. Prosent 0. Hjelpepleiere etter yrkesaktivitet, lajelpepleierlinje og alder. Antall og prosent 0. Hjelpepleiere i grupper for yrkesaktivitet og hjelpepleierlinje, etter alder. Prosent... Hjelpepleiere i grupper for alder og yrkesaktivitet, etter hjelpepleierlinje. Prosent. Yrkesaktive hjelpepleiere, etter heltids/deltidsstilling og nmringsgruppe. Beregnede årsverk etter næringsgruppe. Hjelpepleiere i alt og yrkesaktive hjelpepleiere, etter alder. Fylke. Andel yrkesaktive hjelpepleiere i grupper for alder. Prosent. Fylke. Hjelpepleiere i alt og yrkesaktive hjelpepleiere, etter hjelpepleierlinje. Fylke. Yrkesaktive hjelpepleiere, etter næringsgruppe. Fylke. Yrkesaktive hjelpepleiere, etter næringsgruppe og heltids/deltidsstilling. Beregnede årsverk etter næringsgruppe. Fylke 0. Hjelpepleiere ansatt i helseinstitusjon, etter næringsgruppe og heltids/deltidsstilling. Beregnede årsverk etter næringsgruppe. Tilknytningsfylke

9 Tables for all_personnel categories INDEX OF TABLES Page. Health personnel. Total and economically active, by age, personnel category and sex. Health personnel. Percentage economically active ingroupsfnragg, personnel category and sex. Economically active health personnel, by personnel category and activity group. Health personnel. Total and economically active in different personnel categories. County. Health personnel. Total and economically active indifferent personnel categories. Municipality 0 0 Tables for physicians. Physicians, inhabitants per physician and candidates graduated (cand.med.)... Physicians, total and economically active, by age and sex.. Percentage of physicians being economically active. Groups by age and sex.. Economically active physicians, total, with general practice and certified specialists. County. 0. Inhabitants per economically active physician, total, per physican with general practice and per certified specialist. County.. Physicians by economic activity, sex and age. Number and per cent. Physicians in groups for economic activity and sex, by age. Per cent. Physicians in groups for age and economic activity, by sex. Per cent. Economically active physicians by fulltime/parttime occupation and activity group. Calculated manyears by activity group. Economically active physicians by fulltime/parttime occupation, activity group and occupation. Calculated manyears by activity group and occupation. Economically active physicians by age, activity group and occupation. Economically active certified specialists, total and in the individual specialities, and Almenpraktikere Dnlf, by age. Economically active certified specialists, total and in the individual specialities, and Almenpraktikere Dnlf, by activity group. Physicians with main occupation in health institution, by occupation and medical field.. 0. Physicians, total and economically active, by age. County. Percentage of physicians being economically active. Age groups. County. Economically active physicians by activity group. County. Economically active physicians by activity group and fulltime/parttime occupation. Calculated manyears by activity group. County. Physicians employed in health institutions, by activity group and fulltime/parttime occupation. Calculated manyears by activity group. County of administration. Economically active physicians by activity group and occupation. County. Calculated manyears for physicians, by activity group and occupation. County. Economically active certified specialists, total and in each speciality, and Almenpraktikere Dnlf. County. Economically active physicians by activity group. Local medical district Tables for dentists. Dentists by economic activity, sex and age. Number and per cent 0. Dentists in groups for economic activity and sex, by age. Per cent. Dentists in groups for age and economic activity, by sex. Per cent. Dentists, total and economically active, by age. County. Percentage of dentists being economically active. Age groups. County 0

10 Tables for qualifi,d nurses 0 Page. Qualified nurses by economic activity, sex and age. Number and per cent. Qualified nurses in groups for economic activity and sex, by age. Per cent. Qualified nurses in groups for age and economic activity, by sex. Per cent. Qualified nurses by economic activity, special education and age. Number and per cent. Qualified nurses in groups for economic activity and special education, by age. Per cent. Qualified nurses in groups for age and economic activity, by special education. Per cent 0. Number of special educations for qualified nurses, by age, economic activity and type of education. Economically active qualified nurses, by fulltime/parttime occupation and activity group. Calculated manyears by activity group. Economically active qualified nurses, by fulltime/parttime occupation, activity group and occupation. Calculatedmanyears by activity group and occupation. Qualified nurses, total and economically active, by age. County. Percentage of qualified nurses being economically active. Age groups. County. Number of special educations for qualified nurses, total and economically active, by type of education. County. Economically active qualified nurses, by activity group. County. Economically active qualified nurses, by activity group and fulltime/parttime occupation. Calculated manyears by activity group. County. Qualified nurses employed in health institution, by activity group and fulltime/parttime occupation. Calculatedmanyears by activity group. County of administration. Economically active qualified nursc,s, by activity group and occupation. County 0. Calculated manyears for economically active qualified nurses, by activity group and occupation. County Tables for special care nurses. Special care nurses by economic activity, sex and age. Number and per cent. Special care nurses in groups for economic activity and sex, by age. Per cent. Special care nurses in groups for age and economic activity, by sex. Per cent. Special care nurses, total and economically active, by age. County. Percentage of special care nurses being economically active. Age groups. County. Economically active special care nurses, by activity group and fulltime/parttime occupation. Calculated manyears by activity group. County Tables for auxiliary nurses. Auxiliary nurses by economic activity, sex and age. Number and per cent. Auxiliary nurses in groups for economic activity and sex, by age. Per cent. Auxiliary nurses in groups for age and economic activity, by sex. Per cent 0. Auxiliary nurses by economic activity, line of education and age. Number and per cent. Auxiliary nurses in groups for economic activity and line of education, by age. Per cent. Auxiliary nurses in groups for age and economic activity, by line of education. Per cent. Economically active auxiliary nurses, by fulltime/parttime occupation and activity group. Calculated manyears by activity group. Auxiliary nurses, total and economically active, by age. County. Percentage of auxiliary nurses being economically active. Age groups. County. Auxiliary nurses, total and economically active, by line of education. County. Economically active auxiliary nurses, by activity group. County. Economically active auxiliary nurses, by activity group and fulltime/parttime occupation. Calculated manyears by activity group. County 0. Auxiliary nurses employed in health institution, by activity group and fulltime/parttime occupation. Calculated manyearsby activity group. County of administration 0

11 . FORMAL Innenfor helsesektoren blir det utfort et omfattende og systematisk planleggingsarbeid med sikte på å gi befolkningen et så godt tilbud av helsetjenester som mulig innenfor rammen av begrensede ressurser. I dette planleggingsarbeidet som skjer i et samspill mellom de sentrale og de fylkeskommunale/kommunale helsemyndigheter er det nodvendig å ha god informasjon om bl.a. størrelsen og sammensetningen av de forskjellige kategorier av helsepersonell og om utviklingen over tid i personellsituasjonen. Helsepersonellstatistikken skal i første rekke bidra til å dekke myndighetenes behov for grunnleggende planleggingsinformasjon, men Byrået regner også med at andre, bl.a. helsepersonellets organisasjoner, kan ha nytte av statistikken.. OPPLEGG OG GJENNOMFORING.. Grunnlaget for statistikken Med unntak av tallene for og tidligere år i tabellene med tilbakegående tall for leger (tabellene 0) er helsepersonellstatistikken basert på data fra Helsedirektoratets sentrale EDBregister over helsepersonell (HPR). Dette registeret, som ble opprettet i siste halvdel av 0årene, skal dels dekke helsemyndighetenes behov for administrativ personellinformasjon og dels gi grunnlag for utarbeiding av lopende statistikk over helsepersonell. Ved årsskiftet 0/ var registreringen fullfort for personellgruppene leger, tannleger, sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere, mens registreringen av fysioterapeuter ennå ikke var avsluttet. Legene ble fort inn i registeret i med data fra Statistisk Sentralbyrås legeregister som sist ble oppdatert pr. 0. januar. Etter innforingen av legene i HPR blir Byråets legeregister ikke lenger oppdatert. Helsepersonellregisteret ble oppdatert pr. 0. februar. Forrige oppdatering ble foretatt i pr. 0. mai for tannleger og pr. 0. januar for de andre kategoriene. Det ble ikke foretatt oppdatering i 0. For framtida regner Helsedirektoratet med å oppdatere registeret hvert år for leger og tannleger og hvert annet år for andre personellkategorier... Omfang Helsepersonellstatistikken for omfatter folgende personellkategorier: Leger, tannleger, vernepleiere, sykepleiere og hjelpepleiere. For leger og tannleger omfatter statistikken alle personer uansett alder og yrkesaktivitet med norsk eller utenlandsk embetseksamen og som var registrert bosatt i Norge på tellingstidspunktet 0. februar. Utenlandske leger og tannleger som praktiserte her i landet for kortere tid, er således med i statistikken. Norske leger og tannleger som oppholdt seg i utlandet av andre årsaker enn ferie og reiser, er derimot ikke tatt med. Personer som har både medisinsk og odontologisk eksamen, er tatt med bare i den kategorien hvor de hadde den storste delen av sin yrkesaktivitet. For sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere omfatter statistikken ikke personer fodt i 0 eller tidligere, dvs. personer som var 0 Ir eller mer pr.. januar. Pensjonerte pleiere uten inntektsgivende arbeid er også holdt utenfor statistikken selv om de var yngre enn 0 Ar. Ellers omfatter statistikken for pleiergruppene alle personer med offentlig godkjenning, som var registrert bosatt i Norge på tellingstidspunktet 0. februar. For tannleger inneholder publikasjonen bare tabeller med fordelinger etter kjonn, alder, yrkesaktivitet og fylke. Opplysningene om tannlegenes yrke og fagfelt mv. er fortsatt så usikre at Byrået ikke har funnet det forsvarlig å publisere tabeller med fordeling etter disse kjennemerkene... Datainnsamling Nyutdannet helsepersonell og nye hjelpepleiere som har fått godkjenningsbrev fra Helsedirektoratet uten å ha formell utdanning, blir fort inn kontinuerlig i helsepersonellregisteret. Opplysningene

12 om yrkesaktivitet, yrke og arbeidssted blir oppdatert ved hjelp av et spørreskjema som Helsedirektoratet sender ut hvert år til leger og tannleger og hvert annet år til de andre personellkategoriene... Tellingstidspunkt Som nevnt under pkt.. gjelder statistikken pr. 0. februar for alle personellkategorier. Forrige årgang av helsepersonellstatistikken var basert på opplysningene som ble gitt ved oppdateringen pr. 0. mai for tannleger og pr. 0. januar for de andre personellkategoriene. For alle personellkategoriene er det to hele årskull som har avlagt eksamen i tidsrommet mellom de to oppdateringene.. FEILKILDER OG USIKKERHET VED RESULTATENE Feil og usikkerhet i statistikken kan ha oppstått av følgende årsaker: ) Feil i registeret for utsending av oppdateringsskjemaer ) Frafall, dvs. at skjemaet i sin helhet ikke er besvart ) Mangelfull utfylling av skjemaet, dvs. at ett eller flere av spørsmålene er ubesvart eller besvart så uklart at det var tvil om kodingen... Feil i utsendingsregisteret Kildene for registrering av personer med helseutdanning er stort sett pålitelige, bl.a. fordi det kreves offentlig autorisasjon eller godkjenning for å kunne drive helsefaglig virksomhet. Det er derfor grunn til å anta at utsendingsregisteret var så å si fullstendig. Under arbeidet med statistikken for er det imidlertid oppdaget at om lag 0 tannleger som var bosatt i utlandet på tellingsdagen 0. mai, likevel er kommet med i statistikken for. Ved sammenlikning av tannlegetallene i de to statistikkårgangene må en derfor korrigere tallet på tannleger i Norge pr. 0. mai fra 0 til litt i underkant av Frafall En del av de oppdateringsskjemaer som ble sendt ut fra Helsedirektoratet, nådde ikke fram til rette vedkommende fordi postadressen var foreldet på utsendingstidspunktet. Dette gjaldt et forholdsvis beskjedent antall skjemaer. I atskillig flere tilfelle ble skjemaer som etter alt å dømme var kommet fram til adressaten ikke returnerti utfylt stand. Dessuten var en del skjemaer så mangelfullt utfylt at de i praksis bør regnes med under frafall. For en stor del av legene og for noen av tannlegene som ikke sendte inn oppdateringsskjemaet i utfylt stand, ble forholdsvis pålitelige opplysninger skaffet til veie fra andre kilder. Dersom disse holdes utenfor, kan frafallet i praksis settes lik tallet på personer med uoppgitt yrkesaktivitet. Som det går fram av oversikten nedenfor var frafallet ubetydelig for leger, mens det for de andre personellkategoriene varierte fra vel til vel prosent. Leger Tann Syke Verne Hjelpeleger pleiere pleiere pleiere Personer med i statistikken Av dette med uoppgitt yrkesaktivitet Uoppgitt yrkesaktivitet i prosent 0,, 0, 0,, Personer med uoppgitt yrkesaktivitet er ikke tatt med i tabeller som bare omfatter yrkesaktive. Bade totaltallene for yrkesaktive og tallene for yrkesaktive i grupper etter alder, kjønn, yrke og næringsgruppe mv. er derfor noe for lave. Det samme gjelder oppgavene over beregnede årsverk. Feilen er ubetydelig for leger, men kan være ganske stor for de andre personellkategoriene. Tallene for yrkesaktive tannleger, sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere bør derfor brukes med forsiktighet. Da personer med uoppgitt yrkesaktivitet er holdt utenfor ved beregning av yrkesfrekvensene

13 (se bl.a. tabell ), er det grunn til å anta at tallene er for høye, også her med unntak for legene. Omvendt vil frekvensene for ikke yrkesaktive være for lave. Beregningsmåten innebærer en innebygget forutsetning om at den relative fordelingen på yrkesaktive og ikke yrkesaktive er den samme for personer med uoppgitt yrkesaktivitet som for personer med opplysning om yrkesaktivitet. Byrået mener det er grunn til å anta at gruppen "uoppgitt yrkesaktivitet" omfatter en større andel ikke yrkesaktive enn denne forutsetningen innebærer. Dersom andelen skulle være så stor som 0 prosent, er yrkesfrekvensen overvurdert med, prosentpoeng for tannleger, syke og vernepleiere og med vel prosentpoeng for hjelpepleiere... Mangelfull skjemautfylling Oppdateringsskjemaene som kom inn til Helsedirektoratet manglet i en del tilfelle svar på ett eller flere spørsmål. Nedenfor er det gitt en oversikt over prosentandelen av yrkesaktive personer som for noen sentrale kjennemerker er blitt stående med "uoppgitt" i statistikken. Leger Tannleger Sykepleiere Vernepleiere Hjelpepleiere Hel/deltids hovedstilling,,,0,0, Yrke 0, 0, Arbeidsstedets næringsgruppe 0,,,, Arbeidsstedets beliggenhet (fylke) 0,, 0, 0,, Ved beregning av årsverk jfr. aysnitt er personer som ikke har oppgitt om de arbeider heleller deltid, regnet som deltidsarbeidende. Dette har trukket årsverktallene noe nedover, særlig for legene. I samme retning trekker som nevnt tidligere at personer med uoppgitt i yrkesaktivitet ikke er med i årsverkberegningene. Arsverktallene må derfor regnes som spesielt usikre.. BEGREP OG KJENNEMERKER Alder. Alder er regnet i antall fylte år ved årsskiftet 0/, dvs. som differansen mellom 0 og fødselsåret, unntatt for årene i tabellene og, da alder ble regnet eksakt pr. 0. januar i vedkommende år. Yrkesaktivitet. Som yrkesaktive er regnet personer som var i regelmessig arbeid, selv om det bare var noen få timer pr. uke. Leger og tannleger som oppgav bare tilfeldige konsultasjoner, er regnet som ikke yrkesaktive. Vernepliktige leger og tannleger er regnet som yrkesaktive. Yrke. For personer med mer enn en stilling gjelder opplysningene om yrke for hovedstillingen. Grupperingen etter yrke samsvarer ikke helt med Standard for yrkesgruppering i offentlig norsk statistikk. I helsepersonellstatistikken er yrkesbegrepet stort sett mer detaljert og svarer oftest til begrepet "stilling". Næringsgruppe. Grupperingen etter næring er i samsvar med Standard for næringsgruppering i offentlig norsk statistikk (revidert utgave ) som bygger på utgaven av FN's internasjonale grupperingsstandard ISICInternational Standard Industrial Classification of all Economic Activities. Standarden omfatter både ervervsvirksomhet og virksomhet som ikke tar sikte på å gi økonomisk vinning, f.eks. offentlig administrasjon, forsvar, undervisning, helsetjenester, sosiale tjenester og velferdsarbeid, religiøs virksomhet osv. Under forsvar er tatt med både fastlønnet og vernepliktig helsepersonell. Heltids/deltidsarbeid. arbeidstimer eller mer i en normal arbeidsuke er regnet som heltidsarbeid, mens mindre enn arbeidstimer pr. uke er regnet som deltidsarbeid. Beregnede årsverk. Arsverk er beregnet på grunnlag av opplysninger om heltids/deltidsarbeid og om tallet på timeverk i en normal arbeidsuke for deltidsstillinger. Hovedstilling på heltid er alltid regnet som,0 årsverk. For hovedstillinger på deltid er tallet på årsverk beregnet ved å dividere det oppgitte timeverkstallet pr. uke med.

14 Det understrekes at årsverktallene er beregnet og bare reflekterer sysselsettingsforhold mv. slik de var omkring tellingstidspunktet, jfr. aysnitt.. De gir ikke uttrykk for faktisk utførte årsverk verken i 0 eller. Som tidligere nevnt (se aysnitt.) er årsverktallene spesielt usikre. Årsverk er beregnet med to desimaler, men er avrundet til hele tall i publikasjonen. På grunn av avrundingsfeil forekommer det ubetydelige avvik mellom sumtallene og summen av tallene for de enkelte komponentene. Fylke refererer seg i de fleste tabellene til hovestillingens arbeidssted for yrkesaktive og til bostedet for ikke yrkesaktive. I tabellene, og er ansatte i helseinstitusjon fordelt etter institusjonens tilknytningsfylke som er det fylke som eier institusjonen. Spesialitet/spesialist (for leger). Med spesialitet menes medisinsk spesialitet godkjent av Den norske lægeforening. En lege kan bli godkjent som spesialist i flere spesialiteter. Tallet på spesialiteter (godkjente spesialistbevis) er derfor større enn tallet på spesialister. Almenpraktiker Dnlf (for leger). I tabellene, og er det i tillegg til spesialister tatt med en oversikt over leger som av Den norske lægeforening er godkjent "Almenpraktiker Dnlf". Fagfelt (for leger). Fagfelt gjelder den type arbeid som legen hovedsakelig utfører, uavhengig av eventuell spesialistgodkjenning og uavhengig av betegnelsen på den administrative avdeling eller den type institusjon legen eventuelt er ansatt i eller praktiserer ved. Spesialutdanning (for sykepleiere) gjelder videreutdanning i spesielle sykepleiefag. Enkelte sykepleiere har flere spesialutdanninger. Tallet på utdanninger i tabellene, 0 og er derfor større enn tallet på sykepleiere med spesialutdanning.. BRUK AV TABELLENE OG NOEN HOVEDRESULTATER.. Bruk av tabellene De første tabellene gir en samlet oversikt for alle personellkategorier med fordeling etter alder, kjønn, yrkesaktivitet, næringsgruppe, fylke og kommune. Deretter følger særskilte tabellavsnitt for hver kategori. Tabellene gjelder leger, tabellene tannleger, tabellene 0 sykepleiere, tabellene vernepleiere og tabellene hjelpepleiere. I tabelldelen for leger gir de første tabellene (tabellene 0) tilbakegående tall basert hovedsakelig på administrative oppgaver og tall fra den tidligere legestatistikken. For alle personellkategorier er tabellene ellers ordnet slik at det først er gitt tabeller med detaljerte oppgaver for hele landet og deretter tabeller med fordeling etter fylke og for leger også etter legedistrikt... Noen hovedresultater.ee I februar var leger, dvs. personer med medisinsk embetseksamen, bosatt i Norge. I alt eller, prosent, var yrkesaktive, og av de yrkesaktive var, prosent kvinner. Tallet på yrkesaktive leger økte med (, prosent) fra januar til februar og med over 00, eller prosent, i løpet av de årene fra til. Tallet på innbyggere pr. yrkesaktiv lege var i mot 0 i og i. økningen fra til i tallet på yrkesaktive leger var størst i helsetjenesten utenfor institusjon hvor tallet gikk opp fra i til 0 i, dvs. med 0, eller vel prosent. Tallet på primærleger alene økte med til ( prosent). I institusjonshelsetjenesten gikk tallet på leger opp fra i til i, eller med knapt prosent. I andre næringsgrupper (offentlig administrasjon, forsvar, undervisning mv.) gikk legetallet opp med prosent fra i til i. Legedekningen varierer fortsatt forholdsvis sterkt fylkene imellom. Tallet på innbyggere pr. yrkesaktiv lege utenfor institusjon var i høyest i NordTrøndelag ( ), Rogaland ( 0) og Akershus ( 0) og lavest i Oslo (), VestAgder ( ), Telemark ( ) og Buskerud ( ).

15 Regnet pr. primærlege var innbyggertallet høyest i SørTrøndelag ( ) og Akershus ( ) og lavest i Sogn og Fjordane og Finnmark, begge med. Tannleger Tallet på tannleger bosatt i Norge i februar var, og av disse oppgav at de var yrkesaktive. Ved vurdering av tallet på yrkesaktive ma det tas hensyn til at det for tannleger ikke foreligger opplysning om yrkesaktivitet. Som nevnt i pkt.. er det i statistikken for feilaktig tatt med om lag 0 tannleger som var bosatt i utlandet på tellingsdagen 0. mai. Etter at denne feilen er korrigert, viser tallet på tannleger i alt en økning på om lag 0 ( prosent) fra mai til februar. På grunn av at tallet på tannleger med uoppgitt yrkesaktivitet var enda større i enn i, er tallene for yrkesaktive tannleger i de to årene ikke sammenlignbare. Sykeleiere, vernepleiere og hieleeiere I februar var det sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere under 0 år som var bosatt i Norge. Av disse oppgav sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere at de var yrkesaktive. For en forholdsvis stor del av pleierne 0 sykepleiere, 0 vernepleiere og hjelpepleiere mangler det opplysning om yrkesaktivitet. Vel prosent av sykepleierne, prosent av vernepleierne og vel prosent av hjelpepleierne var menn. Fra januar til februar økte tallet på yrkesaktive sykepleiere med, eller knapt prosent. I samme tidsrom økte tallet på yrkesaktive hjelpepleiere med 0, eller prosent. Den sterke økningen i tallet på hjelpepleiere skyldes at Helsedirektoratet i de senere år har gitt godkjenning til mange hjelpepleiere som ikke har formell hjelpepleierutdanning, men som har lang praksis i arbeid i helseinstitusjon. For vernepleiere mangler oppgaver for. 0 prosent av sykepleierne, prosent av vernepleierne og prosent av hjelpepleierne hadde deltidsarbeid i februar. I januar var det prosent av sykepleierne og prosent av hjelpepleierne som arbeidet deltid.

16 . PURPOSE The aim of the Statistics on Health Personnel is primarily to give basic planning information to public health authorities. The Central Bureau of Statistics assumes that the statistics also will be of interest to others, for instance to the organizations of health personnel.. SURVEY DESIGN.. Statistical basis With the exception of the figures for and previous years in tables with retrospective figures for physicians (tables 0), the health personnel statistics are based on data from the Directorate of Health's computerized personnel register (HPR). The purpose of this register is partly to meet the requirements of the health authorities for administrative personnel information, and partly to form the basis of current personnel statistics. By the end of 0 the register was established for the following personnel categories: Physicians, dentists, qualified nurses, specialcare nurses and auxiliary nurses. The register was updated per 0 February, for all personnel categories... Coverage The Statistics on Health Personnel cover the personnel categories physicians, dentists, qualified nurses, specialcare nurses and auxiliary nurses. The statistics on physicians and dentists cover all persons irrespective of age or economic activity who have passed the final examination in medicine or odontology, and who were resident in Norway of the date of the updating of the register, i.e. on 0 February. Thus, foreign physicians and dentists practising in Norway are included, while Norwegian physicians and dentists staying abroad for other reasons than holiday, etc., are excluded. In the statistics for qualified nurses, specialcare nurses and auxiliary nurses persons born in 0 or earlier, i.e. persons being 0 years or more January, are excluded. Retired nurses are also excluded even if they are born later than 0. With these exceptions all certified nurses resident in Norway on 0 February are included in the statistics. For dentists the statistics include only a few tables with distributions by sex, age, economic activity and county. The information on occupation and odontological field, etc., is still quite uncertain, and the Central Bureau of Statistics has therefore not included tables on these characteristics... Data collection Persons having passed the final examination in medicine, odontology or nursing are continuously registered in the health personnel register. The information on economic activity and occupation, etc., is updated on the basis of a postal inquiry, every year for physicians and dentists, and every second year for other personnel categories... Census date As mentioned under. the census date is 0 February for all personnel categories. The previous statistics were based on information per 0 May for dentists and per 0 January for other personnel categories.

17 . ERRORS AND RELIABILITY OF THE STATISTICS.. Deficiencies in the primary registration The sources for registration of health personnel are quite reliable, among other reasons because an authorization or a certification from the health authorities is required for all persons engaged in professional health work. It is therefore reason to believe that the register on health personnel is complete. During the control of the data for it was, however, found that approximately 0 dentists who were resident in other countries in May, were erroneously included in the statistics for. By comparison of the total number of dentists in Norway in and, the number for should therefore be altered from 0 to a little less than Nonresponse Some of the questionnaires for updating of the register were not received by the persons concerned, because the postal address had changed at the time of mailing. In other cases, questionnaires which apparently were received by the addressee were not returned to the Directorate of Health. In addition, some questionnaires were so defectively filled in that they in practice should be reckoned as nonresponse. For a great part of the physicians and for some of the dentists who did not answer the questionnaire, quite reliable information was obtained from other sources. If these are excluded, the nonresponse is equal to the number of persons with unknown economic activity. The table below shows that the nonresponse so defined was negligible for physicians, while for the other personnel categories it varied from. to. per cent. Physi Dent Qualified Special Auxiliary cians ists nurses care nurses nurses Persons included in the statistics Of which with unknown economic activity Percentage unknown economic activity 0,,,,, Persons with unknown economic activity are not included in tables for economically active persons. Therefore, the figures for economically active persons, both totals and by age, sex, occupation, activity group, etc., are somewhat too small. This also applies to the figures on calculated manyears. The errors are negligible for physicians, but may be quite large for the other categories. The figures for economically active dentists, qualified nurses, specialcare nurses and auxiliary nurses should therefore be used cautiously. As persons with unknown economic activity are excluded in the calculating of activity rates (see i.a. table ), it is reason to believe that these figures are too large, with the exception of the rates for physicians. On the other hand, the percentages for economically inactive persons will be too small. The method of calculation will only be correct if the proportion of economically active persons is the same for persons without and persons with information on economic activity. It is reason to believe that the proportion of nonactive among those with unknown economic activity is larger than this assumption imply. If the proportion is as large as 0 per cent, the activity rate is overestimated by. percentage points and for dentists, qualified nurses and specialcare nurses and by a little more than percentage points for auxiliary nurses... Defective filling in of the questionnaires Some of the questionnaires returned to the Directorate of Health were incomplete or inaccurate. Below, percentages of economically active persons, who in the statistics are included under "unknown" or "unspecified", are given for some important characteristics.

18 Qualified nurses Physicians Dentists Specialcare nurses Auxiliary nurses Fulltime/parttime occupation,,,0,0, Occupation 0, 0, Activity group 0,,,, Place of work (county) 0,, 0, 0, 0, In the calculation of manyears, persons with unspecified fulltime/parttime occupation are counted as employed on parttime. The result is an underestimation of the number of manyears, especially for physicians. As mentioned earlier, the exclusion of persons with unknown economic activity from the calculation of manyears leads to the same result. Figures on manyears are therefore particularly uncertain.. TERMS AND VARIABLES Age is calculated as per January, i.e. as the difference between 0 and year of birth. For in tables and age is calculated as per 0 January. Economic activity. As economically active are classified persons who had a regular work, even if the work amounted to only a few hours per week. Physicians and dentists having casual consultations only, are classified as economically inactive. Occupation. For persons with more than one occupation, the information refers to main occupation. The classification of occupation does not correspond to the Standard Classification of Occupations in Norwegian Official Statistics. In the Health Personnel Statistics occupation is classified more detailed and corresponds mainly to the term position. Activity group. The classification by activity group is in accordance with the Standard Industrial Classification in Norwegian Official Statistics (revised ). This classification system comprises not only economic activity in the narrow sense of the term, but also nonprofitmaking activities, e.g. public administration, education, health services, social services, etc. Fulltime/parttime occupation. A normal weekly workingtime of hours or more is defined as fulltime occupation, while less than workinghours per week is counted as parttime occupation. Calculated manyears. Fulltime occupation is counted as manyear. Forpersons working parttime a fraction of a manyear is calculated by dividing the reported number of weekly working hours by. It is emphazised that the figures on manyears are calculated, and reflects only the employment situation at the time of updating of the personnel register (see section.). As mentioned in section., the figures on manyears are especially uncertain. Manyears are calculated with two decimals, but are rounded off to integers in the publication. Owing to this, small discrepancies may occur between totals and the sum of the components. County. In most of the tables county refers to place of work for economically active persons and to place of residence for others. In tables, and, persons employed in health institutions are classified by county of administration. Speciality/specialist (for physicians). Specialists are certified by the Norwegian Medical Association. A physician may be certified in more than speciality. The number of specialists (specialist certificates) therefore exceeds the number of specialists. Almenpraktiker Dnlf (for physicians). In the tables, and there is, in addition to specialists, included a survey on physicians certified as "Almenpraktiker Dnlf" by the Norwegian Medical Association. Medical field. This characteristic describes the type of work chiefly performed, irrespective of specialist certification, of name of administrative department or of type of institution. Special education (for qualified nurses) refers to postgraduate education in special fields of nursing or in health administration. Some nurses have more than one special education. Therefore, the number of special educations in tables, 0 and exceeds the number of nurses with such education.

19 . USE OF TABLES AND SOME MAIN RESULTS.. Use of tables In tables figures are given for all personnel categories by age, sex, economic activity, activity group, county and municipality. Thereafter separate table sections follow for each category: tables for physicians, tables for dentists, tables 0 for qualified nurses, tables for specialcare nurses and tables for auxiliary nurses. In the section of tables for physicians the first tables (tables 0) include retrospective figures based mainly on administrative information and on the previous Statistics on Physicians. For the rest, the tables for each personnel category are arranged in such a way that the first tables contain figures for the whole country and the rest of the tables figures by county for physicians also by local medical district... Some main results Pheicians In February a total of physicians were resident in Norway. or. per cent were economically active, and of the economically active physicians. per cent were women. The number of economically active physicians increased by (. per cent) from January to February, and by more than 00 ( per cent) from to. The number of inhabitants per economically active physician was in, against 0 in and in. From to the number of economically active physicians increased most in noninstitutional health service from in to 0 in, or with per cent. The number of physicians with general practice alone increased by ro ( per cent). The increase in the number of physicians working in health institutions was only per cent, from in to in. Dentists The number of dentists resident in Norway on February was, of which reported to be economically active. By evaluation of the number of economically active it must be considered that dentists have not reported on economic activity. In the statistics for it was as mentioned in. erroneously included approximately 0 dentists who were resident in other countries on the census date 0 May. After correction of this error the total number of dentists shows an increase of 0 ( per cent) from May to February. Owing to the great number of dentists with unknown economic activity were greater in than in the number of economically active dentists for the two years are not comparable. Nurses A total of qualified nurses, specialcare nurses and auxiliary nurses under 0 years of age were resident in Norway in February. qualified nurses, specialcare nurses and auxiliary nurses reported that they were economically active. Quite a large proportion of the nurses qualified nurses, 0 specialcare nurses and auxiliary nurses have not reported on economic activity. per cent of the qualified nurses, per cent of the specialcare nurses and a little more than per cent of the auxiliary nurses were men. From January to February the number of economically active qualified nurses increased by, or per cent, while the number of economically active auxiliary nurses increased by as much as 0, or per cent. Part of this large increase is due to the fact that the Directorate of Health has certified a large number of auxiliary nurses without elementary school of nursing, but with long practice from work in health institutions. For special care nurses data for are not available.

20 Tabell. Helsepersonell. Personer i alt og yrkesaktive, etter alder, personellkategori og kjønn Health personnel. Total and economically active, by age, personnel category and sex Kjønn Sex 0 Total Alder. Ar Age. Years Total i Leger Physicians Menn Males 0 Kvinner Females 0 0 Av dette Of which 0 0 Yrkesaktivel) Menn Economically active l) Kvinner 0 00 Tannleger Dentists Menn Kvinner 00 0 Av dette Of which 0 Yrkesaktive l ) Menn Economically active l) Kvinner Sykepleiere Qualified nurses Menn 00 Kvinner Av dette Of which 0 Yrkesaktivel) Menn. ) Economically act ive Kvinner 0 0 Vernepleiere Special care nurses Menn Kvinner Av dette Of which Yrkesaktivel) Menn 0. ) Economically act i ve Hjelpepleiere Auxiliary nurses Menn Kvinner 0 0 Av dette Of which Yrkesaktive) Menn Economically active ) Kvinner 0.. ) Ikke medregnet personer med uoppgitt yrkesaktivitet: leger, tannleger, 0 sykepleiere, 0 vernepleiere og hjelpepleiere. Se tekstdel, side. ) Excluding persons with unknown economic activity: physicians, dentists, 0 qualified nurses, 0 special care nurses and auxiliary nurses. See text, page. Tabell. Helsepersonell. Andel yrkesaktive i grupper for alder, personellkategori og kjønn. Prosentl) Health personnel. Percentage economically active in groups farte, personnel category andse;c ) Personellkategori og kjønn Personnel category and sex Total Leger Physicians Tannleger Dentists Sykepleiere Qualified nurses Vernepleiere Special care nurses Hjelpepleiere Auxiliary nurses Alder. Ar Age. Years Total,,,0,,,, Menn Males,,,,,,, Kvinner Females 0, 0,,,0,,0,0,,,,,,, Menn,,,,,,, Kvinner 0,,,, 0,,,,,,,,, Menn,,,0,,0, Kvinner,,,,,,0,,,, 00,0,0 Menn,,, 00,0 00,0. Kvinner,,0 0,, 00,0,0,, 0,0,,, Menn,,,0,,,0 Kvinner,,,,,, ) Personer med uoppgitt yrkesaktivitet er holdt utenfor ved utregning av prosenttallene. Se tekstdel, side. I) The percentages are calculated exclusive of persons with unknown economic activity. See text, page.

21 Tabell. Yrkesaktivt helsepersonell, etter personellkategori og næringsgruppe I) Economically active health personnel, by personnel category and activity group ] ) Leger Physicians Tannleger Dentists Sykepleiere Qualified nurses Vernepleiere Special care nurses Hjelpepleiere Auxiliary nurses I ALT TOTAL Helsetjenester Health services Helsetjenester utenfor institusjon Non institutional health services Tannhelsetjenester Dental health services Somatiske helseinstitusjoner Somatic health institutions Psykiatriske helseinstitusjoner Psychiatric health institutions Helseinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede Health institutions for mentally retarded Helseinstitusjoner for alkoholikere og narkomane Health institutions for alcoholics and drug addicts Helsetjenester, ikke nærmere oppgitt Health services, unspecified, Offentlig administrasjon og forsvar Public administration and defence, Undervisning og forskning Education and research Sosiale tjenester og velferdsarbeid Welfare institutions Andre næringsgrupper Other activity groups Uoppgitt næringsgruppe Unspecified activity group ) Se note, tabell. ) See note, table.

22 Leger i alt Physicians, total Av dette yrkesaktive Of which economically active Tabell. Helsepersonell. Personer i alt og yrkesaktive i ulike personellkategorier. Fylke l) Health personnel. Total and economically active in different personnet categories. Countyl ) He landet Ost Akers Hed Opp Buske Vest Tele Aust Vest Oslo The whole fold hus mark land rud fold mark Agder Agder country 00 0 Tannleger i alt Dentists, total Av dette yrkesaktive Of which economically active Sykepleiere i alt Qualified nurses, total Av dette yrkesaktive Of which economically active Vernepleiere i alt Special care nurses, total Av dette yrkesaktive Of which economically active 0 Hjelpepleiere i alt Auxiliary nurses, total. Av dette yrkesaktive Of which economically active Annet og Sogn MOre SOr Nord uoppgitt Roga Hordaland land Fjor Romsland mark og og Nord TrOndelalag unspeci TrOnde Troms Finn Other and dane dal fied Leger i alt 0 ) Av dette yrkesaktive ) Tannleger i alt Av dette yrkesaktive. OS. Sykepleiere i alt 00 Av dette yrkesaktive Vernepleiere i alt Av dette yrkesaktive ) ) ) 0 ) Hjelpepleiere i alt ) Av dette yrkesaktive ) ) Arbeidsstedets beliggenhet for yrkesaktive, basted for ikke yrkesaktive og for personer med uoppgitt yrkesaktivitet. ) Av dette leger på Svalbard og på oljeplattform i Nordsjøen. ) Av dette tannlege på Svalbard. ) Av dette sykepleiere på Svalbard og på oljeplattform i NordsjOen. ) Av dette hjelpepleiere på Svalbard. ) Place of work for economically active persons, place of residence for economically inactive persons and persons with unknown economic activity. ) Of which physicians on Svalbard and i on oil platform in the North Sea. ) Of which dentist on Svalbard. ) Of which qualified nurses on Svalbard and on oil platform in the North Sea. ) Of which auxiliary nurses on Svalbard.

23 Tabell. Helsepersonell. Personer i alt og yrkesaktive i ulike personellkategorier. Kommune Health personnel. Total and economically active in different personnel categories. Municipality Leger Tannleger Physicians Dentists Sykepleiere Vernepleiere Hjelpepleiere Qualified Special care Auxiliary nurses nurses nurses Av dette Fylke/kommunel)yrkes. ) Av Av Av Av County/municipa li ty aktive dette dette dette dette Of which Total yrkes yrkes yrkes yrkese cono aktive aktive aktive aktive mically active 0 ØSTFOLD 0 Halden 0 Sarpsborg 0 Fredrikstad 0 Moss Hvaler Borge Varteig Skjeberg Aremark Marker ROmskog TrOgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad 0 Tune Rolvsoy KråkerOY OnsOy Råde Rygge Våler Hob _ _ _ AKERSHUS Vestby Ski As Frogn Nesodden Oppegård Bærum 0 Asker AurskogHOland SOrum Fet Rælingen Enebakk 0 Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal I OSLO 0 0 HEDMARK 0 Hamar 0 Kongsvinger Ringsaker Vang LOten Stange ) Se note, tabell. ) See note, table.

HELSEPERSONELL STATISTIKK

HELSEPERSONELL STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 502 HELSEPERSONELL STATISTIKK 1983 STATISTICS ON HEALTH PERSONNEL 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-21 24-2 ISSN 0800-403 X EMNEGRUPPE Helseforhold

Detaljer

HELSEPERSONELL- STATISTIKK 1979

HELSEPERSONELL- STATISTIKK 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTKK B HELSEPERSONELL STATISTIKK STATISTICS ON HEALTH PERSONNEL STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTCS OF NORWAY OSLO ISBN FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk

Detaljer

HELSEPERSONELL- STATISTIKK

HELSEPERSONELL- STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 61 HELSEPERSONELL- STATISTIKK 1985 STATISTICS ON HEALTH PERSONNEL 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 8-537-343-1 ISSN 0800-403X EMNEGRUPPE Helseforhold

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

LEG ESTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 STATISTICS ON PHYSICIANS 1978 ISBN ISSN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978

LEG ESTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 STATISTICS ON PHYSICIANS 1978 ISBN ISSN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B LEG ESTATISTI KK 978 STATISTICS ON PHYSICIANS 978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 978 ISBN 8537096 ISSN 03778886 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995 C 0 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

LEGESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 832 STATISTICS ON PHYSICIANS 1976 ISBN 82-537-0650-2 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1976

LEGESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 832 STATISTICS ON PHYSICIANS 1976 ISBN 82-537-0650-2 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1976 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 832 LEGESTATISTIKK 976 STATISTICS ON PHYSICIANS 976 STATISTISK SENTRALBYRÅ. CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 976 ISBN 8253706502 FORORD Denne publikasjonen inneholder

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 497 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1982 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 07 July 2017. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

Grunnkurs D, Kongsberg 10.05.2016

Grunnkurs D, Kongsberg 10.05.2016 Grunnkurs D, Kongsberg 10.05.2016 Presentasjon av PhD prosjekt Sven Eirik Ruud Lege Allmennlegevakten i Oslo PhD stipendiat UIO Legevakten i Oslo 2 «Karriere»! 2006-2014 lege/skiftleder Allmenn LV 2009-2011

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

LEGESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 711 STATISTICS ON PHYSICIANS 1974 ISBN 82-537-0474-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1975

LEGESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 711 STATISTICS ON PHYSICIANS 1974 ISBN 82-537-0474-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1975 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 7 LEGESTATISTIKK 97 STATISTICS ON PHYSICIANS 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY. OSLO 975 ISBN 857077 FORORD Denne publikasjonen inneholder

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 390 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1981 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 868 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 939 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1988 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1986 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1986 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK 1986 HEALTH STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK B 972 UTDANNINGSSTATISTIKK GRUNNSKOLAR 1. SEPTEMBER 1990 EDUCATIONAL STATISTICS PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOLS 1 SEPTEMBER 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

Education Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1994

Education Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1994 C 328 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1994 Education Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1994 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER 1990 KINDERGARTENS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3580-4 ISSN 0803-4664 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen ANDRE EMNEORD

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 7 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER 97 EDUCATIONAL STATISTICS Universities and Colleges October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 14/2004 DESEMBER 2004 Rapport fra Helsetilsynet 14/2004 Flere ungdom og voksne

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober Education Statistics Universities and Colleges 1 October 1994 C 318

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober Education Statistics Universities and Colleges 1 October 1994 C 318 C 8 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 292 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1 OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

UNIT LOG (For local use)

UNIT LOG (For local use) (EUROpean Pain Audit In Neonates) European survey of sedation and analgesia practices for ventilated newborn infants UNIT LOG (For local use) MONITORING OF INCLUSIONS/ EXCLUSIONS Principal Investigators

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ POPULATION PROJECTIONS NATIONAL AND REGIONAL FIGURES 89 / august 1989

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ POPULATION PROJECTIONS NATIONAL AND REGIONAL FIGURES 89 / august 1989 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 89 / 28 3. august 1989 POPULATION PROJECTIONS 1987-2050 NATIONAL AND REGIONAL FIGURES FRAMSKRIVING AV FOLKEMENGDEN 1987-2050 NASJONALE OG REGIONALE TALL by/av Inger

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

ON THE ESTIMATION OF DYNAMIC RELATIONS FROM COMBINED CROSS SECTION TIME SERIES DATA

ON THE ESTIMATION OF DYNAMIC RELATIONS FROM COMBINED CROSS SECTION TIME SERIES DATA ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 87 SÆRTRYKK FRA "THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 78 (1976) ON THE ESTIMATION OF DYNAMIC RELATIONS FROM COMBINED CROSS SECTION TIME SERIES DATA By Vidar

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger Tilstandsvurdering av regionalnett 1 Hafslunds nettområder Hurdal Eidsvoll Luftledning totalt 12 200 km Nannestad Ullensaker Jordkabel 17 000 km Nittedal Gjerdrum Nes Nettstasjoner Transformatorstasjoner

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 659 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1984 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1934 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1986 ISBN

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER 7 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES OCTOBER 7 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON3120/4120 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON3120/4120 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer