HELSESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 180 HEALTH STATISTICS 111. ÅRGANG. 111th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 180 HEALTH STATISTICS 111. ÅRGANG. 111th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 80 HELSESTATISTIKK 96. ÅRGANG HEALTH STATISTICS 96 th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 96

4 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge 888, se C., III, IV. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge 909 NOS V, 9 9 VI. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 96 NOS VI, 97 VII, 98 VII 8, 99 VII 08, 90 VII 8, 9 VII, 9 VII 88, 9 VIII, 9 VIII 9, 9 VIII 9, 96 VIII 8, 97 VIII 6, 98 VIII, 99 VIII 7, 90 IX, 9 IX 0, 9 IX 9, 9 IX 78, 9 IX 0, 9 IX, 96 IX. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 97 NOS IX 78, 98 IX 9, 99 X, 90 X, 9 X 97, 99 X 60, 9 X 79, 96 X 9, 97 XI 0, 98 XI, 99 XI 88, 90 XI, 9 XI 6, 9 XI 96, 9 XI 9, 9 XI 7, 9 XI 06, 96 XI, 97 XII, 98 XII, 99 XII 8, 960 XII 9,96 XII. Helsestatistikk 96 NOS XII. MARIENDALS BOKTRYKKERI A/S, GJØVIK

5 Forord Helsestatistikk 96 (tidligere Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene) er utarbeidd etter samme prinsipper som i tidligere. På grunn av de forandringer som har vært foretatt i de senere n det gjelder de administrative inndelinger i by og landkommuner og også n det gjelder legedistrikter, vil de statistiske data for disse inndelinger ikke bli sammenliknbare med statistikken for tidligere. Byrået har derfor fra og med 96 innskrenket trykkingen av tabeller som tidligere har hatt spesifikasjon for bygder og byer eller for enkelte legedistrikter, men tabellene er utarbeidd og foreligger i manuskript i Byrået. Da det for tiden foreg en omlegging av folke og skoletannrokten, er kapittelet om tannrøkt for barn i folkeskolen foreløpig sløyfet, og vil bli tatt inn n en senere f oppgaver som blant annet er sammenliknbare fra fylke til fylke. Skjemaet for smelding fra sykehus og andre helseanstalter ble utvidd 96. Det blir nå innhentet oppgave over sykesenger og pasientbelegg ved de enkelte avdelinger, og dessuten detaljerte oppgaver om personalet. Sykehusskjema skal fra 96 også fylles ut av en stor del anstalter som tidligere ikke har sendt inn oppgaver. Sykehusstatistikken for 96 kan derfor ikke sammenliknes direkte med statistikken for tidligere. I tilknytning til folketellingen 960 er det utarbeidd en oversikt over dødelighetsforholdene i de enkelte deler av landet. Hovedvekten er her lagt på variasjonene i de ulike kommunetyper og landsdeler. Dødelighetsberegninger for de enkelte fylker blir samlet i et stensilert hefte: Dødelighetsforholdene i fylkene i ene omkring 960. Fullmektig Sigrid Birknes og sekretær Ellen Blix har utarbeidd publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,. juni 96. Petter Jakob Bjerve Bjørn.ulf Bendiksen

6 Preface The present publication contains the annual survey of health administration and health conditions in 96. The causes of death are compiled according to the revised International Statistical Classification of 9. On account of the alterations in a number of civil administrative divisions made in recent years, the statistical data compiled for rural municipalities and towns will not be comparable with the statistics for previous years. This also applies to a number of public health districts. Consequently, the specifications for these administrative divisions have been omitted from 96, but tables have been compiled and are available in manuscript. The form used by the hospital establishments for somatic diseases has been improved in 96, containing now information on number of beds in specialized wards and on the medical staff. The reporting has been made compulsory for an extended number of establishments, and consequently the statistics for 96 are not comparable with the data for previous years. Regional variations in the general mortality and mortality from selected causes have been analysed. The data were compiled around the census year 960. The present survey principally deals with mortality variations by type of habitation in the various geographical areas. Particulars relating to the individual counties will be published in Dødelighetsforholdene i fylkene i ene omkring 960. The publication has been prepared under the supervision of Sigrid Birknes and Ellen Blix. Central Bureau of Statistics, Oslo, June 96. Petter Jakob Bjerve Bjørnulf Bendiksen

7 Oversikt Innhold I. Legedistrikter og helsepersonale 9 II. Sykehus, sykehjem og sykestuer m.m 0 III. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem IV. Vaksinasjon mot kopper V. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer VI. Meldte tilfelle av tuberkulose 7 VII. Fødsler etter svangerskapets varighet. Jordmødrenes oppgaver VIII. Den samlede dødelighet. Middelfolkemengden IX. Det statistiske materiale i dødssaksstatistikken X. Dødssakene 7 XI. Dødeligheten i første leve 0 XII. Dødeligheten av ondartede svulster XIII. Dødeligheten av hjerte og karsykdommer XIV. Dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord 0 XV. Dødelighetsforholdene i de enkelte deler av landet 6 XVI. Tabeller som er utarbeidd, men ikke trykt 76 Sammendrag på engelsk 78 Side Tabeller I. Helsepersonale i de enkelte fylker 86 II. Sykesenger og syke behandlet på sykehusene 87 III. Sykesenger og tuberkuløse behandlet på sanatorier og tuberkulosehjem 9 IV. Sykesenger på ulike avdelinger ved sykehus m.m. etter art. Riket 9 V. Sykesenger etter avdelings art ved sykehus, sykehjem og sykestuer (unnt. psykiatriske) i de enkelte fylker 9 VI. Pasientbelegget etter avdelings art for sykehus, sykehjem og sykestuer. Riket 96 VII. Sykehus m. m. etter art og eierforhold. Riket 97 VIII. Personalet pr. / 96 ved sykehus, sykehjem og sykestuer i de enkelte fylker 98 IX. a) Dødsfall etter dødssak, kjønn og alder. Detaljert liste. Riket 00 IX. b) Dødsfall etter dødssak blant barn i. leve etter alderstrinn. Detaljert liste. Riket X. Dødsfall etter dødssak, kjønn og alder. Alisten. Riket 8 XI. Dødsfall etter dødssak og kjønn. Alisten. Fylker 8 XII. Dødsfall etter dødssak, kjønn og alder. Alisten. Oslo 8 XIII. Dødsfall etter hovedsak, komplikasjon (direkte sak) og medvirkende sak 6 XIV. Dødsfall etter dødssak, komplikasjon (direkte sak) og medvirkende sak.. 6 XV. Dødsfall etter dødssak og dødsmåned. Riket 6 XVI. Voldsomme dødsfall etter skadens art/dødsmåten. Riket 66 XVII. Dødsfall ved yrkesulykker og ikkeyrkesulykker etter dødssted, kjønn og alder. Riket 68 XVIII. Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord etter de omkomnes kjønn, alder og sivilstand. Riket 70 XIX. Sammendrag av nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene og de største byer 7 XX. Sammendrag av de summariske meldinger om tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene 7

8 6 XXI. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte kvartaler 7 XXII. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistre 7 XXIII. Fødsler meldt av jordmødre og leger 7 XXIV. Den totale dødelighet etter kjønn og alder i de ulike kommunetyper XXV. Dødeligheten av ondartede svulster etter kjønn og alder i de ulike kommunetyper XXVI. Dødeligheten av ondartede svulster etter lokalisasjon, kjønn og alder i de ulike kommunetyper XXVII. Dødeligheten av hjerte og karsykdommer etter diagnosegrupper, kjønn og alder i de ulike kommunetyper XXVIII. Dødeligheten av sykdommer i åndedrettsorganene etter kjønn og alder i de ulike kommunetyper XXIX. Dødeligheten av ubestemt angitt eller ukjent sak etter kjønn og alder i de ulike kommunetypen Side Standardtegn.. Oppgave mangler. Tall kan ikke forekomme Null 0,0 Mindre enn en halv av den brukte enhet * Foreløpig eller beregnet tall Brudd i den loddrette serie

9 Contents General survey Page I. Public health districts, medical and public personnel 9 II. Somatic hospitals etc 0 III. Homes for old people and children, nursing homes and day nurseries for feebleminded etc IV. Vaccination against smallpox V. Notified cases of epidemic and other infectious diseases VI. Notified cases of tuberculosis 7 VII. Confinements by duration of pregnancy. Midwives' reports VIII. Total mortality. Mean population IX. The statistical material in the cause of death statistics X. The causes of death. (International Blist) 7 XI. Infant mortality 0 XII. Mortality from malignant neoplasms XIII. Mortality from cardiovascular diseases XIV. Accidents, suicides and homicides 0 XV. Regional variations in mortality 6 XVI. Tables in manuscript 76 English summary 78 Tables I. Public health personnel by counties 86 II. Number of beds and inpatients in hospitals 87 III. Number of beds and inpatients in sanatoria, hospitals and nursing homes for tuberculosis 9 IV. Beds in somatic hospitals by type of department and type of hospital. The whole country 9 V. Beds in somatic hospitals by type of department in the counties 9 VI. Inpatients in somatic hospitals by type of department. The whole country. 96 VII. Somatic hospitals by type and ownership. The whole country 97 VIII. Personnel per / 96 in somatic hospitals by counties 98 IX. a) Deaths by cause, sex and age, according to the International detailed list. The whole country 00 IX. b) Infant deaths by cause and sex at various age periods, according to the detailed list The whole country X. Deaths by cause, sex and age, according to the Alist. The whole country.. 8 XI. Deaths by cause and sex, according to the Alist. Counties 8 XII. Deaths by cause, sex and age, according to the Alist. Oslo 8 XIII. Deaths by cause, classified as underlying cause of death, complication (direct cause) or as other contributor condition number and percentage distribution 6 XIV. Multiple cause tabulation by principal causes 6 XV. Deaths by cause and month of death 6 XVI. Deaths from violent causes by nature of injury 66 XVII. Deaths from occupational and nonoccupational accidents by place of death, sex and age 68 XVIII. Deaths from accidents, suicides and homicides by sex, age and marital status 70 XIX. Cases of epidemic and other infectious diseases individually notified by the physicians in the counties and largest towns f f T 7

10 8 Page XX. Summary reports on cases of epidemic and other infectious diseases by counties 7 XXI. Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians, by quarter 7 XXII. Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under control by the Board of Public Health 7 XXIII. Births notified by midwives and physicians 7 XXIV. Sex and age specific death rates from all causes by types of municipalities XXV. Sex and age specific death rates from malignant neoplasms (all sites) by types of municipalities XXVI. Sex and age specific death rates from malignant neoplasms by selected primary sites and types of municipalities XXVII. Sex and age specific death rates from vascular diseases by selected diagnoses and types of municipalities XXVIII. Sex and age specific death rates from diseases of the respiratory system by types of municipalities XXIX. Sex and age specific death rates from illdefined or unknown causes by types of municipalities Explanation of Symbols.. Data not available. Category not applicable Nil o 0,0 Magnitude less than half of unit employed * Provisional or estimated figure Break in the homogeneity of a vertical series

11 Oversikt I. Legedistrikter og helsepersonale. Ved utgangen av 96 var det tilsatt fylkesleger i alle fylker, unntatt Oslo og Bergen som er egne stadsfysikater. Sogn og Fjordane var det eneste fylke hvor fylkeslegen samtidig var distriktslege. I 96 ble det gjort følgende forandringer i legedistriktene: Tromøy legedistrikt i AustAgder ble slått sammen med endal til ett distrikt, endal legedistrikt. I Hordaland ble Fjelberg herred skilt ut fra Skånevik som eget legedistrikt. Hafslo og Luster legedistrikter i Sogn og Fjordane ble slått sammen til Tabell. Leger, tannleger, jordmødre, sykepleiere, apotek og farmasøyter. Physicians, dentists, midwives, nurses, pharmacies and pharmacists. Year Leger Physicians I alt ved ets slutt' Total at the end of the year Innbyggere pr. lege Population per physician Nye leger i et i alt Graduated during the year Av disse utdannet i utlandet Of which graduated abroad 90 Tannleger Dentists I alt ved ets slutt' Innbyggere pr. tannlege Nye tannleger i et i alt Av disse utdannet i utlandet 6 Jordmødre Midwives I alt ved ets slutt Nye jordmødre i et 6 Sykepleiere Nurses (male and female) Sykepleiere ved anstalt In hospitals Sykepleiere utenfor anstalt Outside hospitals Apotek og farmasøyter Pharmacies and pharmacists Apotek i drift ved ets slutt Pharmacies at the end of the year Farmasøyter i alt ved ets slutt Pharmacists at the end of the year Av disse arbeidde i apotek Of which working in pharmacies Nye i løpet av et Graduated during the year 7 8 Etter den offisielle fortegnelse over leger og tannleger. According to the official record. Leger og tarmleger bosatt i utlandet ikke regnet med. Physicians and dentists living abroad excluded.

12 0 ett distrikt, Luster legedistrikt, som nå blir betjent av distriktsleger. I Nordland ble distriktene Buksnes, Borge og Hol slått sammen til ett legedistrikt, Vestvågøy, som blir betjent av distriktsleger. Kvænangen herred i Troms ble utskilt fra Skjervøy som eget legedistrikt, og Gratangen i samme fylke ble utskilt fra Ibestad som eget legedistrikt. Landet var ved utgangen av 96 delt i 0 legedistrikter. I distrikter valdet ansatt distriktsleger, i ett distrikt, og i Oslo var det stillinger som stadsfysikus. Det var opprettet distriktslegestillinger uten fast distrikt, for hele landet, for Nordland og for hvert av fylkene Troms og Finnmark. Helsepersonalet i de enkelte fylker vil ses av tabell I, side 86. Etter opplysning fra Den norske lægeforening fantes det pr. / leger som var spesia lister. Disse fordelte seg slik: Anestesi 7 Nevrologi 70 Hud og veneriske sykdommer 87 Psykiatri 8 Epidemologi 9 Radiologi, Røntgen Gynekologi og obstetri 80 Revmatologi 7 Indremedisin 6 Kirurgi Medisinsk biologi 0 Nevrokirurgi Patologi Plastisk kirurgi 7 Yrkessykdommer Kirurgisk thoracoplastikk Oyensykdommer 76 Tropesykdommer Ore, nese, halssykdommer 00 Urologi 0 Ortopedi 6 Munn og kjevekirurgi 6 Pediatri 9 Klinisk nevrophysiologi 6 Tuberkulose og lungelidelser Attføring 7 Fysioterapi I alt 70 II. Sykehus, sykehjem og sykestuer m. m. I 96 ble skjemaet for sberetning fra sykehus og andre anstalter utvidd. Det blir nå innhentet oppgave over sykesenger og pasientbelegg på de enkelte avdelinger, og dessuten detaljerte oppgaver om personalet. Sykehusskjema skal fra 96 av fylles ut av alle offentlige og private sykehus (unntatt psykiatriske sykehus), tuberkulose og andre spesialsykehus, fødehjem og sykestuer. Det skal også fylles ut av fødeavdeling og/eller sykestue som er tilknyttet aldershjem og pleiehjem for gamle. På grunn av omleggingen fra 96, fikk en inn oppgave fra flere anstalter enn tidligere. Det gjelder særlig alle fødehjem, men dessuten en del spesialsykehus slik som behandlingsavdelingen ved vanføreanstalter, sykehus for cerebral parese og anstalter for attføring. Endelig kan en nevne at for 96 ble de to gjenværende kysthospital og Martina Hansens hospital tatt med blant spesialsykehus for ortopedi/tuberkulose, mens de tidligere var med blant tuberkuloseanstaltene. Oppgavene for 96 kan derfor ikke sammenliknes direkte med statistikken for tidligere. Tabell gir en oversikt over fordelingen av sykesengene på de forskjellige sykehustyper i 96. I tabell IV er gitt en oversikt over avdelinger ved forskjellige sykehustyper i hele landet, og i tabell V en fylkesvis fordeling av sykesenger ved de forskjellige avdelinger.

13 Tabell. Sykehus, sykestuer m.v. i 96. Hospital establishments. Sykehustype Type of hospital etc. Tallet på anstalter. Establishments Tallet på sykesenger Beds Alminnelige sykehus General hospitals Klinikker med privat innleggende leger Clinics Sykestuer Cottage hospitals Revmatismesykehus Hospitals for rheumatics Ortopediske sykehus Hospitals for orthopedics Sykehus for tuberkulose/ortopedi Hospitals for tbc./ orthopedics... Sykehjem og avlastningssykehus Andre sykehus for langvarig Hospitals and nursing homes for behandling av kroppssyke chronic sick Forskjellige andre spesialsykehus Other hospitals for special diseases Attførings og opptreningssykehus Rehabilitation hospitals Kvinneklinikker' og fødehjem Maternity clinics and homes Tuberkulosesanatorier og hjem Hospital establishments for tbc I alt Total 7 6 De to kvinneklinikkene i Oslo og Kvinneklinikken i Bergen er med som avdelinger under alminnelige sykehus. For å kunne få et bilde av utviklingen i tallet på sykesenger og belegg ved sykehusene i de senere, har en i tabell satt opp en oversikt for ene fra 960 til 96. Her er omfanget og grupperingen den samme som for 96, og tallene er derfor sammenliknbare. Tabell. Sykehus, kur og pleiehjem. Hospital establishments. Anstalter Establishments Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer General hospitals, clinics 9 8 Sykesenger Beds Pasienter innlagt i et Admissions behandlet treated utskrevet, levende discharged, alive utskrevet, døde discharged, dead Tuberkuloseanstalter Hospital establishments for tuberculosis 8 7 Sykesenger Pasienter innlagt i et behandlet utskrevet, levende utskrevet, døde Fødselsklinikker og fødehjem Maternity clinics and maternity homes Sykesenger Oppgavene er beregnet i overensstemmelse med tidligere. Den faktiske fordeling av anstaltene er gitt i tabell. Data made comparable with previous years. The actual distribution of establishments by type in 96, is given in table. I tabell II er gitt oppgave over sykesenger, pasientbelegg og kurdager for hvert av de stone sykehus. Tabell III gir tilsvarende oppgave for hvert enkelt sanatorium og tuberkulosehjem.

14 N det gjelder utfyllingen av skjemaet for de nye oppgavenes vedkommende, vil en gjøre merksam på at en stor del sykehus som har spesialavdelinger, ikke har kunnet gi spesifisert oppgave for hver avdeling, slik at en har måttet regne hele sykehusets sengetall og belegg med blant «blandet belegg». Tallene i denne gruppen blir derfor for høye. En vil også gjøre merksam på at flere av de «blandede sykehus» og også en stor del av sykestuene, har oppgitt hvor mange senger som brukes for fødende og til dels også for kvinnesykdommer. Foruten plassene for slike pasienter som vil ses av tabell IV, er det fra disse mindre anstalter oppgitt at det fantes 9 senger for fødende, 9 for kvinnesykdommer og 70 for kvinnesykdommer og fødende. Det totale antall senger for fødende i hele landet skulle altså bli, foruten de som er ført opp under kvinnesykdommer og fødende til sammen. Opplysningene om personalet har til dels vært så ufullstendige at en ikke har kunnet nytte de gitte oppgaver fullt ut. Det har således ofte ikke vært gitt spesifiserte tall for offentlig godkjente sykepleiere og hjelpepleiere. Ved eventuell mangel på sykepleiere har sykehusene måttet erstatte disse med hjelpepleiere. Tabell VI viser pasientbelegget delt etter avdelingens art for hele landet. N det gjelder behandlede tuberkuløse pasienter, ble det lagt inn 99 tuberkulose til behandling ved de alminnelige sykehus uten egen tuberkuloseavdeling, av disse 8 med lungetuberkulose. Tabell viser størrelsen av sykehus, sykestuer, fødehjem m.m. etter eierforhold. Tabell. Sykehus, sykestuer, fødehjem m.m. etter eierforhold og størrelse. (Sykesenger pr. / 96.) Hospital establishments by ownership and size. (Beds per 96). Eier Ownership Prosentvis fordeling Percentage Sykesenger pr. / 96 Beds Staten State Fylket, kommunen County, municipality Privat Private I alt Total + Under 0 senger beds »» »» 6 8»» »» »» »» » >> »» »» »» 0 0 I alt Total I 6 I 7 I Haukeland sykehus drives av staten, fylket og kommunen. Etter de nye oppgavene på skjemaet har en utarbeidd en oversikt over per. sonalet ved alle sykehus m.m. i de enkelte fylker (tabell VIII), og for leger og pleiepersonale er beregnet forholdstall pr. 000 sykesenger fylkesvis (tabell ).

15 Tabell. Leger og pleiepersonale ved sykehus m. m. (unntatt psykiatriske anstalter) i de enkelte fylker. 96. Physicians and nursing personnel in somatic hospitals in the counties. Fylker Counties :L givia fa.. I hovedstilling Main occupation Pr. 000 sykesenger Per I 000 beds I bistilling Secondary occupation :). r%'d Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland og Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal. SørTrøndelag... NordTrøndelag.. Nordland Troms Finnmark Riket i alt The whole country Ml HI. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem. Etter legenes sberetninger fantes det 807 gamlehjem med 66 plasser ved utgangen av 96. En vil gjøre merksam på at pleiehjem for syke gamle med fast ansatt lege i 96 er regnet med i sykehusstatistikken under sykehus og sykehjem for langvarig behandling av kroppssyke. Disse hjemmene er trukket fra i oppgavene for de tidligere, slik at tallene kan sammenliknes. Av barnehjemmene var det med 98 plasser for tuberkulosetruede barn. Foruten de hjemmene som er med i tabell 6, var det 9 familiebarnehjem med. barn i hvert. For miljøskadde og barn med tilpasningsvansker var det foruten de hjemmene som er med i tabell 6, skoler med plasser for slike barn. En viser ellers til undervisningsstatistikken n det gjelder barn med forskjellige lyter, og til publikasjonen Psykiatriske sykehus hvor det er tatt inn en del tilleggstabeller om åndssvakehjem. Etter legenes sberetninger fantes det mødrehjem med plass for 6.

16 Tabell 6. Gamlehjem, pleiehjem og barnehjem. Homes for old people and children. Year Fylker Counties Gamlehjem, pleiehjem Old people's homes I alt Total Barnehjem Children's homes Av disse for miljøskadde barn og barn med tilpasningsvansker Hjem Number Plasser Beds Hjem Number Plasser Beds Hjem Plasser Number Beds Riket i alt The whole country : Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark IV. Vaksinasjon mot kopper. Etter oppgave fra Statens institutt for folkehelse fikk instituttet melding om 077 førstegangsvaksinasjoner i 96, med anslag for 9 prosent og om 899 revaksinasjoner. De offentlige leger skal også gi opplysning om vaksinasjoner i sine distrikter, og etter disse oppgavene ble det foretatt 67 førstegangsvaksinasjoner med en anslagsprosent på 8 og 90 revaksinasjoner. Til Folkehelseinstituttet kom. det melding om tilfelle av vaksinasjonsencephalitt, hvorav det ene endte dodelig. Dette var en voksen kvinne.

17 Tabe7. Vaksinasjoner og revaksinasjoner mot kopper. 96. Vaccinations and revaccinations against smallpox. Fylker Counties Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Førstegangs vaksinasjoner Vaccinations Revaksinasjoner Revaccinations Fylker Counties Hordaland Bergen Sogn og Fjordane 9 70 More og Romsdal 8 SørTrøndelag 8 90 NordTrøndelag Nordland Troms 9 60 Finnmark 06 6 Riket The whole 76 country Førstegang vaksinasjoner Vaccinatiom Revaksinasjoner Revaccinations I 9 0 Tabe8. Vaksinerte etter alder. 96. Vaccinations by age. Alder Age Menn Males Kvinner Females I alt Total Relative tall Percentage Førstegangs vaksinasjoner Vaccinations 0 year ,9 years 6 9 6, og over and over ,6 I alt Total ,0 Av disse med anslag' Pst. 8, 87,6 86,0 Revaksinasjoner Revaccinations , , 0 hr og over I alt ,0 Of which with accelerated reaction on typical primary vaccinia. Av disse med uoppgitt utfall. Of which reaction unknown for. V. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer. Foruten de foreløpige oppgaver over epidemiske og andre smittsomme sykdommer i månedslistene, blir det i Statistisk ukehefte gitt kvartalsvise, reviderte oppgaver over disse sykdommer. I tabell 9 finnes sammendrag av disse oppgaver. For de sykdommer som blir meldt nominativt, har en oppgave over kjønn og alder for pasientene, og tabell 0 viser aldersfordelingen for disse i 96.

18 6 Tabell 9. Epidemiske og andre smittsomme sykdommer' meldt av legene. Cases of infectious and other diseases notified by the physicians. Nr. i den internasj. Diagnose liste Diagnosis No. of in. 9 ternat. detailed 9 list Årlig gjennomsnitt År Annual average Year Av disse Of which Menn I Kvinner Males Females Nominativ melding Individual notification Akutt poliomyelitt med lammelse Aseptisk meningitisk syndrom (etiologi ukjent polio suspekt) Aseptisk meningitisk syndrom (etiol. ukjent) Difteri Tyfoidfeber Paratyfoidfeber A Paratyfoidfeber B Ondartet gastroenteritt hos barn Leptospirosis Cerebrospinalmeningitt, epid Ervervet syfilis Medfødt syfilis Gonore Ornitose A 0B Summarisk melding Summary report Knuterosen Plevritt Lungebetennelse, krupos Meslinger Kikhoste Skarlagensfeber Streptokokkangina Rosen Gastroenteritt, akutt.. Infeksjøs hepatitt Epidemisk myalgi Skabb Revmatisk feber Botulisme Tegnet.. i rubrikken betyr at det ikke har vært meldeplikt for denne sykdommen i vedkommende... in the column indicates that the disease has not been notifiable in the year. Av disse Salmonella typhi murium, of which Salmone,lle typhi murium: 9:, 9:, 9:, 9:, 96:, 99: ca. 0, 960:, 96:, 96:, 96:. Aseptic meningitic syndrom (etiology unknown). ene, the years 99. ene, the years ene, the years

19 6 7 Tabell 0. Nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter kjønn og alder. 96. Cases of infectious and other diseases by sex and age, individually notified.' Alder Age Av disse meldt i Of which notified in Diagnose Diagnosis ; 7: oct oc,.t in ti Z. 8 0 occi inn 0'8 ca 7., ca Akutt poliomyelitt med lam M.' 7 melse 6 Aseptisk meningitisk syndrom (etiologi ukjent polio M. suspekt) Aseptisk meningitisk syndrom M. 6 (etiol. ukjent) Difteri M. Tyfoidfeber M. Paratyfoidfeber A M. I Paratyfoidfeber B M. Ondartet gastroenteritt hos M. barn Leptospirosis M. Cerebrospinalmeningitt, epid M. Ervervet syfilis M. Medfødt syfilis M. Gonore M. Ornitose M. 8 6 li ^ 0 ^ 8 0 _ i i IliiiIlI See table 9: Nos. of international detailed list. For en del tilfelle mangler opplysning om alder. Including some cases with age unknown. Males. Females. Meldte tilfelle av: Notified cases from: Ulcus molle :, Lymfogranuloma inguinale, Mononucleose 7, Tetanus. I tabellene XIXXXI finnes detaljerte oppgaver over meldte tilfelle av epidemiske sykdommer i 96, og i kapittel VI er gitt oppgaver over meldte tilfelle av tuberkulose. Fra verkslegen i Longyearbyen har en fått opplysning om at helsetilstanden der var meget god. VI. Meldte tilfelle av tuberkulose. Oppgave over meldte tilfelle av tuberkulose, plevritt og knuterosen, utarbeidd etter legenes summariske meldinger om epidemiske og andre smittsomme sykdommer, finnes i tabellene XX og XXI. Etter disse meldinger ble det i 96 meldt 99 tilfelle av tuberkulose i åndedrettsorganene, 97 av andre tuberkuloseformer, av plevritt og av knuterosen. Helsestatistikk

20 8 Alle tilfelle av tuberkuløse sykdommer skal også meldes nominativt til den offentlige lege på pasientens bosted og registreres i tuberkuloseregisteret der. De offentlige leger sender hvert utdrag av sine tuberkuloseregistre til Helsedirektoratet, og disse utdragene danner et sikrere grunnlag for bedømmelsen av sykeligheten av tuberkulose enn de summariske meldinger. Tabe. Registrerte tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose. Registered cases of bacillary and non bacillary tuberculosis. Sykdomsform Disease Årlig gj.snitt Annval average M. I M. M. M. I I. Tilfelle av smitteførende tuberkulose Bacillary tuberculosis Tuberkulose i: Åndedrettsorganene Respiratory system Tarmkanalen Intestines Urin og kjønnsorganene Genitourinary system Fein og ledd Bones and joints Lymfekjertler Lymphatic system Huden Skin and subcutaneous cellular tissue ' I alt Total Av disse nye tilfelle Of which new cases II. Tilfelle av ikke smitteførende tuberkulose Non bacillary tuberculosis Infiltratio puhnonum Hilusadenitt Plevritt Pleurisy Tub. i sentralnervesystemet central nervous system 0 bukhinnen peritoneum 8 kjønnsorganene genital organs bein og ledd bones and joints lymfekjertlene lymphatic system... nilieertuberkulose Disseminated tuberculosis I alt Total Av disse nye tilfelle Of which new cases III. Knuterosen Erythema nodosum 'Males. Females. Av disse tilfelle av tuberkulose i andre organer. Of which tbc. of other organs. A disse med silikosetuberkulose. Of which silicosis tbc. Av disse tilfelle av tuberkulose i andre organer. Of which tbc. of other organs. 6 Av disse tilfelle av laryngitt. Of which tbc. of larynx. Av de nye tilfellene i 96 var 76 bacillær lungetuberkulose, 86 lungeinfiltrat, 8 hilusadenitt, 7 plevritt, knuterosen og 08 andre former av tuberkulose.

21 9 Fylkesoppgaver for 96 over tilgang og avgang av tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose er gitt i tabell XXII. I tabell finnes sammendrag for hele landet av disse oppgaver. Tabell. Tilgang og avgang av registrerte tilfelle av smitteførende tuberkulose. Registration of cases of bacillary tuberculosis. Av disse nye Tilfelle utgått Årlig Tilfelle innført i et tilfelle i et gjennomsnitt Cases registered Of which Cases new cases deleted Annual average Year Menn Kvinne' T alt Males Females Total _ Antall!shymber Pst. I alt Ved død Total By death Tuberkulose under tilsyn ved ets utgang Patients under control at the end of the year Menn Males Kvinnerl I alt remales Total Da det er tallet på nye tilfelle registrert hvert som har størst interesse, har en i de to følgende tabeller lagt tallet på nye tilfelle til grunn for beregningene. Tabell. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i åndedrettsorganene og i andre organer. New cases of bacillary respiratory tuberculosis and other forms of tuberculosis. Årlig gjennomsnitt År Annual average Year Tub. i åndedrettsorg. Respiratory tbc. Nye tilfelle New cases Annen tub. Other forms of tbc. Tuberkuløs sykdom i alt Total Tub, i åndedrettsorg. Respiratory tbc. Pr innbyggere Per population Annen tub. Other forms of tbc. Tuberkuløs sykdom i alt Total

22 0 Tabell. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i alt og i åndedrettsorganene etter kjønn og alder. New cases of bacillary tuberculosis, total and pulmonary, by sex and age. Menn Males Kvinner Females Alder Age Årlig gj.snitt Annual average 9 I Årlig gj.snitt Annual average years 9»» 0»» 9» 09» 09»» 09»» 6069»» 7079»» 80 og over years and over Uoppgitt Unknown Nye tilfelle i alt Total new cases I alt Total I alt pr innbyggere Total per population 60 years 8 9» » » » »» » »» »» } 80 og over years and over I alt Total years 9» 0»» 9»» 09»» 09»» 09»» 6069»» 7079»» 80 og over years and over.. I alt Total Av dette tub. i åndedrettsorganene pr innbyggere Of which bacillary pulmonary tbc. per population

23 VII. Fødsler etter svangerskapets varighet. Jordmødrenes oppgaver. De offisielle tall for dødfødselshyppighet og spedbarnsdødelighet er gitt i tabell i kapittel XI, og bygger på oppgavene fra de offisielle fødselsregistre som føres av sokneprestene. I 96 ble det registrert 6 09 fødsler i fødselsregistrene, av disse 666 tvillingfødsler og 0 trillingfødsler. Det var 6 90 levendefødte barn og 80 dødfødte. Som dødfødte er da regnet barn født uten liv etter 8 ukers svangerskap. Fostre født uten liv før 8 ukers svangerskap skal ikke meldes til den offentlige registerfører, unntatt ved tvillingfødsler av levendefødt og dødfødt barn. Da blir også den dødfødte tvilling registrert, selv om fødselen foregikk før 8 ukers svangerskap. Tallet på levendefødte i forhold til folkemengden var 7, pr. 000, mot 7,. i 96 og 7,9 gjennomsnittlig i femet Tallet på levendefødte i forhold til kvinner i alderen var 89 pr. 000, mot 88 i 96. Jordmødre og leger som er til stede ved fødsler, har også plikt til å sende melding om alle fødsler etter utløpet av. kalendermåned av svangerskapet til den offentlige lege i det distrikt hvor fødselen finner sted. Sammendrag av disse meldinger er gitt i tabell XXIII og oversikt for hele landet i tabell. Disse oppgavene er ikke så nøyaktige n det gjelder barnas utviklingsgrad, som oppgavene i de offisielle fødselsregistre, da de for storparten bygger på opplysninger om svangerskapets varighet uttrykt i måneder. I 96 ble det meldt 6 fødsler til de offenlige leger, 6 97 levendefødte barn, 78 barn født uten liv etter utløpet av 7. svangerskapsmåned og 7 fostre fodt uten liv i.7. svangerskapsmåned. Tabell. Levende og dødfødte etter svangerskapets varighet. 96. Live born and born dead by period of gestation. Barn fodt i Month of gestation.7. svangerskapsmånedl 8. svangerskapsmåned Etter 8. svangerskapsmåned I alt Total Fødte barn i alt Total Levendefødte Live born Fødte uten liv Born dead Levendefødte, men døde i første døgn Live born, but died within hours 89 8 Fødte uten liv pr. 00 fødte i alt Born dead per 00 infants born 0,8, Levendefødte, men døde i. døgn pr. 00 levendefødte Live born, but died within hours per 00 live born 7 0, 0, Døde i. døgn + fostre født uten liv pr. 00 fødte i alt Dead within hours + foetal deaths per 00 infants born 67 0,9,0 Month of gestation.

24 Den bedring som er iakttatt i dødeligheten blant barn under og like etter fødselen, henger for en stor del sammen med at den overveiende del av fødslene nå foreg på sykehus eller fødehjem. Disse fødsler utgjorde 97 prosent for hele landet i 96, mot bare 7 for 0 siden. Tabell 6. Barn født i hjemmet og på klinikk, sykehus eller fødehjem i de enkelte fylker. 96. Infants born at home and in hospitals and maternity clinics in the counties. Fylker Counties i privat hjem at home Barn fedtl Infants born på sykehus eller fødehjem in hospital or maternity clinic I alt Total Pr sent fodsier på sykehus eller fødehjem Percentage occurred hospital or maternity clinic Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark 6 99 AustAgder 0 99 VestAgder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Riket i alt The whole country I 97 Levendefødte og dødfødte. Live born and stillborn. VIII. Den samlede dødelighet. Middelfolkemengden. I 96 døde i alt 6 80 personer, mot 8 i 96 og 98 gjennomsnittlig pr. i femet Av de meldte dødsfall i 96 inntraff 0 dødsfall (9 menn og kvinner) blant nordmenn som oppholdt seg utenfor landets grenser, men som hadde fast bosted i Norge. Den totale dødelighet var 0, pr. 000 innbyggere i 96, mot 9, i 96 og 8,9 i gjennomsnitt for For menn var dødeligheten 0,6 pr. 000 i 96 og for kvinner 9, pr. 000.

25 Tabell 7. Dødeligheten etter kjønn og alder. Specific death rates by sex and age. Alder Age 9 9 Pr innbyggere Per population Menn Males Kvinner Females 9 I 96 I I years 6 6 9» » » » 0 9» 9 0» 6 6 9» » » » » » » » »» og over and over I alt Total Korrigerte tall. Revised figures. Sammenliknet med 96 var de aldersspesifikke dødelighetsrater for menn i 96 lavere i første leve, uforandret i barnealderen, noe lavere i ungdomsalderen 9, men viste fortsatt stigende tendens i aldersklassene over 0. For kvinner viste dødelighetstallene ingen utpreget tendens for de yngste aldersklasser, men i aldersklassene over 70 var det øking i dødeligheten fra 96 til 96. Tabell 8. Beregnet middelfolkemengde etter kjønn og alder. 96. Estimated mean population by sex and age. Alder Age Menn Males Kvinner Females Alder Age Menn Males Kvinner Females 0 year years » years »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» og over and over 8 0»» »» I alt Total

26 IX. Det statistiske materiale i cloclså'xsaksstatistikken. Dødssaksstatistikken blir utarbeidd på grunnlag av dødsmeldinger som er kommet inn fra de offentlige leger. Legenes dødsmeldinger blir sammenholdt med prestenes kvartalsvise oppgaver over inntrufne dødsfall. Etter at denne revisjonen var aysluttet for 96, manglet det 7 meldinger. Byrået sendte ut purringer til de offentlige leger og etterlyste de manglende meldinger eller bad om ayskrift av tidligere utstedt melding. Da statistikken ble aysluttet, var det kommet inn 6 av disse dødsmeldinger. Av de resterende ble 8 skrevet ut etter prestenes lister, med ukjent dødssak, og ble skrevet ut etter jordmødrenes meldinger, med den dødssak som var oppgitt på disse meldinger. Av de registrerte dødsfall er 0 meldinger skrevet ut etter innkomne meldinger om nordmenn som var fast bosatt i Norge, men som døde under midlertidig opphold utenfor landets grenser, f. eks. sjømenn i utenriks fart. For disse dødsfall er dødssaken registrert under den sak som er oppgitt på meldingen fra utlandet. Dødsmeldingene inneholdt følgende opplysninger om dødsstedet i 96: Dødssted Place of death Tallet på dødsfall Number of deaths Prosent Percentage 6 Alm. sykehus, klinikk, sykestue General hospitals, clinics,8 Sanatorier, tuberkulosehjem, kysthospitaler Sanatoria, hospitals and nursing homes for tbc. 66 0,7 Psykiatriske sykehus Mental hospitals 9, Psykiatriske sykehjem Nursing homes for mentally diseased.. 0 0,7 Andre behandlingshjem Other nursing homes 0, Gamlehjem Old people's homes 70 0,0 Utenfor anstalt Outside hospital or nursing establishment 0, Døde under midlertidig opphold i utlandet Died abroad during temporary stay 0 0,6 Uten opplysning om dødssted Without information of place of death 8 0, I alt Total ,0 Alle dødsmeldinger som inneholdt opplysninger om svulster, ble som vanlig sammenholdt med Kreftregisterets oppgaver, og opplysning om hvordan diagnosen er stilt for de forskjellige lokalisasjoner er gitt i tabell 0. Det ble i 96 sendt ut 0 tilleggsspørsmål gjennom Byråets medisinske konsulent. Av disse var 60 spørsmål om bekreftelse eller endring av den oppgitte dødssak etter seksjon eller andre postmortem undersøkelser, og 890 var vanlige rutinespørsmål ellers. PA grunnlag av de 08 svar som var kommet inn da statistikken ble bearbeidd, ble dødssaken korrigert etter seksjonsresultatet for 9 dødsfall, og etter andre tilleggsopplysninger for dødsfall. Diagnosen var stilt ved seksjon for vel 0 prosent av alle dødsfall. Obduksjonsprosenten varierte fra 9 prosent for medfødte misdannelser til snaue 6 prosent for karlesjoner i sentralnervesystemet. Dødsfall av ondartede svulster blir sammenliknet med Kreftregisterets oppgaver, og oppgave over diagnosegrunnlaget er gitt i nærmere detaljer i tabell 0. Det blir foretatt relativt flere obduksjoner blant dødsfall i yngre aldersklasser, og den prosentvise andel avtar med stigende alder.

27 Tabe9. Diagnosegrunnlaget for dødssakene i 96. Causes of death by diagnostic evidence. Diagnosegrunnlag Relativ fordeling % Diagnostic evidence I Iv, Tallet, PA,S rei cb's ca its ro Dødssak dødsfall is,,..) rg g.a F 0,, ',lit rtler,.,.., g,..., Ts a,, rcs. 0, Cause of death Num. E,,,,, 9. p.,w t.s ber of '' 76 G LC ral..w 7: Z.,8 i,0 a) deaths o..,. CD.. 'CI :it, a ) rt: ' j) 7.w cp a) 0.c ) a.,0 a.) A 0.6. bp,,,,' (D'j bqja t > ao t,.. a g. w 0 cz m.., c.,...,. 0_, En c,,.,, 7:,,,,,,8.L gt 'E..t. ;,z, t o... t,; 0 fa : w r n C/ * :8 VI + r il ).,7, co.zj 7) En :7 8 I. Infeksjonssykdommer. 7 7,0 8, 0, 0, II. Svulster ,9 8, III. Allergiske og endokrine sykd. Stoffskifte og kostsykdommer IV. Sykdommer i blodet og ,8 8,8, 0, bloddannende organer V. Mentale og psykonevrotiske forstyrrelser, atferdsforstyrrelser 7,8 8, VI. a. Karlesjoner i sentralnervesystemet ,7 8,7,6 (nr. 0) b. Andre sykdommer i ,7 90,9,0, VII. nervesystemet og sanseorg. (res.). a. Sykdommer i koronararteriene, , 90,, 0, hjertein farkt (nr. 0.) b. Andre sykdommer i ,7 7, 7, 7,7 VIII. sirk.org. (res.) Sykdommer i åndedrettsorganene , 90,0,,6 IX. Sykdommer i fordøyelsesorganene , 9, 0,, X. Sykdommer i urin og 7 89, 7, 0, kjønnsorganene XI. Komplikasjoner ved 9 787, 8, 0, svangerskap, fødsel og barselseng 9 0,8 69, XII. Sykdommer i hud og XIII. underhud Sykdommer i bevegelsesog 8 9, 90,6 støtteapparatet , 8, XIV. Medfødte misdannelser 96 XV. Sykdommer spesifikke 8,8 70,0 0,9 0, XVI. for barn under Symptomatiske diagnoser, 6,0 8, 0,8 alderdom og ubest tilstander 890 0,9 8, 0, 60,9 Alle dødsfall av sykd. Diseases, total XVII. a. Ulykker og skader (nr. E. 800E. 96) b. Selvmord og mord (E. 970E. 98) , 8,,0 6, 807 0,6 6, 0,, 0, 9, 7, Døde i alt Total deaths I , 79,0,9 8,8 Autopsy. With medical attention before death. Examination of body, but previously attended. 'Examination of body without previous attention. For nærmere detaljer se tabell 0. For further details see table 0.

28 6 Tabell 0. Dødsfall av ondartede svulster etter diagnosegrunnlag og primærsete. 96. Deaths from malignant neoplasms by diagnostic evidence and primary site. Diagnosegrunnlag Diagnostic evidence Mimnhule og svelg Urogenitalsystemet Andedrettsorg. Brystkjertelen Fordøyelsesorg. Dg bukhinnen Detaljert liste nr. Andre org. eller uten oppl. om sete Lymfatiske og bloddannende org. I alt Total Rent klinisk, ikke stilt på sykehus. Rent klinisk, stilt på sykehus. Bekreftet ved røntgenundersøkelse. Bekreftet ved endoskopi evt. også ved røntgenundersøkelse. Bekreftet ved operativt inngrep (eksplorativt eller terapeutisk) uten histologisk u.s. eller ved partiell seksjon uten histologisk undersøkelse Bekreftet ved cytologisk undersøkelse eller (leukoser) ved undersøkelse av perifert blod 7. Bekreftet ved histologisk undersøkelse av metastase. 8. Bekreftet ved histologisk undersøkelse av primærtumor. 9. Bekreftet ved seksjon med histologisk undersøkelse Diagnosen først stilt ved seksjon. Diagnosen stilt før / 9. Ikke oppgitt hvordan diagnosen er stilt I alt Total Tallet på dødsfall Deaths 70 I Diagnostic criteria:. Clinicalnot made in hospital,7. Clinicalmade in hospital...,. Verified by xray examination,7. Verified by endoscopy and event, also xray examination,. Verified by operation (explorative or terapeutic) or by partial autopsyboth types without histological examin 6. Verified by cytologic examination or (leucoses) by examination of peripheral blood 7. Verified by histological examination of metastasis 0,9 8. Verified by histological examination of primary tumor.... 7, 9. Verified by autopsy with histological examination, 0. Diagnosis first madeby autopsy H. Diagnosis made prior to 9,. Type of diagnosis not stated, I alt Total I 00,0 Prosent Percentage, 0,6,, 6,7 0,,7,8 0,, 7,7,7 0,,,,,, 8,, 0,9 0,,, 0, 0,,8 0,6 0,6,0, 6, 0, 9,0 0,7,,9,7 9, 7, 0,8,,9 0, 7, 8,7 0,8 7, 0,0, 6,8,,9 9, 0,0,9 0,6,, 0,, 0, 0,6 0,8 0,7 0,6 0, 0,,0,6, 0,, 6,,7,0,0 6,7,, 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0

29 7 X. Dødssakene. I 96 ble det registrert 69 dødsfall av sykdommer og 9 dødsfall som følge av en ulykke/skade, selvmord eller mord. Sammenliknet med 96 var dette en stigning på om lag 00 dødsfall av sykdommer og av voldsomme dødsfall. Av alle dødsfall i 96 inntraff prosent i aldersklassene under 0, 7 prosent i aldersklassene mellom 0 og 70 og 6 prosent i aldersklassene over 70. Totalt sett utgjorde dødsfall av hjerte og karsykdommer prosent av alle, dødsfall av ondartede svulster utgjorde 7 prosent, dødsfall av lungebetennelse og andre sykdommer i åndedrettsorganene 8 prosent og dødsfall av ulykker og skader, selvmord og mord 6 prosent, mens dødsfall av tuberkulose og alle andre infeksjonssykdommer til sammen utgjorde bare noe under prosent. På den annen side var dødsfall, eller vel 6 prosent av alle dødsfall, registrert i gruppen «Alderdomssvakhet eller annen ubestemt angitt eller uoppgitt sak». Blant menn skjer en relativt større del av dødsfallene i yngre alder enn blant kvinner dette gjelder både dødsfall av sykdommer og ulykker. Tabell. Døde etter alder og dødssaker. 96. Deaths by age and causes of death. Dødssak Cause of death Under i year years 6 6 og over P^,d over I alt Total Antall dødsfall Number of deaths Tuberkulose Tuberculosis Andre infeksjonssykdommer Other infectious diseases Ondartede svulster Malignant neoplasms Hjerte og karsykdommer Vascular diseases Sykdommer i åndedrettsorg." Dis. of respiratory syst Alle andre kjente sykdommer All other known diseases Alderdomssvakhet Senility Ubestemte eller ukjente sykd. illdefined or unknown dis Ulykker, selvmord og mord Accidents, suicides, homicides Alle saker All causes Prosent Percentage Tuberkulose Andre infeksjonssykdommer 0 0 Ondartede svulster Hjerte og karsykdommer Sykd. i åndedrettsorganene Alle andre kjente sykdommer Alderdomssvakhet.... Ubestemte eller ukjente sykd Ulykker, selvmord og mord Alle saker astma. Incl. asthma. Dødeligheten av sykdommer i alt var 9 og av voldsomme dødsfall 60 pr innbyggere. De tilsvarende tall i 96 var 886 og 7. Mennenes dødelighet av sykdommer steg fra 9 i 96 til 978 i 96, og kvinnenes dødelighet steg fra 8 til 9. Mennene hadde høyere dødelighet av sykdommer enn kvinner i alle aldersklasser, med høyest overdødelighet i alderen 069.

30 8 Tabell. Dødeligheten av de viktigste dødssaker etter Sex and age specific death rates from Nr. i den forkortede internasj. liste Dødssaker Causes of death 0 year Menn IKvinner years Menn Kvinner Døde pr innbyggere i alderen: 9 09 Menn IKvinner Menn I Kvinner B l B B B 6 B 9 B 0 B B B 6 0, 6, 6,, 0,7 0, B 7 Andre infeksjonssykdommer.. 6,6 0,,7 9,9 B 8 Ondartede svulster 8, 8,,7 B 9 Godartede svulster og svulster uten 0, oppl. om ond eller godartet. 0,9 0,8 B 0 Sukkersyke 0, 0, B Anemier, 0, 0,8 B Karlesjoner i sentralnervesystemet, 0,7,8 0, Meningitt B (ikke meningokokker), 9,9 0,7 0, 0, B B B 6 B 7 B 8 B 9, _. _ 0, 0, 8,8,0 6, 6,6 0, 0, 8, 9,9 0,7 0, 0, 0, 0, B 0 B,, B 0, B B 0, B 0, B 6,6 6,,6,7, B 7 Leverkirrose 0, 0, B 8 Nefritt og nefrose,, B 78 B 9 B 0 Tuberkulose i åndedrettsorganene Annen tuberkulose Syfilis Dysenteri, alle former Kikhoste Meningokokkinfeksjoner Akutt poliomyelitt Meslinger Malaria Revmatisk feber Kronisk revmatisk hjertesykdom teriosklerotisk og degenerativ hjertesykdom Andre hjertesykdommer Hypertensjon med hjertesykdom Hypertensjon uten hjertesykdom Generell arteriosklerose Influensa Lungebetennelse Bronkitt S i mage og tolvfingertarm.. Blindtarmsbetennelse Brokk og tarmslyng Akutt og kronisk mage, tarmkatarr (unntatt diaré hos nyfødte).. B 9 Prostatahypertrofi B 0 Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng,,7 B Medfødte misdannelser, 7,8 6,0,,9,0 0,9 B Fødselsskader, asfyksi hos nyfødte 9,9 6, B Infeksjoner hos nyfødte, 9,6 B Andre sykdommer hos barn under, og for tidlig fødsel uten andre opplysninger 9, 80, B Alderdomssvakhet u. psykose, 9,0 ubest. og ukjente saker 09,,,,,9,,6 B 6 Alle andre sykdommer,7 9,8 9,6, 7,,,0 6, 7, Alle saker All causes 9,,9, 0,,6,6 8, 0,6 7, 0, 0,6 0,8 0,6 0, 0, _, 0, 0, 0, 0,8 0, 0,9 0,9 0,9,9 Sykdommer i alt Diseases, total 8, 9, 7,6 0,7 7,, 89, 77, Ulykker Accidents 66, 9,7 6,0 0, 6, 8, 7,,7 Selvmord Suicides,, 7,,7 Mord Homicides 0, 0, 0, 0,6, Tallene er trukket ut av gruppen: Alle andre sykdommer (B 6). No. 0 of the detailed list extracted from residual group B 6. 0,9 7, 0,,9 0,,8 0,6 0,,,, 0, 0,9,,,8 0,, 0,,,, 0, 0, 0,, 0, 0,,

HELSESTATISTIKK 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 112th Issue

HELSESTATISTIKK 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 112th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 HELSESTATISTIKK 1964 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS 1964 112th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1966 0 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 963 Nr. 09 Forsikringsselskaper 96 Sociitis d'assurances 0 Lønnsstatistikk 96 Wage statistics Fiskeritelling.

Detaljer

HELSESTATISTIKK OVERSIKT OG SAMMENDRAGSTABELLER 1961-1965 HEALTH STATISTICS 1961-1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

HELSESTATISTIKK OVERSIKT OG SAMMENDRAGSTABELLER 1961-1965 HEALTH STATISTICS 1961-1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 219 HELSESTATISTIKK 1965 OVERSIKT OG SAMMENDRAGSTABELLER 1961-1965 HEALTH STATISTICS 1965 Survey and Summary Tables 1961-1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 234 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 234 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 4 HELSESTATISTIKK 966 HEALTH STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden og medicinalforholdene

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 963 Nr. 96 Økonomisk utsyn over et 962 Economic survey 97 Folkemengdens bevegelse 960 Vital statistics and

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 90 Nr. Skogbrukstellingen i Norge. september 9 II Oversikt Census of forestry II General survey Kommunevalgene

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 99 Nr. Norges jernbaner 98 Chemins de fer norvggiens Skogstatistikk 99 Forestry statistics 8

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Folkemengden i herreder og byer. januar Population in rural districts and towns Norges jernbaner - Chemins

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 STATISTISKE ANALYSER 52 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 FOETAL AND INFANT MORTALITY 1971-1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2064-5 ISSN 0333-0621

Detaljer

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 86-955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 856-955 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 0 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 856-955 TREND OF MORTALITY AND

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI.

Norway's Official Statistics, series XI. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 95. Nr.5. Økonomisk utsyn over et 95. Economic survey. 5. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER

DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER STATISTISKE ANALYSER NR. 9 DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER 1951-1970 MORTALITY TREND AND MORTALITY PATTERN 1951-1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK 1984 HEALTH STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK 1966 HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK 1983 HEALTH STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE Helseforhold ANDRE EMNEORD Dødelighet

Detaljer

DØDELIGHETSFORHOLD I FYLKENE

DØDELIGHETSFORHOLD I FYLKENE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 298 DØDELIGHETSFORHOLD I FYLKENE 964-967 MORTALITY RATES IN COUNTIES 964-967 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 969 . FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK 1982 HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Helseforhold

Detaljer

SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969

SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969 NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 SYKEHUSSTATISTIKK 1967 HOSPITAL STATISTICS 1967 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 Tidl i g e r e utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber. Forslag til enkelte endringer

Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber. Forslag til enkelte endringer Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber Forslag til enkelte endringer Standardstatistikk: tall basert på mors bofylke Standardstatistikk total 39 tabeller, hvor mange variabler er basert på koding

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972 STATISTISKE ANALYSER NR. 15 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972 FETAL AND INFANT MORTALITY 1969-1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM RAPPORTER FRA STATISTIS SENTRALBYRÅ 80/0 STATISTI FRA DET ØONOISE OG EDISINSE INFORASJONSSYSTE ALINNELIGE SOATISE SYEHUS 978 OSLO 980 ISBN 85790 ISSN 08 FORORD Denne publikasjonen inneholder statistikk

Detaljer

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret , muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Nasjonalt nettverk for forskning i helseforetakene, Nettverksmøte forskning i helseforetak 1 2. s formål Formålet med er å bidra til bedre

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

SYKE H USSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SYKE H USSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 SYKE H USSTATISTI KK 1965 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden

Detaljer

SUNNHETSTILSTAN DEN MEDISINALFORHOLD ENE

SUNNHETSTILSTAN DEN MEDISINALFORHOLD ENE NORGES OFFISIELLE STATISTI XI SUNNHETSTILSTAN DEN OG MEDISINALFORHOLD ENE 0. ÅRGANG Medical Statistical Report 0nd ISSUE STATISTIS SENTRALYRÅ CENTRAL UREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Tidligere utkommet

Detaljer

Fødte Aktuelle befolkningstall. 3. juli 1998

Fødte Aktuelle befolkningstall. 3. juli 1998 3. juli 998 Aktuelle befolkningstall Fødte 997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 4 98 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer Europeisk kortliste for dødsårsaker (COD-SL-2012) Omkodingen fra ICD-8/-9/-10 følger Eurostats liste. Omkodingen fra ICD-6/-7 er utarbeidet internt ved FHI. KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD-10

Detaljer

H ELSESTATI STI KK HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 707 ISBN 82-537-0468-2 OSLO 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅ

H ELSESTATI STI KK HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 707 ISBN 82-537-0468-2 OSLO 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 707 H ELSESTATI STI KK 973 HEALTH STATISTICS 973 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975 ISBN 85370468 FORORD Helsestatistikk 973 inneholder

Detaljer

EN VURDERING AV DØDSÅRSAKSSTATISTIKKEN

EN VURDERING AV DØDSÅRSAKSSTATISTIKKEN RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 80/13 EN VURDERING AV DØDSÅRSAKSSTATISTIKKEN FEIL PA DØDSMELDINGENE EVALUATION OF THE CAUSE-OF-DEATH-STATISTICS AV/BY EYSTEIN GLATTRE OG ELLEN BLIX OSLO 1980 ISBN 82-537-1136-0

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 378 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 378 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 378 SYKEHUSSTATISTIKK 1969 HOSPITAL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD I ;Jenne pubakasjonen legger Byraet fram

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 14/2004 DESEMBER 2004 Rapport fra Helsetilsynet 14/2004 Flere ungdom og voksne

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 411 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1971

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 411 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 4 ^ HELSESTATISTIKK 969 HEALTH STATISTICS 969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 FORORD Helsestatistikk 969 inneholder oversiktstabeller

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 03.11.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS AND MIGRATIONS IN NORWAY 1856 1960

EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS AND MIGRATIONS IN NORWAY 1856 1960 EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS AND MIGRATIONS IN NORWAY 1856 1960 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 13 EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 313 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1910

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 313 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1910 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 33 SYKEHUSSTATISTIKK 968 HOSPITAL STATISTICS 968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 90 FORORD I denne publikasjonen legger ByrAet fram statistikken

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 I 2013 ble det diagnostisert 22 946 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Av disse var det 26 av LGV som skyldes smitte med en annen

Detaljer

HELSESTATIST KK NORGE'S OFFISIELLE STATISTIKK A 554 HEALTH STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1973

HELSESTATIST KK NORGE'S OFFISIELLE STATISTIKK A 554 HEALTH STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1973 NORGE'S OFFISIELLE STATISTIKK A 55 HELSESTATIST KK 97 HEALTH STATISTICS 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 ISBN 8570558 FORORD Helsestatistikk 97 inneholder oversiktstabeller

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 26.09.2012. // NOTAT Diagnosen angir den medisinske

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

Prioriteringsutvalget 13. febr 2012, Værnes Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer?

Prioriteringsutvalget 13. febr 2012, Værnes Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer? Prioriteringsutvalget 13. febr 2012, Værnes Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer? Jon Ivar Elstad NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalensundersøkelsene ble utført 2. juni 2010 på

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 20.03.2012. // NOTAT Fra 2001-2010 har antall

Detaljer

PASIENTTELLING NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 484 CENSUS OF IN-PATIENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 ISBN

PASIENTTELLING NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 484 CENSUS OF IN-PATIENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 484 PASIENTTELLING 970 CENSUS OF INPATIENTS 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 972 ISBN 82 537 048 9 FORORD Pasienttellingen 970 ble

Detaljer

SYKEHUSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 478 HOSPITAL STATISTICS 1970 ISBN 82 537 0141 1

SYKEHUSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 478 HOSPITAL STATISTICS 1970 ISBN 82 537 0141 1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 478 SYKEHUSSTATISTIKK 970 HOSPITAL STATISTICS 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 ISBN 8 57 04 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Prakt. spesialisters landsforening

Prakt. spesialisters landsforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1986 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1986 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK 1986 HEALTH STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

Aktuelle befolkningstall. Fødte august 2000

Aktuelle befolkningstall. Fødte august 2000 . august 2000 Aktuelle befolkningstall Fødte 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 2000 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008 Prevalensundersøkelsene ble utført 26.11. 2008 på sykehus, og i uke 48 (24.-28. november) på helseinstitusjoner for eldre. Materialet som presenteres

Detaljer

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 15.4.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler vi statistikk

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen og Marianne Næss Lindbøl,

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen og Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen og Marianne Næss Lindbøl, 11.12.2014. // NOTAT Sammendrag

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STTISTISK SENTRLBYRÅ CENTRL BUREU OF STTISTICS OSLO NORWY NORGES OFFI SIELLE STTISTIKK 745 SYKEHUSSTTISTIKK 1974 HO PTL STTISTICS 1974 STTISTISK SENTRLBYRÅ CENTRL BUREU OF STTISTICS OF NORWY OSLO 1975

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

REGIONAL DØDELIGHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 672 REGIONAL MORTALITY STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 ISBN

REGIONAL DØDELIGHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 672 REGIONAL MORTALITY STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 672 REGIONAL DØDELIGHET 1969-1972 REGIONAL MORTALITY 1969-1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN 82-537.0419-4 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

På liv og død Helsestatistikk i 150 år

På liv og død Helsestatistikk i 150 år 94 Statistiske analyser Statistical Analyses På liv og død Helsestatistikk i 150 år Ragnhild Rein Bore (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2015

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2015 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2015 I 2015 ble det diagnostisert 25 207 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Dette tilsvarer 488 diagnostiserte per 100 000 innbyggere (diagnoserate).

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2015 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Oppdatering av «Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 - For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre KAPITTEL IV Antallet og fordelingen av ugifte mødre ANTALLET AV UGIFTE MØDRE Ser vi på Sosialdepartementets lovforslag om morsog enketrygd, av 28. desember 1962, legger vi merke til at det totale antall

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2009 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2009 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2009 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalensundersøkelsene ble utført 25. november 2009 på sykehus og i uke 48 (24.-26.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 .^-,.; d^ avs w..e NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK 1963 ADOPTION STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 Forord Denne publikasjonen

Detaljer

SUNNHETSTILSTAN DEN MEDISINALFORHOLDENE 104. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 332. Medical Statistical Report TH ISSUE

SUNNHETSTILSTAN DEN MEDISINALFORHOLDENE 104. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 332. Medical Statistical Report TH ISSUE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI SUNNHETSTILSTAN DEN OG MEDISINALFORHOLDENE 0. ÅRGANG Medical Statistical Report 0TH ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Tidligere utkommet:

Detaljer

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963 DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0- INFANT MORTALITY IN NORWAY 0- Av/By Julie E. Backer og Øystein Aagenæs STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, A 321 HELSEUNDERSØKELSE HEALTH SURVEY 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, A 321 HELSEUNDERSØKELSE HEALTH SURVEY 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, A 321 HELSEUNDERSØKELSE 1968 HEALTH SURVEY 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer