Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:"

Transkript

1

2 Til salgs hos: Akademika avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: Telefax:

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 81 HELSEINSTITUSJONER 1991 HEALTH INSTITUTIONS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 1993 ISBN ISSN

4 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste EMNEORD Driftsutgifter Helsepersonell Institusionstype Pasienter Psykiatriske institusjoner Somatiske institusjoner Sykehus OMSLAG Design: Strand & Lund AS Foto: Forside: Robert S. Eik. Bakside: NTBFoto Trykk: Aasens Trykkerier A.S Publikasjonen er trykt i Statistisk sentralbyrå

5 3 Forord Preface Publikasjonen Helseinstitusjoner 1991 inneholder foruten årstabeller for 1991, oversiktstabeller som viser utviklingen fra Tabellene gjelder for de to hovedgruppene: Somatiske institusjoner og Psykiatriske institusjoner. Statistikken er fra og med 1990 utvidet med noen, kostnadstall for helseinstitusjonene, samt poliklinisk aktivitet ved psykiatriske institusjoner. Tabeller med gjestepasientbetalinger er også nye fra Statistikk for de alminnelige somatiske sykehjemmene er tatt ut av publikasjonen fra Denne er nå å finne i rapporten "Institusjoner for eldre". Konsulentene Solveig Haakonsen og Geir Viksand har ledet arbeidet med publikasjonen. The publication Health Institutions 1991 contains in addition to tables for 1991, some survey tables covering the period from Detailed tables for each main category of institutions are given in separate chapters in the following way: Somatic institutions and Psychiatric institutions. The statistics is from 1990 slightly extended with some figures of expenses in health institutions, and outpatients consultations in psychiatric institutions. Statistics concerning general somatic nursing homes is for 1989 excluded from this publication. These figures are now available in the report "Institutions for the elderly". Ms. Solveig Haakon.sen and Mr. Geir Viksand has supervised the preparation of the statistics. Statistisk sentralbyrå, Oslo, 26. februar 1993 Central Bureau of Statistics, Oslo, 26 February 1993 Svein Longva Berit Otnes

6 4

7 Innhold Tabellregister 7 Tekstdel 1. Formål Opplegg og gjennomføring Grunnlag for statistikken Omfang Begrep og kjennemerker Noen hovedresultater 13 Tekst på engelsk 15 Tabelldel 17 Vedlegg 1. Skjemaer brukt i oppgaveinnhentingen 77 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 91 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter 1. januar Emneinndelt oversikt 93 Utkommet i serien Standarder for norsk statistikk (SNS) 100 Side Standardtegn i tabeller. Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler : Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten

8 6 Contents Index of tables Text 1. Purpose Survey design Statistical basis Coverage Terms and variables Use of the tables and some main results Use of the tables Some main results 16 Tables 17 Annex 1. Questionnaires used in collecting data 77 Publications Previously issued on the subject 91 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Survey arranged by subject matter 93 Issued in the series Standards for Norwegian Statistics (SNS) 100 Page Explanation of Symbols in Tables Category not applicable. Data not available Not for publication Nil 0 Less than 0.5 of unit employed

9 7 Tabellregister Sammendragstabeller Side 1.1. Helseinstitusjoner etter institusjonstype. 1980, 1990 og Plasser i helseinstitusjoner pr innbyggere. Fylke Personale ved helseinstitusjoner etter institusjonstype og personellgruppe og Brutto driftsutgifter ved helseinstitusjoner, etter institusjonstype. 1980, 1990 og Driftsutgifter og driftsinntekter, etter art ved ulike typer av helseinstitusjoner kr 22 Somatiske institusjoner Institusjoner og pasientbelegg 2.1. Plasser og belegg på somatiske institusjoner. Fylke Plasser og pasientbelegg på somatiske institusjoner. Spesifisert institusjonstype Plasser og pasientbelegg på somatiske sykehus. Avdelingstype Plasser etter avdelingstype. Fylke Plasser etter institusjonstype og avdelingstype Sengekapasitet og pasientbelegg ved somatiske sykehus. Fylke Polikliniske konsultasjoner etter type poliklinisk avdeling på somatiske sykehus. Fylke Ulike aktiviteter ved fellesavdelinger og hjelpeavdelinger på somatiske sykehus, etter avdelingstype a. Aldersfordeling pr. 31. desember for pasienter ved somatiske spesialsykehjem, etter kjønn. Prosent b. Kjønnsfordeling pr. 31. desember for pasienter ved somatiske spesialsykehjem, etter alder. Prosent Bostedsfordeling pr. 31. desember for pasienter ved somatiske spesialsykehjem, etter kjønn. Bostedsfylke Personale Personale ved somatiske helseinstitusjoner, etter institusjonstype og personellgruppe Personale og godkjente stillinger ved somatiske helseinstitusjoner, etter institusjonstype og og personellgruppe Personale og godkjente stillinger ved somatiske helseinstitusjoner, etter personellgruppe. Fylke Personale og godkjente stillinger ved alminnelige somatiske sykehus og spesialsykehus i utvalgte personellgrupper, etter hovedgrupper av institusjonstype. Fylke Kostnader Kostnadstall for somatiske institusjoner. Fylke Netto driftsutgifter pr. liggedag, etter institusjonstype. Fylke kr Utgifter og inntekter ved somatiske sykehus. Fylke kr Gjestepasientutgifter for somatiske helsetjenester. Fylke kr Gjestepasientinntekter fra somatiske helsetjenester. Fylke kr 54

10 8 Side Psykiatriske institusjoner Institusjoner og pasientbelegg 3.1. Plasser og belegg på psykiatriske institusjoner. Fylke Plasser, belegg og endringer i belegg ved psykiatriske sykehus og klinikker Behandlede dagpasienter i psykiatriske institusjoner. Fylke Polikliniske konsultasjoner ved psykiatriske poliklinikker. Fylke Beleggsprosent og behandlede pasienter pr. plass ved psykiatriske institusjoner og avdelinger Personale 3.6. Personale ved psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter institusjonstype og personellgruppe Personale ved psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus, etter personellgruppe. Fylke Personale og godkjente stillinger ved psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter institusjonstype og personellgruppe Personale og godkjente stillinger ved psykiatriske institusjoner og avdelinger, etter personellgruppe. Fylke Personale og godkjente stillinger i utvalgte personellgrupper ved psykiatriske institusjoner. Fylke Kostnader Kostnadstall for psykiatriske institusjoner. Fylke Netto driftsutgifter pr. liggedag ved psykiatriske institusjoner. Fylke Kr Driftsutgifter ved frittstående psykiatriske poliklinikker. Fylke kr Gjestepasientutgifter for psykiatriske helsetjenester. Fylke kr Gjestepasientinntekter fra psykiatriske helsetjenester. Fylke kr 76

11 Index of tables Summary tables Page 1.1. Health institutions by type of institution. 1980, 1990 and Beds in health institutions per population. County Personnel in health institutions by type of institution and category of personnel and Gross working expenses in health institutions, by type of institution. 1980, 1990 and Working expenditure and receipts, by category for various types of health institution kroner 22 Somatic institutions Institution and patient population 2.1. Beds and patient population in somatic institutions. County Beds and patient population in somatic institutions. Specified type of institution Beds and patient population in somatic hospitals. Type of department Beds by type of department. County Beds by type of institution and type of department Capacity of beds and occupancy rate in somatic hospitals. County Outpatient consultations according to relevant outpatients departments in somatic hospitals. County Different activities within joint service departments in somatic hospitals, by department type a. Patients per 31 Dec. in somatic nursing homes for special diseases, by age and sex. Per cent b. Patients per 31 Dec. in somatic homes for special diseases, by sex and age. Per cent Patients per 31 Dec. in somatic nursing homes for special diseases, by sex. County of residence Personnel Personnel in somatic health institutions, by type of institution and category of personnel Personnel and approved posts in somatic health institutions, by type of institution and category of personnel Personnel and approved posts in health institutions, by category of personnel. County Personnel and approved posts in general somatic hospitals and specialized hospitals for selected categories of personnel, by main type of institution. County Expenses Expenses in somatic institutions. County Net working expenses per patients day, by type of institution. County kroner Expenditure and receipts in somatic hospitals. County kroner Payments to other counties and central government etc. for somatic health services. County OW kroner Payments from other counties for somatic helth services. County kroner.. 54

12 10 Page Psychiatric institutions and departments Institutions and patient population 3.1. Beds and patient population in psychiatric institutions. County Beds and movement of patient population in mental hospitals and psychiatric clinics Daycare patients treated in psychiatric departments. County Outpatients consultations in psychiatric institutions. County Occupancy rate and patients treated per bed in psychiatric institutions and departments Personnel 3.6. Personnel in psychiatric institutions and departments, by type of institution and category of personnel Personnel in psychiatric departments in somatic hospitals, by category of personnel. County Personnel and approved posts in psychiatric institutions and departments, by type of institution and category of personnel Personnel and approved posts in psychiatric institutions and departments, by category of personnel. County Personnel and approved posts by selected categories of personnel in psychiatric institutions. County Expenses Expenses in psychiatric institutions. County Net working expenses per patients day in psychiatric institutions. County Kroner Working expenses in psychiatric outpatients institutions. County kroner Payments to other counties and central government for psychiatric health services. County kroner Payments from other counties for psychiatric health services. County kroner 75

13 1. Formål Innenfor helsesektoren blir det utført et omfattende planleggingsarbeid med sikte pd å gi befolkningen et sd godt tilbud av helsetjenester som mulig innenfor rammen av begrensede ressurser. I dette planleggingsarbeidet som skjer i samspill mellom de sentrale og fylkeskommunaleikommunale helsemyndigheter er det nødvendig å ha oversikt over sykdomsbildet i befolkningen, helsepersonellsituasjonen og kapasiteten/produksjonen ved helseinstitusjonene. Disse tre emnene vil utgjøre stammen i Statistisk sentralbyrås helsestatistikk. HeLseinstitusjonsstatistikken skal i første rekke bidra til A dekke myndighetenes behov for informasjon om institusjonshelsetjenesten, men ved d lage en samlepublikasjon for helseinstitusjoner, regner Statistisk sentralbyrd også med at statistikken kan bli til nytte for andre interesserte. 2. Opplegg og gjennomforing 2.1. Grunnlag for statistikken Statistikken for de ulike delene av fylkeshelsetjenesten er basert på årsoppgaver fra den enkelte institusjon. For noen institusjoner med kombinert virksomhet, somatikk og psykiatri eller voksenpsykiatri og barne og ungdomspsykiatri, er årsregnskapet fordelt på de enkelte virksomheter etter skjønn Omfang Helseinstitusjonsstatistikken omfatter somatiske institusjoner og institusjoner under psykisk helsevern. Statistikken skal omfatte alle institusjoner som står på fylkenes helseplaner, samt de statlige helseinstitusjonene. For de somatiske institusjonene er det mod oppgaver fra sykehusene, spesialsykehjem, somatiske opptreningsinstitusjoner og mindre somatiske helseinstitusjoner. Den siste gruppen omfatter sykestuer og fødehjem. Fra 1988 er ansvaret for de somatiske sykehjemmene og sykehjemsavdelingene overført til kommunene. For institusjoner under psykisk helsevern er det med oppgaver fra psykiatriske sykehus, psykiatriske klinikker og nervesanatorier, bame og 11 ungdomspsykiatriske institusjoner, psykiatriske sykehjem og ettervernshjem, samt psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus er tatt med sammen med de psykiatriske institusjonene. De psykiatriske avdelingene er ikke medregnet i tallene for de somatiske sykehusene. Institusjoner for alkoholikere er ikke tatt med i statistikken. 3. Begrep og kjennemerker Institusjonstype. Fra 1986 er det foretatt mindre endringer i institusjonstypeinndelingen. Inndelingen er fortsatt tilpasset Standard for næringsgruppering i offentlig norsk statistikk, men er i enkelte tilfelle noe mer detaljert. I tabell 1.4 er den gamle institusjonstypeinndelingen fortsatt brukt. I gruppen alminnelige somatiske sykehus er det skilt mellom regionsykehus, fylkessykehus I og fylkessykehus IL Som regionsykehus er regnet Rikshospitalet, Ullevål sykehus, Haukeland sykehus, Regionsykehuset i Trondheim og Regionsykehuset i Tromso. I gruppen fylkessykehus I inngår Sentralsykehuset i Østfold, Sentralsykehuset i Akershus, Aker sykehus, Hedmark Sentralsjukehus, Buskerud Sentralsykehus, Vestfold Sentralsykehus, Telemark Sentralsykehus, Aust Agder Sentralsykehus, VestAgder Sentralsykehus, Sentralsjukehuset i Rogaland, Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane, Fylkessjukehuset Ålesund og Nordland Sentralsjukehus. Gruppene somatiske spesialsykehus og somatiske spesialsykehjem er inndelt etter type spesialitet. De psykiatriske institusjonene er i statistikken delt på folgende typer: Psykiatriske sykehus, psykiatriske klinikker og nervesanatorier, barne og ungdomspsykiatriske institusjoner, psykiatriske sykehjem og ettervemshjem. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus er tatt ut av statistikken over somatiske institusjoner. Fylke refererer seg i de fleste tilfeller til tilknytningsfylke, dvs. det fylket som har institusjonen på sin helseplan. Staten er i denne sammenheng regnet som eget tilknytningsfylke. I enkelte tabeller over personalet er institusjonene fordelt etter beliggenhetsfy&e. Dette gjelder også statlige institusjoner. Personale omregnet til heltidsansatte. For deltidsansatte angir oppgavene hvor stor del

14 12 stillingen utgjør av en heltidsstilling. Ved S. summere disse andelene og legge dem til de heltidsansatte, får en totalt personale omregnet til heltidsansatte. Godkjente stillinger omfatter faste og midlertidige stillinger godkjent i budsjett/helseplan. Deltidsstillinger er utregnet som andeler av heltidsstillinger og summert slik at tallene samsvarer med totalt personale omregnet til heltidsansatte. Eventuelle avvik mellom totalt personale og godkjente stillinger vil da være uttrykk for overdekning/underdekning i institusjonen i alt eller de ulike yrkesgrupper. Beregnede størrelser over belegg og liggetid Behandlede pasienter Liggedager (gjeldende år) Gjennomsnittlig daglig belegg Beleggsprosent Gjennomsnittlig liggetid = utskrivinger + pasienter 31. desember utskrivingsdato innskrivingsdato = sum liggedager alle pasienter/dager i året = gjennomsnittlig daglig belegg/senger 31. desember = sum liggedager alle pasienter/ utskrivinger Disse størrelsene regnes ut på hvert enkelt nivå og avrundes etter vanlige regler. Dette medfører f.eks. at gjennomsnittlig daglig belegg for de ulike institusjonstyper ikke summerer seg eksakt til tallet pd gjennomsnittlig daglig belegg for alle pasienter. Det gjøres oppmerksom pd at belegget 31. desember er noe mindre enn det vil være de fleste andre tider pd året. Videre vil gjennomsnittlig liggetid kunne være misvisende ved institusjoner hvor pasientene/klientene oppholder seg over lengre tid, f. eks ved psykiatriske sykehus. Antall senger. Fra 1987 spørres det etter disponible senger, mot tidligere normerte (godkjente) senger. I tillegg til d innhente opplysninger om den enkelte institusjons sengetall pr. telledato, er det fra 1990 innhentet særskilte oppgaver for de somatiske sykehusene som viser antallet tilgjengelige senger gjennom hele året, her kalt effektive senger (tabell 2.6). I dette målet er det tatt hensyn til de ulike sykehusenes praksis når det gjelder helgestengning, midlertidig stengning av poster osv., slik at de sengene som gjennom Aret er utilgjengelige av slike grunner, blir trukket ut. For a komme fram til tallet for effektive senger, registreres såkalte sengedøgn. Sengedøgn kan defineres som det maksimale antall ovemattinger som er teoretisk mulig på et sykehus i ',Net av ett dr, f. eks. en 5 dognspost Open fra mandag til fredag) har maksimalt 4 ovemattinger pr. uke pr. seng. Effektive senger blir da et gjennomsnittsmål beregnet pd grunnlag av det oppgitte antall sengedøgn. For å komme fram til effektive senger, divideres summen av sengeelogn for alle typer avdelinger/poster gjennom hele året med antall dager i året. For å kunne sammenligne maksimal kapasitet med faktisk produksjon, sammenlignes effektive senger med liggedager. Dette er gjort ved å beregne beleggsprosenten (se forklaring øverst) med effektive senger i nevner i stedet for senger pr. 31. desember. Overføringer. For somatiske sykehus er overf95 ringer mellom avdelingene med blant inn og utskrivingene i tabellen som har gruppering etter avdelingstype (tabell 2.3). I andre tabeller er interne overforinger utelatt. Innen psykisk helsevem er overforinger tilifra andre psykiatriske institusjoner, ettervern og privatpleie regnet med blant inn og utskrivingene. Dette gjelder selv om overføringer skjer mellom et psykiatrisk sykehus og ettervern som er underlagt sykehuset. Avdelinger ved somatiske sykehus. Helsedirektoratets avdelingsinndeling som ble tatt i bruk fra 1990 (se tabell 2.3), er fra 1990 lagt til grunn i publikasjonen Netto driftsutgifter pr. seng, behandlet pasient og liggedag. Disse tallene må tolkes med forsiktighet. Ved somatiske sykehus, psykiatriske sykehus og psykiatriske klinikker kan det foregå poliklinisk virksomhet. For poliklinisk virksomhet mottar institusjonene refusjoner fra trygdeforvaltningen samt en egenandel fra pasientene. I begrepet netto driftsutgifter er disse inntekter trukket fra, men dersom utgiftene i forbindelse med poliklinisk aktivitet er storre enn inntektene, vil nettoutgiftene ved polikliniske behandlinger dette tilfelle tilfalle sengepasienter. Ved psykiatriske institusjoner er utgiftenene ved polikliniske avdelinger forsøkt trukket ut, men ikke alle institusjoner har kunnet gi egne avdelingsregnskaper for de polikliniske avdelinger. For disse institusjonene vil saledes nettoutgiftene ved poliklinisk aktivitet tilfalle sengepasientene i tabellene. Det er lagt til grunn både heldognspasienter og dagpasienter i beregningene.

15 13 Inniegging i psykiatriske institusjoner grunnlag og forbehold. Etter paragraf 3 i lov om psykisk heisevern, kan sinnslidende begjæres innlagt og beholdes i 3 uker uten eget samtykke, men ikke mer enn 3 uker dersom ikke vilkårene etter paragraf 5 foreligger. Lovens paragraf 5 gjelder tvungen innlegging av alvorlig sinnslidende. Frivillig innlegging skjer etter paragraf 4, men i henhold til paragraf 4.2 kan det sates vilkår om at pasienten holdes i institusjonen inntil 3 uker fra innieggingen. I de seneste dr har rapporteringen av innlegginger etter paragrafer vært mangelfull. Flere institusjoner, særlig de psykiatriske avdelingene ved de somatiske sykehusene, har utelatt å rapportere etter paragrafer (tabell 3.2). 4. Noen hovedresultater Utvikling i plasser, utgifter og personale Det var 338 helseinstitusjoner med til sammen senger i Norge i Over halvparten av disse plassene var innenfor somatiske sykehus. Av sengetallet utgjorde det gjennomsnittlige belegget 83 prosent. Regnskapsdataene for 1991, viser at brutto driftsutgifter for helseinstitusjonene var 23,9 milliarder kroner. Dette tilsvarer en Økning på 16 prosent siden 1980, målt i faste priser. økningen var sterkest for barne og ungdomspsykiatriske institusjoner og psykiatriske sykehjem. Det ble i 1991 utfort årsverk i helseinstitusjonene. Det tilsvarende tallet for godkjente stillinger i 1991 var noe høyere, vel Sykepleieme var den personellgruppen som hadde flest ubesatte stillinger i forhold til budsjetterte stillinger, det vil si Når det gjelder det motsatte tilfellet, der antallet besatte stillinger overskrider det man har budsjettert med, utgjør pleiepersonell uten godkjent utdanning den største gruppen her, med flere besatte stillinger enn godkjente stillinger. Målt i utforte årsverk har personellinnsatsen norske helseinstitusjoner okt med 15 prosent fra 1980 til Tallet på senger i helseinstitusjonene viste samme periode nedgang (16 prosent), dvs. at det har vært en økning i personale pr. sengeplass. Somatiske institusjoner Reduksjonen i antall somatiske sykehussenger fortsetter, slik det har vært tilfelle gjennom hele 1980tallet. I perioden har sengetallet, målt ved utgangen av året, gått ned med 27 prosent. Ved utgangen av 1991 var det 88 somatiske sykehus med vel senger. Beleggsprosenten (gjennomsnittlig daglig belegg sett i forhold til antall plasser) var 80. Regnet i forhold til befolkningen tilsvarer dette 36 sykehussenger pr innbyggere. Dersom det korrigeres for helgestengning, feriestengning osv. gjennom året, vil sengetallet bli 5 prosent lavere: I gjennomsnitt var det nær tilgjengelige (effektive) senger pd de somatiske sykehusene i Av disse var 83,7 prosent belagt. Ved de somatiske sykehusene ble det i løpet av samme år behandlet i alt pasienter. Dette tilsvarer en svak nedgang sammenlignet med fjordret, men en *fling på 7 prosent i forhold til Gjennomsnittlig oppholdstid var 7 dager, 8 dager i 1990 og 11 dager i I 1991 svarte innskrivingene på somatiske sykehus til I 460 pr innbyggere, om lag det samme som 1990, men tallet var hoyere enn i Tallet på polikliniske konsultasjoner ved de somatiske sykehusene var i Mens sengetallet i de somatiske sykehusene gikk ned med 27 prosent fra 1980 til 1991, Økte personalet (regnet i utforte årsverk) med 16 prosent fra vel i 1980 til vel Her ses alle personellgruppene under ett. økningen var jevnt fordelt pd alle stillingsgruppene unntatt pleiepersonell uten godkjent utdanning som viste en nedgang siden Psykiatriske institusjoner De psykiatriske institusjonene, medregnet avdelinger i somatiske sykehus, hadde i alt nær plasser ved utgangen av Dette betyr en nedgang pd 38 prosent siden Av disse var nær ved psykiatriske sykehus og klinikker, nær ved psykiatriske sykehjem og ettervemshjem og vel på avdelinger for psykiatri ved somatiske sykehus. Det ble behandlet pasienter i psykiatriske institusjoner og avdelinger i 4/Vet av Gjennomsnittlig daglig belegg var vel 6 700, som svarte til en beleggsprosent på 89. Når vi slår de psykiatriske avdelingene ved de somatiske sykehusene sammen med de psykiatriske sykehusene/klinikkene, kan man konstatere en nedgang på 55 prosent i antall plasser og 16 prosent antall behandlede pasienter fra 1980 til 1991.

16 14 Plasstallet og tallet på behandlede pasienter holder seg relativt stabilt i de mindre psykiatriske enhetene (psykiatriske sykehjem og ettervernshjem) gjennom 1980årene. Grunnen til denne kraftige nedgangen for de større institusjonene kan ligge dels i den Økte satsingen på daginstitusjoner, dels i utbygging av det polikliniske tilbudet. Psykiatriske institusjoner og avdelinger hadde i alt ansatte (omregnet til heltidsansatte). Tilsvarende tall for psykiatriske sykehus og psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus var I alt var nær personer ansatt på heltid og vel på deltid i psykiatriske institusjoner og psykiatriske avdelinger.

17 15 1. Purpose The purpose of the publication Health Institutions is primarily to give basic information to public health authorities about capacity and production for the various types of health institutions. 2. Survey design 2.1. Statistical basis The statistics on admissions and discharges and personell are for all institutions based on forms filled in Coverage The statistics cover all health institutions, except institutions for alcoholics. A list of types of institution included is presented in chapter 4, where type of institution is defined (see also table 1.1). Psychiatric departments in somatic hospitals are included only in psychiatric institutions. 3. Terms and variables Type of institution. The classification is in principle in accordance with the Standard Industrial. Classification in Norwegian Official Statistics. In some cases a more detailed classification has been used. For general somatic hospitals a division is made between regional hospitals and two types of county hospitals. Specialized somatic hospitals and nursing homes have been classified by type of speciality. Psychiatric institutions are in the tables grouped as follows: Mental hospitals, psychiatric clinics and sanatoria, institutions for children and adolescents, psychiatric nursing homes and aftercare homes. Psychiatric departments in somatic hospitals are considered as a separate group. For outpatient clinics, data on personnel are given in a separate table. County usually refers to county of administration, with the Central government establishments included as a separate county. The institutions have been classified by county of location in some of the tables on personnel. The same also applies for the Central government establishments. Personnel converted into full time occupied. The annual reports specify the parttime occupied as shares of fulltime occupations. By summing up these shares and adding the fulltime occupied, total personnel has been converted into fulltime occupied. Posts include ordinary and temporary posts approved by budget or health plan. Parttime posts are calculated as shares of fulltime posts and added. The figures thus correspond with total personnel converted into fulltime occupied. Differences will then reflect the personnel situation. Calculated figures of patient population and patient days Patients treated = discharges + patients 31 December Patient days = date of discharge date of admission Average number of inpatients Occupancy, per cent Mean duration of stay patient days/days in the year average number of inpatients (days in the year x beds) = patient days/discharges The number of beds in psychiatric institutions will for years after 1980 reflect disposable beds, rather than the number of beds approved. The reduction of beds in mental hospitals is partly due to this change in registration. In addition to tables showing beds 31 December in somatic hospitals, this year's statistics also include a table of average bed capacity + the figures here (table 2.6) reflects number of available beds, excluding beds out of operation owing to holiday closing, closed wards/departments in weekends etc. Transfers between departments in somatic hospitals are included among admissions and discharges in tables by type of department, but not for the institution as a whole. Transfers between psychiatric institutions and aftercare of private care under the institutions are included among admissions and discharges.

18 16 Type of admission in psychiatric institutions refers to regulations stated by law. According to 3 in the law, a person can be kept in hospital for 3 weeks without his own consent, but not more than 3 weeks if conditions according to 5 do not exist. According to 5, a person having a severe mental disease, can be admitted without his own consent. According to 4, a person can be admitted on his own request, but 4.2 permits the institution to stipulate terms for keeping the patient up to 3 weeks. 4. Use of the tables and some main results 4.1. Use of the tables Chapter 1 contains summary tables, giving periodic figures on beds, patient population, operating expenditure and personnel for different types of health institution. In separate chapters tables are shown for somatic institutions and psychiatric institutions. Each of these chapters contains tables on beds and patient population, followed by tables on personnel Some main results Development for health institutions In 1991, the operating expenditure had reached 23,9 billion kroner, an increase of 16 per cent since 1980, measured in fixed prices. Somatic institutions By the end of 1991 there were 88 somatic hospitals with beds of which beds in specialized hospitals. The occupancy rate was 80 in somatic hospitals. In 1991, somatic hospitals had about occupied (converted into fulltime occupied). Somatic hospitals had about parttime occupied and about fulltime occupied. Psychiatric institutions and psychiatric departments At the end of 1991 psychiatric institutions and departments had about beds, of which in mental hospitals, in nursing homes and in psychiatric departments in somatic hospitals. The number of occupied (converted into fulltime occupied) was In psychiatric hospitals and departments there were occupied. The number of fulltime occupied was and were parttime occupied. By the end of 1991 there were 365 health institutions with beds. In 1991 the number of personnel in health institutions, converted into fulltime occupied, were Since 1980, there has been an increase of 15 per cent.

19 17 Tabell 1.1. Helseinstitusjoner etter institusjonstype Health institutions by type of institution Antall institusjoner Number of institutions Institusjonstype Type of institution Helseinstitusjoner i alt Health institutions, total Somatiske institusjoner i alt Somatic institutions, total Alminnelige somatiske sykehus General somatic hospitals Regionsykehus Regional hospitals 5 5 Fylkessykehus I County hospital I Fylkessykehus II County hospital II Somatiske spesialsykehus Somatic specialized hospitals Kreftsykehus Hospitals for neoplasms 1 1 Lungesykehus Hospitals for pulmonary diseases 3 2 Revmatismesykehus Hospitals for rheumatics 5 3 Ortopedisykehus Hospitals for orthopaedics 4 3 Epilepsisykehus Hospitals for epileptics Cerebral paresesykehus 1 1 Hospitals for cerebral palsy 1 1 Attførings og opptreningssykehus Rehabilitation hospitals 4 4 Andre spesialsykehus Other specialized hospitals. 1 4 Somatiske spesialsykehjem Somatic nursing homes for special diseases Multippel sklerosehjem Multiple sclerosis.. 9 Cerebral paresehjem Cerebral palsy 9 Sukkersykehjem Diabetics.. 1 Epileptikerhjem Epileptics.. 2 Vanførehjem Crippled.. 7 Andre spesialhjem Other nursing homes for special diseases. 7 Opptreningsinstitus joner Institutions for rehabilitation : 2) 6 Mindre somatiske institusjoner Minor somatic institutions Sykestue og/eller fødehjem Cottage hospital and/or maternity home.. 4 Avd. i sykehjem m. sykestue og/ eller fødeavd. Dep. in nursing homes with cottage hospital and/ or maternity home.. 22 Psykiatriske institusjoner i alt Psychiatric institutions, total 171 3) 186 3) Psykiatriske sykehus Mental hospitals Psykiatriske klinikker Clinics and sanatoria 5 4 Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Institutions for children and adolescents Psykiatriske sykehjem Psychiatric nursing homes Ettervernshjem mv. After care homes : 4) 19 Psykiatrisk avd. ved somatiske sykehus Psychiatric departments in somatic hospitals Senger/internatplasser Beds 31 Dec ) ) : 2) ) : 4) ) 1) Eksklusive psykiatriske avdelinger. 2) Gruppert under somatiske sykehjem i ) Psykiatriske avdelinger på somatiske sykehus ikke inkludert. 4) Gruppert under psykiatriske sykehjem i ) Psychiatric departments excluded. 2) Grouped as somatic nursing homes in ) Psychiatric departments in somatic hospitals not included. 4) Grouped as psychiatric nursing homes in 1980.

20 18 Tabell 1.2. Plasser i helseinstitusjoner pr innbyggere. Fylke Fylke alt Ost Akers Hed Opp Buske Vest Tele Aust Total fold hus Oslo mark land rud fold mark Agder Plasser pr innbyggere Helseinstitusjoner i alt Somatiske sykehus i alt Regionsykehus 9 18 Fylkessykehus Fylkessykehus II Spesialsykehus Spesialsykehjem C Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem Psykiatriske institusjoner og avdelinger i alt Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem _._ Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus

21 19 Beds in health institutions per population. County County Sogn More og ogsørnord Vest Raga Horda Fjord Roms Tronde Tronde Nord Finn Agder land land ane dal lag lag land Troms mark Beds per 10 GOO population Health institutions, total Somatic hospitals Regional hospitals County hospitals I County hospitals II Specialized hospitals Somatic nursing homes for special diseases Inst. for rehabilitation _ Cottage hospitals and maternity homes Psychiatric institutions and departments, total Mental hospitals 1 Clinics Institutions for children and adolescents Psychiatric nursing homes Aftercare homes Psychiatric departments in somatic hospitals

22 20 Tabell 1.3. Personale ved helseinstitusjoner etter institusjonstype og personellgruppe og 1991 Personnel in health institutions by type of institution and category of personnel and 1991 Soma Andre Psykiasoma triske Alle tiske institu institu Somatiske institusjoner og tiske institu Personellgruppe sjoner sioner i al sykehus Category of personnel All types Somatic linger soner' avde of institu Somatic hospitals Other Psychiatric tion institu somatic institutions dons, institu and departtotal dons' ments Personale i alt Personnel, total 1991' ' Leger Physicians 1991' Offentlig godkjente 1980' sykepleiere 1991' Qualified nurses Vernepleiere 1980' Specialcare 1991' nursing personnel Offentlig godkjente hjelpe pleiere Qualified auxiliary 1991' nursing personnel Pleiepersonell uten godkjent utdanning Other auxiliary 1991' nursing personnel Jordmødre Midwives Fysioterapeuter og 1980' mensendiecksykegymnaster 1991' Physiotherapists etc Bioingeniører 1980' Medical laboratory 1991' technicians Radiografer 1980' Radiographers 1991' Ergoterapeuter Occupational 1991' therapists Annet arbeidsterapipersonell Unqualified occupational 1991' 552 Ti 24 5i 475 therapists Psykologer Psychologists Sosionomer Social workers 1991' Pedagoger Teachers 1991' Administrasjons og 1980' kontorpersonell Administrative staff Annet personell Other personnel Personale omregnet til heltidsansatte. Se tekstdel, side Godkjente stillinger. 3 Gruppert under ergoterapeuter. Personnel converted into fulltime occupied. 2 Approved posts. Grouped by occupational therapists.

23 21 Tabell 1.4. Brutto driftsutgifter ved helseinstitusjoner, etter institusjonstype. 1980, 1990 og 1991 Gross working expenses in health institutions, by type of institution. 1980, 1990 and 1991 Institusjonstype Type of institution alt. Mill. kr I alt Million kroner, total Total Løpende priser Current prices Faste priser 1) (1980=100) Fixed prices 1) Helseinstitusjoner i alt Health institutions, total Somatiske institusjoner i alt Somatic institutions, total Somatiske sykehus Somatic hospitals Regionsykehus Regional hospitals Fylkessykehus I County hospitals I Fylkessykehus II County hospitals II Spesialsykehus Specialized hospitals Spesialsykehjem Nursing homes for special diseases Mindre somatiske institusjoner Minor somatic institutions Psykiatriske institusjoner i alt Psychiatric institutions, total Psykiatriske sykehus Mental hospitals Psykiatriske klinikker Clinics and sanatoria Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Institutions for children and adolescents Psykiatriske sykehjem og ettervernshjem Psychiatric nursing homes and after care homes ) Deflatert etter konsumprisindeksen. 1) Deflated by the consumer price index.

24 22 Tabell 1.5. Driftsutgifter og driftsinntekter, etter art ved ulike typer av helseinstitusjoner kroner Driftsutgifter Working expenditure Institusjonstype Medisinske Andre Ved forbruks drifts I alt Lønn Utstyr like Mat varer utgifter Total Wages and Equip hold varer Medical Other salaries ment Main Food consump cperating tenance tion expendiarticles ture Helseinstitusjoner i alt Somatiske institusjoner i alt Somatiske sykehus Regionsykehus Fylkessykehus I Fylkessykehus II Spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestuer og fødehjem Psykiatriske institusjoner og avdelinger i alt Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv Somatiske sykehus Voksenpsykiatrisk avdeling Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling

25 23 Working expenditure and receipts, by category for various types of health institution kroner Driftsinntekter Receipts Overføringer fra Salgs og Transfers from Over leieinnforinger tekter Trygden Staten Andre Trans I alt Income National Central overfers Total from nal in govern foringer sales, surance ment Orher rents transfers Type of institution Health institutions, total Somatic institutions, total Somatic hospitals, total Regional hospitals County hospitals 1 County hospitals II Specialized hospitals Somatic nursing homes for special diseases Institutions for rehabilitations Cottage hospitals and maternity homes Psychiatric institutions and departments, total Mental hospitals Clinics and sanatoria Institutions for children and adolescents Psychiatric nursing homes Aftercare homes Somatic hospitals Psychiatric dep. for adults Psychiatric dep. for children and adolescents

26 24 Tabell 2.1. Plasser og belegg på somatiske institusjoner. Fylke Beds and patient population in somatic institutions. County Utskrivinger Discharges Fylke og Behand Levende Alive Gjennominstitusjonstype Inn lede snittlig County and type skriv pasi Til annen daglig Plasser of institution inger enter helseinst.dødebelegg pr Admis Patients To other Andre Dead Average Beds sions treated health Others number of per 31 Dec. institution inpatients Hele landet The whole country Somatiske institusjoner i alt Somatic institutions, total Alminnelige somatiske sykehus 1) General somatic hospitals 1) Somatiske spesialsykehus Somatic specialized hospitals Somatiske spesialsykehjem Somatic nursing homes for special diseases Opptreningsinstitusjoner Institutions for rehabilitation Sykestue og/ellerfødehjem Cottage hospitals and/or maternity homes Østfold Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem. _ Akershus Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem. _ Os lo Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem. _ Hedmark _ Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem Oppland Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem Buskerud Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem ) Psykiatriske avdelinger ikke medregnet. 1) Psychiatric departments are not included

27 25 Tabell 2.1. (forts.). Plasser og belegg på somatiske institusjoner. Fylke Beds and patient population in somatic institutions. County Utskrivinger Discharges Fylke og Behand Levende Alive Gjennominstitusjonstype Inn lede snittlig County and type skriv pasi Til annen daglig Plasser of institution inger enter helseinst. Døde belegg pr Admis Patients To other Andre Dead Average Beds sions treated health Others number of per 31 Dec. institution inpatients Vestfold Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem. Telemark Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem AustAgder Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem... VestAgder Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem. Rogaland Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem. Hordaland Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem. _ Sogn og Fjordane Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem.. More og Romsdal Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Sykestue og/eller fødehjem. Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner

28 26 Tabell 2.1. (forts.). Plasser og belegg på somatiske institusjoner. Fylke Beds and patient population in somatic institutions. County Utskrivinger Discharges Fylke og ehand Levende Alive Gjennominstitusjonstype Inn lede snittlig County and type skriv pasl Til annen daglig Plasser of institution inger enter helseinst. Døde belegg pr Admis Patients To other Andre Dead Average Beds sions treated health Others number of per 31 Dec. institution inpatients SørTrøndelag Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem NordTrøndelag Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus ,19 Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitus joner Sykestue og/eller fødehjem... ^ Nordland Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem _ Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem Troms Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus _ Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem Finnmark Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem Staten Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner _ Sykestue og/eller fødehjem....

29 27

30 28 Tabell 2.2. Plasser og pasientbelegg på somatiske institusjoner. Spesifisert institusjonstype Plasser Beds 31 Dec. Behandlede pasienter Patients treated Utskrivinger Institusjonstype I alt Total Pr innbyggere Per population Innskrivinger Admiss ions I alt Total Pr. plass Per bed I alt Total Pr. plass Per bed somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus 1) Regionsykehus Fylkessykehus I Fylkessykehus II Somatiske spesialsykehus Kreftsykehus Lungesykehus Revmatismesykehus Ortopedisykehus Epilepsisykehus, Cerebral paresesykehus Attførings og opptreningssykehus Andre spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Multipel sklerosehjem Cerebral paresehjem Sukkersykehjem Epileptikerhjem Vanførehjem Andre spesialhjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem ) Psykiatriske avdelinger ikke medregnet.

31 29 Beds and patient population in somatic institutions. Specified type of institution Discharges Levende Alive Til annen helseinst. Andre To other Others health inst. Døde Dead Pasienter Patients 31 Dec. Gjennomsnittlig daglig belegg Average number of inpatients Beleggsprosent Occupancy rate, per cent Gjennomsnittlig oppholdstid Average length of stay Type of institution Somatic institutions, total General somatic hospitals 1) Regional hospitals County hospital I County hospital II Somatic specialized hospitals Hospitals for neoplasms Hosp. for pulmonary diseases Hospitals for rheumatics Hospitals for orthopaedics Hospitals for epileptics Hospitals for celebral palsy Rehabilitation hospitals Other specialized hospitals Somatic nursing homes for special diseases Multiple sclerosis Cerebral palsy Diabetics Epileptics Crippled Other nursing homes for special diseases Inst. for rehabilitation Cottage hosp./maternity homes 1) Psychiatric departments are not included.

32 30 Tabell 2.3. Plasser og pasientbelegg på somatiske sykehus. Avdelingstype Plasser Beds 31 Dec. Behandlede pasienter Patients treated Utskrivinger Avdelingstype Pr Innskri I alt innbyggere vinger I alt Pr.plassI alt Pr.plass Total Per Admissi Total Per bed Total Per bed population ons Avdelinger i alt Generell kirurgi Kjevekirurgi Ortopedisk kirurgi Thoraxkirurgi Plastisk kirurgi Annen kirurgisk avdeling Ore, nese, halssykdommer Øyesykdommer Nevrokirurgi Felles avd. for fode og gynekologi Gynekologi Fødeavdeling Blandet medisinsk/ kirurgisk avdeling Generell indremedisin Infeksjonssykdommer Lungesykdommer og allergi Onkologi Geriatri Hudsykdommer Nevrologi Pediatri Revmatologi Annen medisinsk avdeling Etterbehandling/rehabilitering Fysikalsk medisin Sosialmedisin

33 31 Beds and patients population in somatic hospitals. Type of department Discharges Levende Til annen avd. To other dep. Alive Andre Others Made Dead Pasienter Patients 31 Dec. Gjennomsnittlig daglig Beleggsbelegg prosent Average Occupancy number of rate, inpatients per cent Gjennomsnittlig oppholdstid Average Type of department length of stay Total departments General surgery Jaw surgery Orthopaedics Thoraric surgery Plastic surgery Other surgical dep Ear, nose and throat Ophthalmology Neurosurgery Obstetrics and gynaecology Gynaecology Obstetrics Mixed medical and surgery General medicine Infectious diseases Pulmonary diseases Neoplasms Geriatrics Dermatology Neurology Pediatrics Rheumatology Other medical dep Aftercare/rehabilitation Physical medicine Social medicine

34 32 Tabell 2.4. Plasser etter avdelingstype. Fylke Fylke Avdelingstype I alt Total Oslo Ostfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Avdelinger i alt Generell kirurgi Kjevekirurgi 9 Ortopedisk kirurgi _ Thoraxkirurgi 73 Plastisk kirurgi Annen kirurgisk avdeling Ore, nese, halssykdommer Øyesykdommer Nevrokirurgi Felles avd. for føde og gynekologi Gynekologi Fødeavdeling Blandet medisinsk/ kirurgisk avdeling 151 Generell indremedisin Infeksjonssykdommer 21 Lungesykdommer og allergi Onkologi 511 Geriatri Hudsykdommer Nevrologi Pediatri Revmatologi Annen medisinsk avdeling.. 96 Etterbehandling/ rehabilitering Fysikalsk medisin Sosialmedisin 60

35 33 Beds by type of department. County County Sogn Moire Staten og og Scar Nord Centr Type of department Vest Raga Horda Fjord Roms Tronde Tronde Nord Finn al go Agder land land ane dal lag lag land Troms mark vermin Total departments General surgery Jaw surgery Orthopaedics Thoraric surgery Plastic surgery 31 Other surgical dep Ear, nose and throat Ophthalmology Neurosurgery Obstetrics and gynaecology Gynaecology obstetrics Mixed medical and surgery General medicine 21 Infectious diseases Pulmonary diseases Neoplasms Geriatrics Dermatology Neurology Pediatrics Rheumatology Other medical dep. Aftercare/ Rehabilittaion Physical medicine 60 Social medicine

36 34 Tabell 2.5. Plasser etter institusjonstype og avdelingstype Beds by type of institution and type of department Avdelingstype Type of department 1) Somatiske Alminnelige somatiske sykehus SomatLske sykehus General somatic hospitals spesiali alt sykehus Somatic Region Fylkes Fylkes Somatic hospitals, I alt sykehus sykehus I sykehus II specialized total Total Regional County County hospitals hospitals hospital 1 hospital II Avdelinger i alt Generell kirurgi Kjevekirurgi Ortopedisk kirurgi Thoraxkirurgi 73 1/ Plastisk kirurgi Annen kirurgisk avdeling Ore, nese, halssykdommer øyesykdommer Nevrokirurgi Felles avd. for føde og gynekologi Gynekologi Fødeavdeling Blandet medisinsk/ kirurgisk avdeling Generell indremedisin Infeksjonssykdommer Lungesykdommer og allergi Onkologi Geriatri Hudsykdommer Nevrologi Pediatri Revmatologi Annen medisinsk avdeling Etterbehandling/rehabilitering Fysikalsk medisin Sosialmedisin ) For English translation, see table 2.4.

37 35 Tabell 2.6. Sengekapasitet og pasientbelegg ved somatiske sykehus. Fylke Capacity of beds and occupancy rate in somatic hospitals. County Effektive Beleggs Plasser Beleggs Fylke senger 1) prosent 2) pr prosent 3) County Average bed Occupancy Beds per Occupancy capacity rate, per cent 2) 31 Dec. rate, per cent 3) Hele landet , ,7 Østfold , ,5 Akershus , ,2 Oslo , ,8 Hedmark , ,6 Oppland , ,2 Buskerud , ,4 Vestfold , ,6 Telemark , ,5 AustAgder , ,5 VestAgder , ,1 Rogaland , ,1 Hordaland , ,6 Sogn og Fjordane , ,2 More og Romsdal , ,8 SarTrondelag , ,6 NordTrøndelag , ,4 Nordland , ,0 Troms , ,2 Finnmark ,5 Staten , ,6 71,2 1) Se forklaring side 12. 2) Beregnet av effektive senger. 3) Beregnet av plasser pr ) Based on average bed capacity. 3) Based on beds per 31 Dec.

38 36 Tabell 2.7. Polikliniske konsultasjoner etter type poliklinisk avdeling på somatiske sykehus. Fylke Fylke alt Avdelingstype Total Ost fold Oslo Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Avdelinger i alt Generell kirurgi Kjevekirurgi Barnekirurgi Ortopedisk kirurgi _ _ Urologi Plastisk kirurgi Annen kirurgisk avdeling Ore, nese, halssykdommer Øyesykdommer Nevrokirurgi Felles avd. for føde og gynekologi Gynekologi Fødeavdeling Blandet medisinsk/ kirurgisk avdeling Generell indremedisin Infeksjonssykdommer Lungesykdommer og allergi Blodsykdommer Nyresykdommer Fordøyelsessykdommer Onkologi Hjertesykdommer Geriatri Hudsykdommer Nevrologi Pediatri Revmatologi Annen medisinsk avdeling Etterbehandling/ rehabilitering _ Fysikalsk medisin Yrkesmedisin 443 Sosialmedisin Annen avdeling : 1 75; 152

39 37 Outpatients consultations according to relevant outpatients departments in somatic hospitals. County County Sogn More Staten Type of og ogsernord Central department Vest Roga Horda Fjord Roms Tronde Trende Nord Finn govern Agder land land ane dal lag lag land Troms mark ment Total departments General surgery Jaw surgery Pediatric surgery _ Orthopaedics Urology Plastic surgery Other surgical dep Ear, nose and throat Ophthalmology _ 442 Neurosurgery Obstetrics and gynaecology Gynaecology Obstetrics Mixed medical and surgery General medicine _ Infectious diseases Pulmonary diseases Haematology Kidney diseases _ Gastroenterology Neoplasms Cardiology Geriatrics Dermatology Neurology Pediatrics Rheumatology Other medical dep. Aftercare/ rehabilitation Physical medicine Occupational med. 243 Social medicine Other department

40 38 Tabell 2.8. Ulike aktiviteter ved fellesavdelinger og hjelpeavdelinger på somatiske sykehus, etter avdelingstype Different activities within joint. service departments in somatic hospitals, by department type Avdelingstype/aktivitet Department type/activity Antall Number Avdelinger/poster med tekniske senger Departments/wards with technical beds Intensivsenger i drift Intensive beds in operation Kuvøser i drift Incubators in operation 311 Blodbank Blood bank Blodtappinger Blood donations Blodtransfusjoner Blood transfusions Laboratorier Laboratories Analyser Analyses RøntgenavdelingerXray departments Undersøkelser Examinations Computertomografier Computer tomography examinations Magnettomografier Magnet tomography examinations Stråleterapiavdelinger Dep. of radiation UndersøkelserExaminations Operasjonsavdeling Surgery department Operasjoner Surgical operations

41 39 Tabell 2.9a. Aldersfordeling pr. 31. desember for pasienter ved somatiske spesialsykehjem 1), etter kjønn. Prosent Patients per 31 Dec. in somatic nursing homes for special diseases 1), by age and sex. Per cent Begge kjønn Both sexes Menn Males Kvinner Females I alt Total 100,0 100,0 100, ,4 20,2 16, ,3 15,3 11, ,4 18,1 18, ,4 19,3 17, ,5 8,1 6, ,2 8,1 10, ,1 5,6 8, ,4 3,7 5, ,1 0,9 3, ,8 0,6 1,0 90 år og over 90 years and over 0,3 0,0 0,6 1) Døgnpasienter og dagpasienter medregnet. 1) Inpatients and day care patients included. Tabell 2.9b. Kjønnsfordeling pr. 31. desember for pasienter ved somatiske spesialsykehjem 1), etter alder. Prosent Patients per 31 Dec. in somatic homes for special diseases 1), by sex and age. Per cent Begge kjønn Both sexes Menn Males Kvinner Females I alt Total 100,0 51,0 49, ,0 56,0 44, ,0 58,3 41, ,0 50,0 50, ,0 53,4 46, ,0 55,3 44, ,0 44,8 55, ,0 40,0 60, ,0 42,9 57, ,0 23,1 76, ,0 40,0 60,0 90 år og over 90 years and over 100,0 0,0 100,0 1) Døgnpasienter og dagpasienter medregnet. 1) Inpatients and day care patients included. Tabell Bostedsfordeling pr. 31. desember for pasienter ved somatiske spesialsykehjem 1), etter kjønn. Bostedsfylke Patients per 31 Dec. in somatic nursing homes for special diseases 1), by sex. County of residence Begge kjønn Menn Kvinner Both sexes Males Females Hele landet The whole country 100,0 100,0 100,0 Østfold 3,2 2,8 3,5 Akershus 7,9 7,5 8,4 Oslo 15,9 12,9 19,0 Hedmark 4,8 4,7 4,8 Oppland 6,8 5,3 8,4 Buskerud 9,7 12,3 7,1 Vestfold 7,0 6,6 5,8 Telemark 4,9 5,3 4,5 AustAgder 0,6 0,6 0,6 VestAgder 0,0 0,0 0,0 Rogaland 6,5 6,0 7,1 Hordaland 7,2 9,7 4,5 Sogn og Fjordane 2,7 2,8 2,6 More og Romsdal 6,8 6,6 7,1 SørTrøndelag 6,0 6,0 6,1 NordTrøndelag 1,4 1,3 1,6 Nordland 3,5 4,4 2,6 Troms 2,7 8,8 3,2 Finnmark 1,1 0,9 1,3 1) Døgnpasienter og dagpasienter medregnet. 1) Inpatients and day care patients included.

42 40 Tabell Personale ved somatiske helseinstitusjoner, etter institusjonstype og personellgruppe 1991 Alminnelige sykehus 2) Spesial PersonellgruppeRev RegiLun ma I alt on Fylkes Fylkes ge Kreft tis Total I alt syke syke syke I syke syke mehus hus I hus II alt hus, hus sykehus Personale i alt Faste overordnede Faste Leger underordnede Utdanflingsstillinger A 3) B 4) A B A B A B Offentlig godkjente sykepleiere Offentlig godkjente hjelpepleiere Annet hjelpepersonell i sykepleien Jordmødre Fysioterapeuter og mensendiecksykegymnaster Bioingenicarer Radiografer Offentlig godkjente ergoterapeuter Psykologer Sosionomer Arb.terapeuter o.a. arbeidsterapipersonell Administrasjonsog kontorpersonell Annet personell A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B ' A B ) Psykiatriske avdelinger ikke medregnet. 3) A=Heltidsansatte. 4) B=Deltidsansatte.

43 41 Personnel in somatic health institutions, by type of institution 1) and category of personnel sykehus Andre somatiske institusjoner Attfor Opp Epi ings Andre Syke Soma tren Orto lep og opp spesi stue tiske ingspedi tiker tren al I og spesial instisyke sykeingasyke alt fode syke tuhus hus syke hus hjem hjem sjoner hus Category of personnel Personnel,total Permanent senior medical officers Permanent junior medical officers 3 Positions for 1 1 specialistsintraining Qualified nurses Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Midwives Physiotherapists and mensendieck physiotherapists Medical laboratory technicians Radiographers Qualified occu pational therapists Other occupation therapists Psychologists C Social workers Administrative staff Other personnel ) For English translation, see table ) Psychiatric departments are not included. 3) Fulltime occupied. 4) Parttime occupied.

44 42 Tabell Personale og godkjente stillinger ved somatiske helseinstitusjoner, etter institusjonstype og personellgriappe Alminnelige sykehus 2) Spesial Personellgruppe I alt Total I alt Rev Regi Lun maon Fylkes Fylkes ge Kreft tissyke syke syke I syke syke mehus hus I hus II alt hus hus sykehus Personale i alt Faste overordnede Faste Leger underordnede Utdanningsstillinger D 3) E 4) D E D E D E Offentlig godkjente sykepleiere Offentlig godkjente hjelpepleiere Annet hjelpepersonell i sykepleien Jordmødre Fysioterapeuter og mensendiecksykegymnaster Bioingeniører Radiografer Offentlig godkjente ergoterapeuter Psykologer Sosionomer Arb.terapeuter 0.5. arbeidsterapipersonell Administrasjonsog kontorpersonell Annet personell D E D E D E D E D E D E D E D E D E D E D E D E D E al C ) Psykiatriske avdelinger ikke medregnet. 3) D=Personale omregnet til heltidsansatte. 4) E=Godkjente stillinger omregnet til heltidsstillinger.

45 43 Personnel and approved posts in somatic health institutions, by type og institution 1) and category of personnel sykehus Andre somatiske institusjoner Attfor Opp EpiingaAndre Syke Soma tren Orto lep og opp spesi stue tiske ings Category of pedi tiker tren al I og spesial insti personnel syke syke ings syke alt fode syke tuhus hus syke hus hjem hjem sjoner hus Personnel,total Permanent senior medical officers Permanent junior medical officers... 3 Positions for specialistsintraining Qualified nurses Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Midwives Physiotherapists and mensendieck physiotherapists Medical laboratory technicians Radiographers Qualified occu pational therapists Other occupational ^ therapists Psychologists Social workers Administrative staff Other personnel ) For English translation, see table ) Psychiatric departments are not included. 3) D=Personnel converted into fulltime occupied. 4) E=Approved posts converted into fulltime posts.

46 44 Tabell Personale og godkjente stillinger ved somatiske helseinstitusjoner, etter personellgruppe. Fylke Tilknytningsfylke Personellgruppe I alt Total Oslo Ostfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Personale i alt D 1) E 2) Faste over D ordnede E Faste Leger under D ordnede E Utdanningsstil D linger E Offentlig godkjente syke D pleiere E Offentlig godkjente hjelpe D pleiere E Annet hjelpeperso D nell i sykepleien E Jordmødre D E Fysioterapeuter og mensendieck D sykegymnaster E Bioingeniører D E Radiografer D E Offentlig godkjente ergo ID terapeuter E Arb.terapeuter o.a. arbeidsterapi D personell E Psykologer D E Sosionomer D E Administrasjons D og kontorpersonell E Annet personell D E ) D = Personale omregnet til heltidsansatte. 2) E = Godkjente stillinger omregnet til heltidsstillinger.

47 45 Personnel and approved posts in health institutions, by category of personnel. County County of administration Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sot Triondelag Nord Trondelag Nordland Troms Finnmark Staten Central government Category of personnel Personnel,total Permanent senior medical officers Permanent junior medical officers Positions for specialists intraining Qualified nurses Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Midwives Physiotherapists and mensendieck physiotherapists Medical laboratory technicians Radiographers Qualified occu pational therapists Other occupational therapists Psychologists Social workers Administrative staff Other personnel ) D = Personnel converted into fulltime occupied. 2) E = Approved posts converted into fulltime posts.

48 46 Tabell Personale og godkjente stillinger ved alminnelige somatiske sykehus og spesialsykehus i utvalgte personellgrupper, etter hovedgrupper av institusjonstype. Fylke Tilknytningsfylke Institusjonstype (hovedgruppe) Personellgruppe I alt Total Oslo Ostfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Alminnelige sykehus Personell i alt D 1) E 2) Leger D E Offentlig godkjente D sykepleiere 3) E Offentlig godkjente D hjelpepleiere E Annet hjelpeperso D nell i sykepleien E Annet behandlings D personell 4) E Spesialsykehus Personell i alt D E Leger D E Offentlig godkjente D sykepleiere 3) E Offentlig godkjente D hjelpepleiere E Annet hjelpeperso D nell i sykepleien E Annet behandlings D personell E ) D=Personalet omregnet til heltidsansatte. 2) E=Godkjente stillinger omregnet til heltidsstillinger. 3) Medregnet jordmødre. 4) Omfatter fysioterapeuter, bioingeniører, radiografer, ergoterapeuter, psykologer og sosionomer.

49 47 Personnel and approved posts in general. somatic hospitals and specialized hospitals for selected categories of personnel, by main type of institution. County County of administration Vest Agder Raga Hordaland land Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør Trondelag Nord Trondelag Nordland Troms Finnmark Staten Central government General hospitals Personnel, total Physicians Qualified nurses 3) Qualified auxiliary nurses Other auxiliary nursing personnel Other nursing personnel 4) Specializedhospitals Personnel, total Physicians Qualified nurses 3) _ 314 Qualified auxiliary nurses Other auxiliary 9 32 nursing personnel Other nursing personnel 4) 1) D=Personnel converted into fulltime occupied. 2) E=Approved posts converted into fulltine posts. 3) Including midwives. 4) Including physiotherapists, medical laboratory technicians, radiographers, occupational therapists, psychologists and social workers.

50 48 Tabell Kostnadstall for somatiske institusjoner. Fylke. somatic institutions. County Expenses in Netto driftsutgifter 1) Brutto Net working expenses 1) Fylke og drifts Prosentinstitusjonstype utgifter andel Pr. be County and type 2) Gross lønns Pr. handlet of institution working utgifter Totalt plass pasient Hele landet The whole country expenses 1000 kroner Wage and salaries, per cent Total Per bed Per patient treated 1000 kroner Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem Østfold Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem Akershus Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem Oslo Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem Hedmark Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem Oppland Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem Buskerud Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem Vestfold Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem 1) Se kapittel 4, Begrep og kjennemerker. 1) See chapter 4, Terms and variables. 2) For English translation, see table 2.1.

51 49 Tabell 2.15 (forts.). Kostnadstall for somatiske institusjoner. somatic institutions. County Fylke Expenses in Fylke og institusjonstype County and type 2) of institution Netto driftsutgifter 1) Brutto Net working expenses 1) drifts Prosentutgifter andel Pr. be Gross lønns Pr. handlet working utgifter Totalt plass pasient expenses 1000 kroner Wage and salaries, per cent Total Per bed Per patient treated 1000 kroner Telemark Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus ^ Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem AustAgder Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem VestAgder Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem Rogaland Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem ^ Hordaland Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner _ Sykestue og/eller fødehjem Sogn og Fjordane Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem _ Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem Moire og Romsdal Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem 1) Se kapittel 4, Begrep og kjennemerker. 1) See chapter 4, Terms and variables. 2) For English translation, see table 2.1.

52 50 Tabell 2.15 (forts). Kostnadstall for somatiske institusjoner. Fylke Expenses in somatic institutions. County Netto driftsutgifter 1) Brutto Net working expenses 1) Fylke og drifts Prosentinstitusjonstype utgifter andel Pr. be County and type 2) Gross lønns Pr. handlet of institution working utgifter Totalt plass pasient expenses Wage and Total Per bed Per salaries, patient per cent treated 1000 kroner 1000 kroner SørTrøndelag Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner ^ Sykestue og/eller fødehjem NordTrøndelag Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus ^ Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitus joner Sykestue og/eller fødehjem Nordland Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem Troms Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem Finnmark Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem Staten Somatiske institusjoner i alt Alminnelige somatiske sykehus Somatiske spesialsykehus Somatiske spesialsykehjem Opptreningsinstitusjoner Sykestue og/eller fødehjem 1) Se kapittel 4, Begrep og kjennemerker. 1) See chapter 4, Terms and variables. 2) For English translation, see table 2.1.

53 51 Tabell Netto driftsutgifter pr. liggedag 1), etter institusjonstype. Fylke kr Net working expenses per patients day 1), by type of institution 2) County kroner Fylke County Alminnelige sykehus 3) Soma Opptiske tren Føde Regi Spesi spesi ings hjem I alt on Fylkes Fylkes al al insti og Total I alt syke syke syke syke syke tu sykehus hus I hus II hus hjem sjoner stuer Hele landet The whole country Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark : Staten ) Se kapittel 4, Begrep og kjennemerker. 2) For engelsk oversettelse se tabell ) Psykiatriske avdelinger ikke medregnet. 1) See chapter 4, Terms and variables. 2) For English translation, see table ) Psychiatric departments not included.

54 52 Tabell Utgifter og inntekter ved somatiske sykehus 1). Fylke kroner Driftsutgifter Utstyr Equipment Ved Fylke Medisinsk like County I alt Lønn utstyr hold Total Wages and I alt Medical Mainsalaries Total equipment tenance Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Staten ) Psykiatriske avdelinger ikke medregnet.

55 53 Expenditure and receipts in somatic hospitals 1). County kroner Working expenses Inntekter Receipts Andre driftsutgifter Other operating exp. Salgsinntekter Income from sales I alt Total Medisinske forbruksvarer Medicinal expenditure I alt Total I alt Total Overforinger Transfers Poliklinikker Policlinics Overforinger Transfers ) Psychiatric departments not included.

56 54 Tabell Gjestepasientutgifter for somatiske helsetjenester. Fylke kroner Payments to other counties and central government etc. for somatic health services. County kroner Andre Statlige Region Andre Spesial somatiske Fylke I alt sykehus sykehus sykehus sykehjem tjenester County Total Central Regional Other Nursing homes Other somgovernment hospitals hospitals for special atic health hospitals diseases services Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell Gjestepasientinntekter fra somatiske helsetjenester. Fylke kroner Payments from other counties for somatic health services. County kroner Inntekter fra Income from Fylke County Region Andre Spesial I alt sykehus sykehus sykehjem Total Regional Other Nursing hospitals hospitals homes for special diseases Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark

57 55 Tabell 3.1. Plasser og belegg pa psykiatriske institusjoner. Fylke Beds and patient population in psychiatric institutions. County Fylke og institusjonstype County and type Plasser of institution Beds 31 Dec. Behandlede Utskrivinger Discharges Gjennomsnittlig pasi Levende Alive Pasi daglig Inn enter enter belegg skriv Pati Til annen Døde Average inger ents helseinst. Dead Pati number Admis trea To other Andre ents of insions ted health inst. Others 31 Dec. patients Hele landet The whole country Psykiatriske institusjoner Psychiatric institutions 7 Psykiatriske sykehus Mental hospitals 2 Psykiatriske klinikker Clinics and sanatoria Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Institutions for children and adolescents Psykiatriske sykehjem Psychiatric nursing homes 3 Ettervernshjem my. After care homes Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Psychiatric departments in somatic hospitals: Voksenpsykiatri For adults 1 Barne og ungdomspsykiatri For children Østfold Psykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem my Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus: Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri Akershus Psykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem my Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus: Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri _ Oslo Psykiatriske institusjoner 1 Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem my Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus: Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri Hedmark Psykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem my Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus: Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri _

58 56 Tabell 3.1 (forts.). Plasser og belegg på psykiatriske institusjoner. Fylke Beds and patient population in psychiatric institutions. County Behand Utskriyinger Discharges Gjennomlede snittlig Fylke og pasi Levende Alive Pasi daglig institusjonstype Inn enter enter belegg County and type Plasser skriv Pati Til annen Døde Average of institution Ingerents helseinst. Dead Pati number Beds Admis trea To other Andre ents of in 31 Dec. sions ted health inst. Others 31 Dec. patients Oppland Psykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker 113 Barne og ungdomspsykiatriske Institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem my Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus: Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri Buskerud Psykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske Institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus: Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri Vestfold Psykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehus _ Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner _ Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem my Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus: Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri Telemark Psykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker _ Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus: Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri AustAgder Psykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem my _ Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus: Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri VestAgder Psykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus: Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri

59 57 Tabell 3.1 (forts.). Plasser og belegg pa psykiatriske institusjoner. Fylke Beds and patient' population in psychiatric institutions. County Behand Utskrivinger Discharges Gjennomlede snittlig Fylke og pasi Levende Alive Pasi daglig institusjonstype Inn enter enter belegg County and type Plasser skriv Pati Til annen Døde Average of institution inger ents helseinst. Dead Pati number Beds Admis trea To other Andre ents of in 31 Dec. sions ted health inst. Others 31 Dec. patients Rogaland Psykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus: Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri Hordaland Psykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus: Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri Sogn og Fjordane Psykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus: Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri More og Romsdal Psykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus: Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri SørTrøndelag Psykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus: Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri NordTrøndelag Psykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus: Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri ^

60 58 Tabell 3.1 (forts.). Plasser og belegg på psykiatriske institusjoner. Fylke Beds and patient population in psychiatric institutions. County Behand Utskrivinger Discharges Gjennomlede snittlig Fylke og pasi Levende Alive Pasi daglig institusjonstype Inn enter enter belegg County and type Plasser skriv Pati Til annen Døde Average of institution inger ents helseinst. Dead Pati number Beds Admis trea To other Andre ents of in 31 Dec. sions ted health inst. Others 31 Dec. patients Nordland Psykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv.. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus: Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri Troms Psykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus: Voksenpsykiatri _ Barne og ungdomspsykiatri Finnmark Psykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehus _ Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus: Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri Staten Psykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus: Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri

61 59 Tabell 3.2. Plasser, belegg og endringer i belegg ved psykiatriske sykehus og klinikker Beds and movement of patient population in mental hospitals and psychiatric clinics Plasser Beds 31 Dec Innskrivinger første gang First admissions Av dette etter Of which according to Paragraf 3 Paragraph 3 Paragraf 4.2 Paragraph 4.2 Paragraf 5 Paragraph 5 Innlagt tidligere Readmissions. Av dette etter Of which according to Paragraf 3 Paragraph 3 Paragraf 4.2 Paragraph 4.2 Paragraf 5 Paragraph 5 Overført fra Transferred from Annen psykiatrisk institusjon Other psychiatric institution Ettervern og privatpleie Aftercare and familycare Utskrevet av psykiatrisk helsevern Discharged directly Barne og Psykiatriske Psykiatriske ungdomssykehus og sykehus og psykiatriske klinikker avdelinger klinikker cg i alt Mental hospi Mental hospitals and Psykiatriske klinikker avdelinger Psychiatric tals, psychiatric clinics and dep., total psychiatric departments Psychiatric clinics clinics and dep. for children and adolescents Overført til Transferred to Annen psykiatrisk institusjon Other psychiatric institution Ettervern og privatpleie Aftercare and familycare Døde Deaths Pasienter Patients 31.Dec Tabell 3.3. Behandlede dagpasienter i psykiatriske institusjoner. Fylke Daycare patients treated in psychiatric departments. County Fylke County I alt Total Psykiatriske sykehus Mental hospitals Psykiatriske klinikker Psychiatric clinics Avd. ved somatisk sykehus Dep. in somatic hospitals Barne og Psykiatungdoms riske psykiat sykehjem riske og etterinstitusj. vernehjem Psychiatric Psychiatric inst. for nursing homchildren and es and after Barne og Voksen ungdomspsykiatri psykiatri For For adults children and adolescents care homes adolescent Hele landet The whole country Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag ^ 28 2 NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Staten

62 60 Tabell 3.4. Polikliniske konsultasjoner ved psykiatriske poliklinikker. Fylke consultations in psychiatric institutions. County Outpatients Psykiatriske sykehus Mental hospitals Psykiatriske klinikker og poliklinikker Psychiatric clinics Somatiske sykehus Somatic hospitals Fylke County alt Total Barne og Voksen ungdomspsyki psykiatri atri For chil For dren and adults adolescents Barne og Voksen ungdomspsyki psykiatri atri For chil For dren and adults adolescents Barne og Voksen ungdomspsyki. psykiatri strifor chil For dren and adults adolescents Hele landet The whole country Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Staten Tabell 3.5. Beleggsprosent og behandlede pasienter pr. plass ved psykiatriske institusjoner og avdelinger 1) Occupancy rate and patients treated per bed in psychiatric institutions and departments 1) Institusjonstype Type of institution 2) Beleggsprosent Occupancy rate, per cent Behandlede pasienter pr. plass Patients treated per bed Psykiatriske institusjoner 89 3,8 Psykiatriske sykehus 89 4,5 Psykiatriske klinikker 85 7,8 Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner 79 3,4 Psykiatriske sykehjem, ettervernshjem mv. 90 1,8 Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Voksenpsykiatri 88 8,7 Barne og ungdomspsykiatri 53 8,4 1) Ikke inkludert poliklinikker. 1) Outpatients clinics and departments not included. 2) For English translation, see table 3.1.

63 61 Tabell 3.6. Personale ved psykiatriske institusjoner og avdelinger 1), etter instituijonstype og personellgruppe Personnel in psychiatric institutions and departments 1), by type of institutions and category of personnel Psykiatriske institusjoner Psychiatric institutions Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus Psychiatric departments in somatic hospitals Psykia Barne og ungdoms Sykehjem Personellgruppe 1 alt triske psykia og etter Category of personnel 2) Total Psykia klinik triske vernshjem Voksen Barnetriske ker og institu Psychia psykia og sykehus nervesa sjoner trio tri ungdoms Mental natorier Institu nursing For psykiatri hospi Clinics tions for homes and adults For tals and sanatoria children and adolescents aftercare homes children and adolescents. Personale i alt A3) B4) Spesialister i A psykiatri B Spesialister i barne A og ungdomspsykiatri B Andre leger A B Psykologer med spesialiteten klinisk A psykologi B Andre psykologer A B Psykiatriske A spesialsykepleiere B Andre off. god A kjente sykepleiere B Vernepleiere A B Offentlig god A kjente hjelpepleiere B Annet hjelpepersonell A i sykepleien B Fysioterapeuter og mensendieck A sykegymnaster B Ergoterapeuter A B Annet arbeids A terapipersonell B Sosionomer A B Barnevernpedagoger A B Forskolelærere A B Andre pedagoger A B Administrasjons A og kontorpersonell B Annet personell A B ) Inkludert poliklinikker. 3) A= Heltidsansatte. 4) B= Deltidsansatte. 1) Including outpatients clinics and departments. 2) For English translation, see table ) A= Fulltime occupied 4) B= Parttime occupied.

64 62 Tabell 3.7. Personale 1) ved psykiatriske avdelingbr 2) ved somatiske sykehus, etter personellgruppe. Fylke Tilknytningsfylke Personellgruppe alt Total Ost Akers Hedfold hus Oslo mark Oppland Buske Vestrud fold Tele Austmark Agder Personale i alt Spesialister i psykiatri Spesialister i barne og ungdomspsykiatri Andre leger Psykologer med spesialiteten klinisk psykologi Andre psykologer Psykiatriske spesialsykepleiere Andre off. godkjente sykepleiere Vernepleiere 13 7 Offentlig godkjente hjelpepleiere Annet hjelpepersonell i sykepleien Fysioterapeuter og mensendiecksykegymnaster Ergoterapeuter Annet arbeidsterapipersonell Sosionomer Barnevernpedagoger Forskolelærere Andre pedagoger Administrasjonsog kontorpersonell Annet personell ) Personale omregnet til heltidsansatte. 2) Inkludert poliklinikker.

65 63 Personnel 1) in psychiatric departments 2) in somatic hospitals, by category of personnel. County County of administration Vest Agder Sogn More og og Roga Horda Fjord Romsland land ane dal Sør Trendelag Nord Tronde lag Nord Finnland Troms mark Personnel,total Psychiatrists Psychiatrists for chil dren and adolescents Other physicians Psychologist,specialist in clinical psychology Other psychologists Nurses qualified in psychiatri Other qualified nurses 6 Specialcare nurses Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Phsysiotherapists etc _ Occupational therapists Unqualified occupational therapists Social workers 2 2 Child welfare teachers 1 2 Preschool teachers Other teachers Administrative staff Other personnel 1) Personnel converted into fulltime occupied. 2) Including outpatients departments.

66 64 Tabell 3.8. Personale og godkjente stillinger ved psykiatriske institusjoner og avdelinger I), etter institusjonstype og personellgruppe Personnel and approved posts in psychiatric institutions and departments 1), by type of institution and category of personnel Psykiatriske institusjoner Psychiatric institutions Psykiatriske avdelinger i somatiske sykehus Psychiatric departments in somatic hospitals Personellgruppe Category of personnel 2) Psykia Barne og triske Psykia ungdoms sykehjem I alt triske psykia og etter Total Psykia klinik triske vernshjem Voksen Barnetriske ker og institu Psychia psykia og sykehus nerve sjoner tric tri ungdoms Mental sana Institu nursing For psykiatri hospi torier tions for homes and adults For tals Clinics children after children and sa and adole care and adclenatoria scents homes scents Personale i alt D 3) E 4) Spesialister i D psykiatri E Spesialister i barned og ungdomspsykiatri E Andre leger D E Psykologer med spesialiteten klinisk D psykologi E Andre psykologer D E Psykiatriske D spesialsykepleiere E Andre off. god D kjente sykepleiere E Vernepleiere D E Offentlig god D kjente hjelpepleiere E Annet hjelpepersonell i sykepleien D E Fysioterapeuter og mensendieck D sykegymnaster E Ergoterapeuter E Annet arbeids D terapipersonell E Sosionomer D E Barnevernpedagoger D E Førskolelærere D E Andre pedagoger D E Administrasjons D og kontorpersonell E Annet personell D E ) Inkludert poliklinikker. 3) D = Personalet omregnet til heltidsansatte. 4) E = Godkjente stillinger omregnet til heltidsansatte. 1) Including outpatients clinics and departments. 2) For English translation, see table ) D = Personnel converted into fulltime occupieded. 4) E = Approved posts convertet into fulltime posts.

67 65

68 66 Tabell 3.9. Personale og godkjente stillinger ved psykiatriske institusjoner og avdelinger 1), etter personellgruppe. Fylke Tilknytningsfylke Personellgruppe I alt Total Ost Akers Hed Opp Buske Vest Tele Austfold hus Oslo mark land rud fold mark Agder Personale i alt 02) E3) Spesialister i D psykiatri E Spesialister i barned og ungdomspsykiatri E Andre leger D E Psykologer med spesialiteten klininsk D psykologi E Andre psykologer D B E Psykiatriske D spesialsykepleiere E Andre off. god D kjente sykepleiere E Vernepleiere D E Offentlig god D kjente hjelpepleiere E Annet hjelpepersonelld i sykepleien E Fysioterapeuter og mensendieck D sykegymnaster E Ergoterapeuter D E Annet arbeids D terapipersonell E Sosionomer D E Barnevernpedagoger D E Forskolelærere D E Andre pedagoger D E Administrasjons D og kontorpersonell E Annet personell D E ) Inkludert poliklinikker. 2) D = Personale omregnet til heltidsansatte. 3) E Godkjente stillinger omregnet til heltidsstillinger.

69 67 Personnel and approved posts in psychiatric institutions and departments 1), by category of personnel. County County of administration Sogn More Staten og og Sør Nord Central Category of personnel Vest Roga Horda Fjor Roms Tron Trent Nord Finn govern Agder land land dane dal delag delag land Troms mark ment Personnel, total Psychiatrists Psychiatrists for chi dren and adolescents Other physicians Psychologist,specialist in clinical psychology Other psychologists Nurses qualified in psychiatri Other qualified nurses Specialcare nurses Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Physiotherapists etc Occupational therapists Unqualified occupational therapists Social workers Child welfare teachers Preschool teachers Other teachers Administrative staff Other personnel ) Including outpatient clinics and departments. 2) D = Personnel converted into fulltime occupied. 3) E = Approved posts converted into fulltime posts.

70 68 Tabell Personale og godkjente stillinger i utvalgte personellgrupper ved psykiatriske institusjoner 1). Fylke Institusjonstype (hovedgrupper) Personellgruppe I alt Total Ostfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buske Vestrud fold Tilknytningsfylke Tele Austmark Agder Psykiatriske sykehus og klinikker. Personale i alt D 2) E 3) Av dette Leger D E Offentlig godkjente D sykepleiere 4) E Offentlig godkjente D hjelpepleiere E Pleiepersonell uten D godkjent utdanning E Terapipersonell 5) D _ E Psykologer,sosionomer D ^ og pedagoger E Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Personale i alt D E Av dette Leger D Offentlig godkjente D sykepleiere 4) E Offentlig godkjente D hjelpepleiere E Pleiepersonell uten D godkjent utdanning E Terapipersonell 5) D E E Psykologer,sosionomer D og pedagoger E Psykiatriske sykehjem og ettervernshjem Personale i alt D E Av dette Leger D E Offentlig godkjente D sykepleiere 4) E Offentlig godkjente D hjelpepleiere E Pleiepersonell uten D godkjent utdanning E Terapipersonell 5) D E Psykologer,sosionomer D og pedagoger E ) Inkludert poliklinikker. 2) D = Personale omregnet til heltidsansatte. 3) E = Godkjente stillinger omregnet til heltidsstillinger. 4) Medregnet vernepleiere. 5) Omfatter fysioterapeuter og arbeidsterapeuter/ergoterapeuter.

71 Personnel and approved post by selected categories of personnel in psychiatric institutions 1). County County of administration Main type of Sogn More Staten institutions og ogsørnord Central Category of personnel Vest Roga Horda Fjord Roms Trende Trende Nord Finn govern Agder land land ane dal lag lag land Troms mark ment 69 Mental hospital and clinics Personnel, total Of which Physicians Qualified nursing personnel 4) Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Therapists 5) Psychologists, social workers and teachers Psychiatric inst, for children and adolescents Personnel, total Of which 1 15 Physicians _ Qualified nursing personnel 4) 4 Qualified auxiliary 4 nursing personnel 12 Other auxiliary 12 nursing personnel _ 15 _ 12 9 Therapists 5) _ 15 _ Psychologists, social _ _ workers and teachers Psychiatric nursing homes and aftercare homes Personnel, total Of which Physicians Qualified nursing personnel 4) Qualified auxiliary nursing personnel Other auxiliary nursing personnel Therapists 5) Psychologists,social _ workers and teachers 1) Including outpatients clinics and departments. 2) D Personnel converted into fulltime occupied. 3) E Approved posts converted into fulltime occupied. 4) Including specialcare nurses. 5) Including physiotherapists.

72 70 Tabell Kostnadstall for psykiatriske.institusjoner. Fylke Expenses in psychiatric institutions. County Netto driftsutgifter 1) Brutto Net working expenses 1) Fylke og drifts Prosentinstitusjonstype utgifter andel Pr. be County and type Gross lønns Pr. handlet of institution 2) working utgifter Totalt plass pasient expenses Wage and Total Per bed Per salaries, patient per cent treated kroner kroner Hele landet The whole country Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem my Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri Østfold Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri ) 3) Akershus Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri. Oslo Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri Hedmark Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem my Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri ) 3) 1) Se kapittel 4, Begrep og kjennemerker. 3) Kun poliklinikker. 1) See chapter 4, Terms and variables. 2) For English translation, see table ) Outpatients departments only.

73 71 Tabell 3.11 (forts.). Kostnadstall for psykiatriske institusjoner. Fylke Expenses in psychiatric institutions. County Netto driftsutgifter 1) Brutto Net working expenses 1) Fylke og drifts Prosentinstitusjonstype utgifter andel Pr. be County and type Gross lønns Pr. handlet of institution 2) working utgifter Totalt plass pasient expenses Wage and salaries, per cent Total Per bed Per patient treated 1000 kroner 1000 kroner Oppland Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner _ Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv. _ Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri ) 3) Buskerud Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri ) 3) Vestfold Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem my Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri Telemark Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem my Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri AustAgder Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri ) 3) 1) Se kapittel 4, Begrep og kjennemerker. 3) Kun poliklinikker. 1) See chapter 4, Terms and variables. 2) For English translation, see table ) Outpatients departments only.

74 72 Tabell 3.11 (forts.). Kostnadstall for psykiatriske institusjoner. Fylke Expenses in psychiatric institutions. County Netto driftsutgifter Brutto Net working expenses 1) 1) Fylke og drifts Prosentinstitusjonstype utgifter andel Pr. be County and type Gross lonns Pr. handlet of institution 2) working utgifter Totalt plass pasient expenses Wage and Total Per bed Per salaries, patient per cent treated 1000 kroner 1000 kroner VestAgder Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri ^ Rogaland Psykiatriske sykehus Psykiatriskb klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem my Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri ) ) Hordaland Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri , Sogn og Fjordane Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri ^ More og Romsdal Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri ) ) 1) Se kapittel 4, Begrep og kjennemerker. 3) Kun poliklinikker. 1) See chapter 4, Terms and variables. 2) For English translation, see table ) Outpatients departments only.

75 73 Tabell 3.11 (forts.). Kostnadstall for psykiatriske institusjoner. Fylke Expenses in psychiatric institutions. County Netto driftsutgifter 1) Brutto Net working expenses 1) Fylke og drifts Prosentinstitusjonstype utgifter andel Pr. be County and type Gross lønns Pr. handlet of institution 2) working utgifter Totalt plass pasient expenses Wage and salaries, per cent Total Per bed Per patient treated 1000 kroner 1000 kroner SørTrøndelag Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri NordTrøndelag Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og lingdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri ) 3) Nordland Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem my Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri ) 3) Troms Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Voksenpsykiatri ) 3) Barne og ungdomspsykiatri ) 3) Finnmark Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem my Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Voksenpsykiatri ) 3) Barne og ungdomspsykiatri ) 3) 1) Se kapittel 4, Begrep og kjennemerker. 3) Kun poliklinikker. 1) See chapter 4, Terms and variables. 2) For English translation, see table ) Outpatients departments only.

76 74 Tabell 3.11 (forts.). Kostnadstall for psykiatriske institusjoner. Fylke Expenses in psychiatric institutions. County Netto driftsutgifter 1) Brutto Net working expenses 1) Fylke og drifts Prosentinstitusjonstype utgifter andel Pr. be County and type Gross lønns Pr. handlet of institution 2) working utgifter Totalt plass pasient expenses 1000 kroner Wage and salaries, per cent Total Per bed Per patient treated 1000 kroner Staten Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner Psykiatriske sykehjem Ettervernshjem mv. Psykiatriske avdelinger ved somatiske sykehus Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri ^._ 265 ^ 0 1) Se kapittel 4, Begrep og kjennemerker. 1) See chapter 4, Terms and variables. 2) For English translation, see table 3.1.

77 75 Tabell Netto driftsutgifter pr. liggedag 1) ved psykiatriske institusjoner. Fylke Kroner Net working expenses per patients day 1) in psychiatric institutions. County Kroner Fylke County Alle institusjoner All institutions Barne og ungdoms psykiat Psykiat Psykiat riske riske riske institusjoner sykehus klinikker Psychiatric Mental Clinics inst. for hospi and sana children and tals toria adolescents Psykiatriske avd. ved somatiske sykehus Psychiatric dep. in somatic hospitals Psykiat Etter Barne og riske verns ungdomssykehjem hjem Voksen psykiatri Psychia mv. psyki For tric After atri children nursing care For and adolehomes homes adults scents Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland I Sogn og Fjordan More og Romsdal SerTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Staten ) Se kapittel 4, Begrep og kjennemerker. 1) See chapter 4, Terms and variables. Tabell Driftsutgifter ved frittstående psykiatriske poliklinikker. Fylke kroner Working expenses in psychiatric outpatients institutions. County kroner Voksenpsykiatri For adults Barne og ungdomspsykiatri For children and adolescents Fylke County Brutto driftsutgifter Gross working expenses Netto driftsutgifter Net working expenses Brutto Netto drifts driftsutgifter utgifter Gross Net working working expenses expenses Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Buskerud Vestfold Sogn og Fjordane SerTrøndelag Troms Finnmark

78 76 Tabell Gjestepasientutgifter for psykiatriske helsetjenester. Fylke kroner Payments to other counties and central government for psychiatric health services. County' kroner Fylke County I alt Total Psykiatriske sykehus, klinikker og avdelinger Mental hospitals, psyciatric clinics and departments Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner/ avdelinger Psychiatric inst./dep. for children and adolescents Psykiatriske sykehjem Psychiatric nursing homes Andre psykiatriske institusjoner Other psychiatric institutions Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell Gjestepasientinntekter fra psykiatriske helsetjenester. Fylke kroner Payments from other counties for psychiatric health services. County kroner Inntekter fra Income from Fylke County I alt Total Psykiatriske sykehus, klinikker og avdelinger Mental hospitals, psyciatric clinics and departments Barne og ungdomspsykiatriske institusjoner/ avdelinger Psychiatric inst./dep. for children and adolescents Psykiatriske sykehjem Psychiatric nursing homes Andre psykiatriske institusjoner Other psychiatric institutions Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane. More og Romsdal.. SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark

79 2 77 Vedlegg I Annex 1 Somatiske sykehus Skjema 10 Institusjonsnummer: Sengekapasitet Skjemaet fylles ut i 4 eksemplarer for alle somatiske sykehus (eksklusive psykiatriske avdelinger). Skjer utfyllingen på institusjonen, sendes 3 eksemplarer til fylkeshelsesjefen innen 31. januar. Fylkeshelsesjefen sender samlede oppgaver til fylkeslegen og Statistisk sentralbyrå innen 20. februar. SE RETTLEDNING FOR UTFYLLING AV SKJEMAET. Navn: Institusjonstype: Fylke (tilknytning): Adresse: Kontaktperson: 1Telefonnr.: For institusjon som har begynt sin virksomhet i løpet av året Åpningsdag: Senger (døgnplasser) etter driftsform Avd. kode Avdelingstype Senger med 7dogns drift 31/ Senger med 5døgn drift 31/ Senger I Senger med annen i alt driftq, 31/12 formil / Sengedeign i alt ) Spesifiseres i merknadsfeltet. Merknader:

80 Oppgave r Inst.nr. Institusjonens navn 78 Somatiske sykehus Senger, pasientbelegg mv. Fylke (tilknytning) Skjema 11 Skjemaet tylles ut i 4 eksemplarer for alle somatiske sykehus (eksklusive psykiatriske avdelinger. For psykiatriske avdelinger: Se skjema 21). Skjer utfyllingen på institusjonen, sendes 3 eksemplarer til fylkeshelsesjefen innen 31. januar. Fylkeshelsesjefen sender samlede oppgaver til fylkeslegen og Statistisk sentralbyrå innen 20. februar. Se rettledning for utfylling av skjemaet. 3 Adresse Telefonnr. m/retningsnr. Avdeling/post 1) Avd i) kode (4 suffer) Innskrevet i året Utskrevet i året Andre Overført til annen avdd pt 1 i institusjonen Senger/ Pasiendag ter/ Overført plasser dag fra annen i drift pasienter avd./ pr. pr. post' 31/12 2)1/1i institusjonen Utskrevet Andre til annen helse Levende Døde institm Pasienter/dagpasienter pr. 31/12 I alt Herav ferdigbehandlet Liggedager/ oppholdsdager for alle pasienter i &err Sengeavdelinger: Normal og lettpleieavdelinger (inkl. 5clognsavdelinger) og hotellavdelinger (se rettledning) engeavdelinger i alt (medregnet eventuelle avdelinger fort opp på baksiden) Rene dagavdelinger: (se rettledning) Dagavdelinger i alt (medregnet eventuelle avdelinger ført opp pa baksiden) Avdelinger i alt Hvis det ikke er plass til alle avdelingene, fortsett på baksiden. Om nødvendig bruk flere skjema. MERKNADER: 1) Se rettledningens siste side. 2) Se rettledningen. Dersom det tr vesentlig avvik mellory senger pr. 31/12 og tallet på senger som har wart i drift i året, bør institusjonen gjere rede for dette i merknadsrubrikken. Se rettledningen. Helseinstitusjoner omfatter også sykehjem. 4' For dagpasienter registreres antall oppholdsdager i avdeling. Dato Underskrift

81 79 5 Skjema 15 Somatiske sykehus Fellesavdelinger og hjelpeavdelinger/funksjoner mv. Skjemaet fylles ut i 4 eksemplarer for alle somatiske sykehus (eksklusive psykiatriske avdelinger). Skjer utfyllingen på institusjonen. sendes 3 eksemplarer til fylkeshelsesjefen innen 31. januar. Fylkeshelsesjefen sender samlede oppgaver til fylkeslegen og Statistisk sentralbyrå innen 20. februar. Se rettledning for utfylling av skjemaet. Oppgaveår Inst.nr. Institusjonens navn Fylke (tilknytning) Adresse Telefonnr. m/retningsnr. Fellesavdelinger og hjelpeavdelinger eller funksjoner Avdelinger/ poster mod tekniske senger Intensivsenger i drift Antall Kuvøser i drift Antall Blodbank Blodtappinger I aft Herav poliklinisk Blodtransfusioner Patologisk anatomisk Analyser Laboratorier Mikrobiologisk Analyser Klinisk fysiologisk Analyser Røntgen. avdeling Undersøkelser Tomografier Computertomografier Magnettomografier Strileterapi. avdelin Behandlinger Operaslonsavdeling Operasjoner Sammendrag for avdallngene Arsverksoppgave (Totalt personell omregnet til årsverk pr. telledato. Tilsvarer kolonne d = a + c på skjema 17) Sengeavdelinger (unntatt eventuell psykiatrisk avdeling) Antall årsverk Dagavdelinger (unntatt eventuell psykiatrisk avdeling) Fellesavdelinger som er spesifisert ovenfor Andre fellesavdelinger og funksjoner. Poliklinikker (unntatt eventuell psykiatrisk poliklinikk) Sum for insfitusionen1) 1) Skal tilsvare sum alle personellgrupper i kolonnen for totalt personell (d = a + c) på skjema 17. Dato Underskrift

82 6 80 Somatiske sykehus Skjema 16 Poliklinisk virksomhet Skjemaet fylles ut i 4 eksemplarer for alle somatiske sykehus (eksklusive psykiatriske poliklinikker. For psykiatriske poliklinikker, se skjema 27.). Skjer utfyllingen på institusjonen, sendes 3 eksemplarer til fylkeshelsesjefen innen 31. januar. Fylkeshelsesjefen sender samlede oppgaver til fylkeslegen og Statistisk sentralbyrå innen 20. februar. Se rettledning for utfylling av skjemaet. Oppgaveår Inst.nr. Institusjonens navn Fylke (tilknytning) Adresse Telefonnr. m/retningsnr. Poliklinisk avdeling Avd)) kode (4 sifter) Antall Av disse konsultasjoner forstegangsalt konsultasjoner SUM, =1.= =1" 1) Vær nøye med å fore på riktig kode (jfr. rettledning) Dato Underskrift

83 81 Somatiske spesialsykehjem, sykestuer og fodehjem mv. Senger, pasientbelegg m.v. Skjema 12 3 Skjemaet fylles ut i 4 eksemplarer for spesialsykehjem, sykestuer, fodehjem og somatiske opptreningsinstitusjoner. Skjer utfyllingen på institusjonen, sendes 3 eksemplarer til fylkeshelsesjefen innen 31. januar. Fylkeshelsesjefen sender samlede oppgaver til fylkeslegen og Statistisk sentralbyrå innen 20. februar. Se rettledning for utfyllingen av skjemaet. Oppgaveår Adresse Inst.nr. Institusjonens navṇ Fylke (tilknytning) Telefonnr. m/retningsnr. For institusjoner som har begynt sin virksqmhet i året Apningsdag Innskrevet i året Utskrevet i året Avdelingstype/posttype Senger/ dagplasser i drift pr. 31/12 Pasientbelegg pr. 1/1 Fra annen helseinstitusjon. Fra andre steder Til annen helseinstitusjon Utskrevet ellers Levende 1 IDøde Pasientbelegg pr. 31/12 1) Liggedager/oppholdsdager for alle pasienter i året Somatiske spesialsykehjem, sykestue/fodeavdeling, opptreningsinstitusioner 1. Sengeavdelinger/ poster [ F 2. Dagavdelinger/ poster 1) Pass nøye på at det er overensstemmelse mellom Pasientbelegg pr. 31/12 på skjema 12 (deign og dagpasienter) og tilsvarende på skjema 13 og MERKNADER: Dato Underskrift

84 i 4 82 Skjema 13 SOMATISKE SPESIALSYKEHJEM 1 ) Alders og bostedsfordeling for pasientene Skjemaet fylles ut i 4 eksemplarer for somatiske spesialsykehjem. Skjer utfyllingen ved institusjonen, sendes 3 eksemplarer til fylkeshelsesjefen innen 31. januar. Fylkeshelsesjefen sender samlede oppgaver til fylkeslegen og Statistisk sentralbyrå innen 20. februar. Se rettledning for utfylling av skjemaet. Oppgaveår Inst.nr. Institusjonens navn Fylke (tilknytning) Aldersfordeling for pasienter pr. 31/ ) Alder Menn Kvinner I alt 29 år år år år år år år Ar Ar år 90 år og over _ I alt 1) Fylles ikke ut for sykestuer, fødehjem og opptreningsinstitusjoner. 2) Pass på at det er overensstemmelse mellom pasienter i alt pr. 31/12 på skjema 13 og tilsvarende på skjema 12 og 14. Både døgn og dagpasienter skal regnes med. Dato Underskrift

85 83 Somatiske spesialsykehjernil. Bostedsfordeling for pasienter pr. 31/ ) Skjemaet fylles ut i 4 eksemplarer av somatiske spesialsykehjem. Se rettledning for utfylling av skjemaet Bostedsfylke Menn Kvinner I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder. Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør Trøndelag Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark Utlandet Ukjent fylke I alt 1) Fylles ikke ut for sykestuer, fødehjem og opptreningsinstitusjoner. 2) Pass på at det er overensstemmelse mellom pasienter i alt pr og tilsvarende på skjema 12 og 13. Både døgn og dagpasienter skal regnes med. Dato Underskrift

86 , 84 Somatiske spesialsykehjem, sykestuer, fodehjem mv. Personale Skjema 17 Skjemaet fylles ut i 4 eksemplarer for alle fødehjem, sykestuer, opptreningsinstitusjoner og somatiske spesialsykehjem. Skjer utfyllingen på institusjonen, sendes 3 eksemplarer til fylkeshelsesjefen innen 31. januar. Fylkeshelsesjefen sender samlede oppgaver til fylkeslegen og Statistisk sentralbyrå innen O. februar. Se rettledning for utfylling av skjemaet. Inst.nr. Institusjonens navn Fylke (tilknytning) For institusjoner som har begynt sin virksomhet i 4ret. Tlf.nr. m/retningsnr. Apningsdag Adresse., 1. Leger: Stilling Personell og stillinger ved utgangen av året (skoler ikke inkludert) faste overordnede faste underordnede utdanningsstillinger Tallet på ansatte personer Heltid a Deltid (inkl. bistillinger) b Oppgaveår Deltidsansatte omregnet til heltidsansatte c Totalt personell (omregnet til årsverk pr. telledato) d=a+c Budsjetterte stillinger I alt e Merknader Offentlig godkjente sykepleiere.. Offentlig godkjente hjelpepleiere Annet hjelpepersonell i sykepleien Jordmødre Fysioterapeuter og mensendiecksykegymnaster Fysiokjemikere/bioingeniører Radiografer Offentlig godkjente ergoterapeuter Arbeidsterapeuter og annet arbeidsterapipersonell Psykologer Sosionomer Administrasjons og kontorpersonell (som ikke er nevnt ovenfor). Annet personell Personell i alt., Antall. Elever, hospitanter og praktikanter Antall _._.. Medisinske studenter Merknader: Dato Underskrift

87 . 85 hi ei) I; = e'n = cm ma. 32 c» 8 =CD :.._, Si".0 Ca in., 0.0CV " CC.ro sm1 C13 ' O r 46 0) Fp 0 rn. N CD.... (n co.7,,% 3... a. x2cn..: ca.= 02 N 4&'' ad...: ai g32 up,c3 ZS 41 cp 4)x =..... Ira c9, O 2. tr.,;,.: c eri N `') 2 T134 = as c c C.c. e O, = 40 C5..)g N., C.. CO) en u) c.o e. O...v..1 C (1) ts co, :E. = S ur e:p co 2. c 5 2 Ø co,......, = 0) ;Pi= A ea O T 01 E fe Z"cr) 1... ca cm al 43 a ci, z ii. (2 0 c v x. z,, q) 4. Pat g ai: Et t ci) = l'' cli ca 0.,iii is co c %.a.. Tic " i ri. 9 cn. (iv) 0 GS 411 ih a CA. UF 0. g) fo i mi? = i:.s cp En a= (1)..V 11) CI' CO (n 6[1: fa. CD 0). (1) 10 d o ux c i ct. cg i >4 Cn CD.Tn Cl)vi ed E 10. x := cg CD Cii (I.; 2 0 mv RI 43) 1.5 (/) p_ x sai 1:1 sr. C 1i 41:1 11 > ral. % (n m c cp C 23 C0 > CD...1 to =..s * rd a ti,..,2 En C C a.) 5., ill 0... rns c T... m..., r fa 't 0? c. fa 'r or > 0 co It ca. ci. > o 15,) ID co..v ē,. 4.._,a 5.,..5.._... {= 1.c 4) 13 a a,. 42. a)... >0...,i. c 0, = 0 0> C AI i s X 4 I co.. X 4=', C IC.e MI... E c x u) Ir. o.c 40 IC as, fa.,>...=.6n u7 7.,..I.. (n>..c. (12. T) x D a). c It% it >...x cn. *. co..16 e)..% sn > 'MI 2 >0... (i) c 6 6 x Si' = 2....'' t fp >,. a)." E c sn b In co..%. 0) cl..c re >. rn..c cri I U, CO) Ft i... 0 = 0 1, c, tli,..,.. C6 =...,... a) > 0,...)e..r., in ei 'C 03 To' c = 1.. m >i ra.. 4) = cm ger: up, c.), ' ', co E ta... A Tr >1% co cp = 1,9 Cii..*,. 0 ei)....c a.....7, cn... _ 1. '5. u_ E 1.e Cl) :g..v >.0 en...2. * 2 CA.. C..= 0 u) OLS tp.61 Q U. = m> EI iid... U, Co, or 4; em CI WI CS El,..,9 a). F) a ai 6. to a. 0 t,= cs, G. C., cn e en I= cm, a 6) u 0.a.. toa > < a) a) h. ci).g cl) orz si IT) 3 Cn CC a) cs).c.; cy) z u, o).0 o > N CS Ci) EL (17

88 86 3 Skjema 22 Psykiatriske sykehjem, ettervernshjem mv. Senger, pasienter m.v. Skjemaet fylles ut i 4 eksemplarer for psykiatriske sykehjem, psykiatriske avdelinger i kombinerte psykiatriske og somatiske sykehjem, daginstituasjoner, ettervernshjem og behandlingshjem (BUP). Skjer utfyllingen ved institusjonen, sendes 3 eksemplarer til fylkeshelsesjefen innen 31. januar. Fylkeshelsesjefen sender samlede oppgaver til fylkeslegen og Statistisk sentralbyrå innen 20. februar. Se rettledning for utfylling av skjemaet. Oppgaveår Inst.nr. Institusjonens navn Fylke (tilknytning) For institusjoner som har begynt sin virksomhet i 4ret. Apningsdag Adresse Telefon m/retningsnr. Avdelingstype Nr. Senger/ dagplasser i drift pr. 31/12 Pasient belegg pr. 1/1 Innskrevet i året, Fra Fra 1 annen andre helse steder institusjon,.., Herav for korttidsopphold Utskrevet i året 1 PasientLiggedager/ Utskrevet ellers 1 belegg ; oppholdspr., 1 dager Til ' annen 31/121 for alle helseinstitusjon Levende Døde i pasienter 1 i året Sengeavdelinger/ poster 2 Dagavdelinger/ poster 1.i 1) Pass nøye på at det er overensstemmelse mellom pasientbelegg pr. 31/12 på skjema 22 (døgn og dagpasienter) og tilsvarende på skjema 25 og 26. MERKNADER: Dato Underskrift

89 4 87 Skjema 25 Psykiatriske sykehjem, ettervernshjem mv. Oppgaveår Inst.nr, Alders og bostedsfordeling for pasientene. Skjemaet fylles ut i 4 eksemplarer for alle psykiatriske sykehjem, daginstitusjoner, ettervernshjem og behandlingshjem (BUP). Skjer utfyllingen pa institusjonen, sendes 3 eksemplarer til fylkeshelsesjefen innen 31. januar. Fylkeshelsesjefen sender samlede oppgaver til fylkeslegen og Statistisk sentralbyrå innen 20. februar. Se rettledning for utfylling av skjemaet. f Institusjonens navn Fylke (tilknytning) Adresse: Telefonnr. miretningsnr. Aldersfordeling for pasienter pr. 31/ ) Alder Menn Kvinner I alt 3 år 6 år 12 år år år år år år år år år 80 år og over I alt 1) Pass nøye på at det er overensstemmelse mellom pasientbelegg pr. 31/12 på skjema 25 (døgn og dagpasienter) og tilsvarende skjema 22 og 26.

90 88 5 Psykiatriske institusjoner Poliklinisk virksomhet Skjema 27 Skjemaet fylles ut i 4 eksemplarer for alle psykiatriske (også barne og ungdomspsykiatriske) poliklinikker på psykiatriske sykehus, klinikker og nervesanatorier. Skjer utfyllingen på institusjonen, sendes 3 eksemplarer til fylkeshelsesjefen innen 31. januar. Fylkeshelsesjefen sender samlede oppgaver til fylkeslegen og Statistisk sentralbyrå innen 20. februar. Se rettledning for utfylling av skjemaene på siste side. Oppgave Inst.nr. år 1 Adresse Institusjonens navn Fylke (tilknytning) Tlf.nr. m/retningsnr. For institusjoner som har begynt sin virksomhet 4ret. Apningsdag 111=NO.C.IP Sett kryss hvis institusjonen ikke har poliklinikker. Antall Konsultasjoner i alt Herav forstegangskonsultasjoner Årsverk i poliklinisk virksomhetl) 1) Årsverk i poliklinisk virksomhet er totalt personell omregnet til årsverk pr. telledato (tilsvarende kolonne d = a + C på skjema 28. Dato Underskrift

91 , 6 89 Psykiatriske institusjoner Personale Skjema 28 Oppgave frnst.nr. år Adresse Skjemaet tylles ut i 4 eksemplarer for alle psykiatriske (også barne og ungdomspsykiatriske) sykehus, klinikker og nervesanatorier. Skjer utfyllingen på institusjonen, sendes 3 eksemplarer til fylkeshelsesjefen innen 31. januar. Fylkeshelsesjefen sender samlede oppgaver til fylkeslegen og Statistisk sentralbyrå innen 20. februar. Se rettledning for utfylling av skjemaet. Institusjonens navn. Fylke (tilknytning) Ttf.nr. m/retningsnr. For institusjoner som har begynt sin virksomhet i 4ret. Apningsdag Personell og stillinger ved utgangen av firet (skoler ikke inkludert) Stilling Tallet på ansatte personer Heltid Deltid (inkl. bistillinger) Deltidsansatte omregnet til heltidsansatte Totalt personell (omregnet til årsverk pr. telledato) Budsjettene stillinger I alt Merknader a b c d=a+c e Spesialister i psykiatri Spesialister i barne og ungdomspsykiatri Andre leger Psykologer med spesialiteten klinisk ppykolo_gi Andre psykologer Psykiatriske spesialsykepleiere Andre offentlig godkjente sykepleiere Offentlig godkjente vernepleiere Offentlig godkjente hjelpepleiere Annet hjelpepersonell i sykepleien Fysioterapeuter og mensendiecksykegymnaster Offentlig godkjente ergoterapeuter Arbeidsterapeuter og annet arbeidsterapipersonell Sosionomer Barnevernspedagoger Forskolelærere _ Andre pedagoger Administrasjons og kontorpersonell som ikke er nevnt ovenfor) Annet personell Personell i alt Elever, hospitanter og praktikanter Medisinske studenter Antall Antall Dato Underskrift

92 2 90 Årsregnskap Utgifter Inntekter kroner kroner 00. Godtgjørelse til styre, utvalg, nemnd 60. Gjestepasientbetalinger 1. Faste regulativionte stillinger Herav 603. Egenbetaling 2. Helfirsengasjementer 61. Polildinisk virksomhet 4. Bistillinger, timelærere, sensorer mv. Herav: 5. Elever Refusjon fra folketrygden 6. Andre lønnsutgifter Refusjon fra andre fylkeskommuner 7. Helgedags og nattillegg mv. Pasientbetaling/egenbetaling 8. Ekstrahjelp, vikarer, overtid 62. Avgiftsfrie salgs og leieinntekter 9. Trygd og pensjoner Herav 622. Kantine/kafeteria 0. Sum lønnsutgifter 624. Husleie 627. Transport Utstyr 64. Avgiftspliktige salgs og leieinntekter Herav Medisinsk utstyr 68. Salg av utstyr 13. Biler og annet transportutstyr Andre salgs og leieinntekter, spesifiseres: 14. Maskiner Sum utstyr 15. Vedlikehold 16. Orninnredninger og større vedlikeholdsarbeid Sum vedlikehold 6. Sum salgs og leielmnekter 20. Kontorutgifter 70. Refundert lønn fra trygdeforvaltningen 21. Brensel, lys og renhold 71. Driftstilskudd fra staten 22. Husleie, avgifter, forsikring 72. Overføringer fra fylkeskommuner Herav 221. Husleie Herav: Gjestepasientoppgjør 23. Skyss og kostgodtgjørelse, transportutgifter 73. Overføringer fra kommuner 24. Matvarer Overføringer fra andre 25. Medisinske forbruksvarer Herav: Renteinntekter 26. Andre forbruksvarer 79. Interne overføringer, spesifiseres: 27. Vedlikehold av utstyr 28. Spesielle pasientutgifter 29. øvrige driftsutgifter 2. Sum andre driftsutglfter Overføringer til stats og trygdeforvaltningen 32. Overføringer til fylkeskommuner Herav: Gjestepasientoppgjør 33. Overføringer til primærkommuner Overforinger til andre Herav Renteutgifter Avdrag 39. Interne overføringer, spesifiseres: 7. Sum overforinger Inntekter i forbindelse med nvbygo og nvanlego BRUTTOINNTEKTER I ALT 2. Sum overføringer Utgifter 81 eyeygg 09 nyanlegg BRUTTO UTGIFTER I ALT

93 91 Tidligere utkommet på emneområdet Previously issued on the subject Sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Helsestatistikk (forts.) Norge Health Statistics (cont.) , se C III B IV B B B Sundhetstilstanden og medicinalforholdene B B VI 1916 B VII B VII B VII C VII VII VII Sundhetstilstanden og medicinalforholdene VIII i Norge VIII VIII V VIII VI VIII VIII Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene VIII IX IX IX IX lx X IX X IX X IX X IX X X Helsestatistikk XI Health Statistics XI XI XII XI XII XI XII XI XII XI XII XI XII XI A XI A XII A XII A XII A XII A XII A A Sykehusstatistikk A Hospital Statistics B B A B A B A

94 92 Tidligere utkommet på emneområdet (forts.) Previously issued on the subject (cont.) Sykehusstatistikk (forts.) Psykiatriske sykehus Hospital Statistics (cont.) XII A XII A XII A XII A XII A XII A XII A XII A A A A A A B A B A A A Sinnssykeasylenes virksomhet A B IX B IX B IX IX Helseinstitusjoner X Health institutions X X B B Sinnssykehusenes virksomhet B B X B X B X B XI B XI B XI B XI C XI XI XI XI XI XI XI XII XII XII

95 93 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter 1. januar Ernneinndelt oversikt Publications issued by the Central Bureau of Statistics since i January Survey arranged by subject matter 0. Generelle emner General subject matters Statistisk årbok 1992 Siatistical Yearbook s. (NOS C; 32) 95 kr ISBN ISSN Naturressurser og naturmiljø Natural resources and environment 10. Ressurs og miljøregnskap Resource and environment accounts Bomiljø og ulikhet Omfordeling og endring av miljøproblemer på bostedet/anders Barstad (RAPP; 93/7) Under utgivelse Klima, Økonomi og tiltak (KLOKT)/Knut Mourn (red.) s. (RAPP; 92/3) 90 h ISBN ISSN Miljøkostnader i makroperspektiv/anne Brendemoen, Solveig Glomsrød og Morten Aaserud s. (RAPP; 92/17) 75 kr ISBN ISSN Naturressurser og miljø 1991 Energi, luft, fisk, skog, jordbruk, kommunale avløp, avfall, miljøindikatorer Ressursregnskap og analyser s. (RAPP; 92/1) 100 kr ISBN ISSN Naturressurser og miljø 1992 Energi, luft, fisk, skog, jordbruk, kommunale avløp, avfall Ressursregnskap og analyser (RAPP; 93/1) Under utgivelse Natural Resources and the Environment s. (RAPP; 92/1A) 100 kr ISBN ISSN Natural Resources and the Environment 1992 (RAPP; 93/1A) Under utgivelse 12. Energi Energy Ressursbruk og produksjon i kraftsektorenaor Arnt Johnsen s. (RAPP; 92/20) 75 kr ISBN ISSN Andre ressurs og miljøemner Other subject matters related to resources and environment Avfallsstatistikk Prøveundersøkelse for kommunalt avfall og gjenvinning/astrid Busengdal og Ole O. Moss s. (RAPP; 92/25) 75 kr ISBN ISSN Faktoretterspørsel i transportproduserende sektor/anne Brendemoen s. (RAPP; 93/2) 75 kr ISBN ISSN Sosiodemografiske emner Sociodemographic subject matters 20. Generelle sosiodemografiske emner General sociodemographic subject matters Levekårsundersøkelsen 1991 Survey of Level of Living s. (NOS C; 43) 105 h ISBN ISSN Befolkning Population Befolkningsstatistikk 1992 Hefte I Endringstal for kommunar Population Statistics 1992 Volume I Population Changes in Municipalities s. (NOS C; 26) 65 kr ISBN ISSN Befolkningsstatistikk 1993 Hefte Endringstal for kommunar Population Statistics 1993 Volume I Population Changes in Municipalities. (NOS C; 77) Under utgivelse Befolkningsstatistikk 1992 Hefte II Folkemengd 1. januar Population Statistics 1992 Volume II Population 1 January s. (NOS C; 40) 75 kr ISBN ISSN Befolkningsstatistikk 1991 Hefte III Oversikt Population Statistics Volume III Survey s. (NOS B; 988) 70 kr ISBN ISSN

96 94 Giftermål og barn bedre sent enn aldri?/svein Blom, Turid Noack og Lars østby s. (SOS; 81) 115 la ISBN ISSN Befolkningsstatistikk 1992 Hefte III Oversikt Population Statistics Volume III Survey (NOS C; 58) Under utgivelse Flytting og utdanning Noen hovedresultater fra en undersøkelse av innenlandske flyttinger på landsnivå og utdanning/lasse Sigbjørn Stambøl s. (RAPP; 92/15) 90 kr ISBN ISSN Helseforhold og helsetjeneste Health conditions and health services Dødsårsaker 1990 Causes of Death s. (NOS C; 15) 85 kr ISBN ISSN X Dødsårsaker 1991 Causes of Death. (NOS C; 79) Under utgivelse Dødelighet ved ulykker /Finn Gjertsen s. (RAPP; 92/8) 100 kr ISBN ISSN Helseinstitusjoner 1990 Health Institutions s. (NOS C; 13) 70 kr ISBN ISSN Helsestatistikk 1990 Health Statistics s. (NOS C; 25) 75 kr ISBN ISSN Helsestatistikk 1991 Health Statistics (NOS C; 74) Under utgivelse Kommunehelsetjenesten 1991 Municipal Health Service s. (NOS C; 66) 65 kr ISBN ISSN Kommunehelsetjenesten Årsstatistikk for s. (RAPP; 92/9) 90 kr ISBN ISSN Pasientstatistikk s. (RAPP; 92/24) 90 kr ISBN ISSN Utdanning og skolevesen Education and educational institutions Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. september 1991 Educational Statistics Primary and Lower Secondary Schools 1 September s. (NOS C; 29) 75 kr ISBN ISSN X Utdanningsstatistikk Universiteter og hogskoler 1. oktober 1990 Educational Statistics Universities and Colleges 1 October s. (NOS C; 42) 75 kr ISBN ISSN Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1990 Educational Statistics Upper Secondary Schools 1 October s. (NOS C; 47) 65 kr ISBN ISSN Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1991 Educational Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1991 (NOS C; 72) Under utgivelse 24. Kulturelle forhold, generell tidsbruk, ferie og fritid Culture, time use, holidays and leisure Døgnet rundt Tidsbruk og tidsorganisering Tidsnyttingsundersøkelsene/Gustav Haraldsen og Hege Kitterød s. (SOS; 76) 189 kr ISBN ISSN Feriereiser 1991/92/Odd Frank Vaage s. (RAPP; 93/8) 75 kr ISBN ISSN Mediebruk 1992/Odd Frank Vaage (RAPP; 93/13) Under utgivelse Tidsbruk og tidsorganisering The Time Budget Surveys s. (NOS C; 10) 105 kr ISBN Sosiale forhold og sosialvesen Social conditions and social services Barnehager og tilbud til 6åringer i skolen 1991 Child Care Institutions and Educational Programmes for 6 Year Olds s. (NOS C; 53) 65 kr ISBN ISSN

97 95 Folketrygden Utviklingen fra 1967 til 1990/Else Helena Flittig s. (RAPP; 92/14) 90 kr ISBN ISSN Pleie og omsorgstjenesten i kommunene 1989/Jon Holmøy s. (RAPP; 93/3) 100 kr ISBN ISSN Sosialstatistikk 1990 Social Statistics s. (NOS C; 16) 65 kr ISBN ISSN Sosialstatistikk 1991 Social Statistics s. (NOS C; 64) 65 kr ISBN ISSN Trygdestatistikk Alderspensjonister National Insurance Old Age Pensioners s. (NOS C; 22) 75 kr ISBN ISSN Trygdestatistikk Enslige forsørgere National Insurance Single Parents s. (NOS C; 18) 65 kr ISBN ISSN Rettsforhold og rettsvesen The law and legal institutions Kriminalstatistikk 1990 Criminal Statistics s. (NOS C; 2) 80 kr ISBN ISSN Kriminalstatistikk 1991 Criminal Statistics (NOS C; 73) Under utgivelse 27. Levekår Level of living Økonomiske levekår for barnefamilier og eldre /Jan Lyngstad s. (RAPP; 92/11) 90 kr ISBN ISSN Sosioøkonomiske emner Socioeconomic subject matters 30. Generelle sosioøkonomiske emner General socioeconomic subject matters Arbeidsmiljø 1989 Working Conditions s. (NOS C; 9) 75 kr ISBN Folketellinger Population censuses Folke og boligtelling 1990 Dokumentasjon av kodeopplegget i Folke og boligtelling 1990/ Ida Skogvoll s. (RAPP; 92/19) 75 kr ISBN ISSN Folke og boligtelling 1990 Dokumentasjon av de statistiske metodene/magnar Lillegård s. (RAPP; 93/4) 90 kr ISBN ISSN Folke og boligtelling 1990 Dokumentasjon av kontroll og opprettingsregler for skjemakjennemerker/ida Skogvoll s. (RAPP; 92/18) 75 kr ISBN ISSN Informasjonen om Folke og boligtelling 1990 i massemediene/liv Argel s. (RAPP; 92/6) 90 kr ISBN ISSN Arbeidskraft Labour Arbeidsmarkedstatistikk 1991 Labour Market Statistics s. (NOS C; 20) 85 kr ISBN ISSN LØnn Wages and salaries Lønnsstatistikk 1991 Wage Statistics s. (NOS C; 46) 75 kr ISBN ISSN Lønnstelling for arbeidere i oljeutvinning, bergverksdrift og industri 3. kvartal 1990 Wage Census for Workers in Oil Extraction, Mining and Manufacturing 3rd Quarter s. (NOS C; 6) 80 kr ISBN ISSN Personlig inntekt og formue Personal income and property Familiesituasjon og økonomi En sammenlikning av husholdningers levestandard/arne S. Andersen s. (RAPP; 91/19) 80 kr ISBN ISSN Inntekts og formuesstatistikk 1982, Income and Property Statistics (NOS C; 70) Under utgivelse Personlig inntekt, formue og skatt Rapport fra registerbasert skattestatistikk/ Børge Strand s. (RAPP; 91/18) 60 kr ISBN ISSN Personlig forbruk Personal consumption Forbruksundersøkelse Survey of Consumer Expenditure (NOS C; 65) Under utgivelse

98 Andre sosioøkonomiske emner Other sociodemocratic matters Framskriving av arbeidsstyrke og utdanning Mikrosimuleringsmodellen MOSART 1/Leif Andreassen, Truls Andreassen, Dennis Fredriksen, Gina Spurkland og Yngve Vogt (RAPP; 93/6) Under utgivelse 4. NæringsOlconomiske emner Industrial subject matters 40. Generelle næringsokonomiske emner General industrial subject matters Regnskapsstatistikk 1990 Industri og varehandel Statistics of Accounts Manufacturing, Wholesale and Retail Trade s. (NOS C; 21) 75 kr ISBN ISSN X Regnskapsstatistikk 1991 Industri og varehandel Statistics of Accounts Manufacturing, Wholesale and Retail Trade (NOS C; 80) Under utgivelse 41. Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst Agriculture, forestry, hunting, fishing, sealing and whaling Fiske og oppdrett av laks mv Fishing and Rearing of Salmon etc s. (NOS C; 56) 65 kr ISBN ISSN Fiskeristatistikk Fishery Statistics s. (NOS C; 4) 75 kr ISBN ISSN Jaktstatistikk 1991 Hunting Statistics s. (NOS C; 41) 65 kr ISBN ISSN Jordbruksstatistikk 1990 Agricultural Statistics s. (NOS C; 1) 80 kr ISBN ISSN Jordbruksstatistikk 1991 Agricultural Statistics. (NOS C; 71) Under utgivelse Landbruksteljing 1989 Hefte I Eigedomar Arealressursar Census of Agriculture and Forestry Volume I Properties Area Resources s. (NOS C; 23) 85 kr ISBN Landbruksteljing 1989 Hefte II Alder Inntekt Sysselsetjing Fagutdanning Census of Agriculture and Forestry Volume 11 Age Income Employment Vocational Training s. (NOS C; 12) 70 kr ISBN Landbruksteljing 1989 Hefte III Investeringar Maskinar Bygningar Census of Agriculture and Forestry Volume III Investments Machines Buildings s. (NOS C; 52) 75 kr ISBN Landbruksteljing 1989 Hefte IV Jordbruk Census of Agriculture and Forestry Volume IV Agriculture Area Utilization s. (NOS C; 24) 85 kr ISBN Landbniksteljing 1989 Hefte V Husdyr Census of Agriculture and Forestry Volume V Livestock s. (NOS C; 30) 75 kr ISBN Landbruksteljing 1989 Hefte VI Hagebruk Census of Agriculture and Forestry Volume VI Horticulture s. (NOS C; 55) 85 la ISBN Landbruksteljing 1989 Hefte VII Skogbruk Utmarksressursar Census of Agriculture and Forestry 1989 Volume VII Forestry Oueld Resources s. (NOS C; 5) 70 kr ISBN Resultatkontroll jordbruk 1992 (RAPP; 93/12) Under utgivelse Skogavvirkning 1990/91 Roundwood Cut s. (NOS C; 44) 65 kr ISBN ISSN Skogstatistikk 1990 Forestry Statistics s. (NOS C; 17) 75 kr ISBN ISSN Skogstatistikk 1991 Forestry Statistics s. (NOS C; 59) 75 kr ISBN ISSN Totalregnskap for fiske og fangstnæringen s. (RAPP; 92/4) 75 kr ISBN ISSN Veterinærstatistikk 1990 Veterinary Statistics s. (NOS C; 31) 65 kr ISBN ISSN

99 Oljeutvinning, bergverk, industri og kraftforsyning Oil extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply Elektrisitetsstatistikk 1990 Electricity Statistics s. (NOS C; 34) 65 kr ISBN ISSN Energistatistikk 1991 Energy Statistics s. (NOS C; 50) 65 kr ISBN I5SN X Energibruk i husholdningene Energiundersøkelsen 1990/Arne Ljones, Runa Nesbakken, Svein Sandbakken og Asbjørn Aaheim s. (RAPP; 92/2) 90 kr ISBN ISSN Energiforbruk til oppvarmingsformål i husholdningene/runa Nesbakken (RAPP; 93/10) Under utgivelse Industristatistikk 1990 Næringstall Manufacturing Statistics 1990 Industrial Figures s. (NOS C; 36) 75 kr ISBN ISSN x Olje og gassvirksomhet 3. kvartal 1991 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 3rd Quarter 1991 Statistics and Analysis s. (NOS C; 3) 60 kr ISBN ISSN Olje og gassvirksomhet 4. kvartal 1991 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 4th Quarter 1991 Statistics and Analysis s. (NOS C; 19) 55 kr ISBN ISSN Olje og gassvirksomhet 1. kvartal 1992 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 1st Quarter 1992 Statistics and Analysis s. (NOS C; 33) 55 kr ISBN ISSN Olje og gassvirksomhet 2. kvartal 1992 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 2nd Quarter 1992 Statistics and Analysis s. (NOS C; 49) 55 kr ISBN ISSN Olje og gassvirksomhet 3. kvartal 1992 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 3rd Quarter 1992 Statistics and Analysis s. (NOS C; 61) 55 kr ISBN ISSN Olje og gassvirksomhet 4. kvartal 1992 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity 4th Quarter 1992 Statistics and Analysis s, (NOS C; 76) 55 kr ISBN ISSN Bygge og anleggsvirksomhet Building and construction Byggearealstatistikk 1991 Building Statistics s. (NOS C; 28) 65 kr ISBN ISSN Byggearealstatistikk 1992 Building Statistics. (NOS C; 78) Under utgivelse Byggearealstatistikk 3. kvartal s. (NOS C; 14) 50 kr ISBN ISSN Byggearealstatistikk 4. kvartal s. (NOS C; 27) 55 kr ISBN ISSN Byggearealstatistikk 1. kvartal s. (NOS C; 38) 55 kr ISBN ISSN Byggearealstatistikk 2. kvartal s. (NOS C; 51) 55 kr ISBN ISSN Byggearealstatistikk 3. kvartal s. (NOS C; 62) 55 kr ISBN ISSN Byggearealstatistikk 4. kvartal s. (NOS C; 75) 55 la ISBN ISSN Bygge og anleggsstatistikk 1990 Construction Statistics s. (NOS C; 37) 65 kr ISBN ISSN X Prisindeks for ny enebolig/kurt Age Wass s. (RAPP; 92/21) 75 kr ISBN ISSN Utenrikshandel External trade Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for Utenrikshandelen 1992 Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1992 and External Trade s. (NOS C; 8) ISBN ISSN

100 98 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1992 Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1992 og Utenrikshandel s. (NOS C; 7) ISBN ISSN X Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for Utenrikshandelen 1993 Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1993 and External Trade s. (NOS C; 69) 85 kr ISBN ISSN Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1993 Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1993 og Utenrikshandel s. (NOS C; 68) 85 kr ISBN ISSN X Utenrikshandel 1991 External Trade s. (NOS C; 35) 125 kr ISBN ISSN Samferdsel og reiseliv Transport, communication and tourism Hotelløkonomi og overnattinger En analyse av sammenhengen mellom hotellenes lønnsomhet og kapasitetsutnytting mv./tom Granseth s. (RAPP; 92/5) 90 kr ISBN ISSN Reiselivsstatistikk 1991 Statistics on Travel s. (NOS C; 63) 75 kr ISBN ISSN X Samferdselsstatistikk 1990 Transport and Communication Statistics s. (NOS B; 977) 80 kr ISBN ISSN Samferdselsstatistikk 1991 Transport and Communication Statistics s. (NOS C; 67) 85 kr ISBN ISSN Sjøfart 1991 Maritime Statistics s. (NOS C; 45) 75 kr ISBN ISSN Veitrafikkulykker 1991 Road Traffic Accidents s. (NOS C; 39) 75 kr ISBN ISSN Tjenesteyting Services 5. Samfunnsøkonomiske emner General economic subject matters 50. Nasjonalregnskap og andre generelle samfunnsøkonomiske emner National accounts and other general economic subject matters Krysslosdata og kryssløpsanalyse / Nils Øyvind Mæhle s. (RAPP; 92f26) 140 kr ISBN ISSN Kvartalsvis nasjonalregnskap Quarterly National Accounts s. (NOS B; 997) 105 kr ISBN ISSN Offentlig forvaltning Public administration Avskrivningsregler og leiep riser for kapital /Karl Ove Aarbu s. (RAPP; 92/30) 75 kr ISBN ISSN De offentlige sektorers finanser Public Sector Finances s. (NOS C; 54) 85 kr ISBN ISSN Historiske brukerpriser på realkapital/ Erling Holmøy, Bodil M. Larsen og Haakon Vennemo s. (RAPP; 93/9) 90 kr ISBN ISSN Offentlig forvaltning i Norge s. (RAPP; 92/13) 90 kr ISBN ISSN Selskapsbeskatning Analyse og statistikk/ Terje Erstad og Per Morten Holt s. (RAPP; 92/27) 100 kr ISBN ISSN Skatter og overforinger til private Historisk oversikt over satser mv. Arene s. (RAPP; 92/23) 90 kr ISBN ISSN Strukturtall for kommunenes økonomi 1990 Structural Data from the Municipal Accounts s. (NOS C; 11) 80 kr ISBN ISSN Forretningsmessig tjenesteyting 1990 Business Services s. (NOS C; 48) 65 kr ISBN ISSN

101 Andre samfunnsøkonomiske emner Other general economic subject matters Consumer Demand in MODAG and KVARTS/Knut A. Magnussen and Terje Skjerpen s. (RAPP; 92/22) 90 kr ISBN ISSN Estimering av dynamiske utgiftssystemer med feiljusteringsmekanismer/terje Skjerpen og Anders Rygh Swensen s. (RAPP; 92/28) 90 la. ISBN ISSN En økonometrisk analyse av lønnsdannelsen i Norge/Audun Lanorgen s. (RAPP; 93/5) 100 kr ISBN ISSN Samfunnsøkonomiske virkninger av et EFtilpasset jordbrukadne Cappelen, Tor Skoglund og Erik Storm s. (RAPP; 92/7) 75 kr ISBN ISSN Vekst og produktivitet i Norge /Bodil M. Larsen s. (RAPP; 93/11) 75 kr ISBN ISSN Samfunnsorganisatoriske emner Subject matters related to social organisation 62. Politiske emner Politics Fylkestingsvalget 1991 County Council Elections s. (NOS C; 60) 75 kr ISBN ISSN Kommunestyrevalget 1991 Municipal Council Elections s. (NOS C; 57) 85 kr ISBN ISSN Utviklingshjelp til offisiell statistikk i Bangladesh/Petter Jakob Bjerve s. (RAPP; 92/16) 75 kr ISBN ISSN Typehusholdsmodellen ODIN s. (RAPP; 92/29) 75 kr ISBN ISSN

102 100 Utkommet i serien Standarder for norsk statistikk (SNS) Issued in the series Standards for Norwegian Statistics (SNS) Nr. 1 Kontoplanen i nasjonalregnskapet. Ajourført mai 1989 Accounting System of the National Accounts. Updated May s. 45 kr ISBN It 2 Standard for næringsgruppering Standard Industrial Classification s. 35 kr ISBN Standard for handelsområder Etter kommuneinndelingen pr. 1. januar s. 35 kr ISBN " 4 Standard for kommuneklassifisering Standard Classification of Municipalities s. 20 kr ISBN Standard for inndeling etter sosioøkonomisk status Standard Classification of Socioeconomic Status s. 12 kr ISBN Nr. 6 Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker Norsk utgave av International Classification of Diseases, Ninth Revision (1CD9). Systematisk del. Revidert s. 100 kr ISBN Stikkordregister. Opptrykk s. 115 kr ISBN " 7 Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk Revidert 1989 Norwegian Standard Classification of Education Revised s. 60 kr ISBN " 9 Internasjonal standard for varegruppering statistikken over utenrikshandelen (SITCRev.3) s. 55 kr ISBN

103

104 Pris kr 75,00 Publikasjonen utgis i kommisjon hos Akademika avdeling for offentlige publikasjoner, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere. ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 342 HELSEINSTITUSJONER HEALTH INSTITUTIONS 1981 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 342 HELSEINSTITUSJONER HEALTH INSTITUTIONS 1981 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 342 HELSEINSTITUSJONER 1981 HEALTH INSTITUTIONS 1981 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1858-6 ISSN 0333-3701 FORORD Publikasjonen Helseinstitusjoner

Detaljer

HELSEINSTITUSJONER 1980

HELSEINSTITUSJONER 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 272 HELSEINSTITUSJONER 1980 HEALTH INSTITUTIONS 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1743-1 FORORD Publikasjonen Helseinstitusjoner erstatter

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner

Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner Elisabeth Nørgaard Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner Om lag halvparten av de offentlige utgiftene til helseformål går til spesialisthelsetjenestene. Dette betyr at i 2000 ble det brukt over 42

Detaljer

PASIENTTELLING NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 484 CENSUS OF IN-PATIENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 ISBN

PASIENTTELLING NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 484 CENSUS OF IN-PATIENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 484 PASIENTTELLING 970 CENSUS OF INPATIENTS 970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 972 ISBN 82 537 048 9 FORORD Pasienttellingen 970 ble

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

2A September 23, 2005 SPECIAL SECTION TO IN BUSINESS LAS VEGAS

2A September 23, 2005 SPECIAL SECTION TO IN BUSINESS LAS VEGAS 2A September 23, 2005 SPECIAL SECTION TO IN BUSINESS LAS VEGAS SPECIAL SECTION TO IN BUSINESS LAS VEGAS 3A September 23, 2005 SEE, PAGE 8A Businesses seek flexibility. It helps them compete in a fast-paced,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten 1990-2000 Somatiske sykehus, psykiatriske institusjoner m.m.

Spesialisthelsetjenesten 1990-2000 Somatiske sykehus, psykiatriske institusjoner m.m. C 699 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Spesialisthelsetjenesten 1990-2000 Somatiske sykehus, psykiatriske institusjoner m.m. Specialist Health Service 1990-2000 General Hospitals,

Detaljer

C 594 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

C 594 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 594 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Spesialisthelsetjenesten 1990-1998 Somatiske sykehus, psykiatriske institusjoner m.m. Specialist Health Service 1990-1998 General Hospitals,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1986 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1986 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B767 H ELSESTATISTIKK 1986 HEALTH STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2634-1 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STTISTISK SENTRLBYRÅ CENTRL BUREU OF STTISTICS OSLO NORWY NORGES OFFI SIELLE STTISTIKK 745 SYKEHUSSTTISTIKK 1974 HO PTL STTISTICS 1974 STTISTISK SENTRLBYRÅ CENTRL BUREU OF STTISTICS OF NORWY OSLO 1975

Detaljer

Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner men fylkesvise variasjoner

Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner men fylkesvise variasjoner Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner men fylkesvise variasjoner Helse er et område som er blitt prioritert de siste årene. I tillegg er det et uttalt mål at tilgangen til helsetjenesten skal være

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 646 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 646 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 646 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1999 Kindergartens 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 492 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 492 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 492 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1997 Kindergartens 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Helse- og omsorgstjenester Innhold Innhold Utsyn over helsetjenesten... 11 Utgifter til helseformål... 23 Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Bestemmer behovene bruken av legespesialistene?...

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER 1990 KINDERGARTENS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3580-4 ISSN 0803-4664 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen ANDRE EMNEORD

Detaljer

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 14/2004 DESEMBER 2004 Rapport fra Helsetilsynet 14/2004 Flere ungdom og voksne

Detaljer

Unit Relational Algebra 1 1. Relational Algebra 1. Unit 3.3

Unit Relational Algebra 1 1. Relational Algebra 1. Unit 3.3 Relational Algebra 1 Unit 3.3 Unit 3.3 - Relational Algebra 1 1 Relational Algebra Relational Algebra is : the formal description of how a relational database operates the mathematics which underpin SQL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B966 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1989 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B966 HELSESTATISTIKK HEALTH STATISTICS 1989 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B966 HELSESTATISTIKK 1989 HEALTH STATISTICS 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3058-6 ISSN 0332-7906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

SYKEHUSSTAT1STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 996 HOSPITAL STATISTICS 1977 ISBN STATISTISK SENTRALBY RA OSLO 1979

SYKEHUSSTAT1STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 996 HOSPITAL STATISTICS 1977 ISBN STATISTISK SENTRALBY RA OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 996 SYKEHUSSTATSTIKK 977 HOSPITAL STATISTICS 977 STATISTISK SENTRALBY RA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 853709099 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

HELSESTATISTIKK 1990

HELSESTATISTIKK 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 25 HELSESTATISTIKK 1990 HEALTH STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 1992 ISBN 8253736363 ISSN 03327906 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste EMNEORD

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg Fritt behandlingsvalg Status for godkjenningsordningen pr 1. tertial 2018 Rapport IS-2740 Innhold Innhold 1 Tilgang på leverandører 2 Utvikling i aktivitet og pasienter 3 Utvikling i kostnader 8 Fritt

Detaljer

HELSEPERSONELL STATISTIKK

HELSEPERSONELL STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 502 HELSEPERSONELL STATISTIKK 1983 STATISTICS ON HEALTH PERSONNEL 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-21 24-2 ISSN 0800-403 X EMNEGRUPPE Helseforhold

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 07 July 2017. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

SYKEHUSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A612 HOSPITAL STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974

SYKEHUSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A612 HOSPITAL STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A61 SYKEHUSSTATISTIKK 197 HOSPITAL STATISTICS 1 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN 85370335 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 01.11.2016 i vegtrafikken 3. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 21.08.2017 i vegtrafikken 2. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 432 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 656 BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM 1985 KINDERGARTENS AND LEISURE TIME CENTRES 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2410-1 ISSN 0801-5139 EMNEGRUPPE

Detaljer

Hva påvirker helsepersonells arbeidsdeltakelse? Steinar Strøm Universitetet i Torino, Italia 7.April 2014

Hva påvirker helsepersonells arbeidsdeltakelse? Steinar Strøm Universitetet i Torino, Italia 7.April 2014 Hva påvirker helsepersonells arbeidsdeltakelse? Steinar Strøm Universitetet i Torino, Italia 7.April 2014 En aldrende befolkning Store fødselskull mellom 1945 og 1955 Sterk arbeidsinnvandring (når de blir

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

HELSEPERSONELL STATISTIKK 1981

HELSEPERSONELL STATISTIKK 1981 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B HELSEPERSONELL STATISTIKK STATISTICS ON HEALTH PERSONNEL STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER ISBN FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram annen

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 STATISTISKE ANALYSER 52 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 FOETAL AND INFANT MORTALITY 1971-1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2064-5 ISSN 0333-0621

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

KOMMUNEHELSETJENESTEN

KOMMUNEHELSETJENESTEN RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/29 KOMMUNEHELSETJENESTEN ÅRSSTATISTIKK FOR 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2698-8 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE 22 Helseforhold og helsetjeneste

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet i vegtrafikken 1. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 532 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports

Detaljer

Slope-Intercept Formula

Slope-Intercept Formula LESSON 7 Slope Intercept Formula LESSON 7 Slope-Intercept Formula Here are two new words that describe lines slope and intercept. The slope is given by m (a mountain has slope and starts with m), and intercept

Detaljer

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

Pasientstatistikk 1992

Pasientstatistikk 1992 C 116 Norges offisielle statistikk Pasientstatistikk 1992 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Symbol Tall kan ikke forekomme Category

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Pasientdata og koder Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Hvem samler inn pasientdata? Norsk pasientregister (NPR) opprettet 1997 Pasientdata for Somatisk virksomhet (innlagte og poliklinikk,

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 74 HELSESTATISTIKK 1991 HEALTH

Detaljer

Databases 1. Extended Relational Algebra

Databases 1. Extended Relational Algebra Databases 1 Extended Relational Algebra Relational Algebra What is an Algebra? Mathematical system consisting of: Operands --- variables or values from which new values can be constructed. Operators ---

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall 1969 Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år -. Antall Hvert 5. år er valgt ut for å vise tallene over en lengre periode I var det totalt 593 selvmord, som inkluderte 403 selvmord blant menn og 190

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg Fritt behandlingsvalg Status for godkjenningsordningen per ial Rapport IS-2769 Innhold Innhold 1 Sammendrag 3 1. Tilgang på leverandører 5 2. Utvikling i pasienter og aktivitet 6 Utvikling i antall pasienter

Detaljer

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF247 Er du? Er du? - Annet Ph.D. Student Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen,

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Exam: ECON1310 Macroeconomic theory and policy Eksamensdag: 18.05.01 Sensur blir annonsert: 07.06.01

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer