NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 334 REGIONAL DØDELIGHET REGIONAL MORTALITY ISBN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 334 REGIONAL DØDELIGHET REGIONAL MORTALITY ISBN"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 334 REGIONAL DØDELIGHET REGIONAL MORTALITY STATISTISK SENTRALBYRA OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN

3 FORORD Denne publikasjonen inneholder resultater av beregninger over dodelighetsforholdene i årene for de enkelte fylker, og for typer av kommuner i de enkelte landsdeler. Beregningene for fylkene er utarbeidd etter de samme prinsipper og for de samme grupper av dodsårsaker som i DOdelighetsforholdene i fylkene (NOS A 298), Regional dødelighet (NOS A 672) og DOdeligheten i fylkene (NOS A 948). Beregningene for typer av kommuner er foretatt på en annen standardbefolkning enn for fylkene, men noen resultater for fylkene basert på samme standardbefolkning som for typer av kommuner er tatt med i publikasjonen. For første gang er det til bruk i denne publikasjonen utarbeidd dødelighetstabeller for fylker og for typer av kommuner. Slike tabeller er laget for periodene og Enkelte resultater fra beregningene for er tidligere publisert i Statistisk ukehefte nr. 42/82. I arbeidet med publikasjonen har deltatt: førstekonsulent Jens-Kristian Borgan og konsulent Jon Inge Lian. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 2. desember 1982 Arne Oien Gerd Skoe LettenstrOm

4 PREFACE The present publication contains a survey on regional variations in mortality according to experiences for the period Tables for the various counties have been prepared according to the same principles and for the same selected causes of death as in the publications "Mortality rates in Counties " (NOS A 298), "Regional Mortality " (NOS A 672) and "Mortality in Counties " (NOS A 948). In addition, the present survey deals with mortality variations in for types of municipalities in the various regions. The population used for calculating the standardized death rates is different from that for counties. However, a few tables giving comparable figures have been included. For the first time, life tables for counties and types of municipalities have been calculated. Some figures for the periods and are included in this publication. The publication has been prepared by Mr. Jens-Kristian Borgan and Mr. Jon Inge Lian. Central Bureau of Statistics, Oslo, 2 December 1982 Arne Oien Gerd Skoe LettenstrOm

5 INNHOLD Si de Figurregister 7 Tabellregister 7 Tekstdel 1. Formal Opplegg og gjennomføring Grunnlag for statistikken Omfang Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Begrep og kjennemerker Gruppering etter dødsårsak Dødelighet etter kjønn og alder Folketall Kommunetyper Landsdel Standardberegninger Bruk av tabellene og noen hovedresultater Bruk av tabellene Sammenliknbarhet med andre undersøkelser Noen hovedresultater 15 Tekst ps engelsk 17 Figurdel 20 Tabelldel 31 Vedlegg 1. Utrykte tabeller 93 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet 94 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar Standarder for norsk statistikk (SNS) 100 Standardtegn i tabeller. Tall kan ikke forekomme : Tall kan ikke offentliggjøres - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enhet

6 CONTENTS Page Index of figures 9 Index of tables 9 Text 1. Purpose Survey design Statistical basis Coverage Errors and reliability of estimates Terms and variables Grouping by cause of death Mortality by sex and age Population Type of municipality Region Standardization Use of tables and some main results Use of tables Comparability to other surveys Some main results 19 Figures 20 Tables 31 Annex 1. Unprinted tables 93 Publications Previously issued on the subject 94 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Standards for Norwegian Statistics (SNS) 100 Explanation of Symbols in Tables. Category not applicable : Not for publication - Nil 0 Less than 0.5 of unit employed

7 7 FIGURREGISTER 1. Middellevetiden for menn og kvinner. Fylke Forskjellen mellom kvinners og menns middellevetid. Fylke og kommunetype Endring i middellevetiden for menn og kvinner fra til Fylke og kommunetype Totaldødelighet og dødelighet for hovedgrupper av dødsårsaker for menn og kvinner. Fylke Standardberegnede rater pr innbyggere Totaldødelighet og dødelighet for hovedgrupper av dødsårsaker for menn og kvinner. Kommunetype Standardberegnede rater pr innbyggere Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer for menn og kvinner. Fylke Standardberegnede rater pr innbyggere Dødeligheten av ondartede svulster for menn og kvinner. Fylke Standardberegnede rater pr innbyggere Dødeligheten av voldsomme dødsfall for menn og kvinner år. Fylke Standardberegnede rater pr innbyggere Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer for menn og kvinner år. Fylke og Standardberegnede rater pr innbyggere Dødeligheten av ondartede svulster for menn og kvinner ar. Fylke og Standardberegnede rater pr innbyggere Dødeligheten i 1. leveår. Fylke og Side TABELLREGISTER FylkestabellerSide 1. Gjenstående leveår for menn og kvinner ved utvalgte aldre. Fylke og Dødsfall blant menn og kvinner, etter kjønn og alder. Fylke Samlet dødelighet for menn og kvinner. Fylke Samlet dødelighet for menn og kvinner. Fylke. Standardberegnede rater Samlet dødelighet for menn og kvinner i hvert fylke i forhold til gjennomsnittsdødeligheten for hele landet. Standardberegnede rater. Hele landet = Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår. Fylke Dødeligheten for menn og kvinner av sykdommer i alt og voldsom og unaturlig død. Standardberegnede rater pr innbyggere. Fylke Forholdet mellom menns og kvinners dødelighet. Fylke. Dødeligheten blant kvinner = Dødeligheten av sykdommer i alt for menn og kvinner, etter alder. Fylke. Standardberegnede rater pr innbyggere Dødsfall etter rsak. Fylke Dødeligheten for menn og kvinner av utvalgte årsaker. Fylke. Standardberegnede rater pr innbyggere Dødeligheten for menn og kvinner i aldersgruppen ar av utvalgte årsaker. Fylke. Standardberegnede rater pr innbyggere Dødeligheten av utvalgte årsaker for menn og kvinner i hvert fylke i forhold til gjennomsnittsdødeligheten for hele landet Hele landet = Dødeligheten for menn og kvinner av utvalgte årsaker i i forhold til dødeligheten i og Fylke 49

8 Side 15. Forholdet mellom menns og kvinners dodelighet av ulike dødsårsaker. Fylke Dødeligheten blant kvinner = Dødeligheten for menn og kvinner av hjerte- og karsykdommer. Fylke. Standardberegnede rater pr innbyggere Dødeligheten for menn og kvinner av ondartede svulster. Fylke. Standardberegnede rater pr innbyggere Voldsom og unaturlig død blant menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. Fylke. Standardberegnede rater pr innbyggere Dødsfall ved ulykker/skader etter ytre årsak. Fylke Dødeligheten blant menn og kvinner ved ulykker/skader og selvmord. Fylke. Standardberegnede rater pr innbyggere Samlet dødelighet for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. Fylke. Direkte beregnede rater pr innbyggere Dødsfall i alt i etter kjønn og alder. Fylke 68 Tabeller for kommunetyper 23. Gjenstående leveår for menn og kvinner ved utvalgte aldre. Kommunetype og Dødsfall etter landsdel og kommunetype Dødsfall etter kjønn og alder. Kommunetype Samlet dødelighet for menn og kvinner. Kommunetype Samlet dødelighet for menn og kvinner. Kommunetype i hver landsdel Standardberegnede rater pr innbyggere Samlet dødelighet for menn og kvinner i hver kommunetype i de enkelte landsdeler i prosent av gjennomsnittsdødeligheten for hele landet Dødsfall etter årsak. Kommunetype Dødeligheten etter årsak for menn og kvinner. Kommunetype Standardberegnede rater pr innbyggere Dødeligheten av utvalgte årsaker blant menn og kvinner i ulike typer av kommuner i prosent av gjennomsnittsdødeligheten for hele landet Forholdet mellom menns og kvinners dødelighet av ulike dødsårsaker. Kommunetype Dødeligheten blant kvinner = Dødeligheten for menn og kvinner av hjerte- og karsykdommer, etter diagnose i hver kommunetype i forhold til gjennomsnittsdødeligheten for hele landet Voldsom og unaturlig død blant menn og kvinner i hver kommunetype i de enkelte landsdeler i forhold til gjennomsnittsdødeligheten for hele landet Voldsom og unaturlig død blant menn og kvinner i enkelte aldersgrupper i forhold til gjennomsnittsdødeligheten for hele landet. Kommunetype Tilleggstabeller for fylker 36. Dødeligheten av utvalgte rsaker blant menn og kvinner. Fylke Standardberegnede rater pr innbyggere Dødeligheten av utvalgte årsaker for menn og kvinner i hvert fylke i forhold til gjennomsnittsdødeligheten for hele landet Hele landet =

9 INDEX OF FIGURES 1. Expectation of life for males and females. County The difference between expectation of life for males and females. County and type of municipality Changes in expectation of life for males and females from to County and type of municipality Sex-specific mortality, total and from main groups of causes of deaths. County Standardized rates per population Sex-specific mortality, total and for main groups of causes of deaths. Type of municipality Standardized rates per population Sex-specific mortality from cardiovascular diseases. County Standardized rates per population Sex-specific mortality from malignant neoplasms. County Standardized rates per population Sex-specific mortality from violent deaths in ages years. County Standardized rates per population Sex-specific mortality from cardiovascular diseases in ages years. County and Standardized rates per population Sex-specific mortality from malignant neoplasms in ages years. County and Standardized rates per population Infant mortality. County and Page INDEX OF TABLES Tables for counties 1. Expectation of life for males and females at selected ages. County and Deaths by sex and age. County Sex-specific mortality. County Sex-specific mortality. County. Standardized rates Sex-specific mortality in each county in relation to national average. Standardized rates. National average = Perinatal and infant mortality. County Sex-specific mortality from diseases (total) and violent deaths. Standardized rates per population. County Ratio of male to female mortality. County. Female mortality = Sex-specific mortality from diseases (total), by age. County. Standardized rates per population Deaths by cause. County Sex-specific mortality from selected causes. County. Standardized rates per population Sex-specific mortality in age group years from selected causes. County. Standardized rates per population Sex-specific mortality from selected causes by county in relation to national average The whole country = Sex-specific mortality from selected causes in compared to and County 49 Page

10 10 Page 15. Ratio of male to female mortality by cause of death. County Female mortality = Sex-specific mortality from cardiovascular diseases. County. Standardized rates per population Sex-specific mortality from malignant neoplasms. County. Standardized rates per population Violent deaths by sex and age. County. Standardized rates per population Deaths from accidents by external cause. County Sex-specific mortality from accidents and suicide. County. Standardized rates per population General mortality. Sex and age specific rates per population. County Total deaths by sex and age. County 68 Tables for types of municipalities 23. Expectation of life for males and females at selected ages. Type of municipality and Deaths by region and type of municipality Deaths by sex and age. Type of municipality Sex-specific mortality. Type of municipality Sex-specific mortality. Region and type of municipality Standardized rates per population Sex-specific mortality in each type of municipality, by region as percentage of national average Deaths by cause. Type of municipality Sex-specific mortality by cause. Type of municipality Standardized rates per population Sex-specific mortality by cause and type of municipality as percentage of national average Ratio of male to female mortality by cause of death. Type of municipality Female mortality = Sex-specific mortality from cardiovascular diseases, by diagnosis and type of municipality in relation to national average Sex-specific mortality from violent deaths in types of municipalities, by region in relation to national average Violent deaths by sex and age in relation to national average. Type of municipality Additional tables for counties 36. Sex-specific mortality from selected causes. County Standardized rates per population Sex-specific mortality from selected causes, by county in relation to national average National average =

11 11 1. FORMAL Dødeligheten varierer fra distrikt til distrikt i Norge. En del informasjon vil derfor gå tapt hvis en bare skulle studere dødeligheten for hele landet under ett. Det er til nå ikke utarbeidd noen geografisk inndeling som er god med hensyn pa I analysere geografiske forskjeller i doldeligheten. I mangel av en fullgod inndeling har Byrået også denne gangen valgt å bruke den administrative oppdelingen av landet i fylker. Dette er gjort til tross for at de fleste fylkene er inhomogene med hensyn på nærings- og bosettingsstruktur, forhold som en antar faller sammen med forskjeller i dødeligheten. For å belyse forskjeller i dødeligheten mellom områder med ulik næringsstruktur er tabellene også utarbeidd for kommunetyper. 2. OPPLEGG OG GJENNOMFORING 2.1. Grunnlag for statistikken Beregningene om dhdelighetsforholdene i denne publikasjonen er gjort på grunnlag av primærmaterialet til adsarsaksstatistikken i årene og data over folkemengden etter kjønn, alder og bosted fra det sentrale personregisteret. Statistikken blir utarbeidd på grunnlag av dødsmeldinger som sendes inn til Byret fra de offentlige leger. Legenes dødsmeldinger blir sammenholdt med de sivile dødsmeldinger fra skifteretten som sendes inn via folkeregistrene. Etter at denne revisjonen er aysluttet, mangler det hvert Sr dødsmeldinger. Byrået sender så purring til fylkeslegene for å få inn de manglende meldinger eller avskrift av tidligere utstedte meldinger som ikke har nådd Byrået. For de adsfall som det fortsatt mangler legemelding for nr statistikken skal utarbeides, blir det skrevet ut melding i Byrået - med ukjent dødsårsak. Melding om nordmenn som Or under midlertidig opphold i utlandet, sendes inn til Byrået gjennom Utenriksdepartementet, og for sjofolk i utenriksfart gjennom Direktoratet for sjomenn Omfang Statistikken omfatter alle Ode i som på adstidspunktet var bosatt i Norge (dv s. var registrert i landets folkeregistre), uansett om dødsfallet fant sted i Norge eller utenfor landets grenser. Dødsfallene er gruppert etter fylke og kommunetype i samsvar med bostedskommune på dødstidspunktet. Opplysningene om dodsårsak er på Odsmeldingene redigert i samsvar med den internasjonale dodsmelding, fastsatt av Verdens Helseorganisasjon. Registreringen bygger ss vidt mulig på opplysninger fra den behandlende lege. Dødsfall som har funnet sted i utlandet, blir registrert under den årsak som er oppgitt på meldingen fra utlandet (norske konsulater eller andre kilder). Byrået innhenter en rekke tilleggsopplysninger om: 1) alle dødsfall hvor meldingen inneholder opplysninger om svulster (ved Kreftregisteret) 2) alle dodsfall hvor meldingen er skrevet ut fr resultatene av seksjon eller andre post mortem undershkelser foreligger 3) en rekke dodsfall av sykdommer hvor opplysningene om dodsårsaken ikke er fullstendige nok for en spesifikk registrering 4) en rekke dodsfall på grunn av ulykker/skader hvor opplysningene om de ytre omstendigheter mangler eller er ufullstendige 5) plutselig deld - i de tilfelle det er grunn til a anta at en vil kunne fa nærmere opplysninger om de ytre omstendigheter ved Odsfallet Tilleggsopplysningene blir innhentet i samarbeid med Byråets medisinske konsulent.

12 12 3. FEILKILDER OG USIKKERHET VED RESULTATENE Tabell 21 side 62, viser dødelighetsrater etter alder og kjønn i de enkelte fylker for perioden , og tabell 22 side 68, viser tallet på døde i perioden for de samme aldersgruppene. Ved sammenlikning av ratene mellom de to kjønn, mellom fylkene eller mellom ulike aldersgrupper må en regne med at observerte forskjeller kan skyldes tilfeldige variasjoner. For de aldersgrupper under 70 år der tallet på Ode i perioden er større enn 10, kan en undersøke om en forskjell er reell ved S. beregne tallet 2 2 kl r r hvor r1 og r2 er ratene i de to grupper en sammenlikner, og dl og d2 er tallet på Ode i gruppene. For de grupper der forholdet mellom tallverdien av forskjellen og dette beregnede tallet er større enn 2, vil som regel forskjellen være reell. Før en trekker bestemte slutninger om registrerte regionale variasjoner i dødeligheten av de enkelte årsaker, må en også ta forbehold for andre faktorer enn justering for kjønn og alder. En vil blant annet måtte regne med at en viss del av de registrerte forskjeller kan skyldes diagnostikken. Det diagnostiske grunnlag som de offisielle dødsmeldinger bygger på, er fortsatt nokså forskjellig, selv om det gradvis har funnet sted en betydelig kvalitetsmessig bedring i det statistiske primærmaterialet. Dette gjelder særlig for dødsfall i de eldre aldersklasser. Som nevnt i pkt. 2.2 er dødsfallene gruppert etter basted p dødstidspunktet. Det er derfor ikke tatt hensyn til at flytterne til et område kan ha en annen dødelighet enn personer som bor der fra før. 4. BEGREP OG KJENNEMERKER 4.1. Gruppering etter dødsårsak Fra og med 1969 er dødsårsakene kodet etter den 8. revisjon av den internasjonale klassifikasjon (ICD) av Fra 7. og 8. revisjon ble det foretatt enkelte justeringer av sykdomsgruppene, men endringene er så vidt små at de ikke gir utslag av betydning for de sykdomsgrupper som er tatt ut i denne publikasjonen. Beregningene omfatter de Tame grupper av dødsårsaker som ble undersøkt for årene , og Foruten beregning av den samlede dødelighet gjelder undersøkelsen følgende dodsårsaker:

13 13 Internasjonal detaljert liste 1965 nr. Ondartede svulster i alt i spiserøret, magesekken og tarmene i luftrør, bronkier og lunger 162 i brystkjertelen 174 i livmoren i lymfatiske og bloddannende organer Hjerte- og karsykdommer i alt Karlesjoner i sentralnervesystemet Ischemisk hjertesykdom Koronarsykdom, hjerteinfarkt 410,412,3 Sykdommer i åndedrettsorganene i alt Lungebetennelse Kronisk sykdom i åndedrettsorganene , 517, 518 Sykdommer i fordoyelsesorganene i alt Ubestemt, ukjent årsak i alt Sykdommer i alt Voldsom og unaturlig død i alt E 800-E 999 Veitrafikkulykker Ulykker under skipsfart og fiske (4. siffer 1-9) Drukning, unntatt under skipsfart og fiske 830,0, 832,0, 910 Selvmord Fall Brann, forbrenning Forgiftning Kvelning Dødelighet etter kjønn og alder Alle dødelighetsrater er regnet ut særskilt for menn og kvinner i 12 aldersgrupper. Den observerte dødelighet etter kjønn og alder i hvert fylke er gitt i tabell 21, side 62. Aldersspesifikke rater for de undersøkte dødsårsaker foreligger utrykt i Byrået. Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår er direkte beregnet pr fødte i de enkelte fylker og perioder. I tabell 6, side 37 er det regnet ut særskilte rater for den perinatale dødelighet (dødfødte + døde i 1. leveuke pr fødte) og for spedbarnsdødeligheten (døde i første leveår pr levendefødte). De aldersspesifikke rater i tabellene 6 og 21 kan sammenliknes direkte både fra fylke til fylke og for ulike tidsperioder. En må imidlertid ta visse forbehold om usikre rater på grunn av materialets størrelse i aldersgrupper med særlig lav dødelighet. Alderen er regnet ut i fylte år på dødstidspunktet. For lettere å få oversikt over hvordan de karakteristiske trekk i dødelighetsutviklingen over en periode på vel 25 år ayspeiler seg i de enkelte fylker, er dødelighetsrater regnet ut for totalbefolkningen i hvert fylke og for 4 aldersintervaller: 0-14 år, år, år og 70 år og over Folketall Ved beregning av middellevetiden i fylker og kommunetyper (tabellene 1 og 23) er de ettårige aldersspesifikke dødelighetsratene regnet ut på grunnlag av middelfolkemengdene i henholdsvis periodene og I de andre tabellene er folkemengden pr. 31. desember 1978 brukt som nevnere i alle beregninger for perioden

14 Kommunetyper Landets kommuner er i tabellene gruppert etter type som bygger på oppgaver over wingsstruktur og sentralitet. En oversikt over klassifiseringen av kommunene etter type er gitt i en publikasjon i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH nr. 35) og en publikasjon i serien Artikler (ART nr. 67). For å få en ensartet inndeling i kommunetyper for hele perioden, er det i alle beregningene på kommunetype brukt den kommuneinndelingen som gjaldt i årene 1974 og Landsdel Inndelingen i landsdeler brukt i tabellene 24, 27, 28 og 34 i samsvar med Byråets nye standard for Landsdelsinndeling fra 1982: Østlandet: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark. Agder/Rogaland: Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Vestlandet: Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Trøndelag: SOr-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Nord-Norge: Nordland, Troms og Finnmark Standardberegninger Direkte beregnede dødelighetsrater for totalbefolkningen i hvert fylke i er gitt i tabell 3, side 33. Disse rater er ikke direkte sammenliknbare, fordi befolkningens fordeling etter kjønn og alder varierer fra fylke til fylke og fra periode til periode. Virkningene av den ulike befolkningsstruktur er derfor eliminert ved standardberegninger, dvs. en har regnet ut hvordan dødelighetsnivået i de enkelte fylker ville ha vært om befolkningsstrukturen hadde vært den samme i alle fylker. Som standardbefolkning har en for fylker og i sammenlikningen mellom menn og kvinner brukt den samme som i dødelighetsberegningene for tidligere perioder, nemlig summen av menn og kvinner i de enkelte aldersklasser i hele landet 1. november Derved er det mulig 8 sammenlikne utviklingen også over tid. For kommunetyper har en som standardbefolkning brukt summen av menn og kvinner i de enkelte aldersklasser 31. desember BRUK AV TABELLENE OG NOEN HOVEDRESULTATER 5.1. Bruk av tabellene Som nevnt i pkt. 4.6 er det brukt ulik standardbefolkning ved beregning av standardiserte Odelighetsrater for fylker og kommunetyper, henholdsvis 1960 og Tallene for dødeligheten i fylkene og dødeligheten i typer av kommuner i hver landsdel kan derfor ikke sammenliknes direkte. For sammenlikningens skyld er det imidlertid tatt med to tabeller (tabellene 36 og 37) som viser standardiserte dødsrater for fylkene på grunnlag av befolkningen 31. desember Forskjellen mellom direkte beregnede og standardberegnede dødelighetsrater går tydelig fram av tabell 3. Sammenlikner en dødelighetsnivået i f.eks. Sogn og Fjordane og Finnmark, viser de direkte beregningene lavere totalrater i Finnmark enn i Sogn og Fjordane, 7 prosent lavere for menn og hele 29 prosent lavere for kvinner. Ser en på aldersfordelingen i de to fylkene, viser det seg at Finnmarks befolkning er betydelig yngre enn befolkningen i Sogn og Fjordane. Tar en disse forhold i betraktning ved beregning av dødeligheten for alle aldersgrupper under ett, blir bildet et annet. Dødelighetsnivået i Finnmark ligger da betydelig hayere enn i Sogn og Fjordane, og forskjellen er større for menn enn for kvinner, henholdsvis 52 og 29 prosent.

15 15 Dødelighetsnivået for grove aldersgrupper vil heller ikke were direkte sammenliknbart av samme grunner som nevnt for totalbefolkningen. Alle dødelighetsrater for totalbefolkningen (unntatt i tabell 3) og for de 4 aldersgruppene er derfor standardberegnet. En gjør imidlertid oppmerksom pg at disse standardberegnede rater ikke må brukes løsrevet som uttrykk for de aktuelle dødelighetsforhold i et fylke eller område. Ratene er veide forholdstall, og formålet med standardberegningene er S muliggjøre sammenlikning på ensartet grunnlag. I tabellene har en satt parentes om alle dødelighetstall som er basert på færre enn 20 døde i perioden , og det er satt parentes om alle forholdstall mellom menns og kvinners dødelighet der tallet er basert på færre enn 20 dødsfall blant kvinner. Det er også satt parentes rundt tilsvarende forholdstall fra tidligere perioder. Dødelighetsindekser som måtte baseres på færre enn 20 døde, er ikke tatt med i tabellene, og de er erstattet med tegnet : (tall kan ikke offentliggjøres). I tabellene over dødeligheten i kommunetyper i landsdeler er de 3 cellene som har mindre enn 200 dødsfall totalt for menn og kvinner i (se tabell 24) konsekvent utelatt i alle beregninger og erstattet med tegnet : Sammenliknbarhet med andre undersøkelser For beregningene over dødeligheten i kommunetyper som ble publisert i NOS Regional dødelighet ble summen av menn og kvinner i hele landet pr. 31. desember 1970 brukt som standardbefolkning. Beregningene for er derfor ikke sammenliknbare med de for den tidligere perioden. Hensikten med beregningene for kommunetyper har først og fremst vært å se de ulike typene i forhold til gjennomsnittet for hele landet Noen hovedresultater De standardberegnede rater for gav lavest dødelighet for menn i Sogn og Fjordane og for kvinner i Mere og Romsdal. Dødelighetstabellene for fylker for perioden viste imidlertid den høyeste middellevetid for kvinner i Sogn og Fjordane for de fleste aldrene. Forskjellene er små, og årsaken er at det er ulike mål som presenteres. Finnmark hadde høyest dødelighet både for menn og kvinner. Mens middellevetiden for menn i Sogn og Fjordane la vel to år høyere enn gjennomsnittet for alle menn i , var den for menn i Finnmark vel tre år lavere. For kvinner var forskjellene ikke så store. Kvinner i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal hadde en middellevetid som la vel ett år over gjennomsnittet, mens kvinner i Finnmark lå vel 1 1/2 år under. I alle fylker var dødeligheten for menn betydelig høyere enn for kvinner. Dødsfall av hjerteog karsykdommer utgjorde over halvparten av alle dødsfall, og særlig for denne sykdomsgruppen var dødeligheten langt høyere for menn enn for kvinner i alle fylker. Det var dødeligheten av ischemisk hjertesykdom (bl.a. hjerteinfarkt) som viste den største forskjell i nivået for menn og kvinner. Forskjellen i dødelighet av hjerte- og karsykdommer mellom de enkelte fylker følger stort sett samme mønster som den totale dødelighet. Både for menn og kvinner hadde Sogn og Fjordane lavest dødelighet, mens Finnmark la hayest. For sykdomsgruppen ondartede svulster var det også overdødelighet for menn, men den var langt mindre enn for hjerte- og karsykdommer. Dødeligheten var høyest i Oslo både for menn og kvinner. Det laveste tallet for menn gjaldt Sogn og Fjordane, mens Nordland hadde lavest tall for kvinner. Sammenliknet med perioden viste den totale dødelighet nedgang både for menn og kvinner, men nedgangen var størst for kvinner. Nedgangen i dødeligheten gjaldt alle fylkene. Beregningene over dødelighet og middellevetid i typer av kommuner for perioden viser at dødeligheten for menn er lavest i landbrukskommuner, og at middellevetiden der er høyest, vel 1 år over landsgjennomsnittet. Menn i blandede tjenesteytings- og industrikommuner og fiskerikommuner har betydelig høyere dødelighet enn menn i landet som helhet, og samtidig ligger middellevetiden i slike kommuner fra 1/2 til 1 år lavere enn landsgjennomsnittet.

16 16 For kvinner viser sentrale blandede landbruks- og industrikommuner og rene industrikommuner høyest dødelighet, og middellevetiden er noe lavere enn for kvinner under ett i landet. Rene landbrukskommuner har lavest dødelighet for kvinner, og middellevetiden ligger 1 år over gjennomsnittet for hele landet. Fordelingen av dødeligheten på årsaker viser at de sentrale blandede tjenesteytings- og industrikommuner, den gruppen de store byene og forstadskommunene hører til, hadde de høyeste rater for ondartede svulster både for menn og kvinner, mens landbrukskommunene lå lavt. Hjerte- og karsykdommer IS høyest for menn i fiskerikommuner, mens menn i landbrukskommuner hadde lavest dødelighet. Tilsvarende viste beregningene for kvinner at hjerte- og kardødeligheten var høyest i industrikommuner, mens landbrukskommunene lå lavest. For gruppen voldsom og unaturlig død viser beregningene høyest dødelighet for menn i fiskerikommuner, mens de blandede tjenesteytings- og industrikommuner lå høyest for kvinner.

17 17 1. PURPOSE Mortality in Norway is varying by region. A lot of information will therefore be lost if we limit the study of mortality to the country as a whole. A suitable classification of regions for the study of mortality has not been made tfll now. Therefore, the country has been divided by county in this study of regional mortality. This is done in spite of the counties' inhomogeneity with regard to industry and settlement, conditions which are supposed to influence the mortality. To lighten differences in mortality in regions classified by industry, this publication also contains tables on mortality by type of municipality. 2. SURVEY DESIGN 2.1. Statistical basis The present calculations of regional variations in general mortality and mortality from selected causes are based on all registered deaths in assigned to the area of usual residence of the deceased, and on population data extracted from the central population register. The statistics are compiled from medical death certificates submitted by the public health officers. The certificates are matched against the civil death certificates from the probate court submitted by the local population registers. The deaths for which medical certificates have not been received before the compilation deadline, are registered with unknown cause of death. Notifications of deaths occurring abroad are received through the Ministry of Foreign Affairs, and for seamen in the merchant fleet through the Directorate for Seamen Coverage The statistics comprise all deceased persons in , who were registered as resident in the population registers at the time of death, whether the death occurred in Norway or abroad. Based on information about the residence of the deceased, the deaths have been grouped by county and by type of municipality. The international medical certificate authorized by the WHO is used. The medical certification is as far as possible the responsibility of the attending physician. Deaths occurring abroad are registered under the cause stated in the notification (issued by Norwegian consulates or other sources). The Central Bureau of Statistics collects additional information on: 1) all deaths certificates mentioning the presence of cancer (tumor) - which are matched against the files of the National Cancer Register 2) all death certificates issued before results from autopsy or other post-mortem examinations are available 3) a number of deaths from diseases, when the information is insufficient for a specific classification 4) a number of deaths caused by accidents/injuries, without information or with incomplete information about the external circumstances 5) sudden deaths - in cases where there is reason to believe that further information on the external circumstances may be obtained The additional information is collected in co-operation with the medical consultant to the Central Bureau of Statistics.

18 18 3. ERRORS AND RELIABILITY OF ESTIMATES Certain reservations must be made with regard to the size and composition, as well as to the quality of the basic data. The total number of deaths from selected causes in each county is given in table 10, page 42. It is evident that when these deaths are broken down by sex and age, the numbers will be small for certain causes and ages even during a 5-year period of observation. The differences in the calculated rates may therefore reflect random fluctuations. Due consideration must also be given to the differences in medical supervision and diagnostic facilities throughout the country. 4. TERMS AND VARIABLES 4.1. Grouping by cause of death From 1969 the causes of death are classified in accordance with the 8th revision of the International Classification of Diseases of From the 7th to the 8th revision some adjustments have been made in the grouping of diseases, but these adjustments are of minor importance for the selected causes of death which are analysed in this publication. For selected causes of death, see categories of the International Classification of Diseases (1965) on page Mortality by sex and age Based on information about the residence of the deceased, the deaths have been grouped by county. Sex and age specific rates have been calculated for 12 age groups. The general sex and age specific death rates by county are given in table 21, page 62. Data from unprinted tables are available for sex and age specific rates from the selected causes. Perinatal and infant mortality rates have been calculated directly per total births and live births respectively for the different counties and periods (see table 6). Sex and age specific rates in tables 6 and 21 can be compared from county to county and from period to period, but for ages, having low mortality, one must consider that the basic number of deaths is very small. The age is given in complete years at the date of death. In order to facilitate regional comparisons of the characteristic features in the mortality trend over the last 25 years, death rates have been calculated for the total population and for 4 main groups in each county Population By calculation of the expectation of life in counties and in types of municipalities (tables 1 and 23) one-year age specific death rates have been based on the mean population in the period and respectively. In all the other tables, the population 31 December 1978 is used as denominator in all calculations of crude death rates for the period Type of municipality The classification of the municipalities by type is based on their distribution by industry and proximity of service centres.

19 19 4.5, Region The five regions of the country are defined by a grouping of the counties as shown on page Standardization Crude total death rates for broader age groups will be influenced by the sex and age distribution of the population in the different counties and at different times. For comparative purposes standardized rates have been calculated. The direct method has been applied, and adjustments have been made both for sex and age. The standard population used for counties and for the comparison between males and females is the total population by age per 1 November For regions and types of municipalities the population 31 December 1978 has been used as standard population. 5. USE OF TABLES AND SOME MAIN RESULTS 5.1. Use of tables As mentioned in section 4.6, the standard population used for calculating standardized death rates for counties differs from that used for types of municipalities. To compare the mortality in counties and types of municipalities, two tables have been included (tables 36 and 37), giving mortality rates for counties based on the standard population 31 December A mortality rate is quoted within brackets if it is based on less than 20 deaths. The same rule applies to quotients between mortality rates for males and females, if it is based on less than 20 deaths of females. Comparative mortality figures based on less than 20 deaths are replaced by colons. In the tables showing mortality rates for types of municipalities by region, the 3 cells with less than 200 deaths (total for males and females) during the period have been omitted Comparability to other surveys The publication NOS Regional Mortality contains some tables on mortality by type of municipality. The population 31 December 1970 was used as standard population in that publication, and the results from the two surveys are therefore not comparable. The main purpose of calculations for the various types of municipalities has been to see mortality differences between them Some main results In the period , the lowest mortality was observed for males in Sogn og Fjordane and for females in Mere og Romsdal. The highest mortality was observed in Finnmark for both males and females. The mortality observed was much higher for males than for females in all counties. More than half of all deaths were caused by cardiovascular diseases, and particularly from these causes, the excess mortality for males was high. Compared with the period , the mortality has decreased for both males and females in all counties. The largest decline was observed for females. The standardized death rates for the various types of municipalities showed that in the period the total death rate for males was lowest in agricultural municipalities while central service and industrial municipalities, and fishing municipalities had the highest death rate. For females the highest death rate was found in central service and industrial municipalities.

20 20 Figur 1. Middellevetiden for menn og kvinner. Fylke Se tabell 1 Expectation of li-fe for male(,:; and ferwiel% County $ee table MENN MALES.C s Under 72,00 Less than 72,00-72, ,00 og over and over. e!."0 KVINNER is FEMALES Under 78,50 Less than 78,50-78,99 79,00 og over and over 4. * ;(4..1 s. IL..Ite :In,:.t:A _v :. A. I,. :

21 21 Figur 2. Forskjellen mellom kvinners og menns middellevetid. Fylke og kommunetype The difference between expectation of life for males and females. County and type of municipality Fylke County Hele landet The whole country Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane 1, Møre og Romsdal S0r-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I......, Ar Years Kommunetype Type of municipality Hele landet The whole country Landbrukskommuner Agricultural muni- Mindresentrale,blandedelandbruks- og industrikommuner Less central,mixedagricuitural and manufacturing municipalities Sentrale,blandede landbruks - og industrikommuner Central, mixed agricultural and manufacturing municipalities Fiskerikommuner Fishing municipalities Mindre sentrale industrikommuner Lens central manufacturing municipalities Sentrale industrikommuner Central manufacturing municipalities Særlig sentrale,blandede tienestevtings- o industrikommuner central., mixed service and manufacturi.ng palities Øvrige blandede tjenesteytings- og industrikommuner Other mixed service and manufacturing municipalities Andre kommuner Other municipalities Ar Years

22 22 Figur 3. Endring i middellevetiden for menn og kvinner fra til Fylke og kommunetype Changes in expectation of Life for males and females from to County and type of municipality Fylke County MENN MALES KVINNER Hele landet The whole country Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder FEMALES Rogaland.,. Hordaland... Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Ar Years Kommunetype Type of municipality Hele landet The whole country Landbrukskommuner Agricultural municipalities Mindre sentrale,blandede landbruks- og industrikommuner Less central,mixedagricultural and manufacturing municipalities Sentrale,blandede landbruks- og industrikommuner Central, mixed agricultural and manufacturing municipalities MENN MALES KVINNER FEMALES e Fiskerikommuner Fishing municipalities Mindre sentrale industrikommuner Less central manufacturing municipalities Sentrale industrikommuner Central manufacturing municipalities Smrlig sentrale,blandede tjenesteytingsog industrikommuner highly central, mixed service and manufactumng palities Øvrige blandede tjenesteytings- og industrikommuner Other nixed service and manufacturing municipalities Andre kommuner Other municipalities I% r Years

23 23 Figur 4. Totaldødelighet og dødelighet for hovedgrupper av dødsårsaker for menn og kvinner. Fylke Standardberegnede rater pr innbyggere Sex specific mortality, total and from main groups of causes of deaths. County Standardized rates per population Døde pr innbyggere Alle årsaker 1400 All causes Or Voldsomme dødsfall Violent deaths Deaths per population Andre sykdommer Other diseases 1400 Ondartede svulster Malignant neoplasms Hjerte- og karsykdommer CardlovascuLar dic;ccze MENN MALES n N I e 1 la m il 'Rego mi. k,. r r.. k ihr k tiii :i..6 : r R li,s 1 g N ill w. ill 1 k :11!rill 4 il :I! II tr:il il III 4,:::: ** tt:: 4 "Yei»: 4: v..,. 1 VA '44 tv k.:: ii C';!::::11! 1$: Ili A w go :::.:: :::.: :n xv t: 1 ill :4.4 x:..» xv t.; t $ : 1 ii: $ :: 1.; *$ tk: *$ $:$ k::; : : $ 11: :) 11 II II iii iti :4$ iit::31 x$ i::: ::::::. «x: x::. 0!:41. :i t:t.t ka t3 ;.: iii :::$ ki; 1 6:" I: $$$ k»: kk : 1 K.: g 11» 04 il gt ti; gg S: 4:$ 0»1 :31... :44 x.: ::::' 4+ " KVINNER FEMALES bo CU r-r-4 C 0 50 a- ittc US * -1 o ct, ct Q, 172) 550 (.0 I -,7) E 0-0 '0_.131 M US H

24 4 Figur 5. Totaldødelighet og dødelighet for hovedgrupper av dødsårsaker for menn og kvinner. Kommunetype Standardberegnede rater pr innbyggere Sex-specific mortality, total and for main groups of causes of deaths. Type of municipality Standardied rates per population Alle årsaker 4 7,7 causes Døde pr innbyggere RNt. Voldsomme dødsfall Violent deaths Andre sykdommer Other diseases Ondartede svulster Malignant neoplasms Hjerte- og karsykdommer Cardiovao.oulaY diseases MENN MALES Deaths per population KVINNER FEMALES co 00 CO DO 7=} C CO 1) For Encfiish text, 8ce table 3.,-1 CO

25 Figur 6. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer for menn og kvinner. Fylke Standardberegnede rater pr innbyggere Sex-specific mortality from caraiovascular diseases. County Standardi2ed rates per population.3 4a, N 1,:rss.' 0/' MENN MALES Under 490 Less than og over and over KVINNER FEMALES Under 280 Less than og over and over (.. :.. $71:.) A:. ),.

26 2 6 Figur 7. Dødeligheten av ondartede svulster for menn og kvinner. Fylke Standardberegnede ratl pr innbyggere Sex-specific mortality from malignant neoplasms. County Standardized rates per population. MENN LALES Under 200 Less than og over And over KVINNER FEPPALES Under 140 Less than og over And over..:ia ',A...).. k, e. % " to. N.. ' I.*,..N.i e.. 4k s. A ta -.' I. 1 Iime.* ******: " "5, ð1 ýj. * * **qr ek. ' IN N r"?..i7an tl N.1 f,..*..' $,; *:.'.' tij ItY VI: c*

27 27 Figur 8. Dødeligheten av voldsomme dødsfall for menn og kvinner ar. Fylke Standardberegnede rater pr innbyggere Sex-specific mortality from violent deaths in ages years. County Standardized rates per population.4 MENN MALES KVINNER FEMALES Under 80 Less than og over And over Under 20 Less than og over And over....). 7. s.

28 Figur 9. Dødeligheten avnjerte- og karsykdommer for menn og kvinner år. Fylke og Standardberegnede rater pr innbyggere Sex-specific mortality from cardiovascular diseases in ages years. County and Standardized rates per population Døde pr Deaths per innbyggere population 800 6N MENN MALES KVINNER FEMALES I cv cl) -d oe cu br W G W O (0 W m $, e z 00 r, $.4 $-1 En

29 29 Figur 10. Dødeligheten av ondartede svulster for menn og kvinner Ar. Fylke og Standardberegnede rater pr innbyggere Sex-specific mortality from malignant neoplasms in ages years. County and 19/f Standardized rates per population Døde pr innbyggere an: MENN MALES Deaths per population N,N4 N 200 t 4 $ 14 X'o, gx Ao $:$ 4 k$v. 4$ A A41;144 A V AAA A 100 K,4 ei 4 gn4444.4v;$w.4 NI "A A% 4 0 I1!' 6.6 S.4 LA m4 v N \S AO X L.J A.4 A0v4 6 LA \ X A I!ti: AVVX N 'P4 V \V \V V LA.*'"' KVINNER FEMALES 300 IN I, 200 1R 4g n 'R S''4 'g a WMUli1P11 a g 44,L* L.1 Lt A l 100 a 0.$ N%.g I4 Ii, 4-, a) CO -0 (t0 of) taid <4 <4 CO CO oo bo cd ru 000 Lt-r

30 , Figur 11. Dødeligheten i 1. leveår. Fylke og Infant mortality. County and C, Døde pr levendefødte Cri COW Deaths per live births :1 -c) ta 0

31 Tabell 1. Gjenstående leveår for menn og kvinner ved utvalgte aldre. Fylke og Expectation of life for males and females at selected ages. County and Periode Fylke Period County GjenstAende levar ved alder Remaining years of life at age Andel gjenlevende ved 0 år years 20 år 65 år 65 år. Prosent Sannsynlig Survival rate Middellevetid levetid Middel- Middel- at 65. Expectation Probable year levetid levetid Per cent of life years of life Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Xvinner Males Females HELE LANDET THE WHOLE 71,45 77,74 COUNTRY 74,9 80,8 53,24 58,93 13,97 17,06 75,2 87,3 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Heimark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordalandl 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark 70,57 76,83 74,1 79,9 52,43 58,06 13,36 16,31 73,8 86,4 72,26 77,48 75,3 80,3 53,72 58,47 13,76 16,54 77,5 87,4 70,33 77,80 73,3 80,9 51,96 58,76 13,07 17,22 72,6 86,5 72,50 77,18 76,1 80,5 54,31 58,71 14,51 16,77 77,5 87,0 72,63 77,65 76,5 81,0 54,54 59,11 14,75 17,07 78,0 88,0 71,59 77,70 75,0 80,7 53,28 58,86 13,99 16,99 75,4 87,2 70,81 77,66 74,2 80,8 52,56 58,89 13,56 17,12 73,7 87,2 71,48 77,67 75,5 80,8 53,16 58,96 14,21 16,97 75,1 87,5 71,78 78,42 75,8 81,6 53,34 59,59 14,66 17,68 75,1 87,6 71,36 77,95 75,0 81,1 53,14 59,28 14,16 17,29 74,3 87,6 71,42 77,86 75,0 81,0 53,41 59,03 14,05 17,33 75,4 86,8 72,15 78,37 75,5 81,1 53,66 59,35 14,24 17,34 76,4 88,1 73,03 78,88 76,9 81,8 54,84 60,07 15,30 17,79 78,1 89,3 72,36 78,93 76,3 81,9 54,32 60,03 14,94 17,79 76,9 89,2 71,26 77,51 74,7 80,4 53,22 58,78 13,84 16,88 75,1 87,1 72,75 77,86 76,0 80,8 54,42 59,03 14,51 17,02 78,1 87,5 70,95 77,43 74,4 80,5 53,00 58,73 13,88 16,81 74,2 87,2 70,39 76,71 74,3 79,9 52,38 58,19 13,60 16,42 73,5 86,3 67,99 76,17 71,8 79,1 50,29 57,77 12,42 15,80 68,1 86, HELE LANDET 72,24 78,71 75,4 81,7 53,61 59,71 14,23 17,76 76,2 88,0 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordalandl 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark 71,98 78,30 74,9 81,1 53,11 59,17 72,91 78,74 75,9 81,5 54,16 59,61 70,81 78,01 73,7 81,2 52,08 58,88 73,08 78,26 76,3 81,2 54,32 59,29 73,20 78,61 77,0 81,8 54,78 59,88 72,45 78,13 75,6 81,1 53,84 59,18 71,63 78,45 74,5 81,5 52,97 59,34 72,16 79,14 75,5 82,2 53,71 60,13 72,21 79,03 75,7 82,1 53,60 60,03 71,46 78,63 75,2 81,5 52,94 59,73 72,01 78,87 75,4 81,7 53,49 59,84 73,06 79,64 76,1 82,3 54,25 60,48 74,53 80,08 78,1 83,1 56,00 61,16 73,48 79,91 76,8 82,9 54,90 61,01 71,98 78,16 74,8 81,3 53,33 59,36 73,55 79,02 77,0 81,7 54,84 60,04 71,93 78,92 75,2 81,9 53,58 60,07 71,57 78,62 74,4 81,6 53,01 59,63 68,91 77,09 72,2 80,1 50,68 58,26 13,73 17,22 76,0 14,35 17,37 77,6 13,32 17,68 72,9 14,76 17,35 77,4 15,04 17,79 78,7 14,06 17,15 77,4 13,68 17,51 75,0 14,45 18,03 76,1 14,50 18,07 75,9 14,27 17,57 74,3 14,27 17,91 75,7 14,50 18,24 78,2 16,09 18,87 80,0 15,11 18,65 78,9 13,92 17,58 75,5 14,90 17,87 79,3 14,04 17,89 76,2 14,08 17,75 74,0 12,60 16,65 68,8 88,0 89,0 85,8 87,7 88,3 87,9 87,7 88,6 88,4 88,5 87,9 89,4 89,3 89,9 87,1 88,8 88,6 87,8 85,7 Medregnet Bergen i hele perioden. Including Bergen for the whole period.

32 32 Tabell 2. Dødsfall blant menn og kvinner, etter kjønn og alder. Fylke Deaths by sex and age. County Menn Males Kvinner Females Nr. Fylke 70 1r No. County alt Under og over I alt Under Ar Total 15 år år år years 15 år år år og over years and over Dødsfall i alt Number of deaths HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Prosent Per cent HELE LANDET Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

33 Tabell 3. Samlet dødelighet for menn og kvinner. Fylke Sex-specific mortality. County Nr. Fylke No. County Døde pr innbyggere Deaths per population Direkte beregnede Standardberegnde rater raterl Prosent av befolkningen bosatt i tettbygde strok (1980) 2 Resident population in densely populated Crude death rates Standardized ratesl Menn Kvinner Menn Kvinner areas as percentage Males Females of total (1980) 2 HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Østfold Akershus Oslo i Heimark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Se pkt. 4.6, side Som tettbygd strøk er regnet områder med minst 200 bosatte, og der aystanden mellom husene som regel ikke oversteg 50 meter. 1 See section 4.6, page I.Includes densely populated areas with at least 200 residents, and where the distance between houses did not exceed 50 metres.

34 Tabell 4. Samlet dødelighet for menn og kvinner. Fylke. Standardberegnede rater Sex-specific mortality. County. Standardized rates 34 Nr. Fylke No. County ALLE ALDRE ALL AGES Menn Males Døde pr innbyggere Deaths per population DOdeligheten i forhold til dødeligheten (=100) Mortality compared to mortality (=100) T HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland' Bergen' Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Kvinner Females HELE LANDET Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen' Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Hordaland og Bergen slått sammen til ett fylke fra 1. januar Hordaland and Bergen incorporated from 1 January 1972.

35 Tabell 4 (forts.). Samlet dødelighet for menn og kvinner. Fylke. Standardberegnede rater Sexspecific mortality. County. Standardized rates 35 Doideligbeten i forhold til Nr. Fylke Døde pr innbyggere dødeligheten (=100) ALDERSGRUPPEN AR AGE GROUP YEARS Menn HELE LANDET Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Kvinner HELE LANDET Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Se note 1, side See note 1, page 34.

36 36 Tabell 5. Samlet dødelighet for menn og kvinner i hvert fylke i forhold til gjennomsnittsdødeligheten for hele landet. Standardberegnede rater. Hele landet = 100 Sex-specific mortality in each county in relation to national average. Standardized rates. National average = 100 Nr. Fylke Menn Males Kvinner Females No. County [ Alle aldre All ages HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordalandl Bergenl Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Aldersgruppen AR Age group years HELE LANDET Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordalandl Bergen' Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmatl; Se note 1, side 34. See note 1, page 34.

37 37 Tabell 6. Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår. Fylke Perinatal and infant mortality. County Nr. Fylke No. County Dødf$dte + d$de under 1 uke D$de i 1. lever pr. 1 OM levendi= pr fødte fødte Perinatal deaths per Infant deaths under 1 year per births 100 live births r = HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY 24,7 23,3 21,1 16,4 12,0 26,3 20,1 17,8 15,6 11,6 9,0 01 Østfold 24,4 25,8 22,4 15,6 12,5 24,4 19,3 21,3 17,0 11,1 7,3 02 Akershus 22,1 23,5 19,7 13,8 11,0 20,8 17,6 16,9 13,7 9,2 8,1 03 Oslo 23,6 21,8 19,2 15,0 10,2 20,8 17,6 14,6 13,5 10,8 7,9 04 Hedmark 26,7 23,2 22,3 16,8 12,5 26,6 20,8 18,6 17,2 12,5 8,3 05 Oppland 27,9 24,3 23,1 18,9 14,7 21,8 19,4 15,4 14,8 14,0 12,4 06 Buskerud 27,7 22,9 19,7 15,9 11,5 23,7 21,0 16,7 12,8 11,4 9,4 07 Vestfold 22,2 24,2 22,4 16,0 12,3 22,2 17,1 19,9 18,0 11,4 9,1 08 Telemark 26,6 25,1 21,0 18,8 12,4 23,7 21,9 19,4 16,4 12,9 10,5 09 Aust-Agder 26,8 23,0 20,4 16,0 12,5 26,2 20,7 20,3 17,4 10,5 8,6 10 Vest-Agder 21,8 24,1 19,6 16,1 13,1 28,0 19,6 20,9 17,4 11,1 10,3 11 Rogaland 24,6 22,3 22,8 15,1 11,9 29,4 20,8 16,1 15,3 11,7 9,5 12 Hordalandl 23,2 21,3 18,8 16,2 10,9 24,2 17,4 15,1 12,4 9,7 7,2 13 Bergen' 26,8 21,3 19,5.. 21,3 16,3 13,9 11,0 14 Sogn og Fjordane 25,2 21,8 18,6 17,8 13,3 24,3 20,7 15,2 15,3 11,5 8,6 15 MOre og Romsdal 23,6 20,6 20,1 15,9 12,5 27,3 18,4 15,4 14,6 11,9 8,5 16 SOr-TrOndelag 28,2 21,3 23,1 17,4 13,2 25,0 20,0 17,1 17,2 13,2 10,9 17 Nord-Trøndelag 24,2 23,4 22,3 17,0 12,3 28,4 18,0 15,9 14,8 11,0 8,8 18 Nordland 23,7 26,2 23,1 19,4 14,0 32,8 23,1 22,5 20,2 13,5 10,3 19 Troms 24,7 24,8 22,7 17,2 12,1 37,1 29,3 22,8 19,3 13,8 9,1 20 Finnmark 27,3 29,6 21,6 19,6 12,0 46,5 32,7 28,0 18,9 16,0 11,4 I Se note 1, side See note 1, side 34.

38 38 Tabell 7. Dødeligheten for menn og kvinner av sykdommer i alt og voldsom og unaturlig død. Standardberegnede rater pr innbyggere. Fylke Sex-specific mortality from diseases (total) and violent deaths. Standardized rates per population. County Nr. Fylke No. County ----Vi5Tsc d it-- nog Alle &rsaker Sykdommer unaturlig død All causes Diseases Violent deaths,injuries Menn Males HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordalandl Bergen" Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Trom, Finnmark Kvinner Females HELE LANDET 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordalandl 13 Bergen" 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark Se note 1, side See note 1, page 34.

39 Tabell 8. Forholdet mellom menns og kvinners dødelighet. Fylke. Dødeligheten blant kvinner = 100 Ratio of male to female mortality. County. Female mortality = Nr. Fylke No. County Alle Irsaker Sykdommer Voldsom og unatl-1i9 ad All causesdiseases Violent deaths, injuries ET = n7-6= Alle aldre All ages HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordalandl 13 Bergenl 14 Sogn og Fjordane 15 MOre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark Aldersgruppen år Age groups years HELE LANDET 01 Osfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordalandl 13 Bergen' 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark (542) (820) (488) (877) / i i ) (760 (524)(1 006) (383) (678) (486) (915) (935) Se note 1, side See note 1, page 34.

40 40 Tabell 9. DOdeligheten av sykdommer i alt for menn og kvinner, etter alder. Fylke. Standardberegnede rater pr innbyggere Nr. Fylke Under 15 år years år County Menn Males HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordalandl Bergen' Sogn og Fjordane d Møre og Romsdal SOr-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Kvinner Females HELE LANDET Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordalandl Bergen' Sogn og Fjordane / ; 15 Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Se note 1, side 34.

41 Sex-specific mortality from diseases (total), by age. County. Standardized rates per population ar 70 år og over years and overno i i i i See note 1, page 34.

42 Tabell 10. DOdsfall etter årsak. Fylke Deaths by cause. County Nr. Fylke No. County Menn Males Sykdommer Sykdommer Alle Alle Ondartede Hjerte- i bde- i for- andre årsaker svulster og kar- dretts- doyelses- bestemte All No sykdommer organene organene sykdommer causes 209 No No No Res. No DOdsfall i alt Number of deaths foldsom Ubestemt, og ukjent unaturlig årsakdd No No. E E 999 HELE LANDET THE 111 WHOLE COUNTRY Østfold 02 'Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 MOre og Romsdal. 16 SOr-TrOndelag 17 Nord-TrOndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark C Prosent Per cent HELE LANDET 01 Østfold 02 Akershus Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordanc 15 M$re og RomsIal. 16 SOr-TrOndelag 17 Nord-TrOndelvi 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark

43 Tabell 10 (forts.). Dødsfall etter årsak. Fylke Deaths by cause. County Nr. Fylke Sykdommer Sykdommer Alle Voldsom Alle Ondartede Hjerte- i ånde- i for- andre Ubestemt, og årsaker svulster og kar- dretts- døyelses- bestemte ukjent unaturlig sykdommer organene organene sykdommer årsak død Kvinner Females Dødsfall i alt HELE LANDET Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Prosent HELE LANDET Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

44 44 Tabell 11. Dødeligheten for menn og kvinner av utvalgte rsaker. Fylke. Standardberegnede rater pr innbyggere Nr. Fylke County Ondartede Hjerte- og Ischemisk Sykdommer i svulster karsykdommer hjertesykdom åndedrettsorganene No No No No ALLE ALDRE ALL AGES Menn Males HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordalandl Bergen' Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Kvinner Females HELE LANDET Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordalandl Bergenl Sogn og Fjordane b Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Se note 1, side 34.

45 Sex-specific mortality from selected causes. County. Standardized rates per populat ion 45 Alle andre be- -Voldsom og una- Sykdommer i for- stemte sykdommer Ubestemt, ukjent Sykdommer i alt turlig dd Diseases, doyelsesorganene Residual No. total rsak Violent deaths, in- No. No No No juries E 800-E b / g ' ; See note 1, page 34.

46 46 Tabell 12. Dødeligheten for menn og kvinner i aldersgruppen år av utvalgte årsaker. Fylke. Standardberegnede rater pr innbyggere Karlesjoner i Ondartede Hjerte- og sentralnerve- Ischemisk svulster Nr. Fylke karsykdommer systemet hjertesykdom No. County No No No ALDERSGRUPPEN AR AGE GROUP YEARS Menn Males HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordalandl Bergen" Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SOr-Trønde1ag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Kvinner Females HELE LANDET Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordalandl Bergen" Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Se note 1, side 34.

47 Sex-specific mortality in age group years from selected causes. County. Standardized rates per ) population 47 Al e an re bestemte sykdommer Residual No Ubestemt, ukjent årsak No Sykdommer i alt Diseases, total No som og unaturlig dd Violent deaths, injuries E 800-E T No ; (19) (10) (23) (17) (1i) (20) (13) (1i3) (17) See note 1, page 34.

48 48 Tabell 13. Dødeligheten av utvalgte årsaker for menn og kvinner i hvert fylke i forhold til gjennomsnittsdødeligheten for hele landet Hele landet = 100 Sex-specific mortality from selected causes by county in relation to national average The whole country = 100 Nr. Fylke No. County Alle aldre All ages Hjerte- og Karlesjoner Ondartede kar- i sentral- Ischemisk svulster sykdommer nervesys- hjerte- No i alt ternetsykdom No No No Menn -Kvinner M K M K M K Males Females Alle andre Voldsom bestemte Ubestemt, og unatursykdommer ukjent lig dd Res. No. årsak No. E No E 999 M K )1 K M K HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Aldersgruppen Ir Age group years HELE LANDET østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SOr-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

49 49 Tabell 14. Dødeligheten for menn og kvinner av utvalgte rsaker i i forhold til dødeligheten i og Fylke Sex-specific mortality from selected causes in compared to and County Nr. Fylke No. County = 100 Alle aldre All ages jer e- og ar esjoner Ondartede kar- i sentral- Ischemisk svulster sykdommer nervesys- hjerte- No i altternetsykdom No No No Minn Kvinner 14KH E M K Males Females e an re o som bestemte Ubestemt, og unatursykdommer ukjent lig død Res. No.rsak No. E No E 999 M- KMKMK HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordalandl 14 Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Alders9ruppen Sr Age group years HELE LANDET østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordalandl 14 Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Se note 1, side 34. See note 1, page 34,

50 50 Tabell 14 (forts.). Dødeligheten for menn og kvinner av utvalgte årsaker i i forhold til dødeligheten i og Fylke Sex-specific mortality from selected causes in compared to and County jer e- og ar esjoner Ondartede kar- i sentral- Ischemisk Alle andre Ubestemt, Voldsom sykdommer svulster nervesys- hjerte- bestemte ukjent og unaturalt ternet sykdom sykdommer årsak Nr. Fylke lig = 100 Alle aldre Menn Kvinner MK M K M K M KM K HELE LANDET Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordalandl Sogn og Fjordane Moire og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Aldersgruppen ar HELE LANDET Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordalandl Sogn og Fjordane Moire og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Se note 1, side See note 1, page 34.

51 51 Tabell 15. Forholdet mellom menns og kvinners dødelighet av ulike dødsårsaker. Fylke Dødeligheten blant kvinner = 100 Ratio of male to female mortality by cause of death. County Female mortality = 100 Nr. Fylke No. County Ondar- Ondartede tede svulster i svulster spiserøret, i alt magesekken No.140- og tarmene 209 No Alle Voldsom Hjerte- og Karlesjoner Ischemisk andre Ubestemt, og unaturkarsykdommer i sentral- hjerte- syk- ukjent lig dd i alt nervesys- sykdom dommer årsak No. E 800- No ternetno Res.No. No E 999 No Alle aldre All ages HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Østfold 02 Akershus.. 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Aldersgruppen år Age group years HELE LANDET Østfold 02 Akershus.. 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane.. 15 Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark (877) (383) (935)

52 52 Tabell 16. Dødeligheten for menn og kvinner av hjerte- og karsykdommer. Fylke. Standardberegnede rater pr innbyggere Nr. Fylke County Hjerte- og karsykdommer i alt Karlesjoner i sentral- No nervesystemet No M- 19/1-19/ Menn Males HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY østfold Akershus Oslo Heimark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordalandl Bergen' Sogn og Fjordane Mike og Romsdal SOr-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Kvinner Females HELE LANDET østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud $ Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordalandl Bergen' Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Se note 1, side 34.

53 53 Sex-specific mortality from cardiovascular diseases. County. Standardized-rates per population Diarose Diagnosis Ischemisk hjertesykdom No Av dette: Koronarsykdom, Andre I alt hjerteinfarkt Other No No , No See note 1, page 34.

54 54 Tabell 17. Dødeligheten for menn og kvinner av ondartede svulster. Fylke. Standardberegnede rater pr innbyggere Nr. Fylke County alt All sites -Spiserøret, magesekken No og tarmene No /1=-19/ Menn Males HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordalandl Bergen" Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Kvinner Females HELE LANDET Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud, Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordalandl Bergen' 14 Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Se note 1, side 34.

55 55 Sex-specific mortality from malignant neoplasms. County. Standardized rates per population Primærsete Primary site Luftrør, bronkier og Lymfatiske og Brystkjertelen -Livmoren lunger bloddannende organer No. 174 No No. 162 No r No ') i i (4) (3) (5) (6) (4) (1) (4) ) ( ; (1) (2) (4) (3) (2) (3) (11) (4) See note 1, page 34.

56 Tabell 18. Voldsom og unaturlig dd blant menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. Fylke. Standardberegnede rater pr innbyggerel Violent deaths by sex and age. County. Standardized rates per population' ar og over Nr. Fylke 0-14 år years år år years and over No. County I 959=-1-I z-i9 76: Menn Males HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Østfold (29) (39) (35) (10) Akershus Oslo Hedmark (38) (35) (35) (17) Oppland (20) (19) (18) (15) Buskerud Vestfold (31) (31) (33) (17) Telemark Aust- Agder (51) (59) (21) (34) Vest- Agder (28) (42) (27) (23) Rogaland Hordalandl Bergen" Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SON TrOndelag Nord- TrOndelag (28) (36) (28) (16) Nordland Troms Finnmark Kvinner Females HELE LANDET Østfold. (15) (22) (20) (8) Akershus (22) (11) (13) (7) Oslo... (9) (12) (9) (10) Hedmark. (9) (16) (18) (8) Oppland. (11) (23) (14) (11) (4) (8) (14) (8) Buskerud (16) (14) (13) (9) Vestfold (19) (20) (9) (6) Telemark (14) (18) (16) (9) (6) (6) (6) (14) Aust- Agder (11) (20) (16) (6) (5) (20) (17) (14) (19) (15) (17) (13) Vest- Agder... (26) (29) (16) (12) (5) (4) (14) (16) Rogaland (21) (28) (20) (8) Hordalandl (9) (17) (10) (7) Bergen". (16) (21) Sogn og Fjordane (11) (10) (15) (10) (15) (10) (13) (14) (10) (17) (12) (18) MOre og Romsdal. (17) (17) (17) (10) SOr- TrOndelag (17) (15) (10) (11) Nord- Trøndelag (19) (31) (13) (19) (3) (14) (9) (9) Nordland Troms (15) (26) (17) (15) Finnmark (33) (20) (26) (21) (11) (11) (21) (13) (23) (28) (20) (17) Se note 1, side See note 1, page 34..

57 57 Tabell 19. Dødsfall ved ulykker/skader etter ytre rsak. Fylke Deaths from accidents by external cause. County Nr. Fylke No. County ulykker under Ulykker Vei- skipsi alt trafikk- fart og Acci- ulykker fiske dents, No. No. E830- total E810- E839 E827 (4. digit 1-9) Drukning, Brann, Alle (unntatt For- for- Kvel- andre under gift- Fall bren- ning ulykker skipsfart ning No. fling No. Resiog fiske) No. E880- No. E911- dual E830.0 E850- E887 E890- E913 No. E832.0 E877 E899 E800- E910 E949 DOdsfall i alt Number of deaths Menn Males HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane We og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Prosent Per cent HELE LANDET Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms il 20 Finnmark

58 58 Tabell 19 (forts.). Dødsfall ved ulykker/skader etter ytre rsak. Fylke Deaths from accidents by external cause. County Nr. Fylke ltlykker Drukning, Vei- under (unntatt For- Brann, Alle Ulykker trafikk- skips- under gift- Fall for- Kvel- andre i alt ulykker fart og skipsfart ning bren- ning ulykker fiske og fiske) fling DOdsfall i alt Kvinner Females HELE LANDET Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Soir-TrOndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Prosent HELE LANDET Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

59

60 60 Tabell 20. Dødeligheten blant menn og kvinner ved ulykker/skader og selvmord. Fylke. Standardberegnede rater pr innbyggere Ulykker under Ulykker i alt Veitrafikkulykker skipsfart, fiske Nr. Fylke Accidents, total No. E810-E827 No. E830-E839 County Menn Males (4. digit 1-9) T = HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Østfold (5) (4) (3) (2) 02 Akershus (1) (1) (1) (1) 03 Oslo (3) (2) (2) (1) 04 Hedmark (2) (1) (1) (1) 05 Oppland (2) (2) (2) (1) 06 Buskerud (2) (1) (2) (0) 07 Vestfold (10) (4) (8) (4) 08 Telemark (5) (4) (3) (3) 09 Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordalandl Bergen' Sogn og Fjordane (3) (6) (10) (4) 15 Møre og Romsdal r-Trøndelag Nord-Trøndelag (5) (3) (5) (2) 18 Nordland Troms Finnmark KvinnerFemales HELE LANDET (0) (0) (0) (0) 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordalandl 13 Bergenl 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal. 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark (0) (-) (-) (-) (-) (0) (-) (-) (0) (0) (0) (0) (-) (-) (0) (-) (0) (-) (1) (-) (0) (-) (-) (-) (-) (-) (0) (-) (-) (-) (0) (-) (4) (4) (8) (7) (1) (-) (0) (-) (-) (-) (0) (-) (0) CO) (0) (0) (-) (-) CO) (-) (0) (1) (4) (3) (4) (5) (-) CO) (-) (-) (0) (0) (-) (-) (0) (-) (0) (-) (-) (-) (-) (-) (1) (0) (1) (0) (1) (-) (-) CO) (4) (6) (8) (5) (3) (-) (-) (-) Se note 1, side 34.

61 Sex-specific mortality from accidents and suicide. County. Standardized rates per population 61 Drukningsulykker (unntatt under skipsfart og fiske) No. E830.0, E832.0, E Alle andre ulykker Res. No. E800-E Selvmord i alt Suicide, total No. E950-E No (10) (7) (5) (3) (7) (5) (8) (3) ' i (2) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (0) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (-) (0) (2) (3) (1) (1) (3) (3) (4) (4) 08 ()) (4) (0) (1) (3) (2) (3) (3) 09 (1) (2) (2) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (0) (1) (2) (1) (2) (i) () (3) (2) () (i) 14 (2) (2) (1) (1) (2) (3) (5) (4) 15 (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (3) (2) (3) (4) 17 (3) (3) (1) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (5) (4) (3) (-) (3) (2) (3) 20 1 See note 1, page 34.

62 62 Tabell 21. Samlet dødelighet for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. Fylke. Direkte beregnede rater pr innbyggere r Fylke years County Menn Kvinner Males Females 5-9 år )1 K år år år vjk RKM Hele landet The whole country Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold

63 General mortality. Sex and age specific rates per population. County r og over år ar ar år ar år years and over KM K M KM K -14- KM K M K f

64 64 Tabell 21 (forts.). Samlet dødelighet for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. Fylke. Direkte beregnede rater pr innbyggere Fylke 0-4 år 5-9 år år år år Telemark Menn Kvinner MK M K M KM K Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordalandl Bergen' Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Se note l s side 34.

65 General mortality. Sex and age specific rates per population. County år år år50-59 år år år 80 år og over K M K M K See note 1, page 34.

66 66 Tabell 21 (forts.). Samlet dødelighet for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. Fylke. Direkte beregnede rater pr innbyggere Fylke 0-4 år 5-9 &r år år år Menn Kvinner MK M K M KM K Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

67 General mortality. Sex and age specific rates per population. County år &r år50-59 ar ar år 80 ar og over KM K M K M KM K M K I I

68 68 Nr. Fylke County Tabell 22. DOdsfall i alt i etter kjønn og alder. Fylke 0-4 1r years Menn Kvinner Males Females M 5-9 Sr Ar Sr år I alt Total Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark

69 69 Total deaths by sex and age. County ar år r år6u-tr Sr 80 1r og ter years and ovf:t" No. M K Ni K M KM K K K

70 70 Tabell 23. Gjenstående leveår for menn og kvinner ved utvalgte aldre. Kommunetype og Expectation of life for males and females at selected ages. Type of municipality and Periode Kommunetype' Period Type of municipality' Gjenstående leveår ved alder Expectation of life at age Andel gjenlevende ved 65 år. Prosent 0 år years 20 år 65 år Survival rate GSennomsni - tt Median Gjennomsnitt Gjennomsnitt at 65. Average Per cent Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Males Females HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY 71,45 77,74 74,9 80,8 53,24 58,93 13,97 17,06 75,2 87,3 1. Landbrukskommuner Agricultural municipalities 73,08 78,42 2. Mindre sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Noncentral, mixed agricultural and manufacturing municipalities 72,45 78,00 3. Sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Central, mixed agricultural and manufacturing municipalities 4. Fiskerikommuner Fishing municipalities 69,92 77,83 74,0 80,9 52,28 59,24 13,67 17,04 72,8 88,0 5. Mindre sentrale industrikommuner Non-central manufacturing municipalities 6. Sentrale industrikommuner Central manufacturing municipalities 71,28 77,29 74,8 80,3 53,10 58,56 13,76 16,67 75,4 87,1 7. Særlig sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner Especially central, mixed service and manufacturing municipalities 71,04 77,83 8. øvrige blandede tjenesteytingsog industrikommuner Remaining mixed service and manufacturing municipalities 70,80 77,41 9. Andre kommuner Other municipalities 72,07 78,13 76,1 81,2 53,95 59,34 14,65 17,23 76,8 88, ,1 81,5 55,10 59,59 15,25 17,51 78,7 88,6 76,5 80,9 54,38 59,27 14,97 17,14 77,2 88,1 72,06 77,28 76,1 80,3 54,04 58,54 14,60 16,71 76,3 86,6 72,16 78,35 75,9 81,4 53,98 59,49 14,46 17,46 77,0 88,2 74,0 80,9 52,64 58,87 13,34 17,15 74,4 86,9 74,2 80,6 52,56 58,74 13,60 16,90 73,6 87,0 HELE LANDET 1. Landbrukskommuner 2. Mindre sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner 3. Sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner 4. Fiskerikommuner 5. Mindre sentrale industrikommuner 6. Sentrale industrikommuner 7. Særlig sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner 8. øvrige blandede tjenesteytingsog industrikommuner 9. Andre kommuner 72,24 78,71 75,4 81,7 53,61 59,71 14,23 17,76 76,2 88,0 73,59 79,77 77,7 82,6 55,23 60,89 15,63 18,34 78,9 90,2 73,11 79,04 76,6 82,0 54,52 60,16 15,05 18,10 77,8 88,5 72,92 78,31 76,5 81,2 54,49 59,32 14,86 17,33 77,2 87,8 71,38 78,73 75,0 82,0 52,98 60,03 14,05 17,84 74,6 88,3 73,02 79,55 76,3 82,3 54,40 60,52 14,87 18,25 77,8 89,3 72,31 78,42 75,3 81,4 53,62 59,45 13,98 17,42 77,0 88,1 71,65 78,51 74,5 81,5 52,93 59,41 13,62 17,66 75,2 87,4 71,81 78,63 74,8 81,6 53,15 59,59 13,87 17,65 75,3 88, ,19 77,3 88,4 Se pkt. 4.4, side 14. ' See section 4.4, page 18.

71 Tabell 24. DOdsfall etter landsdel og kommunetype Deaths by region and type of municipality Kommunetype Type of municipality.' Hele Landsdel: Re ion' landet 'st-agder Vest- TrOnde- Nord- The whole landet Raga- landet lag Norge country land 1 ALT TOTAL Landbrukskommuner Agricultural municipalities Mindre sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Noncentral, mixed agricultural and manufacturing municipalities Sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Central, mixed agricultural and manufacturing municipalities Fiskerikommuner Fishing municipalities Mindre sentrale industrikommuner Non-central manufacturing municipalities Sentrale industrikommuner Central manufacturing municipalities Særlig sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner Especially central, mixed service and manufacturing municipalities Øvrige blandede tjenesteytingsog industrikommuner Remaining mixed service and manufacturing municipalities Andre kommuner Other municipalities Se pkt. 4.4, side 14, Se pkt. 4.5, side 14. See section 4.4, page 18. See section 4.5, page 19.

72 Tabell 25. DOdsfall etter kjonn og alder. Kommunetype Deaths by sex and age. Type of municipality Menn Males Kvinner Females 70 Ar Kommunetype ]1 alt Under og over Type of municipality' Total 15 tr Ar Ar years Under &r. years years years and 1 alt 15 år år år og over over DOdsfall i gjennomsnitt pr. ar Number of deaths, annual average HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Landbrukskommuner Agricultural municipalities Mindre sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Noncentral, mixed agricultural and manufacturing municipalities Sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Central, mixed agricultural and manufacturing municipalities Fiskerikommuner Fishing municipalities Mindre sentrale industrikommuner Non-central manufacturing municipalities Sentrale industrikommuner Central manufacturing municipalities Særlig sentrale, blandede tjenesteytingsog industrikommuner Especially central, mixed service and manufacturing municipalities øvrige blandede tjenesteytings- og industrikommuner Remaining mixed service and manufacturing municipalities Andre kommuner Other municipalities Se pkt. 4.4, side 14. See section 4.4, page 18.

73 Tabell 25 (forts.). DOdsfall etter kjonn og alder. Kommunetype Deaths by sex and age. Type of municipality Menn Kvinner Kommunetype I alt Under år I alt Under år 15 Ir Ir år og over 15 år år år og over Prosent Per cent HELE LANDET Landbrukskommuner Mindre sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Fiskerikommuner Mindre sentrale industrikommuner Sentrale industrikommuner Særlig sentrale, blandede tjenesteytingsog industrikommuner øvrige blandede tjenesteytings- og industrikommuner Andre kommuner Se pkt. 4.4, side 14. ' See section 4.4, page 18.

74 Tabell 26. Samlet dødelighet for menn og kvinner. Kommunetype Sex-specific mortality. Type of municipality Kommunetypel Type of municipalityl Døde pr innbyggere Deaths per _population Direkte beregnede Standardberegnede rater rater2 Crude death rates Standardized rates 2 Menn Kvinner Menn Kvinner Males Females HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Landbrukskommuner Agricultural municipalities Mindre sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Non-central, mixed agricultural and manufacturing municipalities Sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Central, mixed agricultural and manufacturing municipalities Fiskerikommuner Fishing municipalities Mindre sentrale industrikommuner Non-central, manufacturing municipalities Sentrale industrikommuner Central manufacturing municipalities Særlig sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner Especially central, mixed service and manufacturing municipalities Øvrige blandede tjenesteytings- og industrikommuner Remaining mixed service and manufacturing municipalities Andre kommuner Other municipalities Se pkt. 4.4, side Se pkt. 4.6, side 14, See section 4.4, page See section 4.6, page 19.

75 75 Tabell 27. Samlet dødelighet for menn og kvinner. Kommunetype i hver landsdel Standardberegnede rater pr innbyggere Sex-specific mortality. Region and type of municipality Standardized rates per population Kommunetype 2, 3Type of municipality 2, 3 Mindre Særlig Sent- sentrale, Sentrale, sentrale, Øvrige Landsdell Region' Land- blandede blandede bruks- landbruks- landbrukskom- og indus- og in- Fis- Mindre rale blandede blandede ken- sentrale indus- tjeneste- tjeneste- Andre kom- industri- trikom- ytings- og ytings- og kommuner muner trikom- dustrimuner kommuner muner industri- industrikommuner kommuner kommuner ALLE ALDRE ALL AGES Menn Males HELE LANDET 1 THE WHOLE COUNTRY Østlandet Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag * Nord-Norge Kvinner Females Hele landet Østlandet Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge ALDERSGRUPPEN AR AGE GROUP YEARS Menn Hele landet Østlandet Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Kvinner Hele landet Østlandet Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Se pkt. 4.5, side Se pkt. 4.4, side For engelsk oversettelse av kommunetype, se tabell See section 4.5, page See section 4.4, page For English translation of type of municipality, see table 26.

76 76 Tabell 28. Samlet dødelighet for menn og kvinner i hver kommunetype i de enkelte landsdeler i prosent av gjennomsnittsdoideligheten for hele landet Sex-specific mortality in each type of municipality, by region as percentage of national average Landsdell Region" Kommunetype 2, 3 Type Mindre sentrale, Sentrale, Land- blandede blandede Fis- Mindre bruks- landbruks- landbruks- ken- sentrale kom- og indus- og in- kom- industrimuner trikom- dustri- muner kommuner muner kommuner of municipal ity 2, 3 Særlig Sent- sentrale, Øvrige rale blandede blandede indus- tjeneste- tjeneste- Andre trikom- ytings- og ytings- og kommuner muner industri- industrikommuner kommuner ALLE ALDRE ALL AGES Menn Males HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Østlandet Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Kvinner Females Hele landet Østlandet Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge ALDERSGRUPPEN AR AGE GROUP YEARS Menn HELE LANDET Østlandet Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Kvinner Hele landet Østlandet Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Se pkt. 4.5, side Se pkt. 4.4, side For engelsk oversettelse av kommunetype, se tabell 26. See section 4.5, page See section 4.4, page For English translation of type of municipality, see table 26.

77 77 Tabell 29. Dødsfall etter årsak. Kommunetype Deaths by cause. Type of municipality Sykdommer Sykdommer Ube- Wdsom Alle Ondartede Hjerte- i ande- i for- Alle stemt, og Kommunetype' arsaker svulster og kar- dretts- doyelses- andre ukjent unaturlig Type of municipality' All No sykdommer organene organene sykdommer rsak død causes 209 No No No Res. No. No No.E E 999 Dødsfall i alt Number of deaths HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Landbrukskommuner Agricultural municipalities Mindre sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Noncentral, mixed agricultural and manufacturing municipalities Sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Central, mixed agricultural and manufacturing municipalities Fiskerikommuner Fishing municipalities , Mindre sentrale industrikommuner Non-central manufacturing municipalities Sentrale industrikommuner Central manufacturing municipalities Særlig sentrale, blandede tjenesteytingsog industrikommuner Especially central, mixed service and manufacturing municipalities Øvrige blandede tjenesteytings- og industrikommuner Remaining mixed service and manufacturing municipalities Andre kommuner Other municipalities Se pkt. 4.4, side 14 See section 4.4, page 18.

78 Tabell 29 (forts.). DOdsfall etter årsak. Kommunetype Deaths by - cause. Type of municipality Kommunetypel Sykdommer Sykdommer Ube- V-oldsom Hjerte- i ånde- i for- Alle stemt, og Alle Ondartede og kar- dretts- dpiyelses- andre ukjent unaturlig årsaker svulster sykdommer organene organene sykdommer Irsak dod Prosent Per cent HELE LANDET Landbrukskommuner Mindre sentrale, blanddede landbruks- og industrikommuner Sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Fiskerikommuner Mindre sentrale industrikommuner Sentrale industrikommuner Særlig sentrale, blandede tjenesteytingsog industrikommuner øvrige blandede tjenesteytings- og industrikommuner Andre kommuner Se pkt. 4.4, side 14. I See section 4.4, page 18.

79 79 Tabell 30. Dødeligheten etter årsak for menn og kvinner. Kommunetype Standardberegnede rater pr innbyggere Sex-specific mortality by cause. Type of municipality Standardized rates per population Kommunetypel Type of municipalityl Alle aldre All ages Menn Males Sy k Ond- Hjerte- Sykdommer Sykdommer Alle Ube- dommer som Alle artede og kar- i ånde- i for- andre stemt, i alt og unaår- svuls- syk- dretts- doyelses- syk- ukjent Di- turlig saker ter dommer organene organene dommer årsak seases, død All No.140- No No No Res. No. No total No. causes No.000- E E 999 HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Landbrukskommuner Agricultural municipalities Mindre sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Noncentral, mixed agricultural and manufacturing municipalities Sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Central, mixed agricultural and manufacturing municipalities Fiskerikommuner Fishing municipalities Mindre sentrale industrikommuner Non-central manufacturing municipalities Sentrale industrikommuner Central manufacturing municipalities Særlig sentrale, blandede tjenesteytingsog industrikommuner Especially central, mixed service and manufacturing municipalities Øvrige blandede tjenesteytings- og industrikommuner Remaining mixed service and manufacturing municipalities Andre kommuner Other municipalities Se pkt. 4.4, side See section 4.4, page

80 80 Tabell 30 (forts.). Dødeligheten etter årsak for menn og kvinner. Kommunetype Standardberegnede rater pr innbyggere Sex-specific mortality by cause. Type of municipality Standardized rates per population Kommunetypel NoTd- Alle Ond- Hjerte- Sykdommer Sykdommer Alle Ube- Syk- som år- artede og kar- i ånde- i for- andre stemt, dommer og unasaker svuls- syk- dretts- doyelses- syk- ukjent i alt turlig ter: 3 nmeroranene organene dommer årsak dod ALLE ALDRE Kvinner Females HELE LANDET Landbrukskommuner Mindre sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Sentrale, blandede I landbruks- og industrikommuner Fiskerikommuner Mindre sentrale industrikommuner Sentrale industrikommuner Særlig sentrale, blandede tjenesteytingsog industrikommuner øvrige blandede tjenesteytings- og industrikommuner Andre kommuner ALDERSGRUPPEN AR AGE GROUP YEARS Menn HELE LANDET Landbrukskommuner Mindre sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Fiskerikommuner (18) Mindre sentrale industrikommuner Sentrale industrikommuner Særlig sentrale, blandede tjenesteytingsog industrikommuner øvrige blandede tjenesteytings- og industrikommuner Andre kommuner Se pkt. 4.4, side 14. I See section 4.4, page 18.

81 81 Tabell 30 (forts.). Dødeligheten etter årsak for menn og kvinner. Kommunetype Standardberegnede rater pr innbyggere Sex-specific mortality by cause. Type of municipality Standardized rates per population Kommunetypel Vold- Alle Ond- Hjerte- Sykdommer Sykdommer Alle Ube- Syk- som år- artede og kar- i ånde- i for- andre stemt, dommer og unasaker svuls- syk- dretts- doyelses- syk- ukjent i alt turlig ter dommer organene organene dommer årsak OM ALDERSGRUPPEN AR Kvinner HELE LANDET Landbrukskommuner Mindre sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Fiskerikommuner (14) (15) 5. Mindre sentrale industrikommuner (12) Sentrale industrikommuner Særlig sentrale, blandede tjenesteytingsog industrikommuner øvrige blandede tjenesteytings- og industrikommuner Andre kommuner Se pkt. 4.4, side 14. I See section 4.4, page 18.

82 82 Tabell 31. DOdeligheten av utval9te årsaker blant menn og kvinner i ulike typer av kommuner i prosent av gjennomsnittsdodeligheten for hele landet Sex-specific mortality by cause and type of municipality as percentage of national average Ond- Hjerte- Sykdommer Sykdommer Alle Alle artede og kar- i ande- i for- andre år- svuls- syk- dretts- doyelses- syk- Kommunetypel Type of municipality' saker ter dommer organene organene dommer All No.140- No No No Res. No. causes ALLE ALDRE ALL AGES Menn Males HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Landbrukskommuner Agricultural municipalities Mindre sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Noncentral, mixed agricultural and manufacturing municipalities Sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Central, mixed agricultural and manufacturing municipalities Fiskerikommuner Fishing municipalities Mindre sentrale industrikommuner Non-central manufacturing municipalities Sentrale industrikommuner Central manufacturing municipalities Særlig sentrale, blandede tjenesteytingsog industrikommuner Especially central, mixed service and manufacturing municipalities øvrige blandede tjenesteytings- og industrikommuner Remaining mixed service and manufacturing municipalities Andre kommuner Other municipalities Syk- Vold- Ube- dommer som stemt, i alt og unaukjent Di- turlig årsak seases, didd No total No. 796 No.000- E E DOdsrate pr innbyggere Death rate per population Se pkt. 4.4, side See section 4.4, page 18.

83 83 Tabell 31 (forts.). Dødeligheten av utvalgte årsaker blant menn og kvinner i ulike typer av kommuner i prosent av gjennomsnittsdødeligheten for hele landet Sex-specific mortality by cause and type of municipality as percentage of national average Kommunetypel Vold- Alle Ond- Hjerte- Sykdommer Sykdommer Alle Ube- Syk- som år- artede og kar- i ånde- i for- andre stemt, dommer og unasaker svuls- syk- dretts- doyelses- syk- ukjent i alt turlig ter dommer organene organene dommer årsak dold ALLE ALDRE (forts.) Kvinner Females HELE LANDET Landbrukskommuner Mindre sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Fiskerikommuner Mindre sentrale industrikommuner Sentrale industrikommuner Særlig sentrale, blandede tjenesteytingsog industrikommuner øvrige blandede tjenesteytings- og industrikommuner Andre kommuner Dødsrate pr innbyggere ALDERSGRUPPEN AR AGE GROUP YEARS Menn HELE LANDET Landbrukskommuner Mindre sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Fiskerikommuner Mindre sentrale industrikommuner Sentrale industrikommuner Særlig sentrale, blandede tjenesteytingsog industrikommuner øvrige blandede tjenesteytings- og industrikommuner Andre kommuner Dødsrate pr innbyggere Se pkt. 4.4, side 14. See section 4.4, page 18.

84 84 Tabell 31 (forts.). Dødeligheten av utvalgte årsaker blant menn og kvinner i ulike typer av kommuner i prosent av gjennomsnittsdødeligheten for hele landet Sex-specific mortality by cause and type of municipality as percentage of national average Kommunetypel Vold- Alle Ond- Hjerte- Sykdommer Sykdommer Alle Ube- Syk- som år- artede og kar- i ånde- i for- andre stemt, dommer og unasaker svuls- syk- dretts- doyelses- syk- ukjent i alt turlig ter dommer organene organene dommer årsak død ALDERSGRUPPEN AR (forts.) Kvinner Females HELE LANDET Landbrukskommuner Mindre sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Fiskerikommuner Mindre sentrale industrikommuner Sentrale industrikommuner Særliq sentrale, blandede tjenesteytingsog industrikommuner øvrige blandede tjenesteytings- og industrikommuner Andre kommuner Dødsrate pr innbyggere Se pkt. 4.4, side 14. See section 4.4, page 18.

85 Tabell 32. Forholdet mellom menns og kvinners dodelighet av ulike dodsårsaker. Kommunetype DOdeligheten blant kvinner = 100 Ratio of male to female mortality by cause of death. Type of municipality Female mortality = Syk- Vold- Ond- Hjerte- Sykdommer Sykdommer Alle Ube- dommer som Alle artede og kar- i ånde- i for- andre stemt, i alt og una- Kommunetypel år- svuls- syk- dretts- doyelses- syk- ukjent Di- turlig Type of municipality' saker ter dommer organene organene dommer årsak seases, dd All No.140- No No No Res. no. No total No. causes no.000- E E 999 Alle aldre All ages HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Landbrukskommuner Agricultural municipalities Mindre sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Noncentral, mixed agricultural and manufacturing municipalities Sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Central, mixed agricultural and manufacturing municipalities Fiskerikommuner Fishing municipalities Mindre sentrale industrikommuner Non-central manufacturing municipalities Sentrale industrikommuner Central manufacturing municipalities Særlig sentrale, blandede tjenesteytingsog industrikommuner Especially central, mixed service and manufacturing municipalities øvrige blandede tjenesteytings- og industrikommuner Remaining mixed service and manufacturing municipalities Andre kommuner Other municipalities Se pkt. 4.4, side 14. See section 4.4, page 18.

86 86 Tabell 32 (forts.). Forholdet mellom menns og kvinners dodelighet av ulike dødsårsaker. Kommunetype Dødeligheten blant kvinner = 100 Ratio of male to female mortality by cause of death. Type of municipality Female mortality = 100 Kommunetypel Vold- Alle Ond- Hjerte- Sykdommer Sykdommer Alle Ube- Syk- som år- artede og kar- i ånde- i for- andre stemt, dommer og unasaker svuls- syk- dretts- doyelses- syk- ukjent i alt turlig ter dommer organene organene dommer rsak dod Aldersgruppen år Age group years HELE LANDET Landbrukskommuner Mindre sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Fiskerikommuner (129) (767) 5. Mindre sentrale industrikommuner (158) Sentrale industrikommuner Særlig sentrale, blandede tjenesteytingsog industrikommuner øvrige blandede tjenesteytings- og industrikommuner Andre kommuner Se pkt. 4.4, side 14. See section 4.4, page 18.

87 87 Tabell 33. DOdeligheten for menn og kvinner av hjerte- og karsykdommer, etter diagnose i hver kommunetype i forhold til gjennomsnittsdodeligheten for hele landet Sex-specific mortality from cardiovascular diseases, by diagnosis and type of municipality in relation to national average Kommunetypel Type of municipality' Diagnose Diagnosis Hjerte- Karlesjoner Hyper- AfleiiiFre og kar- i sentral- IschemiskAv dette ten- og ubestemt sykdommer nervesys- hjerte- Koronarsykdom, sjon- angitte hjertealtternetsykdom hjerteinfarkt syk- og karsykdommer No. No No No dommer Res. No K M K M K M K M K Alle aldre All ages HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Landbrukskommuner Agricultural municipalities Mindre sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Noncentral, mixed agricultural and manufacturing municipalities Sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Central, mixed agricultural and manufacturing municipalities Fiskerikommuner Fishing municipalities Mindre sentrale industrikommuner Non-central manufacturing municipalities Sentrale industrikommuner Central manufacturing municipalities Særlig sentrale, blandede tjenesteytingsog industrikommuner Especially central, mixed service and manufacturing municipalities 104, øvrige blandede tjenesteytings- og industrikommuner Remaining mixed service and manufacturing municipalities Andre kommuner Other municipalities DOdsrate pr innbyggere Death rate per population Se pkt. 4.4, side See section 4.4, page 18.

88 88 Tabell 33 (forts.). Dødeligheten for menn og kvinner av hjerte- og karsykdommer, etter diagnose i hver kommunetype i forhold til gjennomsnittsdødeligheten for hele landet Sex-specific mortality from cardiovascular diseases, by diagnosis and type of municipality in relation to national average Kommunetypel Aldersgruppen b. Age group years Diagnose Hjerteog kar- Karlesjoner Hyper- Alle andre sykdommer i sentral- Ischemisk Av dette ten- og ubestemt i alt nervesys- hjerte- Koronarsykdom, sjon- angitte hjerteternetsykdom hjerteinfarkt syk- og karsykdommer dommer NIKM K M KM K M KM K HELE LANDET Landsbrukskommuner : Mindre sentrale blandede landbruks- og industrikommuner Sentrale blandede landbruks- og industrikommuner : , Fiskerikommuner : Mindre sentrale industrikommuner : Sentrale industrikommuner Særlig sentrale blandede tjenesteytingsog industrikommuner Øvrige blandede tjenesteytings- og industrikommuner Andre kommuner Dødsrate pr innbyggere Se pkt. 4.4, side 14. See section 4.4, page 18.

89 89 Tabell 34. Voldsom og unaturlig død blant menn og kvinner i hver kommunetype i de enkelte landsdeler i forhold til gjennomsnittsdødeligheten for hele landet Sex-specific mortality from violent deaths in types of municipalities by region in relation to national average Landsdell Regionl Kommunetype2 Type of municipality2 Mindre Særlig sentrale, Sentrale, Sent- sentrale, øvrige Land- blandede blandede Fis- Mindre rale blandede blandede bruks- landbruks- landbruks- ken- sentrale indus- tjeneste- tjeneste- Andre kom- og indus- og in- kom- industri- trikom- ytings- og ytings- og kommuner muner trikom- dustri- muner kommuner muner industri- industrimuner kommuner kommuner kommuner Menn Males HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Østlandet Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Kvinner Females HELE LANDET Østlandet Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Se pkt. 4.5, side Se pkt. 4.4, side 14. See section 4.5, page See section 4.4, page 18.

90 90 Tabell 35. Voldsom o9 unaturlig dold blant menn og kvinner i enkelte aldersgrupper i forhold til gjennomsnittsdodeligheten for hele landet. Kommunetype Violent deaths by sex and age in relation to national average. Type of municipality Kommunetypel år years år Type of municipality' Frenn KvTirTITIFF- Males Females 70 Tr og over år years and over HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Landbrukskommuner Agricultural municipalities Mindre sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Noncentral, mixed agricultural and manufacturing municipalities Sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner Central, mixed agricultural and manufacturing municipalities Fiskerikommuner Fishing municipalities Mindre sentrale industrikommuner Non-central, manufacturing municipalities Sentrale industrikommuner Central manufacturing municipalities Særlig sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner Especially central, mixed service and manufacturing municipalities Øvrige blandede tjenesteytingsog industrikommuner Remaining mixed service and manufacturing municipalities Andre kommuner Other municipalities DOdsrate pr innbyggere Death rate per population Se pkt. 4.4, side 14. See section 4.4, page 18.

91 91 Tabell 36. Dødeligheten av utvalgte årsaker blant menn og kvinner. Fylke Standardberegnede rater' pr innbyggere Sex-specific mortality from selected causes. County Standardized ratesl per population Nr. Fylke No. County Sykdommer Sykdommer Ube-Voldsom Alle Ondartede Hjerte- i ånde- i for- Alle stemt, og årsaker svulster og kar- dretts- doyelses- andre ukjent unaturlig All No sykdommer organene organene sykdommer årsak OM causes 209 No No No Res. No. No No.E E 999 Menn Males HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Kvinner Females HELE LANDET Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane !We og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Standardbefolkning 1978, som for kommunetypetabellene. Standard population 1978, as for tables for types of municipalities.

92 Tabell 37. DOdeligheten av utvalgte årsaker for menn og kvinner i hvert fylke i forhold til gjennomsnittsdødeligheten for hele landetl Hele landet = 100 Sexspecific mortality from selected causes, by county in relation to national averagel National average = Sykdommer Voldsom Alle Ondartede Hjerte- og i alt og una- Srsaker svulster karsykdommer Diseases, turlig OM Nr. Fylke All No i alt total No. E 800- No. County causes No No E 999 Menn KV-9-FR- Males Females Alle aldre All ages HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Spir-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Dødsrate pr innbyggere Death rate per population Aldersgruppen år Age group years HELE LANDET Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Dødsrate pr innbyggere Se note 1, tabell 36. See note 1, table 36.

93 93 Vedlegg I Annex 1 Utrykte tabeller I tillegg til de tabeller som er trykt i dette heftet har Byrået følgende tabeller for perioden i manuskript: 1. Dødsfall etter de dødes kjønn og alder (12 aldersgrupper) og utvalgte dødsårsaker. Fylke og kommunetype etter landsdel. (For grupper av dødsårsaker, se pkt. 4.1, side 12.) 2. Døde pr innbyggere etter kjønn, alder, fylke og utvalgte dødsårsaker. Direkte beregnede rater. 3. Dødelighetstabeller for fylker og kommunetyper. Unprinted tables In addition to the tables printed in this volume the following tables for the period are available in manuscript: 1. Deaths by sex, age (12 age groups) and selected causes. County and type of municipality in region. (For categories of causes of death, see section 4.1, page 18.) 2. Sex and age specific death rates from selected causes per population. County and type of municipality in regions. 3. Life tables for counties and types of municipalities.

94 94 Tidligere utkommet innen emneområdet Previously issued on the subject Dødeligheten og dens årsaker i Norge (Kapittel X. Dødeligheten i de forskjellige deler av landet) Trend of Mortality and Causes of Death in Norway (Chapter X. Regional variations of mortality) SOS Nr. 10 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1957 (18. Dødeligheten i de forskjellige deler av landet for enkelte viktigere sykdomsgrupper) Medical Statistical Report 1957 (18. Mortality from some important causes of death in different regions of the country) NOS XII 15 Helsestatistikk 1963 (XV. Dødelighetsforholdene i de enkelte deler av landet) Health Statistics 1963 (XV. Regional variations in mortality) NOS XII 180 Dødelighetsforholdene i fylkene i årene omkring 1960 Mortality Rates in Counties NOS A 132 Dødelighetsforhold i fylkene Mortality Rates in Counties NOS A 298 Regional dødelighet Regional Mortality NOS A 672 Dødeligheten i fylkene NOS A 948

95 95 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar 1982 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January 1982 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Rekke B Trykt 1982 Nr. 248 Økonomisk utsyn over Aret 1981 Economic Survey Sidetall 164 Pris kr 25,0 ISBN ISSN Folke- og boligtelling 1980 Hefte I Boligstatistikk Population and Housing Census 1980 Volume I Housing Statistics Sidetall 138 Pris kr 15,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1981 Wage Statistics for Employees in Insurance Activity Sidetall 31 Pris kr 10,00 ISBN Rutefart på kysten 1979 Godstransport og passasjertransport Regular Coastal Trade Goods and Passenger Transport Sidetall 158 Pris kr 15,00 ISBN Commodity List for External Trade Statistics 1982 Sidetall 126 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1981 Wage Statistics for Bank Employees Sidetall 42 Pris kr 10,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1. september 1981 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business, Professional and Labour Associations Sidetall 59 Pris kr 15,00 ISBN Trygdestatistikk Uføre 1977 National Insurance Disabled Sidetall 224 Pris kr 20,00 ISBN Regnskapsstatistikk 1980 Bergverksdrift og industri Statistics of Accounts Mining and Manufacturing Sidetall 165 Pris kr 15,00 ISBN Regnskapsstatistikk 1980 Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade Sidetall 109 Pris kr 15,00 ISBN Landbruksteljing 1979 Hefte I Eigedomstilhøve arealressursar Census of A9riculture and Forestry 1979 Volume I Type of Ownership - Area Resources Sidetall 290 Pris kr 20,00 ISBN Byggearealstatistikk 1980 Building Statistics Sidetall 91 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1981 Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing Sidetall 32 Pris kr 10,00 ISBN ISSN Stortingsvalget 1981 I Storting Elections I Sidetall 156 Pris kr 15,00 ISBN Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1980 Architectural and other Technical Services Connected with Construction Sidetall 38 Pris kr 10,00 ISBN Folketalet i kommunane Population Statistics for Municipalities Sidetall 48 Pris kr 10,00 ISBN Sosialstatistikk 1980 Social Statistics Sidetall 88 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk September 1981 Wage Statistics for Workers and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture Sidetall 36 Pris kr 10,00 ISBN Elektrisitetsstatistikk 1980 Electricity Statistics Sidetall 102 Pris kr 15,00 ISBN Inntektsstatistikk 1979 Income Statistics Sidetall 190 Pris kr 15,00 ISBN Bilverkstader mv Car Repair Shops etc. Sidetall 34 Pris kr 10,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1981 Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade Sidetall 123 Pris kr 15,00 ISBN Lønnsstatistikk for sjofolk på skip i innenriks rutefart November 1981 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 26 Pris kr 10,00 ISBN Bygge- og anleggsstatistikk 1980 Construction Statistics Sidetall 76 Pris kr 15,00 ISBN ISSN X 272 Helseinstitusjoner 1980 Health Institutions Sidetall 149 Pris kr 15,00 ISBN Industristatistikk 1980 Industrial Statistics Sidetall 221 Pris kr 20,00 ISBN ISSN Landbruksteljing 1979 Hefte II Yrkestilhøve - Alder - Fagutdanning Census of Agriculture and Forestry 1979 Volume II Occupation - Age - Vocational Training Sidetall 112 Pris kr 15,00 ISBN Formuesstatistikk 1979 Property Statistics Sidetall 108 Pris kr 15,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift April og oktober 1981 Wa9e Statistics for Employees in Hotels and Restaurants Sidetall 45 Pris kr 10,00 ISBN Helsestatistikk 1980 Health Statistics Sidetall 129 Pris kr 15,00 ISBN ISSN

96 96 Rekke B Trykt 1982 (forts.) Nr. 278 Skogavvirkning til salg og industriell produksjon Roundwood Cut for Sale and Industrial Production Sidetall 53 Pris kr 15,00 ISBN SjOulykkesstatistikk 1981 Marine Casualties Sidetall 58 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Varehandelsstatistikk 1980 Wholesale and Retail Trade Statistics Sidetall 161 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Strukturtall for kommunenes Økonomi 1980 Structural Data from the Municipal Accounts Sidetall 124 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Fiskeristatistikk 1980 Fishery Statistics Sidetall 159 Pris kr 15,00 ISBN Varenomenklatur Tillegg til industristatistikk 1981 Commodity Nomenclature Supplement to Industrial Statistics Sidetall 212 ISBN Lønns- og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1981 Wage and Employment Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools Sidetall 57 Pris kr 15,00 ISBN Tjenesteyting 1980 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr, renovasjon og reingjøring, vaskeri- og renserivirksomhet Business Services, Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services, Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants Sidetall 57 Pris kr 15,00 ISBN Folketallet i kommunene I Østlandet Population in Municipalities I Sidetall 206 Pris kr 20,00 ISBN Folketallet i kommunene II SOrlandet og Vestlandet Population in Municipalities II Sidetall 240 Pris kr 20,00 ISBN Folketallet i kommunene III Trøndelag og Nord-Norge Population in Municipalities III Sidetall 213 Pris kr 20,00 ISBN Rutebilstatistikk 1980 Scheduled Road Transport Sidetall 68 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Landbruksteljing 1979 Hefte III Investeringar - Maskinar - Bygningar Census of A9riculture and Forestry 1979 Volume III Investments - Machines - Buildings Sidetall 200 Pris kr 15,00 ISBN Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1981 Wage and Employment Statistics for Central Government Employees Sidetall 96 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1980 Educational Statistics Upper Secondary Schools Sidetall 150 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1981 Population by Age and Marital Status Sidetall 162 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Lavinntektsgrupper 1979 Low Income Groups Sidetall 95 Pris kr 15,00 ISBN Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. oktober 1981 Educational Statistics Basic Schools Sidetall 88 Pris kr 15,00 ISBN ISSN X Landbruksteljing 1979 Hefte IV Jordbruk Census of Agriculture and Forestry 1979 Volume IV Agriculture - Area Utilization Sidetall 206 Pris kr 20,00 ISBN Stortingsvalget 1981 II Storting Elections II Sidetall 91 Pris kr 15,00 ISBN Statistisk rbok 1982 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 518 Pris kr 25,00 ISBN ISSN Jordbruksstatistikk 1980 Agricultural Statistics Sidetall 118 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Veterinærstatistikk 1980 Veterinary Statistics Sidetall 84 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Arbeidsmarkedstatistikk 1981 Labour Market Statistics Sidetall 203 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Kredittmarkedstatistikk Lån, obligasjoner, aksjer mv Credit Market Statistics Loans, Bonds, Shares etc, Sidetall 93 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Bygge- og anleggsstatistikk 1980 Revidert utgave Construction Statistics Revised Edition Sidetall 74 Pris kr 15,00 ISBN ISSN X Utenrikshandel 1981 I External Trade I Sidetall 348 Pris kr 20,00 ISBN ISSN Lønnsstatistikk 1981 Wage Statistics Sidetall 105 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Utdanningsstatistikk Vaksenopplæring 1980/81 Educational Statistics Adult Education Sidetall 93 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Flyttestatistikk 1981 Migration Statistics Sidetall 88 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Folkemengdens bevegelse 1981 Vital Statistics and Migration Statistics Sidetall 79 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1981 Wage Statistics for Local Government Employees Sidetall 90 Pris kr 15,00 ISBN Energistatistikk 1981 Energy Statistics Sidetall 86 Pris kr 15,00 ISBN ISSN X Sivilrettsstatistikk 1981 Civil Judicial Statistics Sidetall 42 Pris kr 10,00 ISBN ISSN

97 97 Rekke B Nr Trykt 1982 (forts.) Nasjonalregnskap National Accounts Sidetall 233 Pris kr 20,00 ISBN Kulturstatistikk 1982 Cultural Statistics Sidetall 1 78 Pris kr 15,00 ISBN Jaktstatistikk 1981 Hunting Statistics Sidetall 60 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Oljevirksomheten 1981 The Oil Activities Sidetall 77 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Framskriving av folkemengden Regionale tall Population Projections Regional Figures Sidetall 198 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Utenrikshandel 1981 II External Trade II Sidetall 336 Pris kr 20,00 ISBN ISSN Skogavvirkning til salg og industriell produksjon Roundwood Cut for Sale and Industrial Production Sidetall 52 Pris kr 15,00 ISBN Levekårsundersøkelsen 1980 Survey of Level of Living Sidetall 206 Pris kr 20,00 ISBN Lønnsstatistikk for sjofolk pa skip i utenriksfart Mars 1982 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean transport Sidetall 28 Pris kr 10,00 ISBN Alkohol og andre rusmiddel 1981 Alcohol and Drugs Sidetall 46 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Lønninger og inntekter 1980 Wages, Salaries and Income Sidetall 97 Pris kr 15,00 ISBN Reiselivsstatistikk 1981 Statistics on Travel Sidetall 130 Pris kr 15,00 ISBN ISSN X Lakse- og sjoaurefiske 1981 Salmon and Sea Trout Fisheries Sidetall 97 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Samferdselsstatistikk 1981 Transport and Communication Statistics Sidetall 275 Pris kr 20,00 ISBN ISSN Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet 1980 og 1981 Credit Market Statistics Foreign Assets and Liabilities Sidetall 92 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Helsepersonellstatistikk 1981 Statistics on Health Personnel Sidetall 140 Pris kr 15,00 ISBN Godstransport på kysten Leie- og egentransport med skip br. tonn 1980 Coastwise Transport of Goods Transport for Hire or Reward and on Own Account by Vessels Gross Tons Sidetall 147 Pris kr 15,00 ISBN Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1981 Architectural and other Technical Services Connected with Construction Sidetall 39 Pris kr 10,00 ISBN Veitrafikkulykker 1981 Road Traffic Accidents Sidetall 184 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Regional dødelighet Regional Mortality Sidetall 99 Pris kr 15,00 ISBN Byggearealstatistikk 1981 Building Statistics Sidetall 91 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Kredittmarkedstatistikk Private kredittforetak og finansieringsselskaper 1981 Credit Market Statistics Private Credit Enterprises and Private Financial Companies Sidetall 106 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1983 Sidetall 140 ISBN Dødsårsaker 1981 Hovedtabeller Causes of Death Main Tables Sidetall 99 Pris kr 15,00 ISBN ISSN X I serien Statistiske analyser (SA) - ISSN Nr. 45 Sosialt utsyn 1980 Social Survey Sidetall 284 Pris kr 20,00 ISBN Ressursregnskap Resource Accounts Sidetall 198 Pris kr 20,00 ISBN Private husholdningers forbruk i rene Consumption of Private Households in the 1970s Sidetall 86 Pris kr 15,00 ISBN Bolivforhold og boutgifter Housing Conditions and Housing Expenditure Sidetall 87 Pris kr 15,00 ISBN I serien Samfunnsøkonomiske studier (SOS) - ISSN Nr. 47 Fruktbarhetsutvikling og fruktbarhetsteorier Norge i et internasjonalt perspektiv Trends and Theories in Fertility Norway in an International Context Sidetall 120 Pris kr 15,00 ISBN Framskriving av arbeidsstyrken Labour Force Projections Sidetall 109 Pris kr 15,00 ISBN Fruktbarhet blant norske kvinner Resultater fra Fruktbarhetsundersøkelsen 1977 Fertility among Norwegian Women Results from the Fertility Survey Sidetall 349 Pris 20,00 ISBN Utdanning og sosial bakgrunn Education and Social Background Sidetall 210 Pris kr 15,00 ISBN Econometrics of Incomplete Cross-Section/Time-Series Data: Consumer Demand in Norwegian Households Økonometrisk analyse av ufullstendige tverrsnitts/tidsserie data: Konsumetterspørselen i norske husholdninger 1982 Sidetall 307 Pris kr 20,00 ISBN ISSN

98 I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART) - ISSN X 98 Nr. 125 MIFO-En modell for analyse av folketrygdens alderspensjon MIFO-A Model for Analysis of the Old Age Pension of the National Insurance Sidetall 43 Pris kr 10,00 ISBN The Consumption Function and the Life Cycle Hypothesis: An Analysis of Norwegian Household Data Konsumfunksjonen og livsinntektshypotesen: En analyse av norske husholdningsdata Sidetall 22 Pris kr 10,00 ISBN Estimating Economic Relations from Incomplete Cross-Section/Time-Series Data Estimering av Økonomiske relasjoner på grunnlag av ufullstendige tverrsnitts-tidsseriedata Sidetall 21 Pris kr 10,00 ISBN Macroeconomic Models for Medium and Long-Term Planning MakroOkonomiske modeller for planlegging på mellomlang og lang sikt Sidetall 35 Pris kr 10,00 ISBN Jobb, barn og likestilling Om kvinners tilpasning til arbeid og familie Work, Children and Equality on the Adaption of Women to Work and Family Sidetall 24 Pris kr 10,00 ISBN Trends in Demographic Structure in Norway Endringer i befolkningsstrukturen i Norge Sidetall 56 Pris kr 10,00 ISBN A Review of Models and Data in the Norwegian System of Economic Planning En oversikt over modeller og data i norsk Økonomisk planlegging Sidetall 32 Pris kr 10,00 ISBN Barnetall og yrkesaktivitet Number of Children and Female Employment Sidetall 52 Pris kr 15,00 ISBN Using the Oil and Gas Revenues: The Norwegian Case Virkninger av bruk av olje- og gassinntekter i Norge Sidetall 19 Pris kr 10,00 ISBN Norwegian Fertility Survey 1977 A Summary of Findings Fruktbarhetsundersøkelsen 1977 Et sammendrag av resultatene Sidetall 22 Pris kr 10,00 ISBN Fødselstallene i Norge Endringsfaktorer Births in Norway Components of Change Sidetall 81 Pris kr 15,00 ISBN MODEX - En modell for verdenshandelen og norsk eksport av bearbeidde industrivarer A Model of World Trade and the Norwegian Export of Manufactured Goods Sidetall 35 Pris kr 10,00 ISBN Three Decades of the Conference of European Statisticians: Past Achievements and Perspectives for the Future Den europeiske sjefsstatistikerkonferanse gjennom tre ti-år: Mål som vart nådd og perspektiv for framtida Sidetall 22 Pris kr 10,00 ISBN I serien Rapporter fra Statistisk Sentralbyrå (RAPP) - ISSN Trykt 1982 Nr. 82/1 Praktiske eksempler på måling av latente variable: Sammenhengen mellom subjektive og objektive indikatorer på arbeidsforhold Sidetall 57 Pris kr 15,00 ISBN /2 Inngåelse og oppløsning av ekteskap etter alder og varighet Formation and Dissolution of Marriage by Age and Duration Sidetall 77 Pris kr 15,00 ISBN /3 En revidert versjon av skattemodellen LOTTE Sidetall 63 Pris kr 15,00 ISBN /4 Arbeidsmiljø 1980 Noen hovedresultater Sidetall 79 Pris kr 15,00 ISBN /5 Naturressurser 1981 Sidetall 29 Pris kr 10,00 ISBN /6 Nettoflytting og arbeidsmarked i fylkene En foreløpig analyse av sammenhengen Sidetall 68 Pris kr 15,00 ISBN /7 Arealbruk i norske byer og tettsteder Sidetall 183 Pris kr 15,00 ISBN /8 Attitudes to Norwegian Development Assistance 1980 Sidetall 68 Pris kr 15,00 ISBN /9 Om måling av ulikskap Sidetall 73 Pris kr 15,00 ISBN /10 Levekårsundersøkelsen 1980 Dokumentasjon Del II Sidetall 88 Pris kr 15,00 ISBN /11 Forbruk av fast brensel i husholdninger Sidetall 41 Pris kr 10,00 ISBN /12 Strukturundersøkelse for bygg og anlegg Industribygg Sidetall 58 Pris kr 15,00 ISBN /13 Statistikkbrukerundersøkelsen Resultater fra en postundersøkelse om bruk og vurdering av offisiell statistikk Sidetall 91 Pris kr 15,00 ISBN

99 99 I serien Rapporter fra Statistisk Sentralbyrå (RAPP) - ISSN (forts.) - Trykt 1982 Nr. 82/14 Nasjonalregnskap Inntekts- og kapitalkonti System og beregningsmetoder Sidetall 84 Pris kr 15,00 ISBN /15 Oppfølging av Flyttemotivundersøkelsen 1972 En studie av tilbakeflytting Sidetall 93 Pris kr 15,00 ISBN /16 Det norske nasjonalregnskapet Dokumentasjonsnotat nr. 12 Beregning av investering, realkapital og kapitalslit Sidetall 50 Pris kr 10,00 ISBN /17 Ressursregnskap for fisk Sidetall 52 Pris kr 15,00 ISBN /18 Behov for tilsynsordninger for barn 7-12 år Sidetall 32 Pris kr 10,00 ISBN /19 Skatter og overforinger til private Historisk oversikt over satser mv. Arene Sidetall 78 Pris kr 15,00 ISBN /20 70-åras feriereiser Sidetall 38 Pris kr 10,00 ISBN /21 Friperioder og ferieturer Omfang og fordeling over året Sidetall 36 Pris kr 10,00 ISBN /22 Siktet for forbrytelser - Hva skjer videre En undersøkelse av siktede i januar og februar 1973 Charged for Crimes - What Happens during the Procedure A survey on Persons Charged for Crimes in January and February 1973 Sidetall 40 Pris kr 15,00 ISBN /23 Bilhald og bilutgifter Sidetall 51 Pris kr 10,00 ISBN ISSN /24 Metoder for framskriving av fiskeflåtens kostnader Sidetall 57 Pris kr 15,00 ISBN /25 Kvantifisering av konjunkturbarometerinformasjon Sidetall 67 Pris kr 15,00 ISBN /26 Energireserver Sidetall 40 Pris kr 15,00 ISBN /27 Aktuelle skattetall 1982 Current Tax Data Sidetall 47 Pris kr 10,00 ISBN /28 Statistisk Sentralbyrå Perspektiv for 1980-årene Central Bureau of Statistics Perspectives for the 1980s Sidetall 40 Pris kr 15,00 ISBN /29 Engrosprisstatistikk Engrosprisindeks Produsentprisindeks Sidetall 120 Pris kr 15,00 ISBN /30 Referansearkiv for naturressurs- og forurensningsdata: Arealoppgaver i sentralforvaltningen Sidetall 132 Pris kr 15,00 ISBN /31 MODIS IV Detaljerte virkningstabeller for 1981 Sidetall 271 Pris kr 20,00 ISBN /33 Undersøkelse om kopiering i skoleverket 1981/82 Sidettall 58 Pris kr 10,00 ISBN /35 Planregnskap for Østfold Hovedresultater Sidetall 50 Pris kr 10,00 ISBN Trykt 1983 Nr. 83/1 Naturressurser 1982 Foreløpige nøkkeltall fra ressursregnskapene for energi, mineraler, skog, fisk og areal Sidetall 62 Pris kr 15,00 ISBnf

100 100 Standarder for norsk statistikk (SNS) Standards for Norwegian Statistics (SNS) I denne serien vil Byrået samle alle statistiske standarder etter hvert som de blir revidert. Til nå foreligger: Nr. 1 Kontoplanen i nasjonalregnskapet. Andre standarder som gjelder, er trykt i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH): Nr. 9 Standard for næringsgruppering " 13 Standard for handelsområder " 24 Standard for gruppering av sykdommer - skader - dodsårsaker i offentlig norsk statistikk I. 28 " 35 " 38 Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk Standard for kommuneklassifisering Internasjonal standard for varegruppering i statistikken over utenrikshandelen (SITC-Rev. 2) Andre publikasjoner i serien SSH: Nr. 30 Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering " 36 Produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning " 42 Engrosprisstatistikk Engrosprisindeks Produsentprisindeks

101 Pris kr 15,00 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og Universitetsforlaget, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

DØDELIGHETSFORHOLD I FYLKENE

DØDELIGHETSFORHOLD I FYLKENE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 298 DØDELIGHETSFORHOLD I FYLKENE 964-967 MORTALITY RATES IN COUNTIES 964-967 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 969 . FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER

DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER STATISTISKE ANALYSER NR. 9 DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER 1951-1970 MORTALITY TREND AND MORTALITY PATTERN 1951-1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 STATISTISKE ANALYSER 52 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 FOETAL AND INFANT MORTALITY 1971-1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2064-5 ISSN 0333-0621

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 86-955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 856-955 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 0 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 856-955 TREND OF MORTALITY AND

Detaljer

Dødsårsaker 1989-1998. Causes of Death 1989-1998. C 679 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Dødsårsaker 1989-1998. Causes of Death 1989-1998. C 679 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 679 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 1989-1998 Causes of Death 1989-1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972 STATISTISKE ANALYSER NR. 15 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972 FETAL AND INFANT MORTALITY 1969-1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

Dødsårsaker 1997. Causes of Death 1997. C 639 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Dødsårsaker 1997. Causes of Death 1997. C 639 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 639 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 1997 Causes of Death 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Fødte Aktuelle befolkningstall. 3. juli 1998

Fødte Aktuelle befolkningstall. 3. juli 1998 3. juli 998 Aktuelle befolkningstall Fødte 997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 4 98 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Dødsårsaker 1991-2000. Causes of Death 1991-2000. D 189 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Dødsårsaker 1991-2000. Causes of Death 1991-2000. D 189 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 189 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 1991-2000 Causes of Death 1991-2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

EN VURDERING AV DØDSÅRSAKSSTATISTIKKEN

EN VURDERING AV DØDSÅRSAKSSTATISTIKKEN RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 80/13 EN VURDERING AV DØDSÅRSAKSSTATISTIKKEN FEIL PA DØDSMELDINGENE EVALUATION OF THE CAUSE-OF-DEATH-STATISTICS AV/BY EYSTEIN GLATTRE OG ELLEN BLIX OSLO 1980 ISBN 82-537-1136-0

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

FRAMSKRIVING AV FOLKEMENGDEN

FRAMSKRIVING AV FOLKEMENGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 317 FRAMSKRIVING AV FOLKEMENGDEN 1982-2025 REGIONALE TALL POPULATION PROJECTIONS 1982-2025 Regional Figures STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1813-6

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER 1990 KINDERGARTENS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3580-4 ISSN 0803-4664 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen ANDRE EMNEORD

Detaljer

Dødsårsaker 1995. Causes of Death 1995. C 490 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Dødsårsaker 1995. Causes of Death 1995. C 490 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 490 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 995 Causes of Death 995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Osloongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Svenn-Erik Mamelund og Jens-Kristian Borgan

Svenn-Erik Mamelund og Jens-Kristian Borgan 96/9 Rapporter Reports Svenn-Erik Mamelund og Jens-Kristian Borgan Kohort- og periodedødelighet i Norge 1846-1994 Cohort and Period Mortality in Norway 1846-1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK 1982 HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Helseforhold

Detaljer

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 573 FOLKEMENGDENS BEVEGELSE 1984 VITAL STATISTICS AND MIGRATION STATISTICS 1 984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2269-9 ISSN 0377-8797 EMNEGRUPPE

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ POPULATION PROJECTIONS NATIONAL AND REGIONAL FIGURES 89 / august 1989

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ POPULATION PROJECTIONS NATIONAL AND REGIONAL FIGURES 89 / august 1989 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 89 / 28 3. august 1989 POPULATION PROJECTIONS 1987-2050 NATIONAL AND REGIONAL FIGURES FRAMSKRIVING AV FOLKEMENGDEN 1987-2050 NASJONALE OG REGIONALE TALL by/av Inger

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 15.4.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler vi statistikk

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 Materiale og metode... 5 Resultater... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 Materiale og metode... 5 Resultater... 7 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...4 2 Materiale og metode...5 2.1 Datagrunnlaget...5 2.2 Definisjoner...6 2.3 Statistiske analyser...6 3 Resultater...7 3.1 Utførte svangerskapsavbrudd...7 3.2 Svangerskapsavbrudd

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Dødsårsaker 1996. Causes of Death 1996 C 591. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Dødsårsaker 1996. Causes of Death 1996 C 591. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger C 59 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 996 Causes of Death 996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo ongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 20.03.2012. // NOTAT Fra 2001-2010 har antall

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

På liv og død Helsestatistikk i 150 år

På liv og død Helsestatistikk i 150 år 94 Statistiske analyser Statistical Analyses På liv og død Helsestatistikk i 150 år Ragnhild Rein Bore (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1998

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1998 6. oktober 998 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6 98

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 656 BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM 1985 KINDERGARTENS AND LEISURE TIME CENTRES 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2410-1 ISSN 0801-5139 EMNEGRUPPE

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000 8. desember 000 Aktuelle befolkningstall Familier og barn. januar 000 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 000 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 26.09.2012. // NOTAT Diagnosen angir den medisinske

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 TRYGDESTATSTIKK UFØRE 987 NATIONAL INSURANCE DISABLED 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 990 ISBN 8253729685 ISSN 08004064 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

å FRAMSKRIVING REGIONALE TAIL POPULATION PROJECTIONS REGIONAL FIGURES !AV FOLKEMENGDEN

å FRAMSKRIVING REGIONALE TAIL POPULATION PROJECTIONS REGIONAL FIGURES !AV FOLKEMENGDEN 70 60 50 40 30 20 10 å FRAMSKRIVING!AV FOLKEMENGDEN 1977-2010 REGIONALE TAIL POPULATION PROJECTIONS 1977-2010 REGIONAL FIGURES NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 927 FRAMSKRIVING AV FOLKEMENGDEN 1977-2010

Detaljer

Appendiks Alder ved invitasjon Norske dødelighetsstudier Norske overdiagnostikkstudier

Appendiks Alder ved invitasjon Norske dødelighetsstudier Norske overdiagnostikkstudier Ragnhild Sørum Falk. Hvorfor er resultater fra organisert mammografiscreening så vanskelig å tolke? Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1124 6. Dette appendikset er et tillegg til artikkelen og er ikke bearbeidet

Detaljer

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg, NAV VESTFOLD // AVDELING FAG OG SAMFUNN // NOTAT Utviklingen for andre halvår Skrevet av Tor Erik Nyberg, tor.erik.nyberg@nav.no, 13.3.2017. Sammendrag Færre med nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Ulykker, drap og selvmord i 150 år

Ulykker, drap og selvmord i 150 år Voldsomme dødsfall 185 24 Historisk helsestatistikk Anne Gro Pedersen Ulykker, drap og selvmord i 15 år Fram til den annen verdenskrig var det drukningsulykker som dominerte blant de voldsomme dødsfallene.

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber. Forslag til enkelte endringer

Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber. Forslag til enkelte endringer Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber Forslag til enkelte endringer Standardstatistikk: tall basert på mors bofylke Standardstatistikk total 39 tabeller, hvor mange variabler er basert på koding

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

FRUKTBARHET OG DØDELIGHET I NORGE

FRUKTBARHET OG DØDELIGHET I NORGE RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/17 FRUKTBARHET OG DØDELIGHET I NORGE 1771-1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2840-9 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE 21 Befolkning ANDRE EMNEORD

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer