HELSEPERSONELL STATISTIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSEPERSONELL STATISTIKK"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 502 HELSEPERSONELL STATISTIKK 1983 STATISTICS ON HEALTH PERSONNEL 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN ISSN X

3 EMNEGRUPPE Helseforhold ANDRE EMNEORD Dødelighet Fødsler Helseinstitusjoner Helsepersonell Hjemmesykepleie

4 FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram statistikk over helsepersonell utarbeidet på grunnlag av Helsedirektoratets helsepersonellregister. Statistikken gir oppgaver pr. 20. februar 1983 over helsepersonell etter personellkategori, kjønn, alder, yrkesaktivitet og næringsgruppe mv. Statistikken for 1983 omfatter personellkategoriene leger, tannleger, sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere. Dette er de samme kategoriene som det ble publisert tall for i den forrige helsepersonellstatistikken fra Helsepersonellstatistikken blir publisert hvert annet år. Denne årgangen av statistikken er utarbeidet av førstekonsulent Jens-Kristian Borgan og førstekontorfullmektig Solvi Andresen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 2. november 1984 Arne Oien Gerd Skoe Lettenstrom

5 PREFACE This publication presents health personnel statistics based on data from the health personnel register in the Directorate of Public Health. The statistics give data per 20 February 1983 on health personnel by category, sex, age, economic activity, activity group, etc. The statistics for 1983 include physicians, dentists, qualified nurses, special care nurses and auxiliary nurses. The previous publication which applied to 1981, included the same categories. Health Personnel Statistics are published every second year. This publication has been prepared by Mr. Jens-Kristian Borgan and Ms. Solvi Andresen. Central Bureau of Statistics, Oslo, 2 November 1984 Arne Bien Gerd Skoe Lettenstrom

6 INNHOLD Side Tabellregister 7 Tekstdel 1. Formal Opplegg og gjennomforing Grunnlaget for statistikken Omfang Datainnsamling Tellingstidspunkt Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Frafall Mangelfull skjemautfylling Avgrensing av massen Begrep og kjennemerker Bruk av tabellene og noen hovedresultater Bruk av tabellene Sammenliknbarhet med andre publikasjoner Noen hovedresultater 16 Tekst på engelsk 17 Tabelldel 22 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 130 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå etter 1. januar Standarder for norsk statistikk (SNS) 135 Standardtegn i tabeller. Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten - Brudd i den loddrette serien

7 CONTENTS Page Index of tables 9 Text 1. Purpose Survey design Statistical basis Coverage Data collection Census date Errors and reliability of the statistics Non-response Defective filling in of the questionnaires Terms and variables Use of tables and some main results Use of tables Some main results 21 Tables 22 Publications Previously issued on the subject 130 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Standards for Norwegian Statistics (SNS) 135 Explanation of Symbols in Tables. Category not applicable.. Data not available - Nil 0 Less than 0.5 of unit employed - Break in the homogeneity of a vertical series

8 7 TABELLREGISTER Side Tabeller for alle personellkategorier 1. Helsepersonell. Personer i alt og yrkesaktive, etter alder, personellkategori og kjønn Helsepersonell. Andel yrkesaktive i grupper for alder, personellkategori og kjønn. Prosent Yrkesaktivt helsepersonell i forskjellige personellkategorier etter næringsgruppe Helsepersonell. Personer i alt og yrkesaktive i ulike personellkategorier. Fylke Helsepersonell. Personer i alt og yrkesaktive i ulike personellkategorier. Kommune 25 Tabeller for leger 6. Leger i alt, innbyggere pr lege og nyutdannede kandidater (cand.med.) Leger i alt og yrkesaktive leger, etter alder og kjønn Andel yrkesaktive leger i grupper for alder og kjønn. Prosent Yrkesaktive leger i alt, primærleger og godkjente spesialister. Fylke Innbyggere pr. yrkesaktiv lege, primærlege og godkjent spesialist. Fylke Leger etter yrkesaktivitet, kjønn og alder. Antall og prosent Leger i grupper for yrkesaktivitet og kjønn, etter alder. Prosent Leger i grupper for alder og yrkesaktivitet, etter kjønn. Prosent Yrkesaktive leger etter heltids-/deltidsstilling og reringsgruppe. Beregnede årsverk etter næringsgruppe Yrkesaktive leger etter heltids-/deltidsstilling, næringsgruppe og yrke Yrkesaktive leger etter alder, næringsgruppe og yrke Yrkesaktive spesialister, i alt og i de forskjellige spesialiteter, og Almenpraktikere Dnlf, etter alder Yrkesaktive spesialister, i alt og i de forskjellige spesialiteter, og Almenpraktikere Dnlf, etter næringsgruppe Leger med hovedstilling i helseinstitusjon, etter yrke og medisinsk fagfelt Leger i alt og yrkesaktive leger, etter alder. Fylke Andel yrkesaktive leger i grupper for alder. Fylke. Prosent Yrkesaktive leger etter næringsgruppe. Fylke Yrkesaktive leger etter næringsgruppe og heltids-/deltidsstilling. Fylke Leger ansatt i helseinstitusjon, etter neringsgruppe og heltids-/deltidsstilling. Tilknytningsfylke Yrkesaktive leger etter næringsgruppe og yrke. Fylke Yrkesaktive spesialister, i alt og i de forskjellige spesialiteter, og Almenpraktikere Dnlf. Fylke Yrkesaktive leger etter neringsgruppe. Kommune 68 Tabeller for tannleger 28. Tannleger etter yrkesaktivitet, kjønn og alder. Antall og prosent Tannleger i grupper for yrkesaktivitet og kjønn, etter alder. Prosent Tannleger i grupper for alder og yrkesaktivitet, etter kjønn. Prosent Tannleger i alt og yrkesaktive tannleger, etter alder. Fylke Andel yrkesaktive tannleger i grupper for alder. Fylke. Prosent 80

9 8 Tabeller for sykepleiere 33. Sykepleiere etter yrkesaktivitet, kjønn og alder. Antall og prosent Sykepleiere i grupper for yrkesaktivitet og kjønn, etter alder. Prosent Sykepleiere i grupper for alder og yrkesaktivitet, etter kjønn. Prosent Sykepleiere etter yrkesaktivitet, spesialutdanning og alder. Antall og prosent Sykepleiere i grupper for yrkesaktivitet og spesialutdanning, etter alder. Prosent Sykepleiere i grupper for alder og yrkesaktivitet, etter spesialutdanning. Prosent Tallet på spesialutdanninger for sykepleiere, etter alder, yrkesaktivitet og utdanningens art Yrkesaktive sykepleiere, etter heltids-/deltidsstilling og Reringsgruppe. Beregnede årsverk etter neringsgruppe Yrkesaktive sykepleiere, etter heltids-/deltidsstilling, neringsgruppe og yrke. Beregnede årsverk etter Reringsgruppe og yrke Sykepleiere i alt og yrkesaktive sykepleiere, etter alder. Fylke Andel yrkesaktive sykepleiere i grupper for alder. Fylke. Prosent Tallet på spesialutdanninger for sykepleiere i alt og for yrkesaktive sykepleiere, etter utdanningens art. Fylke Yrkesaktive sykepleiere, etter næringsgruppe. Fylke Yrkesaktive sykepleiere, etter næringsgruppe og heltids-/deltidsstilling. Beregnede årsverk etter Reringsgruppe. Fylke Sykepleiere ansatt i helseinstitusjon, etter næringsgruppe og heltids-/deltidsstilling. Beregnede årsverk etter Reringsgruppe. Tilknytningsfylke Yrkesaktive sykepleiere, etter Reringsgruppe og yrke. Fylke 102 Side Tabeller for vernepleiere 49. Vernepleiere etter yrkesaktivitet, kjønn og alder. Antall og prosent Vernepleiere i grupper for yrkesaktivitet og kjønn, etter alder. Prosent Vernepleiere i grupper for alder og yrkesaktivitet, etter kjønn. Prosent Vernepleiere i alt og yrkesaktive vernepleiere, etter alder. Fylke Andel yrkesaktive vernepleiere i grupper for alder. Fylke. Prosent Yrkesaktive vernepleiere, etter næringsgruppe og heltids-/deltidsstilling. Beregnede årsverk etter næringsgruppe. Fylke 110 Tabeller for hjelpepleiere 55. Hjelpepleiere etter yrkesaktivitet, kjønn og alder. Antall og prosent Hjelpepleiere i grupper for yrkesaktivitet og kjønn, etter alder. Prosent Hjelpepleiere i grupper for alder og yrkesaktivitet, etter kjønn. Prosent Hjelpepleiere etter yrkesaktivitet, hjelpepleierlinje og alder. Antall og prosent Hjelpepleiere i grupper for yrkesaktivitet og hjelpepleierlinje, etter alder. Prosent Hjelpepleiere i grupper for alder og yrkesaktivitet, etter hjelpepleierlinje. Prosent Yrkesaktive hjelpepleiere, etter heltids-/deltidsstilling og Reringsgruppe. Beregnede årsverk etter Reringsgruppe Hjelpepleiere i alt og yrkesaktive hjelpepleiere, etter alder. Fylke Andel yrkesaktive hjelpepleiere i grupper for alder. Fylke. Prosent Hjelpepleiere i alt og yrkesaktive hjelpepleiere, etter hjelpepleierlinje. Fylke Yrkesaktive hjelpepleiere, etter næringsgruppe. Fylke Yrkesaktive hjelpepleiere, etter Rnringsgruppe og heltids-/deltidsstilling. Beregnede årsverk etter Reringsgruppe. Fylke Hjelpepleiere ansatt i helseinstitusjon, etter Reringsgruppe og heltids-/deltidsstilling. Beregnede årsverk etter Reringsgruppe. Tilknytningsfylke 128

10 9 Tables for all personnel categories INDEX OF TABLES 1. Health personnel. Total and economically active, by age, personnel category and sex Health personnel. Percentage economically active in groups for age, personnel category and sex Economically active health personell, by personnel category and activity group Health personnel. Toeal and economically active in different personnel categories. County Health personnel. Total and economically active in different personnel categories. Municipality 25 Page Tables for physicians 6. Physicians, inhabitants per physician and candidates graduated (cand.med.) Physicians, total and economically acticve, by age and sex Percentage of physicians being economically active. Groups by age and sex Economically active physicians, total, with general practice and certified specialists. County Inhabitants per economically active physician, total, per physican with general practice and per certified specialist. County Physicians by economic activity, sex and age. Number and per cent Physicians in groups for economic activity and sex, by age. Per cent Physicians in groups for age and economic activity, by sex. Per cent Economically active physicians by full-time/part-time occupation and activity group. Calculated man-years by activity group Economically active physicians by full-time/part-time occupation, activity group and occupation Economically active physicians by age, activity group and occupation Economically active certified specialists, total and in the individual specialities, and Almenpraktikere Dnlf, by age Economically active certified specialists, total and in the individual specialities, and Almenpraktikere Dnlf, by activity group Physicians with main occupation in health institution, by occupation and medical field Physicians, total and economically active, by age. County Percentage of physicians being economically active. Age groups. County Economically active physicians by activity group. County Economically active physicians by activity group and full-time/part-time occupation. County Physicians employed in health institutions, by activity group and full-time/part-time occupation. County of administration Economically active physicians by activity group and occupation. County Economically active certified specialists, total and in each speciality, and Almenpraktikere Dnlf. County Economically active physicians by activity group. Municipality 68 Tables for dentists 28. Dentists by economic activity, sex and age. Number and per cent Dentists in groups for economic activity and sex, by age. Per cent Dentists in groups for age and economic activity, by sex. Per cent Dentists, total and economically active, by age. County Percentage of dentists being economically active. Age groups. County 80

11 10 Tables for qualified nurses 33. Qualified nurses by economic activity, sex and age. Number and per cent Qualified nurses in groups for economic activity and sex, by age. Per cent Qualified nurses in groups for age and economic activity, by sex. Per cent Qualified nurses by economic activity, special education and age. Number and per cent Qualified nurses in groups for economic activity and special education, by age. Per cent Qualified nurses in groups for age and economic activity, by special education. Per cent Number of special educations for qualified nurses, by age, economic activity and type of education Economically active qualified nurses, by full-time/part-time occupation and activity group. Calculated man-years by activity group Economically active qualified nurses, by full-time/part-time occupation, activity group and occupation. Calculated man-years by activity group and occupation Qualified nurses, total and economically active, by age. County Percentage of qualified nurses being economically active. Age groups. County Number of special educations for qualified nurses, total and economically active, by type of education. County Economically active qualified nurses, by activity group. County Economically active qualified nurses, by activity group and full-time/part-time occupation. Calculated man-years by activity group. County Qualified nurses employed in health institution, by activity group and full-time/part-time occupation. Calculated man-years by activity group. County of administration Economically active qualified nurses, by activity group and occupation. County 103 Tables for special care nurses 49. Special care nurses by economic activity, sex and age. Number and per cent Special care nurses in groups for economic activity and sex, by age. Per cent Special care nurses in groups for age and economic activity, by sex. Per cent Special care nurses, total and economically active, by age. County Percentage of special care nurses being economically active. Age groups. County Economically active special care nurses, by activity group and full-time/part-time occupation. Calculated man-years by activity group. County 111 Tables for atalliary nurses 55. Auxiliary nurses by economic activity, sex and age. Number and per cent Auxiliary nurses in groups for economic activity and sex, by age. Per cent Auxiliary nurses in groups for age and economic activity, by sex. Per cent Auxiliary nurses by economic activity, line of education and age. Number and per cent Auxiliary nurses in groups for economic activity and line of education, by age. Per cent Auxiliary nurses in groups for age and economic activity, by line of education. Per cent Economically active auxiliary nurses, by full-time/part-time occupation and activity group. Calculated man-years by activity group Auxiliary nurses, total and economically active, by age, County Percentage of auxiliary nurses being economically active. Age groups. County Auxiliary nurses, total and economically active, by line of education. County Economically active auxiliary nurses, by activity group. County Economically active auxiliary nurses, by activity group and full-time/part-time occupation. Calculated man-years by activity group. County Auxiliary nurses employed in health institution, by activity group and full-time/part-time occupation. Calculated man-years by activity group. County of administration 128 Page

12 11 1. FORMAL Innenfor helsesektoren blir det utført et omfattende og systematisk planleggingsarbeid med sikte på å gi befolkningen et så godt tilbud av helsetjenester som mulig innenfor rammen av ressurser. I dette planleggingsarbeidet - som skjer i et samspill mellom de sentralte og de fylkeskommunale/kommunale helsemyndigheter - er det nødvendig å ha god informasjon om bl.a. størrelsen og sammensetningen av de forskjellige kategorier av helsepersonell og om utviklingen over tid i helsepersonellsituasjonen. Helsepersonellstatistikken skal i første rekke bidra til å dekke myndighetenes behov for grunnleggende planleggingsinformasjon, men Byrået regner også med at andre, bl.a. helsepersonellets organisasjoner, kan ha nytte av statistikken. 2. OPPLEGG OG GJENNOMFORING 2.1. Grunnlaget for statistikken Hed unntak av tallene for 1978 og tidligere år i tabellene med tilbakegående tall for leger (tabellene 6-10) bygger helsepersonellstatistikken på data fra Helsedirektoratets sentrale EDB-register over helsepersonell (HPR). Dette registeret, som ble opprettet i siste halvdel av 1970-årene, skal dels dekke helsemyndighetenes behov for administrativ personellinformasjon og dels gi grunnlag for utarbeiding av løpende statistikk over helsepersonell. Ved årsskiftet 1982/83 var registreringen fullført for personellgruppene leger, tannleger, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og fysioterapeuter. Legene ble fort inn i registeret i 1978 med data fra Statistisk Sentralbyrås Legerregister. Etter innføringen av legene i HPR blir Byråets legeregister ikke lenger oppdatert. Helsepersonellregisteret ble oppdatert pr. 20. februar Forrige oppdatering ble foretatt pr. 20. februar 1982 for leger og tannleger og pr. 20. februar 1981 for pleiergruppene. For en del som unnlot å svare på spørreskjemaet i 1983, har en brukt enkelte data fra forrige oppdatering i statistikken (jf. pkt. 3.1) Omfang Helseperonellstatistikken for 1983 omfatter følgende personellkategorier: Leger, tannleger, vernepleiere, sykepleiere og hjelpepleiere. Dette er de samme kategoriene som det ble publisert tall for i Oppgavene over frysioterapeutene er imidlertid så mangelfulle at det ikke er forsvarlig å publisere noen tall. For leger og tannleger omfatter statistikken alle personer som hadde autorisasjon eller lisens, og som var registrert bosatt i Norge på tellingstidspunktet 20. februar Utenlandske leger og tannleger som praktiserte her i landet for kortere tid, er således med i statistikken. Norske leger og tannleger som oppholdt seg i utlandet av andre årsaker enn ferie og reiser, er derimot ikke tatt med. Personer som har autoriasasjon både som lege og tannlege er tatt med bare i den kategorien hvor de hadde den største delen av sin yrkesaktivitet. For sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere omfatter statistikken ikke personer født i 1912 eller tidligere, dvs. personer som var 70 år eller mer pr. 1. januar Pensjonerte pleiere uten inntektsgivende arbeid er også holdt utenfor statistikken selv om de var yngre enn 70 år. Ellers omfatter statistikken for pleiergruppene alle personer med offentlig godkjenning, som var registrert bosatt i Norge på tellingstidspunktet 20. februar For tannleger inneholder publikasjonen bare tabeller med fordelinger etter kjønn, alder, yrkesaktivitet og fylke. Opplysningene om tannlegenes yrke og fagfelt mv. er fortsatt så usikre at Byrået ikke har funnet det forsvarlig a publisere tabeller med fordeling etter disse kjennemerkene.

13 Datainnsamling Nyutdannet helsepersonell og nye hjelpepleiere som har fått godkjenningsbrev fra Helsedirektoratet uten å ha formell utdanning, blir 'fort inn kontinuerlig i helsepersonellregisteret. Opplysningene om yrkesaktivitet, yrke og arbeidssted blir oppdatert ved hjelp av et spørreskjema som Helsedirektoratet sender ut hvert år til leger og tannleger og hvert annet år til de andre personellkategoriene. Bostedsadressen ON dermed bostedskommunen) er hentet fra Det sentrale personregisteret for skjemautsending, og den refererer seg til november/desember Tell ingstidspunkt Som nevnt under punkt 2.1. gjelder statistikken pr. 20. februar 1983 for alle personellkategorier. Forrige årgang av helsepersonellstatistikken var basert på opplysningene som ble gitt ved oppdateringen pr. 20. februar For leger og tannleger ble det også laget noen tabeller ved oppdateringen pr. 20. februar FEILKILDER UG USIKKERHET VED RESULTATENE 3.1. Frafall I forhold til forrige fullstendige oppdatering av Helsepersonellregisteret i 1981, var det i 1983 en markert økning i tallet på helsepersonell som ikke returnerte spørreskjemaet. For fysioterapeuter var frafallet som for nevnt så stort at det ikke er forsvarlig a publisere noen statistikk. For leger, tannleger og alle pleiergruppene sett under ett var frafallet vel 14 prosent. Frafallet i de enkelte kategoriene går fram av tabell a. Tabell a. Ulike kategorier av helsepersonell, og helsepersonell som ikke svarte på spørreskjemaet ved denne og forrige oppdatering av Helsepersonellregisteret, og personer med uoppgitt yrkesaktivitet i den publiserte statistikken A e ann- y e- erne- je pegrupper Leger leger pleiere pleiere pleiere Personer med i statistikken Personer som ikke svarte i 1983 Antall Prosent 14,2 7,5 8,6 13,9 14,6 16,6 Personer som ikke svarte noen av de to siste gangene Antall Prosent 4,1 2,3 3,9 3,7 4,0 5,0 Personer med uoppgitt yrkesaktivitet i statistikken Antall Prosent 4,7 3,0 4,1 4,0 4,7 5,8

14 13 Det ville ikke være forsvarlig å publisere en statistikk med manglende yrkesdata for hele 14 prosent av helsepersonellet. På den annen side ville det også vært tvilsomt ukritisk å bruke data som står i registeret fra for, da det er mulig. at disse opplysningene referer seg til oppdateringer flere år tilbake. Ved å koble 1983-årgangen av HPR mot Byråets tidligere årganger av registeret, har det vært mulig å bestemme hvilket år hver person sist svarte på spørreskjemaet. I de statistiske tabellene i denne publikasjonen har vi godtatt yrkesdata fra den forrige oppdateringen unntatt for leger som da var turnuskandidater, vernepliktige eller sivilarbeidere og for pleiere som var fylt 67 år for 20. februar Forrige oppdatering var 20. februar 1982 for leger og tannleger og 20. februar 1981 for pleiergruppene. Helsepersonell som ikke har svart på spørreskjemaet ved noen av de to siste oppdateringene er grupper som "uoppgitt" i alle yrkesdataene. Dette gjelder også for leger i kategoriene nevnt over og for pleiere 67 år og over. Etter at vi har tatt med data også fra forrige oppdatering ble "frafallet" redusert til 4 prosent for alle kategoriene sett under ett. Tall fra de enkelte kategorier er gitt i tabell a. I helsepersonellstatistikken for 1981 ble yrkesdata godtatt for leger og tannleger uansett hvilket år dataene refererte seg til. For pleiere ble derimot bare brukt yrkesdata for Endringen i behandlingen av frafallet har fort til en sterk økning i uoppgitt yrkesaktivitet blant leger, mens de tilsvarende tallene viser en mindre nedgang for pleiergruppene. Personer med uoppgitt yrkesaktivitet er ikke tatt med i tabeller som bare omfatter yrkesaktive. Både totaltallene for yrkesaktive og tallene for yrkesaktive etter alder, kjønn, yrke og neringsgruppe mv. er derfor noe for lave. Det samme gjelder oppgavene over beregnede årsverk. Tallene for yrkesaktivt helsepersonell bør derfor brukes med forsiktighet. På grunn av endring i kriteriene for bruk av data fra tidligere år bør en være spesielt varsom med å tolke økningen av yrkesaktive leger. For eksempel viser tabell 7 en økning i tallet på yrkesaktive leger på bare 61 fra 1982 til Årsaken til denne tilsynelatende lille økningen er at det i statistikken for 1983 er hele 294 leger med uoppgitt yrkesaktivitet mot bare 12 i Mangelfull skjemautfylling Oppdateringsskjemaene som kom inn til Helsedirektoratet manglet i en del tilfeller svar på ett eller flere spørsmål. Nedenfor er gitt en oversikt over prosentandelen av yrkesaktive personer som for noen sentrale kjennemerker er blitt stående med "uoppgitt" i statistikken. Tabell b. Andel av sentrale kjennemerker som står uoppgitt for kategorier av yrkesaktivt helsepersonell. Prosent Tann- Syke- Verne- Hjelpe- Leger leger pleiere pleiere pleiere Hel-/deltids hovedstilling 6,6 0,6 0,7 1,5 Yrke 0,1 0,4 Arbeidstedets næringsgruppe 0,2 0,6 0,7 1,6 Arbeidstedets beliggenhet (fylke) 0,1 3,5 0,6 0,4 1,5

15 14 Ved beregning av årsverk - jf. aysnitt 4 - er personer som ikke har oppgitt am de arbeider heltid eller deltid, regnet som deltidsarbeidende. Dette har trukket årsverkstallene noe nedover. I samme retning trekker at personer med uoppgitt i yrkesaktivitet ikke er med i årsverksberegningene. Arsverkstallene ma derfor regnes som spesielt usikre. Blant legene var det så mange yrkesaktive leger som manglet opplysning on heltid/deltid at Byrået ikke har funnet det forsvarlig å publisere årsverkstabeller for leger for Avgrensning av massen Helsepersonellstatistikken skal ideelt sett omfatte helsepersonell som er registrert bosatt i Norge pr. tellingsdatoene. I praksis vil det alltid forekomme noen avvik fra denne regelen. Ved oppdateringen pr. 20. februar 1983 ble skjema sendt til alt godkjent helsepersonell som var registrert bosatt i Norge pr. november/desember En del skjemaer kom i retur med beskjed am at personen var død eller utvandret. Ved en senere kontroll mot Det sentrale personregisteret har det vært mulig å skille ut de som døde for tellingsdagen 20. februar Om dødsdatoen var for eller etter 20. februar 1983 har avgjort om personen har kommet med i statistikken eller ikke. Helsepersonell hvor skjemaet kom i retur med opplysning on at personen var utvandret er blitt utelatt i statistikken, selv om personen fortsatt står registrert som bosatt ifølge Personregisteret, eller datoen for utvandring var etter 20. februar Grunnen til at vi har utelatt alle disse personene er at en ville få svært mangelfulle yrkesopplysninger og at det i flere tilfeller er uklart hvor de bodde 20. februar I alt var det on lag 200 personer som ble meldt utvandret uten at dette var registrert i folkeregisteret. Dessuten var om lag 50 utvandret etter 20. februar Disse am lag 250 personene fordelte seg med halvparten på sykepleiere, en femtedel på hjelpepleiere, um lag 15 prosent på leger og 10 prosent på tannleger. På den annen side er det trolig at blant de 14 prosentene som ikke returnerte spørreskjemaet er enkelte som var utvandret eller døde mellom november/desember 1982 og 20. februar Etter lovendring i 1982 er det satt en aldersgruppe på 75 år for legers og tannlegers autorisasjon til å utøve sin virksomhet. Det kan imidlertid søkes am begrenset lisens etter denne alder. Den utgaven av Helsepersonellregisteret som ble brukt til utarbeiding av statistikken for 1983 er imidlertid ikke rettet opp for denne lovendringen. 4. BEGREP OG KJENNEMERKER Alder. Alder er regnet i antall fylte år ved årsskiftet 1982/83, dvs. som differansen mellom 1982 og fødselsret, unntatt for årene i tabellene 7 og 8, da alder ble regnet eksakt pr. 20. januar i vedkommende ar. Yrkesaktivitet. Som yrkesaktive er regnet personer som var i regelmessig arbeid, selv om det bare var noen få timer pr. uke. Leger og tannleger som oppgav bare tilfeldige konsultasjoner, er regnet som ikke yrkesaktive. Vernepliktige leger og tannleger er regnet som yrkesaktive. Yrke. For personer med mer enn en stilling gjelder opplysningene om yrke for hovedstillingen. Grupperingen etter yrke samsvarer ikke helt med Standard for yrkesgruppering i offentlig norsk statistikk. I helsepersonellstatistikken er yrkesbegrepet stort sett mer detaljert og svarer oftest til begrepet "stilling". Næringsgruppe. Grupperingen etter nering er i samsvar med Standard for næringsgruppering i offentlig norsk statistikk (revidert utgave 1983) som bygger på 1968-utgaven av FNs internasjonale grupperingsstandard ISIC-International Standard Industrial Classification of all Economic Activities. Standarden omfatter både ervervsvirksomhet og virksomhet som ikke tar sikte på å gi økonomisk vinning, f.eks. offentlig administrasjon, forsvar, undervisning, helsetjenester, sosiale tjenester og velferdsarbeid, religiøs virksomhet osv. Under forsvar er tatt med både fastlønnet og vernepliktig helsepersonell.

16 15 Heltids-/deltidsarbeid. 35 arbeidstimer eller mer i en normal arbeidsuke er regnet som heltidsarbeid, mens nindre enn 35 arbeidstimer pr. uke er regnet som deltidsarbeid. Beregnede årsverk. Arsverk er beregnet på grunnlag av opplysninger on heltids-/deltidsarbeid og am tallet på timeverk i en normal arbeidsuke for deltidsstillinger. Hovedstilling på heltid er alltid regnet som 1,0 årsverk. For hovedstillinger på deltid er tallet på årsverk beregnet ved å dividere det oppgitte timeverkstallet pr. uke med 35. Det understrekes at årsverkstallene er beregnet og bare reflekterer sysselsettingsforhold mv. slik de var omkring tellingstidspunktet, jf. aysnitt 2.4. De gir ikke uttrykk for faktisk utførte årsverk verken i 1982 eller Som tidligere nevnt (se aysnitt 3.2) er årsverkstallene spesielt usikre. Årsverk er beregnet med to desimaler, men er avrundet til hele tall i publikasjonen. På grunn av avrundingsfeil forekommer det ubetydelige avvik mellom sumtallene og summen av tallene for de enkelte komponentene. Fylke refererer seg i de fleste tabellene til hovedstillingens arbeidssted for yrkesaktive og til bostedet for ikke yrkesaktive. I tabellene 24, 47 og 67 er ansatte i helseinstitusjon fordelt etter institusjonens tilknytningsfylke som er det fylke som eier institusjonen. Spesialitet/spesialist (for leger). Med spesialitet menes medisinsk spesialitet godkjent av Den norske lægeforening. En lege kan bli godkjent som spesialist i flere spesialiteter. Tallet på sepsialiteter (godkjente spesialistbevis) er derfor større enn tallet på spesialister. Allmennpraktiker Dnlf (for leger). I tabellene 17, 18 og 26 er det i tillegg til spesialister tatt med en oversikt over leger som av Den norske lægeforening er godkjent "Allmennpraktiker Dnlf". Fagfelt (for leger). Fagfelt gjelder den type arbeid som legen hovedsakelig utfører, uavhengig av eventuell spesialistgodkjenning og uavhengig av betegnelsen på den administrative avdeling eller den type institusjon legen eventuelt er ansatt i eller praktiserer ved. Spesialutdanning (for sykepleiere) gjelder videreutdanning i spesielle sykepleiefag. Enkelte sykepleiere har flere spesialutdanninger. Tallet på utdanninger i tabellene 36, 39 og 44 er derfor større enn tallet på sykepleiere med spesialutdanning. 5. BRUK AV TABELLENE OG NOEN HOVEDRESULTATER 5.1. Bruk av tabellene De 5 første tabellene gir en samlet oversikt over alle personellkategorier med fordeling etter alder, kjønn, yrkesaktivitet, næringsgruppe, fylke og kommune. Deretter følger særskilte tabellavsnitt for hver kategori. Tabellene 6-27 gjelder leger, tabellene tannleger, tabellene sykepleiere, tabellene vernepleiere og tabellene hjelpepleiere. tabelldelen for leger gir de første tabellene (tabellene 6-10) tilbakegående tall basert hovedsakelig på administrative oppgaver og tall fra den tidligere legestatistikken. For alle personellkategorier er tabellene ellers ordnet slik at det florist er gitt tabeller med detaljerte oppgaver for hele landet og deretter tabeller med fordeling etter fylke og for leger også etter kommune.

17 Sammenliknbarhet med andre publikasjoner Sammenlikning med tidligere utgaver av Helsepersonellstatistikken Som nevnt i pkt. 3.1 er helsepersonell som ikke returnerte spørreskjemaet i 1983 behandlet noe ulikt det som ble gjort i Helsepersonellstatistikken i 1979 og En bør derfor være noe varsom med å tolke endringstall. Dette gjelder særlig tallene for yrkesaktive leger Sammenlikning med Hel seinstitusjonsstatistikken I publikasjonene NOS Helseinstitusjoner er det også publisert tall for helsepersonell. Disse tallene er innhentet fra institusjonene. Mens Helsepersonellstatistikken dekker helsepersonell i hovedstilling, har helsepersonellstatistikken også med bistillinger i helseinstitusjon Noen hovedresultater Leger. I februar 1983 var leger bosatt i Norge. I alt 92,2 prosent var yrkesaktive, og av de yrkesaktive var 16,6 prosent kvinner. Hvis vi antar at leger med uoppgitt yrkesaktivitet fordeler seg på yrkesaktive og ikke yrkesaktive i samme forhold som de med oppgitt yrkesaktivitet, var det en økning i yrkesaktive leger fra 20. februar 1981 til 20. februar 1983 på knapt 8 prosent. I 10-årsperioden fra 1973 til 1983 økte tallet på yrkesaktive leger med nesten 50 prosent. Tannleger. Tallet på tannleger bosatt i Norge 20. februar 1983 var knapt 4 300, og 87,5 prosent av disse var yrkesaktive. Tallet på yrkesaktive tannleger økte med 3 prosent fra februar 1981 til februar Sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere. I februar 1983 var det sykepleiere, 850 vernepleiere og hjelpepleiere under 70 år som var bosatt i Norge. I alt 84,5 prosent av sykepleierne var yrkesaktive. For vernepleiere og hjelpepleiere var de tilsvarende tallene henholdsvis 88,0 og 83,5. I alt 6 prosent av sykepleierne, 33 prosent av vernepleierne og 4 prosent av hjelpepleierne var menn. Fra februar 1981 til februar 1983 Ate tallet på yrkesaktive sykepleiere og hjelpepleiere med henholdsvis 10 og 16 prosent.

18 17 1. PURPOSE The aim of the Health Personell Ståtistics is primarily to give basic planning information to public health authorities. The Central Bureau of Statistics assumes that the statistics also will be of interest to others, for instance to health personnel organizations. 2, SURVEY DESIGN 2.1. Statistical basis With the exception of the figures for 1978 and previous years in tables with retrospective figures for physicians (tables 6-10), the health personnel statistics are bases on data from the Directorate of Health's computerized personnel register (HPR). The purpose of this register is partly to meet the requirements of the health authorities for administrative personnel information, and partly to form the basis of current personnel statistics. By the end of 1982 the register was established for the following personnel categories: Physicians, dentists, qualified nurses, special-care nurses, auxiliary nurses and physiotherapists. The register was upaated for all personnel categories 20 February The register was last updated for physicians and dentists 20 February 1982 and for all categories of nurses 20 February Missing information due to health personnel who failed to fill out questionnaires in 1983, is substituted by the data from former years according to a procedure described in chapter Coverage The Health Personnel Statistics for 1983 include physicians, dentists, qualified nurses, special-care nurses and auxiliary nurses, corresponding to personnel categories published in the Health Personnel Statistics for Statistics on physioterapists have note been published in this issue because of faulty data. The statistics on physicians and dentists include all authorized personnel registered as residents of Norway as of 20 February These statistics cover all persons irrespective of age or economic status. Foreign physicians and dentists practising in Norway are included, while Norwegian physicians and dentists staying abroad for other reasons than holiday etc., are excluded. In the statistics for qualified nurses, special-care nurses and auxiliary nurses, persons born 1912 or earlier, i.e. persons 70 years or more as of 1 January 1983, are excluded. Retired nurses are also excluded even if they are born after With these exceptions all certified nurses residing in Norway as of 20 February 1983 are included in the statistics. For dentists the statistics include only a few tables distributed by sex, age, economic activity and county. The information on occupation and odontological field, etc., is still quite uncertain, therefore the Central Bureau of Statictics has not included tables on these characteristics Data collection Persons having passed the final examination in medicine, odontology or nursing are continually registered in the health personnel register. The information on economic activity and occupation etc., is updated on the basis of postal inquiry made every year for physicians and dentists, and every second year for other personnel categories.

19 Census date As mentioned under 2.1 the census date is 20 February 1983 for all personnel categories. The previous statistics published were based on information collected as of 20 February For physicians and dentists some tables are available also for ERRORS AND RELIABILITY OF THE STATISTICS 3.1 Non-response Compared to the statistics based on the Health Personnel Register in 1981, an essential growth in the non-response level has been observed. For physoiterapists the non-response level was large enough to make the publishing of statistics unadvisable. The percentage of non-response for physicians, dentists and all categories of nurses was 14 per cent. Figures of non-response in each category are listed in table a. Table a. Health Personnel Categories, non-response in the updated register and that previously updated and persons with unknown economic activity in the published statistics All cate- Physi- Den- Qualified- Special-care Auxilfff7 gories cians tists nurses nurses nurses Personnel included in the statistics Non-response in 1983: Number Per cent Non-response in 1983 and 1982 (physicians and dentists)/1983 (nurses): Number Per cent Personnel with unknown economic activity in the statistics: Number Per cent It is not advisable to publish statistics presenting unknown data of economic activity for 14 per cent of the health personnel. Nor is it advisable to use data from former years uncritically. By linking the 1983-file of the Health Personnel Register to files from former years it is possible to determine the final year of response for each person in the register.

20 19 In this publication, data from the previous updating has been accepted for all dentists, for all physicians, except house officers, assistants to district medical officers, military physicians, conscripts and civilian workers, and for all nurses less than 67 years of age as of 20 February Economic activity data for health personnel who neglected to respond the last two times of updating are not accepted. Such persons are stated as "unknown" in all economic activity data. With this adaption, the non-response is reduced to 4 per cent for all categories of health personnel. The procedure for accepting old data on economic activity in 1983 differs from the method used for the 1981-statistics. In 1981 all data for physicians and dentists was accepted, while only data from 1981 was accepted for nurses. Due to the change in procedure, users of these statistics are advised to be careful when comparing 1983-figures with those published before. This applies especially to the economically active physicians, because the number of physicians with unknown economic activity increased fron 12 to 294 from 1981 to Defective filling in of the questionnaires Some of the questionnaires returned to the Directorate of Health were incomplete or inaccurate. Below, percentages of economically active persons, who in the statistics are included under "unknown" or "unspecified", are given for some important characteristics. Table b. Categories of economically active health personnel with unknown value of selected characteristics. Per cent Physi- -Dent-QualitiedSpecial- Auxiliary cians ists nurses care nurses nurses Full-time/part-time occupation Occupation Activity group Place of work (county) In the calculation of man-years, persons with unspecified full-time/part-time occupation are counted as employed part-time. The result is an underestimation of the number of man-years, especially for physicians. As mentioned earlier, the exclusion of persons with unknown economic activity from the calculation of man-years leads to the same result. Figures on man-years are therefore particularly uncertain. 4. TERMS AND VARIABLES Age is calculated as per 1 January 1983, i.e. as the difference between 1982 and year of birth. For in tables 7 and 8 age is calculated as per 20 January. Economic activity. Persons who worked regularly, even if the work amounted to only a few hours per week, are classified as economically active. Physicians and dentists having casual consultations only, are classified as economically inactive.

21 20 Occupation. For persons with more than one occupation, the information refers to main occupation. The classification of occupation does not correspond to the Standard Classification of Occupations in Norwegian Official Statistics. In the Health Personnel Statistics occupation is classified more detailed and corresponds mainly to the term position. Activity group. The classification by activity group is in accordance with the Standard Industrial Classification in Norwegian Official Statistics (revised 1983). This classification system comprises not only economic activity in the narrow sense of the term, but also non-profit activities, e.g. public administration, education, health servises, social services etc. Full-time/part-time occupation. A normal work-week of 35 hours or more is defined as a fulltime occupation, while less than 35 working-hours per week is counted as a part-time occupation. Calculated man-years. Full-time occupation is counted as 1 man-year. For persons working part-time a fraction of a man-year is calculated by dividing the reported number of weekly working hours by 35. It is emphazised that the figures on man-years are calculated, and reflect only the employment situation at the time of updating of the personnel register (see section 2.4). As mentioned in section 3.2, the figures on man-years are especially uncertain. Man-years are calculated with two decimals, but are rounded off to integers in the publication. Owing to this, small discrepancies may occur between totals and the sum of the components. County. In most of the tables county refers to place of work for economically active persons and to place of residence for others. In tables 24, 27 and 67, persons employed in health institutions are classified by county of administration. Speciality/specialist (for physicians). Specialists are certified by the Norwegian Medical Association. A physician may be certified in more than 1 speciality. The number of spesialities (specialist certificates) therefore exceed the number of specialists. Almenpraktiker Dnlf (for physicians). In the tables 17, 18 and 26 there is, in addition to specialists, included a survey on physicians certified as "Almenpraktiker Dnlf" by the Norwegian Medical Association. Medical field. This characteristic describes the main type of work performed, irrespective of specialist certification, of name of administrative department or type of institution. Special education (for qualified nurses) refers to postgraduate education in special fields of nursing or in health administration. Some nurses have more than one special education. Therefore, the number of special educations in tables 36, 39 and 44 exceeds the number of nurses with such education. 5. USE OF TABLES AND SOME MAIN RESULTS 5.1. Use of tables In tables 1-5 figures are given for all personnel categories by age, sex, economic activity, activity group, county and municipality. Thereafter separate table sections follow for each category: tables 6-27 for physicians, tables for dentists, tables for qualified nurses, tables for special-care nurses and tables for auxiliary nurses. In the section of tables for physicians the first tables (tables 6-10) include retrospecitive figures based mainly on administrative information and on the previous Statistics on Physicians. For the rest, the tables for each personnel category are arranged in such a way that the first tables contain figures for the whole country and the rest of the tables figures by county - for physicians also by municipality.

22 Some main results Physicians. 20 February 1983 a total of physicians were residing in Norway per cent of the physicians were economically active, and of the economically active physicians, 16.6 per cent were women. Assuming that the proportion of economically active to economically inactive physicians is the same among the physicians with unknown economic activity as among those where economic activity is known, the number of economically active physicians increased 8 per cent between 20 February 1981 and 20 February During the 10-year period from 1973 to 1983 the number of economically active physicians increased by almost 50 per cent. Dentists. The number of dentists in Norway 20 February 1983 was almost 4 300, of which 87.5 per cent reported to be economically active. The number of economically active dentists increased 3 per cent between February 1981 and February Nurses. A total of qualified nurses, 850 special-care nurses and auxiliary nurses under 70 years of age were residing in Norway 20 February per cent of the qualified nurses, 88.0 per cent of the special-care nurses and 83.5 per cent of the auxiliary nurses reported that they were economically active. About 6 per cent of the qualified nurses, 33 per cent of the special-care nurses and 4 per cent of the auxiliary nurses were men. From February 1981 to February 1983, the number of economically active qualified nurses increased by 10 per cent, while the number of economically active auxiliary nurses increased by 16 per cent.

23 Tabell 1. Helsepersonell. Personer i alt og yrkesaktive, etter alder, personellkategori og kjønn Health personnel. Total and economically active, by age, personnel category and sex 22 Kjønn I alt Sex Total Alder. Ar Age. Years I alt Total Leger Physicians Menn Males Kvinner Females Av dette Of which I alt Yrkesaktivel Menn Economically activel Kvinner I alt Tannleger Dentists Menn Kvinner Av dette I alt Yrkesaktive lmenn Kvinner Sykepleiere I alt Quailified nurses Menn Kvinner Av dette I alt Yrkesaktivel Menn Kvinner Vernepleiere I alt Special care nurses Menn Kvinner Av dette I alt OS Yrkesaktivel Menn Kvinner Hjelpepleiere Auxiliary nurses Av aette YrkesaktiveL I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner J. Ikke medregnet personer med uoppgitt yrkesaktivitet: 294 leger, 173 tannleger, sykepleiere, 40 vernepleiere og hjelpepleiere. Se tekstdel, side 12. Excluding persons with unknown economic activity: 294 physicians, 173 dentists, qualified nurses, 40 special care nurses and auxiliary nurses. See text, page 18. Tabell 2. Helsepersonell. Andel yrkesaktive i grupper for alder, personellkategori og kjønn. Prosentl Health personnel. Percentage economically active in groups for age, personell category and sexl Personellkategori og kjønn Personnel category and sex I alt Total Alder. Ar Age. Years I alt Total 92,2 96,5 98,6 99,1 98,0 89,2 42,1 Leger Physicians Menn Males 92,7 98,0 99,6 99,5 98,5 90,6 43,1 Kvinner Females 89,7 92,5 94,4 97,2 97,4 80,0 33,7 I alt 87,5 96,1 97,7 98,7 96,4 74,9 23,2 Tannleger Dentists Menn 89,8 98,9 98,6 99,1 98,5 81,7 30,2 Kvinner 80,9 91,8 96,9 97,5 87,5 51,6 5,9 I alt 84,5 83,8 84,2 90,2 89,5 66,4.. Sykepleiere Menn 94,3 92,6 95,9 98,0 94,7 81,6.. Qualified nurses Kvinner 83,9 82,9 83,3 89,7 89,3 66,1.. I alt 88,0 88,5 87,2 87,3 100,0 100,0.. Vernepleiere Menn 99,6 89,4 96,4 100,0 100,0 100,0.. Special care nurses Kvinner 84,7 87,1 83,3 80,0 100,0 100,0.. I alt 83,5 78,2 80,2 93,3 93,7 82,8.. Hjelpepleiere Menn 91,7 89,3 91,6 96,9 95,5 87,2.. Auxiliary nurses Kvinner 83,2 77,6 79,8 93,1 93,6 82,6.. I Personer med uoppgitt yrkesaktivitet er holdt utenfor ved utregning av prosenttallene. Se tekstdel, side 12. The percentages are calculated exclusive of persons with unknown economic activity. See text, page 18.

24 23 Tabell 3. Yrkesaktivt helsepersonell i forskjellige personellkategorier etter næringsgruppe' Economically active health personnel, by personnel category and activity group' Sykepleiere Vernepleiere Hjelpepleiere Leger Tannleger Qualified Special Auxiliary Physicians Dentists nurses care nurses nurses I alt Total Helsetjenester Health 9338 services Helsetjenester utenfor institusjon Non-institional health services Tannhelsetjenester Dental health services Somatiske helseinstitusjoner Somatic health institutions Psykiatriske helseinstitusjoner Psychiatric health institutions Helseinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede Health institutions for mentally retarded Helseinstitusjoner for alkoholikere og narkomane Health institutions for alcoholics and drug addicts Helsetjenester, ikke narmere oppgitt Health services, unspecified , Offentlig administrasjon og 912 forsvar Public adminstration and defence , Undervisning og forskning 932 Education and research Sosiale tjenester og velferdsarbeid Welfare institutions Andre næringsgrupper Other activity groups Uoppgitt næringsgruppe Unspecified activity group Se note 1, tabell 1. I See note 1, table 1.

HELSEPERSONELL STATISTIKK 1981

HELSEPERSONELL STATISTIKK 1981 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B HELSEPERSONELL STATISTIKK STATISTICS ON HEALTH PERSONNEL STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER ISBN FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram annen

Detaljer

HELSEPERSONELL- STATISTIKK

HELSEPERSONELL- STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 61 HELSEPERSONELL- STATISTIKK 1985 STATISTICS ON HEALTH PERSONNEL 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 8-537-343-1 ISSN 0800-403X EMNEGRUPPE Helseforhold

Detaljer

HELSEPERSONELL- STATISTIKK 1979

HELSEPERSONELL- STATISTIKK 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTKK B HELSEPERSONELL STATISTIKK STATISTICS ON HEALTH PERSONNEL STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTCS OF NORWAY OSLO ISBN FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

LEG ESTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 STATISTICS ON PHYSICIANS 1978 ISBN ISSN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978

LEG ESTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 STATISTICS ON PHYSICIANS 1978 ISBN ISSN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B LEG ESTATISTI KK 978 STATISTICS ON PHYSICIANS 978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 978 ISBN 8537096 ISSN 03778886 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995 C 0 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

LEGESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 832 STATISTICS ON PHYSICIANS 1976 ISBN 82-537-0650-2 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1976

LEGESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 832 STATISTICS ON PHYSICIANS 1976 ISBN 82-537-0650-2 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1976 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 832 LEGESTATISTIKK 976 STATISTICS ON PHYSICIANS 976 STATISTISK SENTRALBYRÅ. CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 976 ISBN 8253706502 FORORD Denne publikasjonen inneholder

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 497 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1982 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 390 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1981 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER

Detaljer

Education Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1994

Education Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1994 C 328 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1994 Education Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1994 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

Grunnkurs D, Kongsberg 10.05.2016

Grunnkurs D, Kongsberg 10.05.2016 Grunnkurs D, Kongsberg 10.05.2016 Presentasjon av PhD prosjekt Sven Eirik Ruud Lege Allmennlegevakten i Oslo PhD stipendiat UIO Legevakten i Oslo 2 «Karriere»! 2006-2014 lege/skiftleder Allmenn LV 2009-2011

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 939 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1988 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 868 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1986 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1986 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK 1986 HEALTH STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

Hva påvirker helsepersonells arbeidsdeltakelse? Steinar Strøm Universitetet i Torino, Italia 7.April 2014

Hva påvirker helsepersonells arbeidsdeltakelse? Steinar Strøm Universitetet i Torino, Italia 7.April 2014 Hva påvirker helsepersonells arbeidsdeltakelse? Steinar Strøm Universitetet i Torino, Italia 7.April 2014 En aldrende befolkning Store fødselskull mellom 1945 og 1955 Sterk arbeidsinnvandring (når de blir

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 TRYGDESTATSTIKK UFØRE 987 NATIONAL INSURANCE DISABLED 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 990 ISBN 8253729685 ISSN 08004064 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ POPULATION PROJECTIONS NATIONAL AND REGIONAL FIGURES 89 / august 1989

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ POPULATION PROJECTIONS NATIONAL AND REGIONAL FIGURES 89 / august 1989 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 89 / 28 3. august 1989 POPULATION PROJECTIONS 1987-2050 NATIONAL AND REGIONAL FIGURES FRAMSKRIVING AV FOLKEMENGDEN 1987-2050 NASJONALE OG REGIONALE TALL by/av Inger

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 7 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER 97 EDUCATIONAL STATISTICS Universities and Colleges October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober Education Statistics Universities and Colleges 1 October 1994 C 318

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober Education Statistics Universities and Colleges 1 October 1994 C 318 C 8 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Jørgen Svalund. Undersysselsetting og ufrivillig deltid. Varighet og veien videre

Jørgen Svalund. Undersysselsetting og ufrivillig deltid. Varighet og veien videre Jørgen Svalund Undersysselsetting og ufrivillig deltid Varighet og veien videre Jørgen Svalund Undersysselsetting og ufrivillig deltid Varighet og veien videre Fafo-rapport 2011:34 Fafo 2011 ISBN 978-82-7422-845-0

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

UTDANN I NGSSTATISTI KK

UTDANN I NGSSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 728 UTDANN I NGSSTATISTI KK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1985 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO- KONGSVINGER 1987

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 659 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1984 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1934 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1986 ISBN

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

LEGESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 711 STATISTICS ON PHYSICIANS 1974 ISBN 82-537-0474-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1975

LEGESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 711 STATISTICS ON PHYSICIANS 1974 ISBN 82-537-0474-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1975 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 7 LEGESTATISTIKK 97 STATISTICS ON PHYSICIANS 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY. OSLO 975 ISBN 857077 FORORD Denne publikasjonen inneholder

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK B 972 UTDANNINGSSTATISTIKK GRUNNSKOLAR 1. SEPTEMBER 1990 EDUCATIONAL STATISTICS PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOLS 1 SEPTEMBER 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B861 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SOS100 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato:. desember 005 Eksamenstid: 4

Detaljer

Levekårsundersøkelsen 1 995. Survey of Level of Living 1995. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 C 301

Levekårsundersøkelsen 1 995. Survey of Level of Living 1995. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 C 301 C 30 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Levekårsundersøkelsen 995, Survey of Level of Living 995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Faglig kontakt under eksamen: Wenche Larsen Tlf.: 467 90 607 Eksamensdato: 23.05.2014 Eksamenstid: 3 Studiepoeng:

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 292 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1 OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer