NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 342 HELSEINSTITUSJONER HEALTH INSTITUTIONS 1981 ISBN ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 342 HELSEINSTITUSJONER HEALTH INSTITUTIONS 1981 ISBN ISSN"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 342 HELSEINSTITUSJONER 1981 HEALTH INSTITUTIONS 1981 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN ISSN

3 FORORD Publikasjonen Helseinstitusjoner 1981 inneholder foruten årstabeller for 1981 en del oversiktstabeller med tall for de siste 5-10 Arene. Tabellene med detaljer for de tre hovedgrupper av helseinstitusjoner er samlet i hvert sitt avsnitt i følgende rekkefølge: Somatiske institusjoner, Psykiatriske institusjoner og Institusjoner for psykisk utviklingshemmede. Noen hovedresultater ble publisert i Statistisk ukehefte nr /82. Førstesekretær Solveig Haakonsen har utarbeidd publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 29. desember 1982 Arne Oien Gerd Skoe LettenstrOm

4 PREFACE The publication Health Institutions 1981 contains in addition to tables for 1981, some survey tables covering the last 5-10 years. Detailed tables for each main category of institutions are given in separate chapters in the following way: Somatic institutions, Psychiatric institutions, Institutions for mentally retarded. This publication has been prepared by Ms. Solveig Haakonsen. Central Bureau of Statistics, Oslo, 29 December 1982 Arne Oien Gerd Skoe LettenstrOm

5 INNHOLD Side Tabellregister 7 Tekstdel 1. Formål Opplegg og gjennomføring Grunnlaget for statistikken Omfang Begrep og kjennemerker Bruk av tabellene og noen hovedresultater Bruk av tabellene Noen hovedresultater 14 Tekst på engelsk 16 Tabelldel 19 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet 113 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar Standarder for norsk statistikk (SNS) 120 Standardtegn i tabeller. Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler : Tall kan ikke offentliggjøres - Null 0,0 Mindre enn 0,5 av den brukte enhet

6 CONTENTS Page Index of tables 9 Text 1. Purpose Survey design Statistical basis 2.2. Coverage Terns and variables Use of the tables and some main results Use of the tables Some main results 18 Tables 19 Publications Previously issued on the subject 113 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Standards for Norwegian Statistics (SMS) 120 Explanation of Symbols in Tables. Category not applicable.. Data not available : Not for publication - Nil 0,0 Less than 0.5 of unit employed

7 7 TABELLREGISTER Side SAMMENDRAGSTABELLER 1. Helseinstitusjoner etter institusjonstype Plasser og belegg ved ulike typer helseinstitusjoner Brutto driftsutgifter ved helseinstitusjoner, etter institusjonstype Plasser ved ulike typer helseinstitusjoner. Fylke Personale ved helseinstitusjoner etter institusjonstype og personellgruppe og Plasser, belegg og personale ved ulike typer helseinstitusjoner SOMATISKE INSTITUSJONER Institusjoner og pasientbelegg 7. Plasser i somatiske helseinstitusjoner pr innbyggere i alt og 70 år og over. Utgangen av aret. Fylke Belegg og plasser på somatiske sykehus og sykehjem mv. Fylke Plasser og pasientbelegg pa somatiske sykehus og sykehjem mv., etter institusjonstype Plasser, pasientbelegg og arsverk pa somatiske sykehus, etter avdeling Plasser pa somatiske sykehus og sykehjem mv., etter institusjonstype. Fylke Plasser på somatiske sykehus og sykehjem mv., etter avdeling. Fylke Plasser pe somatiske sykehus og sykehjem mv., etter institusjonstype og avdeling 44 Personale 14. Personale ved somatiske sykehus og sykehjem mv., etter institusjonstype og personellgruppe Personale ved somatiske sykehus og sykehjem mv., etter personellgruppe. Beliggenhetsfylke Personale ved somatiske sykehus og sykehjem mv., etter personellgruppe. Fylke Personale ved kombinerte alders- og sykehjem, etter personellgruppe. Fylke Personale ved somatiske sykehus og sykehjem mv. i utvalgte personellgrupper, etter hovedgrupper av institusjonstype. Fylke Personale pr plasser og pr behandlede pasienter ved ulike typer somatiske sykehus og sykehjem mv Personale etter personellgruppe pr plasser ved somatiske sykehus og sykehjem mv. Fylke Personale og godkjente stillinger ved somatiske sykehus og sykehjem mv., etter institusjonstype og personellgruppe Personale og godkjente stillinger ved somatiske sykehus og sykehjem mv., etter personellgruppe. Fylke Personale og godkjente stillinger ved somatiske sykehus og sykehjem mv. i utvalgte personellgrupper, etter hovedgrupper av institusjonstype. Fylke 64 PSYKIATRISKE INSTITUSJONER OG AVDELINGER Institusjoner og pasientbelegg 24. Belegg og endringer i belegg pg psykiatriske institusjoner og avdelinger Plasser, belegg og endringer i belegg pa psykiatriske sykehus Plasser i psykiatriske institusjoner og avdelinger. Fylke Belegg og plasser pa psykiatriske institusjoner og avdelinger. Fylke Belegg og endringer i belegg på psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter institusjonstype 74

8 Side Institusjoner og pasientbeleo (forts.) 29. Pasienter under psykisk helsevern etter alder og etter bostedsfylke Pasienter i familie-/privatpleie etter takstklasse for forpleiningen Belegg og endringer i belegg i familie-/privatpleie under psykisk helsevern Dagpasienter i psykiatriske institusjoner og avdelinger. Fylke Bruk av tvangsmidler ved psykiatriske sykehus 80 Personale 34. Personale ved psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter institusjonstype og personellgruppe Personale ved psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter personellgruppe. Fylke Personale ved psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter personellgruppe. Beliggenhetsfylke b Utvalgte personellgrupper ved psykiatriske institusjoner og avdelinger. Fylke Personale ved psykiatriske avdelinger og poliklinikker, etter personellgruppe. Fylke Personale pr plasser ved psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter institusjonstype og personellgruppe Personale og godkjente stillinger ved psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter institusjonstype og personellgruppe Personale og godkjente stillinger ved psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter personellgruppe. Fylke Personale og godkjente stillinger i utvalgte personellgrupper ved psykiatriske institusjoner og avdelinger. Fylke 94 INSTITUSJONER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Institusjoner og klienter 43. Plasser og belegg i institusjoner for psykisk utviklingshemmede Plasser i internatinstitusjoner og daginstitusjoner for psykisk utviklingshemmede. Fylke 1975 og Belegg og plasser i internatinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede. Fylke Belegg og endringer i belegg i internatinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede. Fylke Belegg og plasser i dagi nstitusjoner for psykisk utviklingshemmede. Fylke Psykisk utviklingshemmede i familie-/privatpleie, etter takstklasse for forpleiningen. Fylke. Utgangen av året Psykisk utviklingshemmede i familie-/privatpleie, etter alder. Fylke. Utgangen av året Psykisk utviklingshemmede i internatinstitusjoner og daginstitusjoner. Utgangen av året. Fylke Psykisk utviklingshemmede i internatinstitusjoner og daginstitusjoner, etter alder. Fylke. Utgangen av året Psykisk utviklingshemmede i internatinstitusjoner, daginstitusjoner og i familie-/privatpleie, etter kj0nn og alder. Antall og pr av folkemengden. Utgangen av året 103 Personale 53. Personale i internatinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede, etter personellgruppe. Fylke Personale i institusjoner for psykisk utviklingshemmede. Utvalgte personellgrupper og institusjonstype. Fylke Personale og godkjente stillinger i internatinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede, etter personellgruppe. Fylke Personale og godkjente stillinger i institusjoner for psykisk utviklingshemmede. Utvalgte personellgrupper og institusjonstype. Fylke Personale i institusjoner for psykisk utviklingshemmede, etter institusjonstype og personellgruppe. Antall og pr plasser 112

9 9 INDEX OF TABLES Page SUMMARY TABLES 1. Health institutions by type of institution Beds and patient population in different types of healt institutions Gross working expenses in health institutions, by type of institution Beds in different types of health institutions. County Personnel in health institutions, by type of institution and category of personnel and Beds, patient population and personnel in different types of health institutions SOMATIC INSTITUTIONS Institutions and patientpopulation 7. Beds in somatic health institutions per population, total and 70 years and over. End of the year. County Patient population and beds in somatic hospitals and nursing homes etc. County Beds and patient population in somatic hospitals and nursing homes etc., by type of institution Beds, patient population and man-years in somatic hospitals, by department Beds in somatic hospitals and nursing homes etc., by type of institution. County Beds in somatic hospitals and nursing homes etc., by department. County Beds in somatic hospitals and nursing homes etc., by type of institution and department 44 Personnel 14. Personnel in somatic hospitals and nursing homes etc., by type of institution and category of personnel Personnel in somatic hospitals and nursing homes etc., by category of personnel. County of location Personnel in somatic hospitals and nursing homes etc., by category of personnel. County Personnel in combined institutions by category of personnel. County Personnel in somatic hospitals and nursing homes etc. in selected categories of personnel, by main type of institution. County Personnel per beds and per patients treated in different types of somatic hospitals and nursing homes etc Personnel by category of personnel per beds in somatic hospitals and nursing homes etc. County Personnel and approved posts in somatic hospitals and nursing homes etc., by type of institution and category of personnel Personnel and approved posts in somatic hospitals and nursing homes etc., by category of personnel. County Personnel and approved posts in somatic hospitals and nursing homes etc. for selected categories of personnel, by main type of institution. County 64 PSYCHIATRIC INSTITUTIONS AND DEPARTMENTS Institutions and patient population 24. Movement of patient population in psychiatric institutions and departments Beds and movement of patient population in mental hospitals Beds in psychiatric institutions and departments. County Patient population and beds in psychiatric institutions and departments. County Movement of patient population in psychiatric institutions and departments, by type of institution 74

10 10 Page Institutions and patient population (cont.) 29. Patients under psychiatric care by age and by county of residence Patients in family care by rate of allowance Movement of patient population in family care under psychiatric care Day patients in psychiatric institutions and departments. County Use of coercive means in mental hospitals 80 Personnel 34. Personnel in psychiatric institutions and departments, by type of institution and category of personnel Personnel in psychiatric institutions and departements, by category of personnel. County Personnel in psychiatric institutions and departements, by category of personnel. County of location Selected categories of personnel in psychiatric institutions and departments. County Personnel in psychiatric departments and out-patient clinics, by category of personnel. County Personnel per beds in psychiatric institutions and departments, by type of institution and category of personnel Personnel and approved posts in psychiatric institutions and departments, by type of institution and category of personnel Personnel and approved posts in psychiatric institutions and departments, by category of personnel. County Personnel and approved posts by selected categories of personnel in psychiatric institutions and departments. County 94 INSTITUTIONS FOR MENTALLY RETARDED Institutions and clients 43. Beds and clients in institutions for mentally retarded Beds in in-patient institutions and day institutions for mentally retarded. County and Patient population and beds in in-patient institutions for mentally retarded. County Movement of patient population in in-patient institutions for mentally retarded. County Patient population and beds in day institutions for mentally retarded. County Mentally retarded in family care, by rate of allowance. County. End of the year Mentally retarded in family care, by age. County. End of the year Mentally retarded in in-patient institutions and day institutions. End of the year. County Mentally retarded in in-patient institutions and day institutions, by age. County. End of the year Mentally retarded in in-patient institutions, day institutions and family care, by sex and age. Number and per population. End of the year 103 Personnel 53. Personnel in in-patient institutions for mentally retarded, by category of personnel. County Personnel in institutions for mentally retarded. Selected categories of personnel and type of institution. County Personnel and approved posts in in-patient institutions for mentally retarded, by category of personnel. County Personnel and approved posts in institutions for mentally retarded. Selected categories of personnel and type of institution. County Personnel in institutions for mentally retarded, by type of institution and category of personnel. Total and per beds 112

11 11 1. FORMAL Innenfor helsesektoren blir det utfort et omfattende planleggingsarbeid med sikte pa å gi befolkningen et så godt tilbud av helsetjenester som mulig innenfor rammen av begrensede ressurser. dette planleggingsarbeidet - som skjer i samspill mellom de sentrale og fylkeskommunale/kommunale helsemyndigheter - er det nedvendig ha oversikt over sykdomsbildet i befolkningen, helsepersonellsituasjonen og kapasiteten/produksjonen ved helseinstitusjonene. Disse tre emnene vil utgjore stammen i Byråets helsestatistikk. Helseinstitusjonsstatistikken skal i forste rekke bidra til a dekke myndighetenes behov for informasjon, men ved å lage en samlepublikasjon for alle typer helseinstitusjoner, regner Byrået også med at statistikken kan bli til nytte for andre interesserte. 2. OPPLEGG OG GJENNOMFORING 2.1. Grunnlaaet for statistikken Helseinstitusjonsstatistikken bygger på årsoppgaver fra alle helseinstitusjonene. Fra og med oppgaveåret 1977 er det for de ulike typer psykiatriske _ institusjoner og for institusjoner for psykisk utviklingshemmede innhentet opplysninger tilsvarende de for somatiske institusjoner. Det gjelder i første rekke oppgaver over personalet og inn- og utskrivninger i løpet av aret. Institusjoner under psykisk helsevern eller under helsevernet for psykisk utviklingshemmede gir i tillegg oppgaver over pasientenes alder og bostedsfylke ved utgangen av året. For pasienter i familie- /privatpleie er det som tidligere innhentet oppgaver om pleie under psykiatriske sykehus og pleie under tilsyn fra den offentlige lege, og for psykisk utviklingshemmede under sentralinstitusjonene. Detaljert statistikk for innlegginger og utskrivninger ved de psykiatriske sykehusene i 1981 er ikke utarbeidd da bare noen få av sykehusene har sendt inn oppgaver. De fleste sykehus rapporterer nå individualoppgaver gjennom OMI-systemet (det økonomiske og medisinske informasjonssystem). OMIsystemet er imidlertid ennå ikke landsomfattende. For de somatiske institusjonene skal det på årsoppgavene også gis opplysninger om personellbruk for hver enkelt sengeavdeling. Opplysningene om personellbruk gjelder årsverk, men hvis dette ikke kan gis, beregnes månedsverk i november eller ukeverk i uke 49. Fra og med 1980 blir det ikke lenger gitt opplysning om brutto driftsutgifter for hver enkelt sengeavdeling. Tall for driftsutgifter etter institusjonstype (tabell 3) er hentet fra regnskapsstatistikken som tas inn i publikasjonen Helsestatistikk. Disse oppgavene er gitt ps egne regnskapsskjemaer. 2._2. Omfang Helseinstitusjonsstatistikken omfatter somatiske institusjoner, institusjoner under psykisk helsevern og institusjoner under helsevernet for psykisk utviklingshemmede. For de somatiske institusjonene er det innhentet oppgaver fra sykehusene, sykestuer og fødehjem, sykehjem og sykehjemsavdelinger ved kombinerte alders- og sykehjem. I de tabeller som viser personalet, er sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem holdt utenfor, da det ikke har vært mulig A fa særskilte oppgaver over personalet på alle slike avdelinger. For institusjoner under psykisk helsevern har en fra og med oppgaveåret 1977 fått med ikke bare psykiatriske sykehus og sykehjem, men ogss frittstående psykiatriske klinikker og nervesanatorier, psykiatriske klinikker, barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner, psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus og poliklinikker. Statens klinikk for narkomane er fra 1978 regnet med under psykiatriske klinikker, mens den tidligere var regnet som somatisk spesialsykehus.

12 12 Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus er tatt med bade sammen med de psykiatriske institusjonene og under somatiske institusjoner, men de er regnet bare en gang i oversiktstabellene. For psykisk utviklingshemmede har en med oppgaver for sentralinstitusjoner, andre internatinstitusjoner, daghjem og dagplasser i internatinstitusjoner. Institusjoner for alkoholikere er ikke med i statistikken. For a fs en bedre oversikt over personellsituasjonen blir godkjente stillinger ifølge helseplan/budsjett heretter tatt inn i statistikken. Dette gjelder alle institusjonstyper. 3. BEGREP OG KJENNEMERKER Institusjonstype. Inndelingen er sokt tilpasset Standard for næringsgruppering i offentlig norsk statistikk. I noen tilfeller har det vært nødvendig med en mer detaljert inndeling. I gruppen alminnelige somatiske sykehus er det na bare skilt mellom regionsykehus, sentralsykehus og lokalsykehus. Som regionsykehus er regnet Rikshospitalet, Ullevål sykehus, Haukeland sykehus, Regionsykehuset i Trondheim og Regionsykehuset i Troms. I gruppen Sentralsykehus inngår Sentralsykehuset i Østfold, Sentralsykehuset i Akershus, Hedmark Sentralsykehus, Elverum, Buskerud Sentralsykehus, Drammen, Vestfold sentralsykehus, Telemark Sentralsykehus, Aust-Agder Sentralsykehus, Vest-Agder Sentralsykehus, Sentralsjukehuset i Rogaland, Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane, Fylkessjukehuset i Ålesund og Nordland Sentralsjukehus. Fram til og med 1979 var gruppen lokalsykehus videre inndelt etter tallet på spesialiteter, men i en del tilfeller kunne det være vanskelig a avgjøre spesialitetene ut fra de oppgaver som ble gitt. Gruppene somatiske spesialsykehus og somatiske spesialsykehjem er inndelt etter type spesialitet. De psykiatriske institusjonene er i statistikken delt på følgende typer: Psykiatriske sykehus, Frittstående psykiatriske klinikker og nervesanatorier, Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner, Psykiatriske sykehjem og Ettervernshjem. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus er tatt med som egen gruppe og med fordeling pa voksenpsykiatri og barnepsykiatri. For poliklinikker foreligger oppgayer over personell, og tall er gitt i særskilt tabell. Institusjoner for psykisk utviklingshemmede er delt pa sentralinstitusjoner, andre internatinstitusjoner og daghjem. Dagplasser ved internatinstitusjoner er vist særskilt. Fylke refererer seg i de fleste tilfeller til tilknytningsfylke, dvs. det fylke som star for driften av institusjonen (som har institusjonen på sin helseplan). Staten er i denne sammenheng regnet som eget tilknytningsfylke. Enkelte privateide spesialsykehus er i tabellene fort opp pa beliggenhetsfylket. I enkelte tabeller over personalet er institusjonene fordelt etter beliggenhetsfylke. Dette gjelder ogss statlige institusjoner. Personale omregnet til heltidsansatte. For deltidsansatte angir oppgavene hvor stor del stillingen utgjør av en heltidsstilling. Ved å summere disse andelene og legge dem til de heltidsansatte, får en totalt personale omregnet til heltidsansatte. For 1977 er tallene i tabell 5 beregnet ut fra forutsetningen om at 1 deltidsstilling = 0,5 heltidsstilling for alle yrkesgrupper unntatt leger. For legene er en deltidsstilling regnet som 0,2 heltidsstiling. I tabell 6 er totalt personell ved sykehjemsavdelingene i kombinerte alders- og sykehjem beregnet ut fra sengetallet ved de to avdelingene, og en forutsetning om at totalt personellforbruk er 75 prosent høyere pr. plass ved sykehjemsavdelingen enn aldersavdelingen (beregnet på basis av 1978-tall for reine sykehjem og reine aldershjem). Godkjente stillinger omfatter faste og midlertidige stillinger godkjent i budsjett-/helseplan. Deltidsstillinger er utregnet som andeler av heltidsstillinger og summert slik at tallene samsvarer med totalt personell omregnet til heltidsansatte. Eventuelle avvik mellom disse tallene vil da være uttrykk for personellsituasjonen i institusjonen eller de ulike yrkesgrupper.

13 13 Beregnede størrelser over beleqg og liggetid Behandlede pasienter. pasienter 1/1 + innlegginger Liggedager (gjeldende ar) = utskrivingsdato innskrivingsdato Gjennomsnittlig daglig belegg = liggedager/dager i året Beleggsprosent. liggedager x 100/(dager i året x sykesenger 31. desember) Gjennomsnittlig liggetid = liggedager/utskrivninger De beregnede tall regnes ut på hvert enkelt nivå og avrundes etter vanlige regler. Dette medfører f.eks. at gjennomsnittlig daglig belegg for de ulike institusjonstyper ikke summerer seg eksakt til tallet på gjennomsnittlig daglig belegg for alle institusjoner. En gjør oppmerksom på at belegget 1. januar eller 31. desember er noe mindre enn det vil være de fleste andre tider på året. Videre vil gjennomsnittlig liggetid kunne være misvisende ved sykehjem eller psykiatriske sykehus, da mange pasienter er overliggende fra et år til et annet. Antall senger. For somatiske sykehus og sykehjem er normerte senger nyttet i alle tabeller. Et mindre antall senger ute av drift er angitt i noter til de institusjoner det gjelder. For psykiatriske institusjoner vil sengetallet fra 1981 i større grad reflektere disponible plasser, i motsetning til godkjente plasser, som ble brukt tidligere. Nedgangen i sengetallet ved psykiatriske sykehus henger delvis sammen med dette forholdet. OverfOringer. For somatiske sykehus er overforingene mellom avdelingene med blant inn- og utskrivningene i tabellen som er gruppert etter avdelingstype. I andre tabeller er interne overforinger utelatt. I psykisk helsevern er overforinger til/fra andre psykiatriske institusjoner, ettervern og privatpleie regnet med blant inn- og utskrivningene. Dette gjelder selv om overforingen skjer mellom et psykiatrisk sykehus og ettervern eller sykehjem som er underlagt sykehuset. Avdelingstype_y9d somatiske sykehus. Inndelingen er stort sett i samsvar med grupperingen i pasienttellingen Avdelinger på sykehus som ikke har kunnet gi tilstrekkelige spesifikasjoner, er plassert i gruppen Blandet virksomhet, dvs. sammen med sykehus som ikke har spesialavdelinger. Grunnlag for innlegging i psykiatriske institusjoner. Etter 3 i lov om psykisk helsevern kan sinnslidende begjæres innlagt og beholdes i 3 uker uten eget samtykke, men ikke mer enn 3 uker dersom ikke vilkårene etter.5 5 foreligger. Lovens.5, 5 gjelder tvungen innlegging av alvorlig sinnslidende. Frivillig innlegging skjer etter.5 4, men i henhold til 4.2. kan det settes vilkår om at pasienten kan holdes i institusjonen i inntil 3 uker fra innleggingen. For innlagte i ulike typer av psykiatriske institusjoner er det foretatt en fordeling som viser innlagt første gang, tidligere innlagt og overforte. Under overforte fra annen psykiatrisk institusjon skal også regnes pasienter som føres over fra en institusjon til en annen under samme administrasjon. Under overfort fra ettervern, privatpleie skal regnes ettervern etter (ettervern uten utskrivning) og privatpleie under institusjonen. Tilsvarende er det for utskrivninger skilt mellom utskrevet av psykisk helsevern og overforinger. For overforinger gjelder tilsvarende regel ved utskrivningen som ved innleggingen.

14 14 4. BRUK AV TABELLENE OG NOEN HOVEDRESULTATER 4.1. Bruk av tabellene De 6 første tabellene er oversiktstabeller for alle typer helseinstitusjoner med tilbakegående tall for plasser, belegg, driftsutgifter og personell. Deretter følger særskilte tabellavsnitt for somatiske institusjoner, psykiatriske institusjoner og institusjoner for psykisk utviklingshemmede. Innenfor hvert av disse avsnittene kommer først tabeller over plasser og belegg, deretter tabeller over personalet. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus er som nevnt under 2.2 med som egen gruppe sammen med de psykiatriske institusjonene, p3 grunnlag av skjema tilsvarende de som gis for de psykiatriske institusjonene. I noen tilfeller er det ikke fullt samsvar med de oppgaver som er gitt for psykiatriavdelingene fra de somatiske sykehusene Noen hovedresultater Utviklinlen i plasser, personell 02 utlifter Ved utgangen av 1981 var det helseinstitusjoner med rer senger. Det gjennomsnittlige belegg utgjorde 90 prosent av sengetallet. Daginstitusjoner for psykisk utviklingshemmede hadde plasser. Siden 1975 har sengetallet ved helseinstitusjonene økt med vel plasser. Økningen skyldes at sengetallet ved somatiske sykehjem har Okt med i perioden , mens sengetallet gikk ned med ca. 700 ved somatiske sykehus og ved sykestuer og fødehjem og nærmere ved psykiatriske sykehus. Sengetallet ved psykiatriske sykehjem og internatinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede Økte med henholdsvis 250 og 400 i samme periode. I 1980 var de totale brutto driftsutgifter for helseinstitusjonene om lag 13,7 milliarder kroner, en økning på 32 prosent siden 1975, malt i faste priser. Økningen var sterkest for somatiske sykehjem (93 prosent) og for hjem for psykisk utviklingshemmede (over 100 prosent), som følge av økningen i sengetallet. DOgnprisen (brutto driftsutgifter pr. kurdøgn) var i 1980 høyest ved somatiske sykehus (1 192 kroner). Ved somatiske sykehjem var døgnprisen 342 kroner, psykiatriske sykehus 587 kroner, psykiatriske sykehjem 252 kroner og institusjoner for psykisk utviklingshemmede 172 kroner. Økningen i døgnpris, målt i faste priser, var størst ved institusjoner for psykisk utviklingshemmede. Fra 1977 er det gitt personaloppgaver for alle typer helseinstitusjoner. Fra 1977 til 1981 Økte tallet på ansatte, særlig deltidsansatte, uten en tilsvarende Okning i sengetallet. I 1977 var det vel heltidsansatte og vel deltidsansatte i alt, mens tallene for 1981 var henholdsvis og Personer som har deltidsstilling ved to eller flere institusjoner, vil bli regnet med tilsvarende antall ganger i statistikken. Sykehjemsavdelinger i kombinerte institusjoner er ikke regnet med. Somatiske institusjoner 1981 Ved utgangen av 1981 var det 103 somatiske sykehus med no senger, av dette senger ved somatiske spesialsykehus. Ved de 639 somatiske sykehjemmene var det vel senger, en økning på om lag 400 senger fra foregående år. Av sykehjemssengene var 36 prosent ved sykehjemsavdelinger ved kombinerte alders- og sykehjem. Ved sykehusene var det om lag innlegginger i 1981 og ved sykehjemmene Beleggsprosenten var 77 prosent ved sykehusene og 96 prosent ved sykehjemmene.

15 15 Ved somatiske sykehus var det ansatte (omregnet til heltidsstillinger). Dette gir 1,98 ansatte pr. seng. Ved sykehjemmene eksklusive sykehjemsavdelingene var det ansatt vel personer (0,80 pr. seng). Om lag ansatte ved somatiske sykehus var i deltidsstilling, mens personer var ansatt på heltid. Ved sykehjemmene var det vel personer på deltid og vel på heltid. I forhold til godkjente stillinger var det en betydelig underdekning av kvalifisert pleiepersonell, særlig ved sykehjemmene. Psykiatriske institusjoner ol avdelinger 1981 De psykiatriske institusjonene og avdelingene hadde i alt nær sykeplasser ved utgangen av Av disse var ner ved psykiatriske sykehus, vel ved psykiatriske sykehjem og ettervernshjem og 830 senger p avdelinger for psykiatri ved alminnelige sykehus. I lopet av 1981 var det i psykiatriske institusjoner og avdelinger vel innlegginger, av disse gjeninnlegginger og overforinger (59 prosent). Gjennomsnittlig daglig belegg var (84 prosent). I privatpleie var det i alt om lag klienter ved utgangen av Ved psykiatriske institusjoner og avdelinger var det om lag ansatte (omregnet til heltidsansatte). Dette gir om lag 1 ansatt pr. plass. Tilsvarende tall for psykiatriske sykehus var ansatte, eller 1,23 pr. plass. I alt var om lag personer ansatt ps heltid og på deltid ved psykiatriske institusjoner og avdelinger. I forhold til godkjente stillinger var det en betydelig underdekning av kvalifisert pleiepersonell. Institusjoner for _psykisk utviklinashemmede 1981 Ved internatinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede var det droyt plasser ved utgangen av 1981, av disse vel ved sentralinstitusjoner. Daghjemmene hadde vel plasser, og i tillegg var det vel 900 dagplasser i internatinstitusjoner. Ved utgangen av 1981 var det i alt vel 800 psykisk utviklingshemmede i pleie i egen familie eller annen privat familie. Ved internatinstitusjonene var det om lag ansatte (omregnet til heltidsansatte). I alt personer var ansatt ps heltid og rundt personer på deltid. OgsS for disse institusjonene var det en betydelig underdekning av kvalifisert pleiepersonell i forhold til godkjente stillinger.

16 16 1. PURPOSE The purpose of the publication Health Institutions is primarily to give basic information to public health authorities about capacity and production at the various types of health institutions. 2. SURVEY DESIGN 2.1. Statistical basis The statistics are based on annual reports from all helath institutions. The reports contain primarily data on personnel, admissions and discharges. From 1977 records corresponding to those for somatic institutions have been collected from psychiatric institutions and from institutions for mentally retarded. In addition, data on age and residence of the patient population have been collected for each institution. For patients in family care, data have been given as for previous years. Detailed records for admissions and discharges with mental hospitals are not available for For somatic institutions the reports also give data separately for each department. Table 3 (operating expenditures) is based on accounts which have been required separately by the Directorate of Health Services Coveralt The statistics cover all health institutions, except institutions for alcoholics. A list of types of institutions included is presented in chapter 3, where type of institution is defined (see also table 1). In tables showing personnel, nursing departments in combined institutions are not included, as complete data on personnel separately for nursing departments are not available. Psychiatric departments in somatic hospitals are included both as psychiatric and somatic institutions, but they are counted only once in the summary tables. 3. TERMS AND VARIABLES Type of institution. The classification is in principle in accordance with the Standard Industrial Classification in Norwegian Official Statistics. In some cases a more detailed classification has been used. For general somatic hospitals a division is made between regional, district and local hospitals. Specialized somatic hospitals and nursing homes have been classified by type of speciality. Psychiatric institutions are in the tables grouped as follows: Mental hospitals, Psychiatric clinics and sanatoria, Institutions for children and adolescents, Psychiatric nursing homes and Aftercare homes. Psychiatric departments in somatic hospitals are considered as a separate group. For outpatient clinics, data on personnel are given in a separate table. Institutions for mentally retarded are grouped into Central institutions, Other in-patient institutions, and Day institutions. Out-patients in in-patient institutions are shown separately. County usually refers to county of administration, with the Central government establishments included as a separate county. The institutions have been classified by county of location in some of the tables on personnel. The same also applies for the Central government establishments.

17 17 Personnel converted into full-time occupied. The annual reports specify the part-time occupied as shares of full-time occupations. By summing up these shares and adding the full-time occupied, total personnel has been converted into full-time occupied. For 1977 figures on full-time occupied in table 5 is calculated by assuming that a part-time occupation is 0.5 full-time occupation for all occupations, except physicians (0.2). The calculation of total personnel in nursing departments in combined institutions in table 6 is based on the number of beds in each department, and an assumption that the personnel per bed is 75 per cent higher in the nursing department than in the old-age department. Posts include ordinary and temporary posts approved by budget or health plan. Part-time posts are calculated as shares of full-time posts and added. The figures thus correspond with total personnel converted into full-time occupied. Differences will then reflect the personnel situation. Calculated figures of patient population and patient days Patients treated Patient days = patients 1 January + admissions = date of discharge - date of admission Average number of in-patients. patient days/days in the year Average number of in-patients per 100 beds = patient days x 100/ (days in the year x beds) Mean duration of stay = patient days/discharges The number of beds in psychiatric institutions will from 1980 reflect disposable beds, rather than the number of beds approved. Transfers between departments in somatic hospitals are included among admissions and discharges in tables by type of department, but not for the institution as a whole. Transfers between psychiatric institutions and after-care of private care under the institutions are included among admissions and discharges. Type of admission in psychiatric institutions refers to regulations stated in the law. According to S 3, a person can be kept in hospital for 3 weeks without his own consent, but not more than 3 weeks if not conditions according to S 5 exist. According to 5, a person having a severe mental disease, can be admitted without his own consent. According to S 4, a person can be admitted on his own request, but 4.2 permits the institution to stipulate terms for keeping the patient up to 3 weeks. 4. USE OF THE TABLES AND SOME MAIN RESULTS 4.1. Use of the tables The first six tables are summary tables giving periodic figures of beds, patient population, operating expenditures and personnel for different types of health institutions. In separate chapters tables are shown for somatic institutions, psychiatric institutions and institutions for mentally retarded. Each of these chapters contains first tables of beds and patient population, followed by tables on personnel.

18 Some main results Development for health institutions By the end of 1981 there were health institutions with beds. Since 1975, the number of beds has increased with beds, for somatic nursing homes an increase of 7 600, while somatic hospitals and psychiatric hospitals had a decrease. In 1980 total operating expenditure had reached 13.7 milliard kroner, an increase of 32 per cent since 1975, measured in fixed prices. The increase was greatest for somatic nursing homes and institutions for mentally retarded, due to the increase in the number of beds. From 1977 to 1981 there has been an increase in the number of personnel, especially part-time occupied, without a corresponding increase in the number of beds. The number of full-time occupied increased from to , while the number of part-time occupied increased from to Persons having part-time work in two institutions, are included as two part-time occupied. Somatic institutions 1981 By the end of 1981 there were 103 somatic hospitals with beds, of which beds in specialized hospitals. In somatic nursing homes (639) there were beds, an increase of 400 beds since the previous year. Of the beds in nursing homes, 36 per cent were in combined institutions. The occupancy rate was 77 per cent in somatic hospitals, and 96 per cent in the nursing homes. In 1981, somatic hospitals had about occupied (converted into full-time occupied) corresponding to 1.98 occupied per bed. In somatic nursing homes, not including combined institutions, there were about occupied (0.80 per bed). Nursing homes had about part-time occupied compared to full-time occupied. Corresponding figures for somatic hospitals were and respectively. Psychiatric institutions and psychiatric departments 1981 At the end of 1981 psychiatric institutions and departments had about beds, of which about in mental hospitals, in nursing homes and 830 beds in psychiatric departments in somatic hospitals. During 1981, there were about admissions, of which readmissions and transfers (59 per cent). The number of occupied converted into full-time occupied was (1 per bed). In psychiatric hospitals, there were occupied (1.23 per bed). The number of full-time occupied was , and were part-time occupied. Institutions for mentally retarded 1981 At the end of 1981, in-patient institutions for mentally retarded had about beds, and day nurseries had In addition, in-patient institutions could have about 900 out-patients. About 800 mentally retarded were in family care at the end of In-patient institutions had a total personnel of occupied (converted into full-time occupied). There were full-time occupied and about part-time occupied.

19 Tabell 1. Helseinstitusjoner etter institusjonstype Health institutions by type of institution Ante] institusjoner Senger/plasser 31. desember Institusjonstype Number of institutions Beds 31 December Type of institution Helseinstitusjoner i alt 2Health institutions, total Somatiske institusjoner i alt Somatic institutions, total Somatiske sykehus Somatic hospitals Regionsykehus Regional hospitals Sentralsykehus District hospitals Lokalsykehus Local hospitals Spesialsykehus Specialized hospitals Fødselsklinikker Maternity hospitals Tuberkulose- og lungesykehus Hospitals for tbc. and pulmonary diseases Kreftsykehus Hospitals for neoplasms Revmatismesykehus Hospitals for rheumatics Ortopedisykehus Hospitals for ortopedics Epileptikersykehus Hospitals for epileptics Attførings- og opptreningssykehus Rehabilitation hospitals Andre spesialsykehus Other specialized hospitals Sykestuer og fødehjem Cottage hospitals and maternity homes Somatiske sykehjem Somatic nursing homes Alminnelige somatiske sykehjem General somatic nursing homes Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem Nursing departments in combined institutions Somatiske spesialsykehjem Somatic nursing homes for special diseases Psykiatriske institusjoner i alt Psychiatric institutions, total Psykiatriske sykehus Mental hospitals Psykiatriske klinikker og nervesanatorier Clinics and sanatoria Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner Institutions for children for adolescents Psykiatriske sykehjem og ettervernshjem Psychiatric nursing homes and after-care homes Institusjoner for psykisk utviklingshemmede i alt 2Institutions for mentally retarded, total Sentralinstitusjoner Central institutions Andre internatinstitusjoner Nursing homes Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus 3Psychiatric departments in somatic hospitals 3 SO O Medregnet institusjoner som ikke har levert oppgave, og/eller plasser ute av drift. 2 Ikke medregnet daginstitusjoner for psykisk utviklingshemmede. 3 Medregnet under somatiske sykehus. Including institutions not giving annual reports, and/or beds out of use. 2 Not including day nurseries for mentally retarded. 3 Included under somatic hospitals.

20 Tabell 2. Plasser og belegg ved ulike typer helseinstitusjoner Beds and patient population in different types of health institutions Institusjonstype Ar Year Type of institution _ 1981 Helseinstitusjoner i altl Health institutions, totall Antall institusjoner Number of institutions Plasser/senger 31/12 Beds Innlegginger Admissions Utskrivinger Discharges Beleggsprosent Average number of in-patients Somatiske institusjoner i alt Somatic institutions, total Antall institusjoner Plasser/senger 31/ Innlegginger Utskrivinger Beleggsprosent Somatiske sykehus Somatic hospitals Antall institusjoner Plasser/senger 31/ Innlegginger Utskrivinger Beleggsprosent Sykestuer og fodehjem Cottage hospitals and maternity homes Antall institusjoner Plasser/senger 31/ Innlegginger Utskrivinger Beleggsprosent Somatiske sykehjem Somatic nursing homes Antall institusjoner Plasser/senger 31/ Innlegginger Utskrivinger Beleggsprosent Psykiatriske institusjoner i alt Psychiatric institutions, total Antall institusjoner Plasser/senger 31/ Innle9ginger Utskrivinger Beleggsprosent Psykiatriske sykehus 3Mental hospitals 3 Antall institusjoner Plasser/senger 31/ Innlegginger Utskrivinger Beleggsprosent Ikke medregnet daginstitusjoner for psykisk utviklingshemmede. 2 Omfatter ikke psykiatriske klinikker, nervesanatorier og barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner for årene 1973 og Omfatter også psykiatriske klinikker, nervesanatorier og barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner. I Not including day nurseries for mentally retarded. 2 Not including clinics, sanatoria and institutions for children and adolescents in 1973 and Also including clinics, sanatoria and institutions for children and adolescents.

21 Tabell 2 (forts.). Plasser og belegg ved ulike typer helseinstitusjoner Beds and patient population in different types of health institutions Institusjonstype Psykiatriske sykehjem og ettervernshjem Nursing homes for mentally diseased and after-care homes Antall institusjoner Plasser/senger 31/ Innlegginger I Utskrivinger Beleggsprosent Internatinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede In-patient institutions for mentally retarded Antall institusjoner Plasser/senger 31/ Innlegginger 08 OS Utskrivinger Beleggsprosent 1å6 ;- ` Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehusl Psychiatric departments in somatic hospitals' Antall institusjoner Plasser/senger 31/12 7 7ii 7ik3 ' Innlegginger Utskrivinger Beleggsprosent Også medregnet under somatiske sykehus. I Also included under somatic hospitals.

22 22 Tabell 3. Brutto driftsutgifter ved helseinstitusjoner, etter institusjonstype Gross working expenses in health institutions, by type of institution Institusjonstype Type of institution 1 alt i mill. kr Pr. kurogn Million kroner, total Per patient day LOpende priser Current prices Helseinstitusjoner i alt 1Health institutions, totall Somatiske institusjoner i alt Somatic institutions, total Somatiske sykehus Somatic hospitals Regionsykehus Regional hospitals Sentralsykehus District hospitals Lokalsykehus Local hospitals Spesialsykehus Specialized hospitals Sykestuer og flidehjem Cottage hospitals and maternity homes Somatiske sykehjem Somatic nursing homes Alminnelige somatiske sykehjem General somatic nursing homes Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem Nursing departments in combined institutions Somatiske spesialsykehjem Somatic nursing homes for special diseases Psykiatiske institusjoner i alt Psychiatric institutions, total Psykiatriske sykehus Mental hospitals Psykiatriske klinikker og nervesanatorier Clinics and sanatoria Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner Institutions for children and adolescents Psykiatriske sykehjem og ettervernshjem Psychiatric nursing homes and after-care homes Institusjoner for psykisk utviklingshemmede i alt Institutions for mentally retarded, total Sentralinstitusjoner Central institutions Andre internatinstitusjoner Nursing homes Daginstitusjoner Day nurseries Omfatter også sykehoteller og institusjoner for alkoholikere og narkomane. 1 Also including hotels for out-patients and institutions for alcoholics and drug addicts.

23 23 Tabell 3 (forts.). Brutto driftsutgifter ved helseinstitusjoner, etter institusjonstype Gross working expenses in health institutions, by type of institution Institusjonstype I alt i mill. kr Pr. kurdogn Faste priserl (1975 = 100) Fixed pricesl Helseinstitusjoner i alt Somatiske institusjoner i alt Somatiske sykehus Regionsykehus Sentralsykehus Lokalsykehus Spesialsykehus Sykestuer og fodehjem Somatiske sykehjem Alminnelige somatiske sykehjem Sykehjemsavdelinger ved kombinerte alders- og sykehjem Somatiske spesialsykehjem Psykiatriske institusjoner i alt Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker og nervesanatorier Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem og ettervernshjem Institusjoner for psykisk utviklingshemmede i alt Sentralinstitusjoner Andre internatinstitusjoner Daginstitusjoner Deflatert etter konsumprisindeksen. 2 Se note 1, side 22. Deflated by the consumer price index. 2 See note 1, page 22.

24 24 Tabell 4. Plasser ved ulike typer helseinstitusjoner. Fylke Tilknytnin9sfylke Institusjonstype I alt Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Aust- Total fold hus Oslo mark land rud fold mark Agder Helseinstitusjoner i alt Somatiske institusjoner i alt Somatiske sykehus Regionsykehus Sentralsykehus Lokalsykehus Spesialsykehus Sykestuer og fødehjem Somatiske sykehjem Alminnelige somatiske sykehjem Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders og sykehjem Somatiske spesial sykehjem Før 1980 er statlige institusjoner med i det fylket de ligger. 2 Medregnet daghjem for psykisk utviklingshemmede.

25 Beds in different types of health institutions. County County of administration Jṉ Mere Statenl Vest- Roga- Horda- og og SOr- Nord- Nord- Finn- Central Type of institution Agder land land Fjor- Roms- TrOnde- TrOnde- land Troms mark governdane dal lag lag mentl Health institutions, total Somatic institutions, total Somatic hospitals Regional hospitals Oii _ District hospitals _ _ Local hospitals Specialized hospi tals Cottage hospitals and maternity homes _ Somatic nursing homes _ _ General somatic nursing homes _ _ Nursing departments in combined institu _ tions _ Somatic nursing _ homes for special diseases Before 1980 institutions under Central government are included in county of location. 2 Including Day nurseries for mentally retarded.

26 Tabell 4 (forts.). Plasser ved ulike typer helseinstitusjoner. Fylke Tilknytnings- Institusjonstype I alt Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Austfold hus Oslo mark land rud fold mark Agder Psykiatriske institu sjoner i alt Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker og nervesanatorier _ Barne- og ungdoms psykiatriske institu sjoner Psykiatriske sykehjem og ettervernshjem Institusjoner for psykisk utviklingshemmede i alt Sentralinstitusjoner Andre internatinstitu sjoner Daginstitusjoner Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Se note 1, side Ogsa medregnet under somatiske sykehus.

27 Beds in different types of health institutions. County fylke Sogn MOre Vest- Roga- Horda- og og SOr- Nord- Nord- Finn- Staten Agder land land Fjor- Roms- TrOnde- TrOnde- land Troms mark dane dal lag lag Type of institution Psychiatric institu tions, total Psychiatric hospitals i Clinics and sanatoria Institutions for children and adolescents Psychiatric nursing homes and after-care ii homes Institutions for men tally retarded, total Central institutions Nursing homes Day nurseries Psychiatric departments in somatic hospitals See note 1, page Also included under somatic hospitals.

28 28 Tabell 5. Personale ved helseinstitusjoner etter institusjonstype og personellgruppe 1977 og 1981 Personnel in health institutions, by type of institution and category of personnel 1977 and 1981 Alle Internat- Psykiainsti- Soma- Sykestuer Psykia- institu- triske tusjo- tiske Soma- og syke- triske sjoner avdelinger ner institu- tiske hjeml institu- for psykisk ved soma- Personellgruppe All sjoner sykehus Cottage sjoner utviklings- tiske Category of personnel types i alt Somatic hospitals Psychia- hemmede sykehus2 of Somatic hospi- and nur- tric In-patient Psychiatric insti- institu- tals sing institu- institutions departments tu- tions, homesl tions for mentally in somatic tions total retarded hospitals2 --- Personale i alt Personnel, total Leger Physicians Offentlig godkjente sykepleiere Quali fled nurses i8 Vernepleiere Special-care nursing personnel Hjelpepleiere med godkjent utdanning Qualified auxi liary nursing personnel Pleiepersonell uten godkjent utdanning Other auxiliary nursing personnel JordmOdre Midwives Fysioterapeuter og mensen diecksykegymnaster Physio therapists etc Fysiokjemikere Medical laboratory technicians 1981 i Radiografer Radio graphers Ergoterapeuter Occupational thera pists Annet arbeidsterapipersonell Unqualified occupational therapists Psykologer Psychologists Sosionomer Social li workers Pedagoger Teachers Administrasjons- og kontorpersonell Administrative staff E Annet personell Other personnel i Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem er ikke medregnet. 2 Ogsa medregnet under somatiske sykehus. 3 Personale omregnet til heltidsansatte. Se tekstdel, side Godkjente stillinger. Nursing departments in combined institutions not included. 2 Also included under somatic hospitals. 3 Personnel converted into full-time occupied. 4 Approved posts.

29 Tabell 6. Plasser, belegg og personale ved ulike typer helseinstitusjoner Beds, patient population and personnel in different types of health institutions Institusjonstype Type of institution' Antall Antall behandinsti- lede Gjennom- Beleggstusjoner pasien- snittlig prosent Perso- Number Plasser ter liggetid Average nale 2 of Beds Number Mean number Personinstitu- of duration of in- nel2 tions patients of stay patients treated 1 Helseinstitusjoner 156 i alt Somatiske institusjoner i alt Somatiske sykehus Regionsykehus Sentralsykehus Lokalsykehus Somatiske spesialsykehus FOdselsklinikker Tuberkulose- og lungesykehus Kreftsykehus Revmatismesykehus Ortopedi sykehus Epileptikersykehus AttfOrings- og opptreningssykehus Andre spesialsykehus Sykestuer og fiidehjem Somatiske sykehjem Alminnelige somatiske sykehjem Sykehjemsavdelinger i kombinerte aldersog sykehjem Somatiske spesialsykehjem Psykiatriske institusjoner i alt Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker og nervesanatorier Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem og ettervernshjem 773 5U li Institusjoner for psykisk utviklingshemmede alt Sentralinstitusjoner Andre internatinstitusjoner Daginstitusjoner Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Personale omregnet til heltidsansatte. 3 Ikke medregnet plasser ikke tatt i bruk. Se tabell 8. 4 Beregnet på grunnlag av plasstallet ved alders- og sykehjemsavdelingene. Se forklaring i tekstdel, side Ogsi) medregnet under somatiske sykehus. 1 For English translation, see table 2 and 3. 2 Personnel converted into full-time occupied. 3 Not including beds out of use. See table 8. 4 Calculated on the basis of number of beds in the old age and nursing departments. See explanation in the text, page Included under somatic hospitals.

30 Tabell 7. Plasser i somatiske helseinstitusjoner pr innbyggere i alt og 70 Sr og over. Utgangen av aret. Fylkel Beds in somatic health institutions per population, total and 70 years and over. End of the year. Countyl ) Tilknytningsfylke County of administration Somatiske institusjoner i alt Somatic institutions, total Av dette Of which Alminnelige sykehus General Sykehjem hospitals Nursing homes Plasser pr innbyggere i alt Beds per population, total Hele landet The whole country Østfold Akershus Oslo Hedmark LO Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sr-TrOndelag Nord-TrOndelapi Nordland Troms Finnmark Plasser pr innbyggere 70 år og over Beds per population 70 years and over Hele landet Østfold Akershus IIU Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark I 1975 er statlige institusjoner regnet med i de fylkene de ligger, fra 1980 er de bare med i tallene for hele landet. 1 For 1975 Central government establishments are classified by county of location, from 1980 they are included in the figures for the whole country only

31 31 Tabell 8. Belegg og plasser på somatiske sykehus og sykehjem mv. Fylke Patient population and beds in somatic hospitals and nursing homes etc. County Fylke og institusjon County and establishment Utskrivinger Gjennom- Discharges Ligge- snittlig Plasser Inn- Behandlegg- dager daglig 31/12 lede i alt belegg 1981 inger pasienter Lev- DOde i året Average Beds Ad- Patients ende By Patient number 31 Dec. missions treated Alive death days, of in total atients I alt Total Østfold Sentralsykehuset for Østfold, Fredrikstad Moss sykehus, Moss Halden sykehus, Halden Sarpsborg sykehus, Sarpsborg Askim sykehus, Askim Alminnelige somatiske sykehjem General somatic nursing homes Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem Nursing departments in combined institutions Sykehjem for cerebral parese Nursing homes for cerebral palsy Andre somatiske spesialsykehjem Other somatic specialized nursing homes Akershus Sentralsykehuset i Akershus, Nordbyhagen Bærum sykehus, Sandvika Stensby sjukehus, Minnesund Ski sykehus, Ski Martina Hansens Hospital, Sandvika AlNinnelige somatiske sykehjem Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem Sykehjem for vanfore Nursing homes for crippled Andre somatiske spesialsykehjem Oslo Ullevål sykehus ned biavdelinger Aker sykehus, Oslo Diakonissehusets sykehus, Lovisenberg, Oslo Det norske Diakonhjems sykehus, Oslo MenighetssOsterhjemmets klinikk, Oslo ROde Kars' klinikk, Oslo Sunnaas sykehus, Nesoddtangen i Alminnelige somatiske sykehjem Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem Andre somatiske spesialsykehjem Sykehjem for vanfore Ikke medregnet 47 senger ikke tatt i bruk. Not including 47 beds out of use.

32 32 Tabell 8 (forts.). Belegg og plasser på somatiske sykehus og sykehjem mv. Fylke Patient population and beds in somatic hospitals and nursing homes etc. County Gjennom- Fylke og Inn- Behand- Utskrivingerdager snittlig Plasser institusjon legg- lede Lev- i alt daglig 31/12 inger pasienter ende Døde i året belegg 1981 Hedmark U Hamar sjukehus Kongsvinger sjukehus S Hedmark Sentralsjukehus, Elverum Tynset sjukehus ROde Kors' klinikk, Hamar Mesnalien sykehus for lungesykdommer, Mesnali Sør-Odal Revmatismesykehus, Skarnes Ostlandske vanførehjem, Ottestad Alminnelige somatiske sykehjem Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem Sykehjem for cerebral parese Oppland Lillehammer fylkessykehus, Lillehammer Gjøvik fylkessykehus, Gjøvik Granheim-Kornhaug sanatorier, Follebu U Lillehammer sanitetsforenings revmatismesykehus, Lillehammer Fødehjem Alminnelige somatiske sykehjem Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem Sykehjem for cerebral parese Andre somatiske spesialsykehjem Buskerud Buskerud Sentralsykehus, Drammen Ringerike sykehus, HOnefoss b Kongsberg sykehus, Kongsberg 4 6U Sykestuer Alminnelige somatiske sykehjem Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem Sykehjem for vanfore Vestfold Vestfold sentralsykehus, TOnsberg Horten sykehus, Horten Larvik sykehus, Larvik Sandefjord sykehus, Sandefjord St. Olays klinikk, Tønsberg Alminnelige somatiske sykehjem Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem Sykehjem for cerebral parese Sykehjem for vanfore Telemark Telemark sentralsjukehus, Skien Betanien hospital, Skien Notodden sykehus, Notodden Rjukan sykehus, Rjukan Ikke medregnet ib senger ikke tatt i bruk ved Grue alders- og sykehjem. 1- Not including lb beds out of use.

33 33 Tabell 8 (forts.). Belegg og plasser p3 somatiske sykehus og sykehjem mv. Fylke Patient population and beds in somatic hospitals and nursing homes etc, County Ligge- Gjennom- Fylke og Inn- Behand- Utskriyinger dager snittlig Plasser institusjon legg- lede Lev- i alt daglig 31/12 inger pasienter ende Dike i året belegg 1981 Telemark (forts.) (cont.) Alminnelige somatiske sykehjem Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem Aust-Agder Aust-Agder sentralsjukehus, Arendal St. Franciskus hospital, Arendal Alminnelige somatiske sykehjem Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem Vest-Agder Sentralsykehuset i Kristiansand Farsund sykehus, Farsund Flekkefjord sykehus, Flekkefjord Mandal sykehus, Mandal Kon9sgårdheimen, Kristiansand Alminnelige somatiske sykehjem Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem Sykehjem for cerebral parese Rogaland Sentralsjukehuset i Rogaland 30 34? Fylkessjukehuset i Haugesund Sauda Sjukehus Eigersund sjukehus/sjukeheim Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus, Haugesund Alminnelige somatiske sykehjem Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem Sykehjem for cerebral parese Sykehjem for vanfore Hordaland Haukeland sykehus, Bergen Sykehuset Florida, Bergen Hospitalet Betanien, Bergen Fylkessjukehuset på Stord Fylkessjukehuset i Odda Fylkessjukehuset på Voss Diakonissehjemmets sykehus, Bergen Laksevåg sanitetsforenings sykehus, Laksevåg Kysthospitalet i Hagevik, Hagevik Fødehjem Alminnelige somatiske sykehjem Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem Sykehjem for cerebral parese Sykehjem for vanfore Ikke medregnet 19 senger ikke tatt i bruk. Not including 19 beds out of use.

34 34 Tabell 8 (forts.). Belegg og plasser ps somatiske sykehus og sykehjem mv. Fylke Patient population and beds in somatic hospitals and nursing homes etc. County Ligge- Gjennom- Fylke og Inn- Behand- Utskrivinger dager snittlig Plasser institusjon legg- lede i alt daglig 31/12 inter pasienter ende Døde i året belen 1981 Sogn og Fjordane Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane Fylkessjukehuset i Flor Fylkessjukehuset i Lærdal Nyanger sjukehus Nordfjord sjukehus, Nordfjordeid Alminnelige somatiske sykehjem Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem Møre og Romsdal Fylkessjukehuset i Alesund, Asestranda Fylkessjukehuset i Molde Fylkessjukehuset i Kristiansund Fylkessjukehuset i Volda Sykestuer/fødehjem Fødehjem Alminnelige somatiske sykehjem Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem Sykehjem for cerebral parese Sykehjem for vanfore ør-trøndrilag Regionsykehuset i Trondheim St. Elisabeths hospital, Trondheim Orkdal sanitetsforenings sjukehus, Orkanger We Kors' klinikk, Trondheim ROros sykehus, ROros E.C. Dahls stiftelse, Trondheim i Sykestuer/fødehjem Alminnelige somatiske sykehjem Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem Sykehjem for cerebral parese Sykehjem for vanfore ord-Trøndelag Namdal sykehus, Namsos Innherred sykehus, Levanger Sykestuer Sykestuer/fødehjem Alminnelige somatiske sykehjem Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem Nordland Nordland Sentralsykehus Narvik sykehus, Narvik Sandnessjøen sykehus, Sandnessjøen Vefsn sykehus, Mosjøen Rana sykehus, Selfors Gravdal sykehus, Gravdal Stokmarknes sykehus, Stokmarknes Sykestuer Sykestuer/fødehjem Ikke medregnet 12 senger ikke tatt i bruk. Not including 12 beds out of use.

35 35 Tabell 8 (forts.). Belegg og plasser ps somatiske sykehus og sykehjem mv. Fylke Patient population and beds in somatic hospitals and nursing homes etc. County Fylke og institusjon Inn- ehand- Utskrivinger legg- lede Levinger asienter ende Døde igge- jennomdager snittlig Plasser i alt daglig 31/12 i året bele Si 1981 Nordland (forts.) Alminnelige somatiske sykehjem Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem Troms Regionsykehuset i Troms Harstad sykehus, Harstad Sykestuer Sykestuer/fødehjem Alminnelige somatiske sykehjem Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem Sykehjem for vanfore Finnmark Hammerfest sykehus, Hammerfest Kirkenes sykehus, Kirkenes Vard0 sykehus, Vard Vads0 sykehus, Vads Sykestuer Sykestuer/f0dehjem Alminnelige somatiske sykehjem Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem Staten Central government Statens senter for epilepsi, Sandvika Glittre sanatorium, Glittre Rikshospitalet, Oslo Sophies Minde, Ortoped. Hospital, Oslo Kronpr. tiqrthas Institutt, Oslo Radiumhospitalet, Oslo Oslo san. for revmatismesykehus Sentralinst. for Cerebral Parese, Oslo Kysthospitalet ved Stavern Troms mil. sykehus, siv. avd., Troms Longyearbyen sykehus Somatiske speisalsykehjem Stengt fra juni 1981 grunnet ombygging. Closed from June 1981 due to reconstruction.

36 36 Tabell 9. Plasser og pasientbelegg på somatiske sykehus og sykehjem mv., etter institusjonstype Institusjonstype asser 31. des Beds 31 Dec Pr. Pasienter. Inn jan 1984 legginn- Patients inger I alt byggere 1 Jan Admis- I alt Total Per sions Total population e an e e pasienter Patients treated Utskri vinger Pr. Pr. plass I alt plass Per Total Per bed bed Alle institusjoner , Alminnelige sykehus 19 Alle , Regionsykehus Sentralsykehus Lokalsykehus , , , Spesialsykehus Alle Fødselsklinikker Tuberkulose- og lungesykehus Kreftsykehus Revmatismesykehus Ortopedi sykehus Epileptikersykehus Attførings- og opptreningssykehus Andre spesialsykehus , , , , , , , , , Sykestuer og fødehjem Alle Sykestuer Sykestuerifødehjem Fødehjem 587 1, , , , Sykehjem Alle Alminnelige somatiske sykehjem Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem Sykehjem for cerebral parese Andre sykehjem for spesielle sykdommer Sykehjem for vanfore , , , , ,

37 Beds and patient population in somatic hospitals and nursing homes etc., by type of institution 37 Discharges Gjennom- Beleggs- Ligge- snittlig prosent Gjennom- Pasienter dager daglig Average snittlig 31. des i alt belegg number ligge- DOde Patients Patient Average of in- tid Levende By 31 Dec days, number patients Mean Alive death total of in- per 100 duration patients beds of stay Type of institution All institutions All General hospitals Regional hospitals District hospitals Local hospitals All Specialized hospitals Maternity clinics Hospitals for tbc. and pulmonary diseases Hospitals for neoplasms Hospitals for rheumatics Hospitals for orthopedics Hospitals for epileptics Rehabilitation hospitals Other specialized hospitals All Cottage hospitals and maternity homes Cottage hospitals Cottage hospitals/maternity homes Maternity homes Nursing homes All General somatic nursing homes Nursing departments in combined institutions Nursing homes for cerebral palsy Other nursing homes for special diseases Nursing homes for crippled

38 38 Tabell 10. Plasser, pasientbelegg og &rsverk på somatiske sykehus, etter avdeling Avdeling Flasser Behandlede 31. des pasienter Utskrivinger Beds Patients Discharges 31 Dec. 1981treated - - Fr. Pasienter, Inn jan legginn- Patients, IngerPr. Pr. 1 alt byggere 1 Jan. 198) Admis- I alt plass I alt plass Levende Total Per sions Total Per Total Per Alive bed bed population 21 Alle avdelinger Generell indremedisin.. Epidemiske sykdommer Hudsykdommer Pediatri Geriatri Nevrologi Generell kirurgi Ortopedisk kirurgi Nevrokirurgi Kirurgisk etterbehandling Tann-, munn- og kjevesykdommer - Plastisk kirurgi F$dselshjelp Kvinnesykdommer FOdselshjelp og kvinnesykdommer Ore-, nese-, halssykdormer Øyesykdommer Psykiatri Psykiatrisk observasjon Tuberkulose Lungesykdommer Revmatiske sykdommer.. Kreftsykdommer Epilepsi Cerebral parese Terapeutisk radiologi AttfOring, opptrening Alkoholisme Pleie Blandet virksomhet Hotellavdeling

39 Beds, patient population and man-years in somatic hospitals, by department 39 Gjennom- Beleggs- Arsverk Man-years Pasienter Ligge- snittlig prosent Gjennom- DOde 31. des. dager daglig Average snittlig - By 1981 i alt belegg number ligge- Pr death Patients Patient Average og in- tid Pr. 100 behandlede Department 31 Dec. days, number patients Mean senger pasienter 1981 total of in- per 100 duration Per 100 Per patients beds of stay beds patients treated All departments General medicine Infectious diseases Dermatology Pediatrics Geriatrics Neurology General surgery Orthopaedics Neurosurgery Surgical after-care Tooth, mouth and jaw diseases Plastic surgery Obstetrics Gynaecology Obstetrics and gynaecology Ear, nose and throat Ophthalmology Psychiatry Psychiatric observation Tuberculosis Pulmonary diseases Rheumatology Neoplasms Epileptics Cerebral palsy Radiotherapy Rehabilitation Alcoholism Care of chronic sick Not specialized medicine Out-patient department

40 40 Tabell 11. Plasser på somatiske sykehus og sykehjem mv., etter institusjonstype. Fylke Tilknytn.ingsfylke alt Total Institusjonstype Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Austfold hus Oslo mark land rud fold mark Agder Alle institusjoner Alminnelige sykehus 1 alt Regionsykehus Sentralsykehus Lokalsykehus Spesialsykehus I alt FOdselsklinikker 44 _ - - _ Tuberkulose- og lungesykehus Kreftsykehus 405 _ - - Revmatismesykehus Ortopedisykehus _ Epileptikersykehus Attførings- og opptreningssykehus 503 _ _ Andre spesialsykehus Sykestuer og fødehjem I alt 587 _ tt 25 Sykestuer SykestuerifOdehjem Fødehjem _ Sykehjem alt Alminnelige somatiske sykehjem Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem Sykehjem for cerebral parese Sykehjem for vanfore _ - Andre somatiske spesialsykehjem Aldershjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjeml Inngår ikke i totalsummen.

41 - - - Beds in somatic hospitals and nursing homes etc., by type of institution. County 41 County of administration Sogn 10-re Staten Vest- Raga- Horda- og og Seir- Nord- Nord- Finn- Central Type of institution Agder land land Fjor- Rom- Tr$n- TrOn- land Troms mark governdane dal delag delag ment I U All institutions 722 i Total General hospitals Regional hospitals u District hospitals Local hospitals Specialized hospitals Total _ 44 _ Maternity clinics Hospitals for tbc. and 75 pulmonary diseases 405 Hospitals for neoplasms _ Hospitals for rheumatics 92 _ 180 Hospitals for orthopedics 164 Hospitals for epileptics Rehabilitation hospitals 34 Other specialized hospitals Cottage hospitals and maternity homes Cottage hospitals Cottage hospitals/maternity homes Maternity homes Total Total Nursing homes General somatic nursing homes Nursing departments in combined institutions Nursing homes for cerebral 5 IU Z palsy _ - _ - _ Nursing homes for crippled Other nursing homes for special diseases Old-age departments in combined Z institutions' i Not included in the total.

42 42 Tabell 12. Plasser på somatiske sykehus og sykehjem mv., etter avdeling. Fylke Avdeling at e pa Tilknytnin sfylke plasser i alt Number Ost- Akers- Oslo Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Austof beds, fold hus mark land rud fold mark Agder total I alt Generell indremedisin Epidemiske sykdommer Hudsykdommer Pediatri Geriatri Nevrologi Generell kirurgi Ortopedisk kirurgi Nevrokirurgi Kirurgisk etterbehandling Tann-, munn- og kjevesykdommer Plastisk kirurgi Fødselshjelp Kvinnesykdommer Fødselshjelp og kvinnesykdommer Ore-, nese-, halssykdommer Øyesykdommer Psykiatri Psykiatrisk observasjon Tuberkulose _ - _ 28 _ - Lungesykdommer Revmatiske sykdommer 703 _ _ Kreftsykdommer Epilepsi Cerebral parese _ 9 Terapeutisk radiologi 74 Attføring, opptrening _ Alkoholisme 22 Pl eie Blandet virksomhet Hotellavdeling 68

43 Beds in somatic hospitals and nursing homes etc., by department. County 43 County of administration Sogn %ire SO.- Nord- Staten Department Vest- Roga- Horda- og og TrOnde- TrOnde- Nord- Troms Finn- Central Agder land land Fjor- Roms- lag lag land mark governdane dal ment Total General medicine _ _ - Infectious diseases Dermatology Pediatrics _.. _ - Geriatrics Neurology General surgery Orthopaedics Neurosurgery _ - Surgical after-care Tooth, mouth and jaw _ _ diseases Plastic surgery Obstetrics _ Gynaecology Obstetrics and gynaecology Ear, nose and throat Ophthalmology Psychiatry _ Psychiatric observation _ _._.. 75 Tuberculosis Pulmonary diseases Rheumatology _ _ - _ 405 Neoplasms _ _ - _ 164 Epileptics Cerebral palsy Radiotherapy Rehabilitation _ Alcoholism Care of chronic sick Not specialized medicine Out-patient department

44 44 Tabell 13. Plasser på somatiske sykehus og sykehjem mv., etter institusjonstype og avdeling Avdeling Alririnneus STesialsykehus Tu ber- Fed- ku- Rev- I alt Regi- Sen- Lokal- sels- lose- Kreft- ma- Orto- Total alt on- tral- syke- I alt kli- og syke- tis- pedisyke- syke- hus nik- lun- hus me- sykehus hus ker ge- syke- hus syke- hus hus I alt Generell indremedisin _ Epidemiske sykdommer Hudsykdommer Pediatri _.. Geriatri _ Nevrologi Generell kirurgi _.. _ Ortopedisk kirurgi Nevrokirurgi _. Kirurgisk etterbehandling _ Tann-, munn- og kjevesykdommer Plastisk kirurgi Fødselshjelp Kvinnesykdommer _ Fødselshjelp og kvinnesykdommer _,. Ore-, nese-, halssykdommer ,... Oyesykdommer _ Psykiatri Psykiatrisk observasjon _ , _ - _ Tuberkulose Lungesykdommer 38u _ 35 _ Revmatiske sykdommer..... Kreftsykdommer _ - _ 383 _ 405 _ _ Epilepsi _ Cerebral parese Terapeutisk radiologi Attføring, opptrening Alkoholisme Pleie Blandet virksomhet Hotellavdeling

45 Beds in somatic hospitals and nursing homes etc., by type of institution and department 45 Epileptikersykehus Attføringsog opptre n ingssyk hus Andre spesialsykehus y es uer og fødehjem I alt Sykehjem Almin- Syke- Sykenelige hjems- hjem som- avd. i for I alt atis- komb. cerekeaid.- bral syke- og parhjem syke- ese hjem Sykehjem for vanføre Andre soma- Department tiske spesialsykehjem Total General medicine Infectious diseases Dermatology Pediatrics Geriatrics Neurology General surgery Orthopaedics Neurosurgery Surgical aftercare Tooth, mouth and jaw diseases Plastic surgery Obstetrics Gynaecology Obstetrics and gynaecology Ear, nose and throat Ophthalmology Psychiatry Psychiatric observation Tuberculosis Pulmonary diseases Rheumatology Neoplasms Epileptics Cerebral palsy Radiotherapy Rehabilitation Alcoholism Care of chronic sick Not specialized medicine Out-patient department 1 For English translation, see table 11.

46 46 Tabell 14. Personale ved somatiske sykehus og sykehjem mv., etter institusjonstype og personellgruppe Personellgruppe Alminneliqe sykehus Spesialsykehus Tu- ber- F0d- ku- Rev- I alt Regi- Sen- Lokal- sels- lose- Kreft- ma- Orto- Total 1 alt on- tral- syke- 1 alt kli- og syke- tis- pedisyke- syke- hus nik- lun- hus me- sykehus hus ker ye-syke- hus syke- hus hus Personale i alt A B over- A Leger ordnede B _ 1 - under- A ordnede B _ 1 - Offentlig over- A godkjente ordnede B syke- under- A pleiere ordnede B Hjelpepleiere med A godkjent utdanning B Annet hjelpeperso- A nell i sykepleien B JordmOdre A _ B _... Fysioterapeuter og mensendieck- A sykegymnaster B Fysiokjemikere A B Radiografer A B Ergoterapeuter (arbeidstera- A peuter) B Psykologer A B _.. Sosionomer A B _ Administrasjons- A og kontorpersonell B Annet personell A B Elever, hospitanter og praktikanter Omfatter ikke sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem. 3 Inngår ikke i totalsummen. 4 A = Heltidsansatte. 5 B = Deltidsansatte.

47 - Personnel in somatic hospitals and nursing homes etc., by type of institutionl and category of personnel 47 Sykestuer fildehjem Sykehjem 2 for- Epi- ings- Andre lep- og spesitiker- opp- alsyke- tren- sykehus ings- hus sykehus alt Almin- Syke- Andre Kombinelige hjem Syke- soma- nerte som- for hjem tiske al- Category of personnel alt atis- cere- for spesi- derske bral van- al- og syke- par- fore syke- sykehjem ese hjem hjem Personnel, total consultant _ Physicians _ registrar in leading Qualified positions nurses others Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary nursing personnel _ 1 Midwives Physiotherapists and mensendieck physio therapists _ 4 Medical laboratory technicians 1 Radiographers 1 1 _ Occupational therapists Psychologists Social workers Administrative staff Other personnel Pupils, student teac hers and trainees For English translation, see table Nursing departments in combined institutions are not included. 3 Not included in the total. 4 A = Full-time occupied. 5 B = Part-time occupied.

48 Tabell 15. Personale ved somatiske sykehus og sykehjeml mv., etter personellgruppe. Beliggenhetsfylke Personeligruppe Bel ijgenhetsfyl_ke alt Total Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Austfold hus Oslo mark land rud fold mark Agder Personale i alt A B over- A Leger ordnede B under- A ordnede B Offentlig over- A godkjente ordnede B syke- under- A pleiere ordnede B Hjelpepleiere med A godkjent utdanning B Annet hjelpepersonell A i sykepleien B JordmOdre A Fysioterapeuter og mensendiecksyke- A gymnaster B Fysiokjemikere A Radiografer A Ergoterapeuter A (arbeidsterapeuter) B Psykologer A B Sosionomer A Administrasjons- og A kontorpersonell B Annet personell A B Elever, hospitanter og praktikanter Omfatter ikke sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem. 2 A = Heltidsansatte. 3 B = Deltidsansatte.

49 - Personnel in somatic hospitals and nursing homes etc., by category of personnel. County of location 49 County of location Sogn Mgfre Vest- Roga- Horda- og og Sr Nord- Nord- Finn- Sval- Category of personnel Agder land land Fjor- Roms- TrOn- TrOn- land Troms mark bard dane dal delag delag a U Personnel, total Physicians _ consultant registrar in leading 43 11U Qualified positions nurses others Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Midwives Physiotherapists and mensendieck physiotherapists Medical laboratory technicians Radiographers U Occupational therapists Psychologists Social workers Administrative staff Other personnel Pupils, student teachers and trainees Nursing departments in combined institutions are not included. 2 A = Full-time occupied. 3 B Part-time occupied.

50 50 Tabell 16. Personale ved somatiske sykehus og sykehjeml mv., etter personellgruppe. Fylke _ Tilknytningsfylke alt Total Personellgruppe Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Austfold hus Oslo mark land rud fold mark Agder Personale i alt A E over- A Leger ordnede B under- A ordnede B Offentlig over- A godkjente ordnede B syke- under- A pleiere ordnede B Hjelpepleiere ned A godkjent utdanning B Annet hjelpepersonell A i sykepleien B JordindreA Fysioterapeuter og mensendiecksyke-a gymnaster B Fysiokjemikere A B Radiografer A B Ergoterapeuter A (arbeidsterapeuter) B Psykologer A B Sosionomer A Administrasjons- og A kontorpersonell B Annet personell A Elever, hospitanter og praktikanter Omfatter ikke sykehjemsavdelinger i kombinerte alder- og sykehjem. 2 A - Heltidsansatte. 3 B = Deltidsansatte.

51 Personnel in sohatic hospitals and nursing homes etc., by category of personnel. County 51 County of administration Sogn MO-FE- Vest- Roga- Horda- og og SOr Nord- Nord- Agder land land Fjor- Roms- TrOn- TrOn- land Troms dane dal delag delag Staten Finn- Central Category of personnel mark governmen 1 07U Personnel, total consultant Physicians registrar in leading Qualified positions nurses others ) Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Midwives b Physiotherapists and mensendieck physiotherapists Medical laboratory technicians Radiographers _ 12 lb Occupational therapists 3 1U Psychologists Social workers Administrative staff Other personnel Pupils, student teachers and trainees Nursing departments in combined institutions are not included. 2 A = Full-time occupied. 3 B = Part-time occupied.

52 52 Tabell 17. Personale ved kombinerte alders- og sykehjem, etter personellgruppe. Fylke Tilknytningsfylke alt Personellgruppe Total Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Austfold hus Oslo mark land rud fold mark Agder A Personale i a1-0 B D Offentlig godkjente A sykepleiere B D 1 54Z Hjelpepleiere med A godkjent utdanning B D Annet hjelpeperso- A nell i sykepleien B D A 1 JordmOdre 5 4 Fysioterapeuter A og mensendieck- B sykegymnaster A Fysiokjemikere B D b Radiografer A Ergoterapeuter A (arbeidstera- B peuter) U Psykologer A Sosionomer A - - B D Administrasjons- A og kontorpersonell B A Annet personell B D Elever, hospitanter og praktikanter Leger ikke medregnet, usikre tall. 2 A = Heltidsansatte. 3 B = Deltidsansatte. 4 D = Personale omregnet til heltidsansatte.

53 - Personnel in combined institutions by category of personnel. County 53 Country of administration Sogn Mere Staten Vest- Roga- Horda- og og Ser- Nord- Nord- Finn- Central Category of personnel Agder land land Fjor- Roms- Tren- Tren- land Troms mark governdane dal delay delay ment u u Personnel, totall Qualified nurses _ Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Midwives Physiotherapists 5 4 b i - and mensendieck physiotherapists Medical laboratory technicians Radiographers Occupational therapists Psychologists Social workers Administrative b staff Other personnel U Pupils, student teachers and trainees Physicians not included, uncertain figures. 2 A = full-time occupied. 3 B Part-time occupied Personnel converted into full-time occupied.

54 Tabell 18. Personale ved somatiske sykehus og sykehjem mv. i utvalgte personellgrupper, etter hovedgrupper av institusjonstype. Fylke Institusjonstype (hovedgrupper). Personellgruppe Ti I knytni ng_sfyl ke alt Total Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Austfold hus Oslo mark land rud fold mark Agder Al mi nnel ige sykehus Leger A B Offentlig godkjente A sykepleiere B Hjelpepleiere med A godkjent utdanning B Annet hjelpeperso- A nell i sykepleien B Annet behandlings- A personell B Spesialsykehus Leger A 220 B Offentlig godkjente A sykepleiere B Hjelpepleiere med A godkjent utdanning B Annet hjelpeperso- A nell i sykepleien B Annet behandlings- A personell B _ Sykestuer og fødehjem Leger A - B 25 1 Offentlig godkjente A 86 6 sykepleiereb Hjelpepleiere med A godkjent utdanning B Annet hjelpeperso- A 53 nell i sykepleien B 73 2 Annet behandlings- A 12 personel B Sykehjem Leger A B Offentlig godkjente A sykepl ei ere 3B Hjelpepleiere med A godkjent utdanning B Annet hjelpeperso- A nell i sykepleien B Annet behandlings- A personell 4B A = Heltidsansatte. 2 B = Deltidsansatte. 3 Medregnet jordmodre. 4 Omfatter fysioterapeuter, fysiokjemikere, radiografer, ergoterapeuter, psykologer og sosionomer. 5 Omfatter ikke sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem.

55 - - - Personnel in somatic hospitals and nursing homes etc. in selected categories of personnel, by main type of institution. County 55 County of administration ogn re ---Sta-e-n Main type of institu- Vest- Roga- Horda- og og SOr- Nord- Nord- Finn- Central tion. Category of Agder land land Fjor- Roms- TrOn- TrOn- land Troms mark govern- personnel dane dal dela dela ment General hospitals Physicians Qualified nurses' Qualified auxiliary nurses Other auxiliary nurses Other nursing personnel Physicians Specialized hospitals Qualified nurses' Qualified auxiliary nurses Other auxiliary nurses Other nursing personnel 4 _ Physicians Cottage hospitals and maternity homes Qualified nurses' Qualified auxiliary nurses Other auxiliary nurses Other nursing personnel 4 Nursing homes _ 3 Physicians Qualified nurses' Qualified auxiliary nurses Other auxiliary nurses Other nursing personnel' A = Full-time occupied. 2 B = Part-time occupied. 3 Including midwives. 4 Including physiotherapists, medical laboratory technicians, radiographers, occupational therapists, psychologists and social workers. 5 Nursing departments in combined institutions are not included.

56 56 Tabell 19. Personalel pr plasser og pr behandlede pasienter ved ulike typer somatiske sykehus og sykehjem mv. Alminnelige sykehus Spesial- Personellgruppe Fold- Tuber- Rev- I alt Regi- Sen- Lokal- sels- kulose- Kreft- ma- I alt on- tral- syke- I alt kli- og syke- tismesyke- syke- hus nik- lunge- hus sykehus hus ker syke- hus hus- Pr plasser Personale i alt Leger Offentlig godkjente sykepleiere Hjelpepleiere med godkjent utdanning Annet hjelpepersonell i sykepleien JordmOdre Fysioterapeuter og mensendiecksykegymnaster Fysiokjemikere Radiografer Ergoterapeuter Psykologer Sosionomer Administrasjons- og kontorpersonell Annet personell Pr behandlede pasienter Personale i alt 90,9 70,7 93,4 62,7 63,9 11,53 47,8 153,8 98,3 122,4 Leger 6,2 6,4 9,2 6,0 5,2 8,2 0,4 8,9 10,6 8,6 Offentlig godkjente sykepleiere 22,7 19,9 24,1 18,7 18,5 22,6 2,8 23,2 23,6 21,3 Hjelpepleiere med godkjent utdanning 19,2 12,0 13,5 10,7 12,2 18,9 18,3 22,7 8,4 21,9 Annet hjelpepersonell i sykepleien 6,7 2,5 2,7 2,4 2,5 10,5 2,6 7,4 10,9 9,0 JordmOdre 0,9 1,0 0,9 0,9 1,1 0,4 8,5 Fysioterapeuter og mensendiecksykegymnaster 1,4 1,0 1,2 0,8 0,9 5,5 0,4 2,2 0,6 12,3 Fysiokjemikere 2,4 2,5 4,2 2,1 1,9 2,0 0,4 1,0 2,9 2,2 Radiografer 0,8 0,9 1,2 0,8 0,7 0,3 1,0 0,8 Ergoterapeuter 0,8 0,2 0,3 0,3 0,1 1,6-2,5 0,2 2,5 Psykologer 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 - - Sosionomer 0,4 0,4 0,6 0,5 0,2 0, ,4 1,2 Administrasjons- og kontorpersonell 7,1 6,7 8,8 6,4 5,7 11,3 4,7 10,0 13,0 12,6 Annet personell 22,3 17,0 26,5 12,7 14,7 33,0 9,8 74,9 27,7 30,0 Personale omregnet til heltidsansatte. 3 Omfatter ikke sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem.

57 Personnel per beds and per patients treated in different types of somatic hospitals and nursing homes etc. 2 Sykestuer sykehus og fyidehjern Sykehjem 3 57 fr-syke- Andre Epi- ings- Andre Almin- hjem Syke- soma- Orto- lep- og spe- nelige for hjem tiske Category of personnel pedi- tiker- opp- sial- 1 alt 1 alt soma- cere- for spesyke- syke- tren- syke- tiske bral van- sialhus hus ings- hus syke- pa- fore sykesyke- hjem rese hjem hus Per beds Personnel, total Physicians Qualified nurses Qualified auxiliary nurses Other auxiliary nursing personnel Midwives Physiotherapists and mensendieck physio therapists Medical laboratory technicians 8 _ - _.. - Radiographers Occupational therapists Psychologists Social workers Administrative staff Other personnel Per patients treated 84,1 287,4 192,4 223,7 103,5 350,5 373,5 319,3 597,3 69,7 Personnel, total 6,2 15,5 5,4 14,4 0,6 2,0 2,1 3,4 1,1 1,1 Physicians 20,1 63,6 24,0 27,7 20,8 60,8 66,5 19,4 83,1 6,4 Qualified nurses Qualified auxiliary 18,2 31,1 42,7 38,1 26,8 116,7 126,9 88,4 155,1 10,4 nurses Other auxiliary 0,8 42,4 27,2 38,1 17,4 60,0 62,6 45,9 147,3 18,2 nursing personnel ,8 0,3 0, Midwives Physiotherapists and mensendieck physio- 4,7 2,8 16,8 17,3 1,6 4,9 4,5 25,7 14,5 1,6 therapists Medical laboratory 1,2 7,1 0,6-0,3 0,5 0, ,1 technicians 0, Radiographers Occupational 0,4 5,6 6,4 3,5 1,5 7,4 7,6 13,3 18,2 2,5 therapists - 5,6 0,6 10,4 0,2 0,2 0,1 5,9 - - Psychologists 0,3 4,2 1,3 8,7-0,3 0,2 4,4 0,7 0,9 Social workers Administrative 9,1 16,9 10,5 24,2 4,5 9,9 9,9 12,5 29,3 4,8 staff 22,7 92,5 56,9 41,5 29,1 87,6 92,3 100,4 148,0 23,6 Other personnel Personnel converted into full-time occupied. 2 For English translation, see table Nursing departments in combined institutions are not included.

58 58 Tabell 20. Personalel etter personellgruppe pr plasser i somatiske sykehus og sykehjem mv. Fylke Personellgruppe Tilknytningsfylke alt Total Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Aust- Fold Hus Oslo mark land rud fold mark Agder Al mi nnel ige sykehus Personale i alt Leger Offentlig godkjente sykepleiere Hjelpepleiere med godkjent utdanning Annet hjelpepersonell i sykepleien JordmOdre Fysioterapeuter og mensendiecksykegymnaster Fysiokjemikere Radiografer Ergoterapeuter Psykologer Sosionomer Administrasjons- og kontorpersonell Annet personell Alminnelige somatiske sykehjem Personale i alt Leger Offentlig godkjente sykepleiere Hjelpepleiere med godkjent utdanning Annet hjelpepersonell i sykepleien JordmOdre Fysioterapeuter og mensendiecksykegymnaster Fysiokjemikere Radiografer Ergoterapeuter Psykologer Sosionomer Administrasjons- og kontorpersonell Annet personell Personale omregnet til heltidsansatte.

59 - Personnel by category of personnel per beds in somatic hospitals and nursing homes etc. County 59 County of administration SCign We Staten Vest- Roga- Horda- og og SON Nord- Nord- Finn- Central Category of personnel Agder land land Fjor- Roms- TrOn- TrOn- land Troms mark governdane dal dela dela ment General hospitals Personnel, total Physicians Qualified nurses Qualified auxiliary nurses Other auxiliary nursing personnel Midwives Physiotherapists and mensendieck physio therapists Medical laboratory technicians Radiographers Occupational therapists Psychologists Social workers Administrative staff Other personnel i 118 General somatic nursing homes Personnel, total Physicians _ Qualified nurses Qualified auxiliary nurses Other auxiliary nursing personnel Midwives Physiotherapists an mensendieck physio therapists Medical laboratory technicians _ Radiographers Occupational therapists _ Psychologists Social workers Administrative staff Other personnel Personnel converted into full-time occupied.

60 60 Tabell 21. Personale og godkjente stillinger ved somatiske sykehus og sykehjem mv., etter institusjonstype og personellgruppe Alminnelige sykehus Spesial- Personellgruppe I alt Fød- Tuber- Rev- Regi- Sen- Lokal- sels- kulose- Kreft- ma- I alt on- tral- syke- I alt kli- og syke- tismesyke- syke- hus nik- lunge- hus sykehus hus ker syke- hus hus- Personale i alt D E Leger D E Offentlig godkjente D sykepleiere E Hjelpepleiere med D i godkjent utdanning E Annet hjelpeperso- D nell i sykepleien E JordmOdre D E Fysioterapeuter og mensendieck- D sykegymnaster E Fysiokjemikere D E Radiografer D E Ergoterapeuter D (arbeidsterapeuter) E Psykologer D E Sosionomer D E Administrasjons- og D kontorpersonell E Annet personell D E Omfatter ikke sykehjemsavdelinger ved kombinerte alders- og sykehjem. 3 Inngår ikke i totalsummen. 4 D = Personale omregnet til heltidsansatte. 5 E = Godkjente stillinger omregnet til heltidsstillinger.

61 Personnel and approved posts in somatic hospitals and nursing homes etc., by type.of institutionl and category of personnel sykehus Att- før- Epi- ings- Andre Orto- lep- og spepedi- tiker- opp- sialsyke- syke- tren- sykehus hus ings- hus sykehus 61 Sykestuer og fødehjem Sykehjem 2 Syke- Andre Kombi- Almin- hjem Syke- soma- nerte nelige for hjem tiske alders- Category of personnel I alt I alt soma- cere- for spe- og tiske bral van- sial- sykesyke- pa- føre syke- hjem 3 hjem rese hjem Personnel, total : Physicians Qualified nurses Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary 632 nursing personnel Midwives Physiotherapists and mensendieck physio therapists Medical laboratory 7 technicians 3. _ Radiographers _._ Occupational 192 therapists - Psychologists 1 Social workers Administrative 215 staff Other personnel For English translation, see table Nursing departments in combined institutions are not included. 3 Not included in the total. 4 D = Personnel converted into full-time occupied. 5 Approved posts converted into full-time posts.

62 62 Tabell 22. Personale og godkjente stillinger ved somatiske sykehus og sykehjem mv. 1, etter personellgruppe. Fylke Personellgruppe Tilknytningsfylke I alt Total Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Austfold hus Oslo mark land rud fold mark Agder Personale i alt E Leger D E Offentlig godkjente D sykepleiere E Hjelpepleiere med D godkjent utdanning E Annet hjelpeperso- D nell i sykepleien E JordmOdre D E Fysioterapeuter og mensendieck- D sykegymnaster E Fysiokjemikere D E Radiografer D E Ergoterapeuter D (arbeidsterapeuter) E Psykologer D E Sosionomer D E Administrasjons- og D kontorpersonell E Annet personell D E Omfatter ikke sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem. 2 D = Personale omregnet til heltidsansatte. 3 E = Godkjente stillinger omregnet til heltidsstillinger.

63 - Personnel and approved posts in somatic hospitals and nursing homes etc.', by category of personnel. County 63 County of administration SognMore Staten Vest- Roga- Horda- og og SOr- Nord- Nord- Finn- Central Category of personnel Agder land land Fjor- Roms- TrOn- TrOn- land Troms mark governdane dal delag dela ment Personnel, total Physicians Qualified nurses Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Midwives Physiotherapists and mensendieck physio therapists Medical laboratory technicians Radiographers Occupational therapists Psychologists Social workers Administrative staff Other personnel Nursing departments in combined institutions are not included. 2 Personnel converted into full-time occupied. 3 Approved posts converted into full-time posts.

64 64 Tabell 23. Personale og godkjente stillinger ved somatiske sykehus og sykehjem mv i utvalgte personellgrupper, etter hovedgrupper av institusjonstype. Fylke Tilknytningsfylke Institusjonstype (hoved- I alt grupper). Personellgruppe Total Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Austfold hus Oslo mark land rud fold mark Agder Alminnelige sykehus Leger Di E Offentlig godkjente D sykepleiere 3E Hjelpepleiere med D godkjent utdanning E Annet hjelpepersonell D i sykepleien E Annet behandlings- D personell 4E Spesialsykehus Leger D E Offentlig godkjente D sykepleiere E Hjelpepleiere med D godkjent utdanning E Annet hjelpepersonell D i sykepleien E Annet behandlings- D personell E Sykestuer og fødehjem Leger D 3 - E 3 Offentlig godkjente D sykepleiere E Hjelpepleiere med D godkjent utdanning E Annet hjelpepersonell D i sykepleien E Annet behandlings- D personell E Sykehjem 5 Leger D E Offentlig godkjente D sykepleiere E Hjelpepleiere med D godkjent utdanning E Annet hjelpepersonell D i sykepleien E Annet behandlings- D personell E D = Personale omregnet til heltidsansatte. 2 E = Godkjente stillinger omregnet til heltidsstillinger. 3 Medregnet jordwidre. 4 Omfatter fysioterapeuter, fysiokjemikere, radiografer, ergoterapeuter, psykologer og sosionomer. 5 Omfatter ikke sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem.

65 Personnel and approved posts in somatic hospitals and nursing homes etc. for seleted categories of personnel, by main type of institution. County 65 County of administration Sogn MOre Staten Main type of Vest- Raga- Horda- og og SON Nord- Nord- Finn- Central institution. Agder land land Fjor- Roms- TrOn- TrOn- land Troms mark govern- Category of personnel dane dal dela dela ment General hospitals Physicians Qualified nurses Qualified auxiliary nurses Other auxiliary _ nursing personnel Other nursing personnel Physicians Specialized hospitals Qualified nurses Qualified auxiliary 179 nurses Other auxiliary nursing personnel Other nursing personnel - 2 Physicians - I. 1 Cottage hospitals and maternity homes Qualified nurses Qualified auxiliary nurses Other auxiliary nursing personnel Other nursing personnel Nursing homes Physicians Qualified nurses Qualified auxiliary nurses Other auxiliary nursing personnel Other nursing personnel Personnel converted into full-time occupied. 2 Approved posts converted into full-time posts. 3 Including midwives. 4 Including physiotherapists, medical laboratory technicians, radiographers, occupational therapists, psychologists and social workers. 5 Nursing departments in combined institutions are not included.

66 66 Tabell 24. Belegg og endringer i belegg på psykiatriske institusjoner og avdelinger Movement of patient population in psychiatric institutions and departments Institusjonstype Type of institution nn- iftskrivinger Gjennomsnitt ig Pasienter Plasser legginger Discharges daglig belegg 31. des. Beds Admis- Levende Dgfde Average number Patients sions Alive By death of in-patients 31 Dec. Psykiatriske institusjoner og avdelinger' Psychiatric institutions and departments' Psykiatriske sykehus Mental hospitals Psykatriske klinikker og nervesanatorier Psychiatric clinics and sanatoria Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner Institutions for children and adolescents Psykiatriske sykehjem og ettervernshjem Psychiatric nursing homes and after-care homes Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus Psychiatric departments in somatic hospitals Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus er også med i tabeller for somatiske sykehus. Psychiatric departments in somatic hospitals are also included in tables for somatic hospitals.

67 Tabell 25. Plasser, belegg og endringer i belegg pa psykiatriske sykehus Beds and movement of patient population in mental hospitals GrEnnom- Direkte innlegginger snittlig Admissions daglig nn ag rs e Direkte Ar Plasser belegg gang Gjeninnlagt utskriv- DOde Year Beds Average 1 alt Firs admissions Readmissions ninger Deaths number Total Disof in- Antall Prosent Antall Prosent charges patients Number Per cent , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , I Medregnet pasienter overfort fra/til ettervern og familie-/privatpleie. 1 Including patients transferred from/to after-care and family care.

68 - 68 Tabell 26. Plasser i psykiatriske institusjoner og avdelinger. Fylke Institusjonstype I alt Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Aust- Total fold hus Oslo mark land rud fold mark Agder Fylke Ti 1 knytni ngsfyl ke Psykiatriske institusjoner og avdelinger i alt Psykiatriske sykehus Frittstående psykiatriske klinikker og nervesanatorierl Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem _ Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus i alt Voksenpsykiatri Barnepsykiatri _ Beliggenhetsfylke Psykiatriske institusjoner og avdelinger i alt Psykiatriske sykehus Frittstående psykiatriske klinikker og nervesanatorieri Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus i alt Voksenpsykiatri Barnepsykiatri Plasser pr innbyggere i tilknytningsfylket Psykiatriske institusjoner og avdelinger i alt 29,7 24,4 17,9 39,9 28,3 24,3 37,2 22,7 29,0 26,6 Psykiatriske sykehus 15,3 17,1 7,0 19,9 15,6 13,7 17,9-20,5 Frittstående psykiatriske klinikker og nervesanatorierl 0,7-4,9 Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner 0,6-1,3 1,2 0,3-0,5-0,7 1,3 Psykiatriske sykehjem 2 10,6 4,4 7,7 13,2 12,3 8,9 12,2 21,3 5,9 19,8 Ettervernshjem 3 0, , , Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus i alt 2,0 2,9 1,9 2,9-1,7 0,7 1,4 1,9 5,5 Voksenpsykiatri 1,9 2,6 1,9 2,8-1,7 0,7 1,4 1,9 5,5 Barnepsykiatri 0,1 0,3-0, _ Medregnet Statens klinikk for narkomane. 2 Gjelder også sykehjem under g 11 i loven. 3 Medregnet ettervernshjem for narkomane.

69 - Beds in psychiatric institutions and departments. County County -Sogn Mørestaten Vest- Roga- Horda- og og SOr- Nord- Nord- Finn- Central Type of institution Agder land land Fjor- Roms- TrOn- TrOn- land Troms nark governdane dal delag delay ment County of administration Psychiatric institutions and departments, total Mental hospitals Psychiatric clinics and sanatoria' Psychiatric institutions for children and adolescents 16U Psychiatric nursing homes After-care homes 3 Psychiatric departments in somatic hospitals, total For adults For children County of location Psychiatric institutions _ and departments, total Mental hospitals Psychiatric clinics and 60 _ 50 sanatoria' Psychiatric institutions for children and _. _ _ adolescents Psychiatric nursing homes After-care homes 3 Psychiatric departments in somatic hospitals, total For adults - lb For children Beds per inhabitants by county of administration 42,0 29,0 28,3 22,7 29,0 35,1 14,7 26,1) 20,6 22,3 26,0 15,6 13,5-15,7 25,4-20,6 12,0 4,4 Psychiatric institutions and departments, total Mental hospitals Psychiatric clinics and 1,3 sanatoria' - - 0,6-0,8 1,0 11,7 10,8 10,7 22,7 10,8 7,1 4,0 5,4 7,7 21,2-0, ,2 2,2-2,5 2,6 10,7-1,8 1,9 _ 2,2 2,4 10,7-0,5 0,3-0,3 0,2 - _ Psychiatric institutions for children and adolescents Psychiatric nursing homes 2 After-care homes 3 Psychiatric departments in somatic hospitals, total For adults For children Including one clinic for drug addicts. 2 Including nursing homes according to 11 of the law. 3 Including after-care home for drug addicts.

70 Tabell 27. Belegg og plasser ps psykiatriske institusjoner og avdelinger. Fylke Patient population and beds in psychiatric institutions and departments. County 70 Tilknytningsfylke og institusjonstype County of administration and type of institution Utskri-vni nger Gjennom- Behand- Discharges Ligge- snittlig Inn- lede dager daglig Plasser leg- pasien- i året belegg 31. des. ginger ter Levende Dade i alt Average Beds Admis- Patients Alive By Patient number 31 Dec. sions treated death days, of intotal patients Hele landet The whole country Psykiatriske sykehus Mental hospitals Psykiatriske klinikker og nervesanatorier Psychiatric clinics and sanatoria Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner Psychiatric institutions for children and adolescents Psykiatriske sykehjem" Nursing homesl Ettervernshjem 2 After-care homes Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus 3 Psychiatric departments in somatic hospitals 3 Voksenpsykiatri For adults Barnepsykiatri For children Østfold Psykiatriske sykehus Psykiatriske sykehjem Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barnepsykiatri Akershus Psykiatriske sykehus Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus Voksenpsykiatri Oslo Psykiatriske sykehus Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjeml Ettervernshjem Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barnepsykiatri Omfatter hjem under 10 og 11 i loven. 2 Medregnet ettervernshjem for narkomane. 3 Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus er også med under somatiske sykehus (tabell 8). Including nursing homes under S 10 and S 11 in the law. 2 Including after-care home for drug addicts. 3 Psychiatric departments in somatic hospitals are also included under somatic hospitals.

71 71 Tabell 27 (forts.). Belegg og plasser på psykiatriske institusjoner og avdelinger. Fylke Patient population and beds in psychiatric institutions and departments. County Oland- Ligge- Gjennom- Tilknytningsfylke og Inn- ledeutskrivninger dager snittlig Plasser institusjonstype leg- pasien- i &ret daglig 31. des. in er ter Levende DOde i alt bele Hedmark Psykiatriske sykehus Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Oppland Psykiatriske sykehus Psykiatriske sykehjem Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus Voksenpsykiatri Buskerud Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker og nervesanatorier Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus Voksenpsykiatri Vestfold Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner se 44.. Psykiatriske sykehjem Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus Voksenpsykiatri Telemark Psykiatriske sykehus Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus Voksenpsykiatri Aust-Agder Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus Voksenpsykiatri

72 72 Tabell 27 (forts.). Belegg og plasser pg psykiatriske institusjoner og avdelinger. Fylke Patient population and beds in psychiatric institutions and departments. County Behand- tigge- 6jennom- Tilknytningsfylke og Inn- lede Utskrivninger dager snittlig Plasser institusjonstype leg- pasien- i året daglig 31. des. ginger ter Levende DOde i alt belegg Vest-Agder Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker og nervesanatorier Psykiatriske sykehjem Rogaland Psykiatriske sykehus Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barnepsykiatri Hordaland Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker og nervesanatorier Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barnepsykiatri Sogn og Fjordane Psykiatriske sykehjem MOre og Romsdal Psykiatriske sykehus Psykiatriske sykehjem Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barnepsykiatri SOr-TrOndelag Psykiatriske sykehus Psykiatriske sykehjem Psykatriske avdelinger i somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barnepsykiatri

73 73 Tabell 27 (forts.). Belegg og plasser pi psykiatriske institusjoner og avdelinger. Fylke Patient population and beds in psychiatric institutions and departments. County Tilknytningsfylke og institusjonstype e an.- Ligge- jennom- Inn- lede Utskrivninger dager snittlig Plasser leg- pasien- i &ret daglig 31. des. in er ter Levende Doide i alt bele Nord-TrOndelag Psykiatriske sykehjem Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus Vokenpsykiatri Nordland Psykiatriske sykehus Psykiatriske sykehjem Troms Psykiatriske sykehus Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Finnmark Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Staten Central government Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker og nervesanatorier Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner Ettervernshjem

74 74 Tabell 28. Belegg og endringer i belegg ps psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter institusjonstype Innlagt forste gang First admissions I henhold til' Innlegginger Admissions Tidligere innlagt Readmissions I henhold till According tol According tol Institusjonstype Plasser Pasienter 31. des. 1. jan. Beds Patients 31 Dec. 1 Jan. I alt I alt Total Total 3 S4.2 S5 Psykiatriske institusjoner og avdelinger i alt Psykiatriske sykehus Psykatriske klinikker og nervesanatorier Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus i alt Voksenpsykiatri Barnepsykiatri De enkelte psykiatriske sykehus Gaustad Reitgjerdet Østfold psykiatriske sykehus Blakstad Dikemark Oslo Hospital Sanderud Presteseter Lier Telemark sentralsjukehus, psykiatrisk sjukehusavdeling Eg Rogaland psykiatriske sjukehus Valen Sandviken Opd Østmarka Rotvoll Ringvål ROnvik Asgård Dr. Martens sykehus iå l Lov om psykisk helsevern av 28. april Se tekstdel, side Ufullstendige oppgaver

75 Movement of patient population in psychiatric institutions and departments, by type of institution 75 OverfOrt fra Transferred from Ettervern Annen eller psykia- polltrisk klinisk Privat insti- behand- pleie tusjon ling Pri- Other After- vate psychia- care or care tric outinsti- patient tution treatment Utskrivninger Discharges OverfOrt til Transferred to Ut- Pasienskrevet Etter- ter 31. av psy- Annen vern des. Type of I alt kisk psykia- eller DOde Patients institution Total helse- trisk poll- Privat Deaths 31 Devern insti- klinisk pleie cember Direct- tusjon behandly ling _ Psychiatric institutions and departments, total Mental hospitals Psychiatric clinics and sanatoria Psychiatric institutions for children and adolescents Psychiatric nursing homes After-care homes Psychiatric departments in somatic hospitals, total For adults For children Specification for mental hospitals Gaustad Rei tgjerdet Østfold psychiatric hospital Bl akstad Dikemark Oslo Hospital Sanderud Presteseter Lier Telemark district hospital, psychiatric hospital department Eg Rogaland psychiatric hospital Valen Sandviken Opd01 Ostmarka Rotvoll Ringvål ROnvik IVMda:.tens sykehus I See explanation in the text, page Incomplete records.

76 76 Tabell 29. Pasienter under psykisk helsevern etter alder -og etter bostedsfylke Alder. Ar Bostedsfylke P-syklatrIWE- 1 alt Total. Psykiatriske klinikker og Pr. 000 av sykehus nervesanatorier -fr foll kemengden Psychiatric Psychiatric I alt Menn Kvinner hospitals clinics and Total Males Females jopulation Sanatoria I alt Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner. I alt ,8 31,7 31, Alder ,0 6,7 3, ,1 3,9 6, ,8 17,0 16, ,5 19,9 18, ,8 34,1 27, ,7 53,2 41, ,5 69,6 54, ,4 97,9 105, Fylke 01 Østfold ,4 27,3 25, Akershus ,7 28,2 33, Oslo ,4 41,7 48, Hedmark ,2 29,8 26, Oppland ,4 32,2 26, Buskerud ,1 32,6 31, Vestfold ,7 32,8 32, Telemark ,0 30,2 33, Aust-Agder ,6 35,8 33, Vest-Agder ,1 29,0 33, Rogaland ,4 26,4 30, Hordaland ,3 33,4 33, Sogn og Fjordane ,8 39,2 30, Moire og Romsdal ,7 42,3 43, SOr-TrOndelag ,1 31,5 26, Nord-Trøndelag ,0 21,0 17, Nordland ,3 23,7 18, Troms ,9 23,5 18, Finnmark ,3 33,2 27, Utlandet Uoppgitt blasted

77 77 Patients under psychiatric care by age and by county of residence arne- og ung- sy la ris e sy la ris e avdomspsykiatriske sykehjem og delinger i somainstitusjoner ettervernshjem tiske sykehus Institutions for Psychiatric nur- Psychiatric dechildren and sing homes and partments in soadolescents after-care homesmatic hospitals Familie-/ privatpleie Family-care Age. Years County of residence Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Total Age County Abroad Residence unknown

78 78 Tabell 30. Pasienter i familie-/privatpleie etter takstklasse for forpleiningen Patients in family care by rate of allowance Takstklassel Rate of allowance' rnr f T-7 ien arni 1 e I alt Total Under sykehus privatpleie Under hospitals Other family care I- al t Total F2 P3 I alt F P I al t F P I alt Total Klasse 0 Class II Ut over klasse 5 More than class Uoppgitt Unknown Klasseinndelingen bygger p& folketrygden med tillegg som varierer med stigende klasse. 2 Familiepleie (egen familie). 3 Privatpleie (hos andre). 1 Classes are based on national insurance, with additional pay. 2 F = In own family. 3 P = In other family.

79 Tabell 31. Belegg og endringer i belegg i familie-/privatpleie under psykisk helsevern Movement of patient population in family care under psychiatric care Pasienter Tatt opp Pasienter 1. jan. i pleie Tatt ut av pleie31. des. Forpleinings- Patients New Patients out of care Patients steder Sykehus 1 Jan patients 31 Dec. Care unit Fylke Ut- Over- Med 1 Mer enn Hospitals I alt skrevet fort DOde pa- 1 pa- County Total Dis- Trans- Deaths sient sient F1 P 2 F P chargedferredf P 1 pa- More tient than 1 F P FPFPFP only atient 79 Privatpleie under - psykiatriske sykehus Family care under psychiatric hospitals I alt Total Reitgjerdet - - _. _ Østfold Dikemark Sanderud Presteseter _ Lier Rogaland _. _ Opdøl Rotvoll _ Annen privatpleie Other family care I alt Østfold _. _..._ _ - Akershus Oslo Hedmark _... _ Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland _......, _ Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag _... _ Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark F = Familiepleie (egen familie). 2 Privatpleie (hos andre). F = In own family. 2 P = In other family.

80 Tabell 32. Dagpasienter i psykiatriske institusjoner og avdelinger. Fylke Day patients in psychiatric institutions and departments. County 80 Fylke County Tallet på institusjoner Psykiamed dag- triske pasienter I alt sykehus Institu- Total Mental tions hospiwith day tals patients Pasienter Patients Barne--- og Psykia- ungdoms- Psykiatriske triske psykiatriske sykehjem og klinikker institu- ettervernsog nerve- sjoner hjem sanatorier Psychiatric Psychiatric Psychia- institutions nursing tric cli- for children homes and nics and and adole- after-care sanatoria scents homes Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus Psychiatric departments in somatic hospitals Voksen- Barnepsykiatri psykiatri For For adults children Hele landet The whole country Vstfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 33. Bruk av tvangsmidler ved psykiatriske sykehus Use of coercive means in mental hospitals Tvangsmiddel og indikasjon Coercive means and indication Tid Time Antall Gjennomsnittlig pasienter Hele Enkelte (1 dag = timer pr. pasient Number of dager timer 12 timer) Mean hours per patients Whole Indivi- Total hours patient days dual (1 day = hours 12 hours) Mekaniske tvangsmidler Mechanical coercive means I alt Total Skader seg selv Hurting oneself Skader andre Hurting others Uoppgitt Not stated Isolasjon Isolation I alt Skader seg selv 62 _ Skader andre Uoppgitt

81 Tabell 34. Personale ved psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter institusjonstype og personellgruppe Personnel in psychiatric institutions and departments, by type of institution and category of personnel 81 Psykiatriske institusjoner Psychiatric institutions Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus Psychiatric departments in somatic hospitals Barne- og Psykia- Psykia- ungdoms- triske triske psykia- sykehjem Personellgruppe I alt Psykia- klinik- triske og etter- Category of personnell Total triske ker og institu- vernshjem Barnesykehus nerve- sjoner Psychia- Voksen- psykiatri Mental sana- Institu- tric psykiatri For hospi- torier tions for nursing For adults children tals Clinics children homes and and sa- and afternatoria adole- care scents homes Personale i alt A Spesia- over- A lister i ordnede B psykia- under- A tri ordnede B over- A Andre ordnede B leger under- A ordnede B Psykiatr. over- A spesial- ordnede B syke- under- A pleiere ordnede B Andre over- A off. godkj. ordnede B syke- under- A pleiere ordnede B Verne- A pleiere B _ Hjelpepleiere med A godkjent utdanning B Pleiepersonell uten A godkjent utdanning B Fysioterapeuter og mensendieck- A sykegymnaster B Ergoterapeuter A B Annet arbeids- A terapipersonell B Psykologer A B Sosionomer A B Pedagoger A B Administrasjons- A og kontorpersonell B Annet personell A B Elever, hospitanter og praktikanter A Heltidsansatte. 3 B Deltidsansatte. i For English translation, see table A = Full-time occupied. 3 B = Part-time occupied.

82 82 Tabell 35. Personale ved psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter personellgruppe. Fylke Tilknytnin sfylke 1 alt Personellgruppe Total Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Austfold hus Oslo mark land rud fold mark Agder Personale i alt Al Spesia- over- A lister i ordnede B psykia- under- A tri ordnede B over- A _ Andre ordnede B leger under- A ordnede B Psykiatr. over- A spesial- ordnede B syke- under- A pleiere ordnede B Andre over- A off. godkj. ordnede B syke- under- A pleiere ordnede B Verne- A pleiere B Hjelpepleiere med A godkjent utdanning B Pleiepersonell uten A godkjent utdanning B Fysioterapeuter og mensendieck- A sykegymnaster B Ergoterapeuter A B Annet arbeids- A terapipersonell B Psykologer A B Sosionomer A B Pedagoger A B Administrasjons- A og kontorpersonell B Annet personell A B Elever, hospitanter og praktikanter A = Heltidsansatte. 2 B = Deltidsansatte.

83 Personnel in psychiatric institutions and departments, by category of personnel. County 83 County of administration Sogn Vre Staten Vest- Roga- Horda- ov og SOr- Nord- Nord- Finn- Central Category of personnel Agder land land Fjor- Roms- TrOn- TrOn- land Troms mark governdane dal delag delag ment Personnel, total consultant Psychia trists registrar Other in leading physi- positions cians others Nurses in leading qualified positions in psy chiatry others Other in leading qualified positions nurses others Special-care nursing personnel Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Physiotherapists etc Occupational therapists Unqualified occupatio nal therapists Psychologists Social workers Teachers Administrative staff Other personnel Students and trainees 1 A = Full-time occupied. 2 B = Part-time occupied.

84 Tabell 36. Personale ved psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter personellgruppe. Beliggenhetsfylke Beliggenhetsfylke 1 alt Personellgruppe Total Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Austfold hus Oslo mark landradfold mark Agder Personale i alt A 1 B Spesia- over- A lister i ordnede B psykia- under- A tri ordnede B over- A Andre ordnede i 6 leger under- A ordnede B Psykiatr. over- A spesial- ordnede B syke- under- A pleiere ordnede B Andre over- A lb 15 9 off. godkj. ordnede B syke- under- A pleiere ordnede B Verne- A pleiere b Hjelpepleiere med A godkjent utdanning B Pleiepersonell uten A godkjent utdanning B Fysioterapeuter og mensendieck- A sykegymnaster B _ Ergoterapeuter A B Annet arbeids- A terapipersonell B Psykologer A B Sosionomer A B Pedagoger A B _ Administrasjons- A og kontorpersonell B Annet personell A B Elever, hospitanter og praktikanter A = Heltidsansatte. 2 B = Deltidsansatte.

85 - - Personnel in psychiatric institutions and departments, by category of personnel. County of location 85 County of location -7T6TIT Vest- Roga- Horda- og og SOr- Nord- Nord- Finn- Category of personnel Agder land land Fjor- Roms- TrOn- TrOn land Trons mark dane dal delag delag Personnel, total consultant Psychia trists registrar Other in leading physi- positions b cians others Nurses in leading qualified positions in psy chiatry others Other in leading qualified positions nurses I others Special-care nursing personnel Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Physiotherapists i etc Occupational therapists Unqualified occupatio- I nal therapists Psychologists U 16 1 Social workers Teachers Administrative staff Other II 13 personnel Students and trainees A = Full-time occupied. 2 B = Part-time occupied.

86 86 Tabell 37. Utvalgte personellgrupper ved psykiatriske institusjoner og avdelinger. Fylke Institusjonstype (hoved- I alt grupper). Personellgruppe Total Ost- Akersfold hus Tilknytningsfylke Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Aust- Oslo mark land rud fold mark Agder PSYKIATRISKE SYKEHUS Leger A 257 IU B Offentlig godkjente A U sykepleiere B Hjelpepleiere med A godkjent utdanning B Pleiepersonell uten A godkjent utdanning B ZU Terapipersonell A B Psykologer, sosionomer A og pedagoger B PSYKIATRISKE KLINIKKER OG BARNE- OU UNGDOMS- PSYKIATRISKE INSTITUSJONER Leger A B Offentlig godkjente A sykepleiere B 55 _ Hjelpepleiere med A godkjent utdanning B _ _ Pleiepersonell uten A _ - _ godkjent utdanning B Terapipersonell A B _ 9 _ - _ Psykologer, sosionomer A og pedagoger B PSYKIATRISKE SYKEHJEM OG ETTERVERNSHJEM Leger A B Offentlig godkjente A sykepleiere B Hjelpepleiere med A godkjent utdanning B Pleiepersonell uten A godkjent utdanning B Terapipersonell A B Psykologer, sosionomer A og pedagoger B PSYKIATRISKE AVDELINGER I SOMATISKE SYKEHUS Leger A Offentlig godkjente A sykepleiere B Hjelpepleiere med A godkjent utdanning b Pleiepersonell uten A godkjent utdanning B Terapipersonell A Z Psykologer, sosionomer A og pedagoger B A. Heltidsansatte. 2 B = Deltidsansatte. 3 Medregnet vernepleiere. 4 Omfatter fysioterapeuter og arbeidsterapeuter/ergoterapeuter.

87 Selected categories of personnel in psychiatric institutions and departments. County 87 County of administration Sogn Nire- Staten Main type of institution. Vest- Roga- Horda- og og SON Nord- Nord- Finn- Central Category of personnel Agder land land Fjor- Roms- Tr0n- TrOn- land Troms mark governdane dal delag delag ment MENTAL HOSPITALS Physicians Qualified nursing personell Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Therapists I Psychologists, social workers and teachers PSYCHIATRIC CLINICS AND INSTITUTIONS FOR CHILD- REN AND ADOLESCENTS 5 _ b Physicians U Qualified nursing personell Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary - _ 2 _ nursing personnel 5 _ b _ Therapists Psychologists, social workers and teachers PSYCHIATRIC NURSING HOMES AND AFTER-CARE HOMES - - _ Physicians b Qualified nursing personell U b Qualified auxiliary b nursing personnel Other auxiliary nursing personnel 1 10 b Therapists IU _ Psychologists, social workers and teachers PSYCHIATRIC DEPARTMENTS IN SOMATIC HOSPITALS Physicians - 3 _ - - _ Qualified nursing personell Qualified auxiliary nursing personnel I - _ Other auxiliary 5 1 _ nursing personnel Therapists Psychologists, social workers and teachers A = Full-tine occupied. 2- Part-time occupied. 3 Including special-care nurses. 4 Including physiotherapists and occupational therapists.

88 88 Tabell 38. Personale ved psykiatriske avdelinger og poliklinikker, etter personellgruppe. Fylke Personellgruppe Tilknytningsfylke I alt Total Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Austfold hus Oslo mark land rud fold mark Agder Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus Personale i alt D Spesialister i psykiatri D Andre leger D Psykiatriske spesialsykepleiere D Andre offentlig godkjente sykepleiere D Vernepleiere D Hjelpepleiere med godkjent utdanning D Pleiepersonell uten godkjent utdanning D Fysioterapeuter og mensendiecksykegymnaster D Ergoterapeuter D Annet arbeidsterapipersonell D Psykologer D Sosionomer D Pedagoger D Administrasjonsog kontorpersonell D Annet personell D Psykiatriske poliklinikker Personale i alt D Spesialister i psykiatri D Andre leger D Psykiatriske spesialsykepleiere D Andre offentlig godkjente sykepleiere D Vernepleiere Hjelpepleiere med godkjent utdanning D Pleiepersonell uten godkjent utdanning D Fysioterapeuter og mensendiecksykegymnaster D Ergoterapeuter D Annet arbeidsterapipersonell D Psykologer D Sosionomer D Pedagoger D Administrasjonsog kontorpersonell D Annet personell D = Personale omregnet til heltidsansatte.

89 - - - Personnel in psychiatric departments and out-patient clinics, by category of personnel. County 89 County of administration Sogn MOre Staten Vest- Raga- Horda- og og Soir- Nord- Nord- Finn- Central Category of personnel Agder land land Fjor- Roms- TrOn- TrOn- land Troms mark governdanedal delag delag ment Psychiatric departments in somatic hospitals Personnel, total Psychiatrists Other physicians Nurses qualified in psychiatry Other qualified nurses Special-care nurses Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary _ 5 1 _ nursing personnel Physiotherapists etc Occupational therapists Unqualified occupatio nal therapists Psychologists Social workers _ 4 11 _ Teachers Administrative staff _ - 20 _ Other personnel Psychiatric out-patient clinics Personnel, total Psychiatrists Other physicians Nurses qualified in psychiatry Other qualified - 1 nurses - - Special-care nurses Qualified auxiliary - inursing personnel Other auxiliary - - nursing personnel Physiotherapists - - _ - _ - - _ - etc Occupational therapists Unqualified occupatio- - - _ - _ - - _ - nal therapists Psychologists Social workers Teachers Administrative staff Other personnel = Personal converted into full-time occupied.

90 90 Tabell 39. Personale pr plasser ved psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter institusjonstype og personellgruppe Personnel per beds in psychiatric institutions and departments, by type of institution and category of personnel Personellgruppe Category of personnell Psykiatriske institusjoner Psychiatric institutions Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus Psychiatric departments in somatic hospitals Barne- og Psykia- Psykia- ungdoms- triske triske psykia- sykehjem I alt Psykia- klinik- triske og etter- Total triske ker og institu- vernshjem Bornesykehus nerve- sjoner Psychia- Voksen- psykiatri Mental sana- Institu- tric psykiatri For hospi- torier tions for nursing For adults children tals Clinics children homes and and sa- and afternatoria adole- care scents homes Beleggsprosent Behandlede pasienter pr. plass 2,4 2,3 7,1 2,6 1,2 8,6 4,8 Personale 2 pr plasser Personale i alt Spesialister i psykiatri Andre leger Psykiatriske spesialsykepleiere Andre offentlig godkjente sykepleiere Vernepleiere Hjelpepleiere med godkjent utdanning Pleiepersonell uten godkjent utdanning Fysioterpeuter og mensendieck-sykegymnaster Ergoterapeuter Annet arbeidsterapipersonell Psykologer Sosionomer Pedagoger Administrasjons- og kontorpersonell Annet personell Personale omregnet til heltidsansatte. For English translation, see table Personnel converted into full-time occupied.

91 Tabell 40. Personale og godkjente stillinger ved psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter institusjonstype og personellgruppe Personnel and approved posts in psychiatric institutions and departments, by type of institution and category of personnel 91 Personellgruppe Category of personnel l Psykiatriske institusjoner Psychiatric institutions Psykiatriske avde inger i somatiske sykehus Psychiatric departments in somatic hospitals arne- og sy la- Psykia- ungdoms- triske triske psykia- sykehjem 1 alt Psykia- klinik- triske og etter- Total triske ker og institu- vernshjem Bornesykehus nerve- sjoner Psychia- Voksen- psykiatri Mental sana- Institu- tric psykiatri For hospi- torier tions for nursing For adults children tals Clinics children homes and and sa- and afternatoria adole- care scents homes Personale i alt E Spesialister i D psykiatri E Andre leger D E Psykiatriske spesial- D sykepleiere E Andre offentlig D godkjente sykepleiere E Verne- D pleiere E Hjelpepleiere med D godkjent utdanning E Pleiepersonell uten D godkjent utdanning E Fysioterapeuter og D mensendieck-sykegymnaster E Ergoterapeuter D E Annet arbeidstera- D pipersonell E Psykologer D E Sosionomer D E Pedagoger D E Administrasjons- D og kontorpersonell E Annet personell D E D = Personale omregnet til heltidsansatte. 3 E = Godkjente stillinger omregnet til heltidsstillinger. 1 For English translation, see table D = Personnel converted into full-time occupied. ' E = Approved posts converted into full-time posts.

92 92 Tabell 41. Personale og godkjente stillinger ved psykiatriske institusjoner-og avdelinger, etter personellgruppe. Fylke Tilknytningsfylke 1 alt Total Personellgruppe Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Austfold hus Oslo mark land rud fold mark Agder Personale i alt E Spesia- over- D lister i ordnede E psyki- under- D atri ordnede E over- D Andre ordnede E leger under- D ordnede E Psykiatr. over- D spesial- ordnede E syke- under- D pleiere ordnede E Andre over- D '14 10 off. godkj. ordnede E syke- under- D pleiere ordnede E Vernepleiere E Hjelpepleiere med D godkjent utdanning E Pleiepersonell uten D godkjent utdanning E Fysioterapeuter og D mensendieck- E sykegymnaster Ergoterapeuter E Annet arbeidstera- D pipersonell E PsykologerD E Sosionomer D E Pedagoger D E Administrasjons-U og kontorpersonell E Annet personell D E D = Personale omregnet til heltidsansatte. 2 E = Godkjente stillinger omregnet til heltidsstillinger.

93 - - Personnel and approved posts in psychiatric institutions and departments, by category of personnel. County 93 County of administration ogn re taten Vest- Roga- Horda- og og Soft-- Nord- Nord- Finn- Central Category of personnel Agder land land Fjor- Roms- Tr0n- TrOn- land Troms mark governdane dal delag delag ment Personnel, total consultant Psychi atrists b registrar I Other in leading I 2 physi- positions b cians b others Nurses in leading Z qualified positions in psy IU 157 2U - _ 7 8 chiatry others Other in leading qualified positions nurses IV others Special-care nursing personnel Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Physiotherapists etc Occupational therapists Unqualified occupatio nal therapists Psychologists Social workers Teachers Administrative staff Other personnel D = Personnel converted into full-time occupied. 2 E - Approved posts converted into full-time posts.

94 - 94 Tabell 42. Personale og godkjente stillinger i utvalgte personellgrupper ved psykiatriske institusjoner og avdelinger. Fylke Tilknytningsfylke Institusjonstype (hoved- I alt grupper). Personellgruppe Total Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Austfold hus Oslo mark land rud fold mark Agder PSYKIATRISKE SYKEHUS Leger DI L Offentlig godkjente D sykepleiere 3E Hjelpepleiere med D _ 74 godkjent utdanning E Pleiepersonell uten D godkjent utdanning E Terapipersone11 4D E Psykologer, sosionomer D og pedagoger E PSYKIATRISKE KLINIKKER OG BARNE- OG UNGDOMS- PSYKIATRISKE INSTITU- SJONER Leger D 56 E Offentlig godkjente D sykepleiere E Hjelpepleiere med D 39 _ _ 3 _ godkjent utdanning E 24 _ _ 5 _ - _ Pleiepersonell uten D godkjent utdanning E Terapipersonell D E Psykologer, sosionomer D og pedagoger E PSYKIATRISKE SYKEHJEM OG ETTERVERNSHJEM Leger li 8 1 E 10 1 Offentlig godkjente D sykepleiere E Hjelpepleiere med D godkjent utdanning E Pleiepersonell uten D godkjent utdanning E Terapipersonell D E Psykologer, sosionomer D og pedagoger E PSYKIATRISKE AVDELINGER I SOMATISKE SYKEHUS Leger D E Offentlig godkjente D sykepleiere E Hjelpepleiere med D godkjent utdanning E Pleiepersonell uten D _ godkjent utdanning E Terapipersonell D E Psykologer, sosionomer D og pedagoger E D Personale omregnet til heltidsansatte. 2 E = Godkjente stillinger omregnet til heltidsstillinger. 3 Medregnet vernepleiere. 4 Omfatter fysioterapeuter og arbeidsterapeuter/ergoterapeuter.

95 - Personnel and approved posts by selected categories of personnel in psychiatric institutions and departments. County 95 County of administration SfifeTi Main type of institution Vest- Roga- Horda- og og Sr- Nord- Nord- Finn- Central Category of personnel Agder land land Fjor- Roms- TrOn- TrOn- land Troms mark governdane dal delag delay ment _ _ _ _ _ _ MENTAL HOSPITALS _ 28 Physicians Qualified nursing - 263personnel 3-96 Qualified auxiliary - 71 nursing personnel _ 293 Other auxiliary _ - nursing personnel - 35Therapists 4 _ Psychologists, social workers - 28 and teachers PSYCHIATRIC CLINICS AND INSTITUTIONS FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS Physicians Qualified nursing personnel Qualified auxiliary 2 - b nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Therapists Psychologists, social workers and teachers PSYCHIATRIC NURSING HOMES AND AFTER-CARE HOMES Physicians Qualified nursing personnel Qualified auxiliary nursing personnel il - Other auxiliary nursing personnel Therapists _ 8 Psychologists, social workers and teachers PSYCHIATRIC DEPARTMENTS IN SOMATIC HOSPITALS Physicians _ _ Qualified nursing personnel _ _ _ Qualified auxiliary _ 34 9 _ nursing personnel Other auxiliary _ _ nursing personnel _ 9 7 _ 2 b 7 _ Therapists _ 9 8 _ 2 b _ _ Psychologists, social workers _ _ and teachers D. Personnel converted into full-time occupied. 2 E = Approved posts converted into full-time posts. 3 Including special-care nurses. 4 Including physiotherapists and occupational therapists.

96 96 Tabell 43. Plasser og belegg i institusjoner for psykisk utviklingshemmede clients in institutions for mentally retarded Reds and Institusjoner Godkjente plassserl Bedsl Dagplasser Inter- Day patients Klienter Clients Dagklienter Day patients nat- I inter- Ar Year Insti- plas- natinsti- I dag- klien- natinstitu- I alt ser tusjon insti- I alt ter tusjon tions Total For In in- tusjon In- In inin- patient In day pati- patient pati- insti- nur- ents instients tution sery tution Internat- I inter- I familie/ I dag- privatinsti- pleie tusjon In family/ In day private niir-care sery I alt Total 1/ N6, 6,601 U ÌÌ :4i " 31/ II OS E Ikke medregnet privatpleien. Not including family care. Tabell 44. Plasser i internatinstitusjoner og daginstitusjoner for psykisk utviklingshemmede. Fylke og 1981 Beds in in-patient institutions and day institutions for mentally retarded. County and 1981 Fylke County Plasser i alt Beds, total Plasser pr innbyggere Beds per inhabitants Internatplasser For inpatients Dagplasser For day patients Hele landet The whole country ,0 21, Østfold ,2 17, Akershus ,1 19, Oslo ,3 22, Hedmark ) 599) 31,9) 523) 76 Oppland ) ) 20,0 16,3) ) Buskerud ,4 15, Vestfold ,3 26, Telemark ,1 18, Aust-Agder ) 192) 21,0) 134) 58 Vest-Agder ) ) 22,7 10,1) ) Rogaland ) 875) 28,3) 619) 256 Hordaland ) 856) 21,8) 597) 259 Sogn og Fjordane ) ) 16,8 12,3) ) MOre og Romsdal ,9 29, Sr-TrOndelag ,2 26, Mord-TrOndelag ,6 20, Nordland ,4 17, Troms ) 440) 29,8) 375) 65 Finnmark ) ) 24,7 19,8) )

97 97 Tabell 45. Belegg og plasser i internatinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede. Fylke Patient population and beds in in-patient institutions for mentally retarded. County Tilknytningsfylke og institusjonstype County of administration and type of institution Utskrivninger Gjennom- Discharges Ligge- snittlig Inn- Behand- dager daglig Godleg- lede i alt belegg kjente ginger klienter Lev- DOde Patient Average plasser Admis- Clients ende By days, number 31/12 sions treated Alive death total of in- Beds atients Hele landet The whole country Sentralinstitusjoner Central institutions Andre internatinstitusjoner Nursing homes Ostfold Sentralinstitusjoner Andre internatinstitusjoner Akershus Sentralinstitusjoner Andre internatinstitusjoner Oslo Sentralinstitusjoner Andre internatinstitusjoner Hedmark Sentralinstitusjoner Andre internatinstitusjoner Oppland Andre internatinstitusjoner Buskerud Andre internatinstitusjoner Vestfold Sentralinstitusjoner Andre internatinstitusjoner Telemark Sentralinstitusjoner Andre internatinstitusjoner Aust-Agder Andre internatinstitusjoner Vest-Agder Andre internatinstitusjoner Rogaland Sentralinstitusjoner Andre internatinstitusjoner Hordaland Sentralinstitusjoner Andre internatinstitusjoner Sogn og Fjordane Andre internatinstitusjoner Mere og Romsdal Sentralinstitusjoner Andre internatinstitusjoner Ser-Trendel ag Sentralinstitusjoner Andre internatinstitusjoner Nord-Trendel ag Andre internatinstitusjoner Nordland Sentralinstitusjoner Andre internatinstitusjoner Troms Sentralinstitusjoner Andre internatinstitusjoner _ Finnmark Andre internatinstitusjoner

98 98 Tabell 46. Beleyg og enaringer i belegg i internatinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede. Fylke Innlegginger Admissions Tilknytningsfylke Klienter FOrste 1. januar gang i Clients I alt HVPU 1 1 January Total First time in HVPU 1 OverfOrt fra HVPUinstitusjon Transferred from other HVPU-institution OverfOrt fra privat- Opptatt til pleie ferie/avlast- Transferred ningsopphold from pri- For temporary vate care stay (vacation) I alt Sentralinstitusjoner Andre internatinstitusjoner østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold I 227 Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark Helsevernet for psykisk utviklingshemmede.

99 Movement of patient population in in-patient institutions for mentally retarded. County 99 Utskrivninger Discharges Klienter Levende Alive 31. de- OverfOrt til OverfOt sember County of administra- Utskrevet annen HVPU- til privat- Utskrevet etter Clients tion alt av HVPU institusjon pleie ferie/avlast- Wide 31 Decem- Total Discharged Transferred to Transferred ningsopphold Deaths ber fron other HVPU- to private From temporary HVPU institution care stay (vacation) Total Central institutions Nursing homes Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder b Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark Health care of mentally retarded.

100 Tabell 47. Belegg og plasser i daginstitusjoner for psykisk utviklingshemmede. Fylke Patient population and beds in day institutions for mentally retarded. County 100 Fylke County Klienter Klienter 1. jan. Innskrevet Utskrevet 31. des. Godkjente Clients i &ret i &retclients plasser 1 Jan. Admissions Discharges 31 Dec. Beds Daghjem Day nurseries I al t Total Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Dagplasser i internatinstitusjoner Day patients in in-patient institutions I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

101 101 Tabell 48. Psykisk utviklingshemmede i familie-/privatpleie, etter takstklasse for forpleiningen. Fylke. Utgangen av året Mentally retarded in family care, by rate of allowance. County. End of the year Fylke County TakstklasseL Rate of allowance' Utover I alt 5 Total More than 5 F 2P1FPFPFPFP FPFPFP I alt Total Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland _ 1 - Buskerud Vestfold _ Telemark _ 3 _ 3 1 Aust-Agder Vest-Agder Rogaland _ _ - Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal b - 7 _ 3 _ Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag _ 5 _ 1 - Nordland Troms og Finnmark' i Basert på folketrygden, med tillegg som varierer med stigende klasse. - Familiepleie (egen familie). 3 Privatpleie (hos andre). 4 Gjelder Gjelder Based on national insurance, with additional pay. 2 In own family. 3 In other family. L Data from ' Data from 1979 Tabell 49. Psykisk utviklingshemmede i familie-/privatpleie, etter alder. Fylke. Utgangen av året Mentally retarded in family care, by age. County. End of the year Fylke County I alt Total Alder. Ar Age. Years I alt Total Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland i Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Trams og Finnmark

102 102 Tabell 50. Psykisk utviklingshemmede i internatinstitusjoner og daginstitusjoner. Utgangen av året. Fylke Mentally retarded in in-patient institutions and day institutions. End of the year. County Pr Tilknytningsfylke for institusjonen Bostedsfylke 1 alt innbyggere County of administration County of residence Total Per "Ost- Akers- Hed Tuske- -Vest- Tele- Austpopulation fold hus Oslo mark land rud fold mark Agder Hele landet The whole country , Østfold , Akershus , Oslo , Hedmark , Oppland , Buskerud , Vestfold , Telemark , Aust-Agder , Vest-Agder , Rogaland , Hordaland , Sogn og Fjordane , Møre og Romsdal ,6-2 2 _. _ Sør-Trøndelag , Nord-Trøndelag , Nordland , Troms , _ 2-2 Finnmark , Uoppgitt bosted og utlandet Residence unknown and abroad _. 2 Tilknytningsfylke for institusjonen Tet-- 'Raga- Hord-a- Sogn og MOre og SO- Nord- Nord- Finn- Agder land land Fjordane Romsdal Trøndelag TrOndelag land Troms mark Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland _ _ - - _ Buskerud _ 10 _ Vestfold Telemark Aust-Agder _ - - _ Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane _ Mike og Romsdal Sør-Trøndelag _ Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Uoppgitt bosted og utlandet

103 103 Tabell 51. Psykisk utviklingshemmede i internatinstitusjoner og daginstitusjoner, etter alder. Fylke. Utgangen av aret Mentally retarded in in-patient institutions and day institutions, by age. County. End of the year TilknytningsfylkeI alt Alder. Ar Age. Years County of administration Total Hele landet I alt Total The whole Menn Males country Kvinner Females Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Mere og Romsdal Ser- Trøndelag Nord-Trendelag Nordland Troms Finnmark Tabell 52. Psykisk utviklingshemmede i internatinstitusjoner, daginstitusjoner og i familie-/privatpleie, etter kjenn og alder. Antall og pr av folkemengden. Utgangen av aret Mentally retarded in in-patient institutions, day institutions and family care, by sex and age. Number and per population. End of the year Alder. fro- Age. Years Psykisk utviklingshemmede Mentally retarded alt Menn Kvinner Total Males Females Folkemengde Population Psykisk utviklingshemmede pr av folkemengden Mentally retarded per population I altm FIalt M K alt Total ,3 23,4 19, ,1 3,9 2,2 12,5 14,9 10,0 22,1 25,2 18,8 29,2 32,9 25,3 34,2 37,2 31,0 35,3 37,6 32,9 30,6 32,2 28,8 23,8 24,3 23,3 15,1 15,5 14,8 6,4 7,0 6,0

104 Tabell 53. Personale i internatinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede, etter personellgruppe. Fylke Personellgruppe _Tilknytningsfylke 1 alt Total Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Austfold hus Oslo mark land rud fold mark Agder Personale i alt Al B Spesia- A lister i overordnede B t) psykia- A tri underordnede B - 1 A Andre overordnede B leger A underordnede B Offentlig A godkjente overordnede B syke- A _ pleiere underordnede B Offentlig A godkjente overordnede B verne- A pleiere underordnede B Hjelpepleiere med A godkjent utdanning B Pleiepersonell uten A godkjent utdanning Fysioterapeuter og A mensendiecksykegymnaster B Ergoterapeuter A Annet arbeidsterapi- A personell B Psykologer A Sosionomer A B Pedagoger A B Administrasjons- A og kontorpersonell B Annet personell A Elever, hospitanter og praktikanter A = Heltidsansatte. 2 B = Deltidsansatte.

105 Personnel in in-patient institutions for mentally retarded, by category of personnel. County 105 County of administration Sogn NOre Vest- Roga- Horda- og og Seir- Nord- Nord- Finn- Category of personnel Agder land land Fjor- Roms- TrOnde- TrOnde- land Troms mark dane dal lag lag Personnel, total consultant Psychia trists registrar in leading Other positions _ - - _ - _ - physi cians others in leading Quail- positions fied nurses others Qualified in leading special-care positions nursing personnel others Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Physiotherapists etc lb 4 b Occupational therapists Unqualified occupational therapists _ - Psychologists Social workers Teachers Administrative staff Other personnel Pupils, students and trainees A = Full-time occupied. 2. Part-time occupied.

106 106 Tabell 54. Personale i institusjoner for psykisk utviklingshemmede. Utvalgte personellgrupper og institusjonstype. Fylke I nsti tusjonstype Personel lgruppe Tilknytningsfylke alt Total Ost- Akers- Oslo Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Austfold hus mark land rud fold mark Agder SENTRALINSTITUSJONER Leger A _ 1 B Offentlig godkjente A sykepleiere B Offentli9 godkjente A vernepleiere B Hjelpepleiere med A godkjent utdanning B Pleiepersonell uten A godkjent utdanning B Terapipersone11 3A B Psykologer, sosionomer A og pedagoger B _ ANDRE INTRRNATINSTITUSJONER Leger A _ _ B Offentli9 godkjente A sykepleiere B _ _ 1 1 Offentlig godkjente A vernepleiere B Hjelpepleiere med A godkjent utdanning B Pleiepersonell uten A godkjent utdanning B Terapipersonell A B Psykologer, sosionomer A og pedagoger B DAGHJEM Leger A _.._... - B Offentlig godkjente A _ sykepleiere B 2 - -,.. _..... _ Offentlig godkjente A vernepleiere B Hjelpepleiere med A godkjent utdanning B Pleiepersonell uten A godkjent utdanning B Terapipersonell A B _ Psykologer, sosionomer A og pedagoger B A = Heltidsansatte. 2 B = Deltidsansatte. 3 Omfatter fysioterapeuter og arbeidsterapeuter.

107 Personnel in institutions for mentally retarded. Selected categories of personnel and type of institution. County 107 County of administration Sogn Mfte SOr- Nord- Type of institution Vest- Roga- Horda- og og TrOnde- TrOnde- Nord- Troms Finn- Category of personnel Agder land land Fjor- Roms- lag lag land mark dane dal CENTRAL INSTITUTIONS Physiciants Qualified nurses Qualified special-care nursing personnel Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Therapists Psychologists, social workers and teachers NURSING HOMES Physiciants Qualified nurses Qualified special-care nursing personnel Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Therapists Psychologists, social workers and teachers DAY NURSERIES _ _ Physiciants Qualified nurses Qualified special-care nursing personnel Qualified auxiliary nursing personnel _ - Other auxiliary nursing personnel Therapists Psychologists, social _ workers and teachers A = Full time occupied. 2 B = Part-time occupied. 3 Including physiotherapists and occupational therapists.

108 108 Tabell 55. Personale og godkjente stillinger i internatinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede, etter personellgruppe. Fylke Personellgruppe Tilknytnin sfylke alt Total Ost- Akers- Oslo Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Austfold hus mark land rud fold mark Agder Personale i alt Di E Spesialister i D psykiatri E _ _. Andre leger D E Offentlig godkjente D sykepleiere E Offentlig godkjente D vernepleiere E Hjelpepleiere med D godkjent utdanning E Pleiepersonell uten godkjent utdanning E Fysioterapeuter og D mensendiecksykegymnaster E Ergoterapeuter D E Annet arbeidsterapi- D personell E Psykologer D _ E Sosionomer D E Pedagoger D E Administrasjons- D og kontorpersonell E Annet personell D E D = Personale omregnet til heltidsansatte. 2 E = godkjente stillinger omregnet til heltidsstillinger.

109 - - - Personnel and approved posts in in-patient institutions for mentally retarded, by category of personnel. County 109 County of administration Sogn Mere -Se.- Ncird- -- Vest- Roga- Horda- og og TrOnde- TrOnde- Nord- Troms Finn- Category of personnel Agder land land Fjor- Roms- lag lag land mark dane dal Personnel, total Psychiatrists Other physicians Qualified nurses Qualified special-care nursing personnel Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Physiotherapists etc Occupational therapists Unqualified occupational therapists Psychologists Social workers Teachers Administrative staff Other personnel D. Personnel converted into full-time occupied. 2 E = Approved posts converted into full-time posts.

110 110 Tabell 56. Personale og godkjente stillinger i institusjoner for psykisk utviklingshemmede. Utvalgte personellgrupper og institusjonstype. Fylke Institusjonstype Personellgruppe Ti 1 k nytni ngsfyl ke I alt - Total Ost- Akers- Oslo Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Austfold hus mark land rud fold mark Agder SENTRALINSTITUSJONER 13 Leger D E Offentlig godkjente D sykepleiere E Offentlig godkjente vernepleiere E Hjelpepleiere med godkjent utdanning E Pleiepersonell uten D godkjent utdanning E Terapipersonell 3D E Psykologer, sosionomer og pedagoger E _...._ _ _ _ _ _._ ANDRE INTERNATINSTITUSJONER Leger D E _... Offentlig godkjente D sykepleiere E Offentlig godkjente D vernepleiere E Hjelpepleiere med D godkjent utdanning E Pleiepersonell uten D godkjent utdanning E Terapipersonell D E Psykologer, sosionomer D og pedagoger E DAGHJEM Leger D E Offentlig godkjente D sykepleiere E Offentlig godkjente D vernepleiere E Hjelpepleiere med D godkjent utdanning E Pleiepersonell uten D godkjent utdanning E Terapipersonell D E Psykologer, sosionomer D og pedagoger E D = Personale omregnet til heltidsansatte. 2 E = Godkjente stillinger omregnet til heltidsstillinger. 3 Omfatter fysioterapeuter og arbeidsterapeuter.

111 Personell and approved posts in institutions for mentally retarded. Selected categories of personnel and type of institution. County 111 County of administration -S-ilgre ogr S9fr---FTER":---- Type of institution Vest- Roga- Horda- og og TrOnde- TrOnde- Nord- Troms Finn- Category of personnel Agder land land Fjor- Roms- lag lag land mark dane dal CENTRAL INSTITUTIONS Physiciants _ Qualified nurses 13 _ _ _ _ Qualified special-care 30 _ 77 - _ nursing personnel _ Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary 7 _ _ _ nursing personnel Therapists3 _ _ _ _ Psychologists, social workers and teachers NURSING HOMES Physiciants Qualified nurses Qualified special-care nursing personnel Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Therapists Psychologists, social workers and teachers DAY NURSERIES Physiciants Qualified nurses Qualified special-care nursing personnel Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Therapists Psychologists, social workers and teachers D = Personnel converted into full-time occupied. 2 E = Approved posts converted into full-time posts. 3 Including physiotherapists and occupational therapists.

112 Tabell 57. Personale i institusjoner for psykisk utviklingshemmede, etter institusjonstype og personellgruppe. Antall og pr plasser Personnel in institutions for mentally retarded, by type of institution and category of personnel. Total and per beds 112 Personellgruppe Category of personneli Personale i alt Spesialister i psykiatri Andre leger Offentlig godkjente sykepleiere Offentlig godkjente vernepleiere Hjelpepleiere med godkjent utdanning Pleiepersonell uten godkjent utdanning Fysioterapeuter og mensendiecksykegymnaster Ergoterapeuter Annet arbeidsterapipersonell Psykologer Sosionomer erw--fiff5tfyte ff.7 r 000 plasser Personnel, total Personale per beds Sentral- --Wldre institu- internat- Daghjem Sentral- Andre sjoner institu- Day institu- internatsjoner institu- Daghjem Central sjoner nurinstitu- Nursing series sjoner tions homes A b o D A 4 - _ 1 B 1 5 _ - 2 D A B A B D A B D A B D A B i D A li B D A D A B D A B D A B D Pedagoger Administrasjons- og kontorpersonell Annet personell A B 2 b A B D A B D A = Heltidsansatte. 3 B = Deltidsansatte. 4 D - Personale omregnet til heltidsansatte. For English translation, see table A = Full-time occupied. 3 B = Part-time occupied. D = Personnel converted into full-time occupied.

113 113 Tidligere utkommet innen emneområdet Previously issued on the subject Sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge , se C. 4, III, IV Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge NOS V, VI Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1916 NOS VI, 1917 VII 3, 1918 VII 58, 1919 VII 108, 1920 VII 138, 1921 VII 152, 1922 VII 188, 1923 VIII 13, 1924 VIII 29, 1925 VIII 59, 1926 VIII 81, 1927 VIII 116, 1928 VIII 142, 1929 VIII 174, 1930 IX 2, 1931 IX 20, 1932 IX 49, 1933 IX 78, 1934 IX 101, 1935 IX 125, 1936 IX 153 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1937 NOS IX 178, 1938 IX 194, 1939 X 21, 1940 X 55, 1941 X 97, X 160, 1945 X 179, 1946 X 191, 1947 XI 20, 1948 XI 35, 1949 XI 88, 1950 XI 114, 1951 XI 156, 1952 XI 196, 1953 XI 229, 1954 XI 257, 1955 XI 306, 1956 XI 332, 1957 XII 15, 1958 XII 25, 1959 XII 58, 1960 XII 91, 1961 XII 122 Helsestatistikk Health Statistics 1962 NOS XII 135, 1963 XII 180, 1964 XII 196, 1965 XII 219, 1966 XII 234, 1967 XII 250, 1968 A 327, 1969 A 411, 1970 A 493, 1971 A 554, 1972 A 633, 1973 A 707 Sykehusstatistikk Hospital Statistics 1965 NOS A 193, 1966 A 219, 1967 A 259, 1968 A 313, 1969 A 378, 1970 A 478, 1971 A 539, 1972 A 612, 1973 A 691, 1974 A 745, 1975 A 831, 1976 A 943, 1977 A 996, 1978 B 79, 1979 B 164 Sinnssykeasylenes virksomhet 1935 IX 103, 1936 IX 143, 1937 IX 166, 1938 IX 193, 1939 X 22, 1940 X 53, 1941 X 100 Sinnssykehusenes virksomhet 1942 NOS X 118, X 181, 1946 X 196, 1947 XI 11, 1948 XI 38, 1949 XI 76, 1950 XI 115, 1951 XI 141, 1952 XI 184, 1953 XI 214, 1954 XI 249, 1955 XI 272, 1956 XI 312, 1957 XI 343, 1958 XII 39, 1959 XII 63, 1960 XII 99 Psykiatriske sykehus 1961 NOS XII 132, 1962 XII 148, 1963 XII 166, 1964 XII 189, 1965 XII 217, 1966 XII 230, 1967 XII 242, 1968 XII 261, 1969 A 388, 1970 A 461, 1971 A 527, 1972 A 607, 1973 A 683, 1974 A 753, 1975 A 834, 1976 A 929, 1977 B 8, 1978 B 91, 1979 B 166, 1980 B 272

114 114 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrg siden 1. januar 1982 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January 1982 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Rekke B Trykt 1982 Nr. 248 Økonomisk utsyn over året 1981 Economic Survey Sidetall 164 Pris kr 25,00 ISBN ISSN Folke- og boligtelling 1980 Hefte I Boligstatistikk Population and Housing Census 1980 Volume I Housing Statistics Sidetall 138 Pris kr 15,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1981 Wage Statistics for Employees in Insurance Activity Sidetall 31 Pris kr 10,00 ISBN Rutefart på Kysten 1979 Godstransport og passasjertransport Regular Coastal Trade Goods and Passenger Transport Sidetall 158 Pris kr 15,00 ISBN Commodity List for External Trade Statistics 1982 Sidetall 126 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1981 Wage Statistics for Bank Employees Sidetall 42 Pris kr 10,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1. september 1981 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business, Professional and Labour Associations Sidetall 59 Pris kr 15,00 ISBN Trygdestatistikk Uføre 1977 National Insurance Disabled Sidetall 224 Pris kr 20,00 ISBN Regnskapsstatistikk 1980 Bergverksdrift og industri Statistics of Accounts Mining and Manufacturing Sidetall 165 Pris kr 15,00 ISBN Regnskapsstatistikk 1980 Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade Sidetall 109 Pris kr 15,00 ISBN Landbruksteljing 1979 Hefte I Eigedomstilhøve - arealressursar Census of A9riculture and Forestry 1979 Volume I Type of Ownership - Area Resources Sidetall 290 Pris kr 20,00 ISBN Byggearealstatistikk 1980 Building Statistics Sidetall 91 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1981 Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing Sidetall 32 Pris kr 10,00 ISBN ISSN Stortingsvalget 1981 I Storting Elections I Sidetall 156 Pris kr 15,00 ISBN Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1980 Architectural and other Technical Services Connected with Construction Sidetall 38 Pris kr 10,00 ISBN Folketalet i kommunane Population Statistics for Municipalities Sidetall 48 Pris kr 10,00 ISBN Sosialstatistikk 1980 Social Statistics Sidetall 88 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk September 1981 Wage Statistics for Workers and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture Sidetall 36 Pris kr 10,00 ISBN Elektrisitetsstatistikk 1980 Electricity Statistics Sidetall 102 Pris kr 15,00 ISBN Inntektsstatistikk 1979 Income Statistics Sidetall 190 Pris kr 15,00 ISBN Bilverkstader mv Car Repair Shops etc. Sidetall 34 Pris kr 10,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1981 Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade Sidetall 123 Pris kr 15,00 ISBN Lønnsstatistikk for sjofolk på skip i innenriks rutefart November 1981 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 26 Pris kr 10,00 ISBN Bygge- og anleggsstatistikk 1980 Construction Statistics Sidetall 76 Pris kr 15,00 ISBN ISSN X Helseinstitusjoner 1980 Health Institutions Sidetall 149 Pris kr 15,00 ISBN Industristatistikk 1980 Industrial Statistics Sidetall 221 Pris kr 20,00 ISBN ISSN Landbruksteljing 1979 Hefte II Yrkestilhøve - Alder - Fagutdanning Census of Agriculture and Forestry 1979 Volume II Occupation - Age - Vocational Training Sidetall 112 Pris kr 15,00 ISBN Formuesstatistikk 1979 Property Statistics Sidetall 108 Pris kr 15,00 ISBN Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift April og oktober 1981 Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants Sidetall 45 Pris kr 10,00 ISBN Helsestatistikk 1980 Health Statistics Sidetall 129 Pris kr 15,00 ISBN ISSN

115 115 Rekke B Trykt 1982 (forts.) Nr. 278 Skogavvirkning til salg og industriell produksjon Roundwood Cut for Sale and Industrial Production Sidetall 53 Pris kr 15,00 ISBN SjOulykkesstatistikk 1981 Marine Casualties Sidetall 58 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Varehandelsstatistikk 1980 Wholesale and Retail Trade Statistics Sidetall 161 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Strukturtall for kommunenes Okonomi 1980 Structural Data from the Municipal Accounts Sidetall 124 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Fiskeristatistikk 1980 Fishery Statistics Sidetall 159 Pris kr 15,00 ISBN Varenomenklatur Tillegg til industristatistikk 1981 Commodity Nomenclature Supplement to Industrial Statistics Sidetall 212 ISBN Lønns- og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1981 Wage and Employment Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools Sidetall 57 Pris kr 15,00 ISBN Tjenesteyting 1980 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr, renovasjon og reingjøring, vaskeri- og renserivirksomhet Business Services, Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services, Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants Sidetall 57 Pris kr 15,00 ISBN Folketallet i kommunene I Østlandet Population in Municipalities I Sidetall 206 Pris kr 20,00 ISBN Folketallet i kommunene II SOrlandet og Vestlandet Population in Municipalities II Sidetall 240 Pris kr 20,00 ISBN Folketallet i kommunene III Trøndelag og Nord-Norge Population in Municipalities III Sidetall 213 Pris kr 20,00 ISBN Rutebilstatistikk 1980 Scheduled Road Transport Sidetall 68 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Landbruksteljing 1979 Hefte III Investeringar - Maskinar - Bygningar Census of Agriculture and Forestry 1979 Volume III Investments - Machines - Buildings Sidetall 200 Pris kr 15,00 ISBN LOnns- og sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1981 Wage and Employment Statistics for Central Government Employees Sidetall 96 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Utdanningsstatistikk Videregaende skoler 1. oktober 1980 Educational Statistics Upper Secondary Schools Sidetall 150 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1981 Population by Age and Marital Status Sidetall 162 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Lavinntektsgrupper 1979 Low Income Groups Sidetall 95 Pris kr 15,00 ISBN Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. oktober 1981 Educational Statistics Basic Schools Sidetall 88 Pris kr 15,00 ISBN ISSN X 296 Landbruksteljing 1979 Hefte IV Jordbruk Census of Agriculture and Forestry 1979 Volume IV Agriculture - Area Utilization Sidetall 206 Pris kr 20,00 ISBN Stortingsvalget 1981 II Storting Elections II Sidetall 91 Pris kr 15,00 ISBN Statistisk rbok 1982 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 518 Pris kr 25,00 ISBN ISSN Jordbruksstatistikk 1980 Agricultural Statistics Sidetall 118 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Veterinærstatistikk 1980 Veterinary Statistics Sidetall 84 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Arbeidsmarkedstatistikk 1981 Labour Market Statistics Sidetall 203 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Kredittmarkedstatistikk Lan, obligasjoner, aksjer mv Credit Market Statistics Loans, Bonds, Shares etc, Sidetall 93 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Bygge- og anleggsstatistikk 1980 Revidert utgave Construction Statistics Revised Edition Sidetall 74 Pris kr 15,00 ISBN ISSN X Utenrikshandel 1981 I External Trade I Sidetall 348 Pris kr 20,00 ISBN ISSN Lønnsstatistikk 1981 Wage Statistics Sidetall 105 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Utdanningsstatistikk Vaksenopplæring 1980/81 Educational Statistics Adult Education Sidetall 93 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Flyttestatistikk 1981 Migration Statistics Sidetall 88 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Folkemengdens bevegelse 1981 Vital Statistics and Migration Statistics Sidetall 79 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1981 Wage Statistics for Local Government Employees Sidetall 90 Pris kr 15,00 ISBN Energistatistikk 1981 Energy Statistics Sidetall 86 Pris kr 15,00 ISBN ISSN X Sivilrettsstatistikk 1981 Civil Judicial Statistics Sidetall 42 Pris kr 10,00 ISBN ISSN

116 116 Rekke B Trykt 1982 (forts.) Nr. 313 Nasjonalregnskap National Accounts Sidetall 233 Pris kr 20,00 ISBN Kulturstatistikk 1982 Cultural Statistics Sidetall 178 Pris kr 15,00 ISBN Jaktstatistikk 1981 Hunting Statistics Sidetall 60 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Oljevirksomheten 1981 The Oil Activities Sidetall 77 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Framskriving av folkemengden Regionale tall Population Projections Regional Figures Sidetall 198 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Utenrikshandel 1981 II External Trade II Sidetall 336 Pris kr 20,00 ISBN ISSN Skogavvirkning til salg og industriell produksjon Roundwood Cut for Sale and Industrial Production Sidetall 52 Pris kr 15,00 ISBN Levekårsundersøkelsen 1980 Survey of Level of Living Sidetall 206 Pris kr 20,00 ISBN Lønnsstatistikk for sjofolk på skip i utenriksfart Mars 1982 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean transport Sidetall 28 Pris kr 10,00 ISBN Alkohol og andre rusmiddel 1981 Alcohol and Drugs Sidetall 46 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Lønninger og inntekter 1980 Wages, Salaries and Income Sidetall 97 Pris kr 15,00 ISBN Reiselivsstatistikk 1981 Statistics on Travel Sidetall 130 Pris kr 15,00 ISBN ISSN X Lakse- og sjoaurefiske 1981 Salmon and Sea Trout Fisheries Sidetall 97 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Samferdselsstatistikk 1981 Transport and Communication Statistics Sidetall 275 Pris kr 20,00 ISBN ISSN Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet 1980 og 1981 Credit Market Statistics Foreign Assets and Liabilities Sidetall 92 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Helsepersonellstatistikk 1981 Statistics on Health Personnel Sidetall 140 Pris kr 15,00 ISBN Godstransport pa kysten Leie- og egentransport med skip br. tonn 1980 Coastwise Transport of Goods Transport for Hire or Reward and on Own Account by Vessels Gross Tons Sidetall 147 Pris kr 15,00 ISBN Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1981 Architectural and other Technical Services Connected with Construction Sidetall 39 Pris kr 10,00 ISBN Veitrafikkulykker 1981 Road Traffic Accidents Sidetall 184 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Regional dødelighet Regional Mortality Sidetall 99 Pris kr 15,00 ISBN Byggearealstatistikk 1981 Building Statistics Sidetall 91 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Kredittmarkedstatistikk Private kredittforetak og finansieringsselskaper 1981 Credit Market Statistics Private Credit Enterprises and Private Financial Companies Sidetall 106 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1983 Sidetall 140 ISBN Skattestatistikk Inntektsåret 1980 Tax Statistics Income Year 1980 Sidetall 206 Pris kr 20,00 ISBN Dødsårsaker 1981 Hovedtabeller Causes of Death Main Tables Sidetall 99 Pris kr 15,00 ISBN ISSN X Helseinstitusjoner 1981 Health Institutions Sidetall 120 Pris kr 15,00 ISBN ISSN I serien Statistiske analyser (SA) - ISSN Nr. 45 Sosialt utsyn 1980 Social Survey Sidetall 284 Pris kr 20,00 ISBN Ressursregnskap Resource Accounts Sidetall 198 Pris kr 20,00 ISBN Private husholdningers forbruk i 1970-årene Consumption of Private Households in the 1970s Sidetall 86 Pris kr 15,00 ISBN Boligforhold og boutgifter Housing Conditions and Housing Expenditure Sidetall 87 Pris kr 15,00 ISBN

117 117 I serien Samfunnsøkonomiske studier (SOS) - ISSN Nr. 47 Fruktbarhetsutvikling og fruktbarhetsteorier Norge i et internasjonalt perspektiv Trends and Theories in Fertility Norway in an International Context Sidetall 120 Pris kr 15,00 ISBN Framskriving av arbeidsstyrken Labour Force Projections Sidetall 109 Pris kr 15,00 ISBN Fruktbarhet blant norske kvinner Resultater fra Fruktbarhetsundersøkelsen 1977 Fertility among Norwegian Women Results from the Fertility Survey Sidetall 349 Pris 20,00 ISBN FlyttemOnstre Norge Patterns of Migration Norway Sidetall 238 Pris kr 15,00 ISBN ISSN Utdanning og sosial bakgrunn Education and Social Background Sidetall 210 Pris kr 15,00 ISBN Econometrics of Incomplete Cross-Section/Time-Series Data: Consumer Demand in Norwegian Households økonometrisk analyse av ufullstendige tverrsnittsitidsserie data: Konsumetterspørselen i norske husholdninger 1982 Sidetall 307 Pris kr 20,00 ISBN ISSN I serien Artikler fra Statistisk SentralbyrS (ART) - ISSN X Nr. 125 MIFO-En modell for analyse av folketrygdens alderspensjon MIFO-A Model for Analysis of the Old Age Pension of the National Insurance Sidetall 43 Pris kr 10,00 ISBN The Consumption Function and the Life Cycle Hypothesis: An Analysis of Norwegian Household Data Konsumfunksjonen og livsinntektshypotesen: En analyse av norske husholdningsdata Sidetall 22 Pris kr 10,00 ISBN Estimating Economic Relations from Incomplete Cross-Section/Time-Series Data Estimering av økonomiske relasjoner pa grunnlag av ufullstendige tverrsnitts-tidsseriedata Sidetall 21 Pris kr 10,00 ISBN Macroeconomic Models for Medium and Long-Term Planning MakroOkonomiske modeller for planlegging ps mellomlang og lang sikt Sidetall 35 Pris kr 10,00 ISBN Jobb, barn og likestilling Om kvinners tilpasning til arbeid og familie Work, Children and Equality on the Adaption of Women to Work and Family Sidetall 24 Pris kr 10,00 ISBN Trends in Demographic Structure in Norway Endringer i befolkningsstrukturen i Norge Sidetall 56 Pris kr 10,00 ISBN A Review of Models and Data in the Norwegian System of Economic Planning En oversikt over modeller og data i norsk økonomisk planlegging Sidetall 32 Pris kr 1000 ISBN Barnetall og yrkesaktivitet Number of Children and Female Employment Sidetall 52 Pris kr 15,00 ISBN Using the Oil and Gas Revenues: The Norwegian Case Virkninger av bruk av olje- og gassinntekter i Norge Sidetall 19 Pris kr 10,00 ISBN Norwegian Fertility Survey 1977 A Summary of Findings Fruktbarhetsundersøkelsen 1977 Et sammendrag av resultatene Sidetall 22 Pris kr 10,00 ISBN Fødselstallene i Norge Endringsfaktorer Births in Norway Components of Change Sidetall 81 Pris kr 15,00 ISBN MODEX - En modell for verdenshandelen og norsk eksport av bearbeidde industrivarer A Model of World Trade and the Norwegian Export of Manufactured Goods Sidetall 35 Pris kr 10,00 ISBN Three Decades of the Conference of European Statisticians: Past Achievements and Perspectives for the Future Den europeiske sjefsstatistikerkonferanse gjennom tre ti-ar: Mål som vart nådd og perspektiv for framtida Sidetall 22 Pris kr 10,00 ISBN I serien Rapporter fra Statistisk SentralbyrS (RAPP) - ISSN Trykt 1982 Nr. 82/1 Praktiske eksempler ps måling av latente variable: Sammenhengen mellom subjektive og objektive indikatorer på arbeidsforhold Sidetall 57 Pris kr 15,00 ISBN /2 Inngåelse og oppløsning av ekteskap etter alder og varighet Formation and Dissolution of Marriage by Age and Duration Sidetall 77 Pris kr 15,00 ISBN /3 En revidert versjon av skattemodellen LOTTE Sidetall 63 Pris kr 15,00 ISBN /4 Arbeidsmiljø 1980 Noen hovedresultater Sidetall 79 Pris kr 15,00 ISBN /5 Naturressurser 1981 Sidetall 29 Pris kr 10,00 ISBN /6 Nettoflytting og arbeidsmarked i fylkene En foreløpig analyse av sammenhengen Sidetall 68 Pris kr 15,00 ISBN

118 I serien Rapporter fra Statistisk SentralbyrS (RAPP) - ISSN (forts.) 118 Trykt 1982 Nr. 82/7 Arealbruk i norske byer og tettsteder Sidetall 183 Pris kr 15,00 ISBN /8 Attitudes to Norwegian Development Assistance 1980 Sidetall 68 Pris kr 15,00 ISBN /9 Om måling av ulikskap Sidetall 73 Pris kr 15,00 ISBN /10 Levekårsundersøkelsen 1980 Dokumentasjon Del II Sidetall 88 Pris kr 15,00 ISBN /11 Forbruk av fast brensel i husholdninger Sidetall 41 Pris kr 10,00 ISBN /12 Strukturundersøkelse for bygg og anlegg Industribygg Sidetall 58 Pris kr 15,00 ISBN /13 Statistikkbrukerundersøkelsen Resultater fra en postundersøkelse om bruk og vurdering av offisiell statistikk Sidetall 91 Pris kr 15,00 ISBN /14 Nasjonalregnskap Inntekts- og kapitalkonti System og beregningsmetoder Sidetall 84 Pris kr 15,00 ISBN /15 Oppfølging av Flyttemotivundersøkelsen 1972 En studie av tilbakeflytting Sidetall 93 Pris kr 15,00 ISBN /16 Det norske nasjonalregnskapet Dokumentasjonsnotat nr. 12 Beregning av investering, realkapital og kapitalslit Sidetall 50 Pris kr 10,00 ISBN ?/17 Ressursregnskap for fisk Sidetall 52 Pris kr 15,00 ISBN /18 Behov for tilsynsordninger for barn 7-12 Sr Sidetall 32 Pris kr 10,00 ISBN /19 Skatter og overforinger til private Historisk oversikt over satser mv. Arene Sidetall 78 Pris kr 15,00 ISBN /20 70-åras feriereiser Sidetall 38 Pris kr 10,00 ISBN /21 Friperioder og ferieturer Omfang og fordeling over året Sidetall 36 Pris kr 10,00 ISBN /22 Siktet for forbrytelser - Hva skjer videre En undersøkelse av siktede i januar og februar 1973 Charged for Crimes - What Happens during the Procedure A survey on Persons Charged for Crimes in January and February 1973 Sidetall 40 Pris kr 15,00 ISBN /23 Bilhald og bilutgifter Sidetall 51 Pris kr 10,00 ISBN ISSN /24 Metoder for framskriving av fiskeflhens kostnader Sidetall 57 Pris kr 15,00 ISBN /25 Kvantifisering av konjunkturbarometerinformasjon Sidetall 67 Pris kr 15,00 ISBN /26 Energireserver Sidetall 40 Pris kr 15,00 ISBN /27 Aktuelle skattetall 1982 Current Tax Data Sidetall 47 Pris kr 10,00 ISBN /28 Statistisk Sentralbyrå Perspektiv for 1980-årene Central Bureau of Statistics Perspectives for the 1980s Sidetall 40 Pris kr 15,00 ISBN /29 En9rosprisstatistikk Engrosprisindeks Produsentprisindeks Sidetall 120 Pris kr 15,00 ISBN /30 Referansearkiv for naturressurs- og forurensningsdata: Arealoppgaver i sentralforvaltningen Sidetall 132 Pris kr 15,00 ISBN

119 I serien Rapporter fra Statistisk SentralbyrA (RAPP) - ISSN (forts.) 119 Trykt 1982 Nr. 82/31 MODIS IV Detaljerte virkningstabeller for 1981 Sidetall 271 Pris kr 20,00 ISBN /33 Undersøkelse om kopiering i skoleverket 1981/82 Sidettall 58 Pris kr 10,00 ISBN /35 Planregnskap for Østfold Hovedresultater Sidetall 50 Pris kr 10,00 ISBN Trykt 1983 Nr. 83/1 Naturressurser 1982 ForelOpige nøkkeltall fra ressursregnskapene for energi, mineraler, skog, fisk og areal Sidetall 62 Pris kr 15,00 ISBnf

120 120 Standarder for norsk statistikk (SNS) Standards for Norwegian Statistics (SNS) I denne serien vil Byrået samle alle statistiske standarder etter hvert som de blir revidert. Til nå foreligger: Nr. 1 Kontoplanen i nasjonalregnskapet. Andre standarder som gjelder, er trykt i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH): Nr. 9 " 13 " " 35 " 38 Standard for næringsgruppering Standard for handelsområder Standard for gruppering av sykdommer - skader - dodsårsaker i offentlig norsk statistikk Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk Standard for kommuneklassifisering Internasjonal standard for varegruppering i statistikken over utenrikshandelen (SIG -Rev. 2) Andre publikasjoner i serien SSH: Nr. 30 Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering " 36 Produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning " 42 Engrosprisstatistikk Engrosprisindeks Produsentprisindeks

121 Pris kr 15,00 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og Universitetsforlaget, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

HELSEINSTITUSJONER 1980

HELSEINSTITUSJONER 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 272 HELSEINSTITUSJONER 1980 HEALTH INSTITUTIONS 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1743-1 FORORD Publikasjonen Helseinstitusjoner erstatter

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: Til salgs hos: Akademika avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 81 HELSEINSTITUSJONER 1991

Detaljer

PASIENTTELLING NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 484 CENSUS OF IN-PATIENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 ISBN

PASIENTTELLING NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 484 CENSUS OF IN-PATIENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 484 PASIENTTELLING 970 CENSUS OF INPATIENTS 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 972 ISBN 82 537 048 9 FORORD Pasienttellingen 970 ble

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STTISTISK SENTRLBYRÅ CENTRL BUREU OF STTISTICS OSLO NORWY NORGES OFFI SIELLE STTISTIKK 745 SYKEHUSSTTISTIKK 1974 HO PTL STTISTICS 1974 STTISTISK SENTRLBYRÅ CENTRL BUREU OF STTISTICS OF NORWY OSLO 1975

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner

Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner Elisabeth Nørgaard Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner Om lag halvparten av de offentlige utgiftene til helseformål går til spesialisthelsetjenestene. Dette betyr at i 2000 ble det brukt over 42

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

SYKEHUSSTAT1STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 996 HOSPITAL STATISTICS 1977 ISBN STATISTISK SENTRALBY RA OSLO 1979

SYKEHUSSTAT1STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 996 HOSPITAL STATISTICS 1977 ISBN STATISTISK SENTRALBY RA OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 996 SYKEHUSSTATSTIKK 977 HOSPITAL STATISTICS 977 STATISTISK SENTRALBY RA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 853709099 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

C 594 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

C 594 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 594 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Spesialisthelsetjenesten 1990-1998 Somatiske sykehus, psykiatriske institusjoner m.m. Specialist Health Service 1990-1998 General Hospitals,

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten 1990-2000 Somatiske sykehus, psykiatriske institusjoner m.m.

Spesialisthelsetjenesten 1990-2000 Somatiske sykehus, psykiatriske institusjoner m.m. C 699 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Spesialisthelsetjenesten 1990-2000 Somatiske sykehus, psykiatriske institusjoner m.m. Specialist Health Service 1990-2000 General Hospitals,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1986 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1986 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK 1986 HEALTH STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER 1990 KINDERGARTENS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3580-4 ISSN 0803-4664 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen ANDRE EMNEORD

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ POPULATION PROJECTIONS NATIONAL AND REGIONAL FIGURES 89 / august 1989

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ POPULATION PROJECTIONS NATIONAL AND REGIONAL FIGURES 89 / august 1989 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 89 / 28 3. august 1989 POPULATION PROJECTIONS 1987-2050 NATIONAL AND REGIONAL FIGURES FRAMSKRIVING AV FOLKEMENGDEN 1987-2050 NASJONALE OG REGIONALE TALL by/av Inger

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

HELSEPERSONELL STATISTIKK

HELSEPERSONELL STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 502 HELSEPERSONELL STATISTIKK 1983 STATISTICS ON HEALTH PERSONNEL 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-21 24-2 ISSN 0800-403 X EMNEGRUPPE Helseforhold

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK 1984 HEALTH STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 14/2004 DESEMBER 2004 Rapport fra Helsetilsynet 14/2004 Flere ungdom og voksne

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK 1983 HEALTH STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE Helseforhold ANDRE EMNEORD Dødelighet

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

SYKEHUSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A612 HOSPITAL STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974

SYKEHUSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A612 HOSPITAL STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A61 SYKEHUSSTATISTIKK 197 HOSPITAL STATISTICS 1 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN 85370335 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Pasientstatistikk 1992

Pasientstatistikk 1992 C 116 Norges offisielle statistikk Pasientstatistikk 1992 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Symbol Tall kan ikke forekomme Category

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 656 BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM 1985 KINDERGARTENS AND LEISURE TIME CENTRES 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2410-1 ISSN 0801-5139 EMNEGRUPPE

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

HELSEPERSONELL STATISTIKK 1981

HELSEPERSONELL STATISTIKK 1981 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B HELSEPERSONELL STATISTIKK STATISTICS ON HEALTH PERSONNEL STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER ISBN FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram annen

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B966 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1989 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B966 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1989 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B966 HELSESTATISTIKK 1989 HEALTH STATISTICS 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3058-6 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge akuttnettverket.no Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) barn og unge Bilde av enheten Rapport fra kollegaevaluering: ** dato 2015 Prosjektleder: Simon R. Wilkinson akuttnettverket.no

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 STATISTISKE ANALYSER 52 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 FOETAL AND INFANT MORTALITY 1971-1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2064-5 ISSN 0333-0621

Detaljer

SOSIALSTATISTIKK 1988

SOSIALSTATISTIKK 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 900 SOSIALSTATISTIKK 1988 SOCIAL STATISTICS 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2917-0 ISSN 0333-2055 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK 1982 HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Helseforhold

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Helse- og omsorgstjenester Innhold Innhold Utsyn over helsetjenesten... 11 Utgifter til helseformål... 23 Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Bestemmer behovene bruken av legespesialistene?...

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

PSYKIATRISKE SYKEHUS 1070 MENTAL HOSPITALS 1970

PSYKIATRISKE SYKEHUS 1070 MENTAL HOSPITALS 1970 PSYKIATRISKE SYKEHUS 070 MENTAL HOSPITALS 970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A46 PSYKIATRISKE SYKEHUS 970 MENTAL HOSPITALS 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 972 ISBN

Detaljer

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 891 HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK 1975-1976 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1975-1976 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 ISBN

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER STATISTISKE ANALYSER NR. 48 BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER HOUSING CONDITIONS AND HOUSING EXPENDITURES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1777-6 ISSN 0333-0621 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

PSYKIATRISKE SYKEHUS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A607 MENTAL HOSPITALS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974

PSYKIATRISKE SYKEHUS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A607 MENTAL HOSPITALS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A607 PSYKIATRISKE SYKEHUS 97 MENTAL HOSPITALS 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 ISBN 870 FORORD Publikasjonen Psykiatriske sykehus gir

Detaljer

HELSESTATISTIKK 1990

HELSESTATISTIKK 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 25 HELSESTATISTIKK 1990 HEALTH STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 1992 ISBN 8253736363 ISSN 03327906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste EMNEORD

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 2 nd QUARTER 2013

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 2 nd QUARTER 2013 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 13/723 11.10.13 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 2 nd QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY

FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY Audny Anke and Unn Sollid Manskow Trondheim 4. Mai 2017 Unn Sollid Manskow, RN, MPH, PhD Audny Anke, MD, professor Department

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner men fylkesvise variasjoner

Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner men fylkesvise variasjoner Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner men fylkesvise variasjoner Helse er et område som er blitt prioritert de siste årene. I tillegg er det et uttalt mål at tilgangen til helsetjenesten skal være

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995 C 0 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) fremlegger erklæring ( Erklæringen ) vedrørende fastsettelse av lønn og

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer