NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 234 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 234 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 4 HELSESTATISTIKK 966 HEALTH STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968

3 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge , se C. 4, III, IV. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge NOS V, 9-95 VI. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 96 NOS VI 86, 97 VII, 98 VII 58, 99 VII 08, 90 VII 8, 9 VII 5, 9 VII 88, 9 VIII, 94 VIII 9, 95 VIII 59, 96 VIII 8, 97 VIII 6, 98 VIII 4, 99 VIII 74, 90 IX, 9 IX 0, 9 IX 49, 9 IX IX 0, 95 IX 5, 96 IX 5. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 97 NOS IX IX 94, 99 X, 940 X 55, 94 X 97, X 60, 945 X 79, 946 X 9, 947 XI 0, 948 XI 5, 949 XI 88, 950 XI 4, 95 XI XI 96, 95 XI 9, 954 XI 57, 955 XI 06, 956 XI, 957 XII 5, 958 XII 5, 959 XII 58, 960 XII 9, 96 XII. Helsestatistikk 96 NOS XII 5, 96 XII 80, 964 XII 96, 965 XII 9. Sinnssykeasylenes virksomhet Sinnssykeasylenes virksomhet 95 NOS IX 0, 96 IX 4, 97 IX 66, 98 IX 9, 99 X, 940 X 5, 94 X 00. Sinnssykehusenes virksomhet 94 NOS X 8, X 8, 946 X 96, 947 XI, 948 XI 8, 949 XI 76, 950 XI 5, 95 XI 4, 95 XI 84, 95 XI 4, 954 XI 49, 955 XI 7, 956 XI, 957 XI 4, 958 XII 9, 959 XII 6, 960 XII 99. Psykiatriske sykehus 96 NOS XII, 96 XII 48, 96 XII 66, 964 XII 89, 965 XII 7, 966 XII 0. Sykehusstatistikk 965 NOS A 9, 966 A 9. Dødeligheten og dens saker i Norge SOS 0. Dødeligheten blant spedbarn i Norge SOS 7. Dødelighetsforholdene i fylkene i ene omkring 960 NOS A. Dødssaker 964 NOS A 50, 965 A 8, 966 A 6. MARIENDALS BOKTRYKKERI A.S. GJØVIK

4 Forord Helsestatistikken for 966 er utarbeidd etter de samme prinsipper som for tid.- ligere. Detaljert statistikk over sykehusforholdene er offentliggjort i en egen. publikasjon, Sykehusstatistikk 966 (NOS A 9), og detaljerte tabeller over dødssakene er offentliggjort i publikasjonen Dødssaker 966 (NOS A 6). Fullmektig Sigrid Birknes og førstesekretær Ellen Blix har utarbeidd publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 0. april 968. Petter Jakob Bjerve Gisle Skancke

5 Preface The present publication contains the annual survey of health administration and health conditions in 966. More detailed statistics on hospital services have been published in a separate volume, Hospital Statistics 966 (NOS A 9). Detailed tables on causes of death, classified according to the International Statistical Classification of 955, have been published in a separate volume, Causes of Death 966 (NOS A 6). The publication has been prepared under the supervision of Sigrid Birknes and Ellen Blix. Central Bureau of Statistics, Oslo, 0 April 968. Petter Jakob Bjerve Gisle Skancke

6 Innhold Oversikt Side I. Helsepersonale 7 II. Helseinstitusjoner 8 III. Meldepliktige sykdommer TV. Fødsler meldt av jordmødrene. Svangerskapsavbrott 5 V. Dødelighet. Dødssaker 7 VI. Utrykte tabeller 8 Sammendrag på engelsk 40 Tabeller. I. Nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose, fylke og bykommune 44 II. Summarisk meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose og fylke 45 III. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter kjønn, kvartal og diagnose, 46 IV. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistre etter kjønn og fylke 47 V. Personer vaksinert mot kopper etter kjønn og alder 47 VI. Folketannrøkt. Pasienter etter behandling, alder og fylke 48 VII. Fødsler etter fosterleie m.v. og fylke 49 VIII. Levende- og dødfødte etter kjønn, svangerskapets varighet og fylke 50 IX. Dødsfall etter diagnosegrunnlag og sak 5 X. Dødsfall etter dødssted og sak 5 XI. Dødsfall etter dødsmåned og sak 5 XII. Dødsfall etter kjønn, alder og diagnose, registrert som. A: Grunnliggende sak eller B: Medvirkende sak 54 XIII. Dødsfall av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder -60 XIV. Dødsfall av ondartede svulster etter lokalisasjon, kjønn og alder 6 XV. Dødsfall ved ulykker etter kjønn, alder og ulykkens ytre sak 6 XVI. Dødsfall ved ulykker og selvmord etter ekteskapelig status, kjønn og alder,. 6 XVII. Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord etter skadens art, ytre sak, kjønn og alder 64 XVIII. Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker otter kjønn, alder og ulykkessted 66 XIX. Beregnet folkemengde etter kjønn og alder Vedlegg Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar Standardtegn Oppgave mangler Tall kan ikke forekomme -- Null 0. 0 Mindre enn en halv av den brukte enhet,0f

7 Contents General survey Page I. Medical health personnel 7 II. Health institutions 8 III. Notifiable diseases IV. Confinements/births notified by midwives. Legal abortions 5 V. Mortality. Causes of death 7 VI. Unprinted tables 9 English summary 40 Tables I. Individually notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis, county and urban municipality 44 II. Summarily notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis and county 45 III. Notified cases of epidemic and other infectious diseases by sex, quarter and diagnosis 46 IV. Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under supervision of the Board of Public Health by sex and county 47 V. Persons vaccinated against smallpox by sex and age 47 VI. Public health dental care. Patients by treatment, age and county 48 VII. Births by position of foetus etc. and county 49 VIII. Live births and foetal deaths by sex, period of gestation and county 50 IX. Deaths by diagnostic evidence and cause 5 X. Deaths by place of death and cause 5 XI. Deaths by month of death and cause 5 XII. Deaths by sex, age and diagnosis, registered as A: Underlying cause or B: Associated cause 54 XIII. Deaths from cardiovascular diseases by diagnosis, sex and age 60 XIV. Deaths from malignant neoplasms by primary site, sex and age 6 XV. Deaths from accidents by sex, age and external cause 6 XVI. Deaths from accidents and suicide by marital status, sex and age 6 XVII. Deaths from accidents, suicide and homicide by nature of injury, external cause, sex and age 64 XVIII. Deaths from occupational and non-occupational accidents by sex, age and place of occurrence 66 XIX. Estimated population by sex and age Appendix Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January Explanation of Symbols.. Data not available. Category not applicable Nil I Less than half of unit employed 0,0

8 Oversikt I. Helsepersonale. Ved utgangen av 966 var det i alt 7 legedistrikter i landet. I noen distrikter var det tilsatt eller flere leger slik at tallet på distriktsleger, medregnet stadsleger og stadsfysici, var 45. I tillegg var det opprettet 5 distriktslegestillinger uten fast distrikt, for Nordland fylke, for hvert av fylkene Troms og Finnmark og for landet under ett. I 8 fylker var det tilsatt fylkespsykiater. Tabell. Helsepersonale etter Public health personnel by county. Fylke County Leger Physicians Tannleger Dentists Tallet på innbyggere Population pr. tarml. per dentist Jordmødre Midwives Sykepleiere Nurses ved sykehus in hospitals utenfor sykehus outside hospitals Apotek Pharmacies Antall Number pr. lege per physician Farmasoyter Pharmacists Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland... Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal.. Sor-Trøndelag. Nord-Trøndelag -Nordland Trains..., Finnrtlark S alt Total Not er Etter oppgaver fra de offentlige leger. Medregnet leger med ukjent adresse. Medregnet tannleger med ukjent adresse. Notes: I- Based on information from the public health officers. Including physicians with residence unknown. Including dentists with residence unknown.

9 8 Etter oppgavene fra de offentlige legene var det leger og 755 tannleger i landet, dvs, at det var 84 innbyggere pr. lege og 68 innbyggere pr. tannlege. Etter den offisielle legefortegnelsen skulle det være leger og 900 tannleger bosatt i landet. Etter disse tallene var det 777 innbyggere pr. lege og 99 innbyggere pr. tannlege. Det ble i 966 utdannet 6 nye leger, av disse i utlandet. For tannleger var de tilsvarende tall 0 og 0. Detaljerte opplysninger om personalet ved sykehusene er gitt i publikasjonene Sykehusstatistikk og Psykiatriske sykehus. En oversikt over leger og pleiepersonale pr. 000 sykesenger etter fylke er gitt i tabell for de alminnelige sykehus. Ved de psykiatriske sykehus var det henholdsvis 7 leger og 8 pleiere i hovedstilling pr. 000 sykesenger. Tabell. Leger og pleiepersonale ved sykehus m.v. (unntatt psykiatriske sykehus), etter fylke. Physicians and nursing personnel in somatic hospitals, by county. I hovedstilling Main occupation I bistilling Secondary occupation Fylke County )40., gh, weft. k Le;.' %* PI rd 4 c L PAEG.E zimg- 7.. OuC ao C. Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland og Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag... Nord-Trøndelag. Nordland Troms Finnmark Hele landet The whole country Pr. 000 sykesenger Per 000 beds Il. Helseinstitusjoner. Publikasjonen Sykehusstatistikk 966 inneholder detaljerte opplysninger om tallet på sykesenger og belegg for de sykehustyper som er med i oversikten i tabell. Detaljerte tall for pasientbelegget ved de storre sykehus og tuberkulosesanatoriene er også tatt inn i nevnte publikasjon.

10 9 Tabell. Sykehus, sykestuer m.v. Hospital establishments. Sykehustype Type of hospital Anstalter Establishments Sykesenger Beds Alminnelige sykehus General hospitals Klinikker med privat innleggende leger Clinics Sykestuer Cottage hospitals....., Revmatismesykehus Hospitals for rheumatics Ortopediske sykehus Hospitals for orthopedics Sykehus for tuberkulose/ortopedi Hospitals for tbc.i orthopedics Sykehjem og avlastningssykehus Hospitals and Andre sykehus for langvarig nursing homes behandling av kroppssyke J for chronic sick Forskjellige andre spesialsykehus Other hospitals for special diseases I 549 Attførings- og opptreningssykehus Rehabilitation hospitals Kvinneklinikker og fodehjem. _Maternity clinics and homes Tuberkulosesanatorier og -hjem Hospital establi8hments for tbc I alt Total I Note: De to kvinneklinikkene i Oslo og Kvinneklinikken i Bergen er med som avdelinger under alminnelige sykehus. Variasjonene fylkesvis i tallet på sykesenger i forhold til folketallet g fram av tabell 4. Tabell 4. Sykesenger ved sykehus, sykestuer m.v. etter fylke. Beds in hospital establishments by county. Sykesengesenger Pr innb. Per pop. Syke- Pr innb. Per pop. Fylke i alt Alm. Fylke i alt Alm. County Total sykehus County Total sykehus number I alt og kli- number I alt og kliof beds Total nikker of beds Total nikker Somatic Somatic tospital. 'tospitals. stfold Hordal and og Xkershus Bergen , /slo , Sogn og,,_ Fjordane Hedmark... _ More og Romsdal pland Sør-Trøndelag Buskerud Nord - 'Fr( gid el ag Vestfold Nordland l'elemark Troms hust-agder Finnmark Vest-Agder Rogaland I alt Total Note: J- N en ikke regner med Rikshospitalet, blir tallene henholdsvis 98 og 68. Note Excluding beds in Rikshospitalet (treating patients from the whole country) the figures are 98 and 68 respectively.

11 0 Detaljerte opplysninger om sykesenger og pasienter på psykiatriske sykehus og sykehjem er gitt i Psykiatriske sykehus 966. Foruten de psykiatriske klinikker som er tatt med i oversikten i tabell 5, var det 9 psykiatriske avdelinger med 480 sykesenger på større alminnelige sykehus. Disse avdelingene er med i sykehusstatistikken. Tabell 5. Psykiatriske sykehus, sykehjem, klinikker m.v. Mental hospitals, psychiatric nursing homes, clinics etc. Type Type Psykiatriske sykehus Mental hospitals Psykiatriske sykehjem Nursing homes for mentally diseased Psykiatriske klinikker, nervesanatorier Psychiatric clinics, sanatoria Hvile- og behandlingshjem for nervøse Other psychiatric institutions Anstalter Establishments Sykesenger Beds Etter sberetningene fra de offentlige leger var det 89 aldershjem og pleiehjem for gamle med 5460 plasser i 966. Til dette kommer de store pleiesykehus for gamle, som er tatt med i sykehusstatistikken under sykehus for langvarig behandling av kroppssyke, og de geriatriske avdelinger ved ve største sykehus.

12 Tabell 6. Aldershjem, pleiehjem og barnehjem etter fylke. Homes for old people and children, by county. Ar Year Fylke County Aldershjem, pleiehjem Old people's homes I alt Total Barnehjem Children's homes Av disse for miljøskadde barn og barn med tilpasningsvansker Hjem Number Plasser Beds Hjem Number Plasser Beds Hjem Number Plasser Beds I alt Total 955»» 960»» 965» Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark i Noter: I tillegg familiebarnebjem med i alt 68 barn. J tillegg 5 familiebarnehjem med i alt 84 barn. Notes: In addition "family-homes" for 68 children. In addition 5 "family-homes" for 84 children. Av barnehjemmene var med i alt 86 plasser for tuberkulosetruede barn. Utenom de hjem for miljoskadde barn og barn med tilpasningsvansker som er med. i tabell 6, var det i alt skoler med plasser for slike barn. I undervisningsstatistikken finnes oppgaver over skoler for barn med forskjellige lyter. Ved utgangen av 966 var det 76 pleiehjem med 4598 plasser for åndssvake, og det var 0 daghjem med 68 plasser. Dessuten var 498 Andssvake anbrakt i privatpleie. Av de i alt 5744 a,ndssvake i pleiehjem, daghjem og privatpleie i 966 var 666 i alderen under 5, 878 var i alderen 5-4, og 00 var 5 eller mer.

13 Tabell 7. Andssvake i pleiehjem, daghjem og privatpleie under hjemmene. Mentally deficient in nursing homes, day nurseries and in family care. Pasienter / Patients År og område Year and region Hjem Number Godkjente plassenl Beds I alt Total I pleieh jem In. nursing homes I dag - hjem In day nurseries priyatplenie -ai. y I ma care I_ alt Total ,>» Østfold Akershus Oslo Hedmark, Oppland Buskerud, Vestfold, Telemark Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane More og Romsdal, Sør-Trondelag, Nord-Trøndelag Nordland, Troms, Finnmark Noter: Ikke medregnet privatpleien. Medregnet hjem soui ligger utenfor området, men som administreres av områdelegen. Notes: Not including family care. including homes outside the district. Meldepliktige sykdommer. Foreløpige oppgaver over meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer blir offentliggjort i de epidemiske månedslister. Kvartalsvise reviderte oppgaver blir gitt i Statistisk ukehefte. I tabellene I III finnes sammendrag for et etter fylke og etter de sykes alder. En oversikt over de sykdommer som skal meldes nominativt, og som en har aldersoppgave over, er gitt i tabell 8.

14 Tabell 8. Nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter kjønn, alder og diagnose. Individually notified cases of infectious and other diseases by sex, age and diagnosis. Alder Age Meldt i: Notified in: Diagnose Diagnosis'.,-, ot4 in ci, E ocs 4 C ', I.; t til t.-8.c4 '. -g, 0 ' 0 ) tṫ,, + r : =r-i. ' t4./..' ' ' D '. t.. ; >. > r. > r. >,..,X ti.w) mg.. E....4 '4,., "A, % 0,-; gi 0, ci..d; a. Akutt poliomyelitt med lam- AL melse K. F.. Aseptisk meningitisk syndrom (etiologi ukjent polio - suspekt) K. F. - Aseptisk meningitisk syndrom (etiol. ukjent)k.... K. F. 4 4 Difteri M. K. F Tyfoidfeber _ K. F. Paratyfoidfeber A K. F. Paratyfoidfeber B -- - K. F. 7 6 Ondartet gastroenteritt bos 4 barn K. F. 4 : Leptospirosis K. F Infeksjøs hepatitt K. F. 45 4, Cerebrospinalmeningitt, epid K Ervervet syfilis K. F Medfødt syfilis K. F Gonoré K. I' Ornitose.... _ K. F Note: For en del tilfelle mangler opplysning om alder. Meldte tilfelle av: tlleus molle:, Mononueleose: 7, Tetanus: og Lymfogr anuloma inguinale:. Notes: - See table III: Nos of international detailed list. Including some cases with age unknown. Notified cases of: Ulcus molle:, Mononucleose: 7, Tetanus: and Lymfogranuloma inguinale:. Det ble ikke meldt noe tilfellene av difteri verken i 965 eller 966. Av poliomyelitt med lammelser ble det bare meldt tilfelle i 966, mens det ble meldt 4 tilfelle pr. i femsperioden Tallet på tilfelle av gonoré var 86 i 966, 850 i 965 og 8 pr. i perioden Infeksjos hepatitt gikk noe tilbake i 966. Det ble meldt tilfelle, mot 5 i 965 og 476 pr. i perioden I 966 ble det meldt hele 4 tilfelle av ornitose, mot bare 7 i 965 og pr. i perioden

15 4 På grunnlag av de nominative meldinger om tuberkulose fra leger og sykehus skal helserådene føre registre over tuberkulose bosatt i deres distrikt. Utdrag av disse registre blir sendt Helsedirektoratet som bilag til de offentlige legers sberetninger. Fylkestall over tilgang og avgang i tuberkuloseregistrene i 966 er gitt i tabell IV. Tabell 9. Registrerte tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose etter kjønn. Notified cases of bacillary and non bacillary tuberculosis, by sex. Sykdomsform Disease I alt Total K. F. I it Total Nye tilfelle New cases K. F I. Tilfelle av smitteførende tuberkulose Bacillary tuberculosis Tuberkulose i: Andedrettsorganene Respiratory system Tarmkanalen Intestines -- Urin- og kjønnsorganene Genito-urinary system Bein og ledd Bones and joints Lymfekjertler Lymphatic system Huden Skin and subcutaneous cellular tissue I alt Total II. Tilfelle av ikke smitteførende tuberkulose Non bacillary tuberculosis Infiltratio pulmonum Hilus-adenitt Plevritt Pleurisy Tub, i sentralnervesystemet central nervous system bukhinnen peritoneum kjønnsorganene genital organs bein og ledd bones and joints lymfekjertlene lymphatic system Miliærtuberkulose Disseminated tuberculosis I alt Total III. Knuterosen _Erythema nodosum Ser en de nye tilfellene av tuberkulose i de enkelte aldersgrupper i forhold til alle personer i tilsvarende aldrer, viser tallene stort sett en svak stigning fra 965 til 966. Dette gjelder særlig menn i alle aldersgrupper fra 40 til 80, og særlig for tuberkulose i åndedrettsorganene. For kvinnene var stigningen ikke så utpreget.

16 5 Tabell 0. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose etter kjønn og alder. New cases of bacillary tuberculosis by sex and age. Alder Age Menn Males Tub. sykdom i alt All forms of tbc. Kvinner Females Av dette tub. i åndedrettsorg. Of which pulmonary tbc. Menn Males Kvinner Females 965 f f # 0-4» 5-9» 0-9» » 50-59» # # 80 og over and over.. Uoppgitt Unknown Tilfelle Cases alt Total # # 0-4» » 0-9 # # 50-59» 60-69» # 80 og over and over.. Alle aldrer All ages Pr innbyggere Per population i IV. Fødsler meldt av jordmødrene. Svangerskapsavbrott. Jordmødre og leger som er til stede ved fødsel, har plikt til å sende melding om alle fødsler som foreg etter utløpet av 4. kalendermåned av svangerskapet, til den offentlige lege i det distrikt fødselen finner sted. Sammendrag av disse meldinger etter fylke finnes i tabellene VII og VIII, og en oversikt for hele landet er gitt i tabell. Jordmødrenes oppgaver etter de gamle meldinger er ikke helt nøyaktige n det gjelder fostrenes utviklingsgrad, da de for en stor del bygger på opplysning om svangerskapets varighet uttrykt i måneder.

17 6 Tabell. Levende- og dødfødte etter svangerskapets varighet. Births by period of gestation. I alt Total svangerskapsmåned month of gestation 8. svangerskapsmåned month of gestation Etter 8. svangerskapsmaned month of gestation Fødte i alt Bidb Levendefødte Live born Fødte uten liv Foetal deaths Levendefødte, men døde i første døgn Born alive, but deceased within 4 hours Fødte uten liv pr. 00 fødte i alt Foetal deaths per 00 births ,4 7,6,8 0,7 Levendefødte, men døde i. (løgn pr. 00 levendefødte Born alive, but deceased within 4 hours per 00 live born 0,5 7,6 6,5 0, Døde i. døgn + fostre født uten liv pr. 00 fødte i alt Deceased within hours -- foetal deaths per 00 infants born...,8 6,0 9,4 0,8 I 966 ble det meldt 6698 fødsler til de offentlige leger (6676 levendefødte barn, 674 barn født uten liv etter utløpet av 7. kalendermåned av svangerskapet og 47 fostre født uten liv i svangerskapsmåned). Av fødslene var 685 tvillingfodsler og 7 trillingfødsler. Fødsler på sykehus og fødehjem utgjorde 98, prosent av alle fødsler i 966. Den totale fødselshyppighet var 8, pr. 000 innbyggere. Etter oppgaver fra Helsedirektoratet ble det innvilget vel 4500 svangerskapsavbrott i 966. Innvilgede svangerskapsavbrott pr. 00 levendefødte steg fra 5, i 965 til 6,8 i 966, og tallene for Oslo var i begge betydelig høyere enn for resten av landet. Tabell. Svangerskapsavbrott. Legal abortions. LandsdelLevende Regionfødte' Live births Innvilgede svangerskapsavbrott Authorized abortions Prosent Antall Number av levendefødte Percentage of live births Levende fodtel, Live births Innvilgede svangerskapsavbrott Authorized abortions Prosent Antall Number av levende. fødte Percentage of live births Østlandet, ekskl. Oslo 0 07 Telemark og Sørlandet 5 87 Vestlandet 76 Møre og Romsdal og Trøndelag.0 54 Nord-Norge ,4 5,0,8 5,8 4, , 5,9 4,9 6,7 5,4 Hele landet, ekskl. Oslo Oslo ,7 9, ,,9 alt Total , ,8 Note: Oppgaver fra fødselsregistrene. Note: Data from the civil birth registers.

18 7 V. Dødelighet. Dødssaker. Total dødelighet. I 966 døde i alt 6 00 personer, mot 5 7 i 965. Av de meldte dødsfall i 966 inntraff 08 blant nordmenn som oppholdt seg utenfor landets grenser, men som var registrert som bosatt i Norge. Av alle dødsfall i 966 inntraff prosent i aldersgruppene under 50, 8 prosent i aldersgruppene mellom 50 og 70 og 6 prosent i aldersgruppene 70 og over. Den totale dødelighet var 9,6 pr. 000 i 966 mot 9,5 i 965. Dødeligheten for menn var 0,4 og for kvinner 8,8, mot henholdsvis 0, og 8,6 i 965. Fordelingen av de døde etter alder viser at dødeligheten endret seg lite fra 965 for de fleste aldersgruppene både for menn og kvinner. Spedbarnsdødeligheten var markert lavere i 966 enn i 965, mens dødeligheten blant barn i alderen -4 var litt høyere i 966 enn i 965 både for gutter og piker. Tabell. Dødeligheten etter kjønn og alder. Specific death rates by sex and age. Alder Age Døde pr innbyggere Deaths per population Menn Males Kvinner Females Under ' year »».. 5 9» 0-4» 5-9».. 0-4». 5-9».. 0-4» » »» »» 50-54»» 55-59» »» » 70-74»» 75-79»» 80 og over and over Alle aldrer All ages.. Note: Pr levendefødte. Note: Per live births Dødssaker. Om lag halvparten av alle dødsfall i 966 fant sted på sykehus eller sykehjem og 0 prosent på andre institusjoner. Den prosentvise andel av dødsfall i og utenfor sykehus varierer betydelig med alderen på de døde (tabell 4). En oversikt over dødsfall etter dødssted og de viktigste dødssaker er gitt i tabell X. I 966 døde 97 personer av sykdommer og 79 som følge av ulykker/ skader. Det ble registrert 65 selvmord og 6 mord/drap. Sammenliknet med 965 var det en stigning på 70 dødsfall av sykdom, mens tallet på dødsfall ved ulykker/skader var uforandret. Tallet på selvmord og mord var litt lavere i 966 enn i Helsestatistikk

19 8 Tabell 4. Dødsfall etter de dødes alder og dødssted. Deaths by age and place of death. Dodssted Place of death Sykehus, sykestuer, klinikker Somatic hospitals Sykehjem for kroniske som.atiske sykdommer Nursing homes for chronic somatic diseases Psykiatriske sykehus og sykehjem Psychiatric institutions Andre institusjoner Other institutions Utenfor institusjon Outside institution I utlandet eller ukjent dødssted Abroad or unknown place of death I alt Total tinder Under year Antall Number og over and over I alt Total Sykehus, sykestuer, klinikker Somatic hospitals Sykehjem for kroniske somatiske sykdommer Nursing ho chronic somatic diseases-mes/or Psykiatriske sykehus og sykehjem Psychiatric institutions. Andre institusjoner Other insti-. tutions Utenfor institusjon Outside institution I utlandet eller ukjent dødssted Abroad or unknown place of death I alt Total Prosent Percentages 45,6 76, 5,7 40,4 5,0 55, 9,, 0,4 0,4 0,8,,,9,4,,8,7, 9,6 0,4 0,5,0,5 4,4 9, 5,7 4,8 46,6 9,8 8, 40,4,4 7,6, 0, 4.6, 0,7 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Totalt sett var 5 prosent av dødsfallene registrert under hjerte- og karsykdommer, 8 prosent under ondartede svulster, 8 prosent under sykdommer i åndedrettsorganene og nær 6 prosent under voldsomme dødsfall. En oversikt over hvordan diagnosen var stilt for de enkelte grupper av dødssaker er gitt i tabell IX. I tabell XI er dødsfall av enkelte saker delt etter dødsmåned. Dødeligheten pr innbyggere av sykdommer i alt var 970 for menn og 89 for kvinner. De tilsvarende rater i 965 var 958 og 87. Dødeligheten av voldsomme dødsfall var 7 for menn og 8 for kvinner, mot henholdsvis 76 og 7 i 965. For de spesifikke saksrater se tabell 6, side 0. Sykdommer og tilstander som er ført opp på dødsmeldingen som komplikasjon eller medvirkende dødssak, blir også kodet og tabulert. Tabell XII gir - for 60 kategorier av sykdommer eller sykdomsgrupper, etter de dødes kjønn og alder - en oversikt over hvor ofte de ble registrert som grunnliggende sak (dvs, som dødssak i dødelighetsberegningene) og hvor ofte de var ført opp som en komplikasjon eller medvirkende dødssak i 966. Tabellen gir bl. a. opplysninger om sukkersyke, pernisiøs anemi og kroniske sykdommer i sentralnervesystemet, som nå oftere er ført opp som medvirkende sak til døden enn som grunnliggende sak.

20 - 9 Tabell 5. Døde etter kjønn, alder og viktigste sak. Deaths by sex, age and principal cause. Internasj. detalj. liste International detailed list Dødssak Cause of death I alt Total Under Under year og over and over Tuberkulose K. F. 47 Alle 00-8 andre infeksjons- 68 sykdommer K. F Ondartede svulster.. 54 K. F , Hjerte- og karsyk , 59 dommer.... K. F , Sykdommer i ånde- 86 drettsorganene K. F Sykdommer i for- 546 deryelsesorganene... K. F. 5 Medfødte misdannelser 59 Residual , 795 E K. F. 8 Alle andre kjente 46 sykdommer K. F. 07 Alderdomssvakhet. 58 K. F. 406 Annen ubestemt angitt 04 el. uoppgitt sak... K.F. 604 Ulykker/skader, selv- 57 mord og mord K. F Antall Number Døde i alt Total deaths K. F Tuberkulose N. K. F Alle andre infeksjons- sykdommer K. F. Ondartede svulster K. F. 0-4, Hjerte- og karsyk , 59 dommer K. F. 4, Sykdommer i ånde- drettsorganene K. F Sykdommer i for- døyelsesorganene... K. F Medfødte misdannelser K. F. Residual Alle andre kjente sykdommer K. F. 794 Alderdomssvakhet K. F , 795 Annen ubestemt angitt el. uoppgitt sak... K.F. E Ulykker/skader, selv- mord og mord K. F. 0,4 0, 0, 0, 7, 8,8 50,8 50,7 7, 8,9,8, 0,8 0,8 7,0 6,5,,5 5,,7 7,0 4,, 0,7 0,,0 0,5 5, 4,4 4,,9 6,9 0, 6, 57,7 5,6 8,,,9 Prosent Percentages - 0,9-0,7,5 0,7 0,4,4,,4, 7,4 9,4 8,9 45,7, 5,9 4,,7 9,5 5,6 0,,0,9,4 6,8 4,8 5,,4,6 4,0 8,8,0 7,0,4,,4 0,7, 9,5 8, 7, 9,9 4,9,7,5,7 46,5 7,,7,4 6,6 7,0 8, 4,8 5,0 9,4 0,6 0,8 0,4 0,5, 4,0 5, 4, 4, 4,,8, 0, 0,4 4,7 7,8 0,0 6, 4, 6,,0 0, 0, 0, 0, 6,0,0 57,0 58, 9,5 0,8,7, 0,0 5,0 4,,4 4,4,,5,7 Døde i alt Total deaths K. F. 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00, ,0 00,0 00,0 00,0

21 0 Tabell 6. Dødeligheten etter Sex and age specific Nr. i den forkortede internasj. liste Dødssak Cause of death 965 alt Total I alt Total 966 I alt Total Menn Males Kvinner Females Døde pr innbyggere Under Under year Menn Males Kvinner Females Menn Males -4 Kvinner Females B l B B B 6 B 7 B 0 B 4 B 6 B 7 B 8 B 9 B 0 B B B B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 0 B B B B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 40 B 4 B 4 B 4 B 44 B 45 B 46 Tuberkulose i Andedrettsorganene Annen tuberkulose Syfilis Dysenteri, alle former.... Streptokokkangina Meningokokkinfeksjoner..... Meslinger Malaria Andre infeksjonssykdommer Ondartede svulster Godartede svulstcr og svulster uten oppl. om ond- eller godartet Sukkersyke Anemier Karlesjoner i sentralnervesystemet Meningitt (ikke meningokokker) Revmatisk feber Kronisk revmatisk hjertesykdom Arteriosklerotisk og d.egenerativ hjertesykdom... Andre hjertesykdommer..... Hypertensjon med hjertesykdom. Hypertensjon uten hjertesykdom. Generell arteriosklerose... Influensa Lungebetennelse.. Bronkitt..... S i mage og tolvfingertarm. Blindtarmsbetennelse Brokk og tarmslyng Akutt og kronisk mage-, tarmkatarr (unntatt diaré hos nyfødte) Leverkirrose Nefritt og nefrose Prostatahvpertrofi... Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng Medfødte misdannelser Fødselsskader, asfyksi hos nyfødte Infeksjoner hos nyfødte Andre sykdommer hos barn under, og for tidlig fødsel uten andre opplysninger Alderdomssvakhet uten psykose, ubest. og ukjente saker Alle andre sykdommer, 0,7 0, 0,0 0,0,7 7,0,6 8,, 5,8 0,8 0,,5 48,4 4,8 4,8,,4, 55,0 4,8 4, 0,8 6,9,6 4,0 6,4 7,0 0, 8,9 7,9 0,9 8, 60, 56,0, 0,,0 0, 0,0 0, 0,0 0,0,0 7,,8 6,4,9 5,6 0,9 0,0 9,8 60,5 7,5,4,9 4,7,5 57, 45 4,5 0,6 7,,5,9 7,4 6,7 0,5 7,6 6,8 0,6 7,8 4, 0,,4 0, 0,0 0, 0,0 0,0,8 79,4,5 5,7,9 4,7,0 0,0 8,0 7, 5,6,0 4, 4,,0 50,5 6,0 5,6 0,9 6,5, 4,9 9,,4 8,5 9, 0,8 8,5 6, 68,6 56,5 57,8, 0, 0,6 0,0 0,, 65, 4, 7,,0 6,5 0,8,7 04, 9,4 4,7,7 5,,9 6,6,9, 0,4 8, 4,0,8 5,7 0,9 6,8 4, 0,4 7, 5,7 55,,9 4,7 5,9,9 9,4,6 8,8,8,6 67,8 47,,0 5,4,5 5,4 4,6 8,8 6,0 4,5 4,8 509,7 54,7 44, 5, 468,4 48, 0,5 0. 0, ,7 0, -- 0,7 0,7 0,, 0, 0,5 0,, 0, 0,7 0,, 8, 0,5 0, 0,7 0,,6 0,5, , 0,8, 0,7,4 40,9 7,9 4, Sykdommer i alt Diseases, total.. 89, 904,4 969,7 89, 60,4,6 4,5 6, B B 49 B 50 Ulykker Accidents... Selvmord Suicides.... Mord Homicides , 7,7 0,5 47,8 6,5 7,0 0,6 0,4 0,5 4,,6 0, 5,0 50, 9,6 5,4 0, Alle saker All causes 948,6 959,6 04, 877, Note: Tallene er trukket ut av gruppen: Alle andre sykdommer (B 46). 67,4 8,9 64, 4,7

22 _ kjønn, alder og sak. death rates by cause. Deaths per population Menn Males Kvinner Females Menn Males Kvinner Females Menn Males Kvinner Females Menn Males Kvinner Females Menn Males Kvinner Females Menn Males Kvinner Females 80 Ar og over and over Menn Males Kvinner Females Abbreviated national list 0,5 4,,5 5,7 5, 4,8 7,, 7,7 8,, B - - 0,4 0,9, 0,5,,7 -, B -, 0,9 5,9,5 0,6 5,,5, B 0, - - 0,4 0, B 6 _ -- -, - B 7 0,4 - B B 4 0, B 6 0,5-0,5-0,8,,,,8 5,, 7,7 8,7, B 7, 7,,9,5 64,5 0,0 99, 00, 55,9 4,5 60,0 767,9 90,5 78, B 8 0,5 0,8,9 4,0,9 4,8 4,9 4,7 0,7 9,4 8,5 4,4, 6,7 B 9,5 0,8 4,8,0 4,7, 4,0 4,7,8,5 0,6 40,8 59, 75,6 B 0 0, - - 5,4 0,8 -, 0,9,6,6 0,6,0 40,6 44,4 B,7, 4,8-69,7 50,8 46,5 7,8 0,6 04,8 90, 6, 87,7 B 0, - 0,5,9, 0,4 0,9 0,4, 0,5,,6 - - B - - 0,5-0, B4 0,,9 5,,,0 4,,4, 40, 55, 40,6 5,6 B 5 0, 7 0,5 0,0.0 05,9 0, 40,7 59,0 94,0,9 07,9 7,4 4 06,4 674,6 B , 0,5 4,4,8,8 9, 6,5,6 6,0 9,0 97,7 65,4 9, B ,0,0-7, 4,7,4 9, 05,6 90,0 56,, B 8,4 -,4,0 7,,9 4,,0 0, 7,0, 4,5 B 9 _ -- 0,4, 5,9, 66,5 50, 584,0 498,0 0,8 0,4 0,4, 4,7,7,7 6,6 64,5 B0 ) 0.8,4,0,8,4 0,6 9,0 46,, 64, 48, B -,0 0,5,,9 4,9,,9 5,7 7,0 0, 7,8 46,7 B 0,5,9 -, 0,8 8,8,7 0,7 6, 4, 6, 59, 5, B,0 0, ,4 0,4,8 0,5 5, 0,9, 6,7 B4 0,5 0,,0 0,9,6,6,5, 8,9 0,4 4, 5,8,4 0,0 B5-0,5,4-0,8,,,,6 6,,6,0 7,5 55,6 B6 0,8 0,5 0,5 04,8, 0, 4,7 0,7 5,7,8 7,8,9 8,9 B7,5 -- 5,,5 5,9 4,0,8 6,0 9,0,5,8 8,9 65,6 40,0 B ,,4. 80,. 465,. B9.,.,5., B40,4 0,,8,0,,9 4,4,4,0,6,7 - - B _ - -B B 4 - B44,7,,4 5,9 8,7 7,9 75,0 80,7 56,6 0, 06,4 9,7 04,9 B 45 6,6 9, 0.0 0,,7 7,5 6,8 4,9 57,5 9,0 5,4 4, 680,7 76,4 B 46 8,5 7,8 89, 68, 85,4 F5, 844,7 488, 54,5 5, 5 8,6 4, ,0 666,8-54,6 8,5 48,6 5,9 5,6 8,8 7,0 5, 8 4,4 4,0 6, 48,4 6,5 B ,6 7,6,,9 5, 7,9, 6,9 7,8 6,8 0, 4,,5, B49 0,5 0, - 0,5,6 0,8 0,4 0,6 0,5, 0,9, - B 50-00, 8, 5, 77,5 5, 9 0,7 99, 470, 455, 56, ,8 4 9,5 5898,0 4 8,5 N No. 450 of the detailed list extracted from the residual group B 46,

23 Dødeligheten omkring fodselen og i første leve. I 966 døde 976 barn i første leve, eller 4,5 pr. 000 levendefødte. Dette var en meget sterk nedgang fra nær 4 prosent. Fra 965 til 966 steg imidlertid dødfødselshyppigheten med 0 prosent, fra 0,9 til,0 pr. 000 fødte. Den perinatale dødelighet, dvs. dødfødte + døde i første leveuke sett i forhold til alle fødte, var 0,8 pr. 000 i 966 mot, i 965. Tabell 7. Dødeligheten omkring fødselen og i første leve. Perinatal and infant mortality rates in various age groups. Døde pr. 000 fødte Deaths per 000 births Døde pr. 000 levendefødte Deaths per 000 live births Ar Year Dødfødte Stillbirths Dødfødte døde under uke Perinatal mortality Under 4 timer Under 4 hours Under uke Under week Under 4 uker Under 4 weeks 4 ukerunder 4 weeksund. year I alt under Under year, total , 6, 6,0,0, 9,5 96 7, , 4,6 5,8 0,4,4 9, ,4,5 5,7 0,,0 5, 7, 965 0,9, 6, 0,6,9 4,8 6,8 966,0 0,8 4,9 9,0 0, 4, 4,5 Nær 6 prosent av de barn som døde i løpet av første leve var under uke, og i alt 70 prosent var under 4 uker. Nedgangen i spedbarnsdødeligheten fra 965 til 966 gjorde seg gjeldende på alle alderstrinn. Tabell 8. Dødsfall blant barn i første leve etter alder og sak. Infant deaths by age and cause. Dødssak Cause of death Under 4 timer Under 4 hours -6 dager days 7-7 dager days Under 4 uker Under 4 weeks 4 ukerunder 4 weeks -under year Under Under year I alt Total Gutter Piker Males Females Antall Number Medfødte misdannelser Congenital malformations Sykdommer spesifikke for barn i. leve' Diseases of early 8 infancy Sykd. i nervesystemet og sanseorganene Diseases of the nervous system and sense organs Sykd. i åndedrettsorganene Diseases of the respiratory 9 system Sykd. i fordøyelsesorganene' 4 Diseases of the digestive system Alle andre kjente saker All 4other defined causes 'S Ubestemt angitt eller ukjent sak Ill-defined or unknown cau ses I alt Total Antall Av disse meldt som Number ufullbne Of which 77 Prosent reported as immature Percentages 7, 64,4 40,5 65,7 5,8 47,8 48,9 46, Noter: Unntatt nr. 76 og 764. Medregnet nr. 76. Medregnet nr Notes: Excluding nos. 76 and 764. Including no. 76. Including no. 764.

24 Av de 685 barn som i 966 døde i løpet av de fire første leveuker, var 450 eller 66 prosent meldt som ufullbne, og for 7 var ufullbenhet oppgitt som eneste dødssak. Ser en ellers på dødssakene blant barn i første leve, slo nedgangen fra 965 til 966 først og fremst ut i lavere dødelighet av asfyksi og atelektase, som er den hyppigste spesifikke sak i den neonatale periode. Det var også fortsatt nedgang i dødeligheten av lungebetennelse, fra,0 pr levendefødte 965 til 8,6 i 966. Tabell 9. Dødeligheten blant barn i første leve etter sak. Infant mortality by cause. Internasjonal detaljert liste International detailed list , , , , , , , Res E E Dødssak Cause of death Medfødte misdannelser i hjerte og kar Andre medfødte misdannelser. Fødselsskader..... Asfyksi og atelektase Andre bestemte tilstander spesifikke for barn i. leve Medfødt svakhet o.a. ubestemte tilstander hos nyfodte For tidlig fødsel i.n.a..... Infeksjonssykdommer... Ondartede svulster Meningitt Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene.. Influensa, lungebetennelse, bronkitt... Andre sykdommer iindedrettsorganene Akutt gastroenteritt og kolitt... Andre sykdommer i fordoyelsesorganene Alle andre bestemte sykdommer Ubestemt angitt eller ukjent sak Ulykker Mord I alt Total Dale pr levendefødte Deaths per live births ,7,8 5,5 5,, 0,5 9,8 8, 7,8 5,5,0,6 8, 5,8 7,0,6 8,9,4 8,7 0,9,5 9,4 5,9 5,9 4,6 7,4 9,4 6,,8 4,0,5 8,5 8,0 6,9 5, 6,7 4,0,5,,, 0,9 0,6 0, 0,9,6,0, 0,7,,9,4,0,0,,4,5 4,8,0 8,6,,8,0,, 6, 4,,8,8,6,0,,7,6,5 5,0,7,7,9,5 9,6 5,8,,6 9,7, 4, 4,7 6, 5, 0, 0, 0, 0,4 6, 98,4 7, 67,9 45,4

25 4 Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer. I 966 ble det registrert 889 dødsfall av hjerte- og karsykdommer, 9908 blant menn og 88 blant kvinner. Til sammenlikning var tallet på dødsfall av disse saker 7580 i 965 og 766 i gjennomsnitt pr. i perioden Denne sykdomsgruppe omfatter karlesjoner i sentralnervesystemet (hjerneblodning, -emboli eller -trombose, apopleksi), hjertesykdommer og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene og kronisk nefritt. Dødsfall av medfødte hjertefeil og andre misdannelser i sirkulasjonsorganene og dødsfall av kardiovaskulær syfilis er ikke regnet med under dødsfall av hjerte- og karsykdommer, men blir i den offisielle dødssaksstatistikk registrert under henholdsvis medfødte misdannelser (nr. 754) og syfilis (nr. 0, 0). Diagnosen cor pulmonale blir heller ikke registrert som dødssak under hjerte- og karsykdommer, dersom grunnlidelsen er kjent. Tabell 0. Dødsfall av hjerte- og karsykdommer etter kjønn og diagnose. Deaths from cardiovascular diseases by sex and diagnosis. Internasj. detaljert liste Internat. detailed list Diagnose Diagnosis Antall Number Prosent Percentages Døde pr innbyggere Deaths per population Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Males Females Males Females Males Females Karlesjoner i sentralnervesystemet 078 7, 6, Revmatisk feber 0, Kronisk revmatisk hjertesykdom 49 0,5, Hjerteinfarkt, koronarsklerose ,5 5, , Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer ellers ,5 0, , 4-4 } Andre hjertesykdommer ,9 4, Hjertesykdom med hypertoni.. 77,, Hypertoni uten nevnt hjertesykd 70 0,8 0, Sykdommer i arteriene 44 60,4 4, Sykdommer i vener og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene 74 0,6 0, Kronisk nefritt 48 90,5, 8 5 I alt Total ,0 00, Dødsfall av hjerte- og karsykdommer etter diagnose for menn og kvinner i 5-s aldersgrupper er gitt i tabell XIII. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer for alle diagnosegrupper under ett var 487 pr innbyggere i 966 mot 47 i 965. For menn steg dødeligheten fra 507 i 965 til 50 i 966, og for kvinner fra 48 til 445. De aldersspesifikke rater viste stigning både for menn og kvinner i dødeligheten av ischemisk hjertesykdom (medregnet hjerteinfarkt) i aldersgruppene 60 og over. I disse aldersgrupper var det også fortsatt stigning i dødelighetstallene for de ubestemte diagnoser «hjertelammelse» og «plutselig død, uten andre opplysninger». Disse diagnoser er ikke regnet med i de totale dodelighetsrater under hjerte- og karsykdommer.

26 5 Tabell. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter kjønn, alder og diagnose. Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis. Diagnose Diagnosis Årlig gjennomsnitt Annual average År Year Døde pr innbyggere Deaths per population og over gnd over Karlesjoner i sentralnervesystemet (nr. 0-4) Menn Males, ,7 59,5 55,4 94, , 4, 50,8 5,7 05, ,6 4, 5,6 4,9 05, , 6,9 50,7 7,804,6 785,6 8,6 7,6 6, Kvinner Females Sykdommer i sirkulasjons organene i alt (nr ) Menn Males Kvinner Females , Revmatisk hjertesykdom (nr ) Menn Males N Kvinner Females k , 4,5 67,9 57, 00,,5,8 58, 5,8 054,5,6 4,0 5,8,9 04,8,6,7 46,5 0,6 90, 5,6 67, 5, 685,5 84,9 5,0 84, 09,0 85,9 08,7 5,7 98,0 74,004 98,6, 84,4 08,5 404,6,5 7,7 05,4 4, 588,0,8 4,4 0,5 4,0657o,4 4,6 99,5 46,7 7,6,4, 94, 444,7 54,8,6, 5,9, 8,6, 0,7 8,,8 44,5 0,7 8,6 6,4 6,6 45, 0,6 5,,0,4 40,,4 0, 8, 0, 46,, 8,5,7 9,6 64,0 0,6 7,5,5 46, 7, 0, :, 4, , 50,4 400, 87,7 4 69,7 50, , ,0 486,9 5 06, 5 54,4 5 07, 5, ,8 40,6 45, 87,8,6 5,0 Sykdommer i koronararterienc, hjerteinfarkt (nr. 40.) Menn Males ,7 48,8 47, ,5,0 579, 078,, ,6 0, 767, 58, ,8 99,6,9 84, 480, 960,8 47,5 840,6 04. Kvinner Females ,4 5,,0 4,9 4,6 0, 7,9 45,5 04,0 59, 0,5 9,0 50,7 5, 70,7 0, ,9 70,6 75,6 704, 0,0 57, 9,6

27 6 Tabe (forts.). Dødelighetenavhjerte-og karsykdommer etter kjønn, alder og diagnose. Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis. Diagnose Diagnosis Årlig gjennomsnitt Annual average År Year Ar Døde pr innbyggere Deaths per population og over and over Annen arteriosklerotisk og degenerativ hjertesykdom (nr. 40.0, 40., 4, 4) Menn Males 0, , 4,7 9,6 58,656, Kvinner Females , 5, 0,9, 5,7 90, 0, 4,,9 4,5 567, 68, 0,4 6, 7,8 6,7 557,8 9, 0,,5 6, 89, 460,5 754,7 0,,0 9,6 74,9 475,5 067,0 0,,7 8,4 7, 54,8 6,5 0,6 0,8 9, 6, 45,8 8,0 Andre hjertesykdommer (nr ) Menn Males , Kvinner Females Hjertesykdom med hypertoni (nr ) Menn Males Kvinner Females Hypertoni uten nevnt hjertesykdom (nr ) Menn Males Kvinner Females , 5,0 5, 86,7 54,9 6,9 0,7 4,,4 50, 8, 500,8 0,6, 0,7 4,8, 407,0 0,,7 9,,6 9,0 65,4 0,6, 6,8 7,9 87,8 758, 0,4,8 8,8 40,5 97, 579,8 0,. 4, 7,4 6, 47, 0,,8 6,5 6,0 97,7 9, 0,,7,9 54,9 45,,5 0,, 0, 45,6 4,8 5,8 0,, 9, 7, 05,0 4,6 -,0 7,,4 05,7 56, 0,,,9 6,7 00, 50,6 0,,4 9,5 48,4 0,9 67, 0,0, 5,4 7, 6,7 47,7 4,7 9, 90,, 0,, 7, 4, 7,4 66,8 0,,6 6,, 8,5 64,9 0,,7 5,0 4,8,6 45,6 0,,4 7, 4, 0,, 0,,5 4,6,6,5 90, 0,,,4 9,4 6,0 67,0 0,,,5 7,,5 5,9 -,0 4,0,0 7,0 4,4

28 7 Tabe (forts.). Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter kjønn, alder og diagnose. Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis. Diagnose Diagnosis Årlig gjennomsnitt Annual average År Year Dale pr innbyggere Deaths per population og over and over Sykdommer i arteriene (nr ) Menn Males 0, ,0 4,7 6, 48,6, ,,6 5,6 5, , ,, 6,5, 85,5 679, ,,4 6,,7 89,8 68, Kvinner Females ,4,,4 0,5 8,9 08,8 0,4,,6 9,0 8,0 796,4 0,5,7, 0, 66, 596,4 0,7,0,4 9, 6,7 549, Sykdommer i vener og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene (nr ) Menn Males Kvinner Females i Kronisk nefritt (nr. 59) Menn Males ,,0,8 5,,, 0, 0,,7 5, 4,8 5,8 0,,0,0 7,0 4, 5, 0, 0,8,6 8, 8,0 50,0 0, 0,8, 7, 8,,8 0, 0,4,4 6, 7,9 7,9 0, 0,9,6 8,0 9, 5,0 0,8,4 4, 9,7 5,, 9,0 6,9 8, 44,7 8,9, 7,,6,4 5,5 57,9,6 7,9, 9,7,4 7,8,0 5,5,4 4, 9,6 46,8 96 Kvinner Females ,0 6,9, 8,8 7,0 5, _...,7 4,8 7,0,7 7, 7, ,0,8 5,5,6 0,7 45,9 0, ,9 5. 9,9,9 5,6 Hjertelammelse, plutselig død (nr. 78.4, 795.) Menn Males 4, , 7, 48, 95,4 5, , 4,0 6, 7,7 7,6 87, ,4 9,7 47, 9,8 66, 4,6 4, ,6 58,7 05,4 0,8 5,4 Kvinner Females ,,5 4,9 6,9 46,4 84,8,,9 5,8 0, 54, 8,6,7 4,7,9 8,8 70,5 44,, 4,8, 8,4 4,7 04,5

29 8 Dødeligheten av ondartede svulster. I 966 ble det registrert dødsfall av ondartede svulster, 54 blant menn og 0 blant kvinner. Det ble registrert 49 dødsfall av godartede svulster og 94 dødsfall av uspesifiserte svulster. Dødsfall av ondartede svulster etter primærsete og de dødes kjønn og alder er gitt i tabell XIV. Tabell. Dødsfall av ondartede svulster etter kjønn og lokalisasjon. Deaths from malignant neoplasms by sex and primary site. Internasj. det. liste International det. list Lokalisasjon Primary site Antall Number Menn Males Kvinner Females Prosent Percentages Menn Males Kvinner Females Døde pr innbyggere Deaths per population Menn Males Kvinner Females Munnhule og svelg 59 57,8, Fordøyelsesorganene og bukhinnen ,0 5, Andedrettsorganene 4 9,, Brystkjertelen 5 0, 6, Urogenitalorganene ,, Andre org. eller uten oppi. om lokalisasj ,6, De lymfatiske og bloddannende organer ,0 9, 8 /5 alt Total , ,0 00, Dødeligheten pr innbyggere i alt var 7 både i 965 og 966. Den viste litt nedgang for menn, fra 86 i 965 til 79 i 966. For kvinner var dødeligheten i 965 og 966 henholdsvis 58 og 65. De aldersspesifikke rater for menn - alle lokalisasjoner under ett - var i 966 litt lavere enn de var både i 965 og gjennomsnittlig i i alle aldersklasser under 70. Nær 40 prosent av alle kreftdødsfall var lokalisert til fordøyelsesorganene, med en markert overdødelighet blant menn i alle aldersklasser over 50.

30 9 Tabell. Dødeligheten av ondartede svulster etter kjønn, alder og lokalisasjon. Sex and age specific death rates from malignant neoplasms by primary site. Lokalisasjon Primary site Årlig gjennomsnitt Annual average År Year Døde pr innbyggere Deaths per population og over and over Ondartede svulster i alt (nr ) Menn Males Kvinner Females i i, Munnhule og svelg (nr ) Menn Male Kvinner Females i i Fordøyelsesorganene og bukhinnen (nr ) 96 Menn Males Kvinner Female,s _.... e..... i, 5,0 7,6 8,9 50,5 4,6 76,0,5 6,5 66,9 5,6 54,5 5,8 7, , 70, 4,8 560,7 7, 84,9 0,,9 64,6 99, 55,9 60, ,8, 0, 9,4 45,6 85,7 64,6 7,9 7, 0,6 4, 49,4 774,8 0, 8,, 96,5 08,5 40, 75, ,8 4,0 0,9 00, 4,-4 767,9 78, 0, 0,5, 4,8 4,6 8,6 6,7 0,0 0,4, 4,8 4,5 6,7 55,8 0,0 0,6, 4,6 4,4 9, 9,8 0,4, 8,9 4, 40,6 0, 0,6,8 5,5 0,9 5,9 0, 0,,,4 6,,7 0,7 0, 0,9,9 4,6, 9,4,,4 8,8,6 8,9 0,5 6,7 4,,7 04, 67,4 0,8 0,5 5,4 7, 95,4 66,9 574, 80,0 0, 6, 5, 9, 5,9 54,4 80,6 0,,9,6 84, 5,7 5, 84, 0,5 7,7 0, 66,0 74,9 450,8 84,4 0, 5,6 9,5 54,8 6,4 7,0 66,8 0,5 5,6 7,8 5,6 40,8 4,8 67, 0,,5,4 4,6 9, 9,8 66,9

HELSESTATISTIKK OVERSIKT OG SAMMENDRAGSTABELLER 1961-1965 HEALTH STATISTICS 1961-1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

HELSESTATISTIKK OVERSIKT OG SAMMENDRAGSTABELLER 1961-1965 HEALTH STATISTICS 1961-1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 219 HELSESTATISTIKK 1965 OVERSIKT OG SAMMENDRAGSTABELLER 1961-1965 HEALTH STATISTICS 1965 Survey and Summary Tables 1961-1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

HELSESTATISTIKK 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 112th Issue

HELSESTATISTIKK 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 STATISTISK SENTRALBYRÅ. 112th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 196 HELSESTATISTIKK 1964 112. ÅRGANG HEALTH STATISTICS 1964 112th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1966 0 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

HELSESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 180 HEALTH STATISTICS 111. ÅRGANG. 111th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965

HELSESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 180 HEALTH STATISTICS 111. ÅRGANG. 111th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 80 HELSESTATISTIKK 96. ÅRGANG HEALTH STATISTICS 96 th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 96 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XIITrykt 963 Nr. 09 Forsikringsselskaper 96 Sociitis d'assurances 0 Lønnsstatistikk 96 Wage statistics Fiskeritelling.

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 963 Nr. 96 Økonomisk utsyn over et 962 Economic survey 97 Folkemengdens bevegelse 960 Vital statistics and

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK 1982 HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Helseforhold

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 STATISTISKE ANALYSER 52 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 FOETAL AND INFANT MORTALITY 1971-1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2064-5 ISSN 0333-0621

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK 1984 HEALTH STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK 1983 HEALTH STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE Helseforhold ANDRE EMNEORD Dødelighet

Detaljer

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 86-955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 856-955 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 0 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 856-955 TREND OF MORTALITY AND

Detaljer

DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER

DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER STATISTISKE ANALYSER NR. 9 DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER 1951-1970 MORTALITY TREND AND MORTALITY PATTERN 1951-1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 90 Nr. Skogbrukstellingen i Norge. september 9 II Oversikt Census of forestry II General survey Kommunevalgene

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

DØDELIGHETSFORHOLD I FYLKENE

DØDELIGHETSFORHOLD I FYLKENE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 298 DØDELIGHETSFORHOLD I FYLKENE 964-967 MORTALITY RATES IN COUNTIES 964-967 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 969 . FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Folkemengden i herreder og byer. januar Population in rural districts and towns Norges jernbaner - Chemins

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 99 Nr. Norges jernbaner 98 Chemins de fer norvggiens Skogstatistikk 99 Forestry statistics 8

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

H ELSESTATI STI KK HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 707 ISBN 82-537-0468-2 OSLO 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅ

H ELSESTATI STI KK HEALTH STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 707 ISBN 82-537-0468-2 OSLO 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 707 H ELSESTATI STI KK 973 HEALTH STATISTICS 973 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975 ISBN 85370468 FORORD Helsestatistikk 973 inneholder

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1986 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1986 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK 1986 HEALTH STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer Europeisk kortliste for dødsårsaker (COD-SL-2012) Omkodingen fra ICD-8/-9/-10 følger Eurostats liste. Omkodingen fra ICD-6/-7 er utarbeidet internt ved FHI. KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD-10

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972 STATISTISKE ANALYSER NR. 15 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972 FETAL AND INFANT MORTALITY 1969-1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 411 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1971

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 411 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 4 ^ HELSESTATISTIKK 969 HEALTH STATISTICS 969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 FORORD Helsestatistikk 969 inneholder oversiktstabeller

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret , muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Nasjonalt nettverk for forskning i helseforetakene, Nettverksmøte forskning i helseforetak 1 2. s formål Formålet med er å bidra til bedre

Detaljer

Prioriteringsutvalget 13. febr 2012, Værnes Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer?

Prioriteringsutvalget 13. febr 2012, Værnes Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer? Prioriteringsutvalget 13. febr 2012, Værnes Forklarer ulik helsetjeneste dødelighetsforskjellene mellom norske byer? Jon Ivar Elstad NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

HELSESTATIST KK NORGE'S OFFISIELLE STATISTIKK A 554 HEALTH STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1973

HELSESTATIST KK NORGE'S OFFISIELLE STATISTIKK A 554 HEALTH STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1973 NORGE'S OFFISIELLE STATISTIKK A 55 HELSESTATIST KK 97 HEALTH STATISTICS 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 ISBN 8570558 FORORD Helsestatistikk 97 inneholder oversiktstabeller

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, A 321 HELSEUNDERSØKELSE HEALTH SURVEY 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, A 321 HELSEUNDERSØKELSE HEALTH SURVEY 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, A 321 HELSEUNDERSØKELSE 1968 HEALTH SURVEY 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS ISBN NQRGES OFFISIELLE STATISTIKK A493 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS ISBN NQRGES OFFISIELLE STATISTIKK A493 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NQRGES OFFISIELLE STATISTIKK A49 HELSESTATISTIKK 970 HEALTH STATISTICS 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 ISBN 8 57 060 8 FORORD Helsestatistikk 970 inneholder oversiktstabeller

Detaljer

Ulykker, drap og selvmord i 150 år

Ulykker, drap og selvmord i 150 år Voldsomme dødsfall 185 24 Historisk helsestatistikk Anne Gro Pedersen Ulykker, drap og selvmord i 15 år Fram til den annen verdenskrig var det drukningsulykker som dominerte blant de voldsomme dødsfallene.

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM

STATISTIKK FRA DET ØKONOMISKE OG MEDISINSKE INFORMASJONSSYSTEM RAPPORTER FRA STATISTIS SENTRALBYRÅ 80/0 STATISTI FRA DET ØONOISE OG EDISINSE INFORASJONSSYSTE ALINNELIGE SOATISE SYEHUS 978 OSLO 980 ISBN 85790 ISSN 08 FORORD Denne publikasjonen inneholder statistikk

Detaljer

INNHOLD. Nr. 49/90 5. desember 1990. Side. Emne. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050. Retting til SU nr. 47, 1990 1. 22 Dødsårsakene, 1989 2

INNHOLD. Nr. 49/90 5. desember 1990. Side. Emne. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050. Retting til SU nr. 47, 1990 1. 22 Dødsårsakene, 1989 2 Nr. 49/90 5. desember 1990 INNHOLD Emne Side 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050. Retting til SU nr. 47, 1990 1 22 Dødsårsakene, 1989 2 22 Dødelighet omkring fadselen og i ferste leveår, 1989 6

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B966 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1989 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B966 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1989 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B966 HELSESTATISTIKK 1989 HEALTH STATISTICS 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3058-6 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

EN VURDERING AV DØDSÅRSAKSSTATISTIKKEN

EN VURDERING AV DØDSÅRSAKSSTATISTIKKEN RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 80/13 EN VURDERING AV DØDSÅRSAKSSTATISTIKKEN FEIL PA DØDSMELDINGENE EVALUATION OF THE CAUSE-OF-DEATH-STATISTICS AV/BY EYSTEIN GLATTRE OG ELLEN BLIX OSLO 1980 ISBN 82-537-1136-0

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 219 SYKEHUSSTATISTIKK 1966 HOSPITAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

REGIONAL DØDELIGHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 672 REGIONAL MORTALITY STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 ISBN

REGIONAL DØDELIGHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 672 REGIONAL MORTALITY STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 672 REGIONAL DØDELIGHET 1969-1972 REGIONAL MORTALITY 1969-1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN 82-537.0419-4 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15.

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15. Oslo, 24. februar 1966 Nr. 9-7. årgang INNHOLD Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966 Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr.

Detaljer

Sykefravær blant gravide

Sykefravær blant gravide Sykefravær blant gravide Av: Sigrid Myklebø og Ola Thune Sammendrag Kvinner har høyere sykefravær enn menn i alle aldersgrupper fra 20 til 69 år, og spesielt i aldersgruppa 25 39 år. Sykefravær under svangerskap

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1987 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1987 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 8 3 2 HELSESTATISTIKK 1987 HEALTH STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2772-0 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Folkehelseinstituttet følger nøye hivsituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra legene til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). I 2013 ble

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2011 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 26.09.2012. // NOTAT Diagnosen angir den medisinske

Detaljer

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 14/2004 DESEMBER 2004 Rapport fra Helsetilsynet 14/2004 Flere ungdom og voksne

Detaljer

SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969

SYKEHUSSTATISTIKK NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 HOSPITAL STATISTICS 1967 OSLO 1969 NORGE S C.4FFI S IELLE S TATISTIKK A 259 SYKEHUSSTATISTIKK 1967 HOSPITAL STATISTICS 1967 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1969 Tidl i g e r e utkommet Sundhedstilstanden

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI.

Norway's Official Statistics, series XI. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 95. Nr.5. Økonomisk utsyn over et 95. Economic survey. 5. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

PASIENTTELLING NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 484 CENSUS OF IN-PATIENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 ISBN

PASIENTTELLING NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 484 CENSUS OF IN-PATIENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 484 PASIENTTELLING 970 CENSUS OF INPATIENTS 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 972 ISBN 82 537 048 9 FORORD Pasienttellingen 970 ble

Detaljer

PSYKIATRISKE SYKEHUS 1967

PSYKIATRISKE SYKEHUS 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 242 PSYKIATRISKE SYKEHUS 967 MENTAL HOSPITALS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 969 Tidligere utkommet For årene 854-87 se Sundhedstilstanden

Detaljer

HELSESTATISTIKK 1990

HELSESTATISTIKK 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 25 HELSESTATISTIKK 1990 HEALTH STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 1992 ISBN 8253736363 ISSN 03327906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste EMNEORD

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 I 2013 ble det diagnostisert 22 946 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Av disse var det 26 av LGV som skyldes smitte med en annen

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

SUNNHETSTILSTAN DEN MEDISINALFORHOLD ENE

SUNNHETSTILSTAN DEN MEDISINALFORHOLD ENE NORGES OFFISIELLE STATISTI XI SUNNHETSTILSTAN DEN OG MEDISINALFORHOLD ENE 0. ÅRGANG Medical Statistical Report 0nd ISSUE STATISTIS SENTRALYRÅ CENTRAL UREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Tidligere utkommet

Detaljer

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no www.fhi.no/registre Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Kvalitetsregisterkonferansen Disposisjon Om hjerte og karsykdom Om basisregisteret kvalitetsregistrene fellesregistermodellen Noen data før vi

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 74 HELSESTATISTIKK 1991 HEALTH

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

HPV-vaksine - hvordan går det? Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt

HPV-vaksine - hvordan går det? Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt HPV-vaksine - hvordan går det? Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt HPV-vaksine i vaksinasjonsprogrammet HPV-vaksine ble inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2009

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Fødte Aktuelle befolkningstall. 3. juli 1998

Fødte Aktuelle befolkningstall. 3. juli 1998 3. juli 998 Aktuelle befolkningstall Fødte 997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 4 98 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 378 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 378 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 378 SYKEHUSSTATISTIKK 1969 HOSPITAL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD I ;Jenne pubakasjonen legger Byraet fram

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 342 HELSEINSTITUSJONER HEALTH INSTITUTIONS 1981 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 342 HELSEINSTITUSJONER HEALTH INSTITUTIONS 1981 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 342 HELSEINSTITUSJONER 1981 HEALTH INSTITUTIONS 1981 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1858-6 ISSN 0333-3701 FORORD Publikasjonen Helseinstitusjoner

Detaljer

100 år med redusert spedbarnsdødelighet

100 år med redusert spedbarnsdødelighet 100 år med redusert spedbarnsdødelighet I 2000 døde 226 barn før fylte ett år. I løpet av 1900-tallet har det vært en dramatisk nedgang i slike dødsfall. De 226 barna tilsvarer 3,8 barn per 1 000 levendefødte.

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse 03.12.2014 Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Person- og husholdningsinntekt Trygdeytelser

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 20.03.2012. // NOTAT Fra 2001-2010 har antall

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 334 REGIONAL DØDELIGHET REGIONAL MORTALITY ISBN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 334 REGIONAL DØDELIGHET REGIONAL MORTALITY ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 334 REGIONAL DØDELIGHET 1976-1980 REGIONAL MORTALITY 1 9 7 6 1 9 3 0 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1845-4 FORORD Denne publikasjonen inneholder

Detaljer

HELSEINSTITUSJONER 1980

HELSEINSTITUSJONER 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 272 HELSEINSTITUSJONER 1980 HEALTH INSTITUTIONS 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1743-1 FORORD Publikasjonen Helseinstitusjoner erstatter

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 2013 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 19.09.2013 Utvikling i sykefraværet I andre var det

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 313 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1910

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 313 SYKEHUSSTATISTIKK HOSPITAL STATISTICS 1968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1910 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 33 SYKEHUSSTATISTIKK 968 HOSPITAL STATISTICS 968 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 90 FORORD I denne publikasjonen legger ByrAet fram statistikken

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 15.4.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler vi statistikk

Detaljer

«Risikoen for å bli smittet, både direkte og gjennom drikkevannet, er rimeligvis størst der folk bor tett.»

«Risikoen for å bli smittet, både direkte og gjennom drikkevannet, er rimeligvis størst der folk bor tett.» Historisk helsestatistikk Dødelighetsforskjeller by og land 1875 2005 Jens-Kristian Borgan Farligere i byen? Så langt tilbake det finnes regional statistikk over dødeligheten, er det i flere land påvist

Detaljer

SYKE H USSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SYKE H USSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 193 SYKE H USSTATISTI KK 1965 HOSPITAL STATISTICS 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet 1903 IV. Sundhedstilstanden

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem våren 2015

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem våren 2015 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem våren 2015 Prevalensundersøkelsene skal gi en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og bruken

Detaljer

Langtidseffekt av vaksine mot tuberkulose (BCG)

Langtidseffekt av vaksine mot tuberkulose (BCG) Langtidseffekt av vaksine mot tuberkulose (BCG) Vaksinedagene 2017 29.september 2017 Einar Heldal Avdeling for tuberkulose, blod- og seksuell smitte Referanse Duration of BCG protection against tuberculosis

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET

KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET The Norwegian Governmental Appeal Board regarding medical treatment abroad KLAGENEMNDAS ÅRSRAPPORT 2000 Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet

Detaljer