NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK 1984 HEALTH STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN ISSN

3 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste ANDRE EMNEORD Dødelighet Fødsler Helseinstitusjoner Helsepersonell Hjemmesykepleie

4 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 1984 er en samlepublikasjon som inneholder oversiktstabeller for helsepersonell, helseinstitusjoner og helseforhold. På grunnlag av regnskapsutdrag fra de enkelte sykehus og sykehjem er det satt opp tabeller som viser driftsutgiftene etter utgiftenes art for ulike typer av institusjoner. Videre inneholder publikasjonen tabeller over personale og pasienter i hjemmesykepleien, tabeller over svangerskapsavbrudd, meldepliktige sykdommer og dødelighet. For de fleste områder som dekkes av denne samlepublikasjonen har Statistisk Sentralbyrå tidligere sendt ut mer detaljerte tall. Detaljerte opplysninger om de somatiske institusjoner, de psykiatriske institusjoner og institusjoner for psykisk utviklingshemmede er offentliggjort i publikasjonen NOS B 580 Helseinstitusjoner Detaljerte tabeller over dødsfall og dødelighet er offentliggjort i publikasjonen NOS B 579 Dødsårsaker For helsepersonell blir detaljert statistikk gitt i publikasjonen Helsepersonellstatistikk Førstekonsulent Lita Holan og forstesekretærene Solveig Haakonsen og Helga Flo har stått for arbeidet med publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 21. mars 1986 Arne Oien Gerd Skoe Lettenstrom

5 PREFACE The present survey publication, Health Statistics 1984, contains statistics on public health personnel, health institutions and health conditions. For somatic and psychiatric hospitals, etc., data on working expenses by category of expenses and type of institution are given in separate tables. Further, this publication shows tables for home-nursing, legal abortions, diseases and mortality. Details on somatic and psychiatric hospitals and nursing homes, and institutions for mentally retarded, have been published in NOS B 580 Health Institutions Detailed tables on causes of death and mortality have been presented in the publication NOS B 579 Causes of Death More detailed statistics on physicians, dentists and nursing personnel will be given in Statistics on Health Personnel The publication has been prepared by Ms. Lita Nolan, Ms. Solveig Haakonsen and Ms. Helga Flo. Central Bureau of Statistics, Oslo, 21 March 1986 Arne Oien Gerd Skoe Lettenstrom

6 INNHOLD Si de Tabellregister.7 Tekstdel 1. Helsepersonell og helseinstitusjoner Grunnlag for statistikken Merknader til tabellene Driftsutgifter og inntekter ved sykehus og sykehjem Grunnlag for statistikken De enkelte regnskapsposter Hjemmesykepleien Helseforhold Meldepliktige sykdommer Helseforhold ellers Svangerskapsavbrudd, steriliseringer, fødsler og perinatal dødelighet Dødelighet og dødsarsaker Grunnlag for statistikken Den statistiske klassifikasjon Noen hovedresultater Helsepersonell Helseinstitusjoner Hjemmesykepleien Meldte tilfelle av infeksjonssykdommer Meldte tilfelle av kreft 18 7.b. Svangerskapsavbrudd og steriliseringer Dødsfall og dødelighet Dødsårsakene 19 Tekst på engelsk 21 Tabelldel 27 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 126 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå etter 1. januar Standarder for norsk statistikk (SNS) 133 Standardtegn i tabeller. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler Tall kan ikke offentliggjøres - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten

7 CONTENTS Page Index of tables 10 Text 1. Health personnel and health institutions Statistical basis Comments to the tables Operating expenditure and receipts in somatic hospitals and nursing homes Statistical basis Categories of expenditure and receipts Home-nursing Health conditions Notifiable diseases Other health conditions Legal abortions, sterilization, births and perinatal mortality General mortality and causes of death Statistical basis The statistical classification Some main results Health personnel Health institutions Home-nursing Notified infectious diseases Notified cases of neoplasms 25 7.b. Legal abortions and sterilizations Deaths and mortality Causes of death 26 Tables 27 Publications Previously issued on the subject 126 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Standards for Norwegian Statistics (SNS) 133 Explanation of Symbols in Tables Category not applicable.. Data not available : Not for publication - Nil 0 Less than 0.5 of unit employed 0,0 Less than 0.05 of unit employed

8 7 TABELLREGISTER HELSEPERSONELL OG HELSEINSTITUSJONER 1. Yrkesaktivt helsepersonell i forskjellige personellgrupper, etter næringsgruppe Helsepersonell. Fylke 3. Yrkesaktive leger i alt, primærleger og godkjente spesialister. Antall og innbyggere pr. lege. Fylke Personell i kommunehelsetjenesten. Antall i hele stillinger og innbyggere pr. yrkesaktiv. Fylke Helseinstitusjoner etter institusjonstype Plasser i somatiske sykehus og sykehjem mv., etter institusjonstype. Fylke. 31. desember Plasser i psykiatriske institusjoner og avdelinger. Fylke. 31. desember Plasser i internatinstitusjoner og daghjem for psykisk utviklingshemmede. Fylke. 31. desember Plasser, belegg og personale ved ulike typer helseinstitusjoner Personale og godkjente stillinger ved helseinstitusjoner, etter institusjonstype og personellgruppe Personale ved somatiske sykehus og sykehjem mv., etter institusjonstype og personellgruppe 31. desember Personale i psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter personellgruppe. 31. desember Personale i institusjoner for psykisk utviklingshemmede, etter institusjonstype og personellgruppe. 31. desember Side 28 DRIFTSUTGIFTER OG INNTEKTER VED SYKEHUS OG SYKEHJEM 14. Driftsutgifter og inntekter, etter art ved ulike typer av helseinstitusjoner kr 15. Driftsutgifter og inntekter, etter art ved ulike typer av sykehus kr 16. Driftsutgifter etter art ved ulike typer av sykehus. Prosent Prosentvis økning i driftsutgiftene ved ulike typer av sykehus fra 1983 til HJEMMESYKEPLEIEN 18. Pleiepersonale i hjemmesykepleien. Fylke. 31. desember Pasienter i hjemmesykepleien etter kjønn og alder. Fylke Pasienter i hjemmesykepleien pr innbyggere. Fylke Besøk og behandlede pasienter i hjemmesykepleien. Fylke HELSEFORHOLD 22. Summarisk meldte tilfelle av infeksjonssykdommer Summarisk meldte tilfelle av infeksjonssykdommer. Fylke Nominativt meldte tilfelle av infeksjonssykdommer Nominativt meldte tilfelle av infeksjonssykdommer. Fylke Nominativt meldte tilfelle av infeksjonssykdommer, etter kjønn, alder og diagnose Registrerte tilfelle av smitteførende tuberkulose, etter lokalisasjon Registrerte tilfelle av smitteforende og ikke smitteforende tuberkulose, etter kjønn og lokalisasjon Registrerte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose, etter kjønn og alder Registrerte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose pr innbyggere i ulike aldersgrupper Registrerte tilfelle av smitteførende tuberkulose. Fylke Nye tilfelle av kreft diagnostisert i hvert av årene , etter kjønn og primærsete 66

9 8 Side HELSEFORHOLD (forts.) 33. Apotekenes omsetning. Fylke Mill.kr Norsk Medisinaldepots omsetning av spesialiteter SVANGERSKAPSAVBRUDD, FØDSLER OG PERINATAL DØDELIGHET 35. Utførte svangerskapsavbrudd. Kvinnens bostedsfylke Utførte svangerskapsavbrudd i prosent av levendefødte og pr kvinner år. Kvinnens bostedsfylke Begjæringer om svangerskapsavorudd og utforte svangerskapsavbrudd. Behandlingsfylke Utførte svangerskapsavbrudd etter kvinnens bosted i eller utenfor behandlingsfylket Utførte svangerskapsavbrudd etter kvinnens ekteskapelige status/alder. Utførte svangerskapsavbrudd pr kvinner og levendefødte pr kvinner Utforte svangerskapsavbrudd pr kvinner år. Gruppering etter ekteskapelig status. Bostedsfylke Utforte svangerskapsavbrudd etter tidligere fødte barn. Bostedsfylke Utførte svangerskapsavbrudd etter metode brukt ved inngrepet. Behandlingsfylke Utforte svangerskapsavbrudd etter svangerskapets varighet og kvinnens alder Utforte steriliseringer blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper. Fylke Fødte i institusjon. Prosent. Fylke Fødte etter fosteralder og fødselsvekt Fodte etter barnets nummer. Fylke Fødte og registrerte komplikasjoner ved svangerskap og fødsel. Morens bostedsfylke Mødredødeligheten ved svangerskap, fødsel og i barselseng Dødeligheten omkring fodselen og i første leveår Dødfødte og døde i første leveuke, etter fødselsvekt DØDELIGHET OG DØDSÅRSAKER 52. Døde etter kjønn, ekteskapelig status og alder Dødeligheten Plant menn og kvinner i ulike aldersgrupper Dødsfall etter dødssted og årsak Dødsfall etter diagnosegrunnlag og årsak Dødsfall av svulster etter diagnosegrunnlag Dødsfall etter dødsmåned og årsak Dødsfall av ulike årsaker blant menn og kvinner, etter alder Dødsfall i ulike aldersgrupper blant menn og kvinner, etter årsak. Pr dødsfall Dødsfall av ulike årsaker blant menn og kvinner, etter alder. Prosent Dødsfall blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper, etter diagnose registrert som A: Underliggende årsak eller B: Medvirkende årsak Dødeligheten blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper, etter årsak. B-listen. Døde pr innbyggere Dødsfall omkring fødselen og i første leveår, etter årsak

10 9 DØDELIGHET OG DØDSÅRSAKER (forts.) 64. Perinatal dødelighet etter årsak Dødeligheten i første leveår etter årsak Dødsfall blant barn 1-14 år, etter kjønn og årsak Dødsfall av hjerte- og karsykdommer, etter diagnose, kjønn og alder Dødsfall og dødelighet av hjerte- og karsykdommer, etter diagnose Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer, etter diagnose, blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper. Døde pr innbyggere Dødsfall av ondartede svulster, etter primærsete, kjønn og alder Dødsfall og dødelighet av svulster, etter primærsete Dødeligheten av ondartede svulster, etter primærsete, blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper. Døde pr innbyggere Dødsfall ved ulykker, selvmord og drap Dødsfall ved ulykker og skader, etter ulykkens ytre årsak Dødsfall ved ulykker blant menn og kvinner, etter de dødes alder og ulykkens ytre årsak Dødsfall ved ulykker blant menn og kvinner, etter ulykkessted og årsak Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker, etter kjønn, alder, enkelte årsaker og ulykkessted Dødsfall ved ulykker, selvmord og drap, etter skadens art og ulykkens ytre årsak Drukningsulykker etter de dødes kjønn og alder Dødsfall ved veitrafikkulykker etter de dødes kjønn og alder Dødsfall ved ulykker og selvmord, etter de dødes ekteskapelige status, kjønn og alder Selvmordshyppigheten blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper Selvmord etter dødsmåte Beregnet folkemengde etter kjønn og alder Si de

11 10 INDEX OF TABLES HEALTH PERSONNEL AND HEALTH INSTITUTIONS 1. Economically active health personnel, by personnel category and activity group Health personnel. County Economically active physicians, total, with general practice and certified specialists. Number and inhabitants per physician. County Personnel in municipal health services. Number converted into full-time occupied, and inhabitants per occupied personnel. County Health institutions by type of institution Beds in somatic hospitals and nursing homes etc., by type of institution. County. 31 December Beds in psychiatric institutions and departments. County. 31 December Beds in in-patient institutions and day nurseries for mentally retarded. County. 31 December Beds, patient population and personnel in different types of health institutions Personnel and approved posts in health institutions, by type of institution and category of personnel Personnel in somatic hospitals and nursing homes etc., by type of institution and category of personnel. 31 December Personnel in psychiatric institutions and departments, by category of personnel. 31 December Personnel in institutions for mentally retarded, by type of institution and category of personnel. 31 December Page OPERATING EXPENDITURE AND RECEIPTS IN SOMATIC HOSPITALS AND NURSING HOMES 14. Operating expenditure and receipts, by category for various types of hospitals etc kroner Operating expenditure and receipts, by category for various types of hospitals WU kroner Operating expenditure by category for various types of hospitals. Per cent Percentage increase of operating expenditure for various types of hospitals from 1983 to HOME-NURSING 18. Nursing personnel in home-nursing. County. 31 December Patients in home-nursing by sex and age. County Patients in home-nursing per population. County Visits paid and patients treated in home-nursing. County HEALTH CONDITIONS 22. Summarily notified cases of infectious diseases Summarily notified cases of infectious diseases. County Individually notified cases of infectious diseases Individually notified cases of infectious diseases. County Individually notified cases of infectious diseases, by sex, age and diagnosis Notified cases of bacillary tuberculosis, by - site Notified cases of bacillary and non-bacillary tuberculosis, by sex and site Notified new cases of bacillary tuberculosis, by sex and age Notified new cases of bacillary tuberculosis per population, by age Cases of bacillary tuberculosis registered. County New cases of cancer diagnosed in each of the years , by sex and primary site.. 66

12 11 HEALTH CONDITIONS (cont.) Page 33. Sales by pharmacies. County Million kroner Sales of specialities by Norwegian Medicinal Depot LEGAL ABORTIONS, BIRTHS AND PERINATAL MORTALITY 35. Induced legal abortions. Woman's county of residence Induced legal abortions as percentage of live births and per women years. Woman's county of residence Requests for abortion and induced legal abortions. County of occurrence Induced legal abortions by residence of woman compared to the county of occurrence Induced legal abortions by marital status/age. Induced legal abortions per women and live births per women Induced legal abortions per women years, by marital status. County of residence Induced legal abortions by number of previous births. County of residence Induced legal abortions by method of abortion. County of occurrence Induced legal abortions by weeks of gestation and age of woman Induced sterilizations by sex and age. County Births in institutions. Per cent. County Births by gestational age and birth weight Births by parity. County Births and registered complications of pregnancy and childbirth. Mother's county of residence Maternal mortality Perinatal and infant mortality Stillbirths and infant deaths 0-6 days, by birth weight GENERAL MORTALITY AND CAUSES OF DEATH 52. Deaths by sex, marital status and age Specific death rates by sex and age Deaths by place of death and cause Deaths by diagnostic evidence and cause Deaths from neoplasms by diagnostic evidence Deaths by month of death and cause Deaths by sex, age and cause Deaths by sex, age and cause. Per deaths Deaths by sex, age and cause. Per cent Deaths by sex, age and diagnosis, registered as A: Underlying cause or B: Associated cause Sex and age specific death rates, by cause. B-list. Deaths per population Perinatal and infant deaths, by cause

13 12 GENERAL MORTALITY AND CAUSES OF DEATH (cont.) 64. Perinatal mortality by cause Infant mortality by cause Deaths among children 1-14 years, by sex and cause Deaths from cardiovascular diseases, by diagnosis, sex and age Mortality from cardiovascular diseases, by diagnosis Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases, by diagnosis. Deaths per population Deaths from malignant neoplasms, by primary site, sex and age Deaths and death rates from neoplasms, by primary site Sex and age specific death rates from malignant neoplasms, by primary site. Deaths per population Deaths from accidents, suicide and homicide Deaths from accidents by external cause Deaths from accidents by sex, age and external cause Deaths from accidents by place of occurrence, sex and external cause Deaths from occupational and non-occupational accidents, by sex, age, selected causes and place of occurrence Deaths from accidents, suicide and homicide, by nature of injury and external cause Accidental drowning by sex and age Deaths from road traffic accidents, by sex and age Deaths from accidents and suicide, by marital status, sex and age Sex and age specific suicide rates Suicide by method Estimated population by sex and age Page

14 13 1. HELSEPERSONELL OG HELSEINSTITUSJONER (TABELLENE 1-13) 1.1. Grunnlag for statistikken Tabellene over helsepersonell bygger dels på årsberetningene fra de offentlige legene, dels på registerdata og dels på oppgaver gitt av de enkelte helseinstitusjoner. Mer detaljert statistikk over helsepersonell blir gitt i publikasjonen Helsepersonellstatistikk. Statistikken over sykehus og sykehjem bygger på årsoppgaver fra de enkelte institusjoner. Fra og med 1977 gir psykiatriske institusjoner og institusjoner for psykisk utviklingshemmede årsoppgaver som svarer til dem som gis for de somatiske institusjonene. Detaljerte tabeller for de somatiske og psykiatriske institusjonene og institusjoner for psykisk utviklingshemmede blir gitt i publikasjonen Helseinstitusjoner Merknader til tabellene Tabellene 7-8 gjelder plasser i ulike typer av institusjoner under psykisk helsevern og helsevern for psykisk utviklingshemmede. Det er tatt med oppgaver over psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus, men disse er også med i tabellen for de somatiske institusjonene. I tabellene som gjelder institusjoner for psykisk utviklingshemmede er tatt med plasser på daghjem, men ikke dagplasser ved internatinstitusjoner. I tabellene over personale ved de ulike typer helseinstitusjoner gjelder tallene ansatte ved utgangen av året. For hver personellgruppe er det gitt tall for heltidsansatte og deltidsansatte. For noen av gruppene må en regne med at personer som har to deltidsjobber kan være med i statistikken to steder. 2. DRIFTSUTGIFTER OG INNTEKTER VED SYKEHUS OG SYKEHJEM (TABELLENE 14-17) 2.1. Grunnlag for statistikken Regnskapstallene i tabellene bygger på de årsregnskaper helseinstitusjonene har sendt Helsedirektoratet med gjenpart til Statistisk Sentralbyrå. Som statlige institusjoner er regnet både statseide institusjoner og institusjoner med statsstøtte (jf. trygdebudsjettet og trygdekontorenes kontoplan). I gruppen regionsykehus er, som tidligere, tatt med Rikshospitalet, Oslo, Ullevål sykehus, Oslo, Haukeland sykehus, Bergen, Regionsykehuset i Trondheim og Sentralsykehuset i Tromso. I regnskapstallene for Regionsykehuset i Trondheim er det tatt med driftsutgifter og inntekter for ett lokalsykehus og ett spesialsykehus som er regnet som særskilte institusjoner i sykehusstatistikken De enkelte regnskapsposter Lønn omfatter alle brutto lønnsutgifter som vedrører driften av institusjonene, unntatt lønn til eget vedlikeholdspersonale som føres under vedlikehold. Utstyr omfatter anskaffelser av mer varig verdi, mens det som etter vanlig språkbruk kalles forbruksvarer, fores under andre driftsutgifter. Vedlikehold av bygninger og anlegg omfatter utgifter til ordinære vedlikeholdsarbeider og Andre driftsutgifter omfatter vanlige driftsutgifter som ikke kan henføres til noen av de kon-

15 14 tiene som er nevnt foran, eller til overføringer. Overføringer omfatter bl.a. betalte renter. Fra 1980 skal posten ikke lenger omfatte beregnede renter og ayskrivninger. Inntekter omfatter bare salgs- og leieinntekter (herunder inntekt av poliklinisk virksomhet) og diverse overføringer. Fra 1980 er også refusjon fra folketrygden for utgifter til sykelønn og 5. ferieuke og visse tilskott fra staten tatt med under inntekter. Rammetilskott er ikke med. Netto driftsutgifter er lik brutto driftsutgifter minus inntekter. 3. HJEMMESYKEPLEIEN (TABELLENE 18-21) Statistikken er utarbeidd på grunnlag av oppgaver fra de enkelte kommuner. Foruten tall for pleiepersonale i hjemmesykepleien er det tatt med tall for pasienter ved begynnelsen og utgangen av året, og nye pasienter i året. Videre er det tatt med en tabell som viser tallet på besøk og pasienter behandlet. 4. HELSEFORHOLD (TABELLENE 22-34) 4.1. Meldepliktige sykdommer Fra 1. januar 1975 ble det etablert et nytt rapporteringssystem for infeksjonssykdommer med sikte på sentral overvåking av den epidemiske situasjon i Norge. Dette systemet avløste det tidligere meldingssystem for epidemiske og andre smittsomme sykdommer. I det nye meldesystemet er Statens institutt for folkehelse sentral datainstans. Rapporteringen av sykdommer skier dels som nominativ melding av enkelttilfeller, dels ved summarisk ukentlig melding. Tabellene over registrerte tilfelle av tuberkulose sykdommer er fra 1974 utarbeidd på grunnlag av data fra Det sentrale tuberkuloseregister. Kreftregisteret ble opprettet 1. januar Fra denne dato ble det innført meldeplikt for alle diagnostiserte tilfelle av kreft, medregnet alle svulster i sentralnervesystemet, carcinoma in situ (stadium 0) i livmorhalsen og papillomer i urinveiene. Melding skal sendes Kreftregisteret fra alle sykehus og fra alle patologiske og radiologiske institutter. Tall for nye tilfelle er gitt direkte fra Kreftregisteret (tabell 32). Meldte tilfelle av kreft er registrert etter den internasjonale statistiske klassifikasjon av 1955 (7. revisjon) Helseforhold ellers Opplysninger om apotekenes omsetning er gitt av Helsedirektoratet, mens Norsk Medisinaldepot har gitt oppgaver over omsetningen av fannasøytiske spesialpreparater. 5. SVANGERSKAPSAVBRUUD, STERILISERINGER, FØDSLER OG PERINATAL DØDELIGHET (TABELLENE 35-51) Etter at loven om svangerskapsavbrudd ble endret fra 1979, kan kvinnen selv begjære svangerskapsavbrudd innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Skal svangerskapet avbrytes på et seinere tidspunkt, må begjæringen avgjøres i nemnd.

16 15 Oppgaver over utførte steriliseringer blir fra 1984 innhentet fra de sykehus og klinikker der inngrepene blir utført. Opplysningene om fødte i institusjon, etter fødselsvekt og fosteralder og om komplikasjoner under fødselen, er hentet fra Medisinsk fødselsregister. Statens institutt for folkehelse er fra 1984 ansvarlig for driften av registeret. Skjemaet "Medisinsk registrering av fødsel" skal fylles ut for hver fødsel som finner sted etter utgangen av 16. svangerskapsuke. Alle barn som blir født med liv skal meldes også til folkeregisteret, uansett svangerskapets lengde. Fostre født uten liv for 28 ukers svangerskap meldes ikke til det sivile register og er ikke tatt med i de offisielle beregninger over dødfødselshyppigheten, perinatal dødelighet og spedbarnsdødeligheten. Den medisinske fødselsmelding danner grunnlag for utarbeiding av statistikken over årsakene til de perinatale dødsfall, dvs. dødfødte + levendefødte som dot- innen 1 uke etter fødselen. Både av kontrollhensyn og for overføring av data blir medisinske og sivile meldinger sammenholdt med hverandre, dels manuelt og dels maskinelt. 6. DØDELIGHET OG DODSARSAKER (TABELLENE 52-83) 6.1. Grunnlag for statistikken Den offisielle døds iårsaksstatistikk omfatter alle inntrufne dødsfall blant personer som på dødsdagen var bosatt i Norge (dvs. var registrert i landets folkeregistre). Tabellene i denne publikasjonen over dødsfall og dødeligheten av de viktigste årsaker gir et sammendrag av den detaljerte statistikk over dødsårsakene, offentliggjort i publikasjonen Dødsårsaker. Det er der gjort nærmere rede for statistikkens omfang, innsamling av primærmateriale, innhenting av tilleggsopplysninger mv. Opplysningene om dødsårsaken er for 1984 gitt av lege for 99,5 prosent av alle dødsfall. Spørsmålene på dødsmeldingen er redigert i samsvar med den internasjonale dødsmelding, fastsatt av Verdens Helseorganisasjon. Registreringen bygger så vidt mulig på opplysninger fra den behandlende lege. I alle tilfelle der det er nødvendig for en korrekt klassifikasjon av dødsfallet, blir det innhentet tilleggsopplysninger. Det gjelder säledes alle dødsfall av svulster, som blir sammenholdt med Kreftregisterets oppgaver, og det gjelder opplysninger om resultater av post-mortem undersøkelser. Dødsfall som skyldes ulykker/skader, selvmord og drap klassifiseres primært etter skadens ytre omstendigheter. Dødsfall av "ukjent årsak" og "plutselig død" regnes med blant dødsfall av sykdommer. Diagnosegrunnlaget i 1984 for alle dødsfall går fram av følgende oppstilling: gruppe 4 foran. 1. Obduksjon 16,3 prosent 2. Legebehandling eller undersøkelse under siste sykdom (med eller uten syning etter døden) 76,6 3. Syning etter døden og opplysninger om tidligere legebehandling eller undersøkelser for den tilstand som ble registrert som dødsårsak 3,1 4. Syning etter døden, uten opplysning om tidligere legebehandling eller undersøkelse 4,0 Dødsfall meldt bare fra folkeregistrene registreres under ukjent dødsårsak, og er regnet med i Detaljert statistikk over veitrafikkulykker blir offentliggjort i publikasjonen Veitrafikkulykker. Tallene for dødsfall ved veitrafikkulykker i helsestatistikken er noe høyere enn samferdselssta-

17 16 tistikkens tall. Helsestatistikken tar med dødsulykker i utlandet når den omkomne var fast bosatt i Norge. Den tar også med alle dødsfall som inntreffer i løpet av ett år etter at ulykken fant sted, mens grensen er én mined i samferdselsstatistikken. Alle dødsfall ved transport med traktor eller bulldoser er tatt med i helsestatistikken under veitrafikkulykker, da legeerklæringen ikke gir nøyaktig opplysning om ulykken skjedde pa eller utenfor offentlig vei. Dødsårsakene er gruppert etter tre spesifikasjonsnivåer, fastlagt av Verdens Helseorganisasjon: Den internasjonale detaljerte liste, den internasjonale forkortede A-liste (150 årsaker) og den internasjonale forkortede B-liste (50 årsaker). alle tabeller som viser alder, er denne regnet ut i fylte år på hendingstidspunktet Den statistiske klassifikasjon Dødsårsakene er kodet etter den detaljerte statistiske liste i "Standard for gruppering av sykdommer-skader-dødsårsaker" (Statistisk Sentralbyrås Håndbøker nr. 24). Standarden er en norsk/ latinsk utgave av den internasjonale statistiske klassifikasjon av 1965 (8. revisjon). Den følger helt den internasjonale detaljerte listes første 3 sifre, men er tilpasset norske forhold med enkelte forkortelser eller utvidelser på 4. siffer. Det er gjort rede for disse avvik på sidene 8-11 i 2. utgave av standarden. Avvikene er i det vesentlige foretatt for å bevare kontinuiteten i våre statistiske dødelighetsdata. Kodingen følger de registreringsprinsipper som er fastlagt av Verdens Helseorganisasjon. For klassifisering av underliggende dødsårsak gjelder de samme kodingsprinsipper som i 7. revisjon: Når det er oppgitt at to eller flere sykelige tilstander har bidratt til døden, skal den sykdom eller skade som etter legens mening startet rekken av de sykelige tilstander som direkte ledet til døden, registreres som dødsårsak i statistikken (den underliggende årsak). I slike tilfelle blir inntil tre komplikasjoner eller medvirkende årsaker kodet og tabulert. De internasjonale regler for inklusjon, eksklusjon eller kombinasjon av en rekke årsaker og tilstander er i det alt vesentlige opprettholdt også i 8. revisjon. Norge avviker fra disse regler på følgende punkter: Nr. 250 Diabetes mellitus, oppgitt som underliggende årsak til hjerteinfarkt eller annen arteriosklerotisk hjerte- og karsykdom, kodes prinsipielt til hjerte- og karsykdommen, med sukkersyke som medvirkende årsak. Nr Xanthomatosis, oppgitt som underliggende årsak til hjerteinfarkt eller annen tilstand i nr. 410, kodes til 410, med xanthomatose som medvirkende årsak. Nr. 400 Hypertensio maligna kodes bare til dette nummer når tilstanden er "so described". Karlesjoner i sentralnervesystemet, hjerte- og karsykdommer og nyresykdommer med samtidig opplysning om hypertensjon kodes på ensartet måte uansett om hypertensjon er oppgitt som malign, benign eller uspesifisert. Nr. 400, 401 Hypertensjon kodes ikke som 4. siffer ved samtidig oppgitt ischemisk hjertesykdom ( ) eller karlesjoner i sentralnervesystemet ( ). Hypertensjon kodes da som medvirkende årsak. Nr. 427Symptomatisk hjertesykdom og Nr. 429 Ubestemt angitt hjertesykdom med samtidig oppgitt arteriosklerose (440) kodes til hjertesykdommen, med markering av arteriosklerosen i et 5. siffer. Når Nr. 437 Generell ischemisk karsykdom i sentralnervesystemet eller Nr. 438 Andre eller ubestemte karlesjoner i sentralnervesystemet er oppgitt som underliggende årsak til en akutt, ubestemt karlesjon (436), kodes den aktuelle tilstand som underliggende årsak. 4 Tilstanden i nr. 437 eller 438 som medvirkende årsak. Nr. 490, 491 Bronkitt, Nr. 492 Emfysem og Nr. 493 Astma med samtidig opplysning om bronkiektasi 4nr. 518) kodes til bronkiektasi som underliggende årsak, og de andre tilstander som medvirkende årsaker. Nr. 795 Plutselig død, ukjent årsak. Når Plutselig clod - Mors subita - er oppgitt som eneste årsak under 1, og sukkersyke, inveterert, inaktiv tuberkulose, operert cancer uten påviste metastaser eller senfølger etter en skade, f.eks. benbrudd av eldre dato, er fort under II, trekkes tilstanden i II ikke opp, men Mors subita kodes som underliggende årsak og den kroniske tilstand som medvirkende årsak. Dette gjelder ikke for tidligere hjerteinfarkt. Da kodes som underliggende dødsårsak.

18 17 I de tabeller der det er gitt tidsserier, har en regnet om de tidligere dødelighetstall, slik at alle år og perioder i tidsrommet er så vidt mulig i samsvar med 8. revisjon av den internasjonale klassifikasjon. 7. NOEN HOVEDRESULTATER 7.1. Helsepersonell Ifølge det sentrale helsepersonellregisteret var det pr. februar 1985 i alt personer med medisinsk embetseksamen. Av disse oppgav å være yrkesaktive, og av disse igjen var godkjente spesialister. Tallet på personer med odontologisk embetseksamen var 4 397, og av disse hadde oppgitt yrkesaktivitet. Av fysioterapeuter oppgav å være yrkesaktive. Pr. februar 1985 viste registeret at det var i alt sykepleiere, 838 vernepleiere og hjelpepleiere som var yrkesaktive Helseinstitusjoner Alminnelige sykehus, sykestuer og fødehjem hadde til sammen plasser, sykehus og sykehjem for spesielle sykdommer mv. hadde nær plasser, og de somatiske sykehjem og godkjente sykehjemsavdelinger hadde plasser. Mens tallet på sykehjemsplasser økte med om lag 500 fra 1983 til 1984, var sengetallet på sykehus redusert med om lag 440. Tallet på innlegginger i somatiske institusjoner var i 1984 i alt om lag , og beregnet gjennomsnittlig daglig belegg var om lag En oversikt over tallet på sykesenger i somatiske institusjoner i forhold til folkemengden viser at det gjennomsnittlig for hele landet var 121 sykesenger pr innbyggere. På de alminnelige sykehus var det 44 sykesenger pr innbyggere. Psykiatriske institusjoner og psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus hadde i alt nær sykeplasser ved utgangen av Av disse var i psykiatriske sykehus, 300 i frittstaende klinikker og nervesanatorier (medregnet Statens klinikk for narkomane), am lag 225 i barne- og ungdomspsykiatriske klinikker og behandlingshjem, nær i psykiatriske sykehjem og 660 ved psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus. løpet av 1984 var det i alt vel innlegginger (medregnet overforinger) i psykiatriske institusjoner, av disse i psykiatriske sykehus. Gjennomsnittlig daglig belegg på de psykiatriske institusjonene var vel Ved utgangen av 1984 hadde de psykiatriske institusjonene et belegg på 9 100, og i avdelinger for psykiatri på alminnelige sykehus var det 475 pasienter. I privatpleie var det i alt om lag pasienter ved utgangen av I internatinstitusjoner under helsevern for psykisk utviklingshemmede var det i alt plasser ved utgangen av 1984, av disse vel i sentralinstitusjoner. Daghjemmene hadde vel plasser, og i tillegg kom dagplasser i internatinstitusjonene. Ved utgangen av 1984 var i alt 480 psykisk utviklingshemmede i pleie i egen eller annen privat familie. I alt i internatinstitusjoner og daginstitusjoner (medregnet dagplasser) var det klienter ved utgangen av Hjemmesykepleien Alle kommuner hadde hjemmesykepleievirksomhet i Ved utgangen av året var det i alt sykepleiere og hjelpepleiere i heltidsarbeid i hjemmesykepleien, mens hadde fast deltidsarbeid eller enkeltoppdrag.

19 18 For en kommune manglet det oppgave for I alt viser oppgavene over pasienter i hjemmesykepleien at det i løpet av 1984 ble skrevet inn vel Rye pasienter. Av disse var nermere 75 prosent i alderen 67 år og over, vel 23 prosent var mellom 16 og 67 år, og ner 2 prosent var under 16 år. Ved utgangen av 1984 var det pasienter i hjemmesykepleien, og det svarte til gjennomsnittlig 121 pr innbyggere. Andelen pasienter sett i forhold til folkemengden var lavest i Rogaland med 78, og deretter kom Akershus med 79 pr innbyggere, mens More og Romsdal lå høyest med 183 og deretter Nordland med 163. For de andre fylkene varierte andelen fra 99 til 153. Disse tallene omfatter ikke hjemmesykepleie som inngår i virksomheten ved enkelte større sykehus, et forhold som bl.a. har betydning for Oslo. alt 77 prosent av pasientene behandlet i hjemmesykepleien var i alderen 67 år og over. Blant pasientene i denne gruppen utgjorde kvinnene 65 prosent. I 1984 ble det foretatt i alt ner 5,4 millioner besøk. Av disse gjaldt 89 prosent pleie, mens 11 prosent bare gjaldt tilsyn. For kommuner der det foreligger opplysninger både om besøk og behandlede pasienter, var det gjennomsnittlig 53 besøk pr. behandlet pasient i løpet av året. Lavest lå Sogn og Fjordane med 34. For de andre fylkene varierte tallet på besøk pr. behandlet pasient fra 37 til Meldte tilfelle av infeksjonssykdommer I 1984 ble det registrert 308 tilfelle av meningokokkinfeksjon, mot 367 i Aldersfordelingen viser at særlig mange tilfelle opptrer i aldersgruppen 0-4 år og i ungdomsalderen. Serogruppe 8 -infeksjoner dominerer. Tallet på meldte tilfelle av hepatitt B var 329 i 1984, mot 424 i Den geografiske variasjonen i opptreden er stor. I alt 37 prosent av tilfellene ble registrert i Oslo og Akershus fylker Meldte tilfelle av stafylokokkinfeksjoner hos nyfødte viste betydelig stigning fra 1983 til Meldinger til det sentrale tuberkuloseregisteret viser at det i 1984 ble registrert 178 Rye tilfelle av smitteførende tuberkulose, tilsvarende tall i 1983 var 208. De fleste tilfellene gjelder tuberkulose i åndedrettsorganene, og av disse igjen inntraff de fleste blant personer i alder 55 år og over Meldte tilfelle av kreft Ifølge meldinger til Kreftregisteret ble det registrert Rye tilfelle av kreft i 1984, vel blant menn og ner blant kvinner. Sammenliknet med foregående år var det en nedgang i tallet på Rye tilfelle på vel 60. For menn blir det registrert flest tilfelle av kreft i fordøyelsesorganene, mens det for kvinner er flest tilfelle av kreft i brystkjertelen Svangerskapsavbrudd og steriliserin9er I 1984 ble det framsatt begjæringer om svangerskapsavbrudd. Tallet på utførte aborter var Av de utførte svangerskapsavbrudd var selvbestemt (begjæringen fremmet for utgangen av 12. svangerskapsuke), mens 354 var innvilget etter behandling i nemnd (331 i primærnemnd og 23 i klagenemnd). Etter endringen i svangerskapsloven, som gjaldt fra 1979, kan kvinnen selv ta den endelige avgjørelse om svangerskapsavbrudd, såfremt inngrepet kan skje innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Tallet på utførte svangerskapsavbrudd gikk opp 3 prosent fra 1983 til Regnet i forhold til kvinner i alderen år var tallet 14,4 i 1984, mot 14,3 i Om lag 50 prosent av svangerskapsavbruddene i 1984 gjaldt kvinner under 25 år. Blant kvinner som det var gitt ekteskapelig status for, var 51 prosent ugifte og 42 prosent var gifte eller samboende. Det ble utfort steriliseringer i 1984, blant menn og blant kvinner.

20 Dødsfall og dødelighet Tallet på dødsfall i 1984 var Dødsfallene fordelte seg med menn og kvinner. Sammenliknet med 1983 var det en stigning i dødstallet med 86 for menn og 271 for kvinner. Den totale dødeligheten var 10,3 pr innbyggere i 1984, mot 10,2 i Dødeligheten for menn i 1984 var 11,2 pr , den samme som i For kvinner var den 9,4 pr , mot 9,3 i For menn viste dødeligheten nedgang i aldersgruppene under 35 år, i aldersgruppen år og for dem mellom 60 og 7U år. Ellers var endringene små. For kvinner viste dødeligheten stigning i aldersgruppen 0-4 år og for aldersgruppene år år. 1 de andre aldersgruppene var det liten eller ingen endring. Blant barn i første leveår var det 419 dødsfall i Sett i forhold til tallet på levendefødte var spedbarndodeligheten 8,3 pr , mot 7,9 i Den perinatale dødelighet, som er dødfødte + døde i første leveuke sett i forhold til alle fødte, var 8,9 pr i 1984, mot 9,6 i Stigningen i spedbarndødeligheten fra 1983 til 1984 gjaldt bare for alderstrinnet 4 uker - 11 måneder, mens det var nedgang i dødeligheten på alle alderstrinn i hele den neonatale periode, dvs. i de fire første leveukene. Dødfødselshyppigheten viste også nedgang fra 1983 til Dødeligheten i 1984 var høyere for gutter enn for piker på alle alderstrinn i de fire første leveukene, og også dodfødselshyppigheten var høyere blant gutter. På alderstrinnet 4 uker - 11 mineder var dødeligheten betydelig høyere blant piker enn blant gutter, og det var stigningen i dødeligheten blant piker som forte til den økte totaldødelighet på dette alderstrinnet. Av alle dødsfall i første leveår skjedde 53 prosent i den neonatale periode i 1984, mot 61 prosent i Dødsårsakene En fordeling av dødsfallene etter årsaker viser at menn og kvinner døde av sykdom, mens 1 62U menn og 933 kvinner døde som følge av ulykke/skade, selvmord eller drap. Sammenliknet med 1983 var det en stigning i tallet pa dødsfall av sykdom blant menn med 67 og blant kvinner med 263, mens tallet på voldsomme dødsfall var steget med 19 blant menn og 8 blant kvinner. Det var ingen vesentlige endringer i dødsårsaksbildet totalt sett. Om lag 80 prosent av dødsfallene skyldtes sykdom i de tre hovedgrupper: hjerte- og karsykdommer (49 prosent), ondartede svulster (22 prosent) og sykdommer i åndedrettsorganene (9 prosent). Dødsfall som skyldtes ulykker/skader utgjorde 5 prosent av alle dødsfall i 1984, og 4 prosent ble registrert under alderdomssvakhet, plutselig clod eller annen ubestemt eller ukjent årsak. Dødeligheten regnet pr innbyggere var 967 av sykdom og 62 av voldsom død. Sammenliknet med 1983 var det stigning i dødeligheten både av sykdom og voldsom død. Dødeligheten blant menn var høyere enn blant kvinner i alle aldersgrupper over 1 år. I aldersgruppene mellom 15 og 70 år var den om lag dobbelt så høy for menn som for kvinner. Blant befolkningen under 40 år var dødeligheten av sykdommer lav både for menn og kvinner i Mennenes overdødelighet i aldersgruppene under 40 år skyldtes vesentlig ulykkesdødsfallene. Blant gutter i alderen 1-14 år var ulykker årsak til 42 prosent av alle dødsfall. Blant menn i alderen år utgjorde dødsulykkene 49 prosent av alle dødsfall, og 62 prosent av disse dødsulykkene skyldtes ulykker med inotorkjoretøy. Etter 40-årsalderen er hjerte- og karsykdommer den viktigste gruppe av dødsårsaker blant menn og den vesentligste årsak til mennenes overdødelighet. I 1984 var dødeligheten av hjertesykdom blant menn mellom 50 og 80 år nesten like høy som den totale dødelighet blant kvinner i de samme aldersklasser. Ondartede svulster var årsak til vel halvparten av alle dødsfall blant kvinner mellom 30 og 60 år, og først etter 70-årsalderen ble hjerte- og karsykdommer registrert som viktigste årsak blant kvinner.

21 20 Dødeligheten regnet pr innbyggere var 550 for menn og 459 for kvinner, mot 548 for menn og 463 for kvinner i Dødsfall av medfødte hjertesykdommer (85 i 1984) er registrert under Medfødte misdannelser. Plutselig død (829 dødsfall i 1984) er registrert i gruppen Symptomer og ubestemte tilstander. Fordelingen på diagnosegrupper viser at 53 prosent av dødsfall av hjerte- og karsykdommer skyldtes ischemisk hjertesykdom (hjerteinfarkt, koronarsykdom og annen arteriosklerotisk hjertesykdom), 26 prosent skyldtes karlesjoner i sentralnervesystemet (apopleksi, hjerneblødning, -emboli, -trombose), mens 21 prosent ble registrert under andre hjertesykdommer. Den relative andel dødsfall av ischemisk hjertesykdom er markert høyere blant menn enn blant kvinner, og mennenes overdødelighet er betydelig i alle aldersgrupper. Når det gjelder karlesjoner i sentralnervesystemet, var forskjellen i dødeligheten mellom de to kjønn mindre utpreget. Sammenliknet med 1983 viste dødelighetstallene stigning både for menn og kvinner. I 1984 døde personer av ondartede svulster, menn og kvinner. Det ble registrert 24 dødsfall av godartede svulster og 152 dødsfall av uspesifiserte svulster. Dødeligheten av ondartede svulster regnet pr. 100 WO innbyggere var 223 i 1984, mot 222 i Det var en liten stigning i dødeligheten for menn i forhold til året for, mens dødeligheten for kvinner var uendret. Fordelingen etter primærsete viser at de fleste dødsfall både blant menn og kvinner skyldtes kreft i fordøyelsesorganene, om lag 34 prosent av alle kreftdødsfall. Det var en overdødelighet for menn i aldersgruppene over 50 år. Kreft i åndedrettsorganene var årsak til 21 prosent av alle kreftdødsfall blant menn og 7 prosent blant kvinner. Mennenes overdødelighet var betydelig i alle aldersgrupper. Dødeligheten av lungekreft blant menn steg fra 44,0 pr i 1983 til 46,2 i For kvinner steg dødeligheten fra 11,9 i 1983 til 13,4 i Leukemi og andre kreftsykdommer i blodet og de bloddannende organer utgjorde 9 prosent av alle kreftdødsfall i 1984 både blant menn og kvinner. Dødeligheten for menn var høyere enn for kvinner, henholdsvis 22,7 og 17,2 pr Blant kvinner utgjorde dodsfall av brystkreft 16 prosent av alle kreftdødsfall. Dødsårsaksstatistikken for 1984 viser videre at menn og 772 kvinner døde som følge av ulykker og skader. Det ble dessuten registrert 599 selvmord (448 menn og 151 kvinner) og 45 drap (35 menn og 10 kvinner). Tallene omfatter 49 dødsfall blant nordmenn som imidlertid oppholdt seg utenfor landets grenser, medregnet sjøfolk i utenriksfart. Fordelingen av dødsulykkene etter de dødes alder viser stor overdødelighet for menn i alle aldersgrupper opptil 70 år. Blant kvinner forekom 76 prosent av alle dødsulykker i alderen 70 år og over. Det ble i alt registrert 36 flere dødsulykker i 1984 enn i Stigningen i ulykkesdødsfallene gjaldt imidlertid bare for kvinner, mens tallet for menn var uendret. Regnet pr innbyggere var dødeligheten av ulykker og skader 5b for menn, den samme som i 1983, og for kvinner 37, mot 35 i 1983.

22 21 1. HEALTH PERSONNEL AND HEALTH INSTITUTIONS (TABLES 1-13) 1.1. Statistical basis The statistics on health personnel are based on records partly from the public health officers, partly register data, and partly from the institutions. Statistics on hospital establishments and nursing homes are based on yearly reports from the institutions. From 1977 psychiatric institutions and institutions for mentally retarded are obliged to send reports corresponding to the reports from somatic institutions. More detailed statistics on health personnel are given in the publication Statistics on Health Personnel. Annual statistics on somatic institutions and psychiatric institutions are given in the publication Health Institutions. The last mentioned publication also contains detailed tables on mentally retarded and on patients admitted to mental hospitals Comments to the tables The tables 7-8 give number of beds in different types of psychiatric institutions and institutions for mentally retarded. Beds in psychiatric departments in somatic hospitals are included in table 8, and they are in addition included as beds in somatic hospitals. Statistics on personnel in institutions are based on records from the different institutions. Data are given separately for full-time and part-time workers. Thus, it is possible that a person working part-time in two different institutions can be counted twice. Data on personnel converted into full-time workers are given in table 9. In tables giving data for counties, the data refer mostly to county of administration. 2. OPERATING EXPENDITURE AND RECEIPTS IN SOMATIC HOSPITALS AND NURSING HOMES (TABLES 14-17) 2.1. Statistical basis The data presented in tables on operating expenditure and receipts are based on accounts which have been required from the institutions by the Directorate of Health Services. For central government institutions data are extracted from the central government accounts. Central government institutions include institutions owned or subsidized by the Central government. The category Regional hospitals includes Rikshospitalet, Oslo, Ullevål sykehus, Oslo, Haukeland sykehus, Bergen, Regionsykehuset i Trondheim and Sentralsykehuset i Tromso Categories of expenditure and receipts Wages and salaries include all gross payments to own personnel, except wages paid to own maintenance personnel which are entered under maintenance. Equipment includes acquisition of durable goods, while consumption goods are entered under other operating expenditure. Maintenance includes expenditure for ordinary current maintenance work, re-building and major repairs on buildings, fixtures and installation, roads and parks etc. Transfers include inter alla interests actually paid. From 1980 estimated interest and depreciations are not included.

23 22 Receipts include income from sales, rent and miscellaneous transfers. From 1980 some refunds from the National Insurance Institution and some transfers from Central government are also included. Net operating expenditure is equal to gross expenditure less receipts. 3. HOME-NURSING (TABLES 18-21) Tables on home-nursing in 1981 have been based on records from the municipalities. In 1 municipality, home-nursing was not yet established. For some other municipalities, records were incomplete. 4. HEALTH CONDITIONS (TABLES 22-34) 4.1. Notifiable diseases Frus', 1 January 1975 a revised reporting system was introduced for infectious diseases. The administration of the reporting system is laid to the National Institute of Public Health. The reports are submitted by physicians etc., partly as individual records and partly as summary reports for each week. The statistics on infectious diseases are based on data from this registration system. The statistics on tuberculosis are based on data from the Central Tuberculosis Register. The Cancer Registry of Norway has been in operation since 1 January From that time compulsory notification was introduced for all diagnosed cases of cancer, also including all kinds of neoplasms of the central nervous system, carcinoma in situ (stage 0) of the uterine cervix and papillamas of the urinary tract. Notification is required from all hospital departments and all institutes of pathology and radiology. Data for new cases are provided directly from the Cancer Registry. The incidence data are registered in accordance with the International Classification of Diseases of 1955 (7th revision). The tables include all new cases of cancer, excepting skin cancer (ICD no. 191) by sex, age, selected primary sites and residence (counties). The incidence level of the various counties, i.e. the ratio of notified/expected new cases of cancer, has been calculated by the indirect standardization method Other health conditions The statistics on sales by pharmacies are provided by the Directorate of Public Health, and Norwegian Medicinal Depot has provided the basic data on the sales of pharmaceutical specialities. 5. LEGAL ABORTIONS, STERILIZATIONS, BIRTHS AND PERINATAL MORTALITY (TABLES 35-51) From 1979 the Abortion Act has been changed and now permits termination of pregnancy on request of the woman within 12 weeks of gestation. Later in the gestational period it is still necessary to apply for legal abortion to a committee. Anonymized forms are sent to the Central Bureau of Statistics for the statistical processing. From 1984 the health statistics also comprise data on induced sterilizations. Data on live births and foetal deaths, births by birth weight and gestational age and complications during delivery etc., are extracted from the Medical Birth Registry. The National Institute of Public Health is from 1984 responsible for the operation of the registry.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 963 Nr. 96 Økonomisk utsyn over et 962 Economic survey 97 Folkemengdens bevegelse 960 Vital statistics and

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 99 Nr. Norges jernbaner 98 Chemins de fer norvggiens Skogstatistikk 99 Forestry statistics 8

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963 DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0- INFANT MORTALITY IN NORWAY 0- Av/By Julie E. Backer og Øystein Aagenæs STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 659 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1984 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1934 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1986 ISBN

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI.

Norway's Official Statistics, series XI. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 95. Nr.5. Økonomisk utsyn over et 95. Economic survey. 5. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997 C 467 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk 996-997 Labour Market Statistics 996-997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B861 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2001-2004

Tannhelsetjenesten 2001-2004 D 340 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Tannhelsetjenesten 2001-2004 Dental health service 2001-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Road Traffic Accidents 1995

Road Traffic Accidents 1995 C 332 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Veitrafikkulykker 1995 Road Traffic Accidents 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 SYKETRYGDEN 1970 60. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1970 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 ISBN 82 537 0163 2 Forord Lov av 18.

Detaljer

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY SYKETRYGOEN ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 266 SYKETRYGDEN 1969 59. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969

Detaljer

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 39 VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN Av Julie E. Backer VARIATIONS IN THE MATURITY LEVEL OF NEW BORN INFANTS Oslo 1970 Forord Den artikkel som her legges

Detaljer

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 18 TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NATIONAL INSURANCE SINGLE PARENTS 1988-1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3649-5 ISSN 0800-4064

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 SYKETRYGDEN 1967 57. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1967 57th. Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1969 Tidligere utkommet Syketrygdstatistikk.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY Rettinger i Statistisk årbok 1961 Forord. I 3. avsnitt skal CEEO

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 56 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 97 LABOUR MARKET STATISTICS 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-064-7 FORORD I publikasjonen

Detaljer

SAM FERDSELSSTATIST1 K K

SAM FERDSELSSTATIST1 K K NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A713 SAM FERDSELSSTATIST1 K K 19731974 TRANSPORT AND COMMUNICATION STATISTICS 19731974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82 537 04763

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7 NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET 1981 HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981 Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1785-7 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

Stortingsvalget 1997. Storting Election 1997. Norges offisielle statistikk. Official Statistics of Norway

Stortingsvalget 1997. Storting Election 1997. Norges offisielle statistikk. Official Statistics of Norway Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Stortingsvalget 1997 Storting Election 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Framskriving av folkemengden 2002-2050 Nasjonale og regionale tall Population Projections 2002-2050 National and Regional Figures

Framskriving av folkemengden 2002-2050 Nasjonale og regionale tall Population Projections 2002-2050 National and Regional Figures D 319 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Framskriving av folkemengden 2002-2050 Nasjonale og regionale tall Population Projections 2002-2050 National and Regional Figures Statistisk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 1990 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1990 109th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2946-4 ISSN 0377-8908 Standardtegn

Detaljer