HELSESTATIST KK NORGE'S OFFISIELLE STATISTIKK A 554 HEALTH STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1973

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSESTATIST KK NORGE'S OFFISIELLE STATISTIKK A 554 HEALTH STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1973"

Transkript

1

2 NORGE'S OFFISIELLE STATISTIKK A 55 HELSESTATIST KK 97 HEALTH STATISTICS 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 ISBN

3

4 FORORD Helsestatistikk 97 inneholder oversiktstabeller over helsepersonale, helseinstitusjoner og helseforhold. Mer detaljert statistikk over leger blir offentliggjort i publikasjonen Legestatistikk. Detaljerte opplysninger for sykehus og sykehjem blir offentliggjort i publikasjonene Sykehusstatistikk og Psykiatriske sykehus. I tabeller over dødsfall og dødelighet er dødsårsakene klassifisert etter den internasjonale klassifikasjonslisten ICD 8. revisjon, Detaljerte tabeller er offentliggjort i publikasjonen Dødsarsaker. Førstesekretær Ellen Blix og fullmektig Torill Høyslaen har ledet arbeidet med publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 9. april 97 Petter Jakob lijerve Gerd Skoe LettenstrOm

5 PREFACE The present publication contains statistics on public health personnel, health institutions and health conditiong. More detailed statistics on physicians have been published in Statistics on Physicians. Details on hospitals have been Published in Hospital Statistics and in Mental Hospitals. In tables on deaths and death rates the causes of death are classified in accordance with the International Classification of Diseases, 8. Revision. Detailed tables on causes of death have been published in Causes of Death. The publication has been prepared by Mrs. Ellen Blix and Mrs. Torill HOyslgen. Central Bureau of Statistics, Oslo, 9 April 97 Petter Jakob Bjerve Gerd Skoe LettenstrOm

6 INNHOLD Side Prinsipperogdefinisjoner. Helseinstitusjoner og helseforhold. Helsepersonale og helseinstitusjoner f 7. Meldepliktige sykdommer 7. Helseforhold ellers 7. Svangerskapsavbrott, fødsler og perinatal dødelighet 7. Dødelighet og dødsårsaker. Det statistiske materiale Den statistiske klassifikasjon 8 Prinsipper og definisjoner på engelsk 0090 Tabellregister Vedlegg. Tidligere utkopmet, i i 7. Publikasjoner sendt ut fra Staçistisk Sentralbyrå siden. januar 9,7 75. Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 77 Standardtegn Oppgave mangler Tall kan ikke forekomme Null 0 Mindre enn en halv av den brukte enhet 0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enhet

7 CONTENTS Page Principles and definitions Principles and definitions in English 0. Health institutions and health conditions. Medical personnel and health institutions 0. Notifiable diseases 0. Other health conditions 0. Legal abortions, births and perinatal mortality 0. General mortality and causes of death. The statistical material 0. The statistical classification Index of tables 5 Appendices. Previously issued 7. Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) 77 Explanation of Symbols Data not available Category not applicable Nil 0 Less than half of unit employed 0,0 Less than 0,05 of unit employed

8 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER. Helseinstitusjoner og helseforhold. Helsepersonale og helseinstitusjoner Tabellene over helsepersonale bygger på årlige innberetninger fra de offentlige legene. Opplysninger om godkjente spesialister er hentet fra det sentrale legeregisteret i Statistisk Sentralbyrå. En mer detaljert statistikk over legene offentliggjøres i publikasjonen Legestatistikk. Statistikken over sykehus m.v. bygger på årsoppgaver fra de enkelte institusjoner. Fra 970 omfatter denne stati,,,:aen også sykehjem og sykeavdelinger i kombinerte institusjoner, som er blitt godkjent i henhold til den nye sykehusloven. Oversikten i tabell omfatter alle typer sykehus og sykehjem, mens tabell 5 bare gjelder de somatiske. Regnet i forhold til folkemengden er det i tabell 5 gitt tall som omfatter samtlige somatiske sykehus og sykehjem og tall som bare omfatter alminnelige sykehus, dvs. at spesialsykehus, selvstendige fødehjem og sykehjem ikke regnes med. Fra og med 965 er den detaljerte statistikken for de somatiske sykehus og sykehjem offentliggjort i en særskilt publikasjon Sykehusstatistikk. Statistikken for de psykiatriske sykehus og sykehjem er offentliggjort i publikasjonen Psykiatriske sykehus.. Meldepliktige sykdommer Tabellene over de meldepliktige epidemiske og smittsomme sykdommer (inkl. tuberkulose) bygger på kvartalsvise og årlige innberetninger fra de offentlige leger. Tabellen over meldte nye tilfelle av kreft er gitt av Kreftregisteret og bygger på løpende meldinger fra alle sykehus og fra alle patologiske og radiologiske institutter.. Helseforhold ellers Opplysningene om vaksinasjoner bygger på årsberetninger fra de offentlige leger. Oppgavene om folketannrokt er gitt av fylkestannlegene i de fylker der folketannrokt er innfort. Opplysninger om apotekenes omsetning er gitt av Helsedirektoratet, mens Norsk Medisinaldepot har gitt oppgaver over omsetningen av farmasøytiske spesialpreparater.. Svangerskapsavbrott, fødsler og perinatal dødelighet Oppgaver over søknader om og innvilging av svangerskapsavbrott blir sendt inn fra fylkeslegene til Helsedirektoratet. Opplysningene om levendefødte barn og dødfødte fostre etter fødselsvekt og svangerskapets varighet er hentet fra det medisinske fødselsregisteret. Registeret er lagt til Institutt for Hygiene og Sosialmedisin ved Universitetet i Bergen, men har et nært samarbeid med Statistisk Sentralbyrå. Den melding registreringen bygger på, erstatter den tidligere melding fra jordmodre/leger om levendefødte og dødfødte fostre, men fylles ut i tillegg til den sivile fødselsmelding til folkeregisteret. Skjemaet "Medisinsk registrering av fødsel" skal fylles ut av jordmor/lege for enhver fødsel som finner sted etter utgangen av 6. svangerskapsuke. Alle barn som blir født med liv skal meldes også til folkeregisteret og det sivile fødselsregister, uansett svangerskapets lengde. Fostre født uten liv før 8 ukers svangerskap meldes ikke til det sivile register og er ikke tatt med i de offisielle beregninger over dødfødselshyppigheten, perinatal dødelighet og spedbarnsdødeligheten. Den medisinske fødselsmelding danner grunnlag for utarbeiding av statistikken over årsakene til de pennatale dødsfall, dvs. dødfødte + levendefødte som dør innen uke etter fødselen. Både av kontrollhensyn og for overforing av data blir medisinske og sivile meldinger sammenholdt med hverandre, dels manuelt og dels maskinelt.

9 8. Dødelighet og dødsårsaker. Det statistiske materiale Den offisielle dødsårsaksstatistikk omfatter alle inntrufne dødsfall blant personer som på dødsdagen hadde fast bosted i Norge (dvs. var registrert i landets folkeregistre). Tabellene i denne publikasjon over dødsfall og dødeligheten av de viktigste årsaker gir et sammendrag av den detaljerte statistikk over dødsårsakene, offentliggjort i publikasjonen DOdsårsaker. Det er der gjort nærmere rede for statistikkens omfang, innsamling av primærmateriale, innhenting av tilleggsopplysninger m.v. Opplysningene om dødsårsaken gis av lege i Norge for 98,5 prosent av alle dødsfall. Spørsmålene på dødsmeldingen er redigert i samsvar med den internasjonale dødsmelding, fastsatt av Verdens Helseorganisasjon. Registreringen bygger så vidt mulig på opplysninger fra den behandlende lege. Det blir innhentet tilleggsopplysninger for 05 prosent av alle dødsmeldinger. Det gjelder således alle dødsfall av svulster, som blir sammenholdt med Kreftregisterets oppgaver, og det gjelder opplysninger om resultater av postmortem undersøkelser. Dødsfall som skyldes ulykker/skader, selvmord og drap klassifiseres primært etter skadens ytre omstendigheter. Dødsfall av "ukjent årsak" og "plutselig død" regnes med blant dødsfall av sykdommer. Diagnosegrunnlaget i 97 for alle dødsfall av sykdommer går fram av følgende oppstilling:. Obduksjon, prosent. Legebehandling eller undersøkelse under siste sykdom (med eller uten syning etter døden) 76,6 Syning etter døden og opplysning om tidligere legebehandling eller undersøkelse for den tilstand som ble registrert som dødsårsak,5. Syning etter døden, uten opplysning om tidligere legebehandling eller undersøkelse 8,9 5. Opplysninger mottatt om nordmenn døde utenfor landets grenser, uansett hvordan diagnosen ble stilt 0,6 Dødsfall meldt bare fra folkeregistrene registreres under ukjent dødsårsak, og er regnet med i gruppe foran. Det blir foretatt relativt flest obduksjoner blant dødsfall i yngre aldersgrupper. For alle dødsfall i aldersgruppene under 50 år var obduksjonsprosenten i gjennomsnitt for hele landet 5, i aldersgruppen 5069 år 7, i aldersgruppen 7079 år og i alderen 80 år og over 6 prosent. Obduksjonsprosenten varierer sterkt for de ulike sykdomsgrupper, og det er også store geografiske variasjoner i diagnosegrunnlaget. I Oslo var 5 prosent av alle dødsårsaksdiagnoser stilt på grunnlag av obduksjon. I aldersgruppene under 50 år var obduksjonsprosenten 5, i aldersgruppen 5069 år, i aldersgruppen 7079 år 5, og i alderen 80 år og over var den prosent. Detaljert statistikk over veitrafikkulykker blir offentliggjort i publikasjonen Veitrafikkulykker. Tallene for dødsfall ved veitrafikkulykker i helsestatistikken er noe høyere enn samferdselsstatistikkens tall. Helsestatistikken tar med dødsulykker i utlandet når den omkomne var fast bosatt i Norge. Den tar også med alle dødsfall som inntreffer i løpet av ett år etter at ulykken fant sted, mens grensen er en måned i samferdselsstatistikken. Alle dødsfall ved transport med traktor eller bulldoser er tatt med i helsestatistikken under veitrafikkulykker, da legeerklæringen ikke gir nøyaktig opplysning om ulykken skjedde på eller utenfor offentlig vei. Dødsårsakene er gruppert etter tre spesifikasjonsnivåer, fastlagt av Verdens Helseorganisasjon: Den internasjonale detaljerte liste, den internasjonale forkortede Aliste (50 årsaker) og den internasjonale forkortede Bliste (50 årsaker). I alle tabeller som viser alder, er denne regnet ut i fylte år på hendingstidspunktet.. Den statistiske klassifikasjon Dødsårsakene er kodet etter den detaljerte statistiske liste i "Standard for gruppering av sykdommerskaderdødsårsaker" (Statistisk Sentralbyrås Håndbøker nr. ). Standarden er en norsk/ latinsk utgave av den internasjonale statistiske klassifikasjon av 965 (8. revisjon). Den følger

10 9 helt den internasjonale detaljerte listes forste sifre, men er tilpasset norske forhold med enkelte forkortelser eller utvidelser på. siffer. Det er gjort rede for disse avvik på side 8 i. utgave av standarden. Avvikene er i det vesentlige foretatt for å bevare kontinuiteten i våre statistiske dodelighetsdata. Kodingen folger de registreringsprinsipper som er fastlagt av Verdens Helseorganisasjon. For klassifisering av underliggende dødsårsak gjelder de samme kodingsprinsipper som i 7. revisjon: Når det er oppgitt at to eller flere sykelige tilstander har bidratt til doden, skal den sykdom eller skade som etter legens mening startet rekken av de sykelige tilstander som direkte ledet til doden, registreres som dodsårsak i statistikken (den underliggende årsak). I slike tilfelle blir inntil tre komplikasjoner eller medvirkende årsaker kodet og tabulert. De internasjonale regler for inklusjon, eksklusjon eller kombinasjon av en rekke årsaker og tilstander er i det alt vesentlige opprettholdt også i 8. revisjon. Norge avviker fra disse regler på folgende punkter: Nr. 50 Diabetes mellitus'oppgitt som underliggende årsak til hjerteinfarkt eller annen arteriosklerotisk hjerte og karsykdom, kodes prinsipielt til hjerte og karsykdommen, med sukkersyke som medvirkende årsak. Nr. 7.0 Xanthomatosis,oppgitt som underliggende årsak til hjerteinfarkt eller annen tilstand i nr. 0, kodes til 0, med xanthomatose som medvirkende årsak. Nr. 00 Hypertensio maligna kodes bare til dette nummer når tilstanden er "so described". Karlesjoner i sentralnervesystemet, hjerte og karsykdommer og nyresykdommer med samtidig opplysning om hypertensjon kodes på ensartet måte uansett om hypertensjonen er oppgitt som malign, benign eller uspesifisert. Nr. 00 Hypertensjon kodes ikke som. siffer ved samtidig oppgitt Nr. 0 ischemisk hjertesykdom (0) eller karlesjoner i sentralnervesystemet (08). Hypertensjonen kodes da som medvirkende årsak. Nr. 7 Symptomatisk hjertesykdom og Nr. 9 Ubestemt angitt hjertesykdom med samtidig oppgitt arteriosklerose (0) kodes til hjertesykdommen, med markering av arteriosklerosen i et 5. siffer. Når Nr. 7 Generell ischemisk karsykdom i sentralnervesystemet eller Nr. 8 Andre eller ubestemte karlesjoner i sentralnervesystemet er oppgitt som underliggende årsak til en akutt, ubestemt karlesjon (6), kodes den akutte tilstand som underliggende årsak og tilstanden i nr. 7 eller 8 som medvirkende årsak. Nr. 90,9 Bronkitt, Nr. 9 Emfysem og Nr. 9 Astma med samtidig opplysning om Bronkiektasi (nr. 58) k)des til bronkiektasi som underliggende årsak, og de andre tilstander som medvirkende årsaker. Nr. 795 Plutselig dd, ukjent årsak. Når Plutselig dd Mors subita er oppgitt som eneste årsak under I, og sukkersyke, inveterert, inaktiv tuberkulose, operert cancer uten påvist metastaser eller senfolger etter enskade,f.eks. benbrudd av eldre dato, er fort under II, trekkes tilstanden i II ikke opp, men Mors subita kodes som underliggende årsak og den kroniske tilstand som medvirkende årsak. Dette gjelder ikke for tidligere hjerteinfarkt. Da kodes. som underliggende dodsårsak. I de tabeller der det er gitt tidsserier, har en regnet om de tidligere dodelighetstall, slik at alle år og perioder i tidsrommet 9597 er så vidt mulig i samsvar med 8. revisjon av den internasjonale klassifikasjon.

11 0 PRINCIPLES AND DEFINITIONS. Health institutions and health conditions. Medical personnel and health institutions The statistics on medical personnel are based on yearly reports from the public health officers and on the physician register. More detailed statistics are published in Statistics on Physicians. The source of statistics on hospital establishments is the yearly reports from the hospitals. From 965 detailed hospital statistics are issued separately in the publication Hospital Statistics. Annual statistics on the mental hospitals are issued in the publication Mental Hospitals.. Notifiable diseases The statistics on notifiable epidemic and other infectious diseases (including tuberculosis) are based on quarterly and yearly reports from the public health officers. The incidence data on cancer are provided by the Cancer Registry of Norway, and are based on notifications from all hospital departments and all institutes of pathology and radiology.. Other health conditions The statistics on vaccinations are based on the yearly reports from the public health officers. The statistics on public dental care are based on reports from the public dental officers. The statistics on sales by pharmacies are provided by the Directorate of Public Health, and Norsk Medisinaldepot (the Norwegian monopoly of pharmaceutical imports) has provided the basic data on the sales of pharmaceutical specialities in the years Legal abortions, births and perinatal mortality The statistics on legal abortions are based on reports from the county health officers. Data on live births and foetal deaths are extracted from the medical birth registry. Medical registration of birth was introduced January 967, replacing the former notifications from the midwives. The medical birth registry is kept by the Institute of Hygiene and Social Medicine, Bergen University, in close collaboration with the Central Bureau of Statistics. Medical registration of birth is compulsory after 6 weeks of pregnancy. The medical certificates are checked against the civil birth registers. Civil registration is compulsory for all live births, regardless of the period of gestation. Early foetal deaths (before 8 weeks of gestation) are not notifiable to the civil registers, and are not included in the official estimates of the birthrate or the perinatal and infant mortality. The official statistics on perinatal mortality by cause are based on the medical birth certificate.. General mortality and causes of death. The statistical material The statistics include all deaths, occurring in Norway or abroad, among the population with permanent residence in Norway. The tables showing the number of deaths and death rates from principal causes are based on the detailed statistics of causes of death, issued in the publication Causes of Death. The same publication

12 contains a description of the scope of the statistics, the collecting of primary data, inquiries for supplementary information etc. Medical certificates are issued for 98.5 per cent of all deaths. The international medical certificate, authorized by the World Health Organization, is used. The medical certification is, as far as possible, the responsibility of the attending physician. Supplementary information is collected for 05 per cent of all death certificates. The majority of the inquiries concern certificates reporting cancer (tumor), and results from autopsy or other postmortem examinations. Deaths from accidents, suicide and homicide are registered in accordance with the Elist (external cause of the injury). Deaths from "Unknown cause" and "Sudden death" are included in deaths from diseases. The diagnostic evidence in 97 for all deaths from diseases was as follows:. Autopsy. per cent Medic c, attention during last illness (with or without examination of body) 76.6 Examination of body and previous medical attention for the condition registered as the cause of death.5. Examination of body (external) without previous medical attention Information received from Norwegian consulates abroad, regardless of the diagnostic evidence 0.6 Deaths reported through the civil population registers only are registered under unknown cause of death (No ) and included in group above. The autopsy rate is decreasing with increasing age. Information on the cause of death was confirmed by autopsy findings for 5 per cent of all deaths at ages under 50 years, for 7 per cent at ages 5069 years, for per cent at ages 7079 years and for 6 per cent at ages 80 years and over. The autopsy rate varies considerably between different categories of diseases. There are also great geographical variations as far as the diagnostic evidence is concerned. In Oslo 5 per cent of all cause of death diagnoses were based on autopsy findings. At ages under 50 years the autopsy rate was 5 per cent, at ages 5069 years per cent, at ages 7079 years 5 per cent and at ages 80 years and over per cent. Detailed statistics on road traffic accidents are issued in the publication Road Traffic Accidents. The number of deaths from road traffic accidents in the health statistics is slightly higher than in the road traffic statistics. The health statistics include accidental deaths occurring abroad when the deceased had permanent residence in Norway. Also included are deaths occurring within one year after the accident, while the time limit for inclusion in the road traffic statistics is one month. All deaths from accidents with tractor, bulldozer etc. in transport are included in the health statistics under road traffic accidents, because the medical certificates do not provide exact information as to whether or not the accident occurred on a public road. The causes of death are tabulated in accordance with the three levels of specification laid down by the WHO: The International detailed List, the International intermediate List of 50 causes (Alist) and the International abbreviated List of 50 causes (Blist). occurrence. In all tables showing age specifications, the age is given in complete years at the date of. The statistical classification The causes of death are coded in accordance with the detailed list in "Standard for gruppering av sykdommer skader dodsårsaker" (CBS: Manual no. ). This is a Norwegian/Latin adaption of the international statistical classification of 965 (8th revision). In order to preserve the continuity of our mortality series, minor divergences in the th digit of the detailed list have been introduced (see page 8 in. edition of the Standard). The coding principles, laid down by the WHO are mainly the same as in the 7th revision, maintaining the selection and modification rules for inclusion, exclusion and combination of certain causes for primary cause of death classification. Norway is carrying out multiple cause of death coding and tabulation, registering three associated causes. Partly for this reason we are diverging from the international rules on the following points:

13 No. 50 No. 7.0 No. 00 Diabetes mellitus. When reported as underlying cause to a cardiovascular disease, the cardiovascular condition is generally registered as underlying, with diabetes as associated cause. Xanthomatosis. When reported as underlying cause to heart infarction (condition in 0), the heart condition is registered as underlying and xanthomatosis as associated cause. Malign hypertension. Coded to this number only when so described. Vascular lesions of the central nervous system, other diseases of the circulatory system and nephritis with mention of hypertension are coded in the same way whether the hypertensive condition is reported as malign, benign or unspecified. No. 00, " 0 Hypertension is not coded as a th digit when reported with ischaemic heart disease (0) or vascular lesions of the central nervous system (08). The hypertensive condition is coded as associated cause. No. 7 Symptomatic heart disease and No. 9 Illdefined heart disease When reported with arteriosclerosis (0), the heart condition is coded as underlying cause, with arteriosclerosis in a 5th digit. No. 7 Generalized ischaemic cerebrovascular disease and No. 8 Other and illdefined cerebrovascular disease When reported with an acute illdefined cerebrovascular disease (6), the acute condition is coded as underlying and the chronic condition as associated cause. No. 90,9 Bronchitis, No. 9 Emphysema and No. 9 Asthma When reported with Bronchiectasia (58), Bronchiectasia is coned as underlying and the conditions in 909 as associated causes. No. 795 Mors subita (Sudden death). When reported as single cause under I, with diabetes mellitus, inactive tuberculosis, operated cancer without metastases or late effects of a previous injury, e.g. old fractures reported as associated causes, "Sudden death" is registered as underlying cause and the chronic condition as associated cause. NB. When "Sudden death" is reported with previous myocardial infarction as associated cause, the underlying cause is assigned to the heart condition (.). In this publication death rates for previous years and fiveyear periods, from 95 to 97, have been revised as far as possible in accordance with the 8. revision of the CD.

14 TABELLER TABL.75

15 TABELLREGISTER. Helsepersonale og apotek etter fylke 7. Godkjente spesialister i forskjellige spesialiteter etter fylke 8. Leger og pleiepersonale pr. 000 sykesenger ved sykehus og i sykehjem (unntatt psykiatriske sykehus) etter fylke 0. Sykehus og sykehjem etter type 5. Sykesenger ved sykehus og i sykehjem (unntatt psykiatriske sykehus) etter fylke 6. Åndssvake i pleiehjem, daghjem og privatpleie under hjemmene 7. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter kjønn, alder, kvartal og diagnose 8. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose, fylke og bykommune 9. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose, fylke og kvartal 5 0. Registrerte tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose etter kjønn og lokalisasjon 6. Registrerte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose etter kjønn og alder 'E. Meldte tilfelle av smittefrende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn av helserådet, etter kjonn og fylke 7. Personer vaksinert mot kopper, etter kjonn og alder 7. Nye tilfelle av kreft diagnostisert i hvert av årene etter kjønn og primmrsete FolketannrOkt. Pasienter etter behandling, alder og fylke 9 6. Apotekenes omsetning 0 7. Norsk Medisinaldepots salg av farmasøytiske spesialpreparater til apotek 8. Innvilgede svangerskapsavbrott etter kvinnens bosted. Landsdeler 9. Svangerskapsavbrott etter kvinnens ekteskapelige status og behandlingsfylke 0. LevendefOdte etter kjønn, fodselsvekt og fosteralder. DOdfødte etter kjonn, fødselsvekt og fosteralder. Overlevelsesrater omkring fodselen og i. leveår for fodte i 970 og MOdredødeligheten ved svangerskap, fødsel og i barselseng 5. Dødeligheten omkring fodselen og i første leveår 5 5. DOde etter kjonn, ekteskapelig status og alder 6 6. Dødeligheten etter kjonn og alder 6 7. DOdsfall etter diagnosegrunnlag og årsak 7 8. DOdsfall av svulster etter diagnosegrunnlag 8 9. Dødsfall etter dødssted og årsak 0 0. DOdsfall etter dodsmåned og årsak. DOde etter kjonn, alder og årsak. DOde etter kjonn, alder og diagnose, registrert som A: Underliggende årsak eller B: Medvirkende årsak. DOdeligheten etter kjonn, alder og årsak. Blisten 8. DOdsfall omkring fødselen og i forste leveår, etter årsak Perinatal dodelighet etter årsak 5 6. Dødeligheten i første leveår etter årsak 5 7. DOdsfall av hjerte og karsykdommer etter diagnose, kjonn og alder 5 8. DOdeligheten av hjerte og karsykdommer etter diagnose 5 9. DOdeligheten av hjerte og karsykdommer etter diagnose, kjonn og alder 5 Side

16 5 0. DOdsfall av ondartede svulster etter primærsete, kjønn og alder 58. Dødeligheten av svulster etter primærsete 59. DOdeligheten av ondartede svulster etter primærsete, kjønn og alder 59. DOdsfall ved ulykker, selvmord og drap 6. Dødsfall ved ulykker og skader etter ulykkens ytre årsak 6 5. DOdsfall ved ulykker etter kjønn, alder og ulykkens ytre årsak 6 6. Drukningsulykker etter kjønn og alder 6 7. Dødsfall ved veitrafikkulykker etter kjønn og alder 6 8. Dødsfall ved ulykker etter ulykkessted, kjønn og årsak Dødsfall ved yrkesulykker og ikkeyrkesulykker etter kjønn, alder, enkelte årsaker og ulykkessted Dødsfall ved ulykker, selvmord og drap etter skadens art og ulykkens ytre årsak Dødsfall ved ulykker og selvmord etter ekteskapelig status, kjønn og alder Selvmordshyppigheten etter kjønn og alder 7 5. Selvmord etter dodsmåte 7 5. Beregnet folkemengde etter kjønn og alder 7 Side INDEX OF TABLES. Medical personnel and pharmacies by county 7. Certified specialists in different specialities by county Physicians and nursing personnel per 000 beds in somatic hospitals and nursing homes by county 0. Hospitals and nursing homes by type 5. Beds in somatic hospitals and nursing homes by county 6. Mentally deficient in nursing homes, day nurseries and in family care 7. Notified cases of epidemic and other infectious diseases by sex, age, quarter of the year and diagnosis 8. Notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis, county and urban municipality 9. Notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis, county and quarter of the year 5 0. Notified cases of bacillary and non bacillary tuberculosis, by sex and site 6. Notified new cases of bacillary tuberculosis by sex and age 6. Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under supervision of the Board of Public Health by sex and county 7. Persons vaccinated against smallpox by sex and age 7. New cases of cancer diagnosed in each of the years by sex and primary site 8 5. Public dental care. Patients by treatment, age and county 9 6. Sales by pharmacies 0 7. Salep of pharmaceutical specialities to pharmacies by Norsk Medisinaldepot Page

17 Legal abortions by residence of woman. Regions Legal abortions by marital status of woman and county of performance Live births by sex, birth weight and gestational age Foetal deaths by sex, birth weight and gestational age Survival rates up to year of age. Births 970 and 97. Maternal mortality 5. Perinatal and infant mortality 5 5. Deaths by sex, marital status and age 6 6. Specific death rates by sex and age 6 7. Deaths by diagnostic evidence and cause 7 8. Deaths from neoplasms by diagnostic evidence 8 9. Deaths by place of death and cause 0 0. Deaths by month of death and cause. Deaths by sex, age and cause OO. Deaths by sex, age and diagnosis, registered as A: Underlying cause or B: Associated cause. Sex and age specific death rates by cause. Blist 8. Perinatal and infant deaths by cause Perinatal mortality by cause 5 6. Infant mortality by cause 5 7. Deaths from cardiovascular diseases by diagnosis, sex and age 5 8. Mortality from cardiovascular diseases by diagnosis 5 9. Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis 5 0. Deaths from malignant neoplasms by primary site, sex and age 58. Mortality from neoplasms by primary site 59. Sex and age specific death rates from malignant neoplasms by primary site 59. Deaths from accidents, suicide and homicide 6. Deaths from accidents by external cause 6 5. Deaths from accidents by sex, age and external cause 6 6. Accidental drowning by sex and age 6 7. Deaths from road traffic accidents by sex and age 6 8. Deaths from accidents by place of occurrence, sex and external cause Deaths from occupational and nonoccupational accidents by sex, age, selected causes and place of occurrence Deaths from accidents, suicide and homicide by nature of injury and external cause Deaths from accidents and suicide by marital status, sex and age Sex and age specific suicide rates 7 5. Suicide by method 7 5. Estimated population by sex and age 7 6 Page 5

18 Tabell. Helsepersonale og apotek etter fylke Medical personnel and pharmacies by county Tallet på Sykepleiere Apotek innbyggere Population Nurses Pharmacies Jord Fylke Leger TannmOdre ved utenfor Physi County leger pr.lege pr.tann Utdannet Midcians Dentists per insti insti lege Antall personale wives tusjon tusjon physi per in Number Qualified cian dentist outside personnel hovitals,hospitals ) 798 I alt Total / ) fl II ) II II II /) 99 ) II II ) ) It If II ) 75 ) II if tl ) 55 ) li R ) 95 ) ) 8 7 / 97, Østfold... OOOOO Akershus Oslo Bedmark., Oppland....,.,...,, BiOkerud..., Vestfold Telemark AustAgder VestAgder, Rogaland tiordaland og Bergen Sop), og Fjordane MOre og Romsdal., " $0rTrøndelag NordTrøndelag Nordland Q 7 7 Troms Finnmark ) Medregnet leger og tannleger som ikke er tatt med i oppgavene fra de offentlige leger. ) Tall fra Byrets legeregister. Medregnet personer på Svalbard og 9 personer i ukjent fylke. ) Oppgave manger for Oslo. ) Including physicians and dentists not reported by the public health officers. ) Data from the central register of physicians. Including persons on Svalbard and 9 persons in unknown county. ) Records are lacking for Oslo.

19 8 Tabell. Godkjente spesialister i forskjellige spesialiteter etter fylke 97 Spesialitet I alt Totca Fylke County Ost Akers Hed Opp Buske Vest Tele Aust Vest Osl o fold hus mark land rud fold mark Agder Agder Anestesiologi AttfOringsmedisin Barnekirurgi Barnepsykiatri Barnesykdommer Epidemiske sykdommer Fysikalsk medisin Fordoyelsessykdommer Fødselshjelp FOdselshjelp og kvinnesykdommer Hjertesykdommer Hud og veneriske sykdommer Idrettsmedisin Immunhematologi Indremedisin Kirurgi Kjeve og munnhulesykdommer Klinisk fysiologi. Klinisk kjemi Klinisk nevrofysiologi Lungesykdommer Medisinsk genetikk Medisinsk mikrobiologi Medisinsk radiologi Nevrokirurgi Nevrologi Ortopedisk kirurgi Patologi. Plastisk kirurgi Psykiatri Revmatiske sykdommer Terapeutisk radiologi Thoraxkirurgi Tropesykdommer TuberkulOse bein og leddlidelser Urinveiskirurgi Yrkesmedisin Ore, nese, halssykdommer. Oyesykdommer I alt ) Spesialister V V ) Medregnet spesialist på Svalbard. ) Spesialister med flere enn en spesialitet er telt med i samsvar med tallet pa spesialiteter.

20 Certified specialists in different specialities by county 07 9 Fylke County Sogn MOre 80r Nord Ukjent Roga Horda og og Nord TrOnde TrOnde Finn fylke') land land Fjor Roms land Troms lag lag mark Unknown dane dal count ) Speciality Anaesthetics Rehabilitation Child surgery Child psychiatry 6 Pediatrics Infectious diseases.. Physical medicine. Gastroenterology Obstetrics Obstetrics and gynaecology Cardiology Dermatology and venereal 5 5,.. diseases... Sports medicine Immunohaemato logy General medicine General surgery..... Oral diseases... Clinical physiology Clinical chemistry Clinical neurophysiology 7 6 Pulmonary diseases.. Medical genetics 6 Microbiology Radiology Neurosurgery Neurology Orthopaedics 5 Pathology Plastic surgery Psychiatry,... Rheumatology Radiotherapy., Thoracic surgery Tropical diseases Tuberculosis of bones and joints Urology Occupational medicine 5 5 Ear, nose and throat 6 0 Ophthalmology TotaZ) Specialists ) Including specialist on Svalbard. ) Specialists with more than one speciality are counted according to the number of specialities.

21 0 Tabell. Leger og pleiepersonale pr. 000 sykesenger ved sykehus og i sykehjem (unntatt psykiatriske sykehus) etter fylke Physicians and nursing personnel per 000 beds in somatic hospitals and nursing homes by county Fylke County I hovedstillin Main occu ation I bistilling Secondary occupation Hjelpepleiere Sama Hjelpepleiere Samautdannet ved ritter utdannet ved ritter Off. god Off. godkjente kjente godkjent o.a.hjelp godkjent o.a.hjelp Leger hjelpepleier i syke Leger hjelpepleier i sykephysi sykeskole pleien Physi skole pleien sykecians. Qualified Other cians Other pleiere Qualified auxiliary auxiliary Qualified Qualified auxiliary aux iliary nurses nurses nursing nursing nursing nursing ersonnel ersonnel ersonnez personnel HELE LANDET THE WHOLE COUNTRY / " i t / 97 Østfold 77 Akershus 6 57 Oslo Hedmark 55 6 Oppland 67 Buskerud 9 98 Vestfold 8 57 Telemark 0 9 AustAgder 6 7 VestAgder 7 97 Rogaland Hordaland og Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal 76 7 SrTrondelag 7 0 NordTrOndelag Nordland 67 6 Troms Finnmark ,

22 Tabell, Sykehus og sykehjem etter type / 97 Hospitals and nursing homes by type / 97 Institusjonstype Type of institution Institusjoner stabli$hments Sykesenger Beds 96 Alminnelige sykehus General hospitals Sykestuer Cottage hospitals 68 6 Fødsel og fødehjem Maternitya t y clinics and maternity homesli Institusjoner for tuberkulose og lungesyke pulmonary diseases Ortopedi og ortopedi/tuberkulosesykehus tuberculosis Bovitals for tbc. and Hospitals for orthopedics/ Revmatismesykehus Hospitals for rheumatics 5 Kreftsykehus Hospital for neoplasms '0, Epileptikersykehus Hospital for epileptics 80 AttfOrings og opptreningssykehus Rehabilitation hospitals 5 Andre spesialsykehus Other specialized hospitals 7 8Sykehjem for vanfore Nursing homes for crippled 6 0 Sykehjem for cerebral parese Nursing homes for cerebral palsy $0 Andre sykehjem for spesielle sykdommer Other nursing homes for special diseases 75 6 Somatisk sykehjem Somatic nursing homes 0 000, Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders og sykehjem Nursing departments in combined institutions Klinikker for alkoholikere og narkomane Clinics for alcoholics and drug addicts Kursteder og alkoholikerhjem Nursing homes for alcoholics Psykiatriske sykehus Mental hospitals Psykiatriske sykehjem Nursing homes for mentally diseased Psykiatriske klinikker, nervesanatorier Psychiatric clinics, sanatoria.. 8 Hvile og behandlingshjem for nervose Other psychiatric institutions Barne og ungdomspsykiatriske behandlingshjem Psychiatric nursing homes for children and adolescents I alt Total 5 ) Rikshospitalets kvinneklinikk i Oslo og Kvinneklinikken i Bergen er med $QM avdelinger under Alminnelige sykehus, ) One maternity clinic in Oslo and one in Bergen are included as departments under General Ospitals.

23 Tabell 5. Sykesenger ved sykehus og i Sykehjem (unntatt psykiatriske sykehus) etter fylke / 97 Beds in somatic 'hospitals and nursing homes by county / 97 Fylke County Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Sykesenger Beds Pr innb. Per pop. Alminnelige I alt sykehus Total Somatic hospitals Fylke County Syke senger Beds Pr innb. Per pop. Alminnelige I alt sykehus Total Somatic hospitals Hordaland og 7 8 Bergen ) 95) Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOrTrOndelag NordTrøndelag N ordland Troms Finnmark alt Total ) Når en ikke regner med Rikshospitalet, blir tallene henholdsvis 8 og 70. ) Excluding beds in Rikshospitalet (treating patients from the whole country) the figures are 8 and 70 respectively. Tabell 6. Åndssvake i pleiehjem, daghjem og privatpleie under hjemmene Mentally deficient in nursing homes, day nurseries and in family care År og område Year and region I alt Total / 967 fl li " 968 fl fl 969,. pf " 970,, " / 97 / 97 Østfold Akershus) Oslo) Hedmark, Oppland Buskerud, Vestfold Telemark AustAgder, VestAgder, Rogaland Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane MOre og Romsdal, SrTrOndelag, NordTrøndelag Nordland, Troms, Finnmark Hjem God Pasienter Patients Number kjente I pleiehjem I dagin I privatof plasser I alt Itl izjon pleie In nursing homes Beds) Total In famizy homes nurseries care ) Ikke medregnet privatpleien. ) Medregnet hjem som ligger utenfor området, men som administreres av områdelegen. ) Not including family care. ) Including homes outside the region.

24 Nr. i den internasj. Alder AgeMeldt i Notified in 65 ar.. det.liste.. Uopp Diagnose No. of in I alt ) Menn Kvinner og kvar kvar kvar kvargitternat.detaized Diagnosis Totall) Males Females år år år år over tal tal tal tal Unyears years years years and known guar guar guar guarover ter ter ter list ter Tabell 7. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter kjønn, alder, kvartal og diagnose. 97 Notified cases of epidemic and other infectious diseases by sex, age, quarter of the year and diagnosis , Akutt poliomye 0 litt med lammelse 0 Aseptisk mergitisk syndrom (etiologi ukjent polio suspekt) Aseptisk meningitisk syndrom (etiol. ukjent) Difteri 00 Tyfoidfeber Paratyfoidfeber A 00. Paratyfoidfeber B Ondartet gastroenteritt hos barn 00 Leptospirosis Infeksjøs hepatitt Cerebrospinalmeningitt, epid Ervervet syfilis Medfødt syfilis Gonore Ornitose ) I tillegg til disse sykdommer er det også meldt tilfelle av: Ulcus molle 6, Mononucleosis 68, Lymfogranuloma, Malaria falciparum, Tularemia, Dysenteria bacillaris, Dysenteria i.n,a. 5 og Lepra. ) In addition to these diseases cases have been notified of: Ulcus molle 6, Mononucleosis 68, Lymphogranuloma inguinale, Malaria falciparum Tularemia, Dysenteria bacillaris, Dysenteria NUD 5 and Lepra.

25 Tabell 8. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose l), fylke og bykammune. 97 Notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosisl), county and urban municipazity. 97 Fylke bykommune County urban municipal ty Østfold Av disse Of which Moss Sarpsborg Fredrikstad Halden Akershus Oslo Hedmark Av disse Hamar Oppland Av disse GjOvik Lillehammer Buskerud Av disse Drammen Kongsberg Ringerike Vestfold Av disse Horten TOnsberg Sandefjord Larvik Telemark Av disse Porsgrunn Skien Notodden AustAgder Av disse Risor Arendal VestAgder Av disse Kristiansand.. Rogaland Av disse Eigersund Stavanger Haugesund Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre o Romsdal. Av disse Ålesund Kristiansund.. Sr TrOndelag Av disse Trondheim NordTrOndelag Nordland Av disse Bod0 Narvik Troms Av disse Harstad Troms0 Finnmark I alt Total Aseptisk Asep Akutt menin tisk polio gitisk meninmye syn gitisk Dif litt drom syn med (etio drom lam logi (etiomelse ukjent logi polio ukjent) sus.) 5 teri Para Para Tyfo tyfo tyfoid id idfeber feber feber A B Ondartet gastroenteritt hos barn 7 89 Leptospirosis InfeksjOs hepatitt Cerebrospinalmeningitt, epid. 6 ErverfOdt Med vet syfi lis lis Orni Gonore tose ) Nr. i den internasjonale detaljerte listen, se tabell 7, side. ) No. of international detailed list, see table 7, page.

26 5 Tabell 9. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose, fylke og kvartal. 97 Notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis, county and quarter of the year. 97 Fylke/kvartal County/quarter Lunge Skarla Strepto Gastro Myalgi, Revma Knute Plev beten Mes Kik Boturosen ritt nelse, linger hoste lisme gens kokk Rosen enteritt,epi Skabb tisk feber angina 05 akutt demisk feber krupos ,90, I ALT TOTAL Fylke County Østfold 8 5 Akershus 90 Oslo 576 Hedmark , Oppland Buskerud 7 8 Vestfold Telemark 0 65 AustAgder VestAgder Rogaland ' Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal 7 6 SOrTrOndeag 0 5 NordTrOndelag 8 6 Nordland 68 Troms 5 58 Finnmark '8 5 lt^., Kvartal Quarter. kvartal quarter kvartal quarter kvartal quarter kvartal quarter '

27 6 Tabell 0. Registrerte tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose etter kjønn og lokalisasjon Notified cases of bacillary and non bacillary tuberculosis, by sex and site Lokalisasjon Site I alt Total Menn Kvinner I alt Menn Males Females Total Males Kvinner Females Nye tilfelle New cases I. TILFELLE AV SMITTEFORENDE TUBER KULOSE BACILLARY TUBERCULOSIS Andedrettsorganene Respiratory system Tarmkanalen Intestines Urin og kjonnsorganene Genitourinary system Bein og ledd Bones and joints Lymfekjertler Lymphatic system Huden Skin and subcutaneous cellular tissue Andre organer Other sites I alt Total II. TILFELLE AV IKKE SMITTEFORENDE TUBERKULOSE NON BACILLARY TUBERCULOSIS Infiltratio PuZmonum Hilusadenitt Plevritt Pleurisy Tub. i sentralnervesystemet central nervous system bukhinnen peritoneum kjønnsorganene genital organs bein og ledd bones and joints lymfekjertlene lymphatic system Miliærtuberkulose Disseminated tuberculosis Andre organer Other sites I alt Total , III. KNUTEROSEN ERYTHEMA NODOSUM 6 5 Tabell. Registrerte nye tilfelle av smittefrende tuberkulose etter kjonn og alder. 97 Notified new cases of bacillary tuberculosis by sex and age. 97 Alder Age Tub. sykd. i alt All forms of tbc. Menn Kvinner Males Females Tilfelle Cases Av dette tub. i åndedrettsorganene Of which respiratory Menn Kvinner Males Females Pr innbyggere Per population Tub. sykd. alt All forms tbc. of tbc. Menn Kvinner Males Females Av dette tub. i åndedrettsorganene Of which respiratory tbc. Menn Kvinner Males Females 0 år years If ' 7 80 år og over years and over 9 6 Uoppgitt Unknown I alt Total 68 ) 5 ) 9 ) 7 ) 8 ) Medregnet 8 tilfelle meldt tidligere.. ) Including 8 cases previously reported. ) Medregnet tilfelle meldt tidligere. ) Including cases previously reported

28 7 Tabell. Meldte tilfelle av smitteforende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn av helserådet, etter kjønn og fylke Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under supervision of the Board of Public Health by sex and county Fylke County Tilfelle av smitteforende tuberkulose innfort i 97 Bacillary cases registered I ånde I Nye dretts andre I alt Menn Kvinner organene organer Total Males Females Respi Tbc. of ratory other tbc. sites Utgått i 97 Deteted Tilfelle under tilsyn 7e7; t under 7. control til DOde felle I alt I alt Menn Kvinner By Total Total Males Females New death cases 75 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SrTrOndelag NordTrOndelag Nordland Troms Finnmark ' I alt Total Tabell. Personer vaksinert mot kopper, etter kjonn og alder. 97 Persons vaccinated against smallpox by sex and age. 97 Alder Age I alt Total Prosent Percentages Menn Males Kvinner Females FØRSTEGANGS VAKSINASJONER VACCINATIONS 8,9 Under 8 måneder Under 8 months 9 86 ) mndr. år 8 months years 55 0,9 9 5 år years 0, 5 år og over and over , ,0 I alt Total 60 8 ) Av disse med anslag Of which with accelerated reaction on typical primary?)accinia 5 87 ) Anslagsprosent P.C. reaction 89,8 88,9 90,8 REVAKS±NASJONER REVACCINATIONS 0 0 år years 099, " 0 år og over and over I alt Total ) 5, , ) Medregnet personer med uoppgitt kjonn. ) Av disse 50 med uoppgitt anslag (786 menn og 7 kvinner). ) Medregnet personer med uoppgitt alder og kjonn. ) Including persons with sex unknown. ) Of which 50 with reaction unknown (786 males and 7 females). ) Including persons with age and sex unknown.

29 Tabell. Nye tilfelle av kreft diagnostisert i hvert av årene etter kjønn og primærsete New cases of cancer diagnosed in each of the years by sex and primary site Internasjonalt nummerl) Primærsete Primary site ) MENN MALES 005 I alt Total MUNNHULEN OG SVELGET Leppene FORDØYELSESORGANENE OG BUKHINNEN Magesekken og tarmene Bukspyttkjertelen ANDEDRETTSORGANENE 6 6,6 Lunger og bronkier BRYSTKJERTELEN OG KJØNNS ORGANENE Prostatakjertelen ,8 URINORGANENE Nyrene 7 8 Blæren og urinveiene ANDRE ORGANER ELLER UTEN NÆRMERE OPPLYSNING OM SETE ) Hjernen eller andre deler av nervesystemet LYMFATISKE OG BLODDANNENDE ORGANER Papillomer i urinblæren KVINNER FEMALES 005 I alt Total MUNNHULEN OG SVELGET FORDOYELSESORGANENE OG BUKHINNEN Magesekken og tarmene Bukspyttkjertelen 6065 ANDEDRETTSORGANENE ,6 Lunger og bronkier BRYSTKJERTELEN OG KJONNS ORGANENE Brystkjertelen Livmoren Eggstokker, eggledere og ligamentum latum ,8 URINORGANENE Nyrene ' Blæren og urinveiene C ANDRE ORGANER ELLER UTEN 0\ NÆRMERE OPPLYSNING OM SETE Hjernen eller andre deler av nervesystemet 0005 LYMFATISKE OG BLODDANNENDE ORGANER Papillomer i urinblæren 6 Livmorhalsen, stadium ) ICD revisjon. ) Foreløpige tall. ) Nr. 9: "Annen ondartet svulst (enn melanom) i huden" registreres ikke. ) ICD revision. ) Provisional figures. ) No. 9: "Malignant neoplasm of skin (other than Melanoma)" not recorded. Kilde: Kreftregisteret. Source: The Cancer Registry of Norway.

30 Tabell 5. FolketannrOkt. Pasienter etter behandling, alder og fylke. 97 Public dental care. Patients by treatment, age and county Alder Age Fylke County Ferdig behandlede pasienter Treated patients Behandling av permanente tenner Pr. 00 ferdig behandlede pasienter Treatment of permanent teeth Per 00 treated patients Uttrukne permanente tenner Uttrukne tenner Rotbehandledbehandlede Rot Fylte Extractions Fylte Extractions of tannflater Andre flater Andre tann permanent teeth tenner tenner Root Tannrate FiZZed grunner Filled Root Tanntreatments rate grunner surfaces treatments Other surfaces Other Caries Caries reasons reasons 89 ALT TOTAL ,0,0,,9 Alder Age 6 år years , 0,0 0, 0, 7 II If ,6 0,,7 0, 8" , 0,, 0, 9 U ,9 0, ',9, ,0 0,,9, , 0,5,5 6, ' , 0,8, 8, " 86,0,, 8, ,6,8 5, 6, ,8,0 7,, ,5,7 7,, ,5,8 9,, Fylke County Hedmark Buskerud ) Telemark... AustAgder ) VestAgder Hordaland Sogn og Fjordane ) MOre og Romsdal SorTrOndelag NordTrOndelag ) Nordland ) Troms ) Finnmark ) , 0,,, 8 9 5,7 0,5, 5, , 0,8,, 5 8 6, 0,8,8 6, ,9,,9,6 50 6,6 0,9,, ,9,, 5, , 0,9,7, ,5,5 8,, , 0,9,7, ,8, 5,7, ,9, 5,9, ,8 0,9 9,, ) Oppgave mangler for Nes og Flå tannroktdistrikt. ) FolketannrOkt innført i hele fylket. ) FolketannrOkt innfort i hele fylket med unntakelse av tidligere BodO bykommune. ) Records are lacking for one of the districts. ) Public dental care in all municipalities. ) Public dental care in all municipalities except Bodo.

31 Tabell 6. Apotekenes omsetning. Mill.kr. Sales by pharmacies. Million kroner 0 Fylke County Omsetning fratrukket Omsetning i alt omsetningsavgift/merverdiavgift Total sales Sales excluding Leneral purchase tax/value added tax Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark I AustAgder VestAgder Rogaland, Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SorTrondelag NordTrOndelag Nordland Troms Finnmark I alt Total K i d e: Oppgaver fra Helsedirektoratet. Source: Data from the Directorate of Health Services.

32 Tabell 7. Norsk Medisinaldepots salg av farmasoytiske spesialpreparater til apotek Sales of pharmaceutical specialities to pharmacies by Norsk Medisinaldepot Spesialpreparater Specialities Omsetning. Mill.kr. ),, Sales. Million kroner i ' Psykofarmaka PsRchopharmaceuticals Antibiotika for systemisk bruk Antibiotics systemic Dermatologiske midler Dermatological preparations Analgetika (smertestillende midler) Analgesics Hjerte og karmidler Agents for circulatory disorders Diuretika (urindrivende midler) Diuretics Hoste og forkjolelsesmidler Cough and cold preparations Hormoner Hormones Antiinflammatoriske midler og giktmidler Antiinflammatory agents including those used for gout Midler mot anemi Haematinics Vitaminer Vitamins Antidiabetika Antidiabetics Alle andre grupper All other groups I alt Total Prisindeks 967=00 Price index 967=00 Psykofarmaka Antibiotika for systemisk bruk Dermatologiske midler Analgetika Hjerte og karmidler Diuretika Hoste og forkjolelsesmidler Hormoner Antiinflammatoriske midler og giktmidler Midler mot anemi Vitaminer Antidiabetika Alle andre grupper Alle grupper All groups Volumindeks 967=00 Index numbers of volume 967=00 Psykofarmaka Antibiotika for systemisk bruk Dermatologiske midler Analgetika Hjerte og karmidler Diuretika Hoste og forkjolelsesmidler Hormoner Antiinflammatoriske midler og giktmidler Midler mot anemi Vitaminer Antidiabetika Alle andre grupper Alle grupper All groups ) Uten omsetningsavgift/merverdiavgift. Salg til utlandet er ikke tatt med. ) Excluding general purchase tax/value added tax. Exports are excluded. K i d e: Norsk Medisinaldepot (grunndata). Source: Norsk Medisinaldepot (basic data).

33 Tabell 8. Innvilgede svangerskapsavbrott etter kvinnens bosted. Landsdeler Legal abortions by residence of woman. Regions Landsdel Region Innvilgede svangerskapsavbrott Authorized abortions I alt I prosent av levendefødte Total Per 00 live births Østlandet, unntatt Oslo ,6 0,,9 7,8 Telemark og Sørlandet , 7,9 9,9,8 Vestlandet ,9 7,0 7,9 0,0 MOre og Romsdal og Trøndelag ,7 8,0,6, NordNorge ,5 8,5, 6,5 Hele landet, unntatt Oslo , 8,6,, Oslo ,5 6,5 0,7 8,5 I alt Total ,8 9,, 5,8 Tabell 9. Svangerskapsavbrott etter kvinnens ekteskapelige status og behandlingsfylke l) Legal abortions by marital status of woman and county of performance ) Fylke County Innvilgede svanger Svangerskapsav Svangerskapsav skapsavbrott i pst. Søknader brott innvilget brott utført av soknader Applications Legal abortions Legal abortions Authorized authorized performed abortions per 00 applications I alt Total Av disse gifte Of which married I alt Total, Av disse gifte Of which married I alt Total Av disse gifte Of which married I alt Gifte Total Married I alt Total " Østfold Akershus 0s0) Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VegtAgder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark ) Medregnet svangerskapsavbrott for kvinner med bosted i utlandet. ) Ikke medregnet ankesaker primwrbehandlet i andre fylker (69 søknader, innvilget 8). ) Including legal abortions among women resident abroad. ) Applications primarily considered in other counties are not included (69 applications, 8 granted).

34 Tabell 0. LevendefOdte etter kjonn, fodselsvekt og fosteralder. 969 Live births by sex, birth mc. 969 Fodsesvekt [:r, / aft uker <8 weeks 8 6 uker weeke Fosteralder ) Gestational age ) 7 uker weeks uker weeks uker og over weeks and over Uoppgitt Unknown gram P G. gram P G. gram P gram P L 999 G. 7 gram P gram P gram P. t gram P K. 60 gram P G gram P G. 0 gram P gram G. 7,mg over P. 69 Uoppgitt (;. 85 :Hown P. 76 alt G. 90 P. 96 Gjennomsnittlig fodselsvekt, gram G. 50 /l)(oojc birth wright P. 0 Gjennomsnittlig fosteralder, uker 8,5 wcrczgc weeks of K(/ ion P. 8, ,8, 9,6, 5,5 5,, 9,6, 5, ) Regnet fra siste menstruasjons forste blodningsdag. Ikke korrigerte tall.,')tut,, d from time first day of last menstrual period. Data not corrected. K e: Medisinsk fodsetsregister, Institutt for Hygiene og Sosialmedisin, Universitetet i Bergen. RZP ti h,y7',.trly of Normmop, Universi* of Bergen.

35 Tabell. Dødfødte etter kjønn, fødselsvekt og fosteralder. 969 Foetal deaths by sex, birth weight and gestational age. 969 Fosterader ) Gestational ave ) I alt Fødselsvekt Birth weight 8 6 uker Total 7 <:8 uker uker uker ukerf v: 8 weeks weeks ) og over Uoppgitt weeks weeks weeks and Unknown over 0 99 G. M gram P. F G. 57 gram P G. 0 5 gram P G gram P G. 70 gram P G. 6 gram P G. 60 gram P G. 57 gram P G. gram P G. 6 gram P G. 6 gram P gram G. og over P. Uoppgitt G. 8 Unknown P. I alt G Total P Gjennomsnittlig fødselsvekt, gram G Average birth weight P Gjennomsnittlig fosteralder, uker G.,8,7 Average weeks of gestation P.,8, ,8 9,0,,5 9,, ,0,5 ) Se note, tabell 0. ) Regnes ikke med i den offisielle befolkningsstatistikk. ) See note, table 0. ) Not included in the official vital statistics. Kilde: Medisinsk FOdselsregister, UniversitetetiBergen. Source: Medical Birth Registry of Norway, University of Bergen.

36 Tabell. Overlevelsesrater omkring fodselen og i. leveår for fødte i 970 og 97 Survival rates up to year of age. Births 970 and 97 Fødte i alt Total births 5 I alt Total Gutter Males Piker Females Av disse: Født uten liv med fosteralder Of which: Foetal deaths with gestational age Under 8 uker <8 weeks 8 uker og over =>8 weeks Antall i live pr fødte: Number alive per births: For fodselen Before labour Ved fodselen At birth Etter timer after hours " 6 dager " 6 days 7 " fl 7 If l år year Inkl. ubestemt kjonn. Incl. unknown sex. Tabell. MOdredOdeligheten ved svangerskap, fødsel og i barselseng Maternal mortality År Year ) ) Døde mødre Maternal deaths Antall Number Fødte barn Births Kvinner døde i svangerskap og barselseng Maternal deaths Pr. 000 Pr kvinner fødte barn i alder 59 år Per 000 Per females births at ages 59 f cars ,5, 56 55, 5,5 66 5,6 9, ,7 5, ,50, ,, ,8, ,, ,0,5 ) Arsgjennomsnitt for femårsperioden. ) Annual average for the fiveyear period. Tabell. Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår Perinatal and infant mortality Ar Year ) Døde pr. 000 fødte Døde pr. 000 levendefødte Deaths er 000 live births Dødfødte Under Under Under uker I alt ) + dode Dødfødte timer uke uker under år under år Stillbirths )under uke Under Under Under Perinatal weeks Under mortazit hours week weeks under year year, total 96 90,6 8, 8, 6,, 8, 9, ,,6 7,,7 8, 8,9 7, ,5 0,0 7,0,6 6,0 5,, , 6, 6,0,0, 9,5, ,,5 5,8 0,, 7,5 9, ,,5 5,7 0,,0 5, 7, , 0, 5, 9,0 0,,6, ,7 9, 5,5 8,5 9,5,,7 97 9, 7,7 5, 8, 9,6,,8 ) Arsgjennomsnitt for femårsperioden. ).Født uten liv med oppgitt svangerskapstid 8 uker og over. ) Annual average for the fiveyear period. ) Postal deaths with reported period of gestation 8 weeks and over.

37 Tabell 5. Døde etter kjonn, ekteskapelig status og alder. 97 Deaths by sex, marital status and age Alder Age U I alt gifte Total Single Menn Males Kvinner Females FOr gifte U Gifte Di I alt gifte Mar vorried ced, Total Single widowed Under år year år year 6 6 " years n ll 6 6 " 6 6 If 5 9 år years 9 9 ll 0 " II " Il II 59 " II 0 " II " II ,, " t, IP I, " " år og over and over I alt Total Tabell 6. Dødeligheten etter kjønn og alder Specific death rates by sex and age Alder Age FOr gifte Gifte Di Mar vorried ced, widowed Dode pr innbyggere Deaths per population Menn 'Vales Kvinner Females ) Under a r ' year ) år years POO " If " L' " ' " 'Pe ".. 95 : " " " " " " " " år og over and over Alle aldrer All ages år years lf 5 9 " " " ' "P '... i ) Pr levendefødte. ) ler live births.

38 Tabell 7. Dødsfall etter diagnosegrunnlag og årsak. 97 Deaths by diagnostic evidence and cause Antall Number Prosent Percentages Behandlet Syning Syning etter Syning eller etter doden, tid Behand Syning etter undersøkt doden, ligere ikke let etter doden, Dødsårsak etter hoved for doden tidligere behandlet eller doden, tidliggruppene i den inter Obduk under behandlet eller under under tid ere ikke I alt Obd uknasjonale liste av 965 sjon siste eller sokt,eller. sokt ligere behandta Z sjon To Cause of death. Main groups Autopsy sykdom undersøkt uoppgitt før behand let of ICD 965 With Examina Examination doden let eller medical tion of of body,with under eller underattention body, but out previous siste under sokt, before previously attention, sykdom søkt eller death attended or unknown uoppgitt II. III. IV. I. Infeksjose og parasittære sykdommer Svulster Indresekretoriske sykdommer, ernæringsog stoffskiftesykdommer Sykdommer i blodet og bloddannende organer. V. Mentale forstyrrelser VI. Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene VII.a. Ischemisk hjertesykdom VIII. IX. b. Karlesjoner i sentralnervesystemet C. Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene Sykdommer i andedrettsorganene Sykdommer i fordoyelsesorganene.... X. Sykdommer i urin og kjønnsorganene XI. XII. XIII. XIV. Sykdommer i svangerskap, under fodsel og i barselseng Sykdommer i hud og underhud Sykdommer i skjelettmuskelsystemet og sbindevevet MedfOdte misdannelser XV. Visse årsaker til perinatal dodelighet. XVI. Symptomer og ubestemte tilstander Sykdommer i alt Diseases, total XVII.a. Ulykker og skader (nr. E 800E 99, E 980E 989) b. Selvmord og drap (E 950E 978) Dødsfall i alt Total deaths ,6 7,9, ) ,7 8, , 8,8,6 0, ,9 7,9, ,5 8,, ,9 87,,6 0, , 75,,7 7, ,8 89,9 0, ', ,7 8,8,8, ,6 9,6 0,, ,8 7, 0, ,8 8,7,5 7,7 8,6 7,7 0,0 87, ,0 86,, ,9 50,8 0,,0 58,5 75, 0, , 0,5 68, , 79,,6 7, ,8,6 8, ,,8 6, , 76,8,5 9, ) For spesifikasjon av diagnosegrunnlaget, se tabell 8 side 8. ) For specific di,,ignostic criteria, see table 8, page 8.

39 Diagnosegrunnlag Bekreftet ved:. seksjon med histologisk undersokelse, el. ved seksjon med forutgående histologisk undersøkelse. histologisk undersokelse av primærtumor, eller ved u.s. av margpunktat ved leukoser og myelomatose. histologisk undersokelse av metastaser. operativt inngrep (eksplorativt eller terapeutisk) eller ved partiell seksjon uten histologisk undersøkelse 5. cytologisk undersøkelse, eller ved undersokelse av perifert blod (leukoser) 6. endoskopisk undersokelse 7. biokjemisk undersokelse, elektroforese 8. rontgenundersokelse 9. Rent klinisk diagnose, stilt i sykehus 0. Rent klinisk diagnose, stilt utenfor sykehus. Basert på dødsmeldingen alene. Diagnosen stilt for / 95 alt 8 Tabell 8. DOdsfall av svulster etter diagnosegrunnlag. 97 Detaljert liste nr. ) I alt Total Dødsfall Bekreftet ved:. seksjon med histologisk undersokelse, el. ved seksjon med forutgående histologisk undersøkelse... histologisk undersokelse av primærtumor, eller ved u.s. av margpunktat ved leukoser og myelomatose. histologisk undersøkelse av metastaser. operativt inngrep (eksplorativt eller terapeutisk) eller ved partiell seksjon uten histologisk undersokelse 5. cytologisk undersøkelse, eller ved undersokelse av perifert blod (leukoser) 6. endoskopisk undersokelse 7. biokjemisk undersokelse, elektroforese 8. rontgenundersokelse 9. Rent klinisk diagnose, stilt i sykehus 0. Rent klinisk diagnose, stilt utenfor sykehus. Basert på dodsmeldingen alene. Diagnosenstilt for / 95 Prosent 5,7,9 7,5 7,7,0 8,0 79,5 0, 0,9 7,7 7,8,5 9,9 7,0 6, 5,0,5, 0,7,6,7 0, 7, 0, 0, 0, 0,5 0,0,5 0,8 5,8 5,8,0,5 0,8,,5,6 0, 0, 0,,6,0 0,9 7,7 5,8 0,0 I alt 00,0 loo,o 000, locv loo,o 000 ) Se tabell, side 59. Kilde: Kreftregisteret. 8, 77,,8, 0,,,8 0,,5

40 Deaths from neoplasms by diagnostic evidence. 97 Detailed list no. ) Diagnostic evidence Deaths Verified by: autopsy with histological examination histological examination of primary tumor histological examination of metastases operation (explorative or therapeutic) or by partial autopsy without histological examination cytologic examination or by examination of peripheral blood (Zeucoses) endoscopy biochemical examination, electrophoresis xray examination Clinical only made in hospital Clinical only not made in hospitaz Based on death certificate only Diagnosis made prior to / 95 Total Percentages Verified by: 0, 7, 6,0, 0,7,,. autopsy with histological examination. 70,7 5,5 67, 68,0, 7,9 6,. 6,,6,,8,,5 0,.,,,,6,7 0,5,8 5., 0, 5,5,9,6,0,6, 0, 0, 6. 7.,0 0, 0,5 0, 9,9,9 0, 5,9 0, 7,0 8., 6,6,9 0, 5, 6,, , 0,6 0,7 0,5,5 5,,8,,, 8,8 6,. 0 0,. 00,0 00,0 00,0 00,0 00, ) See table, page 59. Source: The Cancer Registry of Norway. histological examination of primary tumor histological examination of metastases operation (explorative or therapeutic) or by partial autopsy without histological examination cytologic examination or by examination of peripheral blood (Zeucoses) endoscopy biochemical examination, electrophoresis xray examination Clinical only made in hospital Clinical only not made in hospitaz Based on death certificate only Diagnosis made prior to / 95 Total

41 Tabell 9. DOdsfall etter dodssted og årsak. 97 Deaths by place of death and cause Internasjonal Bliste 965 International Blist 965 DOdsårsak Cause of death I alt Total I sykehus, sykestuer, klinikker Somatic hospitals I sykehjem for kroniske somatiske sykdommer Nursing homes for chronic somatic diseases I psykiatriske sykehus og sykehjem Psychiatric institutions I andre Utenfor institu institusjoner sjon Other Outside institu institutions tion I utlandet eller ukjent dodssted Abroad or unknown B Enteritt og andre diaresykdommer B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene 6 0 B 6 Annen tuberkulose, inkl. senfolger B Meningokokkinfeksjoner. B Meslinger 9 5 B 6 Malaria B 7 Syfilis, inkl. senfolger. 0 5 B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer B 9 Ondartede svulster, inkl svulster i lymfatisk og bloddannende vev r 8 B 0 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art 8 5 B Sukkersyke B Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer 8 B Anemier 7 B Meningitt B 5 Aktiv revmatisk feber B 6 Kronisk revmatisk hjertesykdom B 7 Hypertensjonssykdommer 567 B 8 Ischemisk hjertesykdom 0 69 B 9 Andre hjertesykdommer 5 5 Karlesjoner i sentralnervesystemet B Influensa 65 B 0 B Lungebetennelse B Bronkitt, emfysem og astma 56 8 B Sår i mage og tolvfingertarm B 5 Blindtarmsbetennelse... 9 B 6 Brokk og tarmslyng 78 5 B 7 Leverkirrose 57 B 8 Nefritt og nefrose 76 B 9 Prostatahypertrofi 67 9 B 0 Komplikasjoner ved svangerskap, fodsel eller barselseng B MedfOdte misdannelser 5 6 B FOdselsskader, vanskelig fodsel og andre anoksiske og hypoksiske tilstander 58 5 B Andre årsaker til perinatal dodelighet B 5 Symptomer og ubestemte tilstander 06 8 B 6 Alle andre sykdommer Sykdommer i alt Diseases, total BE 78 Ulykker Accidents 0 85 BE 9 Selvmord Suicide 7 5 BE 50 Alle andre ytre årsaker., 9 0 DOdsfall i alt Total deaths Antall Number Prosent Percentages 00,0 7, ,0,9, 0,8,

42 Tabell 0. Dødsfall etter dødsmåned og årsak. 97 Deaths by month of death and cause. 97 Internasjonal Aliste International Alist Dødsårsak Cause of death I alt Total Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. A 5 Enteritt og andre diargsykdommer A 60 Tuberkulose A, Alle andre infeksjøse og parasittære sykdommer A 560 Ondartede svulster 7 A 8 Ischemisk hjertesykdom 0 A 85 Karlesjoner i sentralnervesystemet 5 A 808, 8, 8688 Alle andre sykdommer i sirkulasjonsorganene A 90 Influensa A 9,9 Lungebetennelse A 9 Bronkitt, emfysem, astma A 89, 996 Andre sykdommer i åndedrettsorganene.. A 98 Sår i mage og tolvfingertarm A 97, 990 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene. A 6 0 Medfødte misdannelser. A 5 Visse årsaker til perinatal dødelighet Res. A 5 Alle andre kjente sykdommer A 6 Alderdomssvakhet i.n.a A 7a Plutselig død i.n.a i b Annen ubestemt eller ukjent årsak Sykdommer i alt Diseases, total , ' Ulykker/skader ved: Accidents caused by: Veitrafikk Road traffic Sjotransport, unntatt drukning Water transport excl. drowning Drukning under skipsfart og fiske Drowning in fishing and shipping Drukning fra liten båt Drowning from small boat Drukning ellers Drowning, other Fall Falls Ild Fires and flames Forgiftning Poisoning Skred Avalanches Andre Others Skader hvor det er uklart om de skyldes ulykke eller er påfort med hensikt Injuries of undetermined circumstances Selvmord Suicide Drap Homicide , ' 5 Dødsfall i alt Total deaths

43 Tabell. Døde etter kjønn, alder og årsak. 97 Deaths by sex, age and cause. 97 Internasj. detaljert liste 965 International detailed list 965 Dødsårsak Cause of death Under I alt år Total Under year år years 70 år og over år år år years years years years and over Antall Number 0009 Tuberkulose inkl. M.M senfølger K.F , Alle andre infeksjons M sykdommer K Ondartede svulster. M K Hjerte og karsykdommer M K Sykdommer i åndedretts M organene K Sykdommer i fordoyelses M organene K Sykdommer i urin og M kjønnsorganene K Medfodte misdannelser. M. 6 8 K Residual Alle andre kjente M sykdommer K Alderdomssvakhet i.n.a. M. 6 6 K ,795 Hjertelammelse, plut M selig dd K Residual Annen ubestemt angitt M eller uoppgitt årsak. K E Ulykker M K E Selvmord M K E Drap M. 6 8 K. 6 E Skader hvor det er uklart om de skyldes M. 6 ulykke eller er påfort med hensikt K. Dødsfall i alt M Total deaths K

44 Tabell (forts.). Dode etter kjonn, alder og årsak. 97 Deaths by sex, age and cause. 97 Internasj. detaljert Dødsårsak I alt liste 965 Under år år år år år år og over Pr. 000 dødsfall Per 000 deaths 0009 Tuberkulose inkl. M. senfølger K , Alle andre infeksjons M sykdommer K Ondartede svulster M K Hjerte og karsykdommer M K Sykdommer i åndedretts M organene K Sykdommer i fordoyelses M organene K Sykdommer i urin og M. 5 6 kjønnsorganene K Medfødte misdannelser. M K Residual Alle andre kjente M sykdommer K Alderdomssvakhet i.n.a. M. 8 K ,795 Hjertelammelse, plut M selig død K Residual Annen ubestemt angitt M eller uoppgitt årsak K E Ulykker M K E Selvmord M K E Drap M K E Skader hvor det er uklart om de skyldes M. 0 ulykke eller er påfort med hensikt K. 0 0 DOdsfall i alt M Total deaths K

45 Tabell. Døde etter kjønn, alder og diagnose, registrert som A: Underliggende årsak eller B: Medvirkende årsak. 97 Internasjonal I alt 0 år år 59 år Diagnose Diagnosis Total year years years detaljert liste 965 A B A B A B 'A B 008, , , ,,, , 0, 0 0, , ,5, 8,558 Diargsykdommer M.M. 8 K.F. 7 5 Tuberkulose (aktiv) M. 0 K. 7.,... Tuberkulose, senfølger M. K. 5 Alle andre infeksjøse og M parasittære sykdommer K Ondartede svulster M K Godartede eller uspesifiserte M. 0 svulster K. 8 Sykdommer i skjoldbrusk M. 7 kjertelen K. 8 6 Sukkersyke M K Xanthomatose M. 8 K. Andre indresekretoriske, ernær M ings og stoffskiftesykdommer K. 0 Anemier M K. 5 Andre blodsykdommer M. 0 7 K. 7 7 Psykoser M. 5 K. 8 6 Betennelsesaktige sykdommer i M. 9 9 sentralnervesystemet K. 8 0 Arvelige og familiære sykdommer M. 5 6 i nervesystemet K. 9 Multippel sklerose M. 8 K. 9 9 Parkinsons sykdom M K Epilepsi M. 8 K Andre sykdommer i nervesystemet M og sanseorganene K. 69 Giktfeber og revmatisk hjerte M. 6 7 sykdom K. 86 Hypertoni uten nevnt hjerte M sykdom K Hypertoni med hjertesykdom M K Hjerteinfarkt (ferskt) M. 5 K. 50 Ischemisk hjertesykdom M. 0 K Cor pulmonale M. 8 6 K. 9 7 Andre hjertesykdommer M K. 89 7, Karlesjoner i sentralnerve M systemet K Arteriosklerose i n a M. 5 K Emboli og trombose i arteriene. M. 6 9 K Emboli og infarkt i lungene M. 50 K. 66 Andre sykdommer i sirkulasjons M. 9 organene K. 6

46 Deaths by sex, age and diagnosis, registered as A: Underlying cause or B: Associated cause år 09 år 5059 år years years years B A B A 6069 år years 7079 år years A B A B , i ' i B år og over International years and over detailed A B list , , ,,, , 0, , , " , ,558

47 6 TabelL (forts.). Døde etter kjønn, alder og diagnose, registrert som A: Underliggende årsak eller B: Medvirkende årsak. 97 Internasjonal I alt 0 år år 59 år Diagnose detaljert liste 965 A B A B B A 707 Influensa M 6 K Lungebetennelse M K , 9 Bronkitt M 8 6 K Emfysem M K Astma M 9 7 K Bronkiektasi M 9 7 K ,500Andre sykdommer i åndedretts M , 59 organene K Sår i magesekken og tolvfinger M 9 tarmen K , Brokk og tarmslyng M K Bukhinnebetennelse M 5 K Leverkirrose M 96 6 K Gallestein, sykdommer i galle M 58 7 blære og galleveier K ' 555 ' Andre sykdommer i 56566,568, fordøyelses 569, 570,57, organene 57, 577 M K Nefritt og nefrose M 9 i 6 K Infeksjoner i nyrene M K , 59 Stein i nyre og urinveier M 5 K Prostatahypertrofi M 67 K 59,59,595 Andre sykdommer i urin og M ,6069 kjønnsorganene K Sykdommer i hud og underhud 8 8 K Artritt og revmatisme M 9 K Andre sykdommer i skjelett M 8 muskelsystemet K , 77 Medfødt misdannelse i hjerte og M kar K Downs syndrom (Mongolisme) M 6 K ,7 8 Alle andre medfødte mis 759., dannelser M K Uremi i n a M 7 K , 795 Hjertelammelse, plutselig død M K Rest Alle andre sykdommer K E Fall M K 66 E , Alle andre voldsomme dødsfall M 50 ' K I alt Total M K

48 Deaths by sex, age and diagnosis, registered as A: Underlying cause or B: Associated cause år 09 år 5059 år 6069 år A B A B A B A B år 80 år og over A B A B Internasjonal detaljert liste , , , , ,555, 56566,568, 569,570,57, 57, , ,59, , , , , ' , Rest E E ,

49 8 Tabell. Dødeligheten etter kjønn, alder og årsak. Blisten. 97 Internasjonal Bliste 965 DOdsårsak Cause of death DOde pr innbygpre Under år ar I alt Under Total year years I alt M. K. M. K. M. K. Total M. F. M. F. M. F. B Enteritt og andre diargsykdommer,6,,, 5,9,8 0,7 B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene 0,7,0 0, B 6 Annen tuberkulose, inkl. senfolger,9,, B Meningokokkinfeksjoner 0, 0,5 0, 9, 6, 0, 0,5 B Meslinger 0, 0, 0, 0,7 0,7 B 6 Malaria 0,0 0, B 7 Syfilis, inkl. senfolger 0, 0, 0, B 8 Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer,0,0,0 6,0,7 0, 0, B 9 Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev 87,6 05,8 69,6,0. 5,9 7,5,8 B 0 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art 5,8 5,7 6,0,0 0, 0,5 B Sukkersyke 7,6 6,0 9, B Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer 0,5 0, 0,5,0 B Anemier,8,5, B Meningitt 0,6 0,6 0,7 6,0 6, 0, 0,7 B 5 Aktiv revmatisk feber 0,0 0,0 0, B 6 Kronisk revmatisk hjertesykdom,5, 6,8 B 7 Hypertensjonssykdommer,5,0 7, 0, B 8 Ischemisk hjertesykdom 66,8 7, 97,0 B 9 Andre hjertesykdommer 8,7,7,7 0, 0, B 0 Karlesjoner i sentralnervesystemet 5,5 7,7 67, 0,7 0, B Influensa,7,,9 0, ' B Lungebetennelse 6,9 5,9 69,0 5,,,0, B Bronkitt, emfysem og astma,5 7,9 9, 9, 6, 0, 0,5 B Sår i mage og tolvfingertarm,5 5,8, B 5 Blindtarmsbetennelse 0,8 0,7,0 0, B 6 Brokk og tarmslyng,6,8,7 0, 5,9 0, B 7 Leverkirrose,0 5,0,,0 B 8 Nefritt og nefrose,5 6,,9,0, 0, B 9 Prostatahypertrofi, 8,6 B Komplikasjoner ved svangerskap, fodsel eller barselseng 0, 0,6 B Medfødte misdannelser 8, 8,5 7,7,5 8, 5, 5,8 B FOdselsskader, vanskelig fodsel og andre anoksiske og hypoksiske tilstander,0,6,5 69,0 9,7 B Andre årsaker til perinatal dodelighet... 7,7 0, 5, 595, 8,0 B 5 Symptomer og ubestemte tilstander 5,9 6,0,8 05,8 8,,5, B 6 Alle andre sykdommer 67, 6,5 7,0 9, 8, 5, 5,8 Sykdommer i alt Diseases, total 98, 0,6 86, 89,9 08,5 8,7,6 BE78 Ulykker 5,5 69,5,8 6, 5,,7,0 BE 9 Selvmord 8,,, 0, BE 50 Alle andre ytre årsaker,0,5 0,5 0, 0, Dødsfall i alt Total deaths 998,7 097,8 900,7 '56, 05,9 6,0 6,8

50 Sex and age apecific death rates by cause Deaths er pppyla ion 59 ar 09 år 09 år years years years M. K. M. K. M. K. M. F. M. F. M. F år 6069 ar 7079 år 80 ar og over eare years years years and over M. K. M. K. M. K. M., K. M. F. M. F. M. F. M. F. Internat. B list 9 0, 0, 0,8 0,5 0,5,9 5,,5, B 0, 0,, 0,,8 0,5 6,7,5,6,9 B 5 0,5,,8 5,5,7 9,, 0,5, 5,8.,8 B 6 0, 0,, B 0,5 0, 0,5 0,5 0,7 B B6 0,,0,9,5,8 B 7, 0,5,0 0,5,0,5,6 5,0, 8,6 8,0,6 5,0 B 8, 8, 9, 5, 7,8 96,7, 0, 58, 0,6 90,8 76,9 5, 87, B 9 0, 0,7 0,5,0,,0,,7,,9,5,9 07, 9,6 B 0 0,9,,,0 5,6,6 6,7, 8,,,9 5,0 5,9, B 0, 0, 0,8,7,5,,9 0,7,9 5,6 B 0,5 0, 0,,,0, 8,,7 7,7,9 B 0, 0,, 0,8 0,8,7 0,5,9 0,7 B B5 0,,0,0,7,0,7,5 7,7 0, 67,8 78,, 9,0 B 6 0,5 0,5,7, 9, 5,7,6,9 7,6 00, 50,8,6 B 7, 0,5 9,,0,, 6, 60, 98, 8,, 07, 0, 07,7 B 8 0,9,,5 0,5 6,,8 8,9 7, 6,5 8,, 87,8 866,9 908, B 9, 0,7 5,9 6,6 7,,8 5,8 5,9 9, 6, 07,5 879,8 006,6 955, B 0 0,,7, 0,5,0 8,6 8,0,9, B 0,, 0,5,0 0,5,9,8, 9, 6,6 6, 09,5 6,8 759,9 7,6 B 0,,0,6,,7 5, 9,8 9,0,8 9, 08,7 0,9 B,0,,8,6 8,8 5,, 6,7 66,7 50,6 B 0, 0, 0,,,9 d,9,5, B 5 0,,0 0, 0,,7 0,, 5, 5,8 6,8 89,9 69, B 6 0,7 0,,9,0 6,0,7 7,6,9 6,6 5,9,0,6 8,7,5 B 7 0,, 6,5,6 0,9 8,0, 0,5 6,8 8,7 8,7,5,7 B 8, 0,8 5,5,9, B 9,.,5 0,9 8,8,,0,0 0,9,8,9,5,8,9,8,6,9 5,6 B., B,9,,,5 6,9 0,5 65,,9,,5 79,0 50, 00,5 897, B 5 6,,6, 0,6 9,,7 5, 9,9, 9,8,5, 5,0 08, B 6,,9 96,8 7,6 90, 78,9 867,6,,5 9,7 69,9 96, 579, 9, 65, 0, 5,7,5 59,9 7,0 70,,9 87,0 5, 5,0 89,, 6, BE 78 8,5,, 6, 6,9 6,5 0, 6,, 5,8 7,,, 7,,9 BE 9 0,9 0,9,,,,*, 0,5 0,9 0,7,9 BE 50, 06,9 9, 68, 8, 78, 9, 960,,5 5,8, 699, , B

51 Tabell. Dødsfall omkring fødselen og i forste leveår, etter årsak. 97 PerinataZ and infant deaths by cause. 97 Internasjonal detaljert liste 965 International detai led list 965 Dødsårsak Cause of death 50 Levendefødte, døde i. leveår Infant deaths Død Under I alt uker I alt fødtel) under under under Still timerdager dager uker år år births'nder Total weeks Total days days under under under hours weeks year year 760,76 Sykdommer hos moren som ikke står i forbindelse med svangerskapet 76 Svangerskapstoksemier 76 Infeksjoner hos moren for eller under fodselen 76768,77 Fødselsskader og vanskelig fodsel 770 Tilstander i placenta 77 Tilstander i navlesnor 769 Andre komplikasjoner i svangerskapet eller under fødselen 77,775 Erythroblastose 776 Asfyksi og anoksi i.n.a. 778 Andre tilstander hos foster/ 777 :=:årenhet i n a Medfødte misdannelser: 707 i nervesystemet 76,77 i hjerte og kar 7,75,78759 andre 009 Diaresykdommer Res. 006 Alle andre infeksjose sykdommer ,7086 Influensa, lungebetennelse og bronkitt " Medfødt brokk 8 Res. 078 Alle andre bestemte sykdommer Plutselig dod i.n.a ,779,78079,796 Annen ubestemt eller ukjent årsak E 9 E 9 Kvelning Res. E 800 E 99 Alle andre ulykker/skader E 960 E 969 Drap I alt Toal ) FOdt uten liv med oppgitt svangerskapstid 8 uker og over. ) Foetal deaths with reported period of gestation 8 weeks and over

52 Tabell 5. Perinatal dodelighet etter årsak. 97 Perinatal mortality by cause Internasjonal detaljert Perinatale dødsfall Perinatal deathal) liste 965 DOdsårsak Pr International Cause Av disse: of Of which: death Antall fodte detailed Number Per DOdfOdte DOde i. uke list 965 births Stillbirths Deaths< week i 760,76 Sykdommer hos moren som ikke står i forbindelse med svangerskapet 5 6,8,,7 76 Svangerskapstoksemier 0 5,,0, 76 Infeksjoner hos moren for eller under fodselen,..., 0,9, 76768,77 FOdselsskader og vanskelig fodsel , 5, 9, Tilstander i placenta 59 9, 6,6,7 77 Tilstander i navlesnor 7,,5,6 769 Andre komplikasjoner i svangerskapet eller under fodselen 5, 8,9,5 77,775 Erythroblastose 6,9,,7 776 Asfyksi og anoksi i n a 90,6 0,5, 778 Andre tilstander hos foster/nyfodt,7,7 777 Ufullbårenhet i n a 7 5,6,,5 Medfødte misdannelser: 707 i nervesystemet 6 9, 7,, 76,77 i hjerte og kar 7 5,6 0, 5,5 7,75,78759 andre, 75, 5,0 6, MedfOdt brokk 9,, Res. 0078, Alle andre sykdommer og tilstander., E 800E 99 77,779, Ubestemt eller ukjent årsak 8, alt Total ) DOdfOdte med oppgitt svangerskapstid på 8 uker qg over + levendefodte gom dode i 0pet av. leveuke. ) Pr levendefodte. (Antall levendefodte i 97: ) ) Stillbirths with reported period of gestation 8 weeks and over I infant deaths under week. )Per Ziveborn. (Number of Ziveborn in 97: ) 0,,8,8 0,

53 Tabell 6. Dødeligheten i første leveår etter årsak Infant mortality by cause Internasjonal detaljert liste 965 International detailed list 965 Dødsårsak Cause of death Døde pr levendefødte Deaths per live births , 77 Res Fødselsskader,0,6 8,,9, 0,5 Andre tilstander i forbindelse med svangerskap eller fødsel eller som er spesifikke for barn i. leveår 86,0 76, 7,6 65,6 60,6 59, Medfødte misdannelser: , 77 7,75, Res , 70 86, 90 Res , 560 Res , 796 E 9E 9 Res. E 800 E 99 E 96,0E 969 i nervesystemet og sanseorganene 8,8 8,6 7,8 6, 5, 5,6 i hjerte og kar,7,8 5,5,5,5, andre,7, 0,5 8, 8,,0 Diaresykdommer 6,,,8,0,, Andre infeksjose sykdommer. 6,7,0,5,7,6,7 Meningitt,6,0,,0, 0,6 Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene,9,,0,5,9 0,9 Influensa, lungebetennelse og bronkitt,,5,8 7,9 5,6 5,6 Andre sykdommer i åndedrettsorganene,,8,0 0,6 0,5 0,9 Brokk og tarmslyng,,,9,5,5, Alle andre bestemte sykdommer 6,7 5,6,,8,, Plutselig død, uten forutgående sykdom 8,8 7,7 6, 6,0 6, 5,8 Annen ubestemt eller ukjent årsak 0,8 8, 6,,8,, Kvelning,,5,,5,,0 Alle andre ulykker 0,9 0,7 0,5 0, 0,, Drap 0, 0, 0, 0, I alt Total 6, 98, 7, 9, 7,5 7,5

54 Tabell 7. DOdsfall ay hjerte og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder. 97,Peaths from cardiovascular diseases by diagnosis, sex and age Detaljert liste nr. ) Petailed list no. ) Alder A ge , , 78., ' MENN MALES 0 år years i i " " I., 0" rr II 59 " II 0 " 6 II 59 " 6 0" II " rr 5, ti 0 " II 0 59 " II " ,59 " rr It 06 u if " II " It " " r, II " år og over years and over alt Total.. 0, KVINNER FEMALES 0, år years 5 It 5 9 " 0 " 6 59 ", 5 0 " ff " 7 59 " " " '5 " ,, " " " " " år og over years and over I alt Total , 9 50, ) 9058: Hjerte og karsykdommer i alt. 9098: Revmatisk hjertesykdom. 00, 0, 0: Hypertoni uten nevnt hjertesykdom. 0, 0: Hjertesykdom med hypertoni. 0: Hjerteinfarkt, ferskt. : Ischemisk og arteriosklerotisk hjertesykdom. 09: Andre hjertesykdommer. 08: Karlesjoner i sentralnervesystemet. 08: Sykdommer i arteriene. 5058: Sykdommer i venene og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene. 58: Kronisk nefritt. 09: Cardiovaskulær syfilis. 76,77: MedfOdt misdannelse av hjerte og kar. 78., 795: Hjertelammelse, plutselig dd i.n.a.

55 Tabell 8. Dødeligheten av hjerte og karsykdommer etter diagnose 97 Mortality from cardiovascular diseases by diagnosis). 97 lnternasjonal liste 965 International list 965 Diagnose Diagnosis 5 Antall Number Menn Kvinner Males Females Dode pr Prosent innbyggere Percentages Deaths per population Menn Kvinner Menn Kvinner 9098 Revmatisk hjertesykdom 6,,6, 6,9 0 Hjerteinfarkt, ferskt 5 50,0,7,5,7,.0 Hjerteinfarkt, gammelt,. koronar sykdom ,0,,6 0,0..8, Annen ischemisk hjerte, sykdom 8 0,6, 59, 6, 0,0 Hjertesykdom med hypertoni.. 50,,7 7,7, 09 Annen og uspesifisert hjertesykdom , 9,,7,7 00,0,0 Hypertoni uten nevnt hjertesykdom 8 9 0,8,0,,8 08 Karlesjoner i sentralnervesystemet 67 79,8 6,0 7,7 67, 08 Sykdommer i arteriene 58 6,,0 8, 8, 5058 Sykdommer i vener og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene ,7, )0, Hjerte og karsykdommer i alt , , 6, 09 Syfilis i hjerte og årer 5 0, 0, 58 Kronisk nefritt ,, 76,77 Medfødte hjerte og karsykdommer 77 8,0, 78., 795 Hjertelammelse, plutselig dd i n a , 6,8 ) Dødsfall av syfilis i hjerte og årer, kronisk nefritt, medfodte hjerte og karsykdommer og hjertelammelse blir i den offisielle statistikk ikke regnet med i dodelighetstallene for hjerte og karsykdommer. For sammenlikning med årene for 95 må imidlertid ratene for kronisk nefritt legges til totaltallene. ) Deaths from cardiovascular syphilis, chronic nephritis, congenital anomalies of heart and circulatory system and heart failure are not included in the death rates from cardiovascular diseases. For comparison with years prior to 95, however, the rates for chronic nephritis must be added to the total rates. Tabell 9. Dødeligheten av hjerte og karsykdommer etter diagnose, kjonn og alder l) Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosisl) År Year ) Dode pr innbyggere Deaths per population 80 år I alt og over år år år år år Total years years years years years years and over HJERTE OG KARSYKDOMMER I ALT Nr (0, 0068, 570.) Menn Males , 7, 8,9, 9, 780,8 7 8, ,9 7, 98,9 60,0 0,9,0 8, , 8,, 8,7 80,9 66,7 8 95, , 7,, 55,6 89,0 88,8 8 7, 970 ' 558, 7,0 5,5 8,0 99,7 560, 8 880, , 7,6 6,6 6,5,5 60,6 8 85,8 Kvinner Females ,0,8, 7,6 688,9 59, 7 76, ,, 8, 60,9 685,7 77,6 8 79, ,8,0 8,6 5, 688, 7,7 8 68, ,7, 9,7 0,7 6,9 7, 7 8, 970., 5,7,0 9,, 588,6 8,6 7 76, 97 6,,7 6,6 5,6 557,5 8,8 7 79,0 ) Reviderte tall for i samsvar med den internasjonale klassifikasjon, 8. revisjon. ) Arsgjennomsnitt for femårsperioden. ) Revised figures for in accordance with ICD, 8th revision. ) Annual average for the fiveyear period.

56 55 Tabell 9 (forts.). Dødeligheten av hjerte og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis Ar I alt Døde pr innbmere år år år år år år og over REVMATISK HJERTESYKDOM Nr (006) Menn Males ,6,6, 5,9, 8,6 5, ,6, 0,7 8,,8,5 50, ,0 0,7 8,6 6, 6,6 5, 56, ,0 0, 5,5,8 9, 9,5 66, ,0 0, 5,8,, 68,0 05,7, 0,,7,7 7,7 67,8,0 Kvinner Females ,,' 0, 8, 0, 6, 5, ,5, 8,5,7 9,6 6,0 87, ,6 0,6 7,5,5 6, 7,, ,9 0,,5,5 7, 69, 9, 970 5,9 0,,, 7,5 8,8 55, 97 6,9 0,,0,5 0, 78, 9,0 HJERTEINFARKT, KORONAR SYKDOM Nr. 0,,.0 (0.) Menn Males ,5,8 6,7 8,8 7,5 68, 960, N 55,7, 59,5,0 579, 078, 7, ,8,5 76,6 0, 767, 58, 80, ,,7 0,6, 87, 565, 7,6 970 S. 7,,5,5 6, 89, 68,7 5, ,,6 08,5 7,7 867, 760,8 5,7 Kvinner Females ,5 0, 5,,0,9,6 70, ,8 0, 7,9 5,5 0,0 59, 0, ,7 0,5 9,0 50,7 5, 70,7 57, , 0, 0,0 56,0 69,0 778,7 5, 970, 0,,0 56,9 68, 78,9 60, 97,7 0,7, 56,5 5,6 87, 5, ANNEN ISCHEMISK HJERTESYKDOM Nr..8,, (0.0, 0.,.) Menn Ma/es ,9 0,,, 59,7 5,0 88, ,, 0, 6,0,5 5, , 0,,8,0 79,9 8,0 90, ,9 0,, 6,7 8,9 9,5 7, ,8 0,, 7,9 8, 5, 6, , 0,,8,5 80,9 80, 66,5 Kvinner Females 95955,6 0,,7 6, 70, 800, ,6 0, 0,,, 75, 66, ,0 0, 0,, 5, 78,7 88, , 66,9 0,6, 9, 00,0 669, , 0,,7,6 68,6 80, 97 6, 0,9,7 9,8 56,0 9,5

57 56 Tabell 9 (forts.). Dødeligheten av hjerte og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis Ar I alt Døde pr innbyggere år år år år år åro over HJERTESYKDOM MED HYPERTONI Nr. 0, 0 (0) Menn Males Kvinner Females ANNEN OG USPESIFISERT HJERTESYKDOM Nr. 09 (,., 05) Menn Males Kvinner Females HYPERTONI UTEN NEVNT HJERTESYKDOM Nr. 00, 0, 0 (7) Menn Males Kvinner Females KARLESJONER I SENTRALNERVESYSTEMET Nr. 08 (0) Menn Males Kvinner Females , 0,,7,9 5,9 5,,5 5,5 0,, 0, 5,6,8 5,8, 0,, 9, 7, 05,0,6 0,5 0,, 6,6 8, 86,7 8,6 8,6 0,8 6,8, 7,8 0,8 7,7 0, 0,9,, 5,5 0,, 0,,,9 6,7 00, 50,6,9 0,, 9,5 8, 0,9 67,, 0,0, 5, 7, 6,7 7,7,7 0,0 0,5, 0,9 86,0 07,0,6 0,, 5,0 7,8 8,9 6,, 0,9,7,7 76, 8,6 6,,5 9,7 7,6 66,6 5, 88, 6,6,0 7,0, 99, 7, 078,9 6,9 0,8 5,8 9,6 69, 60, 87,,9, 6,5 5,7 6,5 97, 76,9,7, 6, 0,7 56,7 89, 8,,7 0,7 6, 8,9 6,5, 866,9 75, 0,9 6,6 0, 7,0 577,9 7',8 59, 0,5,5 5, 7, 97,5 80,6 5, 0,,6 8, 55,5 6, 997,6 8,5 0,5,6 8,7 0,5 9,6 775,9 8, 0,6,5 8, 0, 80, 78,,7 0,6,8 7, 8, 87,8 908,, 0,, 7,, 7, 66,8, 0,,6 6,, 8,5 6,9, 0,,7 5,0,8,6 5,6,5 0,, 7,,0,7,, 0,, 5,5 0,,0,0, 0, 0,9 5,0 7, 0, 0,6 5,5 0,,5,6,6,5 90,, 0,,, 9, 6,0 67,0,9 0,,,5 7,,5 5,9,7 0,0,, 9,5 7,0,6,0 0,8,6 9,,6 55,6,8 0,,,0 0,,9 * 58, 09,5,7,7 59,5 55, 9,5 785,6 6,,, 50,8 5,7 05,6 8,6 5,8,6, 5,6,9 05,0 7,6,9,5 9,0 5,5 57,5 05, 7, 7,0,8, 5,8 5, 08, 6, 7,7, 7, 5,8 9, 07,5 006,6,,,5 67,9 57, 00, 9, 6,0,5,8 58, 5,8 05,5 50, 69,,6,0 5,8,9 0,8 00, 66,, 7,5, 95,5 909, 05, 0,7,6 7, 7,0 7,8 85,,8 67,,6,8 5,9 6, 879,8 955,

58 5 7 Tabell 9 (forts.). DOdeligheten av hjerte og karsykdommer etter diagnose, IdOnn og alder Sex and age specific death rates from cardiovasmaar diseases by diagnosis Ar I alt Dode pr innbyggere år år år år år år n over SYKDOMMER I ARTERIENE Nr. 08 (5056, 570.) Menn Males , 97 Kvinner Fomales SYKDOMMER VENER OG ANDRE SYK DOMMER I SIRKULASJONSORGANENE Nr (6068) Menn Males 95955, Kvinner Females ,, KRONISK NEFRITT Nr. 58 (59) Menn Males Kvinner Females , HJERTELAMMELSE, PLUTSELIG DOD Nr. 78., 795 (78., 795.) Menn Males Kvinner Females , 97, 5,0 0,, 5, 7,5 5,7,8 0,9 0,,0 5,8 7, 0,7 85, 9,9 0,, 7,6 5,9 97, 696,0 8,8 0,,8 8,9, 95,0 57,6 8,8 0,,7 8,,8 95, 7,8 8, 0,,0 0,5 9, 0, 69,7 9,7 0,,, 0,5 8,9 08,8, 0,,,6 9,0 8, 0 796,,5 0,5,7, 0, 66, 596, 8, 0,5,,6,6 7,9, 0 5, 0,,,9, 68,5, 8, 0,,5, 78, 95,,6 0,,0,8 5,,,,9 0, 0,,7 5,,8 5,8, 0,,0,0 7,0, 5,,5 0,,,0 7, 7,7 8,8,5,7,8 7,9,7 9,9,0 0,,,,6 8, 69,6,6 0, 0,8, 7, 0,,8,7 0, 0,, 6, 7,9 7,9,5 0, 0,9,6 8,0 9, 5,0, 0, 0,6,0 6,,0 6,9,6,,5 6,9 7,9 80,5,9 0,,6 0, 5,, 6,8 9,8, 9,0 6,9 8,,7 8,9 8,, 7,,6, 5,5 57,9 8,,6 7,9, 9,7, 7,8 6,6,0,7 0,7 0, 8,5,6, 0,, 6, 0, 0, 8, 5, 0,9, 8,0 8,8,0 0,6 8,0,0 6,9, 8,8 7,0 5,0 6,,7,8 7,0,7 7, 7,9 5,,0,8 5,5,6 0,7 5,9,9 0,,,5 9, 7,8,,6 0,, 0,8 7, 9,7 0,7, 0, 0,9,0 5,9 7, 8, 7,,9 0, 7, 8, 95, 5,9,,,0 6, 7,7 7,6 87,6,, 9,7 7, 9,8 66,,6 8,7,8,5 56,6, 98,8 7,9 8,,, 50,7 5,7 99,0 6,5 7,,5, 7,9 06,9 96,8 6,0 8,,,5,9 6,9 6, 8,8 9,5,,9 5,8 0, 5, 8,6,,7,7,9 8,8 70,5,,0, 8 5,, 5, 85,6 90, 6,,0 5,5 ;5,6 6,0 8, 6,8,8 7,8 9, 8, 76,9 9,8.

59 Tabell 0. Dødsfall av ondartede svulster etter primærsete, kjønn og alder. 97 Deaths from malignant neoplasms by primary site, sex and age. 97 ) Detaljert liste nr. ) Detailed list no. 58 Alder Age , 80 9, MENN MALES 0 år years 5 9 " 0 " 9 59 " 0 " 59 " 9 0 " 59 " ri 7 0 " 5 59 it6 505 " 08 If 5559 " 606 " " " " " " 90 år og over years and over 60 I alt Total.. 995, KVINNER FEMALES 0 år years " 0 0" ll 6 59" 6 0' II 59" 8 0" 8 59" i 0 " 7 II 59 " 50 ll 505 " " " " 6 II 707 " 55 II 7579 " 6 II 808 " " 7 90 år og over years and over 66 I alt Total , ) 009: I alt. 09: Munnhule og svelg. 505: Spiserøret, magesekken og tarmene. 5059: Fordøyelsesorganene i alt. 6: Luftrør, bronkier og lunger. 606: Andedrettsorganene i alt. 707: Knokler, bindevev og hud. 7: Brystkjertelen. 808: Livmoren. 8: Ovarier. 85: Prostata. 88,89: Nyrer og urinveier. 8089: Urin og kjønnsorganene i alt. 9,9: Hjernen og nervesystemet. 9599: Ubestemt angitt eller ukjent primærsete. 007: Leukemi. 0009: Lymfatiske og bloddannende organer i alt.

60 Tabell. Dødeligheten av svulster etter primærsete. 97 Mortality from neoplasms by primary site. 97 Internasjonal We pr detaljert Antall Prosent innbyggere liste 965 Number Percentages Deaths per InternationalPrimærsetepopulation detailed Primary site Menn Kvinner list 965 Menn Males Females Kvinner Menn Kvinner Munnhule og svelg 505 Spiserøret, magesekken og tarmene 5559 I fordøyelsesorganene ellers 6 Luftrør, bronkier og lunger. 60,6,6 I åndedrettsorganene ellers 7 Brystkjertelen 808 Livmoren 85 Prostata 8,8, 86,87 I kjønnsorganene ellers... 88,89 Nyrer og urinveier 707, 909 Annet spesifikt primmrsete 9599 Ubestemt angitt eller ukjent primærsete 007 Leukemi 000, Andre svulster i lymfatisk 08,09 og bloddannende vev 009 Ondartede svulster i alt Total 08 Godartede svulster 09 Svulster av ubestemt art.. 89,,, ,5 6,6 6, , 7, 6,8 55,8,9 8, 6 8,6 0,, , 6, 0, 69 8, 6 5,6,, 9,7, ,5,6, ,8 5,7, ,0 7,5, 57 6,9,8 8, 88 67,7 5,0 9, ,0 00,0 05,8 9 0, ,0, 5,, 6,7 0, 7,9,7 6, 7,8 9,7,6 6, 8,5 69,6 0,5 5,6 Tabell. Dødeligheten av ondartede svulster etter primærsete, kjønn og alder l) Sex and age specific death rates from malignant neoplasms by primary sitel) Døde pr innbyggere Deaths per population Ar ) Year ) 80 år I alt år og over år år år å r år Total years years years years years years years and over ONDARTEDE SVULSTER I ALT Nr (005, 9., 9) Menn Males " Kvinner Females ,5, 5, 7,7 9,6 5,6,7 76,0 66,0,5 6,5 67, 6,0 5,6 8, 7, 78,7 0,8 7, 70, 5, 56,7,6 8,9 9,9 9,9 7, 7, 0, 57, 09,5 99, 0,5 9, 7,9 8,0 5,7 578,5 5, 05,0 05,8 9,6 9, 7,8, 58, 90,8 5, 59,7 9,8, 0, 9,8 6,0 855,7 6,6 58, 7,9 7, 0,8, 0, 777,7 05, 59, 8,, 96,7 08,9 0, 757, 0, 7, 7,5,8 00,0 6,7 09, 775,8 6, 70,8 8,7 5,8 0,7 5, 80,7 77,5 6,8 69,6 6,9 5, 96,7 0, 0,6 76,9 87, ) Reviderte tall for i samsvar med den internasjonale klassifikasjon, 8. revisjon. ) Arsgjennomsnitt for femårsperioden. ) Revised figures for in accordance with ICD, 8th revision. ) Annual average for the fiveyear period.

61 60 Tabell (forts.). Dodeligheten av ondartede svulster etter primærsete, kjonn og alder Sex and age specific death rates from malignant neoplasms by primary site Ar I alt Dode pr innbyggere år år år år år år år og over MUNNHULE OG SVELG Nr. 09 (08) Menn Males Kvinner Females ,0 0, 0,5,,8,6 8,6 6,7, 0,0 0,,,8,5 6,7 55,8, 0,0 0,6,,6, 9, 9,8, 0,0 0,, 5,0,,6 5,8,9 0,5, 8,,6 9, 8,,6 0,,0,8,6 0,6 9,,0 0, 0,6,8 5,5 0,9 5,9, 0, 0,,, 6,,7 0,7, 0, 0,9,9,6, 9,, 0,7, 6,,,5,5 0,,, 9,0,, 0,9,, 0,,5, FORDOYELSESORGANENE OG BUKHINNEN Nr (5059) Menn Males Kvinner Females ,5 0,5 6,7,,7 0, 67, 0,8 76, 0,5 5, 7, 95, 66,9 57, 80,0 75,7 0, 6, 5, 9, 5,9 5, 80,6 78, 0,5,,7 8,7,5 55,8 86, 77,,0,9,9 8,, 55,5 80,5 79,5 0,7 7, 6, 8,6 5,9 509, 89, 66,6 0,5 7,7 0, 66,0 7,9 50,8 8, 59,7 0, 5,6 9,5 5,8 6, 7,0 66,8 58, 0,5 5,6 7,8 5,6 0,8,8 67, 6, 0,, 0, 50,,, 65, 6, 0,6 5,5,0 50,7, 7,0 600, 57, 0,6 5,5 8,,6, 0,6 507,6 ANDEDRETTSORGANENE Nr. 606 (606) Menn Males Kvinner Females , 0,, 8,0, 9,0 50, 7, 5, 0,, 8, 8, 70,8 6, 55,8 0, 0,,5 0,7 0, 89,9 9,0 65, 7, 0,,5,,,0 9,6 9,6, 0,5 7,5 6,0 8,7 6, 7,,7,9,6 50,9 6,9 85, 98,6,8 0, 0,5, 8,0 7,8 7,9 6,5,6 0,6,8 6,9,8, 8,6,8 0, 0,8,5 7,,, 7,9 6, 0, 0,5,8 9,8 7,6 9,6, 6,5, 8,7 8,8 9,0 6,5 7,,5,5 7,8 9,6,,. TRACHEA, BRONKIER OG LUNGE Nr. 6 (6, 6) Menn Males 9, 0,, 7, 9,,6, 6,,6 0,0 0,9 7, 5,0 65, 5,, 8, 0,, 9, 7,8 8,9 8,7 50,9,6 0,0,,0,0,9, 7,5 7,9,5 5,0 0,9 0, 0,8 85,6 8,,9,5 7,5,6 6, 87,0

62 0 Tabell (forts.). Dødeligheten av ondartede svulster etter primmrsete, kjønn og alder Sex and age specific death rates from malignant neoplasms by primary site Ar I alt Døde pr innbyggere år år år år Ar år år o over BRYSTKJERTELEN Nr. 7 (70) Kvinner Females 95955, 0, ,7 0, ,8 0, ,0 0, ,0 97 7,9 0, 5,5 0,5 9,8 7,8 90,,0 6,,8 8,7 69,9 96, 7, 5,6 7,6 50,0 6,8 9,6 9,5 7, 5, 5, 7,5 95,6,5 8,, 56, 58, 00,5 0, 7, 9,6 5, 70,8 9,6 55, UROGENITALORGANENE Nr (78) Menn Males ,, ,, ,, ,,9, 970,7, 97 7,8, Kvinner Females 95955,, ,, ,7 0, ,0 0, ,0 0,7 97 7,9,, 6, 0,5 77, 57,0 5,,5 5, 0,6 8,6 86; 57,9,0 5,0 ',5 9, 97,6 66,0,9 7,, Y, 7, 70,0, 6,7 8,5 95,5,6 7,9 5,9,7 6, 9,5 5, 86,6 0,9 0,8 7,6 86,5 9,6 5,, 5, 66,8 96,8 7,6 7,7 0,7 7,6 55, 9, 0,6 50, 9,6 0,5 ' 6,6 9, 9,9 68,0 9,, 6, 87, 8, ,,5 5,6 0,0, 0, ANDRE ORGANER ELLER UTEN OPPLYS NING OM PRIKERSETE Nr. 707, 9099 (9099) Menn Males ,9, ,6, ,, ,7, 970 5,,8 97,, Kvinner Females ,8, ,6, 96965,6, ,9,6 970,, 97,,7 6,, 5,,0 7,6 5, 8,,9,9 55,8 87,5 9, 8, 6, 0,6 6, 9,9 69,6 9,6 6,8, 56,5 9,9 7,6 9,8,6 5, 6,5,5 85,0 8,8 5,8 6, 6,,7 85,5,7,8, 6,5 0, 7,8 6,,7 7,5 5, 0, 88, 5,7,6 7, 5,5 97, 98, 5,8,,5 6, 8, 80,8 8,6,8,7,5 9,0 05, 7,6,0 8, 6, 97, 68,5 DE LYMFATISKE OG BLODDANNENDE ORGANER Nr (0005, 9., 9) Menn Males 95955, 5, , 5, , 9, 5, ,7, ,,5 97 7,8,0 7,,,5, 6,6 8, 6,8 0,0 5, 50,8 87,8 85, 6,6, 6,7 50, 0,5 98,5 7,6 0,5,0 56, 97,8 0,8 0,8,, 5,9 9, 9,, 8,6,9,5 97,5, Kvinner Females 95955,,, ,8, 96965,0, ,, ,,0 97,9,,8 7,5 6,,0,8,6 5,9 7,5 6, 0,0 55,6,,7 7,7,6,9 56,7 57,7,6 7,9 6,0 0, 7,0 8,,5 8,5,7 9;0 6,0 78,6 5,5 7,0 5,6 5,6 6,5 86,

63 6 Tabell. Dodsfall ved ulykker, selvmord og drap Deaths from accidents, suicide and homicide År Year ) Voldsomme dodsfall i alt Total violent deaths Kvin I alt Total Menn Males I alt Total Ulykker Accidents M. M. K. F. I alt Total Selvmord Suicide M. M. K. I alt F. Total Drap Homicide M. M. K. F. Antall Number Pr. million innbyggere Per million population ) Arsgjennomsnitt for femårsperioden. ) Annual average for the fiveyear period. Tabell. DOdsfall ved ulykker og skader etter ulykkens ytre årsak Deaths from accidents by external cause her Females Menn Males Kvinner Females Årlig Årlig gjennomsnitt gjennomsnitt Dødsårsak Cause of death Annual average Annual average ULYKKER OG SKADER VED: ACCIDENTS AND INJURIES CAUSED BY: Transport med jernbane Railway Transport med motorkjoretoy Motor vehicle Annen landtransport Other land transport Luftfart i alt Aviation SjOtransport, unntatt drukning Water transport, excl. drowning, Drukning, fiske og sjotransport Drowning in fishing and water transport Drukning fra liten båt Drowning from small boat Drukning, ellers Drowning, other Forgiftning Poisoning Fall Falls Slag eller stot av fallende gjenstand Blow from falling object Brann, forbrenning Fire, burns Kvelning Suffocation Skytevåpen, sprengstoff Firearms,explosives Maskiner Machinery Elektrisk strom Electric current Skred Avalanches Andre ulykker (inkl. senfolger) Other accidents (incl. late effects) Skader hvor det er uklart om de skyldes ulykke eller er påfort med hensiktl) Injuries of undetermined circumstances ). I alt Total ) For årene for 97 inkludert i de respektive ulykkeskategorier. ) For years prior to 97 included in the appropriate accident categories.

64 6 Tabell 5. DOdsfall ved ulykker etter kjønn, alder og ulykkens ytre årsak. 97 Deaths from accidents by sex, age and external cause.,97 Internasjonal detaljert liste 965 International detailed list 965 E DOdsårsak Cause of death ULYKKER OG SKADER VED: Transport med jernbane I alt Total M ) K ) år år år år år år år years years years years year years years 70 år og over years and over E 808 Transport med N motorkioretøy K E 8587 Annen land M 8 transport K E 8085 Luftfart K 9 8 E 8.9, E 8.9, E 89.9 SjOtransport, M unntatt drukning. K 7 9 E 80.9, Drukning, fiske M 7 E 8.9 og skipsfart... K E 80.0, Drukning fra M 8 E 8.0 liten båt K E 90 Drukning, ellers. MK E Forgiftning 6 K E Fall 8 6 K E 96, 97 Slag, stot av fallende gjenstand M K E Brann, for N 0 9 brenning K E 99 Kvelning 5 K 0 E 9, 9 Skytevåpen, M 6 sprengstoff K. 7 E 90.0, 98 Maskiner M K 5 6 E 95 Elektrisk strom.. m K E 909 Skred M K 5 Res. Andre ulykker M 5 E (inkl. senfolger) K E Skader hvor det er uklart om de skyldes ulykke eller er påfort M med hensikt K M I alt Total. K ) M = Menn Males, ) K = Kvinner Females

65 Tabell 6. Drukningsulykker etter kjønn og alder., 97 Accidental drowning by sex and age I alt år år år år All ages years years years years 70 år og over years and over Personer Persons M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. Antall Pst. M. F. M. F. M. F. M. F. M. F. M. F. Number P.c. Under fiske og sjøtransport In fishing and water transport Fra liten bat From small boat I brønn eller dam ved hjemmet In well or pond on home premises Under bading When bathing Gjennom isen Through ice Fra kai eller brygge From quay or pier På annen kjent mate Otherwise specified På ukjent mate Unspecified I alt Total 75, , , , 8 5 7,6 5 6, , , , Tabell 7. Dødsfall ved veitrafikkulykker etter kjønn og a der ). 97 Deaths from road traffic accidents by sex and age ). 97 I alt All ages Personer Persons M. Antall Pst. M. Number P.c. K. F år år år år years years years years M. M. K. F. M. M. K. F. M. M. K. F. M. M. K. F. 70 år og over years and over M. M. K. F. Fotgjengere ) ) Pedestrians 08 8,0 Syklister Pedal cyclists 6 6,6 5 Motorsyklister Motor cyclists 67, 6 Fører av bil eller buss Driver of motor car or bus 05 9, 9 Passasjer i bil eller buss Passenger in motor car or bus 9 6,8 55 Fører eller passasjer av: Occupant of: Traktor eller bulldoser Tractor or bulldozer 8 5, 7 Annet kjøretøy Other vehicle 0,5 Uoppgitt Unspecified 8,5 7 I alt Total 57 00, I ) Se Prinsipper og definisjoner, side 8., ) Medregnet personer på kjelke, ski, spark. ) See Principles and definitions, page. ) Including persons sledging, skiing.

66 65 Tabell 8. Dødsfall ved ulykker etter ulykkessted, kjønn og årsak. 97 Deaths from accidents by place of occurrence, sex and external cause..97 Internasjonal detaljert liste 965 International detailed list 965 Dødsarsak Cause of death M.M. I alt Total K.F. På arbeidsplassen Occupational accidents K I eller ved hjemmet In home or on home premises K Ikkeyrkesulykker pa andre steder Other nonoccupational accidents K E E 808 E 8587 E 8085 E 8,889 (.siffer 9) E 80,8 (.siffer 9) E 80.0,8.0 E 90 E 90 E E 860 E E E Ulykker ved: Accidents caused by: Transport med jernbane. 5 Transport med motorkjøretøy 07 0 Annen landtransport.. 8 Luftfart 9 8 SjOtransport (unntatt drukning) Drukning under fiske og sjotransport 7 Drukning fra liten bat. 8 Drukning ellers 6 Dykking Forgiftning med medikamenter I I I t alkohol 5 7 I gasser 5 i t t i andre stoffer Fall fra en høyde til en annen 08 Fall E på samme høyde, el E E 9 E 9,9 E 9 E 96,97 E 90.0,98 E E 9 E 9 E 95 E 905 E 906 E 90,90 E E , E 907' Res. E E 99 E 9096 uoppgitt 75 0 Forbrenning ved brann, brennbare stoffer Forbrenning ved skålding, varme, etsing Kvelning ved aspirasjon av mat el, andre fremmedlegemer til luftveiene 5 6 Kvelning ved andre midler (mekaniske) 0 6 Slag eller støt av fallende gjenstand 5 Maskiner 5 Skarpe el. spisse gjenstander Skytevåpen 9 Eksplosive stoffer 7 Elektrisitet Stikk el. bitt av giftige dyr Skader forårsaket av andre dyr Forfrysning, sult eller utmattelse SnOskred 0 Andre skred, flom Lynnedslag Andre spesifiserte ulykker og skader 9 Ikke spesifiserte ulykker/skader l(irurgiske og medisinske komplikasjoner og uhell Ulykker i alt ) Total deaths from accidental) ' , ) I dette tallet er ikke medregnet 7 dødsfall hvor ulykken skjedde mer enn ett trådte, og dødsfall hvor det er uklart om det var en hendelig ulykke eller QM hensikt ar før døden innskaden ble påfort med ) Not including the categories E 90E 99 "Late effects" of accidental injury (7 deaths) and E 980 E 989 "Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted" ( deaths).

67 66 Tabell 9. Dødsfall ved yrkesulykker og ikkeyrkesulykker etter kjønn, alder, enkelte årsaker og ulykkessted I alt år år år år år Total years years years years years YRKESULYKKER OG SKADER VED: M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. F. M. F. M. F. M. F. M. F. M. F. Landtransport Jernbaneulykker Trafikkulykker med motorkjøretøy Ulykker med traktor eller bulldoser Andre kjøreulykker Sjøtransport : Drukning under fiske Andre ulykker under fiske Drukning ved skipsfart Andre ulykker ved skipsfart Luftfart Jord og skogbruk ) Gruver, steinbrott, sandtak osv. Industri o.l Ulykker på andre arbeidsplasser Yrkesulykker i alt IKKEYRKESULYKKER VED: Landtransport Jernbaneulykker Trafikkulykker med motorkjøretøy... Sykkelulykker Traktorulykker Andre kjøreulykker SjOtransport Luftfart Ulykker i og ved hjemmet ) Forgiftninger Fall i trapp Fall fra en hyde til en annen Fall på samme høyde Brann, forbrenning og skålding Vådeskudd, eksplosjon Kvelning Andre Ulykker på andre steder Forgiftninger Fall Brann, forbrenning Vådeskott, eksplosjon Drukning (unntatt ved transport til sjøs): i brønn, dam eller vann på gårdsplass under bading gjennom is på annen kjent måte på ukjent måte Skred Andre Ikkeyrkesulykker i alt Dødsfall ved ulykker og skader i alt. ) i ) Dødsfall ved ulykker under,kjøring med traktor eller bulldoser er regnet med Under yrkesulykker ved landtransport. ) Drukningsulykker er regnet med under ikkeyrkesulykker "på andre steder". ) I dette tallet er ikke medregnet 7 dødsfall hvor ulykken skjedde mer enn ett år før døden inntrådte, og dødsfall hvor det er uklart om det var en hendelig ulykke eller om skaden ble påført med hensikt.

68 Deaths from occupational and nonoccupational accidents by sex, age, selected causes and place of occurrence år M. K. M. M. F. M år år år år år years years years years years K. M. F. M. K. F. M. M. K. F. M. M. K. F og over years and over M. K. M. F. OCCUPATIONAL ACCIDENTS AND INJURIES IN: Land transport Railway Motor vehicle traffic accidents Accidents with tractor or bulldozer Others Water transport Fishing,sealing,whaling drowning Fishing,sealing,whaling other accid. Shipping drowning Shipping other accidents Aviation Agriculture and forestry ) Mine, quarry, gravel or sand pit Industrial places and premises Other occupational accidents ( Total occupational accidents NONOCCUPATIONAL ACCIDENTS IN: i Land transport Railway Motor vehicle traffic accidents Pedal cycle Tractor Others Water transport Aviation Accidents in home and on home premises ) 0 0 Poisoning 7 Fait on stairs 6 Fall from one level to another Fall on same level 6 Fire, burns Firearms, explosives Suffocation 6 Others ' Accidents in other and not specified places Poisoning Falls Fire, burns Firearms, explosives Accidental drowning (except in water transport): in well or pond on home premises when bathing through ice under other known circumstances under unknown circumstances Avalanches Others Total nonoccupational accidents Total deaths from accidents and injuries ) ) Deaths from accidents with tractor or bulldozer in transport are included in occupational accidents in land transport. ) Accidental drowning is included in nonoccupational accidents "in other places". ) Not i?icluding the categories E 90 E 99 "Late effects of accidental injury" (7 deaths) and E 980 E 989 "Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted" ( deaths).

69 68 Tabell 50. DOdsfall ved ulykker, selvmord og drap etter skadens art og ulykkens ytre årsak. 97 Internasjonal liste 965 DOdsårsak Cause of death AN 8 AN 9 AN 0a Brudd på I alt Brudd rygg Brudd av Total påsylen lårhjerne eller halsen skallen bein i kroppen M. K. M. M. F. M. K. F. M. M. K. F. M. M. K. F. ULYKKER OG SKADER VED: AE 9a Jernbane 5 AE 8 MotorkjOretOy AE 9b Annen landtransport 8 CSjOtransport, inkl. liten båt 86 9 d Luftfart 9 8 AE 0 Akutte forgiftninger 6 AE Fall 8 8 AE Ild, 0 5 AE Drukning, unnt. v/sjotransport 6 AE Vådeskudd 9 AE 5a Eksplosive stoffer 7 b Maskiner 5 C Elektrisk strom d Andre yrkesbetonte ulykker AE 6 Andre og ikke spesifiserte ulykker 78 Ulykker i alt Total accidents Av disse i alderen: Of which at ages: 0 år years " " " II " II " II år og over years and over AE 7 Selvmord Suicide Av disse i alderen: Of which at ages: 0 år years ll 5 9 " 9 8 II 0 9 " " II år og over years and over 7 AE 8 Drap Homicide 6 AE 9 Skade hvor det er uklart om den skyldes ulykke eller er påfort med hensikt Injury undetermined whether accidently or purposely inflicted...

70 Deaths from accidents, suicide and homicide by nature of injury and external cause. 97 AN 7, AN 8 AN 9 50a AN, AN 0b AN AN AN 5, 6 Store Forvr., Brudd Hode indre forstrek., av skader skaderåpnedislokaandre unntatt (blodn., sår sjon, lemmer brudd rupturer kveso.. ) telser 69 For, gift ning Forbrenning Fremmedlegeme, Drukkvel ning ning AN 50b AN 50c M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K, N. K. M. K. M. K. M. K. M. F. M F. M. F. M. F. M. F., M F. M F. M. F. M F. M. F. Andre Interellernational uspesi list fiserte 965 skader AE 9a AE 8 i AE 9b.., c. 9 5 d... 6 AE AE AE AE 6... AE... AE 5a 5... b c 6 6, d AE l 5 AE AE 8 AE 9

71 Tabell 5. Dodsfall ved ulykker og selvmord etter ekteskapelig status, kjonn og alder. 97 Deaths from accidents and suicide by marital status, sex and age Alder Age I alt Ugifte Total Single Ulykker Accidents Selvmord Suicide Separerte, Enkemenn, Gifte skilte Gifte enker Mar I alt Ugifte Widowers, Separatedried Mar Total Single ried widows divorced Enkemenn, enker Widowers, widows Separerte, skilte Separated, divorced MENN MALES 0 år years 5 9 " 0 " tr If 59 " If 0 " If 59 " If 0 " If 59 " If 0 " II 59 " If 505 " If 5559 " If 606 " ff 65,69 " 707 " n If 7579 " if 808 " If 8589 " 90 år og over years and over. I alt Total ' KVINNER FEMALES 0 år years If 5 9 " If 0 " If 59 " 0 u If 59 " 0" If fl 59 " If 0 " II 59 " If 505 u 5559 " If 606 " If 6569 " fl 707 " ll 7579 " If 808 " II 8589 " 90 år og over years and over. I alt,total

72 Tabell 5. Selvmordshyppigheten etter kjonn og alder Sex and age specific suicide rates 7 Alder Age Dode pr. 00 GOO innb ere Deaths er ulation Menn Males Kvinner Females ,7 5 9 år years,9,,,6 ',5,,0 0 9 " 8,5 8, 0,9,6,,, 5, 0 9 " 5, 5,0 7,,,6,0 5,0 6, 0 9 " rt 8,9 9,0 6,6 6,9,9 7,8, 6, ",6,,8 0, 8, 8,0 9,6 6, " 0,9 0,6,,0 5,8 6,0 7,9 5, " 9,9 8, 7,5 7, 5,0 5,7,5, 80 år og over and over 7,0, 7,6 7,,,,9,9 I alt Total,6,6,8,,,9 5,0,0 Blant befolkningen over 5 år i alt Among population over 5 years of age, total 5,6 5,6 5,7 6,,5 5, 6,5 5, Tabell 5. Selvmord etter dodsmåte Suicide by method DOdsmåte Method Gift Poison 8 5, Henging Hanging 06, Drukning Drowning 0, Skyting Firearms 57 8, Skjærende eller stikkende redskaper Cutting or piercing instruments Sprang fra hyt sted 0, Jumping from high place 5, Annen eller uoppgitt Other or unknown 8,5 5 5 I alt Total ) Arsgjennomsnitt for femårsperioden. ) Annual average for the fiveyear period. Personer 97 Antall ) Number ) Persons Antall Pst. Menn Males Kvinner Females Number P.c , Tabell 5. Beregnet folkemengde etter kjonn og alder. 97 Estimated population by sex and age. 97 Alder Age Middelfolkemengde Folkemengde ved utgangen av året Mean population Population at the end of the year I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Total Males Females Total Males Females Under år year år years tr 5 9 " it 0 " 59 " ri 0" 59 " 0 " 59 " it 0 " 59 " II 505 " 5559 " 606 " II 6569 " it 707 " 7579 " tf II " 90 år og over and over I alt Total

73

74 7 Vedlegg Appendix l Tidligere utkommet Previously issued Sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge Rapport sur V6tat sanitaire et mgdical 9588 se C, NOS III, NOS IV Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge Rapport sur l'gtat sanitaire et mgdical 909 NOS V, 995 NOS VI Sundhetstilstanden og medisinalforholdene Rapport sur V6tat sanitaire et mgdical 96 NOS VI 86, 97 VII, 98 VII 58, 99 VII 08, 90 VII 8, 9 VII 5, 9 VII 88, 9 VIII, 9 VIII 9, 95 VIII 59, 96 VIII 8, 97 VIII 6, 98 VIII, 99 VIII 7, 90 IX, 9 IX 0, 9 IX 9, 9 IX 78, 9 IX 0, 95 IX 5, 96 IX 5 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene Rapport sur Vêtat sanitaire et mgdical 97 NOS IX 78, 98 IX 9, 99 X, 90 X 55, 9 X 97, 99 X 60, 95, X 79, 96 X 9, 97 XI 0, 98 XI 5, 99 XI 88, 950 XI Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene Medical Statistical Report 95 NOS XI 56, 95 XI 96, 95 XI 9, 95 XI 57, 955 XI 06, 956 XI, 957 XII 5, 958 XII 5, 959 XII 58, 960 XII 9, 96 XII Helsestatistikk Health Statistics 96 NOS XII 5, 96 XII 80, 96' 96, 965 XII 9, 966 XII, 967 XII 50, 968 A 7, 969 A, 970 A 9 Sinnssykeasylenes virksomhet Statistique des hospices d'aligngs de Norvage se C 5, NOS III, NOS IV, 909 NOS V, 997 NOS VI, 989 NOS VII, 9599 NOS VIII, 95 NOS IX 0, 96 IX, 97 IX 66, 98 IX 9, 99 X, 90 X 5, 9 X 00 Sinnssykehusenes virksomhet Statistique des hospices d'aligngs 9 NOS X 8, 995 X 8, 96 X 96, 97 XI, 98 XI 8, 99XI 76, 950 XI 5 Sinnssykehusenes virksomhet Hospitals for Mental Disease 95 NOS XI 8, 95 XI, 95 XI 9, 955 XI 7, 956 XI, 957 XI, XII 6, 960 XII 99 Psykiatriske sykehus Hospitals for Mental Disease 96 NOS XII, 96 XII 8, 96 XII 66, 96 XII 89 Psykiatriske sykehus Mental Hospitals 965 NOS XII 7, 966 XII 0, 967 XII, 968 XII 6, 969 A 88, 970 A 6, 97 A 57 Sykehusstatistikk Hospital Statistics 965 NOS A 9, 966 A 9, 967 A 59, 968 A, 969 A 78, 970 A 78, 97 A 59 Dødeligheten og dens årsaker i Norge Trend of Mortality and Causes of Death in Norway SOS 0 DOdeligheten blant spedbarn i Norge 9096 Infant Mortality in Norway SOS 7 DOdelighetsforholdene i fylkene i årene omkring 960 Mortality Rates in Counties NOS A DOdelighetsforhold i fylkene Mortality Rates in Counties NOS A 98 DOdsårsaker Causes of Death 96 NOS A 50, 965 A 8, 966 A 6, 967 A 57, 968 A 09, 969 A 0, 970 A 67, 97 A 5 HelseundersOkelse Health Survey 968 NOS A Legestatistikk Statistics on Physicians 970 A, 97 A 58 Pasienttelling Census of InPatients 970 A 8

75

76 75 Vedlegg Appendix Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar 97 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January 97 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Rekke XII Boktrykk 97 Nr. 7 økonomisk utsyn over året 97 Economic Survey Sidetall 0 Pris kr. 5,00 7 Syketrygden 970 National Health Insurance Sidetall ca. 0 Pris kr. 9,00 7 Fiskeristatistikk 969 Fishery Statistics Sidetall 08 Pris kr. 8,00 7 Statistisk årbok 97 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 59 Pris kr. 5,00 Rekke A Offsettrykk 97 Nr. 6 Psykiatriske sykehus 970 Mental Hospitals Sidetall 9 Pris kr. 7,00 6 Statistikk over lavinntektsgrupper 967 Statistics on Low Income Groups Sidetall Pris kr.6,00 6 Undervisningsstatistikk Universiteter og høgskoler HOstsemesteret 969 Educational Statistics Universities Autumn Term Sidetall 07 Pris kr. 6,00 6 Samferdselsstatistikk 970 Transport and Communication Statistics Sidetall 67 Pris kr. 9,00 65 LOnnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet. september 97 Wage Statistics for Salaried Employees in Insurance Activity Sidetall 9 Pris kr. 7,00 66 LOnnsstatistikk for funksjonærer i bankvirksomhet. september 97 Wage Statistics for Bank Employees Sidetall 9 Pris kr. 7,00 67 Dødsårsaker 970 Causes of Death Sidetall 87 Pris kr. 8,00 68 Framskriving av folkemengden Population Projection Sidetall 9 Pris kr. 9,00 69 Bygge og anleggsstatistikk 970 Construction Statistics Sidetall 7 Pris kr. 7,00 70 Jordbruksteljinga 0. juni 969 V Arbeidsinnsats, driftsutgifter, sal av produkt, hytter, jakt, fangst og ferskvassfiske Census of Agriculture V Labour, Expenditures, Sale of Products, Cabins, Hunting and FreshWater Fishing Sidetall 5 Pris kr. 9,00 7 Kriminalstatistikk Tilbakefall i blant domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser i 96 Criminal Statistics Recidivism among Persons Found Guilty of Crimes Sidetall Pris kr. 7,00 7 Sjøulykkesstatistikk 970 Marine Casualties Sidetall 57 Pris kr. 8,00 7 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 97 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 9 Pris kr. 5,00 7 Nasjonalregnskap National Accounts Sidetall 55 Pris kr. 8,00 75 Hotellstatistikk 97 Hotel Statistics Sidetall 5 Pris kr. 7,00 76 Folketallet i kommunene 9797 Population in Municipalities Sidetall 9 Pris kr. 7,00 77 Kriminalstatistikk Fanger 970 Criminal Statistics Prisoners Sidetall 5 Pris kr. 8,00 78 Sykehusstatistikk 970 Hospital Statistics Sidetall Pris kr. 7,00 79 Arbeidsmarkedstatistikk 97 Labour Market Statistics Sidetall 7 Pris kr. 8,00 80 De offentlige sektorers finanser Public Sector Finances Sidetall 97 Pris kr. 8,00 8 Barneomsorg 970 Child Welfare Statistics Sidetall 59 Pris kr. 7,00 8 Utenrikshandel 97 I External Trade I Sidetall 7 Pris kr.,00 8 LOnnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri. kvartal 97 Wage Census for Workers in Mining and Manufacturing Sidetall 09 Pris kr. 9,00 8 Pasienttelling 970 Census of InPatients Sidetall 8 Pris kr. 9,00 85 Industristatistikk 970 Industrial Statistics Sidetall 75 Pris kr. 9,00 86 Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet. kvartal 97 Wage Statistics for Workers in Public Construction Activity Sidetall 5 Pris kr. 7,00 87 Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk september 97 Wage Statistics for WageEarning and Salaried EMployees in Agriculture and Horticulture Sidetall 9 Pris kr. 7,00 88 Kredittmarkedstatistikk Credit Market Statistics Sidetall Pris kr.,00 89 Jaktstatistikk 97 Hunting Statistics Sidetall 9 Pris kr. 7,00 90 Skogavvirking til salg og industriell produksjon 9707 Roundwood Cut for Sale and Industrial Production Sidetall 55 Pris kr. 7,00 9 SjOulykkesstatistikk 97 Marine Casualties Sidetall 57 Pris kr. 8,00 9 LOnnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri. kvartal 97 Wage Census for Workers in Mining and Manufacturing Sidetall 89 Pris kr. 9,00 9 Helsestatistikk 970 Health Statistics Sidetall 8 Pris kr. 8,00 9 Jordbruksteljinga 0. juni 969 VI Bøndenes inntekt og formue 969 Census of Agriculture VI The Holders' Income and Property Sidetall 69 Pris kr. 8,00 95 Undervisningsstatistikk Folkehøgskolar, realskolar og gymnas. oktober 97 Educational Statistics Folk High Schools and Secondary Schools Sidetal/ 67 Pris kr. 8,00 96 Sivilrettsstatistikk 97 Civil Judicial Statistics Sidetall Pris kr. 7,00 97 Varehandelsstatistikk 970 Wholesale and Retail Trade Statistics Sidetall 97 Pris kr.8,00 98 Utenrikshandel 97 II External Trade II Sidetall 5 Pris kr.,00 99 Kriminalstatistikk Domfelte, botlagte og påtalefritatte 970 Criminal Statistics Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution Sidetall.7 Pris kr. 7,00

77 Rekke A 76 Offsettrykk 97 (forts.) Nr. 500 Lønnsstatistikk 97 Wage Statistics Sidetall 7 Pris kr. 8,00 50 Finansinstitusjoner 970 Financial Institutions Sidetall 9 Pris kr. 9,00 50 Veitrafikkulykker 97 Road Traffic Accidents Sidetall 6 Pris kr. 8,00 50 Kommunevalget 97 II Munipipal Elections II Sidetall 9 Pris kr. 8,00 50 Flyttestatistikk 97 Migration Statistics Sidetall 65 Pris kr. 8, Jordbruksstatistikk 97 Agricultural Statistics Sidetall 7 Pris kr. 9, Alkoholstatistikk 97 Alcohol Statistics Sidetall Pris kr. 7, Lønnsstatistikk for sjofolk på skip i utenriksfart Mars 97 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport Sidetall 5 Pris kr. 7, Skattestatistikk 970 Tax Statistics Sidetall 5 Pris kr. 9, FritidshusundersOkelsen 970 Holiday House Survey Sidetall 8 Pris kr. 9,00 50 Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 97 Criminal Statistics Crimes Investigated by the Police Sidetall 69 Pris kr. 8,00 5 Skogstatistikk 97 Forestry Statistics Sidetall 0 Pris kr. 9,00 5 Veterinærstatistikk 97 Veterinary Statistics Sidetall 69 Pris kr. 8,00 5 Undervisningsstatistikk Avsluttet utdanning FOrste halvår 97 Educational Statistics Education Finished Sidetall 77 Pris kr. 9,00 5 Laks og sjoaurefiske 97 Salmon and Sea Trout Fisheries Sidetall 9 Pris kr. 8,00 55 Elektrisitetsstatistikk 97 Electricity Statistics Sidetall 5 Pris kr. 8,00 56 Godstransport på kysten Leie og egentransport med skip 5500 br.tonn 970 Coastwise Transport of Goods Transports for Hire or Reward and on Own Account by Vessels 5500 Gross Tons Sidetall 97 Pris kr. 8,00 57 Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel. mars 97 Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade Sidetall Pris kr. 7,00 58 Folkemengdens bevegelse 97 Vital Statistics and Migration Statistics Sidetall 55 Pris kr. 8,00 59 Godstransport på kysten Skip i innenlandsk rutefart 969 Coastwise Transport of Goods Vessels in Regular Coastal Service Sidetall 77 Pris kr. 8,00 50 Byggearealstatistikk 97 Building Statistics Sidetall 6 Pris kr. 8,00 5 Rutebilstatistikk 97 Scheduled Road Transport Sidetall Pris kr. 7,00 5 Folkeaystemningen on EF I The Advisory Referendum on Norway's Accession to the EC I Sidetall 9 Pris kr. 8,00 5 Framskriving av folkemengden Regionale tall Population Projections Regional Figures Sidetall 57 Pris kr. 9,00 5 Sosial hjemmehjelp 97 Social HomeHelp Services Sidetall 9 Pris kr. 7,00 55 Undervisningsstatistikk Grunnskoler. oktober 97 Educational Statistics Elementary Schools Sidetall 75 Pris kr. 8,00 56 Samferdselsstatistikk 97 Transport and Communication Statistics Sidetall 8 Pris kr. 9,00 Rekke XII Boktrykk 97 Nr. 75 økonomisk utsyn over året 97 Economic Survey Sidetall 6 Pris kr. 5,00 Rekke A Offsettrykk 97 Nr. 57 Psykiatriske sykehus 97 Mental Hospitals Sidetall 9 Pris kr. 7,00 58 Bøndenes inntekt og formue 970 The Holders' Income and Property Sidetall 5 Pris kr. 8,00 59 Bygge og anleggsstatistikk 97 Construction Statistics Sidetall 7 Pris kr. 7,00 50 Industristatistikk 97 Industrial Statistics Sidetall 57 Pris kr. 9,00 5 Kriminalstatistikk Reaksjoner 97 Criminal Statistics Sanc*ions Sidetall 7 Pris kr. 7,00 5 Dødsårsaker 97 Causes of Death Sidetall 87 Pris kr. 8,00 5 Regnskapsstatistikk 97 Bergverksdrift og industri Statistics of Accounts Mining and Manufacturing Sidetall 79 Pris kr. 8,00 5 Regnskapsstatistikk 97 Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade Sidetall 9 Pris kr. 8,00 55 Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk september 97 Wage Statistics for WageEarning and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture Sidetall 9 Pris kr. 7,00 56 SjOulykkesstatistikk 97 Marine Casualties Sidetall 6 Pris kr. 8,00 57 Undervisningsstatistikk Universiteter og hogskoler HOstsemesteret 970 Educational Statistics Universities Autumn Term Sidetall Pris kr. 8,00 58 Legestatistikk 97 Statistics on Physicians Sidetall 75 Pris kr. 8,00 59 Sykehusstatistikk 97 Hospital Statistics Sidetall Pris kr. 7,00 5 Varehandelsstatistikk 97 Wholesale and Retail Trade Statistics Sidetall 0 Pris kr. 8,00 5 Formuesstatistikk 970 Personlige inntektstakere og husholdninger Property Statistics Personal Income Earners and Households Sidetall 7 Pris kr. 8,00 5 Inntektsstatistikk 970 Personlige inntektstakere og husholdninger Income Statistics Personal Income Earners and Households Sidetall 9 Pris kr. 9,00 5 Folkeaystemningen om EF II The Advisory Referendum on Norway's Accession to the EC II Sidetall 5 Pris kr. 9,00 55 Finansinstitusjoner 97 Financial Institutions Sidetall 7 Pris kr. 9,00 56 Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri. kvartal 97 Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing Sidetall Pris kr. 7,00 57 Barneomsorg 97 Child Welfare Statistics Sidetall 6 Pris kr. 7,00 58 Lønnsstatistikk for sjofolk på skip i innenriks rutefart november 97 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall Pris kr. 5,00 59 Undervisningsstatistikk Vaksenopplæring og folkeopplysning 970 Educational Statistics Adult Education and Popular Education Sidetall 5 Pris kr. 7, Kriminalstatistikk Fanger 97 Criminal Statistics Prisoners Sidetall 59 Pris kr. 8,00 55 Sosialhjelpstatistikk 970 Social Care Statistics Sidetall 7 Pris kr. 8,00 55 Folketallet i kommunene 9797 Population in Municipalities Sidetall 9 Pris kr. 7,00 55 Hotellstatistikk 97 Hotel Statistics Sidetall 67 Pris kr. 7,00 55 Helsestatistikk 97 Health Statistics Sidetall 79 Pris kr. 8, Utenrikshandel 97 I External Trade I Sidetall Pris kr.,00

78 77 I serien Samfunnsøkonomiske studier (SOS): Nr. Forsvarets virkninger på norsk Økonomi The Impact of the Defence on the Norwegian Economy Sidetall Pris kr. 9,00 I series Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART): Nr. PRIM II En revidert versjon av pris og inntektsmodellen PRIM II A Revised Version of the Price and Income Model Sidetall Pris kr. 7,00 5 Purged and Partial Markov Chains Lutrede og partielle Markovkjeder Sidetall 6 Pris kr. 5,00 6 Two Articles on the Interpretation of Vital Rates To artikler om tolking av befolkningsrater Sidetall Pris kr. 7,00 7 Aktuelle skattetall 97 Current Tax Data Sidetall 58 Pris kr. 8,00 8 Om estimering av Økonomiske relasjoner fra tverrsnitts, tidsrekke og kombinert tverrsnitts tidsrekke data On the Estimation of Economic Relations Using Cross Section, Time Seriesand Combined Cross Section Time SeriesData Sidetall 6 Pris kr. 7,00 9 On the Statistical Theory Of Analytic Graduation Statistisk teori for analytisk glatting Sidetall Pris kr. 7,00 50 National Accounting and the Environment Nasjonalregnskap og miljøverdier Sidetall 60 Pris kr. 8,00 5 Analytic Graduation of AgeSpecific Fertility Rates Analytisk glatting av aldersspesifikke fødselsrater Sidetall 9 Pris kr. 8,00 5 Kommentarer til Statistisk Sentralbyrås framskriving av folkemengden i kommunene Comments to the Regional Population Projections for Norway Sidetall 9 Pris kr. 7,00 5 Estimering av konsumfunksjoner på grunnlag av nasjonalregnskapsdata Estimating Consumption Functions from National Accounts Data Sidetall 60 Pris kr. 8,00 5 Usikkerhet ved befolkningsprognoser Inaccuracy of Population Projections Sidetall 6 Pris kr. 8,00 55 Prognoser for de langsiktige endringer i sammensetningen av det private konsum Long Term Forecasts for the Changes in the Composition of the Private Consumption Sidetall 7 Pris kr. 8,00 56 Inhomogeneous SemiMarkov Processes, Select Actuarial Tables, and DurationDependence in Demography Inhomogene semimarkovprosesser, selekte aktuartabeller og varighetsavhengighet i demografi Sidetall 5 Pris kr. 8,00 I serien Statistiske analyser (SA): Nr. Folkemengdens bevegelse Oversikt Vital Statistics and Migration Statistics Survey Sidetall 8 Pris kr. 8,00 Den personlige inntektsfordeling 958, 96 og 967 The Distribution of Personal Income Sidetall 6 Pris kr. 7,00 Rentabilitet og kapitalstruktr i store industriforetak Profit Rates and Composition of Assets and Liabibities for Large Manufacturing Enterprises Sidetall 55 Pris kr. 7,00 Lavinntektsundersøkelsen 967 Survey of Low Income Groups Sidetall 9 Pris kr. 8,00 5 Alder og yrkeskombinasjonar i jordbruket og korleis desse faktorane verkar inn på drifta av bruka Holders in Agriculture by Age and Occupational Combinations and how these Factors Influence the Operation of the Holdings Sidetall 69 Pris kr. 8,00

79

80 7 9 Vedie g. g Appendix Utvalgt Publikasjonserien Statistisk SentraI rtqras HAndbOker ($$H) Selected publioations in the series Statistisk Sentralbyras HandbOker (ssg) InnfOring i maskinregning. Hefte. Addisi onpmaskiner 5 InnfOring i maskinregning, Hefte, Kalkulasjonsmapkiner 8 Framlegg til nprdisk statistisk terminologi 9 Standard for nmringsgruppering Adresseliste for folkeregistrene Standard for handelsomrader 9 Varenomenklatur for industristatistikken Statistisk testing av hypoteser ved regresjonsberegninger Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk Standard for gruppering av sykdommer skader dodsårsaker i offentlig, norsk statiptikk 6 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 7 Utsnitt QM prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk. Fra ForbruksundersOkelpen Standard for utdanningpgruppering i offentlig norsk statistikk 9 Norsk Engelsk ordliste 0 Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering

81 Pris kr. 8,00 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

H ELSESTATI STI KK HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 707 ISBN 82-537-0468-2 OSLO 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅ

H ELSESTATI STI KK HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 707 ISBN 82-537-0468-2 OSLO 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 707 H ELSESTATI STI KK 973 HEALTH STATISTICS 973 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975 ISBN 85370468 FORORD Helsestatistikk 973 inneholder

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK 1982 HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Helseforhold

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 234 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 234 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 4 HELSESTATISTIKK 966 HEALTH STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden og medicinalforholdene

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 STATISTISKE ANALYSER 52 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 FOETAL AND INFANT MORTALITY 1971-1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2064-5 ISSN 0333-0621

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK 1983 HEALTH STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE Helseforhold ANDRE EMNEORD Dødelighet

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK 1984 HEALTH STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

HELSESTATISTIKK OVERSIKT OG SAMMENDRAGSTABELLER 1961-1965 HEALTH STATISTICS 1961-1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

HELSESTATISTIKK OVERSIKT OG SAMMENDRAGSTABELLER 1961-1965 HEALTH STATISTICS 1961-1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 219 HELSESTATISTIKK 1965 OVERSIKT OG SAMMENDRAGSTABELLER 1961-1965 HEALTH STATISTICS 1965 Survey and Summary Tables 1961-1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

HELSESTATISTIKK 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 112th Issue

HELSESTATISTIKK 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 112th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 HELSESTATISTIKK 1964 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS 1964 112th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1966 0 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER

DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER STATISTISKE ANALYSER NR. 9 DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER 1951-1970 MORTALITY TREND AND MORTALITY PATTERN 1951-1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN

Detaljer

HELSESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 180 HEALTH STATISTICS 111. ÅRGANG. 111th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965

HELSESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 180 HEALTH STATISTICS 111. ÅRGANG. 111th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 80 HELSESTATISTIKK 96. ÅRGANG HEALTH STATISTICS 96 th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 96 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972 STATISTISKE ANALYSER NR. 15 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972 FETAL AND INFANT MORTALITY 1969-1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 963 Nr. 09 Forsikringsselskaper 96 Sociitis d'assurances 0 Lønnsstatistikk 96 Wage statistics Fiskeritelling.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1986 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1986 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK 1986 HEALTH STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 963 Nr. 96 Økonomisk utsyn over et 962 Economic survey 97 Folkemengdens bevegelse 960 Vital statistics and

Detaljer

Dødsårsaker 1997. Causes of Death 1997. C 639 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Dødsårsaker 1997. Causes of Death 1997. C 639 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 639 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 1997 Causes of Death 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Dødsårsaker 1995. Causes of Death 1995. C 490 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Dødsårsaker 1995. Causes of Death 1995. C 490 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 490 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 995 Causes of Death 995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Osloongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

LEGESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 433 STATISTICS ON PHYSICIANS 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1971

LEGESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 433 STATISTICS ON PHYSICIANS 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LEGESTATISTIKK 970 STATISTICS ON PHYSICIANS 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 FORORD Denne publikasjonen inneholder statistikk over

Detaljer

Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber. Forslag til enkelte endringer

Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber. Forslag til enkelte endringer Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber Forslag til enkelte endringer Standardstatistikk: tall basert på mors bofylke Standardstatistikk total 39 tabeller, hvor mange variabler er basert på koding

Detaljer

EN VURDERING AV DØDSÅRSAKSSTATISTIKKEN

EN VURDERING AV DØDSÅRSAKSSTATISTIKKEN RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 80/13 EN VURDERING AV DØDSÅRSAKSSTATISTIKKEN FEIL PA DØDSMELDINGENE EVALUATION OF THE CAUSE-OF-DEATH-STATISTICS AV/BY EYSTEIN GLATTRE OG ELLEN BLIX OSLO 1980 ISBN 82-537-1136-0

Detaljer

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 86-955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 856-955 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 0 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 856-955 TREND OF MORTALITY AND

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Dødsårsaker 1991-2000. Causes of Death 1991-2000. D 189 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Dødsårsaker 1991-2000. Causes of Death 1991-2000. D 189 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 189 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 1991-2000 Causes of Death 1991-2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I

Detaljer

Dødsårsaker 1989-1998. Causes of Death 1989-1998. C 679 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Dødsårsaker 1989-1998. Causes of Death 1989-1998. C 679 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 679 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 1989-1998 Causes of Death 1989-1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I

Detaljer

Fellesregistre - Kreftregisteret. Jan F Nygård Kreftregisteret

Fellesregistre - Kreftregisteret. Jan F Nygård Kreftregisteret Fellesregistre - Kreftregisteret Jan F Nygård Kreftregisteret Kreftregisteret > Opprettet i 1951 > Samle inn opplysninger om all kreft i Norge (Kreftregisterforskiften); > Formål: Etablere viten og spre

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STTISTISK SENTRLBYRÅ CENTRL BUREU OF STTISTICS OSLO NORWY NORGES OFFI SIELLE STTISTIKK 745 SYKEHUSSTTISTIKK 1974 HO PTL STTISTICS 1974 STTISTISK SENTRLBYRÅ CENTRL BUREU OF STTISTICS OF NORWY OSLO 1975

Detaljer

Dødsårsaker 1996. Causes of Death 1996 C 591. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Dødsårsaker 1996. Causes of Death 1996 C 591. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger C 59 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 996 Causes of Death 996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo ongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Folkemengden i herreder og byer. januar Population in rural districts and towns Norges jernbaner - Chemins

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 90 Nr. Skogbrukstellingen i Norge. september 9 II Oversikt Census of forestry II General survey Kommunevalgene

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 99 Nr. Norges jernbaner 98 Chemins de fer norvggiens Skogstatistikk 99 Forestry statistics 8

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 14/2004 DESEMBER 2004 Rapport fra Helsetilsynet 14/2004 Flere ungdom og voksne

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalensundersøkelsene ble utført 2. juni 2010 på

Detaljer

1-3. (Dødsårsaksregisterets formål) overvåke dødsårsaker og belyse endringer i dødsårsaker over tid

1-3. (Dødsårsaksregisterets formål) overvåke dødsårsaker og belyse endringer i dødsårsaker over tid Om dødsårsaksregisteret og koding av underliggende dødsårsak. Pieter Bruegel d.e. The Triumph of Death c. 1562 Oil on panel Museo del Prado, Madrid London 1665 1-3. (Dødsårsaksregisterets formål) overvåke

Detaljer

Prioriteringsutvalget 13. febr 2012, Værnes Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer?

Prioriteringsutvalget 13. febr 2012, Værnes Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer? Prioriteringsutvalget 13. febr 2012, Værnes Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer? Jon Ivar Elstad NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalensundersøkelsene ble utført 25. november 2009 på sykehus og i uke 48 (24.-26.

Detaljer

LEGESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 832 STATISTICS ON PHYSICIANS 1976 ISBN 82-537-0650-2 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1976

LEGESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 832 STATISTICS ON PHYSICIANS 1976 ISBN 82-537-0650-2 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1976 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 832 LEGESTATISTIKK 976 STATISTICS ON PHYSICIANS 976 STATISTISK SENTRALBYRÅ. CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 976 ISBN 8253706502 FORORD Denne publikasjonen inneholder

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

HELSEINSTITUSJONER 1980

HELSEINSTITUSJONER 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 272 HELSEINSTITUSJONER 1980 HEALTH INSTITUTIONS 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1743-1 FORORD Publikasjonen Helseinstitusjoner erstatter

Detaljer

Helsestatistikk 1992-1998

Helsestatistikk 1992-1998 C 611 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Helsestatistikk 1992-1998 Health Statistics 1992-1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Registrering av barnehoftesykdommene Nasjonalt Barnehofteregister

Registrering av barnehoftesykdommene Nasjonalt Barnehofteregister 1 Registrering av barnehoftesykdommene Nasjonalt Barnehofteregister Ola Wiig, Overlege PhD, Ortopedisk avdeling, Seksjon for barneortopedi og deformitetskirurgi, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Detaljer

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret , muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Nasjonalt nettverk for forskning i helseforetakene, Nettverksmøte forskning i helseforetak 1 2. s formål Formålet med er å bidra til bedre

Detaljer

HELSEPERSONELL STATISTIKK

HELSEPERSONELL STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 502 HELSEPERSONELL STATISTIKK 1983 STATISTICS ON HEALTH PERSONNEL 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-21 24-2 ISSN 0800-403 X EMNEGRUPPE Helseforhold

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 6340 DØDSÅRSAKER 1981 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH MAIN TABLES STATISTISK SENTRALBYRA ISBN 82-537-1853-5 ISSN 0550-032X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 6340 DØDSÅRSAKER 1981 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH MAIN TABLES STATISTISK SENTRALBYRA ISBN 82-537-1853-5 ISSN 0550-032X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 6340 DØDSÅRSAKER 98 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 98 MAIN TABLES STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 982 ISBN 825378535 ISSN 0550032X FORORD Denne publikasjonen inneholder

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, A 321 HELSEUNDERSØKELSE HEALTH SURVEY 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, A 321 HELSEUNDERSØKELSE HEALTH SURVEY 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, A 321 HELSEUNDERSØKELSE 1968 HEALTH SURVEY 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

C 386 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Dødsårsaker 1994. Causes of Death 1994

C 386 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Dødsårsaker 1994. Causes of Death 1994 C 386 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 994 Causes of Death 994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Osloongsvinger 997 Standardtegn i tabeller Symbols in tables

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK 1966 HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden

Detaljer

HELSEPERSONELL STATISTIKK 1981

HELSEPERSONELL STATISTIKK 1981 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B HELSEPERSONELL STATISTIKK STATISTICS ON HEALTH PERSONNEL STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER ISBN FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram annen

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

LEGESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 711 STATISTICS ON PHYSICIANS 1974 ISBN 82-537-0474-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1975

LEGESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 711 STATISTICS ON PHYSICIANS 1974 ISBN 82-537-0474-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1975 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 7 LEGESTATISTIKK 97 STATISTICS ON PHYSICIANS 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY. OSLO 975 ISBN 857077 FORORD Denne publikasjonen inneholder

Detaljer

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

SYKEHUSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 478 HOSPITAL STATISTICS 1970 ISBN 82 537 0141 1

SYKEHUSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 478 HOSPITAL STATISTICS 1970 ISBN 82 537 0141 1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 478 SYKEHUSSTATISTIKK 970 HOSPITAL STATISTICS 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 ISBN 8 57 04 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2014

Spesialistgodkjenninger i 2014 Spesialistgodkjenninger i 2014 Notat utarbeidet av statistikksjef Anders Taraldset Totalt antall godkjenninger i 2014 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner høsten 2008 Prevalensundersøkelsene ble utført 26.11. 2008 på sykehus, og i uke 48 (24.-28. november) på helseinstitusjoner for eldre. Materialet som presenteres

Detaljer

The Norwegian Kidney Register/National Center in Nephropathology Department of Medicine/Department of Pathology Haukeland University Hospital

The Norwegian Kidney Register/National Center in Nephropathology Department of Medicine/Department of Pathology Haukeland University Hospital The Norwegian Kidney Register/National Center in Nephropathology Department of Medicine/Department of Pathology Haukeland University Hospital Head of the board: Bjarne M. Iversen, professor MD PhD Head

Detaljer

INNHOLD. Nr. 49/90 5. desember 1990. Side. Emne. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050. Retting til SU nr. 47, 1990 1. 22 Dødsårsakene, 1989 2

INNHOLD. Nr. 49/90 5. desember 1990. Side. Emne. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050. Retting til SU nr. 47, 1990 1. 22 Dødsårsakene, 1989 2 Nr. 49/90 5. desember 1990 INNHOLD Emne Side 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050. Retting til SU nr. 47, 1990 1 22 Dødsårsakene, 1989 2 22 Dødelighet omkring fadselen og i ferste leveår, 1989 6

Detaljer

Grunnkurs D, Kongsberg 10.05.2016

Grunnkurs D, Kongsberg 10.05.2016 Grunnkurs D, Kongsberg 10.05.2016 Presentasjon av PhD prosjekt Sven Eirik Ruud Lege Allmennlegevakten i Oslo PhD stipendiat UIO Legevakten i Oslo 2 «Karriere»! 2006-2014 lege/skiftleder Allmenn LV 2009-2011

Detaljer

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM RAPPORTER FRA STATISTIS SENTRALBYRÅ 80/0 STATISTI FRA DET ØONOISE OG EDISINSE INFORASJONSSYSTE ALINNELIGE SOATISE SYEHUS 978 OSLO 980 ISBN 85790 ISSN 08 FORORD Denne publikasjonen inneholder statistikk

Detaljer

Sykefravær blant gravide

Sykefravær blant gravide Sykefravær blant gravide Av: Sigrid Myklebø og Ola Thune Sammendrag Kvinner har høyere sykefravær enn menn i alle aldersgrupper fra 20 til 69 år, og spesielt i aldersgruppa 25 39 år. Sykefravær under svangerskap

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 I 2013 ble det diagnostisert 22 946 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Av disse var det 26 av LGV som skyldes smitte med en annen

Detaljer

Hjerte- og karregisteret. Appendiks Dødsårsaker 2014

Hjerte- og karregisteret. Appendiks Dødsårsaker 2014 Hjerte- og karregisteret Appendiks Dødsårsaker 2014 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Område 3 Avdeling for helseregistre 12. desember 2015 Tittel: Hjerte- og karregisteret Appendiks - Dødsårsaker

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY Norwegian Cancer Society in brief - The only national cancer society in Norway - Around 180 employees (different

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969

SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969 NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 SYKEHUSSTATISTIKK 1967 HOSPITAL STATISTICS 1967 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 Tidl i g e r e utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

UNIT LOG (For local use)

UNIT LOG (For local use) (EUROpean Pain Audit In Neonates) European survey of sedation and analgesia practices for ventilated newborn infants UNIT LOG (For local use) MONITORING OF INCLUSIONS/ EXCLUSIONS Principal Investigators

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

The Norwegian Kidney Register/National Center in Nephropathology Department of Medicine/Department of Pathology Haukeland University Hospital

The Norwegian Kidney Register/National Center in Nephropathology Department of Medicine/Department of Pathology Haukeland University Hospital The Norwegian Kidney Register/National Center in Nephropathology Department of Medicine/Department of Pathology Haukeland University Hospital Head of the board: Bjarne M. Iversen, professor MD PhD Head

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 .^-,.; d^ avs w..e NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK 1963 ADOPTION STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 Forord Denne publikasjonen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 955 DØDSÅRSAKER HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 1989 MAIN TABLES ISBN 82-537-3012-8 ISSN 0550-032X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 955 DØDSÅRSAKER HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 1989 MAIN TABLES ISBN 82-537-3012-8 ISSN 0550-032X NORGES OFFISIELLE STATISTI B 955 DØDSÅRSAER 989 HOVEDTABELLER CAUSES OF DEATH 989 MAIN TABLES STATISTIS SENTRALBYRÅ OSLOONGSVINGER 990 ISBN 825373028 ISSN 0550032X EMNEGRUPPE 22 Heiseforhold og helsetjeneste

Detaljer

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 573 FOLKEMENGDENS BEVEGELSE 1984 VITAL STATISTICS AND MIGRATION STATISTICS 1 984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2269-9 ISSN 0377-8797 EMNEGRUPPE

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 378 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 378 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 378 SYKEHUSSTATISTIKK 1969 HOSPITAL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD I ;Jenne pubakasjonen legger Byraet fram

Detaljer

SYKE H USSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SYKE H USSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 SYKE H USSTATISTI KK 1965 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden

Detaljer

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 TRYGDESTATSTIKK UFØRE 987 NATIONAL INSURANCE DISABLED 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 990 ISBN 8253729685 ISSN 08004064 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Fra Berlinmuren Photo: T.Jurgens. Frokostmøte 6.juni 2016 Merete Taksdal, LHL International

Fra Berlinmuren Photo: T.Jurgens. Frokostmøte 6.juni 2016 Merete Taksdal, LHL International Fra Berlinmuren 2010. Photo: T.Jurgens Frokostmøte 6.juni 2016 Merete Taksdal, LHL International Overskrifter fra div. norske aviser 2014-2015 Global migrasjon Verdens migranter utgjør en befolkning tilsvarende

Detaljer

Prinsipper for oppsett av årsaker til død

Prinsipper for oppsett av årsaker til død 1 Prinsipper for oppsett av årsaker til død Ivar Skjåk Nordrum dr. med. Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, NTNU Avdeling for patologi og medisinsk genetikk,

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014.

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall godkjente hovedspesialiteter per hovedspesialitet V40 ANTHOVSP:

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler kodehjelp@kith.no

Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler kodehjelp@kith.no Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler DRG-seminaret 2007 5.-6. mars 2007 Øystein Hebnes, KITH Retningslinjer for kreftkoding Publisert 12.juli 2006: Retningslinjer for ICD-10 10-koding av ondartede

Detaljer