PASIENTTELLING NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 484 CENSUS OF IN-PATIENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PASIENTTELLING NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 484 CENSUS OF IN-PATIENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 ISBN"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 484 PASIENTTELLING 970 CENSUS OF INPATIENTS 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 972 ISBN

3

4 FORORD Pasienttellingen 970 ble gjennomført etter initiativ av Helsedirektoratet. Både opplegget av tellingen og arbeidet med det innkomne materialet har vært utført som et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet og Statistisk Sentralbyrå. Selve tellingen av pasientene ble foretatt pr.. oktober 970. I tillegg ble det etter utgangen av dette året sendt inn supplerende opplysninger, blant annet om hovedårsak til oppholdet og eventuell utskrivingsdato. Denne publikasjonen inneholder en rekke tabeller med resultater fra begge trinn av tellingen. En nærmere analyse av tellingsresultatene vil bli foretatt senere. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 27. april 972 Petter Jakob Bjerve Gerd Skoe LettenstrOm

5 PREFACE On the initiative of the Directorate of Health Services a census of inpatients in hospitals etc. was taken in 970. The work in connection with planning and compilation was performed as a joint project. The census date was October 970, but supplementary information about the patients, such as diagnosis and discharge data, was given at the end of 970. In this publication tables containing data from the complete census are presented. The findings will be analysed in more detail later. Central Bureau of Statistics, Oslo, 27 April 972 Petter Jakob Bjerve Gerd Skoe LettenstrOm.

6 INNHOLD Side Prinsipper og definisjoner. Omfang og opplegg av tellingen 7 2. Registreringsdata 7 3. Bearbeidingen av materialet 7 4. Kjennemerker 8 5. Merknader til tabellene 9 Prinsipper og definisjoner på engelsk Tabel lre g ister 4 Vedlegg. SpOrreskjemaet Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden I. januar Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HandbOker (SSH) 83 Standardtegn Null Tall kan ikke forekomme 0,0 Mindre enn en halv av den brukte enhet

7 .CONTENTS Principles and definitions Page. Scope and methods of the census 2. Patient data 3. The processing 4. Characteristics 5. Explanatory notes on tables 2 Index of tables 6 Appendices. The questionnaire Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) 83 Explanation of Symbols Nil Category not applicable 0,0 Less than half of unit employed

8 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER. Omfang og opplegg av tellingen I henhold til rundskriv fra Helsedirektoratet i august 970 skulle det pr.. oktober 970 foretas en telling av alle pasienter i helseinstitusjoner. Tellingen omfattet alle typer av helseinstitusjoner. Bortsett fra enkelte alkoholikerhjem og rekonvalesenthjem var de aller fleste institusjoner godkjente. Godkjente sykeavdelinger i kombinerte alders og sykehjem kom med i tellingen som helseinstitusjon, men tellingen ble utvidet til også å omfatte aldersavdelingene i slike kombinerte institusjoner og likedan vanlige aldershjem. Aldersinstitusjoner med hybler/leiligheter ble ikke tatt med. Senere ble det gitt melding om at daginstitusjoner på området psykisk helsevern og annen særlig omsorg skulle were med i tellingen, og tilsvarende skulle også gjelde personer i privatpleie. Foruten selve tellingen sombestod i innhenting av opplysninger for hver person pr.. oktober 970 skulle supplerende opplysninger for de samme personer gis ved utskriving eller ved utgangen av året. Dette opplegget ble muliggjort ved bruk av skjemasett som inneholdt tre eksemplarer (henholdsvis hvitt, rødt og blått), og som alle hadde et påtrykt likelydende skjemanr. Alle skjemasett hadde sitt nummer som var ulikt fra andre sett. Første eksemplar (hvitt skjema) skulle sendes inn til Statistisk Sentralbyrå innen 5. oktober 970. Annet eksemplar (rød kopi) skulle ved utskriving eller etter utløpet av året påfores supplerende opplysninger, bl.a. om utskriving, og sendes til Helsedirektoratet innen.januar 97. De blå kopiene skulle institusjonene beholde, bl.a. for bruk ved eventuelle spørsmål som oppstodangående de innsendte oppgaver. I tillegg til de to sett individualoppgaver skulle det for hver institusjon fylles ut en summarisk oppgave med opplysninger om eierforhold, godkjente plasser og eventuell venteliste. For institusjoner med flere avdelinger skulle det for hver avdeling angis avdelingstype, plasser og venteliste. 2. Registreringsdata i Første del av tellingen som gjaldt selve registreringen pr.. oktober omfattet identifikasjon av pasienten ved navn, fødselsdato og bosted ved innleggingen. Videre skulle det gis opplysning om innleggingsdato, innleggingsmåte (dvs. vanlig/øyeblikkelig innlegging) og hvor pasienten ble innlagt fra. I institusjoner med flere avdelinger ble hver avdeling betraktet for seg, og en pasient som var overført fra annen avdeling i samme institusjon ble derfor regnet som utskrevet/innlagt den dag overføringen hadde skjedd. Annen del av tellingen, dvs. supplering av dataene for de pasienter som var registrert, omfattet diagnoser, både hovedårsak til oppholdet og eventuelle bidiagnoser. For pasienter som var blitt skrevet ut i tidsrommet. oktober 3. desember skulle det gis utskrivningsdato og opplysning om pasienten var utskrevet levende eller dd. Endelig ble det spurt om pasientens opphold i institusjonen/avdelingen var blitt forlenget på grunn av mangel på plass i mer passende institusjon. 3. Bearbeidingen av materialet De summariske oppgavene for hver institusjon og første eksemplar av pasientskjemaene ble i sin helhet kontrollert og kodet i Statistisk Sentralbyrå. Annet eksemplar av pasientskjemaene ble i første omgang kontrollert og kodet i Helsedirektoratet. Institusjonene var anmodet omså vidtmulig å føre på diagnosene både med tekst og med 3sifret kode, men det gjenstod likevel et betydelig klassifikasjonsarbeid. Samtidig forte Helsedirektoratet også kontroll med at skjemaer til annen del av tellingen kom inn og at det var samsvar mellom de to sett av skjemaer. Etter hvert som oppgavene var ferdig behandlet i Helsedirektoratet, ble de oversendt til Byrået som sorget for påforing av personnr. for samtlige pasienter i helseinstitusjoner og for pensjonærer i aldershjem.

9 8 Sammenkoplingen av data fra den summariske oppgaven og forste eksemplar av pasientskjemaene var basert på det 7sifrede identitetsnr. som institusjonen har i bedrifts og foretaksregisteret. Videre ble sammenkoplingen på avdelingsnivå foretatt på grunnlag av en 2sifret avdelingskode. Kontrollen av annet eksemplar mot første eksemplar innenfor hver institusjon ble utført på grunnlag av det 7sifrede identitetsnummeret for institusjonene og det pretrykte skjemanr. for pasientskjemaene. Selv om det i prinsippet ikke skulle forekomme ulike skjemanr. for samme pasient, og heller ikke to skjemasett med samme nr., viste samkjøringen at det var foretatt rettinger av skjemanr. og også utfylling av nye skjema i forbindelse med annen del av tellingen. Tabeller som bare omfattet data fra den forste delen av tellingen ble utarbeidd så snart samkjøringen av summariske oppgaver og første eksemplar av pasientskjemaene var bearbeidd. Da det etter innsendingen av annet eksemplar av pasientskjemaene ble ganske mye rettinger på den forste delen, bl.a. i aldersfordelingen, og dels også i pasienttallet på enkelte institusjoner, ble det foretatt en samlet utarbeiding av alle tabelleneetter at forste og annen del av tellingen var brakt i samsvar med hverandre. 4. Kjennemerker Institusjon og institusjonstype Institusjon svarer til bedrift i Byråets bedrifts og foretaksregister. Sykehus og sykehjem som administrativt horer til en storre enhet, men som ligger geografisk atskilt, er regnet som selvstendig institusjon. Hver institusjon er klassifisert på type etter sin virksomhet. Som hovedinndeling er nyttet Alminnelige sykehus, Spesialsykehus, Sykehjem og AttfOringsinstitusjoner. Sykehoteller er dels skilt ut for seg, dels er de tatt med under attføringsinstitusjoner. Under hovedgruppen Alminnelige sykehus er det stort sett foretatt en oppdeling etter hvor mange avdelinger institusjonen har. Sykehus som f.eks. har to avdelinger, men som samtidig er en del av et Sentralsykehus, er således regnet som 2delt sykehus. Som sykestuer er regnet institusjoner fort opp som sykestuer i Helsedirektoratets fortegnelse over godkjente helseinstitusjoner. Under Spesialsykehus er foruten psykiatriske sykehus også sentralhjem for åndssvake og kursteder for alkoholikere og narkomane klassifisert. Ellers omfatter gruppen alle sykehus for spesielle somatiske sykdommer, som kreft, revmatisme m.v. Hovedgruppen Sykehjem omfatter foruten vanlige sykehjem og sykehjemsavdelinger alle psykiatriske syke og behandlingshjem, alkoholikerhjem og ellers hjem for spesielle sykdommer. Under Attføringsinstitusjoner er klassifisert attføringsinstitutter, etterbehandlingsinstitusjoner og vanlige rekonvalesenthjem. Avdeling og avdelingstype Ut fra opplysningene om oppdelingen på avdelinger innenfor institusjonen ble hver avdeling klassifisert på type. Det ble nyttet et tidligere forslag til avdelingstyper for helseinstitusjonsregisteret med en oppdeling i hovedgruppene Medisinske, Kirurgiske, Psykiatriske, Spesielle og Attføringsmedisinske fagområder. Videre ble vanlige sykehjemsavdelinger og avdelinger med blandet virksomhet gruppert for seg som Allmenn medisin og blandet virksomhet. Alle mindre sykehus som ikke hadde atskilte avdelinger ble plassert i sistnevnte hovedgruppe. Eierforhold På spørreskjemaet skulle eierforholdet oppgis som Enkeltperson, Aksjeselskap, Institusjon/ forening, Staten eller Kommune/fylkeskommune. I de aller fleste tilfelle var institusjonen plassert i en av disse kategoriene. I de tilfelle det var tvil om plasseringen, ble andre tilgjengelige opplysninger brukt. Haukeland sykehus som eies dels av Staten, dels av fylket og dels av kommunen, ble plassert på Kommune/fylkeskommune. Pasientens alder Grupperingen på alder ble foretatt på grunnlag av det fødselsnummer pasientenhadde ifolge det sentrale personregisteret. I de tilfelle det ikke var mulig å finne personen i dette registeret eller

10 ved henvendelse til det lokale folkeregister ble de oppgitte data nyttet. Alderen for pasientene er regnet pr. utgangen av året 970, dvs. som differansen mellom 970 og fodselsåret. Personer som var fodt i 870 og for ble merket særskilt. Tidligere innlegging På pasientskjemaet ble det spurt om pasienten hadde vært innlagt i helseinstitusjon tidligere i 970 for samme sykdom. Ved utregningen av gjeninnleggingsprosenter er derfor nyttet opplysninger for de pasienter som var lagt inn i 970. Innlagt fra Ved spørsmålet om hvor pasienten ble innlagt fra ble det skilt mellom psykiatriske og somatiske sykehus/sykehjem. Pasienter fra åndssvakeinstitusjoner ble gruppert på psykiatrisk institusjon. Personer fra herberger, pensjonater og uten fast bopel ble regnet som innlagt fra eget hjem. I gruppen Annet ble f.eks. fengsel plassert. Diagnoser Etter instruksen for pasientskjemaet skulle institusjonene om mulig selv fore på både tekst og kode for de sykdommer/skader pasienten hadde. Klassifiseringen skulle foretas etter den 8. revisjon av den internasjonale statistiske klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker. For hver diagnose ble påfort 3sifret kode etter den detaljerte listen. For personer som kom med i tellingen på et sykehus, men som ikke led av noen sykdom, f.eks. nyfødte barn, ble det sentralt påfort kode fra den spesielle internasjonale Ylisten. I tabellene er bare nyttet hovedårsak til oppholdet, og gruppering er foretatt etter Alisten (50 nummer), Blisten (50 nummer) eller bare de 7 hovedgrupper som svarer til inndelingen i kapitler i den internasjonale listen. Alle med hovedårsak etter Ylisten er slått sammen til en gruppe, og som en restgruppe er gitt pasienter med uoppgitt hovedårsak. Denne gruppen omfatter særlig eldre personer som det ikke er gitt noenspesifikkårsak for. Videre er pasientene i noen få institusjoner som ikke sendte inn røde skjemaer tatt med på uoppgitt årsak. Liggetid For pasienter som ble skrevet ut innen 3. desember 970 ble det foretatt beregning av oppholdets varighet i dager regnet fra og med innleggingsdato til utskrivningsdato. Disse utskrivningene gjaldt imidlertid bare pasienter som var i helseinstitusjon pr.. oktober 970. Sannsynligheten for å få med pasienter med kort liggetid er da betydelig mindre enn den ville være i et utvalg som omfattet alle utskrevne pasienter i samme periode. Av denne grunn ville resultatene av beregningen gi et misvisende bilde av gjennomsnittlig liggetid, f.eks. på ulike avdelinger, og de er derfor ikke tatt med i denne publikasjonen. 5. Merknader til tabellene Institusjoner som pr.. oktober 970 var ute av drift, er ikke tatt med i tabell og 2, mens institusjoner som på tellingsdagen ikke hadde pasienter, f.eks. mindre fødehjem, er regnet med. Av forskjellige grunner er noen få institusjoner, vesentlig vanlige aldershjem, ikke kommet med i tellingen. Dansk ROde Kors Astmasanatorium, Kongsberg, er ikke tatt med, da pasientene er danske barn. I alle tabeller, bortsett fra tabell 26, er de nyfodte friske barn som ble registrert på egne skjema, kommet med. I tabeller med fordeling etter hovedårsak er de med i gruppen Personer uten klassifiserbar sykdom. utgjør de av aldersgruppen under år 70, 86 piker og 84 gutter. For å få mer sammenliknbare hyppighetstall for fylkene er de nevnte barn trukket fra fr utregningen av ratene i tabell 26. Derfor er tallene i denne tabellen noe lavere enn i tabell 8.

11 0 Ved utregningen av hyppighetstall pr er nyttet den registrerte folkemengde ved utgangen av 970, dvs. 3 måneder senere enn tellingsdagen. Denne forskyvningen betyr neppe særlig mye tallmessig, bortsett fra for aldersgruppen år der en har fått med barn født etter. oktober. Alderen for de registrerte pasienter. oktober 970 er også regnet pr. utgangen av året. I alle tabeller med fordeling etter hovedårsak, Aliste eller Bliste, vil det i enkelte Arsaksgrupper were bare ett eller ganske få tilfelle. For slike grupper vil f.eks. fordelingen på bostedsfylke bli svært tilfeldig. Tallene for sinnslidende i privatpleie (tabell 7 og 20) er noe usikre, idet en ikke fikk inn oppgaver for alle distrikter. På den andre siden omfatter tallet 50 pasienter som ble forpleidd i institusjon, og som trolig er telt med også på institusjonen. Tallene for privatforpleidde sinnslidende i tabell 4 ligger noe lavere enn i tabell 7 som folge av at en ikke fikk supplerende oppgayer om diagnoser for alle.

12 PRINCIPLES AND DEFINITIONS. Scope and methods of the census According to instructions given by the DirectorGeneral of Health Services, all inpatients in health institutions October 970 should be included in the census. All categories of inpatient facilities were asked to complete questionnaires for their inpatients, even if the facility was not authorized according to the Hospital law. Records were collected also for old people in regular old people's homes. Special instructions were given in order to include mentally disordered and mentally retarded in daypatient facilities and in foster care. In addition to records collected by the patient registration October, supplementary information should be submitted for each patient at the end of the year. This procedure was made possible by using sets of questionnaires consisting of three copies having an identification number, which was the same for the three copies, but different from other sets. The first copy (white) should be sent directly to the Central Bureau of Statistics within 5 October 970. The second copy (red) should be sent to the Directorate of Health Services within January 97. The third copy (blue) should be kept by the institution. For each of the institutions separate records were collected as to the number of beds in different departments, waiting list, etc. 2. Patient data The first copy of the questionnaire provided information on sex, birth date and residence of patient. Further, information was given as to date of admission, type of admission (emergency or not) and from where the patient was admitted. In institutions having two or more departments, each department was taken as a separate unit. The second copy included information on diagnoses (principal condition and other conditions). For patients discharged before the end of the year, date of discharge, and status (alive or dead) had to be stated. Finally, a question should be answered as to whether the stay had been retarded because a more suitable place for the patient was not available. 3. The processing The first step of the processing included records for the institution/department and for all inpatients in the corresponding units October 970. Linkage between the two sets of data was based on the identification number of the institution (7 digits) and the 2 additional digits for department. The second step included supplementary data for the inpatients registered October irrespective of whether the patient had been discharged or not. Linkage between the two sets of records for patients was based on the identification number of the institution together with the serial number printed on the form. The second part of the processing included classification of conditions from which the patient suffered. This work was partly done by the institutions themselves, partly by the Directorate of Health Services. Further, each patient form was completed with the identification number of the patient (digit number introduced for all residents). This work was done centrally on the basis of the central population register. 4. Characteristics Institution is defined in such a way that a hospital or nursing home being part of a main institution, but being situated apart from it, is considered as a separate institution. The institutions have been classified into four main categories: General hospitals, Specialized hospitals, Nursing homes and Institutions for rehabilitation. Hostels for outpatients are partly considered as a separate category, partly included in the last mentioned main group. General hospitals are divided into smaller groups according ni the number of separate departments, unless they are teaching hospitals, regional hospitals and cott ge hospitals. As

13 2 specialized hospitals are classified psychiatric hospitals, hospitals for special somatic diseases, main institutions for mentally retarded, and clinics for alcoholics and drug addicts. As nursing homes are classified all general nursing homes, nursing homes for mentally disordered and retarded, for alcoholics and for special diseases and handicaps. As institutions for rehabilitation are classified rehabilitation institutes and hospitals, psychiatric aftercare homes and convalescent homes. Department. According to information given about separate departments within the institutions, departments were classified by their main activity into the following groups: Medicine, Surgery, Psychiatry, Speciality and Undifferentiated. Smaller hospitals with no separate departments were classified as undifferentiated. Ownership. Information on ownership was collected by using the following different groups: Private person, Limited company, Private association, Central government and Local government. Age of patient. Age was calculated in complete years at the end of 970, not at the census date. Birth year of patient was extracted from the identification number completed for each patient from the central population register. In many cases the birth year stated was different from that included in the identification number. Previous admissions. Based on the question whether the patient had been treated in institution earlier in 970 for the same condition, readmission rates have been calculated only for those who were admitted in 970. Admitted from. As distinction was made between somatic and psychiatric hospitals, institutions for mentally retardedwere classified as psychiatric. Persons admitted from hostels or stated to be without a residence were considered as admitted from home. Diagnosis. According to instructions given to the questionnaire, the institutions were asked to state the diagnosis verbally, and if possible in 3digit code as well. The classification was made according to the 8 revision of ICD. In cases where the person admitted did not suffer from a disease, or in cases of newborn babies, the condition was coded according to the international Ylist. In the tables, only the main diagnosis (principal condition) has been presented, partly using the Alist, partly the Blist, and for one of the tables only the seventeen chapters of ICD. Conditions classified by the Ylist are presented together. Duration of stay. For patients discharged before 3 December 970 duration of stay was calculated on the basis of dates of admission and discharge. As these discharges referred to inpatients October 970,the probability for short stay patients to be included is lower than in a sample comprising all discharges during the same period. Thus, tables on mean duration of stay have not been included in this publication. 5. Explanatory notes on tables In table and 2 institutions have been included even if they did not have inpatients at the census day. For different reasons a few institutions,mostly old people's homes, have not been included in the census. In all tables, except table 26, new born babies registered together with other inpatients are included. In tables showing main condition, such babies can be separated as they are classified according to the international Ylist. The total number was 70, 84 girls and 86 boys. In order to get comparable figures for the counties these babies have been subtracted before calculating the rates in table 26. For calculation of rates per the population at the end of 970 has been used. Apart from the agegroup under I year, where live births after October are included, the differences in population figures probably are of very little importance. Age of inpatients also refers to the end of the year. In tables giving main diagnosis, either Alist or Blist, some of the numbers include only one or a few cases. For such groups the data must be used with caution. Figures given for mentally disordered in foster care in table 7 and 20 are not quite complete. Figures for the corresponding group in table 4 are lower than in table 7 due to the fact that supplementary data on diagnosis were not given for all cases.

14 3 TABELLER TABLES

15 4 TABELLREGISTER Side. Helseinstitusjoner etter tallet på godkjente plasser 7 2. Helseinstitusjoner, plasser og pasienter etter eierforhold for institusjonen og institusjonstype. Fylker 8 3. Pasienter i helseinstitusjoner etter bosted ved innleggingen og helseinstitusjonens beliggenhet. Fylker Fordeling etter bostedsfylke ved innleggingen for pasienter i helseinstitusjoner i de enkelte fylker. Prosent 5. Pasienter i private helseinstitusjoner etter institusjonstype og pasientens bosted ved innleggingen. Fylker 6. Pasienter i helseinstitusjoner etter alder og institusjonstype 7. Aldersfordelingen for pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner. Prosent 8. Pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner pr av folkemengden etter kjønn og alder. Fylker 9. Pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner etter hvor de er innlagt fra. Prosent 0. Plasser og pasienter i helseinstitusjoner etter eierforhold for institusjonen og avdelingstype. Pasienter i helseinstitusjoner etter alder og avdelingstype 2. Aldersfordelingen for pasienter i ulike typer av avdelinger. Prosent 3. Pasienter i ulike typer av avdelinger pr av folkemengden etter kjønn og alder 4. Pasienter i helseinstitusjoner etter kjønn, innleggingsmåte og avdelingstype 5. Pasienter med opphold i helseinstitusjon både pr.. oktober og tidligere i 970 for samme sykdom. Pr. 000 pasienter innlagt i 970, etter alder og avdelingstype 6. Pensjonærer i aldershjem etter kjønn, alder og bostedsfylke 7. Plasser og pasienter i psykiatriske sykehus/avdelinger, og sinnslidende i privatpleie 8. Plasser og pasienter i institusjoner for åndssvake, og åndssvake i privatpleie 9. Plasser og pasienter i daginstitusjoner etter avdelingstype. Fylker 20. Pasienter i privatpleie etter alder og type omsorg 2. Pasienter i helseinstitusjoner etter kjønn, alder, institusjonstype og hovedårsak til oppholdet (Alisten) 22. Aldersfordelingen for pasienter i helseinstitusjoner etter hovedårsak til oppholdet (Alisten) og pasientenes kjønn. Prosent 23. Aldersfordelingen for pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner, etter hovedårsak til oppholdet (Alisten). Prosent 24. Pasienter i helseinstitusjoner etter hovedårsak til oppholdet (Alisten). Pr av folkemengden etter kjønn og alder 25. Pasienter i helseinstitusjoner etter bostedsfylke ved innleggingen, institusjonstype og hovedårsak til oppholdet (Blisten). Pr av folkemengden 26. Pasienter i helseinstitusjoner etter grove grupper av hovedårsak til oppholdet. Pr av folkemengden etter kjønn, alder og fylke 27. Pasienter i helseinstitusjoner etter behandlingssted, bostedsfylke og hovedårsak til oppholdet (Blisten) 28. Innleggingsmåte for pasienter i helseinstitusjoner etter hovedårsak til oppholdet (Blisten) og alder 29. Pasienter i alminnelige sykehus og i spesialsykehus med opphold i helseinstitusjon både pr. I. oktober og tidligere i 970 for samme sykdom. Pr. 000 pasienter innlagt i 970 etter alder og hovedårsak til oppholdet (Blisten) 30. Utskrevne og ikke utskrevne pasienter etter avdelingstype 3. Utskrevne og ikke utskrevne pasienter etter hovedårsak til oppholdet (Alisten) 32. Pasienter utskrevet i tiden. oktober 3. desember i prosent av registrerte pasienter. oktober, etter alder og avdelingstype 33. Pasienter utskrevet levende i tiden. oktober 3. desember i prosent av registrerte pasienter. oktober, etter alder og hovedårsak til oppholdet (Alisten) 34. Pasienter med forlenget opphold i helseinstitusjon etter institusjonstype og type institusjon de burde vært overfort til. Fylker Pasienter i daginstitusjoner etter kjønn, alder og hovedårsak (Alisten) Pasienter i privatpleie under psykisk helsevern og under åndssvakeomsorg etter kjønn og hovedårsak. (Detaljert liste)

16 5 INDEX OF TABLES Page. Health institutions by number of authorized beds 7 2. Health institutions, beds and inpatients by ownership and type of institution. Counties 8 3. Inpatients in health institutions by residence at admission and location of institution. Counties Distribution by county of residence of inpatients in health institutions in each county. Percentages Inpatients in private health institutions by type of institution and residence o patient at admission. Counties Inpatients in health institutions by age and type of institution Age distribution of inpatients in various types of health institutions. Percentages Inpatients in various types of health institutions per population, by sex and age. Counties Inpatients in various types of health institutions, by place admitted from. Percentages 0. Beds and inpatients in health institutions by ownership of institution, and department... Inpatients in health institutions by age and department 2. Age distribution of inpatients in various departments. Percentages 3. Inpatients in various departments per population, by sex and age 4. Inpatients in health institutions by sex, category of admission and department 5. Inpatients readmitted in 970 for the same disease. Per 000 patients admitted in 970, by age and department 6. Pensioners in old people's homes by sex, age and county of residence 7. Beds and inpatients in psychiatric hospitals/departments, and mentally diseased in foster care 8. Beds and inpatients in institutions for mentally deficient, and mentally deficient in foster care 9. Places and patients in daypatient facilities by department. Counties 20. Inpatients in foster care by age and category 2. Inpatients in health institutions by sex, age, type of institution and main diagnosis (Alist) 22. Age distribution of inpatients in health institutions by main diagnosis (Alist) and sex of patients. Percentages 23. Age distribution'of ir patients in various types of health institutions, by main diagnosis (Alist). Percentages 24. Inpatients in health institutions by main diagnosis (Alist). Per population, by sex and age 25. Inpatients in health institutions by county of residence at admission, type of institution and main diagnosis (Blist). Per population 26. Inpatients in health institutions by groups of main diagnosis. Per population by sex, age and county 27. Inpatients in health institutions by county of residence, county of treatment and main diagnosis (Blist) 28. Category of admission of inpatients in health institutions by main diagnosis (Blist) and age 29. Inpatients in general hospitals and specialized hospitals readmitted to health institution in 970 for the same disease. Per 000 patients admitted in 970 by age and main diagnosis (Blist) 30. Discharged and not discharged by department 3. Discharged and not discharged by main diagnosis (Alist) 32. Patients discharged October 3 December as percentage of inpatients October, by age and department Patients discharged alive October 3 December as percentage of inpatients October, by age and main diagnosis (Alist) 34. Inpatients for which a transfer to another type of institution had been desirable, by type of institution. Counties Patients in daypatient facilities by sex, age and main diagnosis (Alist) Inpatients in foster care by category, sex and main diagnosis (Detailed list)

17

18 Tabell. Helseinstitusjoner etter tallet på godkjente plasser Health institutions by number of authorized beds 7 Institusjonstype Type of institution Av disse Of which Tallet på 500 institusjoner Under 20 as s plasser er Number of plasser plasser plasser plasser plasser og over institutions Under 20 be beds beds beds beds beds beds and over Alminnelige sykehus General hospitals Universitets og sentralsykehus University and regional hospitals 9 Andre minst 3delte sykehus Other larger hospitals 53 Andre alminnelige sykehus og klinikker Other general hospitals and clinics 34 Sykestuer Cottage hospitals76 FOdselsklinikker og fodehjem Maternity clinics and maternity homes 2 Total Spesialsykehus Specialized hospitals Psykiatriske sykehus Mental hospitals Frittstående psykiatriske klinikker og nervesanatorier Psychiatric clinics, etc. Sentralhjem for åndssvake Main institutions for mentally retarded Klinikker for alkoholikere og narkomane Clinics for alcoholics and drug addicts Sykehus for spesielle sykdommer Hospitals for special diseases Total Sykehjem Nursing homes Psykiatriske sykehjem Psychiatric nursing homes Barne og ungdomspsykiatriske behandlingshjem Psychiatric nursing homes for children and adolescents Andssvakehjem Nursing homes for mentally retarded Alkoholikerhjem Nursing homes for alcoholics 8 Hjem for vanfore, blinde og dove Nursing homes for crippled, blind and deaf 4 Behandlingshjem for spesielle sykdommer Nursing homes for special diseases Somatiske sykehjem Other nursing homes Kombinerte alders og sykehjeml) Combined old people's and nursing homesl) Total AttfOringsinstitusjoner Institutions for rehabilitation Sykehoteller Hostels for outpatients 7 4 Helseinstitusjoner i alt Health institutions, total ) Medregnet plasser i aldersavdelinger. ) Including beds in oldage departments

19 8 Tabell 2. Helseinstitusjoner, plasser og pasienter etter eierforhold for institusjonen og institusjonstype. Fylker Institusjoner Plasser Institutions Beds Kommune, Kommune, Fylke/ Staten fylkes Staten fylkes Institusjonstype Central kommune Privat Central kommune Privat Total govern Local Private Total govern Local Private ment govern ment government ment HELE LANDET Alminnelige sykehus Universitets og sentralsykehus Andre minst 3delte sykehus Andre alminnelige sykehus og klinikker Sykestuer FOdselsklinikker og fødehjem Spesialsykehus Psykiatriske sykehus Frittstående psykiatriske klinikker og nervesanatorier Sentralhjem for andssvake, Klinikker for alkoholikere og narkomane Sykehus for spesielle sykdommer Sykehjem Psykiatriske sykehjem Barne og ungdomspsykiatriske behandlingshjem Andssvakehjem Alkoholikerhjem Hjem for vanfore, blinde og dove Behandlingshjem for spesielle sykdommer Somatiske sykehjem Kombinerte alders og sykehjeml) Attføringsinstitusjoner Sykehoteller Helseinstitusjoner i alt ) Medregnet plasser og pensjonærer i aldersavdelingene.

20 Health institutions, beds and inpatients by ownership and type of institution. Counties Pasienter Pasienter pr. 00 plasser Inpatients Inpatients per 00 beds Kommune, Kommune, Staten fylkes Staten fylkes County/ Central kommune Privat Central kommune Privat Type of institution Total govern Local Private Total govern Local Private ment govern ment government ment 9 THE WHOLE COUNTRY General hospitals University and regional hospitals Other larger hospitals Other general hospitals and clinics Cottage hospitals Maternity clinics and maternity homes Total Specialized hospitals Mental hospitals Psychiatric clinics, etc. Main institutions for mentally retarded Clinics for alcoholics and drug addicts Hospitals for special diseases Total Nursing homes Psychiatric nursing homes Psychiatric nursing homes for children and adolescents Nursing homes for mentally retarded Nursing homes fo alcoholics Nursing homes for crippled, blind and deaf Nursing homes for special diseases Other nursing homes Combined ad people 's and nursing homes ) Total ) Including beds and pensioners in oldage departments. Institutions for rehabilitation Hostels for outpatients Health institutions, total

21 Fylke/ Institusjonstype 20 Tabell 2 (forts.). Helseinstitusjoner, plasser og pasienter etter eierforhold for institusjonen og institusjonstype. Fylker 0 ØSTFOLD Alminnelige sykehus Universitets og sentralsykehus Andre minst 3delte sykehus Andre alminnelige sykehus og klinikker Sykestuer FOdselsklinikker og fodehjem Institusjoner Plasser Kommune, Kommune, Staten fylkes Privat Staten fylkes Privat kommune kommune Spesialsykehus Psykiatriske sykehus Sentralhjem for åndssvake Klinikker for alkoholikere og narkomane Sykehus for spesielle sykdommer Sykehjem Psykiatriske sykehjem Barne og ungdomspsykiatriske behandlingshjem Andssvakehjem Alkoholikerhjem Hjem for vanfore, blinde og dove Behandlingshjem for spesielle sykdommer Somatiske sykehjem Kombinerte alders og sykehjem ) AttfOringsinstitusjoner Helseinstitusjoner i alt 02 AKERSHUS Alminnelige sykehus Universitets og sentralsykehus Andre minst 3delte sykehus Sykestuer FOdselsklinikker og fødehjem Spesialsykehus Psykiatriske sykehus Sentralhjem for åndssvake Klinikker for alkoholikere og narkomane Sykehus for spesielle sykdommer Sykehjem Psykiatriske sykehjem Barne og ungdomspsykiatriske behandlingshjem Andssvakehjem Behandlingshjem for spesielle sykdommer Somatiske sykehjem Kombinerte alders og sykehjemi) AttfOringsinstitusjoner Sykehoteller Helseinstitusjoner i alt ) Se note, side _

22 Health institutions, beds and inpatients by ownership and type of institution. Counties 2 Pasienter Pasienter pr. 00 plasser Kommune, Kommune, Staten fylkeskommune Privat Staten fylkeskommune Privat e ; 80 8; ; ; ) See note, page 9. County/ Type of institution 0 ØSTFOLD General hospitals University and regional hospitals Other larger hospitals Other general hospitals and clinics Cottage hospitals Maternity clinics and maternity homes Total Specialized hospitals Mental hospitals Main institutions for mentally retarded Clinics for alcoholics and drug addicts Hospitals for special diseases Total Nursing homes Psychiatric nursing homes Psychiatric nursing homes for children and adolescents Nursing homes for mentally retarded Nursing homes for alcoholics Nursing homes for crippled, blind and deaf Nursing homes for special diseases Other nursing homes Combined old people's and nursing homes) Total Institutions for rehabilitation Health institutions, total 02 AKERSHUS General hospitals University and regional hospitals Other larger hospitals Cottage hospitals Maternity clinics and maternity homes. Total Specialized hospitals Mental hospitals Main institutions for mentally retarded Clinics for alcoholics and drug addicts Hospitals for special diseases Total Nursing homes Psychiatric nursing homes Psychiatric nursing homes for children and adolescents Nursing homes for mentally retarded Nursing homes for special diseases Other nursing homes Combined,old people's and nursing homes) Total fn:!titutioni for rehabilitation Hoz. :40 for outpatients Heal 6h institutions, total

23 22 Tabell 2 (forts.). Helseinstitusjoner, plasser og pasienter etter eierforhold for institusjonen og institusjonstype. Fylker Fylke/ Institusjonstype 03 OSLO Alminnelige sykehus Institusjoner Plasser Kommune, Kommune, alt Staten fylkes Privat Staten fylkes Privat kommune kommune Universitets og sentralsykehus Andre minst 3delte sykehus Andre alminnelige sykehus og klinikker ; 56 FOdselsklinikker og fødehjem _ Spesialsykehus Psykiatriske sykehus Frittstående psykiatriske klinikker og nervesanatorier Sentralhjem for åndssvake _ Klinikker for alkoholikere og narkomane Sykehus for spesielle sykdommer ; Sykehjem Barne og ungdomspsykiatriske behandlingshjem Andssvakehjem 0 0 Alkoholikerhjem Hjem for vanfore, blinde og dove Behandlingshjem for spesielle sykdommer Somatiske sykehjem ; 678 Kombinerte alders og sykehjem Attføringsinstitusjoner Helseinstitusjoner i alt HEDMARK Alminnelige sykehus Andre minst 3delte sykehus Andre alminnelige sykehus og klinikker Spesialsykehus Psykiatriske sykehus Sentralhjem for åndssvake Klinikker for alkoholikere og narkomane Sykehus for spesielle sykdommer Sykehjem Psykiatriske sykehjem Barne og ungdomspsykiatriske behandlingshjem 0 0. Andssvakehjem Alkoholikerhjem Behandlingshjem for spesielle sykdommer Somatiske sykehjem Kombinerte alders og sykehjem Attføringsinstitusjoner 5 _ Helseinstitusjoner i alt ) Se note, side 8.

24 Health institutions, beds and inpatients by ownership and type of institution. Counties Pasienter Pasienter pr. 00 plasser Kommune, Kommune, County/ Privat Staten fylkeskommune Staten fylkes Privat Type of institution kommune OSLO General hospitals University and regional hospitals Other larger hospitals Other general hospitals and clinics Maternity clinics and maternity homes Total Specialized hospitals Mental hospitals ; Psychiatric clinics, etc. Main institutions for mentally retarded Clinics for alcoholics and drug addicts Hospitals for special diseases Total ; ; Nursing homes Psychiatric nursing homes for children and adolescents Nursing homes for mentally retarded Nursing homes for alcoholics Nursing homes for crippled, blind and deaf Nursing homes for special diseases Other nursing homes Combineold people's and nursing homes J Total Institutions for rehabilitation Health institutions, total 04 HEDMARK General hospitals Other larger hospitals Other general hospitals and clinics Total Specialized hospitals i ; Mental hospitals Main institutions for mentally retarded Clinics for alcoholics and drug addicts Hospitals for special diseases Total Nursing homes ' Psychiatric nursing homes Psychiatric nursing homes for children and adolescents Nursing homes for mentally retarded Nursing homes for alcoholics Nursing homes for special diseases Other nursing homes Combined ad people's and nursing homesl) Total ) See note, page Institutions for rehabilitation Health institutions, total

25 24 Tabell 2 (forts.). Helseinstitusjoner, plasser og pasienter etter eierforhold for institusjonen og institusjonstype. Fylker Fylke/ Institusjonstype 05 OPPLAND Alminnelige sykehus Universitets og sentralsykehus Andre minst 3delte sykehus Andre alminnelige sykehus og klinikker Institusjoner Plasser Kommune, Kommune, Staten fylkes Privat Staten fylkes Privat kommune kommune Sykestuer FOdselsklinikker og fodehjem Spesialsykehus Psykiatriske sykehus Sentralhjem for åndssvake Klinikker for alkoholikere og narkomane Sykehus for spesielle sykdommer Sykehjem Psykiatriske sykehjem Barne og ungdomspsykiatriske behandlingshjem Andssvakehjem Alkoholikerhjem Behandlingshjem for spesielle sykdommer Somatiske sykehjem Kombinerte alders og sykehjem Attføringsinstitusjoner Sykehoteller Helseinstitusjoner i alt BUSKERUD Alminnelige sykehus Andre minst 3delte sykehus Andre alminnelige sykehus og klinikker Sykestuer Fodselsklinikker og fødehjem Spesialsykehus Psykiatriske sykehus Frittstående psykiatriske klinikker og nervesanatorier Sykehus for spesielle sykdommer Sykehjem Psykiatriske sykehjem Barne og ungdomspsykiatriske behandlingshjem Andssvakehjem Alkoholikerhjem Hjem for vanfore, blinde og dove Behandlingshjem for spesielle sykdommer Somatiske sykehjem ; 92 Kombinerte alders og sykehjem Attføringsinstitusjoner Helseinstitusjoner i alt ) Se note, side 8.

26 Health institutions, beds and inpatients by ownership and type of institution. Counties Pasienter Pasienter pr. 00 plasser Kommune, Kommune, County/ Staten fylkes Privat Staten fylkes Privat Type of institution kommune kommune OPPLAND General hospitals University and regional hospitals Other larger hospitals Other general hospitals and clinics Cottage hospitals Maternity clinics and maternity homes Total ; ; ; ; ; ) See note, page 9. Specialized hospitals Mental hospitals Main institutions for mentally retarded Clinics for alcoholics and drug addicts Hospitals for special diseases Total Nursing homes Psychiatric nursing homes Psychiatric nursing homes for children and adolescents Nursing homes for mentally retarded Nursing homes for alcoholics Nursing homes for special diseases Other nursing homes Combinespeople's and nursing homes) Total Institutions for rehabilitation Hostels for outpatients Health institutions, total 06 BUSKERUD General hospitals Other larger hospitals Other general hospitals and clinics Cottage hospitals Maternity clinics and maternity homes Total Mental hospitals Specialized hospitals Psychiatric clinics, etc. Hospitals for special diseases Total Nursing homes Psychiatric nursing homes Psychiatric nursing homes for children and adolescents Nursing homes for mentally retarded Nursing homes for alcoholics Nursing homes for crippled, blind and deaf Nursing haws for special diseases Other nursing homes Combined ad people's and nursing homesl) Total Inb,it%tions for rehabilitation Health institutions, total

27 26 Tabell 2 (forts.). Helseinstitusjoner, plasser og pasienter etter eierforhold for institusjonen og institusjonstype. Fylker Fylke/ Institusjonstype 07 VESTFOLD Alminnelige sykehus Institusjoner Kommune, Staten fylkeskommune Privat Universitets og sentralsykehus 386 Andre minst 3delte sykehus Andre alminnelige sykehus og klinikker 2 55 Sykestuer Spesialsykehus Sentralhjem for åndssvake 92 Sykehus for spesielle sykdommer Sykehjem Psykiatriske sykehjem Barne og ungdomspsykiatriske behandlingshjem 2 30 Andssvakehjem Alkoholikerhjem 24 Plasser Kommune, Staten fylkes Privat kommune Hjem for vanfore, blinde og dove Behandlingshjem for spesielle sykdommer Somatiske sykehjem Kombinerte alders og sykehjeml) Attføringsinstitusjoner Helseinstitusjoner i alt TELEMARK Alminnelige sykehus Universitets og sentralsykehus 239 Andre minst 3delte sykehus Andre alminnelige sykehus og klinikker 2 58 Sykestuer Spesialsykehus Psykiatriske sykehus 304 Sentralhjem for åndssvake Sykehjem Psykiatriske sykehjem Barne og ungdomspsykiatriske behandlingshjem _ 2 Andssvakehjem _ 8 Alkoholikerhjem 6 Somatiske sykehjem 2 48 Kombinerte alders og sykehjeml) Attføringsinstitusjoner Helseinstitusjoner 509 i alt ) Se note, side 8.

28 Health institutions, beds and inpatients by ownership and type of institution. Counties Pasienter Pasienter pr. 00 plasser Kommune, Kommune, County/ alt Staten fylkes Privat Staten fylkes Privat Type of institution kommune kommune VESTFOLD General hospitals University and regional hospitals Other larger hospitals Other general hospitals and clinics Cottage hospitals Total ; ) See note, page 9. Specialized hospitals Main institutions for mentally retarded Hospitals for special diseases Total Nursing homes Psychiatric nursing homes Psychiatric nursing homes for children and adolescents Nursing homes for mentally retarded Nursing homes for alcoholics Nursing homes for crippled, blind and deaf Nursing homes for special diseases Other nursing homes Combines people's and nursing homesi Total Institutions for rehabilitation Health institutions, total 08 TELEMARK General hospitals University and regional hospitals Other larger hospitals Other general hospitals and clinics Cottage hospitals Total Specialized hospitals Mental hospitals Main institutions for mentally retarded Total Nursing homes Psychiatric nursing homes Psychiatric nursing homes for children and adolescents Nursing homes for mentally retarded Nursing homes for alcoholics Other nursing homes Combined old people's and nursing homes) Total Institutions for rehabilitation Health institutions, total

29 Fylke/ Institusjonstype 2 28 Tabell 2 (forts.). Helseinstitusjoner, plasser og pasienter etter eierforhold for institusjonen og institusjonstype. Fylker 09 AUSTAGDER Alminnelige sykehus Universitets og sentralsykehus Andre alminnelige sykehus og klinikker Institusjoner Plasser Kommune, Kommune, Staten fylkes Privat Staten fylkes Privat kommune kommune Spesialsykehus Frittstående psykiatriske klinikker og nervesanatorier Sykehjem Psykiatriske sykehjem 5 Andssvakehjem 3 Somatiske sykehjem 6 5 Kombinerte alders og sykehjem ) AttfOringsinstitusjoner Helseinstitusjoner i alt VESTAGDER Alminnelige sykehus Universitets og sentralsykehus Andre minst 3delte sykehus 3 3 Andre alminnelige sykehus og klinikker Sykestuer FOdselsklinikker og fodehjem 7 5 Spesialsykehus Psykiatriske sykehus Frittstående psykiatriske klinikker og nervesanatorier Klinikker for alkoholikere og narkomane 2 Sykehus for spesielle sykdommer 5 Sykehjem Psykiatriske sykehjem Alkoholikerhjem Hjem for vanfore, blinde og dove _ Behandlingshjem for spesielle sykdommer Somatiske sykehjem 2 2 Kombinerte alders og sykehjem ; Helseinstitusjoner i alt ) Se note, side

30 Healthinstitutions beds and inpatients by ownership and type of institution. Counties Pasienter Kommune, Staten fylkeskommune Pasienter pr. 00 plasser Kommune, Privat Staten fylkeskommune Privat ; County/ Type of institution 09 AUSTAGDER General hospitals University and regional hospitals Other general hospitals and clinics Total Specialized hospitals _. _ ) See note, page 9. Psychiatric clinics, etc. Total Nursing homes Psychiatric nursing homes Nursing homes for mentally retarded Other nursing homes Combined ad people's and nursing homesl) Total Institutions for rehabilitation Health institution, total 0 VESTAGDER General hospitals University and regional hospitals Other larger hospitals Other general hospitals and clinics Cottage hospitals Maternity clinics and maternity homes Total Mental hospitals Specialized hospitals Psychiatric clinics, etc. Clinics for alcoholics and drug addicts Hospitals for special diseases Total. Nursing homes Psychiatric nursing homes Nursing homes for alcoholics Nursing homes for crippled, blind and deaf Nursing homes for special diseases Other nursing homes Combine4,old people's and nursing homes" Total Health institutions, total

31 30 Tabell 2 (forts.). Helseinstitusjoner, plasser og pasienter etter eierforhold for institusjonen og institusjonstype. Fylker Fylke/ Institusjonstype ROGALAND Alminnelige sykehus Institusjoner Plasser Kommune, Kommune, Staten fylkes Privat Staten fylkes Privat. kommune kommune Universitets og sentralsykehus Andre minst 3delte sykehus Andre alminnelige sykehus og klinikker Sykestuer 5 FOdselsklinikker og fodehjem ; Spesialsykehus Psykiatriske sykehus 64 Sentralhjem for åndssvake Sykehus for spesielle sykdommer Sykehjem Psykiatriske sykehjem Barne og ungdomspsykiatriske behandlingshjem 2 Alkoholikerhjem 25 Hjem for vanfore, blinde og &Ave Somatiske sykehjem Kombinerte alders og sykehjem ) AttfOringsinstitusjoner 9 Sykehoteller 22 Helseinstitusjoner i alt HORDALAND Alminnelige sykehus Andre minst 3delte sykehus Andre alminnelige sykehus og klinikker 2 33 Sykestuer FOdselsklinikker og fødehjem Spesialsykehus Psykiatriske sykehus 370 Frittstående psykiatriske klinikker dg nervesanatorier Sentralhjem for åndssvake 29 Klinikker for alkoholikere og narkomane 48 Sykehus for spesielle sykdommer Sykehjem Psykiatriske sykehjem 5 26 Barne og ungdomspsykiatriske behandlingshjem Andssvakehjem Alkoholikerhjem Hjem for vanfore, blinde og &five 8 Somatiske sykehjem Kombinerte alders og sykehjem 9 _ AttfOringsinstitusjoner Helseinstitusjoner i alt ) Se note, side

32 Health institutions, beds and inpatients by ownership and type of institution. Counties Pasienter Pasienter pr. 00 plasser Kommune, Kommune, County/ Staten fylkes Privat Staten fylkes Privat Type of institution kommune kommune lll. e ROGALAND General hospitals University and regional hospitals Other larger hospitals Other general hospitals and clinics Cottage hospitals Maternity clinics and maternity homes Total ; ; ) See note, page 9. Specialized hospitals Mental hospitals Main institutions for mentally retarded Hospitals for special diseases Total Nursing homes Psychiatric nursing homes Psychiatric nursing homes for children and adolescents Nursing homes for alcoholics Nursing homes for crippled., blind and deaf Other nursing homes Combined old people 's and nursing homesl) Total Institutions for rehabilitation Hostels for outpatients Health institutions, total 2 HORDALAND General hospitals Other larger hospitals Other general hospitals and clinics Cottage hospitals Maternity clinics and maternity homes Total Mental hospitals Specialized hospitals Psychiatric clinics, etc. Main institutions for mentally retarded Clinics for alcoholics and drug addicts Hospitals for special diseases Total Nursing homes Psychiatric nursing homes Psychiatric nursing homes for children and, adolescents' Nursing homes for mentally retarded Nursing homes for alcoholics Nursing homes for crippled, blind and deaf Other nursing homes Combined old people's and nursing homes) Total Institutions for rehabilitation Health institutions, total

33 Fylke/ Institusjonstype 32 Tabell 2 (forts.). Helseinstitusjoner, plasser og pasienter etter eierforhold for institusjonen og institusjonstype. Fylker 3 BERGEN Alminnelige sykehus Universitets og sentralsykehus Andre minst 3delte sykehus 2 2 Andre alminnelige sykehus og klinikker Institusjoner Plasser Kommune, Kommune, Staten fylkes Privat Staten fylkes Privat kommune kommune Spesialsykehus Psykiatriske sykehus 2 Klinikker for alkoholikere og narkomane _ Sykehjem Alkoholikerhjem Hjem for vanfore, blinde og &five Behandlingshjem for spesielle sykdommer Somatiske sykehjem Kombinerte alders og sykehjem ; Attføringsinstitusjoner Sykehoteller Helseinstitusjoner i alt SOGN OG FJORDANE Alminnelige sykehus Andre minst 3delte sykehus Andre alminnelige sykehus og klinikker 3 3 Sykestuer Sykehjem Psykiatriske sykehjem 2 Andssvakehjem i Hjem for vanfore, blinde og dove _ Kombinerte alders og sykehjem Helseinstitusjoner i alt ; MORE OG ROMSDAL Alminnelige sykehus Universitets og sentralsykehus 2 2 Andre minst 3delte sykehus 2 2 Andre alminnelige sykehus og klinikker 3 2 Sykestuer. 4 3 Fødselsklinikker og fødehjem Spesialsykehus Psykiatriske sykehus Sentralhjem for åndssvake 2 ) Se note, side

34 Health institutions, beds and inpatients by ownership and type of institution. Counties Pasienter Pasienter pr. 00 plasser Kommune, Kommune, County/ Staten fylkes Privat Staten fylkes Privat Type of institution kommune kommune BERGEN General hospitals University and regional hospitals Other larger hospitals Other general hospitals and clinics Total ; ; ) See note, page 9. Specialized hospitals Mental hospitals Clinics for alcoholics and drug addicts Total Nursing homes Nursing homes for alcoholics Nursing homes for crippled, blind and deaf Nursing homes for special diseases Other nursing homes Combined old people's and nursing homesl) Total Institutions for rehabilitation Hostels for outpatients Health institutions, total 4 SOGN OG FJORDANE General hospitals Other larger hospitals Other general hospitals and clinics Cottage hospitals Total Nursing homes Psychiatric nursing homes Nursing homes for mentally retarded Nursing homes for crippled, blind and deaf Combined old people's and nursing ' homesl ) Total Health institutions, total 5 MORE OG ROMSDAL General hospitals University and regional hospitals Other larger hospitals Other general hospitals and clinics Cottage hospitals Maternity clinics and maternity homes Total Specialized hospitals Mental hospitals Main institutions for mentally retarded Total

35 34 Tabell 2 (forts.). Helseinstitusjoner, plasser og pasienter etter eierforhold for institusjonen og institusjonstype. Fylker Fylke/ Institusjonstype 5 MORE OG ROMSDAL (forts.) Sykehjem Institusjoner Plasser Kommune, Kommune, Staten fylkes Privat Staten fylkes Privat kommune kommune Psykiatriske sykehjem Andssvakehjem Alkoholikerhjem Behandlingshjem for spesielle sykdommer 7 7 Somatiske sykehjem Kombinerte alders og sykehjem AttfOringsinstitusjoner Helseinstitusjoner i alt SØRTRØNDELAG Alminnelige sykehus Universitets og sentralsykehus Andre minst 3delte sykehus Andre alminnelige sykehus og klinikker Sykestuer FOdselsklinikker og fodehjem Spesialsykehus Psykiatriske sykehus Frittstående psykiatriske klinikker og nervesanatorier Sentralhjem for åndssvake ; Klinikker for alkoholikere og narkomane Sykehjem Psykiatriske sykehjem Andssvakehjem Hjem for vanfore, blinde og dove Behandlingshjem for spesielle sykdommer _ Somatiske sykehjem Kombinerte alders og sykehjem ) AttfOringsinstitusjoner Sykehoteller Helseinstitusjoner i alt NORDTRØNDELAG Alminnelige sykehus Universitets og sentralsykehus... eee ''' Andre minst 3delte sykehus Sykestuer Sykehjem Psykiatriske sykehjem Andssvakehjem Alkoholikerhjem Somatiske sykehjem Kombinerte alders og sykehjem Attføringsinstitusjoner Helseinstitusjoner i alt ) Se note, side 8.

36 Health institutions, beds and inpatients by ownership and type of institution. Counties Pasienter Pasienter pr. 00 plasser Kommune, Kommune, County/ Staten fylkes Privat Staten fylkes Privat Type of institution kommune kommune MORE OG ROMSDAL (cont.) Nursing homes Psychiatric nursing homes Nursing homes for mentally retarded Nursing homes for alcoholics Nursing homes for special diseases Other nursing homes Combined old people's and nursing homes) Total ; t ; ) See note, page 9. Institutions for rehabilitation Health institutions, total 6 SØRTRØNDELAG General hospitals University and regional hospitals Other larger hospitals Other general hospitals and clinics Cottage hospitals Maternity clinics and maternity homes Total Mental hospitals Specialized hospitals Psychiatric clinics, etc. Main institutions for mentally retarded Clinics for alcoholics and drug addicts Total Nursing homes Psychiatric nursing homes Nursing homes for mentally retarded Nursing homes for crippled, blind and deaf Nursing homes for special diseases Other nursing homeb Combineold people's and nursing homes Li Total Institutions for rehabilitation Hostels for outpatients Health institutions, total 7 NORDTRONDELAG General hospitals University and regional hospitals Other larger hospitals Cottage hospitals Total Nursing homes Psychiatric nursing homes Nursing homes for mentally retarded Nursing homes for alcoholics Other nursing homes Combined old people 's and nursing homes) Total Institutions for rehabilitation Health institutions, total

37 Institusjoner Plasser Fylke/ Kommune, Kommune, Institusjonstype Staten fylkes Privat Staten fylkes Privat kommune kommune 8 NORDLAND 36 Tabell 2 (forts.). Helseinstitusjoner, plasser og pasienter etter eierforhold for institusjonen og institusjonstype. Fylker Alminnelige sykehus 358 Universitets og sentralsykehus 358 Andre minst 3delte sykehus Sykestuer FOdselsklinikker og fodehjem Spesialsykehus Psykiatriske sykehus Klinikker for alkoholikere og narkomane 2 Sykehjem Psykiatriske sykehjem 3 2 Andssvakehjem 2 Somatiske sykehjem ; ; 38 Kombinerte alders og sykehjem Sykehoteller Helseinstitusjoner i alt TROMS Alminnelige sykehus Universitets og sentralsykehus Andre minst 3delte sykehus Andre alminnelige sykehus og klinikker Sykestuer FOdselsklinikker og fodehjem 5 6 Spesialsykehus Psykiatriske sykehus Sentralhjem for åndssvake Sykehus for spesielle sykdommer 3 Sykehjem Psykiatriske sykehjem 2 Alkoholikerhjem 2 Hjem for vanfore, blinde og dove _ Somatiske sykehjem Kombinerte alders og sykehjem ) 2 alt Sykehoteller Helseinstitusjoner i alt FINNMARK Alminnelige sykehus Andre minst 3delte sykehus 66 Andre alminnelige sykehus og klinikker Sykestuer Sykehjem Psykiatriske sykehjem Barne og ungdomspsykiatriske behandlingshjem 8 Kombinerte alders og sykehjem Helseinstitusjoner i alt ) Se note, side

38 Health institutions, beds and inpatients by ownership and type of institution. Counties Pasienter Pasienter pr. 00 plasser Kommune, Kommune, County/ Staten fylkes Privat Staten fylkes Privat Type of institution kommune kommune 37 8 NORDLAND General hospitals University and regional hospitals Other larger hospitals Cottage hospitals Maternity clinics and maternity homes Total Specialized hospitals Mental hospitals Clinics for alcoholics and drug addicts Total Nursing homes Psychiatric nursing homes 22 ; ; 00 Nursing homes for mentally retarded ; 2 Other nursing homes Combined old people's and nursing homes) Total Hostels for outpatients Health institutions, total 9 TROMS General hospitals University and regional hospitals Other larger hospitals Other general hospitals and clinics ; 78 Cottage hospitals Maternity clinics and maternity homed Total ; Total Specialized hospitals 88 Mental hospitals 97 Main institutions for mentally retarded Hospitals for special diseases Nursing homes Psychiatric nursing homes Nursing homes for alcoholics Nursing homes for crippled, blind and deaf Other nursing homes Combined old people's and nursing homes) Total Hostels for outpatients Health institutions, total 20 FINNMARK General hospitals Other larger hospitals Other general hospitals and clinics Cottage hospitals Total Nursing homes Psychiatric nursing homes Psychiatric nursing homes for children and adolescents Combined,old people's and! nursing omes) Tota2, Health institutions total ) See note, page 9.

39 38 Tabell 3. Pasienter i helseinstitusjoner etter bosted ved innleggingen og helseinstitusjonens beliggenhet. Fylker Pasientens bostedsfylke ved innlesgingen Institusjonens beliggenhet, fylke N. Location of Total Øst Akers Hed Opp Buske Vest Tele Austinstitution, county Oslo fold hus mark land rud fold mark Agder 0 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 AustAgder 0 VestAgder Rogaland 2 Hordaland 3 Bergen 4 Sogn og Fjordane 5 MOre og Romsdal 6 SOrTrOndelag 7 NordTrOndelag 8 Nordland 9 Troms 20 Finnmark Hele landet The whole country _

40 Inpatients in health institutions by residence at admission and location of institution. Counties 39 Residence ofjoatient at admission, county Vest Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOr Nord TrOnde TrOnde N ordland lag lag Troms Finnmark Uoppgitt bosted og utlandet No. Unknown and foreign countries _

41 40 Tabell 4. Fordeling etter bostedsfylke ved innleggingen for pasienter i helseinstitusjoner i de enkelte fylker. Prosent Institusjonens beliggenhet, fylke Nr. Location of institution, county Pasientens bostedsfylke Ost Akers Oslo Hed Opp Buske Vest Tele Aust Vestfold hus mark land rud fold mark Agder Agder 0østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 AustAgder 0 VestAgder Rogaland 2 Hordaland 3 Bergen 4 Sogn og Fjordane 5 Mere og Romsdal 6 SerTrendelag 7 NordTrendelag... 8 Nordland 9 Troms 20 Finnmark Hele landet The whole country 86,7,3 8,3 0,4 0, 0,3 0,5 0,2 0, 0,0,3 52,4 35,7,0 0,9 2,0 0,9 0,7 0,2 0,2 2,2 6,6 7,2 2,2 2,0,9,3 2,3 0,5 0,8 0,6,5 8,5 77,8 5,6 0,6 0,4 0,4 0, 0,2 0,9 3,7 20,7 3,5 60,6,3 0,9 0,5 0,4 0,3 0,5 2,4 4,3 0,4,4 66,6 0,0 0,7 0,3 0,3,,2,7 0, 0,2 5,4 85,9,4 0,4 0, 0, 0,4 6, 0, 0,4 2,3 87,4 0,5 0,8 0,4 0,3 0,7 0, 0,,0,3,0 78,9 8,2 0, 0,3 0,7 0, 0,4 0,4,2 7,2 76, 0,3 0,5 0,8 0,2 0, 0,6 0, 0,2 2, 3,3 0, 0,2,3 0,2 0,2 0, 0,2 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0, _ 0,2 0,2 0,0 0,3 0,0... _ 0,0 0,2 0,2 0,7 0,6 0,2 0,2 0, 0,3 0,2 0, 0, 0,,8 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0, 0, 0,3 0,3 5,4 6,2 7,3 5, 4, 4, ,

42 Distribution by county of residence of inpatients in health institutions in each county. Percentages 4 Residence of Rosa Hordaland land Bergen Sogn og MOre og Fjordane Romsdal SOr Nord TrOnde TrOndelag lag Nordland Troms Uoppgitt bosted og Finn utlandet No. mark Unknown Total and foreign countries 0,2 0, 0, 0, 0,2 0,2 0,2 0, 0, 0, 8 00,0 0 0,5 0,4 0,2 0,4 0,7 0,3 0,0,3 0,5 0,2 0,2 00,0 02 0,9 0,6 0,3 0,5,4 0,7 0,3 2, 0,8 0,7 0,7 00,0 03 0,4 0, 0,6 0, 0,9 0,7 0, 0,3 0,2 0, 0,8 00,0 04 0,4 0,5 0,9 0,4 2, 0,7 0,3,3 0,2 0,2 0,2 00,0 05 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,2 0, 0,2 0,3 0, 0,2 00,0 06 0,5 0,5 0, 0,3 0,4 0, 0,2 0, 0, 0, 0, 00,0 07 0,8 0, 0, 0,2 0,3 0, 0, 0,2 00,0 08,4,0 0,4 0,7 0,6 0, 2,5 0,6 0,5 0,2 00,0 09 2,2 0,3 0,3 0,3 0,0 0, 0,3 00,0 0 84,5 3,4 0,8 0,9 0,8 0,0 0,3 0,3 0,2 0,6 00,0,3 70,4 8,5 6,5 0,4 0,2 0, 0,2 0,0 0,0 0, 00,0 2 2,3 27,6 58,7 9, 0,8 0, 0,3 0,3 0,2 0,3 00,0 3 2,5 8,7 86,9 0, 0, 0,4 0,6 0,3 00,0 4 0,0 0,0 0,3,8 96,5 0,5 0,0 0,3 0,0 0, 0,2 00,0 5 0,3 0, 0,2 0,2 3,8 76,9,5 2,5 0,8 0,8 0, 00,0 6 0,3 0,9 7,4 82,5 6,2 0,2 0,2 00,0 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, 96, 2,5 0,5 0,4 00,0 8 0, 0, 0, 0, 0, 0,,4 72,3 5,3 0,0 00,0 9 0, 0,3 0, 0, 0,7 3,4 95,0 00,0 20 5,5 5,0 4, 2,5 5,2 6,5 2,8 6, 3,2 2, 0,3 00,0

43 Tabell 5. Pasienter i private helseinstitusjoner etter institusjonstype og pasientens bosted ved innleggingen. Fylker Inpatients in private health institutions by typ e of institution and residence of patient at admission. Counties 42 Fylke og institusjonstype County and type of institution HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Pasienter i alt Inpatients, total Av disse: Of which: Prosent Percentages Bosatt Bosatt Bosatt Bosatt i samme i annet i samme i annet fylke fylke fylke fylke Resident Resident Total Resident Resident in the in another in the in another county county county county Alminnelige sykehus General hospitals Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Psychiatric hospitals, clinics and main institutions for mentally deficient Andre spesialsykehus Other specialized hospitals Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem Psychiatric nursing homes and nursing homes for mentally deficient Andre sykehjem Other nursing homes Attføringsinstitusjoner Institutions for rehabilitation Sykehoteller Hostels for outpatients Total ,0 87, 2, ,0 58,2 4, ,0 4,8 58, ,0 57,8 42, ,0 70, 29, ,0 25,3 74, ,0 45,6 54, ,0 63,0 37,0 ØSTFOLD Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner ,0 98,4, ,0 93,7 6, ,0 33,9 66, ,0 33,3 66, ,0 59,3 40, ,0 75,0 25, ,0 70,0 30,0 AKERSHUS Alminnelige sykehus Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner Sykehoteller ,0 97,7 2, ,0 28,0 72, ,0 46,9 53, ,0 32,6 67, ,0 2,3 87, ,0 94, 5, ,0. 34,3 65,7 OSLO Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner ,0 89,6 0, ,0 86,2 3, ,0 3,6 68, ,0 29,0 7, ,0 93,0 7, ,0 80,0 20, ,0 76,0 24,0

44 43 Tabell 5 (forts.). Pasienter i private helseinstitusjoner etter institusjonstype og pasientens bosted ved innleggingen. Fylker Inpatients in private health institutions by type of institution and residence of patient at admission. Counties Fylke og institusjonstype Av disse: Prosent Pasienter Bosatt Bosatt Bosatt Bosatt. i alt i samme i annet i samme i annet fylke fylke fylke fylke HEDMARK. Alminnelige sykehus ,0 86,3 3,7 Andre spesialsykehus ,0 54,9 45, Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem ,0 83,0 7,0 Andre sykehjem ,0 39,4 60,6 Attføringsinstitusjoner ,0 2,8 78, ,0 6,4 38,6 OPPLAND Alminnelige sykehus ,0 92,3 7,7 Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake ,0 2,4 97,6 Andre spesialsykehus ,0 76,7 23,3 Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem ,0 42,5 57,5 Andre sykehjem ,0 7,3 82,7 Attføringsinstitusjoner ,0 5,2 94,8 Sykehoteller ,0 83,3 6, ,0 27,3 72,7 BUSKERUD Alminnelige sykehus ,0 86,2 3,8 Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake ,0 3,8 86,2 Andre spesialsykehus ,0 8,7 9,3 Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem ,0 24,2 75,8 Andre sykehjem ,0 28,5 7,5 Attføringsinstitusjoner ,0 25, 74, ,0 28, 7,9 VESTFOLD Alminnelige sykehus ,0 97,0 3,0 Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake ,0 68,4 3,6 Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem ,0 62,9 37, Andre sykehjem ,0 4,4 58,6 Attføringsinstitusjoner ,0. 5,5 48, ,0 63,2 36,8 TELEMARK Alminnelige sykehus ,0 95,2 4,8 Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake ,0 75,3 24,7 Psykiatriske sykehjem og Andssvakehjem ,0 24,0 76,0 Andre sykehjem ,0 67,2 32,8 Attføringsinstitusjoner ,0 33,3 66, ,0 75,4 24,6

45 44 Tabell 5 (forts.). Pasienter i private helseinstitusjoner etter institusjonstype og pasientens bosted ved innleggingen. Fylker Inpatients in private health institutions by type of institution and residence of patient at admission. Counties Fylke og institusjonstype Av disse: Prosent Pasienter Bosatt Bosatt Bosatt Bosatt i alt i samme i annet i samme i annet fylke fylke fylke fylke AUSTAGDER Alminnelige sykehus ,0 95,2 4,8 Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake ,0 33,3 66,7 Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem ,0 59,0 4,0 Andre sykehjem ,0 9,7 8,3 Attføringsinstitusjoner ,0 53,8 46, ,0 64,9 35, VESTAGDER Alminnelige sykehus ,0 97, 2,9 Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake ,0 62,9 37, Andre spesialsykehus ,0 5,4 48,6 Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem ,0 82,9 7, Andre sykehjem ,0 5,5 48, ,0 64,2 35,8 ROGALAND Alminnelige sykehus ,0 92,3 7,7 Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake ,0 50,0 50,0 Andre spesialsykehus ,0 58,8 4,2 Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem ,0 93,2 6,8 Andre sykehjem ,0 75,8 24,2 Attføringsinstitusjoner ,0 00,0 Sykehoteller ,0 57, 42, , ,4 HORDALAND Alminnelige sykehus ,0 57,7 42,3 Psykiatriske sykehus, klinikker og. sentralhjem for åndssvake ,0 43,7 56,3 Andre spesialsykehus ,0 42, 57,9 Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem ,0 59,6 40,4 Andre sykehjem ,0 55,5 44,5 Attføringsinstitusjoner ,0 34,3 65, ,0 48,8 5,2 BERGEN Alminnelige sykehus ,0 43,7 56,3 Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake ,0 75,9 24, Andre spesialsykehus ,0 49,3 50,7 Andre sykehjem ,0 87, 2,9 Sykehoteller ,0 00, ,0 66,0 34,0

46 45 Tabell 5 forts.). Pasienter i private helseinstitusjoner etter institusjonstype og pasientens bosted ved innleggingen. Fylker Inpatients in private health institutions by type of institution and residence of patient at admission. Counties Fylke og institusjonstype SOGN OG FJORDANE Pasienter i alt Bosatt i samme fylke Av disse: Bosatt i annet fylke 98,9 Alminnelige sykehus ,0, Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem ,0 Andre sykehjem , ,0 Prosent Bosatt Bosatt i samme i annet fylke fylke 50,0 50,0 00,0 68,5 3,5 MORE OG ROMSDAL Alminnelige sykehus ,0 Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake ,0 Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem ,0 Andre sykehjem , ,0 98,0 2,0 98,3,7 97,0 3,0 84,3 5,7 94,9 5, SØRTRØNDELAG Alminnelige sykehus ,0 Andre spesialsykehus ,0 Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem ,0 Andre sykehjem ,0 AttfOringsinstitusjoner ,0 Sykehoteller , ,0 92,2 7,8 90,3 9,7 62,5 37,5 88,7,3 87,3 2,7 26,5 73,5 84,2 5,8 NORDTRØNDELAG Alminnelige sykehus ,0 Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem ,0 Andre sykehjem ,0 AttfOringsinstitusjoner , ,0 NORDLAND Alminnelige sykehus ,0 Andre spesialsykehus ,0 Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem ,0 Andre sykehjem ,0 Sykehoteller , ,0 97,3 2,7 65,5 34,5 66,5 33,5 2,7 78,3 69,8 30,2 99,2 0,8 70,6 29,4 00,0 98,2,8 00,0 97,7 2,3 TROMS Alminnelige sykehus ,0 Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake ,0 Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem ,0 Andre sykehjem ,0 Sykehoteller , ,0 FINNMARK Alminnelige sykehus ,0 Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem ,0 Andre sykehjem , ,0 87,7 2,3 40,2 59,8 57, 42,9 57,3 42,7 58,3 4,7 57,6 42,4 96,6 3,4 8,8 8,2 98,6,4 94,0 6,0

47 46 Tabell 6. Pasienter i helseinstitusjoner etter alder og institusjonstype Institusjonstype Total Under år Under year Alder år år år år år år år years years years years years years years. Alminnelige sykehus Universitets og sentralsykehus Andre minst 3delte sykehus Andre alminnelige sykehus og klinikker 778 Sykestuer 357 Fødselsklinikker og fodehjem Spesialsykehus Psykiatriske sykehus 8 22 Frittstående psykiatriske klinikker og nervesanatorier Sentralhjem for åndssvake 3 30 Klinikker for alkoholikere og narkomane 643 Sykehus for spesielle sykdommer Sykehjem Psykiatriske sykehjem Barne og ungdamspsykiatriske behandlingshjem 236 Andssvakehjem 740 Alkoholikerhjem 5 Hjem for vanfore, blinde og dove 467 Behandlingshjem for spesielle sykdommer 378 Somatiske sykehjem ellers (medr sykeavd. i kombinerte hjem) Attføringsinstitusjoner Sykehoteller Helseinstitusjoner i alt

48 47 Inpatients in health institutions by age and type of institution Age år og over år år år år år år år år Type of institution' years years years years years years years years years and over General hospitals University and regional hospitals Other larger hospitals Other general hospitals and clinics Cottage hospitals Maternity clinics and maternity homes Total ' Specialized hospitals Mental hospitals Psychiatric clinics, etc. Main institutions for mentally retarded Clinics for alcoholics and drug addicts Hospitals for special diseases Total Nursing homes Psychiatric nursing homes Psychiatric nursing homes for children and adolescents Nursing homes for mentally retarded Nursing homes for alcoholics Nursing homes for crippled, blind and deaf Nursing homes for special diseases Other nursing homes Total Institutions for rehabilitation Hostels for outpatients Health institutions, total

49 Tabell 7. Aldersfordelingen for pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner. Prosent Age distribution of inpatients in various type of health institutions. Percentages Institusjonstype Type of institution Alminnelige sykehus General hospitals 48 Under 80 år 4 år og over år år år år år Under år år Total years years years years years years years years ear and over Universitets og sentralsykehus University and regional 6,0 hospitals 3,0 3,6 Andre minst 3delte sykehus 5,5 4,9 7,9 4,7 6,9 7,5 00,0 Other larger hospitals Andre alminnelige sykehus og klinikker Other general,9 2,6 4,5 6,2 7,5 4,0 7,7 7,4 8,2 00,0 hospitals and clinics 0,4 3,7 6, 3,2 5,0 2,8 8,8 20,0 0,0 00,0 Sykestuer Cottage hospitals 0,7 0,3 0,4 6,4 6,3 6,6 4, 28,8 36,4 00,0 FOdselsklinikker og Udehjem Maternity clinics and maternity homes,0 0,3 59,3 2,2 3,4 2,7 2, 00,0 Total 2,3 3,0 4,8 5,3 6,7 3,6 6,9 7,5 9,9 00,0 Spesialsykehus Specialized hospitals Psykiatriske sykehus Mental hospitals Frittstående psykiatriske klinikker og nervesanatorier Psychiatric clinics, etc. Sentralhjem for åndssvake Main institutions for mentally retarded Klinikker for alkoholikere og narkomane Clinics for alcoholics and drug addicts Sykehus for spesielle sykdommer Hospitals for special diseases Total 0,0 0,0 0, 0,3 28,9 2,3 20, 0,8 8,2 29,5 33,8 6,3 8,0,5 2,2 49,5 20,7 4,8,8 4,8 50,8 25,2 9,0 0,5 3,6 9,6,,3 2,7 9,6 9,8 0, 0,9 6,5 20,2 27,2 7, ,4 4,9 00,0 3,0 0,4 00,0 0,4 0, 00,0 0,2 00,0 0,8 3, 00,0 9,7 3, 00 0 Sykehjem Nursing homes Psykiatriske sykehjem Psychiatric nursing homes Barne og ungdomspsykiatriske behandlingshjem Psychiatric nursing homes for children and adolescents Andssvakehjem Nursing homes for mentally retarded Alkoholikerhjem Nursing homes for alcoholics Hjem for vanfore, blinde og dove Nursing homes for crippled, blind and deaf Behandlingshjem for spesielle sykdommer Nursing homes for special diseases Somatiske sykehjem ellers (medr. sykeavd. i kombinerte hjem) Other nursing homes Total 0,0 0,8 4, 20,6 30, 0,4 69,9 29,7 0,5 2,9 34,9 3,6 2,4 5,2 0,2 43,4 28,8 5,3 0,2 0,4 0,9 29, 24,6 20,0 2,6 5, 37,3 4,6 2,4 8,5 4,8 0,0 0,,3 2,5 8,8 0, 0,3 2,7 4,4 8, 7,7 2,3 23,7 0,7 00,0 00,0 2,2 0,3 00,0 2, 0,2 00,0,6 3,2 00,0 3,4,3 00,0 3,6 55,7 00,0 25,5 38,9 00,0 Attføringsinstitusjoner Institutions for rehabilitation Sykehoteller Hostels for outpatients Helseinstitusjoner i alt Health institutions, total.. 0,9,6 3,0 8,3 8,4 23,0 0,5 9,2 9,0 23,6 29,2 0,8,4 4,4 2,7 6,5 2,7 5, 8,8 5,5 00,0 5,4 3, 00,0 8,3 8, 00,0

50 49 Tabell 8. Pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner pr av folkemengden etter kjønn og alder. Fylker Inpatients in various types of health institutions per population, by sex and age. Counties Bostedsfylke/ Alder Age Alle Under år Institusjonstype aldrer Residence of patient/ år og over Allår år år år år år år Type of institution ages Under years year y e ars years years years years years years and over HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Menn Males Alminnelige sykehus General hospitals Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Psychiatric hospitals, clinics and main institutions for mentally deficient Andre spesialsykehus Other specialized hospitals Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem Psychiatric nursing homes and nursing homes for mentally deficient Andre sykehjem Other nursing homes Attføringsinstitusjoner og sykehoteller Institutions for rehabilitation and hostels for outpatients Total Kvinner Females Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner og sykehoteller Total

51 50 Tabell 8 (forts.). Pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner pr av folkemengden etter kjønn og alder. Fylker Inpatients in various types of health institutions per population, by sex and age. Counties Bostedsfylke/ Institusjonstype 0 ØSTFOLD Alder Alle ald r Under er og år år år år år år år år 80 år over Menn Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner og sykehoteller Kvinner Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner og sykehoteller AKERSHUS Menn Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner og sykehoteller Kvinner Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem Andre sykehjem AttfOringsinstitusjoner og sykehoteller

52 Tabell 8 (forts.). Pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner pr av folkemengden etter kjønn og alder. Fylker Inpatients in various types of health institutions per population, by sex and age. Counties 5 Bostedsfylke/ Institusjonstype 03 OSLO Alder Alle Under aldrer og år år år år år år år år 80 år over Menn Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og andssvakehjem Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner og sykehoteller Kvinner Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og andssvakehjem Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner og sykehoteller HEDMARK Menn Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og andssvakehjem Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner og sykehoteller Kvinner Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og andssvakehjem Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner og sykehoteller

53 52 Tabell 8 (forts.). Pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner pr av folkemengden etter kjønn og alder. Fylker Inpatients in various types of health institutions per population, by sex and age. Counties Bostedsfylke/ Institusjonstype Alle aldrer Alder Under år år år år år år år år 80 ir og over 05 OPPLAND Menn Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og Andssvakehjem Andre sykehjem AttfOringsinstitusjoner og sykehoteller Kvinner Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og Indssvakehjem Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner og sykehoteller BUSKERUD Menn Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem Andre sykehjem AttfOringsinstitusjoner og tykehoteller Kvinner Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem 'Andre sykehjem AttfOringsinstitusjoner og sykehoteller OOOOO 00 OO 0 OOOOOO

54 Tabell 8 (forts.). Pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner pr av folkemengden etter kjønn og alder. Fylker Inpatients in Various types of health institutions per population, by sex and age. Counties 53 Bostedsfylke/ Institusjonstype 07 VESTFOLD Alder Alle Under aldrer * år år år år r år år år 80 år over Menn Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og andssvakehjem Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner og sykehoteller Kvinner Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og andssvakehjem Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner og sykehoteller ' 08 TELEMARK Menn Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og andssvakehjem Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner og sykehoteller Kvinner Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og andssvakehjem Andre sykehjem 422 _ AttfOringsinstitusjoner og sykehoteller

55 54 Tabell 8 (forts.). Pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner pr av folkemengden etter kjønn og alder. Fylker Inpatients in various types of health institutions per population, by sex and age. Counties Bostedsfylke/ Institusjonstype 09 AUSTAGDER Alder Alle Under aldrer og år år år år år år år år 80 år over Menn Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og andssvakehjem Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner og sykehoteller Kvinner Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og andssvakehjem Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner og sykehoteller VESTAGDER Menn Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og Andssvakehjem Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner og sykehoteller Kvinner Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og Andssvakehjem Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner og sykehoteller

56 Tabell 8 forts. Pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner pr av folkemengden etter kjønn og alder. Fylker Inpatients in various types of health institutions per population, by sex and age. Counties 55 Bostedsfylke/ Institusjonstype Alder Alle 80 aldrer Under går 0 år år år år år år år år ov e r ROGALAND Menn Alminnelige sykehus 365 Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake 39 Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og åndssvakehjem, 7 Andre sykehjem 67 Attføringsinstitusjoner og sykehoteller Kvinner Alminnelige sykehus 449 Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake 306 Andre spesialsykehus 60 Psykiatriske sykehjem og andssvakehjem Andre sykehjem 330 Attføringsinstitusjoner og sykehoteller HORDALAND Menn Alminnelig sykehus 30 Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake 269 Andre spesialsykehus 76 Psykiatriske sykehjem og andssvakehjem 22 Andre sykehjem 7 Attføringsinstitusjoner og sykehoteller Kvinner Alminnelige sykehus 429 Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake. 92 Andre spesialsykehus 5$ Psykiatriske sykehjem og Andssvakehjem 07 Andre sykehjem 359 Attføringsinstitusjoner og sykehoteller

57 Tabell 8 (forts.). Pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner pr av folkemengden etter kjønn og alder. Fylker Inpatients in various types of health institutions per population, by sex and age. Counties 56 Bostedsfylke/ Institusjonstype 3 BERGEN Alle aldrer Alder 80 år Under og år år år år år år år år over Menn Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og andssvakehjem Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner og sykehoteller Kvinner Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og andssvakehjem Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner og sykehoteller SOGN OG FJORDANE Menn Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og andssvakehjem Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner og sykehoteller Kvinner Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og Andssvakehjem Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner og sykehoteller

58 57 Tabell 8 (forts.). Pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner pr av folkemengden etter kjønn og alder. Fylker Inpatients in various types of health institutions per population, by sex and age. Counties Bostedsfylke/ Institusjonstype 5 MORE OG ROMSDAL Alle aldrer Alder Under år år år år år år år år år g over Menn Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og Andssvakehjem Andre sykehjem AttfOringsinstitusjoner og sykehoteller Kvinner Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og andssvakehjem Andre sykehjem AttfOringsinstitusjoner og sykehoteller SØR TRØNDELAG Menn Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og Andssvakehjem Andre sykehjem AttfOringsinstitusjoner og sykehoteller Kvinner Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og Andssvakehjem Andre sykehjem AttfOringsinstitusjoner og sykehoteller

59 58 Tabell 8 (forts.). Pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner pr av folkemengden etter kjønn og alder. Fylker Inpatients in various types of health institutions per population, by sex and age. Counties Bostedsfylke/ Institusjonstype Alder Alle Under år aldrer og år år år år år år år år over 7NORDTRØNDELAG Menn Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og Andssvakehjem Andre sykehjem AttfOringsinstitusjoner og sykehoteller Kvinner Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og Indssvakehjem Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner og sykehoteller , NORDLAND Menn Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og.indssvakehjem Andre sykehjem AttfOringsinstitusjoner og sykehoteller Kvinner Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og Andssvakehjem Andre sykehjem ' AttfOringsinstitusjoner og sykehoteller

60 Tabell 8 (forts.). Pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner pr av folkemengden etter kjønn og alder. Fylker Inpatients in various types of health tfttitutions per population, by sex and age. Counties 59 Bostedsfylke/ Institusjonstype 9 TROMS Alder Alle aldrer Under år 80 ogår år år år år år år år over Menn Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake 369 Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og andssvakehjem 8 _ Andre sykehjem $ Attføringsinstitusjoner og sykehoteller Kvinner Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og andssvakehjem Andre sykehjem AttfOringsinstitusjoner og sykehoteller , FINNMARK Menn Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake Andre spesialsykehus 45 Psykiatriske sykehjem og andssvakehjem 9 _ Andre sykehjem Attføringsinstitusjoner og sykehoteller Kvinner Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus, klinikker og sentralhjem for åndssvake 287 Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem og Andssvakehjem 56 Andre sykehjem 230 AttfOringsinstitusjoner og sykehoteller 38 4 _

61 Tabell 9. Pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner etter hvor de er innlagt fra. Prosent Inpatients in various types of health institutions, by place admitted from. Percentages 60 Institusjonstype Type of institution Innlajt fra Admitted from Annet Privat Psykiatrisk Syke Aldershj em pleie, Annen og uopp Eget Somatisk hjem avdeling gitt sted hjem sykehus sykehus foster Total Private Somatic Psychiatric urs Old Other Other N hjem home hospital hospital ing people's depart and un Family home home care ment known _place Alminnelige sykehus General hospitals Universitets og sentralsykehus University and regional hospitals Andre minst 3delte sykehus Other larger hospitals Andre alminnelige sykehus og klinikker Other general hospitals and clinics Sykestuer Cottage hospitals FOdselsklinikker og fødehjem Maternity clinics and maternity homes Total 82,2 3,8 0,3,0,2 0, 7,2 4,2 89,2,7 0,2 0,7,5 0,2 2,0 4,5 86,5 8,2 0,3 0,7 2,0 0,2 0,6,5 65,8 2,2,2 3,7 3,7 2,4, 0,9 85,6, 0,3 0,3 3, 9,6 84,0 4,6 0,3,0,6 0,3 4,2 4,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Spesialsykehus Specialized hospitals Psykiatriske sykehus Mental hospitals Frittstående psykiatriske klinikker og nervesanatorier Psychiatric clinics, etc. Sentralhjem for åndssvake Main institutions for mentally retarded Klinikker for alkoholikere og narkomane Clinics for alcoholics and drug addicts Sykehus for spesielle sykdommer Hospitals for special diseases Total 60,2 5,5 3,2 5,9 2,3 7,2 2,4 3,3 86,5 8,4,5,3 0,2 2, 7,4,9 8,2,2 0,3 3,2,4 2,4 70,0 7,0 2,2 3, 0, 2,3 5,3 76,5 8,4 0,5,5 0,8 0,7 0,8 0,8 66,4 6,7 9,4 6,2,5 4,8 2,3 2,7 00,0 00,0' 00,0 00,0 woo, 00,0 Sykehjem Nursing homes Psykiatriske sykehjem Psychiatric nursing homes Barne og ungdomspsykiatriske behandlingshjem Psychiatric nursing homes for children and adolescents åndssvakehjem Nursing homes for mentally retarded Alkoholikerhjem Nursing homes for alcoholics,, 6,7,6 70,9 6,8 2,4,3 0,3 67,0,7 27, 2,5,3 0,4 35,2,4 42,4,8,0 5, 2,2 0,9 7,0 6,7 3, 5, 0,4,2 6, 6,4 00,0 00,0 00,0 00,0

62 Tabell 9 (forts.). Pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner etter hvor de er innlagt fra. Prosent Inpatients in various types of health institutions, by place admitted from. Percentages 6 Institusjonstype Innlagt fra Privat Annet Eget Somatisk Psykiatrisk Syke Alders pleie, Annen og uopp hjem sykehus sykehus hjem hjem foster avdeling gitt sted hi em Sykehjem (forts.) Nursing homes (cont.) Hjem for vanfore, blinde og dove Nursing homes for crippled, blind and deaf Behandlingshjem for 58,2 9,7 5,6 9,4 4,7 2, 7,9 2,4 00,0 spesielle sykdommer Nursing homes for special diseases 59,0 3,0 0,3 6, 2,6 0,5 0,5 00,0 Somatiske sykehjem ellers (medr. sykeavd. i kombinerte hjem) Other nursing homes 48,6 29,4 2,3 6,3 7,2,5 4,2 0,5 00,0 Total 4,6 20,9 7,7 6,9 5,4 3,5 3,3 0,7 00,0 Attføringsinstitusjoner Institutions for rehabilitation 59,7 27,2 4, 0,7 0,2, 4,8 2,2 00,0 Sykehoteller Hostels for outpatients 75,9 24, 00,0 Helseinstitusjoner i alt Health institutions, total 63,6,8 8,9 4,4 2,9 2,6 3,4 2,4 00,0 Tabell 0. Plasser og pasienter i helseinstitusjoner etter eierforhold for institusjonen og avdelingstype Beds and inpatients in health institutions by ownership of institution and department Avdeling Department Pasienter Plasser Pasienter pr. 00 plasser Beds Inpatients Inpatients per 00 beds Staten, S taten, Staten, fylket, fylket, fylket, kommunekommune kommune Privat Privat Privat Total Central/ Private Total Central! Private Total Central/ Private local local local govern govern government ment ment Indremedisinske fagområder, i alt Medical specialities. total Generell indremedisin General medicine Lungesykdommer Pulmonary diseases Allergiske sykdommer Allergic diseases Epidemiske sykdommer Infectious diseases Hud og kjønnssykdommer Dermatology and veneral diseases Pediatri Pediatrics Geriatri Geriatrics Nevrologi Neurology '

63 Tabell 0 (forts.). Plasser og pasienter i helseinstitusjoner etter eierforhold for institusjonen og avdelingstype Beds and inpatients in health institutions by ownership of institution and department Avdeling 62 Pasienter Plasser Pasienter pr. 00 plasser Staten, Staten, Staten, fylket, Privat fylket, Privat fylket, Privat kommune kommune kommune Kirurgiske fagområder, i alt Surgical specialities,total Generell kirurgi General surgery Ortopedisk kirurgi Orthopaedics Urinveiskirurgi Urology Nevrokirurgi Neurosurgery Tann, munn og kjevesykdommer Tooth, mouth, and jaw diseases Plastisk kirurgi Plastic surgery Fødselshjelp Obstetrics FOdselshjelp og kvinnesykdommer Obstetrics and gynaecology Ore, nese, halssykdommer Ear, nose and throat : øyesykdommer Opthaimology Psykiatriske fagområder, i alt Psychiatric speciazities,total Barnepsykiatri Psychiatrychildren Ungdomspsykiatri Psychiatryadolescents Voksenpsykiatri Psychiatryadults Andssvakhet Mental retardation Alkoholisme og narkomani Alcoholism and drug addiction Spesielle fagområder, i alt Other specialities, total Tuberkulose Tuberculosis Revmatiske sykdommer Rheumatology Kreftsykdommer Neoplasms Epilepsi Epileptics Diabetes Diabetics Cerebral parese Cerebral paresis Andre spesielle sykdommer Other special diseases Terapeutisk radiologi Radiotherapy Fysikalsk medisin Physical medicine AttfOringsmedisinske fagområder, i alt Rehabilitation units, total Generell sosialmedisin Social medicine Medisinsk attforing Medical rehabilitation Annen attføring Other rehabilitation Allmenn medisin og blandet virksomhet Not specialized units Total

64 Tabell. Pasienter i helseinstitusjoner etter alder og avdelingstype Inpatients in health institutions by age and department 63 Avdeling ) Department Total Under år Under year Alder Age år år år år år år år år years years years years years years years years 80 år og over years and over Begge kjonn Both sexes Indremedisinske fagområder, i 666 alt Generell indremedisin Lungesykdommer Allergiske sykdommer Epidemiske sykdommer Hud og kjønnssykdommer Pediatri Geriatri _ Nevrologi Kirurgiske fagområder, i alt Generell kirurgi Ortopedisk kirurgi Urinveiskirurgi 9 Nevrokirurgi 70 4 Tann, munn og kjevesykdommer 20 Plastisk kirurgi 49 2) 8 Fødselshjelp Fødselshjelp og kvinnesykdommer ) Ore, nese, halssykdommer Øyesykdommer Psykiatriske fagområder, i alt Barnepsykiatri 76 5 Ungdomspsykiatri Voksenpsykiatri Andssvakhet Alkoholisme og narkomani Spesielle fagområder, i alt Tuberkulose Revmatiske sykdommer 583 Kreftsykdommer Epilepsi 202 Diabetes 9 Cerebral parese Andre spesielle sykdommer Terapeutisk radiologi Fysikalsk medisin _ , AttfOringsmedisinske fagområder, i alt Generell sosialmedisin 238 Medisinsk attforing Annen attføring 339 Allmenn medisin og blandet virksomhet Alle avdelingstyper ) For English translation of departments, see table 0. 2) Nyfødte barn. 3) Gjelder kvinnesykdommer.

65 Tabell (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter alder og avdelingstype Inpatients in health institutions by age and department 64 Avdeling Alder Under år år år år år år år år år år g over Menn Males Indremedisinske fagområder, 889 i alt Generell indremedisin Lungesykdommer Allergiske sykdommer.. Epidemiske sykdommer Hud og kjønnssykdommer Pediatri Geriatri Nevrologi Kirurgiske fagområder, i alt Generell kirurgi Ortopedisk kirurgi Urinveiskirurgi Nevrokirurgi Tann, munn og kjevesykdommer Plastisk kirurgi FOdselshjelp Fødselshjelp og kvinnesykdommer Ore, nese, halssykdommer Oyesykdommer ' ) ) ) 8 8 ) Psykiatriske fagområder, i alt Barnepsykiatri Ungdomspsykiatri Voksenpsykiatri Andssvakhet Alkoholisme og narkomani Spesielle fagområder, i alt Tuberkulose Revmatiske sykdommer Kreftsykdommer Epilepsi Diabetes Cerebral parese Andre spesielle sykdommer Terapeutisk radiologi. Fysikalsk medisin Attføringsmedisinske fagområder, i alt Generell sosialmedisin Medisinsk attforing Annen attføring Allmenn medisin og blandet virksomhet Alle avdelingstyper ) Nyfødte barn '._ a

66 Tabell (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter alder og avdelingstype Inpatients in health institutions by age and department 65 Avdeling Kvinner Females Indremedisinske fagområder, i alt Generell indremedisin Lungesykdommer Allergiske sykdommer.. Epidemiske sykdommer.. Hud og kjønnssykdommer Pediatri Geriatri Nevrologi Under år år år år _ Alder ar år år år og år år over Kirurgiske fagområder, i alt Generell kirurgi Ortopedisk kirurgi Urinveiskirurgi Nevrokirurgi Tann, munn og kjevesykdommer Plastisk kirurgi Fødselshjelp Fødselshjelp og kvinnesykdommer Ore, nese, halssykdommer øyesykdommer ` 97/ ) i2) Psykiatriske fagområder, i alt Barnepsykiatri Ungdomspsykiatri Voksenpsykiatri Åndssvakhet Alkoholisme og narkomani Spesielle fagområder, i alt Tuberkulose Revmatiske sykdommer.. Kreftsykdommer Epilepsi Diabetes Cerebral parese.... Andre spesielle sykdommer Terapeutisk radiologi. Fysikalsk medisin _ Attføringsmedisinske fagområder, i alt Generell sosialmedisin Medisinsk attføring Annen attføring Allmenn medisin og blandet virksomhet Alle avdelingstyper ) Nyfødte barn. 2) Gjelder kvinnesykdommer

67 Tabell 2. Aldersfordelingen for pasienter i ulike typer av avdelinger. Prosent Age distribution of inpatients in various departments. Percentages 66 Avdeling, Department Alder Age Under 80 år år og over år år år år år år år år Under years year years years years years years years years years and over Total. Begge kjonn Both sexes Indremedisinske fagområder, 2, i alt 2,4 3,9 Generell indremedisin Lungesykdommer Allergiske sykdommer Epidemiske sykdommer Hud og kjønnssykdommer Pediatri Geriatri Nevrologi 4,6 5,8 4,2 9,7 6,4 22,0 9,9 00,0 24,2 0,6 00,0 5,7 4,4 00,0 00,0 7,4 5,8 00,0 9,8 6,6 00,0 00,0 40,2 38,3 00,0 7, 0,9 00,0 0,3,0,5 5,8 4,3 9,9 7,9 24,5 0,2,2 5,8 6,6 5,8 3,3 22,7 24,3 26, 73,9 _ 3,5 9,3 9,3 9,3 9,8 25,6 0,7 2,0 6,0 9,9 4,0 2,6 7,2 2,2 30,5 38,8 30,7 _ 0,3 0,3, 3,7 6, 0,7,5 2,8 9, 20,4 23,0 24,5 Kirurgiske fagområder, i alt Generell kirurgi Ortopedisk kirurgi Urinveiskirurgi Nevrokirurgi Tann, munn og kjevesykdommer Plastisk kirurgi.... FOdselshjelp FOdselshjelp og kvinnesykdommer Ore, nesd, halssykdommer øyesykdommer 2,8 3,5 6,8 23,6 9,0 0,2 2,2 3,8,0 2,5 6, 3,9 6,7,2 5,2 7,9,0 9,4 4,7 4,6 6, 2,6 4,7 5,8 4,4 4,4 8,8 7,7 29,7 5,7 7,2 7,,4 25,7 8,6,4 5,0 40,0 0,0 5,0 20,0 0,0 2) 2, 2, 26,9 8,7 2, 2, 0,7 3,8 66,6 7,5,9 0,,4 2) 0,3 38, 9,4 8,3 0,2 7,8,5 6,5 27,4 9,8 3,4 7,2 0,2 7,4,0 4,0 7,4, 5,2 5,9 2,6 7,6 2,7 5,4 00,0 7,6 7,9 00,0 8,5 2,6 00,0 39,5 5,5 00,0 2,9 00,0 00,0 4,0,,3 00,0 0,' 00,0 3,8 0,7 00,0 5,,5 00,0 22,8 2,4 00,0 Psykiatriske fagområder, i alt Barnepsykiatri Ungdomspsykiatri Voksenpsykiatri Andssvakhet Alkoholisme og narkomani. 0,0 0,3 6,0 9,2, 5,2 7,5 5,8 2,8 93,8 3,4 36,7 63,3 0,0 0,0 0, 9,4 9,6 6,2 2,0 2,7, 8,2 44,4 3,8 0,8 7,5 3,0 2,8 9,4 27,4 27,4,9 0,8 4, 00,0 00,0 00,0 5,9 6, 00,0,0 0,2 00,0,0 0, 00,0 Spesielle fagområder, i alt Tuberkulose Revmatiske sykdommer Kreftsykdommer Epilepsi Diabetes Cerebral parese Andre spesielle sykdommer Terapeutisk radiologi Fysikalsk medisin 0,4 2,6 9, 0,8 6,8 2,8 9,2 20,5 2,8 8, 2,5 3,4 3,,5 8,0 2,4 0,2,2 7,2 9, 7,3 27,3 25,2 0,6 0,6 7,3 6,4 8, 2,7 22,6 5,3 34,2 6,8 6,3 2,4 4,5 55,6 44,4 0,4 2,5 56,7 25,5 4,0 0,9,4 9, 8,2 38,6 5,9 ' 7,7 3,8 5,4 3,8 30,8 4,0 3,8 00,0 8,9 0,3 00,0 0,6,9 00,0 8, 4,6 00,0 0,5 00,0 00,0 00,0 6,8 woo 34,6 3,9 00,0 0,8 5,5 6,5 4,6 9,2 9,6 27,2 2,9 4,7 00,0 AttfOringsmedisinske fagområder, i alt 0, 9,6 Generell sosialmedisin 0,5,3 3,6 6,7 6,5 5,9 2, 5, 7,8 6,0 20,7 3,0 9, 00,0 22,3 9,7 00,0 Medisinsk attføring 0,2 0,5 7,0 4,9,2 9,5 26,2 22,4 8, 00,0 7,6 Annen attføring 4,9 2,7 3,3 2,4 6,8 5,3 00,0 Allmenn medisin og blandet 30,5 virksomhet 0, 0,2 0,4,2,,9 3,7 0,0 50,9 00,0 Alle avdelingstyper 0,8,4 4,4 2,7 6,7 9,7 2,7 5, 8,4 8, 00,0 ) For English translation of departments, see table 0 2) Nyfødte barn. 3) Gjelder kvinnesykdommer.

68 Tabell 2 (forts.). Aldersfordelingen for pasienter i ulike typer av avdelinger. Prosent Age distribution of inpatients in various departments. Percentages 67 Avdeling Menn Males Indremedisinske fagområder, i alt Generell indremedisin Lungesykdommer Allergiske sykdommer Epidemiske sykdommer Hud og kjønnssykdommer Pediatri Geriatri Nevrologi Alder Under år år år år år år år år år år og over 2,6 4,7 4,9 5,9 4,5 9,8 8,5 23,6 8,6 6,9 00,0 0,3,2,6 5,8 4,8 0, 9,9 26,5 2,9 7,9 00,0 0,3,3 5, 6,3 5,4,7 24,4 25,9 5,2 4,4 00,0 6,7 83,3 00,0 2,5 7,5 0,0 2,5 20,0 32,5 2,5 2,5 00,0 3,9 5,2 9, 3,9 0,4 22, 24,6 8,2 2,6 00,0 29,5 43,0 27,5 _ ,0 0,8 0,8,6 5,6 2,6 40,0 29,6 00,0 0,3 2, 4, 8,3 9,9 26, 23,4 5,5 0,3 00,0 Kirurgiske fagområder, i alt Generell kirurgi Ortopedisk kirurgi Urinveiskirurgi Nevrokirurgi Tann, munn og kjevesykdommer Plastisk kirurgi Fødselshjelp FOdselshielp og kvinnesykdommer Ore, nese, halssykdommer øyesykdommer 3,5 4,7 0,4 4, 5,7 0,2 3,6 6,7 5,2 5,9 00,0, 2,8 8,3 3,4 5,8 0,5 4,5 8,8 7,7 7, 00,0, 7,9 8, 7,8 5,8 3,4 5,3,8 6,9,9 00,0 4,3 2,9 2,9 8,6 27, 47, 7, 00,0 8,5 6,4 8,5 4,9 3,9 7,0 2,8 00,0 8,3 4,7 8,3 8,3 6,7 6,7 00,0 6,6 0,2 29,5 9,0 5,4 7,7 9,0,3,3 00,0 00,0 ) ,0 ) 000, 00,0,7 8,7 28,0 8,0 4,3 6,7 9,0 7,3 5,3,0 00,0,5 3,0 9,0 5,0 7,0 5,0 5,0 8,0 6,0 0,5 00,0 Psykiatriske fagområder, i alt Barnepsykiatri Ungdomspsykiatri Voksenpsykiatri. Andssvakhet Alkoholisme og narkomani... 0,0 0,3 6,6 9,7 2, 7,0 8,7 4,8 8, 2,7 00,0 _ 3,2 92, 4,7 _ 00,0 4,8 58,2 00,0 0,0 0,0 0, 9,7,0 8,8 22,8 20,7 2,6 4,3 00,0 _, 9,5 45,9 2,6 9,8 6,9 3,0 0,9 0,3 00,0 2,3 9,3 27,7 27,5 2,0, 0, 00,0 Spesielle fagområder, i alt Tuberkulose Revmatiske sykdommer Kreftsykdommer Epilepsi Diabetes Cerebral parese Andre spesielle sykdommer Terapeutisk radiologi Fysikalsk medisin 0,4 3,7 2,0 3,5 7,3 2,4 6,5 8,4 2,9 2,9 00,0 2,0 9,2 2,4 3,9 2,4,2 20,4 22,3 9,4 6,8 00,0 2,0 8,6,6 2,2 23,3 2,2 0,6,5 00,0,8 2,7 5,5,8 6,4 2,8 24,5 5,5 00,0 4,6 32,3 7,7 7,7 4,6 3, 00,0 50,0 50,0 00,0 9,8 59,8 25,0 4,5 0,9 00,0 7,7,8 29,4 23,5 7,6 00,0 6,7 6,7 8,3 25,0 25,0 8,3 00,0,8,3 2,2 5,9 8,2 6,3 26,7 5,8,8 00,0 AttfOringsmedisinske fagområder, i alt Generell sosialmedisin Medisinsk attforing Annen attforing 0,3 0,7 20,2 9,5 6,2 9,5 5,4 3,7 4,5 00,0,6 7, 8,7 2,4 8,3 3,5 7,5,9 00,0 0,4 0,7 0,4 5,7 4,2 24,0 22,2 8,3 4, 00,0 49,8 8,2 7,2 0,3 2,0,5,0 00,0 Allmenn medisin og blandet virksomhet Alle avdelingstyper ) NyfOdte barn. 0,2 0,4 0,6,2,5 2,2 5,0 2,4 32,2 44,3 00,0,0,8 5,7 2,9 7,6,7 5, 6, 5,9 2,2 00,0

69 Tabell 2 (forts.). Aldersfordelingen for pasienter i ulike typer av avdelinger. Prosent Age distribution of inpatients in various departments. Percentages 68 Avdeling Alder Under år år år år år år år år år år o over Kvinner Females Indremedisinske fagområder, i alt 2,3 3,2 4,2 5,6 3,9 9,5 4,3 Generell indremedisin 0,3 0,8,3 5,9 3,9 9,7 5,9 Lungesykdommer, 7, 7, 6,6 6,0 9,8 Allergiske sykdommer 40,7 59,3 Epidemiske sykdommer 4,3 0,9 8,7 6,5 9,6 Hud og kjønnssykdommer,3 6,7 0,8 4,0 4,9 2, Pediatri 3,7 33,7 34,6 Geriatri 0,8 2,8 Nevrologi,2 0,8,3 0, 2,0 9,3 20,4 23,7 2,9 22,6 26,4 3,2 2,4 6,5 4,4 9,6 2,7 8,7 7,8 2,6 0,8 3,4 40,3 42,7 25,8 8,9,6 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Kirurgiske fagområder, i alt 2,3 2,6 4,3 30,,2 0,2,3,8, 5, 00,0 Generell kirurgi, 0,8 2, 3,9 4,4 7,7,8 6,0 7, 7,5 8,7 00,0 Ortopedisk kirurgi 0,8 0,9,4,4 6,6,7 4, 9,8 0,0 3,3 00,0 Urinveiskirurgi 4,7 9,5 28,6 4,8 38, 4,3 00,0 Nevrokirurgi 8,7 34,8 4,4 3,0 2,7 8,7 8,7 00,0 Tann, munn og kjevesykdommer 00,0 25,0 37,5 2,5 25,0 Plastisk kirurgi 7,0 4, 23,9 8,5 8,5 6,9 2,7 7,0,4 00,0 FOdselshjelp 7,7 ) 7,3 8,8 2,0 0, 0, 2 00,0 FOdselshielp og kvinnesykdommer 0,4 0,2 38,5 9,6 8,5 0,3 7,9 3,9 0,7 00,0 Ore, nese, halssykdommer..,2 3,9 26,7 2,9 2,4 8,0,5 7,6 4,8 2,0 00,0 Oyesykdommer 0,5 4,9 5,9 7,3 3,4 6,9 0,3 7,2 29,4 4,2 00,0 Psykiatriske fagområder, i alt 0,4 5,3 8,5 9,9 2,9 5,8 7, 4,2 5,9 00,0 Barnepsykiatri 2,0 98,0 00,0 Ungdomspsykiatri 3,6 68,4 00,0 Voksenpsykiatri 0, 0, 9,0 7,9 3,3 8,9 22,8 9,7 8,2 00,0 Andssvakhet,2 6,4 42,6 5,2 2,0 8,2 3,,2 0, 00,0 Alkoholisme og narkomani. 9,2 20,5 23, 26,9 0,3 00,0 Spesielle fagområder, i alt 0,4,9 7,0 8,9 6,5 3, 2, 2,9 4,8 4,4 00,0 Tuberkulose 4,3 6,0 2,6 2,6 4,3 2, 3,8 9,8 8, 6,4 00,0 Revmatiske sykdommer 0,3 0,8 6,5 7,8 5,3 29,3 27,3 0,6 2, 00,0 Kreftsykdommer 0,9 4,6 6,9 2,2 24,4 23, 4,7 4,2 00,0 Epilepsi 6,0 35,9 6,0 5, 0,4 5,7 0,9 00,0 Diabetes 60,0 40,0 00,0 Cerebral parese 0,9 5,2 53,5 25,9 3,6 0,9 00,0 Andre spesielle sykdommer. 7,4 7,4, 48,2 4,8, 00,0 Terapeutisk radiologi Fysikalsk medisin 7, 4,3 35,7 42,9 00,0 0,3 2,3 3,3 3,8 9,8 2,5 27,5 25,2 6,3 00,0 AttfOringsmedisinske fagområder, i alt 0,4 8,6 4,2 9,0 6,4 24,7 24, 2,6 00,0 Generell sosialmedisin 0,9 6,2 2,7 8,0 3,4 2,5 27,7 28,6 00,0 Medisinsk attforing 0,4 5, 4,4 9,4 7,0 28,5 24,8 0,4 00,0 Annen attføring 30, 4,4 7,4 5,4 4,0 6,9,8 00,0 Allmenn medisin og blandet virksomhet 0,0 0, 0,2,2 0,9, _2 8 3, 8,9 29,7 54, 00,0 Alle avdelin st er ,0 ) Nyfødte barn. 2) Gjelder kvinnesykdommer.

70 Tabell 3. Pasienter i ulike typer av avdelinger pr av folkemengden etter kjønn og alder Inpatients in various departments per population, by sex and age 69 Avdeling, Department." Alder Age Alle aldrer Under lar. All r år år år år år år år ages Under l_year years years years years years years years years 80 år og over years and over Begge kjønn Both sexes Indremedisinske fagområder, i alt Generell indremedisin Lungesykdommer Allergiske sykdommer Epidemiske sykdommer 2 Hud og kjønnssykdommer Pediatri Geriatri 0 Nevrologi Kirurgiske fagområder, i alt Generell kirurgi Ortopedisk kirurgi Urinveiskirurgi 2 Nevrokirurgi 2 Tann, munn og kjevesykdommer Plastisk kirurgi ) Fødselshjelp Fødselshjelp og kvinnesykdommer 9 7 2) 0 Ore, nese, halssykdommer Oyesykdommer ) Psykiatriske fagområder, i alt Barnepsykiatri Ungdomspsykiatri 4 9 Voksenpsykiatri Åndssvakhet Alkoholisme og narkomani _ Spesielle fagområder, i alt Tuberkulose Revmatiske sykdommer. 5 0 Kreftsykdommer 8 0 Epilepsi 5 5 Diabetes 0 Cerebral parese Andre spesielle sykdommer Terapeutisk radiologi Fysikalsk medisin AttfOringsmedisinske fagområder, i alt 46 Generell sosialmedisin 6 0 Medisinsk attføring 3 Annen attføring Allmenn medisin og blandet virksomhet Alle avdelingstyper ) For English translation of departments, see table 0. 2) Nyfødte barn. 3) Gjelder kvinnesykdommer.

71 Tabell 3 (forts.). Pasienter i ulike typer av avdelinger pr av folkemengden etter kjønn og alder Inpatients in various departments per population, by sex and age 70 Avdeling Alder Alle Under år aldrer år år år år år år år år år og over Menn Males Indremedisinske fagområder, i alt Generell indremedisin Lungesykdommer Allergiske sykdommer 2 5 Epidemiske sykdommer Hud og kjønnssykdommer Pediatri Geriatri Nevrologi Kirurgiske fagområder, i alt Generell kirurgi Ortopedisk kirurgi Urinveiskirurgi Nevrokirurgi Tann, munn og kjevesykdommer ) 4 Plastisk kirurgi ) Fødselshjelp 267 Fødselshjelp og kvinnesykdommer 0 24 ) ) Ore, nese, halssykdommer Øyesykdommer Psykiatriske fagområder, i alt Barnepsykiatri Ungdomspsykiatri Voksenpsykiatri Andssvakhet Alkoholisme og narkomani Spesielle fagområder, i alt Tuberkulose Revmatiske sykdommer Kreftsykdommer Epilepsi Diabetes 0 Cerebral parese Andre spesielle sykdommer Terapeutisk radiologi Fysikalsk medisin Attføringsmedisinske fag. områder, i alt Generell sosialmedisin Medisinsk attføring Annen attføring Allmenn medisin og blandet virksomhet Alle avdelingstyper ) Nyfødte barn.

72 Tabell 3 (forts.). Pasienter i ulike typer av avdelinger pr av folkemengden etter kjonn og alder Inpatients in various departments per population, by sex and age 7 Avdeling Alle aldrer Alder Under år. ar år år år år år år år år og over Kvinner Females Indremedisinske fagområder, i alt Generell indremedisin Lungesykdommer Allergiske sykdommer 9 5 Epidemiske sykdommer Hud og kjonnssykdommer Pediatri Geriatri Nevrologi Kirurgiske fagområder, i alt Generell kirurgi Ortopedisk kirurgi Urinveiskirurgi Nevrokirurgi 2 2 Tann, munn og kjevesykdommer 0 Plastisk kirurgi 4) FOdselshjelp FOdselshjelp og kvinne ) Ore, nese, halssykdommer Oyesykdommer sykdommer Psykiatriske fagområder, i alt Barnepsykiatri 2 6 Ungdomspsykiatri Voksenpsykiatri Åndssvakhet Alkoholisme og narkomani Spesielle fagområder, i alt Tuberkulose Revmatiske sykdommer Kreftsykdommer Epilepsi Diabetes 0 0 Cerebral parese Andre spesielle sykdommer Terapeutisk radiologi. 00 '''' ''' ''..." 2 4 Fysikalsk medisin AttfOringsmedisinske fagområder, i alt Generell sosialmedisin Medisinsk attføring Annen attforing Allmenn medisin og blandet virksomhet Alle avdelingstyper ) Nyfødte barn. 2) Gjelder kvinnesykdommer.

73 72 Tabell 4. Pasienter i helseinstitusjoner etter kjønn, innleggingsmåte og avdelingstype Inpatients in health institutions by sex, category of admission and department Avdeling Department Li Begge kjønn Both sexes Menn Males Kvinner Females Vanlig ØyeVanlig øyevanlig øye Prosent Prosent inn blik inn blik Prosent inn blik Oyeblikke. Oyeblikkelegging kelig Oyeblikke legging kelig legging kelig lig hjelp lig hjelp lig hjelp Ordinary hjelp P Ordinary hjelp Ordinary help j Emergency, Emergency, admis Emer =his EMer admis Drier Emergency, sion en percentage sion S en percentage sion e n percentage Indremedisinske fagområder, i alt , , , , , , , , , ,5 Generell indremedisin Lungesykdommer Allergiske sykdommer Epidemiske sykdommer Hud og kjønnssykdommer Pediatri Geriatri Nevrologi , , , , , ,6 3 2,4 34, , , ,0 24 3, , , , , ,7 Kirurgiske fagområder, i alt Generell kirurgi Ortopedisk kirurgi.. Urinveiskirurgi Nevrokirurgi Tann, munn og kjevesykdommer Plastisk kirurgi Fødselshjelp Fødselshjelp og kvinnesykdommer. Ore, nese, halssykdommer Oyesykdommer , , , , , , , , , , , , ,5 7 9,5 4 5,7 9 9, 2 6,7 7 9,0 8 20,5 2,5 48 6, , , , ,5 20 4, , , , , , , ,0 Psykiatriske fagområder, i alt Barnepsykiatri Ungdomspsykiatri Voksenpsykiatri Andssvakhet Alkoholisme og narkomani , , , , , ,4 962, ,3 2 0, 26, ,3' , , 7 7 9,0 Spesielle fagområder, i alt Tuberkulose Revmatiske sykdommer Kreftsykdommer Epilepsi Diabetes Cerebral parese Andre spesielle sykdommer Terapeutisk radiologi Fysikalsk medisin , , , , , , , ,6 6 7,8 6 3,0,0, , ,6 38 4,0 26 0,5 05 0, , 396 Attføringsmedisinske fagområder, i alt Generell sosialmedisin Medisinsk attføring Annen attføring 784 0, , , , 36 'Allmenn medisin og blandet virksomhet , , ,4 ) For English translation of departments, see table 0.

74 73 Tabell 5. Pasienter med opphold i helseinstitusjon både pr.. oktober og tidligere i 970 for samme sykdom. Pr. 000 pasienter innlagt i 970, etter alder og avdelingstype Inpatients readmitted in 970 for the same disease. Per 000 patients admitted in 970, by age and department 5. Avdeling Department Begge kjonn Both sexes Alle Under 4 80 ar aldrer lar*... og over år r år år ar ar ar All Under years a es ear years years years years years years and over Indremedisinske fagområder, i alt Generell indremedisin.. Lungesykdommer Pediatri Geriatri Nevrologi Kirurgiske fagområder, i alt Generell kirurgi Ortopedisk kirurgi Ore, nese, halssykdommer Oyesykdommer Psykiatriske fagområder, i alt Barnepsykiatri Ungdomspsykiatri Voksenpsykiatri Åndssvakhet Alkoholisme og narkomani _ Spesielle fagområder, i alt Tuberkulose Revmatiske sykdommer... Kreftsykdommer Cerebral parese Allmenn medisin og blandet virksomhet Allmenn medisin Ikke spesialisert virksomhet AttfOring og beslektet fagområde, i alt alt Total Menn Males Indremedisinske fagområder, i alt, Generell indremedisin Lungesykdommer Pediatri Geriatri Nevrologi Kirurgiske fagområder, i alt Generell kirurgi Ortopedisk kirurgi Ore, nese, halssykdommer Øyesykdommer ) For English translation of departments, see table

75 74 Tabell 5 (forts.). Pasienter med opphold i helseinstitusjon både pr.. oktober og tidligere i 970 for samme sykdom. Pr. 000 pasienter innlagt i 970, etter alder og avdelingstype Inpatients readmitted in 970 for the same disease. Per 000 patients admitted in 970, by age and department Avdeling Alle Under år aldrer år år år år år år år år og over Menn (forts.) Psykiatriske fagområder, i alt Barnepsykiatri Ungdomspsykiatri Voksenpsykiatri Andssvakhet Alkoholisme og narkomani _ Spesielle fagområder, i alt Tuberkulose Revmatiske sykdommer Kreftsykdommer Cerebral parese Allmenn medisin og blandet virksomhet Allmenn medisin Ikke spesialisert virksomhet Attføring og beslektet fagområde, i alt Kvinner Females Indremedisinske fagområder, i alt Generell indremedisin Lungesykdommer Pediatri Geriatri Nevrologi , Kirurgiske fagområder, i alt Generell kirurgi Ortopedisk kirurgi Ore, nese, halssykdommer Oyesykdommer Psykiatriske fagområder, i alt Barnepsykiatri Ungdomspsykiatri Voksenpsykiatri Andssvakhet Alkoholisme og narkomani Spesielle fagområder, i alt Tuberkulose Revmatiske sykdommer Kreftsykdommer Cerebral parese Allmenn medisin og blandet virksomhet Allmenn medisin Ikke spesialisert virksomhet Attføring og beslektet fagområde

76 75 Tabell 6. Pensjonærer i a dershjem ) etter kjønn, alder og bostedsfylke Pensioners in old people's homesl) by sex., age and county of residence Fylke County Total Under 70 år 2 ) Under 70 ears 2) Menn Males 7079 år years 8084 år years 85 år og over years Total and over Kvinner Females Under 2) 70 år 7079 Under år 70 2) years ears 8084 år years 85 år og over years and over Antall Number Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane.. Møre og Romsdal... SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Uoppgitt bosted og bosted i utlandet Unknown and foreign countries Total Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal. SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Hele landet The whole country. Pr innbyggere 60 år og over Per population aged 60 years and over ) Medregnet aldersavdelinger i kombinerte hjem. 2) Tallene pr er regnet i forhold til aldersgruppen 6069 år. ) Including oldage departments in combined homes. 2) Rates per are based on the age group 6069 years.

77 Institusjonstype/avdeling Type of institution/department Godkjente plasser Beds 76 Tabell 7. Plasser og pasienter i psykiatriske sykehus/avdelinger, og sinnslidende i privatpleie Beds and inpatients in psychiatric hospitals/departments, and mentally diseased in foster care Pasienter Inpatients Menn Kvinner Total Males Females Pasienter pr. 00 plasser Inpatients per 00 beds Pasienter pr av folkemengden Inpatients per population Menn Kvinner Total Males Females Psykiatriske sykehus Mental hospitals Psykiatriske klinikker/avdelinger og nervesanatorier Psychiatric clinics, etc Psykiatriske sykehjem Psychiatric nursing homes Barne og ungdomspykiatriske behandlingshjem Psychiatric nursing homes for children and adolescents Ettervernshjem for sinnslidende Rehabilitation homes for mentally diseased Daginstitusjoner (dagplasser) Day institutions alt Total Sinnslidende i familiepleie Mentally diseased in own family Sinnslidende i annen privatpleie Mentally diseased in other foster care Pasienter i alt i psykiatriske institusjoner og privatpleie Inpatients in psychiatric institutions and foster care, total Tabell 8. Plasser og pasienter i institusjoner for åndssvake, og åndssvake i privatpleie Beds and inpatients in institutions for mentally deficient, and mentally deficient in foster care Institusjonstype Type of institution Godkjente plasser Beds Pasienter Inpatients Menn Kvinner Total Males Females Pasienter pr. 00 plasser In patients per 00 beds Pasienter pr innbyggere Inpatients per population Menn Kvinner Total Males Females Sentralhjem for åndssvake Main institutions Andssvakehjem Nursing homes Daginstitusjoner Day institutions Total Andssvake i familiepleie Mentally deficient in own family Andssvake i annen privatpleie Mentally deficient in other foster care Andssvake i alt i institusjoner og privatpleie Mentally deficient in institutions and foster care, total

78 Tabell 9. Plasser og pasienter i daginstitusjoner etter avdelingstype. Fylker Places and patients in daypatient facilities by department. Counties 77 Fylke/Avdelingstype County/Department Godkjente plasser Beds Pasienter etter kjønn og alder Patients bjj sex and ae Menn Kvinner Total Males Females Under 59 5 år år years years 20 år og over years and over HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Barne og ungdomspsykiatri Psychiatry children and adolescents Voksenpsykiatri Psychiatry adults Åndssvakhet Mental retardation... Cerebral parese og andre spesielle sykdommer Cerebral paresis and other special diseases Attføring Rehabilitation Total ØSTFOLD Voksenpsykiatri Andssvakhet AKERSHUS Barne og ungdomspsykiatri... Voksenpsykiatri Åndssvakhet OSLO Barne og ungdomspsykiatri Voksenpsykiatri Åndssvakhet Andssvakhet 04 HEDMARK BUSKERUD Barne og ungdomspsykiatri Ands svakhet VESTFOLD Barne og ungdomspsykiatri Andssvakhet Cerebral parese _

79 Tabell 9 (forts.). Plasser og pasienter i daginstitusjoner etter avdelingstype. Fylker Places and patients in daypatient facilities by department. Counties 78 Fylke/Avdelingstype 08 TELEMARK Godkjente plasser Pasienter etter kjønn og alder Under Ar Menn Kvinner 5 årår o over Åndssvakhet AUSTAGDER Andssvakhet VESTAGDER Andssvakhet ROGALAND Voksenpsykiatri Andssvakhet HORDALAND Åndssvakhet Cerebral parese BERGEN Voksenpsykiatri Andssvakhet Cerebral parese og andre spesielle, sykdommer MORE OG ROMSDAL Andssvakhet AttfOring SORTRØNDELAG Andssvakhet NORDLAND Åndssvakhet TROMS Andssvakhet

80 Tabell 20. Pasienter i privatpleie etter alder og type omsorg Inpatients in foster care by age and category 79 Alder Age Type omsorg 70 år Under Category og over Total 5 år år år år år år years yes ar years years years years years and over Psykisk helsevern Mental disorders Menn Males Kvinner Females Total Av disse hos nær familie Of which in their own family Andssvakeamsorg Mental retardation Menn Males Kvinner Females Total Av disse hos nær familie Of which in their own family Menn Males Kvinner Females Epileptikeromsorg Epileptics Total _3 6

81 80 Tabell 2. Pasienter i helseinstitusjoner etter kjønn, alder, institusjonstype og hovedårsak til oppholdet (Alisten) Internasjo Institusjonstype/hovedårsak Under nalt Type of institution/main diagnosis år nummer Total Under year Menn Males år år år år år years years years years years Alle institusjoner All institutions Tyfoidfeber Paratyfoidfeber og andre salmonellainfeksjoner 5 Enteritt og andre diarisykdommer A 6 Tuberkulose i åndedrettsorganene A 7 Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet A 8 Tuberkulose i tarmer, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter A 9 Tuberkulose i knokler og ledd A 0 Annen tuberkulose inkl. senfølger A 7 Streptokokkangina og skarlagensfeber A 8 Rosen A 9 Meningokokkinfeksjoner A 2 Andre bakteriesykdommer. A 22 Akutt poliomyelitt A 23 Senfølger av akutt poliomyelitt A 25 Meslinger A 27 Virusencefalitt A 28 Infeksjøs hepatitt A 29 Andre virussykdommer A 3 Malaria A 36 Syfilis i sentralnervesystemet A 37 Annen syfilis A 38 Gonokokkinfeksjoner A 44 Andre infeksjose og parasittære sykdommer A 45 Ondartet svulst i munnhulen og svelget A 46 Ondartet svulst i spiserøret A 47 Ondartet svulst i magesekken A 48 Ondartet svulst i tarmene (unnt. endetarmen) A 49 Ondartet svulst i endetarmen og overgangen _ 3 _ tykktarm/endetarm 6 A 50 Ondartet svulst i strupen A 5 A 52 A 53 A 54 A 55 A 56 A 57 A 58 Ondartet svulst i luftrør, bronkier eller lunge 04 Ondartet svulst i knokler, periosti og leddbrusk 9 3 Ondartet svulst i huden 25 Ondartet svulst i brystkjertlene Ondartet svulst i livmorhalsen Annen ondartet svulst i livmoren Ondartet svulst i prostata 27 ; Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon A 59 Leukemi A 60 Andre svulster i lymfatisk og bloddannende vev A 6 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art A 62 Ikke toksisk struma 4 _ 3 3 A 63 Thyreotoksikose, med eller uten struma 3 6 A A 65 5 A 66 Sukkersyke Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer A 67 Anemier A 68 Andre sykdommer i blodet og de bloddannende organer A 69 Psykoser A 70 Nevroser, avvik i karakter og atferd,og andre ikkepsykotiske mentale forstyrrelser A 7 Oligofreni A72 Meningitt A 73 Multippel sklerose A 74 A 75 Epilepsi Betennelsesaktige sykdommer i Øyet '

82 Inpatients in health institutions by sex, age, type of institution and main diagnosis (Alist) år år years years 80 år og Under over år years Total Under and year over Kvinner Females år år år år år år år years years years years years years years 80 år og Interover national years number and over _ _ _ _ _ I ; , , A A 3 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 0 A7 A8 A9 A2 A22 A 23 A25 A27 A28 A29 A3 A36 A37 A38 A44 A45 A46 A 47 A 48 A49 A 50 A 5 A 52 A 53 A 54 A 55 A 56 A 57 A58 A59 A 60 A 6 A62 A63 A 64 A65 A 66 A 67 A68 A 69 A 70 A 7 A72 A 73 A 74 A75

83 82 Tabell 2 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter kjønn, alder, institusjonstype og hovedårsak til oppholdet (Alisten) Internasjonalt nummer Institusjonstype/hovedårsak Under år 4 år 54 år 529 år Menn 3049 år 5059 år Alle institusjoner (forts.) A 76 Grå star A 77 GrOnn star 54 9 A 78 MellomOrebetennelse og mastoiditt A 79 Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene A 80 Aktiv revmatisk feber 6 3 A 8 Kronisk revmatisk hjertesykdom A 82 Hypertensjonssykdammer A 83 Ischemisk hjertesykdom A 84 Andre hjertesykdommer A 85 Karlesjoner i sentralnervesystemet A 86 Sykdommer i arterier, arterioler og kapillarer A 87 Emboli og trombose i venene 40 4 A 88 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene A 89 Akutte infeksjoner i luftveiene A 90 Influensa A 9 Viruslungebetennelse A 92 Annen lungebetennelse A 93 Bronkitt, emfysem og astma A 94 Hypertrofi av mandler og adenoid vev A 95 Empyem og lungeabscess A 96 Andre sykdommer i Andedrettsorganene A 97 Sykdommer i tennene og deres støttevev A 98 Sår i mage og tolvfingertarm A 99 Gastritt og duodenitt A 00 Blindtarmsbetennelse A 0 Brokk og tarmslyng A 02 Leverkirrose A 03 Gallestein og gallebetennelse uten nevnt stein A 04 Andre sykdommer i fordoyelsesorganene A 05 Akutt nefritt 3 2 A 06 Annen nefritt og nefrose A 07 Infeksjoner i nyrene A 08 Stein i nyre og urinveier A 09 Prostatahypertrofi 36 5 A 0 Sykdommer i brystkjertelen 2 A Andre sykdommer i urin og kjønnsorganene A 2 Toksemier i svangerskap og barselseng A 3 BlOdninger i svangerskap eller under fodsel A 4 Abort, fremkalt på legale indikasjoner A 5 Annen og uspesifisert abort A 6 Sepsis under fødsel eller i barselseng A 7 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barsel A 8 FOdsel, uten opplysning om komplikasjon. A 9 Infeksjoner i hud og underhud A 20 Andre sykdommer i hud og underhud A 2 Artritt og spondylitt A 22 Muskelrevmatisme A 23 Osteomyelitt og periostitt A 24 Ankylose og ervervede deformiteter i skjelettmuskelsystemet A 25 Andre sykdommer i skjelettmuskelsystemet og bindevevssykdommer A 26 Spina bifida A 27 Medfødt hjertefeil A 28 Andre medfødte misdannelser av sirkulasjonsorganene A 29 Ganespalte og hareskår A 30 Alle andre medfodte misdannelser A 3 FOdselsskader og vanskelig fødsel A 33 Hemolytisk sykdom hos nyfodte 7 7 A 34 Anoksiske og hypoksiske tilstander som ikke er klassifisert under andre numre 6 6 _ A A Andre årsaker til perinatal sykelighet Senilitet uten nevnt psykose

84 Inpatients in health institutions by sex, age, type of institution and main diagnosis (Alist) å r 7079 år 80 år g over Under år 4 år 54 år 529 år Kvinner 3049 år 5059 år 6069 år 7079 år 80 ar og over Internasjonalt nummer A _ A A A _ A _, A _ A A A A A _ A A A A90 A A A A A A 96 3 _ 2 A A A A A A A A A A A A A09 9 _ A A A A _ A A5 2 A A A A A A A Al _ A A Al Al A A A 30 A A A A A 36

85 84 Tabell 2 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter kjønn, alder, institusjonstype og hovedårsak til oppholdet (Alisten) Internasjonalt nummer Institusjonstype/hovedårsak I Menn alt Under år år år år år år Alle institusjoner (forts.) A 37 Symptomer og andre ubestemte tilstander AN 38 Brudd av skallen AN 39 Brudd av ryggsøylen og kroppsstammens knokler AN 40 Brudd av lemmene AN 4 Luksasjon (leddskred) uten brudd AN 42 Forstuvning, forstrekning av ledd og omgivende muskler AN 43 Indre skalleskade (ekskl. brudd av skallen) AN 44 Indre skade av bryst, buk og bekken AN 45 Sundrivning, åpent sår AN 46 Overflateskade, st0t, kvesting med intakt hud AN 47 Fremmedlegeme innført gjennom naturlig åpning AN 48 Forbrenning AN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer... AN 50 Alle andre og uspesifiserte virkninger av ytre skader Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom Persons with no classifiable disease Uoppgitt årsak Unknown cause Total Alminnelige sykehus General hospitals A 2 Tyfoidfeber A 3 Paratyfoidfeber og andre salmonellainfeksjoner A 5 Enteritt og andre diaresykdommer A 6 Tuberkulose i åndedrettsorganene A 7 Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet, A 9 Tuberkulose i knokler og ledd A 0 Annen tuberkulose inkl. senfølger A 7 Streptokokkangina og skarlagensfeber A8 Rosen A 9 Meningokokkinfeksjoner A 2 Andre bakteriesykdommer A 22 Akutt poliomyelitt A 23 Senfølger av akutt poliomyelitt A 25 Meslinger A 27 Virusencefalitt A 28 Infeksjøs hepatitt A 29 Andre virussykdommer A3 Malaria A 37 Annen syfilis A 38 Gonokokkinfeksjoner A 44 Andre infeksjose og parasittære sykdommer.. A 45 Ondartet svulst i munnhulen og svelget A 46 Ondartet svulst i spiserøret A 47 Ondartet svulst i magesekken A 48 Ondartet svulst i tarmene (unnt. endetarmen) A 49 Ondartet svulst i endetarmen og overgangen tykktarm/endetarm A 50 Ondartet svulst i strupen A 5 Ondartet svulst i luftrør, bronkier eller lunge A 52 Ondartet svulst i knokler, periosti og leddbrusk A 53 Ondartet svulst i huden A 54 Ondartet svulst i brystkjertlene A 55 Ondartet svulst i livmorhalsen A 56 Annen ondartet svulst i livmoren A 57 Ondartet svulst i prostata A 58 Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon A 59 Leukemi A 60 Andre svulster i lymfatisk og bloddannendevev I A 6 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art A 62 Ikke toksisk struma _ i i

86 Inpatients in health institutions by sex, age, type of institution and main diagnosis (44 list) år og år år over alt Kvinner Under år år år år år år år år Inter 80 år nasjonalt og nummer over , 8 4 i A 37 AN 38 AN 39 AN 40 AN AN AN 43 AN AN AN 46 AN 47 AN 48 5 AN AN list , _ _ 5 52 _ _ A 2 A A A 6 A 7 2 A _ A 0 A _ A 8 _ A _ A 2 A 22 4 A 23 A 25 A A A 29 _ A 3 A 37 _ A I I A A A A A A 49 A A A _. _ A _ A A A ; A A A A A A 62

87 86 Tabell 2 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter kjønn, alder, institusjonstype og hovedårsak til oppholdet (Alisten) Internasjonalt nummer Institusjonstype/hovedårsak Under år 4 år 54 år 529 år Menn 3049 år 5059 ir Alminnelige sykehus (forts.) A 63 Thyreotoksikose, med eller uten struma A 64, Sukkersyke... OW A 65 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer 7 A 66 Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer 47 A67 Anemier 62 A 68 Andre sykdommer i blodet og de bloddannende organer 20 A 69 Psykoser 70 A 70 Nevroser, avvik i karakter og atferd, og andre ikkepsykotiske mentale forstyrrelser 30 A 7 Oligofreni 20 A72 Meningitt 9 A 73 Multippel sklerose 33 A 74 Epilepsi 48 A 75 Betennelsesaktige sykdommer i øyet 45 A76 Gråstær 44 A 77 GrOnn star 3 A 78 Mellomørebetennelse og mastoiditt 72 A 79 Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene 252 A 80 Aktiv revmatisk feber 5 A 8 Kronisk revmatisk hjertesykdom 48 A 82 Hypertensjonssykdommer 84 A 83 Ischemisk hjertesykdom 62 A 84 Andre hjertesykdommer 23 A 85 Karlesjoner i sentralnervesystemet 380 A, 86 Sykdommer i arterier,arterioler og kapillarer 68 A 87 Emboli og trombose i venene 37 A 88 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene 03 A 89 Akutte infeksjoner i luftveiene 44 A 90 Influensa A 9 Viruslungebetennelse A 92 Annen lungebetennelse 7 A 93 Bronkitt, emfysem og astma 209 A 94 Hypertrofi av mandler og adenoid vev 6 A 95 Empyem og lungeabscess... 5 A 96 Andre sykdommer i åndedrettsorganene 04 A 97 Sykdommer i tennene og deres støttevev A 98 Sår i mage og tolvfingertarm 282 A 99 Gastritt og duodenitt 23 A 00 Blindtarmsbetennelse 57 A 0 Brokk og tarmslyng 232 A 02 Leverkirrose 32 A 03 Gallestein og gallebetennelse uten nevnt stein 93 A 04 Andre sykdommer i fordoyelsesorganene 79 A 05 Akutt nefritt 3 A 06 Annen nefritt og nefrose 30 A 07 Infeksjoner i nyrene... 3 A 08 Stein i nyre og urinveier 93 A 09 Prostatahypertrofi 272 A 0 Sykdommer i brystkjertelen 2 A Andre sykdommer i urin og kjonnsorganene 64 A 2 Toksemier i svangerskap og barselseng A 3 BlOdninger i svangerskap eller under fodsel A 4 Abort, fremkalt på legale indikasjoner. A 5 Annen og uspesifisert abort A6 Sepsis under fødsel eller i barselseng. A 7 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng A 8 Fødsel, uten opplysning Ont komplikasjon. A 9 Infeksjoner i hud og underhud 85 3 A 20 Andre tykdommer i hud og underhud A 2 Artritt og spoudylitt 2 A 22 Muskelrevmatisme 24 A 23 Osteomyelitt og periostitt 24 A 24 Ankylose og ervervede deformiteter i skjelettmuskelsystemat.: OOOOOOOOOOO... OOOOO 0 A 25 Andre sykdommer i skjelettmuskelsystemet og bindevevssykdommer

88 Inpatients in health institutions by sex, age, type of institution and main diagnosis (Alist) _ ir Under 4 54 og år ir år år år over 529 år Kvinner 3049 år 5059 år 6069 år 7079 år 80 ir og over Internasjonalt nummer 50 6 ' A 63 A 64 A A 66 A A68 A _ A 70 A7 A72 A 73 A74 A75 A 76 A77 A A A A _ A _ A A _ A _ A A _ A A89 2 i A90 _ A A A A _ A A 96 3 _ 2 A A _ A A A _ A A A A A A A A09 _.... _ A A A A _ _A A5 2 _A ' ' 223 _ _ A7 _ A A A A2 _ Al _Al Al24 ' A 25.

89 88 Tabell 2 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter kjønn, alder, institusjonstype og hovedårsak til oppholdet (Alisten) Internasjonalt nummer Institusjonstype/hovedårsak Under år 4. ar 54 år Menn år år år Alminnelige sykehus (forts.) A 26 Spina bifida A 27 Medfødt hjertefeil, A 28 Andre medfødte misdannelser av sirkulasjonsorganene A 29 Ganespalte og hareskår A 30 Alle andre medfødte misdannelser A 3 FOdselsskader og vanskelig fodsel A 33 Hamolytisk sykdom hos nyfødte A 34 Anoksiske og hypoksiske tilstander som ikke er klassifisert under andre numre A 35 Andre årsaker til perinatal sykelighet A 36 Senilitet uten nevnt psykose A 37 Symptomer og andre ubestemte tilstander AN 38 Brudd av skallen AN 39 Brudd av ryggsøylen og kroppsstammens knokler AN 40 Brudd av lemmene AN 4 Luksasjon (leddskred) uten brudd AN 42 Forstuvning, forstrekning av ledd og omgivende muskler AN 43 Indre skalleskade (ekskl. brudd av skallen) AN 44 Indre skade av bryst, buk og bekken AN 45 Sundrivning, åpent sår AN 46 Overflateskade, stot, kvesting med intakt hud AN 47 Fremmedlegeme innført gjennom naturlig åpning AN 48 Forbrenning AN 49 Skadeliga virkninger av kjemiske stoffer AN 50 Alle andre og uspesifiserte virkninger av ytre skader, Personer. uten klassifiserbar sykdom Uoppgitt årsak Spesialsykehus Specialized hospitals A 6 Tuberkulose i åndedrettsorganene A 7 Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet A 8 Tuberkulose i tarmer, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter A 9 Tuberkulose i knokler og ledd A 0 Annen tuberkulose inkl. senfølger A 23 Senfølger av akutt poliomyelitt A 29 Andre virussykdommer A 36 Syfilis i sentralnervesystemet A 44 Andre infeksjose og parasittære sykdommer... A 45 Ondartet svulst i munnhulen og svelget A 46 Ondartet svulst i spiserøret A 47 Ondartet svulst i magesekken A 49 Ondartet svulst i endetarmen og overgangen tykktarm/endetarm A 50 Ondartet svulst i strupen A 5 Ondartet svulst i luftrør, bronkier eller lunge A 52 Ondartet svulst i knokler, periosti og leddbrusk A 53 Ondartet svulst i huden A 54 Ondartet svulst i brystkjertlene A 55 Ondartet svulst i livmorhalsen A 56 Annen ondartet svulst i livmoren.a 57 Ondartet svulst i prostata A 58 Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon A 59 Leukemi A 60 Andre svulster i lymfatisk og bloddannende vev A 6 Godartede svulster og svulster av uspesifisert , i art A 62 Ikke toksisk struma A 65 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer. _

90 Ihpatients in health institutions by sex, age, type of institution and main diagnosis (44li8t) år 7079 år 80 år og over Under år 4 år år år Kvinner 3049 år 5059 år år år 80 år og over Internasjonalt nummer 2 _ ,, _ _ _ _ _ _ ' _ A 26 Al27 Al28 Al A 30 A3 A33 A34 A A A 37 3 _ AN AN AN 40 2 _ AN 4 AN AN 43 AN AN AN 46 AN 47 AN _ AN AN A S 7 48 _ _ 2 _ A 8 A A 0 4 _ A 23 A 29 A 36 A 44 4 A 45 A 46 A 47 A 49 A 50 A 5 A 52 2 A A A A 56 A A 58 A A 60 3 A 6 A 62 A 65

91 90 Tabell 2 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter kjonn, alder, institusjonstype og hovedårsak til oppholdet (Alisten) Internasjonalt nummer Menn Institusjonstype/hovedårsak Under e 0 ar ar år år år år. A 66 A 69 A 70 A 7 A 73 A 74 A 79 A 8 A 83 A 84 A 85 A 86 A 87 A 88 A 89 A 92 A 93 A 95 A 96 A 0 A 02 A 04 A A 7 A 9 A 20 A 2 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 28 A 30 A 37 AN 39 AN 40 AN 4 Spesialsykehus (forts.) Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer Psykoser Nevroser, avvik i karakter og atferd,og andre ikkepsykotiske mentale forstyrrelser... Oligofreni Multippel sklerose Epilepsi Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene Kronisk revmatisk hjertesykdom Ischemisk hjertesykdom Andre hjertesykdommer Karlesjoner i sentralnervesystemet Sykdommer i arterier, arterioler og kapillarer Emboli og trombose i venene Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene Akutte infeksjoner i luftveiene Annen lungebetennelse Bronkitt, emfysem og astma Empyem og lungeabscess Andre sykdommer i åndedrettsorganene Brokk og tarmslyng Leverkirrose Andre sykdommer i fordoyelsesorganene Andre sykdommer i urin og kjønnsorganene Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng. Infeksjoner i hud og underhud 2 Andre sykdommer i hud og underhud 3 2 Artritt og spondylitt 34 _ Muskelrevmatisme 6 4 Osteomyelitt og periostitt 8 _ 4 Ankylose og ervervede deformiteter i skjelettmuskelsystemet 2 2 Andre sykdommer i skjelettmuskelsystemet og bindevevssykdommer Spina bifida 5 3 Andre medfodte misdannelser av sirkulasjonsorganene Alle andre medfødte misdannelser Symptomer og andre ubestemte tilstander Brudd av ryggsoylen og kroppsstammens knokler. 8 4 Brudd av lemmene Luksasjon (leddskred) uten brudd AN 42 Forstuvning, forstrekning av ledd og omgivende AN 43 AN 45 AN 48 AN 49 AN 50 muskler Indre skalleskade (ekskl. brudd av skallen) Sundrivning, åpent sir Forbrenning Skadelige virkninger av kjemiske stoffer Alle andre og uspesifiserte virkninger av ytre skader Personer uten klassifiserbar sykdom Uoppgitt årsak i _ Sykehjem Nursing homes A 5 A 6 A 9 A 0 A 8 A 2 A 23 A 27 A 29 A 36 Enteritt og andre diarisykdommer Tuberkulose i åndedrettsorganene Tuberkulose i knokler og ledd Annen tuberkulose inkl. senfolger Rosen Andre bakteriesykdommer SenfOlger av akutt poliomyelitt Virusincefalitt Andre virussykdommer Syfilis i sentralnervesystemet 24 6 _

92 Inpatients in health institutions by sex, age, type of institution and main diagnosis (Alist) 9 Kvinner 80 år Inter år Under og 7079 nasjonalt år år og år år over år år år år år år nummer over _ _ 5 2 A A _ A _ A A A A 79 A 8 A 83 _ A A A 86 A 87 A 88 _... A A A 93 A A 96 A 0 A 02 A A A 7 A 9 2 _ A A 2 6 _ A 22 2 A 23 3 _ A _ A A 26 _ A A A 37 2 AN AN 40 _ AN _ AN 42 3 AN 43 _ AN 45 AN 48 _ AN 49 _ AN 50 ' _ _ _ 2 A A 6 _ A A 0 A 8 A A 23 2, A 27 2 _ 2 A A 36

93 92 Tabell 2 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter kjønn, alder, institusjonstype og hovedårsak til oppholdet (Alisten) Internasjonalt nummer Institusjonstype/hovedårsak Under år 4 år 54 år 529 år Menn år år Sykehjem (forts.) A 37 Annen syfilis 2 A 44 Andre infeksjose og parasittære sykdommer.. A 45 Ondartet svulst i munnhulen og svelget 2 A 46 Ondartet svulst i spiseroret A 47 Ondartet svulst i magesekken 5 A 48 Ondartet svulst i tarmene (unnt. endetarmen) 4 A 49 Ondartet svulst i endetarmen og overgangen tykktarm/endetarm A 50 Ondartet svulst i strupen A 5 Ondartet svulst i luftror, bronkier eller lunge A 52 Ondartet svulst i knokler, periosti og leddbrusk 5 A 53 Ondartet svulst i huden 2 A 54 Ondartet svulst i brystkjertlene A 55 Ondartet svulst i livmorhalsen A 56 Annen ondartet svulst i livmoren A 57 Ondartet svulst i prostata 69 A 58 Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjot 20 A 59 Leukemi A 60 Andre svulster i lymfatisk ogbloddannende vev 4 A 6 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art 2 A 63 Thyreotoksikose, med eller uten struma A 64 Sukkersyke A 65 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer 6 A 66 Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer 8 5 A 67 Anemier 3 A 68 Andre sykdommer i blodet og de bloddannende organer A 69 Psykoser A 70 Nevroser, avvik i karakter og atferd, og andre ikkepsykotiske mentale forstyrrelser 757 _ A 7 Oligofreni A 73 Multippel sklerose 08 A 74 Epilepsi A 75 Betennelsesaktige sykdommer i Øyet A 76 Grå stær 3 A 77 Grønn stær 22 A 78 MellomOrebetennelse og mastoiditt _ A 79 Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene A 80 Aktiv revmatisk feber _ A 8 Kronisk revmatisk hjertesykdom 4 A 82 Hypertensjonssykdommer 33 A 83 Ischemisk hjertesykdom 55 A 84 Andre hjertesykdommer 22 A 85 Karlesjoner i sentralnervesystemet 785 A 86 Sykdommer i arterier, arterioler og kapillarer 7 A 87 Emboli og trombose i venene A 88 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene 3 A 89 Akutte infeksjoner i luftveiene A 90 Influensa _ A 92 Annen lungebetennelse 26 A 93 Bronkitt, emfysem og astma A 96 Andre sykdommer i åndedrettsorganene 8 A 98 Sår i mage og tolvfingertarm 4 A 00 Blindtarmsbetennelse A 0 Brokk og tarmslyng 8 A 02 Leverkirrose 4 _ A 03 Gallestein og gallebetennelse uten nevnt stein 8 A 04 Andre sykdommer i fordoyelsesorganene 0 A 06 Annen nefritt og nefrose 8 A 07 Infeksjoner i nyrene 9 A 08 Stein i nyre og urinveier 2 A 09 Prostatahypertrofi 38 A Andre sykdommer i urin og kjonnsorganene A 8 Fødsel, uten opplysning am komplikasjon "

94 Inpatients in health institutions by sex, age, type of institution and main diagnosis ( 4 4i8t) år ar 80 år og over Under år 4 år 54 år Kvinner Inter 80 år nasjonalt og år år år år år nummer over _ 33 _ _ _ _ _ _ _ ,7 53 _ ' _ _ _ _... A37 A44 A45 A A47 _ A A49 _ A50 2 A5 A52 _ 6 A A54 2 A55 3 A56 A A58 A A A A A A A A67 A A A A A A 74 A A A77 i A A 79 A A8 ' A A A A A 86 _ A87 _ A88 _ A89 A90 _ A 92 _ 2 _ A 93 _ A A98 A00 0 A0 2 5 A A A04 A A07 2 A08 A 09 i 0 A 3 A8

95 94 Tabell 2 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter kjønn, alder, institusjonstype og hovedårsak til oppholdet (Alisten) Internasjo Inalt Institusjonstype/hovedårsak alt nummer Menn Under år år år Ar år Ar. Sykehjem (forts.) A 25 A 26 A 27 A 28 A 30 A 35 A 36 A 37 AN 38 AN 39 AN 40 AN 4 AN 42 AN 43 AN 45 AN 46 AN 48 AN 50 A 20 Andre sykdommeri hud og underhud 7 A 2 Artritt og spondylitt A 22 Muskelrevmatisme 5 A 23 Osteomyelitt og periostitt A 24 Ankylose og ervervede deformiteter i skjelettmuskelsystemet 3 Andre sykdommer i skjelettmuskelsystemet og bindevevssykdommer 24 Spina bifida Medfødt hjertefeil Andre medfødte misdannelser av sirkulasjonsorganene Alle andre medfødte misdannelser 45 Andre årsaker til perinatal sykelighet Senilitet uten nevnt psykose 392 Symptomer og andre ubestemte tilstander Brudd av skallen 4 Brudd av ryggsøylen og kroppsstammens knokler. 7 Brudd av lemmene 03 Luksasjon (leddskred) uten brudd Forstuvning, forstrekning av ledd og omgivende muskler Indre skalleskade (ekskl. brudd av skallen) 3 Sundrivning, åpent sår 6 Overflateskade, st0t, kvesting med intakt hud. Forbrenning Alle andre og uspesifiserte virkninger av ytre skader 8 Personer uten klassifiserbar sykdom 5 Uoppgitt årsak L A 5 A 6 A 0 A 23 A 29 A 36 A 44 A 45 A 47 A 48 A 49 A 5 A 52 A 54 A 56 A 58 A 59 A 6 A 63 A 64 A 66 A 67 A 68 A 69 A 70 Attføringsinstitusjoner og sykehoteller Institutions for rehabilitation and hostels for outpatients Enteritt og andre diarisykdommer Tuberkulose i åndedrettsorganene Annen tuberkulose inkl. senfølger Senfølger av akutt poliomyelitt 4 Andre virussykdommer Syfilis i sentralnervesystemet Andre infeksjose og parasittare sykdommer Ondartet svulst i munnhulen og svelget Ondartet svulst i magesekken Ondartet svulst i tarmene (unnt. endetarmen) 3 Ondartet svulst i endetarmen og overgangen tykktarm/endetarm Ondartet svulst i luftrør, bronkier eller lunge Ondartet svulst i knokler, periosti og leddbrusk Ondartet svulst i brystkjertlene Annen ondartet svulst i livmoren Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon Levkemi Godartede svulster og svulster av uspesifisert art 2 Thyreotoksikose, med eller uten struma Sukkersyke 5 Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer 3 Anemier _ Andre sykdommer i blodet og de bloddannende organer Psykoser 38 Nevroder, avvik i karakter og atferd'og andre ikkepsykotiske mentale forstyrrelser

96 Inpatients in health institutions by sex, age, type of institution and main diagnosis 95 Kvinner år Under år år g I over alt ar år år år år år år år 80 år og over Internasjonalt nummer I Al A Al22 Al23 7 I 3 2 Al Al Al26 Al27 _ Al28 _ _ A30 _ 2 2 A A _ 2 I A AN AN AN 40 AN 4 3 ] 2 AN AN _ 2 AN AN 46, AN _ AN _ _ A A A A 23 A A , A _... _ A A 47 _... A 48 A 49 2 A A A 54 2 _ A A 58 A A 6 _ A A A A 67 I A 68 I 2 75 _ A A

97 96 Tabell 2 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter kjønn, alder, institusjonstype og hovedårsak til oppholdet (Alisten) Internasjonalt nummer Institusjonstype/hovedårsak Under 4 år år 54 år Menn år år 5059 år A 7 A 72 A 73 A 74 A 75 A 76 A 77 A 79 A 80 A 8 A 82 A 83 A 84 A 85 A 86 A 87 A 88 A 89 A 90 A 92 A 93 A 96 A 98 A 0 A 03 A 04 A 06 A 07 A 08 A 09 A 20 A 2 A 22 A 23 A 24 Attføringsinstitusjoner og sykehoteller (forts. Oligofreni 27 Meningitt Multippel sklerose 4 Epilepsi 3 Betennelsesaktige sykdommer i øyet Grå stmt. Grønn star Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene 53 Aktiv revmatisk feber Kronisk revmatisk hjertesykdom Hypertensjonssykdommer 3 Ischemisk hjertesykdom 36 Andre hjertesykdommer 9 Karlesjoner i sentralnervesystemet 35 Sykdommer i arterier, arterioler og kapillarer 3 Emboli og trombose i venene Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene Akutte infeksjoner i luftveiene Influensa Annen lungebetennelse 2 Bronkitt, emfysem og astma 20 Andre sykdommer i åndedrettsorganene 3 Sår i mage og tolvfingertarm 3 Brokk og tarmslyng 2 Gallestein og gallebetennelse uten nevnt stein 3 Andre sykdommer i fordoyelsesorganene 5 Annen nefritt og nefrose Infeksjoner i nyrene Stein i nyre og urinveier 3 Prostatahypertrofi 6 Andre sykdommer i urin og kjønnsorganene Andre komplikasjoner ved svangerskap, fodsel eller barselseng. Andre sykdommer i hud og underhud 4 Artritt og spondylitt 64. Muskelrevmatisme 7 Osteomyelitt og periostitt Ankylose og ervervede deformiteter i skjelettmuskelsystemet 7 A 25 Andre sykdommer i skjelettmuskelsystemet og bindevevssykdommer 77 A 27 MedfOdt hjertefeil A 29 Ganespalte og hareskår A 30 Alle andre medfødte misdannelser 4 A 36 Senilitet uten nevnt psykose A 37 Symptomer og andre ubestemte tilstander 42 AN 38 Brudd av skallen 3 AN 39 Brudd av ryggsoylen og kroppsstammens knokler 29 AN 40 Brudd av lemmene 27 AN 4 Luksasjon (leddskred) uten brudd _ AN 42 Forstuvning, forstrekning av ledd og omgivende muskler 2 AN 43 Indre skalleskade (ekskl. brudd av skallen) 2 AN 44 Indre skade av bryst, buk og bekken AN 45 Sundrivning, åpent sår 8 AN 46 Overflateskade, stot, kvesting med intakt hud AN 48 Forbrenning An 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer AN 50 Alle andre og uspesifiserte virkninger av ytre skader 8 Personer uten klassifiserbar sykdom 9 Uoppgitt årsak _

98 Inpatients in health institutions by sex, age, type of institution and main diagnosis (4list) ir år og år over alt Kvinner 80 år Under ar ar år år år år år år g over Internasjonalt nummer _ _ _ _ 2 _ _ _ i _ _ A 7 A 72 A 73 A 74 A 75 A 76 A 77 A 79 A 80 A 8 A 82 A 83 A 84 A 85 A 86 A 87 A 88 A 89 A 90 A 92 A 93 A 96 A 98 A0 A03 A04 A06 A07 A08 A 09 A A7 Al20 5 A 2 A 22 Al23 Al _ 7 _ _ 2 _ 2 2 _ _ 6 _ _ 28 3 * ' 2 _ 2 2 A 25 A 27 A 29 A30 2 A36 7 A 37 AN 38 AN 39 6 AN 40 AN 4 AN 42 AN 43 _ AN 44 AN 45 AN 46 AN 48 AN AN

99 98 Tabell 22. Aldersfordelingen for pasienter i helseinstitusjoner etter hovedårsak til oppholdet (Alisten) og pasientenes kjønn. Prosent Internasjo Hovedårsak naltmain diagnosis nummer Begge kjønn Both sexes Tallet pi Under pasienter 5 år år og over ye ar s Total Number Under år år år år of in 5 years years years years an _patients years d over 2 3 Tyfoidfeber Paratyfoidfeber og andre galmonellainfeksjoner Enteritt og andre diargsykdommer 5 A 6 Tuberkulose i åndedrettsorganene A 7 Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet A 8 Tuberkulose i tarmer, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter A 9 Tuberkulose i knokler og ledd A 0 Annen tuberkulose, inkl. senfølger A 7 Streptokokkangina og skarlagensfeber A 8 Rosen A 9 Meningokokkinfeksjoner A 2 Andre bakteriesykdommer A 22 Akutt poliomyelitt A 23 Senfølger av akutt poliomyelitt A 25 Meslinger A 27 Virusencefalitt A 28 InfeksjOs hepatitt A 29 Andre virussykdommer A 3 Malaria A 36 Syfilis i sentralnervesystemet A 37 Annen syfilis A 38 Gonokokkinfeksjoner A 44 Andre infeksjøse og parasittære sykdommer A 45 Ondartet svulst i munnhulen og svelget A 46 Ondartet svulst i spiseroret A 47 Ondartet svulst i magesekken A 48 Ondartet svulst i tarmene (unnt. endetarmen) A 49 Ondartet svulst i endetarmen og overgangen tykktarm/endetarm A 50 Ondartet svulst i strupen A 5 Ondartet svulst i luftrør, bronkier eller lunge A 52 Ondartet svulst i knokler, periosti og leddbrusk A 53 Ondartet svulst i huden A 54 Ondartet svulst i brystkjertlene A 55 Ondartet svulst i livmorhalsen A 56 Annen ondartet svulst i livmoren A 57 Ondartet svulst i prostata A 58 Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon A 59 Leukemi A 60 Andre svulster i lymfatisk og bloddannende vev A 6 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art, Ikke toksisk A 62 struma A 63 Thyreotoksikose, med eller uten struma A 64 Sukkersyke A 65 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer A 66 Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer A 67 Anemier A 68 Andre sykdommer i blodet og de bloddannende organer A 69 Psykoser 3 A 70 Nevroser, avvik i karakter og atferd, og andre ikkepsykotiske mentale forstyrrelser 3 A 7 Oligofreni 5 A 72 Meningitt A 73 Multippel sklerose A 74 Epilepsi A 75 Betennelsesaktige sykdommer i Øyet... A 76 Grå star A 77 Grønn star A 78 MellomOrebetennelse og mastoiditt ,0 00,0 50,0 50,0 00,0 25,7 2,6 23, 7,9 7,9 2,8 00,0 8,8 5,9 5,3 42, 7,3 0,6 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 5,8 36,8 36,8 0,6 00,0 2,2 3,3 23, 46, 8,7 6,6 00,0 20,0 80,0 30,8 7,7 23, 30,7 7,7 00,0 00,0 66,7 33,3 00,0 3,8 3,4 0,4 58,6 0,4 3,4 00,0 00,0 00,0 3,2 5,9 23,8 29,4 9,0 8,7 00,0 66,7 33,3 00,0 40,0 _ 20,0 20,0 20,0 00,0 6,3 25,0 25,0 43,7 00,0 24, 27,7 7,2 9,3 2, 9,6 00,0 00,0 00,0 0,5 3,6 42, 5,8 00,0 40,0 40,0 20,0 00,0 20,0 60,0 20,0 00,0,5 32,7 25,0 2,2,9 7,7 00,0 3,8 3,8,3 37,7 35,9 7,5 00,0 _ 45,0 30,0 25,0 00,0 5,7 40,6 33,7 20,0 00,0 8,9 36,9 29,6 24,6 00,0 5,2 44,4 33,0 7,4 00,0 8,2 40,9 36,4 4,5 00,0 3,0 53,4 24,4 9,2 00,0 4,6 22,7 40,9 8,2 3,6 00,0,9 7,7 38,5 25,0 26,9 00,0 3,6 50,0 28,0 8,4 00,0 2,4 4,0 32,5 5,7 8,4 00,0,5 0,4 56,7 22,4 9,0 00,0 0,5 9,8 45, 34,6 00,0 2,7 3, 3,7 4,2 27,3 2,0 00,0 5,8 3,5 0,5 33,3 22,8 4, 00,0 9,,0 54,0 7,5 8,4 00,0 4,8 0,7 35,8 30,0 3, 5,6 00,0 8,0 36,0 44,0 2,0 00,0 5,7 2,4 47,2 8,6 7, 00,0 4,3 3, 5,2 2,8. 537,9 27,7 00,0 34,6,9 7,7 30,8 3,5,5 00,0 8,0 7,6 23,9 29,5 4,2 6,8 00,0 8,7 3,3 8, 2,2 27,2 3,5 00,0 55,3 3, 5,3 0,5 0,5 5,3 00,0 0,3 5,5 9, 37,4 20, 7,6 00,0 5,0 20,6 35,3 3,2 5,8 2, 00,0 7,4 40,9 24,4 4,0 2,5 0,8 00,0 6,6,5 7,7 9,2 00,0 2,0 32,4 54,7 0, 0,8 00,0 2,6 24,9 27,0 24, 8,0 3,4 00,0 2,8 9,8 7,4 27,9 8,6 3,5 00,0,3,3 4,0 5,9 4, 36,4 00,0,7 4, 27,0 33,6 33,6 00,0 65,6 9,2 8,4 3,4,7,7 00,0

100 Age distribution of inpatients in health institutions by main diagnosis (0list) and sex of patients. Percentages Menn Males Kvinner Females Under Under 5 år år 80 år 5 Interår og over Under år år år og over national years årtotal Under år år år år 5 years years years years years Total number 5 and over years years years years years ears and over 99 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 _ 00,0 A 3 38,8 5,6 6,7 6,7 5,6 6,6 00,0 4,3 28,6 9,0 28,6 9,5 00,0 A 5 6,8 5,6 4,5 43,6 9,2 0,3 00,0 3,2 6,6 7,0 38,7 3,2,3 00,0 A 6 00,0 00,0 00,0 00,0 A 7 00,0 _ 00,0 A 8 5,4 23, 46, 5,4 00,0 6,7 66,6 6,7 00,0 A 9 2,3 2,3 20,9 53,5 6,3 4,7 00,0 2, 4,2 25,0 39,6 20,8 8,3 00,0 A 0 00,0 _ 00,0 33,3 66,7 _ 00,0 A 7 40,0 40,0 20,0 00,0 25,0 2,5 37,5 25,0 00,0 A 8 00,0 _ 00,0 50,0 50,0 00,0 A 9 3,3 6,7 6,7 66,6 6,7 00,0 4,3 4,3 50,0 4,3 7, 00,0 A 2 00,0 _ 00,0 A 22 4,0 8,0 30,0 24,0 8,0 6,0 00,0 2,6 2, 9,7 32,9 9,7 4,0 00,0 A 23 50,0 50,0 _ 00,0 00,0 _ 00,0 A 25 00,0 00,0 25,0 _ 25,0 25,0 25,0 _ 00,0 A 27 4,3 4,3 28,6 42,8 _ 00,0 33,3 22,2 44,5 00,0 A 28 28,2 33,3 5, 8,0 0,3 5, 00,0 20,5 22,7 9, 20,5 3,6 3,6 00,0 A 29 00,0 00,0 A 3 8,2 8,2 54,5 9, 00,0 50,0 25,0 25,0 00,0 A 36 33,3 66,7 00,0 50,0 50,0 00,0 A 37 40,0 20,0 40,0 00,0 00,0 00,0 A 38 8,6 37, 28,5 20,0 2,9 2,9 00,0 7,6 23,6 7,6 23,6 7,6 00,0 A 44 3,4 3,4 3,8 38,0 3,0 0,4 00,0 4,2 4,2 8,3 37,5 4,6 4,2 00,0 A 45 53,8 23, 23, 00,0 28,6 42,8 28,6 00,0 A 46 3,9 43, 32,4 20,6 00,0 8,2 37,0 35,6 9,2 00,0 A 47 5,6 4,7 3,9 20,8 00,0,6 52,5 34,4,5 00,0 4,3 42,8 38, 4,8 00,0,2 33,7 28,0 27, 00,0 A 48 9,3 35,2 3,4 24, 00,0 A 49 00,0 00,0 A 50 4,4 54,8 25,0 5,8 00,0 7,4 48,2 22,2 22,2 00,0 A 5 33,3 44,5,, 00,0 7,7 5,4 38,4 23, 5,4 00,0 A 52 4,0 48,0 28,0 20,0 00,0 3,7, 29,6 22,2 33,4 00,0 A 53 00,0 00,0 3,6 50,2 28,2 8,0 00,0 A 54 2,4 4,0 32,5 5,7 8,4 00,0 A 55,5 0,4 56,7 22,4 9,0 00,0 A 56 : 9,8 45,,634 00:0 A 57 4,0 4,4,9 40, 30,8 8,8 00,0,7 2,0 5,2 42,0 24,6 4,5 00,0 A 58' 22,2 3,7 7,4 29,7 22,2 4,8 00,0 0,0 3,3 3,3 36,7 23,4 3,3 00,0 A 59,8 9,2 54,0 7, 7,9 00,0 6,4 2,8 53,9 7,9 9,0 00,0 A 60,2 3, 4,3 35,7 27,5 8,2 00,0 2,9 3,0 42,5 28,2 8,6 4,8 00,0 A 6 25,0 75,0 _ 00,0 _ 4,8 28,6 52,3 4,3 _ 00,0 A 62 7,7 23, 53,8 5,4 _ 00,0 5,2 2, 45,6 9,3 8,8 00,0 A 63 7,2 4,2 8,3 23,8 34,5 22,0 00,0 2,9 2,6 3,7 20,9 39,5 30,4 00,0 A 64 47,8 4,3 30,5 4,3 3, 00,0 24, 3,4 0,4 3,0 20,7 0,4 00,0 A 65 4,5 22,6 2,0 25,8 2,9 4,7 8,0 26,7 20,0 6,9 4,3 9,5 4,8 0,5 7,0 25,4 4,0 5,9 3,2 00,0 4,4 4,9 30,6 00,0 4,6 5,5 9,5 00,0 47,,8 0,2 00,0 0,2 4, 25,4 3,6 4,9 8,8 00,0 A 66 8,3 7,4 32, 32, 00,0 A 67 23,5 7,6 00,0 A 68 2,9 33,8 24,2 24,8 00,0 A 69* 30,4 5,5 8,8 38,6 32,8 3,8 28,8 0,5 00,0 4, 23,4 8,8 4,5 00,0 A 70 8,9 42,6 23,0 3,,9 0,5 00,0 5,7 38,9 26, 5,0 3,,2 00,0 A 7 77,8 22,2 00,0 53,0 7,6 29,4 00,0 A 72 2,5 38,7 5,9 6,3 0,6 00,0,6 27,2 56,9 3,3,0 00,0 A 73,4 23,3 26,9 26,9 8,7 2,8 00,0 3,8 26,7 27,2 2,0 7,2 4, 00,0 A 74 0,6 23,4 7,0 25,5 9,2 4,3 00,0 5,4 5,4 7,9 30,8 7,9 2,6 00,0 A 75 2, 4,3 0,6 9, 25,6 38,3 00,0,0,0 4,4 48,0 35,6 00,0 A 76,9 29,6 37,0 3,5 00,0. 2,9 5,9 25,0 30,9 35,3 00,0 A 77 8,5 70,8 7,0 8,3 9,7 2,8 9,,4 00,0 57,5 2,8 2, 00,0 A 78

101 00 Tabell 22 (forts.). Aldersfordelingen for pasienter i helseinstitusjoner etter hovedårsak til oppholdet (Alisten) og pasientenes kjonn. Prosent Internasjonalt nummer Hovedårsak Begge kjonn Tallet på Under år pasienter 5 år år år år år g over alt A 79 Andre sykdommer i nervesystemet og 22,0 sanseorganene 820 2,9 8,4,5 30,4 4,8 00,0 4 4,3 42,8 4,3 4,3 4,3 00,0 68,2,2 4,9 40,4 26,8 5,5 00,0 39 2,8,6 36,7 26,3 22,6 00,0 59 0, 4,7 35,0 28,8 3,4 00, ,3,,8 8,6 30,0 48,2 00,0 6 0,0 0,4,4 20,8 38,2 39,2 00,0 A 80 Aktiv revmatisk feber A 8 Kronisk revmatisk hjertesykdom. A 82 Hypertensjonssykdommer A 83 Ischemisk hjertesykdom A 84 Andre hjertesykdommer A 85 Karlesjoner i sentralnervesystemet 3 A 86 Sykdommer i arterier, arterioler og kapillarer A 87 Emboli og trombose i venene A 88 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene A 89 Akutte infeksjoner i luftveiene A 90 Influensa A 9 Viruslungebetennelse A 92 Annen lungebetennelse A 93 Bronkitt, emfysem og astma A 94 Hypertrofi av mandler og adenoid vev A 95 Empyem og lungeabscess A 96 Andre sykdommer i åndedrettsorganene A 97 Sykdommer i tennene og deres stottevev A 98 Sår i mage og tolvfingertarm A 99 Gastritt og duodenitt A 00 Blindtarmsbetennelse A 0 Brokk og tarmslyng A 02 Leverkirrose A 03 Gallestein og gallebetennelse uten nevnt stein A 04 Andre sykdommer i fordoyelsesorganene A 05 Akutt nefritt A 06 Annen nefritt og nefrose A 07 Infeksjoner i nyrene A 08 Stein i nyre og urinveier A 09 Prostatahypertrofi A 0 Sykdommer i brystkjertelen... A Andre sykdommer i urin og kjønnsorganene A 2 Toksemier i svangerskap og barselseng A 3 BlOdninger i svangerskap eller under fodsel A 4 Abort, fremkalt på legale indikasjoner A 5 Annen og uspesifisert abort A 6 Sepsis under fodsel eller i barselseng A 7 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fodsel eller barselseng... A 8 FOdsel,uten opplysning om komplikasjon A 9 Infeksjoner i hud og underhud A 20 Andre sykdommer i hud og underhud A 2 Artritt og spondylitt A 22 Muskelrevmatisme A 23 Osteomyelitt og periostitt A 24 Ankylose og ervervede deformiteter i skjelettmuskelsystemet A 25 Andre sykdommer i skjelettmuskelsystemet og bindevevssykdommer A 26 Spina bifida A 27 MedfOdt hjertefeil A 28 Andre medfødte misdannelser av sirkulasjonsorganene A 29 Ganespalte og hareskår 597 0,5 3,8 26,3 72 8,3 2,5 4, ,3 4,9 28,6 49, , 9,3 4,6 0,2 5 20,0 80,0 00, ,7 3, 4,6 23, , 4,2 0,4 34, ,6 24,,3 3 5,4 5,4 53, ,6 4,0 7,9 29,6 4 25,0 50,0 25, ,2 8,7 26,9 43,5 40 7,5 35,0 50,0 3 32,8 30, 5,9 5, ,3 4,3 4,2 35,3 77 2,6 2,6 8,2 40, ,3 2,9,4 39, ,0 2, 8,4 3,8 5 40,0 40,0 20,0 63 4,3 4,3 5,9 25,4 66 3,3 3,3 9,6 22,9 67,8 6,6 26,3 44,3 36 _._ 0,3 32,9 2 33,3 33,3 33, ,9 22,6 33,4 23, ,6 20, ,6 20, ,0 4, ,3 35,7 2 50,0 50,0 8 68,6 3, ,4 2,6 28,7 49,2 0,9 8, ,8 2, 5,5 34, ,6 2,3 8,4 37,9 76, 9,7 26, 43, ,7 8,9 9,4 24,6 2 0,7 9,9 7,4 46,3 987,5 9,3 32,3 30, ,7 3,6 7, 3,6 5 45, 7,6 7,6 7,7 9 52,6 0,5 5,8 2, 7 70,6 23,5 5,9 26,5 27,8 42,9 00,0 9,7 00,0 3, 4, 00,0 3,4 3,4 00,0 00,0, 00,0 28,4 32,4 00,0 9,3 3,0 00,0 00,0 5,4 00,0 9,7 9,2 00,0 00,0 3,4 7,3 00,0 7,5 00,0 5,3 20,4 23,4 28,3 0,9 00,0 0,5 00,0 3,0 00,0 7,5 00,0 6,7 4,0 00,0 00,0 22,2 7,9 00,0 8,6 22,3 00,0 5,0 6,0 00,0 38,9 27,9 00,0 00,0 9,7 4,5 00,0 _ 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 6,3 3,9 00,0 2, 0,5 00,0 26,7 24, 00,0 2,5 6,8 00,0 9,4 00,0 3,2 2,5 00,0 9,8 6,6 00,0 00,0 2,0 00,0 00,0 00,0

102 Age distribution of inpatients in health institutions by main diagnosis (4list) and sex of patients. Percentages Menn Kvinner Inter Under år år nasjo Under år år år ar år g år og nalt 5 år år år år over over nummer 0 4,9 0,2 6,7 50,0 3,8 3,8 3,3 0, 0,4,5 0, 0,5 3,9 32,6 6,7 6,6 20,8 45,2 5,8 45,9 8,0 47,5 2,6 26,7 2,4 26,5 7,8 0,6 00,0,3 6,8 9,6 28,6 25,5 00,0 2,5 37,5 2,5 2,5 25,0 7,0 9,4 00,0 2,2 38,2 3,3 9,2 5,8 00,0 2,5 9,0 3,2 30,7 24,2 20,2 00,0 0,,3 22, 33,6 30, 38,7 00,0 0,2 0,9,4 3,7 29,9 38,8 3,7 00,0 0,3 0,8 7,2 37,8 8,2 00,0 A 79 00,0 A 80 8,3 00,0 A 8 26,6 00,0 A 82 42,9 00,0 A 83 53,9 00,0 A 84 43,9 00,0 A 85 0,3 2,5 3,7 33,7 0,0 55,0 28,0 22,5 34,3 00,0 0,0 00,0 0,7 4,0 8,9 24,9 5,6 5,6 25,0 34,4 5,5 00,0 A 86 9,4 00,0 A 87 0,9 3,7 67,5 7,4 28,7 4,3 45,4 4,3 5,7 4,3 5,6 2,2 00,0 00,0 5,4 28,6 50,3 2, 50,0 2,4 4,8 6,6 2,4 00,0 00,0 25,0 75,0 00,0 3,2 2,6 6,6 23,0 30,3 24,3 00,0 2,9 3,5 2,9 24,5 26,7 20,7 3,4 8,0 37,7 20,0 0,2 00,0 7, 5,3 3,4 29,3 8,4 8,0 8, 0,9 00,0 67,6 30,5,9 20,0 20,0 40,0 20,0 00,0 _ 00,0 8,8 5,4 6,2 3,6 20,6 7,4 00,0 0,8,8 20,4 26,9 8,3 00,0 _ 00,0 33,3 66,7 _ 0,3,0 26,2 48,6,3 2,6 00,0 5, 27,9 35,5 6,8 4, ,9 8,7 00,0,8 29,4 52,9 5,9 3,6 29,8 4,0 2, 3,5 00,0 33,9 30,4 7,9 8,9 7, 8,6 4, 3,2 37,2 20,7 6,2 00,0 9,2 4,6 6,0 32, 9,8 2,7 6,2 46,0 29,7 5,4 00,0 2,5 5,0 20,0 35,0 7,5 3,6 00,0 A 88 4,8 00,0 A 89 00,0 A 90 00,0 A 9 39,5 00,0 A 92 6,5 00,0 A 93 00,0 A 94 00,0 A 95,8 00,0 A 96 _ 00,0 A 97 4,7 00,0 A 98 00,0 A 99,8 00,0 8,3 00,0 20,0 00,0 A 00 A 0 A 02,0 4,8 43,3 33,6 7,3 00,0 0,4 3,8 4,2 38, 25,9 7,6 00,0 A 03 8,2 3,8 2,9 34,7,2 0,2 00,0 6,0 0,7 5,4 29,4 2,4 7, 00,0 A ,7 33,3 00,0 00,0 00,0 A 05 2,8 23, 20,6 7,9 7,9 7,7 00,0 6,7 8,3 37,5 29,2 8,3 00,0 A 06 5,0 7,5 5,0 22,5 27,5 32,5 00,0 5,9 5,, 23,0 5,9 9,0 00,0 A 07 2,0 2,0 27,6 44,9 5,3 8,2 00,0,4 3, 24,6 43,5 4,5 2,9 00,0 A 08 0,3 32,9 38,9 27,9 00,0. A 09 50,0 50,0 00,0 3,6 36,8 3,6 00,0 A 0 20,2 9,5 7,9 29,8 5,5 7, 00,0,9 26,3 37,8 22,2 8, 3,7 00,0 A 79,6 20,4 79,6 20,4 59,0 4,0 64,3 35,7 50,0 50,0 00,0 A 2 00,0 A 3 00,0 A 4 00,0 A 5 00,0 A 6 68,6 3,4 00,0 A7. 5,0 43,7 7,0 4,7 0,9 3,9 3,9 7,3 38,2 23,5 3,7 3,8 5,,3 72,7 9, 50,0 25, ,6 8,4 6,9 3,4 00,0 4,9 7,5 35,6 2,0 4,2 00,0 6,7 2,8 42,6 24,9 4,9 00,0 0,6 34,6 36,5 7,7 00,0,8 20,6 5,9 00,0 36,8 27,3 8,2 4,5 4,5 00,0 0, 34,0 30,9 6,0 2,7 00,0 7,2 8,2 00,0 94, 2,5 2,5 00,0 40,8 78,4 2,6 00,0 A 8 60,9 7,3 7, 4,9 4,9 00,0 A 9 0,0 3,9 32,8 2, 5,5 00,0 A 20,8 7, 36,4 27,3 26,8 00,0 A 2 6,4 22,6 46,8 4,5 9,7 00,0 A 22 0,5 5,3 3,6 5,8 00,0 A 23 5,0 5,2 52,5 5,2 2,0 00,0 A 24 7,0 30,3 30,0 4,3,2 00,0 A 25 5,9 00,0 A 26, 22,2 22,2 3,7 00,0 A 27 64,3 50,0 37,5. 2,4 4,3 00,0. 20,0 2,5 00,0 88,9 40,0 40,0, 00,0 A 28 00,0 A 29

103 02 Tabell 22 (forts.). Aldersfordelingen for pasienter i helseinstitusjoner etter hovedårsak til oppholdet (Alisten) og pasientenes kjonn. Prosent Internasjonalt nummer Begge kjønn Hovedårsak Tallet på Under pasienter 5 år år år år år 80 år og over A 30 Alle andre medfødte misdannelser A 3 Fødselsskader og vanskelig fødsel A 33 Hemolytisk sykdom hos nyfødte A 34 Anoksiske og hypoksiske tilstander som ikke er klassifisert under andre numre A 35 Andre årsaker til perinatal sykelighet A 36 Senilitet uten nevnt psykose A 37 Symptomer og andre ubestemte tilstander AN 38 Brudd av skallen AN 39 Brudd av ryggsylen og kroppsstammens knokler AN 40 Brudd av lemmene AN 4 Luksasjon (leddskred) uten brudd. AN 42 Forstuvning, forstrekning av ledd og omgivende muskler AN 43 Indre skalleskade (ekskl. brudd av skallen) AN 44 Indre skade av bryst, buk og bekken AN 45 Sundrivning, åpent sår AN 46 Overflateskade, stot, kvesting med intakt hud AN 47 Fremmedlegeme innfort gjennom naturlig åpning AN 48 Forbrenning AN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer AN 50 Alle andre og uspesifiserte virkninger av ytre årsaker Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom Persona with no classifiable disease Uoppgitt årsak Unknown cause Alle årsaker All causes ,0 27, 6,5 8,,4 0,9 00,0 2 00,0 00,0 00,0 00,0 2 00,0 00, ,0 00,0 368,9 2,3 76,8 00,0 22 0,4 0,5 7,9 29,7 7,2 4,3 00,0 5 2,7 30,4 20,9 2,7 4,4 0,9 00, ,9 6,9 6,9 30,2 8,8 3,3 00, ,5 7,6 7, 22, 24,8 32,9 00,0 32 3, 8,8 2,9 37,5 5,6 3, 00,0 48 6,2 6,7 3,3 29,2 0,4 6,2 00, ,4 30,6,5 2,7 2,2 4,6 00,0 9 5,8 57,9 5,3 2,0 00,0 52 9, 29,6 7,8 20,3 7,9 5,3 00,0 64 9,4 26,5 7,2 5,6 7,2 4, 00,0 7 42,8 28,6 4,3 4,3 00, ,6 4,5 23,2 7,4 2,9,4 00,0 45, 22,2 20,0 28,9, 6,7 00,0 80 6,2 5,0 2,2 30,0 8,8 8,8 00, ,7 0,6,7 26,8 9,4 4,8 00, ,6 0,7 308,8 28,8 52,3 00, ,6 2,7 6,5 27,8 8,3 8, 00,0

104 Age distribution of inpatients in health institutions by main diagnosis ( 4list) and sex of patients. Percentages Menn Kvinner Inter Under år år nasjoog og nalt. Under år r Ar å 5 år år år år år over over nummer 52,0 30,0 2,3 5, 0,3 0,3 00,0 40, 24, 20,8, 2,4,5 00,0 A 30 00,0 _ 00,0 00,0 00,0 A 3 00,0 00,0 00,0 00,0 A ,0 00,0 00,0 00,0 A 34 00,0 00,0 00,0 00,0 A 35,9 22,6 75,5 00,0,9 20,8 77,3 00,0 A 36,7 0,8 7,5 28,2 8,6 3,2 00,0 9,4 0,2 8,3 30,9 6, 5, 00,0 A 37 20,7 3,0 20,7 23,0 3,5, 00,0 25,0 28,6 2,4 7,9 7, 00,0 AN 38 4, 23, 20,4 32,6,6 8,2 00,0 3,7 8,3 2,0 26,9 28,7 20,4 00,0 AN 39 0,7 9,0 5,5 24,2 4,4 6,2 00,0 2,9,8 2,7 2, 30, 4,4 00,0 AN 40 27,8 33,3 22,2 6,7 00,0 7, 7, 7,2 57,2 4,3 7, 00,0 AN 4 3,0 2,2 30,3 33,4 9, 3,0 00,0 3,3 6,7 33,4 20,0 3,3 3,3 00,0 AN 42 9, 35,9 3,4 20,6 8,6 2,4 00,0 20,0 8,9 7,4 24,2 20,0 9,5 00,0 AN 43,8 58,8 5,9 23,5 00,0 50,0 50,0 00,0 AN 44 6,7 3,7 20,8 2,7 5,0 4, 00,0 28, 2,9 6,2 5,6 8,8 9,4 00,0 AN 45 7, 40,5 9, 4,3 9,5 9,5 00,0 3,6 3,6 8,2 3,8 22,8 00,0 AN 46 50,0 25,0 25,0 00,0 33,3 33,3 33,4 00,0 AN 47 40,0 4,0 28,0 4,0 2,0 2,0 00,0 42, 5,8 0,5 26,3 5,3 00,0 AN 48 2,4 4,3 2;4 28,6 4,3 00,0 6,5 25,8 9,4 29,0 6, 3,2 00,0 AN 49 7,4 6,7 22,2 27,8 22,2 3,7 00,0 3,9,5 9,2 34,7,5 9,2 00,0 AN 50 45,4,5 8,8 30,9 0,3 3, 00,0 30,8 6,8 3,6 24, 8,7 6,0 00,0 7list , ,0 8,5 2,9 9, , , ,5 4, 25,0 20,4 23,0 00 0

105 04 Tabell 23. Aldersfordelingen for pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner, etter hovedårsak til oppholdet (Alisten): Prosent Age distribution of inpatients in various types of health institutions,by main diagnosis (4list). Percentages Internasjonalt nummer International number Institusjonstype/hovedårsak Type of institution/ main diagnosis Pasienter i alt Inpatients, total Under 5 år Under 5 years 529 år years Aldersfordeling. Prosent Age distribution. Percentages 3049 år years 5069 år years 7079 år years 80 år og over years Total and over 2 Tyfoidfeber Paratyfoidfeber og andre salmonellainfeksjoner Enteritt og andre diarisykdommer 6 Tuberkulose i åndedretts 00,0 organene 05 3,3 6,7 3,3 A 7 Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet 00,0 _ A A 9 0 Tuberkulose i knokler og ledd 8 2,5 A 7,9 5,7 30,2 20,0 80,0 A 8 33,3 8,3 A A A ,7 33,3 4,3 3,6 0,7 00,0 A 23 A 25 A 27 A 28 A 29 A 3 A 37 A 38 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 A 5 A 52 A 53 A 54 A 55 A 56 A 57 A 58 A 59 A 60 A 6 A 62 A 63 A 64 A 65 Alminnelige sykehus General hospitals Annen tuberkulose, inkl. senfølger 53 Streptokokkangina og skarlagensfeber 5 Rosen 2 Meningokokkinfeksjoner 3 Andre bakteriesykdommer 28 Akutt poliomyelitt Senfølger av akutt poliomyelitt 8 Meslinger 3 Virusencefalitt 3 Infeksjøs hepatitt 6 Andre virussykdommer 77 Malaria Annen syfilis 2 Gonokokkinfeksjoner 0 Andre infeksjose og parasittære sykdommer 42 Ondartet svulst i munnhulen og svelget 400,4, Ondartet svulst i spiserøret. Ondartet svulst i magesekken Ondartet svulst i tarmene (unntatt endetarmen) Ondartet svulst i endetarmen og overgangen tykktarm/ endetarm Ondartet svulst i strupen. Ondartet svulst i luftrør, bronkier eller lunge Ondartet svulst i knokler, periosti og leddbrusk Ondartet svulst i huden Ondartet svulst i brystkjertlene Ondartet svulst i livmorhalsen Annen ondartet svulst i livmoren Ondartet svulst i prostata.. Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon Leukemi Andre svulster i lymfatisk og bloddannende vev Godartede svulster og svulster av uspesifisert art Ikke toksisk strums Thyreotoksikose, med eller uten struma Sukkersyke Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer ,, 38,8 66,7 33,3 66,7 33,3 6,3 25,0 25,0 26,0 29,8 6,5 00,0 20,0 60,0 20,0,9 38, 9,0, 6,5 7,6 97 4,4 2 6,7 22 4,5 4, , ,4 2,9 26, ,9 _ 3,5 _ 3, ,8 38 2,6 3,2 46 * 0, ,2 2,4 3,5 52 5,4 3,8,5 9 4,4 3, ,5,0 38,4 24 8,3 37,5 6 6,6 24, ,7 4,4 8, ,3 2,7 8, _ 0,3 5, 00,0 50,0 00,0 20,6 4,7 5,9 00,0 45,8 3,3 7,6 00,0 _ 00,0 37,5 37,5 2,5 00,0 43,3 7,0,9 00,0 00,0 6,8 33,3 8,3 00,0 00,0 60,7 0,7 00,0 00,0 27,8 5,6 5,6 00,0 00,0 _ 00,0 43,7 _ 00,0 6,9,7 9, 00,0 00,0. 50,0 50,0 00,0 00,0 26,2 2,4 2,4 00,0 44,8 3,0 3,5 00,0 57, 28,6 4,3 00,0 47, 3, 6,7 00,0 42,2 33,4 3,3 00,0 48,9 29,4 5,2 00,0 47, 29,4 5,9 00,0 56,7 22,7 6,2 00,0 58,3 6,7 8,3 00,0 50,0 22,8 8,2 00,0 56,8 25,0 4,7 00,0 27,6 20,7 6,9 00,0 52,6 2, 0,5 00,0 27,4 47,9 24,0 00,0 42,5 28,6 9,8 00,0 32,7 23, 3,5 00,0 65,9 9,8 6,6 00,0 3,2 0,7 3,2 00,0 4,7 2,5 00,0 52,4 4,8,6 00,0 3,6 34,8 3,8 00,0 35, 8, 2,7 00,0

106 A 66 Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesyk 3,0 dommer 33 9,0 5,0 28,6 33,,3 00,0 A 67 42,3 4,2 0,6 26, 23,9 23,9 00,0 A 68 A 95 A 96 A 97 Alminnelige sykehus (forts.) Anemier Andre sykdommer i blodet og de bloddannende organer 36 58,3 3,8 5,6, 5,6 5,6 00,0 A 69 Psykoser 458 0,9 8,7 4,6 24,7 24,7 26,4 00,0 A 70 Nevroser, avvik i karakter og atferd, og andre ikkepsykotiske mentale forstyrrelser 666 5, 26, 36,9 26, 4,,7 00,0 A 7 Oligofreni 38 36,8 5,3 0,6 36,8 7,9 2,6 00,0 A 72 Meningitt 25 64,0 8,0 8,0 20,0 00,0 A 73 Multippel sklerose 62 3,2 43,5 46,8 6,5 00,0 A 74 Epilepsi 87 20,7 9,5 27,6 25,3 4,6 2,3 00,0 A 75 Betennelsesaktige sykdommer i Oyet 84 3, 9,0 7,9 28,6 7,8 3,6 00,0 A 76 Grå stmt. 30,5,5 4,6 8,5 44,6 29,3 00,0 A 77 GrOnn stær 74 2,7 6,8 43,2 3, 6,2 00,0 A 78 MellomOrebetennelse og mastoiditt 7 66,7 9,4 8,5 2,8,7 0,9 00,0 A 79 Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene 523 3,2 5,9 5,9 4, 6,3 7,6 00,0 A 80 Aktiv revmatisk feber 2 6,7 4,6 6,7 6,7 8,3 00,0 A 8 Kronisk revmatisk hjertesykdom 3,5 0,8 8,3 48,9 24,4 6, 00,0 A 82 Hypertensjonssykdommer 88 4,8 8,6 54,3 8,6 3,7 00,0 A 83 Ischemisk hjertesykdom 0 6,4 49,8 28,3 5,5 00,0 A 84 Andre hjertesykdommer 26 0,3 3, 4,2 37,2 33,0 22,2 00,0 A 85 Karlesjoner i sentralnervesystemet 895 0, 0,8 3, 3,8 38,2 26,0 00,0 A 86 Sykdommer i arterier, arterioler og kapillarer 294 0,7 6,5 4,8 29,2 2,8 00,0 A 87 Emboli og trombose i venene 65 9,2 2,3 4,6 29,2 7,7 00,0 A 88 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene 37 0,3 5, 29,9 50, 2,7,9 00,0 A 89 Akutte infeksjoner i luftveiene 85 60,0 8,8 4,7 0,6 3,5 2,4 00,0 A 90 Influensa 3 33,3 66,7 00,0 A 9 Viruslungebetennelse 00,0 00,0 A ,5 3,9 6, 29,3 27,9 22,3 00,0 A ,3 6, 3,0 42,6 6, 3,9 00,0 A 94 Annen lungebetennelse Bronkitt, emfysem og astma. Hypertrofi av mandler og adenoid vev Empyem og lungeabscess Andre sykdommer i åndedrettsorganene Sykdommer i tennene og deres stottevev Sår i mage og tolvfingertarm Gastritt og duodenitt A 98 A 99 A 00 Blindtarmsbetennelse A 0 Brokk og tarmslyng A 02 Leverkirrose A 03 Gallestein og gallebetennelse uten nevnt stein A 04 Andre sykdommer i fordoyelsesorganene A 05 Akutt nefritt A 06 Annen nefritt og nefrose. A 07 Infeksjoner i nyrene A 08 Stein i nyre og urinveier.. A 09 Prostatahypertrofi A 0 Sykdommer i brystkjertelen. A Andre sykdommer i urin og kjønnsorganene A 2 Toksemier i svangerskap og barselseng 05 Tabell 23 (forts.). Aldersfordelingen for pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner, etter hovedårsak til oppholdet (Alisten). Prosent Age distribution of inpatients in various types of health institutions, bgmain diagnosis (4 list). Percentages Internasjonalt Institusjonstype/hoved Pasienter Aldersfordeling. Prosent nummer årsak i alt Under år 5 år år år år år og over ,6 24,,3 8 2,5 25,0 50,0 2,5 77 2,4 6,9 2,5 28,8 5,3 4 25,0 50,0 25, ,2 9,4 28,6 44,0 2,6 40 7,5 35,0 50,0 7,5 2 33,0 30,3 6, 5,2 4, ,4 4,6 4,7 36,9 20,2 64 3, 3, 20,3 45,3 2, ,3 3,4 2,3 44,4 29, ,9 3,0 20,4 33,6 5,6 5 40,0 40,0 20,0 5 7,6 7,6 7,6 29,5 5,7 3 6,8 6,8 2,2 27,5 6,0 57,9 7,0 27,4 45,9 3, ,9 4,5 2 33,3 33,3 33, , 23,0 34,2 24,3 9, ,6 20,4 _ 00,0 00,0 5, 00,0 00,0 5,2 00,0 00,0 0,9 00,0 7,2 00,0 6,3 00,0 0,2 00,0 9,5 00,0 00,0 2,0 00,0 0,7 00,0 4,4 00,0 20,6 00,0 00,0 3,0 00,0 _ 00,0

107 06 Tabell 23 (forts.). Aldersfordelingen for pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner, etter hovedårsak til oppholdet (Alisten). Prosent Age distribution ()f inpatients in various types of health institutions, by main diagnosis (4Zi8t). Percentages A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 20 A 2 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 3 A 33 A 34 A 35 Internasjonalt nummer Institusjonstype/hoved årsak Alminnelige sykehus (forts.) BlOdninger i svangerskap eller under fødsel 03 Abort, fremkalt på legale indikasjoner 83 Annen og uspesifisert abort 98 Sepsis under fødsel eller i barselseng 2 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng 6 Fødsel, utenopplysning om komplikasjon 35 Infeksjoner i hud og underhud 26,9 Andre sykdommer i hud og underhud 283 7,4 Artritt og spondylitt 409,2 Muskelrevmatisme 9 2,2 Osteomyelitt og periostitt 40 47,5 Ankylose og ervervede deformiteter i skjelettmuskelsystemet 69 4,4 Andre sykdommer i skjelettmuskelsystemet og bindevevssykdommer 520 4,0 Spina bifida 90,9 Medfødt hjertefeil 49 44,9 Andre medfødte misdannelser av sirkulasjonsorganene 6 56,2 Ganespalte og hareskår 6 75,0 Alle andre medfødte misdannelser 25 7,3 Fødselsskader og vanskelig fødsel 2 00,0 Hemolytisk sykdom hos nyfødte 00,0 Anoksiske og hypoksiske tilstander som ikke er klassifisert under dndre numre 2 00,0 Andre årsaker til perinatal sykelighet 88 00,0 A 36 Senilitet uten nevnt psykose 09 _ A 37 Symptomer og andre ubestemte tilstander 863,8 AN 38 Brudd av skallen , AN 39 Brudd av ryggsoylen og kroppsstammens knokler 67 2,4 AN 40 Brudd av lemmene 205 8,7 AN 4 Luksasjon (leddskred) uten brudd 24 4, AN 42 Forstuvning, forstrekning av ledd og omgivende muskler,. 4 7,3 AN 43 Indre skalleskade (ekskl. brudd av skallen) 27 23,5 AN 44 Indre skade av bryst, buk og bekken 8 6,7 AN 45 Sundrivning, åpent sår 3 2,4 AN 46 Overflateskade, støt, kvesting med intakt hud 59 0,2 AN 47 Fremmedlegeme innfort gjennom naturlig åpning 7 42,8 AN 48 Forbrenning 64 43,7 AN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer 43,6 AN 50 Alle andre og uspesifiserte virkninger av ytre årsaker. 57 8,8 Yliste Personer uten klassifiserbar 7het sykdom Persons with no classifiable disease ,9 Uoppgitt årsak Unknown cause 90., Alle årsaker All causes , Pasienter Aldersfordeling. Prosent i alt Under 5 år 529 år 3049 år 5069 år 7079 år 80 år og over 79,6 20,4 _ 00,0 59,0 4,0 00,0 64,3 35,7 00,0 50,0 50,0 00,0 69,0 3,0 00,0 78,3 2,7 00,0 49,2, 7,5 6,3 4,0 00,0,7 6,3 37, 20, 7,4 00,0 2,0 8,6 45,7 29, 3,4 00,0,0 27,5 50,5 5,5 3,3 00,0 2,5 0,0 22,5 7,5 00,0 2,9 2,7 59,4,6 00,0 3, 38,5 33,3 9,0 2, 00,0 9, 00,0 6,3 8,4 8,4 2,0 00,0 2,5 8,8 2,5 00,0 8,7 6,3 00,0 5, 5,6 6,8 0,8 0,4 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 0,9 8,3 80,8 00,0 2,4 20,5 29,4 5,4 8,5 00,0 32,7 2, 2,,0,0 00,0 5,5 9,2 33,5 9,2 0,2 00,0 0,9 9,5 27,7 23,8 9,4 00,0 25,0 29,2 29,2 2,5 00,0 7, 3,7 3,7 9,8 2,4 00,0 34,5 2,0 9,4 7,8 2,8 00,0 55,5 5,6 22,2 00,0 29,0 9, 9,8 8,4 2,3 00,0 27, 8,6 5,3 6,9,9 00,0 28,6 4,3 4,3 00,0 2,5 23,4 7,2,6,6 00,0 23,3 20,9 27,9,6 4,7 00,0 0,5 24,6 28,0 22,8 5,3 00,0 4,7,0 2,0,6' 0,8 00,0,,, 30,0 55,6 00,0 5,3 6,7 30,5 7,5 9,9 00,0

108 Spesialsykehus Specialized hospitals 07 Tabell 23 (forts.). Aldersfordelingen for pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner, etter hovedårsak til oppholdet (Alisten). Prosent Age distribution of inpatients in various types of health institutions, by main diagnosis (A list). Percentages A 50 A 5 A 52 A 53 A 54 A 55 A 56 A 57 A 58 A 59 A 60 A 6 A 62 A 65 A 66 A 69 A 70 A 7 A 73 A 74 A 79 A 8 A 83 A 84 A 85 A 86 Internasjonalt nummer Institusjonstype/hoved årsak Pasienter Aldersfordelins,.. Prosent i alt Under år 5 år år år år år og over A 6 Tuberkulose i åndedrettsorganene 202 6,9 6,0 44, 6,8 8,4 00,0 7,8 A 7 Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet 00,0 00,0 A 8 Tuberkulose i tarmer, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter 00,0 00,0 A 9 Tuberkulose i knokler og ledd 0 20,0 40,0 40,0 00,0 A 0 Annen tuberkulose, inkl. senfølger 23 4,3 7,4 60,9 8,7 8,7 00,0 A 23 Senfølger av akutt poliomyelitt 2 9,5 9,0 9,0 47,7 4,8 00,0 A 29 Andre virussykdommer 00,0 00,0 A 36 Syfilis i sentralnervesystemet 2 50,0 50,0 00,0 A 44 Andre infeksjose og parasittære sykdommer 6 6,6 6,7 50,0 6,7 00,0 A 45 Ondartet svulst i munnhulen og svelget 20 5,0 35,0 40,0 5,0 00,0 5,0 A 46 Ondartet svulst i spiserøret 3 33,3 33,3 33,4 00,0 A 47 A 49 Ondartet svulst i magesekken. 00,0 00,0 Ondartet svulst i endetarmen og overgangen tykktarm/ endetarm 00,0 00,0 Ondartet svulst i strupen ,0 25,0 50,0 00,0 Ondartet svulst i luftrør, bronkier eller lunge 24 2,5 54, 29,2 4,2 00,0 Ondartet svulst i knokler, periosti og leddbrusk 6 6,7 33,3 6,7 33,3 00,0 Ondartet svulst i huden 22 3,6 4,0 3,8 3,6 00,0 Ondartet svulst i brystkjertlene 29 24, 5,7 7,3 6,9 00,0 Ondartet svulst i livmorhalsen 48 4,2 4,7 35,4 0,4 8,3 00,0 Annen ondartet svulst i livmoren 23 8,7 73,9 3, 4,3 00,0 Ondartet svulst i prostata. 2 00,0 00,0 Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon 79 2,5 7,6 9,0 50,6 9,0,3 00,0 Leukemi 2 50,0 50,0 00,0 Andre svulster i lymfatisk og bloddannende vev 54 8,5 25,9 40,8, 3,7 00,0 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art 9 2,0 47,4 26,3 5,3 00,0 Ikke toksisk struma 00,0 00,0 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer 2 50,0 50,0 00,0 Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer 9, 33,3 22,2 33,4 00,0 Psykoser ,2 8,7 27,7 42,5 5,5 5,4 00,0 Nevroser, avvik i karakter og atferd, og andre ikkepsykotiske mentale forstyrrelser 929 0,9 22,9 4,0 3,6 3, 0,5 00,0 Oligofreni ,3 47,2 22,5 8,9 0,9 0,2 00,0 Multippel sklerose 5 20,0 73,3 6,7 00,0 Epilepsi 6 20,5 39,7 28,0,2 0,6 00,0 Andre sykdommer i nerve. systemet og sanseorganene ,7 20,4 20,4 24,7 2,8 00,0 Kronisk revmatisk hjertesykdom 00,0 00,0 Ischemisk hjertesykdom 3 66,7 33,3 00,0 Andre hjertesykdommer 3 33,3 33,3 33,4 00,0 Karlesjoner i sentralnervesystemet 2 8,3 8,3 4,7 4,7 00,0 Sykdommer i arterier, arterioler og kapillarer 5 40,0 40,0 20,0 00,0

109 08 Tabell 23 (forts.). Aldersfordelingen for pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner, etter hovedårsak til oppholdet (Alisten). Prosent Age distribution of inpatients in various types of health institutions, bu main dia4nois.( 0. list). Percentages Inter Institusjonstype/hovednasjonalt Pasienter Aldersfordeling. Prosent årsak n er i alt Under år 5 år år år år år o over A 87 A A 93 A 95 A 96 A 0 A 02 A 04 A A 7 A 9 A 20 A 2 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 28 A 30 A 37 Spesialsykehus (forts.) Emboli og trombose i venene ,0 00,0 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene 00,0 00,0 Akutte infeksjoner i luftveiene 00,0 00,0 Annen lungebetennelse 9,,, 44,5 22,2 00,0 Bronkitt, emfysem og astma ,0 3, 6,2 46, 3,,5 00,0 Empyem og lungeabscess 5 20,0 60,0 20,0 00,0 Andre sykdommer i åndedrettsorganene 20 5,0 0,0 50,0 5,0 20,0 00,0 Brokk og tarmslyng 00,0 00,0 Leverkirrose 00,0 00,0 Andre sykdommer i fordoyelsesorganene 3 66,7 33,3 00,0 Andre sykdommer i urin og kjønnsorganene 5 40,0 40,0 20,0 00,0 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fodsel eller barselseng 00,0 _ 00,0 Infeksjoner i hud og underhud 2 50,0 50,0 00,0 Andre sykdommer i hud og underhud 5 40,0 40,0 20,0 00,0 Artritt og spondylitt 457,5 6,3 20,4 59,7 0,3,8 00,0 Muskelrevmatisme 22 3,6 45,5 3,8 9, 00,0 Osteomyelitt og periostitt 0 0,0 50,0 0,0 30,0 00,0 Ankylose og ervervede deformiteter i skjelettmuskelsystemet 33 27,3 5, 2, 36,4 9, 00,0 Andre sykdommer i skjelettmuskelsystemet og bindevevssykdommer 27 3,3 6,0 32,3 23,5 5,5,4 00,0 Spina bifida 90,9 9, 00,0 Andre medfodte misdannelser av sirkulasjonsorganene 00,0 00,0 Alle andre medfødte misdannelser ,6 39,5 2,2 5,3 0,4 00,0 Symptomer og andre ubestemte tilstander 63 4,3 23,8 30, 22,2 4,8 4,8 00,0 AN 39 Brudd av ryggsoylen og kroppsstammens knokler 0 50,0 0,0 20,0 20,0 00,0 AN 40 Brudd av lemmene 36 5,6 27,8 6,6 33,3, 5,6 00,0 AN 4 Luksasjon (leddskred) uten brudd 00,0 00,0 AN 42 Forstuvning, forstrekning av ledd og omgivende muskler 2, 00,0 _ 00,0 AN 43 Indre skalleskade (ekskl. brudd av skallen) 7 57, 4,3 4,3 4,3 00,0 AN 45 Sundrivning, åpent sår 3 33,3 33,3 33,4 00,0 AN 48 Forbrenning 00,0 _ 00,0 AN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer 00,0 00,0 AN 50 Alle andre og uspesifiserte virkninger av ytre årsaker. 2 00,0 00,0 Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom 3 00,0 00,0 Uoppgitt årsak 3 80,6 3,2 6,5 6,5 3,2 00,0 Alle årsaker ,4 20,2 27,2 32,4 9,7 3, 00,0

110 09 Tabell 23 (forts.). Aldersfordelingen for pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner, etter hovedårsak til oppholdet (Alisten). Prosent Age distribution of inpatients in various types of health institutions, by main diagnosis (A list). Percentages Internasjonalt nummer Insti tusjonstype/hovedar sak Pasienter Aldersfordeling. Prosent i alt Under år 5 år år år år år og over Sykehjem Nursing homes A 5 Enteritt og andre diargsykdommer A 6 Tuberkulose i åndedrettsorganene A 9 Tuberkulose i knokler og ledd A 0 Annen tuberkulose, inkl. senfølger A 8 Rosen A 2 Andre bakteriesykdommer A 23 Senfølger av akutt poliomyelitt A 27 Virusencefalitt A 29 Andre virussykdommer A 36 Syfilis i sentralnervesystemet A 37 Annen syfilis A 44 Andre infeksjose og parasittære sykdommer A 45 Ondartet svulst i munnhulen og svelget A 46 Ondartet svulst i spiserøret. A 47 Ondartet svulst i magesekken A 48 Ondartet svulst i tarmene (unntatt endetarmen) A 49 Ondartet svulst i endetarmen og overgangen tykktarm/ endetarm A 50 Ondartet svulst i strupen.. A 5 Ondartet svulst i luftrør, bronkier eller lunge A 52 Ondartet svulst i knokler, periosti og leddbrusk A 53 Ondartet svulst i huden A 54 Ondartet svulst i brystkjertlene A 55 Ondartet svulst i livmorhalsen A 56 Annen ondartet svulst i livmoren A 57 Ondartet svulst i prostata. A 58 Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon A 59 Leukemi A 60 Andre svulster i lymfatisk og bloddannende vev A 6 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art A 63 Thyreotoksikose, med eller uten struma A 64 Sukkersyke A 65 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer A 66 Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer A 67 Anemier A 68 Andre sykdommer i blodet og de bloddannende organer... A 69 Psykoser A 70 Nevroser, avvik i karakter og atferd, og andre ikkepsykotiske mentale forstyrrelser A 7 Oligofreni A 73 Multippel sklerose A 74 Epilepsi A 75 Betennelsesaktige sykdommer i øyet 4 25,0 75,0 00,0 32 6,3 6,3 8,8 34,3 34,3 00,0 00,0 00,0 4 35,7 42,9 2,4 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 56 5,4 0,7 28,5 37,5 7,9 00,0 2 50,0 50,0 00,0 4 75,0 25,0 00,0 6 2,5 25,0 43,7 8,8 00,0 3 33,3 33,3 33,4 00,0 2 00,0 00,0 3 33,3 66,7 00,0 3 33,3 66,7 00,0 33 3,0 5,2 48,5 33,3 00,0 40 2,5 20,0 7,5 60,0 00,0 2 9,0 52,4 28,6 00,0 _ 00,0 00,0 8 2,5 25,0 62,5 00,0 2 00,0 00,0 8 2,5 87,5 00,0 34 2,9 7,6 53,0 26,5 00,0 6 6,7 33,3 33,3 6,7 00,0 4 75,0 25,0 00,0 69 _ 4,3 37,7 58,0 00,0 60,7 8,3 8,3 3,7 40,0 00,0 2 50,0 50,0 00,0 9, 33,3 55,6 00,0 39 5, 25,7 4,0 28,2 00,0 8 50,0 50,0 00,0 25 2,0,6,6,6 4,0 42,2 00,0 3 7,7 7,7 23, 23, 38,4 00,0 29 3,4 20,7 3,4 7,3 27,6 27,6 00,0 36 2,8 30,6 66,6 00,0 00,0 00, ,4 0,8 8,0 3,8 25,9 33, 00, ,3 3,5 24,4 3,8,4 5,6 00, ,4 30,0 27,9 22,7 5,0 2,0 00, ,8 29,7 56,2 2,,2 00,0 43 0,7 5,6 28,7 38,4 8,2 8,4 00,0 00,0 00,0

111 0 Tabell 23 (forts.). Aldersfordelingen for pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner, etter hovedårsak til oppholdet (Alisten). Prosent Age distribution of inpatients in various types of health institutions, by main diagnosis (4 list). Percentages Internasjonalt nummer Institusjonstype/hovedar sak Sykehjem (forts.) Pasienter i alt Under år år Aldersfordeling. Prosent år år år år og over A 76 Grå stmt. 9 5,8 84,2 00,0 A 77 GrOnn stmt. 47 2, 36,2 6,7 00,0 A 78 A 79 MellomOrebetennelse og mastoiditt 2 50,0 50,0 00,0 Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene 066,4 6,0 7,7 25,4 28,3 2,2 00,0 A 80 Aktiv revmatisk feber 00,0 00,0 A 8 Kronisk revmatisk hjertesykdom 35 2,9,4 37, 48,6 00,0 A 82 Hypertensjonssykdommer 9 _ 9,2 37,0 53,8 00,0 A 83 Ischemisk hjertesykdom 5 0,2 3,5 29,5 66,8 00,0 A 84 Andre hjertesykdommer 392 3,6 26,8 69,6 00,0 A 85 A 86 Karlesjoner i sentralnervesystemet 2 89 _ 0,0 0,6 5, 38,4 45,9 00,0 Sykdommer i arterier, arterioler og kapillarer 280 0,4, 7,8 22,5 68,2 00,0 A 87 Emboli og trombose i venene 2 00,0 00,0 A 88 A 89 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene 4 4,3 2,4 64,3 00,0 Akutte infeksjoner i luftveiene 00,0 00,0 A 90 Influensa 00,0 00,0 A 92 Annen lungebetennelse 79 2,5 29, 68,4 00,0 A 93 Bronkitt, emfysem og astma 95 23,6 _,0 7,7 28,2. 39,5 00,0 A 96 Andre sykdommer i åndedrettsorganene 29 20,7 5,7 27,6 00,0 A 98 Sår i mage og tolvfingertarm. 26 9,2 30,8 50,0 00,0 A 00 Blindtarmsbetennelse 00,0 00,0 A 0 Brokk og tarmslyng 9 5,3 26,3 68,4 00,0 A 02 Leverkirrose 2 6,7 33,3 50,0 00,0 A 03 A 04 Gallestein og gallebetennelse uten nevnt stein 39 23, 76,9 00,0 Andre sykdommer i fordoyelsesorganene 38 2,6 5,3 28,9 63,2 00,0 A 06 Annen nefritt og nefrose ,0 50,0 40,0 00,0 A 07 Infeksjoner i nyrene 34 5,9 26,5 67,6 00,0 A 08 Stein i nyre og urinveier. 5 40,0 60,0 00,0 A 09 Prostatahypertrofi 38 2,6 5,8 8,6 00,0 A A 8 Andre sykdommer i urin og kjønnsorganene 6 25,0 75,0 00,0 FOdsel uten opplysning om komplikasjon 3 00,0 00,0 A 20 Andre sykdommer i hud og underhud 29 3,4 3,8 38,0 44,8 00,0 A 2 Artritt og spondylitt 735 0, 0,5 3,8 34,0 5,6 00,0 A 22 Muskelrevmatisme 7 5,9 7,6 23,5 53,0 00,0 A 23 Osteomyelitt og periostitt 00,0 00,0 A 24 Ankylose og ervervede deformiteter i skjelettmuskelsystemet 0 0,0 20,0 40,0 30,0 00,0 A 25 Andre sykdommer i skjelett'. muskelsystemet og bindevevssykdommer 92 3,3 6,5 5,2 22,8 52,2 00,0 A 26 Spina bifida 6 66,6 6,7 6,7 " 00,0 A 27 A 28 A 30 A 35 MedfOdt hjertefeil, Andre medfodte misdannelser av sirkulasjonsorganene 2 50,0 50,0 00,0 Alle andre medfodte misdannelser 20 4,2 22,5 49, 5,8 4,2 4,2 00,0 00,0 _ 00,0 Andre årsaker til perinatal sykelighet 2 00,0 00,0 A 36 Senilitet uten nevnt psykose. 255,8 2,7 76,5 00,0 A 37 Symptomer og andre ubestemte tilstander 203 2,5,5 3,9 7,7 28,6 45,8 00,0 AN 38 Brudd av skallen 8 2,5 2,5 37,5 37,5 00,0 AN 39 Brudd av ryggsoylen og kroppsstammens knokler 38 5,3 8,4 3,6 44,7 00,0 AN 40 Brudd av lemmene 586 0,3 0,2 8,2 26,6 64,7 00,0

112 Tabell 23 (forts.). Aldersfordelingen for pasienter i ulike typer au helseinstitusjoner, etter hovedårsak til oppholdet (Alisten). Prosent Age distribution of inpatients in various types of health institutions, by main diagnosis (A Zist). Percentages Internasjonalt nummer Institusjonstype/hoved årsak Pasienter Aldersfordelins. Prosent i alt Under år 5 år år år år år og over AN 4 AN 42 AN 43 AN 45 AN 46 AN 48 AN 50 Yliste Sykehjem (forts.) Luksasjon (leddskred) uten brudd 2 50,0 50,0 00,0 Forstuvning, forstrekning av ledd og omgivende muskler 3 33,3 66,7 00,0 Indre skalleskade (ekskl. brudd av skallen) 5 _ 3,9 7,8 35,3 37,3 5,7 00,0 Sundrivning, åpent sår 8 2,5 2,5 2,5 62,5 00,0 Overflateskade, støt, kvesting med intakt hud ,0 25,0 50,0 00,0 Forbrenning 00,0 _ 00,0 Alle andre og uspesifiserte virkninger av ytre årsaker. 2 8,3 25,0 33,4 8,3 25,0 00,0 Personer uten klassifiserbar sykdom 7 4,3 28,6 4,3 42,8 00,0 Uoppgitt årsak 85,5_ 0,2 2,8 8,7 29,9 56,9 00,0 Alle årsaker , 4,4 8, 20,0 25,6 38,8 00,0 A 5 6 A 0 A 23 A 29 A 36 A 44 A 45 A 47 A 48 A 49 Attføringsinstitusjoner og sykehoteller Institutions for rehabilitation and hostels for outpatients Enteritt og andre diaresykdommer 00,0 00,0 Tuberkulose i åndedrettsorganene 00,0 00,0 Annen tuberkulose, inkl. senfølger 00,0 00,0 Senfølger av akutt poliomyelitt 3 35,5 4,9 9,4 3,2 00,0 Andre virussykdommer 00,0 00,0 Syfilis i sentralnervesystemet 00,0 00,0 sittære sykdommer Andre infeksjose og para 2 00,0 00,0 Ondartet svulst i munnhulen og svelget 00,0 _ 00,0 Ondartet svulst i magesekken. 3 33,3 33,3 33,4 00,0 Ondartet svulst i tarmene (unntatt endetarmen) 4 25,0 25,0 50,0 00,0 Ondartet svulst i endetarmen og overgangen tykktarm/ endetarm. 00,0 00,0 A 5 A 52 A 54 A 56 A A 63 A A 67 Ondartet svulst i luftrir, bronkier eller lunge 2 50,0 50,0 00,0 periosti og leddbrusk 2 Ondartet svulst i knokler, 50,0 50,0 00,0 Ondartet svulst i brystkjertlene 3 33,3 66,7 _ 00,0 Annen ondartet svulst i livmoren 2 50,0 50,0. 00,0 Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon 8 2,5 62,5 2,5 2,5 00,0 Leukemi 00,0 00,0 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art 9, 22,2 44,5,, 00,0 Thyreotoksikose, med eller uten struma 00,0.. 00,0 Sukkersyke. 3 7,7 7,7 30,8 38,4 5,4 00,0 Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer 5 40,0 20,0 40,0. 00,0 Anemier 6 6,7 83,3 _ 00,0

113 2 Tabell 23 (forts.). Aldersfordelingen for pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner, etter hovedårsak til oppholdet (Alisten). Prosent Age distribution ()f inpatients in various types of health institutions, by main diagnosis (A. list). Percentages Internasjonalt nummer Institusjonstype/hoved arsak Attføringsinstitusjoner og sykehoteller (forts.) Pasienter Aldersfordeling. Prosent i alt Under år 5 år år år år år og over A 68 Andre sykdommer i blodet og de bloddannende organer 00,0 00,0 A 69 Psykoser 3 7,7 34,5 42,5 4,4 0,9 00,0 A 70 Nevroser, avvik i karakter og atferd, og andre ikkepsykotiske mentale forstyrrelser 244,2 7,6 32,4 39,0 8,2,6 00,0 A 7 Oligofreni 4 63,4 29,3 7,3 00,0 A 72 Meningitt 00,0 00,0 A 73 Multippel sklerose 22 3,6 40,9 45,5 00,0 A 74 Epilepsi 23 60,9 8,7 2,7 8,7 00,0 A 75 Betennelsesaktige sykdommer i øyet 00,0 00,0 A 76 Grå star 2 50,0 50,0 00,0 A 77 Grønn star 00,0 00,0 A 79 Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene 89 3,5 8,0 35,9,2 3,4 00,0 A 80 Aktiv revmatisk feber 00,0 00,0 A 8 Kronisk revmatisk hjertesykdom 00,0 00,0 A 82 Hypertensjonssykdommer 2 6,7 33,3 4,7 8,3 00,0 A 83 Ischemisk hjertesykdom 66,5 3,7 53,0 30,3,5 00,0 A 84 Andre hjertesykdommer 48 4,2 4,6 39,6 4,6 00,0 A 85 Karlesjoner i sentralnervesystemet 65 4,6 3, 56,9 30,8 4,6 00,0 A 86 Sykdommer i arterier, arterioler og kapillarer 8 5,6 55,5 38,9 00,0 A 87 Emboli og trombose i venene 3 33,3 33,3 33,4 00,0 A 88 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene 2 00,0 00,0 A 89 Akutte infeksjoner i luftveiene 00,0 0'0,0 A 90 Influensa 00,0 00,0 A 92 Annen lungebetennelse 7 57, 42,9 00,0 A 93 Bronkitt, emfysem og astma 46 4,3 0,9 3,0 43,5 24,0 4,3 00,0 A 96 Andre sykdommer i åndedrettsorganene 3 33,3 33,3 33,4 _ 00,0 A 98 Sår i mage og tolvfingertarm. 2 4,8 23,8 6,9 9,5 00,0 A 0 Brokk og tarmslyng ,7 50,0 6,7 6,6 00,0 A 03 Gallestein og gallebetennelse uten nevnt stein 27,3 54,5 8,2 00,0 A 04 Andre sykdommer i fordoyelsesorganene 8,2 8,2 54,5 9, 00,0 A 06 Annen nefritt og nefrose 2 50,0 50,0 00,0 A 07 Infeksjoner i nyrene. 00,0 00,0 A 08 Stein i nyre og urinveier ,0 40,0 40,0.. 00,0 A 09 Prostatahypertrofi 6 6,7 66,6 6,7 00,0 A Andre sykdommer i urin og kjønnsorganene 7 4,3 28,6 42,8 4,3 00,0 A 7 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng 00,0 00,0 A 20 Andre sykdommer i hud og underhud 6 6,7 66,6 6,7 00,0 A 2 Arritt og spondylitt 307 2,0 9,4 52,5 30,6 5,5 00,0 A 22 Muskelrevmatisme 46 8,7 2,7 45,7 23,9 00,0 A 23 Osteomyelitt og periostitt 2 50,0 50,0 00,0 A 24 Ankylose og ervervede deformiteter i skjelettmuskelsystemet 9, 44,5 22,2,, _ 00,0 A 25 Andre sykdommer i skjelettmuskelsystemet og bindevevssykdommer 58 3,3 7,0 27,2 39,8 0,8,9 00,0 A 27 Medfødt hjertefeil 00,0 00,0

114 3 Tabell 23 (forts.). Aldersfordelingen for pasienter i ulike typer av helseinstitusjoner, etter hovedårsak til oppholdet (Alisten). Prosent Age distribution of inpatients in various types of health institutions. by main diagnosis (A lit). 'Percentages Inter Institusjonstype/hovednasjonalt Pasienter Aldersfordeling. Prosent rsak nummer i alt Under ir 5 år år år år år og over AttfOringsinstitusjoner og sykehoteller (forts.) A 29 Ganespalte og hareskår 00,0 A 30 Alle andre medfødte misdannelser 3 32,3 35,5 A 36 Senilitet uten nevnt psykose. 4 A 37 Symptomer og andre ubestemte tilstander 39 6,5 AN 38 Brudd av skallen 3 33,3 AN 39 Brudd av ryggsøylen og kroppsstammens knokler ,0 30,0 AN 40 Brudd av lemmene 99 4,0 AN 4 Luksasjon (leddskred) uten brudd 5 AN 42 Forstuvning, forstrekning av ledd og omgivende muskler 2 50,0 AN 43 Indre skalleskade (ekskl. brudd av skallen) 29 3,8 5,7 AN 44 Indre skade av bryst, buk og bekken 00,0 AN 45 Sundrivning, åpent sår 0 60,0 AN 46 Overflateskade, stot, kvesting med intakt hud... 00,0 AN 48 Forbrenning 3 66,7 AN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer AN 50 Alle andre og uspesifiserte virkninger av ytre årsaker. 9 55,6 Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom 224 0,4 6,7 Uoppgitt årsak 74 4,6 Alle årsaker ,0 6, 2,9 3,2 00,0 50,0 50,0 00,0 8,0 52,5 6,5 6,5 00,0 33,3 33,4 00,0 20,0 30,0 5,0 00,0 4,2 33,3 30,3 8,2 00,0 80,0 20,0 00,0 50,0 00,0 3,8 7,3 3,4 00,0 0,0 33,3 2,5 5, ,0 00,0 22,2,, 54,5 7,9 8,0 46,6 2,8, ,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00 0

115 4 Tabell 24. Pasienter i helseinstitusjoner etter hovedårsak til oppholdet (Alisten). Pr av folkemengden etter kjønn og alder Internasjonalt nummer Hovedårsak Main diagnosis Alle Under aldrer år All Under ages year Menn Males år år år år år years years years years years 2 Tyfoidfeber 0, 0,2 A 3 Paratyfoidfeber og andre salmonellainfeksjoner 0, _ 0,4 A 5 Enteritt og andre diaresykdommer 0,9 4,4 0,3 0,2 0,7 0,8 A 6 Tuberkulose i åndedrettsorganene 2, 3,7 3,5 2,9 7,7 23,2 7 Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet 0, _ 0,3 Tuberkulose i tarmer, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter _ A 9 Tuberkulose i knokler og ledd 0,7 0,4 0,4 A 0 Annen tuberkulose, inkl. senfølger 2,2 0,8 0,2 2,0 5,5 A 7 Streptokokkangina og skarlagensfeber 0, _ 0,4 A 8 Rosen 0,2 0,4 A 9 Meningokokkinfeksjoner 0, 0,3 _ A 2 Andre bakteriesykdommer... 0,8,5 0,2 0,2,3 A 22 Akutt poliomyelitt 0,0 0,2 A 23 Senfølger av akutt poliomyelitt 2,6 0,6 0,9 3,4 2,5 A 25 Meslinger 0, 0,3 0,2 A 27 Virusencefalitt 0,0 0,3 A 28 Infeksjøs hepatitt 0,4 0,3 0,2 0,4 A 29 Andre virussykdommer 2,0 3,0 0,8 2,8 2,9 0,4 0,4 A 3 Malaria 0,0 0,2 A 36 Syfilis i sentralnervesystemet 0,6 0,4 A 37 Annen syfilis 0,2 A 38 Gonokokkinfeksjoner 0,2 6, 0,2 0,4 A 44 Andre infeksjose og parasittære sykdommer,8 3,0 0,8 0,3 2,9 2,3 2,5 A 45 Ondartet svulst i munnhulen og svelget,5 0,3 0,2 0,9 2,5 A 46 Ondartet svulst i spiserøret 0,7 0,4 A 47 Ondartet svulst i magesekken 5,3 0,9 5,5 A 48 Ondartet svulst i tarmene (unntatt endetarmen) 3,7 0,9 4,2 A 49 Ondartet svulst i endetarmen og overgangen tykktarm/ endetarm 3,2 _ 0,2 4,7 A 50 Ondartet svulst i strupen, 0,7 2, A 5 Ondartet svulst i luftrør, bronkier eller lunge 5,4 3,4 8,0 A 52 Ondartet svulst i knokler, periosti og leddbrusk 0,5 0,7,7 A 53 Ondartet svulst i huden,3 0,2 2, A 54 Ondartet svulst i brystkjertlene 0,0 A 55 Ondartet svulst i livmorhalsen _ A 56 Annen ondartet svulst i livmoren _ A 57 Ondartet svulst i prostata,2 0,2 0,9 A 58 Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon,7 4,4,0 2,2 6, 3,5 A 59 Leukemi,4 2,2,0 0,2 0,5 0,9 A 60 Andre svulster i lymfatisk og bloddannende vev 3,9 2,0,6 9,7 A 6 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art 5, 2,2 2,5 0,7 3,2 7,2 A 62 Ikke toksisk struma 0,2 0,2 0,7 A 63 Thyreotoksikose, med eller uten struma 0,7 0,2 0,7 2,5 A 64 Sukkersyke 8,7 2,9 2,5,6 3,2 5,9 A 65 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer,2 6, 4,4,0 0,2 2, A 66 Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer 3,2 3,0 2,9,3 3, 2,9 3,0 A 67 Anemier 3,9 3,0 4,4,3,4,7 A 68 Andre sykdommer i blodet og de bloddannende organer, 3,0 2,9 2,5 0,7 0,5 A 69 Psykoser 335,9 0,7 9, 00,4 374,3 566,8

116 Inpatients in health institutions by main diagnosis ( 4list). Per population, by sex and age 5 Kvinner Females 80 år Alle Under år år og over aldrer arer år år år år år år years years ears All Under and over ages wars years years years years i year år år years years 80 år Interog over national years 'number and over A 2 0,6,0 0,0 0,3 8,8, 3,2 0,8 0,3,4 0,8,0 4,4 A 3,8 A 26,2 43,3 70,3 5,4 2,3 3,6,7 4,2 7,4,3 0,3 22,8 0,0 0,8, 5,8 0,0 _ 5,9 0,3 _ 0,2 0,4 0,4 _,5 _ 0,7 A A 5,6 6,7 5,9 2,5 _ 0,3 0,5 2,8 3,3 5,4 7,4 7,6 A 0,9 3,9,0 3,4 8,7,7 3,4 3,8, 5,8 0,6,9 0,2 0,3 0,5 2,9 0,4 0,5 0,0 0,3 0,2 0,7 3,2 0,8 23,4 3,9 0,8 0,3 3,8 0,0 0,3 _ 0,2 3,2 _ 0,5 0,7 5,9 2,3 2,3 2,0 2,4 2,9 0,4 _ 0,0 _ 0,3 _,2 0,2 0,5 3,5 0,2 0,5 0,9 _ 0,4 0,8 4,9 0,8,2 _,0 2,4 6,4 0,5,0 2,9 2,0 0,5,5,5,0 _ 0,7 4,4,5 _ A 7 _ A 8 _ A 9,9 A 2 A22 5,7 A 23 _ A25 _ A 27 A 28,4 A 29 A3 3,8 A 36,9 A 37 _ A38 0,6,0 2,9 0,9 3,2 0,8 0,3 0,9 0,7,2 0,5 5,7 A 44 2,8 8,7 3,4 2,9 7,3 3,8 8,8,2 0,3 0,2 8,8 0,4 6,5 3,7 _ 0,5 _,4,7 0,8 2,9 2,4 _ 9,8 7,4 2,2 9,,9 A 45 3,8 A 46 26,6 A 47,2 22, 44,0 5,5 2,8 7,0 9,3 22,0 55, A 48,7 20,2 2,2 7,7 20,5 2,8 2,9 0,,2 0,2 3,3 5,4 2,5 24,7 A 49 A 50 2,2 25,0 7,6,4 0,5 2,9 2,9 4,4,4 A 5,0 3,9 6,7 _ 2,9 0,7 ' 0,3 0,5 4,7,4 0,2 2,9 0,9 _ 4,2 0,5 0,7 6,7 7,9 0,8,2 23, 4,9,5 2,4 25, 7,4 2,2 4,4 44, 9,5 3,8 A 52 7, A 53 32,3 A 54 3,3 A 55 3,4 0,2. 22,9 94,4 29,8.,6 7,8 9,3,0,4 A 56 A 57 32,9 67,4 3,3 5,8 58,6 5,2 3,2 2,3 0,3,4,7,5 0,8 0,7 0,2 0,4 0,9 2,4,2 35,9 3,9 53,6 5, 8,8 A 58 7,6 A 59 0,0 2,5 7,6 4,0,2 2,3 6,2 3,3 0,3 3,3 A 60 0,0 26,0 23,4 6, 6,4 3,9 0,7 9,6, 0,2 22,6 3,3 6,7,5 9,8 2,2 28,5 A 6 A 62. 0,6,9 4,5 55,9 2,9 0,7 08,4 7,9 0,8 3,0 2, 2,8 3,0 5,8 2,3 5,9 2, 8, 0,4 9,5 A 63 20,5 A 64 8,8,5 3,9 0,7 0,2 0,7,2 2,9 4,4 5,7 A 65 5,0 7,7 8,9 4,4 5,9 5,8 3,2,5 0,7 4,0 67,4 5,6 3,2,5 0,7,4 6,7 2, 8,2 2,5 7,9 6,4 2,5 25,7 9,0 A 66 66,5 A 67,0 737,9 992,9 5,9 0,9,5 2,0 0,5 949,0 335,0 0,8 3,3 62,5 96,3 0,8 389,4,0 623,0 2,2 64,9 3 A ,2 A 69

117 6 Tabell 24 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter hovedårsak til oppholdet (Alisten). Pr av folkemengden etter kjønn og alder Inter Menn nasjonalt Hovedårsak Alle Under nummer aldrer år år år år år år A 70 A 7 A 72 A 73 A 74 A 75 A 76 A 77 A 78 A 79 A 80 A 8 A 82 A 83 A 84 A 85 A 86 A 87 A 88 A 89 A 90 A 9 A 92 A 93 A 94 A 95 A 96 A 97 Nevroser, avvik i karakter og atferd, og andre ikkepsykotiske mentale forstyrrelser Oligofreni Meningitt Multippel sklerose Epilepsi Betennelsesaktige sykdommer i øyet Grå star GrOnn star MellomOrebetennelse og mastoiditt Andre,sykdommer i nervesystemet og sanseorganene Aktiv revmatisk feber Kronisk revmatisk hjertesykdam Hypertensjonssykdommer Ischemisk hjertesykdom Andre hjertesykdommer Karlesjoner i sentralnervesystemet Sykdommer i arterier, arterioler og kapillarer Emboli og trombose i venene Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene Akutte infeksjoner i luftveiene Influensa Viruslungebetennelse... Annen lungebetennelse Bronkitt, emfysem og astma... Hypertrofi av mandler og adenoid vev Empyem og lungeabscess Andre sykdommer i åndedrettsorganene Sykdommer i tennene og deres stottevev Sår i mage og tolvfingertarm. Gastritt og duodenitt A 98 A 99 A 00 Blindtarmsbetennelse A 0 Brokk og tarmslyng A 02 Leverkirrose A 03 Gallestein oggallebetennelse uten nevnt stein... A 04 Andre sykdommer i fordoyelsesorganene A 05 Akutt nefritt A 06 Annen nefritt og nefrose A 07 Infeksjoner i nyrene A 08 Stein i nyre og urinveier A 09 Prostatahypertrofi A 0 Sykdommer i brystkjertelen A Andre sykdommer i urin og kjønnsorganene A 2 Toksemier i svangerskap og barselseng A 3 BlOdninger i svangerskap eller under fodsel A 4 Abort, fremkalt på legale indikasjoner A 5 Annen og uspesifisert abort A 6 Sepsis under fodsel eller i barselseng A 7 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fodsel eller barselseng A 8 FOdsel uten opplysning om 20,3 2,9 38,6 97, 203,6 24,8 48, 24,3 59,2 270,5 49,4 98,3 0,5 4,4 0,3 0,5 8,3 0,9 4, 2,9,3 3,0,5 6,9,3 3,4 3, 2,4 3,0 0,8,0 2,4,8 2,5 2,4 0,8 0,4,,7 2,8 0,2 3,8 3,7 5,2 5,4 7,9,,4,3 42,7 9, 9,9 29,2 8,6 26, 5,9 0,3 0,3 0,7 0,2 2,7 0,6 0,4 2,5 4,6 6,2 0,9 4,3 2,2 4,6 0,2 4,5 63,7 3,7 0,3 0,9,6 9,3 62,4 0,7,3 6,6 28,7 5,5 0,2 2,5 3, 2, 0,2 0,9 4,6 5,6 0,3 0,9 7,0 9,7 2,4 3,0 3,2 3,8,8 0,5 0,4 0,0 0,4 7,9 6, 9,6,6 0,9 2,3 7,6 2,3 3,0 6,2 9,5 3, 7,5 24, 6,0 30, 6,6 4,7 0,2 _ 0,5 0,4 0,5,3 7,0...,5 3, 4,7 5,0 8,0 0,0 0,2 6,0 0,7 7,5 8,4 32,5,2 0,2 2,0 3,0 2,9 0,7 5,3 3,8,8 3,0 2,5 27,3 3,2 5,7 2,2 7,3 7,3,9 0,3,4 3,4 5,4 0,2, 6,3 0, 3,0 6,6,9 6,0 9,7 3,9 0,2 _ 0,5 0,4 2,0 0,7,3 2,0,8,7 2, 3,0 0,7 0,7 0,5 0,4 5, _ 0,6 0,4 6, 9,7 6,3 0,2 6,3 0, 0,2 _ 0,4 8,7 6, 8, 6,6 3,6 6,8 9,3. komplikasjon A 9 Infeksjoner i hud og underhud 4,; 9, 3,; ; 3,8,6 8,4 2,

118 Inpatients in health institutions by main diagnosis (4list). Per population, by sex and age 7 Kvinner Inter år Alle Under år nasjonalt år år.2. F over aldrer år år år år år år år år 8EME_.20Eg 08,6 42,3 84,7 35,2 78,8 3,2 3, 9,5 84,6 97, 0,7 99,9 3,2 A 70 43,8 79,3 52,0 44,0 2,6 2,7 4,3 27, 98,0 58,5 54,4 53,2 A 7 0,9 4,7,0 0,7 0,8,5 _ A 72 7,3 9,6 2,9 0,0 0,7 2,3 25, 24,6 9, 3,8 A 73 5,6 8,3 7,6 0,0 3,9 7,3 2,2 2,3 8,7 9,8 0,3 5,2 A 74 3,3 8,7 2,8,6 3,9 9,3 2,2,9 5,9 2,0 3, 52,8 5,3 49,8 3,5 2,9 2,4 6,4 7,0 8,5 4,6 257,9 50,9 3,2 27,9 24,8 6,0 0,6 0,4 0,3 0,7 7,3 8,7 4,7 5,9 4,5 22, 55,7 0,2,2 28,9 87,8 477,7 40,2 _ 0,2 27,3 77,0 30,9 22,4 0,3 0,9 40,7 450,7 39, 80,9 6, 8,7 4,5 6,4 0,6,9 9,6 00,0 30,9 5,2 _,7,6 7,6 4,3 2,9 2, 8,5 0,2 0, 3,2 08,4 8,8 6,4,5 23, 6,4 6,3 9,5 0,3 44,3,4 54,7 79,0,2 4,0 6,2 7,8 0,6,9 5,5 8,6 0,2 2,6 3,4 27,0 29,3 4,8,5 2,6 40,7 33,7 2,2,9 2,8,9 27,3 48,2 5,0 0,6 6,7 33,7 9,5 2,2,7 6,7 4,5 0,6,7 4,4 49,7 8,5 0,2 0,8 23,4 0, _ 0,9 _ 2,9 2,3 44,0 6,7 6,4 4,7 5,9 2,0 0,8 52,8 2,2 58,6 2,0 6, 2,3 0, 8,8,2,5 38, 6,4 9,7 3,9 23,4 3,5 0,8 257,9.,0 5,6 3,3 25,0 35,2 30,4 3,2 36,7 2,5 5,3 4,2 5,0 0, 0,7,4 0,3 0,5 5,3,4,4,4 0,5,2 3,5 3,3 2, _ 0,5 2,3 0,5 5,3 4,0,3,4 0,5 0,3 2,,6 2,9 2,5 5,,9 A 75 0,2,7 5,4 36,7 70,3 A 76 0,9,7 6,4 5,4 45,6 A 77 0,9 2,5,5,9 A 78 22,0 39,9 9,9 86,6 344, A 79 0,2 0,4,5 A 80 3,2 7,8 2,3 26,4 39,9 A 8 4,2 9,5 9,2 44,8 00,8 A 82 2,3 20,2 6,4 93,9 640,7 A 83,4 7,0 2, 96,2 448,7 A 84 3,7 33,3 25,3 542,8 63, A 85 2,8 5,8 20,6 54,4 290,9 A 86,2 0,4 3,4 8, 5,7 A 87 8,6 35,4 27,0 25,0 9,0 A 88 0,5,2 2,0 0,7 3,8 A 89 0,2,5 A 90 _ A 9,2 6,6 2,8 33,8 29,3 A 92 0,0 5,6 27,5 43,3 00,8 A 93 0,5 A 94' _ 0,4,0 A 95 4,4. 3,7 7,9 2,5 20,9 A 96 _ A 97 2,8 2,8 9,2 24,2 55, A 98,2,7 2,4 0,7 A 99 2,3,2,0 2,9,9 A 00 4,9 8,7 0,3 9, 45,6 A 0,9 2,5 3,9 5, 5,2 A 02 7,9 3,2 29,0 45,5 79,9 A 03 2,0 5,9 8,3 4,0 7,2 36,7 76, A 04 0,7 A05 0,7 0,5,2 2,9 5, 3,8 A 06 4,0 4,5 3,2 3,3 0,3 4,7 45,6 A 07 2, 3,9 7,0 6,4 7,4 3,8 A 08. A 09,7,6,0 A 0 9,2 9,3,5 4,8 0,2 52,2.29,2 30,0 35,3 4,8 A 2,3 A2 4,9 A 3 7,9 8, A4 A5 0,2 A 6 6,0 58,2 3,9,85 8, 2, 0,8 9,0 209,6 0,3 5,9 8,6 A7 57, A 8 0,7,7,5,5 3,8 A 9

119 8 Tabell 24 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter hovedårsak til oppholdet (klisten). Pr av folkemengden etter kjønn og alder Internasjonalt Hovedårsak nummer Alle aldrer Under år 4 år 54 år Menn 529 år 3049 år 5059 år A 20 A 2 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 3 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 Andre sykdommer i hud og underhud Artritt og spondylitt Muskelrevmatisme Osteomyelitt og periostitt Ankylose og ervervede deformiteter i skjelettmuskelsystemet Andre sykdommer i skjelettmuskelsystemet og bindevevssykdommer Spina bifida Medfødt hjertefeil Andre medfødte misdannelser av sirkulasjonsorganene Ganespalte og hareskår. Alle andre medfødte misdannelser Fødselsskader og vanskelig fodsel Hemolytisk sykdom hos nvfødte, Anoksiske og hypoksiske tilstander som ikke er klassifisert under andre numre.. Andre årsaker til perinatal sykelighet Senilitet uten nevnt psykose Symptomer og andre ubestemte tilstander AN 38 Brudd av skallen AN 39 Brudd av ryggsøylen og kroppsstammens knokler AN 40 Brudd av lemmene AN 4 Luksasjon (leddskred) uten brudd AN 42 Forstuvning, forstrekning av ledd og omgivende muskler AN 43 Indre skalleskade (ekskl. brudd av skallen) AN 44 Indre skade av bryst, buk og bekken AN 45 Sundrivning, åpent sår AN 46 Overflateskade, støt, kvesting med intakt hud AN 47 Fremmedlegeme innført gjennom naturlig åpning AN 48 Forbrenning AN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer AN 50 Alle andre og uspesifiserte virkninger av ytre årsaker.. Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom Persons with no classifiable disease Uoppgitt årsak Unknown cause. Alle årsaker All causes 7,4 3,7,6 4,7 5,7 9,7 22,6 0,7,0 3,8 2,7 32,5 2,7 0,7 0,3 2,0 4, 3,8,8 3,0 6,6,0,8 0,9,7, 3, 0,6,6,4 0,9 27,5 6,2 8,2 3,3 4,0 46,0 0,6 6, 4,4 0,2 0,5,2 2, 2,2,6,3 0,7 0,4 0,7 3,0 2,2,6 0,7 0,4 0,4 6, 0,6 0,7 7,2 27,3 27,9 29,2 22,2 9,3 6,3 0,0 3,0 0,4 2,2 0,3 8,2 2,2 24,3 0,7 22,4 27,8 36,4 5,4 9,0 0,9 2,3 32, 4,5 2,2 4,7 6,0 4, 5,5 7,6 0,7,6 7,5 6,8 2,7 33,8 9,6 7,9 27,5 22,9 3,2 0,9,,4 0,4,7 0,7,6 2,3 2, 0,8 3,7,0 6,6 6,3 8,9 0,9 0,6 2,2 0,2 0,4 6,2 6,3 8,4 5,7 4,6 2,2 0,9 3,8,8,3 0,2 0,7 0,3 0,2 0,2 2,6,0,6,6 3,2,7. 0,7 2,2 0,4 0,7 0,9 2,8 3, 0,9 2,0 2,7 3,0 0,0 260,7 _ 0,6 0,7 3,9 3,5 34, 9, 0,3 5,0,8 6,3 3, 38,2 754,8 336,5 460, 726; 7 6,2 623,9

120 Inpatients in health institutions by main diagnosis (4list). Per population, by sex and age 9 Kvinner Inter år Alle Under år nasjonalt år år og over aldrer år år år år år år år år og over nummer 5,6 28,9 7,6 9,2 3,2 2,3 2,6 4,2 5,8 9, 8,2 27,9 53,2 60,8 05,0 90,5 75,3 2,3,7 6,3 24,3 89,3 56,7 294,5 749,0 5,6 3,8 6,3,9 6,5 0,7 5,7 3,2 22,8,7,9,0,5,7 0,5 0,2 0,8 2,0 2,2 A 20 A' 2 A 22 A 23,,0 2,9 5, 3,3,2 3,5,9,3,0 3,8 A 24 30,7 30,8 4,0 23,3 6,2 8,3 7,5 32,0 28,4 33,4 47,7 97,0 0,9 6, 3,9 2,0 0,4,,4 9,7 2,3,7 0,7,4,2,5 0,7 0,6 _ 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 _ 0,6 _ 0,5 9,7,5,0 0,2,,0 2,9 7,0 2,5 36,5 6,8 8,8 6,0 8,2 8,4 5,9 9,5 0, 3,2 0,2 2,9 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A3 A 33 0,3 9,3 2,5 5, 0,8 4,5 94,4 958,4 47,8 8,8 42,5 374,5 42,4 03,0 26,9 34,9 25,7 4,0 2,2.5,2 29,0 38,3 58,0 83,7 99,6 3,9 2,9 2,9,4 3,,0,9,4 0,8,5,5 / 0,0 6,4 35,2 5,5 0,8,0 ' 2, 3,0 5,8 7,4 22,8 4,8 46,9 90,5 30,7 65, 2,4 6,9 5,4 8, 33,8 9,4 28,3 00,9,7 2,9 0,7 0,3 0,2 0,2,7 2,0,5,9 3,3 2,9 2,9 0,8 0,7 0,2,2 0,8 0,5,5 3,8 2,3 7,3 4,7 4,9,6 5,6 4,2,6 2,5 8,3 4,0 7,,7 0, _ 0,8 _ 0,2 _ 8,4 5,8 4,7,6 2,3 2,0,7 0,5,2,0 4,4 5,7,7 3,8,7,,0 _ 0,7 0,4,5 5, 9,5 0,2 _ 0,8 _ 0,2 0,4,7,0 2,9,0 2,3,7 0,7 0,5,7 0,5 0,7, 5,9,6,6,9,4 0,4 3,9 3,7,9 4,5,6 5,9,3 0,3 0,7,2 2, 2,0 2,2 9,5 A 34 A 35 A 36 A 37 AN 38 AN 39 AN 40 AN 4 AN 42 AN 43 AN 44 AN 45 AN 46 AN 47 AN. 48 AN 49 AN 50 5,6 9,3 7,6 4,6 270,0 2,3 0,3,3 9,0,5 9,7 8,4 32,3 3,8 9,6 888,0 74,2 9 6,6 5,0 0,7 2 8, , , , Y list

121 Internasjonalt nummer 20 Tabell 25. Pasienter i helseinstitusjoner etter bostedsfylke ved innleggingen, institusjonstype og hovedårsak til oppholdet (Blisten). Pr av folkemengden Institusjonstype/hovedårsak Type of institution/ main diagnosis Alle institusjoner All institutions B 2 Tyfoidfeber B 4 Enteritt og andre diarisykdommer B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene B 6 Annen tuberkulose, inkl. senfolger B 0 Streptokokkangina og skarlagensfeber B Meningokokkinfeksjoner B 2 Akutt poliomyelitt B 4 Meslinger B 6 Malaria B 7 Syfilis, inkl. senfølger B 8 Alle aridre infeksjose og parasittære sykdommer B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art B 2 Sukkersyke B 22 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer B 23 Anemier B 24 Meningitt B 25 Aktiv revmatisk feber B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom B 27 Hypertensjonssykdommer B 28 Ischemisk hjertesykdom B 29 Andre hjertesykdommer B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet B 3 Influensa B 32 Lungebetennelse B 33 Bronkitt, emfysem og astma B 34 Sår i mage og tolvfingertarm B 35 Blindtarmsbetennelse B 36 Brokk og tarmslyng B 37 Leverkirrose B 38 Nefritt og nefrose B 39 Prostatahypertrofi B 40 Abort B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng Fødsel uten opplysning om komplikasjon B B 42 Medfødte misdannelser 43 Fødselsskader, vanskelig fødsel og andre anoksiske og hypoksiske tilstander B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet B 45 Symptomer og ubestemte tilstander B 46 Alle andre sykdommer BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader BN 48 Forbrenning BN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer BN 50 Alle andre skader Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom Persons with no classifiable disease Uoppgitt årsak Unknown cause Alle årsaker All causes Hele landet Ost Akers The whole fold hus country Oslo Hed Opp Buske Vest Telemark land rud fold mark l i '

122 Inpatients in health institutions by county of residence at admission, type of institution and main diagnosis (Blist). Per population 2 Finn Inter Troms national mark number Aust Vest Roga Horda Sogn SOrog MOre Nordog Agder Agder land land g TrOnde TrOnde Fjordane Romsdal lag lag Nordland B B B B B 0 B B 2 B 4 B 6 B B li B B B 2 3 B B B24 0 B B B B B B 30 B B B B B B B B B B B B B B B B BN BN BN BN ' 4 26 F list

123 22 Tabell 25 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter bostedsfylke ved innleggingen, institusjonstype og hovedårsak til oppholdet (Blisten). Pr av folkemengden Internasjo Institusjonstype/ nalt hovedårsak nummer Hele Ost Akerslandet fold hus Oslo Hed Opp Buske Vest Telemark land rud fold mark Alminnelige sykehus General hospitals B 2 Tyfoidfeber 0 B 4 Enteritt og andre diaresykdommer 2 B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene B 6 Annen tuberkulose, inkl. senfolger B 0 Streptokokkangina og skarlagensfeber 0 0 B Meningokokkinfeksjoner 0 B 2 Akutt poliomyelitt 0 B 4 Meslinger 0 0 B 6 Malaria B 7 Syfilis, inkl. senfolger 0 0 B 8 Alle andre infeksjose og parasittare sykdommer B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art B2 Sukkersyke B 22 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer B23 Anemier B 24 Meningitt 0 B 25 Aktiv revmatisk feber 0 2 B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom B 27 Hypertensjonssykdommer B 28 Ischemisk hjertesykdom B 29 Andre hjertesykdommer B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet B 3 Influensa 0 B 32 Lungebetennelse B 33 Bronkitt, emfysem og astma B 34 Sår i mage og tolvfingertarm B 35 Blindtarmsbetennelse B 36 Brokk og tarmslyng B 37 Leverkirrose B 38 Nefritt og nefrose B 39 Prostatahypertrofi B40 Abort B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fodsel eller barselseng FOdsel uten opplysning om komplikasjon B 42 MedfOdte misdannelser B 43 Fødselsskader, vanskelig fødsel og andre anoksiske og hypoksiske tilstander 0 0 B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet B 45 Symptomer og ubestemte tilstander , 30 3 B 46 Alle andre sykdommer BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader BN 48 Forbrenning BN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer BN 50 Alle andre skader Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom Uoppgitt årsak Alle årsaker _ '

124 Inpatients in health institutions by county of residence at admission, type of institution and main diagnosis (Blist). Per population 23 Troms Aust Vest Roga Horda Sogn og sor Nord Nord Bergen MOre og TrOnde TrOnde Agder Agder land land Fjordane Romsdal land lag lag Inter Finn nasjomark nalt nummer B 2 B 4 B B 6 _ o B 0 B B 2 B 4 B 6 B B B B 20 B ' B22 B23 B 24 B 25 B26 B 27 B 28 B _ i B 30 B 3 B 32 B 33 B 34 B35 B 36 B37 B38 B 39 B B 4 B 42 B B B 45 B BN 47 BN BN 49 BN list

125 Internasjo Institusjonstype/ nalt hovedårsak nummer 24 Tabell 25 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter bostedsfylke ved innleggingen, institusjonstype og hovedårsak til oppholdet (Blisten). Pr av folkemengden Hele Ost Akerslandet fold hus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vest Telefold mark Spesialsykehus Specialized hospitals B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene Annen tuberkulose, inkl. senfølger B 7 Syfilis, inkl. senfølger 0 0 B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art 2 B 22 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer 0 B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom 0 B 28 Ischemisk hjertesykdom 0 B 29 Andre hjertesykdommer 0 B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet B 32 Lungebetennelse 0 0 B 33 Bronkitt, emfysem og astma B 36 Brokk og tarmslyng 0 0 B 37 Leverkirrose 0 0 B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng. 0 0 B 42 Medfødte misdannelser B 43 Fødselsskader, vanskelig fødsel og andre anoksiske og hypoksiske tilstander 0 B 45 Symptomer og ubestemte tilstander B 46 Alle andre sykdommer BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader BN 48 Forbrenning 0 0 BN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer 0 0 _. BN 50 Alle andre skader Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom 0 Uoppgitt årsak Alle årsaker B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 20 B 2 B 22 B 23 B 25 B 26 B 27 B 28 B 29 B 30 B 3 B 32 B 33 Sykehjem Nursing homes Enteritt og andre diarisykdommer Tuberkulose i åndedrettsorganene Annen tuberkulose, inkl. senfølger 0 Syfilis, inkl. senfolger Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer 2 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev 8 7 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art Sukkersyke 6 5 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer 0 Anemier Aktiv revmatisk feber 0 Kronisk revmatisk hjertesykdom Hypertensjonssykdommer 3 3 Ischemisk hjertesykdom 3 0 Andre hjertesykdommer 0 8 Karlesjoner i sentralnervesystemet Influensa 0 Lungebetennelse 2 Bronkitt, emfysem og astma '

126 Inpatients in health institutions by county of residence at admission, type of institution and main diagnosis (Blist). Per population Aust Agder Vest Agder Bergen Sogn og Fjordane 25 MOre og Romsdal SOr Nord Nord TrO de land TrOndelag lag Rogaland Hordaland Inter Finn nasjo Troms mark nalt nummer B B 6 B 7 0 B B 9 B B 22 B 26 B 28 B 29 B30 B32 B33 B 36 B37 B 4 B _ B 43 B45 B 46 BN BN 48 BN 49 BN B 4 5 B 6 B 7 B B 9 B 20 B 2 B 22 B 23 B 25 B 26 B 27 B 28 B 29 B 30 B3 B32 B33

127 26 Tabell 25 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter bostedsfylke ved innleggingen, institusjonstype og hovedårsak til oppholdet (Blisten). Pr av folkemengden Internasjo Institusjonstype/ Hele Ost AkersO s l o nalthovedårsaklandet fold hus nummer Sykehjem (forts.) B 34 Sår i mage og tolvfingertarm B 35 Blindtarmsbetennelse 0 0 B 36 Brokk og tarmslyng 0 B 37 Leverkirrose B 38 Nefritt og nefrose 0 0 B 39 Prostatahypertrofi B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fodsel eller barselseng. 0 B 42 MedfOdte misdannelser B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet 0 B 45 Symptomer og ubestemte tilstander B 46 Alle andre sykdommer BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader BN 48 Forbrenning 0 BN 50 Alle andre skader 0 2 Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom 0 Uoppgitt årsak Alle årsaker Hedmark Oppland Buskerud Vest Telefold mark _ Attføringsinstitusjoner og sykehoteller Institutions for rehabilitation and hostels for outpatients B 4 Enteritt og andre diargsykdommer 0 0 B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene 0 0 B 6 Annen tuberkulose, inkl. sen B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev 2 2 B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art B 2 Sukkersyke 0 B 23 Anemier 0 B 24 Meningitt 0 B 25 Aktiv revmatisk feber 0 B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdoia.. 0 B 27 Hypertensjonssykdommer 0 B 28 Ischemisk hjertesykdom 2 B 29 Andre hjertesykdommer B 30 Karlesjoner i sentralnerve 0 B 4 Andre komplikasjoner ved svanger BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader BN 48 Forbrenning BN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer 0 0 BN 50 Alle andre skader Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom Uoppgitt årsak Alle årsaker

128 Inpatients in health institutions by county of residence at admission, type of institution an main diagnosis (Blist). Per population Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Bergen 27 Interord Sogn og MOre og Nord Finn nasjo SOr N. Tronde TrOnde Troms Fjordane Romsdal land mark nalt lag lag nummer _ 9 3 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B 4 B42 B B 45 B _ 0 BN 47 BN 48 BN Ytist _I 4 5 B 6 Bl B B i i2 2 _ i _ i _ B20 B 2 B.23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B 30 B 3 B32 B33 B34 B36 B 38 B39 B 4 B42 B 45 B 46 _ _ _ i _ BN 47 BN 48 BN 49 BN *

129 Bostedsfylke/Alder 28 Tabell 26. Pasienter i helseinstitusjoner etter grove grupper av hovedårsak til oppholdet. Pr av folkemengden etter kjønn, alder og fylke ) InfeksjOse og Alle årsaker parasittære All cause8) sykdommer Indresekretoriske sykdommer. Svulster Ernærings og stoffskiftesykdommer Sykdommer i blodet og de bloddannende organer No No No No MM KF MM K F MMK F MM K F MM K F HELE LANDET 0 4 år 5 49 " " 70 år og over ØSTFOLD 0 4 år 5 49 " " 70 år og over 02 AKERSHUS 0 4 år 5 49 " " 70 år og over OSLO 0 4 år 5 49 " " 70 år og over 04 HEDMARK 0 4 år 5 49 " " 70 år og over 05 OPPLAND 0 4 år 5 49 " " 70 år og over 06 BUSKERUD 0 4 år 5 49 " " 70 år og over ' VESTFOLD 0 4 år 5 49 " " 70 år og over _ ' ) NyfOdte barn klassifisert under nr. i Ylisten er ikke tatt med i de fylker slike var registrert.

130 Ihpatients in health institutions by groups of main diagnosis. Per population by sex, age and county 29 Mentale forstyrrelser Sykdommer i Sykdommer i Sykdommer i Sykdommer i nervesystemet og sirkulasjons åndedretts fordoyelsessanseorganene organene organene organene County of residence/age No No No No No K F M M K F MMKF MMK F MMKF THE WHOLE COUNTRY 0 4 years 5 49 " " 70 years and over Total 7 98 ' ØSTFOLD 0 4 years 5 49 " " 70 years and over Total _ ARERSHUS 0 4 years " 70 years and over Total 03 OSLO 0 4 years 5 49 " " 70 years and over Total 04 HEDMARK 0 4 years " 70 years and over Total ' ) Newborn classified under Ylist are not included. 05 OPPLAND 0 4 years " 70 years and over Total 06 BUSKERUD 0 4 years " 70 years and over Total 07 VESTFOLD 0 4 years 5 49 " years and over. Total

131 Bostedsfylke/Alder Sykdommer i urin og kjønnsorganene 30 Tabell 26 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter grave grupper av hovedårsak til oppholdet. Pr av folkemengden etter kjønn, alder og fylke Sykdommer i svangerskap, under fødsel og i barselseng Sykdommer i hud og underhud Sykdommer i skjelett Medfødte muskelsystemet misdannelser, og bindevevet No No No No No K K M K K M K HELE LANDET 0 4 år 5 49 " " OOOOOO 70 år.og over 0 ØSTFOLD 0 4 år 5 49 " " 70 år og over 02 AKERSHUS 0 4 år 5 = 49 " " 70 år og over OOOO O 03 OSLO 0 4 år 5 49 " " 70 år og over 04 HEDMARK 0 4 år " år og over 05 OPPLAND 0 4 år 5 49 " " 70 år og over 06 BUSKERUD 0 4 år 5 49 " " 70 år og over _ / _ _ _ VESTFOLD 0 4 år " år og over Ialt ) Se note side _ _ _ , 9 6

132 Inpatients in health institutions by groups of main diagnosis. Per population by sex, age and county Visse årsaker til perinatal sykelighet og dødelighet No No K Symptomer og ubestemte tilstander Skader, forgiftninger og vold No M K 3 Personer uten klassifiserbar sykdoml) (Ylist) K Uoppgitt årsak Unknown County of residence/age THE WHOLE COUNTRY years 5 49 " " 70 years and over Total 0 ØSTFOLD years " 70 years and over Total AKERSHUS 0 4 years 5 49 " " 70 years and over Total 03 OSLO 0 4 years " 70 years and over Total 04 HEDMARK years " " years and over Total _ OPPLAND 0 4 years " 70 years and over Total BUSKERUD 0 4 years 5 49 " " 70 years and over Total 07 VESTFOLD years 5 49 " " 70 years and over Total' ) See note, page 29.

133 , K 32 Tabell 26 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter grove grupper av hovedårsak til oppholdet. Pr av folkemengden etter kjønn, alder og fylke Bostedsfylke/Alder Indresekreto InfeksjOse og riske sykdommer. Alle årsaker parasittære Svulster Ernærings og sykdommer stoffskiftesykdommer Sykdommer i blodet og de bloddannende organer No No No No M K M K M K M K 08 TELEMARK 0 4 år 5 49 " " 70 år og over AUSTAGDER 0 4 år ṙ " " år og over VESTAGDER 0 4 år " " år og over ROGALAND 0 4 år ". OOOOOO " år og over L HORDALAND 0 4 år " " år og over _ 28, BERGEN 0 4 år " " år og over SOGN OG FJORDANE 0 4 år " " år Og over _ MORE OG ROMSDAL 0 4 år " " år og over ) Se note side *

134 Inpatients in health institutions by groups of main diagnosis. Per population by sex, age and county 33 Mentale forstyrrelser Sykdommer i Sykdommer i Sykdommer i Sykdommer i nervesystemet og sirkulasjons åndedretts fordoyelsessanseorganene organene organene organene County of residence/age N No No No No K M K M K M K M K ' TELEMARK 0 4 years 5 49 It " 70 years and over Total 09 AUSTAGDER 0 4 years 5 49 " " 70 years and over Total 0 VESTAGDER 0 4 years 5 49 " " 70 years and over Total ROGALAND 0 4 years 5 49 " years and over Total HORDALAND 0 4 years 5 49 If " 70 years and over Total 3 BERGEN 0 4 years 5 49 " " 70 years and over Total 4 SOGN OG FJORDANE 0 4 years 5 49 lt " 70 years and over Total 5 MORE OG ROMSDAL 0 4 years " 70 years and over Total ) See note, page 29.

135 34 Tabell 26 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter grove grupper av hovedårsak til oppholdet. Pr av folkemengden etter kjønn, alder og fylke Bostedsfylke/Alder 08 TELEMARK 0 4 år 5 49 " " 70 år og over Sykdommer i urin og kjønnsorganene Sykdommer i svangerskap, under fødsel og i barselseng 74 Sykdommer i hud og underhud Sykdommer i skjelett Medfødte muskelsystemet misdannelser og bindevevet No No No No No KM K M KM KM K AUSTAGDER 0 4 år " " 0 70 år og over VESTAGDER 0 4 år " " år og over _ ROGALAND 0 4 år 5 49 " " 70 år oi over HORDALAND O 4 år " " år og over BERGEN O 4 år 5 49 " " 70 år og over 4 SOGN OG FJORDANE 0 4 ir e 5 49 " " 70 år og over.. 5 MORE OG ROMSDAL 0 4 år 5 49 " " 70 år og over ) Se note side 28.._ _ ' ' '

136 Visse årsaker til perinatal sykelighet og dodelighet M _ Symptomer og ubestemte tilstander No No K Skader, forgiftninger og vold No K Personer uten klassifiserbar Uoppgitt årsak sykdoml) (Y list) K County of residence/age 08 TELEMARK 0 4 years " 70 years and over Total 09 AUSTAGDER years 5 49 " " 70 years and over Total VESTAGDER 0 4 years 5 49 " " 70 years and over Total ROGALAND years ?? " _ years and over Total HORDALAND 0 4 years " 70 years and over Total ' _ , BERGEN. 0 4 years " 70 years and over Total 4 SOGN OG FJORDANE 22 6 ' 7 4 _ years 5 49 " " 70 years and over Total 5 MORE OG ROMSDAL years 5 49 " ".70 years and over Total ) See note, page 29.

137 36 Tabell 26 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter grove grupper av hovedårsak til oppholdet. Pr av folkemengden etter kjønn, alder og fylke Bostedsfylke/Alder Indresekreto Sykdommer i InfeksjOse og riske sykdommer. ) blodet og de Alle årsaker parasittmre Svulster Ernmrings og bloddannende sykdommer stoffskifteorganer sykdommer No No No No KM K M KM KM K 6 SØRTRØNDELAG år " " 70 år og over NORDTRØNDELAG 0 4 år " " år og over NORDLAND 0 4 år " " år og over TROMS 0 4 år u " år og over r FINNMARK 0 4 år " " år og over... OOOOO ) Se note side

138 Inpatients in health institutions by sex, age and county by groups o 37 main diagnosis. Per population Mentale forstyrrelser Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene Sykdommer i sirkulasjonsorganene Sykdommer i Sykdommer i åndedretts fordoyelsesorganene organene County of residence/age No No No No No M K K K M K K 6 SØRTRØNDELAG years " years and over Total 7 NORDTRØNDELAG years " years and over Total 8 NORDLAND years " years and over , Total 9 TROMS years ll " years and over Total 20 FINNMARK years " , years and over Total ) See note, page 29.

139 38 Tabell 26 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter grove grupper av hovedårsak til oppholdet. Pr av folkemengden etter kjønn, alder og fylke Bostedsfylke/Alder Sykdommer i urin og kjønnsorganene Sykdommer i svangerskap, under fødsel og i barselseng Sykdommer i hud og underhud Sykdommer i skjelett Medfødte muskelsystemet misdannelser. og bindevevet No No No No No K M K M K M K K 6 SØRTRØNDELAG 0 4 ir 5 49 " " 70 år og over 7 NORDTRØNDELAG 0 4 Ar 5 49 " " 70 år og over 8 NORDLAND 0 4 år 5 49 " " 70 år og over 9 TROMS 0 4 år 5 49 " " 70 år og over 20 FINNMARK 0 4 år 5 49 " OOOOO Ar og over ) Se note side , _ _

140 Inpatients in health institutions by groups of main diagnosis. Per population by sex, age and county Visse årsaker til perinatal sykelighet og dødelighet No K Symptomer og ubestemte tilstander No K Skader, forgiftninger og vold No M K 39 Personer uten klassifiserbar Uoppgitt årsak sykdoml) (Y list) K County of residence/age SØRTRØNDELAG 0 4 years 5 49 " " 70 years and over Total 7 NORDTRØNDELAG years " years and over Total 8 NORDLAND _ years " 70 years and over Total _ _ TROMS 0 4 years " 70 years and over Total ) See note, page FINNMARK 0 4 years 5 49 " " 70 years and over Total

141 40 Tabell 27. Pasienter i helseinstitusjoner etter behandlingssted, bostedsfylke og hovedårsak til oppholdet (Blisten) Inpatients in health.institutions by county of residence, county of treatment and main diagnosis (Blist) Internasjonalt nummer International number Av disse Of which Prosent Percentages Pasienter I bosteds I bosteds Bostedsfylke/hovedårsak i alt I annet I annet fylket fylket County of residence/ In fylke fylke main diagnosis In the alt In the patients In In county Total county total another another where where county county resident resident HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY B 2 Tyfoidfeber B 4 Enteritt og andre diarisykdommer B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene B 6 Annen tuberkulose, inkl. senfølger B 0 Streptokokkangina og skarlagensfeber B Meningokokkinfeksjoner B 2 Akutt poliomyelitt B 4 Meslinger B 6 Malaria B 7 Syfilis, inkl. senfølger B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk ogbloddannendevev B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art B 2 Sukkersyke B 22 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer B 23 Anemier B 24 Meningitt B 25 Aktiv revmatisk feber B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom B 27 Hypertensjonssykdommer B 28 Ischemisk hjertesykdom B 29 Andre hjertesykdommer B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet.. B 3 Influensa B 32 Lungebetennelse B 33 Bronkitt, emfysem og astma B 34 Sår i mage og tolvfingertarm B 35 Blindtarmsbetennelse B 36 Brokk og tarmslyng B 37 Leverkirrose B 38 Nefritt og nefrose B 39 Prostatahypertrofi B 40 Abort B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fodsel eller barselseng. FOdsel uten opplysning om komplikasjon B 42 MedfOdte misdannelser B 43 Fødselsskader, vanskelig fødsel og andre anoksiske og hypoksiske tilstander B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet B 45 Symtomer og ubestemte tilstander B 46 Alle andre sykdommer BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader BN 48 Forbrenning BN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer BN 50 Alle andre skader Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom listpersons with no classifiable cause Uoppgitt årsak Unknown cause Alle årsaker All causes 00,0 00, ,0 89,7 0, ,0 58,8 4, ,0 6, 38, ,0 80,0 20, ,0 66,7 33,3 00,0 00, ,0 66,7 33,3 00,0 00, ,0 62,5 37, ,0 68,8 3, ,0 78,0 22, ,0 8,6 8, ,0 93,4 6, ,0 75,0 25, ,0 88,6, ,0 84,6 5, ,0 00, ,0 76,2 23, ,0 88,4, ,0 92,2 7, ,0 90,8 9, ,0 92, 7, ,0 80,0 20, ,0 88,9, ,0 65,3 34, ,0 88,9, ,0 93,8 6, ,0 90,9 9, ,0 87,0 3, ,0 79,4 20, ,0 90,5 9, ,0 93,4 6, ,0 87,2 2, ,0 5,3 48, ,0 64,3 35, ,0 74,3 25, ,0 84,9 5, ,0 69, 30, ,0 84,0 6, ,0 7,0 29, ,0 86,7 3, ,0 74,2 25, ,0 60,0 40, ,0 89,2 0, ,0 75,2 24,8

142 4 Tabell 27 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter behandlingssted, bostedsfylke og hovedårsak til oppholdet (Blisten) Inpatients in health institutions by county of residence, county of treatment and main diagnosis (Blist) Internasjonalt nummer Bostedsfylke/hovedårsak Pasienter i alt Av disse I bostedsfylket I annet fylke Prosent I bostedsfrket I annet fylke 0ØSTFOLD B 4 Enteritt og andre diarasykdommer ,0 00,0 B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene ,0 60,0 B 6 Annen tuberkulose, inkl. senfølger ,0 00,0 B 7 Syfilis, inkl. senfolger 00,0 00,0 B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer ,0 80,0 B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk ogbloddannendevev ,0 74,0 B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art ,0 82,8 B 2 Sukkersyke ,0 00,0 B 22 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer ,0 00,0 B 23 Anemier ,0 94, B 24 Meningitt 3 3 _ 00,0 00,0 B 25 Aktiv revmatisk feber 00,0 00,0 B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom 0 00,0 9,0 B 27 Hypertensjonssykdommer ,0 92,3 B 28 Ischemisk hjertesykdom ,0 99,0 B 29 Andre hjertesykdommer ,0 96,9 B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet ,0 97,8 B 32 Lungebetennelse ,0 92,9 B 33 Bronkitt,emfysem og astma ,0 64,9 B 34 Sår i mage og tolvfingertarm _ 00,0 00,0 B 35 Blindtarmsbetennelse ,0 00,0 B 36 Brokk og tarmslyng ,0 95,8 B 37 Leverkirrose ,0 75,0 B 38 Nefritt og nefrose ,0 00,0 B 39 Prostatahypertrofi ,0 94,7 B 40 Abort ,0 00,0 B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fodsel eller barselseng. Fodsel uten opplysning om komplikasjon ,0 97,9 B 42 MedfOdte misdannelser ,0 45,0. B 43 FOdselsskader, vanskelig fodsel og andre anoksiske og hypoksiske tilstander 00,0 00,0 B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet ,0 62,5 B 45 Symptomer og ubestemte tilstander ,0 90,2 B 46 Alle andre sykdommer ,0 86,8 BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader ,0 93,0 BN 48 Forbrenning ,0 66,7 BN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer ,0 00,0 BN 50 Alle andre skader ,0 88,2 Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom ,0 45,5 Uoppgitt årsak ,0 82,9 Alle årsaker ,0 87,8 40,0 20,0 26,0 7,2 5,9, 9,0 7,7,0 3, 2,2 7, 35, 4,2 25,0 5,3 2, 55,0 37,5 9,8 3,2 7,0 33,3,8 54,5 7, 2,2 02 AKERSHUS B 4 Enteritt og andre diar6sykdommer 2 00,0 50,0 B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene ,0 47,4 B 6 Annen tuberkulose, inkl. senfølger ,0 42,9 B 7 Syfilis, inkl. senfølger 00,0 00,0 B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer ,0 58,8 B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev ,0 62,5 B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art 38 ' 26 2 Q0,0 68,4 B 2 Sukkersyke ,0 98,0 50,0 52,6 57, 4,2 37,5 3,6 2,0

143 42 Tabell 27 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter behandlingssted, bostedsfylke og hovedårsak til oppholdet (Blisten) Inpatients in health institutions by county of residence, county of treatment and main diagnosis (Blist) Internasjonalt nummer Bostedsfylke/hovedårsak Pasienter i alt Av disse I bostedsfylket I annet fylke Prosent I bostedsfylket I annet fylke 02 AKERSHUS (forts.) B 22 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer ,0 25,0 75,0 B 23 Anemier ,0 8,8 8,2 B 24 Meningitt ,0 66,7 33,3 B 25 Aktiv revmatisk feber ,0 00,0 B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom ,0 42,9 57, B 27 Hypertensjonssykdommer ,0 86,4 3,6 B 28 Ischemisk hjertesykdom ,0 89,9 0, B 29 Andre hjertesykdommer ,0 96, 3,9 B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet ,0 90,3 9,7 B 32 Lungebetennelse ,0 87,5 2,5 B 33 Bronkitt, emfysem og astma ,0 57, 42,9 B 34 Sår i mage og tolvfingertarm ,0 75,8 24,2 B 35 Blindtarmsbetennelse ,0 00,0 B 36 Brokk og tarmslyng ,0 84,6 5,4 B 37 Leverkirrose ,0 83,3 6,7 B 38 Nefritt og nefrose ,0 90,0 0,0 B 39 Prostatahypertrofi ,0 82,4 7,6 B 40 Abort ,0 93,8 6,2 B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng.. Fødsel uten opplysning om komplikasjon ,0 64,9 35, B 42 Medfødte misdannelser ,0 58,7 4,3 B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet ,0 50,0 50,0 B 45 Symptomer og ubestemte tilstander ,0 75,2 24,8 B 46 Alle andre sykdommer ,0 70,8 29,2 BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader ,0 84,4 5,6 BN 48 Forbrenning ,0 66,7 33,3 BN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer ,0 80,0 20,0 BN 50 Alle andre skader ,0 57, 42,9 Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom ,0 92,9 7, Uoppgitt årsak ,0 77, 22,9 Alle årsaker ,0 73,5 26,5 03 OSLO B 4 Enteritt og andre diaråsykdommer ,0 00,0 B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene ,0 43,4 56,6 B 6 Annen tuberkulose, inkl. senfølger ,0 60,9 39, B 4 Meslinger _ 00,0 00,0 B 7 Syfilis, inkl. senfølger ,0 0,0 90,0 B 8 Alle andre infeksjose og parasittare sykdommer ,0 75,5 24,5 B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev ,0. 94,4 5,6 B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art ,0 87,3 2,7 B 2 Sukkersyke ,0 94,4 5,6 B 22 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer ,0 57, 42,9 B 23 Anemier ,0 94,3 5,7 B 24 Meningitt 2 00,0 50,0 50,0 B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdam ,0 00,0 B 27 Hypertensjonssykdommer ,0 86,5 3,5 B 28 Ischemisk hjertesykdom ,0 87,0 3,0 B 29 Andre hjertesykdommer ,0 75,7 24,3 B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet ,0 82,2 7,8 B 3 Influensa 00,0 00,0 B 32 Lungebetennelse ,0 88,0 2,0 B 33 Bronkitt, emfysem og astma ,0 68,2 3,8 B 34 Sår i mage og tolvfingertarm ,0 85,6 4,4

144 43 Tabell 27 (forts. Internasjonalt nummer Bostedsfylke/hovedårsak Pasienter i helseinstitusjoner etter behandlingssted, bostedsfylke og hovedårsak til oppholdet (Blisten) Inpatients in health institutions by county of residence, county of treatment and main diagnosis (48hat) Pasienter alt Av disse I bostedsf lket I annet f lke Prosent I bostedsf lket I annet f lke 03 OSLO (forts.) B 35 Blindtarmsbetennelse ,0 90,0 0,0 B 36 Brokk og tarmslyng ,0 9, 8,9 B 37 Leverkirrose ,0 00,0 B 38 Nefritt og nefrose ,0 83,3 6,7 B 39 Prostatahypertrofi ,0 95,9 4, B 40 Abort ,0 00,0 B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng. Fødsel uten opplysning om komplikasjon ,0 94,6 5,4 B 42 Medfødte misdannelser ,0 56,2 43,8 B 43 Fødselsskader,vanskelig fødsel og andre anoksiske og hypoksiske tilstander 00,0 00,0 B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet ,0 00,0 B 45 Symptomer og ubestemte tilstander ,0 7,8 28,2 B 46 Alle andre sykdommer ,0 46,9 53, BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader ,0 72,5 27,5 BN 48 Forbrenning ,0 83,3 6,7 BN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer ,0 88,9, BN 50 Alle andre skader ,0 8,4 8,6 Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom ,0 52,7 47,3 Uoppgitt årsak ,0 82,9 7, Alle årsaker ,0 62,0 38,0 04 HEDMARK B 4 Enteritt og andre diarasykdommer ,0 00,0 B 5 Tuberkulose i Andedrettsorganene ,0 57, 42,9 B 6 Annen tuberkulose,inkl. senfølger ,0 25,0 75,0 B 7 Syfilis, inkl. senfølger 00,0 00,0 B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer ,0 72,3 27,3 B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster. i lymfatisk og bloddannende vev ,0 69,9 30, B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art ,0 85,7 4,3 B 2 Sukkersyke ,0 94,6 5,4 B 22 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer ,0 80,0 20,0 B 23 Anemier ,0 85,7 4,3 B 24 Menigitt 00,0 00,0 B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom.., ,0 58,3 4,7 B 27 Hypertensjonssykdommer ,0 00,0 B 28 Ischemisk hjertesykdom ,0 98,8,2 B 29 Andre hjertesykdommer ,0. 00,0 B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet ,0 99,3 0,7 B 3 Influensa 00,0 00,0 B 32 Lungebetennelse ,0 00,0 B 33 Bronkitt, emfysem og astma ,0 65,5 34,5 B 34 Sår i mage og tolvfingertarm ,0 90,9 9, B 35 Blindtarmsbetennelse ,0 00,0 B 36 Brokk og tarmslyn 0 00,0 90,9 9, B 37 Leverkirrose ,0 60,0 40,0 B 38 Nefritt og nefrose ,0 57, 42,9 B 39 Prostatahypertrofi ,0 93,8 6,2 B 40 Abort ,0 00,0

145 44 Tabell 27 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter behandlingssted, bostedsfylke og hovedårsak til oppholdet (Blisten) Inpatients in hezath institutions by county of residence, county of treatment and main diagnosis (Blist) Internasjonalt nummer Bostedsfylke/hovedårsak 04 HEDMARK (forts.) Pasienter i alt Av disse I bostedsfylket I annet fylke alt Prosent I bostedsfylket I annet fylke B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng. Fødsel uten opplysning om komplikasjon ,0 94, 5,9 B 42 Medfødte misdannelser B 43 Fødselsskader, vanskelig fødsel og ,0 45,2 54,8 andre anoksiske og hypoksiske tilstander 00,0 B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet 00, ,0 00,0 B 45 Symptomer og ubestemte tilstander ,0 9,3 8,7 B 46 Alle andre sykdommer ,0 84,8 5,2 BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader ,0 88,7,3 BN 48 Forbrenning 00,0 BN 49 Skadelige virkninger av kjemiske 00,0 stoffer ,0 00,0 BN 50 Alle andre skader ,0 73,3 26,7 Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom ,0 80,0 20,0 Uoppgitt årsak ,0 95,0 5,0 Alle årsaker ,0 85,7 4,3 05 OPPLAND B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene ,0 83,3 6,7 B 6 Annen tuberkulose, inkl. senfølger ,0 75,0 25,0 B 2 Akutt poliomyelitt 00,0 00,0 B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer ,0 78,6 2,4 B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev ,0 75,6 24,4 B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art ,0 73,3 26,7 B 2 Sukkersyke ,0 96,0 4,0 B 22 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer ,0 00,0 B 23 Anemier ,0 80,0 20,0 B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom ,0 ' 54,5 45,5 B 27 Hypertensjonssykdommer ,0 93,3 6,7 B 28 Ischemisk hjertesykdom ,0 98,4,6 B 29 Andre hjertesykdommer ,0 95,0 5,0 B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet ,0 92,0 8,0 B 32 Lungebetennelse _tt. 00,0 00,0 B 33 Bronkitt,emfysem og astma ,0 5,7 48,3 B 34 Sår i mage og tolvfingertarm ,0 00,0 B 35 Blindtarmsbetennelse 00,0 00,0 B 36 Brokk og tarmslyng 2 00,0 9,7 8,3 B 38 Nefritt og nefrose ,0 75,0 25,0 B 39 Prostatahypertrofi ,0 83,3 6,7 B 40 Abort ,0 83,3 6,7 B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng. Fødsel uten opplysning om komplikasjon ,0 83,6 6,4 B 42 Medfødte misdannelser ,0 42,9 57, B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet ,0 75,0 25,0 B 45 Symptomer og ubestemte tilstander ,0 95,7 4,3 B 46 Alle andre sykdommer ,0 75, 24,9 BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader ,0 86,7 3,3 BN 48 Forbrenning ,0 33,3 66,7 BN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer 2 00,0 50,0 50,0 BN 50 Alle andre skader ,0 70,0 30,0 Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom ,0 8,8 8,2 Uoppgitt årsak LO 95,9 4, Alle årsaker ,0 79,8 20,2

146 45 Tabell 27 forts. Pasienter i helseinstitusjoner etter behandlingssted, bostedsfylke og hovedårsak til oppholdet (Blisten) Inpatients in health institutions by county of residence, county of treatment and main diagnosis (Blist) Internasjonalt nummer Bostedsfylke/hovedårsak 06 BUSKERUD Pasienter i alt Av disse I bostedsf lket I annet f lke B 4 Enteritt og andre diaråsykdommer ,0 B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene ,0 B 6 Annen tuberkulose, inkl. senfolger ,0 B 0 Streptokokkangina og skarlagensfeber 00,0 B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer ,0 B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev ,0 B 20 Godartede svulster og svulster av 'uspesifisert art ,0 B 2 Sukkersyke ,0 B 22 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer ,0 B 23 Anemier ,0 B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom ,0 B 27 Hypertensjonssykdommer ,0 B 28 Ischemisk hjertesykdom ,0 B 29 Andre hjertesykdommer ,0 B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet ,0 B 32 Lungebetennelse ,0 B 33 Bronkitt,emfysem og astma ,0 B 34 Sår i mage og tolvfingertarm ,0 B 35 Blindtarmsbetennelse ,0 B 36 Brokk og tarmslyng ,0 B 37 Leverkirrose ,0 B 38 Nefritt og nefrose ,0 B 39 Prostatahypertrofi ,0 B 40 Abort ,0 B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng. Fødsel uten opplysning om Alle årsaker ,0 Prosent I bosteds I annet f lket f lke 00,0 4,0 96,0 00,0 00,0 85,7 4,3 79,8 20,2 88,9, 9, 8,9 66,7 33,3 88,9, 83,3 6,7 00,0 97,2 2,8 96,3 3,7 99,3 0,7 88,9, 79,0 2,0 95,8 4,2 00,0 00,0 80,0 20,0 00,0 94,4 5,6 00,0 ' 97,0 komplikasjon ,0 3,0 B 42 Medfødte misdannelser ,0 44,8 55,2 B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet 8 5' 3 00,0 62,5 37,5 B 45 Symptomer og ubestemte tilstander ,0 88,0 2,0 B 46 Alle andre sykdommer ,0 75,7 24,3 BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader ,0 97, 2,9 BN 48 Forbrenning ,0 60,0 40,0 BN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer 00,0 00,0 BN 50 Alle andre skader ,0 72,7 27,3 Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom ,0 64,3 35,7 Uoppgitt årsak ,0 96,2 3,8 8,7 8,3 07 VESTFOLD B 4 Enteritt og andre diaråsykdommer 00,0 B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene ,0 B 6 Annen tuberkulose inkl. senfølger. 00,0 B 7 Syfilis, inkl. senfølger / 2 00,0 B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer ,0 B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev ,0 B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art ,0 B 2 Sukkersyke ,0 B 22 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer 3 3 _ 00,0 B 23 Anemier ,0 B 24 Meningitt 00,0 B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom ,0 B 27 Hypertensjonssykdommer ,0 B 28 Ischemisk hjertesykdom ,0 00,0 8,8 8,2 00,0 00,0 75,0 25,0 80,0 20,0 00,0 00,0 00,0 85,7 4,3 00,0 83,3 6,7 00,0 96,4 3,6

147 46 Tabell 27 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter behandlingssted, bostedsfylke og hovedårsak til oppholdet (Blisten) Inpatients in health institutions by county of residence, county of treatment and main diagnosis (Blist) Internasjonalt nummer Bostedsfylke/hovedårsak Pasienter i alt Av disse I bostedsfylket I annet fylke Prosent I bostedsfylket I annet fylke 07 VESTFOLD (forts.) B 29 Andre hjertesykdommer ,0 97,2 B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet ,0 98,2 B 3 Influensa 00,0 00,0 B 32 Lungebetennelse ,0 00,0 B 33 Bronkitt, emfysem og astma ,0 53,9 B 34 Sår i mage og tolvfingertarm ,0 00,0 B 35 Blindtarmsbetennelse ,0 00,0 B 36 Brokk og tarmslyng ,0 00,0 B 37 Leverkirrose ,0 00,0 B 38 Nefritt og nefrose ,0 75,0 B 39 Prostatahypertrofi ,0 00,0 B 40 Abort ,0 00,0 B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng. Fødsel uten opplysning om komplikasjon ,0 96,8 B 42 Medfødte misdannelser ,0 33,3 B 44 Andre årsakertil perinatal sykelighet ,0 00,0 B 45 Symptomer og ubestemte tilstander ,0 95,7 B 46 Alle andre sykdommer ,0 64,7 BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader ,0 94,0 BN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer 00,0 00,0 BN 50 Alle andre skader ,0 78,6 Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom 2 00,0 9,7 Uoppgitt årsak ,0 98,4 Alle årsaker ' ,0 75,3 2,8,8 46, 25,0 3,2 66,7 4,3 35,3 6,0 2,4 8,3,6 24,7 08 TELEMARK. B 4 Enteritt og andre diarisykdommer 00,0 00,0 B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene ,0 4,3 B 6 Annen tuberkulose, inkl. senfolger ,0 B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer ,0 80,0 B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev ,0 8,5 B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art ,0 78,6 B 2 Sukkersyke ,0 00,0 B 22 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer ,0 00,0 B 23 Anemier ,0 88,9 B 24 Meningitt 00,0 00,0 B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom ,0 00,0 B 27 Hypertensjonssykdommer ,0 84,6 B 28 Ischemisk hjertesykdom ,0 96, B 29 Andre hjertesykdommer ,0 00,0 B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet ,0 97,6 B 32 Lungebetennelse 00,0 00,0 B 33 Bronkitt, emfysem og astma ,0 55,6 B 34 Sår i mage og tolvfingertarm ,0 00,0 B 35 Blindtarmsbetennelse ,0 00,0 B 36 Brokk og tarmslyng ,0 00,0 B 37 Leverkirrose ,0 80,0 B 38 Nefritt og nefrose ,0 00,0 B 39 Prostatahypertrofi ,0 00,0 B 40 Abort ,0 00,0 B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng. FOdsel uten opplysning om komplikasjon ,0 96,2 85,7 00,0 20,0 8,5 2,4, 5,4 3,9 2,4 44,4 20,0 3,8

148 47 Tabell 27 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter behandlingssted, bostedsfylke og hovedårsak til oppholdet (Blisten) Inpatients in health institutions by county of residence, county of treatment and main diagnosis (BZist) Internasjonalt nummer Bostedsfylke/hovedårsak 08 TELEMARK (forts.) Pasienter i alt Av disse I bostedsfylket I annet fylke I al t 87,5 B 42 MedfOdte misdannelser ,0 2,5 B 43 Fødselsskader, vanskelig fodsel og andre anoksiske og hypoksiske tilstander ,0 00,0 B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet ,0 00,0 B 45 Symptomer og ubestemte tilstander ,0 97,5 2,5 B 46 Alle andre sykdommer ,0 76, 23,9 BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader ,0 95,4 4,6 BN 48 Forbrenning ,0 00,0 BN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer ,0 00,0 BN 50 Alle andre skader ,0 84,0 6,0 Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom ,0 50,0 50,0 Uoppgitt årsak ,0 96,9 3, Alle årsaker ,0 Prosent I bosteds I annet fylket fylke 82,0 8,0 09 AUSTAGDER B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene ,0 B 6 Annen tuberkulose, inkl. senfølger ,0 B 0 Streptokokkangina og skarlagensfeber 00,0 B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer ,0 B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev ,0 B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art ,0 B 2 Sukkersyke 00,0 B 23 Anemier ,0 B 24 Meningitt 00,0 B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom ,0 B 27 Hypertensjonssykdommer ,0 B 28 Ischemisk hjertesykdom ,0 B 29 Andre hjertesykdommer ,0 B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet ,0 B 32 Lungebetennelse ,0 B 33 Bronkitt, emfysem og astma ,0 B 34 Sår i mage og tolvfingertarm ,0 B 35 Blindtarmsbetennelse ,0 B 36 Brokk og tarmslyng ,0 B 37 Leverkirrose ,0 B 38 Nefritt og nefrose 00,0 B 39 Prostatahypertrofi ,0 B 40 Abort ,0 B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng. Fødsel uten opplysning om komplikasjon ,0 B 42 Medfødte misdannelser ,0 B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet 2 00,0 B 45 Symptomer og ubestemte tilstander ,0 B 46 Alle andre sykdommer ,0 BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader ,0 BN 48 Forbrenning 2 00,0 BN 50 Alle andre skader ,0 Yliste Personer uten klassifiserbar syk, dom 00,0 Uoppgitt årsak ,0 Alle årsaker ,0 00,0 33,3 66,7 00,0 83,3 6,7 77, 22,9 77,8 22,2 00,0 00,0 00,0 66,7 33,3 00,0 93,3 6,7 00,0 93,6 6,4 75,0 25,0 35,7 64,3 _ 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 96,3 3,7 56,2 43,8 50,0 50,0 88,6,4 44,6 55,4 9,4 8,6 50,0 50,0 00,0 00,0 80,8 9,2 60,2 39,8

149 48 Tabell 27 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter behandlingssted, bostedsfylke og hovedårsak til oppholdet (Blisten) Inpatients in health institutions by county of residence, county of treatment and main diagnosis (Blist) Internasjonalt nummer Bostedsfylke/hovedårsak 0 VESTAGDER Pasienter i alt Av disse I bostedsfylket I annet fylke Prosent I bostedsfylket I annet fylke B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene ,0 00,0 B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer ,0 87,5 2,5 B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev ,0 73,6 26,4 B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art ,0 00,0 B 2 Sukkersyke ,0 00,0 B 22 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer 00,0 00,0 B 23 Anemier ,0 80,0 20,0 B 24 Meningitt ,0 00,0 B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom ,0 66,7 33,3 B 27 Hypertensjonssykdommer 00,0 00,0 B 28 Ischemisk hjertesykdom ,0 98,6,4 B 29 Andre hjertesykdommer ,0 00,0 B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet ,0 95,7 4,3 B 32 Lungebetennelse ,0 83,3 6,7 B 33 Bronkitt,emfysem og astma ,0 78,6 2,4 B 34 Sår i mage og tolvfingertarm ,0 00,0 B 35 Blindtarmsbetennelse ,0 00,0 B 36 Brokk og tarmslyng 00,0 00,0 B 37 Leverkirrose 00,0 00,0 B 38 Nefritt og nefrose 00,0 00,0 B 39 Prostatahypertrofi ,0 00,0 B 40 Abort ,0 00,0 B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng. Fødsel uten opplysning om komplikasjon ,0.98,2,8 B 42 Medfødte misdannelser ,0 28,0 72,0 B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet ,0 75,0 25,0 B 45 Symptomer og ubestemte tilstander, ,0 88,9, B 46 Alle andre sykdommer ,0 76,8 23,2. BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader ,0 94,0 6,0 BN 48 Forbrenning 00,0 00,0 BN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer ,0 00,0 BN 50 Alle andre skader ,0 50,0 50,0 Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom ,0 66,7 33,3 Uoppgitt årsak ,0 00,0 Alle årsaker AbGALAND B 4 Enteritt og andre diarisykdommer ,0 00,0 B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene ,0 88,2,8 B 6 Annen tuberkulose, inkl. senfølger ,0 75,0 25,0 B 7 Syfilis, inkl. senfølger 00,0 00,0 B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer ,0 50,0 50,0 B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev ,0 77,2 22,8 B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art ,0 96, 3,9 B 2 Sukkersyke ,0 95,0 5,0 B 22 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer 00,0 00,0 B 23 Anemier ,0 00,0 B 25 Aktiv revmatisk feber, ,0 00,0 B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom ,0 8,8 8,2 B 27 Hypertensjonssykdommer 0. 0,0 90,9 9, B 28 Ischemisk hjertesykdom ,0 95,5 4,5 B 29 Andre hjertesykdommer ,0 95,7 4,3 B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet ,0 98,8,2

150 49 Tabell 27 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter behandlingssted, bostedsfylke og hovedårsak til oppholdet (Blisten) Inpatients in health institutions by county of residence, county of treatment and main diagnosis (alist) Internasjonalt nummer Bostedsfylke/hovedårsak Pasienter i alt Av disse I bostedsf lket I annet f lke Prosent I bosteds I annet f lket f lke ROGALAND (forts.) B 3 Influensa 00,0 B 32 Lungebetennelse 6 6 _ 00,0 B 33 Bronkitt, emfysem og astma ,0 B 34 Sår i mage og tolvfingertarm ,0 B 35 Blindtarmsbetennelse ,0 B 36 Brokk og tarmslyng ,0 B 37 Leverkirrose ,0 B 38 Nefritt og nefrose ,0 B 39 Prostatahypertrofi ,0 B 40 Abort 00,0 B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fodsel eller barselseng. Fødsel uten opplysning om komplikasjon ,0 B 42 MedfOdte misdannelser ,0 B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet ,0 B 45 Symptomer og ubestemte tilstander ,0 B 46 Alle andre sykdommer ,0 BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader ,0 BN 48 Forbrenning ,0 BN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer ,0 BN 50 Alle andre skader ,0 Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom ,0 Uoppgitt årsak ,0 Alle årsaker ,0 00,0 65,0 35,0 00,0 00,0 90,9 9, 00,0 66,7 33,3 94, 5,9 00,0 97,7 2,3 62,5 37,5 00,0 94,4 5,6 88,4,6 9,5 8,5 87,5 2,5 00,0 82,8 7,2 35,3 64,7 00, ,7 2 HORDALAND B 4 Enteritt og andre diarasykdommer ,0 B 5 Tuberkulose i andedrettsorganene ,0 B 6 Annen tuberkulose,inkl. senfolger ,0 B Meningokokkinfeksjoner 00,0 B 6 Malaria 00,0 B 7 Syfilis, inkl. senfolger 00,0 B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer ,0 B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster B 20 i lymfatisk og bloddannende vev ,0 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art ,0 B 2 Sukkersyke ,0 B 23 Anemier ,0 B 24 Meningitt 00,0 B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom ,0 B 27 Hypertensjonssykdommer 22 00,0 B 28 Ischemisk hjertesykdom ,0 B 29 Andre hjertesykdommer ,0 B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet ,0 B 32 Lungebetennelse ,0 B 33 Bronkitt, emfysem og astma ,0 B 34 Sår i mage og tolvfingertarm ,0 B 35 Blindtarmsbetennelse ,0 B 36 Brokk og tarmslyng ,0 B 37 Leverkirrose 2 00,0 B 38 Nefritt og nefrose ,0 B 39 Prostatahypertrofi ,0 B 40 Abort ,0 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fodsel eller barselseng. FOdsel uten opplysning om komplikasjon Q0,0 B 42 MedfOdte misdannelser ,0 B 4 00,0 44,4 55,6 40,0 60,0 00,0 00,0 00,0 30,0 70,0 45,0 55,0 8,8 8,2 77,4 22,6 7,4 28,6 00,0 33,3 66,7 50,0 50,0 70,8 29,2 78,8 2,2 86,0 4,0 59,0 4,0 52,2 47,8 56,5 43,5 42,9 57, 26,7 73,3 50,0 50,0 00,0 45,4 54,6 2,5 87,5 29,4 70,6 42,9 57,

151 50 Tabell 27 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter behandlingssted, bostedsfylke og hovedårsak til oppholdet (Blisten) Inpatients in health institutions by county of residence, county of treatment and main diagnosis (Blist) Internasjonalt nummer Bostedsfylke/hovedårsak Pasienter i alt Av disse I bostedsf lket I annet f lke Prosent I bosteds I annet f lket f lke 2 HORDALAND (forts.) B 43 Fødselsskader, vanskelig fødsel og andre anoksiske og hypoksiske tilstander B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet 6 B 45 Symptomer og ubestemte tilstander 9 B 46 Alle andre sykdommer 699. BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader, 4 BN 48 Forbrenning 5 BN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer 3 BN 50 Alle andre skader 22 Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom 28 Uoppgitt årsak 07 Alle årsaker ,0 00,0 00,0 00,0 00,0 69,2 30,8 00,0 68,3 3,7 00,0 52,5 47,5 00,0 20,0 80,0 00,0 33,3 66,7 00,0 3,8 68,2 00,0 7, 92,9 00,0 97,2 2,8 00,0 63,8 36,2 3 BERGEN B 4 Enteritt og andre diaråsykdommer B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene 0 B 6 Annen tuberkulose, inkl. senfølger 5 B 0 Streptokokkangina og skarlagensfeber B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer 0 B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev 79 B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art 4 B 2 Sukkersyke 7 B 22 Avitaminoser og andre kostrilangelsykdommer 4 B 23 Anemier 0 B 25 Aktiv revmatisk feber B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom 7 B 27 Hypertensjonssykdommer 7 B 28 Ischemisk hjertesykdom 69 B 29 Andre hjertesykdommer 20 B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet 280 B 32 Lungebetennelse. B 33 Bronkitt, emfysem og astma 36 B 34 Sår i mage og tolvfingertarm 7 B 35 Blindtarmsbetennelse 7 B 36 Brokk og tarmslyng 6 B 37 Leverkirrose 2 B 38 Nefritt og nefrose B 39 Prostatahypertrofi 8 B 40 Abort 7 B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselgeng. Fødsel uten opplysning om komplikasjon 26 B 42 Medfødte misdannelser 6 B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet 2 B 45 Symptomer og ubestemte tilstander 5 B 46 Alle andre sykdommer 398 BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader 87 BN 48 Forbrenning BN 49. Skadelige virkninger av kjemiske ,0 00,0 00,0 30,0 70,0 00,0 40,0 60,0 00,0 00,0 00,0 80,0 20,0 00,0 88,6,4 00,0 92,9 7, 00,0 57, 42,9 00,0 00,0 00,0 80,0 20,0 00,0 00,0 00,0 7,4 28,6 00,0 57, 42,9 00,0 79,7 20,3 00,0 60,0 40,0 00,0 90,7 9,3 00,0 90,9 9,' 00,0 47,2 52,8 00,0 76,5 23,5 00,0 00,0 00,0 87,5 2,5 00,0 00,0 00,0 00,0 00,087,5 2,5 00,0. 00,0 00,0 73, 26,9 00,0 50,0 50,0 00,0 00,0 00,0 76,5 23,5 00,0 62,6 37,4 00,0 74,7 25,3 00,0 00,0 stoffer ,0 00,0 BN 50 Alle andre skader ,0 87,5 2,5 Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom Uoppgitt årsak ,0 00, ,0 27,8 72,2 Alle årsaker ,0 69,0 3,0

152 5 Tabell 27 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter behandlingssted, bostedsfylke og hovedårsak til oppholdet (Blisten) Inpatients in health institutions by county of residence, county of treatment and main diagnosis (Blist) Internasjonalt nummer Bostedsfylke/hovedårsak 4 SOGN OG FJORDANE Pasienter i alt Av disse I bostedsfylket I annet fylke Prosent I bostedsfylket I annet fylke B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene ,0 57, 42,9 B 6 Annen tuberkulose, inkl. senfølger ,0 00,0 B 7 Syfilis, inkl. senfølger ,0 00,0 B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer ,0 6,7 83,3 B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev ,0 40,4 59,6 B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art ,0 42,9 57, B 2 Sukkersyke ,0 68,4 3,6 B 23 Anemier ,0 66,7 33,3 B 24 Meningitt 00,0 00,0 B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom ,0 25,0 75,0 B 27 Hypertensjonssykdommer ,0 75,0 25,0 B 28 Ischemisk hjertesykdom ,0 88,0 2,0 B. 29 Andre hjertesykdommer ,0 00,0 B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet ,0 84,4 5,6 B 32 Lungebetennelse ,0 00,0 B 33 Bronkitt,emfysem og astma ,0 26,7 73,3 B 34 Sår i mage og tolvfingertarm ,0 68,0 32,0 B 35 Blindtarmsbetennelse ,0 83,3 6,7 B 36 Brokk og tarmslyng ,0 75,0 25,0 B 38 Nefritt og nefrose 00,0 00,0 B 39 Prostatahypertrofi ,0 69,2 30,8 B 40 Abort ,0 75,0 25,0 B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng. Fødsel uten opplysning om komplikasjon ,0 70,3 29,7 B 42 Medfødte misdannelser ,0 5,4 84,6 B 43 Fødselsskader, vanskelig fødsel og andre anoksiske og hypoksiske tilstander ,0 _ 00,0 B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet ,0 _ 00,0 B 45 Symptomer og ubestemte tilgtander ,0 88,3,7 B 46 Alle andre sykdommer ,0 50,0 50,0 BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader ,0 77,3 22,7 BN 48 Forbrenning 2 00,0 50,0 50,0 BN 50 Alle andre skader ,0 53,3 46,7 Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom ,0 4,8 95,2 Uoppgitt årsak ,0 96,0 4,0. Alle årsaker ,0 57,3 42,7 5 MORE OG ROMSDAL B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene ,0 00,0 B 6 Annen tuberkulose inkl. senfølger ,0. 66,7 33,3 B Meningokokkinfeksjoner 00,0 00,0 B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer ,0 7,4 28,6 B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev ,0 8,3 8,7 B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art ,0 87,5 2,5 B 2 Sukkersyke ,0 95,5 4,5 B 22 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer ,0 7,4 28,6 B 23 Anemier ,0 76,9 23, B 24 Meningitt ,0 00,0 B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom ,0 92,3 7,7 B 27 Hypertensjonssykdommer ,0 86,4 3,6 B 28 Ischemisk hjertesykdom ,0 88,9, B 29 Andre hjertesykdommer ,0 85,7 4,3 B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet ,0 97,0 3,0 B 3 Influensa 00,0 00,0 B 32 Lungebetennelse ,0 92,3 7,7

153 52 Tabell 27 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter behandlingssted, bostedsfylke og hovedårsak til oppholdet (B listen) Inpatients in health institutions by county of residence, county of treatment and main diagnosis (Blist) Internasjonalt nummer Bostedsfylke/hovedårsak 5 MORE OG ROMSDAL (forts.) Pasienter i alt Av disse I bostedsfylket I annet fylke Prosent I bostedsfylket I annet fylke B 33 Bronkitt,emfysem og astma ,0 7,2 28,8 B 34 Sår i mage og tolvfingertarm ,0 95,6 4,4 B 35 Blindtarmsbetennelse ,0 00,0 B 36 Brokk og tarmslyng ,0 00,0 B 37 Leverkirrose ,0 00,0 B 38 Nefritt og nefrose 2 00,0 50,0 50,0 B 39 Prostatahypertrofi ,0 00,0 B 40 Abort ;0 00,0 B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng. Fødsel uten opplysning om komplikasjon ,0 95,0 5,0 B 42 Medfødte misdannelser ,0 49,0 5,0 B 43 Fødselsskader, vanskelig fødsel og andre anoksiske og hypoksiske tilstander ,0 00,0 B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet ,0 00,0 B 45 Symptomer og ubestemte tilstander ,0 89,7 0,3 B 46 Alle andre sykdommer ,0 79, 20,9 BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader ,0 89,5 0,5 BN 48 Forbrenning ,0 75,0 25,0 BN 50 Alle andre skader ,0 77,3 22,7 Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom ,0 36,0 64,0 Uoppgitt årsak ,0 93,3 6,7 Alle årsaker ,0 82,2 7,8 6SØRTRØNDELAG B 4 Enteritt og andre diarsykdommer ,0 00,0 B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene ,0 82,4 7,6 B 6 Annen tuberkulose,inkl. senfølger ;0 8,8 8,2 B Meningokokkinfeksjoner 00,0 00,0 B 7 Syfilis, inkl. senfølger 00,0 00,0 B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer ,0 75,0 25,0 B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev ,0 88,2,8 B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art ,0 94,3 5,7 B 2 Sukkersyke ,0 00,0 B 22 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer ,0 00,0 B 23 Anemier ,0 00,0 B 24 Meningitt 00,0 00,0 B 25 Aktiv revmatisk feber 00,0 00,0 B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom ,0 00,0 B 27 Hypertensjonssykdommer ,0 00,0 B 28 Ischemisk hjertesykdom ,0 95,0 5,0 B 29 Andre hjertesykdommer ,0 96,2 3,8 B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet ,0 98,3,7 B 32 Lungebetennelse ,0 92,6 7,4 B 33 Bronkitt, emfysem og astma ,0 9,5 8,5 B 34 Sår i mage og tolvfingertarm ,0 89,7 0,3 B 35 Blindtarmsbetennelse ,0 00,0 B 36 Brokk og tarmslyng ,0 00,0 B 37 Leverkirrose 3 3 _ 00,0 00,0 B 38 Nefritt og nefrose 00,0 00,0 B 39 Prostatahypertrofi ,0 96,6 3,4 B 40 Abort ,0 00,0 B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng. Fødsel uten opplysning om komplikasjon ,0 99, 0,9 B 42 Medfødte misdannelser ,0 76,3 23,7

154 53 Tabell 27 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter behandlingssted, bostedsfylke og hovedårsak til oppholdet (Blisten) Inpatients in health institutions by county of residence, county of treatment and main diagnosis (Blist) Internasjonalt nummer Bostedsfylke/hovedårsak Pasienter i alt Av disse Prosent I bosteds I annet I bosteds I annet fylket fylke fylket fylke 6SØRTRØNDELAG (forts.) B 43 FOdselsskader, vanskelig fodsel og andre anoksiske og hypoksiske tilstander 2 B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet 4 B 45 Symptomer og ubestemte tilstander 20 B 46 Alle andre sykdommer BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader 206 BN 48 Forbrenning 6 BN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer 4 BN 50 Alle andre skader 23 Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom 8 Uoppgitt årsak 95 Alle årsaker , , , 0 00, ,0 6 00,0 4 00, , , , ,0 00,0 00,0 96,2 3,8 9,5 8,5 97, 2,9 00,0 00,0 00,0 83,3 6,7 00,0 93, 6,9 7NORDTRØNDELAG B 2 Tyfoidfeber B 5 Tuberkulose i Andedrettsorganene B 6 Annen tuberkulose, inkl. senfolger 2 B 7 Syfilis, inkl. senfølger B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer 4 B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev 64 B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art 8 B 2 Sukkersyke 8 B 22 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer B 23 Anemier 6 B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom 2 B 27 Hypertensjonssykdommer 6 B 28 Ischemisk hjertesykdom B 29 Andre hjertesykdommer 22 B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet 9 B 32 Lungebetennelse 6 B 33 Bronkitt, emfysem og astma 20 B 34 Sår i mage og tolvfingertarm 9 B 35 Blindtarmsbetennelse 2 B 36 Brokk og tarmslyng 2 B 37 Leverkirrose 2 B 38 Nefritt og nefrose 2 B 39 Prostatahypertrofi 9 B 40 Abort B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fodsel eller barselseng. Fødsel uten opplysning om komplikasjon 55 B 42 MedfOdte misdannelser 4 B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet 3 B 45 Symptomer og ubestemte tilstander 7 B 46 Alle andre sykdommer 933 BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader 64 BN 48 Forbrenning 4 BN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer 2 BN 50 Alle andre skader 6 Yliste Personer uten klassifiserbdr sykdom 3 Uoppgitt årsak 46 Alle årsaker , ,0 2 00,0 00, , ,0 7 00,0 8 00,0 00,0 6 00,0 00,0 6 00, ,0 2 00, ,0 5 00, ,0 8 00,0 2 00,0 2 00,0 2 00,0 00,0 8 00,0 00, , ,0 3 00, , , ,0 3 00,0 2 00,0 6 00,0 3 00, , ,0 00,0 36,4 63,6 00,0 00,0 7,4 28,6 82,8 7,2 87,5 2,5 00,0 00,0 00,0 50,0 50,0 00,0 00,0 95,5 4,5 97,8 2,2 83,3 6,7 60,0 40,0 88,9, 00,0 00,0 00,0 50,0 50,0 88,9, 00,0 92,7 7,3 50,0 50,0 00,0 95,8 4,2 46,3 53,7 92,2 7,8 75,0 25,0 00,0 00,0 00,0 89, 0, ,6

155 Prosent I bosteds I annet. altfylket fylke 00,0 B 4 Enteritt og andre diar6sykdommer ,0 00,0 95,7 4,3 00,0 65,0 35,0 54 Tabell 27 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter behandlingssted, bostedsfylke og hovedårsak til oppholdet (Blisten) Inpatients in health institutions by county of residence, county of treatment and main diagnosis (Blist) Internasjonalt nummer Bostedsfylke/hovedårsak 8 NORDLAND Pasienter i alt Av disse I bostedsfylket I annet fylke B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene B 6 Annen tuberkulose, inkl. senfølger B 0 Streptokokkangina og skarlagensfeber B 7 Syfilis, inkl. senfølger B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art B 2 Sukkersyke B 22 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer B 23 Anemier 3 2 B 24 Meningitt 4 4 B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom B 27 Hypertensjonssykdommer 3 2 B 28 Ischemisk hjertesykdom B 29 Andre hjertesykdommer B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet B 32 Lungebetennelse 3 2 B 33 Bronkitt, emfysem og astma B 34 Sår i mage og tolvfingertarm B 35 Blindtarmsbetennelse 2 2 B 36 Brokk og tarmslyng B 37 Leverkirrose 3 3 B 38 Nefritt og nefrose 4 4 B 39 Prostatahypertrofi B 40 Abort 4 4 B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng. Fødsel uten opplysning om komplikasjon B 42 Medfødte misdannelser B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet 6 6 B 45 Symptomer og ubestemte tilstander B 46 Alle andre sykdommer BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader BN 48 Forbrenning 5 4 BN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer 2 BN 50 Alle andre skader Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom Uoppgitt årsak Alle årsaker ,0 00,0 00,0 00,0 00,0 53,6 46,4 00,0 73,0 27,0 00,0 80,8 9,2 00,0 90,0 0,0 00,0 66,7 33,3 00,0 92,3 7,7 00,0 00,0 00,0 40,0 60,0 00,0 92,3 7,7 00,0 97,5 2,5 00,0 00,0 00,0 95,7 4,3 00,0 84,6 5,4 00,0 8,0 9,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 87, 2,9 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 95,8 4,2 00,0 00,0 00,0 95,9 4, 00,0 3,8 68,2 00,0 00,0 00,0 85,3 4,7 00,0 70,8 29,2 00,0 78,0 22,0 00,0 80,0 20,0 00,0 50,0 50,0 00,0 66,7 33,3 00,0 93,2 6,8 00,0 9,2 8,8 00,0 77,0 23,0 9 TROMS B 4 Enteritt og andre diar4sykdommer 2 2 B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene 5 5 B 6 Annen tuberkulose s inkl. senfølger 5 3 B 4 Meslinger 2 B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer 5 0 B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art 3 3 B 2 "Sukkersyke 4 3 B 23 Anemier 2 2 B 24 Meningitt. B 25 Aktiv revmatisk feber B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom. 4 4 B 27 Hypertensjonssykdommer 0 0 B 28 Ischemisk hjertesykdom ,0 00,0 00,0 00,0 2 00,0 60,0 40,0 00,0 50,0 50,0 5 00,0 66,7 33, ,0 68,8 3,2 00,0 00,0 00,0 92',9 7, 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 _ 00,0 00,0 00,0 00,0 4 00,0 90,5 9,5

156 Tabell 27 (forts. Internasjonalt nummer Bostedsfylke/hovedårsak 55 Pasienter i helseinstitusjoner etter behandlingssted, bostedsfylke og hovedårsak til oppholdet (B listen) Inpatients in health institutions by county of residence, county of treatment and main diagnosis (Blist) Av disse Prosent Pasienter i alt I bosteds I annet bosteds I I annet fylket fylke fylket fy lke 9 TROMS (forts.) B 29 Andre hjertesykdommer B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet B 32 Lungebetennelse 3 B 33 Bronkitt,emfysem og astma 23 8 B 34 Sår i mage og tolvfingertarm 3 2 B 35 Blindtarmsbetennelse 4 4 B 36 Brokk og tarmslyng 4 3 B 37 Leverkirrose 4 2 B 38 Nefritt og nefrose B 39 Prostatahypertrofi 8 B 40 Abort 0 8 B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fodsel eller barselseng. FOdsel uten opplysning om komplikasjon B. 42 MedfOdte misdannelser B 43 Fødselsskader, vanskelig fodsel og andre anoksiske og hypoksiske tilstander B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet B 45 Symptomer og ubestemte tilstander 8 74 B 46 Alle andre sykdommer BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader BN 48 Forbrenning BN 50 Alle andre skader 9 5 Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom 5 2 Uoppgitt årsak Alle årsaker ,0 9,7 4 00,0 94, 8,3 5,9 5,4 2, ,0 00,0 84,6 78,3 00,0 92,3 00,0 00,0 7,7 00,0 92,9 7, 2 00,0 50,0 50,0 00,0 00,0 3 00,0 72,7 27,3 2 00,0 80,0 20,0 4 00,0 92,0 8,0 00,0 8,4 8,6 _ 00,0 00,0 00,0 00,0 7 00,0 9,4 8, ,0 82,6 7,4 2 00,0 82,0 8,0 00,0 00,0 4 00,0 79,0 2,0 3 00,0 40,0 60,0 3 00,0 96,7 3, ,0 84,2 5,8 B 4 B 5 B 6 B 0 B 7 B 8 B 9 B 20 B 2 B 23 B 24 B 25 B 26 B 27 B 28 B 29 B 30 B 32 B 33 B 34 B 35 B 36 B 37 B 38 B 39 B 40 B 4 20 FINNMARK Enteritt og andre diar4sykdommer Tuberkulose i åndedrettsorganene 8 Annen tuberkulose,inkl. senfolger. 2 Streptokokkangina og skarlagensfeber Syfilis, inkl. senfølger 2 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev 33 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art 6 Sukkersyke 0 Anemier 2 Meningitt 2 Aktiv revmatisk feber Kronisk revmatisk hjertesykdom 4 Hypertensjonssykdommer 3 Ischemisk hjertesykdom 32 Andre hjertesykdommer 25 Karlesjoner i sentralnervesystemet 54 Lungebetennelse 2 Bronkitt, emfysem og astma.. 9 Sår i mage og tolvfingertarm 6 Blindtarmsbetennelse 7 Brokk og tarmslyng 6 Leverkirrose Nefritt og nefrose Prostatahypertrofi 5 Abort Andre komplikasjoner ved svangerskap, fodsel eller barselseng. FOdsel uten opplysning om komplikasjon ,0 00,0 5 00,0 37,5 62,5 00,0 50,0 50,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 88,9,' 3 00,0 60,6 39,4 2 00,0 66,7 33,3 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 75,0 25,0 00,0 00,0 3 00,0 90,6 9,4 2 00,0 92,0 8,0 2 00,0 96,3 3,7 00,0 9,7 8,3 7 00,0 63,2 36,8 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 80,0 20,0 00,0 00,0 00,0 00,0

157 Internasjonalt nummer Bostedsfylke/hovedårsak 56 Tabell 27 (forts.). Pasienter i helseinstitusjoner etter behandlingssted, bostedsfylke og hovedårsak til oppholdet (Blisten) Inpatients in health institutions by county of residence, county of treatment and main diagnosis (Blist) Pasienter i alt Av disse Prosent I bosteds I annet fylket fylke alt I bosteds I annet fylket fylke 20 FINNMARK (forts.) B 42 MedfOdte misdannelser B 43 FOdselsskader, vanskelig fodsel og andre anoksiske og hypoksiske tilstander B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet B 45 Symptomer og ubestemte tilstander. B 46 Alle andre sykdommer BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader BN 48 Forbrenning BN 50 Alle andre skader Yliste Personer uten klassifiserbar sykdom Uoppgitt årsak Alle årsaker ,0 3,5 86,5 00,0 00, ,0 00, ,0 70,8 29, ,0 45,8 54, ,0 85,2 4, ,0 7,4 28, ,0 73,7 26, ,0 80,0 20, ,0 53, 46, ,0 60,0 40,0

158 57 Tabell 28. Innleggingsmåte for pasienter i helseinstitusjoner etter hovedårsak til oppholdet (Blisten) og alder Category of admission ()f inpatients in health institutions by main diagnosis (Blist) and age Inter 70 ar og over Alle aldrer Under 5 år 539 år 4069 år All nasjo nalt and over ages Under 5 years 539 years 4069 years 70 years nummer Hovedårsak Vanlig øye Vanlig øye Vanlig øye Vanlig øye Vanlig Øyeinn blik inn blik inn blik inn blik inn blik Inter Main diagnosis nationalegging kelig legging kelig legging kelig legging kelig legging kelig Ordinary hjelp Ordinary hjelp Ordinary hjelp Ordinary hjelp Ordinary hjelp number adhis Emer admis Emer adhis EMer admis Emer admis Emersion en sion ene sion en sion 'ene sion en ABSOLUTTE TALL NUMBER Alle årsakerl) All cau8es ) 47 Av disse: Of which: B 2 Tyfoidfeber B 4 Enteritt og andre diaresykdommer B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene B 6 Annen tuberkulose, inkl. senfølger ' B 0 Streptokokkangina og skarlagensfeber 4 3 B Meningokokkinfeksjoner 3 2 B 2 Akutt poliomyelitt B 4 Meslinger 3 2 B 6 Malaria 4 B 7 Syfilis, inkl. senfolger 23 9 B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art B 2 Sukkersyke B 22 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer B 23 Anemier B 24 Meningitt B 25 Aktiv revmatisk feber B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom B 27 Hypertensjonssykdommer B 28 Ischemisk hjertesykdom B 29 Andre hjertesykdommer B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet B 3 Influensa B 32 Lungebetennelse B 33 Bronkitt, emfysem og astma B 34 Sår i mage og tolvfingertarm B 35 Blindtarmsbetennelse B 36 Brokk og tarmslyng B 37 Leverkirrose B 38 Nefritt og nefrose B 39 Prostatahypertrofi B 40 Abort B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng. Fødsel uten opplysning om komplikasjon B 42 Medfødte misdannelser B 43 Fødselsskader, vanskelig foldsel og andre anoksiske og hypoksiske tilstander ) Medregnet personer uten klassifiserbar sykdom eller uoppgitt årsak. ) Including persons with no classifiable disease or unknown cause

159 58 Tabell 28 (forts.). Innleggingsmåte for pasienter i helseinstitusjoner etter hovedårsak til oppholdet (Blisten) og alder Category of admission of inpatients in health institutions by main diagnosis (Blist) and age Internasjonalt nummer Hovedårsak Alle aldrer Under 5 år 539 år 4069 år 70 år og over Øye øye øye øye øye Vanlig Vanlig Vanlig Vanlig Vanlig blik blik blik blik blikinninn inn inn innkelig kelig kelig kelig kelig legging legging legging legging legging h'el h'el h'el hel. h'el ABSOLUTTE TALL (forts. B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet B 45 Symptomer og ubestemte tilstander B 46 Alle andre sykdommer BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader BN 48 Forbrenning BN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer BN 50 Alle andre skader PROSENTTALL PERCENTAGES Alle årsaker ) Av disse: 84,7 5,3 79,2 20,8 82,2 7,8 84,0 6,0 87,7 2,3 B 2 Tyfoidfeber 00,0 00,0 4 Enteritt og andre diarisykdommer 43,6 56,4 50,0 50,0 50,0 50,0 20,0 80,0 66,7 33,3 B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene 89, 0,9 93,3 6,7 70,0 30,0 88,6,4 94,7 5,3 6 Annen tuberkulose, B inkl. senfølger 88,5,5 00,0 75,0 25,0 84, 5,9 00,0 0 Streptokokkangina og skarlagensfeber. 20,0 80,0 00,0 25,0 75,0 B Meningokokkinfeksjoner 00,0 00,0 00,0 B 2 Akutt poliomyelitt 00,0 00,0 B 4 Meslinger 00,0 00,0 00,0 B 6 Malaria 00,0 00,0 B 7 Syfilis, inkl. senfølger 95,8 4,2 90,0 0,0 00,0 B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer 6,3 38,7 35,0 B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev 77,6 22,4 73, B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art 86,0 4,0 85,0 B 2 Sukkersyke 77,9 22, 45,5 B 22 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer 86,5 3,5 83,3 B 23 Anemier 70, 29,9 56,3 B 24 Meningitt 7,7 92,3 6,3 93,8 20,0 80,0 00,0 00,0 B 25 Aktiv revmatisk feber 28,6 7,4 50,0 50,0 4,3 85,7 00,0 B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom 63,7 36,3 00,0 B 27 Hypertensjonssykdommer 85,0 5,0 B 28 Ischemisk hjertesykdom 50,7 49,3 B 29 Andre hjertesykdommer 80,8 9,2 50,0 B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet 83,7 6,3 00,0 ) Medregnet personer uten klassifiserbar sykdom eller uoppgitt årsak. 65,0 55,2 44,8 69, 30,9 26,9 83,8 6,2 75,8 24,2 5,0 82, 7,9 87,5 2,5 54,5 60,9 39, 64,7. 35,3 6,7 00,0 84,2 5,8 43,8 84,6 5,4 68, 3,9 00,0 65,6 34,4 73,7 26,3 79,2 20,8 38,5 6,5 27,3 72,7 50,0 50,0 50,0 55,6 44,4 63,6 36,4 75, 24,9 72, 27,9 78,9 2, 85,7 4,3 86,4 3,6 92,3 7,7 7,3 28,7 57,7 42,3 9,7 8,3 66,0 34,0 88,0 2,0 86,3 3,7

160 59 Tabell 28 (forts.), Innleggingsmite for pasienter i helseinstitusjoner etter hovedårsak til oppholdet (Blisten) og alder Category of admission of inpatients in health institutions by main diagnosis (6list) and age Internasjonalt nummer Hovedårsak Alle aldrer Under 5 år 539 år 4069 år 70 år og over øye Vanlig V øye øye aye Vanlig i.ile V l' Vanlig Vanlig blik. blik 4 g blik blik blikinnlegging kelig inn inn inn innkelig kelig kelig kelig help hjelpneil) hjelp legging hjelp PROSENTTALL (forts.) B 3 Influensa 40,0 60,0 00,0 30,8 B 32 Lungebetennelse 47,7 52,3 69,2 28,6 7,4 B 33 Bronkitt, emfysem og astma 72,5 27,5 79,3 20,7 69,5 30,5 B 34 Sår i mage og tolvfingertarm 62,8 37,2 00,0 73,0 27,0 B 35 Blindtarmsbetennelse 5,9 84, 5,4 94,6 22,9 77, B 36 Brokk og tarmslyng.. 78,8 2,2 78,9 2, 84,8 5,2 B 37 Leverkirrose 59,7 40,3 50,0 50,0 75,0 25,0 B 38 Nefritt og nefrose ,5 23,5 63,6 36,4 66,7 33,3 B 39 Prostatahypertrofi.... 7,8 28,2 00,0 _ B 40 Abort... OOOOO... 54, 45,9 _ 52,4 47,6 B 4 Andre komplikasjoner, ved svangerskap, fodsel eller barselseng. FOdsel uten opplysning om komplikasjon 62,0 38,0 66,7 33,3 62, 37,9 88,3 B 42 MedfOdte misdannelser 92,2 7,8,7 96,5 3,5 B 43 FOdselsskader, vanskelig fodsel og andre anoksiske og hypoksiske tilstander 4,3 85,7 4,3 85,7 B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet 5,5 48,5 5,5 48,5 B 45 Symptomer og ubestemte B 46 tilstander Alle andre sykdommer 85,7 92,4 4,3 7,6 60,6 39,4 68,8 3,2 92,4 7,6 9,3 8,7 BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre 5,2 skader 52,3 47,7 84,8 37,2 62;8 28,6 7,4 42,9 57, BN 48 BN 49 BN 50 Forbrenning 3,9 68, Skadelige virkninger av kjemiske stoffer 22,2 77,8 Alle andre skader 46,0 54,0 00,0 00,0 34,0 66,0 4,7 58,3 25,0 75,0 30,7 69,3 58,9 4, 62,0 38,0 82,6 7,4 63,5 36,5 54,3 45,7 4,3 85,7 28,6 7,4 83,9 6, 69,6 30,4 59,0 4,0 57, 42,9 82,6 7,4 84,2 5,8 73, 26,9 7, 28,9 70,6 29, , 4,9 00,0 96,2 3,8 8,3 8,8 73,8 26,2 93,2 6,8 92,2 7,8 93,6 6,4 44,4 55,6 68, 3,9 29,2 70,8 33,3 66,7 25,0 75,0 62,5 37,5 48,9 5, 55,3 44,7

161 60 Tabell 29. Pasienter i alminnelige sykehus og i spesialsykehus med opphold i helseinstitusjon både pr.. oktober og tidligere i 970 for samme sykdom. Pr. 000 pasienter innlagt i 970 etter alder og hovedårsak til oppholdet (Blisten) Inpatients in general hospitals and specialized hospitals readmitted to health institution in 970 for the same disease. Per 000 patients admitted in.970 by age and main diagnosis (8list) Internasjo Alder Age nalt numm er. Alle Hovedarsak Under 80 år aldrer Inter Main si diagno og over å s All r år nationaz år år år år år år Under years number ages years years years years years years years year and over Alminnelige sykehus General hospitals B 4 Enteritt og andre diarsykdommer Tuberkulose i åndedrettsorganene B 6 Annen tuberkulose, inkl. senfolger Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer B 9 Ondartede svulster, inkl svulster i lymfatisk og bloddannende vev B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art B 2 Sukkersyke Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer Anemier B 24 Meningitt _ B 25 Aktiv revmatisk feber B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom B 27 Hypertensjonssykdommer B 28 Ischemisk hjertesykdom 224 B 29 Andre hjertesykdommer B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet B 3 Influensa 666 B 32 Lungebetennelse B 33 Bronkitt, emfysem ogastma B 34 Sår i mage og tolvfingertarm B 35 Blindtarmsbetennelse B 36 Brokk og tarmslyng B 37 Leverkirrose B 38 Nefritt og nefrose B 39 Prostatahypertrofi 29,.. B 40 Abort 7 80 B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fodsel eller barselseng. FOdsel uten opplysning om komplikasjon B 42 MedfOdte misdannelser B 43 FOdselsskader, vanskelig fodsel og andre anoksiske og hypoksiske tilstander 7 7 B 44 Andre årsaker til perinatal sykelighet 0 0 B 45 Symptomer og ubestemte tilstander B 46 Alle andre sykdommer BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader BN 48 Forbrenning BN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer 62 _ BN 50 Alle andre skader a _ Alle årsaker ) All causes ) ) Medregnet personer uten klassifiserbar sykdom eller uoppgitt årsak. ) Including persons with no classifiable disease or unknown cause.

162 6 Tabell 29 (forts.). Pasienter i alminnelige sykehus og i spesialsykehus med opphold i helseinstitusjon både. oktober og tidligere i 970 for samme sykdom. Pr. 000 pasienter innlagt i 970 etter alder og hovedårsak til oppholdet (Blisten) Inpatients in general hospitals and specialized hospitals readmitted to health institution in 970 for the same disease. Per 000 patients admitted in 970 by age and main diagnosis (U list) Internasjonalt nummer Hovedårsak Alle aldrer Alder Under år og år år år år år år år å r over Spesialsykehus Specialized hospitals B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene B 6 Annen tuberkulose, inkl. senfølger B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer B 9 Ondartede svulster, inkl svulster i lymfatisk og bloddannende vev B 20 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art B 22 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer B 26 Kronisk revmatisk hjertesykdom B 28 Ischemisk hjertesykdom B 29 Andre hjertesykdommer B 30 Karlesjoner i sentralnervesystemet B 32 Lungebetennelse B 33 Bronkitt, emfysem og astma B 4 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng. Fødsel uten opplysning om komplikasjon B 42 Medfødte misdannelser B 45 Symptomer og ubestemte tilstander B 46 Alle andre sykdommer BN 47 Brudd, indre skalleskade og andre indre skader. BN 48 Forbrenning BN 50 Alle andre skader Alle årsaker _ ) Medregnet personer uten klassifiserbar sykdom eller uoppgitt årsak _

163 62 Tabell 30. Utskrevne og ikke utskrevne pasienter etter avdelingstype Discharged and not discharged by department Utskrevet Prosentvis fordeling Pasienter innen 3/2 Ikke ut Percentages Avdeling ) Department. oktober Discharged skrevet Utskrevet Ikke utinpatients Not dis Discharged skrevet. Levende DOde October charged Total Levende DOde Not dis Alive Deaths Alive Deaths charged Indremedisinske fagområder, i alt Generell indremedisin Lungesykdommer 498 Allergiske sykdommer 69 Epidemiske sykdommer 86 Hud og kjonnssykdommer. 5 Pediatri 547 Geriatri 378 Nevrologi ,0 87,7 6,6 5, ,0 89,2 7,5 3, ,0 82, 5,4 2, ,0 58,0 42, ,0 88,4 3,5 8, 7 00,0 94,7 0,7 4, ,0 93,4,8 4, ,0 58,7 0,6 30, ,0 94, 3,3 2,6 Kirurgiske fagområder, i alt Generell kirurgi Z Ortopedisk kirurgi Urinveiskirurgi 9 85 Nevrokirurgi Tann, munn og kjevesykdommer Plastisk kirurgi Fødselshjelp Fødselshjelp og kvinnesykdommer Ore, nese, halssykdommer Oyesykdommer ,0 95,2 2,5 2, ,0 93,9 3,9 2, ,0 88,0 0,3,7 5 00,0 93,4 5,5, 3 00,0 94,3 4,3,4 00,0 00,0 00,0 99,3 0,7 00,0 00, ,0 98,0,7 0,3 4 00,0 99, 0,7 0,2 3 00,0 99,3 0,7 Psykiatriske fagområder, i alt Barnepsykiatri 76 Ungdomspsykiatri 58 Voksenpsykiatri Andssvakhet Alkoholisme og narkomani ,0 5,6 0,8 83, ,0 2,5 87, ,0 4,6 85, ,0 7,8, 8, ,0, 0,3 98, ,0 54,4 0, 45,5 Spesielle fagområder, i alt Tuberkulose 322 Revmatiske sykdommer Kreftsykdommer 327 Epilepsi 202 Diabetes 9 Cerebral parese 224 Andre spesielle sykdommer. '44 Terapeutisk radiologi 26 Fysikalsk medisin 67 AttfOringsmedisinske fagområder, i alt ,0 70,7,8 27, ,0 44,7 3,7 5, ,0 95,6 0,3 4, 9 00,0 93,9 5,8 0, ,0 7,8 82,2 00,0 00, ,0 20,5 79, ,0 50,0 50, ,0 69,2 23, 7, ,0 85,3 0,6 4, ,0 69,2,0 29,8 Allmenn medisin og blandet virksomhet 5 44 Alle avdelingstyper ) For English translation of departments, see table ,0 2.,4 7,2 80, ,0 42, 3,7 54,2

164 Tabell 3. Utskrevne og ikke utskrevne pasienter etter hovedårsak til oppholdet (Alisten) Discharged and not discharged by main diagnosis (4li8t) Ikke utskrevet Not discharged Internasjonalt nummer Hovedårsak Inter Alain diagnosis national number Pasienter. oktober Inpatients 63 Utskrevet innen 3/2 Discharged October Levende DOde Alive Deaths Prosentvis fordeling Percentages Utskrevet Ikke ut Discharged skrevet Total Levende Døde Not die Alive Deaths charged A 2 A 3 2 Tyfoidfeber Paratyfoidfeber og andre salmonellainfeksjoner 2 A A A A 8 A 9 A 0 A' 7 A 8 A 9 A 2 A 22 A 23 A 25 A 27 A 28 A 29 A 3 A 36 A 37 A 38 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 A 5 A 52 A 53 A 54 A 55 A 56 A 57 A 58 A 59 A 60 A 6 A 62 A 63 A 64 A 65 Enteritt og andre diaresykdommer Tuberkulose i åndedrettsorganene Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet Tuberkulose i tarmer, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter Tuberkulose i knokler og ledd Annen tuberkulose, inkl. senfolger Streptokokkangina og skarlagensfeber Rosen Meningokokkinfeksjoner Andre bakteriesykdommer Akutt poliomyelitt Senfølger av akutt poliomyelitt Meslinger Virusencefalitt InfeksjOs hepatitt Andre virussykdommer Malaria Syfilis i sentralnervesystemet Annen syfilis Gonokokkinfeksjoner Andre infeksjose og parasittære sykdommer Ondartet svulst i munnhulen og svelget Ondartet svulst i spiserøret Ondartet svulst i magesekken Ondartet svulst i tarmene (unnt. endetarmen) Ondartet svulst i endetarmen og overgangen tykktarm/endetarm Ondartet svulst i strupen.. Ondartet svulst i luftrør, bronkier eller lunge... Ondartet svulst i knokler, periosti og leddbrusk Ondartet svulst i huden... Ondartet svulst i brystkjertlene Ondartet svulst i livmorhalsen Annen ondartet svulst i livmoren Ondartet svulst i prostata Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon Leukemi Andre svulster i lymfatisk og bloddannende vev Godartede svulster og svulster av uspesifisert art Ikke toksisk struma Thyreotoksikose, med eller uten struma Sukkersyke Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer ,0 00,0 00,0 00,0 4 00,0 89, ,0 48,0 2,9 00,0 00,0 00,0 00,0 3 00,0 84, ,0 65,9 3,3 _ 00,0 00,0 00,0 92,3 _ 00,0 00,0 3 00,0 89,7 0,3 00,0 00,0 _ 75 00,0 40,5 00,0 00,0 3 00,0 40,0 00,0 00,0 5 00,0 94,0 00,0 00,0 7 00,0 5,3 5,3 3 00,0 40,0 00, ,0 90,4 3, ,0 84,9, ,0 45,0 45, ,0 56,0 33, ,0 62,6 7, ,0 63,5 20,0 00,0 9,0 4, ,0 56,5 35, 2 00,0 86,4 4, ,0 73,0 3, ,0 65,4 9,2 7 00,0 78,3 3, ,0 70,2 4, ,0 55,3 8, ,0 65,5 24, ,0 56, 35, ,0 74,7 7, ,0 86,7 3,4 00,0 00,0 7 00,0 90, ,0 48,5 4, 5 00,0 69,2,9 0,3 49, 5,8 30,8 7,7 59,5 60,0 6,0 89,4 60,0 5,8 3,8 0,0 0,3 9,5 6,5. 4,5 8,4 9, 3,5 5,4 8,4 4,9 25,8 0,. 8,8 7,8 9,9 0,0 47,4 28,9

165 64 Tabell 3 (forts.). Utskrevne og ikke utskrevne pasienter etter hovedårsak til oppholdet (Alisten) Discharged and not discharged by main diagnosis (4 li8 t) Internasjonalt nummer Hovedårsak Pasienter. oktober Utskrevet innen 3/2 Levende DOde Ikke utskrevet Prosentvis fordeling Utskrevet Levende DOde Ikke utskrevet A 66 Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer ,0 80,7, 8,2 A 67 Anemier A 68 Andre sykdommer i blodet og de ,0 76, 4,9 9,0 bloddannende organer ,0 97,4 2,6 A 69 Psykoser A 70 Nevroser, avvik i karakter og ,0 0,0 2, 87,9 atferd, og andre ikkepsykotiske mentale forstyrrelser ,0 56,5 0,2 43,3 A 7 Oligofreni ,0,9 0,4 97,7 A 72 Meningitt ,0 00,0 A 73 Multippel sklerose ,0 8,9 2,0 79, A 74 Epilepsi ,0 34,3 0,5 65,2 A 75 Betennelsesaktige sykdommer i Øyet ,0 98,8,2 A 76 Grå suer ,0 88, 0,6,3 A 77 GrOnn star ,0 60,7 39,3 A 78 MellomOrebetennelse og mastoiditt ;0 98,3,7 A 79 Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene ,0 33,4 2,5 64, A 80 Aktiv revmatisk feber ,0 85,7 4,3 A 8 Kronisk revmatisk hjertesykdom ,0 68,5,9 9,6 A 82 Hypertensjonssykdommer ,0 6, 2,2 36,7 A 83 Ischemisk hjertesykdom ,0 60,5 0,2 29,3 A 84 Andre hjertesykdommer ,0 37,3 0,4 52,3 A 85 Karlesjoner i sentralnervesystemet ,0 22,0 0,7 67,3 A 86 Sykdommer i arterier, arterioler og kapillarer ,0 40,9 8,0 5, A 87 Emboli og trombose i venene ,0 84,7, 4,2 A 88 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene ,0 95, 0,8 4, A 89 Akutte infeksjoner i luftveiene ,0 97,7 2,3 A 90 Influensa ,0 80,0 20,0 A 9 Viruslungebetennelse 00,0 00,0 A 92 Annen lungebetennelse ,0 64,8 25,6 9,6 A 93 Bronkitt, emfysem og astma ,0 69,8 2,9 27,3 A 94 Hypertrofi av mandler og adenoid vev ,0 00,0 A 95 Empyem og lungeabscess 3. 00,0 84,6 7,7 7,7 A 96 Andre sykdommer i åndedrettsorganene ,0 83,9 3,9 2,2 A 97 Sykdommer i tennene og deres stottevev ,0 00,0 r A 98 Sår i mage og tolvfingertarm ,0 93,,6 5,3 A 99 Gastritt og duodenitt ,0 00,0 A 00 Blindtarmsbetennelse 3 00,0 98,2 0,9 0,9 A 0 Brokk og tarmslyng ,0 9,4 4,0 4,6 A 02 Leverkirrose ,0 70, 4,3 5,6 A 03 Gallestein og gallebetennelse uten nevnt stein ,0 88,3,8 9,9 A 04 Andre sykdommer i fordoyelsesorganene ,0 87,2 2,3 0,5 A 05 Akutt nefritt ,0 00,0 A 06 Annen nefritt og nefrose ,0 76,2 7,9 5,9 A 07 Infeksjoner i nyrene ,0 74, 7,8 8, A 08 Stein i nyre og urinveier ,0 97,0,2,8 A 09 Prostatahypertrofi ,0 83,2 2,2 4,6 A 0 Sykdommer i brystkjertelen ,0 00,0 A Andre sykdommer i urin og kjønnsorganene ,0 96,7 0,5 2,8 A 2 Toksemier i svangerskap og barselseng ,0 00,0 A 3 BlOdninger i svangerskap eller under fodsel ,0 00,0 A 4 Abort, fremkalt på legale indikasjoner ,0 00,0 A 5 99,0 Annen og uspesifisert abort ,0,0 A 6 Sepsis under fodsel eller i barselseng, ,0 00,0 A 7 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fodsel eller barselseng ,0 00,0 A 8 FOdsel, uten opplysning om komplikasjon ,0 99,9 0,

166 65 Tabell 3 (forts.). Utskrevne og ikke utskrevne pasienter etter hovedårsak til oppholdet (Alisten) Discharged and not discharged by main diagnosis ( 4.list) Inter Utskrevet!_cYiPScIr_Lii nasjo Hovedårsak Pasienter innen 3/2 Ikke ut Utskrevet Ikke utnalt. oktober skrevet nummer skrevet Levende DOde Levende Døde A 9 Infeksjoner i hud og underhud A 20 Andre sykdommer i hud og underhud A 2 Artritt og spondylitt A 22 Muskelrevmatisme A 23 Osteomyelitt og periostitt A 24 Ankylose og ervervede deformiteter i skjelettmuskelsystemet A 25 Andre sykdommer i skjelettmuskelsystemet og bindevevssykdommer A 26 Spina bifida A 27 Medfødt hjertefeil A 28 Andre medfodte misdannelser av sirkulasjonsorganene A 29 Ganespalte og hareskår A 30 Alle andre medfodte misdannelser A 3 FOdselsskader og vanskelig fødsel A 33 Hemolytisk sykdom hosnyfødte A 34 Anoksiske og hypoksiske tilstander som ikke er klassifisert under andre numre A 35 Andre årsaker til perinatal sykelighet A 36 Senilitet uten nevnt psykose A 37 Symptomer og andre ubestemte tilstander A 38 Brudd av skallen A 39 Brudd av ryggsylen og kroppsstammens knokler AN 40 Brudd av lemmene AN 4 Luksasjon(leddskred) uten brudd AN 42 Forstuvning, forstrekning av ledd og omgivende muskler AN 43 Indre skalleskade (ekskl. brudd av skallen) AN 44 Indre skade av bryst,buk og bekken AN 45 Sundrivning, åpent sår AN 46 Overflateskade, stot, kvesting med intakt hud AN 47 Fremmedlegeme innført gjennom naturlig åpning AN 48 Forbrenning AN 49 Skadelige virkninger av kjemiske stoffer AN 50 Alle andre og uspesifiserte virkninger av ytre årsaker Yliste Personer uten klassifiserbar Ytist sykdom Persons with no classifiable disease Uoppgitt årsak Unknown cause Alle årsaker All causes ,0 96, ,0 85,8 0, ,0 58,4, ,0 88, ,0 88, ,0 90, ,0 84, 0, ,0 64,3 7, ,0 92, 5, ,0 84,2 5, ,0 00, ,0 50,2, ,0 66,7 00,0 00,0 2 00,0 9,7 8, ,0 97,8 2, ,0 3,3 7, ,0 77,6 2, ,0 87,8, ,0 74,5, ,0 65,5 3, ,0 93, ,0 95, ,0 75,3 2, ,0 89, ,0 9, ,0 93,7,6 7 7, 00,0 00,0 _ ,0 92, ,0 97, ,0 76,3 2, ,0 95,8 0, ,0 80 3, ,0 42, 3,7 3, 3,6 39,9,4,3 9, 5,7 28,6 2,0 0,5 48,6 33,3 89,3 9,8 0,4 24,3 3,4 6,2 4,2 22,7 0,5 8,6 4,7 7,2 2,2 2,2 3,8 88,0 54,2

167 66 Tabell 32. Pasienter utskrevet i tiden. oktober 3. desember i prosent av registrerte pasienter. oktober, etter alder og avdelingstype Patients discharged October 3 December as percentage of inpatients October, by age and department Alle Avdeling )aldrer Department All ages Under år Under year Alder Age år år år år år år år years years years years years years years 80 år og over years and over Utskrevet i alt Discharged!, total Indremedisinske fagområder, i alt Generell indremedisin.. Lungesykdommer Allergiske sykdommer... Epidemiske sykdommer Hud og kjønnssykdommer Pediatri Geriatri Nevrologi 94,3 96,8 92,2 9,0 97,7 97,0 96,2 96, 92,6 86,4 96,7 00,0 00,0 98,7 98,7 98,0 98, 97,3 95,9 9,8 87,5 00,0 00,0 86,2 9, 89,5 85,8 90,9 85,7 68,2 58,0 6, 56,9 9,9 00,0 00,0 93,8 88,2 95,5 80,0 00,0 95,4 00,0 00,0 00,0 00,0 96,0 96,2 96,9 93,3 80,0 95,2 96,4 92,5 97,6 _ _ 69,3 00,0 00,0 00,0 57, 75,4 68,4 67,4 97,4 00,0 00,0 95,7 97,5 96,8 98,5 97,3 00,0 Kirurgiske fagområder, i alt Generell kirurgi Ortopedisk kirurgi Urinveiskirurgi Nevrokirurgi Tann, munn og kjevesykdommer Plastisk kirurgi Fødselshjelp Fødselshjelp og kvinnesykdommer Ore, nese, halssykdommer øyesykdommer 97,7 98,9 94,3 94,7 99,3 98,9 99,0 97,8 96,0 93, 97,8 94,4 99,3 99, 98,8 98,9 98,9 97,9 95,9 93,8 88,3 00,0 73,9 70,4 95,3 94,9 97,2 94,0 9,9 52,6 98,9 00,0 00,0 00,0 00,0 97,2 00,0 98,6 00,0 00,0 00,0 96,2 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 99,3 2 00,0 00,0 00,0 96,8 00,0 00,0 00,03\ 00,0 00,0 00,0 ' 00,0 00,0 00,0 00,0 ' 99,7 00,0 2) 00,0 99,7 00,0 00,0 00,0 96,6 00,0 99,8 00,0 00,0 00,0 99, 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 99,3 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 98,6 97,8 00,0 Psykiatriske fagområder, i alt Barnepsykiatri Ungdomspsykiatri Voksenpsykiatri Andssvakhet Alkoholisme og narkomani. 6,4 00,0 6,4 5, 7,2 23, 6,3 2,2 0,3 9,0 2,5 3,3 _... _ 4,6 8,6 8,0 9,0 00,0 00,0 64,7 43, 24,8 6,9 2,2 0,4 8,8,4 0,5 2,3 0,8,5,3,9 0,0 54,5 56,4 62,6 49, 33,8 4,7 00,0 Spesielle fagområder, i alt Tuberkulose Revmatiske sykdommer... Kreftsykdommer Epilepsi Diabetes Cerebral parese Andre spesielle tykdommer Terapeutisk radiologi Fysikalsk medisin 72,6 40,0 33,9 30,8 46,9 72,9 83,2 89,2 87,3 76,4. 48,4 44,4 26,9 37,5 72,7 53,2 48,3 56,5 47,5 39,4 95,9 57, 85,7 93,5 98, 99,3 00,0 00,0 99,7 00,0 00,0 95,8 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 7,8 4,9 2,7 7,5 2,0 00,0 00,0 00,0 20,5 39,3 22,8 0,5 50,0 60,0 58,3 35,3 42,9 00,0 92,3 _ 00,0 80,0 00,0 00,0 88,9 00,0 85,9 20,0 29,4 55,0 83,5 9,7 95,2 94, 96,6 Attføringsmedisinske fagområder, i alt Allmenn medisin og blandet virksomhet 70,2 00,0 55,6 52,0 68,7 70,9 8,4 77,4 58,9 9,7 00,0 97, 94,7 87,0 52, 37, 27,8 8,3 3, Alle avdelingstyper 45,8 96,8 82,4 45,7 52,5 52,3 53,0 52,6 4,7 23,6 ) For English translation of departments, see table 0. 2) Nyfødte barn. 3) Gjelder kvinnesykdommer.

168 67 Tabell 32 (forts.). Pasienter utskrevet i tiden. oktober 3. desember i prosent av registrerte pasienter. oktober, etter alder og avdelingstype Patients discharged October 3 December as percentage of inpatients October, by age and department Avdeling Alle Alder aldrer Under år år år år år år år år år og over Utskrevet levende Discharged alive Indremedisinske fagområder, i alt 87,7 92,4 9,6 90,2 97,3 94,6 9,8 89,4 82, 69,8 Generell indremedisin 89,2 00,0 98, 96, 98,7 95,6 93,4 90,3 84,9 73,7 Lungesykdommer 82, 00,0 00,0 86,2 88,2 86,3 83,2 8,8 76,6 59, Allergiske sykdommer 58,0 6, 56,9 Epidemiske sykdommer 88,4 00,0 00,0 87,5 82,4 90,9 80,0 00,0 Hud og kjønnssykdommer 94,7 00,0 00,0 00,0 00,0 96,0 92,3 96,9 93,3 80,0 Pediatri 93,4 9,6 92,0 97,0 Geriatri 58,7 00,0 00,0 80,0 50,0 72, 57,2 54,2 Nevrologi 94, 00,0 00,0 94,3 95,6 92,7 93,9 9,9 80,0 Kirurgiske fagområder, 95,2 98,5 94,0 94,2 98,9 97,7 95,9 93,7 90,2 85,3 Generell kirurgi 93,9 92,6 98,5 98,2 97,9 97, 95,4 93, 88,9 84,9 Ortopedisk kirurgi 88,0 00,0 73,9 70,4 95,3 94,9 97,2 93, 9,9 47,4 Urinveiskirurgi 93,4 _ 00,0 9,7 00,0 96,3 88,9 00,0 Nevrokirurgi 94,3 00,0 00,0 9,7 92,3 92,3 00,0 00,0 _ Tann, munn og kjevesykdommer 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Plastisk kirurgi 99, ,0 00,0 96,8 00,0 00,0 00,0 00,0 ' Fødselshjelp 00,0 00,0 ) 00,0 00,0 00,0 00,0 Fødselshjelp og kvinnesykdommer 98,0 00,0 ) 00,0 99,7 98,9 94,8 9,5 93, 00,0 Ore, nese, halssykdommer 99, 00,0 00,0 00,0 99, 00,0 96,4 00,0 96,4 87,5 øyesykdommer 99,3 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 98,6 97,8 00,0 Psykiatriske fagområder, i alt 5,5 00,0 4,9 4,7 7,0 22,9 6,0,2 7,5 3,7 Barnepsykiatri 2,5 3,3 Ungdomspsykiatri... 4,6 8,6 8,0 Voksenpsykiatri 7,8 00,0 00,0 64,7 43,0 24,5 6,6,2 7,5 3,6 Andssvakhet, 8,8,8 0,7,2 0,8 Alkoholisme og narkomani. 54,4 56,4 62,4 49, 33,8 4,7 00,0 Spesielle fagområder, i alt 70,7 40,0 33,9 30,8 46, 7,6 8,0 86,7 85,2 69,7 Tuberkulose ' 44,7 44,4 26,9 37,5 72,7 5, 46,6 53,6 4,0 27,3. Revmatiske sykdommer ,5 57, 85,7 93,5 98, 98,6 00,0 90,9 Kreftsykdommer 93,9 00,0 00,0 9,7 96,3 90, 93,2 96,6 93,3 Epilepsi 7,8 4,9 2,7 7,5 2,0 Diabetes 00,0 00,0 00,0 Cerebral parese 20,5 _ 39,3 22,8 0,5 Andre spesielle sykdommer 50,0 _ 60,0 58,3 35,3 42,9 00,0 Terapeutisk radiologi... 69,2 50,0 60,0 75,0 77,8 00,0 Fysikalsk medisin 85,3 20,0 29,4 55,0 82,4 90,9 94,0 94, 96,6 Attføringsmedisinske fagområder, i alt 69,2 00,0 55,6 5,6 68,7 70,9 8, 75,4 54,0 Allmenn medisin og blandet virksomhet 2,4 00,0 97, ,0 49,7 34,0 23,0 0,6 4,8 Alle avdelingstyper 42, 95,0. 8,9 45,3 52,2 5,4 5,2 49,3 35, 5,0 ) Nyfødte barn. 2) Gjelder kvinnesykdommer.

169 68 Tabell 32 (forts.). Pasienter utskrevet i tiden. oktober 3. desember i prosent av registrerte pasienter. oktober, etter alder og avdelingstype Patients discharged October 3 December as percentage of inpatients October, by age and department Avdeling Alle Alder aldrer Under år år år år år år år år år og over Døde Deaths Indremedisinske fagområder, i alt Generell indremedisin Lungesykdommer Allergiske sykdommer. Epidemiske sykdommer Hud og kjønnssykdommer Pediatri Geriatri Nevrologi ,6 4,4 0,6 0,8 0,4 2,4 4,4 6,7 0,5 6,6 7,5,9 2,6 2,4 4,7 7,0,0 8, 5,4 2,9 3,2 2,6 9, 9, 9, 3,5 6,3 5,8 4,6 0,7 3,9,8 4,8 0,5 0,6 0,6 20,0 7, 3,3,2 3,2 3,3,4,9 4, 4,6 5,4 20,0 Kirurgiske fagområder, i alt Generell kirurgi Ortopedisk kirurgi Urinveiskirurgi Nevrokirurgi Tann, munn og kjevesykdommer Plastisk kirurgi Fødselshjelp 40 Fødselshjelp og kvinnesykdommer Ore, nese, halssykdommer Oyesykdommer ,5 0,4 0,3 0,5 0,4,2 3^, 4, 5,8 7,8 3,9,8 0,8 0,9 0,9,8 3,5 4,8 7,0 8,9 0,3 0,9 5,2 5,5 8,3 3,7 8,3 4,3 8,3 3,9 7,7.". ''',7, 5,2 8,5 3,5 0,7 3,6 3,6 2,5 Psykiatriske fagområder, i alt Barnepsykiatri Ungdomspsykiatri Voksenpsykiatri Andssvakhet Alkoholisme og narkomani 0,9,5 0,4 0,2 0,2 0,3,0 2,8 5,3 _.,2 0, 0,3 0,3,0 2,9 5,2 0,3,7 0,5 0, 0,3 0,5,9 0,0 0, 0,2 Spesielle fagområder, i alt Tuberkulose Revmatiske sykdommer... Kreftsykdommer Epilepsi Di abetes Cerebral parese Andre spesielle sykdommer Terapeutisk radiologi Fysikalsk medisin,9 0,8,3 2,2 2,5 2, 6,7 3,7 2,,7 2,9 6,5 2, 0,4 0,7 9, 5,8 4, 3,7 9,9 6,8 3,4 6,7 23, 50,0 20,0 00,0 25,0, 0,6, 0,8,2 Attføringsmedisinske fag. omrader, i alt... Allmenn medisin og blandet virksomhet Alle avdelin s er,0 0,4 0,3 2,0 4, ,8 77 8,3 3,7 8 0, ,3 0 9,8 3,3 6,6 8 6

170 69 Tabell 33. Pasienter utskrevet levende i tiden. oktober 3. desember i prosent av registrerte pasienter. oktober, etter alder og hovedårsak til oppholdet (Alisten) Patients discharged alive October 3 December as percentage of inpatients October, by age and main diagnosis (4list) Internasjonalt nummer Hovedårsak Inter Main diagnosis national number Alle Under 4 aldrer år ar All Under ages year years år år år år år år years years years years years years A 2 Tyfoidfeber 00,0 00,0 A 3 Paratyfoidfeber og andre salmonellainfeksjoner 00,0 00,0 00,0 A 5 Enteritt og andre diaresykdommer ,7 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 A 6 Tuberkulose i åndedrettsorganene 47,9 50,0 59, 65,0 55,8 57,5 52,9 A 7 Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet 00,0 00,0 00,0 A 8 Tuberkulose i tarmer, bukhinne og mesentenets lymfeknuter 00,0 00,0 A 9 Tuberkulose i knokler og ledd 84,2 00,0 00,0 80,0 A 0 Annen tuberkulose', inkl. senfolger 65,9 00,0 66,7 8,0 7,4 7,4 A 7 Streptokokkangina og skarlagensfeber 00,0 00,0 00,0 A 8 Rosen 92,3 00,0 00,0 00,0 A 9 Meningokokkinfeksjoner 00,0 _ 00,0 00,0 A 2 Andre bakteriesykdommer 89,7 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 83,3 A 22 Akutt poliomyelitt 00,0 00,0 A 23 SenfOlger av akutt poliomyelitt 40,5 00,0 00,0 75,0 46,7 50,0 42, A 25 Meslinger 00,0 00,0 00,0 A 27 Virusencefal,itt 40,0 00,0 00,0 A 28 InfeksjOs hepatitt 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 A 29 Andre virussykdommer 94,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 75,0 83,3 A 3 Malaria... OOOOOOO 00,0 00,0 A 36 Syfilis i sentralnervesystemet 5,3 6,7 Annen syfilis 40,0 50,0 Gonokokkinfeksjoner 00,0 00,0 00,0 00,0 A 37 A 38 A 44 A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 A 5 A 52 A 53 A 54 A 55 A 56 A 57 A 58 A 59 A 60 A 6 80 år og over years and over Andre infeksjose og parasittære sykdommer 90,4 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 88,9 00,0 25,0 Ondartet svulst i munnhulen og svelget 84,9 00,0 00,0 00,0 00,0 70,0 84,2 50,0 Ondartet svulst i spiserøret 45,0 66,7 50,0 33,3 40,0 Ondartet svulst i magesekken 56,0 60,0 65,0 70,6 44, 48,6 Ondartet svulst i tarmene (unnt. endetarmen) 62,6 _ 87,5 8,5 66,7 7,7 27,3 Ondartet svulst i endetarmen og overgangen tykktarm/endetarm 63,5 Ondartet svulst i strupen 90,9 Ondartet svulst i luftrør, bronkier eller 85,7 40,0 35,6, 85,7 50,0 52,9 6,7 00,0 00,0 66,7 00,0 66,7 68,4 62,5 63,2 60,0 00,0 00,0 00,0 75,0 00,0 lunge ,5 70,6 65,4 52,3 50,0 50,0 Ondartet svulst i knokler, periosti og leddbrusk 86,4 00,0 00,0 00,0 66,7 75,0 66,7 Ondartet svulst i huden 73, 7 00,0 75,0 75,0 83,3 76,9 57, Ondartet svulst i brystkjertlene 65,4 72,4 7,4 78,4 53,3 38,9 Ondartet svulst i livmorhalsen 78,3 00,0 82,4 83,3 73,3 76,9 57, Annen ondartet svulst i livmoren 70, 00,0 7,4 89,5 68,4 53,3 50,0 Ondartet svulst i prostata 55,3 00,0 85,4 57, 36,0 Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon... 65,5 00,0 00,0 50,0 75,0 72,2 69,0 73,5 58,0 46,0 Leukemi 56, 00,0 00,0 00,0 33,3 60,0 42,9 53,8 37,5 Andre svulster i lymfatisk og bloddannende vev 74,7 78,6 82,4 78,9 84,4 66,7 30,8 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art 86,7 00,0 00,0 90,0 93,2 9 7,3 9,7 84,6 63,0 43,5 4,2 00,0 75,0 50,0

171 70 Tabell 33 (forts.). Pasienter utskrevet levende i tiden. oktober 3. desember i prosent av registrerte pasienter. oktober, etter alder og hovedårsak til oppholdet (Alisten) Patients discharged alive October 3 December as percentage of inpatients October, by age and main diagnosis (4.list) Internasjonalt nummer Hovedårsak Alle Under 4 54 aldrer år år år Q år 0 og ar år år år år over A 62 Ikke toksisk struma 00,0 A 63 Thyreotoksikose, med eller uten struma 90,0 A 64 Sukkersyke 48,5 A 65 Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer 69,2 A 66 Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer 80,7 A 67 Anemier 76, 68 Andre sykdommer i blodet og de bloddannende organer 97,4 A 69 Psykoser 0,0 A 70 Nevroser, avvik i karakter og atferd, og andre ikkepsykotiske mentale forstyrrelser 56,5 A 7 Oligofreni,9 A 72 Meningitt 00,0 A 73 Multippel sklerose 8,9 A 74 Epilepsi 34,3 A 75 Betennelsesaktige sykdommer Øyet 98,8 A 76 Grå stær 88, A 77 GrOnn stmt. 60,7 A 78 Mellomørebetennelse og mastoiditt 98,3 A 79 Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene 33,4 A 80 Aktiv revmatisk feber 85,7 A 8 Kronisk revmatisk hjertesykdom 68,5 A 82 Hypertensjonssykdommer 6, A 83 Ischemisk hjertesykdom 60,5 A 84 Andre hjertesykdommer 37,4 A 85 Karlesjoner i sentralnervesystemet 22,0 A 86 Sykdommer i arterier, arterioler og kapillarer. 40,9 A 87 Emboli og trombose i venene 84,7 A 88 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene 95, A 89 Akutte infeksjoner i luftveiene 97,7 A 90 Influensa 80,0 A 9 Viruslungebetennelse 00,0 A 92 Annen lungebetennelse 64,8 A 93 Bronkitt, emfysem og astma 69,8 A 94 Hypertrofi av mandler og adenoid vev 00,0 A 95 Empyem og lungeabscess. 84,6 A 96 Andre sykdommer i åndedrettsorganene 83,8 A 97 Sykdommer i tennene og deres stottevev, 00,0 A 98 Sår i mage og tolvfingertarm 93, A 99 Gastritt og duodenitt 00,0 A 00 Blindtarmsbetennelse 98,2 A 0 Brokk og tarmslyng 9,4 A 02 Leverkirrose 70, A 03 Gallestein og gallebetennelse uten nevnt stein 88,3 A 04 Andre sykdommer i fordoyelsesorganene 87,2 A 05 Akutt nefritt 00,0 A.06 Annen nefritt og nefrose 76,2 A 07 Infeksjoner i nyrene 74, A 08 Stein i nyre og urinveier 97,0 A 09 Prostatahypertrofi 83,2 A 0 Sykdommer i brystkjertelen 00,0 A Andre sykdommer i urin og kjønnsorganene 96,7 A 2 Toksemier i svangerskap og barselseng 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 93,3 00,0 00,0 76,9 40,0 00,0 00,0 93,8 8,5 86,4 62,3 45,4 5,4 00,0 90,9 00,0 00,0 75,0 75,0 62,5 42,9 6,7 00,0 83,3 83,3 7,0 90,5 96,3 88,0 76,0 25,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 86,2 76,0 5,7 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 75,0 00,0 7,7 27,5 4,3 0,9 8,2 6,6 4,7 00,0 00,0 22,0 58,3 67,6 58,7 48,3 33,9 6,0 4,8 2,8,3,6 2,,5 3,9 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 57, 27,8 9,5 9,9 2,8 00,0 7,4 54,5 40,8 27,7 28,8 29,2 24,2 4,3 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 93,8 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 95,2 72,7 00,0 00,0 00,0 95,0 56, 29,3 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0, 00,0 85,7 00,0 50,0 50,0 6,9 42,9 00,0 _ 00,0 _ 00,0 36,8 83,3 50,0 00,0 00,0 00,0 49,0 00,0 96,0 00,0 9,9 92,3 49, 00,0 93,3 94,2 95,0 89,7 4,7 00,0 73,7 83, 88,8 78,3 7,7 50,0 55,6 45,2 58,6 44,5 6,7 26,9, 23,4 2,4 66,7 7, 54,7 37,3 20,9 0,7 66,7 82,6 77,8 75,0 47,5,3 83,3 00,0 00, ,9 70,0 7,4 00,0 94,7 00,0 98,2 00,0 88,2 37,5 00,0 00,0 00,0 00,0 75,0 00,0 00,0 00,0 66,7 0n.0 00,0 66,7 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 93,3 94, 93,0 63,0 29,5 00,0 8,4 77, 93,5 92, 88,4 84,4 53,2 3,7 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 75,0 00,0 50,0 00,0 00,0 96,9 00,0 89,3 80,0 66,7 52,4 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 97,2 93,8 85,3 59,5 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 90,0 00,0 83,3 00,0 00,0 00,0 95,5 00,0 00,0 96,8 97, 88,0 53,8 00,0 00,0 00,0 00,0 85,7 82,4 44,4 20,0 00,0 00,0 00,0 00,0 97,8 9,8 50,0 00,0 00,0 00,0 94,2 97,5 98,5 9,4 79,2 52,5 _ 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 50,0 85,7 77,8 7,4 40,0 00,0 00,0 00,0 95,5 00,0 00,0 89,7 64,5 24,3. 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 92,0 70,0 _ 93,3 98,9 89,4 58,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 99,6 97,8 98,9 9,9 55,9 00,0 00,0

172 7 Tabell 33 (forts.). Pasienter utskrevet levende i tiden. oktober 3. desember i prosent av registrerte pasienter. oktober, etter alder og hovedårsak til oppholdet (Alisten) Patients discharged alive October 3 December as percentage of inpatients October,, by age and main diagnosis (4list) Internasjonalt nummer Hovedårsak Alle Under aldrer år fl år år år år år år år og over A 3 BlOdninger i svangerskap eller under fødsel 00,0 00,0 00,0 A 4 Abort, fremkalt på legale indikasjoner 00,0 00,0 00,0 A 5 Annen og uspesifisert abort 99,0 98,4 00,0 A 6 Sepsis under fødsel eller i barselseng 00,0 0 00,0 00,0 A 7 Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng 00,0 00,0 00,0 A 8 Fødselo uten opplysning om komplikasjon 99,9 99,9 00,0 A 9 Infeksjoner i hud og underhud 96,9 00,0 00,0 00,0 98,4 00,0 00,0 90,0 00,0 60,0 A 20 Andre sykdommer i hud og underhud 85,8 00,0 00,0 00,0 87,2 94,0 93,3 93,8 76,5 55,9 A* 2 Artritt og spondylitt 58,4 75,0 62,5 79,5 88,8 90,8 78,7 49,0 6,3 A 22 Muskelrevmatisme 88,6 00,0 00,0 82,4 95,7 97, 92,9 86,4 33,3 A 23 Osteomyelitt og periostitt 88,7 00,0 00,0 87,5 90,0 00,0 83,3 00,0 40,0 A 24 Ankylose og ervervede deformiteter i skjelettmuskelsystemet 90,9 00,0 00,0 83,3 00,0 96,8 96,0 75,0 A 25 Andre sykdommer i skjelettmuskelsystemet og bindevevssykdommer 84, 46,7 45,8 93,5 96,6 99,4 9,9 80,4 24,6 A 26 Spina bifida 64,3 7,4 8,8 33,3 00,0 50,0 A 27 Medfødt hjertefeil... 92,2 85,7 83,3 90,0 00,0 88,9 00,0 00,0 00,0 A 28 Andre medfødte misdannelser av sirkulasjonsorganene 84,2 00,0 00,0 83,3 50,0 00,0 50,0 00,0 A 29 Ganespalte og hareskår 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 A 30 Alle andre medfødte misdannelser 50,2 85,7 84,7 54,9 3, 25,5 54,3 42, 44,4 33,3 A 3 Fødselsskader og vanskelig fodsel 66,7 00,0 A 33 Hemolytisk sykdom hos nyfødte 00,0 00,0 A 34 Anoksiske og hypoksiske tilstander som ikke er klassifisert under andre numre 9,7 9,7 A 35 Andre årsaker til perinatal sykelighet 97,8 97,7 00,0 A 36 Senilitet uten nevnt psykose 3,4 00,0 7,7 3, 3,2 A 37 Symptomer og andre ubestemte tilstander 77,6 00,0 89,7 86,6 88, 95,0 9, 83,0 66,2 33,9 AN 38 Brudd av skallen 87,8 00,0 94,4 88,6 9,7 80,0 90,0 40,0 00,0 AN 39 Brudd av ryggsøylen og kroppsstammens knokler 74,5 50,0 50,0 76,7 88,4 77,3 84,8 70, 85 2,9 AN 40 Brudd av lemmene 65,5 00,0 98,7 95,2 90,4 89, 83,3 64,8 34,6 AN 4 Luksasjon (leddskred) uten brudd 93,8 00,0 83,3 00,0 00,0 00,0 00,0 AN 42 Forstuvning, forstrekning av ledd og omgivende muskler 95,8 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 85,7 00,0 66,7 AN 43 Indre skalleskade (ekskl. brudd av skallen) 75,3 00,0 86,5 83,9 82,9 74, 64, 54, 35,7 AN 44 Indre skade av bryst, buk og bekken 89,5 00,0 00,0 90,9 00,0 00,0 AN 45 Sundrivning, åpent sår 9,4 00,0 00,0 9, 00,0 00,0 94, 75,0 37,5 AN 46 Overflateskade, støt, kvesting med intakt hud 93,8 00,0 94, 00,0 00,0 00,0 00,0 66,7 AN 47 Fremmedlegeme innført gjennom naturlig åpning 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 AN 48 Forbrenning 92,8 00,0 90,0 00,0 93,8 00,0 75,0 50,0 AN 49 Skadelige virkninger av kiemiske stoffer 97,8 00,0 00,0 00,0 00,0 90,0 00,0 00,0 AN 50 Alle andre og uspesifiserte virkninger av ytre årsaker 76,3 00,0 75,0 83,3 70,6 00,0 58,3 86,7 42,9 Yliste Personer uten klassifiser Yiist bar sykdom Persons with no classifiable disease 96,0 00,0 00,0 00,0 00,0 96,4 90,0 00,0 88,9 72,7 Uoppgitt årsak Unknown cause 8, ,3 3, 28,6 30, ,6 7,2,6 Alle årsaker All causes.. 42, 95,0 8,9 45,3 52,2 5,4 5,2 49,3 35, 5,0

173 Til institusjonstype To Fylke/ Fra institusjonstype Count From 72 Tabell 34. Pasienter med forlenget opphold i helseinstitusjon etter institusjonstype og type institusjon de burde vært overfort til. Fylker Inpatients for which a transfer to another type of institution had been desirable, by type of institution. Counties Psykiat Psykiat Annet syke Annen Prosent av risk hjem/alders avdeling Annet og pasienter Somatisk risk sykehus sykehjem hjem i samme uoppgitt. oktober sykehus alt m.v. 970 Somatic Paw,a Other nur lnstitu e Total hospital Mental trio sing home/ sjon and Percentage hospital nursimg old people's Other unknown of etc. home home de artment in atients HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY Alminnelige sykehus 57 General hospitals Psykiatriske sykehus m.v Mental hospitals, etc Andre spesialsykehus Other specialized hospitals Psykiatriske sykehjem m.v. Psychiatric nursing homes Andre sykehjem Other nursing homes , , , , ,4 0 ØSTFOLD Alminnelige sykehus 8 Psykiatriske sykehus m.v Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem m.v. 2 Andre sykehjem 02 AKERSHUS Alminnelige sykehus 7 Psykiatriske sykehus m v Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem m.v. Andre sykehjem 3 03 OSLO Alminnelige sykehus 9 Psykiatriske sykehus m.v Andre spesialsykehus 2 Psykiatriske sykehjem m.v. Andre sykehjem , , , , , , , , 7, , , ,5 6, ,9 04 HEDMARK Alminnelige sykehus 3 Psykiatriske sykehus m.v Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem m.v. Andre sykehjem ,5 5 3,8 3, , , 05 OPPLAND Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus m.v Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem m.v. Andre sykehjem ,9 2, ,8 3 0, ,4 06 BUSKERUD Alminnelige sykehus.., Psykiatriske sykehus m.v Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem m.v. Andre sykehjem , , , ,8 07 VESTFOLD Alminnelige sykehus 5 Psykiatriske sykehus m.v Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem ra.v. Andre sykehjem ,9 7 5, , ,0

174 Tabell 34 (forts. 73 Pasienter med forlenget opphold i helseinstitkisjon etter institusjonstype og type institusjon de burde vart overfort Fylker Inpatients for which a transfer to another type of institution had been desirable, by type of institution. Counties Til institusj onstype TAnnen Psyki Annet Annet Fylke/ Somatisk atrisk sykehj em/, avdeling Prosent av Psykiatrisk i samme og Pasienter Fra institusykehus sykehus alderssykehjem institu uoppgitt. oktober sjonstypp m.v. hjem 970 sjon 08 TELEMARK Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus m.v. Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem m.v. Andre sykehjem 09 AUSTAGDER Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus m.v. Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem m.v. Andre sykehjem 0 VESTAGDER Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus m.v.... Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem m.v.. Andre sykehjem 2 ROGALAND Alminnelige sykehus. 4 Psykiatriske sykehus m.v Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem. m.v Andre sykehjem _ _ '9 9,5 3,7 4,6 8,5 0,9 6,0 6,0 20,8 2,7 5,9 4,3 2,3 7,3 4,2 2 HORDALAND Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus m.y. Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem m.v. Andre sykehjem ,9 5,5 2,0 3,3,8 3 BERGEN Alminnelige sykehus 2 Psykiatriske sykehus m.v Andre spesialsykehus, Psykiatriske sykehjem m.v.. Andre sykehjem _ ; 6 6 3; 48 0,4 46,9 5, 2 4 SOGN OG FJORDANE Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehusm.v Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem m.v... Andre sykehjem 5 MORE OG ROMSDAL Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus m.v Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem m.v., Andre sykehjem 6 SØRTRØNDELAG Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus m.v. Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem m.v Andre sykehjem _ _ , _ 5,5 6, 2,5 6,4 7,7 7, 5,0 9,7 4,6

175 74 Tabell 34 (forts.). Pasienter med forlenget opphold i helseinstitusjon etter institusjonstype og type institusjon de burde vert overfort til. Fylker Inpatients for which a tranefer to another type of institution had been desirable, by type of institution. Counties Fylke/ Fra institus'onsty e Til institusjons Annen Psyki Annet Prosent av type Psyki avdeling Annet Somatisk atrisk sykehjem/. pasienter samme og sykehus sykehus atrisk alders.. oktober sykehjem institu uoppgitt m.v. hjem 970 s on 7 NORDTRØNDELAG Alminnelige sykehus 4 Psykiatriske sykehus m.v Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjemm.v.. Andre sykehjem ,8 32 5,8 8 NORDLAND Alminnelige sykehus 9 Psykiatriske sykehus m.v Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem m.v.. Andre sykehjem ; , ,9 3 3,0 9 TROMS Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehusm.v. Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehian Andre sykehjem ,2 0, 3 7, 2 2, ,6 20 FINNMARK Alminnelige sykehus Psykiatriske sykehus m.v.. Andre spesialsykehus Psykiatriske sykehjem m.v Andre sykehjem ,8 0 4,0

176 75 Tabell 35. Pasienter i daginstitusjoner etter kjønn, alder og hovedårsak (Alisten) Patients in day patient facilities by sex, age and main diagnosis (4 list) Internasjonalt nummer Hovedårsak International number Main diagnosis Begge kjonn Both sexes Under Total 5 år Under 5 ears Alder Ape _39 40 Ar arog over. år år 4r år years years years years yeara Years 'I' and over A 69 Psykoser 25 5 A 70 Nevroser, avvik i karakter og atferd, og andre ikkepsykotiske mentale forstyrrelser A 7 Oligofreni A 74 Epilepsi. 4 2 A 79 Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene A 26, Spina bifida og Alle andre med 30 fodte misdannelser A 37 Symptomer og andre ubestemte tilstander Annen og uoppgitt årsak Other and unknown cause Total Menn Males A 69 Psykoser A 70 Nevroser, avvik i karakter og 6. 3 atferd m v A. 7 Oligofreni A 74 Epilepsi 2 2 A 79 Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene A 26, Spina bifida og Alle andre med 30 fodte misdannelser A 37 Symptomer og andre ubestemte tilstander Annen og uoppgitt årsak Kvinner Females A 69 Psykoser 9 A 70 Nevroser, avvik i karakter og atferd m v A 7 Oligofreni A 74 Epilepsi 2 A 79 Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene A 26, Spina bifida og Alle andre med 30Udte misdannelser A 37 Symptomer og andre ubestemte tilstander 4 2 Annen og uoppgitt årsak 7 5,

177 Tabell 36. Pasienter i privatpleie under psykisk helsevern og under åndssvakeomsorg etter kjønn og hovedårsak (Detaljert liste) Inpatients in foster care by category, sex and main diagnosis (Detailed list) Internasjonalt nummer Hovedårsak Inter Main diagnosis national number 76 Total Antall Number Menn Males Kvinner Females Prosent Percentages Total Menn Males Kvinner Females PSYKISK HELSEVERN MENTAL DISORDERS 290 Senil og presenil psykose 29 Alkoholisk psykose 292 Psykose ved intrakraniell infeksjon Psykose ved andre hjernesykdommer eller annen somatisk tilstand 295 Schizofrene psykoser 296 Affektive psykoser 297 Paranoide psykoser Andre psykoser og psykose i.n.a. 300 Nevroser 30 Avvik i personlighetstypen, psykopati 303 Alkoholisme 304 Avhengighet av medikamenter 305 Somatiske forstyrrelser av formodet psykisk årsak 3035 Oligofreni Andre sykdommer i sentralnervesystemet Annen og uoppgitt årsak Other and unknown cause Total ,7, 2, ,2 0,3 0, ,3 0,3 0, ,5,0 0, ,4 62,0 58, ,7,9 3, ,0,3 2, ,6 9,8 9, ,6 0,3 0, ,2 0, 0,2 3 3, 0, 0,2 0,0 0, 0,0 0, ,3 9,4 8, ,2 0,3 0, ,2 2,2 2, ,0 00,0 00,0 ANDSSVAKEOMSORG MENTAL RETARDATION 270 Medfødt forstyrrelse i aminosyrestoffskiftet 3 Debilitet 32 Lmbecillitet 33 Idioti 35 Uspesifisert oligofreni 345 Epilepsi 330 Arvelige nevromuskulmre sykdommer 759 Medfødte syndromer som affiserer flere organsystemer Annen og uoppgitt årsak ,9 0,8 0, ,7 5,0 6, ,7 7,5 20, ,6 3,8, ,9 67, 66, ,9 '0,8 0,9 0,2 0, ,9 4,2 3,6 0,2 0, L0 00,0 l00q

178 Helsedirektoratet Oslo Dep. 77 Pasienttelling. oktober 970 Vedlegg Appendix I * Det skal fylles ut skjema for hver pasient som er innlagt i institusjonen/avdelingen pr.. oktober (kl ). '5 tellingsdagen besvares alle spørsmål unntatt de for diagnoser og utskriving m. v. Det hvite eksemplaret rives fra og sendes, samlet for hele institusjonen, direkte til Statistisk Sentralbyrå, Oslo Dep., innen 5. oktober. Når pasienten skrives ut fra institusjonen/avdelingen, eller pr. 3. desember hvis pasienten fortsatt er innlagt på dette tidspunkt, føres diagnoser og opplysninger om utskriving m. v. på det røde eksemplaret. Dette rives så fra og sendes, samlet for hele institusjonen, til Helsedirektoratet, Oslo Dep., innen. januar 97. Det blå eksemplaret beholdes av institusjonen/avdelingen. Se ellers særskilt veiledning om utfylling av skjemaet. Sykehusets / institusjonens navn AvdelingIKommune ikke skriv her Etternavn I Fornavn og mellomnavn Kjønn Pasientens navn m. v. Født dag I mnd. I år Personnr. Bosted ved innleggingen (kommune og fylke) M 2 0 K Innlagt dag I mnd. I fir Ei Privat pleie, 7 fosterhjem Innleggingsmåte: Har pasienten tidligere i 970 wart innlagt i sykehus/annen helseinstitusjon for samme sykdom? øyeblikkelig Vanlig hjelp innlegging El Ja 2 El Nei Innlagt fra: Innlegging Somatisk r Eget hjem 2 sykehus L_ r r Psykiatrisk, Alderssykehjem sykehjem sykehus (klinikk) hjem Somatiskr Psykiatrisk LI Annen avd. innenfor Annet institusjonen 9 L_. (spesifiser): Dia:nosetekst Om mulig bes også diagnosekode påført (i feltet til høyre) og da i henhold til 8. revision av International Classification of Diseases (ICD). Se nærmere om klassifikasjonslister i veiledningen. Hovedårsak til oppholdet (korrigert innleggingsdiagnose) Diagnosekode Diagnoser Bidiagnoser 3 Merknader Utskriving m. v. Er pasienten: El Ikke utskrevet 2 El Utskrevet som levende 3 Li Utskrevet som død 'Er pasientens opphold etter medisinsk skjønn blitt forlenget på grunn av mangel på plass i passende institusjon/avdeling? Ei Ja 2 El Nei Dersom ja, hvilken type institusjonlavdeling burde pasienten vært overført til? D Somatisk sykehus Psykiatrisk sykehus.3 Ei Somatisk sykehjem Utskrivingsdato Psykiatrisk sykehjem Merknader r Alders. Li Monty Annen avd. innenfor institusjonen Annet (spesifiser)g Dato Underskrift

179

180 79 Vedlegg 2 Appendix 2 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar 97 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January 97 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Rekke XII Boktrykk 97 Nr. 265 Økonomisk utsyn over året 970 Economic Survey Sidetall 79 Pris kr. 5, Syketrygden 969 National Health Insurance Sidetall 20 Pris kr. 9, Fiskeristatistikk 968 Fishery Statistics Sidetall 03 Pris kr. 8, Yrkesskadetrygden Occupational Injuries Insurance Sidetall 208 Pris kr. 9, Statistisk Arbok 97 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 448 Pris kr. 5, Skogbrukstelling. september 967 III Census of Forestry III Sidetall 69 Pris kr. 9,00 Rekke A Offsettrykk 97 Nr. 38 Undervisningsstatistikk FolkehOgskolar. oktober 970 Educational Statistics Folk High Schools Sidetall 29 Pris kr. 3, Byggearealstatistikk 969 Building Statistics Sidetall 63 Pris kr. 5, Veterinærstatistikk 969 Veterinary Statistics Sidetall 65 Pris kr. 5, BOndenes formue, gjeld og inntekt 968 The Holders' Property, Debt and Income Sidetall 87 Pris kr. 5, Industristatistikk 969 Industrial Statistics Sidetall 63 Pris kr. 6, Regnskapsstatistikk 969 Statistics of Accounts Sidetall 69 Pris kr. 4, Varehandelsstatistikk 969 Wholesale and Retail Trade Statistics Sidetall 87 Pris kr. 5, Psykiatriske sykehus 969 Mental Hospitals Sidetall 5 Pris kr. 5, Undervisningsstatistikk HOgre allmenskoler. oktober 970 Educational Statistics Secondary General Schools Sidetall 49 Pris kr. 4, LOnnsstatistikk for ansatte i jordbruket September 970 Wage Statistics for WageEarning and Salaried EMployees in Agriculture Sidetall 29 Pris kr. 3,50 39 Inntektsstatistikk 967 Income Statistics Sidetall 95 Pris kr. 5, Kriminalstatistikk Fanger 969 Cirminal Statistics Prisoners Sidetall 5 Pris kr. 5, Nasjonalregnskap National Accounts Sidetall 55 Pris kr. 5, Lønnsstatistikk for sjofolk på skip i innenriks rutefart November 970 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 29 Pris kr. 3, Samferdselsstatistikk 969 Transport and Communication Statistics Sidetall 67 Pris kr.6, Formuesstatistikk 967 Property Statistics Sidetall 7 Pris kr. 5, LOnnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 970 Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing Sidetall 3 Pris kr. 4, Hotellstatistikk 970 Hotel Statistics Sidetall 43 Ptis kr. 3, Arbeidsmarkedstatistikk 970 Labour Market Statistics Sidetall 7 Pris kr. 5, Undervisningsstatistikk Vaksenopplæring og folkeopplysning 969 Educational Statistics Adult Education and Popular Education Sidetall 47 Pris kr. 4,50 40 DOdsårsaker 969 Causes of Death Sidetall 95 Pris kr. 5, Kriminalstatistikk Tilbakefall blant siktede i Criminal Statistics Recidivism among Persons Charged with Crimes Sidetall 33 Pris kr. 4, Utenrikshandel 970 I External Trade I Sidetall 223 Pris kr., Jordbruksteljinga 20. juni 969 Østfold Census of Agriculture Østfold Sidetall 43 Pris kr. 5, Jordbruksteljinga 20. juni 969 Akershus og Oslo Census of Agriculture Akershus and Oslo Sidetall 4 Pris kr. 5, Jordbruksteljinga 20. juni 969 Hedmark Census of Agriculture Hedmark Sidetall 4 Pris kr. 5, Jordbruksteljinga 20. juni 969 Oppland Census of Agriculture Oppland Sidetall 43 Pris kr. 5, Jordbruksteljinga 20. juni 969 Buskerud Census of Agriculture Buskerud Sidetall 35 Pris kr. 5, Jordbruksteljinga 20. juni 969 Vestfold Census of Agriculture Vestfold Sidetall 37 Pris kr. 5,00 40 Undervisningsstatistikk Gymnaseksamen 969 Educational Statistics Matriculation Examinations Sidetall 63 Pris kr. 5,00 4 Helsestatistikk 969 Health Statistics Sidetall 7 Pris kr. 5,00 42 Folketallet i kommunene Population in Municipalities Sidetall 39 Pris kr. 4,50 43 Jordbruksteljinga 20. juni 969 I Talet på bruk, eige og leigeforhold og ' brukarane etter ymse kjenneteikn Census of Agriculture I Number of Holdings, Ownership and Tenancy, Holders according to Different Characteristics Sidetall 75 Pris kr. 7,00 44 Jordbruksteljinga 20. juni 969 Rogaland Census of Agriculture Rogaland Sidetall 4 Pris kr. 5,00 45 Jordbruksteljinga 20. juni 969 VestAgder Census of Agriculture VeStAgder Sidetall 25 Pris kr. 5,00

181 Rekke A 80 Offsettrykk 97 (forts.) Nr. 46 Jordbruksteljinga 20. juni 969 AustAgder Census of Agriculture AustAgder Sidetall 33 Pris kr. 5,00 47 Jordbruksteljinga 20. juni 969 Telemark Census of Agriculture Telemark Sidetall 33 Pris kr. 5,00 48 Jaktstatistikk 970 Hunting Statistics Sidetall 45 Pris kr. 4,50 49 Skogavvirking til salg og industriell produksjon Roundwood Cut for Sale and Industiral Production Sidetall 37 Pris kr. 4, Sivilrettsstatistikk 970 Civil Judicial Statistics Sidetall 3 Pris kr. 4,50 42 Skattestatistikk 969 Tax Statistics Sidetall 2 Pris kr. 5, LOnnsstatistikk 970 Wage Statistics Sidetall 65 Pris kr. 5, Jordbruksteljinga 20. juni 969 Hordaland og Bergen Census of Agriculture Hordaland and Bergen Sidetall 49 Pris kr. 5, Jordbruksteljinga 20. juni 969 MOre og Romsdal Census of Agriculture MOre and Romsdal Sidetall 49 Pris kr. 5, Jordbruksteljinga 20. juni 969 Sogn og Fjordane Census of Agriculture Sogn and Fjordane Sidetall 4 Pris kr. 5, Jordbruksteljinga 20. juni 969 SOrTrOndelag Census of Agriculture SørTrøndelag Sidetall 4 Pris kr. 5, Jordbruksteljinga 20. juni 969 II Areal, frukttre og berbuskar, veksthus og benker Bruk som dyrkar ymse vekstar Census of Agriculture II Area, Fruit Trees, Bacciferous Shrubs and Nurseries Holdings Cultivating Various Craps Sidetall 23 Pris kr. 7, Jordbruksstatistikk 970 Agricultural Statistics Sidetall 05 Pris kr. 6, Utenrikshandel 970 II External Trade II Sidetall 24 Pris kr., Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr.. januar 97 Wage Statistics for Local Government EMployees Sidetall 83 Pris kr. 5,00 43 Alkoholstatistikk 970 Alcohol Statistics Sidetall 37 Pris kr. 4, Flyttestatistikk 970 Migration Statistics Sidetall 67 Pris kr. 5, Legestatistikk 970 Statistica on Physicians Sidetall 49 Pris kr. 5, Sosialhjelpstatistikk 969 Social Care Statistics Sidetall 83 Pris kr. 5, Veitrafikkulykker 970 Road Traffic Accidents Sidetall 63 Pris kr. 5, Undervisningsstatistikk Fag og yrkesskoler. oktober 970 Educational Statistics Vocational Schools Sidetall 95 Pris kr. 5, Undervisningsstatistikk Folke og framhaldsskoler. oktober 970 Educational Statistics Primary and Continuation Schools Sidetall 75 Pris kr. 5, Jordbruksteljinga 20. juni 969 NordTrOndelag Census of Agriculture NordTrøndelag Sidetall 4 Pris kr. 5, Jordbruksteljinga 20. juni 969 Nordland Census of Agriculture Nordland Sidetall 57 Pris kr. 5, Jordbruksteljinga 20. juni 969 Troms Census of Agriculture Troms Sidetall 4 Pris kr. 5,00 44 Jordbruksteljinga 20. juni 969 Finnmark Census of Agriculture Finnmark Sidetall 33 Pris kr. 5, LOnnsstatistikk for ansatte i varehandel. mars 97 Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade Sidetall 67 Pris kr. 4, Skogstatistikk 970 Forestry Statistics Sidetall 07 Pris kr. 6, Veterinærstatistikk 970 Veterinary Statistics Sidetall 67 Pris kr. 5, Rutebilstatistikk 970 Scheduled Road Transport Sidetall 4 Pris kr. 3, Jordbruksteljinga 20. juni 969 III Husdyrhald Census of Agriculture III Livestock Sidetall 49 Pris kr. 6, Lønnsstatistikk for sjgolk på skip i utenriksfart Mars 97 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport Sidetall 33 Pris kr. 3, Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 3. desember 970 Population by Age and Marital Status Sidetall 49. Pris kr. 6, Statilitisk fylkeshefte 97 AustAgder Sidetall 05 Pris kr. 6, Byggearealstatistikk 970 Building statistics Sidetall 63 Pris kr. 5,00 45 Ferieundersøkelsen 970 Holiday Survey Sidetall 99 Pris kr. 5, Laks og sjoaurefiske 970 Salmon and Sea Trout Fisheries Sidetall 55 Pris kr. 5, Elektrisitetsstatistikk 970 Electricity Statistics Sidetall 5 Pris kr. 4, Sosial hjemmehjelp 970 Social HomeHelp Services Sidetall 39 Pris kr. 4, Jordbruksteljinga 20. juni 969 IV Maskinar, reiskapar, bygningar, driftsanlegg Census of Agriculture IV Machines, Implements, Buildings, Farm Installations etc. Sidetall 59 Pris kr. 6, Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 970 Criminal Statistics Crimes Investigated by the Police Sidetall 69 Pris kr. 5, Kommunevalget 97 I Municipal Elections I Sidetall 0 Pris kr. 8, Folkemengdens bevegelse 970 Vital Statistics and Wgration Statistics Sidetall 55 Pris kr.5, FriluftslivundersOkelse 970 Outdoor Life Sidetall 99 Pris kr. 5, Regnskapsstatistikk 970 Statistics of Accounts Sidetall 05 Pris kr. 6,00 Rekke XII. Boktrykk 972 Nr. 27 Økonomisk utsyn over året 97 Economic Survey Sidetall 20 Pris kr. 5,00

182 8 Rekke A Offsettrykk 972 Nr. 46 Psykiatriske sykehus 970 Mental Hospitals Sidetall 49 Pris kr. 7, Statistikk over lavinntektsgrupper 967 Statistics on Low Income Groups Sidetall 33 Pris kr.6, Undervisningsstatistikk Universiteter og hogskoler, høstsemesteret 969 Educational Statistics Universities Autumn Term Sidetall 207 Pris kr. 6, Samferdselsstatistikk 970 Transport and Communication Statistics Sidetall 67 Pris kr. 9, LOnnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet. september 97 Wage Statistics for Salaried EMployees in Insurance Activity Sidetall 39 Pris kr. 7, LOnnsstatistikk for funksjonærer i bankvirksomhet. september 97 Wage Statistics for Bank EMployees Sidetall 39 Pris kr. 7, DOdsårsaker 970 Causes of Death Sidetall 87 Pris kr. 8, Framskriving av folkemengden Population Projection Sidetall 29 Pris kr. 9, Bygge og anleggsstatistikk 970 Construction Statistics Sidetall 27 Pris kr. 7, Jordbruksteljinga 20. juni 969 V Arbeidsinnsats, driftsutgifter, sal av produkt, hytter, jakt, fangst og ferskvassfiske Census of Agriculture V Labour, EXpenditures, Sale of Products, Cabins, Hunting and FreshWater Fishing Sidetall 53 Pris kr. 9,00 47 Kriminalstatistikk Tilbakefall i blant domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser i 962 Criminal Statistics Recidivism among Persons Found Guilty of Crimes Sidetall 43 Pris kr. 7, SjOulykkesstatistikk 970 Marine Casualties Sidetall 57 Pris kr. 8, LOnnsstatistikk for sjofolk på skip i innenriks rutefart november 97 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 29 Pris kr. 5, Nasjonalregnskap National Accounts Sidetall 55 Pris kr. 8, Hotellstatistikk 97 Hotel Statistics Sidetall 45 Pris kr. 7, Folketallet i kommunene Population in Municipalities Sidetall 39 Pris kr. 7, Kriminalstatistikk Fanger 970 Criminal Statistics Prisoners Sidetall 5 Pris kr. 8, Sykehusstatistikk 970 Hospital Statistics Sidetall 3 Pris kr. 7, Arbeidsmarkedstatistikk 97 Labour Market Statistics Sidetall 7 Pris kr. 8, De offentlige sektorers finanser Public Sector Finances Sidetall 97 Pris kr. 8,00 48 Barneomsorg 970 Child Welfare Statistics Sidetall 59 Pris kr. 7, Utenrikshandel 97 I External Trade I Sidetall 227 Pris kr., LOnnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri 2. kvartal 97 Wage Census for Workers in Mining and Manufacturing Sidetall 09 Pris kr. 9, Pasienttelling 970 Census of InPatients Sidetall 23 Pris kr. 9,00 I serien Samfunnsøkonomiske studier (SOS): Nr. 2 Estimating Production Functions and Technical Change from Micro Data An Exploratory Study of Individual Establishment TimeSeries from Norwegian Mining and Manufacturing Estimering av produktfunksjoner og tekniske endringer fra mikro data Analyser på grunnlag av tidsrekker for individuelle bedrifter fra norsk bergverk og industri Sidetall 226 Pris kr. 9,00 I Serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART): Nr. 40 Two Articles on Statistical Data Files and their Utilization in SocioDemographic Model Building To artikler omstatistiskedataarkiver og deres bruk i sosiodemografisk modellbygging Sidetall 30 Pris kr. 7,00 4 Data Sources and User Operations of MODIS, a MacroEconomic Model for Short Term Planning Datagrunnlag og brukermedvirkning ved MODIS, en makroøkonomisk modell for planlegging på kort sikt Sidetall 3 Pris kr. 7,00 42 Fordelingsvirkninger av indirekte skatter og subsidier Distributive Effects of Indirect Taxes and Subsidies Sidetall 42 Pris kr. 5,00 43 Aktuelle skattetall 970 Current Tax Data Sidetall 53 Pris kr. 7,00

183

184 83 Vedlegg Appendix 3 Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) Selected publications in the series Statistiak Sentralbyrås Håndbøker (SSE) Nr. 4 InnfOring i maskinregning. Hefte. Addisjonsmaskiner 5 InnfOring i maskinregning. Hefte 2. Kalkulasjonsmaskiner 8 Framlegg til nordisk statistisk terminologi 9 Standard for næringsgruppering 2 Adresseliste for folkeregistrene 3 Standard for handelsområder 9 Varenomenklatur for industristatistikken 22 Statistisk testing av hypoteser ved regresjonsberegninger 23 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk fl It 24 Standard for gruppering av sykdommer skader dodsårsaker i offentlig norsk statistikk 26 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 27 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk. Fra ForbruksundersOkelsen Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk 29 Norsk Engelsk ordliste 30 Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering

185 Pris kr. 9,00 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 342 HELSEINSTITUSJONER HEALTH INSTITUTIONS 1981 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 342 HELSEINSTITUSJONER HEALTH INSTITUTIONS 1981 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 342 HELSEINSTITUSJONER 1981 HEALTH INSTITUTIONS 1981 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1858-6 ISSN 0333-3701 FORORD Publikasjonen Helseinstitusjoner

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

HELSEINSTITUSJONER 1980

HELSEINSTITUSJONER 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 272 HELSEINSTITUSJONER 1980 HEALTH INSTITUTIONS 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1743-1 FORORD Publikasjonen Helseinstitusjoner erstatter

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: Til salgs hos: Akademika avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 81 HELSEINSTITUSJONER 1991

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

UNIT LOG (For local use)

UNIT LOG (For local use) (EUROpean Pain Audit In Neonates) European survey of sedation and analgesia practices for ventilated newborn infants UNIT LOG (For local use) MONITORING OF INCLUSIONS/ EXCLUSIONS Principal Investigators

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Grunnkurs D, Kongsberg 10.05.2016

Grunnkurs D, Kongsberg 10.05.2016 Grunnkurs D, Kongsberg 10.05.2016 Presentasjon av PhD prosjekt Sven Eirik Ruud Lege Allmennlegevakten i Oslo PhD stipendiat UIO Legevakten i Oslo 2 «Karriere»! 2006-2014 lege/skiftleder Allmenn LV 2009-2011

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STTISTISK SENTRLBYRÅ CENTRL BUREU OF STTISTICS OSLO NORWY NORGES OFFI SIELLE STTISTIKK 745 SYKEHUSSTTISTIKK 1974 HO PTL STTISTICS 1974 STTISTISK SENTRLBYRÅ CENTRL BUREU OF STTISTICS OF NORWY OSLO 1975

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Pasientstatistikk 1992

Pasientstatistikk 1992 C 116 Norges offisielle statistikk Pasientstatistikk 1992 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Symbol Tall kan ikke forekomme Category

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Registrering av barnehoftesykdommene Nasjonalt Barnehofteregister

Registrering av barnehoftesykdommene Nasjonalt Barnehofteregister 1 Registrering av barnehoftesykdommene Nasjonalt Barnehofteregister Ola Wiig, Overlege PhD, Ortopedisk avdeling, Seksjon for barneortopedi og deformitetskirurgi, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY

FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY Audny Anke and Unn Sollid Manskow Trondheim 4. Mai 2017 Unn Sollid Manskow, RN, MPH, PhD Audny Anke, MD, professor Department

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Eva Jarbekk Tekna, 7. september 2017 Hva gjelder GDPR egentlig for? Ikke for anonyme data Med anonyme data kan man gjøre hva

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

HELSEPERSONELL STATISTIKK 1981

HELSEPERSONELL STATISTIKK 1981 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B HELSEPERSONELL STATISTIKK STATISTICS ON HEALTH PERSONNEL STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER ISBN FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram annen

Detaljer

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver.

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Psykologisk institutt Side 1 av 2 Eksamen PSY1010/PSY1010P/PSYC1100 Forskningsmetode I - Høst 2013 Skriftlig skoleeksamen, mandag 9.desember Dato for sensur: 7.januar 2014 Ingen hjelpemidler er tillatt

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000 8. desember 000 Aktuelle befolkningstall Familier og barn. januar 000 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 000 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ POPULATION PROJECTIONS NATIONAL AND REGIONAL FIGURES 89 / august 1989

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ POPULATION PROJECTIONS NATIONAL AND REGIONAL FIGURES 89 / august 1989 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 89 / 28 3. august 1989 POPULATION PROJECTIONS 1987-2050 NATIONAL AND REGIONAL FIGURES FRAMSKRIVING AV FOLKEMENGDEN 1987-2050 NASJONALE OG REGIONALE TALL by/av Inger

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Norwegian KOOS, version LK1.0

Norwegian KOOS, version LK1.0 Nasjonalt Register for Leddproteser The Norwegian Arthroplasty Register,c. Bergen 15 May 2007 Norwegian KOOS, version LK1.0 The KOOS form was translated into Norwegian in the following way. Translation

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

PSYKIATRISKE SYKEHUS 1070 MENTAL HOSPITALS 1970

PSYKIATRISKE SYKEHUS 1070 MENTAL HOSPITALS 1970 PSYKIATRISKE SYKEHUS 070 MENTAL HOSPITALS 970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A46 PSYKIATRISKE SYKEHUS 970 MENTAL HOSPITALS 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 972 ISBN

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

HELSEPERSONELL STATISTIKK

HELSEPERSONELL STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 502 HELSEPERSONELL STATISTIKK 1983 STATISTICS ON HEALTH PERSONNEL 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-21 24-2 ISSN 0800-403 X EMNEGRUPPE Helseforhold

Detaljer

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY Norwegian Cancer Society in brief - The only national cancer society in Norway - Around 180 employees (different

Detaljer

DATAINNSAMLING OG BENCHMARKING AV PREHOSPITALE TJENESTER I NORDEN

DATAINNSAMLING OG BENCHMARKING AV PREHOSPITALE TJENESTER I NORDEN DATAINNSAMLING OG BENCHMARKING AV PREHOSPITALE TJENESTER I NORDEN STATUSRAPPORT 2016 Reykjavik 24-26 Mars 2016 Prehospitale tjenester The black box Responstid et av få kvalitetsmål Liten dokumentert relasjon

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

2015 municipal and county council elections

2015 municipal and county council elections INFORMATION 0 municipal and county council elections Important information for voters English Engelsk Election Day is September. Remember to bring ID! 0 municipal and county council elections We use these

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

BRITHA RØKENES, AVDELINGSLEDER/ADVOKAT ANTIDOPING NORGE OSLO,

BRITHA RØKENES, AVDELINGSLEDER/ADVOKAT ANTIDOPING NORGE OSLO, BRITHA RØKENES, AVDELINGSLEDER/ADVOKAT ANTIDOPING NORGE OSLO, 09.01.2018 «DEN VANSKELIGE KAMPEN MOT DOPING» - styrker og svakheter i regelverket STRATEGIPLAN 2016-2019: «Vi skal være en attraktiv og profesjonell

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer