DØDELIGHETSFORHOLD I FYLKENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DØDELIGHETSFORHOLD I FYLKENE"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 298 DØDELIGHETSFORHOLD I FYLKENE MORTALITY RATES IN COUNTIES STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 969

3

4 . FORORD Denne publikasjonen inneholder ajourførte beregninger over dødelighetsnivået i de enkelte fylker i årene Publikasjonen er utarbeidd etter de samme prinsipper og for de samme grupper av dødsårsaker som i publikasjonen "Dødelighetsforholdene i fylkene omkring 960", NOS A 32. Publikasjonen er utarbeidd under ledelse av førstesekretær Ellen Blix. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 28. august 969 Petter Jakob Bjerve Gisle Skancke

5 PREFACE The present publication contains a survey on regional variations in the mortality experiences in The standardized rates for the general mortality and selected causes of death are directly comparable with the figures previously issued in "Mortality Rates in Counties", NOS A 32. The publication has been prepared under the supervision of Mrs. Ellen Blix. Central Bureau of Statistics, Oslo, 28 August 969 Petter Jakob Bjerve Gisle Skancke

6 INNHOLD Side P rinsipper og definisjoner. Det statistiske materiale 7 2, Gruppering etter dødsårsak, kjønn og alder 7 3. Standardberegninger 8 4. Kvalitetsvurdering 8 Prinsipper og definisjoner på engelsk 9 Tabellregister 2 Utrykte tabeller 39 D iagramregister 42 edlegg. Tidligere utkommet Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. juli Standardtegn Tall kan ikke forekomme - Null 0 Mindre enn en halv av den brukte enhet

7 CONTENTS Page Principles and definitions Principles and definitions in English 9. The statistical material 9 2. Selected causes of death. Sex and age distribution 0 3. Standardization 0 4. Reliability 0 Index of tables 3 Unprinted tables 39 Index of diagrams 42 Appendices. Previously issued Publications issued by the Central Bureau of Statistics since July Explanation of Symbols Category not applicable Nil 0 Less than half of unit employed

8 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER. Det statistiske materiale Denne publikasjonen inneholder beregninger over dodelighetsforholdene i landets fylker, utarbeidd på grunnlag av primærmaterialet til dodsårsaksstatistikken i årene og det sentrale personregisters data over den hjemmehørende folkemengde etter kjønn og alder pr. 3. desember 965. Statistikken omfatter alle døde i som på dødstidspunktet hadde bosted i Norge (dvs. var registrert som bosatt i landets folkeregistre) uansett om dodsfallet fant sted i Norge eller utenfor landets grenser. Statistikken blir utarbeidd på grunnlag av dødsmeldinger som sendes inn til Byrået fra de offentlige leger. Legenes dodsmeldinger blir sammenholdt med individualmeldinger over inntrufne dødsfall fra sogneprestene. Etter at denne revisjonen er aysluttet, mangler det hvert år dodsmeldinger. Byrået sender så purring til de offentlige leger for å få inn de manglende meldinger eller ayskrift av tidligere utstedte meldinger som ikke har nådd Byrået. For de dodsfall som det fortsatt mangler legemelding for når statistikken skal utarbeides, blir det skrevet ut melding i Byrået - med ukjent dodsårsak. Melding om nordmenn som dor under midlertidig opphold i utlandet, sendes inn til Byrået gjennom Utenriksdepartementet og for sjøfolk i utenriks fart gjennom Direktoratet for sjomenn. DOdsfallene er registrert i de enkelte fylker etter de dødes bostedskommuner. Tallene er regnet ut for by- og herredskommuner under ett i hvert fylke på grunn av at det i perioden er gjennomført omfattende kommunereguleringer i de fleste fylker. 2. Gruppering etter dodsårsak, kjønn og alder Beregningene omfatter de samme grupper av dodsårsaker som ble undersøkt omkring folketellingen 960. Foruten beregning av den samlede dødelighet gjelder undersokelsen følgende dødsårsaker: Internasjonal detaljert liste 955 nr. Ondartede svulster i alt i magesekken og tarmene i lunger og bronkier 62,63 i brystkjertelen 70 i livmoren 7-74 i lymfatiske og bloddannende organer Hjerte- og karsykdommer i alt , , 592 Karlesjoner i sentralnervesystemet Sykdommer i sirkulasjonsorganene i alt Arteriosklerotisk og degenerativ hjertesykdom Koronarsykdom, hjerteinfarkt 420. Sykdommer i åndedrettsorganene i alt 24, Lungebetennelse Astma, bronkitt, kronisk lungefibrose, bronkiektasi, emfysem 24, , Sykdommer i fordoyelsesorganene i alt Ubestemt, ukjent årsak i alt Hjertelammelse ikke nærmere angitt, plutselig dod 782.4, Alderdomssvakhet ikke nærmere angitt 794 Sykdommer i alt Voldsom og unaturlig død i alt E 800-E 999 Veitrafikkulykker Ulykker under skipsfart og fiske Drukning, unntatt under skipsfart og fiske 850,929 Selvmord

9 8 Alle dødelighetskvotienter er regnet ut særskilt for menn og kvinner i 2 aldersgrupper. Den observerte dødelighet etter kjønn og alder i hvert fylke er gitt i tabell 20, side 34. Aldersspesifikke rater for de undersøkte dødsårsaker foreligger i manuskript i Byrået. DOdeligheten omkring fødselen og i første leveår er direkte beregnet pr. 000 fødte i de enkelte fylker og perioder. I tabell 6, side 9 er det regnet ut særskilte rater for den perinatale dødelighet (dødfødte + døde i. leveuke pr. 000 fødte) og for spedbarnsdødeligheten (døde i første leveår pr. 000 levendefødte). De aldersspesifikke rater i tabell 6 og 2 kan sammenliknes direkte både fra fylke til fylke og for ulike tidsperioder. En må imidlertid ta visse forbehold om usikre kvotienter på grunn av materialets størrelse i aldersgrupper med særlig lav dødelighet. For lettere å få oversikt over hvordan de karakteristiske trekk i dødelighetsutviklingen i 950- og 960-årene ayspeiler seg i de enkelte fylker, er dødelighetsrater regnet ut for totalbefolkningen i hvert fylke og for 4 aldersintervaller: 0-4 år, 5-39 år, år og 70 år og over. 3. Standardberegninger Direkte beregnede dødelighetsrater for totalbefolkningen i hvert fylke i er gitt i tabell 3, side 6. Disse rater er ikke direkte sammenliknbare, fordi befolkningens fordeling etter kjønn og alder varierer fra fylke til fylke og fra periode til periode. Virkningene av den ulike befolkningsstruktur er derfor eliminert ved standardberegninger, dvs. en har regnet ut hvordan dødelighetsnivziet i de enkelte fylker ville ha vært om befolkningsstrukturen hadde vært den samme i alle fylker. Som standardbefolkning har en i denne publikasjonen brukt den samme som i dødelighetsberegningene for , nemlig totalbefolkningen etter alder pr. I. november 960. Forskjellen i de to sett totalrater går tydelig fram av tabell 3. Sammenlikner en dødelighetsnivået i f.eks. Sogn og Fjordane og Finnmark, viser de direkte beregninger lavere totalrater i Finnmark enn i Sogn og Fjordane, 2 prosent lavere for menn og hele 36 prosent lavere for kvinner. Dette skyldes at Finnmarks befolkning er betydelig yngre enn befolkningen i Sogn og Fjordane. I Finnmark var en tredjedel av befolkningen over 40 år og 5 prosent var over 70 år. I Sogn og Fjordane var 44 prosent av befolkningen over 40 år og hele 0 prosent var over 70 år. Tar en disse forhold i betraktning ved beregning av dødeligheten for alle aldersgrupper under ett, blir bildet et annet. Dødelighetsnivået i Finnmark ligger da betydelig høyere enn i Sogn og Fjordane, og forskjellen er større for menn enn for kvinner, henholdsvis 34 og 22 prosent. Dødelighetsratene for grove aldersgrupper vil heller ikke være direkte sammenliknbare av samme grunner som nevnt for totalbefolkningen. Alle dodelighetsrater for totalbefolkningen (unntatt de direkte rater i tabell 3) og for de 4 aldersintervaller er derfor standardberegnede. En gjør uttrykkelig oppmerksom på at disse standardberegnede rater ikke må brukes løsrevet som et uttrykk for de aktuelle dodelighetsforhold i et fylke. Ratene er veidde forholdstall. Formålet med standardberegningene er A muliggjøre sammenlikning på ensartet grunnlag. 4. Kvalitetsvurdering Tabell 0, side 23, viser dødsfallenes fordeling etter fylke og enkelte årsaksgrupper. Når disse dødsfall også blir fordelt etter kjønn og aldersgrupper, vil en del av beregningene, selv for en 4-års periode, bygge på få observasjoner og derfor gi usikre kvotienter. De registrerte forskjeller kan skyldes tilfeldige variasjoner, og variasjonsbredden blir større jo mindre grunnmaterialet er. Vil en undersøke nærmere om forskjellen er signifikant, kan en beregne standardavviket etter formelen 2 2 hvor a- = dødelighetskvotienten og n = tallet på dødsfall innen vedkommende årsaks- LT- 2 gruppe i de fylker og de perioder en sammenlikner. Hvis den registrerte forskjell n n 2 er større enn 2 ganger dette standardavvik, kan en si at forskjellen er reell med 95 prosents sannsynlighet.

10 9 Fr en trekker bestemte slutninger om registrerte fylkesvariasjoner i dodeligheten av de enkelte årsaker, må en også ta visse forbehold for andre faktorer enn justering for kjonn og alder. En vil bl.a. måtte regne med at en viss del av de registrerte forskjeller skyldes diagnostikken. Opplysningene om dodsårsak er på dødsmeldingene redigert i samsvar med den internasjonale dødsmelding, fastsatt av Verdens Helseorganisasjon. Registreringen bygger så vidt mulig på opplysninger fra den behandlende lege. Dødsfall som har funnet sted i utlandet, blir registrert under den årsak som er oppgitt på meldingen fra utlandet (norske konsulater eller andre kilder). Dødsårsakene er kodet etter den internasjonale klassifikasjons detaljerte liste av 955 og etter de registreringsprinsipper som er fastlagt av Verdens Helseorganisasjon. Byrået innhenter hvert år en rekke tilleggsopplysninger om: ) alle dodsfall hvor meldingen inneholder opplysninger om svulster (ved Kreftregisteret), 2) alle dodsfall hvor meldingen er skrevet ut fr resultatene av seksjon eller andre post-mortem undersøkelser foreligger, 3) en rekke dodsfall av sykdommer hvor opplysningene om dødsårsaken ikke er fullstendige nok for en spesifikk registrering, 4) en rekke dodsfall på grunn av ulykker/skader hvor opplysningene om de ytre omstendigheter mangler eller er ufullstendige, 5) plutselig dd - i de tilfelle det er grunn til å ana at en vil kunne få nærmere opplysninger om de ytre omstendigheter ved dodsfallet. Det har ikke vært foretatt endringer i klassifikasjonssystemet eller registreringsprinsippene i årene Utviklingen kan imidlertid ha fort til visse endringer i legenes oppfatning eller i terminologien i de utfylte rubrikker om dodsårsaken på dodsmeldingene. Det diagnostiske grunnlag som de offisielle dødsmeldinger bygger på, er også fremdeles nokså forskjellig, selv om det gradvis har funnet sted en betydelig kvalitetsmessig forbedring i det statistiske primærmateriale. Dette gjelder særlig for dodsfall i de eldre aldersklasser. DOdsfall registrert under "alderdomssvakhet" gikk ned med ca. 50 prosent fra 950 til 960, og nedgangen har fortsatt i 960-årene. På den annen side har det vært en stigende tendens i dodelighetstallene for de ubestemte diagnoser "hjertelammelse" og "plutselig dd". En bør derfor vurdere de enkelte årsaksgrupper i sammenheng med den registrerte dodelighet av "Ubestemt, ukjent årsak" (medregnet alderdomssvakhet) i de enkelte fylker (tabell, side 24). Disse faktorer skulle imidlertid ikke spille noen rolle for sammenlikningen av dødelighetsforholdene mellom menn og kvinner. PRINCIPLES AND DEFINITIONS. The statistical material The present calculations of regional variations in general mortality and mortality from selected causes are based on all registered deaths in assigned to the area of usual residence of the deceased, and on population data per 3 December 965. The population data are extracted from the central population register. The statistics are compiled from medical death certificates, sent in by the public health officers. The certificates are matched against the nominative lists of deaths from the parishes. The deaths for which certificates have not been received before the compilation deadline are registered with unknown cause of death. Notifications of deaths occuring abroad are received through the Ministry of Foreign Affairs, and for seamen in the merchant fleet through the Directorate for Seamen. In view of the extensive changes in the rural/urban municipal boundaries in all counties during the last 0 years, mortality rates have been calculated as aggregate rates for each county.

11 2. Selected causes of death. Sex and age distribution 0 For the selected causes of death, see categories of the International Classification of Diseases (955) on page 7. Sex and age specific rates have been calculated for 2 age-groups. The general sex and age specific death rates by county are given in table 20, page 34. Data from unprinted tables are available for sex and age specific rates from the selected causes. Perinatal and infant mortality rates have been calculated directly per 000 total births and 000 live births respectively, in the different counties and periods (see table 6, page 9). The characteristic features in the mortality trend during the 950'ies are still prevalent in the 960'ies: Continuous decrease in infant mortality rates, with noticeable reduction in the differences between counties, decrease in the general mortality level for both sexes at ages under 40, increasing trend in male mortality at ages 40 years and over, but continued slight decrease in female death rates also at these ages. In order to facilitate regional comparisons of this general trend, death rates have been calculated for the total population and 4 main age groups in each county. 3. Standardization Crude total death rates or even rates for broader age-groups will be influenced by the sex and age distribution of the population in the different counties and at different times. For comparative purposes standardized rates have been calculated. The direct method has been applied and adjustments have been made both for sex and age. The standard population, which was also used in the analysis of regional mortality , is the total population by age per November Reliability Certain reservations must be made - with regard to the size and composition as well as to the quality of the basic data. The average number of deaths from selected causes in each county are given in table 0, page 23. It is evident that when these deaths are also broken down by sex and age, the numbers will be small for certain causes and ages even during a 4-year period of observation. The differences in the calculated rates may therefore reflect random fluctuations. The causes of death are classified in accordance with the international regulations (955 revision) and the International detailed Classification List. The Central Bureau of Statistics collects additional information on: ) all death certificates mentioning the presence of cancer (tumor) - which are matched against the files of the National Cancer Register, 2) all death certificates issued before results from autopsy or other post-mortem examinations are available, 3) a number of deaths from diseases, when the information is insufficient for a specific classification, 4) a number of deaths caused by accidents/injuries, without information or with incomplete information as to the external circumstances, 5) sudden deaths - in cases where there is reason to believe that further information on the external circumstances may be obtained. No changes of any importance in the statistical classification and coding procedures have been introduced from 95 up to and including 967. However, certain changes in the diagnostic terminology, or in the reporting habits of certifiers, may have taken place and to a certain extent influenced the material. Due consideration must also be given to the differences in medical supervision and diagnostic facilities throughout the country. Although there has been a continuousimprovement from 95, especially as regards the certification of death for people aged 70 and over, the variations are still noticeable, as reflected for instance in the varying rates of "Ill-defined and unknown causes of death" (including senility and sudden death) in table, page 24. The above mentioned factors,however, do not influence the comparison of male to female mortality.

12 TABELLER TABLES

13 2 TABELLREGISTER. DOdsfall etter de dødes kjønn og alder Dødsfall i prosent etter dodssted. Innbyggere pr. lege 5 3. Den samlede dodelighet etter kjonn Den samlede dodelighet etter kjønn i i forhold til dødeligheten i og Standardberegnede kvotienter 7 5. Den samlede dodelighet etter kjønn og fylke i forhold til gjennomsnittsdødeligheten for hele landet. = DOdeligheten omkring fødselen og i første leveår 9 7. Dodeligheten av sykdommer i alt og voldsom og unaturlig død, etter kjønn. Standardberegnede kvotienter pr innbyggere Dødeligheten av sykdommer i alt etter kjønn og alder. Standardberegnede kvotienter pr innbyggere 2 9. Forholdet mellom menns og kvinners dodelighet. DOdeligheten blant kvinner = DOdsfall etter årsak Dødeligheten etter kjønn og årsak. Standardberegnede kvotienter pr innbyggere DOdeligheten av hjerte- og karsykdommer etter kjønn og diagnose. Standardberegnede kvotienter pr innbyggere Dødeligheten av ondartede svulster etter kjonn og lokalisasjon. Standardberegnede kvotienter pr innbyggere DOdeligheten av utvalgte årsaker etter kjønn i aldersgruppen år. Standardberegnede kvotienter pr innbyggere DOdeligheten av utvalgte årsaker etter kjonn og fylke i forhold til gjennomsnittsdødeligheten for hele landet = Dødeligheten av utvalgte årsaker etter kjonn i i forhold til dodeligheten i = Forholdet mellom menns og kvinners dødelighet av utvalgte årsaker Dødeligheten blant kvinner = Voldsom og unaturlig dd etter kjønn og alder. Standardberegnede kvotienter pr innbyggere DOdsfall ved ulykker/skader etter årsak Den samlede dodelighet etter kjønn og alder pr innbyggere. Direkte beregnede kvotienter Dødeligheten ved ulykker/skader (utvalgte årsaker) og selvmord etter kjonn. Standardberegnede kvotienter pr innbyggere 38 Side

14 3 INDEX OF TABLES. Deaths by sex and age Deaths by place of death. Percentage figures. Resident population per physician General mortality by sex General mortality by sex in compared to and Standardized rates 7 5. General mortality by sex and county in relation to national average. National average = Perinatal and infant mortality 9 7. Mortality from diseases (total) and violent deaths, by sex. Standardized rates per population Mortality from diseases (total) by sex and age. Standardized rates per population 2 9. Ratio of male to female mortality. Female mortality = Deaths by cause Mortality by sex and cause. Standardized rates per population Mortality from cardiovascular diseases by sex and diagnosis. Standardized rates per population Mortality from malignant neoplasms by sex and primary site. Standardized rates per population Mortality from selected causes by sex at ages years. Standardized rates per population Mortality from selected causes by sex and county in relation to national average National average = Mortality from selected causes by sex in compared to Mortality in = Ratio of male to female mortality from selected causes Female mortality = Violent deaths by sex and age. Standardized rates per population Deaths from accidents by cause General mortality. Sex and age specific rates per population Mortality from accidents (selected causes) and suicide by sex. Standardized rates per population 38 Page

15 Tabell. DOdsfall etter de dodes kjønn og alder Deaths by sex and age Nr. No. Fylke County I alt Total Menn Males år år år years years years 70 år og over I alt years Total and over Kvinner Females år år år years years years 77E--- og over years and over Dødsfall pr. år Number of deaths per year 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark I alt Total Prosent Percentages 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark The whole countr

16 Tabell 2. Dødsfall i prosent etter dødssted. Innbyggere pr. lege Deaths by place of death. Percentage figures. Resident population per physician 5 Nr. Fylke No. County Pr. 00 dodsfall i alt Per 00 deaths I sykehus o.l. institusjon In hospital and other institution Utenfor institusjon Outside institution Innbyggere pr. lege Resident population med lege- uten lege - per physician behandling behandling with without medical medical care care østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark i Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark The whole country

17 Tabell 3. Den samlede dødelighet etter kjønn General mortality by sex Nr. No. Fylke County Dode pr innbyggere Deaths per population Direkte beregnede Standardberegnede kvotienter kvotienter Crude death rates Standardized rates Menn Kvinner Menn Kvinner Males Females Males Females Prosent av befolkningen bosatt i bymessig bebygde strøk (960) Resident population in urban agglomerations as percentage of total (960) 0 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 0 Vest-Agder Rogaland 2 Hordaland 3 Bergen 4 Sogn og Fjordane 5 More og Romsdal 6Sr-TrOndelag 7 Nord-TrOndelag 8 Nordland 9 Troms 20 Finnmark The whole country ) ) N o t e: ) Etter overforing av Skoger herredskommune, Vestfold, til Drammen, Buskerud / 964 er prosenttallene: 49 i Buskerud og 56 i Vestfold. Note: ) After transfer of the municipality of Skoger from Vestfold to Buskerud January 964, the percentages are: 49 (Buskerud) and 56 (Vestfold).

18 7 Tabell 4. Den samlede dødelighet etter kjønn i i forhold til dødeligheten i og Standardberegnede kvotienter General mortality by sex in compared to and Standardized rates Nr. Fylke No. County Døde pr innbyggere Deaths per population Dødeligheten i i prosent av ratene i: Percentage ratio of mortality to: Menn Males 0 østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark The whole country Kvinner Females 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark The whole country

19 Tabell 5. Den samlede dodelighet etter kjønn og fylke i forhold til gjennomsnittsdodeligheten for hele landet. = 00 General mortality by sex and county in relation to national average. National average = 00 8 Nr. Fylke No. County Menn Males Kvinner Females Alle aldrer 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark The whole country All ages Aldersgruppen år 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sr-Trøndelag Nord-TrOndelag Nordland 9 9') 99 9 Troms Finnmark The whole countru Ages years

20 Tabell 6. Dødeligheten omkring fodselen og i forste leveår Perinatal and infant mortality 9 Nr. Fylke No. County Dødfødte + døde under uke pr. 000 fodte Perinatal deaths per 000 births Døde i. leveår pr. 000 levendefødte Infant deaths under year per 000 live births østfold 24,4 25,8 22,4 24,4 9,3 2,3 7,0 02 Akershus 22, 23,5 9,7 20,8 7,6 6,9 3,7 03 Oslo 23,6 2,8 9,2 20,8 7,6 4,6 3,5 04 Hedmark 26,7 23,2 22,3 26,6 20,8 8,6 7,2 05 Oppland 27,9 24,3 23, 2,8 9,4 5,4 4,8 06 Buskerud 27,7 22,9 9,7 23,7 2,0 6,7 2,8 07 Vestfold 22,2 24,2 22,4 22,2 7, 9,9 8,0 08 Telemark 26,6 25, 2,0 23,7 2,9 9,4 6,4 09 Aust-Agder 26,8 23,0 20,4 26,2 20,7 20,3 7,4 0 Vest-Agder 2,8 24, 9,6 28,0 9,6 20,9 7,4 Rogaland 24,6 22,3 22,8 29,4 20,8 6, 5,3 2 Hordaland 23,2 2,3 8,8 24,2 7,4 5, 2,4 3 Bergen 26,8 2,3 9,5 2,3 6,3 3,9,0 4 Sogn og Fjordane 25,2 2,8 8,6 24,3 20,7 5,2 5,3 5 MOre og Romsdal 23,6 20,6 20, 27,3 8,4 5,4 4,6 6 Sr-TrOndelag 28,2 2,3 23, 25,0 20,0 7, 7,2 7 Nord-TrOndelag 24,2 23,4 22,3 28,4 8,0 5,9 4,8 8 Nordland 23,7 26,2 23, 32,8 23, 22,5 20,2 9 Troms 24,7 24,8 22,7 37, 29,3 22,8 9,3 20 Finnmark 27,3 29,6 2,6 46,5 32,7 28,0 8,9 The whole country 24,7 23,3 2, 26,3 20, 7,8 5,6

21 Tabell 7. Dødeligheten av sykdommer i alt og voldsom og unaturlig død, etter kjønn. Standardberegnede kvotienter pr innbyggere Mortality from diseases (total) and violent deaths, by sex. Standardized rates per population 20 Nr. Fylke No. County Alle årsaker All causes Sykdommer Voldsom og unaturlig død Diseases Violent deaths, iniuries Menn Males 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark The whole country ' Kvinner 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark The whole country Females

22 2 Tabell 8. Dodeligheten av sykdommer i alt etter kjonn og alder. Standardberegnede kvotienter pr innbyggere Mortality from diseases (total) by sex and age. Standardized rates per population Nr. Fylke No. County 0-4 år years 5-39 år years år years år og over,years and over Menn Males 0 østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOr-Trondeag Nord-Trondelag Nordland Troms Finnmark The whole country Kvinner Females 0 østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark The whole countru_

23 22 Tabell 9. Forholdet mellom menns og kvinners dødelighet. Dødeligheten blant kvinner = 00 Ratio of male to female mortality. Female mortality = 00 Nr. Fylke No. County Alle årsaker All causes Sykdommer Diseases Voldsom og unaturlig dd Violent deaths, injuries Alle aldrer All ages Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark The whole country Aldersgruppen år Ages years Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark The whole countr

24 23 Tabell 0. DOdsfall etter årsak Deaths by cause Nr. No. Fylke County Alle årsaker All causes Hjerte- Sykdommer Sykdommer Alle Ondartede og kar- i ånde- i for- andre svulstersykdommer dretts- doyelses- bestemte No. 40- NO.330- organene organene sykdommer ,400- No. 24, NO Res. no. 468, Voldsom Ubestemt, og ukjent årsak unaturlig dod NO No. E E 999 Dodsfall pr, år Number of deaths per year 0 østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark The whole country Prosent Percentages 0 østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold 00, Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark The whole count

25 Tabell. Dødeligheten etter kjønn og årsak. Standardberegnede kvotienter pr innbyggere 24 Fylke Nr. County Hjerte- og karsyk- Sykdommer i ånde- Sykdommer i ford0y- Ondartede svulster dommer drettsorganene elsesorganene No No , 400- No. 24, No , MENN MALES 0 Østfold Akershus 8 03 Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder 62 0 Vest-Agder 72 Rogaland 66 2 Hordaland 67 3 Bergen Sogn og Fjordane 56 5 MOre og Romsdal 64 6 Sr-TrOndelag 74 7 Nord-TrOndelag 52 8 Nordland 70 9 Troms Finnmark 22 The whole country KVINNER FEMALES 0 østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland 4 06 Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder 38 0 Vest-Agder 53 Rogaland 5 2 Hordaland 47 3 Bergen 75 4 Sogn og Fjordane 36 5 Møre og Romsdal 42 6 )r-trøndelag 56 7 Nord-TrOndelag 38 8 Nordland 43 9 Troms 3 20 Finnmark 26 The whole countm JM

26 Mortality by sex and cause. Standardized rates per population Alle andre bestemte Ubestemt, ukjent Sykdommer i alt Ulykker i alt Selvmord i alt sykdommerårsakdiseases, Accidents, Suicide, No. Residual no No total no total E 800-E 962 total E 970-E

27 26 Tabell 2. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter kjønn og diagnose. Standardberegnede kvotienter pr innbyggere Mortality from cardiovascular diseases by sex and diagnosis. Standardized rates per population Nr. No. Fylke County MENN MALES Karlesjoner i Hjerte- og kar- sentralnervesykdommer i alt systemet Dia no se Arteriosklerotisk og degenerativ hjertesykdom Dsa Av dette: Koronarsykdom, hjerteinfarkt Andre Other Total no , , No No No Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 0 Vest-Agder Rogaland 2 Hordaland 3 Bergen 4 Sogn og Fjordane 5 More og Romsdal 6 Sor-TrOndelag 7 Nord-TrOndelag 8 Nordland 9 Troms 20 Finnmark The whole country EVENNER FEMALES 0 Østfold 02 Akershus Oslo Hedmark 05 Oppland Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 0 Vest-Agder Rogaland... 2 Hordaland 3 Bergen... 4 Sogn og Fjordane 5 MOre og Romsdal 6 Sr-TrOadelag 7 Nord-TrOndelag. 8 Nordland. 9 Troms 20 Finnmark country The whole Si e _ C

28 27 Tabell 3. DOdeligheten av ondartede svulster etter kjonn og lokalisasjon. Standardberegnede kvotienter pr innbyggere Mortality from malignant neoplasms by sex and primary site. Standardized rates per population Ar. Fylke No. County MENN MALES I alt Ali sites Lokalisasjon Primary site Lymfatiske og Magesekken Lunger og Bryst- bloddannede og tarmene bronkier kjertelen orpner No No No. 62, 63 No Livmoren No. 70 No Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sr-TrOndelag Nord-TrOndalag Nordland Troms Finnmark The whole country KVINNER FEMALES 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sr-TrOndelag Nord-TrOndelag _ Nordland Troms Finnmark The whole country ,

29 Tabell 4. DOdeligheten av utvalgte årsaker etter kjonn i aldersgruppen ar. Standardberegnede kvotienter pr innbyggere Mortality from selected causes by sex at ages years. Standardized rates per population Arteriosklero- Hjerte- og Karlesjoner tisk hjerte- Alle andre Ubestemt, karsykdommer i sentral- Ondartede sykdom sykdommer ukjent i alt nervesys- svulster Nr. Fylke (medregn. Res. no. årsak No , ternet No No. County hjerteinfarkt) No , 592 No No Menn årmales years 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sr-TrOndelag 50 7 Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark 647 The whole country () Kvinner år Females years 0 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder 228 Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane 26 5 MO:c og Romsdal SOr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland MO 27 9 Troms Finnmark The whole country ,

30 Menn Kvinner Males Females 29 Tabell 5. DOdeligheten av utvalgte årsaker etter kjonn og fylke i forhold til gjennomsnittsdodeligheten for hele landet = 00 Mortality from selected causes by sex and county in relation to national average National average = 00 Nr. NO. Fylke County Hjerte- og karsykdommer i alt No , , 592 Karlesjoner Arteriosklerotisk hjerte- Alle andre Ubestemt, i sentral- Ondartede sykdom sykdommer ukjent nervesys- svulster (medregn. Res. no. årsak temet No hjerteinfarkt) No. No _0. N M.M. K.F. M.M. K.F. M.M. K.F. M.M. K.F. Alle aldrer All ages 0 østfold 02 Akershus Oslo 2 04 Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder 9 0 Vest-Agder 94 Rogaland 03 2 Hordaland 95 3 Bergen 0 4 Sogn og Fjordane 76 5 MOre og Romsdal 00 6 Sr-TrOndelag 95 7 Nord-TrOndelag 9 8 Nordland 02 9 Troms Finnmark 7 The whole country Aldersgruppen år Ages years 0 østfold Akershus Oslo 7 04 Hedmark 8 05 Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder 90 0 Vest-Agder 96 Rogaland 02 2 Hordaland 95 3 Bergen 7 4 Sogn og Fjordane 7 5 MOre og Romsdal 98 6 SOr-TrOndelag 00 7 Nord-TrOndelag 79 8 Nordland 03 9 Troms 2 20 Finnmark 37 The whole country

31 Tabell 6. Dødeligheten av utvalgte årsaker etter kjønn i i forhold til dødeligheten i Mortality from selected causes by sex in compared to Mortality in = 00 Nr. ho. Fylke County Hjerte- og karsykdommer i alt No , , 592 Menn Kvinner Males Females Karlesjoner i sentralnervesystemet No M.M. K.F. 30 Arterlosklerotisk hjertesykdom (medregn. hjerteinfarkt) No Ondartede svulster No Alle andre Ubestemt, sykdommer ukjent Res. no. årsak No M.M. K.F. M.M. K.F. M.M. K.F. M.M. K.F. Alle aldrer Ali ages østfold 06 Akershus 05 Oslo 98 Hedmark 04 Oppland Buskerud 3 Vestfold 06 Telemark 09 Aust-Agder 02 Vest-Agder 06 Rogaland 02 Hordaland 06 Bergen 97 Sogn og Fjordane 2 More og Romsdal 5 Sor-TrOndelag 05 Nord-Trøndelag Nordland 3 Troms 2 Finnmark The whole country Aldersgruppen år Ages years 0 Østfold 02 Akershus 03 Oslo. OOOOO Hedmark Oppland Buskerud Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 0 Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane 5 MOre og Romsdal 6 SOr-TrOndelag 7 Nord-TrOndelag 8 Nordland 9 Troms 20 Finnmark The whole country

32 3 Tabell 7. Forholdet mellom menns og kvinners dodelighet av utvalgte årsaker DOdeligheten blant kvinner = 00 Ratio of male to female mortality from selected causes Female mortality = 00 Nr. No. Fylke County Hjerte- og karsykdommer i alt No , , 592 Karlesjoner i sentralnervesystemet No Arteriosklerotisk hjerte- Ondartede sykdom svulster (medregn. i alt hjerteinfarkt) No No Alle aldrer All ages Ondartede svulster i magesekken og tarmene No Alle andre sykdommer Res.no Ubestemt, ukjent årsak No Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder. 0 Vest-Agder Rogaland 2 Hordaland 3 Bergen 4 Sogn og Fjordane 5 MOre og Romsdal 6 Sr-TrOndelag 7 Nord-TrOndelag 8 Nordland 9 Troms 20 Finnmark The whole country Aldersgruppen år Ages years 0 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 0 Vest-Agder Rogaland 2 Hordaland 3 Bergen 4 Sogn og Fjordane 5 MOre og Romsdal 6 SOr-TrOndelag 7 Nord-TrOndelag 8 Nordland 9 Troms 20 Finnmark The whole country

33 Tabell 8. Voldsom og unaturlig død etter kjønn og alder. Standardberegnede kvotienter pr innbyggere Violent deaths by sex and age. Standardized rates per population 32 Nr. Fylke No. County MENN MALES 0-4 år years 5-39 år years år years 70 år og over lis.snlangless østfold 02 Akershus Oslo 04 Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sor-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark The whole country KVINNER FEMALES 0østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sr-TrOndelag Nord-TrOndelag 8 Nordland T/cals Finnmark The whole count

34 Tabell 9. DOdsfall ved ulykker/skader etter årsak Deaths from accidents by cause Nr. Fylke No. County Ulykker i alt Total accidents Vei- trafikk- ulykker No.E80- E Ulykker Drukning, under (unnt. skips- under fart og skipsfart fiske og fiske) No.E85- No.E850, E858 E929 Brann, For- Fall forbren-.ftn. giing No.E900- ning N No.E870- E904 0.E96, E888 E97 DOdsfall i alt Total number of deaths Kvelning No.E92- E925 Alle andre ulykker Residual no.e800- E962 0 østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 0 Vest-Agder Rogaland 2 Hordaland 3 Bergen 4 Sogn og Fjordane 5 MOre og Romsdal 6 Sr-TrOndelag 7 Nord-TrOndelag 8 Nordland 9 Troms 20 Finnmark The whole country ' Prosent Percentages 0 østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 0 Vest-Agder Rogaland 2 Hordaland 3 Bergen 4 Sogn og Fjordane 5 More og Romsdal 6 SOr-TrOndelag 7 Nord-TrOndelag 8 Nordland 9 Troms 20 Finnmark The whole country

35 34 Tabell 20. Den samlede dødelighet etter kjønn og alder pr innbyggere. Direkte beregnede kvotienter Østfold 0-4 år 5-9 år 0-4 år 5-9 år år Fylke years oar's jeara years years County Menn Kvinner M.M. K.F. M.M. K.F. M.M. K.F. M.M. Males Females K.F Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Of, Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland

36 General mortality. Sex and age specific rates per population q-gi ar år år år år 80 år og over years years Ufgrs years years years years and over M.M. K.F.M.M. K.F. M.M. K.F.M.M. K.F.M.M.K.F. M.M. K.F. M.M. K.]?

37 36 Tabell 20 (forts.). Den samlede dodelighet etter kjonn og alder pr innbyggere. Direkte beregnede kvotienter Fylke County 0-4 ar 5-9 år0-4 a ar 5-9 ar ar years years years years years Menn Kvinner M.M. K.F. M.M. K.F. M.M. K.F. M.M. MaZes K.F. Females Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sr- Trondelag Nord-Trondelag Nordland OOOOO Troms Finnmark The whole country

38 General mortality. Sex and age specific rates per population år år ar ar ar ar 80 ar og over years years years years years years and over M.M. K.F. M.M. K.F. M.M. K.F. M.M. K.F. M.M. K.F. M.M. K.F. M.M. K.F

39 38 Tabell 2. DOdeligheten ved ulykker/skader (utvalgte &maker) og selvmord etter kjonn. Standardberegnede kvotienter pr innbyggere Mortality from accidents (selected causes) and suicide by sex. Standardized rates per population Druknings- Ulykker Ulykker under ulykker Alle andre Selvmord Veitrafikki alt skipsfart, (unnt. under ulykker i alt ulykker Nr. Fylke Total fiske skipsfart og Res. E 800- Total E 80-E 845 No. County accidents E 85-E 858 fiske) E 962 suicides E 850,, E MENN MALES 0 østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sr-TrOndelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark The whole country KVINNER FEMALES 0 Ostfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Bergen Sogn og Fjordane More og Romsdal Sr-Trondelag Nord-TrOndelag Nordland Troms Finnmark The whole count

40 39 Utrykte tabeller I tillegg til de tabeller som er trykt i dette hefte har Byrået følgende tabeller for perioden i manuskript:. DOdsfall etter de dodes kjønn og alder (2 aldersgrupper), fylke og utvalgte dodsårsaker. (For grupper av dodsårsaker, se Prinsipper og definisjoner, side 7). 2. DOde pr innbyggere etter kjønn, alder, fylke og utvalgte dodsårsaker. Direkte beregnede kvotienter. Unprinted tables In addition to the tables printed in this volume the following tables for the period are available in manuscript:. Deaths by sex, age (2 age-groups), county and selected causes. (For categories of causes of death, see Principles and Definitions, page 9). 2. Sex and age specific death rates from selected causes per population by cou4ty.

41

42 4 DIAGRAMMER DIAGRAMS

43 42 DIAGRAMREGISTER Side. Dødeligheten i fylkene og Dødeligheten i aldersgruppen år Perinatal dødelighet og Dødeligheten blant barn i. leveår og INDEX OF DIAGRAMS Page. Mortality rates in counties and Mortality rates at ages years Perinatal mortality and Infant deaths under year and

44 - 43 Dode pr innbyggere Deaths per population 400 DIAGRAM. DØDELIGHETEN I FYLKENE OG MORTALITY RATES IN COUNTIES AND Standardberegnede kvotienter pr innbyggere Standardized rates per population Alle årsaker All causes E " " " MI" ERE Hjerte- og karsykdommer Cardiovascular diseases MENN MALES d P KVINNER FEMALES co 0 _4, Cl)RI 03 P 0 E,--4 Cl),-4 -d Ll. Cl) ) cu.. 0 C) ) nzi P P rrf C a) o cd CS T-4 6) ct. <4 <4 c4 t.3 0 <4 bp of) Cl)cd cd ) cd 0 cti a) (i) C 7.:f,:, I,-O 60 0P(Uci) 070 l-. IA o P fa P -e- P -S C 0,-. S. 0 Sl 0 P Pa ci) 44 Z P4 u3 E- Z E, P co Fylke A 0 County 0 $. r- rzt 0

45 Lr) en C Co if) vet:mu -a ' No \\\ %/4. N+S Ish Ax NANs. \ puipon T apt.vbaj, _ Pi ON 2r T pu 0, JOS T psmox 2o a.04 NN. \\:\ N aurp.zof:a 2o uos tf) C.) 4 Cr;' 4. 4 Cr) Cf H 4. cr) "%Mk\ tia a q pur,ippioll P.4 H fzj (-) H G) g)4 4. k. "k pueit?2on Q:3 pv.4.v \., ET- r- s,v WskV pue T ddo "g N I umpah riy Y.YYIYYYYYYLY.YYYYY*.YYYYYYYYYYYYYYYYY:..yYYYY YY.yYYYYYYYYYyyayYY 'ft, "%VI \, "Ittiks, o T so srals Aa.)Tv,.yyy.yyyyyyyyYy y C) CD 0 0.4' 0 CNI 03, "s.s. _l_...-l I-._..._ o c 0 0 p -i 0 0, CO,..,0 Lrl --',r) Cs4, -4 I-4 e-i

46 r =. 45 Co 0 ZZ/7 Z/ZW7 z ðððððððýðýýðððððýýýðýððýšýððýýýýýýðððððððýýðððšýýýðýýðð,ðððšððšðýðððýðýfðýðšððð /Me 3iivutuuTa stuoi si pur ipion e Z//,//////7/,erzzzzz#,,,,,,ezrzzzzma '/G/Z/ZZ/IWZ/ZZZ // /" // // ZAMKGYZ/ v zezezzz // Av./,z/ze z ezzz zetztzezezzizzizzezov ge apu95,, _PION Se -I aptoa it -0S irpstuoli 2o aion aurpao Ca 2o 06s ua2aag 3/W Z/ZZ ZZ /AV. 7 ZZ/ ZZ / ðððýððýšððšðšððððððiwðšðððððððýšýšðýšððððððýýýððððððððððððððýððððððððšðð PuPivP 0H puviv2aa lap2v./z la 32V SaV )autaaiai, Z Z3, 33/ PicglsaA A/ M/Z/7 ZZ/Z/ZZ, /W3All ZIZZ pnaansng pueiddo / ) up:tali 0 so ZIY, snqsaaw //// AC!, PI03345 Co c o 0 /40 (N0 CO,0 c\i

47 00o 0 00 CA N N CA CD e-4 r-4 e-4 CO 0 /7/0" /Ar ztorez/xe,~./aw "My,.".4/, Ay A yer/ Me.4/.44 Aezdvezezzemzezem/////i/zw/e/dm. ipmuut small put.' piom Arzz»we,' ae. 2rTapuCti 777,7,,,ðšð A e/. /AA pu II -JOS r///////// ZI /VW /MOW Jr Mor ///404V/V TripsmoN 2o a 'øw OW"..0W Mr/ AVVZIY, ts /./ 44W/7/4. === auppiofg 2o u2os, ) A/ re I AVV.4.VZ 40' Arif YZ/ ua2iag. 07/72,ZE7t=77 id4,464 " 4, Aviv d;//yzezrzze'mr,:rði puvrep 7,Z2,6, 4e, Memezdvd. AV. play P?o),-{ r, /AVM Or #4,. p2v idrwisedv4v / moeve/mwoote 72"472;2=" aap2v snv 7;:,za,2227,72m72z222=272M2ZZ7Z:Z=V±ai >FT. /e, rormore. "L' " ',re.iata:=2774:2;72=227,72427.m, =7-7,.7777", "Me 4edte 22.22:22=22=2Z..2;;Zar 7:247:47:aa2.:-.7 '") PT 07. s;:=ja. 2r... '0 ')i S a pm: 'T d do I gi QJ re4 a) 0) 4,) 04?-4 "0'7."/. a) r QD zr CA 0,x) (- T- CNI OrdwArer///, ' ji ',. wzyrizz=7677:77.a rw,mwt2= =y Aez I,-remP all oiso s ri Ll s a a'av p.: 03 :vs 0

48 47 Vedlegg Appendix Tidligere utkommet Previously issued Dødeligheten og dens årsaker i Norge (Kapittel X. DOdeligheten i de forskjellige deler av landet) Trend of Mortality and Causes of Death in Norway (Chapter X. Regional variations of mortality) SOS Nr. 0 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 957 (8. Dødeligheten i de forskjellige deler av landet for enkelte viktigere sykdomsgrupper) Medical Statistical Report.957 (28. Mortality from some important causes of death in different regions of the country) NOS XII 5 Helsestatistikk 963 (XV. DOdelighetsforholdene i de enkele deler av landet) Health Statistics 963 (XV. Regional variations in mortality) NOS XII 80 DOdelighetsforholdene i fylkene i årene omkring 960 Mortality Rates in Counties NOS A 32

49

50 49 Vedlegg2 Appendix 2 I serien Norges offisielle statistikk (NOS): Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. juli 968 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since Jtny 968 Rekke XII Boktrykk 968 Nr. 230 Psykiatriske sykehus 966 Mental Hospitals Sidetall 39 Pris kr. 7,00-23 Utenrikshandel 967 External Trade I Sidetall 263 Pris kr., Samferdselsstatistikk 966 Transport and Communication Statistics Sidetall 65 Pris kr. 9, Folkemengdens bevegelse 966 Vital Statistics and Migration Statistics Sidetall 53 Pris kr.7, Helsestatistikk 966 Health Statistics Sidetall 7 Pris kr. 8, Statistisk årbok 968 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 47 Pris kr. 5, Jordbruksstatistikk 967 Agricultural Statistics Sidetall 87 Pris kr. 8, Utenrikshandel 967 II External Trade II Sidetall 247 Pris kr., Utenrikshandel 967 III External Trade III Sidetall 288 Pris kr., Kredittmarkedstatistikk 966 Credit Market Statistics Sidetall 29 Pris kr.,00 Rekke A Offsettrykk 968 Nr. 232 Jaktstatistikk 967 Hunting Statistics Sidetall 36 Pris kr. 4, Barneomsorg 966 Child Welfare Statistics Sidetall 40 'Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk FolkehOgskolar Educational Statistics Folk High Schools Sidetall 8 Pris kr. 3, Kommunerekneskapar 966 Municipal Accounts Sidetall 86 Pris kr. 5, Arbeidsmarkedstatistikk 967 Labour Market Statistics Sidetall 54 Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk HOgre allmennskoler Educational Statistics Secondary General Schools Sidetall 40 Pris kr. 4, Varehandelsstatistikk 966 Wholesale and Retail Trade Statistics Sidetall 74 Pris kr. 5, Alkoholstatistikk 967 Alcohol Statistics Sidetall 28 Pris kr. 4, Veitrafikkulykker 967 Road Traffic Accidents Sidetall 50 Pris kr. 5,00-24 Undervisningsstatistikk Folke- og framhaldsskoler Educational Statistics Primary and Continuation Schools Sidetall 54 Pris kr. 5, Finansinstitusjoner 967 Financial Institutions Sidetall 00 Pris kr. 5, LOnnsstatistikk for sjofolk på skip i utenriksfart Mars 968 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport Sidetall 20 Pris kr. 3, Flyttestatistikk 967 Migration Statistics Sidetall 58 Pris kr. 5, LOnnsstatistikk 967 Wage Statistics Sidetall 78 Pris kr. 6, Elektrisitetsstatistikk 967 Electricity Statistics Sidetall 38 Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk Fag- og yrkesskoler Educational Statistics Vocational Schools Sidetall 64 Pris kr. 5, LOnnsstatistikk for ansatte i varehandel. mars 968 Monthly Earnings of Employees in Wholesale and Retail Trade Sidetall 22 Pris kr. 4, Sivilrettsstatistikk 967 Civil Judicial Statistics Sidetall 24 Pris kr. 3, Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 967 Criminal Statistics Crimes Investigated by the Police Sidetall 50 Pris kr. 5,00-25 Skattestatistikk 966 Tax Statistics Sidetall 70 Pris kr. 5, Adopsjonsstatistikk 966 Adoption Statistics Sidetall 8 Pris kr. 3, Rutebilstatistikk 967 Scheduled Road Transport Sidetall 24 Pris kr. 3, Krysslopstall for norske næringer 954, 959 og 964 Input-Output Data for Norwegian Industries Sidetall 332 Pris kr. 7, Sosial hjemmehjelp 967 Social Home-Help Services Sidetall 24 Pris kr. 4, Industristatistikk 967 Industrial Statistics Sidetall 54 Pris kr. 6, DOdsårsaker 967 Causes of Death Sidetall 78 Pris kr. 5,00 Rekke XII Boktrykk 969 Nr. 240 Økonomisk utsyn over året 968 Economic Survey Sidetall 56 Pris kr. 5,00-24 Fiskeristatistikk 966 Fishery Statistics Sidetall 88 Pris kr. 8, Psykiatriske sykehus 967 Mental Hospitals Sidetall 39 Pris kr. 7, Yrkesskadetrygden Occupational Injuries Insurance Sidetall 99 Pris kr. 9, Folkemengdens bevegelse 967 Vital Statistics and Migration Statistics Sidetall 45 Pris kr.7, Historisk statistikk 968 Historical Statistics Sidetall 648 Pris kr. 5, Syketrygden 966 National Health Insurance Sidetall 05 Pris kr. 9, Veterinærstatistikk Veterinary Statistics Sidetall 27 Pris kr. 9, Skogstatistikk 967 Forestry Statistics Sidetall 7 Pris kr. 9, Samferdselsstatistikk 967 Transport and Communication Statistics Sidetall 57 Pris kr. 9, Helsestatistikk 967 Health Statistics Sidetall 62 Pris kr. 8,00-25 Syketrygden 967 National Health Insurance Sidetall 06 Pris kr. 9, Statistisk årbok 969 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 4 Pris kr. 5, Utenrikshandel 968 II External Trade II Sidetall 295 Pris kr., Jordbruksstatistikk 968 Agricultural Statistics Sidetall 09 Pris kr., Skogbrukstelling. september 967 I Census of Forestry I Sidetall 277 Pris kr., Skogstatistikk 968 Forestry Statistics Sidetall 08 Pris kr. 9,00

51 Rekke A Offsettrykk Nr. 258 Laks- og sjoaurefiske 967 Salmon and Sea Trout Fisheries Sidetall 30 Pris kr. 5, Sykehusstatistikk 967 Hospital Statistics Sidetall 26 Pris kr. 4, Varehandelsstatistikk 967 Wholesale and Retail Trade Statistics Sidetall 72 Pris kr. 5,00-26 Nasjonalregnskap National Accounts Sidetall 52 Pris kr. 5, Kriminalstatistikk Domfelte, botlagte og på palefritatte 966 Criminal Statistics Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution Sidetall 44 Pris kr. 4, Undervisningsstatistikk Universiteter og hogskoler Educational Statistics Universities Sidetall 0 Pris kr. 5, Barneomsorg 967 Child Welfare Statistics Sidetall 48 Pris kr. 4, Kriminalstatistikk Tilbakefall blant siktede i Criminal Statistics Recidivism Among Persons Charged with Crimes Sidetall 26 Pris kr. 4, Folkemengden etter alder 3. desember 967 Population by Age Sidetall 56 Pris kr. 5, Hotellstatistikk 968 Hotel Statistics Sidetall 26 Pris kr. 3, LOnnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 968 Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing Sidetall 24 Pris kr. 4, LOnnsstatistikk for sjofclk på skip i innenriks rutefart November 968 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 22 Pris kr. 3, Folketallet i kommuftene Population in Municipalities Sidetall 30 Pris kr. 4,50-27 Sosialhjelpstatistikk 966 Social Care Statistics Sidetall 58 Pris kr. 5, Bygge- og anieggsstatistikk 957 Const,ructi*.on Statistics Sidetall 24 Pris kr. 3, Kriminalstatistikk Domfelte, botlagte og påtalefritatte 967 Criminal Statistics Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution Sidetall 44 Pris kr. 4, LOnnsstatistikk for ansatte i jordbruket September 968 Wage Statistics for Wage -Earning and Salaried Employees in Agriculture Sidetall 22 Pris kr. 3, Arbeidsmarkedstatistikk 968 Labour Market Statistics Sidetall 68 Pris kr. 5, Utenrikshandel 968 I Exter -:, Tradc I Sidetall 222 Pris kr., Undervisningsstatistikk Høgre allmensiskoler Educational Statistics Secondary General Schools Sidetall 42 Pris kr. 4, Veterinærstatistikk 967 Veterinary Stat;i,Jtics Sidetall 66 Pris kr. 5, Kommunevalgene 967 II Municipal Elections r: Sidetall 50 Pris kr. 4, ForbruksuudersOkelse 967 Survey of Cunsumer Expenditure I Sidetall 6 Pris kr. 6,00-28 Kriminalstatistikk Tilbakefall i blant domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser i 957 Criminal StattJtics Reci:Lviem among Persons Found Guilty of Crimes in 957 Sidetall 38 Pris kr. 4, Skogavvirking 967-6S, -undhiod Cu Sidetall 38 Pris kr. 4, Jaktstatistikk 968 H4rsing Statistics Sidetall 40 Pris kr. 4, Sysselsatte lonnstakere etter bosted og arbeidssted 3. mars 968 Salaried Employees and Wage Earners by rieolien2e and Place of Work ridetall 64 Pris kr. 4, Sivilrettsstatistikk l9( IV I ri al Statil,;,:o Sidetall 28 Pris kr. 4, Veitrafikkulykker 968 R,..;ai Trafrc 4ccidente Sidetall 58 Pris kr. 5, Undervisningsstatistikk Folks- og framhaldsskoler i, oktober 968 Educational Statistics Primary and Continuation Schools Sidetall 58 Pris. kr. 5, Undervisningsstatistikk Fag- og yrkesskcler. oksober 968 Educational Statistics Vocational Schools Sidetall 68 -eris kr 5, Byggearealstatistikk 967 But:Zing Pt4tistice idetall 62 Pris kr. 5, LOnnsstatistikk 968 Wage St,,Zst:(?s Sidetall 58 Pris kr. 5,00-29 Kriminalstatistikk Fanger 9(6 CpiminaZ Statistics Prisoners Sidetall 46 Pris kr. 5, Flyttestatistikk 968 Migration Statistics Sidetall 62 Pris kr. 5, LOnnsstatistihk r kommunale arbeidstae) - e pr.. januar 969 Salaries of Local Government Employeec Sideta 86 Pris kr. 5,0-294 Alkoholstatistikk )68 Alcohol 5tat3stic6 Sidetall 32 Pris kr. 4, Finansinstitusjoner 968 Financial ictat'?.,ons Sidetall 00 Pris kr. 6, Utenrikshandel Exrer, :, Trade Sidetall 68 Pris kr. 5, SosialbielpstatLAtikk 967 Social Care Statisti,.s Sidetall ca.80 Pris kr. 5, DOdelighstsfurholdene i fsyftent 964-)46 irl:afti:y Rates in Counties Sidetall 5 Pris kr. 4,50

52 I serien Samfunnsøkonomiske studier (SOS): 5 Nr. 20 Det norske skattesystemet 967 The Norwegian System of Taxation Sidetall 46 Pris kr. 9,00 I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART): Nr. 9 An Analysis of the Effects of Transitory Income on Expenditure of Norwegian Households Sidetall 28 Pris kr. 5,00-20 The Use of Computers in the National Accounts of Norway Bruk av elektronregnemaskiner i nasjonalregnskapsarbeidet i Norge Sidetall 28 Pris kr. 5,00-2 Trends in Quantitative Economic Planning in Norway Utviklingstendensar i den kvantitative Økonomiske planlegginga i Norge Sidetall 29 Pris kr. 5,00-22 Statistisk Sentralbyrås sentrale registre Registers in the Central Bureau of Statistics Sidetall 24 Pris kr. 3,50-23 MODIS II A Macro-Economic Model for Short-Term Analysis and Planning MODIS II, en makro- Økonomisk modell for korttidsanalyse og planlegging Sidetall 40 Pris kr. 4,50-24 A Precise Description of the System of Equations of the Economic Model MODIS III Likningssystemet i den økonomiske modell MODIS III Sidetall 36 Pris kr. 4,50-25 Prinsipielt om måling av samfunnets utdanningskapital og et forsk på å måle utdanningskapitalen i Norge i 960 On the Measurement of the Stock of Educational Capital and an Attempt to Measure Norway's Stock of Educational Capital in 960 Sidetall 60 Pris kr. 5,00-26 Aktuelle skattetall 968 Current Tax Data Sidetall 40 Pris kr. 7,00-27 Inntekts- og formuesskattlegging av norske kapitalplasseringer i utlandet Income and Net Wealth Taxes of Norwegian Investment in Foreign Countries Sidetall 40 Pris kr. 7,00-28 Automasjon i statistikkproduksjonen Automation of the Production of Statistics 'Sidetall 30 Pris kr. 7,00-29 En analyse av industriens investeringsplaner An Analysis of the Industries Investment Plans Sidetall 25 Pris kr. 5,00-30 To artikler om norsk industri Two Articles on Norwegian Manufacturing Industries Sidetall 40 Pris kr. 7,00-3 Virkninger av skattereformen av 969 Effects of the Taxation Reform of.969 Sidetall 35 Pris kr. 7,00-32 The Stability of Input-Output Coefficients Stabilitet i krysslopskoeffisienter Sidetall 40 Pris kr. 7,00-33 Inntektsfordelingsvirkninger av skattereformen av 969 Income Distribution Effects of the Taxation Reform of 969 Sidetall 29 Pris kr. 7,00

53 Pris kr. 4,50 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

REGIONAL DØDELIGHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 672 REGIONAL MORTALITY STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 ISBN

REGIONAL DØDELIGHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 672 REGIONAL MORTALITY STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 672 REGIONAL DØDELIGHET 1969-1972 REGIONAL MORTALITY 1969-1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN 82-537.0419-4 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 334 REGIONAL DØDELIGHET REGIONAL MORTALITY ISBN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 334 REGIONAL DØDELIGHET REGIONAL MORTALITY ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 334 REGIONAL DØDELIGHET 1976-1980 REGIONAL MORTALITY 1 9 7 6 1 9 3 0 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1845-4 FORORD Denne publikasjonen inneholder

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER

DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER STATISTISKE ANALYSER NR. 9 DØDELIGHETSUTVIKLING OG DØDSÅRSAKSMØNSTER 1951-1970 MORTALITY TREND AND MORTALITY PATTERN 1951-1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 STATISTISKE ANALYSER 52 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 FOETAL AND INFANT MORTALITY 1971-1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2064-5 ISSN 0333-0621

Detaljer

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955

DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 1836-1955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 1856-1955 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 86-955 TREND OF MORTALITY AND CAUSES OF DEATH IN NORWAY 856-955 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 0 DØDELIGHETEN OG DENS ÅRSAKER I NORGE 856-955 TREND OF MORTALITY AND

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

EN VURDERING AV DØDSÅRSAKSSTATISTIKKEN

EN VURDERING AV DØDSÅRSAKSSTATISTIKKEN RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 80/13 EN VURDERING AV DØDSÅRSAKSSTATISTIKKEN FEIL PA DØDSMELDINGENE EVALUATION OF THE CAUSE-OF-DEATH-STATISTICS AV/BY EYSTEIN GLATTRE OG ELLEN BLIX OSLO 1980 ISBN 82-537-1136-0

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972 STATISTISKE ANALYSER NR. 15 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1969-1972 FETAL AND INFANT MORTALITY 1969-1972 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

Dødsårsaker 1989-1998. Causes of Death 1989-1998. C 679 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Dødsårsaker 1989-1998. Causes of Death 1989-1998. C 679 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 679 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 1989-1998 Causes of Death 1989-1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 4 65 HELSESTATISTIKK 1982 HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2058-0 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Helseforhold

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Dødsårsaker 1991-2000. Causes of Death 1991-2000. D 189 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Dødsårsaker 1991-2000. Causes of Death 1991-2000. D 189 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 189 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 1991-2000 Causes of Death 1991-2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I

Detaljer

Fødte Aktuelle befolkningstall. 3. juli 1998

Fødte Aktuelle befolkningstall. 3. juli 1998 3. juli 998 Aktuelle befolkningstall Fødte 997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 4 98 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Dødsårsaker 1995. Causes of Death 1995. C 490 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Dødsårsaker 1995. Causes of Death 1995. C 490 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 490 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 995 Causes of Death 995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Osloongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Dødsårsaker 1997. Causes of Death 1997. C 639 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Dødsårsaker 1997. Causes of Death 1997. C 639 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 639 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 1997 Causes of Death 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ POPULATION PROJECTIONS NATIONAL AND REGIONAL FIGURES 89 / august 1989

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ POPULATION PROJECTIONS NATIONAL AND REGIONAL FIGURES 89 / august 1989 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 89 / 28 3. august 1989 POPULATION PROJECTIONS 1987-2050 NATIONAL AND REGIONAL FIGURES FRAMSKRIVING AV FOLKEMENGDEN 1987-2050 NASJONALE OG REGIONALE TALL by/av Inger

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 532 HELSESTATISTIKK 1983 HEALTH STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537--2191-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE Helseforhold ANDRE EMNEORD Dødelighet

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 234 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 234 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 4 HELSESTATISTIKK 966 HEALTH STATISTICS 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Sundhedstilstanden og medicinalforholdene

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 608 HELSESTATISTIKK 1984 HEALTH STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2319-9 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Dødsårsaker 1996. Causes of Death 1996 C 591. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Dødsårsaker 1996. Causes of Death 1996 C 591. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger C 59 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Dødsårsaker 996 Causes of Death 996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo ongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber. Forslag til enkelte endringer

Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber. Forslag til enkelte endringer Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber Forslag til enkelte endringer Standardstatistikk: tall basert på mors bofylke Standardstatistikk total 39 tabeller, hvor mange variabler er basert på koding

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet i vegtrafikken 1. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 532 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 Materiale og metode... 5 Resultater... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 Materiale og metode... 5 Resultater... 7 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...4 2 Materiale og metode...5 2.1 Datagrunnlaget...5 2.2 Definisjoner...6 2.3 Statistiske analyser...6 3 Resultater...7 3.1 Utførte svangerskapsavbrudd...7 3.2 Svangerskapsavbrudd

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 573 FOLKEMENGDENS BEVEGELSE 1984 VITAL STATISTICS AND MIGRATION STATISTICS 1 984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2269-9 ISSN 0377-8797 EMNEGRUPPE

Detaljer

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET

KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET The Norwegian Governmental Appeal Board regarding medical treatment abroad KLAGENEMNDAS ÅRSRAPPORT 2000 Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 21.08.2017 i vegtrafikken 2. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 432 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER 1990 KINDERGARTENS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3580-4 ISSN 0803-4664 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen ANDRE EMNEORD

Detaljer

Appendiks Alder ved invitasjon Norske dødelighetsstudier Norske overdiagnostikkstudier

Appendiks Alder ved invitasjon Norske dødelighetsstudier Norske overdiagnostikkstudier Ragnhild Sørum Falk. Hvorfor er resultater fra organisert mammografiscreening så vanskelig å tolke? Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1124 6. Dette appendikset er et tillegg til artikkelen og er ikke bearbeidet

Detaljer

NGU Rapport Los Angeles-verdi for grus- og pukkforekomster. Grunnlag for fastsettelse av krav for tilslag til betong.

NGU Rapport Los Angeles-verdi for grus- og pukkforekomster. Grunnlag for fastsettelse av krav for tilslag til betong. NGU Rapport 2014.050 Los Angeles-verdi for grus- og pukkforekomster. Grunnlag for fastsettelse av krav for tilslag til betong. INNHOLD FORORD... 4 1. Grunnlagsdata og begrensninger... 5 2. Landsoversikt...

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 01.11.2016 i vegtrafikken 3. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 15.4.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler vi statistikk

Detaljer

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000 8. desember 000 Aktuelle befolkningstall Familier og barn. januar 000 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 000 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle

Detaljer

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 TRYGDESTATSTIKK UFØRE 987 NATIONAL INSURANCE DISABLED 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 990 ISBN 8253729685 ISSN 08004064 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av Marianne.Lindbøl@nav.no, 20.03.2012. // NOTAT Fra 2001-2010 har antall

Detaljer